ה"ב
ב"נשת'ה ,םיטפשמ 'פ "תוכלמ רבד"

םימעה לכ לע חישמה ךלמ לש ותלועפ תא רבכ םיאור


ב"נשת'ה 'א רדא ח"הבמ ,טבש ך"ז ,םיטפשמ פ"ש תוחישמ (א
תוברח" תכיפהו קשנה קוריפו םולש לע וטילחהו תומצעמה ישאר ינש ושגפנ וז תבש ברעב *
תבשל רשקה ,וז הנידמב ונרוד אישנ תלועפל רשקה ,הזמ הארוהה - תושונאל הרזעו "םיתאל
ידועי םויק תלחתה לע הרומ הז לכ * םיטפשמ 'פל רשקה * אלוליהה םויל תוכימסב ,וז
דגנכ תובב 'ג וב שיש ןיקיזנ רדסל רשקה * הלואגה ןמז עיגה רבכש ד"ספהל ךשמהכ ,הלואגה
* הלואג ינינעב ףיסוהל - הארוהה * רדא שדוחל רשקה * תויולגה 'ג

ב"נשת'ה 'א רדא ח"הבמ ,טבש ך"ז ,םיטפשמ פ"ש תוחישמ קלח (ב
השמ 'ר 'וכו ח"הרה תריטפל םישולשה םע רשקב - "קחצי השמ תראפת ןורכז" רפסה ד"ע *
* ה"ע טכעה קחציב"נשת'ה **'א רדא ח"הבמ ,טבש ך"ז ,םיטפשמ פ"ש *תוחישמ


(סופדב אצמנ) ב"ח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ
'ב קלח "ב"נשת תוחישה רפס"ו

תדובעב הארוהו דומיל םהב שיו ,תיטרפ החגשהב םה םלועבש תוערואמה לכש 1עודי .א
תולודג תונידמ םע םירושקה םיירקיעו םייללכ תוערואמל עגונב כ"וכאעו ,ונוקל םדאה
לכ תוגיהנמו העפשה ילעב (2תולגה ןמזב י"נבד ןינב בורו ןינמ בור אצמנ םהבש) תובושחו
םדאה תדובעב ירקיעו יללכ ןינעב אוה ולא תוערואממ הארוההו דומילה םגש ,ולוכ םלועה
.ונוקל

:הלא םימיד תוערואמהל עגונב ז"דעו

תונידמ ישאר וידחי וסנכתהו ופסאתה ובש ,3הז תבש ברעב עריאש ערואמה - שארל לכל
לע וזירכהו וטילחהו ,תולודגה תומצעמה יתש יאישנ םשארבו ,םלועב תובושחו תולודג
אטבתיש ,םלועה תונידמ ןיב תומחלמ לש בצמ לוטיב - םלועה תונידמ יסחיב השדח הפוקת
תונידמ ןיב תידדה הרזעו הלועפ ףותיש ,תודחאו םולשל דעו ,קשנ ילכ לוטיבו םוצמצב םג
.הלוכ תושונאה תבוטל םלועה

םויל רואב) הלוכ המואל וז הנידמ אישנ לש ומואנ (תיטרפ החגשהב) הז ערואמל םדקו
םוצמצב ויתולועפ לע זירכהו עידוה ובש ,(5הז תבש ברע תלחתה ,4"אתבש ימק" ,יעיברה
הלכלכה ינינעב ףיסוהל ידכ (קשנ ילכ תשיכרל ונתני אלש) םיפסכה לוצינו ,קשנ ילכ לוטיבו
םהל שיש הנידמה יקוח םיעבקנ ובש ,"םירחבנה תיב" י"ע הרשואש הזרכה - הנידמה ינב לש
.(6"אניד אתוכלמד אניד") הרות פ"ע ףקות

,ונמזו ומוקמ - ערואמהד םינינעה יטרפב םגו ,הז ערואממ הארוההו דומילהב ןנובתהל שיו
.ןמקלדכ ,8עובשה תשרפב ,7הרותב ןמזה לש ונכותל ותוכייש ללוכ

ונישעמ") י"נב לש םתדובעב ירקיעו יללכ ןינעב אוה הז ערואממ הארוההו דומילה .ב
:"10חישמה תומיל איבהל" - (9"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו

- םלועה תומוא תגהנהל תוכיישב ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגהד םידועיהמ
דוע ודמלי אלו ברח יוג לא יוג אשי אל תורמזמל םהיתותינחו םיתאל םתוברח ותתכו"
.11"המחלמ

טפשו" 11קוספה תלחתהב ש"מכ - ומצע חישמה ךלמ לש ותלועפ י"ע 'יהי הז ןינעש ,ףיסוהלו
אוהו ,םימעה לכ ןודא אהיש . . חישמה ךלמ אוה טפושה") "םיבר םימעל חיכוהו םיוגה ןיב
םע ןיב המחלמ 'יהת אל הז ינפמו . . תוועמה רשי לועה וב אצמיש ימל רמאיו םהל חיכוי
ילכ םהמ תושעל םתוא ותתכו ,המחלמ ילכל וכרטצי אלו ,םהיניב םילשי אוה יכ םעל
םיוגה לכ וילא ורהנו 'וג 'ה תיב רה 'יהי ןוכנ םימיה תירחאב" ,ןכש ,(12"המדאה תדובעל
הכלנו ויכרדמ ונרויו בקעי יקלא תיב לא 'ה רה לא הלענו וכל ורמאו םיבר םימע וכלהו
וילעו ,חישמה ךלמ אוה הרומהו" ,13"םילשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ ויתוחרואב
.12"טפשו רמאנ

קשנ ילכ לוטיבו םוצמצ ד"ע םלועב תונידמ ישאר םיזירכמו םיטילחמ ולא םימיבש ןויכו
ותתכו" דועיה ןכות - ולוכ םלועהו הנידמה תלכלכ םויקל םישורדה םינינעהב הפסוההו
הנממ 14ץרא" ,המדאה תדובעל םילכ םהמ תושעל המחלמה ילכ תריבש ,"םיתאל םתוברח
י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב הז דועי לש ומויק תלחתה לע רורב ןמיס ז"ה - 15"םחל אצי
.ונקדצ חישמ

:רואיב רתיל

ךלמ) הז הנה" ,ונקדצ חישמ תאיב לש ("טייצ עטסכעה יד") "אישה ןמז"ב םיאצמנש ןויכ
ןיב טפשו" ,םימעה לע חישמה ךלמ לש ותלועפ תלחתה(ו ןיעמ) רבכ םיאור ,16"אב (חישמה
םיכלמה בלב ןתונ ה"בקהש ז"יע - "'וגו םיתאל םתוברח ותתכו םיבר םימע חיכוהו םיוגה
ותתכו"ד בצמו דמעמה ד"ע וידחי זירכהלו טילחהל (17"'ה דיב םירשו םיכלמ בל") ע"הואד
."םיתאל םתוברח

הלואגהל תדחוימה ותוכייש ללגב - אקוד הז ןמזב התיה וז הזרכהו הטלחהש םעטה והזו
.שממ לעופב ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה

יטרפב םג תשגדומ ונקדצ חישמ לש ותלועפ תלחתהל ערואמה לש ותוכיישש ,ףיסוהל שיו .ג
בצמו דמעמה לע תונידמה ישאר תזרכהו תטלחה התיה םהבש ןמזהו םוקמה - ערואמה
:"םיתאל םתוברח ותתכו"ד

םלועבש תונידמה חכ-יאב תועיבקב םיגצוימ ובש דחוימ םוקמ) הז ערואמ עריא ובש םוקמה
הבש ריעהו הנידמה ,וז ריעבו וז הנידמב אוה - (םולש יכרדו םעונ יכרדב םהיניב רבדתהל ידכ
הלפת הרות תיב ,שרדמה תיבו תסנכה תיב ,"ונייח תיב" ,"18לבבבש וניבר תיב" אצמנ
אצת" ונממש יזכרמה םוקמהל ועבקו וב רחבש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד ,ח"מגו
וצופישכ) ונקדצ חישמ תאיב דע לבת יוצק לכב הצוח תונייעמהו הרותה תצפה ,"הרות
."םיתאל םתוברח ותתכו" דועיה םויק םג 'יהי זאש ,(19הצוח ךיתוניעמ

:הזב ןינעהו

השענו ףקותב ליחתה ,וז ריעבו וז הנידמב ומוקמ עבקו ,ןותחתה רודכ יצחל ונרוד אישנ אובב
רודכ יצחב 'יהש) הרות-ןתמד יוליגה ךשמנ וב םגש ,ןותחתה רודכ יצחד ךוכיזהו רוריבה
הלועפה רקיע טשפתנו ךשמנ ונממש רוקמה השענש - הברדא - הזמ הריתיו ,(20ןוילעה
םג) םלועה יבחרב חלשש םיחולשה י"ע ,שממ לבת יוצק לכב הצוח תונייעמהו הרותה תצפהד
ללוכ) י"נב לכ ןיב תודהיו הרות ץיפהל ידכ ,םלועבש תחדנ יכה הנפל דע ,(ןוילעה רודכ יצחל
דועו ,(םתומכ תוינוציחב םיגהנתמו םנושלב םירבדמו םלועה תומוא ןיב םירדש ולא דחוימבו
שגדומכ ,21חנ ינב תווצמ םויק י"ע ע"הוא ןיב םג רשויו קדצו בוט ינינע לכ תצפה ,רקיע ז"גו
זא"ש ,ונקדצ חישמ תאיבד ןמזהל רתוי םיברקתמו םיכלוהש לככ ,תונורחאה םינשב רתויב
.22"דחא םכש ודבעלו 'ה םשב םלוכ אורקל הרורב הפש םימע לא ךופהא

("לכב תואלפנ"ו "ונארא תואלפנ" תנשב הכשמהו ,םיסנ תנשמ לחה) הנורחאה הפוקתבו
הלגד לע התרח התעשבש איהה הנידמה לש 'יתולובג תצירפב - אישל וז הלועפ העיגה
ללוכ) וגיהנמו םלוע ארובב הנומאב המחלמל דעו תודהיהו הרותה תצפהב המחלמ הזירכהו
תולובגמ ותאיצי הזמ האצותכו ז"חאלו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד רסאמה םג
הרותה תצפהב ונרוד אישנ יחולשד תוליעפה םש םג הכשמנ ,כ"פעאו ,(איהה הנידמה
רשפאתנו תוכלמה תריזג הלטבתנש הנורחאה הפוקתל דע ,שממ נ"סמבו יאשחב תודהיהו
דעו ,םוסריפבו יולגב ,זוע רתיבו תאש רתיב תודהיהו הרותה תצפהד תוליעפה ךשמה
לע ,םולשלו רשוילו קדצל זירכהש שדח רטשמ לש ותמקהו ,םדוקה רטשמה לש ותליפנל
.וגיהנמו םלועה ארובב הנומאה דוסי

הגיהנמל איהה הנידמה לש שדחה הגיהנמ ןיב השיגפה הז תבש ברעב המייקתה הזל ךשמהבו
הלבקתנ הבש ,םלועב תולודג תונידמ יגיהנמ המכ דוע לש םתופתתשהב ,23וז הנידמ לש
."םיתאל םתוברח ותתכו" הנכותש הזרכההו הטלחהה

ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד אישנ לש ריעהב וז הזרכהו הטלחה השיגפ לש המויקבש ,רמול שיו
ריעל הריבה ריעמ אובל ךרצוהש ,וז הנידמ גיהנמ םג ללוכ ,תונידמה יגיהנמ וצבקתנ הבש)
לכב ,רשויו קדצ ,תודהיהו הרותה תצפהד תולועפהמ האצותכ אב הז לכש ,זמורמ ,(24וז
ל"נהכב הדובעה תומילש י"עש דעו ,25רודבש חישמ ,ונרוד אישנ י"ע םישענו ושענש ,םלועה
ןיב טפשו" ,חישמה ךלמד הלועפה תלחתהל רשכומו יואר ולוכ םלועה השענ הלא ונימיב
.26"םיתאל םתוברח ותתכו םיבר םימע חיכוהו םיוגה

הלואגהל תוכיישב לגוסמ ןמז אוה (המצע הנורחאה הפוקתב) הז ערואמ עריא ובש ןמזה םגו
:םינינע המכ דצמ -

,28"םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םוי"ל הנכהו ברע ,27תבש ברע - עובשה ימי דצמ (א
לע לוחמ ןיפיסומ"ש ןויכ ,הזמ הריתיו ,29"םלועה ןמ (קשנ ילכ םג ללוכ) ןיקיזמ תיבשמ" ובש
תשודק ןמזל לוח לש ןמז ףרוטש) 30"וירחאלמו וינפלמ ףרוט אוהש באזל לשמ ,שדוקה
ןמ ןיקיזמ תיבשמ" ,"תבש ולוכש םוי"ד בצמו דמעמה תבש ברעב רבכ השענ ,(תבשה
."םלועה

דמעמה לע זמורש ,31הוהמ ןושלמ ,'יוה םשד אירטמיגה ,שדוחב ו"כ םוי - שדוחה ימי דצמ (ב
הלגנו" 32ש"מכ ,הלוכ האירבה לכב תרכינ 'יהת 'יוה םש י"ע תווהתההש אובל דיתעלד בצמו
םייוצר-יתלב םינינעל םוקמ תניתנ ןיאו ,"רביד 'יוה יפ יכ וידחי רשב לכ וארו 'יוה דובכ
."'יוה תא העד ץראה האלמ יכ 'וג ותיחשי אלו וערי אל" 33ש"מכ ,(קשנ ילכו םיקיזמ)

תמגודב אוהש ,עובשב יששה םויב לח שדוחב ו"כ םויש - וידחי םהינש רוביחב רתוי שגדומו
ידי לעו ,הלוכ האירבה תילכתו רקיע ,ר"הדא אורב םוי ,תישארב השעמד ישש םוי
טרפבו ,35הלוכ האירבה תווהתה שודיח השענ (ישש םוי לכב) ותווהתה שודיח (34ירחאלו)
דוע שגדומ ,הוהמ ןושלמ ,'יוה םשד אירטמיגה ,שדוחב ו"כ םויב לח עובשב יששה םוישכ
.הלוכ האירבה תווהתה שודיח רתוי

ןורחאה תבש ברע ותויהל - ונרוד אישנל הז ןמזד תוכיישהו רשקה דצמ - רקיע ז"גו דועו (ג
לש (הדובעה תומילשו רמג) אלוליהה םוי אוה ובש ירישעהש ,רשע דחאה שדוח ,טבש שדוחב
רתיב ולש תואישנה שודיחו ךשמה השענ ובש רשע דחאבו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
אוה אוהש תולגה לש ןורחאה רוד) הז ונרוד לש הדובעה לכ רמגו םויסל דע זוע רתיבו תאש
,םימעה רבדמבש תועסמה ב"מ דגנכ םהש ל"יד םינש ב"מ ךשמב (הלואגה לש ןושארה רוד
הכוראב רבודמכ) המילשהו תיתימאה הלואגב ץראל הסינכהל םידמועו םינכומ רבכ זאש
ותתכו" ד"ע הזרכהה התיה ובש (םוקמה לע ףסונ) ןמזהב םגש - (36ז"נפלש תודעוותהב
חישמה ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד אישנ לש ותלועפל תוכיישה תשגדומ "םיתאל םתוברח
."'וגו םיתאל םתוברח ותתכו" דועיה םויק השענ ודי לעש ,רודבש

,"םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו" - םיטפשמ תשרפ ,עובשה תשרפ םע הז רשקל שיו .ד
,"יניסמ ולא ףא יניסמ םינושארה המ ,םינושארה לע ףיסומ . . הלאו" ,י"שר שרפמו
והאיבת לא לארשי ינידכ ותוא ןינד םהש דחא ןידב תעדי וליפאו ,םיוג ינפל אלו ,םהינפל"
:"'וכו םהלש תואכרעב

לכשב ןבומ םבויחש וריבחל םדא ןיבש םיניד - המשכ - אוה םיטפשמ תשרפ לש הנכות
ידכ דעו ,37"ןרמואל יאדכ ויה ורמאנ אל וליאש טפשמב הרותב םירומאה םירבד" ,םדאה
,הזמ הריתיו .38"הלמנמ לזגו לותחמ תועינצ ןידמל ונייה הרות הנתינ אל אלמלא"ש ,ךכ
תומוא לש םלכשב םג (אלא ,39"ןובנו םכח םע" ,י"נב לש םלכשב קר אל) ןבומ םבויחש
.לארשי ינידכ םלועה תומוא ןינד םיניד המכבש ןכתיש דעו ,םלועה

םגש - "יניסמ ולא ףא" ,"םיטפשמה הלאו" השרפה תחיתפו תלחתהב רמאנ ןכלש ל"יו
(םא יכ ,םבייחמ לכשהש ינפמ אל) םמייקל םיכירצ םדאה לכשב ןבומ םבויחש םיטפשמה
,(םדאה לכשב םג םינבומ ויהי הלא םייוויצש ה"בקה לש ונוצרש אלא) ה"בקה יוויצ ינפמ
. . ןינד םהש (ףא) . . םיוג ינפל אלו" ,אקוד "םהינפל ("םיטפשמ"ה םג) םישת" הז םושמו
.40ה"בקה יוויצ דצמ ל"צו ,לכשה בויח דצמ םה םהינידש ןויכ ,"לארשי ינידכ

:רתוי קמועבו .ה

"םיטפשמ"ד ילכשה בויחהל הביסה םגש ,ושוריפ ל"י - "יניסמ ולא ףא" ,"םיטפשמה הלאו"
.("םינושארה" ומכ) םבייחמ םדאה לכש 'יה אל "יניסמ" םתניתנ ילולו ,"יניסמ" אוה
ה"בקה לש ונוצר שבלתנ הלא םייוויצבש הזמ האצותכ אוה ילכשה בויחהש - הזב הרבסההו
איה הרותהש ןויכו ,(הרותב) 'תי ותמכחב םג (המכחהמ הלעמל אוה ומצע דצמש)
,םלועה ירדגב םיבייוחמ הלא םירבד ושענ ,41םלועה ארבנ םהבש "תואסקניפו תוארתפיד"
ותמכח דצמ םיבייוחמש םירבדל הטונ ותעדש ,(ע"הואד לכשל דעו) םדאה לכשב םג אלימבו
.42("יניס") ה"בקה לש

םינושארה לע הפסוההש - "םינושארה לע ףיסומ . . הלאו"ד שוריפה םג רמול שי ז"פעו
ןכות והזש ,םדאה לכשב םג םיכשמנ "יניסמ" ונתינש "םיטפשמ"הש ךכב איה ("יניסמ")
ותמכחש ,43םינותחתל םינוילע ןיבש קספההו הריזגה הלטבש ("יניסמ") הרות-ןתמד שודיחה
דצמ םינותחת) ותעד םגש ,(םינותחת) םדאה לכשב םג רודחתו ךשמות (םינוילע) ה"בקה לש
דצמ םיבייחתמה םירבדל הטונ ותעדש שגרנ ל"צ הז םע דחיבש ,אלא) ךכל הטונ (םמצע
.("יניסמ ולא ףא" ,ה"בקה לש ותמכח

הטונ תעדה"ש ףאש - חנ ינב תווצמ םויקל עגונב םלועה תומוא לצא םג תויהל ךירצ הז ןינעו
ןאשע םא לבא . . הרותב ה"בקה ןהב הוצש ינפמ ןתוא השעיו ןתוא לבקיש" ךירצ ,44"ןהל
.46"םהימכחמ 45אלו םלועה תומוא ידיסחמ וניא . . תעדה ערכה ינפמ

(םלועה תומוא םג) םלועה לכ קסע 'יהי אל"ש - חישמה תומיב 'יהת הזב תומילשה תילכתו
"'ה תא העד"ש ,ונייה ,47"'ה תא העד ץראה האלמ יכ רמאנש . . דבלב 'ה תא תעדל אלא
.םדאה לכשב תרדוחו תכשמנ (48"יניס" לש ונינע רקיע ,ב"ויכו הבכרמ השעמ תעידי)

השעמכ וילגר תחתו לארשי יקלא תא ואריו" :השרפה םויסב םג זמורמ הז ןינעש ,רמול שיו
תכשמנ ("יניס") תוקלא תייארש - 49"ותשיו ולכאיו םיקלאה תא וזחיו 'וג ריפסה תנבל
,ורשבכ רשבו םד השענש ("ותשיו ולכאיו") ןוזמה ומכ ומע תדחאתמו םדאה לכשב תרדוחו
,ד"בח תודיסח תרותב (50"ןוסנרפתי") הגשהו הנבה לש ןפואב הרותה תוימינפ דומיל י"ע
זמורמכ) םלועה תומואד ןושל םיעבשב ('יאר לש םוגרת ,"וזחיו") םוגרתה י"ע םג ללוכ
ןושל םיעבש לש תויתואה לע םיזמור םדא ידיב םישענש "םינבל"ש ,"ריפסה תנבל
'יהיש דעו ,52שדוקה ןושל םיניבמ םניא התע-תעלש י"נבל םג ןבומ 'יהיש ידכ ,(51ע"הואד
,(וגיהנמו םלועה ארובב הנומאהבו ז"ע תלילשב םיבייוחמ םה םגש) םלועה תומואל םג ןבומ
ודבעלו 'ה םשב םלוכ אורקל 53הרורב הפש םימע לא ךופהא זא" דועיה םויקל הנכהה יהוזש
."דחא םכש

בצמו דמעמה ד"ע ע"הוא יגיהנמ תזרכהו תטלחה - ל"נה ערואמל עגונב םג ןבומ הזמו .ו
:םיטפשמ תשרפ תבש ברעב - "םיתאל םתוברח ותתכו"ד

לכש ,ירהש ,("םיטפשמ") םדאה לכשב םג בייוחמו ןבומה ע"וה "םיתאל םתוברח ותתכו"
,ןברוחו סרה האיבמש המחלמ תלילש י"ע ,רשויו קדצ פ"ע םלועה לש ומויק בייחמ ישונא
םילכל םתכיפהו ("םתוברח ותתכו") המחלמה ילכ תריבשל איביש דעו ,ןלציל אנמחר
.("םיתא") םלוע לש ובושיל תלעות םיאיבמש

