ה"ב
ב"נשת'ה ,תודלות 'פ "תוכלמ רבד"

חישמ לש ותואיצמ םצע תולגתה - "םלועל ךלמה ינודא יחי"

תשרפ (ולסכ 'ב) ק"שה םויו ,(ולסכ ח"רדא) 'ה ליל ,(ןושחרמ ח"כ) 'ג ליל תוחישמ (א
:ב"נשת'ה תודלות
תימצעה םתלעמ לע הרומ "חנ" * "חנ" 'קנ חנ 'פו "תודלות" 'קנ תודלות 'פש םעטה רואיב *
יוליגה יכ-) הרות ןתמ ירחאל לארשי תדובע לע הרומ "תודלות"ו ,הרותל ומדקש לארשיד
* ולסכ שדוחל רשקהו השעמל הארוהה * (תובאה ימיב ליחתה ת"מד

:ב"נשת'ה ולסכ 'ב ,תודלות פ"שו ,ולסכ ח"רדא ,תודלות 'פ 'ה ליל תוחישמ (ב
שדחתהל ןידיתע םהש ,הדיתעה הלואגה םע ולסכ ח"ר טרפבו שדוח שאר לכד רשקה *
* "חישמה תומיל איבהל - ךייח ימי לכ" דימת לארשי תדובעו ,התומכ


,(ולסכ ח"רדא) 'ה ליל ,(ןושחרמ ח"כ) 'ג ליל תוחישמ
.ב"נשת'ה תודלות תשרפ (ולסכ 'ב) ק"שה םויו


'א קלח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ
'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס" בו


תומש ועבקנ תוטשפבש ףאש - הרותה תוישרפ םיארקנ םהבש תומשה תודוא 1פ"מכ רבוד .א
יאדוב ה"ה ,3"איה הרות"ש לארשי גהנמ פ"ע ועבקנש ןויכ ,ירה ,2הרדסה תלחתה ש"ע ולא
.(הרותה ינינע לככ) קוידה תילכתב

:תודלות תשרפ ,עובשה תשרפ לש המשמ - הזל תוחכוההמו

הלא" ,הרותב 'ינשה השרפה תלחתה ומכ ,"קחצי תודלות הלאו" איה השרפה תלחתה
ידכ ,ירה ,"תודלות הלא(ו)" ,תובית ןתואב תוליחתמ תוישרפה יתשש ןויכו ."חנ תודלות
יכה הביתה ש"ע הנושארה תורקל םיאתמ ,םהיניב ולידביש תומשב (םתלחתה ש"ע) ןתורקל
הנוש םש תאירקב הנושארהמ הלידבהל ידכ - 'ינשהו ,4"תודלות" - השרפה תלחתהל הבורק
.5"קחצי (תודלות)" - הנושארל רבכ ןתינש םשהמ

ןירוקש (תוחולהב ז"דעו ,םישמוחה לכב ספדומכ) לארשי גהנמ טשפתנו עבקנש ןויכו
הביתה ש"ע אל) איה תומשה תאירקש ,חכומ ,"תודלות" םשב 'ינשהו "חנ" םשב הנושארה
םשה 'יהיש ןפואב (אלא ,תרחא השרפמ התוא הלידבמש הנושארה הביתה וא ,הנושארה
.רתויב קוידב

ןכותל םימיאתמ ('ינשל "תודלות"ו הנושארה השרפל "חנ") ולא תומשש 6א"קמב ראבתנו
:7תוישרפה

רמאנ רבכש ,8חנ לש (וטושפכ תודלות) וינב תדיל רופיס אל) אוה "חנ תודלות הלא"ד ןכותה
ןכלו ,חנ לש תוערואמה רופיס - (השרפה לש הנכותב טרפכ ןאכ לפכנו ,תישארב פ"סב
לש תוערואמה רופיס אל) אוה "קחצי תודלות הלא"ד ןכותהו ;"9חנ" (ומש לע) תארקנ
םה ,ןיאושינהו ךודישה ,הדיקעה ,ותדיל :םיירקיע תוערואמו ,תוערואמ כ"וכ ירהש ,קחצי
ושעו בקעי" :י"שר שוריפכ ,וינב תדיל רופיס (אלא ,ז"נפלש (הרש ייחו אריו) תוישרפב
.םינב (וטושפכ) ושוריפש "תודלות" תארקנ ןכלו ,"השרפב םירומאה

ןכותל ןתוכייש לע ףסונ) םמצעלשכ תוישרפה תומש ןכותל עגונב םג ראבלו ףיסוהל שיו .ב
הארוה דומלל שי ,11הארוה ןושלמ הרות םג ללוכ ,10הרותהמ קלח ושענש ןויכש - (השרפה
,"תודלות" תשרפ ,ד"ודנבו ,םמצעלשכ תוישרפה תומשמ םג ונוקל םדאה תדובעב
ןינעה אלא ,הז םשב שמתשהל םילוכיש הנושארה םעפב ,ןושארה ןינעה אל) אוה "תודלות
."חנ" ירחאל (ינשה

אלא ,השרפהו ןינעה ןכותל תוכיישב אל) "תודלות"ו "חנ" תומשה שוריפבש - המדקהבו
רקיע)" לע "תודלות" יאק ,םדאה תדובעב הארוההו דומילהל תוכיישב (םמצע תומשה
ךייש ,ותומצע לע הרומש םדאה םש ,"חנ"ו ,12"םיבוט םישעמ (םיקידצ לש םהיתודלות
.םשב ארקנ זאש ,(וטושפכ "תודלות" ד"ע) תואיצמה תדילל

:רבסהו רואיב שורדו

,השרפהו ןינעה שוריפ םע םמצעלשכ תומשה שוריפד (םינינעה תוימינפב) המאתהה
םדאה (תדיל) תואיצמ םצעל ךייש םשה שוריפ - "חנ"ב :יכ ,ז"מז םייכפה ה"ה ,הרואכלש
לש וטושפב) י"שר שוריפכ ,םיבוט םישעמל ךייש ןינעה שוריפו ,(וטושפכ תודלות ד"ע)
- "תודלות"ב וכפהו ,"םיבוט םישעמ םיקידצ לש םהיתודלות רקיעש ךדמלל" (13ארקמ
שוריפכ ,(וטושפכ תודלות) הדילל ךייש ןינעה שוריפו ,םיבוט םישעמל ךייש םשה שוריפש
."השרפב םירומאה ושעו בקעי" י"שר

:"חנ" ירחאלש "תודלות"מו "תודלות" ינפלש "חנ"מ הארוההו דומילה רואיב - רקיעו

םישעמ"ב ותדובעל (הרואכל) ךייש וניא ותדילב ארקנש םדאה םשש ןויכ - "חנ"ל עגונב
?םדאה תדובעב (תודלות ינפל) "חנ"ד ןינעה והמ - ("םיקידצ לש םהיתודלות") "םיבוט

ןיאש ,ל"צכע ,(םייתניבש תוישרפ המכ דועו) "חנ" ירחאל אבש ןויכ - "תודלות"ל עגונבו
אגרדל אלא ,הדובעה תלחתהבש (םתס) "םיבוט םישעמ (םיקידצ לש םהיתודלות)"ל הנווכה
ךירצו ,(םייתניבש תוישרפה ראשו) "חנ"ד המדקהה ירחאל האבש "םיבוט םישעמ"ב תילענ
.םדאה תדובעב וז אגרד לש הנינעו הנכות ראבל

ידכ (14ףוגה תחונמו שפנה תחונמ) החונמ לש בצמ לע הרומ "חנ"ש רמול רשפא הרואכל
םיימשגה םידועיה תודוא 15ם"במרה ש"מ ד"ע ,יעבדכ צ"מותה םויקד הדובעה 'יהתש
םדוק "חנ"ש אוה רדסה ןכלו ,16"הוצמה תושעלו המכחב דומלל םייונפ בשנ"ש ידכ הרותבש
םידקהל חרכהב ,(םיבוט םישעמ) "תודלות"ד הדובעה תויהל לכותש ידכ ,יכ ,"תודלות"ל
"תודלות"ל "חנ"ד המידקהש רמול רתוי רבתסמ ,לבא .(החונמ) "חנ"ד בצמו דמעמ הליחת
.הלעמב המידק ,(הרותב) תיתימא המידק אלא ,רבדבש חרכהה ללגב (ןמזב) קר אל איה

:הזב רואיבה תדוקנ רמול שיו .ג

ןתמ ירחאלו הרות ןתמ ינפל ןיב קוליחה ד"ע אוה תודלות תשרפל חנ תשרפ ןיבש קוליחה
י"ע טרפבו ,םהרבא לש ותדובע י"ע התיה הרות ןתמד הלחתההו הנכההש 17עודיכ - הרות
,תודלות תשרפבש ,אצמנו ,(18השודק הפיטמ דלונש) קחצי תדיל התיה ז"חאלו ,הלימה
ויתודלותו ותואיצמ לכש ןושארה) "קחצי תא דילוה םהרבא םהרבא ןב קחצי תודלות הלאו"
תוישרפבו ,הרות ןתמ םע הרושקה הדובעה הליחתמ ,(ת"מד הלחתההו הנכהה ירחאל
ןתמ ינפלש הדובע ז"ה ,םרבא דלונ (קר) המתוחו המויסב(קר)ש ,חנ תשרפ טרפבו ,ז"נפלש
.הרות

ינפלש 19לארשי לש םתואיצמ לע יאק "חנ"ש - (ת"מ ירחאל) לארשי לש םתדובעב ונינעו
האב ז"יעש ,צ"מותה םויקב לארשי לש םתדובע לע יאק "תודלות"ו ,הרות(ל תמדוקו)
.ןמקלדכ ,יולגבו לעופב (הרותל םימדוקש יפכ) תיתימאה םתואיצמ

:ןינעה רואיבו .ד

םהמ הזיא עדוי יניאו ,לארשיו הרות ,םלועל ומדק םירבד ינש" 20והילא יבד אנתב אתיא
איה וז המידקש - "ומדק לארשי ינא רמוא י"נב לא רבד י"נב תא וצ רמוא אוהשכ ,םדוק
.הרותה תלעממ רתוי הלודג לארשי לש םתלעמש ,ונייה ,הלעמב רקיעב

21ר"אבדתב אתיאדכ - הרותה םויק ל"צ יולגבו לעופב אובת לארשי לש םתלעמש ידכ ,לבא
םיכרד וינב תא דמלמ אוהש םהיניב ןקז דבע ול שיו ותיב ךותב םינב ול שיש ו"ב ךלמל לשמ"
ןתוא ןיכנחמ ,תוכז ףכל לארשי תא ןיעירכמ . . הרות ירבד ךכ . . םיבוט םישעמו םיאנ
לעופב לארשי לש םתלעמ האב הרותה י"עש ,ונייה ,"אבה םלועה ייחל ןתוא ןיאיבמו תווצמב
.יולגבו

:הזב הרבסההו

םויק ילול םג ,22"דח אלוכ ה"בוקו לארשי" ,םתואיצמ םצעב לארשי לש תירקיעה םתלעמ
םינבל הבהאהש ,םינב ול שיש ו"ב ךלמד לשמבכ ,"םיבוט םישעמו םיאנ םיכרד" ,צ"מותה
םהל שיש םינבב :הברדאו) "םיבוט םישעמו םיאנ םיכרד" םהל ןיאשכ םג תימצע הבהא איה
הבהאה כ"כ תרכינ אל ,לכשה דצמ םג םתוא בוהאל יוארש ,"םיבוט םישעמו םיאנ םיכרד"
,('תי ותומצע םע דח םה לארשיש) 'תי ותומצעל תסחייתמ וז תימצע הלעמ ,לבא .(תימצעה
.םהלש הלעמ ,םמצע לארשיד תואיצמהל (כ"כ) אלו

- "םיבוט םישעמו םיאנ םיכרד"ב םהלש הלעמה םיאורש ,צ"מותה םימייקמ לארשיש ז"יעו
,("םיבוט םישעמו םיאנ םיכרד") םייוליגה 'יחבב םג ("םינב") םצעה דצמש הלעמה האב
.םצעה רדוחו ךשמנ ,םייוליגה 'יחב דצמש םהלש הלעמבש ,ונייה

,הברדאו ,םצעהב ערוג וניא יוליגה רדעהש יאדובו ,יוליגהל ךורע-ןיאב אוה םצעהש ףאו]
רדגומ וניא םצעהש ןויכ ,ךדיאל ירה ,םצעהל םילכ םניא םייוליגש ןויכ םלעהב אוה םצעה
,יוליגב םג אובל לוכי יאדוב אלא ,אקוד םלעהב תויהל חרכומ 'יהיש ןכתי אל ,רבד םושב
.[23אקוד יולגבו לעופב הכשמהב אוה םצעה יוליגד ןינעה תתימא ,ןכלו

