ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


תובא יקרפ


ןושאר קרפ
ינש קרפ
ישילש קרפ
יעיבר קרפ
ישימח קרפ
ישיש קרפ


ןושאר קרפ


רעד ןיא ."ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ" רימ ןגאז תובא יקרפ וצ המדקה רעד ןיא
יד ןיא ךאד ןעמ טנרעל תובא תכסמ ."יניסמ הרות לביק השמ" טייטש הנשמ רעטשרע
ןופ םיתבש יד ךשמב ךיוא ןוא] .הרות ןתמ וצ הנכה א יוו ,תועובש ןוא חספ ןעשיווצ םיתבש
זמורמ זיא סאד ןוא ,לארשי תבהא ןקראטשראפ וצ זיא הנכה רעד ןופ ביוהנא רעד .[רעמוז
.תוינשמ עטנאמרעד ייווצ יד ןיא

ןעק טייצ רעד ראפ ,םענעי ףיוא טייצ ןיימ ןבעגפא ךיא לאז סאוו וצ ,ן'הנעט ךאד ןעק ןעמ
קלח םהל שי לארשי לכ ,גנוזייוונא יד זיא םעד ףיוא ?ןענרעל ןוא ןציז רעסעב ךאד ךיא
ןופ רעכעה זיא רענעי זא ןייז ןעק סע ,רעכעה זיא סע רעוו ןסיוו טינ ןעק ןעמ .אבה םלועל
רעכעה זיא רע זא רע טניימ - טלעוו עטרעקראפ א - ךופה םלוע א ךאד זיא הזה םלוע .םע
אבה םלוע .םענעי טימ ךיז ןבעגפא וצ יאדכ טינ זיא סע זא תונובשח טכאמ ןוא םענעי ןופ
.טרעקראפ ןעזייווסיורא ראג ךיז ןעק טראד - טלעוו עראלק - רורב םלוע א זיא

ןעמ ףראד םענעי .אבה םלועל קלח א רעכיז ןבאה ,ןאט וצ טאה רע עכלעוו טימ ןדיא עלא
לכ לע ךאד זיא סע .הלאש א ןייז ןעק ןיילא םע ףיוא .תוכז ףכל ןייז ןד לאמעלא ךאד
.הבהא הסכת םיעשפ

ןילגמ זיא ,גגושב ןשטנעמ א ט'גרהעג טאה רע לייוו הלוג זיא דימלת א ביוא זא זיא ןיד רעד
םענעי ןייז ברקמ טעוו רע ביוא .םע טימ ןענרעל תולג ןיא ןייג ךיוא יבר ןייז ףראד ,ומע ובר
םונהיג ןיא ןייז טעוו רע זא ןייז ךאד ןעק סע .יבר ןייז ןרעוו רע טעוו ,םע טימ ןענרעל ןוא
ןיימ ןא ןייז טינ ןעק ךיא" ן'הנעט דימלת רעד טעוו .ןדע ןג ןיא ןייז טעוו דימלת ןייז ןוא
רענעי זא סיוא טמוק .ןדע ןג ןיא ןצעזקעווא ןוא םונהיג ןופ ןעמענסיורא םע ןעמ טעוו ."יבר
.טצעי םע טוט רע סאוו הבוט א ראפ אבה םלוע ןיא ןלאצפא םע טעוו

השע ידי םצועו יחכ" טינ זיא םענעי טפלעה רע סאוו סאד זא זנוא טנרעל הנשמ עטייווצ יד
,עשוהיל הרסמו ,'יה לארשי בהוא סאוו השמ לש וחכב סע טוט רע ראנ ."הזה ליחה תא יל
.ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתא ,רודו רוד לכבש וניתובר זיב 'וכ םינקזל עשוהיו
(262 'ע א"ח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"