סרטנוקה לש הנושארה האצוה לש "רעש"ה םוליצ


ד"סב
רבד חתפ
- הנושארה האצוהל -

םיאיצומ וננה - (ב"נשת - ח"לשת) ולסכ שדוח שאר ריהבה םויל הנש ד"י תאלמ תארקל
'פ תבשד תודעוותהב א"טילש ר"ומדא ק"כ תוחישמ ,*"חלשת דיב אנ חלש" סרטנוק רואל
הבו ."ימלועה םיחולשה סוניכ" לגרל - וז הנש ולסכ שדוחה םיכרבמ ,ןושחרמ ה"כ ,הרש ייח
לבקל ,"חישמה תומיל איבהל" - הז וננמזבו ונרודב םיחולשה דיקפתו סוניכה תרטמ ראבמ
."חלשת דיב אנ חלש" ,ונקדצ חישמ ינפ

"םידיסחה רצוא" תכרעמ

(לכב תואלפנ תנש אהתה) ב"נשת'ה ולסכ ח"רע
,א"טילש ר"ומדא ק"כל ק"ידצה תנש
.י.נ ,ןילקורב

__________
."חלשת דיב אנ חלש" ת"ר ב"נשת - הנשה רפסמב םגו ."חלשת די"ב זמרהמ ריעהל (*


ב"נשת'ה ,ולסכ ח"הבמ ,ןושחרמ ה"כ ,הרש-ייח פ"ש תוחישמ .ד"סב

- ימלועה םיחולשה סוניכ תחיתפ -

תידיאמ םוגרת

"ק"הלב תוחנה דעו" י"ע םגרות
'א קלח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ -
'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס"(ב תידיאב)ו


שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ תלבק - הרתונש הדיחיה תוחילשה

,"חישמה תומיל איבהל" - הז וננמזבו ונרודב םיחולשה דיקפת :ימלועה םיחולשה סוניכ *
הבש הרש ייח 'פל רשקה * "חלשת דיב אנ חלש" רמאנ וילעש ונקדצ חישמ ינפ לבקל
ןפואב וז תוחילש * קחציל ךודיש אוצמל רזעילאד הנושארה תוחילשה השרפתנ
,ן"בו ה"מ רוביח - הקברו קחצי ךודיש * "ול רשא לכ" רזעילאל ןתנ םהרבאש
* ד"וי ףוריצב חישמ 'טמיג חילש * םתוחילשו לארשי תדובעו הנווכה תוללכ


ח"ומ ק"כ לש ויחיש םיחולשה - ימלועה םיחולשה סוניכ לש ותחיתפבו ותלחתהב ונדמעב .א
,הנושארבו שארב ,ריכזהל ךירצ - ץראה תופנכ עבראב ,לבת יבחרמ לכב ,ונרוד אישנ ר"ומדא
ףסותנש שודיחה טרפבו ,ללכב הז ונרודב םיחולשה לש דיקפתה תא אטבלו ,דוסיה תא
תיתימאה הלואגב ונקדצ חישמ ינפ תא לבקל - תוחילשה תדובעב ןורחאה ןמזב דחוימב
.המילשהו

לארשי-ינב לש תוחילשה תדובע תוללכב תפתושמה הדוקנה לע ףסונ ,םימעפ המכ רבודמכ
לש םיחולשה טרפבו ,1"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" איהש ,ה"בקה לש ויחולשכ ,ללכב
ןמזמ ףסותמ - םינמזה לכב הוושו תפתושמ תאזה תוחילשה תדוקנ רשא - ונרוד אישנ
תישענ איהו תוחילשה יניינע לכ תא תרדוח איהש ,תדחוימ תוחילש ,תוחילשב שודיח ןמזל
,תוחילשה יניינע לכ "םילוע" ודי-לעש 2"רעש"ה

(ללכ וא) טרפ קר וניאש ,ירקיעו יללכ שודיח והזש ,ןדיד-ןודינב המכו-המכ-תחא-לע
תאיבל הנכה - הרותב יללכ יכה ןינעה אוהש דעו ,רתויב יללכ ןינעו רקיע אוה אלא ,תוחילשב
.תוחילשה תדובע לש םיטרפהו תודוקנה לכ תא ףיקמש - חישמה

3ל"זח תעדוה יפ-לעש ,(םינורחאה תועובשהו םישדוחב טרפבו) תובר םימעפ רבוד רבכש יפכו
הבושת ושע רבכש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש העדוההו ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש
םידמועו ,(4"םירותפכה תא חצחצל" וליפא) הדובעה ינינע לכ תא ומייס רבכש דע ,ןכ-םג
לעופב םינכומ תויהל :איה וישכע תוחילשהו הדובעה ירה - ונקדצ חישמ ינפ תלבקל םינכומ
!שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ תלבקל

רבדתהל - וז הדוקנב תאטבתמ יחכונה ימלועה םיחולשה סוניכ לש הרטמהש ,ןבומ הזמ
לש תדחוימה תוחילשה תא עצבל דציכ ,לעופב ןמייקל תנמ לע תובוט תוטלחה לבקלו דחיב
.ונקדצ חישמ ינפ תלבק :ונלש ןמזה

םע (ימלועה םיחולשה סוניכל ופסאתנש םיחולשה לש) תוחילשה תדובע לש תוכיישה .ב
:ללכב תוחילשה רדגו ןינע םע ומצע חישמ לש ותוכייש תרבסהב ןבות - ונקדצ חישמ

תא איצוהל וחלש ה"בקהשכ ה"בקהל השמ רמאש) "חלשת דיב אנ חלש" 5קוספה לע
דיב אנ חלש ,םלוע-לש-ונוביר ,וינפל (השמ) רמא" :6ל"זח םירמוא (םירצממ לארשי-ינב
חילש לש רדג שי חישמבש ,רמול שי הז יפ-לעו ."תולגל דיתע אוהש חישמ דיב - חלשת
.7לארשי תא לואגל ה"בקה לש ("חלשת . . חלש") חילשה אוה חישמ .הרות יפ-לע

הצרתש רחא דיב" :קוספה לע י"שר שוריפכ ,אוה ,השמ תאז שקיב המל תוטשפב םעטה
ליאוה :"הברה םיחולש ךל שי ,דיתעל םלאוג תויהלו ץראל םסינכהל יפוס ןיאש ,חולשל
חלשי אלא ,"דיתעל םלאוג תויהלו ץראל םסינכהל" השמ תא ה"בקה חלשי אל יכה ואלבו
!םירצממ םג לארשי לש םלאוג תויהל חישמ תא חלשיש ,(חישמ) רחא חילש

השמ"ו) 8השודקד המכחה תומילש 'יה אוהש טרפבו - ונבר השמ ןיבה יאדו :ןיבהל ךירצ לבא
(השמ תא אלו) חישמ תא חולשל דיתע אוהש עדי ומצע ה"בקהש - (9"יניסמ הרות לביק
עודמ ;םירצממ לארשי תא לואגל חילשכ השמב רחב תאז לכבו ,דיתעל לארשי תא לואגל
!?"חלשת דיב אנ חלש" השמ שקיב ןכ-םא

המכח יפ-לע הז ךכש ןבומ ,תאז עיצהו שקיב (השודקד המכח) השמש רחאמ ,אסיג ךדיאלו
?ותשקב הלבקתנ אל המל ןכ-םא ;הלש תומילשה תילכתב השודקד

,תמא תרותב האבוהו) ונבר השמ לש העצהו השקב וזש תויה :תנתונה איהש ,רמול שיו
לארשי תא לואגל חלש ה"בקהש חילש ותואש - לעופב המייקתנ ןכא איה ,(10תיחצנה הרותב
,11שרדמב רמאנש יפכ - דיתעל לארשי תא לואגל חלוש אוה ומצע ותוא ,(השמ) םירצממ
."(הדיתעה הלואגב) ןורחא לאוג אוה (םירצמ תלואגב) ןושאר לאוג אוה" השמש

אוהש עדוי ה"בקהש עדיש יפ-לע-ףא) "חלשת דיב אנ חלש" ותשקבב השמ תנווכ התיה וזו
םגש ,"ןורחא לאוג"ה םע "ןושאר לאוג"ה תא רשקל - (חישמ תא ךכ-רחא חולשל דיתע
הנורחאה הלואגה םגו ,(חישמ) "חלשת דיב" םע הרושק 'יהת (םירצממ) הנושארה הלואגה
.("ןושאר לאוג") השמ םע הרושק 'יהת

טבשמ חישמו יול טבשמ אוה השמו) 12םינוש םישנא ינש םה חישמו השמש יפ-לע-ףא ,רמולכ
,הז םע הז םידחאתמו םירשקתמ םה ,םידרפנ םינינע ינש םיווהמ םהו ,((דוד תיב) הדוהי
.(ט ףיעס) ןמקלדכ

הנושארה תוחילשהמ לחה ,הרותב תוחילשה רדג תוללכב רואיבה תמדקהב ןבוי ןינעה .ג
רזעילא תא םהרבא חלשש תוחילשה - 14ונתשרפב 13(םיטרפה תוכיראבו) הרותב תרפוסמש
,ותוחילש תא לעופב ךכ-רחא עציב רזעילאש ןפואהו ,ונב קחצי רובע ךודיש תושעלו אוצמל
.הקברו קחצי ךודישב