:ףוגב המשנ - אפוג לארשי לש םתואיצמב ז"דעו .ה

איה הרותהש) י"נב לא רבד י"נב תא וצ הרותב נ"שממ םיחיכומ לארשיו הרותל עגונבש םשכ
ןויכש ,ףוגו המשנל עגונב םג הזמ חיכוהל שי ,ומדק לארשיש (לארשיל יוויצ ,לארשי ליבשב
שבלתהל הטמל התדירי ירחאל אלא ,ןדע ןגב התויהב המשנל םיכייש םניא הרותה ייוויצש
.(תולשלתשהה רדס לכ כ"וכאעו) המשנה 25תארבנ וליבשבו ,24םדוק ףוגהש ,ל"צכע ,ףוגב

:אקוד 27ימשגה ףוגהב איה תומצעה תריחבש 26עודיה פ"ע - הזב הרבסההו

,תיעבט הבהא איה וילא באה תבהאש ,ןבבש - 28"ןב" יבגל םג "הריחב"ב הלעמ שי
אלו ,(ןבד הלעמה) בוהאה ןבהד םוקמ תסיפת הב שיש הגרדממ איה םהיניב תורשקתהה
ךכש ,םא יכ ,ללכ רחבנה רבדהד םוקמ תסיפת הב ןיא ,הריחב כ"אשמ ,שממ 'תי ותומצעמ
.שממ ותומצעמ איהש תישפח הריחבב רחב

קלח ,29"שממ לעממ הקלא קלח" איה המשנהש - ףוגהל המשנה ןיבש קוליחהב ותמגודו
םצעמ קלח אוהש ןבה ומכ ,"םכיקלא 'הל םתא םינב" 31ש"מכו ,30םצעהב םיספות ודי לעש
אלו ,ןבד הלעמהל םוקמ תסיפת הב שיש הגרדממ איה ה"בקה םע התורשקתה ,באה
המדנה ירמוחה 31*ףוג") יוליע וב ןיא ומצע דצמש ,ףוגה כ"אשמ ,שממ 'תי ותומצעמ
,'תי ותומצעמ איהש תישפח הריחבב וב רחב ה"בקהש אלא ,("ע"הוא יפוגל ותוירמוחב
.שממ 'תי ותומצע דצמ איה תורשקתהה ,ירה

:רתוי תויטרפבו

רחב ךכש יפל אוה ה"בקהל ןב איה המשנהש אפוג הז ,יכ ,המשנהב םג איה תומצעה תריחב
י"עו ,תומצעה תריחב הב רכינ אל ,"ןב"ד הלעמה שי המשנבש ןויכ ,לבא ,תישפחה ותריחבב
תריחב המשנהב הלגתמ (תומצעה תריחב םא יכ ,יוליע וב ןיאש) ףוגב התושבלתהו התדירי
.32תומצעה

דצמש ,(רחבנה) ףוגהל אלו ,(רחובה) 'תי ותומצעל תסחייתמ ףוגהב הריחבה תלעמ ,ךדיאלו
תשבלתמ ("ןב"ד הלעמה הב שיש) המשנהש ז"יעו ,33(הריחבה ירחאל םג) יוליע וב ןיא ומצע
תריחב וב הלגתמש ,ףוגהב םג יוליע השענ ,צ"מותה םויק י"ע וככזלו וררבלו ותויחהל ףוגב
.35וב הלגתמו וילא תסחייתמש ןפואב 34תומצעה

םויק י"ע ףוגה ךכזלו ררבל המשנה תושבלתה י"ע) ףוגהב הלגתמ תומצעה תריחבש ירחאלו
תריחב הב שי אלא ,"ןב" קר אל איהש (ףוגה י"ע) המשנהב םג הלגתמ יזא ,(צ"מותה
.36תומצעה

ןמז ,הזה ןמזבש - 37ףוגה ןמ תינוזינ המשנה אובל דיתעלש ןינעה ןכות ראבל שי ז"פעו]
ךשמוי (םייוליגה תלעמ) המשנה רוא יוליגש איה השגדהה רקיע ,ףוגה ךוכיזו רוריבד הדובעה
םצעה תולגתה לע השגדהה רקיע 'יהת ,םירוריבה רמג ירחאל ,אובל דיתעלו ,ףוגהב רודחיו
דצמ (קר) אל איה ה"בקה םע התורשקתהש המשנהב שגרוי ןכלש ,םייוליגמ הלעמלש
ובש ףוגהמ המשנה תלבקמ הז שגרש ,שממ 'תי ותומצע דצמ (רקיעבו םג) אלא ,התלעמ
.[תומצעה תריחב הלגתמ

תורשקתהה הלגתמ ,צ"מותה םויקב םתדובעו ,ףוגב המשנ ,לארשי לש םתואיצמבש ,אצמנו
הלעמה - םייוליגה דצמ ;תומצעה תריחב - םצעה דצמ :םינפואה לכב ה"בקה םע לארשיד
תומצעה תריחבש - דחי םהינש דצמו ;"םיבוט םישעמו םיאנ םיכרד"ד הלעמהו ,"ןב"ד
םג אוה םצעהש ,ונייה ,"םיבוט םישעמו םיאנ םיכרד"בו "ןב"ד הלעמב תרדוחו הלגתמ
,יוליגב םג אב אלא ,םלעהב רדגומ וניאש ,םצעה לש ונינע תתימא שגדומ הזבש) תולגתהב
.(ד"ס ל"נכ

:םדאה תדובעב "תודלות"ו "חנ"ד םינינעה יטרפ ראבל שי ז"פע .ו

תורשקתהה ,הרותל ומדקש לארשי לש תימצעה םתלעמ לע הרומ - (תודלות ינפלש) "חנ"
םיכרד" י"ע םייוליגה דצמש תורשקתההמ הלעמלש שממ םצעה דצמ ה"בקה םע לארשיד
םג הלגתמו רדוחו ךשמנ םצעהשכ איה תיתימאה תומילשה ,לבא ."םיבוט םישעמו םיאנ
לע (אלא ,םתס םיבוט םישעמ לע קר אל) הרומש ,חנ ירחאלש "תודלות" - םייוליגה 'יחבב
.שממ םצעה תולגתהמ (ירחאל) האצותכ םיאבש םיבוט םישעמ

:ע"פב (תודלותו חנ) תוישרפה 'במ 'א לכב םג זמורמ הז ןינעש ,רמול שיו

םישעמ םיקידצ לש םהיתודלות רקיע"ש י"שר שיגדמו ףיסומ - םצעה לע יאקש ,"חנ"ב
.38"םיבוט םישעמ" ,םייוליגה 'יחבב רודחיו ךשמוי םצעהש אוה רקיעהש ,ונייה ,"םיבוט

םינינעב אלו ,םילענ םינינעב ,תוינחורב םרקיעש ןויכ - 39חנד "םיבוט םישעמ"הש ,אלא]
תכשמהו ,םצעה אלו םייוליגה 'יחב ז"ה ,הלעמ םהב ןיא םמצע דצמש םיימשגו םיטושפ
ותלחתהש ,40הרות ןתמב איה םיימשגו םיטושפ םינינעב תאטבתמש ("יכנא") םצעה
.[41תודלות תשרפ(בש םיבוט םישעמה)ב

י"שר שיגדמו ףיסומ - ("םיבוט םישעמו םיאנ םיכרד") םייוליגה לע יאקש ,"תודלות"בו
,וטושפכ) "קחצי תודלות"ד םצעה ,("השרפב םירומאה ושעו בקעי") וטושפכ תודלותד ןינעה
תודלות) "םיבוט םישעמ"בש ,ונייה ,םייוליגה 'יחבמ הלעמלו ינפלש (תואיצמה תדיל
.(וטושפכ תודלות) םצעה הלגתמו ךשמנו רדוח ,םייוליגה 'יחב דצמש (הדובעב

ושעו בקעי" ,"קחצי תודלות הלאו" - תודלות תשרפב רתוי תויטרפב ראבלו ףיסוהל שיו .ז
:"השרפב םירומאה

הנכהה ירחאל ויתודלותו ותואיצמ לכש ןושארה ידוהיה אוה קחציש ןויכש - המדקהבו
תודלות" ,םיירקיעה וינינע כ"וכאעו ,קחצי לש וינינע לכש ,רמול רבתסמ ,ת"מד הלחתההו
ףוגה לע יאק ושעו ,המשנה לע יאק בקעיש - לארשימ א"ואכב םנשי ,ושעו בקעי ,"קחצי
.(ן"בו ה"מ םה ףוגו המשנ םגו ,ן"בו ה"מ ,והותו ןוקית םה םשרשב ושעו בקעיש 42עודיכ)

תאטבתמ ,הלעמ םוש וב ןיא ומצע דצמש רבדב תומצעה דצמש הריחבהש ,רמול שיו
ושע תלעמש ,ףיסוהל שיו) 44"ושע 'וג 43ןושארה" ,(המשנ) בקעיל (ףוג) ושעד המידקהב
ג"י לע זמורש ,43"רעש תרדא"ב םגו ,לובג ילב ,דאמ תויתוא ,43"ינומדא"ב םג תזמורמ
.(אנקיד ינוקית

הלגתמו תכשמנ צ"מותה םויק י"ע וככזלו וררבל ףוגהב המשנה תושבלתהב אקודש ןויכו
,ןכל - (ה"ס ל"נכ) םייוליגה 'יחב דצמ םג (המשנהב םג ז"חאלו) ףוגהב תומצעה תריחב
הלגתת (המשנ) בקעי י"עש ,ונייה ,45"הזה םדאה םדאה ןמ" ול ןתיש בקעימ ושע שקבמ
תריחבבש (פ"ב "דאמ" תויתוא ,"םדאה םדאה") לובג ילבה תלעמ (ףוג) ושעב ("הזה")
.תומצעה

לע רתוומש - (הזיב ןושלמ "זביו") אתוילעמל "הרוכבה תא ושע זביו" 46ש"מ שרפל שי ז"פעו
וניאש םצעה לש ונינע תתימא שגדומ הבש) םצעה תולגתהד רתוי לודג יוליע ליבשב הרוכבה
."הרוכב"ד רדגהמ הלעמלש (יוליגב םג אבו םלעהב רדגומ

(ושעל םדוק בקעי) ושעו בקעי" ,"קחצי תודלות הלאו" י"שר ןושל קויד ראבל שי ז"פעו
םצעה ("הלאו") תולגתה ,יכ - (בקעיל ושע םדוק השרפב םתרימאבש ףא) "השרפב םירומאה
י"ע וככזלו וררבל ידכ ("ושע") ףוגב תשבלתמ ("בקעי") המשנהש ז"יע איה ("תודלות")
לעו ,ףוגהב) תומצעה תריחב הלגתמ ז"יעש ,("השרפב םירומאה") צ"מותה םויקד הדובעה
.(המשנהב הריחבה םג הלגתמ ודי

,"הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו" - אציו תשרפ :ז"חאלש תוישרפה םיאב הזל ךשמהבו]
- "ויחא ושע לא וינפל םיכאלמ בקעי חלשיו" - חלשיו תשרפו ,ןבלד רוריבהב בקעי תדובע
תומילשה תשגדומ הזבש ,47"הולשב בשיל" ,"בקעי בשיו" - בשיו תשרפל דעו ,ושעד רוריבה
הוצמ רכש" ,רכשה ע"והזש ,הדובעה תומילשו רמגב יולגבו לעופב (החונמ ןושלמ) "חנ"ד
49ארובד (ר"חנ ןושלמ חנ) חור-תחנה אוה ותומילשו ורקיעש ,48"(המצע) הוצמ(ה איה)
.[(ארבנד ר"חנהב רדוחו הלגתמו ךשמנש)

לש ונכות םע ליעל רומאה רשקל שי - 50ןמזה ןכותל תכייש עובשה תשרפש עודיה פ"עו .ח
:51תודלות תשרפ ןירוק ובש ולסכ שדוח

,הכונח ימי ,ומתוחו ומויסבש ט"ויה - ובש םיבוט םימיהב שגדומ 52ולסכ שדוח לש ונינע
םהיניבש תפתושמה הדוקנה ,רשא ,ולסכ ד"ויו ולסכ ט"י ,תודיסחה תרותד םיבוט םימיהו
הלגתנש ,הרותבש ןמשה 'יחב ,הרותה תוימינפ לע זמורש ,הכונחד ןמשה סנ ,ןמשה ןינע איה
"ץוחבמ ותיב חתפ לע" ,"הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד ןפואב ,ולסכ שדוחב תודיסחה תרותב
.(53ןמקל רבודמכ)

