ה"ב
ב"נשת'ה ,חלשב 'פ "תוכלמ רבד"

שממ הז עגרב האב הלואגהש הזמ החמשה שגר רקיעב ל"צ וישכע
י"אמ דחא לעש וליפא תריסמ ד"ע רובידהו ד"סקה ירמגל לטבל

ב"נשת'ה טבש ג"י ,הריש תבש ,חלשב פ"שו טבש א"י ,חלשב 'פ 'ה םוי תוחישמ (א
תמחלמו ס"ירקב מ"יצי תמלשה י"ע ,הרות ןתמל הנכהה תודוא רבודמ ורתי 'פבו חלשב 'פב
הדיתעה הלואגל הנכהה תודוא םג דומלל רשפא הזמו * ורתי 'פב 'וכו ורתי תאדוהו קלמע
* השעמל תוארוה * טבשב ו"ט ,טבש ד"ויל רשקה * ל"עלד (השדח הרות) ת"מ תומילשו

ב"נשת'ה טבשב רשע השמח תוחישמ (ב
.םדאה תדובעב י"א םהב החבתשנש םינימה תעבש יטרפ רואיבטבש א"י ,חלשב 'פ 'ה םוי תוחישמ
ב"נשת'ה טבש ג"י ,הריש תבש ,חלשב פ"שו


(סופדב אצמנ) ב"ח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ
'ב קלח "ב"נשת תוחישה רפס"בו

םויב (ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש אלוליהה םוי) טבשב ירישעהד תועיבקהב .א
:םינינע המכ - (וז הנשב ןכו םינש המכב) עובשב יעיברה

תורואמה ינש" ,תורואמה ולתנ ובש ,(ע"צמ) עובשב יעיברה םוי לש ותלעמ - שארל לכל
.1"םילודגה

וירחאלש תבשה םויל הנכהה הליחתמ ובש ןויכ ,2"אתבש ימק" ארקנש - רקיע ז"גו דועו
לש ורישב שגדומכ ,(3"ולוכיו"ד ןפואב אלוליהה םויד תומילשהו 'ילעה תישענ וב וז הנשבש)
וכל" רומזמד (םינושאר םיקוספ 'ג) הלחתהה ,4"ןטקה הננרנ וכל"ב ומתוחו ומויסש םוי
אלוליהה םויד תומילשהש כ"ג שגדומ הזבש ,תבש תלבקב איה תומילשב ותרימאש 5"הננרנ
.וירחאלש תבשה םויב איה יעיברה םויב לחש

- הריש תבש - (יעיברה םויב ותלחתהש) הז ק"שה םוי לש תדחוימה ותלעמ דצמ ףסונ יוליעו
,יעיברה םוי לש ורישב רומזמה תלחתהב ןה ,(הרישו הניר) "הננרנ וכל"ד ןינעה שגדומ ובש
.תבש תלבקב תומילשב רקיעבו ןהו

,(7"תבשה םויל ריש רומזמ") תבשה םויל דחוימב ךייש "ריש"ש 6עודיה פ"ע רתוי קתמויו
לכש ,"רישב ןיכשמנו רישב ןיאצוי רישה ילעב לכ" 8תבש תכסמב הנשמה רמאמב שוריפהכ
ןכלו ,ריש י"ע איה (הלעמל תולעל םיכשמנו תמדוקה אגרדהמ םיאצויש) אגרדל אגרדמ 'ילע
י"ע תבשה םויד 'ילעה רקיעש ,רמול שיד - ריש י"ע איה תבשה םויב תומלועה תיילע םג
םויד תוילעל עגונב םג ןבומ הזמו .9תותבשה ראשב םג ךשמנ ונממו ,הריש תבשב איה רישה
,(הז ינפלש תוילעה לכ יבגל ךורע-ןיאב 'ילע תישענ אלוליהה םויבש 10עודיכ) אלוליהה
.הריש תבשב (טרפבו ,רישה ןינע םע רושקש תבשה םויב) םתומילשו םרקיעש

אלוליהה םויד תומילשהש - (יעיברה םויב לח טבשב ירישעהש) וזכ תועיבקב ףסונ ןינעו
טבשב ו"טה םויד הריתיה תומילשה םג תללוכ (הריש תבש) וירחאלש תבשה םויב תישענש
תואיצמל (םינינע המכב) םיבשחנש (ינש םויו ןושאר םוי ,תבש) םימיה 'גב אוהש (11ינש םויב)
הנשה 14שאר" םג ה"ה ,13"אתומלשאב (טבש שדוחד) ארהיס אמייק" ובש ךכל ףסונש ,12תחא
.15"ןליאל

ןתואל תוכייש שי ןלוכב .. ןנברד ידעומ (םג) .. הנשה לכ לש םידעומה"ש 16עודיה פ"עו
עובשה תשרפ ,חלשב תשרפל ל"נהכד תוכיישהו רשקה ראבל שי - "ןהב תולחש תוישרפה
ןיליחתמש ,טבשב ו"טד עובשה תשרפ ,ורתי תשרפלו ,וירחאלש ק"שה םוידו אלוליהה םויד
.חלשב 'פ תבשד החנמ תלפתב התורקל

:הרות ןתמל הנכה - ורתיו חלשב תוישרפה 'בד תפתושמה הדוקנה םדקהבו .ב

איהש ,(17ףוס םי תעירקב) םירצממ האיציה תומילש תודוא רבודמ הבש - חלשב תשרפ
רהה לע םיקלאה תא ןודבעת םירצממ םעה תא ךאיצוהב" 18ש"מכ ,הרות-ןתמל הנכהה
.19"הזה

תארקנ הז םש לעו) התליחתב רבודמ ,הרות-ןתמד השרפה התויה לע ףסונש - ורתי תשרפו
תמחלמו ףוס םי תעירק"ד העומשה עמשש הזמ האצותכ) ורתי תאדוה תודוא (הלוכ השרפה
הנכהה התיהש ,21"'וגו םיקלאה לכמ 'ה לודג יכ יתעדי התע" (חלשב תשרפבש 20"קלמע
.22הרות ןתמל

כ"גו) םג תללכנ הרות ןתמל הנכהה ד"ע ורתיו חלשב תוישרפבש םינינעה יטרפבש ,רמול שיו
- (23"אצת יתאמ השדח הרות") אובל דיתעל 'יהתש הרות-ןתמד תומילשהל הנכהה (רקיע
:זמורמכ

וננוכ י-נדא 24שדקמ" המתוחו המויסש ,(ףוס םי תעירקב) םיה תרישב (א) - חלשב תשרפב
לכש אובל דיתעל ,25דעו םלועל ךולמי 'השכ םידי יתשב הנבי יתמיאו ,םידי יתשב" ,"ךידי
תא החמא 26החמ" המתוחו המויסש ,(חלשב תשרפ ףוסב) קלמע תמחלמב (ב) ,"ולש הכולמה
ומש ןיאש ה"בקה עבשנ" ,27"רוד רודמ קלמעב 'הל המחלמ ה-י סכ לע די יכ .. קלמע רכז
הז ,חצנל תוברח ומת ביואה 29רמאנש ,קלמע לש ומש החמיש דע םלש ואסכ ןיאו 28םלש
ואסכ ירה ,ואסכ טפשמל ןנוכ ,םלש םשה ירה ,בשי םלועל 30'הו וירחא רמוא והמ .. קלמע
,31"םלש

התאו הרותב תחא השרפ רתי"ש ש"ע ,"ורתי"ש 32תודיסח ישורדב ראובמכ - ורתי תשרפבו
לש ןפואב ("אצת יתאמ השדח הרות") אובל דיתעל הרותב (רתי) הפסוהה לע זמור ,20"הזחת
.(33הזחת) 'יאר

םתוכיישו ורתי תאדוה(ב םכשמה)ו קלמע תמחלמו םיה תרישד םינינעה ןכות ןיבהלו
יהיו" השרפה תלחתהב ש"מ ראבלו םידקהל שי - אובל דיתעל הרות-ןתמד תומילשהל
34בורק אוה רשא") אוה בורק יכ םיתשלפ ץרא ךרד םיקלא םחנ אלו םעה תא הערפ חלשב
ךרד םעה תא םיקלא בסיו .. (36"ןענכ ץראב סנכיל רשי ךרד" ,35"אוהה ךרדב םתוחנל בוטו
37תמחלמ הזל ךשמהבו ,(םיה תרישו) ףוס םי תעירקב ךרוצ 'יה ןכלש ,"ףוס םי רבדמה
.ןמקלדכ ,ורתי תאדוה ("קלמע תמחלמו ףוס םי תעירק") םהינשל ךשמהבו ,38קלמע

אלא ,תועסמ א"י לארשי ץראל םירצממ" :39שרדמב אתיא - "'וגו םחנ אלו" קוספה לע .ג
םיעבראב 42יהיו כ"חאו ,41ברוחמ םוי רשע דחא 40רמאנש ,הנש 'מ רבדמה ךרד ה"בקה םאשנ
."םיקלא םחנ אלו רמאנ ךכל ,43הנש

:רמול שי - 44אתוילעמל "הנש 'מ רבדמה ךרד ה"בקה םאשנ תועסמ א"י"ש ןינעה רואיבבו

.. הרשעבש דחוימ" לע יאקש 45שרדמב אתיא (תועסמה א"י) "ברוחמ םוי רשע דחא" שוריפב
"ברוחמ םוי רשע דחא"ש ,ונייה ,"ךיקלא 'ה 46יכנא ,תורבדה לכל שאר אוהש דחא אוהש
אלו דח אוה תנא" 'יחב ,ברוח(ב ונתינש תורבדה תרשע)מ הלעמלש דחא 'יחב לע הרומ
.48תוריפס רשעמ הלעמלש 'תי ותומצעו ותוהמ ,47"ןבשוחב

םאשנ .. תועסמ א"י" ,"רבדמה ךרד 'וג בסיו 'וג םחנ אל"ש ךכב ה"בקה תנווכש ,רמול שיו
,"ןבשוחב אלו דח אוה תנא") "רשע דחא" תניחבש ,איה ,"הנש 'מ רבדמה ךרד ה"בקה
רבדמב הכילהה י"ע םתוימינפב הלגתתו ךשמות (תורבדה תרשעו תוריפס רשעמ הלעמלש
תוארל םיניעו תעדל בל םכל 'ה 50ןתנ" םהבש ,(49"הניבל םיעברא ןב") הנש םיעברא ךשמב
םיעברא דע 51ותנשמ תמכחו ובר לש ותעד ףוס לע דמוע םדא ןיאש" ,"עומשל םינזאו
"רשע דחא" 'יחב ולגיו וכישמיש אלא דוע אלו ,53"רשע דחא" 'יחבד יוליגה 'יהי זאש ,52"הנש
.תומילשב 54לארשי ץראל הסינכה 'יהת ז"יעש ,תימשגה וזלה ץראב םג

