ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


תובא יקרפ


ןושאר קרפ
ינש קרפ
ישילש קרפ
יעיבר קרפ
ישימח קרפ
ישיש קרפןושאר קרפ


רעד ןיא ."ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ" רימ ןגאז תובא יקרפ וצ המדקה רעד ןיא
יד ןיא ךאד ןעמ טנרעל תובא תכסמ ."יניסמ הרות לביק השמ" טייטש הנשמ רעטשרע
ןופ םיתבש יד ךשמב ךיוא ןוא] .הרות ןתמ וצ הנכה א יוו ,תועובש ןוא חספ ןעשיווצ םיתבש
זמורמ זיא סאד ןוא ,לארשי תבהא ןקראטשראפ וצ זיא הנכה רעד ןופ ביוהנא רעד .[רעמוז
.תוינשמ עטנאמרעד ייווצ יד ןיא

ןעק טייצ רעד ראפ ,םענעי ףיוא טייצ ןיימ ןבעגפא ךיא לאז סאוו וצ ,ן'הנעט ךאד ןעק ןעמ
קלח םהל שי לארשי לכ ,גנוזייוונא יד זיא םעד ףיוא ?ןענרעל ןוא ןציז רעסעב ךאד ךיא
ןופ רעכעה זיא רענעי זא ןייז ןעק סע ,רעכעה זיא סע רעוו ןסיוו טינ ןעק ןעמ .אבה םלועל
רעכעה זיא רע זא רע טניימ - טלעוו עטרעקראפ א - ךופה םלוע א ךאד זיא הזה םלוע .םע
אבה םלוע .םענעי טימ ךיז ןבעגפא וצ יאדכ טינ זיא סע זא תונובשח טכאמ ןוא םענעי ןופ
.טרעקראפ ןעזייווסיורא ראג ךיז ןעק טראד - טלעוו עראלק - רורב םלוע א זיא

ןעמ ףראד םענעי .אבה םלועל קלח א רעכיז ןבאה ,ןאט וצ טאה רע עכלעוו טימ ןדיא עלא
לכ לע ךאד זיא סע .הלאש א ןייז ןעק ןיילא םע ףיוא .תוכז ףכל ןייז ןד לאמעלא ךאד
.הבהא הסכת םיעשפ

ןילגמ זיא ,גגושב ןשטנעמ א ט'גרהעג טאה רע לייוו הלוג זיא דימלת א ביוא זא זיא ןיד רעד
םענעי ןייז ברקמ טעוו רע ביוא .םע טימ ןענרעל תולג ןיא ןייג ךיוא יבר ןייז ףראד ,ומע ובר
םונהיג ןיא ןייז טעוו רע זא ןייז ךאד ןעק סע .יבר ןייז ןרעוו רע טעוו ,םע טימ ןענרעל ןוא
ןיימ ןא ןייז טינ ןעק ךיא" ן'הנעט דימלת רעד טעוו .ןדע ןג ןיא ןייז טעוו דימלת ןייז ןוא
רענעי זא סיוא טמוק .ןדע ןג ןיא ןצעזקעווא ןוא םונהיג ןופ ןעמענסיורא םע ןעמ טעוו ."יבר
.טצעי םע טוט רע סאוו הבוט א ראפ אבה םלוע ןיא ןלאצפא םע טעוו

השע ידי םצועו יחכ" טינ זיא םענעי טפלעה רע סאוו סאד זא זנוא טנרעל הנשמ עטייווצ יד
,עשוהיל הרסמו ,'יה לארשי בהוא סאוו השמ לש וחכב סע טוט רע ראנ ."הזה ליחה תא יל
.ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתא ,רודו רוד לכבש וניתובר זיב 'וכ םינקזל עשוהיו
(262 'ע א"ח ש"וקל)ינש קרפ


טאהעג טאה יאכז ןב ןנחוי יבר זא ,הנשמ יד טלייצרעד תובא יקרפ ןופ קרפ ןטייווצ ןיא
טלייצרעד רעטייוו .ייז ןופ ןרעדעי ןופ חבש םעד ןענעכערסיוא טגעלפ רע ןוא םידימלת ףניפ
קבדיש הבוט ךרד איה וזיא וארו ואצ" םידימלת יד טא וצ טגאזעג טאה ז"ביר זא הנשמ יד
שטנעמ א ךיז לאז ריא ןיא סאוו ,געוו עטוג יד זיא עכלעוו טעז ןוא סיורא טייג) "םדאה הב
וצ ,וצ טריפ סאוו געוו םעד ףיוא ןזיוועגנא טאה םידימלת יד ןופ רערעדעי ןוא ,(ןעטפעהאב
.ןראוועג טביולעג םע טימ זיא רע סאוו