ךשמנש ,רבד לכב עפעפמ ןכלש ,("ץנעסע") רבדה תוימצע לע הרומ "ןמש"ש - 54הזב ןינעהו
תשגדומ אקוד הטמל תולגתההו הכשמההב ,רשא ,(ץוחב) הטמ הטמל דע ,םוקמ לכב רדוחו
םירומאה ושעו בקעי" ,אקוד "תודלות"ב הלגתמ "חנ"ד םצעהש םשכ ,שממ םצעה תולגתה
.הכוראב ל"נכ ,"השרפב

(ולסכ שדוח לש ומתוחו ומויס) הכונחד ט"ויהב שודיחהב םג זמורמ הז ןינעש ,ףיסוהל שיו
ךשמנו ךלוהו ,ולסכ שדוחב (םימי השש וא השמח) ובורו ותלחתהש - םיבוט םימיה ראש יבגל
:תבט שדוח תלחתהב םג

ףוג) הטמלש ףוגהד האנהה לע זמורש ,55"ףוגה ןמ הנהנ ףוגהש חרי" - תבט שדוח לש ונינע
.56הלעמלש (םצעה) ףוגהמ (ימשגה

הוצמ רנ" ,הכונח רנד הדובעה י"עש ,זמורמ ,תבט שדוחב הכונח ימיד ךשמההבש ,רמול שיו
ףוגה תא ךכזלו ררבל (58"םדא תמשנ 'ה רנ") המשנה תושבלתה י"ע תישענש ,57"רוא הרותו
תומצעה תריחב הלגתמו תכשמנ ,("ץוחבמ ותיב חתפ לע") םלועב וקלחו (הלחתב) ימשגה
רכינש ,(האנה) ףוגה שגרהב הלגתמו תרכינש דע ףוגה תואיצמב תרדוחש ןפואב ימשגה ףוגהב
לכב (יתימאה שי) 'תי ותומצע יוליגל דעו ,"דח אלוכ ה"בוקו לארשי"ש יולגבו לעופב
.62שממ ותומצעל הריד ,61'תי ול הריד השענש ,(60ארבנה שיב) 59םלועה

__________
.דועו .ךליאו 57 'ע ה"ח ש"וקל האר (1

,המוד ןתלחתהש תוישרפ ראשמ וז השרפ תדחיימש הנושאר הבית וא ,"תישארב" ומכ ,שממ הנושאר הבית (2
.םינפב ןמקלדכו

.2 הרעה 56 'ע ב"כח ש"וקלב ןמסנה .ז"טס ד"צתס .פק ס"וס ח"וא ז"הדא ע"וש (3

ןיא ,'ירחאלש הביתל המדקה אלא ,ןינעה ןכות תאטבמ הניאש ןויכש ,"הלא" ,הנושארה הביתה ירחאל (4
.*השרפה םשכ העבוקל
__________
,וז הביתב הליחתמש 'ינשה השרפהל ךייש הז םעט ,יכ ,וז הביתב ןתלחתהש תוישרפ דוע שיש ינפמ אלו (*
.וז הלחתה ש"ע תארקנש 'ינפלש השרפהמ לידבהל םיכירצ התואש

רפס ףוסב) ם"במרהד תולפת רדסבכ - "קחצי תודלות" םשב 'ינשהו "חנ תודלות" םשב הנושארה תורקל וא (5
.(הבהא

.נ"שו .126 'ע ה"כח ש"וקל םג הארו .ךליאו 354 'ע ה"ח ש"וקל (6

רבדה לש ותוהמו ונכות לע םג הרומ ,ןכלו ,"'וכ תויחל ילכ אוה שדוקה ןושלב ול וארקי רשא ומש"ש עודיכו (7
אינת .ד ,חנ א"וקל .ג ,ד מ"ההל הרות רוא .הפוסל בורק תומש 'פ ףסוי בקעי תודלות האר) הז םשב ארקנש
.(דועו .א"פ א"הויהעש

."םינב השלש חנ דלויו" ז"חאלש קוספב ש"מכ (8

א"ות) "אחורד אחיינ" ,תחנו החונמ לע הרומ ,(טכ ,ה תישארב) "ונמחני הז" ש"ע ,"חנ" םשהש רתוי קתמויו (9
םיארקנש) לובמה י"ע ץראה תרהט :וייח תורוק תודוא השרפב רפוסמהל םאתהב - (א ,ס א"חז הארו .חנ פ"ר
.םלועה םויק לע תירב תתירכהו חנ ןברקד "חוחינה חיר" תלועפ ,("חנ ימ"

כ"בשות לש תומש) תומשה לכ םושריש חול 'א לכ השעי" (ה"הגהב ךליאו א"עס ,גי) ה"לשה ש"ממ ריעהל (10
תומש כ"חאו ,'וכו ךל ךל חנ תישארב ,שמוחהמ השרפו השרפ לכ תומש . . הרות ישמוח 'ה תומש ,פ"עבשותו
ויהיו םתוא ארקיו ('וכו ל"זח ישרדמ תומש . . תותכסמה לכ תומשו . . הנשמ ירדס תיש תומש . . םיאיבנה
תומשה תאירקו ,םלוכ דומלל םיכוזה םיטעומ ןהו 'ילע ינב יתיאר ,מ"מ ,ץראה םע וניאש ימ ףא יכ ,ויפב םירוגש
."םלוכ דמלו ןייע וליאכ בשחנ תויהל ליעות

.דועו .ב ,גנ ג"חז .תישארב פ"ר א"וג .ח ,טי םילהתל ק"דר האר (11

.חנ פ"ר י"שרפ (12

.םינב לע יאק וטושפכ "תודלות"ש ןויכ ,ינשה שוריפב קר יכ ףא (13

.(ה ,ל"פ ר"ב) "םינותחתל אחיינ םינוילעל אחיינ" ד"ע (14

.ט"פר הבושת 'לה (15

."ןגוהכ תווצמבו הרותב קוסעל ןהל תוחינמ ןניאש תויכלממ וחוניש" - חישמה תומיל עגונב - 'ב הכלהבו (16

.נ"שו .ךל ךל פ"ש תוחישמ סרטנוק - הכוראב האר (17

.ב ,ו"מפ ר"ב (18

םצע דצמ" אוה חנד ןורכזהש ,*ה"רב תונורכז תכרבב םירמואש "תרכז הבהאב חנ תא םגו" ןינעב עודיכ (19
.(א"רפ א"ח ב"רעת ךשמה) "י"שנ תלעמ
__________
.(ב ,וכ ה"ר) לבויה תנשד פ"כהויב םגו (*

(ד"יפ) ר"אבדתבש ףא - (דועו .61 'ע ת"ש'ה מ"הס אמגודל האר) תודיסח ישורדב תומוקמ המכב ןושלה ה"כ (20
,ונייה ,"התאובת תישאר 'הל לארשי שדק" נ"שממ אלא) י"נב לא רבד י"נב תא וצ ש"ממ 'יארה האבוה אל
לארשי לש ןתבשחמ" :*(ד ,א"פ) ר"בב האבוה וז 'יארו ,('מ הרות ,המורתל םימדוקש םירוכיב ומכ םה לארשיש
"י"נב לא רבד י"נב תא וצ הרותב בתוכ 'יה אל הרותה תא לבקל םידיתע לארשי . . ילוליא . . רבד לכל המדק
.(24 הרעה ןמקל הארו)
__________
םה םא ,י"נב תא וצ י"נב לא רבד השמ לא 'ה רבדיו איה יל תתנש הרותה לכ" :(ט ,ז"מפ) ר"ומשב ז"דעו (*
."ךתרותב השוע ינא המ ,םילכ

.םש (21

.א ,גע ג"חז האר (22

.245 'ע ה"ח ש"וקל האר (23

קוספהמ אלו ,(ר"בבכ) י"נב לא רבד י"נב תא וצ ש"ממ 'יארה תודיסח ישורדב האבוה הז םעטמש ,רמול שיו (24
המשנל עגונב קר אל איה לארשיד המידקהש זמרל ידכ - (ר"אבדתבכ) "התאובת תישאר 'הל לארשי שדק"
תא וצ נ"זעש ,ףוגב התושבלתהל עגונב (רקיעבו) םג אלא ,"התאובת תישאר 'הל לארשי שדק" רמאנ 'ילע ,המצע
המידקהש שרפל שי ר"בב ,יכ ,ר"במ אלו ,והילא יבד אנתמ רמאמה תוללכ אבוה כ"פעאו .י"נב לא רבד י"נב
תשגדומ והילא יבד אנתב כ"אשמ ,לארשימ הלעמל םה צ"מותש ,ונייה ,צ"מות םימייקמש ללגב איה לארשיד
אלא ,המורתל םימדוקש םירוכיב ומכ ,"האובת תישאר" םהש ,הרותהמ הלעמלש *לארשי לש תימצעה םתלעמ
.מ"כאו .ל"נכ ,**ףוגב המשנה תושבלתהל עגונב (רקיעבו) םג איה וז הלעמש
__________
הז דצמש ,ולש םצעה לע יאקש - (הרותב קוספמ 'יאר איבמש ףא) "רמוא ינאו" ןושלה קוידב םג זמורמכ (*
.הרותהמ הלעמלש לארשי לש תימצעה םתלעמ שיגדמו שיגרמ

ש"וקלב ןמסנה הארו) ופוגב המימשה הלעש - ףוגה תלעמ תשגדומ "והילא (יבד אנת)"בש ,ריעהלו (**
.(346 'ע ח"יח

.הטמל התדירי י"ע טרפבו תואיצמ 'יחבב תישענש ,רמולכ (25

"םלועה תומוא יפוגל ותוירמוחב המדנה ירמוחה ףוגה אוה ןושלו םע לכמ תרחב ונבו" :ט"מפ אינת האר (26
.(ךליאו 120 'ע םולש תרות ש"הס הארו)

םוש ילב שממ טלחומה ספאו ןיאמ שי אורבל ותלכיו וחכב ודבל אוה(ש) . . ותומצעו ותוהמ"מ ותווהתהש (27
.(כ"ס ק"הגא אינת) "הזה שיל תמדוק תרחא הביסו הליע

.409 'ע ח"יח .ךליאו 5 'ע א"יח ש"וקל םג האר (28

.ב"פר אינת (29

.(נ"שו .ז"טקס תופסוה ט"שכ) "ולוכב ספות התא םצעה ןמ תצקמב ספות התאשכ" (30

.א ,די האר 'פ (31

.26 הרעהב אבוה - אינת (31*

.(61 הרעה 219 'ע ג"כח ש"וקל םג הארו) נר 'ע ה"ח טקולמ מ"הס האר (32

,ימשגה שיהל אלו ,תומצעהל סחייתמש - טלחומה ספאו ןיאמ ימשגה ףוגה תא הוהמש תומצעה חכ ז"דעו (33
.שממ ספאו ןיא אוה ומצע דצמש

הרות ןתמב התלגתנ ("ירמוחה ףוגה אוה ןושלו םע לכמ תרחב ונבו") לארשיב הריחבהש קתמוי ז"פעו (34
.36 הרעה ןמקל הארו .((ד"ס ס"ס ח"וא ז"הדא ע"וש) "הרות ןתמ רוכזי תרחב ונבו רמאישכ")

םלועבש םיימשגה םירבדה לכו ע"הוא יפוגב כ"אשמ) ימשגה שיה תווהתהבש תומצעה חכ וב הלגתמ ז"דעו (35
.((59 הרעה ןמקל םג הארו) *םהב הלגתמ הניאו םהילא תסחייתמ הניא תומצעה חכב םתווהתהש
__________
,ע"הואד תופוגהל י"נבד ףוגה ןיבש קוליחהב (127 'ע) םולש תרות ש"הסב רואיבה ןכות םג והזש ל"יו (*
רע ןוא תומצעה חכ רעד טייטש אד" ,י"נבד ףוגה כ"אשמ ,םתנקת והז םתריבש ,ודבאי ע"הוא יפוגש
.(ףוגה ךוכיזו רוריבב המשנה תדובע י"ע) ףוגה תואיצמ השענ תומצעה חכש - "'תי תומצע זיא

י"ע איה המשנהב הריחבה תולגתהש ןויכ - הרות ןתמב התלגתנ המשנהב תומצעה תריחב םגש ל"י ז"פעו (36
.צ"מותה םויק י"ע ףוגהב הריחבה תולגתה ירחאלו

םיסרטנוק מ"הס .חכקת 'ע ו"סרת ךשמה .ךליאו זצ 'ע ט"נרת מ"הס .ךליאו ח"פפ ז"לרת הככו ךשמה האר (37
.ךליאו 127 'ע םולש תרות ש"הס .ב ,גית ב"ח