ןברוחו סרה ומרגש םלועה תומוא ןיב תומחלמ יוביר ולהנתה תורודה לכ ךשמב ,כ"פעאו
!ישונאה לכשב בייחתמהל דוגינב - םלועב

תפוקת םויסלו רמגל הפיאשה תרכינ הנורחאה הפוקתבש ךכל תיתימאה הביסהש ,ל"צכעו
,תודחאו םולש ,רשויו קדצ פ"ע םלועה םויק לש השדח הפוקת תלחתהו ,םלועב תומחלמה
דצמ קר אל) איה ,הז תבש ברעב ע"הוא יגיהנמ תזרכהו תטלחהב רתויב שגדומכ
(רקיעבו ,םג אלא ,ז"נפלש תורודה לכב םג 'יה לכשה בויח ירהש ,("םיטפשמ") 54לכשה בויח
.55"םיתאל םתוברח ותתכו" ("יניסמ") הרותה הזירכה ויתודואש ןמזהל םיברקתמש ינפמ

דמעמה ד"ע םיטפשמ תשרפ תבש ברעב ע"הוא יגיהנמ תזרכהו תטלחהש ,רמול שי ז"פעו
הז הנה"ש "ןנבר יכלמ" תזרכהו תטלחהמ האצותכ ,איה ,"םיתאל םתוברח ותתכו"ד בצמו
ונישעמ ומלשנ רבכמש ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ד"ספהמ לחה ,"אב (חישמה ךלמ)
םינברה לש ד"ספה ןכו ,ונקדצ חישמ ינפ תלבקל רבכ םינכומו תולגה ןמז ךשמד וניתדובעו
"חישמ אוהש תקזחב 'וכו דוד תיבמ ךלמ דומעי" ,הלואגה ןמז עיגהש לארשיב הארוה-ירומו
ירדגב םג רדחו ךשמנש ,"יניסמ" ד"ספ - 56"יאדוב חישמ הז ירה"ד בצמו דמעמהל דעו
שיש ,"םהלש תואכרעב"ו) םתעדמ םיזירכמו םיטילחמ 57ע"הוא יגיהנמש ךכ ידכ דע ,םלועה
."םיתאל םתוברח ותתכו"ד בצמו דמעמה ד"ע ("אניד אתוכלמד אניד"ד ףקותה םהב

58תבשה םויב תילגתמ "יניסמ" ד"ספהל וז הזרכהו הטלחה לש התוכייש תשגדהש ,רמול שיו
השודקהל (ע"הוא יגיהנמ תזרכהד ערואמה םג ללוכ) תבש ברע ינינע לכד 'ילעה תישענ ובש]
םיטפשמ תשרפ הרותב ןירוק זאש - [("וינפלמ ףרוט"ש ןפואב ,"תבשב לכאי") תבשה םויד
ז"דעו ,"יניסמ" םה "םיטפשמ"ה םגש שגדומ הבש ,('ירחאלו 'ינפל הכרבבו ,רוביצב) 59הלוכ
"םיטפשמ") םלכש בויח פ"ע "םיתאל םתוברח ותתכו" ד"ע ע"הוא יגיהנמ תזרכהש ,ד"ודנב
חישמ תאיב ד"ע ("יניסמ") הרותה ד"ספמ האצותכ איה (םהלש תואכרעב ע"הוא םג ןינדש
.ונקדצ

:הלואגה תלחתהו תולגה ןמז םויסל םיטפשמ תשרפד תוכיישהו רשקהב ףיסוהל שיו .ז

המויסש 60ורתי תשרפל תוכימסבו ירחאל האב םיטפשמ תשרפש (א) - תוישרפה ךשמהב
ןירדהנס םישתש ךל רמול חבזמ תשרפל ןיניד תשרפ הכמסנ המל" :חבזמה ינידב המתוחו
תביש ,63"הנושארבכ ךיטפוש הבישאו" דועיה םויק זמורמ הזבש ,62"(חבזמה) 61שדקמה לצא
- (תבש ברעד רועישב) השרפה ךשמהב ז"דעו ,64ישילשה ק"מהיבב תיזגה תכשלל ןירדהנסה
תוארקמה ןמ 'א הזו ,ודגנכ רכינ ימוקמ רבכ" ,"יתוניכה רשא םוקמה לא ךאיבהל"
םיאב םיטפשמ תשרפמו (ב) ,65"הטמ לש ק"מהיב דגנכ ןווכמ הלעמ לש ק"מהיבש םיעידומש
יוויצה רמאנ הבש ,(םיטפשמ תשרפ תבש תחנמב התורקל ןיליחתמש דעו) המורת תשרפל
םגו ,ינש תיבו ןושאר תיב ,ןכשמה תיישע לע יאקש ,66"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"
.68"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ" ,67ישילשה ק"מהיב (רקיעבו)

חבזמה ,ישילשה ק"מהיב) הלואגה ינינעש שיגדהל ידכ - םיטפשמ תשרפ האב םהיניבו
לכש דצמ םג םיבייוחמש ,"םיטפשמ"ד ןפואב םה (המורתו ורתי) ולא תוישרפבש (ןירדהנסהו
ןמז עיגהש זירכמ ומצע דצמ םלועהש ,םלועה ירדגב ורדחו וכשמנ רבכש ,ונייה ,םדאה
.הלואגה

תולגה ןמז םויסל תוכיישהו רשקה זמורמ המצע םיטפשמ תשרפב םגש - רקיעו דועו .ח
:69פ"עבשותב (םיטפשמ תשרפ לש) "השוריפ"ב ראובמה פ"ע - הלואגה תלחתהו

רדסב פ"עבשותב וראבתנ וריבחל םדא ןיבש םינינעהב םיטפשמ תשרפבש םינידה יטרפ
,םיקלח השלשל הנושארה תכסמה קלח"ו ,70"איה אתכסמ אדח ןיקיזנ הלוכ"ש ,ןיקיזנ
טפושה ןיאו ,לבוחה ןידו רעבהו רובו רוש ןוגכ ןיקיזנ לע רבדל הנינעו אמק אבבב ליחתהו
לע הנושארב התוא םידקה הז ינפמו םדא ינבמ קזיהה ריסיש םדוק רבד םידקהל יאשר
לאושה ןידו תוריכשו תונודקפהו תונעטה לע רבדל הנינעו אעיצמ אבב כ"חאו ,ןינידה ראש
וצני יכו ,רעבהו רובו רוש יניד רחאש (םיטפשמ תשרפב) בותכה השעש ומכ . . ריכשהו
תועקרקה תקולחב רבדל ונינעו ,ארתב אבב כ"חאו ,םירמוש העברא לע רביד ,םישנא
הלבק ולוכש ליבשב הנורחאב הזה קלחה רדיסו . . תופתושמה תורידה ןינעב ןינידהו
.71"הרותה ןמ ראבתה אלו תורבס ירבדו

עבראב אתימדק אדח ,אתינתמ ירדסב (ןנבר) וניקת ןיניד יבב תלת" - 72רהזה ירבדב שגדומו
חרוא . . הדיבאד אזרו ןיפתוש האתילת ,חכתשאד תילט אניינת ,'וכו רושה ןיקיזנ תובא
אוה יכהד ,אמק אבב אד הש לע רומח לע רוש לע . . עשפ רבד לכ לע 73ביתכד וטקנ ארקד
תובבה 'גש ,ונייה ,74"יאתילת אבב אד הדבא לכ לע ,אעיצמ אבב אד המלש לע ,ןילמ ןוניאב
.םיטפשמ תשרפבש "'וגו עשפ רבד לכ לע" קוספב םיזמורמ ןיקיזנד

:75ןינעה רואיבו

,(76תויללכה תויולג שלש דגנכ ,תובב שלשל קלחנו) תולגה ןמז תוללכ לע זמור - "ןיקיזנ"
"אמק אבב"ב "ןיקיזנ תובא העברא"מ לחה ,("ןיקיזנ") םייוצר-יתלב םינינע םלועב םנשישכ
. . 'יתאצמ ינא רמוא הזו 'יתאצמ ינא רמוא הז") תקולחמו הבירמ ינינע ז"דעו ,תולגהד
התלחתהש - תולגהד (רמגו םויס) "ארתב אבב"ל דעו ,תולגהד "אעיצמ אבב"ב ("וקולחי
אל אה וצרד אמעט") חרכה אלל ,בוטה ןוצרמש ,"רצחב הציחמ תושעל וצרש ןיפתושה"ב
הצורה"ב המויסו ;והערמ שיא 'יאר קזיה תעינמ ד"ע םהיניב םירבדתמ ,(77"ןיבייחמ ןיא וצר
ןפואב (79"יניס") הרותה תמכח תורבגתה ,78"הרותב . . תונוממ ינידב קוסעי םיכחיש
תורשפאה תללשנו הלטב ז"יעש ,("םיטפשמ" ,"תונוממ יניד") םלועה ירדגב םג תרדוחש
תיתימאה הלואגה הליחתמ זאש ,תולגה רמגו םויסב - ("ןיקיזנ") םייוצר-יתלב םינינעל
ישילשה ק"מהיב ז"דעו ,תויולגה שלש תכפהמש תשלושמהו תישילשה הלואג) המילשהו
.(ללכושמו ןינבל םנברוח ךפהמו ,ינש תיבו ןושאר תיב ,ןכשמה ללוכש שלושמהו

תיתימאה הלואגה םג תזמורמ (תולגה רמגו םויס) ארתב אבב תכסמבש ,ףיסוהלו
דיתעלד םידועיהמ כ"וכ וראבתנ הבש 82העודיה איגוסהב - 81ונקדצ חישמ י"ע 80המילשהו
ה"בקה דיתע" ,"ןתיול לש ורשבמ םיקידצל הדועס תושעל ה"בקה דיתע" :םהמו ,אובל
תומוח לש םינבאב) 83ךיתושמש דכדכ יתמשו" ,"ןתיול לש ורועמ םיקידצל הכוס תושעל
דיתע" ,"ןידכו ןידכ יוהל ה"בקה והל רמא ,הפשי רמא דחו םהש רמא דח . . (םילשורי
אמשו . . 'יתחת הבשיו המארו 84רמאנש ,הלעמל תואסרפ 'ג םילשורי תא 'יבגהל ה"בקה
86איגוסה ןכו ,"םהיתובורא לא םינויכו הניפועת בעכ הלא 85ימ ל"ת ,תולעל רעצ שי רמאת
.88אובל דיתעל 87לארשי ץרא תקולח תודוא

דעו) הלהבההו רעצה לדוג םע דחיב ,ההימתהו האילפה רתוי תקזחתמ ליעל רומאה פ"ע .ט
דע ...!?תולגב ןיידע םיאצמנ י"נבש ןכתיה - (תבשה םויב הזב ךיראהל ןיא רעצה לדוג דצמש
...!?יתמ

