ה"ב
ב"נשת'ה ,אראו 'פ "תוכלמ רבד"

ונינעש רודה אישנל שדוק השענ א"ואכ
שממ לעופב "חישמה תומיל איבהל"
יוליגה ינפלש "אטימרוד"ה


ב"נשת'ה טבש ח"הבמ ,תבט ח"כ ,אראו פ"ש תוחישמ (א
ימש"ש ףא "תובאה לא אראו" תשרפב בתכנ ת"מו מ"יצי תעשב לארשיל 'יוה םשד יוליגה *
'גב זמרנו * ל"על 'יהי יוליגה רקיעו ,תובאה חכב אוה הז יוליג םג יכ - "םהל יתעדונ אל 'יוה
'מ * טבש ד"וי אלוליהה םויל רושקה ןמזב תופוקתה 'גל ךיישו ,אב אראו תומש תוישרפה
ירחא תואישנה ךשמהד (רתויו) הנש 'מו ,ותואישנ תונש 'ל ,ותואישנ תלבק ינפל הנש
* ותוקלתסה

ב"נשת'ה טבש ח"הבמ ,אראו פ"ש תוחישמ קלח (ב
- תבש ברעב טכעה ה"ע קחצי השמ 'ר 'וכו ח"הרה תריטפל רשקב -
'ר 'וכו ח"הרה תריטפל רשקב "ול הפי ןמיס תבש ברעב תמ" (ב ,גק תובותכ) ל"זראמב רואיב *
רשקב השעמל תוארוה * ומשב םיזמזה * תבט ך"ז ,תבש ברעב טכעה ה"ע קחצי השמ
* ויתודסומלב"נשת'ה טבש ח"הבמ ,תבט ח"כ ,אראו פ"ש תוחישמ


(סופדב אצמנ) ב"ח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ
'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס"ו

אל 'יוה ימשו י-דש ל-אב בקעי לאו קחצי לא םהרבא לא אראו" - ונתשרפ תלחתהב .א
:ןיבהל ךירצ - 1"'וגו 'יוה ינא לארשי ינבל רומא ןכל 'וגו םהל יתעדונ

וליאו ,'יוה םשב אלו ,"י-דש ל-א"ב קר ה"בקה הלגתנ תובאלש ולא םיבותכ ןכותל עגונב (א
רומא) ןכל" ןושלה םיאתמ ךיא - (2תודיסח ישורדב ראובמכ) 'יוה םשב (התע) הלגתי י"נבל
ללגב אוה "'וג לארשי ינבל רומא"ש ,ונייה ,וינפלש ןינעהמ האצותו בבוסמ אוהש ,"('וג
שדח ןינע 'יהי י"נב לצאש םיבותכה ןכות (הרואכל) ךפיה - 3"'וג םהרבא לא אראו"ש
?("םהל יתעדונ אל 'יוה ימש") תובאה לצא 'יה אלש ("'יוה ינא יכ םתעדיו")

אלש 'יוה םש םלצא הלגתיש י"נב תלעמ ד"ע אוה השרפה (תלחתה) ןכות :הזמ הריתיו (ב
השרפהש ,ונייה ,תובאה לא תולגתהה לע יאק ,"אראו" ,השרפה םש וליאו ,תובאהל הלגתנ
לא תולגתהה ש"ע תארקנ ,תובאה לצא התיה אלש י"נבל תולגתהה תודוא רבודמ הבש
!?תובאה

,"תובאה לא אראו" י"שר שוריפב שגדומכ ,4"תובא" םיארקנש ןויכש ,רמול הארנו .ב
הלעמ םהב שי ,(5"לארשי תומשנ לכ רוקמו שרוש") םהל רוקמו םינבהמ הלעמל םה תובאהש
.(תובאל הלגתנ אלש 'יוה םש הלגתנ םינבלש ףא) םינבה יבגל הריתי

יוליגה 'יה ודי לעו ,"'יוה ינא" רמאנ וילאש השמ יבגל םג איה תובאה תלעמש ,הזמ הריתיו
אלו ןידבאד לע לבח (השמל) ה"בקה ול רמא"ש 6י"שר שוריפב ראובמכ - י"נב לכל 'יוה םשד
אלו י-דש ל-אב םהילע יתילגנ םימעפ הברה ,תובאה תתימ לע ןנואתהל יל שי ,ןיחכתשמ
המל תרמא התאו יתודמ רחא ורהרה אל (תובאה) . . ומש המ תרמא התאו ךמש המ יל ורמא
."התוערה

הכוז באה" ד"ע) 8םינבה לצא םג יוליגה 'יהיש 7םרוגה אוה "תובאה לא אראו"ש ,ךכ ידכ דעו
םהרבא לא אראו" בותכה ןושלבו ,(11"םינבל (חכ-תניתנו) ןמיס תובא 10השעמ" ,9"'וכ ןבל
.ןמקלדכ ,12"'יוה ינא לארשי ינבל רומא (האצותו בבוסמ) ןכל 'וגו

:ןינעה רואיבו .ג

תגרד - דחוימה םש ,שרופמה םש ,םצעה םש) 'יוה םש יוליגש 2תודיסח ישורדב ראובמ
רמאנ הרות-ןתמ ינפל ויהש תובאה לצא ,ןכלו ,הרות-ןתמב 'יה (םלועהמ הלעמלש תוקלא
י"נב לצאו ,"םהל יתעדונ אל 'יוה ימשו (םלועל תכיישש תוקלא תגרד) י-דש ל-אב 'וג אראו"
'יוה ינא לארשי ינבל רומא)" בותכה ךשמהכ ,'יוה םש הלגתנ (מ"יצי רחאל) הרות-ןתמל וכזש
."'יוה ינא יכ םתעדיו 'וגו םעל יל םכתא יתחקלו ('וג םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו

הרותה לכ וניבא םהרבא םייק"ש ךכל ףסונ ,ירה ,הרות-ןתמ ינפל ויה תובאהש ףא ,הנהו
15הלחתהה (הזמ הריתיו הנכהה) התיה םהרבא י"עש 14עודי ,13"הנתינ אלש דע הלוכ
לעש הרות-ןתמ ירחאלש תווצמה ומכ התיהש םהרבאד הלימ תוצמב שגדומכ ,הרות-ןתמד
,"יכרי תחת ךדי אנ םיש" 16ש"מכ ,הוצמה םימייקמ ובש ימשגה ץפחב השודק תכשמנ םדי
תכשמהב הרות-ןתמד שודיחהש ,ונייה ,"הוצמ לש ץפח ודיב לוטיש ךירצ עבשנהש יפל"
הריזג לטיב" הרות-ןתמבש 17שרדמב אתיאדכ) םינותחתו םינוילע רוביח ,םלועב תוקלא
הלימ תוצמב ליחתה ,("םינוילעל ולעי םינותחתהו םינותחתל ודרי םינוילעה רמאו הנושאר
.םהרבאד

רבאל עגונב 'יה הלימ תוצמב ליחתהש (ת"מד שודיחה) םינותחתו םינוילעד רוביחהש ףאו
תוכיישהו רשקה םג זמורמש ,רמול שי ,(18תוקלאל הבכרמ 'יהש) וניבא םהרבא לש ופוגב
רשקב (א) :הלימד ץפח תטיקנב העובשהד םינינעה יטרפב (שממ םינותחת) םלועב הלועפהל
ז"יעש ,19צ"מותה םויקד הדובעה לכ תוללכ ע"והש ,ן"בו ה"מ דוחי - הקברו קחציד ךודישהל
ךודישהל עגונבש ףאש - םהרבא דבע רזעילא י"עו (ב) ,םינותחתב השודקה תכשמה השענ
,מ"מ ,21"ךורבב קבדמ רורא ןיאו רורא התאו ךורב ינב (20רזעילאל) םהרבא ול רמא" קחציד
אכושח אכפהתאד ןינעה שגדומ הזבש ,אקוד רזעילא י"ע הקברו קחציד ךודישה השענ
.תומילשה תילכתב םינותחתו םינוילעד רוביחה לעפנ ז"יעש ,22אקתימל ורירמו ארוהנל

הלימ תשרפב םהרבאל") הלימ תוצמל עגונב 'יה "י-דש ל-אב . . םהרבא לא אראו"ש ןויכו
תלחתה םג הזב ללכנש ,ל"צכע ,הרות-ןתמד ןינעה ליחתה הבש (23"'וגו י-דש ל-א ינא רמאנ
.הרות-ןתמבש 24'יוה םש יוליג

'יה הז ןינעש ןויכ - "םהל יתעדונ אל 'יוה ימשו 'וג םהרבא לא אראו" רמאנ כ"פעאו .ד
:דבלב הלימ תוצמב

תכשמה ,םינותחתו םינוילעד רוביחהב ת"מד שודיחהל 'יוה םש יוליגד תוכיישהב םירואיבהמ
דצמו ,לובג ילב אוה 'יוה םשש ןויכ - (םלועהמ הלעמל אוה 'יוה םשש ףא) םלועב תוקלא
.הטמל םג ךשמנ לובג ילבה רואד יוליגה ףקות

םהרבא לש ופוגב רבא ,הלימ תוצמב קר הטמל השודקה תכשמה התיה םהרבא לצאש ןויכו
םש) לובג ילבה רואד יוליגה ףקות רכינ אל ,השודקה תכשמה התיה אל םלועב לבא ,וניבא
."םהל יתעדונ אל 'יוה ימש" ,('יוה

(דבלב םהרבאד ימשגה ףוגהב) הלימ תוצמב הטמל השודקה תכשמה םגש ןויכ ,ךדיאל לבא
חכש אלא ,הרות-ןתמבש (לובג ילב) 'יוה םש יוליג תלחתה ז"ה - 25לובג ילבה חכ י"ע איה
.םלועב םג הכשמהה י"ע יולגב רכינ וניא (הטמל הכשמהה תישענ ודי לעש) לובג ילבה

אל אלא ןאכ ביתכ ןיא יתעדוה אל" ,"יתעדונ אל 'יוה ימשו" ןושלה קויד קתמוי ז"פעו
תכשמהד ןינעה רקיע לבא ,תולגתההו הרכהב קר אוה ןורסחהש - 26"יתרכינ אל ,יתעדונ
.הלימ תוצמב רבכ ליחתה 'יוה םש יוליג

שודיחה) םינותחתו םינוילע רוביחד הלועפה תלחתה לע ףסונש - רתוי קמועבו .ה
:רתוי הלענ ןינע (םינבהל ךשמנ םהמו) תובאה לצא שי ,הלימ תוצמב (הרות-ןתמד

שיש דעו ,םינותחתו םינוילעל קלחנש ,םלועה ירדגב אוה םינותחתו םינוילע רוביחד 27שודיחה
ולעי אל םינותחתו םינותחתל ודרי אל םינוילע) םינותחתל םינוילעה ןיב קספהו הריזג
תגרד דצמ לבא ;םינותחתו םינוילעד רוביחה השענו הריזגה הלטב הרות-ןתמבו ,(םינוילעל
,םינותחתל םינוילעה ןיב קספהו הריזג ךייש אל ,ןותחתו ןוילע רדגמ הלעמלש תוקלאה
םגש - אוה הרות-ןתמד שודיחהו .28הרות-ןתמ ינפל םג הושב םינותחתבו םינוילעב אצמנש
הלעמלש תוקלאה תגרד ךשמות םינותחתל םינוילעה ןיב קספהו הריזג וב שיש םלועה ירדגב
.ןותחתו ןוילע רדגמ

'וג 'יוה ינא לארשי ינבל רומא") הרות-ןתמב י"נבל 'יוה םש יוליגל עגונב םג ןבומ הזמו
י"נב לש םתדובע םע רושק הז שודיחש - ("'יוה ינא יכ םתעדיו 'וג םעל יל םכתא יתחקלו
םצעה ונשי ז"נפל םג לבא ,םינותחתו םינוילעד רוביחה לועפל (צ"מותה םויק י"ע) םלועב
,(הרותה תבשחמל םג ,29"רבד לכל המדק לארשי לש ןתבשחמ") הרותהמ הלעמלש לארשיד
'יה דחא") וניבא םהרבאמ לחה ,(י"נב לכד םצעהו רוקמו שרושה) תובאה תגרד יהוזש
םצע דצמש שפנ-תריסמהו 33הנומאה חכד 32רוניצה חתפש ,31"םינימאמל שאר" ,(30"םהרבא
.המשנה

הלגתיו ךשמוי (תובאה תגרד) לארשיד םצעהש - אוה הרות-ןתמב 'יוה םש יוליגד שודיחהו
לועפל ידכ ,ימשגה ז"הועב ףוגב ושבלתנש יפכ םגו ,34שפנה תוחכב ,םייוליגה תניחבב םג
.ןותחתו ןוילעד רדגמ הלעמלש תוקלאה תגרד תכשמה (צ"מותה םויק י"ע) םלועב

:רתוי תויטרפבו .ו

הטמל הכשמהל עגונב קר אל אוה (םלועב םג םדי לעו י"נבל עגונב) הרות-ןתמד שודיחה
הכשמהה י"ע אקוד ,יכ ,םצעה תכשמהל עגונב (רקיעבו) םג אלא ,(הטמל םג ךשמנ םצעהש)
.םוקמ לכב ךשמנ ןכלו ,רבד םושב רדגומו לבגומ וניאש ,35םצעה הלגתמ הטמל

השודקה תכשמה) הלימ תוצמב - תובאה לצא התיה (הטמל אבש ז"יע) םצעה תכשמה םגו
רכינ אל ,(שממ םינותחתב) םלועב םג ךשמנ אלש ןויכ ,לבא .(ימשגה ז"הועב ימשג ףוגב
תישענש ,ת"מ ירחאל קרו .םוקמ לכב ךשמנ ה"ה ובש הלבגהה רדעה דצמש ,םצעה תכשמה
.םצעה רכינ ,םלועב השודקה תכשמה

םינבה תדובע ,יכ ,("תובאה לא אראו") תובאה י"ע אוה םצעה תכשמהל חכה ,כ"פעאו
כ"אשמ ,(ןותחתו ןוילע) םלועה ירדגב תוקסעתהו תושבלתה לש ןפואב הרקיע ת"מ ירחאל
ינינע םישרויש) םינבה תדובע תישענ הז חכבו ,המשנה םצע דצמ איה הרקיע תובאה תדובע
.(םצעה ךשמנ ז"יעש) 36הטמל םתדובעב םצעה תא םירידחמו םילגמש ןפואב (תובאה

