ה"ב
ב"נשת'ה ,ךל ךל 'פ תוכלמ רבד

הלואגה ינינעבו הרותה תוימינפ דומילב םימלענה תוחוכה תא תולגל

הסינכל הנכהו הרות ןתמל הנכה ,ךל 'פב תובאה תדובעמ הארוהה *
,(ץראל הסינכהו ת"מ ירחאל םג) םוי לכ תדובעב - ץראל
* הלואגל הנכהב ונרוד תדובעב דחוימבו


ב"נשת'ה ןושח-רמ א"י ,ךל ךל פ"ש תוחישמ


תידיאמ םוגרת

"ק"הלב תוחנה דעו" י"ע םגרות
א"ח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ -
'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס"(ב תידיאב)ו


- וניבא םהרבא לש ותפוקת הליחתמ וז השרפב :תירקיעו תיללכ השרפ איה ךל ךל תשרפ .א
ךל ךל םרבא לא 'ה רמאיו" - םהרבאל ה"בקה לש ןושארה יוויצב ,התישאר .ןושארה ידוהיה
רבדב ,2השרפה ךשמהב ,ןכמ רחאל ,1"ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ
וינבלו םהרבאל תתל ה"בקה לש ותחטבה ,ןכו ,לארשי-ץראב םהרבא לש ותעיסנו ותכילה
- ןכו ,4"םלוע דע ךערזלו הננתא ךל" ;3"תאזה ץראה תא ןתא ךערזל" - לארשי-ץרא תא
ץראה תא יתתנ ךערזל רמאל תירב םרבא תא 'ה תרכ אוהה םויב" - םירתבה ןיב תירבב
.5"'וג תאזה

י"ע הלימה תוצמ לש המויקו ,הלימ תוצמ לש יוויצה תודוא רפוסמ הב - השרפה םויסל דע
'וג יתירב תאז" - ה"בקה ןיבו לארשי-ינב ןיב תירב תתרכנ התועצמאב רשא ,וניבא םהרבא
.7"םלוע תירבל םכרשבב יתירב" ;6"ךירחא ךערז ןיבו םכיניבו יניב

תוצמו לארשי-ץרא לע ה"בקה תחטבה ,"'וג ךצראמ ךל ךל" - השרפבש ולא םינינעש ןויכמ
ידוהיה ,וניבא םהרבא לש ותדובעב (הרותב םירכזומה) םינושארה םינינעה םה - הלימ
םנכות יוטיב ידיל אב םהבש ,ךכמ ןבומ - ולוכ לארשי םע לש ורוקמ ונממ רשא ,ןושארה
.ללכב תודהי לשו הרותה תוללכ לש יללכה

תונכהב חתפ םהרבא .8"הרות םיפלא ינש" לש הפוקתה הלחה וניבא םהרבא םעש עודי .ב
אבומה יפכו) הרות ןתמ (לש דוחיה) ליחתה ונממ לחה ,ךכמ הריתי .הרות ןתמ תארקל
.(9ל"זיראה יבתכב

רשא ץראה לא 'וג ךצראמ ךל ךל" וניבא םהרבאל 'ה לש ויוויצ זאמ ,הפוקתה הלחה דחוימב
םהרבא לש וישעממ - דבלב םיטעמ םיטרפ אלא - הרותב םיראותמ אל םג ןכלש) "ךארא
יפכו ,"'וג ךצראמ ךל ךל" יוויצב ליחתמ וישעמ רואית רקיע .לארשי ץראל ואוב םרטב וניבא
.(11תודיסחה ישורדב הכוראב ראובמכ (10םינש ה"ע ןב רבכ 'יה זאש) לארשי ץראל אבש

:ןיבהל שיו

לש םתדובעב םוקמ לכבו ןמז לכב תיחצנ הארוה אוה - 12הארוה ןושלמ - הרותב ןינע לכ
עוריא 'יהש - "'וג ךצראמ ךל ךל"מ הרות ןתמ רחאלש י"נבל הארוהה ןכ-םא איה המ .י"נב
והזש ,רואיבה !?13"הוה הוהד יאמ" הרואכל - הרות ןתמל דבלב הנכה הוויה רשא ימעפ דח
- הרות ןתמ רחאלש הדובעל חכ-תניתנו הנכה איה "ךל ךל"ד םהרבא תדובעש ,עדיל ידכ
.14הרות ןתמ ירחאל לארשי-ינב תדובעב לעופב הארוה ןאכ ןיאש םושמ ,קיפסמ וניא

םא - ש"כמב) 15שדחמ המיע תויחל שי ,הרותב השרפה תאירק ידמ ,הנש לכב :ןכ לע רתי
תא םיארוק ובש הנשב דחוימה ןמזב אוה ךכש כ"וכאע ,16"םישדח ךיניעב ויהי םוי לכב"
םיררועתמו םיבש זאש ןויכ ('ירחאלו 'ינפל תוכרב תפסותב ,םיברבו ,הרותב הלוכ השרפה
הפסוהב :הברדאו ,17הנושארה םעפב םתושחרתה תמגודב - השרפב םירבודמה םינינעה
.(18שדוקב ןילעמש ללכה פ"ע) זוע רתיבו תאש רתיב וליפא

הנכהכ "'וג ךל ךל" לש ןינעה ררועתמו בש ,ךל ךל תשרפ תבשב ,הנש ידמש ,אצמנ ז"פע
.הז ינפלש םינש(ב תופסוה)ה לכ יבגל (הנכהב) הפסוהבו ,הרות ןתמל הלחתהו

ןתמ רחאל רבכ ונדמעב - התע ונילא ,(הרות ןתמל הנכהה) רבדה תועמשמ יהמ :רואיב שורדו
ןתמ תומילשו רמג רחאל ,אלא ,הרות ןתמ לש הלחתההו הנכהה רחאל קר אלו .הרות
!?הרות

,20הוה ןושל 19"הרותה ןתונ" - םוי לכב ירה םייק הרות ןתמ לש ןינעה :תאזמ הריתי
רכזוהש יוויצל םאתהבו .16"םישדח (רתוי דועו ,21םישדחכ) ךיניעב ויהי םוי לכב" ל"זחאמכו
'יהש יפכמ רתוי תילענ אגרדב תויהל שודיחה ךירצ םוי לכבש ןבומ ,"שדוקב ןילעמ" - ליעל
ןפואב ךכל ףסונבו ,הרות ןתמ לש ןינעב תוימוי-םויה תוילעה לכ רחאל ,ןכ-םא .ןכל םדוק
,ןנחתאו תשרפבו ורתי תשרפב הרותב הז ןינעב םיארוק רשאכ) הנשב הנש ידמ - דחוימ
םינש ,םימי לש לודג יכה יוביר ךשמב תוילע רחא תוילע - ("ונתרות ןתמ ןמז"ב כ"וכאעו
!?הרות ןתמל הנכהכ ,"ךל ךל" לש ונינע אפיא והמ - תורודו

הלא םתוא רובע קר תדעוימ ,הרות ןתמל הנכהכ "ךל ךל" לש הדובעה יכ ,רמול רשפא-יא
תורבדה תרשע לש םתלועפו םיוליגש םושמ - הרות ןתמב הרושקה הדובעה םלצא הרסחש
םתדובע תגרדב םייולת (ויה) אל (הנשו הנש לכב ןבומ ז"דעו ,הנושארה םעפב) הרות ןתמב
חרפ אל ףוע ,חווצ אל רופצ") ולוכ םלועה לכב לעפ ומצע דצמ הרות ןתמבש יוליגה ;י"נב לש
לע דיעמה רבד ,24"ןתמשנ 23החרפ" רובידו רוביד לכ לע רשא דע ,ידוהי לכב כ"וכאעו ,(22"'וכ
.(25"ןתמשנ החרפ" ןכל רשא) ףוגב המשנכ הדובעה תומילשל דע ועיגהש ךכ

,הנש לכבו םוי לכב םייק הרות ןתמש ןויכ :תנתונה איהש ,הזב רואיבה תדוקנ רמול שיו .ג
שגדומ הזש יפכו] וילא םדקש "הרות ןתמ" יבגל שממ "םישדח"ל דע ,רתוי הלענ ןפואב
אלש ונייה ,תיתימא הכילה תויהל הכירצש (הרות ןתמל הנכהה) "ךל ךל" לש ןינעב דחוימב
הנכהכ "ךל ךל" לש הדובעה תויהל ןכא הכירצ ךכיפל - [ןמקלדכ ,םדוקה ובצמל ךרעב
.וז הנש לשו הז םוי לש הרות ןתמל המדקהו