דע ,שממ דימו ףכית המילשהו תיתימאה הלואגה אוב לע םינמיסה לכ ירחאלש ןכתיה
- "םיתאל םתוברח ותתכו"ד ןמזה עיגהש םיזירכמ ע"הוא וליפאש הז תבש ברעד ערואמהל
,לבת יוצק לכמ י"נב לכ םע דחי ,אצמהל םוקמב ,ץראל ץוחב הז ק"שה םויב ונא םיאצמנ
ןכומו ךורעה ןחלוש"ל םיבוסמ ,שדקמה תיבבו שדוקה ריע םילשוריב ,השודקה ונצראב
!רמושמה ןייו רבה רושו ןתיולה םיכורע וילעש ,89"םדאה ינפל לוכאל

יתנכשו שדקמ יל ושעו"ד חכ-תניתנו יוויצהו העדוהה הלבקתנ אל ןיידעש - רקיעו דועו
!ישילשה ק"מהיב ןינבל עגונב (החנמב הרותב םיארוקש יפכ) "םכותב

םיברקמש םינינעהב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל חרכההו ךרוצה לדוג ןבומ הזמו .י
.שממ דימו ףכית הלואגה תא שממ לעופב םיאיבמו םיזרזמו

:םיטפשמ תשרפב שגדומה ןינעהב - שארל לכלו

לוטיב ,וכפה תלילש אטישפו) 90םולש ךותמ וריבחל םדא ןיב םינידה יטרפ - "םיטפשמ"
,תינבנ ןויצ וב"ש טפשמה תלעמב 92ל"זחאמכ ,הלואגה האב ז"יעש ,(91ןורחאה תולגה תביס
שרופמכ ,94םידסח תולימגו (93"הקדצב 'יבשו") הקדצ ןכו ,"הדפת טפשמב ןויצ 93רמאנש
,97"הקדצה ןמ רתוי םידסח תולימג הלודג" ,96"ינעה תא ימע תא הולת ףסכ םא" 95ונתשרפב
יטרפ (פ"עבשותב םיטפשמ תשרפ לש "השוריפ") 98ארתב אבבב איגוסהב םג ראובמכו
רמא הכ 100רמאנש ,הלואגה תא תברקמש הקדצ 99הלודג" ,רקיעהמו ,הקדצ תוצמד םינינעה
.101"תולגהל יתקדצו אובל יתעושי הבורק יכ הקדצ ושעו טפשמ ורמש 'ה

הולת ףסכ םא רדסל שדוק תבש יאצומבש הנש לכב גוהנכ - אמרג ןמזהש ןינעהב ליחתמו]
רוביצ יכרצ לע ןיחקפמ"ש ןויכו .םידסח תולימג ןרק תבוטל הכלמ הולמ תכרענ ,'וג
בורב ךרעת יאדובו ,הכלמ הולמה לע זירכיו 103הלעי ח"מגה להנמש ןוכנו יאדכ ,102"תבשב
אוהו דועו ,ח"מג ןרקהל רוהטה םבל תבדנ יפכ ונתיו ,104"ךלמ תרדה םע בורב"ו ,רדהו ראפ
זאש ,שממ דימו ףכית ,הלואגה איבת ,105רכשה תא ףכית איבת הז לע הטלחההש ,רקיעה
חישמ ונרוד אישנ לש ותופתתשהב ,106"אחישמ אכלמ דודד אתדועס" ,הכלמ הולמה ךרעת
.[ישילשה שדקמה תיבבו שדוקה ריע םילשוריב ,השודקה ונצראב ,ונשארב ונקדצ

וריבחל םדא ןיבש סחיהו הגהנההש - "וצרש ןיפתושה" :ארתב אבב תכסמ תלחתה ןושלבו
תטלחהמ ו"קו ש"כמב) ינשה ףתושה לש ותבוטב הצור דחא לכש ןיפתוש 'ב לש ןפואב איה
. . לתוכה תא ןינוב" ז"יעו ,(םהיניב תידדהה תופתושהו תודחאה ד"ע ע"הוא יגיהנמ תזרכהו
,איפשמד ינבא תיזג" 107איגוסה ךשמהכ ,ק"מהיב ןינב לע זמורש ,רמול שיד - "תיזג
תיב תלעמ תודוא רבודמ הזל ךשמהבו ,"תיזג תודמכ תורקי םינבא הלא לכ 108ביתכד
- "ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ 'יהי לודג 109ביתכד" ,"םינשב . . ןינבב" ינשה שדקמה
.110רהזב ראובמכ ,ישילשה ק"מהיב לע (רקיעבו) םג יאק הז קוספש

שדקמ יל ושעו" :(תבש תחנמב ןירוקש) המורת תשרפ תלחתהמ הארוהה םג - הזל ךשמהבו
,םכותב אלא רמאנ אל וכותב") לארשימ א"ואכבש יטרפה שדקמהמ לחה ,"םכותב יתנכשו
ללוכ ,ח"מגו הלפת הרות תיב השענש ,ורדחבו ותיבבו ,המינפ ובלב ,(111"דחאו דחא לכ ךותב
'וג המורת יל וחקיו"ד ןפואב תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתב תבחרהו ןינבב תופתתשהה דחוימבו
םיזרזמו םירהממ ז"יעש ,(בותכב םייונמה םירבד 113(ו"ט) ג"י לכ) 112"תשוחנו ףסכו בהז
.שממ וטושפכ ישילשה ק"מהיב ןינב ףכית םילעופו

:הלא םימיב - ל"נהכב תדחוימ חכ-תניתנו .אי

ה"כ םוימ התע הז םיאב ,114רשע דחאה שדוח ,טבש שדוח לש תדחוימה הלעמה לע ףסונ
לארשי ומע תא 117ךרבל" ,םינהכ תכרב - 116"לארשי ינב תא וכרבת הכ" ונמיסש ,115שדוחב
יל ויהת םתאו") לארשימ א"ואכ ךרבמש םינהכ תכרבל עגונב ז"דעו ,118אקוד "הבהאב
לש שגר ךותמ רמאהל הכירצש (הרותה תכרב ירחאל) םוי לכ תלחתהב (119"םינהכ תכלממ
לארשימ א"ואכ רמוא (הלפתה םדוק דועו) הזל ךשמהבש ךכב םג שגדומכו ,לארשי תבהא
הושה 121רודיסב ןקזה וניבר ש"מכ) 120"ךומכ ךערל תבהאו לש השע תוצמ ילע לבקמ ינירה"
הלעמה ןה) תומילשה תילכתב תוכרבה לכ תללוכ םינהכ תכרבש - רקיעו דועו .122(שפנ לכל
תיתימאה הלואגה תכרב - תירקיע יכה הכרבה טרפבו ,(123הלפתד הלעמה ןהו הכרבד
.שממ דימו ףכית המילשהו

תוצמ םויק םע רושקש ,(ג"ס ל"נכ) 'יוה םשד אירטמיגה - (תבש ברע) שדוחב ו"כ םוי ז"חאלו
ןמזב כ"אשמ) שרופמה םשב שדקמה תיבב םינהכה י"ע "לארשי ינב תא וכרבת הכ"
ידגנל 'יוה יתיוש"ד ןפואב ("םינהכ תכלממ") י"נב לש םתדובע י"ע הזל הנכההו ,124(תולגה
םלועה לכב 'יוה םש יוליג םילעופו םיזרזמו םירהממ ז"יעש ,תולגה ןמזב םג "125דימת
.126"ארקנ ינא ךכ בתכנ ינאש םשכ" ,(שדקמה תיבבש םינהכ תכרבב ותולגתה י"עו ירחאל)

בהז תרונמ"ב 127"דימת רנ תולעהל 'וג ךז תיז ןמש" - (ק"שה םוי) שדוחב ך"ז םוי ז"חאלו
תעבשל ולשמנש 129י"שנד םיגוסה תעבש לש םתודחא לע זמורש ,128"תחא השקמ 'וג רוהט
.130הרונמה ינק

.ולא םינינע לכב קזוחו ףקות ,"חכ" תפסות - (ןושאר םוי) שדוחב ח"כ םוי ז"חאלו

ברעב רתסההו םלעהה ירחאל ,ח"רב) הנבלה שודיחש - ח"רל הנכה אוהש ,ח"ר ברע ז"חאלו
תיתימאה הלואגהב (131"התומכ שדחתהל םידיתע םהש") י"נבד שודיחה לע הרומ (ח"ר
ירקיע יכה בוטהמ ליחתמו ,132בוט יכ וב לפכוהש ישילשה םויב לח ח"רש טרפבו ,המילשהו
,רדא שדוח שארב הריתי השגדהבו ,134הלואג םע רושק 133לפכש ,לופכ בוט טרפבו ,הלואגהד
,םירופ תלואגד החמשה ,136"החמשל 'וג ךפהנ רשא שדוחה" ותויהל ,135"'ילזמ אירבד"
138"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,137"חספל םירופ" ,"הלואגל הלואג ךמסימ"ו
.םירופ תלואג ינפל האב המילשהו תיתימאה הלואגהש ,רדסה יונישב םג "ךמסימ" -

רדא כ"אשמ) ןסינל ךומסה ינש רדא לע יאק "הלואגל הלואג ךמסימ"ש ףאש ,ףיסוהלו .בי
:139יכ - טבשל ךומסה רדאל םג ךיישש ,רמול שי ,(שדוחה תכרבב וזירכה ויתודואש ןושאר

תונתמו הליגמה תאירק אלא ינשה רדאל ןושארה רדא ןיב ןיא" 140הנשמה ןושלמ
ןויכ ,הזמ הריתיו ,םה םיוש (הלואגהל ותוכייש ,ד"ודנבו) םינינעה ראשבש ,עמשמ ,"םינויבאל
,תובישחו הלעמב םג "ןושאר" אוהש רמול רבתסמ ,"ןושאר (הזמ הריתיו) רדא" ארקנש
אלו . . רדא שדוחב רופ לפנ"ש ,ןמה תריזג לוטיב םע רושקש - רדאב העבשל עגונב שגדומכ
וניצמ ז"דעו ,142ןושאר רדאב ונינע רקיעש - 141(השמ) "דלונ רדאב העבשב(ש) . . עדוי 'יה
.143ןושאר רדא לע יאק םתס רדאש םינינע המכב

שאר"ש (144"איה הרות לארשי גהנמ") הרות פ"ע וזירכה םיכרבמ תבשבש ףא :הזל ףסונו
זאש ,ח"ר ינפל ,דימו ףכית ונקדצ חישמ אובישכ ,ירה ,"ישילשה םויב ןושאר רדא שדוח
רדא קר 'יהיש ועבקיו ונשי ןירדהנסש םוקמ שיש ןכתי ,145'יארה פ"ע םישדחה שדקל ורזחי
.(מ"כאו ,הז לכב ךיראהל שיו) 147ןסינל ךומס 'יהיו ,הז 146דחא

שממ לעופב אובת ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגהש - רקיעה אוהו ר"היו .גי
,שממ דימו ףכית

