ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


תובא יקרפ


ןושאר קרפ
ינש קרפ
ישילש קרפ
יעיבר קרפ
ישימח קרפ
ישיש קרפ


ישיש קרפ


רהמ תאצוי לוק תב םויו םוי לכב יול ןב עשוהי יבר רמא :טייטש תובא ןופ קרפ ןטסקעז ןיא
הרותב קסוע וניאש ימ לכש ,הרות לש הנובלעמ תוירבל םהל יוא תרמואו תזרכמו ברוח
.'וכ ףוזנ ארקנ

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

רעד ןיא הרות ןיא קסוע טינ זיא רענייא ביוא ,הרואכל ?"הרות לש הנובלע" טניימ סאוו
גונעג טינ טאה רע .טייקירעדינ ענעגייא ןייז ףיוא רע טזייוו ,ןענרעל אי ןאק רע ןעוו טייצ
ןובלע ןא ראנ ,הרות רעד ראפ ןובלע ןייק טינ זיא סאד .הרות ןופ הלעמ יד ןצאשוצפא לכש
.טינ טנרעל סאוו ןשטנעמ םעד ראפ

טלאוו ,ןענרעל ןעמ ףראד הרות .הרותב "קסוע" ןושל רעד :קידנאטשראפ טינ זיא ךיוא
."הרות דמול" ןושל רעד רעסעב טסאפעג ךאד

:זיא רעפטנע רעד

ךיז זיא רע ראנ ,הלילו םמוי ,רע טנרעל ,ןענרעל סאוו אזא ןגעוו אד טדער יול ןב עשוהי 'ר
רעד ראפ טפיוקראפ סאוו רעד) ?ירקיא ארגת ןיבזו ןובז :טגאז ארמג יד .הרותב קסוע טינ
טינ טרעוו ,ייברעד טינראג טנידראפ רע ןוא טפיוקעג טאה רע רעכלעוו טימ זיירפ רעבלעז
ןענידראפ ןופ ןגעוו ןעניפעג ןוא םעד ןיא ןגיל וצ זיא קסע ןופ ךאז יד .(רחוס ןייק ןפורעגנא
.רעמ

רעבא ,ערעדנא טימ טנרעל רע ןוא הרות עקאט טנרעל רע ,הרות ןענרעל ייב זיא עבלעז סאד
."הסנרפ" ןוא "חויר" ןאראפ ןופרעד זיא'ס זא טינ טליפ רע .תויח ןא סע טוט רע

.(ןטשרעביוא ן'טימ ןעדנובראפ דיא א טרעוו הרות ךרוד) דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא לארשי
טימ טפעשעג ןייז ןיא טעברא יד טוט סאוו קסע לעב א טינ זיא רע .טינ סאד טליפ רע רעבא
.ןאטפא ריא זומ רע לייוו זיולב טעברא ןייז טוט סאוו ,רעטעברא ןא יוו ראנ ,טייקידעבעל

תוירבל םהל יוא" :סיוא טפור ןוא ברוח רה ןופ לוק תב א גאט עלא סיורא טייג םעד ףיוא
ןעק זיא ,הלילו םמוי הרות טנרעל סאוו שטנעמ א ןגעוו ךיז טדער אד ."הרות לש הנובלעמ
ףראד ןעמ זא טינ טייטשראפ רע לייוו גירעדינ זיא רע זא שטנעמ אזא ףיוא ןגאז טינ ןעמ
ןענרעל סאוו יד וצ זיא ייוו .הרות לש הנובלעמ ראנ .הרות ךאד טנרעל רע .הרות ןענרעל
.טייקסיורג ריא ןוא הלעמ ריא פא טינ ןצאש ייז .ריא ןעמעשראפ ייז רעבא הרות
(1228 'ע ד"ח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"