לע זמורש - "םעה תא הערפ חלשב יהיו" :השרפה תלחתהב םג זמורמ הז ןינעש ,ףיסוהלו
'יחב) 56"ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתאד" ,55"הערפל תישימח" 'יחב ,השודקד הערפ
אוה ("םעה תא הערפ חלשב") הז ןינעו .("דח אוה תנא" ד"ע ,'יוה םש תויתוא 'דמ הלעמלש
- הנש םיעברא ךשמב ,"'וג רבדמה ךרד 'וג בסיו 'וג םיקלא םחנ אלו" בותכה ךשמהל םעטה
.תוימינפב ךשמות השודקד הערפ 'יחבש ידכ

םיעברא ץראה טוקשתו 'וג לארשיב תוערפ עורפב" - הרטפהבש הרובד תרישב םג זמורמו
("ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתאד") "תוערפ עורפב"ד הלענ רתויה יוליגהש - 57"הנש
י"ע (תוימינפבו תובשייתהב) "טוקשתו"ד ןפואב "ץראה"ב םג םדי לעו "לארשיב" ךשמנ
."הנש םיעברא" ךשמב הדובעה

י"נב תכילה - םהמו ,השרפבש םינינעה יטרפ (י"ע השענו) םע רושק ז"ה רתוי תויטרפבו .ד
דע") הנש םיעבראה ךשמב ויהש תועסמה ב"מ יטרפ לכב ("רבדמה ךרד 'וג בסיו") רבדמב
הצקב םתאב ונחיו תוכוסמ ועסיו" - ונתשרפבש תועסמהמ לחה ,(58"תבשונ ץרא לא םאוב
'וג ואוביו 'וג ועסיו" ,60"'וג רוש רבדמ לא ואציו 'וג עסיו" ,ס"ירק ירחאל טרפבו ,59"רבדמה
:62"'וגו םהיעסמל ןיס רבדממ 'וג ועסיו" ,61"ןיס רבדמ לא

רבדמ"ב ולפנש השודקה תוצוצינ ררבל ידכ איה רבדמב י"נב תכילהב הנווכה תילכתש 63עודי
ז"יעו ,(ןוקיתה םלועמ הלעמלש והתה םלוע) רתויב תילענ אגרדמ םשרשש ,64"םימעה
םלצא הלגתמו תכשמנ ,םרוקמו םשרשל םתוא םילעמו השודקה תוצוצינ םיררבמ לארשיש
.וז תילענ אגרד

הלעמלש "רשע דחא" 'יחבמ םשרש "םימעה רבדמ"ב ולפנש השודקה תוצוצינש - הזב ןינעהו
ןושלב זמורמכ ,65ז"ועלד ןירתכ א"יד הקיניה תישענ ונממש ףיקמה 'יחב ,תולשלתשהמ
66"ריעש רהל ךרד" םה "םוי רשע דחא"ש ,"ריעש רה ךרד ברוחמ םוי רשע דחא" בותכה
דחא" 'יחבב םרוקמו םשרשל םתאלעהו תוצוצינה רוריבב לארשי לש םתדובע י"עו ,(ו"ח)
,תוימינפב ףיקמה תכשמה) לארשיב "רשע דחא" 'יחב הלגתמו תכשמנ ,67השודקד "רשע
םתדובע יבגל רתוי לודג יוליע םלצא ףסותינ ז"יעו ,(32אקוד יוארה םוקמל איה הכשמההש
הדידמב השודקה תומילש ,תוריפס רשע םע םירושקה תורבדה תרשע ,צ"מותה ינינעב
.68הלבגהו

(תועסמ ב"מ) רבדמב הכילההל (םוי א"י) "תועסמ א"י" ןיבש קוליחהב רואיב ףיסוהל שיו
(קר) רוריבה 'יה (םוי א"יב) תועסמ א"יב םכילומ ה"בקה 'יה וליאש - 69הנש םיעברא ךשמב
תואיצמב כ"כ לעופ וניאש ,הטמל הלעמלמ (רשע דחא 'יחב) ןוילע רוא יוליגו תכשמה י"ע
לש םתדובע י"ע (םג) רוריבה 'יהי ז"יעש ,"הנש 'מ רבדמה ךרד ה"בקה םאשנ" ןכלו ,ןותחתה
םג ונשי ,הז םע דחיבו ;התומילשב איה ןותחתהב הלועפהש ,הלעמל הטמלמ ךרדב לארשי
עיגהל רשפא יאש) הטמל הלעמלמ ,"רשע דחא" 'יחב ,ןוילע רוא יוליגו תכשמהד יוליעה
ה"בקה םאשנ .. תועסמ א"י" - (הלבגהו הדידמב איהש הלעמל הטמלמ הדובעה י"ע וילא
חכב השענו רודח (הנש םיעבראב) הלעמל הטמלמ ךרדב רוריבהש - 70"הנש 'מ רבדמה ךרד
הטמלמו הטמל הלעמלמד תולעמה 'ב רוביח) 71הטמל הלעמלמ רשע דחא 'יחבד יוליגה
.(דחי םג הלעמל

,"'וג קלמעב 'הל המחלמ ה-י סכ לע די יכ" - השרפה םויסבש קלמע תמחלמל עגונב ז"דעו
'יחב ,(ריעש) ושע לש וערזמ אוה "קלמע"ש - "קלמע לש ומש החמיש דע 'וכ םלש םשה ןיא"
י"ע) "החמא החמ"] קלמע תייחמ(ו 72רוריב) י"עו ,("ריעש רה 'וג םוי רשע דחא") ז"ועלד א"י
לארשיב הלגתמו תכשמנ ,[החמת החמ החמא ,73תמא ת"ר ,(לארשי י"ע) "החמת"ו (ה"בקה
,ה"ו םג אלא ,("ה-י סכ לע די יכ") ה"י קר אל ,"םלש םשה"ד ע"והזש ,השודקד א"י 'יחב
דצמש הדובעה ינינע יטרפ לכב "רשע דחא" 'יחב יוליגו תכשמה לע זמורש ,א"י אירטמיגב
.74(תולגנ ה"ו) "תולגנהו (ה"י) תורתסנה"ל םיקלחנש שפנה תוחכ רשע

ע"וה 75ורתיד רויגהש - (ורתי תשרפ תלחתהב) השמל ותאיבו ורתי תאדוהל עגונב ז"דעו
םתאלעהו םרוריב י"עו ,השודקד א"י 'יחבב םשרשש ,76הטמל ולפנש השודקה תוצוצינ רוריב
זמורש ,"הרותב תחא השרפ רתי" ע"והזש ,לארשי לצא ןורתיו הפסוה השענ םרוקמו םשרשל
.77ברוחמ ונתינש תורבדה תרשעמ הלעמלש ,"ברוחמ םוי רשע דחא" 'יחבד הפסוהה לע

הרות-ןתמד תומילשהל הנכה םה ורתיו חלשב תוישרפבש םינינעה יטרפש ראבל שי ז"פע .ה
:אובל דיתעל

י"ע םישדחתמש הרותה ינינע לכ קר אל) ונתינ ובש ןויכ ,ימעפ-דח ע"וה הרות-ןתמש 32עודי
הרות" רמאנ כ"פעאו .ה"בקה י"ע אובל דיתעל ולגתיש הרותה ינינע םג (אלא ,קיתו דימלת
,ירמגל םלעהה תילכתב ולא םינינע ויה הרות-ןתמבש ןויכ ,שממ שודיח ,"אצת יתאמ השדח
.שממ שודיח איה םתולגתהש ,ךכ ידכ דע

רשעו תורמאמ הרשע דגנכ ,תורבדה תרשע יולגב ונתינ הרות-ןתמבש - הזב םירואיבהמו
עגונב תוכלה ,הרותד הלגנב שגדומכ) םלועל תוכיישו ךרע הל שיש תוקלאה תגרד ,תוריפס
יוליגב האב אל םלועל תוכיישו ךרע הל ןיאש תוקלאה תגרד וליאו ,(םלועב םדאה תגהנהל
םלועל ירמגל ךורע-ןיאבש תוקלאה תגרד הרותב הלגתת אובל דיתעלו ;םלעהב אלא
יוליגהל דעו ,(תוקלא תעידי ,78"'יתונופצ רתסמו 'ימעט דוס" ,הרותה תוימינפב שגדומכ)
,אקייד "יתאמ" ,"אצת יתאמ השדח הרות" ןושלה קוידכ - שממ 'תי ותומצעו ותוהמד
,"ברוחמ (ונתינש ד"השעמ הלעמלש) םוי רשע דחא" 'יחב - "יתוא ועדי םלוכ יכ" 79ש"מכו
."ןבשוחב אלו דח אוה תנא"

תומילשה תמגודו ןיעמ םג תויהל הכירצש) הרות-ןתמל הנכהב םג זמורמ הז ןינעש ,רמול שיו
תאדוהבו קלמע תמחלמב ,רבדמב תועסמהב - (הרות-ןתמב םלעהב הנתינש אובל דיתעלד
,"רשע דחא" 'יחבב םרוקמו םשרשל השודקה תוצוצינ תאלעהו רוריב אוה םנכותש ,ורתי
.ל"נכ

הרקיעו ,אובל דיתעלד הרות-ןתמד תומילשהל הנכהה תלחתה קר התיה זאש ,אלא
לכש עודיכ) "םימעה רבדמ"ב 80"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ" י"ע איה התומילשו
עודיכ ,השודקה תוצוצינ תולעהלו ררבל ,(81רבדמבש תועסמה ב"מב זמרנ תולגה ךשמ ןמז
םהילע ופסותיש ידכ אלא תומואה ןיבל לארשי תא ה"בקה הלגה אל" 82ל"זראמב שוריפה
םייוקישכ רוריבה תומילשו רמגל דעו ,83השודקה תוצוצינ תאלעהו רוריב ע"והש ,"םירג
.85"קלמע רכז תא החמא החמ" ע"והזש ,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא" 84דועיה

