ה"ב
ב"נשת'ה ,תומש 'פ "תוכלמ רבד"

ילב םירבועש הרותב הרומג החטבה הנשי (א
חישמה תומיד םייחצנ םייחל ללכ קספה
יקלח תריסמ לע םירוביד וליפא (ב
!שממ שפנ חוקיפ םניה לארשי ץרא

ב"נשת'ה תבט א"כ ,תומש פ"ש תחישמ (א
םירצמל הדיריה דציכ * "לארשי תלואג ש"ע" - "המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו" *
תוכרבד ק"פס הנשמב רואיב * הלואגה םיכישממ תולגה ךותב םג יכ ,הלואגהמ קלח איה םג
אלוליהל רשקה * "חישמה תומיל איבהל 'וכ הנש םיעבש ןבכ ינא ירה ע"ב רזעלא ר"א"
* ךוניחה ןינעב הארוה * ותדובע ןפוא 'יה הזש ם"במרהד

בצק 'יש השמ רמ הרובחתה רש םע א"טילש ר"ומדא ק"כ ירבדמ ןכות (ב
ב"נשת'ה טבש ד"וי ,יעיבר םוי יאצומ
!שממ שפנ חוקיפ םניה לארשי ץרא יקלח תריסמ לע םירוביד וליפאב"נשת'ה תבט א"כ ,תומש פ"ש תוחישמ


תידיאמ םוגרת

"ק"הלב תוחנה דעו" י"ע םגרות
(סופדב אצמנ) ב"ח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ -
'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס"(ב תידיאב)ו

תלואג םש לע" 2שרדמב אתיא ,1"המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו" קוספה לע .א
רושק (םיטבשה ב"י) "לארשי ינב"מ םש לכ ךיא שרדמה ראבמ ךשמהבו .3"ןאכ ורכזנ לארשי
.הלואגל

,םירצמ תולגב י"נב תדירי תודוא תוטשפב רבודמ "המירצמ םיאבה"ב :רואיב שורדו
רפוסמכ) םירצממ הלואגה התיה בר ןמז ירחאל קרו ,תוישרפהו םיבותכה ךשמהב רפוסמכ
םאו ;((אב 'פב) 'ירחאלש השרפה עצמאב אלא (אראו -) 'ירחאלש השרפב אלו ונתשרפב אל
םיאבה"מ ךפיהל קוידב ,4"ןאכ ורכזנ לארשי תלואג םש לע"ש שרדמה רמוא ךיא ,ןכ
!?"ןאכ" רבודמה "המירצמ

ןבואר ,םמש תא וניש אלש . . ליבשב" התיה םירצממ הלואגהש ,5אתיא שרדמב רחא םוקמב
םיאבה לארשי ינב תומש הלא"בש רמול שי ז"פעד ."ןיקלס ןועמשו ןבואר ןיתחנ ןועמשו
ז"יאו .("םמש תא וניש אלש") םירצממ י"נב ולאגנ הללגבש תוכזה םג תשגדומ "המירצמ
םעטל דבלב זמר והז ןאכ יכ ,(תולגב הדיריה) "המירצמ םיאבה"ב טושפה שוריפהל הריתסב
,"המירצמ םיאבה" 'יהשכ התלחתהמ לחה ,תולגה ךשמבש - םירצממ י"נב ולאגנ כ"חאש
ל"נה ןושארה שרדמה יפל כ"אשמ ;"םמש תא וניש אלש" ,"לארשי ינב תומש הלאו" יזא
םייתאמ ,הז ירחאל ןמז ךשמ הלואגה האב "לארשי ינב תומש הלאו" ליבשב קר אלש ,אצמנ
,רמולכ ,"לארשי תלואג םש לע" ןאכ ורכזנ ןמצע תומשה - וזמ הריתי אלא ,הנש רשעו
הריתסב הרואכל והזש ,הלואגה לע יאק "המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו"ש
.תולגב הדיריה ,"המירצמ םיאבה"ד ןינעה תוטשפל

םא וליפא ירה ,"ןאכ ורכזנ לארשי תלואג םש לע"ש שרדמה שוריפ יפל :ןיבהל ךירצ םג
תאז שיגדמ עודמ רבסה שורד - לארשי תלואג םע רושק "המירצמ םיאבה" ךיא רואיב אצמנ
.םירצמל הדיריה תודוא ןאכ רבודמ ירה ;קוספה

שרדמב ש"מכ ,אובל הדיתעה הלואגה - םג ללוכ "לארשי תלואג םש לע" :וזמ הריתי
תא לואגלו ףיסוהל ה"בקה דיתעש ש"ע ףסוי" ,הלואגל ףסוי םשד תוכיישה רואיבב רומאה
תינש 'ה ףיסוי אוהה םויב 'יהו 6ביתכד ,םירצממ םתוא לאגש םשכ העשרה תוכלממ לארשי
םירצמ תולגב הדיריה תא םירשקמש דבלב וז אל :הלאשה תקזחתמ ז"פע ."'וגו ודי
האבש) אובל הדיתעה הלואגל - םג תאז םירשקמ אלא ,םירצמ תלואגל ("המירצמ םיאבה")
יהמ :רחא ןונגסבו .(םירצמב הדיריה ירחאל כ"וכאעו םירצמ תאיצי ירחאל ןמז יוביר
,הולשב הבישי םינש (17) ב"וטו ,וינב לכו בקעיד הדיריה) "המירצמ םיאבה" לש תוכיישה
דע ,'וכו 'וכו המכחתנ הבה ורמא הערפו םירצמ ימוטרחו ,'וכו 'וכו החכשה ןמז ז"חאלו
!?אובל הדיתעה הלואגל (םירצמ תולג םיליחתמ י"נבש

הארוההו דומילה והמ :7הארוה ןושלמ הרות ינינע לכל עגונב הזש ומכ - ןיבהל שי ז"ע ףסונו
?םירצמ תאיצי ירחאלו "המירצמ םיאבה" ירחאל םינש יפלא ,התע הזמ

:הזב הרבסהה תדוקנ רמול שיו .ב

איה םייתניבש הדיריהו ."לארשי תלואג" - ותתימאל אוה "המירצמ םיאבה"ד ןינעה לכ
תלואגבש 'ילעה תנמ-לעו ליבשב קר אל) איה אפוג הדיריה ,תוימינפב לבא ,תוינוציחב
תיתימאה הלואגד 'ילעה - דע ,המצע הלואגהו 'ילעהמ קלח (- וזמ הריתי אלא ,םירצמ
תלואג םש לע" - "המירצמ םיאבה י"נב תומש הלאו" לע שרדמה רמוא ךכ םושמו .המילשהו
.אובל הדיתעה הלואגה לע םג ותנווכש ,"ןאכ ורכזנ לארשי

הזה ןמזב םג ,הז ירחאל םג םיכשמנ םירצמ תלואגו "המירצמ םיאבה"ד םינינעה לכש ןויכמו
,9םוי לכב םירצמ תאיצי ןיריכזמו ,"םירצמ םש לע וארקנ תויכלמה לכ" 8ל"זחאמכ -
[11םויה] אצי אוה וליאכ ומצע תא תוארל םדא בייח [11םויו םוי לכו] רודו רוד 10לכב"ו
הלואגה ,"לארשי תלואג" תא ךישמהל םיכירצ וז ונתולגב םגש ,הזמ םידמל - "םירצממ
.ןמקלדכ ,המילשהו תיתימאה

םג תאז םירמואש) 12תוכרבד אמק קרפד הנורחאה הנשמב רואיבה םידקהב הז ןבויו .ג
יתיכז אלו הנש םיעבש ןבכ ינא ירה 'ירזע ןב רזעלא 'ר רמא" :13(חספ לש הדגהה חסונב
ךתאצ םוי תא רוכזת ןעמל 14רמאנש אמוז ןב השרדש דע תולילב םירצמ תאיצי רמאתש
םירמוא םימכחו ,16תולילה 15איבהל ךייח ימי לכ םימיה ךייח ימי ,ךייח ימי לכ םירצמ ץראמ
."חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ הזה םלועה ךייח ימי

םוי הביש וילע תאבש שממ ןקז אלו ןקז הארנ יתייה רבכ הנש םיעבש ןבכ" :י"שר שרפמו
תלפת קרפב ןמקל אתיאדכ אישנ 'ירזע ןב רזעלא יבר ונימו ותואישנמ לאילמג ןבר וריבעהש
."הז ארקמ אמוז ןב שרד םויה ותואו ,17רחשה

ךכל תוכיישהו ,'ירזע ןב רזעלא יבר 18רמאמה לעבל רמאמהד תוכיישהב רואיב ךירצו
רמול רבתסמד ,20אישנל ע"באר הנמתנש (19םויה םע רשקב וא) םויב הרמאנ הנשמהש
אישנכ ותדובע םע רושק ז"ה ,אישנ השענש םויב הרותב וז איגוסב קסע ע"בארש ןויכמש
אוה ז"דעש רמול שיו ,21אמרג ןמזהש םינינעב הרותה דומילב המידקה בויח ד"ע] לארשיב
ןכו ,[אמרג ולש ןמזהש םינינעב ולש הרותה דומילל רשקב טרפבו י"נבמ דחא לכל עגונב
.אקוד הנש םיעבש ,"הנש םיעבש ןבכ ינא ירה" ע"באר ירבדל תוכיישה