(37"הרות ןתמ הז ותנותח םוי") ה"בקה םע י"סנכד ןיאושינה ע"והש הרות-ןתמבש ,רמול שיו
הלכו ןתח לכד ןיאושינ תחמשבש םשכ) בקעיו קחצי םהרבא תובאה םג םיפתתשמו םיאב
רבכ םיאצמנש ולא םג ,תורוד 'ג ,םהינקז ינקזו םהינקזו םהירוה םיפתתשמו םיאב לארשיב
תובאה חכב איה (ת"מד הנותחה ירחאל) םינבה תדובעש (א) :שגדומ הזבש - (38תמאה םלועב
.םינבה תדובעב הטמל הכשמהה י"ע הלגתמ (םצעה) תובאה חכש (ב) ,(הנותחהל םיאבש)

םג (ת"מ ינפלש בצמו דמעמה) "יתעדונ אל 'יוה ימש"ד ןינעה ןכות ראבלו ףיסוהל שיו .ז
זאמ םינש יפלא ורבע רבכש ןויכ :הרואכלד - 39תיחצנ איה הרותה ירהש - ת"מ ירחאל
?"יתעדונ אל 'יוה ימש"ד ןינעה התע ךייש המ ,הרות-ןתמב 'יוה םש הלגתנש

:הזב רואיבה רמול שיו

אובל דיתעל"ש ןויכ ,מ"מ ,"'יוה ינא יכ םתעדיו" ש"מכ ,'יוה םש יוליג 'יה ת"מבש פ"עא
קר בושח 'יהי 'יוה םשד דע רתוי ןוילע םוקממ יולג 'יהיש ,םיקלאל יל 'יוה 'יהו 40ביתכ
דמעמה םגש ,אצמנ ,41"לודגה ומש יולג ןינע רקיע" ,רתוי הלענ 'יוה םש הלגתיו ,"םיקלאכ
,אובל דיתעלד 'יוה םש יוליגל ךרעב "יתעדונ אל 'יוה ימש"ד ןפואב אוה ת"מ ירחאלש בצמו
תומילש 'יהת זאש ,42"אצת יתאמ השדח הרות" ,ת"מד ןינעה תוללכב שודיח 'יהישכ
ויהי חישמה תומיל . . ויה ןיסוריא הזה םלועה" 43ל"זראמכ ,ה"בקה םע י"סנכד ןיאושינה
."ןיאושינ

:הזב הרבסההו

,ת"מ ינפל תובאה תדובע יבגל ת"מ ירחאל י"נב תדובע תלעמל עגונב ליעל ראבתנש םשכ
דבלמ) הטמל ךשמנ אלש ןמז לכו ,םצעה אב (ת"מ ירחאל) הטמל הכשמהה י"ע אקודש
ןמז יבגל אובל דיתעלד הלעמהל עגונב םג אוה ןכ ,םצעה הז ןיאש החכוה ז"ה (הלימ תוצמב
,הטמל תולגתהב םג אלא ,הטמל הכשמהב קר אל איה םצעהד הלבגהה רדעה :יכ ,הזה
ונישעמבש ןויכו .יוליגב םג אובל לוכי יאדוב אלא ,םלעהב תויהל חרכומ וניא םצעה ירהש
'יהי ימשגה ז"הועב הטמל יוליגה לבא ,הטמל הכשמהה קר תישענ צ"מותה םויקב וניתדובעו
השענ אלש ןמז לכ ,ירה ,("'וג רשב לכ וארו 'יוה דובכ הלגנו" 44ש"מכ) אובל דיתעל קר
.45םצעה הז ןיאש החכוה ז"ה ,הטמל יוליגה

ת"מ ירחאלש ןויכ ,ת"מ ינפל תובאה תדובע חכב איה ת"מ ירחאל י"נב תדובעש םשכו
הדובעה רקיעב תשגדומ ת"מ ינפל כ"אשמ ,םייוליגה תניחבב הכשמהה רקיעב תשגדומ
,47הזה ןמזב הדובעה חכב איה 46אובל דיתעלד תומילשה ןכ ומכ ,(ה"ס ל"נכ) םצעה דצמש
תשגדומ תולגה ןמזב טרפבו הזה ןמזב וליאו ,םלועב יוליגה רקיעב שגדומ אובל דיתעלש ןויכ
(םצעה דצמש) שפנ-תריסמ לש ןפואב הדובעה רקיעש 48עודיכ ,םצעה דצמש הדובעה רקיעב
.תולגה ןמזב איה

השלש" 49ל"זראמכ - תובאה לצא חכב הלולכ אובל דיתעלד תומילשה םגש ,ףיסוהלו
'יב ביתכד קחצי ,לכב 'יב ביתכד םהרבא . . אבה םלועה ןיעמ הזה םלועב ה"בקה ןמיעטה
דיתעל 'יהי ("אבה םלועה ןיעמ" קר אל) הז יוליג תומילשו רקיעו ,"לכ 'יב ביתכד בקעי ,לכמ
לכ לצא (םג אלא ,תובאה לצא קר אל) "לכ לכמ לכב"ד תומילשה תילכת 'יהת זאש ,אובל
.(תובאה חכב ,י"נב לכד וניתדובעו ונישעמ י"ע תישענ אובל דיתעלד תומילשהש ןויכ) י"נב

,ת"מבש 'יוה םש יוליגל ךורע-ןיאבש) אובל דיתעל 'יוה םשד יוליגה תומילשש ,רמול שיו .ח
החנמה ןמזב אורקל ןיליחתמש השרפב זמורמ ("םהל יתעדונ אל 'יוה ימש" תניחבב אוהש
:אב תשרפ - אראו פ"שד

רתב ןירדא ה"בק 'יל לייעד" 50רהזב אתיא ,"הערפ לא אב השמ לא 'ה רמאיו" קוספה לע
תישימח" 'יחבד יוליגה - השודקד הערפב ןינעה שרשו .51"'וכ האלע אדח אנינת יבגל ןירדא
'דמ הלעמלש 54תישימחה 'יחב יוליג ,53"ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתאד" ,52"הערפל
.ת"מבש 'יוה םשל ךורע-ןיאבש אובל דיתעלד 'יוה םש ע"והזש ,'יוה םש תויתוא

,רמול שיו ,56הלואגה רפס ,55תומש רפסב תישילשה השרפה איה אב תשרפש ,ףיסוהלו
ונמיקי ישילשה םויב םיימוימ ונייחי" 57ש"מכ ,תיחצנהו תישילשה הלואגה לע םג תזמורש
."וינפל 'יחנו

,ת"מ ינפל - תויללכה תופוקתה 'ג דגנכ םה אב אראו תומש תוישרפה 'ג :רתוי תויטרפבו
ודי לעש "לזרבה רוכ" ,םירצמ דובעש תודוא רבודמ הבש תומש תשרפ :58אובל דיתעלו ,ת"מ
ינא לארשי ינבל רומא" ,אראו תשרפ ;ת"מ ינפלש בצמו דמעמה - 59ת"מל הנכהה תישענ
ועירפתא" ,"הערפ לא אב" ,אב תשרפו ;ת"מד יוליגה - "'יוה ינא יכ םתעדיו 'וג 'יוה
.אובל דיתעלד בצמו דמעמה - "ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו

- אב תשרפ תלחתהו אראו תשרפ וז הנשב ןירוק ובש ןמזה םע ליעל רומאה רשקל שיו .ט
:טבש שדוח םיכרבמ תבש

הכרבה תכשמנ ובו ,ירישעה שדוח ,תבט שדוח םויסב אוה טבש שדוח םיכרבמ תבש
שדוח אוה שדוח רשע יתשע" 60בותכה ןושלבו) רשע דחאה שדוח ,טבש שדוחל חכ-תניתנהו
הדובעה תומילש תשגדומ ,61רפסמה תומילש ,ירישעה שדוח םויסבש ,רמול שיו .("טבש
דחא ,רשע דחאה שדוחב תזמורמה אובל דיתעלד תומילשה תילכתל םיאב הז חכבש ,י"נבד
אראו תוישרפה 'ב תמגודבו ד"ע - 62("ןבשוחב אלו דח אוה תנא") תוריפס רשעמ הלעמלש
.(ל"תעלד תומילשהל םיאב הדי לעש ,ת"מ ירחאלש הדובעה) אבו

ולעש םישדחה תומשב ארקנש יפכ שדוחה לש ומשב םג זמורמ הלואגה ןינעש ,ףיסוהלו
תוכלמד הלשממה טרפבו ,64"םילשומ יטבש" ןושלמ (א) אוהש - "טבש" - 63לבבמ םהמע
תא ןידורש לבבבש תוילג ישאר ולא ךליאו דודמ) 66הדוהימ טבש רוסי אל" 65ש"מכ ,דוד תיב
(לשומו הדור ךלמ) טבש םקו" 67רמאנ וילע ,(חישמה ךלמ) "הליש אובי יכ דע . . (טבשב םעה
רצנו ישי עזגמ רטוח אציו" 70ש"מכ ,69ןליא ףנע ןושלמ (ב) ,68"חישמה ךלמ הז" ,"לארשימ
.72"חישמה ךלמ אוה דוד ערזמ ישי שרושמ הכולמ טבש אצי" ,71"הרפי וישרשמ

כ"וכאעו ,שדוח לכב ,73"שדוק 'יהי ירישעה") טבשב ירישעהש - הז ונרודב הריתי השגדהבו .י
:74ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד אלוליהה םוי אוה (רשע דחא שדוחב ירישעה

רשא ותדובעו ותרותו וישעמ לכ"ש 76אינתב 75ןקזה וניבר ש"מכ - אלוליהה םוי לש ונינע
ברקב תועושי לעופו . . הטמל הלעמלמ יוליג 'יחבב ריאמו הלגתמ . . 78וייח ימי לכ 77דבע
ירחאל זוע רתיבו תאש רתיב החימצה ךשמה לע חכ-תניתנה ללוכש ,רקיעו דועו ,79"ץראה
דע ,80"וייח ימי לכ דבע רשא ותדובעו ותרותו וישעמ לכ"ד העירזהמ האצותכ ותוקלתסה
תולגה לש ןורחאה רוד) הז ונרודב ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגהד החימצהל
הדועסל ןכומ לכהו ,ןיציקה לכ ולכ רבכש ונרוד אישנ לש ותודעכ ,(הלואגה לש ןושארה רודו
.רמושמה ןייו רבה רושו ןתיולד הדועסה םע ךורע-ןחלוש ,ל"תעלד

ותויח םייחב הנש םיעבש) טבשב ירישעה אלוליהה םוי םע רושקה ןמזה תוללכש ,רמול שיו
ד"ע םהש תופוקת 'גל קלחנ (81הנש םיעבראמ רתוי ,ז"חאלש םינשה ךשמהו ,ןיד אמלעב
,(חישמה תומיו ת"מ ,ת"מ ינפל) תורודה לכ ךשמב תויללכה תופוקתה 'ג תמגודבו
:(ח"ס ל"נכ) אב אראו תומש תוישרפה 'גב תוזמורמש

תומילש ליחתה זאש ,ויבא לש ותואישנ ןמזב ,(פ"רת-ם"רת) הנש םיעברא ,הנושאר הפוקת
ונב לש ולוהינב) םימימת יכמות תבישי תודסייתה י"ע טרפבו הצוח תונייעמה תצפהד ןינעה
.ת"מד ןינעה תלחתהו הנכהב תובאה תדובע תמגודבו ד"ע - (ודיחי

'יה םהבש ,(ת"יש-פ"רת) ןיד אמלעב ותויח םייחב ותואישנ תונש םישולש ,'ינש הפוקת
דעו ,שממ הצוח תונייעמה תצפהב ד"בח תודיסח תרותד אישנ רותב ולש דחוימה שודיחה
רודכ יצחב הצוח תונייעמה תצפהב (ותדובע תומילשו רמג) תונורחאה םינש רשעב שודיחהל
.הרות-ןתמד שודיחה תמגודבו ד"ע - (82הרות-ןתמ 'יה אל ובש) ןותחתה

רשע יתשע שדוחל רשע יתשע םוימ) ותוקלתסה ירחאל תואישנה ךשמה ,תישילש הפוקתו
לכב הצוח תונייעמה תצפהב זוע רתיבו תאש רתיב ףסותינש ,(83(א"ישת) רשע יתשע תנשד
תומי - אובל דיתעלד הדועסל רבכ ןכומ לכהש ,הדובעה תומילשו רמגל דעו ,לבת יוצק
.חישמה

84ותואישנ תונש םישולשד תופוקתה 'גב םיזמורמ ל"נה תופוקת 'גש ל"י רתוי תויטרפבו
הלואגהו רסאמהל דע ותואישנ תלחתהמ ,הנושאר הפוקת :(ןיד אמלעב ותויח םייחב)
,םירצמב הדובעה תמגודב) תוכלמה תוריזג ףקות לש בצמו דמעמב ,איהה הנידממ האיציהו
.(תובאה תדובע ד"ע) שממ שפנ תריסמב התיה ותדובע רקיעש ,(ת"מ ינפל ,"לזרבה רוכ"
ד"בח תודיסח תרות תצפהו דומילב התיה ותדובע רקיעש ,ןילופ תנידמב ואובב ,'ינש הפוקת
יכ םתעדיו"ד שודיחה ד"ע) ןילופ תודיסח ד"ע ובורב 'יה זא דעש ףא הגשהו הנבה לש ןפואב
תצפהב התיה ותדובע רקיעש ,ןותחתה רודכ יצחל ואובב ,תישילש הפוקתו .(ת"מב "'יוה ינא
,דימו ףכית המילשהו תיתימאה הלואגה תא איבהלו זרזלו ברקל ,שממ הצוח תונייעמה
."הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" :העודיה ותזרכהכ