תומילשהל ןכו ,"אצת יתאמ השדח הרות"ש ןפואב הרות-ןתמד תומילשהל ףכית םיאב הזמו
ףסונש ןויכ ,תומוא רשע ץרא - 86המילשהו תיתימאה הלואגב הבחרו הבוט ץראל הסינכהד
יזינק יניקד תוצראה 'גד שוביכה םג 'יהי (32והותד תודמ 'ז רוריב) תומוא עבש ץרא לע
לכש ,88תוצראה לכב טשפתתש לארשי ץרא הדיתעש דעו ,(32והותד ב"חכ רוריב) 87ינומדקו
הלגתמ הבש הרידה תמגודב ,89םינותחתב 'תי ול הריד ,"לארשי ץרא" 'יחבב 'יהי םלועה
."דח אוה תנא" ,תומצעה יוליג ,90הרידהב רדה לש ותומצע

:הריש תבש - םיה תריש ש"ע הז ק"שד םשהב םג שגדומ ליעל רומאהש ,ףיסוהל שיו .ו

רישב ןיאצוי רישה ילעב לכ" ,ריש י"ע םישענש תוילע ינינע לכ םיללכנ "הריש תבש"ב
.(א"ס ל"נכ) "רישב ןיכשמנו

ז"דעו" ,92(תובית ב"מ וב שיש) "חכב אנא"ד ב"מ םשב םיללכנ תוילעה לכש 91עודיה פ"עו
ב"מ ,93"'וכ הגרדמל הגרדממ 'ילע 'יחב אוה ב"מ םש דגנכ םהש תועסמ ב"מה לכ ויה
לכ ללוכש) "הריש תבש"בש ,אצמנ - םימעה רבדמבש םירוריבה תדובע י"עש 94תוילע
תוללכ ,םימעה רבדמבש תועסמה ב"מ י"ע םישענש תוילעה לכ םיללכנ (ריש י"עש תוילעה
.תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ

םילולכש םימעה רבדמבש תועסמה ב"מד תוילעה יטרפ לכב םירוריבה תדובע רמג ירחאלו
:95אובל דיתעלד "שדח ריש"ל םיאב - "הריש תבש"ב

רמאנש ,םיה לע 'ינשה .. םירצמב הרמאנש הנושארה ,97ןה תוריש רשע" 96אתליכמב אתיא
.. םעוניבא ןב קרבו הרובד רשתו רמאנש ,קרבו הרובד הרמאש תיששה .. השמ רישי זא
,הבקנ ןושלב תואורק ןלוכ תורישה לכ .. שדח ריש 'הל וריש רמאנש ,אובל דיתעל תירישעה
תויהל הדיתעה העושתה לבא ,דובעש םהירחא 'יה ורבעש תועושתה ךכ תדלוי הבקנהש םשכ
.98"רכז ןושלב האורק ךכל דובעש 'ירחא ןיא

,הלעמל הטמלמ 'ילעה רקיעב תשגרנ הבקנ ןושלב הרישבש - 99םהיניבש םיקוליחהמו
,רתוי תילענ אגרדב ללכהלו ותגרדממ תאצל עגעגתמו קקותשמ (הבקנ) ע"צמ לבקמהש
ודי לעש ,הטמל הלעמלמ ןוילעה רוא יוליגו תעפשה רקיעב תשגרנ רכז ןושלב רישב כ"אשמ
הטמלמ 'ילע ונינעש "ריש" ותויה םע ,רמולכ .100ןוילעהב תוללכתהו תוקיבדה תישענ
תוללכתההו תוקיבדה (רקיעב אלא ,םיעוגעגה כ"כ אל) וב שגרנש ןפואב ז"ה ,הלעמל
.דחי םג הטמל הלעמלמו ע"מלטמלמד תולעמה 'ב וב שי ז"יעו ,ןוילעהד יוליגהב

הנשי ("רכז ןושלב .. שדח ריש .. תירישעה" םע םג הרושקה) "הריש תבש"בש ,רמול שיו
תוקיבדה תשגרנ הזל ףסונו ,הלעמל הטמלמ 'ילע לש ןפואב תורישה לכד תומילשה
"ןבשוחב אלו דח אוה תנא" ,"רשע דחא" 'יחב - רשעמ הלעמלש יוליגה דצמ תוללכתההו
.(ד"ס ל"נכ ,"הנש 'מ רבדמה ךרד ה"בקה םאשנ .. תועסמ 101א"י" ד"ע)

שוריפכ - 104"םישדק שדק" אוהש 103"םירישה 102ריש"ד ןינעה םע הז רשקל שיו
,(םוגרתב ש"מכ) םלוכמ הלעמל וזו וזמ הלעמל וזו םלועב ויה תוריש רשע"ש 105א"שרהמה
"םישדק שדק ימנ אכה םלוכמ הלעמל םוקמ לכב שדוק אוהש ירישעה ירה שדק םלוכש ןויכו
ובש יפל ,איה ,אובל דיתעלד ירישעה רישל (הזה ןמזב רמאנש) "םירישה ריש"ד תוכיישהש -
םירשקתמש יפכ (הלעמל הטמלמ תוילעה לכ) הזה ןמזבש םירישה לכד תומילשה תישענ
,(ןוילעהב תוללכתההו תוקיבדה םג תשגרנש) 106אובל דיתעלד שדח רישה םע םירבחתמו
108תוריש הרשעה לכמ הלעמל אוהש 107ומצע אובל דיתעלד רכז ןושל שדח רישל םיאב ז"יעו
,"רשע דחא" 'יחב ,109'תי ותומצעו ותוהמ םע תוללכתההו תוקיבדה אוה ונינע לכש ריש -
."ןבשוחב אלו דח אוה תנא"

ובש ןמזה ןכותל ורתיו חלשב תוישרפד תוכיישהו רשקה םג ראבל שי ליעל רומאה פ"ע .ז
:טבשב ירישעהל תוכימסב - ולא תוישרפ ןירוק

אוה שדוח רשע יתשע" - (ןסינמ םישדחה ןינמ תלחתהל) רשע דחאה שדוח אוה טבש שדוח
'יחבד יוליגה 'יהי זאש 111המילשהו תיתימאה הלואגהל דחוימב ךיישש - 110"טבש שדוח
הלואגה התיה ובש ,רדא שדוחל םיאב טבש שדוחמ ,ןכלש ,"דח אוה תנא" ,"רשע דחא"
,"הלואגל הלואג ךמסימ"ו ,113"ןנא שורושחא ידבע 112יתכא"ד דצמו דמעמב הלואג ,םירופד
115רמאנש ,לאגיל ןידיתע ובו םירצממ לארשי ולאגנ ובש" ןסינ שדוחב ,114"חספל םירופ"
.116"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ

םוי רשע דחא") רשע דחא םויל ירישעה םוימ םיאב ומצע (רשע יתשע שדוח) טבש שדוחבו
.רשע דחאבש רשע דחא - ("ברוחמ

(א) - רשע דחאה שדוח תוללכ יבגל םוי רשע דחאד הפסוההו יוליעה רואיבב ףיסוהל שיו
ארקיו" 117ש"מכ) יוליגו רואה ש"ע ("םוי רשע דחא") "םוי" לש ןפואב איה רשע דחא 'יחבש
118םויו ,הנבלה ךלהמ םע רושק שדוחש אוה םויל שדוח ןיבש קוליחה (ב) ,("םוי רואל םיקלא
יפכ רשע דחא 'יחב לע הרומ רשע דחאה שדוחש (ד"ס ל"נכ) הזמו ,המחה ךלהמ םע רושק
לצא אוהש יפכ רשע דחא 'יחב לע הרומ רשע דחאה םויו ,(הנבל) לבקמה לא הלגתמו ךשמנש
.ותרהטב רשע דחא ,(המח) עיפשמה

תועיבקב השגדהבו ,119(ג"י אירטמיגב) ד"חא םויל םיאב (רשע דחא שדוחב) רשע דחא םוימו
םוי" ,עובשב ןושאר םויל ףכית םיאב ונממש ,ק"שה םויב לח שדוחב ג"יה םויש וז הנש
םלועב םג "דח אוה תנא" 'יחבד יוליגה לע הרומש - 120"ומלועב דיחי ה"בקה 'יהש" ,"דחא
.121("ומלועב דיחי")

די יכ" ונתשרפ םויסב ש"מ לע זמורש - ו"ט םויל ףכית םיאב ונממש ,ד"י םוי - שדוחה ימיבו
,(א"י) ה"ו םג ,"םלש םשה" 'יהיש ידכ קלמע תייחמו רוריב ע"והש ,(ו"ט) "ה-י סכ לע (ד"י)
.(ד"ס ל"נכ) רשע דחא 'יחב

,לארשי ץראב 122"רשעמ ןינעל" ,"ןליאל הנשה שאר" אוהש טבשב ו"טב הריתי הלעמו
ץרא םהב החבתשנש (תוריפ טרפבו) תוריפ טבשב ו"טב לוכאל 123לארשי גהנמב שגדומכו
תומילשה תילכתש - 125"שבדו ןמש תיז ץרא ןומרו הנאתו ןפגו הרועשו הטח ץרא" ,124לארשי
תוריפה דחוימבו ללוכ) 126םטושפכ תוריפל עגונב ןה ,אובל דיתעל ץראל הסינכהב 'יהת הזב
גונעתה לע הרומש ,הרותב תוריפה ןינע ןכותל עגונב (רקיעבו) ןהו ,(127ק"מהיבבשו ק"האבש
תוימינפ לע זמורש 128"שבד"ב דחוימב שגדומכ) הרותה תוימינפ ,הרות ימעט ,הרותבש
.אובל דיתעל "אצת יתאמ השדח הרות"ב התולגתה רקיעש ,(129הרותה

טרפבו ,הז ונרודב רשע דחא שדוחב רשע דחא םויו ירישעה םויב רתויב שגדומ הז לכו .ח
:וז הנשב

אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש אלוליהה םוי אוה הז ונרודב רשע דחאה שדוחב ירישעה םוי
אגרדל 130"וייח ימי לכ דבע רשא ותדובעו ותרותו וישעמ לכ"ד 'ילעה תישענ ובש ,ונרוד
ודי לעו ,(אלוליהה לעב) ונרוד אישנ לש 'ילעהמ לחה ,ךורע-ןיאבש יוליעל דעו ,רתוי תילענ
ירישעה םוימש ,םימיה ךשמהב שגדומכ - (131"ליזא אפוג אשיר רתב") רודה לכד 'ילעה םג
.רשע דחאה שדוחל 132רשע דחאה םויל םיאב (אלוליהה םוי)

