ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


תובא יקרפ


ןושאר קרפ
ינש קרפ
ישילש קרפ
יעיבר קרפ
ישימח קרפ
ישיש קרפ


ישימח קרפ


םעד ןיא ןענייז סאוו םינינע המכ הנשמ יד סיוא טנכער תובא יקרפ ןופ קרפ ןטפניפ ןיא
תונויסנ הרשע ,חנ דע םדאמ תורוד הרשע ,םלועה ארבנ תורמאמ הרשעב .הרשע רפסמ
.דועו וניבא םהרבא הסנתנ

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

ןעמענ ןכאז עלא זא דלאביוו ,הרואכל ?תורבדה תרשע הנשמ יד טינ טנאמרעד סאווראפ
ןגעקטנא תורמאמ הרשעב ןראוועג ןפאשאב זיא טלעוו יד זא ןגאז ל"זח יוו ,הרות ןופ ךיז
,תורבדה תרשע יד ןענעכער טפראדעג ןטשרע םעלא וצ ךאד ןעמ טאה ,תורבדה תרשע יד
תרשע יד יוו יוזא ןראוועג ןפאשאב ןענייז עכלעוו ןכאז ערעדנא יד ןענעכער ךאנרעד ןוא
.תורבדה

:זיא רעפטנע רעד

יד רעבא ,הרות יד טיול ןראוועג ןפאשאב זיא טלעוו יד .הרות ןופ עקאט ךיז טמענ ץלא
יוזא טלעוו ןופ ןכאז טימ ןעמאזוצ הרות ןענעכער טינ ןעק ןעמ .טלעוו ןופ רעכעה זיא הרות
.םלועה ארבנ תורמאמ הרשעב יוו

ראנ טינ אד ןענייז ,הרשע ןופ רפסמ ןיא טנכערעגסיוא ןרעוו רעכלעוו ןכאז יד ןעשיווצ
.שדקמה תיב ןיא ןעוועג ןענייז סאוו םיסינ יד ךיוא זיב ,םיסינ ךיוא ראנ ,ןכאז עכילריטאנ
וניתובאל ושענש םיסינ הרשע ןוא םירצמב וניתובאל ושענש םיסינ הרשע טנעכער הנשמ יד
.שדקמה תיבב

,םיסינ ןופ וליפא רעכעה זיא הרות לייוו .תורבדה תרשע הנשמ יד טינ טנכער ןגעווטסעדנופ
ןופ תילכת רעד .טלעוו ןופ תומילש רעד זיא שדקמה תיב .שדקמה תיב ןופ םיסינ ןופ ךיוא
ן'ראפ הריד א ןכאמ וצ - "םינותחתב הריד 'תי ול תושעל" זיא טלעוו םעד ןעפאשאב
.טור הניכש יד ואוו שדקמה תיב ןיא סיוא ךיז טקירד תילכת רעד .ןטשרעביוא

ראפרעד ."םלועל המדק" ,טלעוו רעד ראפ ןראוועג ןפאשאב זיא הרות יד זא טגאז ארמג יד
יד ןעוועג זיא סע ואוו ,שדקמה תיב םעד ןיא םיסינ ןופ ךיוא םיסינ ןופ רעכעה הרות זיא
.טלעוו ןופ תומילש

:זיא םעד ןופ הארוה יד

,הרותה םשל ןענרעל ףראד ןעמ ."המשל" הרות ןענרעל ןעמ ףראד ,הרות טנרעל ןעמ תעשב
ןייק טינ ןבאה עכלעוו ,טלעוו ןופ םינינע ןענייז ןכאז ערעדנא עלא .ןיילא הרות יד בילוצ
.טלעוו ןופ רעכעה זיא הרות .הרות יד יבגל ףערטאב
(1226 'ע ד"ח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"