תחקלו" 15וילא םהרבא ירבד םויקב רזעילא (לש תוחילשה) ןידבו רדגב רוקחל םוקמ שיו
"'יה חילש רזעילא" (א) :17םהמו ,םינפוא המכב הז תא שרפל שיש ;16"קחציל ינבל השא
ומצע חילשה רדגב םגו] .21"ותומכ םדא לש 20וחולש"ש ,(19תופסותב רמאנש ומכ) 18ןישודיקל
לש 'ישעה חוכ םג ,הזמ הריתי ;חלשמה השעמכ אוה חילשה השעמ :22עודיכ ,תוגרד המכ שי
דע ;חלשמהד ותומכ אוה חילשה לש ולוכ לכ - רתוי דועו ;חלשמהד ותומכ אוה חילשה
חילשכ אל) קחציל השא אוצמל ,ןכדש רדגב 'יה רזעילא (ב) .["23שממ (חלשמהד) ותומכ"
ותוא הז ןיא ,25שדקל וחוכב ןכדש םגש יפ-לע-ףאש - השדקל ןכדש וליפא וא ,(24ןישודיקל
לש ןכדש" 26םירמוא ןיא ןכדשל עגונב ןכ ןיאש המ ,חלשמהד "ותומכ" אוהש ,חילש ומכ חוכ
ינשל הבוט השועש רחא םדאכ אלא ,"ותומכ" אל שוריפב אוה ןכדש - הברדאו ,"ותומכ םדא
.(םלועה גהנמב םיאורש יפכ)

תדרפנ תואיצמכ אלא ,ותומכ אוהש םהרבא לש חילשכ 'יה אל רזעילאש ,רמול ארבס שי
אוצמל רזחמ 27'יה" רזעילאש הזמ (אפוג קחצי לש ךודישה ןינעב) עמשמש יפכ - (ןכדשכ)
,רורא התאו ךורב ינב םהרבא ול רמא ,ותב ואישהל וילא תונפל םהרבאל ול רמאיש הליע
ומצע רזעילא ךיא תוכיראבו שגדומ םירבדה רופיסבש טרפבו] 29"ךורבב 28קבדמ רורא ןיאו
ללפתהל ךירצ 'יה רזעילא :קחציל םיאתמה ךודישה תא אוצמל ידכ לדתשהל ךירצ 'יה
30קר ול רמא םהרבא ןכש ,(יסינ ןפואב דועו) הז לע ןמיס תושעלו ומצעב ררבלו ,'הל ומצעב
וילע ימ תא טריפ אלו ,"ךלת יתדלומ לאו יצרא לא 'וג ינענכה תונבמ ינבל השא חקת אל"
.'וכ םיישיא תונובשח הזב וברעתיש םוקמ שי אליממ - [שדקל

,32"ובר תרותב לשומש" ,31"ול רשא לכב לשומה ותיב ןקז" 'יה רזעילא ,אסיג ךדיאל לבא
םגו .'וכו 35"ךלמ ךלמ דבע" רשא ,34"םהרבא דבע"ו ,33"םירחאל ובר תרותמ הקשמו הלוד"ו
ירבדכ קוידב לוכה רזעילא םייק "קחציל ינבל השא תחקלו" םהרבא לש ויוויצ םויקב
.(14"'וג ךעיבשאו יכרי תחת ךדי אנ םיש") ךכ לע ועיבשה םהרבא - הזמ הריתיו .םהרבא
הקבר תא שדקל (ותומכ םדא לש) חילש 'יה אוהש ,רמול רבתסמ - םימעט דועו - ךכ םושמש
.(תופסותב אתיאדכ)

םילמג הרשע דבעה חקיו" 36בותכש הממ םג ןבומ (חילש 'יה רזעילאש) הז רבדש ,רמול שיו
קיזחה רזעילאש ,37םיראבמ םישרפמהש יפכ ,"ודיב וינודא בוט לכו ךליו וינודא ילמגמ
לע תושר תניתנל קקזנ אלו) ונוצרכ הזב תושעל לוכי 'יהו ,"וינודא בוט לכ" ("ודיב") ותושרב
."ול רשא לכב לשומה" ןכל םדוק רמאנש יפכ ,(ךכ

ידכ ,ול רשא לכ לע קחציל בתכ הנתמ רטש"ש (38י"שרב אבומה) שוריפה יפל וליפאו]
ןפואב ,רזעילא לש ותושרל הריכמה רטש תא רסמ םהרבא ירה - "םתב ול חולשל וצפקיש
תושרב 'יה (םהרבא לש) "ול רשא לכ"ש ,הזמ אצוי .הזב-אצויכו וערקל חוכה ול שיש
.[רזעילא

םא קפס תויהל לוכי וילעש 39םדאל "ול רשא לכ" רוסמל םהרבא לוכי 'יה ךיא ,הרואכלד
םג ןכלו ,(ודבע ותויהב) םהרבאל ירמגל רוסמ 'יה רזעילאש ,חכומ הזמ ?40יעבדכ הזב שמתשי
,ומצעל תואיצמ אוהש ,ןכדשכ אל) 'יה אוה - קחצי רובע ךודישה תא תושעל וחלש רשאכ
ריאשהל לוכי םהרבא 'יה ןכלו .חלשמה תואיצמ איה ותואיצמ לכש ,חילש תניחבב (אלא
.41רבדב קפס םוש ילב "ול רשא לכ" ותושרב

בתכ הנתמ רטש"ש הז לע - "אישוק ץאלק" - תפסונ הלאש תמדקהב ןבוי הזב רואיבה .ד
:"םתב ול חולשל וצפקיש ידכ ,ול רשא לכ לע קחציל

לכ םירחי אלו םדא שידקי אל םלועל"ש ,אוה 42ןידה (ב"ויכו) הקדצה תוצמל עגונב וליפא
."'וכ ול רשא לכ אלו ול רשא לכמ 43רמוא אוה ירהש ,בותכה תעד לע רבוע ןכ השועהו ,ויסכנ
זא רבכ תאז ול רסומ 'יה םא וליפא) 44קחציל "ול רשא לכ" רסמ םהרבאש אופא ןכתיי ךיא
ול חולשל וצפקיש ידכ" 'יה הזש המכו-המכ-תחא-לע ,46ןבומ רבדה 'יה אל זא םג ,45השוריב
ותויהב ,ךכב יד 'יה ,בור קר אלא ,"ול רשא לכ" תא רסומ 'יה אל םא םגש טרפבו ;"םתב
יחו ,הנש מ"ק ןב זא 'יה םהרבאש טרפבו .("םתב ול חולשל וצפקיש" ידכ ,רתויב לודג רישע
'וכ ותיב ינב רובעו ומצע רובע םיסכנל קוקז 'יה אליממו ,םינש (ה"ל) המכו המכ דוע ךכ-רחא
.(47"'וג ול דלתו 'וג השא חקיו םהרבא ףסויו" רחאל טרפבו)

דילוה םהרבא םהרבא ןב קחצי" 48רמאנש המ יפ-לע תאז ראבל 'יה רשפא םינינעה תוימינפב
םתוימינפב םג ןכש ,םהרבאל המוד קחצי לש וינפ רתסלק ,49ל"זח ורמאו ,"קחצי תא
ןיידע לבא ;50"הבכרמה ןה ןה תובאה" - דחא ךשמהו דחא רבד (תוללכב) ויה םה םתדובעבו
.הלגנ יפ-לע םינינעה תוטשפב רואיב ךירצ

:הזב רואיבה רמול שיו .ה

קר םניא - הרותב םיבותכה םינושארה (ןיאושינל הנכההו) ןיאושינה - הקברו קחצי יאושינ
ןיאושינה ויה הלא :יללכ יכה ןינע אלא ,(הקברו קחצי) םידיחי ינש ןיב םייטרפ םיאושינ
וללה ןיאושינה ידי-לע - וזמ הריתיו ,51(הלימ תווצמ םויק ירחא) ידוהי גוז לש םינושארה
קחצי ןיב םייטרפה ןיאושינה לע ףסונ ,רמולכ .לארשי ללכ לש ךשמהה ("תודלות") השענ
תא ואיבה וללה ןיאושינה ,52לארשי ללכ לש ןיאושינה תא םהיאושינ םיאטבמ ,הקברל
.תורודה לכ ףוס דע לארשי-םע םויק ךשמה תא ורשפיאו תודלותה

הנותח קר אל וזש ינפמ ,ונב קחציל "ול רשא לכ" הז ןינע לע םהרבא רסמ ןכלש ,רמול שיו
לש ונינע לכב עגונ םג הז אליממו ,לארשי ללכ לש ןיאושינ אלא ,הקברל קחצי ןיב תיטרפ
הזב סינכה אוה ךכ םושמ .(ןושארה ידוהיה) לארשי ללכ לש שארה ותויהב - ומצע םהרבא
."ול רשא לכ" - וחוכ לכ תא

רשא לכ" (הנתמב) ןתיש זא םיאתמ אל ,קחצי לש יטרפ בא רותב םהרבאב רבודמ 'יה וליא
;'וכ םהרבאל ריאשמ אוה קלחו ,ול ןתונ אוה (בור וליפאו) קלח קר :ונב תנותח רובע "ול
ותוהמ לכ והזש - לארשי ללכ לכ תא ףיקמש ,יללכ יכה ןינע םה וללה ןיאושינהש רחאמ לבא
וליפא) קלח ראשייש םוקמ ןיא - (ןושארה ידוהיה ,לארשי ללכ לש שארכ) םהרבא לש ונינעו
ןתנ אוה - "ול רשא לכ ול ןתנ" ןכל .ו"ח הזמ לדבומ אוהש ןפואב ,םהרבא לש (ןטק יכה טרפ
."ול רשא לכ" םע ,53ירמגל ומצע תא הזב (רסמו)