.םצעה לע הרומ "רקיע"ש ,"םיקידצ לש םהיתודלות רקיע" י"שר ןושל קויד קתמוי ז"פעו (38

הדובעה רקיעב תשגדומ םהבש - הרש ייחו אריו ,ךל ךל ,(תודלות תשרפ ינפל) ז"חאלש תוישרפב ז"דעו (39
תדיקעל דעו ,םהרבאל ה"בקה תולגתה - אריו .לארשי ץראל םהרבא תכילה - ךל ךל :םילענו םיינחור םינינעב
.ן"בו ה"מ דוחי ,הקברו קחצי יאושינ - הרש ייחו .נ"סמ ,קחצי

.נ"שו .ךליאו 58 'ע ח"ח ש"וקל האר (40

.קחצי תודלותב ליחתמ לארשי לש םנינע רקיע ,ןכלו (41

.דועו .(ךליאו הצ 'ע) ה"סרת תודלות פ"שד םירענה ולדגיו ה"ד הארו .חלשיו פ"ר א"ות (42

.הכ ,הכ ונתשרפ (43

תאו בקעי תא בהואו 'וג בקעיל ושע חא אלה" (תודלות 'פד הרטפהב) ש"מב זמורמ הז ןינעש ,רמול שי ילואו (44
תעדו םעט פ"עש ,הזמ הריתיו ,הלעמ םוש וב ןיאש רבדב איה (ףוגהב) הריחבהש - -ב ,א יכאלמ) "יתאנש ושע
ותריחב דצמ קרו ,(םייוליגה 'יחב ,תעדו םעט פ"ע םג איה הבהאהש ,המשנ ,בקעיבכ אלד) "יתאנש"ד ןפואב ז"ה
.ףוגהב רחב תישפחה

.ל ,הכ ונתשרפ (45

.דל ,םש (46

.ב ,זל בשיו י"שרפ (47

.(ב ,בנ) ט"לפ םש .ז"לפר אינת הארו .ב"מ ד"פ תובא (48

.ךליאו ב"יפ ז"לרת הככו ךשמה האר (49

תוישרפה ןתואל תוכייש שי ןלוכב . . הנשה לכ לש םידעומה" :(א ,זצר) בשיו פ"ר כ"בשות קלח ה"לש האר (50
.ןושח 'ב "םוי םויה") עובשה תשרפ םע ,ןמזה םע תויחל םיכירצש ןקזה וניבר םגתפמ םג ריעהלו - ."ןהב תולחש
.(מ"כבו

ברע אוה (ולסכ 'א ,ח"רד 'ב םוי) ולסכ שדוח ימי ןינמל ןושארה םויהש - *וז הנש תועיבקב הריתי השגדהבו (51
'ב ,שדוחה ימי לכ ללוכש שדוח שאר ירחאל) ולסכ שדוחד םייטרפה םימיל ןושארה םויהו ,תודלות תשרפ תבש
.תודלות תשרפ ק"שה םוי אוה (ולסכ
__________
.ולסכ שדוח םיכרבמ תבשב ז"ה - ןושחרמ שדוח ףוסב תודלות 'פ ןירוקש םינשב םגו (*

יוליגה תומילש אוה ,"הלא"ד אירטמיגה ,"ול"ו ,םלעהו יוסיכ אוה "סכ" ,"ול סכ" תויתוא "ולסכ"ש ריעהל (52
הלגתמו ךשמנ יוליגה תומילשבש ,ונייה ,(ו"ל רפסמ ,'ו םימעפ 'ו ,הששמ הלולכ תחא לכש יפכ תודמ השש לכד)
.(ולסכ 'ב תודלות פ"שו ולסכ ח"רדא ליל תוחישמ סרטנוק הכוראב האר) םייוליגמ הלעמלש םצעה

.ג"ס ל"נה תוחישמ סרטנוק (53

.ז"ס תודיסחה תרות לש הנינע סרטנוק האר (54

.א ,גי הליגמ (55

.ךליאו 382 'ע ו"טח ש"וקל האר (56

.גכ ,ו ילשמ (57

.זכ ,כ םש (58

םתואיצמ - לארשיב כ"אשמ ,ללכ תואיצמ םוש ןיא ודעלבמו הווהמה אוה תומצעהש רכינ םלועבש ,אלא (59
.(75 'ע ב"יח ש"וקל האר) תומצעה ,לוכיבכ ,אוה אפוג

.מ"כבו .ג ,גמ חלשב צ"מאהדאל ז"הואיב האר (60

.מ"כבו .ו"לפר אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת האר (61

ךשמה .גצק 'ע ח"ערת .חלש 'ע ב"סרת מ"הס .זצקתת 'ע קלב ת"הוא .טפת 'ע א"ח ה"סקת מ"הס האר (62
.דועו .84 'ע ט"צרת מ"הס .המת 'ע םש .ג ע"ס ו"סרת,ולסכ ח"רדא ,תודלות 'פ 'ה ליל תוחישמ
.ב"נשת'ה ולסכ 'ב ,תודלות פ"שו


הרותה תאירקב שגדומכ) םישדחה לכל ףתושמה יללכ ןינע שי שדוח שאר לכבש עודי .א
,(הנשה ישדח (ה"ר דבל) לכב אוהש ,2"םכישדח 1ישארבו" :םויה ןברק ד"ע ףסומ תלפתבו
,ובש םיבוט -םימיהב ,שדוחה לש ומשב םג שגדומכ) הז שדוחל דחוימב ךיישה יטרפ ןינעו
.(ב"ויכו

יטרפה ןינעה ןהו ,ח"רד יללכה ןינעהב ןה - ולסכ שדוח שאר לש דחוימה ונינע ראבל שיו
.ןמקלדכ ,ח"רד ןינעה תוללכ םג רתוי שגדומ ובש ,ולסכ ח"רד

לארשימ א"ואכ ייחבש תירקיעה הדוקנהל ל"נהכד תוכיישהו רשקה - רקיעה אוהו דועו
הריתי השגדהבו ,3"חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ" :תורודה לכ ךשמב לארשי תוללכו
םינינעה לכ ומלשנ רבכש) הנורחאה הפוקתב פ"מכ רבודמכ ,וז ונתפוקתבו הז ונרודב
.(4שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ לבקל קר םיכירצו

:"שדוח שאר" - ומשב שגדומ ח"ר לש יללכה ונינע .ב

ויצחב) 6תטעמתמו תכלוהש ירחאלש ,הנבלה דלומד שודיחה ש"ע ,5שודיח ןושלמ - "שדוח"
לש ןפואב הלש הדלוהה תישענ ,(ח"ר ברעב) ירמגל הסכתמו תמלעתמש דע (שדוחה לש ינשה
,"ךבשומ דקפי"ד ןורסחה י"עש ,"ךבשומ דקפי יכ תדקפנו" 7בותכה ןושלבו .תושדחתה
.שדחמ הנבלה דלומ תמגודב ,"תדקפנו"ד ןורכזה השענ ,הנבלה יוסיכו םלעה תמגודב

לכ הב ללכנ ,הדיל לש הדוקנ התויהל ,ירה ,דבלב הדוקנ לש ןפואב אוה הנבלה דלומש ףאו
דלונש עגרב - וייח ימי לכ ךשמב םדאה תואיצמ לכ תוללכתה תמגודב) ז"חאלש ךשמהה
תואיצמ לכ ללוכש שארה תמגודב ,"(שדוח) שאר" םשב ארקנ ןכלו ,(םלועה ריואל אציו
.8םדאה

הנשה לכד תישאר ,9תישר תויתוא ,ירשת ח"רו ,שדוח שאר םג אוהש ,הנשה שארב שגדומכו]
ז"חאלש ,הנבלה יוסיכו םלעה ,11"וב הסכתמ שדוחהש גח" ,"וניגח םויל הסכב" 10ש"מכ -
"שאר"ה ז"ה ןכלש ,ז"חאלש תואיצמה לכ תללוכש ,12תושדחתה לש ןפואב הדילה תישענ
.[הלוכ הנשה לכד

- 14התומכ שדחתהל םידיתעו ,13הנבלל ןינומו הנבלל ןימודש לארשי לש םתדובעב ונינעו
,"םכישדח" ארקנ ןכל םגש ל"י ילואש) 15לארשי לש םתדובע י"ע םלועב השענש שודיחה
השענש שודיח קר אל ,שממ "םכישדח") םמצע לארשיב השענש שודיחהל דעו ,(םכלש שודיח
ומכמ רתוי תילענ אגרדל םילעתמ םלועב םתדובע י"עש ,(16םכתואיצמ שודיח אלא ,םכדי לע
אכלמ דוד י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב לעופב הלגתיש יפכ - 17הטמל םתדירי ינפל
.(19הנבלל ולשמנ ותוכלמו דודש ,18"םייקו יח לארשי ךלמ דוד") אחישמ

איהש ,הדיחיה 'יחב ,21ובש חישמ ץוצינ לארשימ א"ואכב הלגתמ 20שדוח שארבש ,רמול שיו
לכבו ותואיצמ לכב שודיח לעופ הז יוליגו ,22חישמ לש ותמשנ ,תיללכה הדיחי 'יחבמ ץוצינ
ונקדצ חישמ תאיבו תולגתה השענ ז"יעש ,רקיעהו ,הדיחיה תניחבב םירודח םישענש וינינע
.23"'וכ דוד תיבמ ךלמ" ,ףוגב המשנ ,שממ וטושפכ דעו

:ולסכ שדוח לש יטרפה ונינע דצמ - ולסכ ח"רב רתויב שגדומ הז ןינעו .ג

יוסיכו םלעה לע הרומ - "סכ" :24"ול" "סכ" תוביתה 'ב ללוכש - "ולסכ" - שדוחה לש ומש
לע הרומ ,"הלא"ד אירטמיגה ,ו"ל ורפסמש - "ול"ו ,("ךבשומ דקפי") הנבלה ("הסכב")
דע (שאר) ז"חאלש ךשמהה לכ ללוכש יפכ ("תדקפנו") הנבלה (שודיח) דלומד יוליגה
רפסמ ,תודמ הששמ תחא לכ תולולכש יפכ תודמ הששד םינינעה יטרפ לכב ,יוליגה תומילשל
.ח"רד ןינעה תוללכ םג שגדומ "ולסכ"בש ,ונייה ,('ו םימעפ 'ו) ו"ל

אוה םתס ח"רש - םתס ח"רב רשאמ רתוי ח"ר לש ונינע שגדומ "ולסכ"בש ,הזמ הריתיו
ף"לאהש ,'א סכ ןושלמ ,25(ף"לאב) "אסכב" םג ושוריפש ,(ה"ר ומכ) "הסכב"ד ןפואב
,(תויתואה תלחתה אוהש ף"לא תמגודב) 26יוליגה תלחתה לע קר הרומ ("סכ"ה ירחאלש)
.27ו"ל םהש ,תודמה יטרפ לכב יוליגה תומילשו תלעמ םג תשגדומ ,"ול סכ" ,ולסכב כ"אשמ

הלענ ןפואב ("התומכ שדחתהל םידיתע םהש") הלואגה ןינע שגדומ ולסכ ח"רבש ןבומ הזמו
.("ול סכ") יוליגה תומילש םג אלא ,('א סכ) יוליגה תלחתה קר אל - ח"ר לכב רשאמ רתוי

:ולסכ שדוחד םיבוט-םימיהב םג שגדומ הלואגה ןינעו

28שדחמ ךנחתנש ינש תיב ןמזב שדקמהו חבזמה תכונח ש"ע - הכונחד ט"וי ,ומתוחד ט"ויה
תיתימאה הלואגב 29ישילשה ק"מהיבד הכונחהב ירקיעה שודיחהל דעו ,("יאנומשח תכונח")
תעבש יבגל הכונח ימי תנומש רפסמבש שודיחהב םג זמורמכ ,ונקדצ חישמ י"ע המילשה
שדקמבש הרונמב תורנה תעבש יבגל 31הכונח תורנ תנומש רפסמדו ,30תוכוסו חספד םימיה
האירבה תומילש לע הפסוהב 32לארשי לש םתדובע י"ע השענש שודיח) ןמשד סנה עריא הבש
.34חישמה תומיל ךיישו רושק הנומש רפסמש עודיכו ,(33ןינבה ימי תעבשב