:ןינעה רואיבו .ד

,םירצממ ואצי י"נבש רחאל םגש ,םירצמ תאיציד חבשהו יוליעה לדוג יוטיב ידיל אב הנשמב
ןהו ,(אמוז ןב ירבדכ) תולילב ןהו םימיב ןה ,"ךייח ימי לכ" םירצמ תאיצי תריכזד בויחה ונשי
.22(םימכחה ירבדכ) חישמה תומיל ןהו הזה םלועב

ונתנומאבו ונתרותב קזח דומעו לודג דוסי" אוה םירצמ תאיצי (תריכז) יכ - אוה ז"ע םעטה
25םצעב ןירוח-ינב ושענו תודבע רדגמ ואצי י"נבש - 24הלואגה ןינע תחיתפ שדחתנ זא ,23"'וכ
.דימתל 27תכשמנ הלועפד ןפואבו ,(26"םידבעל םידבע אלו םה ידבע")

לש םילובגו םירציממ (תיקלאה שפנד) האיציה לע הרומ םירצמ תאיצי :28םדאה תדובעבו
ןויכמו .תווצמו הרות י"ע ה"בקה םע דחאתהלו רשקתהל ,ללכב הזה םלועו ףוגה רסאמ
,"ךייח ימי לכ םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רוכזת" ןכל ,תודהיהו הרותה לכב יללכ ןינע והזש
םויה אצי אוה וליאכ ומצע תא תוארל םדא בייח םויו םוי לכו רודו רוד לכב"ש ןפואב דע
.29"םירצממ

:תוגרדו םיבלש 'ג הזב םנשי תויטרפבו

םיקלא ארקיו") 'ה רוא ריאמשכ :("םימיה") "םויו םוי לכב" םירצמ תאיצי ןיריכזמ (א)
לש ותדובע ,"םירצממ םויה אצי אוה וליאכ ומצע תא תוארל" תוטשפב ךירצ ,(30"םוי רואל
.םילובגו םירציממ תאצל ידוהי

ןעמל" קוספהמ אמוז ןב תשרדכ ,"תולילב םירצמ תאיצי ןיריכזמ"ש ,הזב ףסונ שודיח (ב)
ןמזב וליפאש "תולילה איבהל ךייח ימי לכ . . ךייח ימי לכ צ"מראמ ךתאצ םוי תא רוכזת
תאיצי" תויהל הכירצ םגו הלוכי ,31תולגה לילב וליפא ,ריאמ ונניא 'ה רואשכ ,ךשוחו הלילד
."םירצמ

ךייח ימי") הזה םלוע לכ לע ףסונ - ללוכ "ךייח ימי לכ"ש ,32רתוי דוע םישדחמ םימכחה (ג)
:לופכ הזב שודיחהש ."חישמה תומיל איבהל" - םג ,("הזה םלועה

לע יאקש - "ךייח ימי לכ" (מ"יצי תריכזד בויחה)ש - םירצמ תאיצי תריכז(ד ןיד)ב שודיח (1
לכ"ד מ"יצי תריכזב ללכנ הזש דע ."חישמה תומי" ללוכ - הזה ןמזבו הזה םלועב "ךייח ימי"
.(חישמה תומי םדוק) הזה םלועב "ךייח ימי

:רתוי לודג הזב שודיחהו

םג ,34הלואגה תריכזד ןינעה הרואכל ךייש אל (הלואג לש בצמב) חישמה תומיבש 33פ"עא (2
אלש איה המילשהו תיתימאה הלואגהש פ"עא :וזמ הריתיו .םירצמ תאיצי תא וריכזי זא
האמוטה חור תאו" 'יהי זאו ,35תולג 'ירחא ןיאש הלואג התויהב ,םירצמ תלואגל ךרעב
תאיציו תלואג כ"אשמ ,םילובגו םירצימה לכמ המילש הלואגו האיצי ,36"ץראה ןמ ריבעא
ןיידע לארשי תושפנבש ערה" יכ ,המילש הלואג אלו ,תולג 'ירחא שיש הלואג התיה םירצמ
תומיל םג מ"יצי ןיריכזמ כ"פעא - 38("םעה חרב 37יכ" תויהל ךרצוה ןכלו) "ופקתב 'יה
.חישמה

לעפת מ"יציש שודיחהו הלעמה ללגב - תלעות רובע והזש 'יאר ז"ה ,מ"יצי זא וריכזיש ןויכו
.ןמקלדכ ,זא םג

:הזב רואיבה רמול שיו .ה

תויולגהמ םג) תולואגה לכ לע רוניצה תחיתפ ,הלואגה ןינע תוללכ שדחתנ םירצמ תלואגב
.24הדיתעה הלואגה ללוכ ,(ז"חאלש

'ה"ד ןפואב ,תולג 'ירחא ןיאש המילש הלואג םירצמ תאיצי התיה ,וכז וליא :וזמ הריתי
לארשי ץראל דימ זא םיסנכנ ויה יכ ,39םיה תרישב ורמא י"נבש יפכ ,"דעו םלועל ךולמי
.לעופב םייקתה אל ז"ה ,םיידדצ םינינע "וברעתנ"ש ןויכמ אלא .40המילשה הלואגב

תיתימאה הלואגה ,"חישמה תומי" - איה םירצמ תאיציד ןינעה תיתימאש ,רמול שי ז"פע
- לעופל עגונבש אלא .םירצמ תלואג איה חישמה תומיד ןינעה תוימינפו תיתימאו ,המילשהו
.לעופב האב המילשה הלואגהש דע ,(תוינוציחב) ןמז קספה םהיניב שי - תוידדצ תוביס ללגב
םלועב) "ךייח ימי לכ" - (המילשה הלואגהו םירצמ תלואג ןיב) םייתניבש ןמזה לכ םג לבא
הלואגה ימימ םימיה לכ" רשא דע] "םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רוכזת" תויהל ךירצ - (הזה
ץראמ ךתאצ ימי םה ,ןמא ונימיב הרהמב ,הדיתעה הלואגה דע םירצמ תולגמ הנושארה
מ"יצי תריכז ןכל ,"חישמה תומי"ד ןינעה תוימינפב איה םירצמ תאיציש תויהו ;[24"םירצמ
.41"חישמה תומי(ל איבהל)" םג אלימב ללוכ "ךייח ימי לכ"

לש בצמב ויהי זאש פ"עא) "חישמה תומיל םירצמ תאיצי ןיריכזמ" עודמ כ"ג ןבומ ז"פע
הריתי)ו הלחתהה איה םירצמ תאיצי (א) :יכ - (םירצמ תלואגל ךרעב אלש הלואגו ,הלואג
םג הנשיש ,חישמה תומיב שודיח תלעופ םירצמ תאיצי (ב)ו ,חישמה תומיד תוימינפה (- וזמ
הלעמה - (המילש הלואג דימ וז 'יהתש וכז אלש ללגב ,לעופב 'יהש ומכ) מ"יציד הלעמה
.42(ל"נכ) ופקתב ןיידע 'יה ערהש ןויכמ ,"ארחא ארטס איפכתא"ד

תאיציו רקיע תויכלמ דובעש אהתש") "לפט" ךרדב קר איה ל"על מ"יציד הריכזה לבא
הדידמ לכמ הלעמלש ,המילשה הלואגהמ אוה זא יוליגה רקיע יכ ,(43"ול לפט םירצמ
הלעמל המילשה הלואגד הלעמה יכ ,(לפט ךרדב) מ"יצי ןיריכזמ הז םע דחיש אלא ,הלבגהו
,(42"אכפהתא" ,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא"ד ןפואב) ירמגל הלבגהו הדידמ לכמ
תלואגב איפכתאד הלעמה) הזה םלועה תואיצמב "ךייח ימי לכ"ד הלבגהו הדידמב תכשמנ
ימי לכ"מ תדרפנ הלואגהש אנימא-אוה ,מ"יצי זא םיריכזמ ויה אל וליא כ"אשמ .(םירצמ
.הזה םלועב "ךייח

ונשיש ,אמוז ןב ירבד לע ףסונ :44אמוז ןב יבגל םימכחה לש שודיחהו הפסוהה תנבומ ז"פע .ו
ימי לכ" םימכח םישדחמ - תולגה לילב ,"תולילב" םג "ךייח ימי לכ" םירצמ תאיציד ןינעה
ךשוחב ,תולילב וליפאו םימיב ןה) הזה םלועב "ךייח ימי לכ"ש ,"חישמה תומיל איבהל ךייח
םג ,(יולגב זא 'יהש ומכ ,המילש הניאש הלואג) םירצמ תאיציד אגרדה לע ףסונ ,הנשי (תולגה
'ירחא ןיאש המילש הלואגה ,"חישמה תומי" (התתימאל איהש יפכ םירצמ תאיצי)ד אגרדה
.תולג

הדובעהש ,(ליגרכ ב"ויכו "תוברל" אלו) "חישמה תומיל איבהל" ןושלה קוידב ףיסוהלו
,45התע הזה םלועב חישמה תומי תא הסינכמ (א) הזה םלועב "ךייח ימי לכ" מ"יצי (תריכז)ד
,םיבר ןושל) חישמה תומיד תומילשה - "ךייח ימי"ב לעופב 46איבמ הזש (ב) וזמ הריתי דע
.המילשהו תיתימאה הלואגב (47הזב תופוקתה לכ ללוכ

ידוהי לש ותדובעב מ"קפנ הזבש אלא ,אחישמל אתכלה קר םניא םימכחה ירבדש ןבומ הזמ]
םע רושק הזש עדוי אוה מ"יצי ותריכזבש ,(לעופב חישמה תאיב םדוק) הזה ןמזב (םג)
.["חישמה תומי(ל איבהל)"