- ךכ-רחאו ,קחצי תא למו קחצי תא דילוה םהרבא) םהרבא לש וחוכב םיאב ןיאושינה :דועו
הזב רוסמל ךירצ 'יה ןכל .(םהרבא ידי-לע רזעילא לש תוחילשה ידי-לע לעופב ךודישה השענ
."ול רשא לכ" תא

- חילש רדגב אלא ,(ומצעל תואיצמ) ןכדש תניחבב 'יה אל רזעילאש ,רמול קתמוי הז יפ-לעו
טרפ םוש ילב ,תטלחומ תויהל הכירצ "ול רשא לכ" תניתנש םשכ :(םהרבא) חלשמהד ותומכ
לכש ,("ול רשא לכ"מ קלח 'יה אוה םגש טרפבו) רזעילאל עגונב םג ןבומ ךכ ,הזל ץוחמ
ןפואב ,חלשמהד ותומכ 'יהת (ותעד יפ-לע ךודישה תא תושעל ךלוה אוהש יפכ םג) ותואיצמ
ותואיצמ וניאו ומצעל תואיצמ אוהש ,ןכדש תמגודב) תרחא תואיצמ םושל םוקמ הזב ןיאש
.(חלשמהד

:םינינעה תוימינפב הזב רואיבה .ו

םה הקברו קחצי יאושינש ,ןקזה ר"ומדא ק"כ ראבמ (54הכרב תשרפ) ופוסב הרות-יטוקלב
ה"מ דוחי - םדאה תדובע תוללכ תא ףקשמה ,תולשלתשהה רדס לכבו הרותב יללכ יכה ןינע
תומילש - דע .ידוהי לכ לש (ן"ב) ףוגהו (ה"מ) המשנה לש דוחיה והזש ;(הקבר) ן"בו (קחצי)
יפכ ,55דח אלוכ ה"בוקו לארשי ,ה"בקל (םיפוגב תומשנ םהשכ) לארשי ןיב ןיאושינהו דוחיה
.(56הרות-ןתמ תעשב ,ןיסוריאב ,הזב הלחתהה רחאל) המילשהו תיתימאה הלואגב 'יהי הזש

לש דוחיה - ימשגה הזה םלועב תווצמהו הרותה םויקב םדאה תדובע תוללכ אטבתמ הזבש
ןיב הדירפהש הריזגה הלטבתנ זאש ,הזב אטבתמ הרות-ןתמ לש שודיחה :ן"בו ה"מ
דחאלו רבחל חוכה ןתינ זאו ,(ן"בו ה"מ ,תוימשגו תוינחור) 57"םינותחת"ל "םינוילע"
.59השודק לש אצפחל דע ,שודק השעיי ימשגה רבדהו 58ימשגה ףוגהש ,תוינחורו תוימשג
תיתימאה הלואגב 'יהי ,יוליגהו תומילשה תילכתב ,(ן"בו ה"מ לש) הז דוחי תומילשו
.[ט ףיעס ןמקלדכ ,60"רבג בבוסת הבקנ" 'יהי זא :הברדאו] המילשהו

לש השרפ"ש דע) רזעילא תוחילש תודוא הכיראמ הרותה עודמ ,ת"וקלב ראבמ הז יפ-לע
לש "הז דוחי ךישמהלו ררבל ,רזעילאד תוחילש ןינע 'יה הז" ןכש ,(61"הרותב הלופכ רזעילא
ןיאושינ תניחב אוהש ,שממ דוחיה תניחב ךישמהל" איבה הז ;(ן"בו ה"מ) הקברו קחצי
.62"תוימינפו

ימראה ןבלו ימראה לאותב לצא (ץראל-ץוחב) םרא ןדפב 'יוצמ התיה הקבר :תוטשפבו
האיצוהל וילעש ,ךכב האטבתה רזעילא לש ותוחילשו .ן"ב תניחב ,(63םיחוחה ןיב הנשושכ)
רשבל ויהו"ש ןפואב ,ה"מ תניחב ,(64המימת הלוע) קחציל השא תויהל האיבהלו םשמ
דילוהל - איה תילכתה רשאכ ,ימשגה הזה-םלועב לארשיב תיב ונביש ,(ן"בו ה"מ) 65"דחא
לכ םיאב םהמש ,(66"םיבוט םישעמ םיקידצ לש םהיתודלות" םגו) םטושפכ "תודלות"
.תורודה לכ ףוס דע לארשי

חוכה תא הנתנ (הרותב הבותכה הנושארה תוחילשה) רזעילא לש תוחילשהש ,ןבומ הז-יפ-לעו
לכב ךשמנ הז םשמו ,הרות-ןתמב לחה ,םשה תדובעב ן"בו ה"מ דוחי לש הדובעה תא לועפל
.המילשהו תיתימאה הלואגב הזב תומילשה דע ,תומוקמה לכבו םינמזה

םהרבא דבע" 67רמאש המב ןכ-םג תזמורמ רזעילא לש תיללכה תוחילשהש ,רמול שיו
- "יכנא םהרבא דבע"ב זמרה והזו .הרות-ןתמל הנכהה הלחה םהרבאמש ,68עודי :"יכנא
קחצי יאושינ) ן"בו ה"מ לש דוחיה תא לועפל חוכה רזעילאל שי "םהרבא דבע" ותויהבש
'ה) יכנא" לש יוליגהו 69"הזה רהה לע םיקלאה תא ןודבעת"ל הנכהכ רקיעו םג (הקברו
.הרות-ןתמב 70"(ךיקלא

הקברו קחצי יאושינ ןינעב הרותב תוכיראהש) רומאה יפ-לע :71הרבסה ךירצ ןיידע לבא .ז
תויהל הכירצ התיה (ן"בו ה"מ דוחי לש יללכה ןינעה תא םיאטבמ םהיאושינש םושמ איה
לש ותלועפבו ותוחילשב אלו ,(לעפ רזעילאש) הקברו קחצי לש ךודישה םצעב תוכיראה רקיע
םהרבאש ךיא - המצע תוחילשב הרותה הכיראמ עודמ ;(ן"בו ה"מ) דוחיל הנכהכ ,רזעילא
?לעופב ותוחילש תא םייק רזעילא דציכו ,ךליי ןאל םיטרפה לכ תא והוויצו ועיבשה

שיו .לעפ אוהש ן"בו ה"מ דוחי לש ןינעה םצעל תעגונ רזעילא לש ותוחילשש ,ןבומ אפוג הזמ
חילש אקוד 'יה רזעילא עודמ (ימינפה) םעטה ןבוי הז יפ-לעו - הזב םירואיבה דחא רמול
םג ךכ תויהל ךירצ ,ן"בו ה"מ דוחי לש הכשמההו הדובעה תא לועפל ידכ ןכש - (ןכדש אלו)
םע דחאתתו לטבתת וז תואיצמו ,(ן"ב) ומצע ינפב תואיצמ 'יהיש ,תאז לעופש םדאה לצא
:72אקוד חילש לש ונינע והזש .(ה"מ) חלשמה

ינפב תעד-רב ,חלשמהמ תדרפנ תואיצמ תויהל וילע (א) :םיכופה םינינע ינשמ בכרומ חילש
תעדו ןוצרמ תונשל אלו ,ולש חילש אוהש ריכהל ,חלשמל לטב תויהל וילע (ב) ;73ומצע
ךלוה אוהש עדוי אוהש דע .74חילש תויהל לדח אוה ,חלשמה תעדמ הנשמ אוה םא .חלשמה
ותומכ דע ,ותומכ םדא לש וחולשו ,חילשל והנימ חלשמהש הז חוכב תוחילשה תא אלמל
.שממ

המשנ" - ה"בקה םע יולגב תדחואמ ידוהי לש (ה"מ) המשנה :ן"בו ה"מ דוחי לש ןכותה והזו
ידי-לע - ידוהי לש תוחילשה .76"לעממ הקולא קלח" איהש דע ,75"איה הרוהט יב תתנש
תרצי התא תארב התא" ,(ן"ב) ימשג םלועב ,ימשגה ףוגב ותמשנ תא הטמל חלש ה"בקהש
םגש ,ימשגה ופוג םע ותמשנ לש ,ן"בו ה"מ לש דוחיה תא לעפי אוהש ,איה - 75"תחפנ התא
ןושארה ןינעה) ומצע ינפב "שי"ו תואיצמ וז יולגבו ומצע דצמש ,ףוגב תאצמנ המשנהש יפכ
,(77"לפט םפוגו רקיע םשפנ םישוע") המשנל לטבתי ףוגהו ,המשנה רוא וב ריאי ,(חילש לש
םירבדב אקוד םהש ,תווצמהו הרותה םויקב הדובעה ידי-לע ,ודחאתי המשנהו ףוגהש דע
,השוע ידוהיש ןינע לכבש ךכ ,םלועה תוימשגב השודקה רוא תא תולגלו ךישמהל ,םיימשג
(78ןוילעה) םדא לש וחולש" ,ה"בקה םע (ן"בו ה"מ) ופוגו ותמשנ לש תודחאתהה תרכינ 'יהת
.(חילשב ינשה ןינעה) "שממ ותומכ" דע ,"ותומכ

שי חילש לצא ןכש ,הקברו קחצי יאושינ תא לועפל ידכ אקוד חילש רדגב רזעילא 'יה ןכלו
.(ןכדש כ"אשמ) חלשמהד ותומכ תישענ ולש תואיצמהש ,ן"בו ה"מ דוחי לש תומילשה