:לעופל עגונבו .אי

לע לבקל א"ואכ ךירצ - טבשב ירישעה דחוימבו ללוכ ,טבש שדוח םיכרבמ תבשב ונדמעב
ח"ומ ק"כ ,אלוליהה לעב לש ותדובעו ותרות ,וישעמב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל ומצע
לוטיבהב טרפבו ,85ו"סנ ויתוחרואב הכלנו ויכרדמ ונרוה רשא ,ונרוד אישנ ר"ומדא
ותואיצמ - א"ואכבש ,86"לכה אוה אישנה" ,רודה אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לא תורשקתההו
ותוחילש םויקב םירודחו םיאלמש ז"יע ,רודה אישנל שדוק םישענ ,לכ לכמ לכב ,וינינע לכו
ירקיעה ונינעש - 88ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג ,87רודבש וניבר השמ - רודה אישנ לש
.שממ לעופב 89"חישמה תומיל איבהל"

וננרו וציקה"ש ןויכ) ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ סנכנ דימו ףכיתש העידיהש ,ףיסוהלו
תררועמ ,'וכ ובצמו ודמעמ ןוחבל םירשוקמהו םידיסחהמ א"ואכ לע טיבמו (90"רפע ינכוש
.וניתדובעו ונישעמ לכ תא (תומילש ןושלמ םג) םילשהלו םייסל תלעופו

לע ףסונ) טבש שדוח םיכרבמ ק"שה םוימ לחה - תודחוימ תויודעוותה ךורעל ןוכנו יאדכו
לכב 91תוליהק ליהקהל . . השמ להקיו תבש תשרפב רמאנש" ,תבשו תבש לכבש תודעוותהה
שדוח שארב טרפבו ,(92"םיברל הרות םהב דומלל תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב סנכהל תבש
. . 93שדוחל דחאב שדוח רשע יתשעב" ,(םישדח ישאר לכב הנורחאל גוהנה לע ףסונ) טבש
תצפהב אלוליהה לעב לש ותדובע ןכות) 95"ןושל םיעבשב" ,94"הרותה תא ראב השמ ליאוה
,םירומאה םינינעה לכב והער תא שיא קזחלו ררועל - (96ןושל םיעבשב הצוח תונייעמה
.דימו ףכית הלואגה תאבהו זוריזב דחוימבו

לעב םע דחיב 'יהת יאדובש - טבשב ירישעהד תודעוותהה תכירעל תונכהה ד"ע ררועל שי ןכו
לארשי ינב תא איצוהל 'וג םירבדמה םה") ןרהאו השמו ,ונשארב ונרוד אישנ ,אלוליהה
תלחתה ינפל) אראו תשרפ ק"שה םויב ,שממ דימו ףכיתש ןויכ ,98םהמע (97"םירצממ
99"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,תולגהמ י"נב לכ םיאצוי ,(אב תשרפב האירקה
ןמ לארשי ינב לכד 'ילעה ,"ןיקלס ןועמשו ןבואר" 100שרדמה ןושלבו ,(החנמב ןירוקש יפכ)
םצעה ,101תובאה תגרדל לארשי ינבד 'ילעה םג ללוכ ,המילשהו תיתימאה הלואגה לא תולגה
102ש"מכ ,ףוס ןיא דע יוליע רחא יוליעב אפוג הזבו ,'תי ותומצע םע דח םהש יפכ לארשיד
י-נדא שדקמ" ,שלושמהו ישילשה ק"מהיבב ,"ןויצב םיקלא לא הארי ליח לא ליחמ וכלי"
.103"ךידי וננוכ
__________
.ו-ג ,ו (1

.מ"כבו .ךליאו ב ,בצ םש ח"ות .ךליאו א ,ונ ונתשרפ א"ות האר (2

(ןכל)"ש ןויכ ,לבא ,"'וג יתירב תא יתומיקה םגו" לע יאק "ןכל"ש ,"העובשה התוא פ"ע ,ןכל" :ןאכ י"שרפב (3
אל" י"שר שוריפכ) "םהל יתעדונ אל 'יוה ימשו 'וג אראו" ז"נפל נ"שמל ךשמהב אב "'יוה ינא לארשי ינבל רומא
ךשמהבו ,"יתמייק אלו םיתחטבה ירהש ,ירבד תמאל ןמאנ ,'יוה ימש ארקנ 'ילעש ילש תיתמא תדמב םהל יתרכנ
אראו"ל ךשמהב םג איה "ןכל" תביתש ,רמול רבתסמ ,("יתחטבהב ןמאנה" ,"'יוה ינא לארשי ינבל רומא" הזל
."םהל יתעדונ אל 'יוה ימשו 'וג

.(ךליאו ב"עס ,הצ םש ח"ות .ונתשרפ שיר א"ות הכוראב הארו .ב ,זט תוכרב) "השלשל אלא תובא ןירוק ןיא" (4

.םש ח"ותו א"ות (5

רחא בשייתמ שרדמה ןיא"ש בתוכש ףאו ."'וכ הלעמ לש ןינעל והושרד וניתוברו" - (ןינעה םויסב) 'בה 'יפב (6
27 'ע א"כח ש"וקל הכוראב הארו) "'וכ שרדת השרדהו . . וטושפ לע ארקמה בשייתי" םייסמ ירה ,"'וכ ארקמה
.(ךליאו

.(ו"טפ ז"לרת הככו ךשמה האר) ודי לע םרגנש רבדהמ קזח רתוי אוה םרוגה רבד לכש עודיו (7

,חמ תועובש) ל"זראמב שוריפה ד"ע - תובאה חכב אוה (תובאל הלגתנ אלו םינבל הלגתנש) 'יוה םש יוליג םגו (8
תוימצעהמ ,"באה חכמ" אוה באה יבגל ("ןבה חכ הפי") ןבה תלעמ םגש ,"באה חכמ ןבה חכ הפי" (נ"שו .א"עס
.(222 'ע ג"כח ש"וקל האר) ןבה לצא םא יכ ,יוליגב אב אל באה לצאש אלא ,באהד

.ט"מ ב"פ תוידע (9

.נ"שו .76 'ע ו"טח ש"וקל .ו ,מ"פ ר"ב .ט ךל ךל אמוחנת האר (10

ר"אבדת) "בקעיו קחצי םהרבא יתובא השעמל ישעמ ועיגי יתמ רמול בייח לארשימ דחאו דחא לכ" ,ןכלו (11
.תובאה תגרדמל םיעיגמשכ איה םינבה תדובע תומילשש ,ונייה ,(ה"כפר

ינא םהל יתרמא ןלוכבו תוחטבה םיתחטבה ידש לאב תובאה לא אראו" - םיבותכה תוטשפב שוריפה ד"עו (12
יתעבשנ רשא העובשה תא יתומיקהו . . קחציל . . י-דש ל-א ינא רמאנ הלימ תשרפב םהרבאל . . י-דש ל-א
,(תובאהל) העובשה התוא פ"ע ,ןכל . . בקעיל יתרמא י-דש ל-אב םהרבאל יתעבשנש העובש התואו ,םהרבאל
.(פ"הע י"שרפ) "יתחטבהב ןמאנה ,'ה ינא לארשי ינבל רומא

.הנשמב - א ,בפ ןישודיק .ב ,חכ אמוי (13

70 'ע א"ח ב"נשת ש"הס) וז הנש ךל ךל פ"ש תוחישמ סרטנוק הכוראב הארו .ךל ךל פ"ר ל"זיראהל ת"ל (14
.נ"שו .(ךליאו

תחיתפ) "החיתפ"ה תויהל ךירצש ןויכ ,(ה ,טי ורתי י"שרפו אתליכמ) "תושק תולחתה לכ"ד ןינעהמ ריעהל (15
.ןינעה תוללכד (רוניצה

.י"שרפבו ב ,דכ הרש ייח (16

.דועו .ג ,ב"יפ ר"ומש .וט אראו אמוחנת (17

.ד"לפר .ג"כפ אינת .ו ,ב"פפ .ו ,ז"מפ ר"ב האר (18

.דועו .ךליאו בל 'ע ס"רת מ"הס .ד-ג ,וצ הכרב ת"וקל האר (19

."ותב ואישהלו וילא תונפל םהרבא ול רמאיש הליע אוצמל רזחמ 'יה"שכ (20

.טל ,דכ הרש ייח י"שרפ (21

.א ,ד א"חז האר (22

.ד ,ו ונתשרפ י"שרפ (23

ידש" םג אלא ,עבטה תלבגה ,(א ,בי הגיגח) "יד ומלועל רמאש" קר אל אוה "י-דש" םשד שוריפהש ,ריעהל (24
םלועה ןיאש" הזמ הריתיו ,(עבטב שבולמ סנ) עבטה תוממור ,(א ,זי ךל ךל י"שרפ) "'ירב לכל יתוקלאב
,(עבטהמ הלעמלש סנ) וילא יאדכ ואולמו םלועה ןיאש לבגומ יתלב יוליג ,(ג ,ו"מפ ר"ב) "יתוקלאל יד ואולמו
אוהש אלא ,'יוה םש וב שבולמש ,הזמ הריתיו .(ד"פרת .ת"רטע .ל"רת אראו ה"ד הכוראב האר) ע"כוס 'יחב
.דמק 'ע ה"ח טקולמ מ"הס האר - ("יתרכנ אל") יוליגב אלו םלעהב

לעב ,יכ ,לובג ילבה חכב ז"ה ,(הלימ תוצמב) דחא טרפב איה הטמל השודקה תכשמהשכ םג :רחא ןונגסבו (25
.דחא טרפב אל םג ,ללכ הלבגהה רדעה לש העונת תויהל הלוכי אל ודצמו ,םיטרפה לכב איה ותלבגה ,לובג

.ג ,םש י"שרפ (26

.56-58 'ע ה"לח ש"וקל םג האר - ןמקל אבהב (27

.(ןותחתו ןוילע ,הלעמב ,םוקמב קוליח ךייש אלש ומכ) ת"מ ירחאלו ת"מ ינפל - ןמזב קוליח ךייש אלו (28

.ד ,א"פ ר"ב (29

.דכ ,גל לאקזחי (30

.ב ,דנ א"ח םיסרטנוק מ"הס .(ג) ח ,ד"פ ר"שהש האר (31

.נ"שו .ךליאו 74 ע"ס כ"ח ש"וקל .בק 'ע ח"פרת .גפר 'ע ח"ערת מ"הס האר (32

."יתודמ רחא ורהרה אל" ןכלו ,לכשהמ הלעמל (33

תבושת י"עש ,הזב הנווכהו .ויתודמ רחא רהרה ןכלש ,השודקד המכח ,השמ לש ותגרד - המכחה חכמ לחה (34
.(הצק 'ע ת"רטע מ"הס האר) םצעה יוליג המכחה תניחבב ךשמוי ,"תובאה לא אראו" ,ה"בקה

ע"וה "חיר"ש ףאד ,((א) ג ,א"פ ר"שהש) "ךמש קרות ןמש ונא לבא ויה תוחיר תובאה ושעש תווצמה" ןכלו (35
הלעמלש ס"אוא תכשמה לע הרומש ,(ב ,גמ תוכרב) "ונממ הנהנ ףוגה ןיאו ונממ תינהנ המשנהש" ,רתויב הלענ
מ"הס האר) ת"מ ירחאל הטמל צ"מותה םויקב םינבה תדובע י"ע איה (ןמש) םצעה תכשמה ,מ"מ ,תולשלתשהמ
.(מ"כבו .109 'ע ו"שת

.הלימ תוצמב תובאה י"ע החיתפה תישענ הז ןינעב םגש ירחאל (36

.הנשמב - ב ,וכ תינעת (37

.ב ,חל א"ח םיסרטנוק מ"הס (38

.מ"כבו .ז"יפר אינת (39

.אכ ,חכ אציו (40

.ג"ער ,נ תומש א"ות (41

.ג ,ג"יפ ר"קיו .ד ,אנ 'יעשי (42

.ו"טפס ר"ומש (43

.ו"לפס אינת הארו .ה ,מ 'יעשי (44

.245 'ע ה"ח ש"וקל האר (45

םג ללוכו ימעפ-דח ע"וה ת"מש עודיכ ,הרות-ןתמב (חכב) תללכנ "אצת יתאמ השדח הרות"ד תולגתהה םגו (46
.(ומקת .גכ 'ע ו"סרת ךשמה) אובל דיתעלד השדח הרותה

ז"הועב ה"ב ס"א רוא יוליג אוהש םיתמה תייחתו חישמה תומי לש . . תומילשה תילכת" :ז"לפר אינת האר (47
ודי לע השענש רבדהמ רתוי קזח אוה םרוגה רבדה ירהו ,"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמב יולת ימשגה
.(7 הרעה ל"נכ)

.נ"שו .חפק 'ע ד"ח טקולמ מ"הס הארו .ךליאו חנר 'ע ה"פרת .ךליאו זפק 'ע ח"מרת מ"הס האר (48

.ךליאו ב"עס ,זט ב"ב (49

.א ,דל ב"ח (50

.אראו תשרפד (םתוחו םויס איהש) הרטפהב ש"מכ - (ג ,טכ לאקזחי) "וירואי ךותב ץבורה לודגה םינתה" (51

.דכ ,זמ שגיו (52

.א ,יר א"חז (53

,"יתחקלו 'וג יתלאגו 'וג יתלצהו 'וג יתאצוהו" ,הלואג לש תונושל 'ד ירחאלש - אראו תשרפב םג זמורמו (54
ת"הוא) "הערפל תישימחה" ע"והש ,(אחישמ אכלמד אסכ) ישימח סוכ ,"יתאבהו" ,ישימח ןושל רמאנ
.(ופקת'ב 'ע ('ז ךרכ) ונתשרפ

רפס ירהש ,("לארשי ינב תומש הלאו") לארשי ינב תדובעד ןושארה רפס םג אוהש טרפבו .ע"פב רפס (55
.(א ,הכ ז"ע) "םירשי וארקנש בקעיו קחצי םהרבא רפס ,רשיה רפס" ,תובאה רפס אוה תישארב

.ידוקפ פ"ס ן"במר (56

.םישרפמבו ב ,ו עשוה (57

תישילשה הלואגש עודיכ - "בקעי לאו קחצי לא םהרבא לא אראו" :אראו תשרפב םג םיזמורמש ל"יו (58
א"רדרפ האר) קחצי םע רושק ת"מ ,(א"שרהמ ג"אדחבו א ,חפ םיחספ האר) בקעי םע םירושק ישילשה ק"מהיבו
.ת"מל (הלחתהו) הנכהה התיה ודי לעש ,םהרבא םע הרושק ת"מ ינפלש הפוקתהו ,(א"לפ