,תורואמה 133ולתנ ובש יעיברה םויב לח טבשב ירישעהד תועיבקהב רתויב שגדומ הז ןינעו
א"יה םויב תוקלתסהה ירחאל תישענש 'ילעה ןכות זמורמ הזבש - "םילודגה תורואמה ינש"
םג תישענ (ןטקה רואמ ,הנבל) שדוחה דצמ א"יד תומילשה לע ףסונש ,א"יה שדוחל
.(ז"ס ל"נכ) ותרהטב רשע דחא ,134(לודגה רואמ ,המח) םויה דצמ א"יד תומילשה

תנש - וז הנשב רשע דחא שדוחב רשע דחאהו ירישעב תישענ הזב תירקיעה תומילשהו
תוילעה ינינע לכ םישענ ודי לעש ב"מ םש םע הרושקש ,(ב"נשת-י"שת) םיתשו םיעבראה
ונישעמ י"עש תוילעה לכו ,136אלוליהה ימי ב"מד 135תוילעה לכ ומלשנ רבכש - (ו"ס ל"נכ)
ב"מ תמגודב םהש ("הנש םיעבראב יהיו"ד תומילשה לע הפסוהב) םינשה ב"מב וניתדובעו
ףכיתו ,(הלואגה לש ןושארה רודו תולגה לש ןורחאה רוד) הז רודבש םימעה רבדמב תועסמה
'יהת זאש ,137המילשהו תיתימאה הלואגב הבחרו הבוט ץראל הסינכה תישענ שממ דימו
."דח אוה תנא" ,רשע דחאבש רשע דחא 'יחבד יוליגה תומילש

*

:לעופב השעמל עגונב ליעל רומאהמ תוארוההמ .ט

ותרות דומיל ,אלוליהה םויל םיכיישה םינינעה לכב (תומילש ןושלמ) םילשהלו ףיסוהל
הרותה תצפהב ויתוחרואו ויכרדב הכילהו (138"הרותב םיקסועו םיבשויש הרשע"ד ןפואבו)
,הרישו החמש ךותמ ,אלוליהה םויד תויודעוותהה ךשמה דחוימבו ללוכ ,הצוח תונייעמהו
.הריש תבש - אלוליהה םויד תומילשה תישענ ובש תבשה םויד חכ-תניתנהו הארוההכ

139הניר ןושלב םג תארקנש) הלפתה תדובעל עגונב הרישה ןינעב תירקיע כ"גו תפסונ הארוהו
הרישה לע ףסונש - (הרישו לוקב ללפתמ 'יה ןקזה וניברש עודיכ) הריש לש ןפואב ((הריש)
דצמש הרישה (תוילעה לכ רמג ירחאל) וישכע ל"צ ,הלעמל הטמלמ 'ילעה םע הרושקה
.(ו"ס ל"נכ) אובל דיתעלד "שדח ריש"ל הלחתהו הנכהכ ,ןוילעהב תוללכתההו תוקיבדה

לכ ולכ" רבכש ירחאל טרפבו) 140המילשהו תיתימאה הלואגה לע הלפתהל עגונב דחוימבו
שגר לע ףסונש - (ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ ,הדובעה ינינע לכ ומלשנו ,141"ןיציקה
הזמ 142החמשה שגר רקיעבו םג וישכע ל"צ ,(התע דע) הלואגהל םיעוגעגהו הקושתהו ףסוכה
.שממ הז עגרב שממ לעופב האב הלואגהש

:טבשב רשע השמחב םג םוקמו םוקמ לכב תויודעוותה תכירע תודוא ררועלו ףיסוהל שיו .י

ץע (144ןוילעל המדא ש"ע ,143"םדא ןייורק םתא") םדאה"ל ךיישו רושק "ןליאל הנשה שאר"
ויהת יכ" ,לארשי (ש"ע תארקנו תכיישש) ץרא םהב החבתשנש תונליאה טרפבו ,145"הדשה
הטח ץרא"ד םינינעה יטרפ לכ (ףטהו םישנהו םישנאה) םהמ א"ואכב שיו ,146"ץפח ץרא םתא
.147הזב םינינעה יטרפ מ"כב ראובמכ ,"שבדו ןמש תיז ץרא ןומרו הנאתו ןפגו הרועשו
תחאו דחא לכ לצא ל"נה הדובעה ינינע לכב הפסוהו שודיח ל"צ "ןליאל הנשה שאר"בו
.'יליד ארועיש םופל דחו דח לכ ,לארשימ

שודיחהו הפסוהה ד"ע ררועלו ראבל ידכ "ןליאל הנשה שאר"ד תויודעוותהה ולצני יאדובו
ללגב החמשה שגרל דעו םיעוגעגהו הקושתה ררועל דחוימבו ללוכ ,ל"נה הדובעה ינינעב
תווצמה לכ םייקלו ,הבוטמ עובשלו 'ירפמ לוכאל ,לארשי ץראל םיסנכנ דימו ףכיתש העידיה
.148"ךנוצר תוצמכ" ,תומילשה תילכתב הב תויולתה

חמצ שיא"ד החימצה תומילשו רמג 'יהי טבשב רשע השמח ינפל דועש - רקיעו ר"היו .אי
רצנו ישי עזגמ רטוח אציו" ,149"לארשימ (לשומו הדור ךלמ) טבש םקו" רמאנ וילעו ,"ומש
'הל המחלמ") 'ה תומחלמ םחליו .. (ךלמ יונימ) דוד תיבמ ךלמ דומעי" - 150"הרפי וישרשמ
.(הריחבה תיב ןינב) 151"ומוקמב שדקמ הנבו .. ("קלמעב

םיעבראה תנשד רשע יתשע שדוחב רשע יתשע םוימ ונאובב ,שממ דימו ףכיתש - תוטשפבו
,"םימעה רבדמ"מ (153"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב") י"נב לכ םיאצוי ,152םיתשו
י-נדא ףיסוי"ש ןויכ - ישילשה שדקמה תיבלו שדוקה ריע םילשורילו השודקה ונצראל םילועו
קוחש אלמי"ש ןפואב ,155"שדח ריש ךל הדונ"ו ,154"'וג לארשי יחדנ ףסאו 'וג ודי תינש
.ונרודבש חישמ ,ונרוד אישנ לש ויתומש 'בב זמורמכ - 156"וניפ

'ה ךידי וננוכ י-נדא שדקמ 'וג ךתלחנ רהב ומעטתו ומאבת" :םיה תרישב בותכה ןושלבו
הלאה םירבדה לכ תא םיקלא רבדיו" :ת"מד השרפב - הזל ךשמהבו ,"דעו םלועל ךולמי
יתאמ השדח הרות"ב הלגתתש ("ברוחמ םוי רשע דחא") הרות ןתמד תומילשה ,157"רמאל
."אצת

__________
.זט ,א תישארב (1

.א"עס ,וק םיחספ (2

.דועו .פ"הע ת"הוא .א ,אמ רהב ת"וקל הארו .א ,ב תישארב (3

.ולסכ ג"כ "םוי םויה" .א"ער ,גל א"ח ד"וקל (4

'ה םתימצי" דע "'וג 'ה תומקנ לא" ,ד"צ רומזמ) וינפלש רומזמה אוה יעיברה םוי לש ורישש - הזב שודיחהו (5
.(ה"צ רומזמ) וירחאלש רומזמה תלחתה םג םיכישממ ,כ"פעאו ,("וניקלא

.ךליאו א ,דיקת (ג ךרכ) תישארב ת"הוא .א ,גיק (תופסוהב) אשת א"ות (6

.א ,אל ה"ר הארו .א ,בצ םילהת (7

.ה"פ שיר (8

,"'וג טפשמו קח ול םש םש" - (הריש תשרפ) חלשב תשרפב אוה (הנושארל) תבשה םוי לע יוויצהש ,ריעהל (9
,(גכ ,םש) "'וג וניכהו יששה םויב 'יהו" ,ןמה תשרפב תויטרפבו ,(י"שרפבו הכ ,וט) "'וכ תבש .. םהל ןתנ הרמב"
.(טכ םש) "'וגו תבשה םכל ןתנ 'ה יכ ואר"

.ךליאו 225 .ךליאו 175 'ע א"ח ט"משת ש"הס האר (10

,"דחא םוי" ארקנש ,(תבש יאצומ) ןושאר םויב - (החנמב ןונחת םירמוא ןיאש) טבשב ו"ט ברעב ותלחתהו (11
."דחא" אירטמיגב ,שדוחב ג"י םויב ותועיבקש ק"שה םויל תוכיישה תשגדומ הזבש

דובלכ השולשמ תוחפש (מ"כבו .ג"ס ה"משס ח"וא ז"הדא ע"וש) ןידהמ םג ריעהלו .דועו .םש םיחספ האר (12
.ימד

.וכ ,ו"טפ ר"ומש הארו .דועו .א"ער ,הפ ב"ח .א"ער ,נק א"ח רהז (13

.(ב"ה ה"פ ש"עמ 'לה .א"יה ה"פ תומורת 'לה ם"במר האר) םתומכ הכלהש ,ה"ב תעדכ - התלחתב ה"ר (14

יטוקל האר) ןליאד החימצה ע"והש - הפסוה ןושלמ ,"ףסוי" ןושארה ומשש ,אלוליהה לעבל תוכיישהמ ריעהל (15
.(ךליאו 213 'ע א"ח ט"משת .ךליאו 244 ע"ס א"ח ח"משת ש"הס .גית 'ע ק"גא צ"יול

.(א ,זצר) בשיו פ"ר כ"בשות קלח ה"לש (16

ונאש םשכ לארשי ורמאי אלש ידכ ותפש לע םיה ןטלפש" ,"םיה תפש לע תמ םירצמ תא לארשי אריו"שכ (17
תמיא התיה זא דעש - (י"שרפבו ל ,די ונתשרפ) "ונירחא ופדריו ונממ קוחר רחא דצמ ןילוע םה ךכ הז דצמ םילוע
.(נ"שו .34 'ע ב"כח ש"וקל האר) םהילע םירצמ

.(ד ,ג"פ ר"ומשמ) י"שרפבו בי ,ג תומש (18

הנכה אוה (מ"יציד תומילשה לע ףסונ) ומצעלשכ ס"ירקד ןינעהש תודיסח ישורדב ראובמה פ"ע טרפבו (19
רוביחהל הנכהה יהוזש ,איילגתאד אמלעו אייסכתאד אמלע ,השביו םיד רוביחה 'יה ס"ירקב ,יכ - הרות-ןתמל
.(דועו .ךליאו זית 'ע ונתשרפ ת"הוא .ךליאו ז"יפ צ"מאהדאל הנומאה רעש האר) ת"מב םינותחתו םינוילעד