:אישנ השענ םויה ותואבש 'ירזע ןב רזעלא יברל הנשמה תוכייש ןבוי ז"פע .ז

לכ לש "ךייח ימי לכ" דחאלו רשקל אוה (תואשנתה ןושלמ אישנ) לארשיב אישנ לש ושודיח
- ("תוליל") תולגה ןמזב טרפבו הזה םלועב םיימשגה "ךייח ימי לכ" - לארשי לכו י"נבמ 'א
תיתימאה הלואגה ,חישמה תומי םע טרפבו ,ללכב (םילובגו םירציממ האיצי) הלואג םע
,הלואגה םע תולגה תא דחאלו רבחל וחכב אישנה אקוד ;תולג 'ירחא ןיאש ,המילשהו
תקספמ תולגהש בצמב םהש יפכ) חישמה תומיו םירצמ תאיצי תא רבחל - רתוי תויטרפבו
- "חישמה תומיל איבהל . . ךייח ימי לכ םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רוכזת" ,(םייתניב
אוה ,תולגה ןמזבו ירמוחהו ימשגה ז"הועב ףוגב המשנכ "ךייח ימי לכ" ידוהי לש וייחבש
.חישמה תומיד בצמב תויהל - וזמ הריתיו ,םילובגו םירציממ תאצל לכוי

םג "םירצמ תאיצי ןיריכזמ"ד איגוסב ע"באר קסע תואישנל הלעש םויב אקוד ,ןכלו
."חישמה תומיל איבהל"ו "תולילב"

:"'וכ הנש םיעבש ןבכ ינא ירה" ע"באר לש ותמדקה םע םג רושק הזש רמול שיו .ח

זא 'יה יכ ,"הנש םיעבש ןב אלו הנש םיעבש ןבכ ינא ירה" רמא ע"בארש 17תרפסמ ארמגה
לכל הארה הזו ."אתרויח ירד ירס ינמת ורדהאו אסינ 'יל שיחרתא"ו ,48הנש ח"י ןב קר
.49"ןקז תויהל ןשרדל האנו ,הנקז לש תונבל תורעש" ול תויהב ,אישנה תויהל יואר ע"בארש

זא דעש ךכ ידכ דעו ,אקוד הנש םיעבש רפסמ םע הרושק תואישנה תומילשש ,אצמנ
ירישע אוהו רישע אוהו םכח אוהד" ,ע"באר לש ויתולעמ לכ לע טבה ילבמש בצמ 'יה
"םוי ותוא"ב ,"אמוז ןב השרדש דע תולילב מ"יצי רמאתש יתיכז אל" ,ירה ,50"ארזעל
.אישנ השענ ע"בארשכ

:הזב רואיבהו

תומילשה ."הנש םיעבש םהב וניתונש ימי" 51ש"מכ - םדאה ייחב תומילש םה הנש םיעבש
לולכ עבש ,ןתומילשב ןהש יפכ תודמ עבשה לכ רוריבד הדובעל זא עיגמ םדאהש ,ךכב איה
הדובעה תא תושעל ידכב "הנש םיעבש" םדאל םינתונ רתוי תויטרפבו .(םיעבש =) רשעמ
"םהב" ,"םהב וניתונש ימי") תימהבה שפנב ,הטמל תושבלתמ ןהש יפכ תודמ עבשה רוריבד
םיעיגמ וז הדובע י"עו ,(םלועה תומוא םיעבשה - תוללכבו) ללכב ז"ועלבו (המהב ןושל
.52אובל דיתעל הזב תומילשהל דע ,תוקלאב 'יאר ,השודקד ן"יע 'יחב ,םיעבשד תומילשל

וילע 'יה אישנ תויהל ידכב :אישנה ע"בארד "הנש םיעבש ןבכ ינא ירה"ל עגונב ל"י ז"דעו
,םיעבשל םיקלחנה) םלועה ינינעד רוריבה ,"הנש םיעבש ןב(כ)" לש תומילשה תא גישהל
ולכויש ,"תולילב מ"יצי רמאתש יתיכז" ולצא 'יהיש חכה תא ול ןתנ הזו .('וכו תומוא םיעבש
ןותחת לש בצמו דמעמב וליפא (םילובגו םירציממ הלואגה) םירצמ תאיציד ןינעה תא לועפל
תומיל איבהל ךייח ימי לכ" - םג דע ,םויו םוי לכב הזב הדובעה לע ףסונ ,("תוליל")
תומוא םיעבש לכד רוריבה תומילש) השענשכ ,54המילשה הלואגהד יוליעה (ןיעמ) ,53"חישמה
תוקלאש ןפואבו ,56"ךירומ תא תואור ךיניע ויהו" ,הלעמלד ן"יע ,55םיעבשד יוליגה(ו ,'וכ
.57"רביד 'יוה יפ יכ וידחי רשב לכ וארו 'יוה דובכ הלגנו" ,םלועה לכב יולגב אצמנ

ל-א תויתוא "רזעלא" :אוה ןכ ומשכש - 'ירזע ןב רזעלא יבר לש ומש םע םג הז רשקל שיו
ןפואב] דחי םהינשד רוביחה אוה "'ירזע ןב רזעלא"ו .ה-י רזע תויתוא "ה-ירזע"ו ,רזע
,"'ירזע ןב" אוהו רזעלא אוה רקיעהש וא ,'ירזע (ןב)מ לבקמ רזעלאו ,'ירזע אוה רקיעהש
איה ותואיצמש ,"ןירוח ןב"ב שוריפה ד"ע וא ,58באה חכמ ןבה חכ הפיו ,'ירזעד ךשמהה
.[-ירזע"ד בצמב איה "רזעלא" לש ותואיצמש ,ד"ודנב ז"דעו ,תוריחד בצמו דמעמב

ןה - םלועמ הלעמל ה"בקהש יפכו ,ה"בקהמ דחוימ רזע ול שי 'ירזע ןב רזעלא יברש ,ונייה
רדסמ הלעמלש אגרד לע םירומ תומשה יתשש ,(ה-ירזע) ה-י םשמ ןהו ,(רזעלא) ל-א םשמ
תויהל ה"בקהמ רזע לבקמ םשמו ,דחי םהינש - "'ירזע ןב רזעלא" כ"וכאעו ,תולשלתשה
דע ,"תולילב"ו ,"םימיב" ,"םירצמ תאיצי"ד הדובעה תא תושעל י"נבל חכ תתלו אישנ
."חישמה תומיל איבהל" דעו חישמה תומיב

םויה ותואב"ש ,17ארמגה רופיסב םג זמורמ אישנכ ע"בארד ל"נה שודיחהש ,ףיסוהלו .ט
ןבר 'יהש ,סנכיל םידימלתל תושר םהל הנתנו חתפה רמושל והוקלס (אישנ השענ ע"בארשכ)
אמוי אוהה ,שרדמה תיבל סנכי אל ורבכ וכות ןיאש דימלת לכ רמואו זירכמ לאילמג
:59"'וכ ילספס המכ ופסותא

,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא"שכ ,ל"עלד ןיעמ הגהנהה רדס 'יה לאילמג ןבר לצא
השודקה תגרד דצמ יכ ,"ורבכ וכות ןיאש דימלת" "שרדמה תיבל סנכי אל"ש
הכלה ןכלש ,60"ויתוחרוא םשה" ןושלמ ,יאמש תגהנה ד"ע) ךפיה לש ןינעל םוקמ ןיא ל"עלד
,הזה ןמזב הזה םלועה בצמל םאתהב התיה ע"באר תגהנה כ"אשמ .(61ל"על אקוד יאמשכ
תולגה ךשוח לש בצמל דע ,םירתסהו תומלעה לשו םילובגו םירצימד םלועב וליפאש
תאיצי"ד 'ילעהו רוריבה לועפל ןתינ ,"ורבכ וכות ןיא"ד תואיצמ תירשפא וב ,("תוליל")
,"סנכיל םידימלתל תושר םהל הנתנו חתפה רמושל והוקלס םויה ותואב" ןכלו .62"םירצמ
.לארשיב םידימלת תוברהל אישנה ןינע והזש

,"ורבכ וכות ןיא"ש הזכ דימלת םג סינכהל ןתנ ע"בארש ןויכמש ,רמול רשפא 'יה ז"פעו
,(ופקתב ןיידע ערה יכ "איפכתא" לש ןפואב) המילש הניאש הלואג קר ותיא לועפל רשפא
ןמ ריבעא האמוטה חור תאו") "ורבכ וכות" 'יהי לכהש ךכב 'יולת המילשה הלואגה ןכש
איבהל" םג ,"תוליל"ל ףסונ ללוכ "ךייח ימי לכ"ש - םימכחה םיפיסומו םיכישממ ;("ץראה
.המילשה הלואגה תא לועפל ןתינ ("ורבכ וכות" ןיאשכ) תולג לש בצמב םגש "חישמה תומיל

ע"באר)ש ,"תחא העש וליפא שרדמה תיבמ ומצע ענמ אל לאילמג ןבר ףא"ש ךכב זמורמ הזו
עייסמו םיכסמ אוה ףא - (ל"נכ) חישמה תומי םע הרושק ותדובע תגרדש - ג"ר םג(ש לעופ
."שרדמה תיבל סנכיל םידימלתל תושר םהל הנתנ"ש ,ע"בארד הגהנהה רדסל