אוהש הלימ תוצמב יוליגה - "םהל יתעדונ אל 'יוה ימשו י-דש ל-אב 'וג אראו" :'יוה םשד יוליגהל עגונב ז"דעו
םש יוליג תומילש - "'יוה ינא יכ םתעדיו 'וג 'יוה ינא לארשי ינבל רומא" .ת"מד 'יוה םש יוליגד הלחתההו הנכהה
'יוה םש יוליג - "'יוה ינא (הלואג לש ישימח ןושל) 'וג ץראה לא םכתא יתאבהו" ,השרפה םויסו .ת"מב 'יוה
.אובל דיתעלד

.מ"כבו .ךליאו א"עס ,דע ורתי א"ות האר (59

.ז ,א 'ירכז (60

.ב"ש סדרפ .וט ,ג תומשל ע"באר האר (61

.נ"שו .630 'ע ב"ח .389 'ע א"ח ט"משת ש"הס .טי 'ע םירבד ת"הוא .חמ 'ע רוא להי האר (62

.דועו .ב"ה א"פ ה"ר ימלשורי (63

.אי ,טי לאקזחי (64

.י"שרפבו ד"וי ,טמ יחיו (65

המילשהו תיתימאה הלואגה לע זמורש ,רמול שיו ,(הל ,טכ אציו) "תדלמ דומעתו" רמאנ הדוהיבש ,ריעהלו (66
,"רכז ןושל דיתעלד הרישמ ץוח הבקנ ןושל תורישה לכ" (א ,וט חלשב) אתליכמב אתיאדכ ,תולג 'ירחא ןיאש
אל םירכזכ . . רעצ 'ירחא ןיאש דיתעלמ ץוח ,רעצ םהירחא שי םיסנה לכ ףא ,*הדיל רעצ הל שי הבקנהש רמולכ"
.(ב ,זטק םיחספ 'סות) "םידלוי
__________
תומי ילבח ןכו . . הדילל לשמנ ונימיב הרהמב 'יהיש חישמה ימי תלואגו רוביעל לשמנ תולגה"ש עודיכ (*
.(4 הרעהבש ח"ותו א"ות) "הדיל ילבח םשב םיארקנ חישמה

.י"שרפבו זי ,דכ קלב (67

.א"יפר םיכלמ 'לה ם"במר (68

.זכ ,חכ 'יעשי (אמגודל) האר (69

.א ,אי םש (70

."ויפ טבשב ץרא הכהו" - (ד ,םש) םיבותכה ךשמהבו (71

.פ"הע ד"וצמ (72

.בל ,זכ יתוקוחב (73

לעב לש ןושארה ומש ,ףסוי דגנכ ןווכמ טבש שדוחש - םיטבשה ב"יל הנשה ישדח ב"יד תוכיישהמ ריעהל (74
.(נ"שו .ךליאו 314 .ךליאו 90 'ע ו"כח ש"וקל האר) אלוליהה

.הז ק"שה םויב - תבט ד"כ - ולש אלוליהה םויד ("ולוכיו") תומילשהו 'ילעהש (75

תומילש ,(א ,גי הליגמ) "ףוגה ןמ הנהנ ףוגהש חרי" אוה "תבט" - הלואגה ןינעל תבט ד"כד תוכיישהמ ריעהלו
,"דכדכ" ,(ד"כ) "דכ"ד םינפואה 'בב ,(לארשיד םצעה) הטמלד ףוגה םע (תוהמו תומצע) הלעמלש ףוגהד דוחיה
ג ,וכ האר 'פ) דכדכ יתמשו ה"ד ת"וקל האר) אובל דיתעל 'יהיש ,הלעמל הטמלמו הטמל הלעמלמ ,"ןידכו ןידכ"
.((ךליאו

."תבט"ד (קזוחו ףקות) "חכ"ה לע הרומש ,*תבט ח"כ םויב (וז הנשב) לחש תבשה םויב ותומילשו
__________
,לאומש לש ומא ש"ע דעו 'וכ ש"ע ,הנח המשש ,ה"ע יתרומ ימא לש תדלוהה םוי אוה תבט ח"כש ,ריעהל (*
.(ד"וי ,ב א-לאומש) "וחישמ ןרק םריו וכלמל זוע ןתיו" התלפת םתוחו םויסש

ך"ז ,שדוחה ימיב תבשה םויו תבש ברעד תועיבקהל תוכיישהמ (זמרה ד"ע) ריעהלו - .ח"כו ך"ז 'יס ק"הגא (76
.תבט ח"כו

.(ךליאו 50 'ע א"כח ש"וקל האר) "הב דבע רשא ותלועפ" - (כ ,טכ לאקזחי) אראו פ"שד הרטפהב ש"מ ד"ע (77

םג הארו .ד"וי ,צ םילהת) "הנש םיעבש םהב וניתונש ימי" ,םדאה ייח תומילש ,(ת"יש - ם"רת) הנש םיעבש (78
.((250-1 'ע א"ח ב"נשת ש"הס) ח"ס תומש פ"ש תוחישמ סרטנוק

תמייקתמ יתרזג םימשב יתניכשש פ"עא") "ץראה ברקב 'ה ינא יכ" - (חי ,ח) אראו תשרפב ש"מ ד"ע (79
.(י"שרפ - "םינותחתב

."ןילודיג ילודיג . . דאמ םינוילע תורוא ןישידק ןיחופת לקחב וערזנו" :םש ק"הגא האר (80

םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל םכל 'ה ןתנ"ש ןויכ ,(ב"ער ,ה ז"ע) "'יברד 'יתעדא שיניא יאק" םהבש (81
.(ג ,טכ אובת) "עומשל

.נ"שו .ךליאו בצת 'ע ב"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא האר (82

.(255-56 'ע א"ח נ"שת ש"הס) 99 הרעה נ"שת אראו פ"ש תוחיש האר (83

.ךליאו 303 'ע ח"יח ש"וקל םג האר (84

.םש ק"הגאב ז"הדא ןושל (85

.אכ ,אכ תקוח י"שרפ (86

.(ז ,ו"נפ ר"ב) "השמכ וב ןיאש רוד ןיאו" ,(ט"סת ז"וקת) "ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתא" (87

.נ"שו .ךליאו 8 'ע א"יח ש"וקל .א ,גנר א"חז .ד ,ב"פ ר"ומש האר (88

'ע א"ח ב"נשת ש"הס) וז הנש תומש פ"שו ,הרש ייח פ"ש תוחישמ סרטנוק םג הארו .תוכרבד ק"פס הנשמ (89
.(ךליאו 245 'ע .ךליאו 111

.טי ,וכ 'יעשי (90

הזב ופתתשהש ןכשמה תבדנ יוויצל עגונב רמאנש "השמ להקיו" ומכ ,ףטהו םישנהו םישנאה לע יאקש ל"יו (91
שדקמכ םישנו םישנא םנוממבו םמצעב דעסלו תונבל ןיבייח לכה" ,(ךליאו בכ ,הל להקיו) םישנהו םישנאה
.(א"יפר נ"רדא) *ןכשמה תבדנב ופתתשה םה םגש ,ףטה םגו ,(ב"יה א"פ ח"בהיב 'לה ם"במר) "רבדמה
__________
.(םש ם"במר) "ןינבל ןבר תיב לש תוקונית ןילטבמ ןיא"ש ףא (*

.(להקיו פ"ר ש"לימ) ג"ס צ"רס ח"וא ז"הדא ע"וש (92

,(ץיקה ישדחב ישימחה שדוח) בא-םחנמ ח"רל (ףרוחה ישדחב ישימחה שדוח) טבש ח"רד תוכיישהמ ריעהל (93
ףדורו םולש בהוא"ד ןפואב *הנש ג"כק ךשמב ןרהא לש ותדובע תומילשו רמג ,ןהכה ןרהא לש אלוליהה םוי
,לארשימ א"ואכ תדובע תויהל הכירצ הזכ ןפואבש ,(ב"ימ א"פ תובא) "הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא םולש
.טבשב ירישעד אלוליהה לעב לש ותדובע ןפואב דחוימב שגדומכ ,(םש תובא) "ןרהא לש וידימלתמ יוה"
__________
,םימעפ םירשעו שלשו האמ ה-יוללה ללהה לכב ןינוע ואצמנ" - שדוח שארב ללה תרימאל תוכיישהמ ריעהל (*
.(ךליאו 229 'ע ג"כח ש"וקל הארו .ב"יה ג"פ הכונח 'לה ם"במר) "ןרהא לש ויתונש םהל ןמיס

.ה-ג ,א םירבד (94

.ה ,םש י"שרפ (95

.נ"שו .43-44 'ע ו"לח ש"וקל האר (96

.זכ ,ו ונתשרפ (97

.ב"עס ,דיק םיחספ - דחא ה"דות .ב ,ה אמוי האר (98

.ט ,ד"וי אב (99

.נ"שו .ה ,ב"לפ ר"קיו (100

ה"בקה ןמיעטהש תובאה תלעמ - "לכ לכמ לכב" ,לכב תואלפנ תנש אהת 'יה ,וז הנשב רתויב שגדומו (101
.(ז"ס ל"נכ) ב"הועה ןיעמ ז"הועב

.ח ,דפ םילהת (102

.זי ,וט חלשב (103ב"נשת'ה טבש ח"הבמ ,אראו פ"ש תוחישמ קלח
- תבש ברעב *טכעה ה"ע קחצי השמ 'ר 'וכו ח"הרה תריטפל רשקב -


(סופדב אצמנ) ב"ח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ
'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס"ו

.(2"דימ החונמל סנכיש") "ול הפי ןמיס תבש ברעב תמ" ונינש 1תובותכ תכסמ ףוסב .א

התא המ ינפמ יבר ול רמא ,הכוב ואצמו 3ולצא אייח 'ר סנכנ יבר הלחשכ" :ןינעה תלחתהו
וינפ ,'וכ הלעמל וינפ ,ול ער ןמיס יכבה ךותמ ול הפי ןמיס קוחשה ךותמ תמ אינתהו ,הכוב
הפי ןמיס םייעמ ילוחמ תמ ,'וכו ול הפי ןמיס תבש ברעב תמ 'וכ ןיבוהצ וינפ ,'וכ םעה יפלכ
.4"אניכב אק תוצמו הרותא אנא ל"א ,םייעמ ילוחב ןתתימ םיקידצ לש םבורש ינפמ ול

,אתיירבד אשירמ אהד ,ךרוצ אלל תומילשב אתיירבה איבהל אייח 'רל ול המל :ןיבהל ךירצו
?5יבר לש ותייכב לולשל ול יד ,ול ער ןמיס יכבה ךותמ תמ

ןמיסה (לטבלו) שילחהל 7אייח 'ר תנווכ התיה (המויס דע) אתיירבה לכ וריכזהבש ,6רמול שיו
:9אתיירבה םויסבש הפי ןמיסה םג ול שיש ןויכ ,8("הכוב ואצמ"ש) יבר לש ותייכבבש ער
יבר ירהש ,10"םייעמ ילוחב ןתתימ םיקידצ לש םבורש ינפמ ול הפי ןמיס םייעמ ילוחמ תמ"
.11םייעמ ילוחמ תמו שח

ומצע יברש ןויכ - "ול הפי ןמיס תבש ברעב תמ" אבבה לש התוכייש םג ראבלו ףיסוהל שיו
ןמיס"ה םג יבר לצא 'יה ,םייעמ ילוחמ תמד הפי ןמיסה לע ףסונש ,ונייה ,12תבש ברעב תמ
."תבש ברעב תמ"ד "הפי

ךותמ תמ"ד ער ןמיסה תלילש ירחאל םגש - רמול שי (םיפי םינמיס 'בב ךרוצה) רבדה םעטבו
לולשל ךרוצ שי ,"אניכב אק תוצמו הרותא אנא" יבר לש ותבשחמו ותנווכ דצמ "יכבה
המ עדוי םדא ןיא ירהש) יולגבו תוינוציחב הארנש יפכ יבר לש ותייכבב "ער ןמיס"(ד ד"סק)ה
םג ,םייעמ ילוחד הפי ןמיסה לע ףסונ) "הפי ןמיס" דוע תפסוה י"ע - (13וריבח לש ובלבש
.יבר לש ותייכבב "ער ןמיס"ד ד"סקה דגנכ םיפי םינמיס ינש ,(תבש ברעב תמד הפי ןמיסה

:ןינעה ףוגב רואיב ךירצו .ב

לבא ,"יכבה ךותמ תמ"ד "ער ןמיס"ה קר תללוש תבש ברעב תמד הפי ןמיסה תפסוה
,"אניכב אק תוצמו הרותא" ,יבר לש ותייכבל הביסה (תנקתמו) תלטבמ הניא (הרואכל)
ברעב איה התימה םא (הרואכל) קוליח ןיא הז ןינעל עגונבש ,התימה ירחאל צ"מותה לוטיב
!?עובשה ימי ראשב וא תבש

'יהש רמול שיד) תבש ברעב תומל שקיבש ךלמה דוד תתימ תודוא 14ארמגה ירבדב שגדומכו
בוט ,16ףלאמ ךירצחב םוי בוט יכ" ה"בקה ול רמאו ,(15"תבש ברעב תמ"ד הלעמהב םג ץפח
יבג לע ינפל בירקהל ךנב המלש דיתעש תולוע ףלאמ הרותב קסועו בשוי התאש דחא םוי יל
ברעב תמ"ד הלעמה לע תרבוג דבלב דחא םוי וליפא צ"מותב קסעה תלעמש ,ונייה ,"חבזמה
."תבש

:רקיעו דועו

ינפוא ראשב ז"דעו) "ול הפי ןמיס תבש ברעב תמ" (תמא-תרותב) תויתימאב רמול ךייש ךיא
,םייחה ךפיה ,התימ לש ערואמל סחיב "הפי ןמיס" - ("ול הפי ןמיס" רמאנ םהילעש התימ
השעי רשא" 18ש"מכו ,17"ונימי ךרואו ונייח" ,םייח תרות ,הרותה פ"ע תילכתב בוטה ךפיהו
ןויכ ,19הלוכ הרותה לכ החוד שפנ-חוקיפ ןכלש ,"םהב תומיש אלו" ,"םהב יחו םדאה םתוא
!?אקוד ףוגב המשנה ייחב איה 20ותרותב ה"בקה לש ונוצר פ"ע תומילשהש