געוו יד ןוא ,"אטח ארי" זיא ןראוועג טביולעג זיא לאנתנ ןב ןועמש 'ר ןכלעוו טימ חבש רעד
האורה" זא קידנאטשראפ זיא ןופרעד ."דלונה תא האורה" זיא ןזיוועגנא טאה רע עכלעוו
."אטח ארי" א ןרעוו וצ ןעמוקוצוצ געוו יד זיא "דלונה תא

טייקסטוג םעד םע רע טזייוו ,הריבע ןא ןאט וצ ןשטנעמ א ןייא טדער ערה רצי רעד תעשב
בוט יכ השאה ארתו" זא ,אטח ןטשרע םייב ןעניפעג רימ יוו .הריבע רעד ןופ קאמשעג ןוא
א ןייז ןעמ ףראד ערה רצי םעד ןעפמעקאב וצ ידכב ."'וגו םיניעל אוה הואת יכו לכאמל ץעה
זא שטאכ .ןעמוקסיורא טעוו הריבע רעד ןופ סאוו ןעזסיואראפ ףראד'מ ."דלונה תא האור"
רעבא זיא ,קאמשעג ןוא סיז הריבע יד זיא השעמ תעב זא ,"הרז יתפש הנפוטת תפונ"
סאוו טעז רע סאוו םעד ךרוד .רעטיב זיא הריבע רעד ןופ ףוס רעד ,"הנעלכ הרמ התירחאו"
.אטח ארי א רע טרעוו הריבע יד ןופ סיורא טמוק סע

טאה רע ראנ טינ .ןיילא אטח םעד ראפ ארומ טאה רע זא זיא "אטח ארי" ןופ שטייט רעד
יד ןופ ארומ טאה רע ראנ ,הריבע יד ןאט ן'ראפ ןגירק טעוו רע סאוו שנוע םעד ןופ ארומ
גנודניבראפ ןייז ןיא ןורסח א טרעוו הריבע ןא טוט דיא א סאוו םעד ךרוד .ןיילא הריבע
.(ןורסח ןושלמ זיא ך"נת ןיא אטח) .ןטשרעביוא ן'טימ

ןעמ .הריבע יד ןאט ןופ טינ לאמא ךיז ןעמ טיה ,שנוע םעד ןופ ארומ ראנ טאה ןעמ תעשב
.רעטעפש טשרע זיא שנוע רעד ןוא ,טצעי קאמשעג ןוא סיז זיא הריבע יד זא ךיז טכארטאב
יד טייטשראפ ןעמ תעשב רעבא .ןאט הבושת רעטעפש טעוו רע זא רע טכארט ךיוא
ןיא טלעפ הריבע ןא טוט ןעמ זא ןוא ,ןטשרעביוא ן'טימ ןטפאהאב ןייז וצ ןופ טייקרעייט
.הריבע יד טינ רע טוט ,טייקנעדנובעגוצ ןייז

,הריבע ןא ןופ סיורא טמוק סאוו טייטשראפ ןעמ ביוא :לאנתנ ןב ןועמש 'ר טגאז סאד
.ןיילא אטח םעד ןופ ארומ טאה ןעמ ,"אטח ארי" א ןעמ טרעוו
(1198 'ע ד"ח ש"וקל)ישילש קרפ


ןסיוו טסלאז וד) ןתיל דיתע התא ימ ינפל 'וכ עד :טייטש תובא תכסמ ןופ קרפ ןטירד ןיא
.ןובשחו ןיד (א ןבעגפא ןפראד טסעוו וד ןעמעוו ראפ

םעד טיול ןוא ןובשח םעד ןעמ טכאמ רעירפ ."ןובשחו ןיד" רדס רעד קידנאטשראפ טינ זיא
?"ןובשח" ךאנרעד ןוא "ןיד" - טרעקראפ אד טייטש סאווראפ .ןיד םעד ןעמ ט'נקספ ןובשח

,קרפ םעד ןיא ךיוא ,הנשמ רעד ףיוא בוט םש לעב ןופ רואיב ן'טיול ןייטשראפ סע ןעמ טעוו
."ותעדמ אלשו ותעדמ םדאה ןמ ןיערפנו"

פא ט'נקספ ןיילא רע ןעוו ,"ותעדמ" ראנ שנוע ןא טמוקאב שטנעמ א :ט"שעב רעד טשטייט
.ןיילא ךיז ףיוא סאד טגאז רע זא טינ טסייוו רע - "ותעדמ אלש" רעבא ,ךיז ףיוא שנוע םעד
.םענעי ףיוא ט'נקספ רע זא טניימ רע