תלחתה :תוכרב תכסמד אמק קרפ ףוסב איה ל"נה הנשמש אהב םג רואיב ףיסוהל שיו .י
הדובעב) התועמשמש ,"ןיברעב עמש תא ןירוק יתמיאמ" איה תוכרב תכסמד (ןושאר קרפ)
ןושלמ "יתמיאמ"ד ןפואבו ,63םימש תוכלמ לוע תלבק) עמש תאירקד הלועפה איה (תינחור
ןפוס ץוענ" - קרפה ףוסב ןכותה והזו ;תולגהו הלילה ךשוחב ,"ןיברעב" וליפא (64המיא
איה םירצמ תאיצי רשא ,(עמש תאירקב) "תולילב םירצמ תאיצי ןיריכזמ"ש - 65"ןתלחתב
ףא אקוד ש"ק תעשב םירצמ תאיצי 'פ ונקת ןכלו" ,עמש תאירק םע 66"שממ דחא רבד"
.66"'וכ ש"ק תוצממ אלו המצע ינפב הוצמ איהש

ןה - ס"שה םויסל תוכייש הזל שי ,"ןפוסב ןתלחתו ןתלחתב ןפוס ץוענ"ד ל"נה ללכה פ"עו
ול םלוע תוכילה 68רמאנש ,ב"הוע ןב אוהש ול חטבומ םוי לכב תוכלה הנושה לכ" :67ארמגב
ב"הוע תגרדל דע ,הרותה תוכלה םיכישממ "םלוע תוכילה"בש ,"תוכלה אלא תוכילה ת"א
קיזחמ ילכ ה"בקה אצמ אל" :70תוינשמב ןהו ;(אובל דיתעל 'יחתה םלוע 69ושוריפב - ללוכ)
םויס םגו) "םולשב ומע תא ךרבי 'ה ןתי ומעל זוע 'ה 71רמאנש םולשה אלא לארשיל הכרב
ל-א ,"'ירזע ןב רזעלא" ד"ע) זוע י"נבל ןתונ ה"בקהש ,(הז קוספב איה המצע תוכרב ארמג
תומילש רשא ,"םולשב ומע תא ךרבי 'ה" השענש דע ,72הרות אלא זוע ןיא ,(ה-י רזע ןב רזע
םולשב הדפ" ןינעב 73ראובמכ) המילשהו תיתימאה הלואגב איה (םלועב) םולשה ןינע
.(74"ישפנ

םש לע - המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו" שרדמה ירבדב רואיבה ןבומ ל"נה פ"ע .אי
:"המירצמ םיאבה"ד הדיריה תודוא רבודמ תוטשפבש פ"עא ,"ןאכ ורכזנ לארשי תלואג

ךשוחב הדיריה ,"המירצמ םיאבה"ד ןינעה תיתימאש הרומ "תולילב םירצמ תאיצי ןיריכזמ"
"חישמה תומיל איבהל" - דע ,("םירצמ תאיצי") "לארשי תלואג" - איה ,("תוליל") תולגה
הנווכה יכ - "ןאכ ורכזנ לארשי תלואג םש לע" ןכלו .ל"נכ ,(םירצמ תאיציד יתימאה ןינעה)
ליבשב קר אל) והזש ךיא ולגיו ולעפי ,םילובגו םירצימב ,"המירצמ םיאבה"ד בצמבש איה
תיתימאה הלואגה (םש לע) דע ,"לארשי תלואג (םש לע)" (אפוג הזש אלא ,הלואגה
.המילשהו

זמורמ הזבש ,רמול שיו .75"שפנ םיעבש" ויה "המירצמ םיאבה לארשי ינב"ש ,ףיסוהלו
םיעבשה דגנכ םהש) תומוא םיעבש ןיב תולגב ,"המירצמ םיאבה"ב םג אוה הדובעה ןכותש
ךרי יאצוי") "שפנ םיעבש"מ אב תאז לועפל חכהש ."לארשי תלואג" תא תולגל ,(76שפנ
דע "תולילב מ"יצי ןיריכזמ"ל חכה תא ןתונ "הנש םיעבש ןבכ" ע"בארש ד"ע ,(75"בקעי
.52(מ"יצי ןיריכזמ הב) עמש תאירקד יתבר ן"יעה תא גישהל ,"חישמה תומיל איבהל"

י"נבש הזל ףסונ ירה ,תולגב וליפאש ,תעדל שי :שרדמהמ י"נבל הארוהה םג תנבומ הזמו
ותוא וטנחיו" - יחיו 'פ ףוסב םג זמורמכו ,טושפו ןבומכ תומילשה תילכתב םימייק םיראשנ
ינב תומש הלאו" ירה - םייק ראשי ףוגהש ידכב אוה "וטנחיו"ש ,"םירצמב ןוראב םשייו
הזל ףסונ :"ןאכ ורכזנ לארשי תלואג םש לע"ש ,רתוי דוע ףיסומ "המירצמ םיאבה לארשי
המשנ ,דחי םג םיינחור םייחו םיימשג םייחב םיפוגב תומשנכ תומילשב םיראשנ י"נבש
הריתי אלא ,הלואגל ליבומש קר אל) בצמב םידמוע ,תומילשה תילכתב ,אירב ףוגב האירב
.ןמקלדכו ."חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ" - דע "לארשי תלואג" (לש בצמ - הזמ

לחש ,78ם"במרהד אלוליהה םוי ,77תבט ף"כל תומש 'פד תוכיישה ןיבהל רשפא ז"פע .בי
.תומש 'פ תבש ברעב - וז הנשב ותועיבקו ,תומש 'פל תוכימסב םלועל

ימ" 79ל"זחאמכ ,תבש ברעד אחריטו הדובעה י"ע האב תבשד הליכאהש ,עודיה פ"ע טרפבו
תשרפל ם"במרהד אלוליהה םוי ןיב תוכייש הנשיש ,ןבומ ,"תבשב לכאי תבש ברעב חרטש
אלוליהה םוי)ד (אחריט) הדובעה י"ע האב תבשד "הליכא"ה :וזמ הריתיו .תומש 'פ ,עובשה
.תבש ברעב ם"במר(ה לש

:הזב ןינעה

ךיישה ןפואב) םש לעפ "המירצמ םיאבה"ד בצמב ותויהבש ךיא יולגב םיאור ם"במרה לצא
תמגודב) זא 'יהש תולגה ךשוחל ךרעב תינחור הלואג ןה ,"לארשי תלואג"ד ןינעה תא (ונמזב
תומיל איבהל") הטושפכ המילש הלואגל הנכהו חכ ןהו ,("תוליל"ד בצמב םג םירצמ תאיצי
:"םירצמ ץראב יתפומ 80תובר" ת"ר "ם"במר" םשב םג זמורמכו ,("חישמה

תוכלה" רפס ,"הרות הנשמ" רפס לודגה ורוביח תא ם"במרה רביח תוטשפב םירצמב ותויהב
ךשוחד בצמב (םירצמ תאיצי) הלואג לעפ הזש ,81"הלוכ הפ לעבש הרותל ץבקמ"ה "תוכלה
תא לולשל ידכב ,ורוביח רבחל הארש םעטה ותמדקהב ם"במרה ש"מכ - תולגה לש הלילה
'וכ תובושתהו תוכלההו םישוריפה םתוא"ש ,הרותה תנבהו דומילב השענש רתסהו םלעהה
,"'וכ ומצע דומלתה רמול ךירצ ןיאו רפסמב טעמ אלא יוארכ םנינע ןיבמ ןיאו ונימיב ושקתנ
אהתש דע הרצק ךרדו הרורב ןושלב םלוכ 'וכ םיררבתמה םירבד רבחל יתיאר" ןכלו
."'וכ לכ יפב הרודס הלוכ פ"עבשות

םירצמב י"נבמ לחה ,תורודה לכב י"נבל ךרד הרומ השענ ם"במרה רפסש ,לעופב השענ ךכו
תורגאמ עודיכ) םלועב םירחא תומוקמל ויתוכלה יקספ וטשפתנ םשמו ,ם"במרה לש ורודב
ךורע ןחלושהמ לחה) םירפס יובירש ז"יע םג ללוכ ,הז ירחאלש תורודב י"נבל דע ,(ם"במרה
.ם"במרה רפס לע םידסוימ ('וכו

ןושלמ םירצמו) וטושפכ םירצמב "ןיברע" ,"תוליל" לש בצמב םגש לעפ ם"במרהש ,רמולכ
שודקה וניבר תלועפ תמגודב) "לארשי תלואג" ,"םירצמ תאיצי" 'יהת - (םילובגו םירצימ
תלחתהב םג זמורמכ ,81"לארשימ פ"עבש הרות חכתשת אלש ידכ" ,82תוינשמה רוביח י"ע
.(ל"נכ ,"תולילב מ"יצי ןיריכזמ" ,"ןיברעב עמש תא ןירוק יתמיאמ" הנשמה

ךייח ימי לכ"ד ןינעה תא םג ם"במרה לעפ ,"תולילב מ"יצי ןיריכזמ" לע ףסונ :וזמ הריתיו
תוכיישה תוכלה םג ,הרותה תוכלה לכ ללוכ ם"במרה רפסש עודיכ ,"חישמה תומיל איבהל
י"נבל הרומש ,(ורפס םויסב) חישמה תומיד תוכלהה - םגו ,םייק שדקמה תיבש ןמזל
הלואגה תאיבד לעופב רדסהו ,הזל ןנוכתהל ךירצ ךיא ,חישמה תומי םע םירושקש תוכלהה
.המילשהו תיתימאה