רוביד לכ ירחאלו ,ןתמשנ החרפ רובידו רוביד לכ לעש ,ל"נה ל"זחאמב שגדומ םגש יפכ]
החרפ"ש רחאל :27"הרות לט אוהו" ,26"םתוא 'יחהו םיתמ וב תויחהל דיתעש לט דירוה"
ירה - ל"נכ ,(ףוגב המשנכ) הדובעה תומילשל ועיגהש ןויכ ,ןושארה רובידב "ןתמשנ
'יחה" ןכל .רתוי הנוילעו השדח תוחילש המשנה לע הלטוה ,(הרות) 'יחת לש לטה תועצמאבש
.אגרדמ הלעמל אגרד - האלה ןכו ינשה רובידה ירחא םג ז"דע .ףוגב המשנכ בוש "םתוא
לש אגרדה ,(םיתמ וב תויחהל דיתעש) 'יחת לש לט י"ע אקווד 'יה "ןריזחה"ש ,ףיסוהלו
.[ןמקלדכ ,אובל דיתעל 28"השדח הרות"

לש הדובעב - הרות ןתמ רחאל םג - ידימתה ךרוצה לש ומויק תביס .רתוי קמועב רמול שיו
"הרות ןתמ"ב רתוי תילענ אגרדל הנכהב חרכהה לשב קר הניא (הרות ןתמל הנכהכ) "ךל ךל"
.(הזבש אגרד לכבו) הרות ןתמ לש תומילשה ןינע םצעל עגונ "ךל ךל"ש םושמ אלא ,(ל"נכ)

ותסינכו םהרבא לש ותכילה תודוא ונתשרפב רפוסמה לע תולאש רפסמ םידקהב ןבויו .ד
םהרבאל ה"בקה י"ע התניתנו לארשי ץרא תחטבהו ,("ךארא רשא ץראה") לארשי ץראל
.וערזלו

ול התניתנו ,לארשי ץראל םהרבא תסינכו תכילה רבדב ונתשרפב רכזומה ןינעהש ןויכ
:הלאשה תלאשנ - השרפה תא םיארוק רשאכ הנש ידמ הפסוהבו רזוחו בש ,וערזלו

תא יתתנ ךערזל" - י"נב ידיל לארשי ץרא תא לעופב רבכ רסמ (ונתשרפב) ה"בקהש רחאל
םכל איה השורי" ,29("םהלש איה ירהו") "יתתנ רבכ" ,רבע ןושל "יתתנ" ,"'וג תאזה ץראה
הושבכ םרטב דוע) 31"איה תקזחומ לארשי ץרא" - עגונ רבדה הכלהל םגש דע ,30"וניתובאמ
הכראל ץראב ךלהתהו םוק" תא םייק םהרבאש י"עש 32םישרפמה יפל טרפבו ,(י"נב
;35םלוע דע וערזל לארשי ץרא תא הנק (34"אתקזח הב דבע") 33"הבחרלו

שוביכ) ןושאר שוביכב לארשי ץרא תא לעופב רבכ שבכ ןכא לארשי םעש רחאל כ"וכאעו
- (ארזע שוביכ) ינש שוביכב ןכ ירחאו (עשוהי

"ךצראמ" םהרבא לש ותאיצי לע השרפב רופיסה לש לעופל תיוושכעה ותועמשמ יהמ
הרואכל םה הלא - לארשי ץרא תא ול קינעה ה"בקהשו ,"ךארא רשא ץראה לא" ותכילהו
?םמצע לע דוע רתוי םיבש םניאש רבעה תוערואמ

תולגה לש םינושארה תורודב :תולגה לש םינורחאה תורודב רתוי דוע תקזחתמ וז 'ישוק]
הדובעל עגונ "ךארא רשא ץראה לא 'וג ךצראמ ךל ךל" לש ןינעה יכ ריבסהל 'יה ןתינ
;("לארשי ץרא"ל הכפוהלו ץראל-ץוח תא ררבל) 36"לארשי ץרא ןאכ השע" לש תינחורה
ףאש ירה - תולגב תורודה ךשמב "לארשי ץרא ןאכ השע"בו לש הדובעה יוביר רחאל לבא
תאז לכב ,(אב אל ןיידע חישמש 'יארהו) הלוכ הדובעה ירמגל המייתסנ אל םנמא םא
התכיפהו ץראל ץוח שוביכ לש הדובע תלחתהמ רתוי הברה םדקתמ בלשב רבכ םיאצמנ
ךרוצה ידכמ ,הדובעה לש התישארל רבעמ הברה רבכ םיאצמנש כ"וכאעו ."לארשי ץרא"ל
ץרא ("ןאכ השע" לש הדובעב קסעתהל ונייהד) לא תכלל ןכמ רחאל קרו "ךצרא"מ תאצל
.[לארשי

:הזב רואיבה ל"יו .ה

ץראה תא יתתנ ךערזל") םירתבה ןיב תירבב םהרבאל לארשי ץרא תא ה"בקה ןתנ רשאכ
.38תוצראה רשע לכ תא (תירב התואב) 37לעופב ול ןתנ רבכ אוה ,(לעופב "יתתנ רבכ" "תאזה
תאו יניקה תא" - תוצראה 'ג תא םג אלא ,"'וגו יתחה תא" - תוצראה עבש תא קר אל
'וכ השלשהו םיוג העבש אלא םהל ןתנ אל" לעופבו יולגבש קר ."ינומדקה תאו יזינקה
תבב דימ לכה ןתנ ה"בקה לבא .40"חישמה ךלמה ימיב" - 39"דיתעל השורי תויהל םידיתע
אל ןאכ םג ,תוצראה 'ז שוביכב רבדה תמגודב .םיבלש םנשי לעופב ןינעה םויקבש אלא) תחא
.('וכו םיבלש המכב אלא תחא תבב אל ,ןמז רחאל אלא ,םהרבא ןמזב לכה 'יה

אל" השעמ תעשבו ,(דיתעה לע) החטבה קר וז התיה ,תוצראה 'גל עגונבש דמלנ םא וליפא]
'ג תשוריש ןבומ ירה - "דיתעל השורי תויהל םידיתע 'וכ השלשהו םיוג העבש אלא םהל ןתנ
תומילש לעפות זא ;(תוצראה 'ז לש םג) לארשי ץרא לכ לש שוביכה תומילשל תעגונ תוצראה
.[(רשעה ךותמ 41רכנימד אבור םה רשאכ טרפב) תוצראה 'זב םג

- ארזע ןמזב וא ןושאר תיב ןמזבו עשוהי ןמזב וליפאו - הזה ןמזבש ןויכמש ,ןבומ הז לכמ
רבדהש יפכ] ,(ינומדקו יזינק יניק) תוצראה 'גב אלו תוצרא העבשב קר (רתויה לכל) וקיזחה
ונבר השמ לידבה שלש ,ויה םירע שש" - 42ם"במרה ד"ספכ - טלקמ ירע ןידב הכלהל עגונ
לע תורחא שלש ןיפיסומ חישמה ךלמה ימיב"ו ."ןענכ ץראב עשוהי לידבה שלשו ,ןדריה רבעב
לש ןינקה תומילשב רסח אליממ [40"ינומדקו יזינק יניקה ירעב ,ןתוא ןיפיסומ ןכיה . . ששה
.43(תוצראה 'ז לש םג) לארשי ץרא

רחאל וליפא .לארשי ץראבש םידוהיל עגונב אוה ןכ ,המצע לארשי ץראל עגונ רבדהש םשכ
יולת הב רשא תואיצמ) "'ילע 'יבשוי לכ" לש בצמ םינמזה לכב 'יה אל ןיידע ,ץראה שוביכ
.45תוגרד רפסמ תומייק - אפוג "'ילע 'יבשוי לכ"ב וליפא :ךכמ הריתי .44(לבויה יניד םויק
ותואבש י"נב לכ ושוריפ 'ילע 'יבשוי לכש ירה (לבוי ינידב) הכלהלש פ"עאש ,תוטשפב ןבומ
לכ" 'יהי רשאכ ,אובל דיתעל לבא ,[ןושארה תיבה ןמז בורו ,'וכו עשוהי ןמזב 'יהש יפכ] רודה
לכמ י"נב לכ םג ,(46ןויטבמס רהנמ םינפל ולגש) םיטבשה תרשעל ףסונב - "'ילע 'יבשוי
לכ"ב תומילש רתוי 'יהת יזא - (תוצראה רשע לכ) "'ילע"ב תומילש זא 'יהת ןכו ,תורודה
.שממ "לכ" ,"'ילע 'יבשוי