קחצי יאושינ) וז תוחילש יולימל "ול רשא לכ" םהרבא ןתנ עודמ ,ןכ-םג ןבומ הז יפ-לעו
תא קבוח - המילשהו תיתימאה הלואגב 'יהת ותומילשש - ן"בו ה"מ לש דוחיה ןכש - (הקברו
.ונממ ץוח רבד םוש ןיאש ךכ ,'וכו 'יתווצמו הרותה לכו תולשלתשהה רדס לכ לש םינינעה לכ
יפכ) ן"בו ה"מ דוחי תא לועפל חוכה םגש טרפבו ,"ול רשא לכ" ןכ ינפל םהרבא ןתנ ןכל
.םהרבאמ אב (הרות-ןתמב הלגתנש

הרות לש דוסיה ירפסב) תודיסחב רואיבה :אלפ רבד לע רואיב רמול שי הז יפ-לע .ח
,הקברו קחצי יאושינו רזעילא תשרפב (הרות-יטוקלו רוא-הרות - תודיסחה לש הפ-לעבש
תשרפב ,ופוסבו הרות-יטוקלב אקוד אלא ,הרש-ייח תשרפב רוא-הרותב ומוקמב עיפומ וניא
- םירישה-ריש לע םישורדה םיאב ךכ-רחאו .הרות ישמוח השימח לע םישורדה ףוס) הכרב
!(הרות ישמוח השימחמ ומצע ינפב ןינעכ

דוחי - הקברו קחצי יאושינ תא לועפל רזעילא לש תוחילשהש ,זמורמ םג הזבש רמול שיו
ראבתנ ךכיפל .הדובעה ינינע לכ לש תילכתהו תומילשה איה - הלואגב ותומילשו ,ן"בו ה"מ
לש םישורדל םיאב ךכ-רחאו ,הרות-יטוקל(ו רוא-הרות) לש תומילשו םויסו ףוסב הז ןינע
םע (םיפוגב תומשנכ) לארשי לש דוחיהו ןיאושינה תומילש - אוה ונכותש ,םירישה-ריש
.המילשהו תיתימאה הלואגב 'יהי הזש יפכ ,ן"בו ה"מ דוחי לש תומילשה ,ה"בקה

םישורדה םיליחתמ םשמש] 79ארקיו תשרפב ,הרות-יטוקל רפס תליחתבש ,ףיסוהלו
קר םישורד שי ,הז ינפל כ"אשמ .ארקיו רפס ,םלש רפס לש תוישרפה רדס לע הרות-יטוקילב
,הלעמל תוחילשה ןינע ראבתנ - [ידוקפ תשרפו חלשב תשרפ :תומש רפסב תוישרפ יתש לע
,הטמל המשנ תויהל וחלש ה"בקהש ,ותומכ ןוילעה םדא לש וחולש אוה לארשימ דחא לכש
.םלועב התוחילש תא לעפתש ידכ ,ףוגב

- םדאה תדובע לש הלחתהה וזש ,זמרנ ,ת"וקלה תלחתהב ראבתנ הז רבדש הזבש ,רמול שיו
- הדובעה לש תומילשה תודוא ראבתנ ת"וקל םויסבו ;ןוילעה םדא לש וחולש אוהש ,העידיה
.אובל-דיתעל ןיאושינל הנכהכ ,ן"בו ה"מ דוחי

:"חלשת (דיב אנ חלש)" חילש רותב חישמ לש ונינע ןבוי הז יפ-לע .ט

תוחילשב לחהש] ן"בו ה"מ דוחי - תוחילשה ןינע תומילש תלעפנ ודי-לעש ,חילשה אוה חישמ
תיתימאה הלואגה תא איבהל ה"בקה לש תוחילשה - [הקברו קחצי יאושינב רזעילא
- םלועב םגו .דח אלוכ ה"בוקו לארשי ,ףוגהו המשנה לש דוחיה תומילש 'יהי זאש ,המילשהו
ךרבתי ול הריד השענ ולוכ םלועהש ןפואב ,ימשגה הזה-םלועב תוקלא לש יוליגה תומילש
.80םינותחתב

ינש ןיב דוחיו רוביחב אטבתמש ,חילש לש רדגה (םג) ומצע חישמב שי עודמ ןבומ הז יפ-לע
ןיד-קספכ] ,םדו רשב ,ףוגב המשנ לש ,לוכיבכ ,ומצעל תואיצמ :(ן"בו ה"מ דוחי) םינינע
,"'וכ ויבא דודכ תווצמב קסועו הרותב הגוה ,דוד תיבמ ךלמ" אוה חישמש ,81ם"במרה
אוה ךכ םושמש ,םידגנמ םימייק ובש םלועב אצמנ אוהש חיכומה רבד ,"'ה תמחלמ םוחלי"ו
,שממ ותומכ (ןוילעה) םדא לש וחולש - תאז םע דחיו ;82[חצניו המחלמ להנל ךירצ

קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכי" ידי-לע) לארשיב ףוגהו המשנה דוחי תא לועפל ידכ ןכש
םתודחאתהו םינינעה ינש ומצע וב תויהל םיכירצ ,םלועב תוימשגהו תוינחורה דוחיו ,("הקדב
.וידחי

השמ הצר וז העצהו השקבב - "חלשת דיב אנ חלש" השמ תשקב לש ןכותה ןבוי הז יפ-לע .י
"ןורחא לאוג"ו (השמ) "ןושאר לאוג" לש תודחאתההו רוביחה תא - לעופב לעפו - לועפל
:(חישמ)

,"ידבע השמ תרות ורכז" 83בותכש ומכ ,(הרות) המכח (רקיעב) ונינע ,ומצע דצמ 82*השמ
תיבמ ךלמ דומעי" - תוכלמ (רקיעב) ונינע ,ומצע דצמ חישמ .9יניסמ הרות לביק השמו
תלעמו (תוריפסה שאר ,המכח) עיפשמה תלעמ ןיב קוליחה ךרד-לע והזש ,רמול שיו .81"דוד
,תוכלמ ,לבקמ) הנבלה רואו (עיפשמ) שמשה רוא ןיב קוליחה ךרד-לע ,(תוכלמ) לבקמה
:(84אחישמ אכלמ דוד םע רושקה

,תועפשהה לכ רוקמ איהש ,הרותה לכ תא לביק אוה ,"'וכ הרסמו יניסמ הרות לביק השמ"
;(הנורחאה הלואגה םג) הלואגל חוכה - ללוכ ,םינינעה לכ לע חוכה ךשמנ הנממו

ףוסב (תוריפסה ףוס ,תוכלמ) הדובעה ףוסב אב אוהש - "ןורחא לאוג" אוה חישמ לש ונינע
לכ תא תוימינפב וכותב ללוכ אוה ולוטיב ידי-לעש ,לבקמה תלעמ הזב שי לבא ,תולגה ןמז
,עיפשמה רואמ רתוי תילענ הגרדמ עבונו עיגמ לבקמה רוא - הברדאו ,הלעמלמ תועפשהה
יבגל) ידוהי לש ףוגה תלעמ ,"רבג בבוסת הבקנ"ש ,המילשהו תיתימאה הלואגב הלגתיש יפכ
ןכלו .86ףוגה ןמ תינוזינ המשנה אובל-דיתעלש דעו ,85תומצעה חוכ אצמנ וב אקודש ,(ותמשנ
.ונבר השמ לש םג ,םינינעה לכ לש תומילשהו הלואגה - הלואגה תא איבי חישמ אקוד

ןושאר לאוג"ש הז ידי-לע ,"חלשת דיב אנ חלש"ש לועפל חילצה השמש ידי-לעש ,רמול שיו
ליכמ חישמ רשא - תולעמהו םינינעה ינש לש דוחיה לעפנ ,(ב ףיעס ל"נכ) "ןורחא לאוג אוה
לכ תא הרות דמליו ,(המכח) 87בר (םג) אוה ,ךלמ אוהש הזל ףסונ :תולעמו םינינע ינש ובריקב
,90ךלמה תלעמ םג ול שי - השמב הז-ךרד-לעו] 89'וכ תובאהו ונבר השמל ללוכ ,88ולוכ םעה
.91["ךלמ ןורושיב יהיו"

ןכש - 92רשע תפסותב "חילש" אירטמיגב אוה "חישמ"ש ךכב םג זמורמ הזש ,רמול שיו
,ושפנ תוחוכ רשע לכ םע חילשכ ותדובע תא עצבמ אוהש ידי-לע אוה חישמה יוליג תומילש
.תוכלמ דעו המכחמ

ידוהי לכבש ןבומ הזמ - 94חישמ תניחבמו 93השמ תניחבמ וב שי ידוהי לכש ,עודיה יפ-לע .אי
:ל"נה םינינעה ינש ןיעמ שי

לע ריאהל"ב תאטבתמ ותוחילש תוללכ ."ונוק תא שמשל" ה"בקה לש חילש אוה ידוהי לכ
ינש תוללכב שי הזבו .יקלאה רואבו השודקה רואב ולוכ םלועה תא ריאהל - 95"ץראה
םג"ש עודיכ] 96"ןטקה רואמ"ו "לודגה רואמ" ,"םילודגה תורואמה ינש" ךרד-לע ,םינפוא
,(שמש) עיפשמכ ותדובע - [םלועה ינינע לכ םיפקתשמ ידוהי לכב ,97"םבלב ןתנ םלועה תא
ידימלתמ ךרד-לע) רזוח רואב "ץראה לע ריאהל" השענ הז ידי-לעש ,(הנבל) לבקמכ ותדובעו
.הזב ןיאש המ הזב שיו .(ב"ויכו ,98םלוכמ רתוי