התיה ולצאש הרומש ,"הנש םיעבש םהב וניתונש ימי" ,83הנש םיעבש יח ם"במרהש ,ףיסוהלו
םיבצמה לכב "םירצמ תאיצי" לועפל "הנש םיעבש ןבכ ינא ירה"ל הרושקש תומילשה יולגב
.ע"בארל עגונב ל"נכ ,(חישמה תומיל איבהלו תולילב ,םימיב)

"וייח ימי לכ דבע רשא ותדובעו ותרותו וישעמ לכ" קידצ לש אלוליהה םויבש ,84עודיה פ"עו
,תבט ף"כ םויבש ,ןבומ - "ץראה ברקב תועושי 85לעופ"ו הטמל הלגתמו ריאמו ,הלעמל הלוע
רוביחב - ם"במרה לש "ותדובעו ותרותו וישעמ לכ" יולגב םייק ,ם"במרה לש אלוליהה םוי
הזו - וייח תונש םיעבש ךשמב ולש הדובע ינינע ראש לכו ,םירצמ ץראב "הרות הנשמ" רפס
הזש ןפואב ,(םלועד םילובגו םירצימ) 86םירצמד ץראה ברקב ,"ץראה ברקב תועושי לעופ"
.ז"חאלש תורודה לכב י"נבד 87"םיכובנה הרומ"ו ךרד הרומ השענ

אחריטו הדובעה י"ע האבש ןויכ - וז הנשב תומש 'פ תבשב "הליכא"הד שודיחה ןבומ ז"פעו
,וייח תונש םיעבש ךשמב ם"במרה ןיכהש ותדובעו ותרותו וישעמ לכ ,הז תבש ברעב
המ ךכמ ןבומ ירה ;וז תבש ברעב "ץראה ברקב תועושי לעופ"ד ןפואב יולגב םלוכ םיאצמנה
"המירצמ םיאבה"ד בצמב "לארשי תלואג" לועפל הדובעה ,וז תבש תדובעב ףיסומ הז
!תולגב

:הז וננמזבו הז ונרודב טרפבו ,תוטשפב ןבומ הזמ הארוההו דומילה .גי

לכ ולכ" רבכש ז"ע ףסונש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבד םימעפ יוביר רבודמכ
קר ךירצו ,"םירותפכה חצחצל" - םג ללוכ ,לכה ומייסו ,הבושת י"נב ושע רבכ ,88"ןיצקה
םיבשויו ,הנשי רבכ המילשהו תיתימאה הלואגהש ואריש י"נב לש םהיניע תא חתפי ה"בקהש
.'וכו 'וכו 89רבה רושו ןתיול תדועסב ,ךורע ןחלוש ינפל רבכ

"לארשי תלואג" יולגב אצמנ ,ז"נפל םינש יפלא םירצמל הדיריב רבכ םאש ,ןבומ הזמ
תא ךישמהל איה םינמזה לכב י"נב תדובע םאו ,"המירצמ םיאבה י"נב תומש הלאו"ב
,תולגה בצמב הלואגה

יברד - ללוכ ,תורודה לכ ךשמב וניתדובעו ונישעמד יובירה רבכ ונשיש ירחאל כ"וכאעו
תורודב דע ,תורודה לכב לארשי יקידצ לכו ,ונמזב ם"במרהו ,ונמזב 'ירזע ןב רזעלא
הדובעה - ללוכ ,הדוהי טבשמ דוד תיבל םיסחוימה וניאישנ וניתוברד הדובעה - םינורחאה
- (י"שת-ם"רת) ןיד אמלעב ותויח םייחב הנש םיעבש ךשמב ר"ומדא ח"ומ ק"כד

החטבהה הנשי ,(ל"נכ) לכה ומייסש ירחאל ,הז וננמזבו הז ונרודב רמוחו לקו ןכש-לכמב ירה
איבהל . . ךייח ימי לכ (םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רוכזת)" 'יהי חטבש ,הרותב הרומג
,"חישמה תומיל

לצא 'יהש ומכ) "חישמה תומי"ו "ךייח ימי לכ" ןיב ו"ח קספהל םיקוקז אלש - תוטשפבו
םיימשגה וייח ,י"נבמ דחא לכד "ךייח ימי לכ" אלא ,(הז ונרוד ינפלש תורודה לכב י"נב
ףכית האב הלואגהש ןויכמ ,קספה ילב "חישמה תומי" (םג) תוטשפב םיללוכ ,ףוגב המשנכ
עגרהש ךכ ,("המירצמ םיאבה" ,הלילד בצמב הזשכ םג) הז םוקמבו הז עגרב שממ דימו
,הלואגד הנושאר הדוקנו ןושאר עגר םישענ תולגהד הנורחאה הדוקנהו תולגהד ןורחאה

רגובמ רבכ אוה םא םג) ו"ח ללכ קספה םוש ילב ,הזה םוקמבו הזה ןמזב "ךייח ימי"מו
ןבואר ןיתחנ ןועמשו ןבואר" ,תומילשה תילכתב דימ - רבוע אוה ,(ב"ויכו הנש םיעבשמ
.זא ויהיש םייחצנ םייחו ,חישמה תומיב "ךייח ימי לכ"ד ךשמהב ,"ןיקלס ןועמשו

,"חישמה תומיל איבהל" תויהל הכירצ התע י"נבד הדובעהש ,איה הנווכה לעופל עגונבו .די
תלואג"ד בצמ תמאב אוה תולגב "המירצמ םיאבה"ד בצמהש ךיא לעופב ףכית רבכ תולגל
."חישמה תומי"ד בצמל םירחא םיניכמו םמצעב םיננוכתמש ז"יע ,"לארשי

רפס דומילב םיפיסומו םיקזחמש י"ע - ם"במרהד אלוליהה םוי םע רשקב - דחוימבו ללוכ
(רבכ ףתתשמ םא הזב קוזיח ףיסוהל וא) תופתתשהה י"ע - ללוכ ,ם"במרהל הרות הנשמ
,90תווצמה רפס וא ,םויל 'א קרפ וא ,םויל םיקרפ 'ג ,י"נבמ כ"וכד ם"במרה דומילב

תוכלהד םינורחאה םיקרפה ינשב ,91חישמה ךלמ תוכלה - ומצע ם"במרה רפסב - טרפבו
.הרות הנשמ רפס םויסב םיכלמ

ודימעה"ד ןפואב ,ףטו םישנ םישנא ,ותביבסמ י"נבמ דוע לע םג עיפשהל ,הזב ודומילל ףסונו
.םיבר ושעי ןכו וארי םהמו ,92"הברה םידימלת

ירבד לש לעופב םויקה ,רכשה תא דימו ףכית ולבקי רבדב הטלחהה םצע י"עש ,ןוצר יהיו
תוצמב קסועו הרותב הגוה דוד תיבמ ךלמ"ה רבכ ונשיש רחאלש ,93ורפס םויסב ם"במרה
תקזחב" זאש - "'ה תמחלמ םחליו הקדב קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכיו . . ויבא דודכ
ומוקמב שדקמ הנבו חילצהו השע"ש ז"יע ,"יאדוב חישמ" דימ 'יהי רבכש - "חישמ אוהש
,"'וכ דחיב 'ה תא דובעל ולוכ םלועה תא ןקתיו . . לארשי יחדנ ץבקו

."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העיד ץראה 94האלמ" - ם"במרה םויסכ - דע

__________
.ונתשרפ שיר (1

.ה ,א"פ ונתשרפ ר"ומש (2

ורכזוה ךכלש שרודו ,שגיו אציו רדסב םישרופמ רבכ םתומש ירהש םירתוימ ולא םיקוספ לכש ול השקוה" (3
.(םש ו"זרהמ שוריפ) "'וכ םירצממ לארשי תלואגב רבדמש הז רפס שירב

ן"במרה ןושלבו (ה ,ג"פ ר"ב) "הרואל הליפאמ לארשי ואצי ובש תומש הלאו רפס" ארקנ רפסה לכש ריעהל (4
."הלואגה רפס" :(ידוקפ פ"ס)

.נ"שו .ה ,ב"לפ ר"קיו (5

.אי ,אי 'יעשי (6

.דועו .ח ,טי םילהתל ק"דר האר (7

.ד ,ז"טפ ר"ב (8

.םינפב ןמקל הארו - .א"ס זס 'יס ש"ק 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש .ג"ה א"פ ש"ק 'לה ם"במר .ב ,בי תוכרב הנשמ (9

.ב ,זטק םיחספ הנשמ (10

תאצוהב) חירת 'ע םירואיבו םיגהנמ םימעט יטוקל םע פ"שגה הארו .ז"מפר אינתב ז"הדא (רואיב) תפסוה (11
.ג"הושב (א"שנת ת"הק

.ב ,בי (12

.ג ,גי אב אתליכמ הארו .ג ,זט האר ירפס .םש תוכרב אתפסותב םג אוה ןכו (13

.ג ,זט האר (14

.םש ז"הדא ע"וש .הדגהה חסונב ה"כ (15

.םש אתפסותל דוד ידסח הארו ."אמוז ןב ירבד ולא" ןאכ ףיסומ םש אתפסותבו (16

.א ,חכ תוכרב (17

.נ"שו .349 'ע ז"יח ש"וקל האר (18

םדוק הזמ עדי ע"בארו הז ינפל ורמאנו ,ע"באר ירבדמ םניא "'וכ םירמוא םימכחו"ש םישרפמ םאב םגד (19
רמאש המ י"ע אקוד 'יה וז הנשמב םימכחה ירבד יוליג ירה ,(ןאכ ט"ויות האר ,"יתיכז אלו" רמא ןכלו) ותרימא
.32 הרעה ןמקל הארו .אישנל הנמתנש םויב ע"באר