ןינעה ןוקית שיגדמו הרומ "תבש ברעב תמ"ד "הפי ןמיס"הש - הזב רואיבה תדוקנ רמול שיו
יבר לש ותייכב תביס םג (תנקתתמו) תלטבתמ אלימבו ,התימה ןינע תוללכבש יוצר-יתלבה
.ןמקלדכ ,צ"מותה לוטיב לע

'יהש יפכ - "ול הפי ןמיס תבש ברעב תמ"ד ןינעה שרושו תלחתה רואיב םידקהב ןבויו .ג
:ןושארה תבש ברעב

ןינע תמגודו ןיעמ 'יה ,ר"הדא אורב םוי ,םלועה תאירבל יששה םוי ,ןושארה תבש ברעב
םיששמ 23דחא" איה "הניש"ש ,22"ןשייו םדאה לע המדרת םיקלא 'ה לפיו" - 21התימה
.24"התימל

ז"ה ,("התימל םיששמ דחא") תויחה קוליס ,הרואכל יוצר-יתלב ע"וה הנישו המדרתש ףאו
איהש הפסוהל דעו תויח תפסות השענ ז"יעש ןויכ ,"הפי (רבד איבמו 25םרוגש) ןמיס"
רכז" ,"השאל 'וג עלצה תא 'וג ןביו 'וג ויתועלצמ תחא חקיו" 27בותכה ךשמהכ - 26ךורע-ןיאב
ךרביו" ,29"'וג םדא םמש תא ארקיו םתוא ךרביו םארב הבקנו רכז" ,28"םתוא ארב הבקנו
ינבו םינב דילוהל ףוס-ןיאה חכ יוליגו תכשמה ,30"'וג ץראה תא ואלמו וברו ורפ 'וג םתוא
יתלב תויח הפסותינ ,32הלבגהב איהש םדאה לש תויחה דבלמש - 31תורודה לכ ףוס דע םינב
.ףוס-ןיא דע וערז ערזו וערזד תויחה ךשמהב (ךורע-ןיאב תויח תפסות) תלבגומ

לולאב ה"כב יכ) תישארב השעמל ישש םוי ,ירשתב דחאב עבקנש ,הנשה שאר לכב ותמגודו
:33(םלועה ארבנ

תחא חקיו ןשייו 'וג המדרת 'וג לפיו"ד ןינעה תמגוד ונשי ה"ר לכבש 34הלבק ירפסב ראובמ
דומעל ןירזוח (השאו שיא) תוכלמו א"זש ןויכ - "השאל 'וג עלצה תא ןביו 'וג ויתועלצמ
הבקנו וינפלמ רכז" ,35"םיפוצרפ ינש וארבנש" האירבה תליחתב ומכ ,רוחאב רוחא תניחבב
תחא חקיו" ומכ ,הריסנה ןינע ל"צ ,םינפב םינפ תניחבב תויהל ורזחיש ידכו ,36"רוחאמ
הריסנה םדוקו ,35"ןקלח ךכ רחאו הנושאר האירב םיפוצרפ ינש וארבנש" ,"'וגו ויתועלצמ
םינפ א"ז םע דחייתהל רוזחתש ,תוכלמה ןינב ךרוצל ,תויחה קוליס ,(הניש) אטימרוד ל"צ
.םינפב

ןינעה השענש - (38תישארב ימי תששד ישש םוי ומכ אוהש) 37עובש לכבש ישש םויב הז ןיעמו
.39תבש לילב תוכלמו א"ז דוחי השענ ז"יעש ,הריסנה ןינע ,א"זד אטימרודד

- עובשה ימי תשש דגנכ םהש ,אמלע הוהד ןינש יפלא תישד ןמזה תוללכל עגונב ז"דעו
ז"יעש ,40הריסנה ןינע ,א"זד אטימרודד ןינעה ונשי ,תולגה ןמז ףוס ,תבש ברע ,יששה ףלאבש
ייחל החונמו תבש ולוכש 41םויל" (י"סנכו ה"בקה) תוכלמו א"זד דוחיה תומילש השענ
.42"םימלועה

(תומילשו רמג) םויסל בורק אוה ("ול הפי ןמיס תבש ברעב תמ") הז ל"זראמש רתוי קתמויו
ה"בקהד ןיאושינהב ותמגודו) 43השאו שיאד דוחיה ךרוצל איה "הבותכ" ,יכ - תובותכ תכסמ
תכסמ םויסל בורק ,ןכלו ,"הבותכ"ה ןינע (םויס) תומילשו רמג אוה דוחיהש ,(י"סנכו
א"זד אטימרוד ע"והש ,"תבש ברעב תמ" תודוא רבודמ (דוחיהל תוכימסבו ינפל) תובותכ
תומילש 'יהת זאש ,אובל דיתעל (הבותכה תומילשו רמג) דוחיה 'יהי הדי לעש הריסנה ךרוצל
:תובותכ תכסמ םתוחו םויסכ ,חמוצה ןימב םג םלועב (דוחיה תומילשו רמג) הדילה ןינע
."תוריפ ונעטיש לארשי ץראבש קרס ינליא לכ ןידיתע"

ןכות םג ראבל שי ,"ול הפי ןמיס תבש ברעב תמ"ד ןינעה שרושו תלחתהב רואיבה פ"ע .ד
ינינע לככ) הארוהו דומיל םג שי ,45וטושפכ שוריפה לע ףסונ ירהש - 44םדאה תדובעב ןינעה
םימי ךרואל ףוגב המשנ רותב ותדובעב 47הז ל"זראמ דמולה םדאהל (46הארוה ןושלמ הרותה
:תובוט םינשו

ןמז םג ז"ה ,הלעמל הניש ןמז ,א"זד אטימרודד ןינעה ונשי (תוצח ירחאל) תבש ברעבש ןויכ
ןושיל (ב"ויכו שטיראפמ ללה 'ר ח"הרה) םידיסחה ילודג תגהנהב וניצמש יפכ ,הטמל הניש
.48(הלעמל הניש ןמז ותויהל) הז ןמזב

ירחאל תבש ברעב ("התימל םיששמ דחא") הנישה - "תבש ברעב תמ"ד ע"והזש רמול שיו
.תוצח

המשנה הלוע הנישה תעבש 49עודיכ ,תויחה שודיח השענ הנישה י"עש ןויכ - "ול הפי ןמיס"ו
דומילב זוע רתיבו תאש רתיב ףסותינ ז"יעו ,הלעמל םייחה רוקממ םייח תבאושו הלעמל
תודיסח תרותבכ הגשהו הנבה לש ןפואבו ,הרותה תוימינפ טרפבו ,הרותד הלגנ) 50הרותה
דומילד בויחה ירהש ,הנישה ירחאל ףכית ליחתמו ,שפנה תחונמו ףוגה תחונמ ךותמ (ד"בח
ךייש תבשש ןויכ ,תבשה תסינכל תוכימסבו תבש ברעב טרפבו ,םויבש עגר לכב אוה הרותה
.52"לארשיל הרות הנתינ תבשב ע"וכד" 51ל"זראמכ ,הרותל דחוימב

תפסות השענ הדי לעש תבש ברעב הנישהש - "ול הפי ןמיס" ןושלה קוידב ףיסוהל שיו
תויחה שודיחו תפסותל (איבמו 25םרוגש) "ןמיס" ,איה ,הרותה דומילב תויחה שודיחו
,אובל דיתעל 53"אצת יתאמ השדח הרות"ד יוליגהב ,תומילשה תילכתב הרותה דומילב
."םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םויל"

:םירבד לש םטושפל עגונב םג "ול הפי ןמיס תבש ברעב תמ" רמאמה ןכות ראבל שי ז"פע .ה

תפסות ךרוצל איה תבש ברעב (ר"הדאד) הנושארה ("התימל םיששמ דחא") הנישהש םשכ
.55תויחה שודיחו תפסות ךרוצל איה 54תבש ברעב התימה םג ךכ ,(ג"ס ל"נכ) תויחה שודיחו

:םיתשב - הזב הרבסההו

ךשמה י"עש ,"םייחב אוה ףא םייחב וערז המ . . תמ אל 57וניבא בקעי" 56ל"זח ורמא (א
הריתיו ,"םייחב אוה ףא" השענ (58בקעי לש ונינע ,הרות פ"ע םייתימא םייח) "וערז"ד םייחה
לש ןפוא אוהש קספנה רבדכ אלד) יחצנ םויקב ,ותתימאל "םייחב אוה"ד ןינעהש ,הזמ
םיאור זא אקודש ,ותריטפ ירחאל "םייחב וערז"ד תויחצנהו ךשמההב הלגתמ ,(59"בזכ"
תויחה שודיחו תפסות השענ התימה י"עש ,אצמנו ."םייחב אוה"ד (תויתימא) תויחצנה יולגב
.60םייחהד תויתימאהו תויחצנה תולגתה -

- ףוגב המשנ רותב תויחה שודיחו תפסות ךרוצל איה התימד תויחה תוקלתסה :רקיעו
.םייחצנ םייח 61ףוגב המשנה ייח ויהי זאש ,םיתמה תייחתב

םויסל בורק "'וכ תבש ברעב תמ"ד המדקהה ירחאל) 62תובותכ תכסמ םויסבש רתוי קתמויו
ןילועו ןיצבצבמש םיקידצ ןידיתע" - 63םיתמה תייחת תודוא רבודמ (ג"סוס ל"נכ ,תכסמה
םיימשג םיפוגב תומשנ ,"'וכ הטחמ ו"ק 64ןהישובלמב ודמעיש םיקידצ ןידיתע . . םילשוריב
רמתתש הטח הדיתע" ומכ ,תומילשה תילכתב זא 'יהי ובש םינינעה לכש ,ימשגה ז"הועב
.(איגוסה ךשמהכ) "לודגה רוש לש תוילכ יתשכ אהתש . . םירה שארב הלועו לקדכ

:"ול הפי ןמיס תבש ברעב תמ"ד שוריפה ל"י ז"פעו

ןמז ,ירה ,תויחה שודיחו תפסות ךרוצל איה תויחה תוקלתסהש שגדומ תבש ברעבש ןויכ
ןינעה (קר) יולגב שגדומש ןפואב איה ולש התימהש "ול הפי ןמיס" אוה תבש ברעב התימה
וערז"ש ז"יע םייחה תויתימאו תויחצנד הפסוהה י"ע ןה ,תויחה שודיחו תפסותד בוטה
.65הרובקהל ןמז תוכימסב םיתמה תייחת י"ע רקיעבו ןהו ,"םייחב

תנקתתמ אלימבו ,התימבש יוצר-יתלבה ןינעה ןוקית שיגדמו הרומ הז "הפי ןמיס"ש ,אצמנו
תומי תלחתהב) 'יחתל םימק םיקידצשכ ,יכ ,צ"מותה לוטיב לע יבר לש ותייכב תביס םג
צ"מותה םויק ךשמה ונשי (67י"נב לכד מ"החתד הפוקתה ינפל הנש םיעברא ,66חישמה
תולטב תווצמ ןיאש תועדהל טרפבו ,(68"ךנוצר תוצמכ" - רתוי תילענ תומילשב :הברדאו)
.69(מ"החת ירחאל םג) אובל דיתעל

םייח תרות ,הרותב "ול הפי ןמיס תבש ברעב תמ" ל"זראמב ןווכמה רקיעש ,רמול שיו
ךרואל ףוגב המשנה ייחב םדאה תדובעל עגונב (אלא ,ו"ח ,וטושפכ אל) אוה ,דסח תרותו
וטושפכ םג עריא רבכש ירחאל טרפבו ;(ד"ס ל"נכ) הלגנהו הארנה בוטב תובוט םינשו םימי
עגונב) י"נב ראש לכ ח"י איצוהל ידכ ("רתוהו יד") קיפסמ ז"ה ,(70הלוגס ידיחי לצא)
םינשו םימי ךרואל ,תינחורה הדובעב קר הז ןינע םלצא 'יהי אלימבו ,(ו"ח ערואמה תוטשפל
.אובל דיתעלד (ללכ קספה אלל) םייחצנ םייחל דע ,תובוט

*

.הז תבש ברעב 71וטושפכ "תבש ברעב תמ"ד ערואמה םע דחוימב רושק ליעל רומאה .ו

לארשימ א"ואכש ךכל ףסונ] ירה ,לארשימ דיחי לצא יטרפ ערואמ ותויה םעש - המדקהבו
תחא המוק" ,לארשי ללכ םע רושקו קלח אוה לארשימ א"ואכו ,72"אלמ םלוע" אוה
לע רסמו וחלשש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל רשוקמו דיסח תודוא רבודמ [73"המילש
וז תוחילש יולימבו ,הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפה לש תודסומ לוהינו תמקה ודי
,טבש שדוח םיכרבמ ק"ש ברע - ןורחאה ומויל דע וייח ימי ךשמ לכ ותוקסעתה התיה
ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,חלשמה לש (ותדובע תומילשו רמג) אלוליהה םוי אוה ובש ירישעהש
טרפבו ,75"ובל לא ןתי יחה" ,הארוהו דומיל הזב שיש יאדוב ,(74ליעל רבודמכ) ונרוד אישנ
הרותה תצפהב ורוד לכל ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד תוחילשה תדובע ךשמהל רשקב
.הצוח תונייעמהו תודהיהו

,76החפשמה םש םג ללוכ ,רטפנה לש ומשמ הארוההו דומילה לע בכעתהל שי ךכל םאתהבו
.ןמקלדכ

:ר"ומדא ח"ומ ק"כל תורשקתהה שארל לכל תזמורמ - "קחצי השמ" - ויתומש 'בב .ז
ינשה ומש - "קחצי"ו ,ונרודבש וניבר השמ ,77"ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתא" - "השמ"
התומילשו הרקיעש ,(78"יל קחצי עמושה לכ") קוחשהו החמשה ש"ע ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש
אלמי זא" 80ש"מכ ,(79"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג") ונקדצ חישמ י"ע הדיתעה הלואגהב
.81"וניבא התא יכ" אקוד קחציל ורמאישכ ,"וניפ קוחש

ח"ומ ק"כד תוחילשה יולימב ותדובעל תוכיישבו רשקב - תומשה 'ב ןכותב ףיסוהל שיו
:ר"ומדא