לש הלואגה גח - תודיסחה תרותד םיבוט םימיה םג ולגתנו ופסותינ םינורחאה תורודבו
ד"ויב יעצמאה ר"ומדא לש הלואגה גחו ,(36תודיסחל הנשה שאר) 35ולסכ ט"יב ןקזה ר"ומדא
התצפה ידי לעש ,40הרותבש הדיחיה 'יחב ,39הרותבש 38ןמשה 'יחב ,הרותה תוימינפ - 37ולסכ
ידבע דוד יתאצמ" 43רמאנ וילע ,(י"שנבש הדיחיה 'יחב) 42אחישמ אכלמ אד רמ יתא 41הצוח
."ויתחשמ ישדק ןמשב

שדוח" ארקנ ולסכ שדוחש (ךלוהו ףיסומו) לארשי תוצופתב טשפתנו לבקתנ רבכש ,ףיסוהלו
לע ףסונ - "44הלואג לש שדוח שאר" ,(שדוחה ימי לכ ללוכש) ולסכ ח"רמ לחה ,"הלואגה
,("ול סכ" ,ולסכ ח"רב הריתי השגדהבו) ח"ר לכבש הנבלה שודיחל הלואגד תיללכה תוכיישה
ל"נכ) אחישמ אכלמ דוד תאיבב "התומכ שדחתהל םידיתע"ש לארשיד שודיחה לע הרומש
.(ב"ס

םידיתע םהש") הנבלה (דלומ) שודיחל לארשי לש םתלואגד תוכיישה רואיבב ףיסוהל שיו .ד
:ןבומ וניא הרואכלד - ("התומכ שדחתהל

יולימ תמגודבו ד"ע איה המלש(ו דוד) ןמזב י"נב לש םתומילשש ל"זח ישרדמב וניצמ
דע הריאמ תכלוה איהש לכו ריאהל תלחתמ ןסינ לש ןושארב הנבלה" - הנבלה תומילשו
םהרבא ,המלש דעו םהרבא ןמ רוד ו"ט לארשי ךכ . . אלמתמ הלש סוקסדו םימי ו"ט
אסכ לע המלש בשיו 45רמאנש ,הנבל לש סוקסיד אלמתנ המלש אבש ןויכ . . ריאהל ליחתה
.47"אתומלשאב ארהיס אמייק" ,46"ךלמל 'ה

'יהי ,48"המלש ערזמו דוד תיבמ" ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגבש ןויכו
- (המלשו דוד ןמזב התיהש תומילשהמ רתוי דוע) תומילשה תילכתב י"נב לש םבצמ םדמעמ
הנבלה דלומל אלו ,(שדוחב ו"טב) הנבלה תומילשו יולימל ןוימדה רתוי םיאתמו ךייש
םלעהה ירחאל) דבלב הדוקנ לש ןפואב הנבלה (49תואיצמו) רוא שדחתנ התע-הזש ,(ח"רב)
,שדוחה עצמאב הנבלה רוא תומילשו יולימל ךרעב אלש ,(דלומה ינפלש עגרב ירמגל יוסיכהו
דיתעל הנבלה רוא תומילשו יולימל ךרעב אלש כ"וכאעו ,"הנבל לש סוקסיד אלמתנ"שכ
!?"הטועימ םדוק התיהש ומכ . . המחה רואכ הנבלה רוא 50'יהי"שכ אובל

לע קר אל) הרומ "ול" ,יכ ,"ול סכ" ,ולסכ ח"רל תוכיישב רתוי תשגדומ וז הלאשש ,ףיסוהלו
אלמתנ"שכ לעופב השענש ,(ג"ס ל"נכ) יוליגה תומילש לע (םג אלא ,'א סכ ,יוליגה תלחתה
.דלומה עגר ,("סכ") יוסיכהו םלעהה ירחאלש עגרב אלו ,"הנבל לש סוקסיד

שודיחו דלומל אחישמ אכלמ דוד י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה לש ןוימדהבש ,ל"צכעו
יבגל םג שודיחו דלומב שיש הריתי הלעמ תשגדומ ,(הנבלה תומילשו יולימל אלו) הנבלה
,וז הלעמ י"נב לצא הלגתת אחישמ אכלמ דוד י"ע אובל הדיתעה הלואגבו ,תומילשו יולימ
.ןמקלדכ ,"התומכ שדחתהל םידיתע םהש"

ןמז תוכימסב) קוניתד הלעמה - לארשיב שודיחהו הדילה תלעמב רואיבה םדקהב ןבויו .ה
:לודג השענש ירחאל ובצמו ודמעמ יבגל (ותדילל

תוגרד תודוא עדוי וניאש ןויכש ,51"קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא" לארשיב לודג רמאמ עודי
תוגרדמ הלעמל אוהש יפכ ,ומצעב ה"בקהל איה ותלפת ,ירה ,'וכ תוריפסה ינינע ,תוקלאב
.שממ 'תי ותומצעו ותוהמ ,םיראותו

:קוניתה הז תעדל ללפתמש לארשיב לודג יבגל וטושפכ קוניתב הלעמ שי - רתוי קמועבו

תוגרדה לכ לולשל ךירצ ,'וכ תוריפסה ינינעב גישמו ןיבמו עדויש ןויכ - לארשיב לודג
םה גישמו ןיבמש םיראותהו תוגרדה לכש ןנובתמש ז"יע ,52"ויתודמל אלו וילא" ,םיראותהו
אוהש המ לכ 'תי ונממ טישפמ אוה 'תי וילע רמאנש לוכי ןינע" ,אמגודלו ,הלילשה יראות קר
המכחה ךפיה אוהש המ לכ 'תי ונממ טישפמ 'וכ הצורו םכח ןינע אוה ז"דעו . . תלוכיה ךפיה
אלש העידיה תילכת"ל דע ,יוליע רחא יוליעב אגרדל אגרדמ ללושו טישפמו ךלוה ךכו ,53"'וכ
עיגמש ןויכו ;'תי ותומצעו ותוהמב הגשהו העידי םוש ךייש אלש אנקסמל עיגמש ,54"ךעדנ
אגרד לכמ הלעמלש 'תי ותומצעל ותנווכשכ םג ,ירה ,םיראותהו תוגרדה לכ תלילש י"ע הזל
אלא דוע אלו ,האלפהו יוליע אפוג הזב ולצא שגרנ ,("קוניתה הז תעדל") הלעמו ראותו
.םיראותו תוגרד תלילשד האלפההמ אוה יוליעה שגרש

,םיראותו תוגרד לולשל ךירצ וניאו ,םיראותו תוגרדב גשומ ול ןיאש ןויכ - קונית כ"אשמ
וניאש דעו ,תוהמו תומצע - הלעמו ראותו אגרד רדגב וניאש ומצעב ה"בקהל איה ותנווכ
שוריפהו "תומצע"ד שוריפה ןיבמ וניא ירהש) "תוהמו תומצע" םשב ה"בקהל ארוק
.הלעמו ראותו אגרד רדגב וניאש ,(םתס) "םשה" אלא ,(55"תוהמ"ד

קוניתה תנווכ ןיא ,"ןוילע" ושוריפש ,"רעטשרעביוא רעד" (שידיא ןושלב) ארקנש יפכ םגו
הלעמל אצמנש הז דבלמו ,57הלעמל אצמנש ,םא יכ ,56'תי ותואיצמד (האלפה) יוליעה ראתל
וילע רמול רשפא יא ,רבד לש ותימאלו .תואיצמ הנשיש םא יכ ,ותואיצמ יהמ עדוי וניא
ינפמ קרו ,םייוסמ רדגו ןכות שי ולא תוביתב םגש ןויכ ,"רבד" וא "ןינע" ,"תואיצמ"
,"יוצמ" ןושלב םישמתשמ (ויתודוא רבדל םיצורש ןויכ) םייוסמ יוטיבב שמתשהל םיחרכומש
וליפא ןכלו ("הלעמל ומכ הטמל אצמנ") תולגתהב אוה 59רואמה" :58ןקזה וניבר ןושלבו
."60יוצמ הקלא םש שיש םיעדוי תוקונית

םע רשקתמש םדאה תואיצמו תגרדל סחיב םג םהיניב קוליחה אטבתמ - הזמ האצותכו .ו
:תוקלא

םג - םיראותהו תוגרדה לכ תלילש י"ע תוקלאד האלפהה ןיבמו עדויש לארשיב לודג לצא
הנבהה תלילש ,ותואיצמ תלילשו הטשפה לש ןפואב איה התומילשב ה"בקהל תורשקתהה
ז"ה זא םג לבא ,תואיצמב לוטיב ,שפנ-תריסמה חכ י"ע ותואיצמ תלילשל דעו ,'וכ הגשההו
.(ונוצר) ושפנ רסומ

הקלא םש שיש" העידיהמ הלעמל "תולגתהב אוה רואמה" הליחתכלמש קונית לצא כ"אשמ
יטרפ לכב רבדה רכינ ,ותואיצמ לכ יהוזש ןויכ - קונית לצא הניא וז העידי םגש - "יוצמ
.'וכ ותייתשבו ותליכאב ,וינינע

:תודיסחה תרותד ןונגסבו .ז

(כ"כ) אלו) םייוליגה תגרד דצמ (רקיעב) ה"בקהל תורשקתהה הלגתמ לארשיב לודג לצא
לכשב הגשההו הנבהה ךרע-יפלו י"ע איה ה"בקהל תורשקתההש - (המשנה םצע דצמ
'יחב י"ע ה"בקהל תורשקתהה תומילשל דעו ,גונעתו ןוצר ,הזמ הלעמלו ,בלבש תודמהו
,(המצע המשנל) 61"הל וארקנש תומש השמח"מ קר ה"ה םייוליעה לכ ירחאלש ,הדיחיה
תאצל הצפחו הנוצר לכש ,62"ךדחייל הדיחי" ,םייוסמ רדגו ראות לע הרומש "םש"
.ה"בקה םע דחאתהלו התואיצממ

השמחה לכמ הלעמל ,המשנה םצע דצמ איה ה"בקהל תורשקתהה - קונית לצא כ"אשמ
.63"שממ לעממ הקלא קלח" 'יחבמ םג הלעמל ,הל וארקנש תומש

:םויו םוי לכב לארשימ א"ואכ תדובעב ןינעה רואיבו .ח

ףכית "'וכ ךינפל ינא הדומ" תרימאב ,איה ,לודג דעו ןטקמ ,לארשימ א"ואכד םויה תלחתה
לוטיבה אוה ולוכ םויה לכד הדובעל דוסיהש ,ונייה ,64(י"טנ ינפל) ותנשמ רועינשכ דימו
לוטיבה רבכ ונשי ,"ינא" ,םדאה תואיצמ תשגרנש ינפל דועש ,ךכ ידכ דע ,ה"בקהל האדוההו
שגרהו 'יחב אל ,שפנבש םצעה דצמש האדוההו לוטיבה והזש ,"הדומ" ,(ה"בקהל) האדוההו
.הבש

םצעה לע זמורש ,"ןה" (ה"נ) אירטמיגב - "הדומ" תביתב םג זמורמ הז ןינעש ,רמול שיו
םג הלעמלש ,הלעמלש םצעה ,"ןוכשי דדבל םע ןה 65נ"זעש ל"יו .המשנה םצע תנווכמ םשלש
ךיקלא 'יוהל ןה" 67ש"מכ אלא ,םלוע לש ודיחי םע תדחוימו הרושקה 66הדיחיה 'יחבמ
הלעמלו ("ךינפל") ינפלש אגרד לע הרומ "ןה"ש ,"הב רשא לכו ץראה םימשה ימשו םימשה
.'וכ םימשה ימשו םימשמ הלעמל כ"וכאעו ,(רתסנהו יולגה לכ) ךיקלא 'יוהמ

םדוקש ןינע ונשיש ,ל"צכע ,המשנה םצע אלו ,המשנה םצעל םש קר איה "הדיחי" םגש ןויכ
(הדיחיהמ םג הלעמל) המשנה םצע דצמ ,(הדיחיה תניחבד לוטיבה) "ךינפל ינא"ל םג
.(הלעמו רדגו ראות לכמ הלעמל) שממ 'תי ותומצע םע הרושקה

קוניתכ ,68"השדח 'ירב" השענש) "ותנשמ רועינ"ד בצמו דמעמהב שגדומ הז ןינעש ,רמול שיו
:"ךינפל ינא הדומ" תרימאב ליחתהש ינפל דוע (דלונש

,השעמב םגו ,רובידב ,הבשחמב) האדוהו לוטיב לש העונת ,איה ,"ךינפל ינא הדומ" תרימא
.70ותואיצממ האיצי איהש ,(69"השעמ יוה ויתפש תמיקע"ש ןויכ