דע אל םגו ,ןסינל ךומסה רדא שדוח דע אל םגו ,ןסינ שדוח דע ןיתמהל ךרוצ ןיאש יאדובו
ומויסב ,ןושאר רדא שדוח םיכרבמ תבשב אב ונקדצ חישמש ןויכ ,טבשל ךומסה רדא שדוח
,תישילש הדועסו החנמה ןמזב ,תוצח רחאל תבשה םויב טרפבו ,טבש ך"ז ,טבש שדוח לש
.ישילשה ק"מהיבו תישילשה הלואג םע רושקש

ת"רה םג ללוכ] "דימ"בש םישוריפה לכ םע ,שממ דימו ףכיתו ,שממ לעופב ונל 'יהת ןכ
,"שממ"בש םישוריפה לכו ,148[(אחישמ אכלמ) דוד (ט"שעבה) לארשי השמ תורודה תוללכד
.שממ שממ שממ ,וטושפכ שממ דימ שארל לכלו

__________
.טבש ח"כ ,המורת 'פ 'א םויו ,טבש ה"כ ,םיטפשמ 'פ 'ה םויו ליל תוחיש םג ללוכ (*

.(לזמ) דג - 'ד 'ג ימיב אוה 'א רדא ח"רש ריעהלו (**

.נ"שו .ךליאו ט"יקס תופסוה ט"שכ האר (1

םהב ואובי לארשיש תוכלמו המוא לכש עודיכ" - ולא תונידמ לש ןתובישחו ןתלודג תישענ הזמ האצותכו (2
הארו .א ,בצ ךל ךל ח"ות) "םתחת לארשי תויהב םילדגתמו םיכלוהו תומואה לכמ רתויב . . םילעתמ ןה תולגב
.(ה ,די חלשב אתליכמ

.23 הרעה ןמקל הארו ."תבשב לכאי תבש ברעב חרטש ימ" (א"עס ,ג ז"ע) ל"זראמכ ,תבשה םויל ךיישש (3

.א"עס ,וק םיחספ (4

.(מ"כבו .ולסכ ג"כ "םוי םויה") "ןטקה הננרנ וכל"ב םוי לש וריש םתוחו םויסב םג שגדומכ (5

.נ"שו .ב ,ד"וי ןיטיג (6

רב אמלע ארבו אתיירואב לכתסא ה"בק" (ב"ער ,אסק ב"חז) ל"זראמכ ,הרותב אוה םינינעה לכ תלחתהש ןויכ (7
.עובשה תשרפ ,הז ןמזל דחוימב ךיישה הרותה קלחב טרפבו ,"אמלע םייקמו אתיירואב לדתשא שנ

עובשה תשרפב ,הרותב ןמזה לש ונכות םע תויחל ,רמולכ ,"ןמזה םע תויחל" םיכירצש ןקזה וניבר תרותכ (8
.(מ"כבו .ןושח 'ב "םוי םויה")

.ז"לפר אינת (9

.תוכרבד ק"פס הנשמב - ל"זח 'ל (10

.ג ,ד הכימ .ד ,ב 'יעשי (11

.פ"הע ק"דרה 'יפ (12

.ב-א ,םש הכימ .ג-ב ,םש 'יעשי (13

.ה ,חכ בויא (14

ךשמהב שגדומכ - ןליאה תוריפכ ,גונעת לש םינינע םג אלא ,םדאה לש ומויקל חרכומה "םחל" קר אלו (15
.(ק"דרה 'יפ) "תונליא ראשו םינפגה םהב םירמוזש םילכה" ,"תורמזמל םהיתותינחו" בותכה

ןמש תיז 'וג ןומרו הנאת ןפג"ד הפסוהה תשגדומ ובש - ןנילזא 'ינימד "ןליאל הנשה שאר"ל תוכיישהמ םג ריעהלו
.(םיחרכומה םירבד) "הרועשו הטח" יבגל (גונעת ינינע) "שבדו

.פ"הע ר"שהשבו ח ,ב ש"הש (16

.נ"שו .ג"הושבו 1 הרעה 285 'ע ג"יח ש"וקל הארו .א ,אכ ילשמ פ"ע - ליגרה ןושל (17

406 'ע א"ח ב"נשת תויודעוותה) לבבבש וניבר תיב הז טעמ שדקמ ןינעב סרטנוק הכוראב הארו .א ,טכ הליגמ (18
.(ךליאו 465 'ע ב"ח ב"נשת ש"הס .ךליאו

.מ"כבו .ותלחתב ט"שכ - ט"שעבהד ק"הגא (19

.נ"שו .ךליאו בצת 'ע ב"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא האר (20

תווצמ לבקל םלועה יאב לכ תא ףוכל הרובגה יפמ וניבר השמ הוצ"ש (י"ה ח"פ םיכלמ 'לה) ם"במרה ד"ספכ (21
."חנ ינב ווטצנש

.א"יפס םש ם"במר הארו .ט ,ג 'ינפצ (22

.הז תבשה םויב םג (זוע רתיבו תאש רתיבו) תכשמנ םתשיגפו (23

עבקנ םלועבש תונידמה חכ-יאב תועיבקב םיגצוימ ובש דחוימה םוקמהש יפל אוה הזל טושפה םעטהש ףאו (24
,אקוד וז ריעב הז םוקמ תעיבקל יתימאה םעטה ,ירה ,תמייוסמ הנידמ לש הריבה ריע וניאש םוקמב הליחתכלמ
הארו) ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,(דועו .א"עס ,בס ןיטיג האר) "ןנבר יכלמ" לש הריבה ריע התויהל ,אוה
.(26 הרעה ןמקל

ח"ומ ק"כב הריתי השגדהבו .רודבש חישמה אוה רודה אישנש ה"ס (18 הרעהבש) ל"נה סרטנוק האר (25
"'וג לארשי יחדנ ףסאו 'וג ודי תינש י-נדא ףיסוי"ש ש"ע - "ףסוי" :ויתומש 'בב זמורמכ - ונרוד אישנ ר"ומדא
.(א ,אל תוכרב הארו .ב ,וכק םילהת) "וניפ קוחש אלמי זא"ש ש"ע - "קחצי"ו ,(בי-אי ,אי 'יעשי)

תוכימסבו ירחאל ןותחתה רודכ יצחב םקוה םימעה ןיב םולשו תודחא תרטמל םימעה רבח ןוגראש ,ריעהלו (26
,ךרעל ב"שת תנשב ,המחלמה עצמאב הלבקתנש הטלחההמ לחה) ןותחתה רודכ יצחל ונרוד אישנ לש ואובל
ןינבה תיינבל דעו ,ונרוד אישנ לש וריעב הבשומ םוקמ עבקנו ,(ךרעל ה"שת תנשב ,המחלמה לש המויסב רקיעבו
אישנ לש ותלועפמ האצותכ איה םימעה ןיב םולשהו תודחאהש שגדומ הזבש - (ךרעל א"ישת תנשב) דחוימה
י"ע םלועה רוריבב ףסותינש לככו ,(םלועה לכב רשויו קדצו תודהיהו הרותה תצפה י"ע) םלועה רוריבב ונרוד
תומילשו רמגל דעו ,םלועב םולשו תודחא לועפל ותרטמש ןוגראה לש וסוסיבו ומויקב םג ףסותינ רודה אישנ
.*הז ןוגרא לש דוסיה אוהש "םיתאל םתוברח ותתכו" דועיה םויקב םלועה רוריב
__________
.(55 הרעה ןמקל הארו) ןינבה לתוכ יבג לע ססונתמ הז קוספש דעו (*

.(ג ,ב תישארב ייחבו ן"במר האר) תבש ברע תמגודב אוה יששה ףלאד ןמזה תוללכש ךכל ףסונ (27

.הפוסב דימת (28

.ךליאו 188 'ע ז"ח ש"וקל הארו .ו ,וכ יתוקוחב כ"ות (29

.ךליאו 231 'ע ז"טח ש"וקל הארו .ח ,כ ורתי אתליכמ (30

.מ"כבו .ד"פר א"הויהעש אינת .ט"פ א"ש סדרפ .ב"עס ,זנר ג"חז (31

.ה ,מ 'יעשי (32

.ט ,אי םש (33

שי הנושארה םעפב ,יכ - םדאה ארבנ ז"חאלו םיארבנה ראש לכ הליחת וארבנ תישארב ימי תששבש ףא (34
הדועסל סנכיש ידכ" - (האירבה תילכת רקיע ותויה םע) םיארבנה לכ ירחאל 'יהת םדאה תאירבש דחוימ םעט
אלימבו) לוכי האירבה שודיח לבא ,(י"שרפבו א ,חל ןירדהנס) "ץופחי רשאמ לכאיו ןכומ לכה אצמיש" ,"דימ
.םיארבנה ראש לכל םדוק םדאהש ,םתלעמ רדסכ תויהל (ךירצ

ה"כב אלו) ר"הדא אורב םוי ,ירשתב 'אב - הלוכ האירבה לכד "ךישעמ תלחת" - הנשה שאר עבקנ ןכלו (35
.(םלועה ארבנ ובש לולאב

.(ךליאו 312 'ע א"ח ב"נשת ש"הס) וז הנש חלשב פ"שו טבש א"י תוחישמ סרטנוק (36

.ד ,חי ירחא י"שרפ (37

.ב"עס ,ק ןיבוריע (38

.ו ,ד ןנחתאו (39

"םתארי יולעל תודע והז . . םילילאה םש תא רקיימו םשה תא ללחמ םיוג ינפל לארשי יניד איבמה" :הברדאו (40
.(םש י"שרפ)

.ותלחתב ר"ב (41

םהש םדאה ינב לכ לצא םימסרופמה םינינעה"ש ((ו"פ) ולש םיקרפ הנומשב) ם"במרה ש"מ קתמוי ז"פעו (42
ןיא םהבו) "ללכ תוערה ולאמ דחאל הואתת אלל הבושחה שפנ . . בתכיל םה ןייואר ובתכנ אל וליאש . . תוער
"ישפא יא"ד תוכיישה יהמ ,הרואכלד - ("ישפא יא" אלא ,"ילע רזג םימשבש יבאש השעא המו ישפא" רמול
ינפמ אלא הניא םדאה ינב תעד דצמש הלילשהש ,אלא - הרות פ"ע לארשי לש םתגהנהל םדאה ינב תעד דצמש
.ע"צעו .םדאה לכשב םיללשומ ולא םירבד ושענ ןכלש ,הרות ,ה"בקה לש ותמכח תבייחמ ךכש

.דועו .ג ,ב"יפ ר"ומש .וט אראו אמוחנת (43

.ט"פר םיכלמ 'לה ם"במר (44

.(נ"שו .141 'ע כ"ח ש"וקל האר) "םהימכחמ אלא" ןיסרוג שיו ,הצופנה אסריגה ("םהימכחמ אלו") ה"כ (45

.ח"פס םש (46

.ב"יפס םש (47

.ךליאו 149 ע"ס א"ח ש"וקל .נ"שו .ב ,ג"פ ר"ב האר (48

.אי-ד"וי ,דכ (49

.נ"שו .35 הרעה 136 'ע ד"כח ש"וקל הארו .ופוסב ו"ת ז"וקת (50

.(ךליאו ג ,זע ונתשרפ א"ות) םימש ידיב םתאירבש "םינבא" םיארקנש שדוקה ןושלד תויתואה כ"אשמ (51