הנש םירשעו האמ ןב" 82ש"מכ ,הנש םירשעו האמ יח השמש - קחציל השמ ןיבש םיקוליחהמ
םירשעו האמ וימי ויהו") םדאה ייח תומילשו יולימ ,"יתונשו ימי ואלמ םויה" ,"םויה יכנא
תוכיראד תומילשה תילכת ,84הנש םינומשו האמ יח קחציו ;תומדא ילע ותדובעו (83"הנש
.85(הנש ה"עק יחש םהרבא וליפאו ,הנש ז"מק יחש בקעי) תובאה ראשמ רתוי םינשו םימי

י"ע (הנש כ"ק) הדובעה תומילשב הפסוהה לע הרומ - (דחא םדא לש ומשב) םהינש רוביחו
הדובעה ומכ ןפוא ותואב תישענ הפסוהה םגש אלא דוע אלו ,(הנש פ"ק) םימי תוכירא
:(הנש כ"ק) תחרכומה

,םלמעב בוט ירפ תוארל םיכוזו ךורא ןמז ךשמ םתדובעב םיקסועש ירחאלש הלאכ םנשי
םויסו רמגל רבכ םיכחמ אלימבו ,םתדובעב העיגיה לדוגמ חונל ןמזה עיגה רבכש םיבשוח
.(חישמה תומיב - הזב תומילשהל דעו) הדובעה

,כ"פעא לבא ,רתוי דוע ףיסוהל םילדתשמו םיצפח הדובעה תומילש ירחאל םגש הלאכ םנשיו
.הפסוה לש ןינע ומכ םא יכ ,תחרכומה הדובעה ומכ ןפוא ותואב הז ןיא

ירחאל) הפסוהה םגש - קחציו השמ תומשה 'ב רוביחב תשגדומ תיתימאה תומילשהו
ייח ינשכ ,הנש פ"קל דעו) תובוט םינשו םימי ךרואל הדובעה ךשמהב (הדובעה תומילש
תומילשהל דעו ,הדובעה תומילש ינפל) תחרכומה הדובעה ומכ ןפוא ותואב ,איה ,(קחצי
אלא ,רבכ תמייקה תומילשב קפתסה אלש רטפנה לש ותגהנהב םיאורש יפכ - (הנש כ"קד
ש"ע ,"קחצי" םשהב םג שגדומכ) החמשו תויח ,ץרמ ותואב הדובעה ינינע לכב קוסעל ךישמה
ועיגהש תודסומה לוהינ ינינעב תולאשהמ הארנכ) ןורחאה ומויל דע ,וייח ימי לכ (החמשה
.(םינורחאה םימיב םג ןאכל

שי ,ףרוט גד ותויה םע ,רשא ,גד לש םש - ("טכעה") החפשמה םשב םג זמרה ףיסוהל שיו .ח
תליכאד 87בויחהל עגונב ול תעדונ הריתי הביחש ,הזמ הריתיו ,86רוהט גד אוהש שודיח וב
:תבשה םויב םיגד

ללוכ ,"ףסוי לש וערז"ב ותמגודו ,88"םהב תטלוש ערה ןיע ןיאו םהילע ןיסכמ םימ" - םיגד
רמאנש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרודבש ףסוי לש (ויחולשו וידימלת) וערז דחוימבו
.88"ץראה ברקב בורל וגדיו" 89םהב

הדובעה תוללכ לע יאקש ,93השודקד ףרט ,"ףרטי 92באז 91ןימינב" 90ש"מ ד"ע - ףרוט גדו
זמורמכ ,השודקל םתוא םילעמו םלועה ינינעמ םיפטוחש השודקה תוצוצינ תאלעהו רוריבד
כ"הבשב ולפנש 94םיצוצינ ח"פר לע זמורש ,'א תפסותב ח"פר ,"ףרט"ד אירטמיגהב םג
.םלוע לש ופולא ,ף"לאה יוליגו תכשמה י"ע איה השודקל םתיילעו םרוריבש ,והתד

חרטש ימ") 95תבשה םויל םיגדה תנכה ןמז ,תבש ברעל תוכיישהו רשקה רואיבב ףיסוהל שיו
ורמא ןאכמ ,וירחאלמ רומשו וינפלמ רוכז" 97ל"זראמ פ"ע - (96"תבשב לכאי תבש ברעב
זמורמ הזבש - "וירחאלמו וינפלמ ףרוט אוהש באזל לשמ ,שדוקה לע לוחמ ןיפיסומ
תאלעהו רוריבב השעמה ימי תששד (אחריט) הדובעה תוללכ לש (תומילשו רמג) לכה-ךסה
,(שדוקה לע לוחמ הפסוה) תבשה םוי תשודקב םיללכנו םילוע םה םגש ,םלועבש לוחה ינינע
החונמה ןמז) תבשה םויב םתליכאו ,תבש ברעב איה (ףרוט באזד הדובעה) םיגדה תנכה ,ןכלו
.(ףרוט באזד הדובעה ירחאלש

תומילשו רמג לע הרומש - "תבש ברעב תמ"ד "הפי ןמיס"ה רואיבב ףיסוהל שי ז"פעו
."דימ החונמל סנכנ" ןכלו ,98("ףרטי באז") םלועה ינינע רוריבב הדובעה

:"ובל לא ןתי יחה" - ל"נה ערואממ הארוההו דומילהו .ט

םהב קסעש) תודסומה תבחרהו םויק ךשמה ל"צ ותריטפ ירחאל םגש - שארל לכל
שודיחו תפסות לש ןפואב ,זוע רתיבו תאש רתיב ,הברדאו ,(ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותוחילשב
,ויחיש ותחפשמו ותיב ינב י"ע טרפבו ,(ה"ס ל"נכ) "םייחב אוה ףא םייחב וערז המ" - תויחה
המשנ ,תוימשגבו תוינחורב ,םייח ינינע לכב הפסוה ךותמ ,"םייחב וערז" ,וטושפכ "וערז"
הריתיו ,(השמ ייח ינשכ) הנש םירשעו האמ דע ,תובוט םינשו םימי ךרואל ,אירב ףוגב האירב
.(קחצי ייח ינשכ) הנש םינומשו האמ דע ,הזמ

ודימעהו 'וכ הרסמו יניסמ הרות לביק השמ" ,הרותב איה םינינעה לכ תלחתהש ןויכו
תלחתה ד"ע (100"תבשב רוביצ יכרצ לע ןיחקפמ") ררועלו עיצהל שי - 99"הברה םידימלת
ץבוק ("םישולש"ה תארקל) רואל-האצוה י"ע ל"נה תודסומה תבחרהו םויקב הפסוהה
תופתתשהב ,(הנידמה תפשב םגו ,צ"מות ינינעב תוררועתה ירבד - ללוכ) 101הרות ישודיח
םג ומסרפי הז ץבוקבו ,ב"ויכו וידידיו ויבורק ,ותחפשמ ינב ,ל"נה תודסומה ידימלת
תבחרהו םויקל רתוי דוע ועייסיו וכמתי יאדובש םיעייסמהו םיכמותה לש םהיתומש
וערז המ"ד ןינעהב רתוי דוע ףסותי ז"יעש - 102"הוצמ ישוע םסרפל הוצמ"ש ,ל"נה תודסומה
תומילשה תא רתוי דוע םירהממ ז"יעש ,"חצנ תרכזמ" לש ןפואב ,"םייחב אוה ףא םייחב
.'יחתה ירחאלש םייחצנ םייחב ,("חצנ תרכזמ"ב ךרוצ אלל) "חצנ"ד תיתימאה

ךרוצ שי ןיידע םא) 103"הפי ןמיס" הוהמ "תבש ברעב תמ"ד ערואמהש - רקיעו דועו
באז"ד ןפואב לוחה ינינע ךוכיזו רוריבד תוחילשה תדובע המלשנו הרמגנ רבכש ("םינמיס"ב
ןכומ לכהו ,םיגדל ולשמנש (ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ) "ףסוי לש וערז" י"ע "ףרטי
'יהת הבש ,("םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םויל") אובל דיתעלד הדועסה ,104הדועסל
לש 106ורשבמ" - (תבש ברעב הנכהה תומילש ירחאל) 105םיגדה תליכאד תומילשה תילכת
.רמושמה ןייו 108רבה רוש ןכו ,107"ןתיול

הנכההו וניתדובעו ונישעמ תומילשו רמג לע 109"םינמיס"ל וכרטצי אלש רקיעה אוהו ר"היו
ינכוש וננרו וציקה"ו ,ונקדצ חישמ אב - הז ק"שה םויב - שממ דימו ףכיתש ןויכ ,הלואגל
ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כו ,םכותב (111הז תבש ברעב רפע ןכוש השענש) אוהו ,110"רפע
םייח ,םיפוגב תומשנ ,הז ונרודבש י"נב לכ - ונשארבו םשארב (טבשב ירישעהד אלוליהה לעב)
יתבו תושרדמ יתבו תויסנכ יתבה םע דחיב ,דחי םלוכ םיאבו ,(ו"ח קספה אלל) םייחצנ
ריע םילשוריל ,השודקה ונצראל ,112ץראל ץוחבש (טושפכ ל"נה תודסומ ללוכ) םיבוט םישעמ
.שממ דימו ףכית ,(שלושמהו) ישילשה שדקמה תיבלו שדוקה רהל ,שדוקה
__________
תודסומ להנמ ,ב"הראב (א"טילש ר"ומדא ק"כ - ט"חלדביו) צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לש םיחולשה ינושארמ (*
.ל"ומה .(ו"ס ןמקל הארו) טקיטנוק ןבייה וינב ד"בח

.ג"ס ףוס ןמקל הארו .(ב ,ה"כפ נ"רדא םג הארו) ב ,גק (1

."רבקה טוביחמ לצנימ אקו החונמב רתלאל לייעמ אקו תמ החונמ תעב" :םש תצבוקמ הטישבו .םש י"שרפ (2
רבקנה לכ"ש (דועו .גכ המדקה םילוגלגה רעש) ל"זיראה יבתכבו .ג"פ ב"יפ האריה רעש המכח תישאר םג הארו
."'וכ רבקה טוביח רעצ ילב הפילקה ונממ דירפמ תבש תשודק יכ רבקה טוביח האור וניא 'וכ תבש ברעב

תמאבו ,תומת תומ ונממ ךלכא םויב םדאל ה"בקה רמאש וניצמש) תבש ברעב תמ ר"הדאש ,םש בקעי ןויע הארו
,השמ ןכו ,(תמ ש"עבו דלונ ש"עבו ,םויל םוימ םיקידצ לש םהיתונש םילשמ ה"בקהד ל"צו ,םוי ותואב תמ אל
.(םלוע רדסמ) א ,ל תוחנמ - ןאכמ ה"דות האר) *תבש ברעב תמ ,שחנ לש ויטעב תמו הלוכ הרותה לכ םייקש
.ר"הדא לש אטחמ קר ומצע אטחב תמ אלש ,ול הפי ןמיס ש"עב תמ ןכלו .(דועו
__________
,תבש ברע םג בישחש תבש לילב תמש ל"י - (דועו .ןואג םולש רש 'ר םשב - םש 'סות) תבשב תמש ד"מלו (*
.(םש בקעי ןויע) םויה רחא ךלוה הלילה םישדקבש ןויכ

."'וכ ךופית אל םלועל" ז"חאל ףיסומ ירה ,(ולצא סנכנ יברו הלח אייח 'רש) "ךופיא" איגוסה ךשמהב ש"מו (3

,ינממ ולטבתיש תווצמו הרות לע הכוב ינא לבא ,ול אוה ער ןמיס *התימ תארי ינפמ הכובש ימ יאדוד (4
,ותתימ תעשב תועמד ויניע וגלזש ה"ערמב וניצמ ג"הכו .(א"שרהמ ג"אדח) תווצמה ןמ ישפח םיתמב ןנירמאדכ
םייקל השמ הואתנש יפל ,עמדב בתוכ השמו רמוא ה"בקהש הרותבש םיקוספ הנומש יבג ו"ט ףד ב"בב אתיאדכ
.(בקעי ןויע) הטוסד ק"פ ףוס אתיאדכ ,ץראב תויולתה תוצמה

לע יל יוא רמא . . 'יה תבש ברע םויה ותוא רזעילא יבר הלחשכ" :(א ,חס ןירדהנסב ז"דעו) ג ,םש נ"רדא םג הארו
םדא ינב לכו םיסומלוק םינק לכו ויד םימיה לכ ויהי םאש ,םלועה ןמ ןירטפנש הרות ירפס 'ב הלא יתועורז יתש
םיב ועבצא לבוטש םדאכ אלא [הרותה ןמ :א"נ] יתרסח אלו . . יתינשו יתירקש המ לכ בותכל ןילוכי ןניא ןירלבל
עגונב ןורסחה לע ףסונ) הרותה דומילב קוסעל ךישמהל לכוי אלש ךכ לע ("יל יוא") רעטצהש ,ונייה ,"'וכ
ועבצא לבוטש םדאכ" אלא וניא התע דע דמלש הרותה יוביר לכש ןויכ ,(הרות ונממ דומלל ולכוי אלש םידימלתל
."םיב
__________
התיה אלש ((8 הרעהל ג"הוש האר) שממ ותריטפ תעשב התיה אלש ךכל ףסונ) ז"ביר לש ותייכב ינאשו (*
וידימלת ולאש אל ןכלו ,(י"שרפבו ב ,חכ תוכרב) ה"בקה ה"ממ לש "וטפשמ תמיאמ" אלא ,המצע התימה ינפמ
.המצע התימה תארימ יכבה לע יאקד ,"'וכ ןמיס יכבה ךותמ תמ"ד אהמ

.ש"ייע ,ךופיא אתימדקב ינשמדכ 'יל ינשילד 'יתעדא קיסא אלד השקמה תרבס רואיבב - םש ףסוי ץע האר (5