העונת הזיא הליחתמש ינפל) המצעל איהש ומכ ותואיצמ תולגתה - הזמ הלעמלו הזל םדוקו
שודיח) תולגתה תלוז רבד םוש ןאכ ןיאש ,ותנשמ רועינש עגרב (71ותואיצממ האיצי לש
,תוהמו תומצע םע תחא תואיצמ ותויהל ,רשא ,(הנישה תעב םלעהה ירחאל) ותואיצמ (תדילו
.ובש תוהמו תומצע (הלגתמ) רועינ ,72"דח אלוכ ה"בוקו לארשי"

ינינע לכל דוסיה אוה (ותואיצמ םצע תולגתה) "ותנשמ רועינ"ד בצמו דמעמהש ,ל"י ז"פעו
- שארל לכל :הטמל הלעמלמ םתולגתה רדס לעו ,73ולוכ םויה לכ ךשמב ז"חאלש הדובעה
ז"חאלו ,"ךינפל ינא הדומ" תרימאב תאטבתמש הדיחיה 'יחבד האדוההו לוטיבה תעונת
התחפנ התא התרצי התא התארב התא איה הרוהט" ,"המשנ יקלא" תכרב (י"טנ ירחאל)
תומשה 'ד דגנכ םהש 'ישעו הריצי האירב תוליצאב המשנה תוגרד יטרפ לע יאקש ,"יב
םלועה רדס לע םימכח םונקת"ש רחשה תוכרב ראש ז"חאלו ,74שפנו חור המשנ 'יח (תוגרד)
'ד הב שיש הלפתה תדובעב רתוי תויטרפבו ,75"םוי לכב ןינהנ תוירבהש המ ותגהנהו
םלועב ותדובעב םג ךשמנ ז"חאלו ,ויכרצ תשקבו ,76ע"יבא תומלוע 'ד דגנכש תובילשה
'תי ול תושעל ,78"ץרא ךרד גהנמ םהב גהנה" ,(77שרדמה תיבל תסנכה תיבמ הכילהה ירחאל)
.םינותחתב הריד

אכלמ דוד י"ע המילשהו תיתימאה הלואגבש שודיחה ןכות םג ראבל שי ליעל רומאה פ"ע .ט
אלו ,אקוד הנבלה דלומד שודיחה תמגודב ,"התומכ שדחתהל םידיתע םהש" - אחישמ
:הנבלה תומילשו יולימ תמגודב

הנבלה תומילשו יולימש - (ו"טב) הנבלה תומילשו יולימ יבגל (ח"רב) הנבלה דלומד יוליעה
דע הנבלה רואב ףסותינו ךלוה םויל םוימש ,ונייה ,(םייוליגה 'יחב) רואהל עגונב אוה
התע הזש ןויכ ,רואהל עגונב אל) איה הנבלה דלומד הלעמה כ"אשמ ,רואה תומילשל
תילכתב םלעהה ירחאלש ,(םייוליגמ הלעמלש םצע) התואיצמל עגונב (אלא ,ריאהל הליחתמ
םצעה) וז תואיצמש אלא ;הנבלה לש התואיצמ הלגתמו תשדחתמ ,דלומה ינפלש עגרב
יולימל דע םויל םוימ הנבלה רוא תולגתהב יולגבו לעופב האבו תכשמנ (םייוליגמ הלעמלש
.(םצעה רדוחו ךשמנ םייוליגה 'יחבב םגש) הנבלה תומילשו

עגרבש שודיחהב תאטבתמ המילשהו תיתימאה הלואגד תירקיעה הלעמהש ןבומ הזמו
שדחתהל םידיתע םהש") לארשיב ותמגודו ,הנבלה תואיצמ תילגתמ זאש ןויכ - דלומה
אבו ךשמנ םצעהש אלא דוע אלו ,79(המשנה םצע) לארשיד תואיצמה םצע תולגתה ("התומכ
ינשה עגרל ןושארה עגרמ הנבלה רואב ףסותינשכ) םייוליגה תגרדב םגש ,ונייה ,שממ יוליגב
,(דלומה עגרבש שודיחה) םייוליגמ הלעמלש םצעה שגרנ (הנבלה תומילשו יולימל דעו
דח איהש המשנה םצע ,לארשי לש תיתימאה םתואיצמ תא יולגבו לעופב וארי אובל דיתעלש
תוגרדה לכב הלגתמו רדוחו ךשמנש יפכ ,"דח אלוכ ה"בוקו לארשי" ,'תי ותוהמו ותומצע םע
הבשחמ םהישובלו ,תודמו לכש ,ןוצרו גונעת ,שפנה תוחכ לכב ,הל וארקנש תומש השמחד
יוליגבו לעופב םהב רכינש ,םידיג ה"סשו םירבא ח"מר לכב ,ימשגה ףוגבו ,השעמו רוביד
."דח אלוכ ה"בוקו לארשי"ש

םצעה שגרוי םייוליגה תגרדב םגש) אובל דיתעלד תיתימאה תומילשהש ,רמול שי ז"פעו
,"ול") יוליגה תומילשב םגש - "ול סכ" ,ולסכ ח"רב רקיעב תשגדומ (םייוליגמ הלעמלש
עגרהד תושדחתהה התיה התע הזש שגרנו רכינ ,הנבלה תומילשו יולימ ,("הלא"ד אירטמיגה
ובש ,דלומה עגר ,("סכ"ל רוביחו תוכימסב "ול") יוסיכהו םלעהה ירחאלש ןושארה
םג ךשמנו רדוח םייוליגמ הלעמלש םצעהש ,ונייה ,הנבלה לש התואיצמ הלגתמו תשדחתמ
.םייוליגה תגרדב

,ולסכ ד"ויו ולסכ ט"י ,הכונח ,ולסכ שדוחד םיבוט םימיהב םג שגדומ הז ןינעש ,ףיסוהל שיו
,יכ - (ג"ס ל"נכ) תודיסחה תרותב התלגתנש הרותה תוימינפ ,הרותבש ןמשה םע םירושקה
אמגודו ןיעמ ,(העידיב םצעה תולגתה) 80"ויתיוה ויתעדי"ד ןינעה השענ תודיסחה תרות י"ע
'ה תא תעדל אלא םלועה לכ קסע 'יהי אל"ש ,אובל דיתעל תוקלא תעידיד תומילשהל הנכהו
י"נב לצא כ"וכאעו ,82"םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ יכ 81רמאנש . . דבלב
תומצע אלא ,"ליצאמ" וליפאו "ארוב" קר אל) "יתוא"ד תולגתהה ,83"יתוא ועדי םלוכ"ש
.העידי לש ןפואב (תוהמו

,84תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמב םייולת אובל דיתעלד םינינעה לכש עודיה פ"עו .י
תושדחתהה ןיעמ ל"צ ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגהל הנכהה תדובעבש ,ןבומ
םצעה תולגתה ע"והש ,הנבלה דלומד שודיחה תמגודב ,"התומכ שדחתהל םידיתע"ש
:הדיחיה 'יחבמ םג הלעמלש המשנה םצע ,לארשיד

א"ואכש ז"יע האב ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגהש פ"מכ רבודמה לע ףסונ
הנווכה רקיעש ןקתלו ףיסוהל שי - (ב"ס ל"נכ) הדיחיה 'יחב ,ובש חישמ ץוצינ הלגמ לארשימ
םצע תולגתהל (אלא ,המשנה םצעל וארקנש תומש השמחמ 'א איהש הדיחיה 'יחבל אל) איה
כ"וכאעו ןהו ,לארשימ א"ואכבש חישמ ץוצינ ןה) חישמ לש ונינע תתימא והזש ,שממ המשנה
.הדיחיה 'יחבמ הלעמלש לארשיד םצעה ,(יללכה חישמ

- "ויתחשמ ישדק ןמשב ידבע דוד יתאצמ" 85בותכה ןושלב זמורמ הז ןינעש ,רמול שיו
,'וכ רדגו ראותמ הלעמל אוהש תואיצמה םצע לע הרומש ,"יוצמ" ןושלמ (םג) "יתאצמ"
םישמתשמ םייוסמ יוטיבב שמתשהל םיחרכומש ינפמ קרו ,תואיצמ לש רדגמ םג הלעמל
חישמ תמשנד םצעה לע יאק "ידבע דוד יתאצמ"ש ,ונייה ,(ה"ס ל"נכ) "יוצמ" ןושלב
"יוצמ" םשב ארקנ ןכלש ,(תיללכה הדיחי 'יחבמ םג הלעמל) רדגו ראותמ הלעמלש
תיללכה הדיחיה 'יחב לע הרומ "ןמש"ש ,"ויתחשמ ישדק ןמשב" ז"חאלו ;("יתאצמ")
.86רבד לכב עפעפמש ןמשה תמגודב ,וינינע לכב תרדוחש ,חישמ תמשנבש

לוטיב ,הדיחיה 'יחב תולגתה ומצעב לעופש ינפל םגש - לארשימ א"ואכ תדובעב ונינעו
,87הרות ירבדב רהרהל ול ןיאש בצמו דמעמב אצמנש דעו] ה"בקהל תורסמתהו האדוהו
,המשנה םצע ,ותואיצמ םצע הנשי - [הרותה תוימינפ ,הרותבש הדיחיה 'יחבב אל יאדובו
יפכ שממ לעופב הדובעה ינינע לכל האיבמו תלעופ (ותנשמ רועינש - קר) וז "העידי"ו
אוה לארשיד םצעהש ,חישמה תאיבד ןינעה תתימא והזו ,המשנה םצעד תולגתההב םירודחש
.(ט"ס ל"נכ) שממ לעופב תולגתהב

:"חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ" ל"זח ןושלב זמורמ הז ןינעש רמול שיו .אי

םגש ,ןשי ןהו רע ןה ,הלילב ןהו םויב ןה ,יח םדאהש עגרו עגר לכב ושוריפ - "ךייח ימי לכ"
םשונ םדאש המישנו המישנ לכ לע" ,"ה-י ללהת המשנה לכ") ריואה תמישנ י"ע יח אוה זא
תומיל איבהל ךייח ימי לכ"ו .('יתשו הליכא כ"אשמ) עגרו עגר לכב תויהל חרכומש (88"'וכ
קר אל ,רמולכ ,חישמה תומי תאבהב אוה (עגרו עגר לכב) ולש תויחהש ושוריפ - "חישמה
איבהל אוה ("ךייח") ותויח םצע אלא ,חישמה תאבהל תולועפ השועו רבדמו בשוחש העשב
.חישמה תומיל

ליגרה ןושלב אלו ,אקייד "איבהל" - "חישמה תומיל איבהל" ןושלה קוידב ףיסוהל שיו
חישמה ןינעב אוה לארשימ א"ואכד תויחה רשאכש - םיבר ןושל "חישמה תומיל"ו ,"תוברל"
תולגתהב 'יהי לארשיד םצעהש ,חישמה תומיד בצמו דמעמל (אליממ ךרדב) איבמ ז"ה ,ל"נה
תופוקתה יתש לע זמורש ל"יד ,םיבר ןושל "חישמה תומיל" אפוג הזבו ;שממ לעופב
לש ןפואב חישמה תומיב ויהיש תוילעה יוביר לכ לע םג זמורו ,89חישמה תומיבש תויללכה
.ץק ןיא דע ליח לא ליחמ הכילה

:רתוי תויטרפבו

המשנה םצע רועינשכ ףכיתש ךכב אטבתמ "חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ"ד ןינעה
לש ריוא - 90חישמ לש ונינע ריואה תמישנב שיגרמ (םצעה קרו ותואיצמ םצע הלגתמש)
."חישמה ךלמ לש וחור" 91ל"זח ןושלבו ,חישמ

חישמ לש רוא ,יכ ,93"חישמ לש 92ורוא"מ םג הלעמל אוה "חישמ לש (חור) ריוא"ש ,רמול שיו
,(ב"ויכו ,23"חצנ"ש דע "'ה תומחלמ םחלי" ומכ) ויתולועפ י"ע חישמד תולגתהה לע הרומ
תואיצמ) ותואיצמ תולגתה ,רמולכ ,חישמד (תויח) םצעה לע הרומ חישמ לש ריוא כ"אשמ
ןיאבש ריוא) ותואיצמ תולגתה ירחאלו ,חישמה ךלמ רותב (94תוכלמל ז"נפל םג תמייקש
.(חישמ לש רוא) ויתולועפ י"ע לכ יניעל תולגתהה הליחתמ ,(חישמ לש ורואמ ךורע

,יכ ,("ידבע דוד יתאצמ") ותואיצמ תולגתהב אוה חישמה תאיבד שודיחה רקיעש ןבומ ז"פעו
םינינעה לכו ,לארשי תא לואגל ויתולועפ י"ע לכ ןיעל ותולגתה) ז"חאלש םינינעה יטרפ לכ
דלומש םשכ ,הב םילולכו ,ותואיצמ תולגתהמ תופעתסהו האצותכ םיאב ,(חישמה תומיד
.הנבלה תומילשו יולימל דע עגרל עגרמ הפסוה לש ןפואב הרוא תולגתה ללוכ הנבלה