(ב)ו ,(הנבל ךרד-לע) חלשמל לוטיב (א) :חילשב תויהל םיכירצש םינינעה ינש הלא ,תויטרפבו
אלמל וילע דציכ ,ישיאה ולכש תועצמאב ,ומצעב ןיבמו בשוחש ,תעד-רב ,ומצע ינפב תואיצמ
."ץראה לע ריאהל" - ותוחילש תא

םג הז ןיעמ ךשמנ ,("ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג") תודחאתהב םידמוע חישמו השמש הזמו
.םינינעה ינש וב ודחאתי חילש רותבש ,ידוהי לכ תדובעב

ריאהל" ,הריאמה - שמש :םישוריפ ינש הל שיש ,"שמש" הלמב םג זמורמ הזש ,רמול שיו]
תא שמשל יתארבנ ינא"ש הז דצמ ,חילשה לש לוטיבה - שומיש ןושלמ ,"שמש"ו ,"ץראה לע
.99["ינוק תא שמשל אלא יתארבנ אל ינא"ש דע ,"ינוק

- הרותבש הנושארה תוחילשהמ עבונ ללכב תוחילשה ןינע לע חוכהש ,ליעל רבודמה יפ-לעו
,ןכ-םג ןבומ - הקברו קחצי לש ךודישה תא תושעל רזעילא תא םהרבא חלשש תוחילשה
יולימל עגונ הזו ליאוה ,"ול רשא לכ" (חלשמה) םהרבא ןתנ הנושארה תוחילשבש םשכש
ה"מ דוחי לש תיללכה הדוקנב םירודח ויהי םינינעהו םיטרפה לכש ,התומילשב תוחילשה
אוה ,"ינוק תא שמשל" ידוהי לש תוחילשו תוחילש לכב ךכ ,(הקברו קחצי יאושינ) ן"בו
ללוכה) ךרבתי ותוהמו ותומצע לש חוכה דע ,(ה"בקה) חלשמהמ "ול רשא לכ" לוכיבכ לבקמ
,ןפואבו .ימשגה הזה-םלועב ידוהי לש ףוגו המשנ לש דוחיה תא לועפל ידכ ("ול רשא לכ" תא
תחאה הדוקנב לעופב םירודח םייהנ ,לארשי לש םתדובעב םיטרפ-יטרפו םיטרפה לכש
.(ן"בו ה"מ דוחי ,תוחילשה ןינע תומילש) ונקדצ חישמ לש יוליגה :תילכתהו הדיחיהו

ח"ומ ק"כש ,תוחילשה ןינעב שודיח ףסונ וב רשא - דחוימב הז ונרודב ףסותנ הז לכב .בי
תודהיהו הרותה תצפהב ולש חילשה תויהל רודהמ דחאו דחא לכ הנימ ונרוד אישנ ר"ומדא
.המילשהו תיתימאה הלואגה תאבהל דע ,הצוח תוניעמה תצפהבו

התיה אל הז ינפלש הזכ וליפא - ידוהיל ריבסהל רתוי לק השענ וישכעש ,לעופב םיאורש יפכו
,"חילש" תויהל תוירחא וילע תלטומ ,תישיאה ותדובעל ףסונבש - ךכל תוכייש יולגב ול
אוהש ימ לכו ,וידידיו וירבח ,ותיב ינבב לחה ,םירחא לע ('וכו ויתועידיו ויתולעממ) עיפשהל
.םהילא עיגהל לוכי

תויהל ורחבנ םה אפוג לארשי-םע ךותמש ,וכז רשא הלאל עגונב - הזב תדחוימ תפסותו
םתוחילש יולימל תשדקומ ולוכ תעל-תעמה לכב םתדובע לכו ,ונרוד אישנ לש םיחולש
.הלואגה תאבהבו ,הצוח תוניעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב

םיחולשה סוניכ"ב ,דחיב םיפסאנ לבת יווצק לכמ םיחולשה רשאכ המכו-המכ-תחא-לעו
- תיתימא האנה רבדה איבמ ,100"םלועל האנהו םהל האנה םיקידצל" סוניכ רשא ,"ימלועה
סוניכ" והזש טרפבו .101רתסהו םלעה ןושלמ םג םלוע ,םלועלו םהל - השודקד האנה
לוטיבב תאטבתמ םתדובעו ,ולוכ םלועה יווצק לכב םיאצמנה םיחולש ,"ימלועה םיחולשה
דוחי לש ןפואב ,ךרבתי ול הריד השענ אוהש דע ,רואל ותכיפהבו םלועה לש רתסההו םלעהה
.ל"נכ ,הלואגל הנכהכ ,ן"בו ה"מ

,דחוימב וז הנשב שודיחה ףסותנ - הנשו הנש לכב םיחולשה סוניכל ךייש הזש - אפוג הזב .גי
:ונקדצ חישמ לש תוחילשה ,"חלשת דיב אנ חלש" לש תוחילשה תדובעל רשקב

ינינעה לכ ומייס רבכש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ עידוה ,(א ףיעס) ליעל רבודמכ
.ונקדצ חישמ ינפ תלבקל ,"םכלוכ ןכה ודמע" ,םינכומ םידמועו ,הדובעה

םינמיס המכ ומייקתנ םלועה תוערואמבש ,ךכב םג (םימעפ המכ רבודמכ) תאז םיאורש יפכ
הזב הארנש יפכ ,"םכתלואג ןמז עיגה"ש (102ינועמש טוקליב) ןמיסהמ לחה ,הלואגה לע
המבש ,ולא םימיב וארש המ ללוכ] םייברעה תונידמב טרפב ,103"וזב וז תורגתמ תויכלמ"ש
"םולש" ןעמל םינינעה לכ לע רתוול םינכומ םהש ועידוה םה ,"םולשה תדיעו" הנוכש
.[מ"כאו !"רעי אלו םיבוד אל"ש הלגתנ לעופבו ,לוכיבכ

תואלפנ תנש אהת 'יה תובית-ישאר א"נשת'ה - הרבעש הנשה לש ןמיסה םייקתנ רבכו
הזש - הכותב(ו) ,הב תואלפנ תנש אהת 'יה - ךשמנו ךלוהו - וז הנשב הפסוהבו ,ונארא
.הנשה לש המשנהו ןכותהו תוהמה השענ (תואלפנה)

ךותמ אקודו - םינינע המכו המכב חצניו "'ה תמחלמ םוחליו"ה לעפנש ךיא לעופב םיאורו
רעש יוליג - 'נ :"חצנ" לש יוליגה םע רושק ,תויחצנ ןושלמ םג אוה ןוחצנו .םולש לש המחלמ
רושקה ,ונקדצ חישמ לש יוליגה - 'חו (וז הנשל וארק י"נבש יפכ) קידצה תנש - 'צ ,ן"ונה
.(104םדא יכיסנ הנומש) הנומש רפסמב

תוחילשה תדובע תלחתה יולימ רחאל ןמזמ רבכ םידמוע םיחולשהש רחאמש ,ןבומ הזמ
דע ,תוחילשה תדובע עצמא רחאל ןמזמו ,הצוח תוניעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב
לעופב האב אל ןיידע ןכ-יפ-לע-ףאו ,(ל"נה ונרוד אישנ תעדוהכ) תוחילשה תא ומייס רבכש
תא איבהל ידכ תושעל והשמ ראשנ ןיידעש ,רמול ךירצ - המילשהו תיתימאה הלואגה שממ
.שממ לעופב הלואגה

חישמ תויהל יואר אוהש הדוהי ערזמ 'א דלונ רודו רוד לכב"ש עודיה יפ-לע :אוהו
וחלשיו ת"ישה וילא הלגי ןמזה עיגישכו לאוג תויהל ותקדצמ יוארה 'א" ,105"לארשיל
חישמהו ,ונרודבש דיחיה חילשה ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תעדוה יפ-לעו ,106"'וכ
דיב אנ חלש"ה םייקתהל ליחתמש ,ןבומ ירה - הדובעה לכ תא ומייס רבכש ,ונרודבש דיחיה
תדובעב וישכע ראשנש דיחיה רבדהש ,ןבומ הזמו .ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש תוחילשה ,"חלשת
ותוחילש תא םייקל לכויש ידכ ,שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ תא לבקל - אוה ,תוחילשה
!תולגהמ לארשי לכ תא איצוהלו לעופב

וארק הבש ,(םיחולשה סוניכ םייקתמ ובש) הרש-ייח תשרפ תבשב השגדהב דמוע הז רבד
ינינע לכ לע חוכ ןתונ הזש ,הקברו קחצי יאושינל רזעילא תא םהרבא חלשש תוחילשה תודוא
.ונקדצ חישמ לש תוחילשה ןינע תומילש - דחוימבו ,תוחילשה