.םש ףסוי ץע האר (6

."אניכב אק תוצמו הרותא אנא" יבר לש ותבושת ינפל םג (7

ףא ,"'וכ תמ אינתהו הכוב התא המ ינפמ" ול רמא ןכלש ,ותריטפ תעש יהוזש ששחש אייח 'ר לש ותרבס יפל (8
רמא יבר לש ותריטפ תעשב" :(א ,גק) איגוסה תלחתהב רבודמ הז לעש) ותריטפ תעש זא התיה אל תמאה יפלש
.(*הכוב 'יה אל זאו ,"'וכ
__________
םילכ ונפ םהל רמא ותריטפ תעשב 'וכו תוכבל ליחתה 'וכ ז"ביר הלחשכ") םש תוכרבל ץ"בעי תוהגה םג האר (*
ז"ביר לש ותריטפ תעשב" (א ,םש) נ"רדאב ש"מו ."הכוב 'יה אל (ותריטפ תעשב) זא"ש - ("'וכ אסכ וניכהו 'וכ
ונפ רמוא 'יה אוה" ז"חאל ירהש ,ותריטפל ךומס אלא ,שממ ותריטפ תעשב הז ןיאש ל"י - "הכובו ולוק 'יבגמ 'יה
תעשל ךייש וז הרימא ןכותש ,(נ"רדאב םג םויסהכ) "הדוהי ךלמ 'יקזחל אסכ וניכהו האמוטה ינפמ תיבה
.הכוב 'יה אל זאו ,(טושפכ) שממ הריטפה

."כ"הוי יאצומב תמ"ב אוה םויסהש (ב ,םש) נ"רד תובאבכ אלד (9

,(*ב ,ב"ספ ר"ב .ג"פס תוחמש תכסמ הארו .א ,חיק תבש י"שרפ) "ןהיתונווע ןיקרמתמו ןירוסיב ןירסייתמש" (10
.(**םש תבש - 'סותה 'יפ) "תרשה יכאלמכ םירוהטו םייקנ תויהל םייעמה ןמ הליכא קרמל"
__________
."םייעמ ילוחב תמ העיוג וב רמאנש ימ לכ" :םשו (*

ןייצמ (ןוילגה לע) טפשמ ןיעבו ,"'וכ קרמל שרדמב שי יכ רמוא י"רו ,םהיתונווע קרמל סרטנוקב 'יפ" :םשו (**
,םש תוחמש תכסמב ה"כו) "קרממ ילוחהש . . םייעמ ילוחב ןירסייתמ ויה םינושארה םידיסחה") ב"ספ ר"בל
ןמ הליכא קרמל" אלא ,"םהיתונווע קרמל" אל אוה "םייעמ ילוח"ש ,רמולכ ,((ב"הועל ןיאכז ואוביש ידכ :םייסמו
ילוח לש ןינע לכל ךייש ז"ה י"שר 'יפל כ"אשמ ,אקוד םייעמ ילוח י"ע השענ קורימהש ןבומ ז"פעו) "'וכ םייעמה
.םש ר"בב הניא "תרשה יכאלמכ (םירוהטו םייקנ תויהל)" הפסוהה ,לבא .(םירוסיו

(רהל ותיילעב השמ לש) ויעמבש 'יתשו הליכא קרמל אלא בותכה אב אל" :(ב"ער ,ד) אמויב אוה רוקמהש ל"יו
רדעה י"ע 'יתשו הליכא קורימ תודוא רבודמ אמויב יכ - "'וכ שרדמב שי יכ" ש"מו) "תרשה יכאלמכ ומושל
.(םייעמ ילוחמ םיקידצ תתימל עגונב הז ןינע שרפתנ שרדמבו ,רהל השמ תיילעב ש"וכאה

.וכרעב ד"הדס .חנמו ה"דותבו א"ער ,דק איגוסה ךשמהב האר (11

.םש ד"הדס .ג"ה ב"יפ תובותכ .ד"ה ט"פ םיאלכ ימלשורי האר (12

.ב"ער ,דנ םיחספ (13

.א"עס ,ל תבש (14

ללכנ ,("תומת תבשב (ה"בקה) ול רמא"שכ) תבשה םויב התימה תלילשב השקבה רקיע לע ףסונ ,רמולכ (15
"ידפסהבו יב קסעתהל ולכויש" ,"תבשב דחאב תומא" ומכ ,שקובמה םויהל עגונב *יבויח ןינע םג השקבב
.(י"שרפ)
__________
םירמוא םדא ינב יתעמש ,ע"שבר ,ה"בקה ינפל דוד רמא" :(א"שרהמ ג"אדחבו) א"עס ,ד"וי תוכממ ריעהל (*
הזמש - "'וג ךירצחב םוי בוט יכ ה"בקה ול רמא . . הריחבה תיב הנביו ונב המלש אוביו הז ןקז תומי יתמ
.ק"מהיב תיב תמדקהד יבויחה ןינעה ללכנ תבש ברעל ותוקלתסה םידקהל ותשקבבש עמשמ

.אי ,דפ םילהת (16

.םיבצנ פ"ס 'כה 'ל פ"ע - תיברע תלפת חסונ (17

.ה ,חי ירחא (18

.נ"שו .ב ,הפ אמוי (19

ג"אדחבו ב"עס ,בל תוכרב הארו .וט ,ד ןנחתאו) "םכיתושפנל דאמ םתרמשנו" הרותה יוויצב םג שגדומכו (20
תרימשב ה"בקה לוכיבכ בייוחמ ,(ט ,ל"פ ר"ומש) "תושעל לארשיל רמוא אוה השוע אוהש המ"ש ןויכו ,(א"שרהמ
.לארשימ א"ואכד ףוגה ייח

ברעב תמ ומצע ר"הדאו ,ןושארה תבש ברעב ר"הדאד אטחה ללגב רזגנ הטושפכ התימד שנועהש ךכל ףסונ (21
.(2 הרעה ליעל האר) תבש

.אכ ,ב תישארב (22

.ה ,ז"יפ ר"ב םג הארו .ב ,זנ תוכרב (23

.(דועו .םש ל"דר ישודיחבו ,10 הרעהבש ר"ב האר) הניש ןושלב םג תארקנ התימש ,ריעהלו (24

'לה שיר ם"במרל נ"עפצ הכוראב האר) םרוגה רבד (רקיעבו ,ררבמה רבד קר םימעפל) אוה "ןמיס"ש ריעהל (25
.((הז ק"שעד ימויה רועיש) תורוסא תולכאמ

כ"אשמ ,תמדוקה אגרדהמ קספה אללו ךשמהב אובל הלוכי תמדוקה אגרדל ךרעב איהש הפסוהש עודיכ (26
מ"הס האר) ךורע-ןיאבש אגרדל םיאב ז"יעש ,תמדוקה אגרד (לוטיב) קספהב ךרוצ שי ךורע-ןיאבש הפסוהב
.(נ"שו .ול 'ע ב"ח טקולמ

.בכ-אכ ,םש (27

.זכ ,א םש (28

.ב ,ה םש (29

.חכ ,א םש (30

"דע ידע ןינב ונממ ול ןיקתהו 'וכ םדאה תא רצי רשא" :ןיאושינ תוכרבב ש"מכ - הלכו ןתח יאושינב ז"דעו (31
םדא תריציל תארבנ כ"ג יאדו איהש") "םדאה רצוי" (הב םג) םתוחו ,(א ,ח תובותכ י"שרפ - תורודל גהונ ןינב)
*הלכו ןתחב האירב אכיישד םושמ") "'וכ הלכו ןתח החמשו ןושש ארב רשא" ,(םש א"שרהמ ג"אדח - "תורודל
.(ןשוריפו ןיאושינ תכרבב םהרדובא - "החמשו ןוששב האירב ןושל רמא
__________
.דלוה תדיל - ןיאושינה תילכת איהש השדח האירבה םג ללוכש ל"יו (*

ףלא אוהש ךלשמ דחא םוי ול תתנ . . תומת תומ ונממ ךלכא םויב יכ ול תרמא ךכש" - הנש ףלאמ רתוי אל (32
.(נ"שו .ב"כפר ר"ב) "הנש

.דועו .ט"כפר ר"קיו (33

.דועו .ה"ר רעש ח"עפ .ה"ר ןינע תונווכה רעש האר (34

.נ"שו .א ,אס תוכרב הארו .זכ ,א תישארב י"שרפ (35

.םש תובותכ י"שרפ (36

.נ"שו .םש 10 הרעהבו 13 'ע םולש תרות ש"הס האר (37

ארקנ ןכלו .(א ,אל ה"ר) "ןהילע ךלמו ותכאלמ רמגש ש"ע" ,"שבל תואג ךלמ 'ה" ,םוי לש ורישב שגדומכ (38
.(מ"כבו .א"עס ,הכ ש"הש ת"וקל האר) ב"ישמ םימי תובבר ורבע רבכש ףא ,"ישש םוי"

שורד םש תונווכה רעש האר) תבש ברעב דוחיה תמדקהו ד"הע אטח ילול ,ר"הדא לצא תויהל ךירצ 'יהש יפכ (39
.(דועו .ד"פ םש ח"עפ .'א

לכ לש תללוכה הריסנה איה ה"רב . . תוריסנה קוליח" :הל תוא (בקעיל תמא ףוסב) תמא תפש סרטנוק האר (40
םג האר) רתסאו יכדרמ ןמזב םירופב התיהש הריסנו .לודג תוררועתהו ש"קת ךירצו . . השק רתוי אוהו הנשה
םיעבש לש הריסנ התיה ןעי ,עדונכ לארשי לש םהיניע וכשחוהש הלודג הרצ 'יה (ךליאו א"עס ,גצ א"גמ א"ות
יפלא אתיש לכ . . תללוכ הריסנ אוה ונקדצ חישמ אוביש ןמזב תויהל הדיתעה הריסנה י"העבו ,לבב תולג לש הנש
."'וכ חישמ ילבח םתוא לכ םה ךכיפל ,הנש

.הפוסב דימת (41

םעל התוערה המל" (תומש פ"סב) ותנעט לע השמל בישה ה"בקהש - אראו תשרפל תוכיישהמ ריעהלו (42
'יחב הלחת ל"צ ת"מב יולגב וז 'יחב 'יהיש ידכ" ,יכ ,ת"מב 'יוה םש יוליגל הנכה אוה םירצמ דובעשש ,"הזה
תויחה תוקלתסה ינפמ (הנש ו"דר) םירצמ תטילשו תולגה ןמז הלחתמ 'יה ןכלו . . הלעמל תויחה תוקלתסה
תוכירא אוה םודא תולגב םג" ,ןורחאה הז תולגל עגונב (הזמ הריתיו) ז"דעו ,(ד ,ונ ונתשרפ א"ות) "הלעמל
א"ות םג הארו .םש א"ות) "'וכ ת"מבמ זע רתיבו תאש רתיב . . חישמה תומיל . . 'יהיש ידכ . . תולגה
.(ךליאו ב"עס ,נ תומש

.ג"ס ו"סס ע"הא ע"ושוט .י"ה י"פ תושיא 'לה ם"במר .א"ער ,זנ תובותכ האר (43

.(נ"שו .הרעהב 217 'ע ט"שת מ"הס האר) םדאה תדובעב הריסנה ןינע תודיסח ישורדב ראובמה לע ףסונ (44

.(ג"יפס לבא 'לה ם"במר הארו .ב ,ז תלהק) "ובל לא ןתי יחה" - םדאה תדובעב הארוהו דומיל ל"צ הזב םגש (45

.ב ,גנ ג"חז .תישארב פ"ר א"וג .ח ,טי םילהתל ק"דר האר (46

תושעל ידכ תמ וליאכ ז"הוע יקסע לכמ ע"א תונפל ל"ר ,ש"עב תומיש לודג רסומ" :ז"נקס ט"שכ םג האר (47
."'וכ תבשל הנכה

ןויכו ,הלעמלש אמגודב 'יה ןקזה וניבר ,יכ ,ומצעמ םדרנ 'יה ןקזה וניברש ,םש םולש תרות ש"הס הארו (48
.הז ןמזב ןושיל בכוש 'יה ללה 'ר כ"אשמ ,אליממ ךרדב ולצא םג ןכ השענ הניש ןמז הלעמלש

.ד"לפ א"רדרפ הארו .ט ,ד"יפ ר"ב (49

.(ג"מ ו"פ תובא) "הרות אלא בוט ןיא" - בוטה תומילש (50

.מ"כבו .ךליאו א ,חפ להקיו .ג ,ע ורתי א"ות הארו .ב ,ופ תבש (51

'ע ד"ח ש"וקל םג האר) הליל לכב אוה הנישה י"עו ירחאל הרותה דומילב הפסוההו תויחה שודיחש ,ריעהלו (52
עגונבו ,(*תבשה םויב הרותה דומילב יוליעהל םאתהב) רתוי הלענ ןפואב ז"ה תבש ברעב ,לבא ,(נ"שו .1026
.עובשה תוללכל
__________
.47 הרעה ל"נכ ,"'וכ תמ וליאכ ז"הוע יקסע לכמ ע"א תונפל" ךרוצה םג רתוי שגדומ ןכלו (*

.ג ,ג"יפ ר"קיו .ד ,אנ 'יעשי (53

.(21 הרעה ל"נכ) תבש ברעב תמו ,ןושארה תבש ברעב התימ הסנקנ ודי לעש - ר"הדא תתיממ לחה (54

השענ ,רתוי הלודג אטימרודהש לככ ,ירה ,תויחה שודיחו תפסות ךרוצל איה אטימרודהש ןויכ :הזמ הריתיו (55
.הככ םימעפ םישש - (40 הרעהבש תמא תפש םג האר) רתוי הלענ ןפואב תויחה שודיחו תפסות םג

.ב ,ה תינעת (56

קחצי יול תראפת םחנמ תרות האר - וניבא בקעיל (א"ס ל"נכ ,תבש ברעב תמש) "יבר"ד תוכיישהמ ריעהל (57
.נ"שו .(זסר 'ע) יחיו פ"ס א"ח

.(ה ,חע םילהת) "לארשיב םש הרותו בקעיב תודע םקיו" ש"מכ (58

.(ט"מ ח"פ הרפ) "םייח םימ" םניאש ןויכ תאטח ימ שודיקל םילוספש "ןיבזכמה תורהנ" ד"ע (59

םלועה הזב םגש" ,"יהויחבמ ריתי ןימלע והלכב חכתשא רטפתאד אקידצ" (ב ,אע ג"ח) רהזה רמאממ ריעהלו (60
ליאוה ע"גבש וחור 'יחבמ קלח לבקל וילא בורקה לכ לוכי" תוקלתסהה רחאלש ןויכ ,"ריתי חכתשא . . השעמה
וערז"ב םג תויחה שודיחו תפסות - (ורואיבו ך"ז 'יס ק"הגא אינת) "ימשג םוקמ 'יחבב אלו ילכ ךותב הניאו
."םייחב אוה"ב םג ז"יעו ,"םייחב