ןינע ןכו ,"ךארא רשא ץראה לא 'וגו ךצראמ ךל ךל" - ונתשרפבש ןינעה דציכ ןבומ הז יפל .ו
ןיאש ןמז לכש ןויכמ ,הזה ןמזב םג לעופל עגונ - ("הבחרלו הכראל" הכילהה י"ע) ץראה ןינק
'יבשוי לכ" לש תומילשה תילכת הז ללכבו) ינומדקו יזינק ,יניק - תוצראה 'ג תא לעופב ןיידע
ןינק לש ומוציעב םיזחוא ןיידע - המילשהו תיתימאה הלואגב ,(תורודה לכמ י"נב לכ - "'ילע
ךל" 'יהיש שרדנ ןיידעו ,(תומילשה תילכתב וניא ןיידע תוצראה 'ז ןינק םג זאש ןויכ) ץראה
רשא ץראה לא" ץראל ץוחמ וכלי (תורודה לכ לשו) תומוקמה לכמ י"נבש ,"'וג ךצראמ ךל
.תוצראה רשע לכ - התומילשב לארשי ץרא תא ונקיו ,"ךארא

לכב י"נב וקקותשה ךכיפל - (םוי לכב אוביש הכחא) 47"אוביש םוי לכב ול הכחא"ש ןויכמו
רשע לכ לש ןנינקלו ,"ךארא רשא ץראה לא 'וג ךצראמ ךל ךל" רבכ םיוקיש תורודה
.תוצראה

ולכ" רבכש םימעפ המכ רבודמכ - הז וננמזבו הז ונרודב דחוימ ןפואב עגונ הז ןינעש ,ףיסוהלו
רבכ םירותפכה תא םגו הבושתב ובש רבכש עידוה ר"ומדא ח"ומ ק"כו ,48"ןיצקה לכ
ןושארה רודה אלימבו תולגל ןורחאה רודה אוה ונרודש ירה םינמיסה לכ יפל .וחצחיצ
ךל ךל"ל לעופב תונכהה תא רבכ ךורעל - אמרג ןמזהש ןינע והזש ןבומ ז"פע .הלואגל
לכ - התומילשב לארשי ץרא תא ונקיו ,שממ דימו ףכית ,"ךארא רשא ץראה לא 'וג ךצראמ
;םירתבה ןיב תירב זאמ וניתובאמ ונל השורי ,י"נב לש םלוע תלחנ ןהש - תוצראה רשע
ןמזה ותואבש ןויכ ,םולש יכרדבו םעונ יכרדב תוצראה 'ג תא ולבקיש 'יהי תעכ שודיחה
םנוצרב י"נבל ןתוא ורסמי םלועה תומוא .49'וכ המחלמ 'וכ םש 'יהי אל (חישמה תומיב)
.בוטה

ןויכמ .הרות ןתמל הלחתהו הנכהכ "ךל ךל" לש ןינעה רואיבב םג רמול שי ז"דע .ז
ץרא תומילש 'יהת רשאכ) 50המילשהו תיתימאה הלואגב 'יהת הרות ןתמ לש תומילשהש
ירה - 28"אצת יתאמ השדח הרות" לש יוליגה 'יהי זאש ,(ןמקלדכ ,תוצראה רשע לכ - לארשי
איה לבה ז"הועב דמול םדאש הרות" ירהש) אובל דיתעל הרות ןתמ לש תומילשה ךרע יפלש
הנכהב ןיידע םיזחוא ,(אצת יתאמש השדח הרותה יבגל כ"וכאע .51"חישמ לש ותרות ינפל
.הז תארקל "ךל ךל" לש הנכה ,הזל

הגרדב םוי לכב ונשי רשא "הרות ןתמ" ןינעל קר אל תעגונ "ךל ךל" לש הנכהה ,תרמוא תאז
הרותה תלבקל הנכהכ תעגונ איה - רקיעבו - םג אלא ,ליעל רומאכ ,ומדוק םויל רתוי תילענ
.ןכל םדוק ויהש הרות ןתמב תוילעל ירמגל ךרעב אלש 'יהי הזש ,ל"תעל השדח

םידקהב ןבות ("ךל ךל" י"ע הזל הנכהלו) הרות ןתמ םע תוצראה רשע ןינק לש ותוכייש .ח
:52הרות ןתמל הנכהה תדובע לש התליחת יהוז ,"'וג ךצראמ ךל ךל"ש ךכב רואיבה

הריזגה לוטיב) םינותחתהו םינוילעה לש םרוביח תא לעפש ךכב איה הרות ןתמ לש ותוידוחי
ירמגל ןהש תוקולאה תוגרדש .(53םינוילעל ולעי אל םינותחתו םינותחתל ודרי אל םינוילעש
םתורשפאב אהי םינותחת םיארבנו ,"םינותחת"ה ךות לא וכשמוי םלועה ןמ הלעמל
'יהיו ימשגה ץפחה ךפהי ,םיימשג םירבדב תווצמה םויק י"ע ."םינוילע"ה םע דחאתהל
.56'תי ותומצעל - ול הריד ,55םינותחתב ךרבתי ול הריד הוהתת רשא דע ,54השודק לש אצפח

לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל" ןינעב ותלועפו םהרבא לש ויוויצ םע לחה הז ןינע
.(ןמקלדכ) 58הלימ תוצמ םויק י"ע דחוימ ןפואבו ,57"ךארא רשא ץראה

תא םהרבא דבע (םינש ה"ע ןב םהרבא 'יה רשאכ) "'וג ךצראמ ךל ךל" יוויצה םדוק 59םג
;םשה תא דבע ;60וארובב ריכה אוה .הלענ ןפואב - ויבא תיבו ותדלומ ,וצראב - ותדובע
לש ןויסנב יוטיב ידיל םג אבש יפכ) שפנ תוריסמ ךותמ - םלועב תוקולא םוסריפב קסעו
םהרבא לש ותדובעו ותלעמ לדוג ןינעב) 62ךיראמ ם"במרהש יפכו .(61םידשכ רואב שאה ןשבכ
תא גישהש דע 'וכ ותעדב טטושל ליחתה ,הז ןתיא למגנש ןויכ" :("ךל ךל" יוויצה םדוק דוע
הקולא םש שיש םעידוהלו םלועה לכל לודג לוקב אורקלו דומעל ליחתהו 'וכ תמאה ךרד
,63ףקותו קזוח ןושלמ - "ןתיא" ןושלה קוידב ףיסוהלו ."'וכ דובעל יואר ולו םלועה לכל דחא
,דחא רבעמ ולוכ םלועה לכ - ירבעה םהרבא) םלש םלוע דגנכ ףקותה לכב בצינ םהרבאש
- "םהרבא" אלו ,"םרבא" ןיידע 'יה זאש פ"עא) םהמ לעפתנ אל ללכו (64דחא רבעמ אוהו
,(ןמקלדכ ,65"םייוג ןומה בא"

והנישו וכפה ,66"םוקמ לש ףא ןורח" ןושלמ ,"ןרח" 'יהש ףא ,ומוקמ לע לעפ םהרבא רשא דע
- (תמא תרותב ארקנש יפכו) ומש לע םוקמה ארקנ רשא דע ,(67"ןרחב ושע רשא שפנה" י"ע)
התאו" 68ש"מכ) "ויבא תיב"ו "ויבא" לע ותלועפ י"ע ."ךיבא תיב"ו "ךתדלומ"ו "ךצרא"
.(69"הבושת השע חרתש ךדמלל" ,"םולשב ךיתובא לא אובת

רפוסמ אל ,ךל ךל תשרפל דע םהרבא לש ותדובעל עגונה לכבש ,ונא םיאור ,תאז לכ תורמל
ץרמנ רוציקב השענ (חנ תשרפ ףוסב) רפוסמ ןכ רבכש המ וליפאו ,(בתכבש) הרותב ללכ
התיה זא דע - 52תומוקמ המכב ראובמכ ,ךכל הביסה .70(םידחא םיקוספ המכ דועו ,ותדיל)
,םינותחתו םינוילע) תודרפנ תויואיצמ יתש ויה וביבס םלועהו אוהש הזכ ןפואב ותדובע
לעמ תואשנתה י"ע וא - םינפואה ינשמ דחאב התשענ ותדובעו ,(דרפנב - תוימשגו תוינחור
'יה - םלועב לעפ ןכש םינינעה םתואב - וא ,(71ןויער לכמ םלענה לכש - םר בא ,םרבא) םלועה
;(םינוילעה םע רשק אלל) םתגרדב וראשנ םינותחתהש ןפואב הז