התלגתנשכ ("ךייח") תויחהש - "חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ" ןושלה קוידב קתמויו
יטרפ לכ תללוכ (ותויח) ותואיצמש ןויכ ,חישמה תומיל (אליממ ךרדב) האיבמ ותואיצמ
.(הנבלה דלומ) ותואיצמ םצע תולגתהב םילולכ םלוכש ,חישמה תומיד םינינעה

:95"רקיעה אוה השעמה" - לעופל עגונבו .בי

שאר") ולסכ שדוח שארב ("התומכ שדחתהל םידיתע םהש") הנבלה דלומ 'יה רבכש ןויכ
תנשד (ישילשה ק"מהיבו תישילשה הלואג םע רושקש) ישילשה שדוח ,("הלואג לש שדוח
רתיב ףיסוהל לארשימ א"ואכ ךירצ - (לכ לכמ לכב ,הב תואלפנ תנש אהת 'יה) ב"נשת'ה
,ותואיצמ לכש ז"יע ,"חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ"ד ןינעה תשגדהב זוע רתיבו תאש
,לארשימ א"ואכ לש ותואיצמ םצע יהוזש) חישמד תויחהב הרודח ,ותנשמ רועינשכ ףכית
.חישמה תומיל האיבמש (ובש חישמ

םצעד שדוחמ ףקותב תשדוחמ תוררועתה י"ע - הז עגרב םג תויהל ךירצו לוכי הז ןינעו
ידכ "תחא הוצמ" דוע ףיסומש ז"יע ,"חישמה תומיל איבהל" (ותנשמ רועינ ד"ע) המשנה
.96הלצהו העושת םהלו ול איבהלו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכהל

תרות תצפהו דומיל ומכ ,הדיחיה 'יחב םע םירושקה םילענ םינינעב אקוד ואל - הז לכו
םיימשגה ויכרצ תניתנ ומכ ,םיטושפ םינינעב (רקיעבו) םג אלא ,הרותבש הדיחי ,תודיסחה
םיפסונה םיכרצה דחוימבו ללוכ ,(97ףוגב המשנ) ותואיצמ םצע םע םירושקה ,ידוהי לש
םג ללוכ ,99החמש לש תודועסב םיפיסומש ,98"ללהו החמש ימי" ,הכונח ימיב ,ולסכ שדוחד
לש תויודעוותהו תודועסב ז"נפלו ,(100וניאישנ וניתובר וגהנש יפכ) הכונח תועמ תניתנד גהנמה
.ולסכ ט"יו ד"וי הלואגה ימיד החמש

הלואגה יוליגבו לעופב אובת ,הלואגה שדוח ,ולסכ שדוח תלחתבש - רקיעה אוהו ר"היו .גי
דוד תיבמ ךלמ דומעי" - ונקדצ חישמ י"ע ,התומילשו הלואגה תלחתה ,המילשהו תיתימאה
'וג םימע לא ךופהא זא יכ 101רמאנש ,דחיב 'ה תא דובעל ולוכ םלועה תא ןקתי"ש דע ,"'וכ
.23"דחא םכש ודבעל

:עובשה תשרפ תלחתהבו רבעש עובשד הרטפהה םתוחו םויסב םג זמורמכו

תוכלמ תויחצנ - 102"םלועל דוד ךלמה ינודא יחי" הזרכהב תמייתסמ רבעש עובשד הרטפהה
ערזמו דוד תיבמ" אוהש חישמה ךלמה י"ע התומילשש ,המלש תוכלמב הכשמנש דוד
.חישמה ךלמד ותואיצמ תולגתה אוה וז הזרכה לש הנכותש - 48"המלש

:עובשה תשרפ תלחתהב זמורמכ - 'וכ ויתולועפ י"ע לכ ןיעל ותולגתה האב ז"חאלו ז"יעו
ןפואב איה (ותואיצמ תולגתה) חישמה ךלמד ("תודלות") הדילהש - "קחצי תודלות הלאו"
לעופש אלא דוע אלו ,105("קחצי") 104"יל קחצי עמושה לכ"ש דע ,(103"הלאו") לכ ןיעל יולג
רשא דע" ,(חלשיו תשרפב) ושעד רוריבה ןהו (אציו תשרפב) ןבלד רוריבה ןה ,106ע"הוא לע םג
רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו 108רמאנש ,חישמה ימיב" ,107"הריעש ינודא לא אובא
.שממ דימו ףכית - 109"הכולמה 'הל התיהו ושע

__________
.אי ,חכ סחניפ (1

לכב ןירת ישאר . . םכישדח ישארב" (א ,חמר ג"ח) רהזב אתיאדכ ,םימי 'ב וב שיש שדוח שארב רתוי שגדומו (2
.(ךליאו וסק'א 'ע סחניפ ת"הוא האר) "אחריו אחרי

.הנשמב - ב"עס ,בי תוכרב (3

.ולסכ ח"הבמ הרש ייח פ"ש תוחישמ - חלשת דיב אנ חלש סרטנוק םג האר (4

.שדח 'ע ק"דרהלו חאנ'ג ןב הנוי 'רל םישרשה 'ס .ב ,בי אב ע"באר האר (5

ידכ אוה ("יטעמ") טועימהש ,הזב רואיבה רמול שיד - "ךמצע תא יטעמו יכל" (ב ,ס ןילוח) ל"זח ןושל ד"ע (6
,(וכ ,ל 'יעשי) "המחה רואכ הנבלה רוא 'יהו" ש"מכ ,("יכל") הכילה לש ןפואב אוהש ךורע-ןיאבש יוליעל אובל
,(אכ ,אל 'ימרי) "רבג בבוסת הבקנ"ד ןפואב (א"ז) המחה יבגל (תוכלמ) הנבלה תלעמ הלגתתש ,הזמ הריתיו
.17 הרעה ןמקל הארו .(ד ,בי ילשמ) "הלעב תרטע ליח תשא"

.חי ,כ א"ש (7

.מ"כבו .ךליאו א"עס ,חנ ה"ר ישורד ת"וקל האר (8

.בי ,אי בקע ט"העב (9

.ד ,אפ םילהת (10

.ךליאו א"עס ,ח ה"ר (11

ןוילע רוא םלוע ימימ ןיידע ריאמ 'יה אלש רתוי ןוילע . . שדוחמו שדח רוא . . ריאמו דרוי" ה"רבש עודיכ (12
ב"יל קלחתמ ה"רד יללכה תויחהש ןויכד ,שדוח שאר לכב םג ותמגודש רמול שיו - .(ד"יס ק"הגא אינת) "הזכ
שדוחמו שדח רוא" ריאמ ח"רב םגש ,אצמנ ,הז שדוחד יטרפה תויחה הלגתמו ךשמנ ח"ר לכבו םישדח ישאר
."םלוע ימימ ןיידע ריאמ 'יה אלש . .

.דועו .ךליאו ב"עס ,ד תישארב ת"הוא .ג ,ו"פ ר"ב .א ,טכ הכוס האר (13

.(א ,במ ןירדהנס) הנבל שודיק חסונ (14

האר) "ןקתל" ושוריפש ,,ב תישארב) "תושעל םיקלא ארב רשא"ד ןפואב התיה ה"בקה י"ע ע"הרבש עודיכ (15
השעמב ה"בקהל ףתוש" השענ םהמ א"ואכש ,לארשי לש םתדובע י"ע השענ הז ןוקיתו ,(י"שרפבו ו ,א"יפ ר"ב
.(נ"שו .א ,ד"וי תבש) "תישארב

ליבשב איהש ,*הלוכ האירבה לכד "שאר"ה םה לארשיש ןויכ - "םכישדח ישאר" קוידה קתמוי ז"פעו (16
.שאר ןושלמ םג ,(מ"כבו .תישארב פ"ר י"שרפ) תישאר וארקנש לארשי
__________
,חמ חלש ת"וקל) "לוכיבכ שאר 'יחב ה"בקהל םישענ םהש שאר יל תויתוא אוה לארשי" - הזמ הריתיו (*
.האבה הרעה הארו .(מ"כבו

"םיכלהמ" תניחבב י"שנ םישענ ("יטעמ") הטמל הדיריה י"עש - (6 הרעה ל"נכ) "ךמצע תא יטעמו יכל" ד"ע (17
אקוד םדי לעש ןויכ ,לוכיבכ ,"'יוה שמש" תניחבמ הלעמל םילעתמ הטמל םתדובע י"עש אלא דוע אלו ,("יכל")
'תי ול תויהל ה"בקה הוואתנ" ,"ףוסכת ךידי השעמל" ,ה"בקהד הוואתהו ףסוכה (תומילש ןושלמ םגו) םלשנ
.(טכ 'ע ו"ח טקולמ מ"הס האר) "םינותחתב הריד

.,הכ ה"ר) הנבל שודיק חסונ (18

.ב"ס ו"כתס ח"וא א"מר .םש ה"ר י"שרפ (19

םימיה 'במ םיסנכנשכ הריתי השגדהבו ,(לופכ ןפואב) הדיחיה 'יחב םהינשב הלגתמ - םימי 'ב אוה ח"רשכו (20
ונממו ,םימיב הדיחיה 'יחב ,((ח ,א"יפ ר"ב) גוז ןב םהל ןיא לארשיש ומכ) גוז ןב ול ןיאש ,תבשה םויל ח"רד
.םלועב הדיחיה 'יחב ,(ח ,ג"פ ר"ב) "ומלועב ידיחי ה"בקה 'יה ובש" ,"דחא םוי" ארקנש ,ןושאר םויל םיסנכנ

.סחניפ פ"ס םיניע רואמ האר (21

.דועו .ב ,סר ג"חזלו .ב ,מ ב"חזל ז"מר (22

.א"יפס םיכלמ 'לה ם"במר (23

.בכר .הר 'ע ק"גא צ"יול יטוקל (24

.(ךליאו געק 'ע ח"כרת מ"הס הארו .פ"הע צ"וצמ) ף"לאה תרומת א"הה (25

.ז"חאלש ךשמהה לכ (םלעהבו חכב) ללוכש ,"שאר" םג איה וז הלחתהש אלא (26

.לעופב יוליגה תומילש םג אלא ,"אסכב"ד ף"לאהב םלעהבו חכב םילולכש יפכ קר אל (27

'יס (ח"ר ןינע) טקלה ילבש .רתע ס"ר ח"ואוטל השמ יכרדב ואבוה .(א"כשס הכונח 'לה) עורז רואו יכדרמ (28
.(6 הרעה 235 'ע ה"כח ש"וקלב ןמסנה האר) דועו .דעק

הרות-ןתמד שדוחה םג אוהש ,ריעהלו .ףרוחה ישדחב ישילשה שדוח - ולסכ שדוחל דחוימב ךיישש (29
אחריב 'וכ יאתילת ןאירוא" ,הרות-ןתמד שדוחה אוה ץיקה ישדחב ישילשה שדוחש ומכ) הרותה תוימינפד
."אצת יתאמ השדח הרות"ד יוליגהל הנכהו תמגודו ןיעמ ,("יאתילת

.(נ"שו .א"ער ,חמ הכוס) "ב"שק ר"זפ ןינעל ע"פב לגר" אוה "תרצע ינימש" ,יכ (30

."ול(סכ)"ל דחוימב ךיישש ,ו"ל יללכה םרפסמו (31

םש ימלשורי .ב ,חפ ןירדהנס) הרות ירבדמ רתוי ןיברעו ןירומחש) םירפוס ירבדמ ט"וי אוה הכונח ירהש (32
קילדמ ןושאר םוי . . ןירדהמה ןמ ןירדהמ" - הפסוהו שודיח לש ןפואב איה המצע הדובעה :םגו .((דועו .ד"ה א"יפ
.(ב"ס א"ערתס ח"וא א"מר) לארשי לכב "טושפ גהנמ" השענש דעו ,(ב ,אכ תבש) "ךלוהו ףיסומ ךליאו ןאכמ תחא

.דועו .ט"ס א"ח א"בשרה ת"וש האר (33

א"ות םג הארו) "הנומש חישמה תומי לשו . . 'יה ןימינ תעבש לש שדקמ לש רוניכ" :ב ,גי ןיכרע האר (34
.(מ"כבו .ךליאו ג"עס ,גל ץקמ

.,אק א"ח ד"וקל הארו .ולסכ ט"י "םוי םויה") דיגמה לש אלוליהה םוי םג אוהש (35

.ךליאו ב ,טנשת ד"ח ד"וקל הארו .(נ"שו .טנר 'ע א"ח ולש ק"גא) ב"סרת ולסכ ז"ט םוימ ע"נדא ק"כד ק"הגא (36
.ותלחתב "םוי םויה"