,16 הרעהבש דוד ידסח הארו .ומצעב ע"באר ירבדמ אוה "'וכו םירמוא םימכחו"ש םישרפמ םאב טרפבו (20
.ל"נה הרעהבש אתפסותה ןושלמ ןכ חיכומש

.ד"יס ו"מרס ד"וי ע"ושוט .ח"ה ד"פ ת"ת 'לה ם"במר (21

מ"יצי ןיריכזמ אמוז ןבל םגו ,תולילב מ"יצי ןיריכזמ םימכחל םג םישרפמ המכלש ,32 הרעה ןמקל הארו (22
.חישמה תומיל

.אכ הוצמ ךוניח (23

.(164 'ע) ב"יפ ח"שת ךתאצ ימיכ ה"ד (24

.אס קרפ (גארפמ ל"רהמהל) 'ה תורובג 'ס (25

.א ,י מ"ב .הנ ,םש .במ ,הכ רהב (26

.175 'ע ה"ח ש"וקל האר (27

-חכשת 'ע 'וכ םימעט יטוקל םע פ"שגה הארו .מ"כבו .ךליאו ג ,אע ורתי א"ות הארו .ז"מפ אינת (28

ק"פסד הנשמה המילשמ ("'וכ בייח רודו רוד לכב") םיחספד הנשמהד שרפמ םש אינתבש ל"פא ילואו (29
.(11 הרעהבש פ"שגה האר) םוי לכב מ"יצי תריכז ל"צש תוכרבד

.ה ,א תישארב (30

.(ב ,טמ) א"כת ז"וקת .ב ,חלר .א ,בכ ג"ח .ב ,גסק ב"חז םג הארו .אתולגב . . הלילב :ב"ע שיר ,זס ג"חז האר (31
.41 'ע ז"ח ש"וקל .ד ,דצ א"גמ א"ות הארו

קר ןידה ףוגב הניא םתתגולפ לכו) תולילב מ"יצי ןיריכזמ ע"וכלו ,אמוז ןב לע םיפיסומ םהש שוריפה יפל (32
'סמ ה"לש .פ"שגה לע חספ חבז .ןאכ פ"שגה לע העומש ןיביב ץ"בשר האר ("ךייח ימי לכ" בותכה תועמשמב
'ידפולקיצנא .זי 'ע םיגהנמו םימעט יטוקל םע פ"שגה הארו .דועו .םש תוכרב י"נפו ח"לצ .א ,חנק םיחספ
פ"עא" אוה הז שוריפ יפל "יתיכז אל" ע"באר ירבדב שוריפהו .נ"שו ,אר 'ע מ"יצי תריכז ךרע תידומלת
הלילב תיציצ תשרפ תאירק בויחב בותכב זמרנש זמרה תעדל יתיכז אל המכחה ישנא םע יתרבחתהו יתלדתשהש
.(םש תוכרב ם"במרהל מ"היפ) "אמוז ןב השרדש דע

הרותה ןמ הוצמ רקעית אל יאדוב ירהש) חישמה תומיל םג מ"יצי ןיריכזמ (אמוז ןבל םג) ע"וכלש ,םישרפמ שיו
תוכרב דודל םינשושו ז"מרה לוק) "ךייח ימי לכ"מ דומילהל עגונב קר אוה םימכחו אמוז ןב ןיב קוליחהו ,(ו"ח
.(םש האר ירפסל בר יבד ירפס .םש תוכרב אתפסותל דוד ידסח .(םש תוינשמל םש ישנא 'סותב אבוה) םש

יגילפ אמוז ןבו םימכחש (ג תוא םיאולימ ב"יח המילש הרות הארו .דועו .םש ץ"בשר האר) שוריפה יפל םגו
םאב טרפבו ,אמוז ןבכ איה ע"באר תעדש עירכהל חרכה ןיא (א) - חישמה תומיל מ"יצי ןיריכזמ םא הכלהל
אוה מ"יציש אצמנ ז"פל :הברדאד רמול שי (ב) .(20 הרעה ל"נכ) "'וכ םירמוא םימכחו" רמא ע"בארש םישרפמ
המצע הלואגה הברדאו ,מ"יצי זא ריכזהל המ ןיאש (םינפב ןמקלדכ) המילשה הלואגה םע דחא ןינע ךכ ידכ דע
םיריכזמ ןיאש) אמוז ןב תעדלש םעטה רואיבב םש תוכרב בקעי ןיעל א"בשר ז"דע האר) מ"יצי לע הריכזמ
אישנל ע"באר הנמתנש םויב הרמאנ וז הנשמ לכ ,ןפוא לכב (ג) :רקיעו דועו .(הוצמה לוטיב הז ןיא (ל"על מ"יצי
.("הנש םיעבש ןבכ ינא ירה" רמאשכ)

הנשמה כ"נ האר) תולילב מ"יצי תריכזל עגונב אמוז ןב לע םיקלוח םימכחש םישרפמה שוריפ יפל םג ןבומ ןכו
ןמקל הארו .ל"נה םינפוא 'גב הזב רמול שיש ,(נ"שו ,ר 'ע םש תידומלת 'ידפולקיצנא .דועו ,ט"ויות ,ב"ער
.44 הרעה

.(151 'ע) ח"שת ןוזפחב יכ ה"דר האר (33

רשא רבעה לע ת"ישהל חבשלו ללהל 'אה :םינפ יתשל הלואגה ןינע ןיריכזמ דובעשהו תולגה תעב אקודו (34
הדיתעה הלואגה לע ת"ישהב רומגה ןוחטבהו הוקתה קזחתמ וז הריכז י"עש 'בהו ,וניתובא תא לאגו ונלאג
.(םש) אובל

.דועו .ב ,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דותב אבוה .א ,וט חלשב אתליכמ האר (35

.ב ,גי 'ירכז (36

.ה ,די חלשב (37

.(167 'ע) ג"יפ ח"שת ךתאצ ימיכ ה"ד הארו .א"לפ אינת (38

.ךליאו 77 'ע א"לח ש"וקל הארו .חי ,וט חלשב (39

.ב"לפר ר"ומש .א ,דנ ןיבוריע םג הארו .א ,אכר ג"חז (40

'ב ונייה" ,(ד ,ומ שגיו) "הלע םג ךלעא יכנאו" ול רמא םירצמ תלואג לע בקעיל ה"בקה תחטבהבש ,םג ריעהל (41
די ,ג ונתשרפב ןכו .(ונתשרפ שיר א"ות) "א"בב תויהל הדיתעה הלואג לע תזמור איה 'ינשה וז 'ילע יכ . . תוילע
.(םש א"ות) "םש י"שר שריפדכ הנורחאה הלואגה ןינע ול רמא"

ח"משת תוחישה רפס .ךליאו 125 'ע ז"טח ש"וקל .ךליאו מ 'ע ב"ח טקולמ מ"הס .םש ךתאצ ימיכ ה"ד האר (42
.ךליאו 569 'ע ב"ח

.ב"עס ,בי תוכרב (43

אמוז ןב לע םיקלוח םימכחש שוריפה יפלו .(32 הרעה ל"נכ) אמוז ןב לע םיפיסומ םימכחש שוריפה יפל והז (44
םימכח תעדלש ,ןאכ פ"שגהב ל"זיראה רודיס האר (ל"נה הרעהב ש"מל ףסונ ירה) תולילב מ"יצי תריכזל עגונב
מ"יציל עגונב אוה אתגולפה ןכותש (1016 'ע ג"ח ש"וקל) ראבתנ א"מבו ,תולילה ררבל הזה ןמזב חכ ןיא
,א"נב בורל הזל חכ ןיא הזה ןמזבש ,תולילד בצמב םג (השודקד םילובגו םירציממ םג האיצי) תוימינפב
כ"אשמ .תולילב מ"יצי ןיריכזמ חישמה תומיל אקודש םימכחל ל"ס ןכלו ,חישמה תומיל אקוד 'יהי הזל חכהו
ןב לצאש אצמנ ז"פעו .הזה ןמזב םג תולילה ררבל וחכב 'יה ,(ד ,ב"פ ר"ב האר) םלועמ הלעמל 'יהש ,אמוז ןב
םגש םהינש רבחל אישנה ע"באר לש וחכבו .חישמה תומיד בצמה ןיעמ 'יה וירבד איבהש ע"באר י"ע אמוז
.םינפב ןמקלדכ ,חישמה תומי לש בצמה 'יהי (לארשי לכ לצא) הזה ןמזב

רפס) ט"צרת חספה גחד 'ב ליל תחיש םג הארו .(ט"ישת פ"הגחד 'ב ליל תחיש האר) ל"ז ר"ומאאמ יתעמש ןכ (45
.(323 'ע ת"ש'ה ףרוח - ו"צרת'ה תוחישה

.אובי חישמש ,וטושפכ (א) :"חישמה תומיל איבהל"ב םישוריפ 'ב (73 'ע) ג"שת חספה גחד 'ב ליל תחיש האר (46
ימיב הדובעה לכ לש תילכתהו הנווכהש (ב) .חישמה תומיב ז"הועב רבד לכ לש בצמה 'יהי המ ןנובתהל םיכירצו
."חישמה תומיל איבהל" איה תולגה

.מ"כבו .ךליאו 191 'ע ז"כח ש"וקל םג האר (47

.הנש ג"י ןב םהרדובאה תסריגלו .הנש הרשע שש ןב - (א"ה ףוס ד"פ תוכרב) ימלשוריה יפלו (48