.י"שרפבו ורתי פ"ר (20

.אי ,םש (21

הארו) "אתיירוא ביהי רתבלו אתתו אליע ה"בוק רקייתאו קלתסא ןידכ" (א ,חס .ב ,זס ב"ח) רהזב אתיאדכ (22
.ךליאו 74 'ע א"יח ש"וקל .ךליאו ('בה) 56 ע"ס ט"שת מ"הס .ךליאו אצר 'ע ת"רטע מ"הס .ורתי פ"ר ת"הוא
.(דועו

.ג ,ג"יפ ר"קיו .ד ,אנ 'יעשי (23

.י"שרפבו זי ,וט (24

.חי ,םש (25

.י"שרפבו זט-די ,זי (26

.(ע"בית) "יתאד אמלעד ארדמו אחישמד ארדמו ןיד אמלעד ארדמ" (27

."ה-י תרמזו יזע" (ב ,וט) םיה תרישב ש"מכו ,(ד"ה ו"פ ת"הוסי 'לה ם"במר) ע"פב םש םג אוה "ה-י"ש פ"עא (28

.ז ,ט םילהת (29

.ח םש (30

שגדומכ ,קלמע תייחמב 'יולת ("ךידי וננוכ י-נדא שדקמ") שדקמה תיבד תומילשה םגש - רתוי קתמויו (31
תיב תונבלו .. קלמע לש וערז תירכהלו .. ךלמ םהל תונמל ,ץראל ןתסינכב לארשי ווטצנ(ש) תוצמ שלש"הב
וערז תתרכה(ו *ךלמ יונמ)ד תומילשה י"עש ,ןבומ הזמש ,(ב ,כ ןירדהנסמ - םיכלמ תוכלה שיר ם"במר) "הריחבה
.**הריחבה תיב ןינבד תומילשה םג תישענ ,קלמע לש

(תודוקנ 'ב) יריצב "רכז"ש - ***לוגסב וא יריצב ,"רכז" תביתד דוקינה ינפוא 'בב זמורמ הז ןינעש ,רמול שיו
תייחמ) לע זמור (תודוקנ 'ג) לוגסב "רכז"ו ,(ינש תיבו ןושאר תיב) תושדקמ יתש(ל המדקש קלמע תייחמ) לע זמור
.****שלושמהו ישילשה ק"מהיב(ל תמדוקש קלמע
__________
."ולש הכולמה לכש" ,"דעו םלועל ךולמי 'ה" - רקיעבו ללוכ (*

םלועל ךולמי 'ה"ש ןויכ ,(ק"מהיבד תומילשה) "ךידי וננוכ י-נדא שדקמ" :םיבותכה ךשמהב זמרה ל"י פ"עו (**
.(קלמע תייחמד תומילשה) "קלמע רכז תא החמא החמ" (השרפה םויסב) ז"חאלו ,(ךלמ יונימד תומילשה) "דעו

אצת 'פבו ,יריצב רכז כ"חאו לוגסב רכז םימידקמ (םירופבו) חלשב 'פבש ,אלא ,םהינש ןירוקש ונגהנמו (***
.(נ"שו .72 'ע ד"בח םיגהנמה רפס) לוגסב רכז כ"חאו יריצב רכז םימידקמ

רכזש - (יריצב רכזל לוגסב רכז םימידקמש חלשב תשרפד האירקהב טרפבו) תצק רחא ןפואב ל"יו (****
םינפואה 'ב לע יאק יריצב רכזו ,ינש תיבו ןושאר תיב ,ןכשמהד תוגרדה יטרפ לע יאק (תודוקנ 'ג) לוגסב
.(םידי יתשב הנביש) יחצנ שדקמו ,ברח כ"חאו ןמז ךשמב ומויקש שדקמ ,שדקמהב םיללכה

.22 'עהבש ט"שתו ת"רטע מ"הס (32

'יחבב אוה וישכעש יפל" - (שממ 'יאר 'יהת אובל דיתעלש ףא) םוגרת ןושלב "הזחת" רמאנש םעטהו (33
.(םש ט"שתו ת"רטע מ"הס) "אובל דיתעל 'יהי ('יאר לש ןפואב) יוליגה רקיעו תומלעתה

ע"באר) "הרשיה ךרדב םימי הרשע ךלהמ ומכ אוהו בר קחרמ וניא םיתשלפ ךרד םילשורי דע םירצממ יכ" (34
.(ונתשרפ שיר

הביסה ,"םירצמל ךרדה ותואב בושל חונו אוה בורק יכ" י"שר שוריפל םגש ,רמול שיו - .ונתשרפ שיר ן"במר (35
,אלא ,*לארשי ץראל הבורקהו הרשיה ךרדה יהוזש ללגב איה םיתשלפ ץרא ךרד םתוחנל ךירצ 'יה הרואכלש
םחנ אל"ש הז לע םעטה שרפל בותכה תנווכש ,("אוה בורקש ףא" אלו) "אוה בורק יכ" ןושלה קיידמ י"שרש
שרפמ ןכלו ,(םיתשלפ ץרא ךרד םתוחנל ךירצ 'יה הרואכלש הז לע םעטה אלו) "םיתשלפ ץרא ךרד םיקלא
."םירצמל ךרדה ותואב בושל חונו אוה בורק יכ" אוה םעטהש
__________
.תואיצמב אתגולפ ןאכ ןיאש יאדובו (*

.ונתשרפ שיר ם"בשר (36

'ילעש ,((המ ,די) חלש תשרפבש) "'וגו ינענכהו יקלמעה דריו תמחלמ" כ"אשמ ,(אצת פ"סבו) ונתשרפ ףוסבש (37
.י"שר שוריפכ ,"'וג המחלמ םתוארב םעה םחני ןפ 'וג םחנ אלו" ונתשרפ תלחתהב רמאנ

.. תומואה לכ לע ןדחפ לפנ .. םהינפל םיה ערק(שכ) .. ןאכ ףא ,םירחא ינפל הריקה .. תחתור יטבמאל לשמ" (38
.((ופוסב) ט אצת אמוחנת) "'וכ וריקה .. קלמע אב

.(44 הרעה ןמקל הארו) ב ,א םירבד י"שרפו ש"לי ירפס םג הארו .גי ,כ"פ ונתשרפ ר"ומש (39

.םש םירבד (40

ץרא לובג הצק איהש שדקל םיעיגמ ויה םוי א"יבש ,ענרב שדק דע 'וגו םוי רשע דחא ש"מש ,םויל עסמ" (41
.(ו"זרהמ 'יפ) "י"אל בורק םודא

.ג ,םש (42

ינבו" (הל ,זט) השרפה ךשמהב רמאנ ,"רבדמה ךרד 'וג בסיו 'וג םחנ אלו" ירחאלש - ונתשרפב םג ז"דעש ל"יו (43
."תבשונ ץרא לא םאוב דע הנש םיעברא ןמה תא ולכא לארשי

ש"לי ירפסבכ ,"םהישעמ ולקלקש" ינפמ "הנש 'מ רבדמה ךרד ה"בקה םאשנ"ש ,םש ר"ומשל םישרפמב (44
ירבדמ אוהש "ברוחמ םוי רשע דחא" קוספה ושריפ י"שרפו ש"לי ירפסב ,יכ ,ע"צ םשוריפ הרואכלו .םש י"שרפו
:הזמ הריתיו .*תוחכותה ירבדל ךייש הז ןיאש ,"'וג םיקלא םחנ אלו" קוספה שרפמ ר"ומשב כ"אשמ ,תוחכותה
לש וינב ,לארשי לש ןתלעמב "'וג םיקלא םחנ אלו" שרפמ הז רמאמ ירחאלו ינפלש ,םש ר"ומשב ןינעה תוללכמ
דע ,'וכ םתוא ודבעש םיירצמהש הז לע םחנתמ 'יה אל םירצממ ןאיצוה ה"בקהש ירחאל םגש ,ה"בקה
.לארשי לש ןתלעמ תשגדומ (הנש 'מב אלא םוי א"יב "םחנ אל"ש) הז שוריפב םגש ,עמשמ ,םיל םכילשהש
__________
אלו קוספה ד"ע הז 'יפ ירהש תוחכותה ללכמ הז ןיא .. ל"נה חלשב 'פד שרדמה" :זט 'ע םירבד ת"הוא הארו (*
."תואי אקוד ןכ ז"כע רתוי הקוחר ךרד והזש ףאש רבדמה ךרד א"כ ,אוה בורק יכ הבורק ךרד 'וכ םיקלא םחנ

.ח ,ב"מפ ר"ומש (45

.ב ,כ ורתי (46

.(א ,זי) המדקהב ז"וקת (47

.זפקת .בנקת 'ע ת"רטע מ"הס .טי 'ע םירבד ת"הוא .חמ 'ע רוא להי (48

.ה"פס תובא (49

.(ב"ע שיר 'ה ז"עמ) ו ,םש י"שרפו ג ,טכ אובת (50

.(זנקת 'ע םש מ"הס) "ומצעל אוהש ומכ ותמכח תוימינפו קמוע" (51

.(חי 'ע םש ת"הוא) הנשכ בושח הלעמלש םוי יכ - םוי םיעברא רהב השמ 'יה הז םעטמו (52

תכשמנ "הנש םיעברא" ירחאלש ,"שדוח רשע יתשעב הנש םיעבראב יהיו" - בותכה ךשמהב םג זמורמו (53
."רשע יתשע" 'יחב הלגתמו

.רשע ורפסמש 'י כ"חאו ,דחא ורפסמש 'א ,"רשע דחא" - (א"י) י"א ת"ר לארשי ץראש (זמרה ד"ע) ריעהל (54

.דכ ,זמ שגיו (55

.(ךליאו 281 'ע א"ח ב"נשת'ה ש"הס) .ז .ש אב פ"ש תוחישמ סרטנוק הכוראב הארו .א ,י"ר א"חז (56