רשא ץראה לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל" 'ה יוויצ תא םייק םהרבאש ידי-לע
ללוכ .זא דע ותדובעב ותוליגרו תולבגההו תודידמה לכ ךותמ אציו ררחתשה אוה - "ךארא
תולבגההו תודידמה ךותמ וליפאו ,("'וג ךצרא" 'יהיש ידכ) םלועה ךותב לועפל הדובעה םג
םינוילעה ןיב - הריזגהו הציחמה תא - הלבגההו הדידמה תא םג לטיב אוה - השודק לש
ךצראמ" ותאצב ,ה"בקה יוויצ תא ותושע י"ע ,57ןותחתו ןוילע לש רוביחה לחהו ,םינותחתהו
ךתוא הלגאו הארא" - "ךארא רשא ץראה לא" ותכילהבו ,"ךיבא תיבמו ךתדלוממו
ותומצע ותואיצמ תיתימא ,(םינותחת) ץראב הלגתנ - (73"ךתומצעו ךתוהמב") 72"ךמצעב
.(םינוילע) ותוהמו

ותדובעב קפתסה אל םהרבאש - "ךארא רשא ץראה לא 'וג ךצראמ ךל ךל"ד שודיחה והזו .ט
יפל אלא ,רתויב תילענ הדובע תאז התיהש תורמל ,תומדוקה הנש שמחו הנש םיעבש ךשמב
הכילה לש ןפואב הדובעה השדחתנ זאו .ךרדל אציו ,'וכ ותוליגרמו ומוקממ אצי ,'ה יוויצ
ובצמו ודמעמ תא ירמגל בזועש ,ךרעב אלש הכילה - השוריפ תיתימא הכילהש ,("ךל")
,הלבגהו הדידממ הלעמלש הכילהב ךלוהו ,(השודק לש בצמו דמעמ הז םגש תורמל) םדוקה
עוסנו ךולה םרבא עסיו" ,אגרד רחא אגרד תועיסנו תוכילה לש ךשמה ולצא 'יה - אפוג הזבו
.74"'וג

ץרא ,"ךארא רשא ץראה לא" הלע אוה ןרח ץראמש ,הלעמל הטמלמ ןה - 75םינוויכה ינשבו
ליחתה אוהש - הטמל הלעמלמ ןהו ;(ל"נכ) "ךמצעב ךתוא" ושוריפב "ךארא"ו ,לארשי
ימשגה הזה םלועה ךותב תוקלא ךישמהל ,םינותחתו םינוילע רוביח לש הדובעה תא תושעל
.ןכ ינפל 'יהש הממ (ךרעב אלש) רתוי הלענ ןפואב ,ונמיה הטמל ןותחת ןיאש ןותחת ,ירמוחהו
,"םהרבא"ל "םרבא"מ םשה יונישב (הלימ תוצמ םויק רחאל) ןכמ רחאל םג שגדומש יפכו
וישכעו" ,"םראל אלא בא 'יה אלש" ,"םרבא" 'יה אוה ןכ ינפל :65"ךיתתנ םיוג ןומה בא יכ"
תא לעופ אוהש ךכב ,םלועב ותדובעב "הכילה" ולצא התייהנש ונייה .76"םלועה לכל בא
,"םיוג ןומה בא" 'יהנ אוהש ןפואבו ,"םלועה לכ" לש אלא (םרא ,ומוקמ לש קר אל) רוריבה
לש ףקותהמ רתוי דוע - ("ןומה" םה וליאו דחא אלא וניא אוהש תורמל) םהילע תיבה לעב
.(ל"נכ ,"םרבא" ותויהב) "ןתיא"

רתוי הטמ הטמל רוריבה תלועפב ךרעב אלש הכילה ולצא התיהש ןויכמ :אילת אהב אהו
ךתוא הלגא" ,"ךארא" - רתוי הלעמ הלעמל הכילה רבדה איבה ךכיפל ,("םלועה לכ")
ןותחתה תא םג ררבל אוה לוכי ,רתוי הלעמ הלעמל הכילהה חכב אקוד :ךדיאל ןכו ."ךמצעב
הרות ןתמב תומילשב השענ הזש יפכ - םידחאתמ םינוילעהו םינותחתהש דעו .רתויב ןותחת
.(ךכל הנכהה איה ךל ךל תשרפש)

תישילש) הרותב תישילשה השרפה איה ךל ךל תשרפש המב רואיבה םג והזש רמול שיו
,הרות ןתמ לש הלחתההו הנכהה אוה "ךל ךל" לש ןכותה ןכש - (המצע 77"יאתילת ןאירוא"ב
תשרפ לש הנכות :"םינותחת"ו "םינוילע" רבחמה (יעצמאה) ישילשה וקה םע הרושקה
םלועה תאירב תודוא 78אוה - ("תישארב" המשב זמורמכו) הנושארה השרפה - תישארב
זמורמכו) 'ינשה השרפה - חנ תשרפ לש הנכות ;"םינוילע" - ה"בקה ידי לע ארבנש
,קידצ שיא חנ לש ותדובע ידי לע) 78הטמה ךוכיז םע רושק (םימעפ יתש "חנ חנ" - התלחתהב
רוביח אוה הנינע - תישילשה השרפה - ךל ךל תשרפו ;"םינותחת" - (79לובמה ידי לע טרפבו
.80(הרות ןתמל הלחתהו הנכהכ) םינותחתו םינוילע

יולגב יוטיב ידיל אב ,(הרות ןתמל הנכהכ) "ךל ךל"ב םינותחתהו םינוילעה רוביח ,הז ןינע .י
:וניבא םהרבא לש הלימ תוצמ םויקב תוטשפבו

רודחי הזש ,הרות ןתמ ירחאל תווצמה םויקל לארשיל שיש חכה 81תובר םימעפ רבודמכ
תווצמהמ אוה הזה חכה ,תווצמה תא םימייקמ םהב םיימשגה םירבדב השודקה תא עבקיו
הלימ תוצמ ידי לע דחוימבו ,(82"םינבל ןמיס תובא השעמ") הרות ןתמ ינפל תובאה ומייקש
םג ימשגה רבדב(ו רבא)ב הראשנ (הרות ןתמ ינפל םג) הוצמה תשודקש ,וניבא םהרבא לש
רמא ןכלו .83"ויה תוחיר"ש ,תובאה ומייקש תווצמה ראש ומכ אל] הוצמה םויק ירחא
הרות ןתמ ינפל יכ ,85ץפח תטיקנב העובש וז 'יהתש ידכ ,84"יכרי תחת ךדי אנ םיש" םהרבא
.[86הוצמה םויק ירחא םג השודקה הראשנ הב תרחא הוצמ םוש התיה אל

לכ תא תרשקמה איה ךכיפל ,הרות ןתמ ירחאש תווצמה תמגודב איה הלימ תוצמש ןויכמו
ןמיס" ויהי "תובא השעמ"הש ,הרות ןתמ ירחאש תווצמה םע תובאה לש תווצמה ראש
."םינבל

תווצמה םויקל חכה תניתנ 'יהת איהש ,הלימ תוצמב אקוד ה"בקה רחב עודמ םימעטה דחא
ידי לעש ,תווצמה ראש יבגל שודיח שי וז הוצמב יכ - (םתמגוד התויהב) הרות ןתמ ירחאל
יתירב" - ה"בקה םע תירבו תוא ידוהי לש ירמוחהו ימשגה ףוגב יולגב עבקנ וז הוצמ םויק
.7"םלוע תירבל םכרשבב

השורד ןכלש ,הז רבא לש תוירמוחה תא שילחהל ידכ - 87וז הוצמל םימעטה דחא :ןכ לע רתי
תאטבתמ וז הוצמש דבלב וז אלש ,הזב שודיחה ונשי תאז תורמלו ;תדחוימ תוריהז וב
!השודק לש אצפחל ךפהיש הז ירמוחו ימשג רבאב ךפהמ תלעופ הוצמה אלא ,"ערמ רוס"ב
יולגב הזש - ושוריפב "םלוע" םג רמול שיו ,םלועל יחצנ ןפואב ,"םלוע תירב" 'יהנ הזש דעו
.םלועה תומוא לכל

