ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


תובא יקרפ


ןושאר קרפ
ינש קרפ
ישילש קרפ
יעיבר קרפ
ישימח קרפ
ישיש קרפ


ישילש קרפ


ןסיוו טסלאז וד) ןתיל דיתע התא ימ ינפל 'וכ עד :טייטש תובא תכסמ ןופ קרפ ןטירד ןיא
.ןובשחו ןיד (א ןבעגפא ןפראד טסעוו וד ןעמעוו ראפ

םעד טיול ןוא ןובשח םעד ןעמ טכאמ רעירפ ."ןובשחו ןיד" רדס רעד קידנאטשראפ טינ זיא
?"ןובשח" ךאנרעד ןוא "ןיד" - טרעקראפ אד טייטש סאווראפ .ןיד םעד ןעמ ט'נקספ ןובשח

,קרפ םעד ןיא ךיוא ,הנשמ רעד ףיוא בוט םש לעב ןופ רואיב ן'טיול ןייטשראפ סע ןעמ טעוו
."ותעדמ אלשו ותעדמ םדאה ןמ ןיערפנו"

פא ט'נקספ ןיילא רע ןעוו ,"ותעדמ" ראנ שנוע ןא טמוקאב שטנעמ א :ט"שעב רעד טשטייט
.ןיילא ךיז ףיוא סאד טגאז רע זא טינ טסייוו רע - "ותעדמ אלש" רעבא ,ךיז ףיוא שנוע םעד
.םענעי ףיוא ט'נקספ רע זא טניימ רע

יד קידנעעז ןוא ,רענייז יוו אטח אזא ןאטעג טאה סאוו ןטייווצ א ןימזמ םע זיא ןעמ :לשמל
רעד ןוא רעד םע טמוק סע זא ,שנוע ןא םענעי ףיוא רע ט'נקספ ,טוט רענעי סאוו הריבע
.הריבע ןייז ראפ שנוע ןבלעז םעד םע ןעמ טיג םעד ךאנ .שנוע

ט'נקספ רע זא טינ טסייוו רע ,"ותעדמ אל" ןוא ,קספ םענעגייא ןייז ,"ותעדמ" זיא סאד
.ןיילא ךיז ףיוא

."ןובשח" ךאנרעד ןוא "ןיד" רעירפ ,"ןובשחו ןיד" ןושל םעד ןייטשראפ ןעמ טעוו םעד טיול
רעטייווצ א סאוו) הריבע אזא ראפ פא טנ'קספ ןיילא רע סאוו "ןיד" רעד טמוק טשרע םוצ
הריבע אזא ןאטעג ןיילא טאה רע זא "ןובשח" םעד ןעמ טכאמ ךאנרעד ןוא (ןאטעג טאה
.ןיד קספ ןבלעז םעד םע טמוק סע ןוא
(1207 'ע ד"ח ש"וקל)

הנותח טלאוועג טאה ךלמה דוד .השעמ עכילנע ןא רימ ןעניפעג (ז ,בי ,ב-לאומש) איבנ ןיא
.ט'גרהעג ןרעוו וצ המחלמ ןיא יתחה 'ירוא ןאמ ריא טקישעג רע טאה .עבש תב טימ ןבאה
איבנה ןתנ טקישעג רעטשרעביוא רעד טאה .עבש תב טימ טאהעג הנותח רע טאה ךאנרעד
:הלאש אזא טימ ךלמה דוד וצ

ןעוועג ךיוא זיא סע .רעדניר ןוא ןספעש ליפ טאהעג טאה סאוו ןאמ רעכייר א ןעוועג זיא סע
רעצנאג ןייז ןעוועג זיא ספעש רעניילק רעד .ספעש ןייא טאהעג ראנ טאה סאוו ןאמירא ןא
ןבעגקעווא טלאוועג טינ טאה ריבג רעד .ןסע וצ ריבג םוצ ןעמוקעג זיא חרוא ןא .ןגעמראפ
,ן'טחשעג םע ,ספעש ס'נאמערא םעד ןעמונעגוצ רע טאה ,ןספעש ענעגייא ענייז ןופ
.חרוא םוצ טגנאלרעד ןוא טכאקעגפא

.התימ ןופ שנוע ןא טמוק םע טגאזעג ןוא ריבג םעד ףיוא סעכ ןיא ןראוועג זיא ךלמה דוד
ןעמונעגוצ טסאה וד .ךאז עבלעז יד ןאטעג טסאה וד :ךלמה דוד וצ טגאזעג איבנה ןתנ טאה
'ה ןוא ןאטעג הבושת טאה ךלמה דוד .התימ שנוע ןא ריד טמוק ,יתחה ירוא ןופ יורפ יד
.ןבעגראפ םע טאה


Back to "Leben Mit Der Tzeit"