.אל-ב ,ה םיטפוש 'ס (57

.הל ,זט ונתשרפ (58

.כ ,גי (59

.בכ ,וט (60

.א ,זט (61

.א ,זי (62

.מ"כבו .ךליאו ג ,חפ יעסמ ת"וקל האר (63

.חל ,כ לאקזחי (64

םה ערוג ףיסומה לכ הפילקב לבא ,רשע דחא אלו רשע השודקב יכ ,נ"קב םהש תוצוצינ א"י םה םוי א"י" (65
.(נ"שו .זי 'ע םש ת"הואב אבוה - םירבד פ"ר י"נפ) *"א"י
__________
.(דועו .חלשיו 'פ ל"זיראהל םיטוקלה רפס) א"י םרפסמ ושע יפולאש ריעהל (*

תושעל ךאיה םיבשחתמ ויה םוי ט"כו ה"בקה םע ויה םוי א"י יאחוי ןב ןועמש 'ר רמא" :ז ,ב"מפ ר"ומש האר (66
ויה םוי ט"כ רמוא בקעי ןב א"רו .ריעש רה ךרד ,ושע יכרדל ואב כ"חאו ,ברוחמ םוי רשע דחא ש"מכ ,לגעה תא
- "ריעש השעמ ושעש ,ריעש רה ךרד םוי רשע דחא ש"מכ ,לגעה תושעל ךאיה ןיבשחתמ ויה םוי א"יו ה"בקה םע
.*םש ת"רטע מ"הסו ת"הואב ראבתנו אבוה
__________
,םעטה ל"י ילואו .י"באר תעד קר איבמ ת"רטע מ"הסבו ,שרדמבש תועדה 'ב איבמ ת"הואבש ,ריעהלו (*
םע ויה םוי א"י"ש י"בשר תעדב זמורמכ ,השודקד א"ימ ז"ועלד א"יד הקיניה תודוא םג רבודמ ת"הואבש
י"באר תעדב זמורמכ ,ז"ועלד א"יד לוקלקה תודוא (רקיעב) רבודמ ת"רטע מ"הסבו ."'וכ ואב כ"חאו ה"בקה
."לגעה תא תושעל ךאיה ןיבשחתמ ויה םוי א"י"ש

.אנקיד ינוקית ג"י ,"אקנ רמעכ 'ישיר רעש .. ןימוי קיתע" ,השודקד תורעש - השודקד "ריעש" ןכו (67

לארשי לש ןבל בירקה"ש ,"בירקה הערפו" קוספה לע ל"זראמ רואיבב (ךליאו גסש 'ע) ונתשרפ ת"הוא האר (68
,"הערפל תישימחה" 'יחבל םתוא בירקהש - (ה ,א"כפ ר"ומש .ח ונתשרפ אמוחנת האר) "םימשבש םהיבאל
.ש"ייע ,"ןבשוחב אלו דח אוה תנא"

ןויכו ,הטלמ הלעמלמ ךרדב רוריבה תלעמ (רקיעב) ראובמ םשש ,אלא .םש ת"רטע מ"הסו ת"הוא םג האר (69
םאתהב ,הלעמל הטמלמ ךרדב רוריבה תלעמ םג ראובמ ןאכו ,הלעמל הטמלמ ךרדב רוריבה ל"צ 'יה ולקלקש
.הנש םיעברא רבדמב הכילהבש הלעמה תשגדומ ןאכ שרדמה רמאמבש רומאהל

חלשיו ת"הוא) "הנש םיעברא ןב ושע יהיו" דגנכ םה רבדמב לארשי ובכעתנש הנש 'מש - רתוי קתמויו (70
.ז"ועלד א"יד רוריבה השענ םהבש ,(א ,געתת ('ה ךרכ)

'יחבב אל יאדובו) תוקלא 'יחבב תויהל שממ השודקב ןיידע ללכנ וניא" הלעמל הטמלמ ךרדב רוריבהב ,יכ (71
.(םש ת"רטע מ"הס) "'וכ ינש רוריב ל"צו ,("דח אוה תנא"ד תוקלאה

.(נ"שו .ב ,זנ ןיטיג) "'וכ הרות ודמל ןמה לש וינב ינבמ"ש ל"זראממ ריעהל (72

'ה ינא רמול ,הפוסב ו"ית אתיעצמאב ם"מ אתיב אפלאד 'ישיר ף"לא .. תמא" :ןירדהנס שיר ימלשורימ ריעהל (73
ןוכיתה חירב") הטמ הטמל דע תרדוחו תכשמנש רתויב תילענ אגרד יוליג - "םיקלא ןיא ידעלבמו 'וג ןושאר
לוטיב י"ע וא ,השודקל התאלעהו הרוריב י"ע) ז"ועלל םוקמ תניתנ ןיא הדצמש ,("הצקה לא הצקה ןמ חירבמה
.(התואיצמ

.מ"כבו .ךליאו א ,טכ האר .ךליאו ב ,ג ידוקפ ת"וקל .ד"פס ת"הגא אינת האר (74

בותכה ןושלבש ,רמול שיו - .(י"שרפבו זכ ,חי ורתי) "ותחפשמ ינב רייגל" ,"וצרא לא ול ךליו" םג ללוכ (75
.םירוריבה תדובע י"ע שממ "וצרא"ד "רויג"ה םג זמורמ "וצרא לא ול ךליו"

.ה"ס ןמקלדכ ,"םירג םהילע ופסותיש 'וכ הלגה אל" ל"זראמב שוריפה ד"ע (76

.דלרת 'ע שיר ורתי ת"הוא האר (77

.ב ,א ש"הש י"שרפ (78

.גל ,אל 'ימרי (79

.ז"לפר אינת (80

ןירדהנס) "ןיאדו חרומד" ,ונקדצ חישמב רמאנש "'ה תאריב וחירהו" 'יחב ,"וחרי ןדרי"ב םמתוחו םמויסש (81
.(63 הרעהבש ת"וקל .ב ,גצ

.ךליאו רתע 'ע ונתשרפ ת"הוא הארו .ב ,זפ םיחספ (82

.דועו .םש ת"הוא .ךל ךל פ"ר םש .א ,ו תישארב א"ות האר (83

.ב ,גי 'ירכז (84

"האמוטה חור" לטבתמ קלמע תייחמו לוטיב י"ע ,ירה ,"דבוא ידע ותירחאו קלמע םיוג תישאר"ש ןויכו (85
.ירמגל

הברםל" - (םימעה רבדמב י"נב ויהש הנש םיעבראה ד"ע) םיעברא רפסמ םע הרושק הלואגה םגש ריעהל (86
,*"םיצורפ מה רשא םילשורי תומוח" ,תולגה תצריפ תמיתס לע זמורש ,הביתה עצמאב המותס ם"מ ,"הרשמה
.(נ"שו .ךליאו בר ע"ס (ב) ם"מ תוא הרותה תויתוא תכרעמ ד"בח - םיכרעה רפס האר) הביתה ףוסב החותפ ם"מ
__________
תוכיישהמ ריעהלו .(ח ,ב 'ירכז) "םילשורי בשת תוזרפ"ד דצמו דמעמל הצריפה םיכפהמש - הזמ הריתיו (*
בשת תוזרפ ןושל ,ונוזרפ 'יחב יוליג אוהש" - (אי ,ה םיטפוש) "לארשיב ונוזרפ תקדצ" :ונתשרפד הרטפהל
ת"הוא) "'וכ תוזרפ 'יחבמ םהש והתד םיצוצינה םיטקלמ ז"יעש תומואה ןיבל ןרזיפש י"ע .. םילשורי
.(דסש 'ע ונתשרפ

.. השלשהו ,םיוג העבש אלא םהל ןתנ אלו ,ןאכ שי תומוא רשע" ,םירתבה ןיב תירבב םהרבאל וחטבוהש (87
.(ד"מפס ר"במ - טי ,וט ךל ךל י"שרפ) "דיתעל השורי תויהל םידיתע

םיתשלפ ץרא .. םצרא תא שריל ץראל וסנכנשכל לארשיל ה"בקה רסא תומוא השלש" :א ,ד"יפ ר"בדמב הארו
רמאנש ,לארשיל ןתשלש ריתהל ה"בקה דיתע אובל דיתעלו .. םיתשלפ ץרא ךרד םיקלא םחנ אלו ביתכד ןינמ
.(זסש 'ע ונתשרפ ת"הוא האר) "המי םיתשלפ ףתכב ופעו

.ב ,טפ יעסמ ת"וקל .גקת זמר 'יעשי ש"לי .ח"רו תבש 'פ ר"ספ .ותלחתב םירבד ירפס האר (88

.מ"כבו .ו"לפר אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת האר (89

.נ"שו .אמר 'ע ב"ח טקולמ מ"הס האר (90

.דועו .פק 'ע ד"סרת מ"הס .חלק 'ע תועובש ישורד ת"הוא (91

תדובעד 'ילעה תישענ זאש ,הטמה לע ש"קב ומכ ,הלעמל הטמלמ 'ילע לש ןמז לכב "חכב אנא" םירמוא ןכלש (92
.(םש מ"הסו ת"הוא) עובשה לכ תדובעד 'ילעה תישענ זאש ,תבש תלבקבו ,םויה לכ

.ג"ער ,בס ונתשרפ א"ות (93

ב"מל ('זמ לולכ 'א לכש תודמ 'ז) ע"הפסד םימי ט"מ ןיבש קוליחה רואיב (ךליאו א ,טפ) יעסמ ת"וקל האר (94
םג .. תודמ 'זה לכל הטמל הלעמלמ םיפיקמ םיכישממש .. ט"מ םה הטמל הלעמלמ"ש - ('ז םימעפ 'ו) תועסמה
.ש"ייע ."'וכ הדמ לכב דבל השש א"כ םניא הלעמל הטמלמ םהש תועסמה כ"אשמ .. תוכלמ 'יחב

לע זמורש ,(פ"הע אתליכמבו א ,וט) "אובל דיתעל" ,"רישי זא" - דיתע ןושלב הרמאנ םיה תרישש ריעהל (95
.*אובל דיתעל רישה
__________
.(פ"הע י"שרפו אתליכמב אבוה .ב"עס ,אצ ןירדהנס) "הרותה ןמ םיתמה תייחתל ןאכמ"ש ךכל ףסונ (*

.כ זמר עשוהי ש"לי םג הארו .םש (96

.ותלחתב ש"הש םוגרת .ד"וי ונתשרפ אמוחנת םג האר (97

.ב ,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דות .אי ,ג"כפ (ונתשרפ) ר"ומש םג הארו (98

.דועו .הכק'א 'ע ב"ח ב"רעת ךשמה .ג 'ע ש"הש ת"הוא .ךליאו ב ,זס (ח"אד םע) רודיס םג האר (99