,הלואגה שדוח ,[שדוח-שאר םימי ינש - וז הנשבו] ולסכ שדוח םיכרבמ תבש והז הזל ףסונו
ישילשה שדוחה דגנכ] םימשגה ימיב ישילשה שדוחה ,107הרותה תוימינפד הרות-ןתמ שדוחו
םג םירושק םימשגש ,ףיסוהלו .107[תילגנה הרות-ןתמ לש שדוחה - (ןויס שדוח) 108ץיקה ימיב
אקודש ,109"ץראה ןמ הלעי דאו" ,(הנבל ךרד-לע) הלעמל הטמלמ - חישמ לש ותוחילשל םה
דוסי) "דא" השענ תוימשגהמו ,תוימשג תוירמוחהמ השענ ,ףוגב המשנ ,(ן"ב) "ץראה ןמ"
םיקלא חורו"מ הלעמל רתוי דוע ,הלעמל הטמלמ "הלעי" אוהש ,(רתויב קדה דוסיה ,ריוואה
ותמשנ רותב 'יחתה לעפנש רחאמ - 110"חישמה ךלמ לש וחור הז" ,"םימה ינפ לע תפחרמ
לע תפחרמ םיקלא חור" אוהש יפכ קר אלו) ףוגב המשנכ ,שממ לעופב ר"ומדא ח"ומ ק"כד
.("םימה ינפ

סוניכ" לש החיתפבו הלחתהב התע ונדמועב איצוהל שיש לעופב הארוהה האב הזמ .די
:"ימלועה םיחולשה

לכ לשו וישכע תוחילשה תדובעש ,םיחולשה לכל העדוהבו הזרכהב תאצל ךירצ - שארל לכל
.ונקדצ חישמ ינפ תא ולבקיש - הזב תאטבתמ ידוהי

,הצוח תוניעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפה לש תוחילשה תדובעב םיטרפה לכ :רמולכ
.ונקדצ חישמ תלבקל ךילומ הז דציכ - וז הדוקנב םירודח תויהל םיכירצ

ימי לכב) הדובעה ינינע לכ :111"חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ" - סוניכה אשונב שגדומכו
תומיל איבהל"ב םירודח תויהל םיכירצ (םויה תועשו יטרפ לכב - ומצע םוי לכבו ,ךייח
חישמש הכחמו דמוע (חילשה) אוהש ,(תומוקמ המכב בותכש יפכ) "תוברל" קר אל ."חישמה
ידכ וב יולתה לכ השוע אוה - "איבהל" אלא ,'וכו הזמ הנהייו הזב קלח לוטי אוה זאו אובי
ןושל) תומי לש אלא ,דחא םוי לש הלחתהה קר אל ,םיבר ןושל "חישמה תומיל איבהל"
- חישמה תומי לכ אלא ,81"חישמ תקזחב" אוה חישמה רשאכ קר אל) חישמה תומי - (םיבר
.('וכו 81"יאדו חישמ" לש תומילשה םג

לכ דציכ תובוט תוטלחה איבהלו אובל תוכירצ םיחולשה סוניכמש - איה תוטשפב הנווכהו
חישמ ינפ תלבקל 'וכו וריעבו ומוקמב םידוהיה לכ תא ןיכהלו ומצעב ןנוכתהל ךירצ חילש
ןפואב ,הפ-לעבשו בתכבש הרותב ראובמכ ,חישמ לש ונינע תא ריבסמ אוהש ידי-לע ,ונקדצ
חישמ ינינע דומיל ידי-לע - דחוימב ללוכ ,ותנבהו ולכש יפל דחאו דחא לכ לצא לבקתמה
.תעדו הניב המכח לש ןפואב טרפבו ,הלואגו

.ללכ ללכה ןמ אצוי ילב ,ידוהי לכל ךייש הזש ןבומ ירה ,הזה ןמזב הדובעה יהוזש תויהו

,שפנה תוחוכ רשע לכב ,תומילשב ודיקפת תא אלמי חילש לכש ידי-לעש ,ןוצר יהיו .וט
תומילשו יוליגה) תא שממ דימו ףכית ואיבי - הזב וסנכיו ודחאתי םיחולשה לכש טרפבו
,"חלשת דיב אנ חלש" - ולש תוחוכה רשע יוליג םע דחי ,יתימאהו ירקיעה חילשה (לש
ח"ומ ק"כש ,וינפלש רודב 'יהש יפכו - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ - ונרודבש חילשה
תעבש" לכ לש תומילשה תא שיש ךכ ,ודיחי ונב 'יה אוה רשא ,ויבא םע דחאתנ ר"ומדא
.תורוד עבשה לכ ,"הרונמה ינק

,יתימאה חלשמה לא חילש לכ אב - תוחילשה תדובע תא ומייס רבכש רחאמ :רקיעו דועו
תא השעת ,לוכיבכ ,התאש ןמזה עיגה וישכעו ,יתוחילש תא יתישע :עידומו ,ה"בקה
- תוריפסה רשע םע דחיבו ,112"'וג בקעיל וירבד דיגמ") חילש אוה ה"בקה םגש] ךתוחילש
ונל חלש - 113"חלשת דיב אנ חלש" :[ונקדצ חישמ אוה ,לוכיבכ ,ומצעב ותוהמו ותומצע ירה
!שממ לעופב ונקדצ חישמ תא

דחא עגר דוע לארשי תא קיזחהל הצור ה"בקה אמש ,קפס תויהל לוכי ןיידע םא וליפאו
המ לכ" :ידוהי לכ קעוז - ול הבסמ תולגה ןמזב הדובעהש חור-תחנה לדוג ןעמל ,תולגב
ךירצ רמוא ,ה"בקה הז ,תיבה-לעבש המ לכ ;114"אצמ ץוח השע תיבה-לעב ךל רמאיש
ןחלושל ץוחמ ,"אצ" לש בצמב םולשו-סח עגר דוע ראשיהלמ ץוח ,"אצמ ץוח" ,תושעל
די" התלחתבו תנש - "חלשת דיב אנ חלש" :ה"בקהמ לוכיבכ םיעבותו םישקבמ .םהיבא
!המילשהו תיתימאה הלואגה תא רבכ אבהו - "חלשת

תומילש תא דימ שי (הכרב תשרפ הרות-יטוקל םויסב) תוחילשה תדובעב תומילשה םע דחיו
הטלחהה תא םג םילבקמש ידי-לע טרפבו] ה"בוקו לארשי לש - םירישה-ריש - ןיאושינה
דומיל ידי-לעש .םמויס דע םהיקלח לכ הרות-יטוקלו רוא-הרות רפס לכ תא דומלל הבוטה
,[לעופב הכשמהה תא רתוי דוע םירהממ ,ולא םינינעב הרותה

,םידוהיה לכלו ידוהי לכל ,לארשיל לוכיבכ הדומ ומצע ה"בקה ,רבג בבוסת הבקנש ןפואל דע
,(תומילשה תילכתב התיה אל איהש וליפא) םתדובע לע

שדקמה-תיבל ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשוריל ,שדוקה-ץראל לארשי לכ תא ךילומ אוהו
.שממ דימו ףכית - רקיעה אוהו דועו ,ישילשה


__________
.ןישודיק ףוס אתיירבו הנשמ (1

.(240 'ע ח"שת מ"הס הארו) נ"שו .22 'ע ת"ש'ה ץיק ש"הס האר (2

.ב ,זצ ןירדהנס (3

.ט"פרת ת"חמש תחיש האר (4

.גי ,ד תומש (5

חלוש יכנא הנה רמאנש 'וכ חולשל דיתע התאש שיא ותוא דיב :מ"פ א"רדפ הארו .פ"הע בוט חקל שרדמ (6
.2-3 תורעה 8 'ע א"יח ש"וקל הארו .(הלואגה רשבמ) 'וג איבנה והילא תא םכל

אוה חישמש השמ ירבד ללוש הז ןיא ,(םינפב ןמקל האר לבא) לעופב הלבקתנ אל השמ תשקבש ףאד (7
.דיתעל לארשי לואגל חילש

.נ"שו .ךליאו 244 'ע ו"ח ש"וקל האר (8

.א"מ א"פ תובא (9

.מ"כבו .ז"יפר אינת האר (10

.ב ,הע םיטפשמ א"ות .יחיו 'פ םיקוספה 'ש .א ,גנר א"חז .ו ,םש .ד ,ב"פ ר"ומש האר (11

.אי ,טמ יחיו ח"הוא םג האר (12

.(ךליאו 130 'ע א"ח ש"הס) נ"שת .(ךליאו 58 'ע א"ח ש"הס) ט"משת הרש ייח פ"ש תחיש םג האר (13

.ךליאו ב ,דכ (14

.ד ,םש (15

לודג 'יהש קחצי לש וחילש רותב רזעילא תא חלש םהרבאש ,18 הרעהבש הנקמה 'סו תופי םינפ הארו (16
ןישודיק חילש ןיאד (יכדרמ תוהגה םשב ו"ס ה"לס ע"הא א"מר) םיקסופה תעדל ףאו .,המ ןישודיק הארו)
רזעילא (ב) .ת"מ ינפל (תובאה לצא) אוה ןכ םא ע"צו .אמלעב הנקתו תחא העידל קר (א) :הז ירה ,חילש השוע
הרעהבש םישרפמ האר ,הקבר תא שדקל לוכי 'יה הז דצמו ,(חילש ומכ אלו) ופוגכ אוהש םהרבא לש ודבע 'יה
.18

תא שדיק רזעילאש - הרותה ישרפמו םישרדמה שוריפו ,19 הרעהבש 'סותה שוריפ פ"ע אוה ןמקל אבה (17
בוט חקל .בהז םזנ שיאה חקיו (בכ ,םש ונתשרפ) פ"הע הדגא שרדמ) *הסורא תישענ איהו ,קחציל הקבר
האושנ םג וא ,(םילמג הרשע דבעה חקיו (ד"וי ,םש) פ"הע (םינקז רדה) 'סות .דבעה אצויו (גנ ,םש) פ"הע
.(דועו .הקבר תא דבעה חקיו (אס ,םש) פ"הע ונרופס .הל תוא ל"דרבו ז"טפ א"רדפ האר)