הז - ירמוחו ימשג רבדב וליפא תכשמנ םשה תוצמ לש תויחצנהו השודקהש ןויכמש ,רמול שיו
.הז םוקמב וליפא רדוחו ךשמנ אוהש ,תוקלא לש יחצנה חכה תא יוטיב ידיל רתוי דוע איבמ
לכ םויקל ("םינבל ןמיס תובא השעמ" ויהיש ,תובאה לש תווצמה לכב) חכה תא ןתונ הז ןכלו
.םיימשגה םירבדב השודקה תוימינפבו יולגב עבקית םדי לעש הרות ןתמ ירחא תווצמה

"םרבא" םוקמבש ,םהרבא לש ומש תא ה"בקה הניש הלימ תוצמ םויק ידי לע אקוד ךכיפלו
לכ תא ררבל חכה תא תנתונ הלימ תוצמ ןכש - "ךיתתנ םיוג ןומה בא יכ" ,"םהרבא" ארקיי
םש םגש ,ונמיה הטמל ןותחת ןיאש ןותחתב דע ,םתוירמוחבו םתוימשגב םג ,םלועה תומוא
88"הכולמה 'הל התיהו" רשאכ הזב תומילשה - דעו ,לעפנב לעופה חכ ,תוקלא יוליג ריאי
.המילשהו תיתימאה הלואגב

הנכההו) הרות ןתמב םינותחתו םינוילע רוביח ןיב תוכיישה תא ןיבהל םג רשפא הז יפל .אי
,"ךארא רשא ץראה לא 'וג ךל ךל" רחאלש ,ןינעה ךשמהל (הלימ תוצמו "ךל ךל"ב הזל
ןיב תירבב רמאנש יפכ ,דעו ,"םלוע דע" וערזו םהרבאל לארשי ץרא תא ןתנו ה"בקה חיטבה
:"'וג תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל" - םירתבה

ץראה תא ורישכיו וכפהי וירחא וערזו םהרבאש ידכ איה וניבא םהרבאל לארשי ץרא תניתנ
.םינותחתב ךרבתי ול הריד ,"לארשי ץרא" הנממ ושעיו תימשגה

רוביח לש המילשה הדובעה יוטיב ידיל האב הב הדובעהו לארשי ידי לע לארשי ץרא שוביכב
,הנותחתה וזלה ץראה תא םילעמו םיררבמש ,(הרות ןתמ לש ונינע) םינותחתו םינוילע
ןתמב ונתינש תווצמה םויק תומילש ןכלו .'הל הריד הזמ םישועו ,םלועה תוירמוחו תוימשג
.לארשי ץראב אקוד איה הרות

םויק תומילשל חכ תנתונ - "םלועל ךערזל" ונתשרפב לארשי ץרא תניתנש ןבומ הז יפ לע
.םיימשגה םירבדה ךוכיזו רוריב תא ולעפי םהש ,הרות ןתמ ירחא תוישעמה תווצמה

ןיבל (הלימ תוצמב - התומילשו) "ךארא רשא ץראה לא 'וג ךל ךל" ןיב תוכיישה יהוזש
ןינעו דחא ךשמה םיוהמ םהינש - םהרבאל לארשי ץרא תניתנו לארשי ץראב םהרבא תכילה
,רמול שיו] .הרות ןתמב הלעפנש םינותחתהו םינוילעה רוביח תלחתהו חכה תניתנ :דחא
ז"דע ךכ ,םדאה ףוגב םינותחתב הריד לש תומילשה תא תאטבמ הלימ תוצמש םשכ ד"עש
.[89םלועב וקלחב םינותחתב הריד לש תומילשה תא תאטבמ לארשי ץראש רמול שי

:הרות ןתמל הנכה הוהמה "ךל ךל" תשרפמ לעופל דומילהו רואיבה םג ןבוי הז יפ לע .בי

שגדומש יפכ) ךרעב אלש הכילה דעו ,הכילה לש ןפואב דימת תויהל הכירצ הדובעהש ןויכמ
ךרוצ שי דימתש ןכ םא ןבומ ,"הרות ןתמ" לש ןינעב - םג ללוכ ,(ומצע "ךל ךל" לש ןינעב םג
.הרות ןתמד יוליגל המדקהו הנכהכ "ךל ךל"ב

המילשהו תיתימאה הלואגה לש ךרעב אלשו הלענה יוליגה לע רבודמשכ המכו המכ תחא לעו
'יולת הזבו ,הרות ןתמד הלחתההו הנכהה וז לארשי ץרא ןינקו "'וג ךל ךל"ש ןויכמ ירה -
ןינק תומילשב רסחש ןמז לכש ןבומ ירה - (םינותחתו םינוילע רוביח) הרות ןתמד תומילשה
לש התומילשב םג רסח ,(תוצראה רשע לכ תא ונל ןיא רשאכ ,הזה ןמזב הזש יפכו) ץראה
ךל"ד תומילשה 'יהת רשאכו ידי לע אקוד ;(תווצמו הרותה םויק תומילש) הרות ןתמ תלועפ
זא ,(תוצראה רשע לכ) התומילשב לארשי ץרא ןינקו "ךארא רשא ץראה לא 'וג ךצראמ ךל
תיתימאה הלואגב 'יהי הזש יפכו ,90"ךנוצר תוצמכ" תווצמו הרותה םויקד תומילשה 'יהת
.המילשהו

ךצראמ ךל ךל"ד יוויצה שממ לעופב עגונ ירה - הלואגה ינפל ןיידע םיאצמנש ןמז לכ :ןכלו
הנכהכ םג ,(תוצראה רשע לכ) המילשה לארשי ץראב ןינקהו "ךארא רשא ץראה לא 'וג
"הרות ןתמ"ל עגונ רבדהש המל ףסונ] "אצת יתאמ השדח הרות" ,תווצמהו הרותה תומילשל
עגונ 'יהי ןכ םאו ,הלואגה ירחא םג 'יהי הזש ,(הווה ןושל הרותה ןתונ) שדח ןפואב םוי לכב
.[91"'וג ךל ךל"ד הדובעה זא םג

:םינינעה תוימינפ יפל םיאתמ םגו - הזב רואיבה .גי

תוצראה 'גו ,תודמה עבש רוריבד הדובעה - תוצראה עבש שוביכ לש תימינפה 92ותועמשמ
.(תעד הניב המכח) ןיחומה 'ג םע הדובעה - ינומדקו יזינק יניק

;תודמה רוריבב איה הדובעה (רקיע) התעש םושמ ,תוצראה עבש קר לארשיל ונתינ הזה ןמזב
ןינע לכ רשאכ ,אובל דיתעל לבא .תודמה לע לועפל ידכ רקיעב איה התע ןיחומה 'גד הדובעה
ינפב הדובע (רקיעבו) םג ןיחומה 'גד הדובעה 'יהת ,האלמ יכה ותומילשב 'יהי 'ה תדובעב
ותמכח) הרותה םע ולכש לש (93אלפנ דוחי) אלמה דוחיה ידי לע תוקלא םע דחאתהל - המצע
לארשיש הלגתנ (95דח אלוכ ה"בוקו אתיירואש) הז ידי לעש ,(94דחא ותמכחו אוהש ,ךרבתי
.96דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא

'ג) תוחוכה רשע לכ םנשי רשאכ אקוד איה (תודמה 'ז לש םג) הדובעה תומילשש ןבומ הזמ
ךבבל לכב ךיקלא 'ה תא תבהאו" - 97בותכה ןושלבו (םמצעלשכ םהש יפכ םג ,תודמ 'זו ןיחומ
ד"ע) 98הלבגהו הדידממ הלעמל הדובע - "ךדאמ לכבו (תוחוכה רשע לכ) ךשפנ לכבו (תודמ 'ז)
.98"יתימאה דאמ"ה םע רושק הזש יפכ דעו ,99םדאה תוחוכ רשע לש םג ,("ךל ךל"