יד קידנעעז ןוא ,רענייז יוו אטח אזא ןאטעג טאה סאוו ןטייווצ א ןימזמ םע זיא ןעמ :לשמל
רעד ןוא רעד םע טמוק סע זא ,שנוע ןא םענעי ףיוא רע ט'נקספ ,טוט רענעי סאוו הריבע
.הריבע ןייז ראפ שנוע ןבלעז םעד םע ןעמ טיג םעד ךאנ .שנוע

ט'נקספ רע זא טינ טסייוו רע ,"ותעדמ אל" ןוא ,קספ םענעגייא ןייז ,"ותעדמ" זיא סאד
.ןיילא ךיז ףיוא

."ןובשח" ךאנרעד ןוא "ןיד" רעירפ ,"ןובשחו ןיד" ןושל םעד ןייטשראפ ןעמ טעוו םעד טיול
רעטייווצ א סאוו) הריבע אזא ראפ פא טנ'קספ ןיילא רע סאוו "ןיד" רעד טמוק טשרע םוצ
הריבע אזא ןאטעג ןיילא טאה רע זא "ןובשח" םעד ןעמ טכאמ ךאנרעד ןוא (ןאטעג טאה
.ןיד קספ ןבלעז םעד םע טמוק סע ןוא
(1207 'ע ד"ח ש"וקל)

הנותח טלאוועג טאה ךלמה דוד .השעמ עכילנע ןא רימ ןעניפעג (ז ,בי ,ב-לאומש) איבנ ןיא
.ט'גרהעג ןרעוו וצ המחלמ ןיא יתחה 'ירוא ןאמ ריא טקישעג רע טאה .עבש תב טימ ןבאה
איבנה ןתנ טקישעג רעטשרעביוא רעד טאה .עבש תב טימ טאהעג הנותח רע טאה ךאנרעד
:הלאש אזא טימ ךלמה דוד וצ

ןעוועג ךיוא זיא סע .רעדניר ןוא ןספעש ליפ טאהעג טאה סאוו ןאמ רעכייר א ןעוועג זיא סע
רעצנאג ןייז ןעוועג זיא ספעש רעניילק רעד .ספעש ןייא טאהעג ראנ טאה סאוו ןאמירא ןא
ןבעגקעווא טלאוועג טינ טאה ריבג רעד .ןסע וצ ריבג םוצ ןעמוקעג זיא חרוא ןא .ןגעמראפ
,ן'טחשעג םע ,ספעש ס'נאמערא םעד ןעמונעגוצ רע טאה ,ןספעש ענעגייא ענייז ןופ
.חרוא םוצ טגנאלרעד ןוא טכאקעגפא

.התימ ןופ שנוע ןא טמוק םע טגאזעג ןוא ריבג םעד ףיוא סעכ ןיא ןראוועג זיא ךלמה דוד
ןעמונעגוצ טסאה וד .ךאז עבלעז יד ןאטעג טסאה וד :ךלמה דוד וצ טגאזעג איבנה ןתנ טאה
'ה ןוא ןאטעג הבושת טאה ךלמה דוד .התימ שנוע ןא ריד טמוק ,יתחה ירוא ןופ יורפ יד
.ןבעגראפ םע טאהיעיבר קרפ


רתכו הנוהכ רתכו הרות רתכ ,ןה םירתכ השלש :הנשמ יד טגאז תובא ןופ קרפ ןטרעפ ןיא
רע טנכער סאווראפ :םישרפמ יד ,םעד ףיוא ןגערפ .ןהיבג לע הלוע בוט םש רתכו ,תוכלמ
?ןה םירתכ "העברא" טינ טגאז רע ןוא ,םירתכ ערעדנא יד טימ "בוט םש רתכ" טינ

:ןייטשראפ ןעמ ףראד ךיוא

רתכ ,הרות רתכ ןופ רעסערג זיא סע זיב ,ןעמאנ ןעטוג א ןופ הלעמ יד סיורג יוזא זיא סאוו
ןכ ןיאש המ ,תולעמ ע'תמא ךאד ןענייז תוכלמ ןוא הנוהכ ,הרות ?תוכלמ רתכ ןוא הנוהכ
ןעמ זא ןייז לאמא ןעק סע ןוא .ךאז רעכילרעסיוא ןא ראנ הרואכל ךאד זיא בוט םש רתכ
בוט םש רתכ זא ,ןייז ןעק יוו זיא .תולעמ ע'תמא יד טינ טאה ןעמ ןוא ןעמאנ ןעטוג א טאה
?תוכלמ ןוא הנוהכ ,הרות רתכ ןופ רעסערג ןייז לאז