האר) ימרא ןושל ד"ע ,ע"הוא תונושלל שדוקה ןושל ןיב עצוממה אוהש ("ןאגראשז") שידיא ןושל אל םגו (52
.(נ"שו .ךליאו 446 'ע א"כח ש"וקל

ל"פאו" :(םינבלד ןינעה רואיב םויסב) ונתשרפ ףוס ('ז ךרכ) ת"הוא הארו .(פ"הע םישרפמ) שדוקה ןושלב (53
לכה 'יהי ל"על . . הניבל 'יחבל ךרטצי אלו ק"הל םלוכ לצא 'יהיש הרורב הפש םימע לא ךופהא זא ש"מ והזש
."םימש ידיב האירב םינבא אוהש ק"הל

.ה"ס ל"נכ ,ה"בקה לש ותמכחמ האצותכ אוה םדאה לכש בויח םגש ךכל ףסונ (54

ותתכו" קוספה ןינבהד יולגה לתוכבו ססונתמ ובש םוקמב הלבקתנ וז הזרכהו הטלחהש ךכב םג זמורמו (55
לע תדסוימ (הז םוקמ לש ומויק תרטמו תילכת איהש) וז הזרכהו הטלחהש שגדומ הזבש - "םיתאל םתוברח
."יניסמ" ,הרותב קוספ

.א"יפס םיכלמ 'לה ם"במר (56

.(א ,ג הליגמ) "וזח והיילזמ וזח אל והניאד ג"עא"ד (57

יוליגהו רואה ןינע תשגדה ,"רואמל תיתכ ךז תיז ןמש" ןושלמ ,ך"ז םויב שדוחה ימיב ותועיבקב םג זמורמו (58
.(א"יס ןמקל הארו)

םויל רואד ערואמה ינפל - ינש םויבו ,תבש ברעד ערואמה ינפל - ישימח םויב התאירק תלחתה לע ףסונ (59
.יעיברה

אמלעד ארדמ אירד יתלתל" ,"רוד רודמ קלמעב 'הל המחלמ"ב המתוחו המויסש חלשב תשרפ ירחאל האבש (60
.(ע"בית) "יתאד אמלעד ארדמו אחישמד ארדמו ןיד

ותוכיישמ ריעהלו .(ח"בהיב 'לה שיר ם"במר) "תונברקה וב םיבירקמ תויהל ןכומ 'הל תיב" - חבזמה ורקיעש (61
ףרוט לש וקלחב אוה (חבזמהו) ק"מהיבש - ("וירחאלמו וינפלמ ףרוט"ש תבשל ךיישש) "ףרטי באז ןימינב"ל
ףרוטש ,(ג ,ט"צפ ר"ב) ףטוח באזל לשמנ תונברקה ףטוחש (ק"מהיב לש ורקיע) חבזמהו ,(ךליאו ב ,גנ םיחבז)
.השודקל םתולעהל םלועה ינינע ףטוחו

ונתשרפ .(ונתשרפ שיר - םיסופד המכבו) ורתי פ"ס אתליכמ .ו"ה ב"פ תוכמ ימלשורי .ונתשרפ שיר י"שרפ (62
.די ,אכ

.וכ ,א 'יעשי (63

.(ב"יה ד"יפ ןירדהנס 'לה ם"במר) "שדקמל ןיקתענ םשמו הליחת רוזחל ןידיתע אירבטב"ש ירחאל (64

.י"שרפבו כ ,גכ (65

.ח ,הכ (66

.ח"בהיב 'לה שיר ם"במר האר (67

.א ,אכר ג"חז .י"שרפבו זי ,וט חלשב (68

.(ד"יה רפסל ם"במרה תמדקה .א ,ה תוכרב) םיטפשמ פ"סבש "הוצמהו הרותהו" קוספה לע ל"זח תשרדכ (69

.א"עס ,בק ק"ב (70

.(יששה קלחהו ה"ד) ש"מהיפל ם"במרה תמדקה (71

.א ,חצק ג"ח (72

דצמש הרישה לע זמורש ,(ה"פ הריש קרפ) ףרוט באזד הרישה אוה הז קוספש ,ריעהלו - .ח ,בכ ונתשרפ (73
.השודקד ףרוט באז י"ע םייוצר-יתלבה םינינעה תכיפהו לוטיב

צ"יול יטוקל) ר"ומאא תורעהבו .*"מ"א ,'ב קרפב אעיצמ אבבב הדיבא יניד לכד השק" :םש תורוא יצוצינב (74
יכ ,אבקונ 'למ אוה הדבא ,ארוכד אוהו ,לכ 'קנה דוסי אוה לכ ונייהו ,ןיפתוש לע הדבא לכ שריפ" :(את 'ע ג"חזל
השאו שיא רוביח יכ ,ןיפתוש ונייהו ,ן"וז רוביח אוה הדבא לכו ,ןישודיק 'סמ שירב אתיאדכ הדבא תארקנ השא
,הדבאד אזרו ןיפתוש האתילת ליעל רמאש המ כ"ג ונייהו ,'וכ ומאו ויבא ,םדאב ןיפתוש השלש 'אמכ ,תופתוש 'קנ
יצוצנבש מ"א תיישוק קלוסמ התעו" :קיסמו ,הכוראב ש"ייע - "'למ הדבא ,ש"ע זר 'עמ א"ואמב ש"מכ ,דוסי אזר
."רהז
__________
אזרו חכתשאד תילט אנינת 'יגהל 'כ (א"עס ז"מק) הארישע ז"וקתל ורואיבב א"רגה" :םש רהוז יצוצינבו (*
,"ןיפתוש" ,"יאתילת אבב"ש קיסמו ,"אעיצמ אבב אד 'וכ הדבא לכ לע המלש לע 'וכ ןיפתוש האתילת ,הדיבאד
,םיתשבו - רהזה ירבדב 'יגהל לודג קחוד הרואכלו ."םהינש רבד אובי םיקלאה דע" קוספה םויסב זמרנ
רהזב רכזנ אלש קוספה םויס תפסוהו ,(ומויסב ןהו ןינעה תלחתהב ןה :לופכ יונישו) רהזבש רדסה יוניש
.(םינפבש ר"ומאא רואיב פ"ע הצרתל שי וז אישוקש טרפבו) וז אישוק ללגב - ונינפלש

.ךליאו 150 'ע ו"כח ש"וקל םג האר - ןמקל אבהב (75

.ינש תיב ןברוח ירחאלש תולגהו ,ןושאר תיב ןברוח ירחאלש תולגה ,םירצמ תולג (76

.ב"ער ,ב (77

.הנשמב - ב ,העק (78

זמורמכ - ד"בח תודיסח תרותב הגשהו הנבה לש ןפואב הרותה תוימינפ תצפהו יוליג תורבגתה דחוימבו ללוכ (79
.ה"ס ל"נכ ,"'וגו םיקלאה תא וזחיו" :םיטפשמ פ"סב םג

.י"ס ןמקלדכ ,הקדצה תוצמ י"ע הלואגה בוריק לע ףסונ (80

ומש הזו (ו ,גכ 'ימרי) ביתכד" ,ה"בקה לש ומש לע ארקנ *"חישמ"ש ראבתנ (ב ,הע) ב"ב תכסמבש ריעהל (81
.**"ונקדצ 'ה וארקי רשא
__________
.(םש) "ה"בקה לש ומש לע ןיארקנש םיקידצ ןידיתע"ש ךכל ףסונ (*

.(םש ז"וצנב ןמסנה הארו) "י"בשר אד (זי ,גכ ונתשרפב םג ש"מכ) 'ה ןודאה ינפ ןאמ" :א ,חל ב"חזמ ריעהל (**
רודיס) "חישמ לש ורוא תראה 'יחבמ . . וב ריאמ 'יה"ש ינפמ אוה םיקידצ ראש יבגל י"בשרב שודיחהש ל"יו
.(ב ,זש רמועב ג"לה רעש (ח"אד םע)

.ךליאו ב"עס ,דע (82

.בי ,דנ 'יעשי (83

.ד"וי ,די 'ירכז (84

.ח ,ס 'יעשי (85

.א ,בכק (86

וצרש ןיפתושה" תמגודבו ד"ע - לארשי ללכל הלוכ לארשי ץרא תכייש םיטבשל התקולח ירחאל םגש ריעהלו (87
."ןיפתוש"ד ןפואב איה הציחמה תיישע םגש ,"'וכ הציחמ תושעל

םי דעו ףוס םימ ךלובג תא יתשו" - ץראה תולובגל עגונב (ק"שה םויד רועישב) םיטפשמ תשרפב ז"דעו (88
ךל ךל) םירתבה ןיב תירבב *וניבא םהרבאל חטבוהש יפכ ,(י"שרפבו אל ,גכ) "תרפ" ,"רהנה דע רבדממו םיתשלפ
.(אכ-חי ,וט
__________
הכראל ץראב ךלהתה םוק ביתכד . . וכוליה םוקמ הנק הבחרלו הכראל הב ךלה" :א ,ק ארתב אבבמ ריעהלו (*
."וינב ינפל שובכל חונ אהיש ידכ . . הננתא ךל יכ הבחרלו

.ונתשרפ שיר י"שרפ (89

ל"ר רשפא" :םש ל"דרה ישודיחבו ."םולש ןישוע םהו טפשמ ידיל ןיאב" :(א ,ל"פ) ונתשרפ שיר ר"ומש האר (90
."עוציבה הז םולש טפשמ והזיא (ב ,ו) ןירדהנסב ש"מכו ,הרשפ י"ע

.ב ,ט אמוי האר (91

.וט ,םש ר"ומש (92

.זכ ,א 'יעשי (93

תואצוהב ןוכסח ד"ע תונידמה יגיהנמ תטלחה ירחאל טרפבו ,*הקדצב קוסעל ע"הוא לע הלועפה םג ללוכ (94
.י"נבל עגונב ןהו ,ע"הואל עגונב ןה ,הקדצ לש תולועפב ופיסויש לועפל רתוי לקנ יזא ,קשנ יכרצל תויפסכה
__________
אבבב איגוסהמ םג ריעהלו .(נ"שו .ךליאו 157 'ע ה"ח ש"וקל האר) הקדצב חנ ינב בויחב ט"וקשהמ ריעהל (*
תאטחהש םשכ" :ז"ביר לש ושוריפב המתוחו המויסש ,"תאטח םימואל דסחו" קוספה שוריפב (ב ,ד"וי) ארתב
."םלועה תומוא לע תרפכמ הקדצ ךכ לארשי לע תרפכמ

.דכ ,בכ (95

םתוחו םויסמ םג ריעהלו .םיינע תונתמ תוכלה - תבשה םויו תבש ברעד ם"במרה ירועישל תוכיישהמ ריעהל (96
."הקדצה תדובע"ב ק"שה םויד אינת רועיש