.(71 הרעה ל"נכ) שממ ןוילעהב ןיידע ללכנ וניא הלעמל הטמלמ 'ילעהב כ"אשמ (100

.(54 הרעה ליעל האר) א"י (י"א) ת"ר "רישי זא"ש (זמרה ד"ע) ריעהל ידודיחלו (101

.תבש תלבק ינפל םירישה ריש רמול םיגהונ לארשיב ק"ק המכבש ריעהל (102

רתסמו 'ימעט דוס םהל ראבל םהילע דוע עיפוהל ותאמ םיחטבומ" ,"והיפ תוקישנמ ינקשי" בותכה ךשמהו (103
ה"בקהד ןיאושינה ויהי זאש ,"אצת יתאמ השדח הרות" ,אובל דיתעל הרות ימעטד יוליג ,(פ"הע י"שרפ) "'יתונופצ
."םירישה ריש"ד ןכותה והזש ,((ו"טפס ר"ומש) "ןיאושינ ויהי חישמה תומיל") י"סנכו

.ג"פס םידי (104

.םש םידי ג"אדחב (105

.םישדק שדק 'קנה רתכה 'יחבל המכחה 'יחבד 'ילעה ע"והש ,םשו .ךליאו ג 'ע ש"הש ת"הוא האר (106

שדח ריש 'יחבמ והז ל"תעלד רישו .. ת"לדעתא י"עש ארוכדד רישו אבקונ ריש םה םירישה ריש" ,יכ (107
.(םש ת"הוא) "ת"לדעתאמ הלעמלש

.(םש ת"הוא) ק"הדקמ םג הלעמל אוהו ה"ב ס"אואל רתכ 'יחבמ האלעהה (108

תובחרתהבו יוליגבו שוליפב 'ה תוקיבדב החמשה תולגתה" - השודקד םיתשלפ 'יחבל תוכיישהמ ריעהל (109
רמג ירחאל קר (י"נב לכ לצא) 'יהתש - (םיקידצה תגרדמ) "שקובמ םוש ילב ע"והמ דצמ 'הב החמשה" ,"ץק ןיאל
ןתוי כ"עו" ,"וניפ קוחש אלמי זא" ש"מכ ,תומילשה תילכתב החמשה 'יהת זאש ,אובל דיתעל ,םירוריבה תדובע
.(ךליאו זסש 'ע ונתשרפ ת"הוא) "'וכ שוליפב תוקלאב החמשה אוהש םיתשלפ ץרא םהל

.ז ,א 'ירכז (110

.(264 'ע א"ח ב"נשת'ה ש"הס האר) דוד תיב תוכלמד "הכולמ טבש" ש"ע - "טבש" םשהב םג זמורמכ (111

.א ,די הליגמ (112

ורבעי אל הלאה םירופה ימיו" (חכ ,ט רתסא) רמאנש ,חישמה תומיב םג לטבי אל םירופש - הזמ הריתיו (113
.(הליגמ 'לה ףוס ם"במר) "םערזמ ףוסי אל םרכזו םידוהיה ךותמ

.י"שרפבו ב"עס ,ו םש (114

.וט ,ז הכימ (115

.אי ,ו"טפ ר"ומש .א"ער ,אי ה"ר (116

.ה ,א תישארב (117

.המחה ךלהמ י"ע השענ (הלילו םוי) םימיה קוליח ירהש ,שדוחה ימי םג (118

םיטבשה ב"י לכב רשע דחא 'יחבד יוליגה לע זמורש ,א"יה שדוחב ב"יה םוי - ב"יה םויב המדקהה ירחאל (119
.(טבש ב"י)

.(ח ,ג"פ ר"במ) י"שרפבו םש תישארב (120

רמאיו"ש ,רמול שיד - "רוא יהי םיקלא רמאיו" ,רואה תאירב איה הז םויד תיטרפה האירבהש ,ריעהלו (121
"רואמ"מ םג הלעמלו ,(יוליג) רואה ןינע תוללכמ הלעמלש תילענ יכה אגרד לע יאק (םלעהה לע הרומש) "םיקלא
שודיחהו .(ימצעה םלעה) יוליגמ הלעמלש םלעהה לע הרומש ,(םלעה) "םיקלא" ארקנ ןכלש - (רואה רוקמו שרוש)
."רוא יהי םיקלא רמאיו" - יוליגו רוא לש ןפואב תכשמנו האב ("םיקלא") וז 'יחב םגש אוה

ם"במר .ה"ר שיר ב"ערו י"שרפ) "טבש רחאל וטנחש לע טבש םדוק וטנחש ןליאה תוריפ ןירשעמ ןיאש" (122
.(14 הרעהבש

.ח"ס םש ז"הדא ע"ושל המלשה .ז"טקס א"לקס ח"וא א"גמ (123

.54 הרעה ליעל האר (124

.ח ,ח בקע (125

.הפוסב תובותכ האר (126

.נ"שו .284 'ע א"ח נ"שת ש"הס האר (127

(םירמת שבד) םירמתה" ירה ,ןושארה ץראמ רחואמה ןמ בושח ינשה ץראל ךומסה לכש ןויכש ,ריעהלו (128
"ץראל ישילש םיבנעהו ץראל ינש םירמתהש ,(תוריפה ינימ תשמחמ ןושארה אוה ןפגש ףא) םיבנעל םימדוק
.(ג"יה ח"פ תוכרב 'לה ם"במר)

.ב"פס ת"הוסי 'לה ם"במר .א ,גי הגיגח האר (129

.הרואיבו ך"זס ק"הגא אינת (130

.ב ,המ הטוס הארו .א ,אמ ןיבוריע (131

לדגתי"ד תויתוא א"י - רשע דחא םע תורושק (שידק תרימא י"ע) אלוליהה םויד תוילעה םגש ,ריעהלו (132
.(ד"פ םישידקה רעש ח"עפ .שידקה ןינע תונווכה רעש הכוראב האר) "שדקתיו

הריתיה 'ילעה דצמ - רבדה תוטשפ לע ףסונ - (ו"יתב) "ולתנ" םג ,תוקלתסהה דצמ (ת"יטב) "ולטנ" לע ףסונ (133
.תוקלתסהה י"עו ירחאל תישענש

תועדהל) א"יה שדוחל "רשא ינבל אישנ (*הלואגה שדוחל) םוי רשע יתשע םויב"ד תוכיישהמ ריעהל (134
וז תוכיישש ,רמול שיו ,((דועו .טבש ךרע י"הק) ןכשמה תכונחב םרדסכ איה הנשה ישדחל םיאישנהד תוכיישהש
.א"יה שדוחד א"יה םויב הריתי השגדהב איה
__________
.ק"ידצה תנש - וז הנשב הריתי השגדהבו ,םוי ק"ידצ ,םישדח 'ג ירחאל - רוביעה תנשבו (*

.(ו"ס ל"נכ) רישה י"עש תוילעה לכ ללוכש ,הריש תבש ,וירחאלש תבשב תוילעה תומילש םג ללוכ (135

.(םש ח"עפו תונווכה רעש) ב"מ םש םע תורושק שידק תרימא י"ע תוילעהש ,ריעהלו (136

ג"י) תבשה םוי ,אישנהב יוניש - תואישנה ןינע םע םירושקה טבש א"יו 'י :םימיה ךשמהל עגונב זמרה ל"יו (137
ץראל הסינכה - טבשב ו"טו ,קלמע לש וערז תתרכה - קלמע תמחלמב המתוחו המויסש חלשב תשרפ (טבש
.(תוריפה ויהי וב םגש) הריחבה תיב ןינבו ('ירפמ לוכאל) לארשי

.(ךליאו חמק 'ע ח"פרת מ"הס) ולש הלואגה גחל עודיה רמאמהב ראובמכ (138

.דועו .ןנחתאו פ"ר ירפס (139

.(ד"ס ק"הגא אינת) הלפתה תדובע י"ע תישענש תיטרפה הלואגה לע ףסונ (140

.ב ,זצ ןירדהנס (141

ירדג תצירפ רקיעבו םג אלא ,תולגה ירדג תצירפ קר אל - (ךליאו גכר ע"ס ז"נרת מ"הס) רדג תצרופש (142
המי תצרפו וב בותכש בקעיכ .. ךיבא בקעי תלחנ .. םירצמ ילב הלחנ"ד ןפואב איה המצע הלואגהש ,הלואגה
.(ךליאו א"עס ,חיק תבש) "הבגנו הנופצו המדקו

.א"ער ,אס תומבי (143

.מ"כבו .ג"לפ ח"כא רמאמ מ"שע .דועו .א"ער ,ג ה"לש האר (144

.א ,ז תינעת הארו .טי ,כ םיטפוש 'פ (145

.מ"כבו .לולא 'ב .רייא ז"י "םוי םויה" הארו .בי ,ג יכאלמ (146

'ע א"ח ב"נשת'ה ש"הס) .ז .ש טבשב ו"ט תחיש הארו - .נ"שו .ךליאו 273 'ע א"ח נ"שת ש"הס האר (147
.(ךליאו 322

.דועו .ךליאו ז"יפ ז"לרת הככו ךשמה .יחיו פ"ר ח"ות האר (148

.י"שרפבו י ,דכ קלב (149

.א ,אי 'יעשי (150

.א"יפס םיכלמ 'לה ם"במר (151

."'וג שדוח רשע יתשעב הנש םיעבראב יהיו 'וג ברוחמ םוי רשע דחא" ש"מ ד"ע (152

.ט ,ד"וי אב (153

.בי-אי ,םש 'יעשי (154

.(םש 'סותבו) ב ,זטק םיחספ - "ונלאג רשא" תכרב חסונ (155

.א ,אל תוכרב הארו .ב ,וכק םילהת (156

.א ,כ ורתי (157ב"נשת'ה *טבשב רשע השמח תוחישמ


(סופדב אצמנ) ב"ח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ
'ב קלח "ב"נשת תוחישה רפס"בו

- 3וינפלש החנמב אל םגו ,2ןונחת וב םירמוא ןיאש - 1טבשב רשע השמח לש דחוימה ונינע .א
,ש"ב ירבד ,ןליאל הנשה שאר טבשב דחאב" :4הנשמב אתיאדכ ,"ןליאל הנשה שאר" אוהש
.5ה"בכ הכלהו ,"וב רשע השמחב םירמוא ה"ב

,לארשי ץרא םהב החבתשנש תוריפ טרפבו ,תוריפ ינימ הז םויב לוכאל 6לארשי גהנמ ןכלו
.7"רשעמ ןינעל" - אנידל "ןליאל הנשה שאר" לש ונינע שגדומ הבש