האר פ"ש .א"משת פ"שחא תחיש .ךליאו 123 'ע ז"ח ש"וקל הארו .(אתרויח ךל תיל ה"ד) םש תוכרב י"שרפ (49
.דועו .ב"משת

.ב"עס ,זכ תוכרב (50

.ד"וי ,ק"ידצ םילהת (51

ק"ידצה תנש ןסינ א"י ץבוק .ךליאו טפר 'ע ן"יע תוא - תויתוא תכרעמ ד"בח םיכרעה רפס - הז לכב האר (52
.נ"שו .(ךליאו 87 'ע) הנש םיעבש םהב וניתונש ימי פ"הע

סניכרה ןב אסוד 'ר וילע דיעהש ,ו"ה א"פ תומבי ימלשוריבו) "ארזעל ירישע" אוהש ע"באר סוחימ ריעהלו (53
שרדמב אתיא ארזעל עגונב ירהו ,((ארזעל) "'ידידל ןיימד (השמ ינפ - "וינפ ראותו ותיארמ רמולכ") יוניע"ש
ישילשה ןינבה 'יה יוארד (א"עס ,ד תוכרב הארו .תוידע 'סמל ט"ויותה תחיתפ .אי ,גמ לאקזחי י"שרפב אבוה)
.(ה"ס ל"נכ ,מ"יצי ןמזב 'יהש ד"ע) אטחה םרגש אלא לבבמ ולעש תעב תויהל

,חצ ןירדהנס) ל"זחאמ פ"ע ,"וכז" ןושלמ "יתיכז" שרפמש ,(ב"עס ,בי) םש תוכרב הנשמה לע רפוס לוק האר (54
,(ב ,טנ מ"ב) "ינוחצנ ינב ינוחצנ" ה"בקה רמאש ד"ע ,"הנשיחא וכז" "הנשיחא התעב" (בכ ,ס 'יעשי) פ"הע (א
הריזג רזוג ה"בקה ,קידצ יב לשומ ימ ד"ע הניכשה תא םנוצרב חצנל הגרדמל לארשי ינב ועיגי םא ,וכז הזו"
."הנשיחא זא ,(ב ,זט ק"ומ האר) ולטבמ קידצהו

.(א ,טצ ןירדהנס) הנש םיעבש חישמה תומיש ע"באר ירבדמ ריעהל (55

.כ ,ל 'יעשי (56

.ה ,מ םש (57

.נ"שו .א"עס ,חמ תועובש (58

אוהש) ילספס האמ עבש וא ילספס האמ עברא ופסותא ילספס המכ ארמגה ךשמהב תועיד 'בהמ ריעהלו (59
.(רשעמ לולכ םיעבש

.מ"כבו .ךליאו ב"עס ,חמ ש"הש ת"וקל .נ"שו .א"עס ,ה ק"ומ (60

םישדח תופסות .ךליאו ב"עס ,דנ חרק ת"וקל .ב ,זי א"חזל ךלמ שדקמ .ט"ימ ה"פ תובאל לאומש שרדמ האר (61
.(ךליאו 570 'ע ב"ח א"שנת ש"הס) אצת יתאמ השדח הרות ןינעב סרטנוק הכוראב הארו .ותלחתב תובאל

ליל תחיש האר) ה"בו ש"ב ד"ע םה םימכחו אמוז ןב ,(44 הרעה) ל"נה ל"זיראה רודיסב שוריפה יפלש ריעהלו (62
איה ה"ב תדובעו ,(ל"עלד בצמה ןיעמ) םינוציחה תקיני 'יהת אלש איה ש"ב תדובעש ,(89- ד"שת פ"הגחד 'ב
ןב ןיב קוליחה ד"ע ,(תולגה ןמזב טרפבו ,הזה ןמזב הדובעה רקיע) םינוציחה תקיני שיש םוקמב םג ררבלו לועפל
ררבל חכ ןיאש ל"סד םימכחהו ,הלילה ךשוח תעב םג מ"יצי לועפל וחכב יכ ,"תולילב מ"יצי ןיריכזמ"ש אמוז
ל"יו .(ש"בו ה"בל םימכחו אמוז ןבד ל"נה החישב תוכיישה ןבות ז"פעו) חישמה תומיב קר ,הזה ןמזב תולילה
.ל"נה הרעהבכ ,הזה ןמזב תולילב םג "חישמה תומיל איבהל" חכה ךשמנ ע"באר י"עש

.ב"פר תוכרב (63

.(138 'ע י"שת מ"הס .66 'ע ד"שת ש"הס םג האר) ןקזה וניבר םע וז הנשמ ודמל תעב ךאלמה א"ר שוריפכ (64
.םש ע"ושוטב ז"דעו .אס ס"ר ח"וא ז"הדא ע"וש) "העיזבו תתרב האריבו המיאב הנווכב" ל"צ ש"קש ד"ספהכו
.(תורעהב 71 'ע ה"כח ש"וקל הארו

.ז"מ א"פ הריצי 'ס (65

.ז"מפס אינת (66

.הדנ 'סמ (67

.ו ,ג קוקבח (68

.ותלחתב תובא 'סמ לע לאומש שרדמ .קלח פ"ר ןירדהנסל ב"ער האר (69

.ןיצקוע 'סמ (70

.אי ,טכ םילהת (71

ו"כח ש"וקל הארו .דועו .ג ,ח םילהת שרדמ .(ג) ג ,ב"פ ר"שהש .דמר זמר חלשב ש"לי .ה ,א"לפ ר"קיו האר (72
.הז ה"ד הרעה 444

.א ,ונ צ"מאהדאל הבושת ירעש (73

.טי ,הנ םילהת (74

.ה ,א ונתשרפ (75

.ח ,בל וניזאה י"שרפ האר (76

ןתואל תוכייש שי ןלוכב . . הנשה לכ לש םידעומה"ש ,(א ,זצר - בשיו פ"ר כ"בשות קלח) ה"לשה ירבדכ (77
."'וכ ןהב תולחש תוישרפה

.נ"שו .26 'ע ו"כח ש"וקל האר (78

.א"עס ,ג ז"ע (79

.ט ,אי אב (80

.דיה רפסל ם"במרה תמדקה (81

.(דיה רפסל מ"סכה תמדקה) "הנשמה ןושלכ חצו רצק ןושלב" אוה ם"במרה רפס ירהו (82

ם"במרהש ריעהלו - .ופוסב ם"במר ךרע םילודג תכרעמ א"דיחהל םילודגה םש .ז"כקתת א"ד תורודה רדס (83
ותדלוה םויל תבט ף"כב ותוקלתסה ןיב םוי ג"פ - (ה"כפס םיניע רואממ ,םש ד"הס) םוי ג"פ תוחפ הנש 'ע יח
ףוסב ם"במרה ש"מכ) הרות הנשמ רפסבש תוכלה ג"פה י"ע ומלשנ ולא םוי ג"פש ,רמול שי ילואו .חספ ברעב
.(ורפס תמדקהבש תוכלהה ס"ע תווצמה ןינמ

.חכ-ך"זס ק"הגא אינת (84

.בי ,דע םילהת (85

.חי ,ח אראו האר (86

.נ"שו .30 'ע ו"כח ש"וקל האר (87

.ב ,זצ ןירדהנס (88

.דועו .ב ,טיק םיחספ .ךליאו ב ,דע ב"ב האר (89

.ךליאו 229 'ע ז"כח ש"וקל הכוראב האר (90

.יש .דפר האציניו סופדב תרתוכה ה"כ (91

.א"מ א"פ תובא (92

.א"יפס םיכלמ 'לה (93

.ט ,אי 'יעשי (94הפסוה

א"טילש ר"ומדא ק"כ ירבדמ ןכות
בצק 'יש השמ רמ הרובחתה רש םע
,ב"נשת טבש ד"וי יעיבר םוי יאצומ
םירלודה תקולח דמעמ תלחתהב


ב"ח "ב"נשת שדוק תוחיש" רפסב ספדנ

תא קיזחהל ךישמהו) ודי תא א"טילש ר"ומדא ק"כ ץחל ,בצק השמ הרובחתה רש גצוהשכ
לארשי תרות ,לארשי םע ץבקל ודיקפת ףקותב הכזיש :וכריבו (רובידה ןמז ךשמ לכ ודי
.קתני אל ולא 'גש ,ה"בקהו

םירובידל עגונב הליהבמו הרזומ העומש הנורחאל יתעמש :א"טילש ר"ומדא ק"כ ךישמהו
םירבדמ לעופל .לארשי-ץראמ םיקלח תריסמ תודוא ,לארשי-ץראב הלשממה לש הטלחהו
ןפוא הזיאב הנשמ אל לבא ,'ימונוטוא הזל םיארוקו םינש 5 לש הפוקתל תינכת תודוא תעכ
רוסיאה רדגב םה ולא םינינעו ולא םירוביד לעופב ירהש הז תא םיריבסמו הז לע םירבדמ
ואיבי ולא םירובידו !ע"הואל לארשי-ץראמ קלח םוש רוסמל רוסאש "םנחת אל"ד שרופמה
ז"ה הז תודוא םירבדמש הזש אצמנ אליממו .לעופב לארשי-ץראמ םיקלח תריסמל ס"כוס
.לארשי-ץרא תשודקבו לארשי-ץראבו ותרותבו 'הב הריפכ