.ב ,טמ הכוס (97

.ךליאו א ,ח (98

.א ,ד"וי (99

.א ,ונ 'יעשי (100

לע דסוימ ,(ח"ס ל"נכ) "'וגו עשפ רבד לכ לע" קוספב םיזמורמ תובבה 'גש רהזה רמאמש - רתוי קתמויו (101
קוספהל הז לכד תוכיישה" רואיב - (דת 'ע) םש רהזל צ"יול יטוקל הארו ."הקדצ ושעו טפשמ ורמש" קוספה
."הקדצ ושעו טפשמ ורמש

.א ,נק תבש האר (102

."ןיקלס *ןועמשו ןבואר" (נ"שו .ה ,ב"לפ ר"קיו) ל"זח ןושלבו ,הלואגה לא תולגה ןמ 'ילעה לע זמרל (103
__________
.(ל"ומה) 'יש ח"מגה להנמ לש ומש - (ב ,גפ אמוי) "אמשב קייד"ד ןינעהמ ריעהל (*

.חכ ,די ילשמ (104

.אעקת ס"וס ח"וא ע"וש .ב ,ח תינעת האר (105

.דועו .ומוקמב ל"זיראה רודיס (106

.א"עס ,ג (107

.ט ,ז א"מ (108

.ט ,ב יגח (109

.א ,חכ א"ח (110

.דועו .א ,טס ה"לש .פ"הע ךישלא האר (111

.ג-ב ,הכ (112

.םש ןמסנהבו ,153 'ע א"כח ש"וקל האר (113

ארתב אבבב ל"זראמכ ,"לכ לכמ לכב" ,לכב תואלפנ תנש אהת 'יה - הנשה תוללכ לש תדחוימה הלעמה ןכו (114
."ב"הועה ןיעמ ז"הועב ה"בקה ןמיעטה"ש תובאה לע יאקש (ךליאו ב"עס ,זט)

.(ח"ס ליעל האר) "דכדכ יתמשו" ונמיסש ,(וז הנידמ אישנ תזרכה התיה ותלחתהבש) ד"כ םוי - וינפלו (115

.גכ ,ו אשנ (116

.(א ,טל הטוס) םיפכ תאישנ ינפל הכרבה חסונ (117

.(ב ,זמק ג"חז פ"ע) ט"יס ח"כקס ח"וא ז"הדא ע"וש האר (118

.ו ,טי ורתי (119

.נ"שו .374 'ע ה"כח ש"וקל הארו .ותלחתב תונווכה רעש (120

המודש עבורמ בתכמ הטמל אוהש ע"הוא בתכל תצקמב המודש י"שר בתכב (הליחתכלמ) ספדנש ,ריעהלו (121
ד"ע) ירושא בתכל ןיידע םיכייש םניאש הכומנ אגרדב םיאצמנש הלאל םג תוכיישה שיגדהל ,ירושא בתכל
בתכב שדחמ ספדנ תונורחאה םינשב ,כ"פעאו .(שדוקה ןושלמ הטמלש ע"הואד תונושלל םוגרתה תמגודבו
םידמולו םיארוקה לע לקהל ידכ ,אקוד תועבורמ תויתואב םסיפדהל םילדתשמש הרות ינינע ראשכ ,עבורמ
.(431 'ע ב"ח ט"משת ש"הס םג האר) םהינפל ךורע 'יהיש

אמלעב תוירב םשב םיארקנ ןכלו ותדובעו 'ה תרותמ םיקוחרה ףא"ש "בל" קרפ אינתב תויטרפב ראובמכו (122
,כ"ג םבהאל הוצמ ,םתואנשל הוצמ"ש ולא םגש דעו ,"הבהא תותובע ילבחב ןכשמל ךירצ ("תוירבה תא בהוא")
."'וכ םהבש זונגה בוטה 'יחב דצמ הבהאו םהבש ערה דצמ האנש ,תמא ןה ןהיתשו

.נ"שו .38 'ע י"ח ש"וקל .ו"כרת וכרבת הכ ה"ד האר (123

.א ,חל הטוס (124

.ותלחתב ח"וא א"מר .ח ,זט םילהת (125

.א ,נ םיחספ (126

.הוצת פ"ר (127

.ול-אל ,הכ המורת (128

'יחב םה החרפו תונותחתה תוגרדמ םה ולא הכרי" ,(ד ,ח ךתולעהב) "החרפ דע הכרי דע" - רתוי תוללכבו (129
.(ג ,גל ךתולעהב ת"וקל) "תונוילע

.מ"כבו .ךליאו ג ,טכ םש ת"וקל (130

.(א ,במ ןירדהנס) הנבל שודיק תכרב חסונ (131

.(ו ,ד"פ ר"במ) ז ,א תישארב י"שרפ (132

.ח"רד םימיה 'בד לפכה םג ללוכ (133

.דועו .ל"רת .ז"כרת ךל ךל ה"ד .ךל ךל פ"ר ש"לי .ח"מפ א"רדרפ האר (134

.ב"ער ,טכ תינעת (135

.בכ ,ט רתסא (136

.י"שרפבו ב"עס ,ו הליגמ (137

.וט ,ז הכימ (138

.ךליאו 367 'ע ו"כח ש"וקל) ותלחתב ו"משת םיטפשמ פ"ש תוחישמ סרטנוק םג האר - ןמקל אבהב (139
.םש ןמסנהבו ,(ךליאו 538 'ע ב"ח ו"משת תויודעוותה

.םש הליגמ (140

.ב ,גי םש (141

.נ"שו .342 'ע ז"טח ש"וקל הארו .ח"קס פ"קתס ח"וא א"גמ (142

.ח"כס ג"מס מ"וח ע"ושוט .ז"כתס םש א"מר .ח"כתס ח"ואוט האר (143

.נ"שו .56 'ע ב"כח ש"וקל הארו .ז"טס ד"צתס .פק ס"וס ח"וא ז"הדא ע"וש (144

ךומסל רשפאש תועדהל - ונקדצ חישמ תאיב ינפל םג ןירדהנס י"ע 'יארה פ"ע םישדח שודיק ןכתיש ,ריעהלו (145
תויודעוותה) (ב תודעוותה) ה"משת תישארב פ"ש תחיש םג הארו .נ"שו .105 'ע ט"ח ש"וקל האר) הזה ןמזב ד"ב
.((ךליאו 466 'ע א"ח ה"משת

ומכ ,"דחא רדא" םג ושוריפש ,("ןושאר" םוקמב) "'א רדא" שדוחה לש ומש תביתכב םג זמורמש ,רמול שיו (146
ןירדהנס םאב) דחא רדא קר ראשיש תורשפאה תזמורמ הזבש - 'וכו ינש םוי אב וירחאלד ףא ,"דחא םוי"
.(תרבועמ הנש 'יהת אלש תונשל וטילחי

רשע הששב ןסינ תפוקת 'יהת םא ןיעדויו ןיבשחמ ד"ב"ש (ב"ה ד"פ ח"הודיק 'לה) ם"במרה תעדלש ,ריעהל (147
אלש ידכ תרבועמ 'יהת הנשהש חרכהב ,"רחא ןמיסל ןיששוח ןיאו . . הנשה התוא ןירבעמ הז ןמז רחא וא ןסינב
ןיאש (ז"טה םש מ"סכ הארו .םש ה"מרה תגשה) ה"מרה תעדל כ"אשמ ,*ןסינ ז"ט ירחאל ןסינ תפוקת 'יהת
.םינמיס 'ב לע םא יכ ,הדבל הפוקתה לע ןירבעמ
__________
הבש - אדא 'ר תפוקתלו ,לאומש תפוקתל - (חולב ןייוצמכ) ןסינ 'דב איה הפוקתה וז הנשבש ןויכד (*
.ןסינ ז"ט ירחאל הפוקתה 'יהת הנשה ורבעי אל םא ,ירה ,ז"נפל םייעובשל בורק - םינש רוביעב םיבשחתמ

אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל תוכיישה תופוקתה 'ג םיזמרנ "דימ"ד ת"רבש - הז ונרודל עגונב רתוי תויטרפבו (148
- ונילא הבריקה רדס לעו ,((265-66 'ע א"ח ב"נשת ש"הס) י"ס וז הנש אראו פ"ש תוחישמ סרטנוק האר) ונרוד
.(ע"נדא ק"כ לש ינשה ומש) רעבוד ,קחצי ףסוי ,(ומש םחנמ) חישמ,טבש ך"ז ,םיטפשמ פ"ש תחישמ קלח
ב"נשת'ה 'א רדא ח"הבמ
- *קחצי השמ תראפת ןורכז רפס ד"ע -


(סופדב אצמנ) ב"ח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ
'ב קלח "ב"נשת תוחישה רפס"ו

ידכ הריתי תולדתשה תויהל הכירצ םהבש) הקדצו םידסח תולימגל םיכיישה םינינעהמ .א
יתקדצו אובל יתעושי הבורק יכ הקדצ ושעו טפשמ ורמש" ש"מכ ,הלואגה זרזלו רהמל
תשרדמ ןבומכ ,הרות ינינעב םירפס תצפהו תספדהו תביתכ - (2ליעל רבודמכ ,1"תולגהל
ןליאשמו םיבותכו םיאיבנ הרות בתוכה הז" ,"דעל תדמוע ותקדצ" 4קוספה לע 3ל"זח
.6("דעל תדמוע ותקדצו םילכ םניאש ול םימייק 5םירפסה") "םירחאל

רבודמכ ,הקדצו טפשמד ןינעה שגדומ הבש) םיטפשמ תשרפ ק"ש ברעבש - אמרג ןמזהו
.הרות ינינע לש שדח רפס סופדה-תיבמ עיגה (2ליעל

:רתוי תויטרפבו

צ"מותו תודהי ינינעב תוררועתה ירבד ;הרותה וק - הרות ישודיחו ירבד כ"וכ םנשי הז רפסב
ישוע םסרפל הוצמ") הקדצ ינתונו הרות תודסומ יכמות לש םמוסריפו ;הדובעה וק -
.8דמוע םלועה םהילעש םידומעה 'ג ,םידסח תולימגד וק - 7("הוצמ

תולימג - (ישילשה וק) 10תראפתו ,הדובעה וק - קחצי ,הרותה וק - השמ :9םירג אמשו
.םידסח

ינינע לכב יוויצהכ ,רדוהמו האנ ןפואב רואל-ותאצוהו ותכירע - תירקיעו תפסונ הלעמו
רפס תביתכל עגונב דחוימב שגדומו ,12"תווצמב וינפל האנתה ,11והונאו יל-א הז" :צ"מות
,15"ןיאנ ןיארישב וכרוכו ןמוא רלבלב האנ סומלוקב האנ וידב . . האנ 14הרות רפס" - 13הרות
.האנ הכירכו האנ סופדו האנ ריינ ,האנ רפס ,16הרות ירבד לש רפס תספדהל עגונב ז"דעו

הארנה בוטד םינינעב קרו ךא ,לבא ,םיבר ושעי ןכו וארי םהמש ררועל שי הזל ךשמהבו .ב
:הלגנהו

,רטפנהל ןורכז רפס - ל"חר הריטפל "םישולש"ה םע הרושק הז רפסד רואל-האצוהה
.(חצנ ןורכז) "דעל תדמוע 17ותקדצ" תניחבב