ץראה לא 'וג ךצראמ ךל ךל" ונתשרפב יוויצהמ איה הזב הלחתההו הזל חכ תניתנהו הנכההו
תא םגו ,הדובעה תומילש תא ללוכ הזש - תוצראה רשע לכ ,לארשי ץרא תניתנו "ךארא רשא
ט"מ לש יוליגה) תודמל ךרעבש הרותבש ןיחומה יוליגל ףסונש - הרותה (ןתמ) לש תומילשה
יוליגה םג 'יהי ,(הנושארה םעפב) הרות ןתמב 'יה הזש יפכ ,(100הזה ןמזב ונתינש הניב ירעש
ט"ממ ךרעב אלש הלענ אוהש יפכ - דעו ,101ן"ונה רעש יוליג) םצעב ןיחומה 'ג לש
.המילשהו תיתימאה הלואגב ,"אצת יתאמ השדח הרות"ב ,(102םירעשה

םג - דעו ,ולוכ םלועה לכב םג רבדה ךשמוי ,(םצעב ןיחומ) רתויב הלענה יוליגה םע דחיבו
,הרושה ןמ הטמל תדרויה ,"ינומדקו יזינק יניק"ד 'ק תואב זמורמכ) הנותחתה וזלה ץראב
.103"םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העיד ץראה האלמו" 'יהיש ,(הקזח לש ןפואב - 'ק םימעפ 'גו
תושר לע הארוה - םיבר ןושל "םימ" ,ן"ונה רעש יוליג דגנכ ,'נ אירטמיגב "םי" :שרפל שיו
וניא םלועה לכש יוליגב 'יהי - םיבר ןושל "םיסכמ" ויהי םהו ,(אדורפד אמלע) ץראד םיברה
הדידממ הלעמל - 104"ףוס םהל ןיאש םימ" ,(ן"ונה רעש) הרותה "םי"ל - לפטה יוסיכ אלא
.הלבגהו

:ליעל רומאהמ לעופל תוארוההמ תחא .די

.הרותב שדחל ,105"הל אשפאל" - הרותה דומילב "ךל" לש בויחה לטומ ידוהי לכ לע

לש ןפואב דע ,הזב ףיסוהל ךייש דימת ,דמל רבכש המכו ,הרות הברה דמל ידוהי םא וליפא
:ןכ לע רתיו .106"םי ינמ הבחרו הדימ ץראמ הכורא" ,לובג ילב הניה הרותה ןכש - שודיח
,םישדח םינינע דוע "דילוהל" חכ ןתונ הרותב ןינע לכ ירה ,ה"בקה לש ותמכח הרותה תויהב
.ףוס ןיא דע

המכ - אפוג הזבו ,ךרעבש שודיחו הכילה :םינפוא המכ ונכתיי ומצע הז שודיחו הכילהב
.תוגרד

הכילה אלא ,שודיחו הכילה קר אל 'יהתש - "ךארא רשא ץראה לא 'וג ךל ךל"מ דומילה
ללוכ ,השודקד תוליגר וליפא ,ותוליגרו ובצמ תא ירמגל בוזעיש ,ךרעב אלש איהש ,תיתימא
לא" עיגמש דע ,ב"ויכו םדוק בשחש יפכ הבשחמה ךלהמ תא - ןכו ,םדוק שדיחש םישודיחה
תלוכיה לכ תא - ("ךתומצעו ךתוהמב") ,"ךמצעב ךתוא" הלגמ אוה ,"ךארא רשא ץראה
ןיחומהו תודמה 'ז יוליג קר אל - םמצע תוחוכב ז"דעו ,םימלענה ויתוחוכ לש םג ,ולש
:"ךארא 'וג ךל ךל"ד שודיחה אטבתמ הזב אקודש ,םצעב ןיחומ םג אלא ,תודמל םיכיישה

ולא ירהש - שודיח םוש ןיא ךכב .םייולגה ויתוחוכ לוצינ ידי לע איה ליגרה ד"ע םדאה תדובע
.םאולימב םתוא לצנל וילעש טושפו ןבומ אליממו ,םמויק לע עדוי אוהו ול שיש תוחוכה םה
שודיחה ;שודיח ךכ לכ הז ןיא - יוליגה לא בורקו ךיישה םלעהב ךא ,םימלענה תוחוכה ז"דע
- ללוכ) דחא ףאש ,םימלענ תוחוכ ("ךמצעב ךתוא") וכותב הלגמ אוה רשאכ - אוה יתימאה
םירבד ול ןינמ :אלפ אוה רבדהש דעו ,תוחוכ ולאכ ול שיש בשח אלו עדי אל (ומצע אוה
רשא ץראה לא 'וג ךל ךל" תמאב והז ,הרותב שדחל ולא תוחוכ לצנמ אוה רשאכו - ולאכש
."ךארא

הדובעל עגונב םג תויהל ךירצ ךכ ,ומצע ולש הרותה דומילל רשקב תויהל ךירצ הזש םשכו
הזש - 108הרות םהב דומלל תבשב תוליהק ליהקהל - ללוכ ,107"הברה םידימלת ודימעהו" לש
.יתימא שודיח לש ןפואב ,תיתימא הכילה לש ןפואב תויהל ךירצ

אלו ,םידימלתה תומכבו רפסמב ףיסוהל דימת וילעש ,טושפו ןבומה לע ףסונ :רמולכ
שיש ןמז לכ ירה - הברה םידימלת דימעה רבכ םא וליפא ,התע דע השעש המ לכב קפתסהל
רועישב ופתתשיש ,לארשיב םיגוחה לכל דע ,ידוהי דועו ידוהי דועל עיגהל תורשפאה תא ול
,ל"מק יאמו ,טושפכ ,תאז תושעל וילע - הרות

ופתתשיש םהילע עיפשהל רשפאש ,םישדח הוצמ-תונבו הוצמ-ירב דוע םיפסונ דימתש טרפבו
;הרות רועישב

ךרדב דומיל דעו ,קמוע רתויו הגשהו הנבה רתויב ,דומילה תוכיאב ףיסוהל עגונב ז"דעו
ירהש ,שודיח אל הז םג ירה - 109הרותב שדחל "קיתו דימלת" 'יהי דימלתהש לועפלו ,השדח
לש שודיחה רשאכ - איה תיתימא הכילה ;ל"נכ "הל אשפאל"ד בויחה לטומ דחא לכ לע
.וב םימייק םהש עדי אל הז עגר דעש תוחוכ ,םימלענה ויתוחוכמ אוה דימלתה

וא ,הוצמ דועב הדריטה ללגב ןכש) ומצע אוה אל אוה ולא םינינע לכב ןחובה ןבאש ןבומכו
.רבדב עגונ וניאש רחא והשימ אקוד אלא ,(ןובשחב תועט תושעל לולע ,ומצע תבהא ללגב

:הז ונרודב תדחוימ השגדה תפסונ - הז לכבו

(הלואגה לש ןושארה רודהו תולגב ןורחאה רודה) דחוימב הז ונרודבש ,ליעל רבודמה יפ לע
רשע לכ ןינקו ,"ךארא רשא ץראה לא 'וג ךצראמ ךל ךל"ד הדובעה לע הריתי השגדה הנשי
ידי לע ,ידוהי לש הז ןיעמ הדובעב שארל לכל ףקתשהל ךירצ רבדהש ןבומ ירה - תוצראה
ןיחומ 'ג םג אלא ,תודמל םיכיישה ולש ןיחומה 'ג יפל קר אל ,הרותה דומילב ףיסומ אוהש
ולא םינינע רואיב ללוכ) הרותה תוימינפ דומילב ףיסויש ידי לע - דחוימב הזש .םצעב
.ונקדצ חישמו הלואגה ינינעב - רקיע הז םגו ללוכ ,(110ןיחומה תדובעד

ןינעה תוטשפב דימו ףכית םייוקי - "'וג ךל ךל"ד הדובעב הפסוה ידי לעש ,ןוצר יהיו .וט
רשא ץראה לא" םלוכ םיכלוהו ,111"ץראה תופנכ עבראמ ונחדנ ץבק" ,"'וג ךצראמ ךל ךל"ד
םולש יכרדב םילבקמ התוא) ינומדקו יזינק יניק ץראב - ללוכ ,"הבחרלו הכראל" ,"ךארא
.(ל"נכ ,םלועה תומואמ

םע דחיו ,ןיחומה 'גו תודמה 'ז - שפנה תוחוכ רשע לכ לש תומילשה תא ונל שי - הז םע דחיבו
,אצת יתאמ השדח הרותד יוליגה - רקיע הז םגו הז