.(ולסכ 'ט "םוי םויה") ולסכ 'טב - יעצמאה ר"ומדא לש אלוליההו תדלוהה םוי ןכו (37

.(י"שרפבו םש תבש) ןמשה סנ לע עבקנש - הכונחד ט"ויהל תוכיישהמ ריעהל (38

.ךליאו ד"נפ ש"קה רעש ב"מא הכוראב האר (39

.תודיסחה תרות לש הנינע סרטנוק הכוראב האר (40

.(םש תבש) "ץוחבמ ותיב חתפ לע החינהל הוצמ" - (ןמשה סנ לע עבקנש) הכונח רנ תקלדהב ותמגודו (41

.מ"כבו .ותלחתב ט"שכ - ט"שעבהד ק"הגא (42

.אכ ,טפ םילהת (43

.אי ,ו"טפ ר"ומש - ל"זח ןושל ד"ע (44

.גכ ,טכ א"הד (45

.וכ ,םש ר"ומש (46

.דועו .א"ער ,הפ ב"ח .א"ער ,נק א"ח רהז (47

.ןמית תרגא .ב"יה דוסי קלח פ"ר ןירדהנס מ"היפ .בסש ת"למ ם"במרהל צ"מהס (48

ינפלש עגרב) ץראה לע הריאמ הניאשכ ,ירה ,(זי-וט ,א תישארב) "ץראה לע ריאהל" התאירב תילכתש ןויכד (49
.תואיצמב הניאש ומכ ז"ה ,(דלומה

.הנבל שודיק חסונ (50

.ח"פ הלפתה תוצמ שרש צ"צהל צ"מהסב 'תנו אבוה .ז"נקס ש"בירה ת"וש (51

.ז"פ םש צ"מהס .ב"פ ב"לש סדרפב 'תנו אבוה ירפס (52

.דועו .ב 'ע ר"תע מ"הס הארו .(ךליאו ז"נפ א"ח נ"ומ ורפסב ם"במרל םש ןייצמו) ג ,ו ידוקפ ת"וקל (53

.ב ,אצק ה"לש .ל"פס ב"מ םירקיע .ב"פ ח"ח םלוע תוניחב האר (54

ךייש וניאש יפכ) ומצעב ה"בקהל ותנווכש ןויכו ,םייוסמ רדגו ראות אוה "תוהמו תומצע" םג :רתוי קמועבו (55
."תוהמו תומצע" םשב ול ארוק וניא ,(ללכ רדגו ראותל

וניאש שממ 'תי ותומצעל ותנווכש ןויכ ,ימשג ןפואב 'תי ותואיצמ תרייטצמ קונית לצאש ךכב ןורסח ןיא ןכלו (56
.תוימשג יבגל תוינחורד הלעמה אל םג ,הלעמו ראות רדגב

ראש לכו ויצפח לכו (קוניתה) אוה םג אצמנ הטמל ,ירה ,הלעמל ומכ הטמל אצמנ ה"בקהש עדויש ףאד (57
.ה"בקה קר אצמנ הלעמלו ,םלועבש םיאצמנה

.ב"ער ,די אריו א"ות (58

אגרד לכמ הלעמלש שממ 'תי ותומצעל ,םא יכ ,רואה רוקמ ,"רואמ"ד ראותו אגרדל הנווכה ןיא :רמולכ (59
שגדומ ובש ,"רואמ" ןושלב םישמתשמ ,תולגתהה תודוא םירבדמש ןויכש אלא ,("יוצמ" םשב קר ארקנו) ראותו
.הטמל רשאמ רתוי הלעמל הלגתמו ריאמש "רוא"כ אלד ,"הלעמל ומכ הטמל (הלגתמו) אצמנ"ש

ומכ הניא 'תי ותואיצמש שיגדהל ידכ ,(ורפס תלחתהב ם"במרה ןושלכ) "ואצמה תתמא" םיפיסומ ןכלו (60
(הלילשב יכ ףא) םירבדמ ס"כוסש ןויכ ,הקיפסמ הניא וז הפסוה םג ,לבא ,תיתימא תואיצמ אלא ,ונלש תואיצמה
."תואיצמ" תודוא

.זל ,ב"פ ר"בד .ט ,ד"יפ ר"ב (61

.א ,זכ .א ,הכ האר ת"וקל הארו .ס"הגחד 'ג םויד תונעשוה חסונ (62

.ב"פר אינת (63

.ותלחתב ז"הדא רודיס .ה"ס םש ק"ודהמ .ו"ס א"ס (ת"ודהמ) ח"וא ז"הדא ע"וש (64

.ט ,גכ קלב (65

ט"א ,דציכ ,וללה תויתוא 'במ ץוח ןיגוודזמ תויתואה לכ ,ןה והמ ,ןוכשי דדבל םע ןה" ז ,ו"טפ ר"ומש האר (66
ע"ל ,'ק ירה פ"כ ,'ק ירה צ"י ,גוז הל ןיא 'נ תואה ןכו ,המצעל 'ה אצמנ ,'י ירה ו"ד ,'י ירה ז"ג ,'י ירה ח"ב ,'י ירה
תויתואה לכ םע גוודזהל םילוכי ןניא וללה תויתוא ינשש םשכ ה"בקה רמא ,המצעל 'נ אצמנ ,'ק ירה ס"מ ,'ק ירה
."ןישרופמ ןמצעל אלא םינומדקה תולזמו םיבכוכ ידבועה לכ םע קבדהל ןילוכי ןניא לארשי ךכ ,ןמצעל אלא
"שו .ופוסב תויתוא 'עמ ד"בח םיכרעה רפס הארו .ופוסב ש"הש ת"וקל הארו

.די ,ד"וי בקע (67

.ו"סר .ד"סר ח"וא ז"הדא ע"וש (68

.א ,הס ןירדהנס (69

ףוריצבו ,רדוסמ רובידב הלגתמש יפכ ,םצעהמ תולגתהו יוטיב אלא הניא "הדומ" תרימאש - הזמ הריתיו (70
."ןה"ד אירטמיגה אלא םניאש תויתוא

.ותואיצמ (םצע)מ האיצי איה 'יהתש הזיא העונת לכ ,יכ (71

.א ,גע ג"חז האר (72

איבלכ םירבגתמ ןה תירחש םתנישמ ןידמוע ןהשכ" ,"'וגו םוקי איבלכ םע ןה" (דכ ,גכ קלב) ש"ממ םג ריעהל (73
הדימעהש ,ונייה ,(פ"הע י"שרפ) "ןיליפת חינהלו עמש תא תורקל ,תיציצ שובלל ,תווצמה תא *ףוטחל יראכו
.ז"חאל תווצמה םויקל דוסיה איה יראכו איבלכ הנישהמ

,"'וגו םוקי איבלכ םע ןה" ש"מ קתמוי ,ותנישמ רועינשכ הלגתמש םצעה לע יאק "ןה"ש רומאה פ"עש ,ףיסוהלו
."םתנישמ ןידמוע ןהשכ"
__________
ןושלב "ףוטח"ש ריעהלו - ."יתשיאו ףוטח לוכאו ףוטח" (א ,דנ ןיבוריע) ל"זראמ ד"ע :אתוחידבד ד"עו (*
."טפאכעגפיוא" ,"רועינ"ל םג ךיישש ,"ןפאכ" אוה שידיא

.דועו .(ךליאו וסק ע"ס) ב"פ ח"פרת וקעצ ה"ד .(ךליאו זכ ע"ס) ו"פרת הבוש ה"דר (74

.ו"מסר ח"וא ז"הדא ע"וש (75

.מ"כבו .ב ,ב חלשב ת"וקל .דועו .ותלחתב ל"זיראה רודיס (76

.נ"שו .הפוסב תוכרב (77

.ב ,הל םש (78

."ךינפל ינא הדומ" תרימא ינפל דוע *"ותנשמ רועינ"ד בצמו דמעמה תמגודב (79
__________
הרוע" נ"זעו ,ןוילעה םדאל עגונב ןהו ,םדאהל עגונב ןה ,(ב ,הצ ג"חז האר) הנישל לשמנ תולגהש ,ריעהל (*
.ותנשמ רועינש ,(הס ,חע םש) "'ה ןשיכ ץקיו"ש דעו ,(דכ ,דמ םילהת) "'ה ןשית המל

.ךליאו 26 'ע ת"ש'ה ש"הס האר (80

.ט ,אי 'יעשי (81

."הרות הנשמ" ורפס םתוחו םויסב ם"במר (82

.גל ,אל 'ימרי (83

.ז"לפר אינת (84

.ק"ידצה תנש ,וז הנשל דחוימב ךיישה ,ק"ידצ רומזמל םיאב ונממש - ט"פ רומזמ םילהתב (85

.ה"ס ה"קס ד"וי ע"וש .א"ער ,זצ ןילוח האר (86

.64 הרעהבש ת"ודהמ ז"הדא ע"וש האר (87

.61 הרעהבש ר"בדו ר"ב .ופוסב םילהת (88

.דועו .ךליאו 198 'ע ז"כח ש"וקל האר (89

לכ . . רוכזת ןעמל"ד ןינעה רקיע ,ןכלו ,הז שיגרמ וניאש אלא ,חישמ לש ריואה םשונ הנישה תעב םגו (90
.(הנישה תעב םג לעפנ ז"יעו) ותנשמ רועינשכ ליחתמ "חישמה תומיל איבהל ךייח ימי

.א ,ח"פ .ד ,ב"פ ר"ב (91

.ךליאו טיר 'ע ג"חזל צ"יול יטוקלב 'תנ .ב ,דל ג"חז (92

ריוא שישכ אוה רנה רואש שחומב םיאורש יפכו ,"רוא"ה רוקמ אוה *ד"ויהש ,'י רוא תויתוא "ריוא"ש עודיכ (93
ץקמ א"ות) הכונח ישורדב ראובמכ) רואה רוקמ אוה ריואהש ,ונייה ,(ללכ ריאי אלו הבכי ריוא אלבו) רואה ביבס
.((נ"שו .ריוא 'עמ (ב ךרכ) ד"בח םיכרעה רפס םג הארו .ג ,במ
__________
םג הלעמלש שפנה םצעל דעו ,הדיחיה 'יחב ,תודהיה תדוקנ ,בקע ד"וי ,םדאה שפנבש ד"ויה לע םג זמורש (*
.הדיחיה 'יחבמ

א"שרהמ ג"אדח) "שודקה וניבר ןוגכ . . תולגב םג הלשממ םהל 'יה ןיידעו דוד ינבמ םיאבה ןתואמ" (94
.(ב ,חצ ןירדהנסל

.ז"ימ א"פ תובא (95

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה ם"במר .ב"ער ,מ ןישודיק (96

ק"הגא אינת) "ןיאמ שי אורבל ותלכיו וחכב ודבל אוה(ש) .. ותומצעו ותוהמ"מ ותווהתהש ,ימשג ףוג (97
.(ךליאו 120 'ע םולש תרות ש"הס .ט"מפ אינת האר) תומצעה תריחב איה אקוד ובו ,(כ"ס

.ג"ה ג"פ הכונח 'לה ם"במר (98

.נ"שו .ךליאו 142 'ע י"ח ש"וקל האר (99

.חנש 'ע ק"גא צ"יול יטוקל הארו .ולסכ ח"כ "םוי םויה" (100

.ט ,ג 'ינפצ (101

.אל ,א א-םיכלמ (102

ךשמהב ש"מ ד"עו ,"תונושארה לע ףיסומ" ,(*ו"או תפסותב) "הלאו" אלא ,"הלא" קר אל :רתוי תויטרפבו (103
."ןתיו רוזחיו ןתי" ,"ןתיו" (י"שרפבו חכ ,זכ) השרפה
__________
.(במ ,וכ יתוקוחב י"שרפ) "בוקעי"ד ן"יואו השמח - הלואגהל ו"או תואד תוכיישהמ ריעהלו (*

.ו ,אכ אריו (104

ונתשרפ א"ות הארו .ב ,טפ תבש .זט ,גס 'יעשי) "וניבא התא יכ" אקוד קחציל ורמאי אובל דיתעלש ריעהלו (105
.(דועו .ךליאו ד ,ד םש ח"ות .ג ,זי

.(ונתשרפ שיר י"שרפ) "השרפב םירומאה ושעו בקעי" םה "קחצי תודלות"ש ריעהל (106

.די ,גל חלשיו (107

.ופוסב 'ידבוע (108

.םש חלשיו י"שרפ (109
Back to "Dvar Malchus"