בוטב קרו ךא אבהלו ןאכמ לבא צ"מות ינינעב םירפס לש רואל-האצוה הנייהתש ר"היו
דעו ,תובוט םינשו םימי תוכירא ,19"ונימי ךרואו ונייח" ,18"םהב יחו"ד ןפואב ,הלגנהו הארנה
.םייחצנ םייחל - המילשהו תיתימאה הלואגב - בורקב

:רקיע ז"גו דועו

- ולוכ תוליבאה ןינע לוטיב תלחתה ז"ה ,20תוליבא ינינע המכ לטבמ "םישולש"ש ןויכ
."םינפ לכ לעמ העמד 'ה החמו חצנל תומה עלבו" 21דועיה םייוקי זאש ,םיתמה תייחתב

,רדא שדוח םיכרבמ ק"שה םויב םישולשהד תועיבקהב םג שגדומ הז ןינעש ,ףיסוהל שיו
.22"החמשל 'וג ךפהנ רשא שדוחה"

לארשי גהנמ פ"ע) הזרכהה הנושארל תשגדומ ובש ,ןושאר רדא םיכרבמשכ הריתי השגדהבו
םישש ,ינש רדאו ןושאר רדא הב שיש תרבועמ הנש איה הנשהש (רוביצב הלפתבו ,23איה הרות
לע םיזמור רדא שדוחד םוי םיששש ל"י ,25רוסיא ינינע םילטבתמ "םישש"בש ןויכד - 24םוי
םייחה ךפיהד ןינעה לוטיבמ לחה ,םייוצר-יתלבה םינינעה לכ (26לעופב םילטבמש דעו) לוטיב
,בוטל םתכיפהל דעו ,םייוצר-יתלבה םינינעה לכ רוקמו תלחתה ד"הע אטח םע רושקה
.28אקתימל ורירמו ארוהנל אכושח 27אכפהתא

ןורכז רפס בתכיו" - "ןורכז (רפס)"ד תומילשה 'יהת שממ דימו ףכיתש רקיעה אוהו ר"היו .ג
ךינפל בוט ןורכזב 31ונרכז" - 30"רפסב בותכ אצמנה לכ" ,29"ומש יבשוחלו 'ה יאריל וינפל
חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגד תירקיעה העושיה ,"'וכ העושי תדוקפב 32ונדקפו
.ונקדצ

יתאמ השדח הרות" דומילב - וניבר השמ לש ורפס ,הרות רפס - "רפס"ד ןינעה תומילש ןכו
תומילש ךותמו ,(חישמ) 34"ןורחא לאוג אוה (השמ) ןושאר לאוג" ,חישמ לש ותרות ,33"אצת
."קחצי" לש ונינע ,35"וניפ קוחש אלמי זא" - החמשה

לכו ,"הנומאהו תרדאה" ז"נפלו) תראפתהו הלהתה" - 36"תראפת"ד תומילשה םג 'יהת זאו
,"םימלוע יחל (םלוכ םינינעה לכ ללוכש ,37לופכ ב"או ,ב"אה תויתוא לכד םינינעה ראש
רחובה"ל דעו ,"תוחבשתב ללוהמ ךלמ" הזל ךשמהבו ,תבשה םויד תירחש תלפתב ש"מכ
יחל תראפתהו רישה (הלהתה) לוליהה תומילש ,"םימלועה יח דיחי ךלמ הרמז ירישב
םיקידצ"שכ ,39"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ" ,ישילשה ק"מהיב ,38"םימלועה תיב"ב - םימלועה
.שממ דימו ףכית ,40"ךינפ תא םירשי ובשי ךמשל ודוי

__________
ט"חלדבי - תארוה פ"ע ,טכעה ה"ע קחצי השמ 'ר םימתה 'וכו ח"הרה תריטפל "םישולש"ה תארקל רואל אצי (*
ב"נשת ש"הס) ל"נה תבש תוחישמ סרטנוק הכוראב הארו) טבש ח"הבמ ,אראו פ"שב א"טילש ר"ומדא ק"כ -
.ל"ומה .((ךליאו 268 'ע א"ח

.א ,ד"וי ב"ב .א ,ונ 'יעשי (1

.(363-64 'ע ב"ח ב"נשת ש"הס) י"ס וז תבש תוחישב (2

.א"עס ,נ תובותכ (3

.ג ,ביק םילהת (4

.םש תובותכ י"שרפ (5

שיו ."'וכו תע לכב הקדצ תושעל רשפא יכו ,תע לכב הקדצ השוע טפשמ ירמוש ירשא" :םש ןינעה תלחתהבו (6
ןמקל הארו) "תע לכב הקדצ השוע" ללכב אוה "דעל תדמוע ותקדצ"ש "'וכ ןליאשמו 'וכ בתוכה" םגש ,רמול
.(ב"ס

.ג"יס ט"מרס ד"וי א"מר .ג"כקס ד"נקס ח"וא א"גמב אבוה .א"פקתס א"ח א"בשרה ת"וש (7

םינינעה יטרפב (ךליאו א ,דכ) השרפה םויס - הרות :עובשה תשרפל תוכיישהמ ריעהלו - .ב"מ א"פ תובא (8
- (הלפת) הדובע ."הליל םיעבראו םוי םיעברא רהב השמ יהיו" דע ,"'וגו 'ה לא הלע רמא השמ לאו" :ת"מד
,בכ) "ימע תא הולת ףסכ םא" - ח"מגו .(ב ,זק ב"ב) "הלפתו עמש תאירק וז" ,(הכ ,גכ) "םכיקלא 'ה תא םתדבעו"
.(דכ

.נ"שו .*א"ס (ד"לשת ת"הק) םירואיבו תובושת הכוראב הארו .ב ,ז תוכרב (9
__________
.ל"ומה .ךליאו ופר 'ע א"ח א"טילש ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגאב םג ספדנ (*

.דחא רפסב - דחי ןיוקה 'ג לכד תוללכתהה לע םג זמורש ל"יו (10

.ב ,וט חלשב (11

האנה ןמ 'יהי(ש) בוטה ל-אה םשל אוהש רבד לכ" :חבזמה ירוסיא 'לה ףוס ם"במר הארו .נ"שו .ב ,גלק תבש (12
בויחה ןיב קוליחה רואיב - (ךליאו 8 'ע) ז"כח ש"וקל הכוראב הארו ."'וגו 'הל בלח לכ רמוא אוה ןכו . . בוטהו
ורקיעש "תווצמב וינפל האנתה"ד בויחהל ,(ןברקה רדג) ל-אה םשל אוהש אצפחהל עגונב ורקיעש "'הל בלח לכ"ד
.14 הרעה הארו .ארבגהל עגונב אוה

הרות ןתמ דעו תישארבמ" ,"תירבה רפס 'וג 'ה ירבד לכ תא השמ בותכיו" - עובשה תשרפל תוכיישהמ ריעהל (13
.(י"שרפבו ז-ד ,דכ) *"הרמב ווטצנש תווצמו
__________
פ"קתס ח"וא א"גמ האר) ןושאר רדאב ורקיעש ,רדאב העבש ,ותוקלתסה םויב - ת"סה תביתכ רמגו ךשמהו (*
.הז ק"שה םויב ךרבתמש ,(נ"שו .342 'ע ז"טח ש"וקל הארו .ח"קס

הקדצל עגונב ז"דעו .ש"ייע ,ןברקד רדג ןיעמ ונשי ת"ס תביתכבש (34 הרעה 12 'ע) םש ז"כח ש"וקל האר (14
.(נ"שו .14 'ע םש ש"וקל) ןברק ומכ ,"הרפכ רדגב" םג איהש (םירפס תביתכבש "דעל תדמוע ותקדצ" ,ד"ודנבו)

.םש תבש (15

ע"וש) "ןהישוריפו ארמגו הנשמו הרות ישמוח בותכל הוצמ אנדיאה" - הרות רפס תביתכ תוצמל םג ךיישש (16
ישודיח תביתכ םג ללכנ "ןהישוריפ . . בותכל"בש ,רמול שיו ,(נ"שו .18 'ע ג"כח ש"וקל הארו .ב"ס ר"עס ד"וי
.ומצעב שדחמש הרות

.(ד"יפר לבא 'לה ם"במר) "ופוגבש םידסח תולימג" םה ,ל"חר ,םילבא םוחינו תמה תייוולה םגש ריעהל (17

.ה ,חי ירחא (18

.(דועו .םיבצנ פ"ס - 'כה 'ל פ"ע) תיברע תלפת חסונ (19

.ךליאו פ"שס ד"וי ע"וש .ו"פ לבא 'לה ם"במר .ב ,אכ ק"ומ האר (20

.ק"ומ ףוס הנשמ .ח ,הכ 'יעשי (21

.בכ ,ט רתסא (22

.נ"שו .56 'ע ב"כח ש"וקל הארו .ז"טס ד"צתס .פק ס"וס ח"וא ז"הדא ע"וש (23

ח"רד 'א אוהש טבש 'ל םוי ףוריצב ,מ"מ ,(םוי ט"נ קר םנשי אלימבו) םלועל רסח ןסינל ךומסה רדאש ףאד (24
.םוי 'ס םנשי ,'א רדא

.ח"צס ד"וי ע"וש .ךליאו ז"יה ו"טפ תורוסא תולכאמ 'לה ם"במר .ךליאו ב ,זצ ןילוח האר (25

.רדא שדוחד םוי םישש םנשי וז הנשבש הרות פ"ע םיזירכמשכ ףכית - לעופב םוי םיששה אוב ינפל דוע (26

.א ,ד א"חז האר (27

םיפירח םירבדמ ינשהו ,םיקותמו םיברע םילכאממ דחא ,םינדעמ ינימ ינש" ,"םימעטמ יל השעו" ש"מ ד"ע (28
.(ז"כפ אינת) "שפנה בישהל םינדעמ ושענש דע בטיה םינקותמו םילבותמ םהש קר םיצומח וא

.זט ,ג יכאלמ (29

.א ,בי לאינד (30

.ה"רד ףסומב תורפוש תכרב חסונ (31

."וננודקפו וננורכז רכזיו דקפיו . . אוביו הלעי" - *ח"רל םג ךיישו (32
__________
.(ירשת) ח"ר םג אוה ה"רש ,ריעהלו (*

.ג ,ג"יפ ר"קיו .ד ,אנ 'יעשי (33

.נ"שו .ךליאו 8 'ע א"יח ש"וקל .ד ,ב"פ ר"ומש האר (34

.א ,אל תוכרב הארו .ב ,וכק םילהת (35

םג תללוכ אלימבו ,תידיחיו תחא םעפ התייהש ,(א"עס ,חנ תוכרב) "הרות ןתמ וז תראפתה" ל"זראממ ריעהל (36
."אצת יתאמ השדח הרות"ה

.(דועו .ל"רת .ז"כרת ךל ךל ה"ד .ךל ךל פ"ר ש"לי .ח"מפ א"רדרפ האר) הלואגל "לפכ"ד תוכיישהמ ריעהל (37

.ב"ה א"פ ח"בהיב 'לה ם"במר (38

.י"שרפבו זי ,וט חלשב (39

.די ,מק םילהת (40
Back to "Dvar Malchus"