םגו ,"םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העיד ץראה האלמ" ,ולוכ םלועה לכב טשפתמ הזש ןפואב דע
'הל התיהו" ,112"דבלב 'ה תא תעדל אלא םלועה לכ קסע 'יהי אל" - םלועה תומואב
ןבא"ש דע ,לעפנב לעופה חכ הלגתמ - יח חמוצ םמוד - םלועה יקלח לכב ז"דעו ,"הכולמה
התא יכ לועפ לכ עדיו" - רבדמ כ"וכאעו ,יח ז"דעו ,(חמוצ) 114הנאת ז"דעו ,113"קעזת ריקמ
הריד 'יהי םלועה לכש ,115"ופאב המשנ רשא לכ רמאיו ותרצי התא יכ רוצי לכ ןיביו ותלעפ
ולצא ןושלמ ,תוליצאה םלוע לש יוליגה 'יהי ע"יב תומלוע לכב םגו ,םינותחתב ךרבתי ול
.116ה"ב ליצאמה תומצעל ךומסו

ויהו" - המילשהו תיתימאה הלואגב התומילשו ,"'ה וילא אריו"ל דימ םיאב "ךל ךל"מו
,תומילשהו תואירבה תילכתב םיפוגב תומשנ ,117"ךירומ תא תואור ךיניע

.שממ דימו ףכית - רקיעה אוהו דועו

__________

.,בי) ונתשרפ שיר (1

.ךליאו ד ,םש (2

.ז ,םש (3

.וט ,גי םש (4

.חי ,וט םש (5

.ד"וי ,זי םש (6

.גי ,םש (7

.א ,ט ז"ע (8

.ךליאו א ,וכק הרש ייח ת"הואב 'תנו אבוה .ונתשרפ שיר ל"זיראהל הרות יטוקל האר (9

.ד ,בי ונתשרפ (10

ש"וקל .ךליאו ב ,הערתת (ו ךרכ) םש ת"הוא .ךליאו ד"עס ,גפ םש ח"ות .ג"עס ,אי ונתשרפ א"ות האר (11
אע 'ע) ד"ס םהרבא ךרע ד"בח-םיכרעה רפס .ךליאו 97 'ע א"ח נ"שת תוחישה רפס .ךליאו 83 'ע ו"טח
.נ"שו .(ךליאו

.ב ,גנ ג"חז הארו .(ק"דרה םשב) תישארב פ"ר א"וג .הרי ךרע ולש םישרשה 'ס .ח ,טי םילהתל ק"דר האר (12

.דועו .ב ,ה אמוי ד"ע (13

.76 'ע ו"טח ש"וקל ז"דע האר (14

םויה"ב רוציקב קתעוה .ךליאו 29 'ע ב"שת תוחישה רפס) א"נרת ךל ךל ק"שצומד ע"נדא ק"כ תחיש האר (15
.ךל ךל 'פל עגונב אוה םשו .(ןושח ב "םוי

.זט ,וכ אובת .גי ,אי בקע .א ,טי ורתי י"שרפ (16

םישענ ולא םימי םירכזנשכ הנש לכבש ,(חכ ,ט א"גמ) "םישענו םירכזנ הלאה םימיה"ב עודיה שוריפה ד"עו (17
דוד בל 'סב 'תנו אבוה .ם"יבבוש ןוקית 'סב ז"מר הארו) הנושארה םעפב וכשמנש תוכשמה ןתוא םיכשמנו
שיו .(הכוראב ה"ס (םיחתפ אובמ ס"וסב) סגריא י"רה ת"וש .ןיטיגד ג"פס הנשממ ריעהלו .ט"כפ (א"דיחהל)
זמר הכיא ש"לי .ח"יפ ר"אדת האר) ל"זחאמ פ"ע טרפבו ,הרותב השרפה תאירק ןמזב רתוי דוע אוה ןכש ,רמול
אתיירואב לכתסא" ירהש ,לעופב םג ןינעה שדחתמ ז"יעו ,ודגנכ הנושו ארוק ה"בקה הנושו ארוקה לכד (דלרתת
.,חעק ג"ח .ב"ע שיר ,אסק ב"ח .א"עס ,דלק א"חז) "אמלע ארבו

.הרעהב 250 'ע ג"יח ש"וקל הארו .נ"שו .א ,חכ תוכרב (18

.הרותה תכרב חסונ (19

.נ"שו .העק 'ע א"ח תומש צ"מאהדא ירמאמ .א ,גכ עירזת ת"וקל .א ,הכ ה"לש (20

.ו ,ו ןנחתאו י"שרפו ירפס (21

.ט"כפס ר"ומש (22

.56 הרעה 520 'ע ב"ח נ"שת ש"הס האר (23

.(ג) זט ,ה"פ ר"שהש .ד ,ט"כפ ר"ומש .ב ,חפ תבש האר (24

.ג"ס ןמקל האר - (םש תבש) 'יחת לט י"ע ןתמשנ ריזחהש המו (25

.םש תבש (26

.הרותה י"ע ןתמשנ הרזחש ,ראובמ םש ר"שהשבו ר"ומשבש המ ןבומ ז"פעו - .,ומ) ו"לפ אינת (27

.ג ,ג"יפ ר"קיו .ד ,אנ 'יעשי (28

.'וכ יתתנ ךערזל רמאנש השעמ ה"בקה לש ורמאמ :בכ ,ד"מפ ר"ב הארו .(םש מ"פבו) א"ה ב"פ הלח ימלשורי (29

רסוא םדא ןיאו םהיתובאמ םהל השורי" :(םהירשאו ה"ד םש י"שרפ הארו .ב ,גנ) ז"עבו .ב"ע שיר ,טיק ב"ב (30
."ולש וניאש רבד

.ךליאו א"ע ,םש ב"ב (31

תשרפ .חי ,וט םש .זי ,גי ונתשרפ ח"הוא .(הנק וכוליה םוקמ קר ותעדל םגש אלא) א ,ק ב"בב א"ר תעד (32
.דועו .ט שורד םיכרד

.זי ,גי ונתשרפ (33

.פ"הע ןתנוי םוגרת (34

ץרא ךרע תידומלת 'ידפולקיצנא .ךליאו 308 'ע כ"ח .(53 הרעה 207 'ע םש הארו) 104 'ע ו"טח ש"וקל הארו (35
.נ"שו .ר 'ע לארשי

ב"ח א"שנת ש"הס) א"שנת סחניפ פ"ש תחיש הכוראב הארו .הפת 'ע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא (36
.(ךליאו 695

ןאכ שי תומוא רשע" (בכ ,ד"מפ ר"במ) טי ,םש י"שרפב ש"מו .תירבה ןושל תוטשפ יפל אוה ןכ הרואכל (37
והזד ל"י - "דיתעל השורי תויהל םידיתע ינומדקו יזינק יניק . . השלשהו םיוג העבש אלא םהל ןתנ אלו
הארו .תוכיאה יוניש םג אלא תולעבה יוניש קר אל ,(התשודקו) לארשי ץרא הנשעיתש ןתניתנל עגונב
.59 'עה 53 'ע ה"כח ש"וקלב ןמסנה

.אכ-חי ,וט ונתשרפ (38

.טי ,םש י"שרפ (39

.ד"ה ח"פ שפנ תרימשו חצור 'לה ם"במרה 'ל (40

ז"צקס ח"וא ז"הדאדו ע"ושוט .ח"ה ה"פ תוכרב תוכלה ם"במר .א ,חמ תוכרב) הזב הכלההכ השש כ"אשמ (41
.(ב"ס

.ב"ה םש חצור 'לה (42

ןינק ת"ר - ף"וק תואב תוליחתמ ןלוכש ,"ינומדקו יזינק יניק" תוביתב אקוד זמורמ ןינקה ןינעש ריעהלו (43
.ג"יס ןמקל הארו .("ןינק" לש תונושארה תויתוא 'ג ןנשי ןלוכבו)

.ח"ה י"פ לבויו הטימש 'לה ם"במר .ב"עס ,בל ןיכרע (44

בישח םלוכ ולע אלש ג"עאד ,לבוי גהנ ינש תיבבד (ךליאו א ,ול ןיטיג - ןמזב ה"דות) ת"ר תעדמ ריעהלו (45
תיבבד ,םש ןיכרעב 'מגה תנווכ תוטשפכ) םינושארה בור תעדל םגו .טבשו טבש לכמ םש 'יהד ןויכ ,'יבשוי לכ
טבשו טבש לכ לש ובור קר ונשי רשאכ םג אוה "'ילע 'יבשוי לכ"ד רדגה ,("ןיטימש שדקל תולבוי ונמ" ינש
'יה - 'ילע 'יבשוי לכ םש ויהש ןמזב י"הדמל י"נבמ המכ םיכלוה ויה םאש אצמנ ,כ"התלאד ,(ולוכ אלו) י"אב
.(םש ןיטיגל דועו א"בטיר ,א"בשר ,ן"במר האר) "'ילע 'יבשוי לכ"ד ןינעה לכ זא לטבתמ

