ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


תובא יקרפ


ןושאר קרפ
ינש קרפ
ישילש קרפ
יעיבר קרפ
ישימח קרפ
ישיש קרפ


יעיבר קרפ


רתכו הנוהכ רתכו הרות רתכ ,ןה םירתכ השלש :הנשמ יד טגאז תובא ןופ קרפ ןטרעפ ןיא
רע טנכער סאווראפ :םישרפמ יד ,םעד ףיוא ןגערפ .ןהיבג לע הלוע בוט םש רתכו ,תוכלמ
?ןה םירתכ "העברא" טינ טגאז רע ןוא ,םירתכ ערעדנא יד טימ "בוט םש רתכ" טינ

:ןייטשראפ ןעמ ףראד ךיוא

רתכ ,הרות רתכ ןופ רעסערג זיא סע זיב ,ןעמאנ ןעטוג א ןופ הלעמ יד סיורג יוזא זיא סאוו
ןכ ןיאש המ ,תולעמ ע'תמא ךאד ןענייז תוכלמ ןוא הנוהכ ,הרות ?תוכלמ רתכ ןוא הנוהכ
ןעמ זא ןייז לאמא ןעק סע ןוא .ךאז רעכילרעסיוא ןא ראנ הרואכל ךאד זיא בוט םש רתכ
בוט םש רתכ זא ,ןייז ןעק יוו זיא .תולעמ ע'תמא יד טינ טאה ןעמ ןוא ןעמאנ ןעטוג א טאה
?תוכלמ ןוא הנוהכ ,הרות רתכ ןופ רעסערג ןייז לאז

הלעמל" ןייטש טפראדעג טאה סע ."ןהיבג לע הלוע" ןושל םעד ןייטשראפ ןעמ ףראד ךיוא
לע הלוע" טניימ סאוו ,םירתכ ערעדנא יד ןופ רעסערג זיא בוט םש רתכ רעד זא ,"םלוכמ
?םירתכ ערעדנא יד ףיוא - "ןהיבג

טמוק סע ןעוו ,"ןהיבג לע" זיא רע ןעוו ?הלעמ א בוט םש רתכ זיא ןעוו :םעד ןיא רואיב רעד
רעירפ טגאזעג יוו ,הלעמ אזא טינראג זיא ןיילא "בוט םש" .םירתכ יירד עגידרעירפ יד ךאנ
תולעמ ע'תמא יד ןופ "ןהיבג לע הלוע" זיא רע ןעוו ראנ .ךאז רעכילרעסיוא א זיא סאד זא
.הלעמ עסיורג א סע זיא

סע זיא ןיילא ךיז ראפ לייוו ,הלעמ עטרעפ א ראפ "בוט םש רתכ" טינ ןעמ טנכער רעבירעד
ןוא הנוהכ ,הרות ןופ םירתכ יירד יד אד ןענייז סע רעבא תעשב .הלעמ עסיורג ןייק טינ
זיא רע ,"הלוע" רע זיא ןאד ,"בוט םש רתכ" רעד טמוק - "ןהיבג לע" - ייז ךאנ ןוא ,תוכלמ
.ןיילא םירתכ יירד יד ןופ רעכעה ךאנ
(1214 'ע ד"ח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"