ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


תובא יקרפ


ןושאר קרפ
ינש קרפ
ישילש קרפ
יעיבר קרפ
ישימח קרפ
ישיש קרפ


ינש קרפ


טאהעג טאה יאכז ןב ןנחוי יבר זא ,הנשמ יד טלייצרעד תובא יקרפ ןופ קרפ ןטייווצ ןיא
טלייצרעד רעטייוו .ייז ןופ ןרעדעי ןופ חבש םעד ןענעכערסיוא טגעלפ רע ןוא םידימלת ףניפ
קבדיש הבוט ךרד איה וזיא וארו ואצ" םידימלת יד טא וצ טגאזעג טאה ז"ביר זא הנשמ יד
שטנעמ א ךיז לאז ריא ןיא סאוו ,געוו עטוג יד זיא עכלעוו טעז ןוא סיורא טייג) "םדאה הב
וצ ,וצ טריפ סאוו געוו םעד ףיוא ןזיוועגנא טאה םידימלת יד ןופ רערעדעי ןוא ,(ןעטפעהאב
.ןראוועג טביולעג םע טימ זיא רע סאוו

געוו יד ןוא ,"אטח ארי" זיא ןראוועג טביולעג זיא לאנתנ ןב ןועמש 'ר ןכלעוו טימ חבש רעד
האורה" זא קידנאטשראפ זיא ןופרעד ."דלונה תא האורה" זיא ןזיוועגנא טאה רע עכלעוו
."אטח ארי" א ןרעוו וצ ןעמוקוצוצ געוו יד זיא "דלונה תא

טייקסטוג םעד םע רע טזייוו ,הריבע ןא ןאט וצ ןשטנעמ א ןייא טדער ערה רצי רעד תעשב
בוט יכ השאה ארתו" זא ,אטח ןטשרע םייב ןעניפעג רימ יוו .הריבע רעד ןופ קאמשעג ןוא
א ןייז ןעמ ףראד ערה רצי םעד ןעפמעקאב וצ ידכב ."'וגו םיניעל אוה הואת יכו לכאמל ץעה
זא שטאכ .ןעמוקסיורא טעוו הריבע רעד ןופ סאוו ןעזסיואראפ ףראד'מ ."דלונה תא האור"
רעבא זיא ,קאמשעג ןוא סיז הריבע יד זיא השעמ תעב זא ,"הרז יתפש הנפוטת תפונ"
סאוו טעז רע סאוו םעד ךרוד .רעטיב זיא הריבע רעד ןופ ףוס רעד ,"הנעלכ הרמ התירחאו"
.אטח ארי א רע טרעוו הריבע יד ןופ סיורא טמוק סע

טאה רע ראנ טינ .ןיילא אטח םעד ראפ ארומ טאה רע זא זיא "אטח ארי" ןופ שטייט רעד
יד ןופ ארומ טאה רע ראנ ,הריבע יד ןאט ן'ראפ ןגירק טעוו רע סאוו שנוע םעד ןופ ארומ
גנודניבראפ ןייז ןיא ןורסח א טרעוו הריבע ןא טוט דיא א סאוו םעד ךרוד .ןיילא הריבע
.(ןורסח ןושלמ זיא ך"נת ןיא אטח) .ןטשרעביוא ן'טימ

ןעמ .הריבע יד ןאט ןופ טינ לאמא ךיז ןעמ טיה ,שנוע םעד ןופ ארומ ראנ טאה ןעמ תעשב
.רעטעפש טשרע זיא שנוע רעד ןוא ,טצעי קאמשעג ןוא סיז זיא הריבע יד זא ךיז טכארטאב
יד טייטשראפ ןעמ תעשב רעבא .ןאט הבושת רעטעפש טעוו רע זא רע טכארט ךיוא
ןיא טלעפ הריבע ןא טוט ןעמ זא ןוא ,ןטשרעביוא ן'טימ ןטפאהאב ןייז וצ ןופ טייקרעייט
.הריבע יד טינ רע טוט ,טייקנעדנובעגוצ ןייז

,הריבע ןא ןופ סיורא טמוק סאוו טייטשראפ ןעמ ביוא :לאנתנ ןב ןועמש 'ר טגאז סאד
.ןיילא אטח םעד ןופ ארומ טאה ןעמ ,"אטח ארי" א ןעמ טרעוו
(1198 'ע ד"ח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"