**גהנמהל םאתהב אוה ,(בכ ,םש) "'ידי לע םידימצ ינש" םש רזעילאש הזד ,רמול שי - הז שוריפ יפלו]
םהש 'ידי לע םידימצ ינשו ,ןישודיק 'יה אוה - בהז םזנ"ש ,םש הדגא שרדמ הארו .***תעבטב שדקל
.["תפסות םישמחהו תולותב תבותכ דגנכ םיתאמה ,םישמחו םיתאמ

א"רדפ האר) ול השדקתנ כ"חא קרו קחציל האיבה אלא השדיק אלש עמשמ םישרפמו םישרדמ המכב לבא
.(33 הרעה 168 'ע ;22 הרעה 165 'ע ו"טח ש"וקל הארו .י"ר תעדל םש
__________
רמימל אכיא (ס ,םש ונתשרפ) הקבר תא וכרביוד ארק יתיימד (א"פר) הלכ תכסמבש ל"נה 'סותב האר (*
.(24 הרעה האר לבא) ןיסוריא תכרב םתהד

'י 'ית .(א ,טי) 'ה ןוקית שיר ז"וקת האר ,"רהז ינוקיתב םעט םהל שיו" :םשו) זכ ס"ר ע"הא א"מר (**
י"א ינבל לבב ינב ןיב םיגהנמ ףוליח רצוא 'סב הארו) בנקת הוצמ ךוניח .((ב ,הנ) אכ 'ית .(ב"ע שיר ,הכ)
האר ,הכלה פ"ע הזב רואיבה - .(לבבב כ"אשמ תעבטב שדקל י"א גהנמד (הפוסב ק"ב ש"שיב םג אבוה)
הכוראב הארו - .(ג תוא ה"לפ ללוכה רעשב אבוה) א"ס נ 'יס הנקמה 'ס .ג"פר תושיא 'לה ם"במרל נ"עפצ
"דשת קלב פ"ש תחיש

ת"העבמ םינקז תעד) "תעבטב השדקו" (חי ,חל בשיו) ומתוח הל ןתנש - רמתו הדוהיב וניצמש המ ד"עו (***
.(ךליאו 337 'ע ו"טח ש"וקל הארו .ת"הע םינקז בשומ .םינקז רדה - תופסותב ה"כו .פ"הע

'לה ם"במר) ןישודיקו ןיטיג תרותב וניאש יפל ןישודיקל חילש השענ דבע ןיאו ,דבע 'יה רזעילאש ףאו (18
חילשל דבע םג תונמל רשפא 'יה ת"מ ינפלש ,תוטשפב ל"י - (ו"ס ה"לס ז"עהא ע"ושוט .ז"יה ג"פ תושיא
ת"הע א"ירהמ 'יפו הלולב החנמבו .(תושיא 'לה שיר ם"במר האר ,"ןישודיק תרות" זא 'יה אלש ןויכ)
.ןישודיקל חילש השענ ןכלו רזעילא ררחיש םהרבאש ,דועו םש ונתשרפ

השענ דבע ןיאש ל"נה ןידש ,םשו] ב ,אמ ןישודיקל הנקמה ;ב ,םש ונתשרפ תופי םינפ - הזב רואיב דוע
תרותמ אל ודבע י"ע שדקל לוכיו ינאש שדקמה לש ודבע לבא רחא םדאל עגונב קר אוה ןישודיקל חילש
ז"טפ א"רדפל ל"דרב ז"דע הארו .[(נ"שו .א"עס ,וצ מ"ב) "ובר דיכ דבע די"ד ,ופוגכ יוהד אלא תוחילש
.דועו .(ו) ה"גהב בל תוא

.ב ,ז תובותכ - רמאנש ה"ד (19

.נ"שו .ב ,אמ ןישודיק .ב ,דל תוכרב הנשמ (20

.םש ןישודיק) "תירב ינב םכחולש ףא תירב ינב םתא המ" ,לארשיב אקוד ךייש תוחילשה ןינעש ףאו (21
,(רזעילא י"ע םהרבא תוחילש - ד"ודנבו) ע"הוא י"ע ע"הואב םג תוחילש ךייש 'יה ת"מ םדוקש ל"י - (נ"שו
דועו .(םינפב ןמקלדכ) "ובר תרותמ הקשמו הלוד" ,"ול רשא לכב לשומה ותיב ןקז" 'יה רזעילאש טרפבו
.(18 הרעה הארו) ופוגכ אוהש ,םהרבא לש ודבע 'יה רזעילאש - רקיעו

ח"ח ש"וקל הארו .א"וקב ה"כס ג"סרס ח"וא ז"הדא ע"וש הארו .א ללכ (ליגנע י"רהל) בוט חקל האר (22
.152 'ע א"ח א"שנת ש"הס .ךליאו 133 'ע א"ח נ"שת ש"הס .303 'ע כ"ח .ךליאו 148 'ע ב"יח .ךליאו 323

.ג ,א ארקיו ת"וקל .ח"כרס ש"בירה תובושתב ןושלה ה"כ (23

'יטשפ ירייא אלו 'וכ איה אמלעב אתכמסאד הארנ"ש םש תובותכ 'סותב םייסמש המ יפל םג עמשמדכ (24
.(א"פ יתבר הלכ 'סמב שרופמ ןכו) "ןיסוריא תכרבב ארקד

.ד"ס םש ע"הא ע"וש האר (25

הכדשל ל"או תינולפ השאב ץפח אוהש ותעד הליגש אלא אידהב חילש והונימ אל וליפא" םש ע"וש הארו (26
."תשדוקמ וז ירה תוחילש יונימ אלב ול השדקו ןכדשה ךלהו ול

.בי זמר עשוה ש"לי .ט ,ט"נפ םש ר"במ ,טל ,דכ ונתשרפ י"שר (27

- תוחילשה ןינעב ותמגודש ,(דכ ,ב תישארב) "דחא רשבל ויהו ותשאב קבד"ש אוה ןיאושינה ןינעד (28
."(שממ) ותומכ םדא לש וחולש"

קשמד אוה יתיב קשמ ןבו ירירע ךלוה יכנאו יל ןתת המ" :(ג-ב ,וט ךל ךל) םהרבא תנעטמ םג ריעהלו (29
.(אתוילעמל אל) "יתוא שרוי יתיב ןב הנהו ערז התתנ אל יל ןה ,'וג רזעילא

-ג ,םש ונתשרפ (30

.ב ,םש (31

.ב ,חכ אמוי (32

.ב ,וט ךל ךל י"שרפב אבוה .םש (33

ונתשרפ) "יכנא םהרבא דבע" - הקבר תיבל ואובב וירבד תא רזעילא (רוגס רבד תחיתפכ) חתפש יפכו (34
.(דל ,םש

תועובשבו - .ג ,ז"טפ ר"ב .ז ,א םירבד (י"שרפב אבוה) ירפס .,בי ךתולעהב י"שרפב אבוה) גי וצ אמוחנת (35
.ךלמכ ךלמ דבע :ב ,זמ

.ד"וי ,םש ונתשרפ (36

.דועו .ינוקזח .ונרופס .ן"במר (37

.נ"שו .(בע תוא) פ"הע ש"ות הארו .("יקיתאיד וז") אי ,ט"נפ םש ר"במ ,פ"הע (38

שרפל י"שר לש וחרכה והזש ראבמו) רזעילא לש ותושרל ונוממ ןתנש רמול ןכתי אל :ןאכ ם"אר האר (39
.('וכ קחציל בתכ הנתמ רטש

ז"יע רשא ,קחציל השא תחקל וחלשל רזעילא תא ררחיש םהרבאש ,(18 הרעה ליעל) רואיבה יפל טרפבו (40
'יה "ול רשא לכב לשומה" רמאנשכ הז ינפל כ"אשמ) ונוצרב הלעיש יפכ םהרבא יסכנ לכ םע תושעל וחכב
.((א ,גכ ןישודיק .ב ,חפ םיחספ) ובר הנק דבע הנקש המו ופוגכ אוהש ,ודבע

המ לכ לע וטילשהש . . לשומה והמ :(ג אציו (רעבאב) אמוחנתב אוה ז"דעו) [ומ] ה"מפ תישארב תדגאב (41
םג לבא .'וגו הרשע דבעה חקיו דימ ,םשמ ינבל השא חקו - יל שיש המ דבאמ התא וליפא ול רמאו ,ול שיש
.קחציל השא תחקל ידכב - םהרבא לש ותוחילשב קר (א"כ ,ב"ויכו ותבוטל םתס דוביא אל) אוה הז

.מ"כבו .ה"ה ז"פ םיינע תונתמ 'לה .ב"יה ה"פ תועד 'לה הארו .םימרחו ןיכרע 'לה ףוס ם"במר (42

.חכ ,זכ יתוקוחב (43

רשא לכ רסמ" םהרבאש ל"פאאד ,אוה - הנתמ רטש ול ןתנש י"שרפל חרכההש ,ןאכ דודל ליכשמ האר (44
."ןקיר ותיב ראשנו דבעה דיב ול