.דועו .וט ,ז"טפ ר"בדמב האר (46

.394 'ע ג"כח ש"וקל הארו ."ןימאמ ינא" חסונ (47

.ב ,זצ ןירדהנס (48

.ה"ה ב"יפ םיכלמ 'לה ם"במר (49

.,ומ) ו"לפ אינת האר (50

.ב"פר םש ז"דעו .ח ,א"יפ ר"הק (51

.11 הרעהבש םישורדה האר ,ןמקל אבהב (52

.ג ,ב"יפ ר"ומש .וט אראו אמוחנת (53

.נ"שו .ךליאו 212 'ע ז"טח .ךליאו 887 'ע ג"ח ש"וקל הכוראב האר (54

.ו"לפר אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .ג יתוקוחב םש .זט אשנ אמוחנת האר (55

.32 הרעה אמר 'ע ב"ח טקולמ מ"הסב ונמסנ - מ"כבו .ג ע"ס ו"סרת ךשמה (56

םרבא לא 'ה רמאיו"ש ,(ב ,זפרת .ב ,דפרת (ד ךרכ) ונתשרפ ת"הוא םג הארו) ב-א ,זע תוישרפ 'גל ת"וקל האר (57
.ךליאו ה"כפס ךל 'וג רמאיו ה"ד ונתשרפ ח"ות הכוראב הארו .ת"מד הריזגה לוטיב ןינעכ אוה "'וג ךל ךל

ןינע לע יוויצה (תלחתה) אוה "'וג ךל ךל"ש - ךליאו ב ,בערתת (ו ךרכ) םש ת"הוא .ךליאו ג ,פ םש ח"ות האר (58
.ב ,אי ונתשרפ א"ות הארו .ש"ייע ,יוליגה לא םלעההמ האיציה - אוה ונינעש ,("דיתעה לע התע הוטצנ") הלימה

ירמאמ םג הארו .ךליאו 40 'ע א"ח ט"משת תוחישה 'ס .ךליאו 47 'ע ה"כח ש"וקל םג האר ,ןלהל אבהב (59
.ךליאו פ 'ע א"ח תוישרפ ז"הדא

.(ךליאו 14 'ע כ"ח ש"וקל הארו) 22 הרעה םש ש"הסב ונמסנ - תועידה לכל (60

.האבה הרעהבש ם"במר הארו .חכ ,אי חנ י"שרפב אבוה .גי ,ח"לפ ר"ב .א ,חיק םיחספ (61

.ג"ה א"פ ז"ע 'לה (62

.מ"כבו .א ,חי האר 'פ ת"וקל (63

.ח ,ב"מפ ונתשרפ ר"ב (64

.ה ,זי ונתשרפ (65

.חנ פ"ס י"שרפ (66

.ה ,בי ונתשרפ (67

.וט ,וט םש (68

.בי ,ח"לפ ר"ב הארו .פ"הע י"שרפ (69

. . זיא ךאוו עכעליירפ תמא יד :(ןושח ג "םוי םויה"ב רוציקב קתעוה) 30 'ע ב"שת תוחישה רפסמ ריעהלו (70
.(ךליאו 83 'ע ו"טח ש"וקלב ראבתנ) 'וכ וניבא םהרבא טימ ןעמ טבעל ךאוו רעד ןופ געט עלא סאוו ךל ךל תשרפ

.ךליאו א ,בערתת םש ת"הוא .,פ) םש ח"ות .(ךליאו א ,אי) ונתשרפ שיר א"ות (71

.ב ,אי םש א"ות (72

.ךתוהמבו ךמצעב :א ,גערתת םש ת"הואבו .א"ער ,אפ םש ח"ות (73

.ט ,בי ונתשרפ (74

.(ךליאו 295 'ע כ"ח ש"וקל) ח"לשת ךל ךל ה"ד הארו .ב ,טערתת םש ת"הוא .ךליאו ב ,טפ םש ח"ות האר (75
.נ"שו

.פ"הע י"שרפ (76

.א ,חפ תבש (77

.ךליאו 51 'ע ו"טח ש"וקל הכוראב האר (78

.(מ"כבו .ד ,ח חנ א"ות) "ץראה תא רהטל ידכב אב"ש (79

.ךליאו 83 ע"ס ו"טח ש"וקל םג ל"נהב האר (80

.ךליאו 88 'ע םש .ךליאו 79 'ע ה"ח .ךליאו 757 'ע ג"ח .41 'ע א"ח ש"וקל (81

.נ"שו .76 'ע ו"טח ש"וקל .ו ,בי םש ן"במר .ו ,מ"פ םש ר"ב .ט ונתשרפ אמוחנת האר (82

.ג ,א"פ ר"שהש (83

.ב ,דכ הרש ייח (84

.פ"הע י"שרפ (85

השודקד אצפחד רדגה ונשי ת"מ ינפלש (תוחבזמהב ןכו) תונברקב םגש ,רמול רבתסמ הרואכלד ,ע"צעש אלא (86
.(59 הרעה ךתולעהב פ"ש תחיש .50 הרעה א"שנת אשנ פ"ש תחיש הארו)

.ט"מפ ג"ח נ"ומ האר (87

.אכ ,א 'ידבוע (88

הארו .םש ח"בו י"ב הארו .סר 'יס ד"וי רוט) "ץראה תניתנ לע תירב ול תרכנ" הלימה תוכזבש הז קתמוי ז"פע (89
.,זי ונתשרפ י"שרפ .ט ,ו"מפ ר"ב

.ךליאו ב ,חכשתת (ו ךרכ) םש ת"הוא .ךליאו א ,הצ םש ח"ות .ךליאו ד ,ומ יחיו א"ות הארו .ףסומ תלפת ןושל (90
.דועו .ךליאו ז"יפ ז"לרת הככו ךשמה

.ו"כסוס ק"הגא אינת הארו (91

.ותלחתב םירבד יעצמאה ר"ומדא ירמאמב באומ תא רצת לא ה"ד הכוראב האר - ןלהל אבהב (92

.ה"פ אינת האר (93

.ד"פ .ב"פ םש (94

.דועו .א ,ס ב"ח .א ,דכ א"חז הארו .רהזה םשב ג"כפרו ד"פ םש (95

.א ,גע ג"חז האר (96

.ה ,ו ןנחתאו (97

.מ"כבו .ג ,טל ץקמ א"ות האר (98

.(כ"פ ז"לרת הככו ךשמה האר) דאמ ףוריצמ הטמל אוהש םדא ףוריצב (99

.ת"הע ושוריפל ן"במרה תחיתפ הארו .נ"שו .ב ,אכ ה"ר האר (100

.נ"שו .ז-וצת 'ע ך"נ ת"הוא האר (101

.ב ,בי רבדמב ת"וקל האר (102

.ורפס םתוחו םויסב ם"במר .ט ,אי 'יעשי (103

.כ"ה .ז"טה ג"פ ןישוריג 'לה ם"במר .א ,אכק תומבי (104

.,המק) ו"כס ק"הגא אינת .ב"ה ב"פ ז"הדאל ת"ת 'לה הארו .ב ,בי א"חז (105

.ט ,אי בויא (106

.א"מ א"פ תובא (107

.(ה תוא) פ"הע ש"ות הארו .ג"ס צ"רס ח"וא ז"הדא ע"וש .להקיו פ"ר ש"לי (108

.דועו .ז"מפר ר"ומש .ד"ה ב"פ האפ ימלשורי .ב ,טי הליגמ האר (109

.וז הנש ןושח 'ח תחיש םג האר (110

.שדוחה תכרב חסונ (111

.ורפס םתוחו םויסב ם"במר (112

.א ,זט הגיגח .א ,אי תינעת הארו .אי ,ב קוקבח (113

.ופוסב וטש זמר 'ימרי ש"לי .ופוסב גע םילהת שרדמ האר (114

.ה"ר תלפת חסונ (115

.א"פ זט רעש סדרפ האר (116

.כ ,ל 'יעשי (117
Back to "Dvar Malchus"