פ"שו 'ה ליל ,'ג ליל תוחישמ סרטנוק הארו .ךליאו ח"פפ ז"לרת הככו ךשמה) ףוגה ןמ תינוזינ המשנהש ןפואבו (61
.(נ"שו .(118-19 'ע א"ח ב"נשת ש"הס) ה"ס ('ב) וז הנש תודלות

.ב ,איק (62

ןמזה זאש תבשה ברע אוהש ישש םוי והז ברע תעל" - *תבש ברעב אוה םיתמה תייחתד ןמזהש ריעהל (63
תאצל תע אוהש הרות לש 'ימימ םיבאושה םימכח ידימלת םה ולא תובאושה תאצ תעל . . אייתמ אמייקל
.((םלענה שרדמב) ךליאו ב"עס ,זכק א"חז) "רפעה ןמ רענתהלו
__________
םידגבב" ,(א ,גק תובותכ) "'יתיבל יתא הוה (תבש ברע) ישמש יב לכ"ש - יבר לצא 'יה הז ןיעמש ,רמול שיו (*
םהש םיתמה ראשכ אלו ,םויה שודיקב ןתבוח ידי םיברה תא רטופו . . ןיכירכתב אלו תבשב שבול 'יהש תודומח
.(ז"חאלש ג"הוש הארו) מ"החת תמגודבו ד"ע - (טכשתת 'יס םידיסח רפס) "'וכ תווצמה ןמ ישפח

*"ןהישובלב ודמעיש םיקידצ םידיתעש ןיכירכתב וטעמ וינבל יבר רמא"ש - יברל תוכיישהמ ריעהל (64
.(ןאכ 'סותב אבוה - 12 הרעהבש ימלשורי)
__________
."ןיכירכתב אלו תבשב שבול 'יהש תודומח םידגבב הארנ 'יה" תבש ברעב ותיבל ואובב םגו (*

שפנה חורש ,התע-הז "רפע ינכוש" ושענש ולא לצא רתוי לקנ "רפע ינכוש וננרו וציקה"ד ןינעהש טרפבו (65
.(('כ ע"ס ט"נרת מ"הס האר) 'וכ םישולשו העבש השלשל עגונב הזב םיקוליחה יטרפ עודיכ) ףוגה לע ןיידע הרוש

'יחתל םימק םיקידצש חכומ הזמש ,"םהמע השמו וינבו ןרהא ואובישכל ימנ אובל דיתעל" :ב ,ה אמוי האר (66
.דימ

.א ,מק א"חז האר (67

.דועו .ךליאו ז"יפ ז"לרת הככו ךשמה .יחיו פ"ר ח"ות האר (68

.נ"שו .(ךליאו 28 'ע א"ח ב"נשת ש"הס) "םלועל ןילטב ןניאש 'וכ תוכלה" ןינעב סרטנוק הכוראב האר (69

םג (ןיד אמלעב םתויח םייחב םתדובע תומילשו רמגב) "תבש ברעב תמ"ד תינחורה הדובעה האב םלצאש (70
ר"ב) "םימימת םהיתונש ךכ םימימת םהש םשכ" ,םיקידצ לש םהיתונשד תומימתהב וניצמש ד"ע - תוימשגב
האב הלוגס ידיחי לצאש ,(נ"שו .א ,אי ה"ר) "םויל םוימ םיקידצ לש םהיתונש אלממו בשוי ה"בקה" ,(ח"נפר
.ב ,גי הליגמ) "דלונ רדאב העבשבו *תמ רדאב העבשב"ש ,וניבר השמ ומכ ,תוימשגב םג תינחורה תומימתה
.(מ"כבו .ולסכ 'ט "םוי םויה") ולסכ 'טב ותוקלתסה םויו ותדלוה םויש ,יעצמאה ר"ומדא ז"דעו ,(נ"שו
__________
.(2 הרעה ל"נכ) תבש ברעב (*

.(ל"ומה) טכעה ה"ע קחצי השמ 'ר 'וכו ח"הרה תריטפ (71

א"עס ,זל ןירדהנס) "םלוע לש ואלימ ארבנ 'א םדאמש" ,"אלמ םלוע 'וכ ידיחי םדא ארבנ ךכיפל" ל"זראמכ (72
.(י"שרפבו

.מ"כבו .םיבצנ פ"ר ת"וקל (73

.ךליאו 264 'ע א"ח ב"נשת ש"הסב וספדנ - ז"נפלש תוחישב (74

.45 הרעה ל"נכ (75

םג 'ה תדובעב הארוה םידמל ויהש ,ןילופ יר"ומדא ,לארשי ילודג תגהנה העודי ירה ,ז"על םש אוהש ףאד (76
תרות תצפהו דומילב אוה םנינע רקיעש ףאש ,ד"בח יאישנ לצא םג וניצמ ז"דעו ,הנידמה תפשב תומשו םינינעמ
ינינעמ הארוהו דומיל םיראבמ ויה ןמזל ןמזמ ,מ"מ ,הרותד הלגנב ןכו ,תודיסח ירמאמ תרימא י"ע ,תודיסחה
.'וכ םלועה

.ז ,ו"נפ ר"ב הארו .(א"ער ,דיק .א"ער ,ביק) ט"סת ז"וקת (77

.ו ,אכ אריו (78

.נ"שו .ךליאו 8 'ע א"יח ש"וקל .א ,גנר א"חז .ד ,ב"פ ר"ומש האר (79

.א ,אל תוכרב הארו .ב ,וכק םילהת (80

.ב ,טפ תבש הארו .זט ,גס 'יעשי (81

.י"שרפבו ב ,אל ךליו (82

.ג ,ו תישארב (83

.חכ ,הל חלשיו (84

םהיתונש ורסחנ (הרואכל) תידדצ הביס ללגבש אלא ,הנש פ"ק תויחל םיכירצ ויה בקעיו םהרבא םגש ףאו (85
םינקז תעדב אבוה שרדמ האר - בקעיל עגונבו ,ל ,הכ תודלות .וט ,וט ךל ךל י"שרפ האר - םהרבאל עגונב]
פ"ר ת"הע נ"עפצ) "'וכ הנווכב לכה הרואכל יחרכה אוהש ףא רבד לכ"ש עודיה פ"ע ,ירה ,[ח ,זמ שגיו ת"העבמ
ז"מקו *םהרבאד ה"עק) לעופב םהיתונש רפסמב םימי תוכיראו תומילש התיה םלצאש ,רמול שי ,(יעסמ
.**(בקעיד
__________
ןורסחה תביסבש - "הבוט הביש" ולצא 'יהתש ליבשב ויתונשמ םינש שמח ןורסחד םעטהב רתויב שגדומו (*
."הבוט הביש"הב תאטבתמש םימי תוכיראד תומילשה תשגדומ

ימלשוריב וניצמש ד"ע) הנש פ"ק ךשמב קחצי גישהש תומילשה וגישה ולא םינשבש ךכל ףסונ (**
ייח ינש ימי ויה םיערו טעמ" הערפל רמאש ףאש ,בקעיב שגדומכ ,(ןוב 'רל עגונב (ח"ה ב"פ תוכרב)
תונורחאה ויתונש (בוט) ז"יב ,ירה ,(י"שרפבו ט ,זמ שגיו) "יתובא ייח ינש ימי תא (הבוטב) וגישה אלו
ינש ימי תא וגישה"ש ,הנש פ"קד תומילשה םג תללכנ ,(ה"פ ר"אבדת) "הבוטב וימי לכ" ושענ םדי לעש
."יתובא ייח

אלימבו ,*ויפ ךותל (םהילאמ) םיסנכנ םינטקה םיגדהו ,חותפ ויפש ,הז גד לש ועבט עודיה פ"ע רתוי קתמויו (86
.הליכאב ורסאנש םיפרוט םייח ילעבד תוירזכאה עבט וב ןיא
__________
סנכנו סנו חרוב לכאהל ומוי אבש לודגה ןינתהו ויפ חתופ אוה" :ןתיולל עגונב (ט"פ) א"רדרפמ ריעהל (*
.(ט"סוס ןמקל הארו) "ןתיול לש ויפ ךותל

.(ד) א"וקבו ז"ס םש .ב"ס ב"מרס ח"וא ז"הדא ע"וש האר (87

.א"עס ,כ תוכרב (88

.זט ,חמ יחיו (89

.זכ ,טמ םש (90

א"ות .ב ,גנק א"חז האר) ןותחת קידצו ןוילע קידצ - (ר"ומדא ח"ומ ק"כ) *ףסויל ןימינבד תוכיישהמ ריעהל (91
.(נ"שו .ךליאו 281 ע"ס ה"כח ש"וקל .ךליאו ד ,הכ האר ת"וקל .ד ,פ המורת
__________
חכ ,םש) "תוכרבה לכב םלוכ ןללכ"ש ,"םתוא ךרב ותכרבכ רשא שיא"ל ןימינב תכרב ךמסש ךכל ףסונ (*
.(68 הרעה םש ש"וקל הארו .י"שרפבו

- .השביב באזה תמגוד אוה ףרוט גדש ,ד"ודנבו ,"םיב שי השביב שיש לכ" (א ,זכק ןילוח) ל"זראממ ריעהל (92
.(ג"מס ו"מס ע"ושוציק האר) "םיה באז" םשב םג ארקנ ("טכעה") הז גדש רתוי קתמויו

.נ"שו .282 'ע םש ש"וקל .ךליאו א ,זטת יחיו ת"הוא האר (93

.(נ"שו .אנ 'ע ג"סרת מ"הס האר) "ףרט" אירטמיגב ללוכה םע ח"פרש ,ריעהלו (94

םיגדה תחפשמל הז גד ךייש - םייעבטה ירפסב ש"מ פ"עו) "אטוביש חלמ אבר" :א ,טיק תבשמ ריעהל (95
.טבש שדוח (םיכרבמ תבש)ל תוכיישהמ ריעהלו - .("אטוביש" םשב םיארקנה

.א"עס ,ג ז"ע (96

.נ"שו .ךליאו 231 'ע ז"טח ש"וקל הארו .ח ,כ ורתי אתליכמ (97

ולש ב"הנ רריב כ"א *שחנ לש ויטעב קר תמו רומג קידצ 'יה ןימינב" :ךליאו טכקתת ע"ס ורתי ת"הוא האר (98
."'וכ ףרוטש באזה לשמכ והז ,ערה לכ הנממ דירפהל
__________
.2 הרעהבש בקעי ןויע - "תבש ברעב תמ"ל תוכיישהמ ריעהל (*

.א"פר תובא (99

.א ,נק תבש האר (100

ךרוצל םייח תבאוש המשנהש ןפואב הנישה ע"וה םדאה תדובעב "תבש ברעב תמ"ד ןינעה רקיעש טרפבו (101
הרותד הלגנב ,הרותה דומילב ףסותינש ,הז תבש ברעבכ - (ד"ס ל"נכ) הרותה דומילב תויחה שודיחו תפסות
טרפבו ,"תבש ברעב תמ"ד ערואמהל תוכיישבו רשקבו תוכימסב ,ד"בח תודיסח תרות פ"ע ,הרותה תוימינפבו
.הכוראב ל"נכ ,("ול הפי ןמיס תבש ברעב תמ") הז ל"זראמבש םינינעה יטרפ רואיבב

.ג"יס ט"מרס ד"וי א"מר .ג"כקס ד"נקס ח"וא א"גמ הארו .א"פקתס א"ח א"בשרה ת"וש (102

ק"כד םיחולשהו םידימלתה ללכמ קלח רותב םג אלא ,יטרפ שיא רותב קר הז ןיא - "ול הפי ןמיס" ש"מו (103
.ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ

ןכומ לכה אצמיש") "דימ הדועסל סנכיש ידכ . . תבש ברעב ארבנ םדא" (א ,חל ןירדהנס) ל"זראממ ריעהל (104
.(י"שרפ - "ץופחי רשאמ לכאיו

דע אב דוד ןב ןיא" (א ,חצ ןירדהנס) ל"זראמכ - חישמה תומיד "םינמיס"הל םיגדד תוכיישהמ םג ריעהל (105
תושרדמב אתיאדכ ל"חל י"אמ םיגדה לכ ולג רבכש יפל" :א"שרהמ ג"אדחבו) "אצמי אלו הלוחל גד שקבתיש
יפל םש אצמי אלו הלוחל גד םש ושקבי םירצמל הלפמ 'יהיש הלואגה תעב רמא ,(הפוסב ר"כיאד אתחיתפ)
.("י"אל םיגדה ורזחיש

.א ,הע ב"ב (106

הדובעה תוללכמ הלעמל גונעתהו קוחשה ע"והש - "וב קחשל תרצי הז ןתיול" (וכ ,דק םילהת) ש"ממ ריעהל (107
ןינעה ןכות והזש ,((ךליאו הת ע"ס) פ"הע רוא להי .א ,בכ אשנ ת"וקל .ד ,זי תודלות א"ות האר) םלועה רוריבד
."ףרטי באז"ד

ןויכ *אובל דיתעל תרתומ 'יהת וז הטיחשש - (ג ,ג"יפ ר"קיו) "ורחונו ויריפנסב ץתונ ןתיול"ש ירחאל (108
א"שנת ש"הס) אצת יתאמ השדח הרות ןינעב סרטנוק הכוראב הארו .םש ר"קיו) "אצת יתאמ הרות שודיח"ש
.(ךליאו 566 'ע ב"ח
__________
ב ,זס ןילוח האר) אובל דיתעל רהטיש וא הזה ןמזב םג רוהט גד אוה םא ןתיולל עגונב ט"וקשהמ ריעהל (*
.(ב"כפס ר"קיו .םש ןברק ירישבו ט"פס תבש ימלשורי .א"שרהמ ג"אדחבו

תובוט םינשו םימי תוכירא 'יהת אבהלו ןאכמו ,ח"י ואצי רבכש ןויכ ,ו"ח ל"נה גוסמ םינמיס אל יאדובו (109
.א"טילש י"נבמ א"ואכל

.טי ,וכ 'יעשי (110

.65 הרעה ליעל האר (111

.א ,טכ הליגמ האר (112Back to "Dvar Malchus"