,לארשי-ץראמ םיקלח תריסמל ןושאר דעצ םניה 'ימונוטואה תינכות תודוא ולא םירוביד
,'וכו םילשוריו ןורבח ,הזע ,ןורמוש ,הדוהי ומכ םילודג םיקלח אלא םינטק םיקלח קר אלו
םירמואו םיבשוח םידוהיהש המ הנשמ אלש רומאכו !שממ תושפנ חוקיפ לש ןינע הז ירהו
רבודמש תאז םישרפמ םהו ,תאז םישרפמ םלועה תומואש ךיא אלא הז תא םיריבסמו
.תיאניטסלפ הנידמ תמקהו לעופב לארשי-ץראמ םיקלח תריסמ הפוסש תינכות תודוא

םהש המש ךל ודיגי םהש הארתו םש םירגה םיברעל לאשת זא ,תיברע ןיבמ ירה התא
םהל םירסומש לעופב ושוריפ םינש 5 לש 'ימונוטוא לע םירבדמש המ תודוא םינווכתמ
םידוהיה ךיא ללכ עגונ הז ןיא אליממו .תיאניטסלפ הנידמ םיקהל ידכ לארשי-ץראמ םיקלח
.ז"ע םילכתסמ םייוגהש ךיא אוה רקיעה יכ הז תא ושרפי

לארשי-ץראב שיש הז .שדוקה לוליחו 'ה לוליח אוה 'ימונוטואה תינכותל עגונב רובידה םצע קר
תלשממש רבודמה ןאכ לבא ,תויטרפב םהל עגונב הז ירה תווצמו הרות ירמוש םניאש םידוהי
.ותרותו 'ה דגנ 'יולג המחלמ זירכת לארשי

םהלש ךוניחה תא דבל ולהניש ימצע להנימ תודוא אלא רבודמה ןיאש םיריבסמש המל עגונבו
הזבו 'יטמולפיד לש ןינע ז"ה ,ןויסנל קר והזשו ןוחטיבו ץוח ינינע אל לבא 'וכו םהלשמ תואלקחו
תודוא רבודמה ןיא ןאכ לבא ,הזב ינממ בוט רתוי ןיבמ התא הארנכש תויה חכוותא אל
תודוא ט"וקשה םצעו ,לארשי-ץראמ םיקלח תריסמ תודוא ל"ר םירוביד תודוא אלא 'יטמולפיד
םינדעמו םימעטמ הזיא קוליח םוש ןיא אלימבו ,'וכו ותרותו 'ה דגנ ,'ה לוליח הז ירה ולא םינינע
.םידוהיה הזמ ושעי ('יטמולפיד)

ב"הראד לשממהמ תויוברעל םיקוקז כ"ומכו 'יסורמ 'ילע תעכ שיש תויהש םירמואש הזל עגונבו
םיקלח רוסמל ןושארה דעצה והז לעופב ירה ,ב"הרא תלשממ רמאתש המב םיבשחתמ ןכלו 'וכו
ומשרתנש ללגב אוה הז םישועש המש םירמוא םמצע םה ירהש 'יאר אהו .לארשי-ץראמ
,ףוס רבדל ןיאו ע"הואמ ומשרתי בוש זא ץחל דוע אובישכ ז"חא זא ,'וכו ץחל שישו םייוגהמ
.ץחל דוע איבמ ז"ה ץחלל םיענכנשכש רבעב לעופב תאז וארש יפכו

הנידמל דגנתמש שוב גרו'ג אישנהמ תרגא 'יה הרבעש הנשבש רמא בצק השמ רשה)
.יוניש ןאכ םיאור זא ,תיאניטסלפ הנידמ דעב וניאש קר בתכ אוה הנשהו תיאניטסלפ

.(יונישה ךלוה ןוויכ הזיאל םיאורו :א"טילש ר"ומדא ק"כ

.הזכ ןינעל המיתח תתלו ולאכ םינינעל ףתוש ו"ח 'יהי ותרותבו 'הב ןימאמה ידוהיש ןכתי אל
תוינכות תודוא םירבדמ אל ירהש תידוהי הלשממ 'יהת אלו לטבתת הלשממהש ףידע ז"יפלו
ירה בצמה אוה ךכ םאב זא ,(םירמוא םמצעב םהש יפכ) ע"הוא ץחל ללגב קרו ךא אלא ולא
תושעל המ הליחתכל וטילחי םהו לארשי-ץראב ע"הוא לש הלשממ ל"ר - ומיקיש ףידע ז"יפל
!ולאכ םינינע לע ומתחיש םידוהי ויהי אל זא פ"הכלו ,לארשי-ץרא םע

,הז דגנ ףקותב 'יהו דיוייד פמק ינינעל םיכסה אל הלחתהבש ןיגב םחנמ רמ תא ריכמ חטב התא
קלח לע רתיוש ז"ע טרחתמ םויה דע עמשנה יפכו ,םירותיו תושעל ליחתה ףוסב לבא
.לארשי-ץראמ

םישנא לבא ,ןיבהל רשפא 'יה הז תא םישוע ויה ה"בקהב םינימאמ אלש םישנא םא אלימב
.'ה לוליח הז ירה לארשי-ץראמ םיקלח תריסמ תודוא המיתח אובת םהמש ה"בקהב םינימאמש

םיכסי אוה אקודש ללכ ןבומ יתלב רבד ז"ה ןכלו ,לארשי-ץרא תשודקבו ה"בקהב ןימאמ רימש
.לארשי-ץרא לש םיקלח תריסמ םשוריפש תוינכות תודוא תעכ רבדל

םיכירצש יפכ שורדה ףקותה לכב םאתהב וגהנתי םאבו ,דחא 'המ אוה לארשי-ץרא לש ןוחטיב
!לארשי-ץרא ןוחטיבל עגונב גואדל המ ןיא זא

םיקלח רוסמל םיצורש רורב דיגהל םידחפמש ןויכמ םינש 5 לש ןינע תודוא קר םירבדמ םייתניב
- יתרעשה י"פע .לארשי-ץראמ םיקלח ורסמי ס"כוסש הרורב םתנווכש ל"י לבא ,לארשי-ץראמ
.ינממ בוט רתויו הז תא עדוי ומצעב רימש

'יהשכ זאש ,'וכו ןוגריאה לש ןמזהמ דוע ליחתמ לארשי-ץרא עגונב תויוכז הברה שי רימשל
רבדמש הז אוה וישכעו ,הז דגנ רימש םחל לארשי-ץרא לע ע"הואל הטילש (ונתרות פ"ע)
.לארשי-ץראמ םיקלח תריסמ תודוא

תודוא םירובידהו הטלחהה תא דימ לטבי רימשש תוארל םיכירצ - יתעדל לעופל עגונבו
.'ימונוטוא

םוקתש יתלוכיב 'יהש לכה יתישעש םשכו ,רימש לש הלשממ 'יהתש יתמחל ןמזה לכ ינא
םירוביד תודוא הז ןוויכב וכישמי םאב ירה רימש 'יהי הלשממה שארש הלשממ אקוד
רימש דגנ ילש תוחכה לכבו ףקותה לכב םחליש ןושארה 'יהי לדנעמ םחנמ ינא יזא ולאכ
!הלשממה קרפתתש

תודוא הז ןוויכב ךישמי רימש םאב לבא ,רימש תלשממ דגנ סרפ ןועמש רמ קר 'יה םויה דע
.רימש תלשממ דגנ 'יהי כ"ג ינא זא 'ימונוטוא לש םירוביד

דומעל לוכי וניאש יולגב תאז זירכיש ,ע"הוא לש ץחלה לומ דומעל לוכי וניא רימש םאב
!הלשממה שאר רתוי תויהל לוכי וניאו ץחלה לומ

זא ,השק ןבא עקובה רבד הזש בותכש רבעב םימעפ המכ יתרמא רבכש יפכ ושוריפ רימש
םיקלח תריסמ תודוא ולא םירוביד ןינעב הטלחהה לע ףקותה לכב רימש םישי רימשש
.ולאכ םינינע תודוא תובשחמו הטלחה לכ ירמגל לטבתתו לטבתיו עקבי הז לארשי-ץראמ

ךשמה תא םיצור ונחנאו ,תיחכונה הלשממה תא םיקהש הז אוה א"טילש יברה :בצק השמ רשה
.הלשממל השודק סינכמש ,הלשממל יברה לש ותכרב

לומ דומעל חכה תא ול ןתי הז זא השודק לארשי-ץראב סינכי רימששכ :א"טילש ר"ומדא ק"כ
.םיצחלה

.קזח 'יהי חטב רימש :בצק השמ רשה

דימ וקיספיש תוארל םיכירצ וישכעל עגונב אלימבו ,קזח 'יה וישכע דע :א"טילש ר"ומדא ק"כ
.'ימונוטוא תודוא םירובידה תא

ליטמ יננהש לע דיפקת אל חטבו רימש רמל תאז רוסמת חטב :א"טילש ר"ומדא ק"כ ךישמהו
יל המלו ,הז תא יתרמא ינאש יפכ ףקותה לכב תאז רוסמת לבא .המיענ יתלב תוחילש ךילע
כ"כ יתרבידש ז"ע החילסו .ףקותה לכב םירבדה תא רוסמיו וילא ךליש ימצעב חילש תושעל
תעכ ןמזה ןיאש אלא ,הנהכו הנהכו הלודג רתוי תוכיראב ז"ע רבדל םיכירצ ויה תמאב יכ השק
.הזב ךיראהל

םע תשודקו לארשי-ץרא תשודק לש םינינע תודוא קר ורבדיו ז"כב ט"ושב רשבתש ר"היו
.תובוט תורושב .לארשיBack to "Dvar Malchus"