."הנתמ רטש" אוה י"שר ןושל כ"אשמ .(םש ל"דר הארו) ז"טפ א"רדפב אתיאדכ (45

,,הכ ונתשרפ) "קחציל ול רשא לכ תא םהרבא ןתיו" םהרבא ייח ימי ףוסב רמאנש המ כ"אשמ (46
םהרבא ןתיו"ב הפסוהה ןאכ י"שר ישרפמבו ן"במרב הזב ט"וקשה הארו) "ול רשא לכ" קחצי ונבל שירוהש
רואיב ףיסוהל שי ,םינפב ןמקל ראובמה פ"עו .הנתמ רטשב "ול רשא לכ תא ול ןתיו" ןאכ נ"שמ יבגל "'וג
קחצי לש ןיאושינה ללגב הנתמ רטשב "ול רשא לכ" ול ןתנ ןושאר קוספבש ,םיקוספה 'ב ןיב שרפההב
.(מ"כאו .השורי תרותב "ול רשא לכ" ול ןתנ ינש קוספבו ,הקברו

.ךליאו א ,הכ ונתשרפ (47

.תודלות פ"ר (48

.תודלות פ"ר י"שרפב אבוה .ו תודלות אמוחנת .א ,זפ מ"ב (49

.ו ,ב"פפ .ו ,ז"מפ ר"ב (50

.ה ,ס"פ ר"ב האר (51

.87 'ע ל"ח ש"וקלב ז"דע האר (52

ןקתל ךירצש ימ"ב אל אוה ,"ויסכנ לכ םירחי אלו םדא שידקי אל"ש הלבגההש ,הקדצב אוהש ד"עו (53
.כ ,ט ב"הד בותכה 'ל פ"ע) בשחנ ףסכ ןיאש ,ףוגה תאופרמ שפנה תאופר הערג אלש אטישפ(ד) ,ןיידע ושפנ
ת"הגא םג הארו .י"סוס ק"הגא אינת) (ד ,ב בויא) "ביתכ ושפנ דעב ןתי שיאל רשא לכו ,(אכ ,י א"מב ז"דעו
.(ךליאו 217 'ע ז"כח ש"וקל האר) ונוממ(ב ןיד איהש הקדצ)מ הלעמלש ושפנל עגונה ע"והזש ,((א ,גצ) ג"פ
לש ושפנב עגונ (אלימב)ו לארשי ללכל עגונה יללכ ןינע ותויהבש ,הקברו קחצי יאושינל עגונב ל"י ז"דעו
.*"ול רשא לכ" הז לע ןתנ ,םהרבא
__________
וא ,קחצי יסכנמ ןוזינש ןבומ - (ול רשא לכ קחציל ןתנש ירחאל) לעופב םהרבא לש ותסנרפל עגונבו (*
ל"נכ) "'וג םהרבא ןתיו" ינשה קוספב הפסוהה יהוזש ,ןאכ בקעי תלחנ הארו) םיסכנ דוע גישהל לדתשה
.("ןאכמ רחאל הנקש םיסכנה" דצמ - (46 הרעה

.ךליאו ול 'ע ג"סקת מ"הס םג הארו .ךליאו ג"עס ,וצ - "הוצ הרות (ד ,גל הכרב) פ"ע רואיב"ה ףוסב (54
.ךליאו ל 'ע ס"רת מ"הס .ךליאו ב ,זכק ונתשרפ ת"הוא .ךליאו א ,הלק ונתשרפ ח"ות

.א ,גע ג"חז האר (55

."ןיאושינ ויהי חישמה תומיל לבא . . ויה ןיסוריא הזה םלועה" (ו"טפס ר"ומש) ל"זחאמכ (56

.דועו .ג ,ב"יפ ר"ומש .וט אראו אמוחנת (57

"תרחב ונבו" ירהו ,"'וכ ירמוחה ףוגה אוה ןושלו םע לכמ תרחב ונבו" (ךליאו ב"עס ,טס) ט"מפ אינת האר (58
.(ד"ס ס 'יס ח"וא ז"הדא ע"וש האר) ת"מב 'יה

.נ"שו .ךליאו 212 'ע ז"טח ש"וקל הכוראב האר (59

.אכ ,אל 'ימרי (60

.ח ,ס"פ ר"במ ,במ ,דכ ונתשרפ י"שרפ (61

.ד ,וצ םש ת"וקלה 'ל (62

.ד ,ג"ספ ר"ב .ב ,ב ש"הש (63

.ב ,וכ .וכ ,הכ תודלות י"שרפ .ג ,ד"ספ םש (64

.דכ ,ב תישארב (65

.ו ,ל"פ ר"ב הארו .חנ פ"ר י"שרפ (66

.דל ,דכ ונתשרפ (67

.נ"שו .ךליאו ב"ס וז הנש ךל ךל פ"ש תחיש האר (68

.בי ,ג תומש (69

.ו ,ה ןנחתאו .ב ,כ ורתי (70

.ךליאו 130 'ע א"ח נ"שת'ה ש"הס םג האר (71

.ךליאו 131 ע"ס נ"שת ש"הס .60-62 'ע א"ח ט"משת ש"הס םג האר (72

.א ,גכ ןיטיג (73

.ךליאו ב"ס בפק 'יס מ"וח ע"וש .ךליאו ב"ה א"פ ןיפתושו ןיחולש 'לה ם"במר (74

.מ"כבו .א ,טס פ"כהויל םישורד .ךליאו א ,אע וניזאה ת"וקל הארו .רחשה תוכרב חסונ (75

.ב"פר אינת .ב ,אל בויא (76

.ב"לפ אינת האר (77

.ג ,א ארקיו ת"וקל האר (78

.םש (79

.ו"לפר אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .ג יתוקוחב םש .זט אשנ אמוחנת האר (80

.ד"ה א"יפ םיכלמ 'לה (81

.'וכ חצנו חילצהו השע םא :(ןמית י"תכב ןכו ,םדרטשמאו ימור סופדב) םש ם"במרה 'ל ךשמהכ (82

.זמק 'ע ח"ערת מ"הס .א,חיק אציו ת"הוא האר ,ןלהל אבהב (82*

.נ"שו .ד ,ל"פ ר"ומש .א ,טפ תבש הארו .בכ ,ג יכאלמ (83

,הכ ה"ר) "הנבלל לשמנ"ש ,"םייקו יח לארשי ךלמ דוד" הנבל שודיק חסונב םירמואש הזב שגדומכ (84
תמגוד ה"בקה אוהש הלעבב קבדתהל רוזחת לארשי תסנכו ,התומכ שדחתהל דיתעו" ,(י"שרפבו א
.(ב"ס ו"כתס ח"וא א"מר) "'וכ 'ה ןגמו שמש (אי ,דפ םילהת) ש"מכ ,המחה םע תשדחתמה הנבלה

.ךליאו 120 'ע םולש תרות ש"הס .(ב"ע שיר ,לק) כ"ס ק"הגא אינת האר (85

.ב ,גית ב"ח םיסרטנוק מ"הס .ךליאו 127 ע"ס ש"ות ש"הס םג הארו .ב-א"צפ ז"לרת הככו ךשמה (86
.מ"כבו

.מ"כבו .(ךליאו א ,חק צ"מרד) ךלמ יונימ תוצמ צ"צהל צ"מהס האר (87

.מ"כבו .ךליאו א ,זי וצ ת"וקל .ט"פס הבושת 'לה ם"במר האר (88

.מ"כבו .םש ת"וקל האר (89

.(54 הרעה 170 'ע ט"יח ש"וקלב ןמסנ) דועו .א"יה ו"פ ח"בהיב 'לה ם"במר (90

.פ"הע ן"במרב אבוהש (דועו .ד ,ח"מפ ר"ומש .ותלחתב םילהת שרדמ) ל"זח 'יפכו .ה ,גל הכרב (91

.ךליאו 358 'ע ט"כח ש"וקל הכוראב האר (92

.ב"מפר אינת (93

.סחניפ פ"ס םיניע רואמ (94

.וט ,א תישארב (95

.זט ,םש (96

.ב"ע שיר ,ה רבדמב ת"וקל הארו .אי ,ג תלהק (97

.א ,ז תינעת (98

ףוס אתיירבו הנשמב (ד"כשת םילשורי ,ילבבה דומלת לש דיה-יבתכ ףסוא) י"תכ ס"שה תסריג ה"כ (99
.וער זמר 'ימרי ש"לי םג הארו .םש הנשמל המלש תכאלמב אבוה ןכו .ןישודיק

.ב"עס ,אע ןירדהנס הנשמ (100

.מ"כבו .ד ,זל חלש ת"וקל האר (101

.טצת זמר 'יעשי (102

.ד ,ב"מפ ר"ב םג הארו .א ,די ךל ךל בוט חקל שרדמ (103

.ב ,בנ הכוס (104

.תור תליגמל ארונטרבה 'יפ (105

.דועו .'ע ללכ ף"לאה 'עמ הדשה תאפ ח"דש הארו .(ח"צס) ופוסב (ו"ח) מ"וח ס"תח ת"וש האר (106

.ךליאו גכר 'ע ק"גא צ"יול יטוקל האר (107

.דועו .אציו 'יפ ל"זיראהל ת"ל האר (108

.ו ,ב תישארב (109

.א ,ח"פ .ד ,ב"פ ר"בבו .ב ,א תישארב (110

.ה"מ א"פ תוכרב (111

.ט ,ל"פ ר"ומש הארו .טי ,זמק םילהת (112

.ב"נשת ת"ר אוה "חלשת דיב אנ חלש"ד - וז הנשל תוכיישהמ ריעהל (113

.ב ,ופ םיחספ (114
Back to "Dvar Malchus"