הלעמל" ןייטש טפראדעג טאה סע ."ןהיבג לע הלוע" ןושל םעד ןייטשראפ ןעמ ףראד ךיוא
לע הלוע" טניימ סאוו ,םירתכ ערעדנא יד ןופ רעסערג זיא בוט םש רתכ רעד זא ,"םלוכמ
?םירתכ ערעדנא יד ףיוא - "ןהיבג

טמוק סע ןעוו ,"ןהיבג לע" זיא רע ןעוו ?הלעמ א בוט םש רתכ זיא ןעוו :םעד ןיא רואיב רעד
רעירפ טגאזעג יוו ,הלעמ אזא טינראג זיא ןיילא "בוט םש" .םירתכ יירד עגידרעירפ יד ךאנ
תולעמ ע'תמא יד ןופ "ןהיבג לע הלוע" זיא רע ןעוו ראנ .ךאז רעכילרעסיוא א זיא סאד זא
.הלעמ עסיורג א סע זיא

סע זיא ןיילא ךיז ראפ לייוו ,הלעמ עטרעפ א ראפ "בוט םש רתכ" טינ ןעמ טנכער רעבירעד
ןוא הנוהכ ,הרות ןופ םירתכ יירד יד אד ןענייז סע רעבא תעשב .הלעמ עסיורג ןייק טינ
זיא רע ,"הלוע" רע זיא ןאד ,"בוט םש רתכ" רעד טמוק - "ןהיבג לע" - ייז ךאנ ןוא ,תוכלמ
.ןיילא םירתכ יירד יד ןופ רעכעה ךאנ
(1214 'ע ד"ח ש"וקל)ישימח קרפ


םעד ןיא ןענייז סאוו םינינע המכ הנשמ יד סיוא טנכער תובא יקרפ ןופ קרפ ןטפניפ ןיא
תונויסנ הרשע ,חנ דע םדאמ תורוד הרשע ,םלועה ארבנ תורמאמ הרשעב .הרשע רפסמ
.דועו וניבא םהרבא הסנתנ

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

ןעמענ ןכאז עלא זא דלאביוו ,הרואכל ?תורבדה תרשע הנשמ יד טינ טנאמרעד סאווראפ
ןגעקטנא תורמאמ הרשעב ןראוועג ןפאשאב זיא טלעוו יד זא ןגאז ל"זח יוו ,הרות ןופ ךיז
,תורבדה תרשע יד ןענעכער טפראדעג ןטשרע םעלא וצ ךאד ןעמ טאה ,תורבדה תרשע יד
תרשע יד יוו יוזא ןראוועג ןפאשאב ןענייז עכלעוו ןכאז ערעדנא יד ןענעכער ךאנרעד ןוא
.תורבדה

:זיא רעפטנע רעד

יד רעבא ,הרות יד טיול ןראוועג ןפאשאב זיא טלעוו יד .הרות ןופ עקאט ךיז טמענ ץלא
יוזא טלעוו ןופ ןכאז טימ ןעמאזוצ הרות ןענעכער טינ ןעק ןעמ .טלעוו ןופ רעכעה זיא הרות
.םלועה ארבנ תורמאמ הרשעב יוו

ראנ טינ אד ןענייז ,הרשע ןופ רפסמ ןיא טנכערעגסיוא ןרעוו רעכלעוו ןכאז יד ןעשיווצ
.שדקמה תיב ןיא ןעוועג ןענייז סאוו םיסינ יד ךיוא זיב ,םיסינ ךיוא ראנ ,ןכאז עכילריטאנ
וניתובאל ושענש םיסינ הרשע ןוא םירצמב וניתובאל ושענש םיסינ הרשע טנעכער הנשמ יד
.שדקמה תיבב

,םיסינ ןופ וליפא רעכעה זיא הרות לייוו .תורבדה תרשע הנשמ יד טינ טנכער ןגעווטסעדנופ
ןופ תילכת רעד .טלעוו ןופ תומילש רעד זיא שדקמה תיב .שדקמה תיב ןופ םיסינ ןופ ךיוא
ן'ראפ הריד א ןכאמ וצ - "םינותחתב הריד 'תי ול תושעל" זיא טלעוו םעד ןעפאשאב
.טור הניכש יד ואוו שדקמה תיב ןיא סיוא ךיז טקירד תילכת רעד .ןטשרעביוא

ראפרעד ."םלועל המדק" ,טלעוו רעד ראפ ןראוועג ןפאשאב זיא הרות יד זא טגאז ארמג יד
יד ןעוועג זיא סע ואוו ,שדקמה תיב םעד ןיא םיסינ ןופ ךיוא םיסינ ןופ רעכעה הרות זיא
.טלעוו ןופ תומילש

:זיא םעד ןופ הארוה יד

,הרותה םשל ןענרעל ףראד ןעמ ."המשל" הרות ןענרעל ןעמ ףראד ,הרות טנרעל ןעמ תעשב
ןייק טינ ןבאה עכלעוו ,טלעוו ןופ םינינע ןענייז ןכאז ערעדנא עלא .ןיילא הרות יד בילוצ
.טלעוו ןופ רעכעה זיא הרות .הרות יד יבגל ףערטאב
(1226 'ע ד"ח ש"וקל)ישיש קרפ


רהמ תאצוי לוק תב םויו םוי לכב יול ןב עשוהי יבר רמא :טייטש תובא ןופ קרפ ןטסקעז ןיא
הרותב קסוע וניאש ימ לכש ,הרות לש הנובלעמ תוירבל םהל יוא תרמואו תזרכמו ברוח
.'וכ ףוזנ ארקנ

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

רעד ןיא הרות ןיא קסוע טינ זיא רענייא ביוא ,הרואכל ?"הרות לש הנובלע" טניימ סאוו
גונעג טינ טאה רע .טייקירעדינ ענעגייא ןייז ףיוא רע טזייוו ,ןענרעל אי ןאק רע ןעוו טייצ
ןובלע ןא ראנ ,הרות רעד ראפ ןובלע ןייק טינ זיא סאד .הרות ןופ הלעמ יד ןצאשוצפא לכש
.טינ טנרעל סאוו ןשטנעמ םעד ראפ

טלאוו ,ןענרעל ןעמ ףראד הרות .הרותב "קסוע" ןושל רעד :קידנאטשראפ טינ זיא ךיוא
."הרות דמול" ןושל רעד רעסעב טסאפעג ךאד

:זיא רעפטנע רעד

ךיז זיא רע ראנ ,הלילו םמוי ,רע טנרעל ,ןענרעל סאוו אזא ןגעוו אד טדער יול ןב עשוהי 'ר
רעד ראפ טפיוקראפ סאוו רעד) ?ירקיא ארגת ןיבזו ןובז :טגאז ארמג יד .הרותב קסוע טינ
טינ טרעוו ,ייברעד טינראג טנידראפ רע ןוא טפיוקעג טאה רע רעכלעוו טימ זיירפ רעבלעז
ןענידראפ ןופ ןגעוו ןעניפעג ןוא םעד ןיא ןגיל וצ זיא קסע ןופ ךאז יד .(רחוס ןייק ןפורעגנא
.רעמ

רעבא ,ערעדנא טימ טנרעל רע ןוא הרות עקאט טנרעל רע ,הרות ןענרעל ייב זיא עבלעז סאד
."הסנרפ" ןוא "חויר" ןאראפ ןופרעד זיא'ס זא טינ טליפ רע .תויח ןא סע טוט רע

.(ןטשרעביוא ן'טימ ןעדנובראפ דיא א טרעוו הרות ךרוד) דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא לארשי
טימ טפעשעג ןייז ןיא טעברא יד טוט סאוו קסע לעב א טינ זיא רע .טינ סאד טליפ רע רעבא
.ןאטפא ריא זומ רע לייוו זיולב טעברא ןייז טוט סאוו ,רעטעברא ןא יוו ראנ ,טייקידעבעל

תוירבל םהל יוא" :סיוא טפור ןוא ברוח רה ןופ לוק תב א גאט עלא סיורא טייג םעד ףיוא
ןעק זיא ,הלילו םמוי הרות טנרעל סאוו שטנעמ א ןגעוו ךיז טדער אד ."הרות לש הנובלעמ
ףראד ןעמ זא טינ טייטשראפ רע לייוו גירעדינ זיא רע זא שטנעמ אזא ףיוא ןגאז טינ ןעמ
ןענרעל סאוו יד וצ זיא ייוו .הרות לש הנובלעמ ראנ .הרות ךאד טנרעל רע .הרות ןענרעל
.טייקסיורג ריא ןוא הלעמ ריא פא טינ ןצאש ייז .ריא ןעמעשראפ ייז רעבא הרות
(1228 'ע ד"ח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"