דומיל ,8הארוה ןושלמ הרותה ינינע לכבכ - לארשי לש םתדובעב םויה לש ונינע ראבל שיו
,ומצע הז םויל עגונב שארל לכל - 9"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" ,םדאה תדובעב הארוהו
הנשה שאר"ל דע) הלוכ הנשה לכבו לע וכישמהל שי ,"הנשה שאר" ותויהל ,רקיעו דועו
.('ילעמ הלעמל 'ילע ,רתוי הלענ שודיח ףסותי זאש ,ז"חאלש הנשב "ןליאל

:המדקהבו .ב

,11"םדא ןייורק םתא" ,י"נב לע רקיעב יאקש) םדאה יכ" 10ש"מכ ,י"נב םע רושק - "ןליא"
(תונליאה אפוג םהיניבו ,לארשי ץראבש) תונליאה טרפבו ,"הדשה ץע (12"ןוילעל המדא" ש"ע
הליחת םנשיש הזמ האצותכ איה לארשי ץראל םתוכיישש ,לארשי ץרא םהב החבתשנש
.םמצע לארשיב

ץרא םתא ויהת יכ" 14ש"מכ ,"ץרא" םשב םיארקנ לארשיש 13עודיה פ"ע - רתוי קתמויו
ןושלמ "התצר" ,"הנוק ןוצר תושעל התצרש ץרא המש ארקנ המל" 15ל"זראמכו ,"ץפח
לארשימ א"ואכש ,לארשיד "ץפח ץרא"ב רקיעב ךייש הז ןינעש ,17הצורמ ןושלמ םגו ,16ןוצר
ךשמנ םדי לעו ,19"הוצמל (הלודג יכה תוזירזב) ץר"ש דעו ,18"תווצמה לכ תושעל אוה הצור"
הליחת םנשי לארשי ץראבש םינינעה יטרפ לכש ןבומ הזמו ,20לארשי ץראב םג השענו
.לארשיב

הטח ץרא" :לארשי ץרא םהב החבתשנש םינימה תעבשד ןינעה ןכות ראבל שי ךכל םאתהבו
תעבש דגנכ םה םינימה תעבשש עודיכ - 21"שבדו ןמש תיז ץרא ןומרו הנאתו ןפגו הרועשו
העבשל תקלחנש לארשי תסנכ לע יאקש ,23"הלוכ בהז תרונמ"ד םינקה תעבש ,22תודמה
םישנאה ,25לארשימ א"ואכב םנשי ולא םינינע יטרפ לכש ,24'ה תדובעב םינפוא העבש ,םיגוס
.26ףטהו םישנהו

ןמש תיז ץרא" ,'בה "ץרא"ד םינימה 'ב - םהמ השמחל קר ךייש "ןליאל הנשה שאר"ש ףאו
הטח כ"אשמ ,"ןומרו הנאתו ןפג(ו הרועשו הטח) ץרא" ,'אה "ץרא"מ םינימ 'ג קרו ,"שבדו
אוהש ,ירשתב דחאב אלא ,טבשב רשע השמחב וניא םהלש ה"רו) תונליא םניאש הרועשו
הטח 27םידקמ בותכהש ןויכ ,מ"מ - (5"תוקריו תוינטק האובת תורשעמל הנשה שאר"
שי ,29"הכרבל םדקומ הז קוספב םדקומה 28לכ"ו ,שבדו ןמש תיז ןומרו הנאתו ןפגל הרועשו
.םדאה תדובעב הארוההו דומילהב םג םמידקהל

,30בותכה תלחתהבש "ץרא" תביתמ הארוההו דומילה םהינפל םידקהל שיש אלא דוע אלו
ןפג) ןליאה תוריפ ןהו ,(הרועשו הטח) האובת ןה ,החימצ ינינע לכ םיאב הנממש רוקמה איהש
הדשמ הלעמלש 31"ןג"ב אוה תונליאה תחימצ םוקמש ףאד ,(שבדו ןמש תיז ןומרו הנאתו
תילענ אגרד) "ץרא"המ קלח אוה "ןג"ה םג ,ירה ,םתס ץראבש (32האובתה תחימצ םוקמ)
.ןמקלדכ ,("ץרא"ב רתוי

:"ץרא" .ג

י"עו ירחאל - (ןליאה תוריפ םג ,34לכאמ ינינע לכ ללוכש) "םחל אצי הנממ ץרא" 33ביתכ
ץראב" ,"שרוחה ערוזה" 36הנשמה ןושלבו ,העירזו השירחמ לחה ,35םדאה תעיגיו תדובע
אלב (העירזה) תוסכל לוכי ןיאו איה השק"ש ,37"יברכ רדהו אשירב יערזד יאק לארשי
השירח (השק ץראב) םג שי ,(ץרא לכב) העירזה ינפלש השירחה לע ףסונש ,ונייה ,38"השירח
.39"תפד ארודיס"ד תוכאלמה ראש ז"דעו ,העירזה ירחאלש

רבשנ בל תויהל השירח תניחבב איה הדובעה תלחתהש - 40ונוקל םדאה תדובעב ותמגודו
.'וכ החימצהו העירזה 'יהת ז"יעו ,43"הזבת אל םיקלא הכדנו רבשנ בל" 42ש"מכ ,41הכדנו

ויהת יכ" קוספה לע 44ט"שעבה תרות פ"ע - םדאה תדובעב השירחה ןינעל עגונב ףיסוהל שיו
ךרוצ שיש אלא ,תוילגרמו תובוט םינבא הב םינומטש ץראל ולשמנ י"נבש ,"ץפח ץרא םתא
ךרוצ שיו ,(ץראב םידחוימ תומוקמב םיאצמנש ןויכ) שופיח רחא שופיחל דעו ,םתוא שפחל
- (ץראה קמועב אלא ,ץראה ינפ לע םניא תומוקמה בורבש ןויכ) ץראה קמועב הריפחב
.45רתוי הלודג העיגיב ךרוצ שיש אלא ,השירחה תדובע התמגודש

הדובעה תישענ םהבש םינינעה לכ "ץרא"ב םדאה תדובעב םיללכנ - רתוי תוללכבו .ד
רסח םיעברא . . שרוחה ערוזה" ,46תוכאלמ ט"ל לכ םהש ,("ץרא"ב) הטמל המשנה תדיריב
:"תחא

טעמ והרסחתו" 48ש"מ ד"ע אוה (עשתו םישולש אלו) 47"תחא רסח םיעברא" ןושלה
,תחא רסח השמל ונתינ םלוכ םלועב וארבנ הניב ירעש םישימח" 49ל"זראמכ] "םיקלאמ
,דבלב "טעמ" אלא וניא םיקלאמ ןורסחהש ךכל ףסונש - ["םיקלאמ טעמ והרסחתו רמאנש
הלועפ ינפלו ,("והרסחתו") ה"בקה לש תדחוימ הלועפ אוה הז ןורסח םג ,ירה ,"תחא רסח"
םיקלא יתרמא ינא" 50ש"מכ ,םיקלא תניחבב אוה לארשימ א"ואכש ןויכ ,ןורסח 'יה אל וז
םשל קתרנו ןגמ אוה םיקלא םשש ,51"םיקלא 'יוה ןגמו שמש"ש ןויכ ,הזמ הריתיו ,"םתא
,"ומע 54'יוה קלח יכ" 53ש"מכו ,52'יוה םש תניחבב םג אוה לארשימ א"ואכש ,אצמנ ,'יוה
.("םיקלאמ טעמ והרסחתו") הז ןורסח ולצא השענ "ץרא"ב הטמל ותדיריבש אלא

תוכאלמה יטרפ לכב קוסעל הטמל הדיריבש ("םיקלאמ טעמ והרסחתו") הז ןורסחו
איה הדירי לכש ללכה עודיכ) 'ילע ךרוצל אוה ("תחא רסח םיעברא") "ץרא"ה תדובעבש
,55(םיעברא) "תחא רסח"ה םלשנש - (הדיריה ינפל ומכמ רתוי הלענ בצמו דמעמל 'ילע ךרוצל
אגרדהמ רתוי תילענ אגרדל הלעתמש ,זוע רתיבו תאש רתיב ,רתוי לודג ןורתי השענש דעו
.'יוה םשד אגרדהמ םג הלעמלו ,"םתא םיקלא"ד

(לע דסוימו) ד"ע) 56םדאה תדובעב םינימה תעבשד םינינעה יטרפ ראבלו ףיסוהל שיו .ה
ז"חאלו) ןומרו הנאתו ןפגו הרועשו הטח" - (הלבק פ"ע 57ל"זיראהל הרות יטוקלב ראובמה
:"שבדו ןמש תיז ץרא (םג

תיקלאה שפנל תכיישש הדובעה לע זמור - ורשבכ רשבו םד השענש ,םדא לכאמ - "הטח"
.(ובש "םדא"ה) לארשימ א"ואכבש

ול ורמא ,תופי ושענ םירועש םהל רמא"שכש 59ארמגב רפוסמכו ,58המהב לכאמ - "הרועשו"
לארשימ א"ואכבש תימהבה שפנל תכיישש הדובעה לע זמור - "םירומחלו םיסוסל רשבו אצ
.(ובש "המהב"ה)

הדובעה ינינע לכב החמשה תפסוה לע זמורש - 60"םישנאו םיקלא חמשמה ישורית" - "ןפגו"
(בבל חמשי ןיי)" ומכ ,"םישנא"ד הדובעה ינינע לכבו ,("הטח") תיקלאה שפנ ,"םיקלא"ד
תימהבה שפנ לע יאקש ,(63"אוה שונאו לכמ בלה בוקע" ומכ) 62תושילח ןושל ,61"שונא
.("הרועש")

רוע תונתכ 'וג שעיו"ש ךישממו ,64"תורוגח םהל ושעיו הנאת הלע ורפתיו" ש"מכ - "הנאתו"
הדובעה לע הפסוהבו ירחאל) םדאה לש םישובלה רוריבד הדובעה לע הרומ - 65"םשיבליו
יבר לש ותרותב"כ ,ף"לאב) "רוא תונתכ"ד ןפואב רוריבה תומילשל דעו ,(ומצע םדאהל עגונב
ו"אוה י"ע) ךשמנש יפכ ("רוא"ד ף"לא) םלוע לש ופולא לע זמור "רוא"ש - (66"ריאמ
לארשימ א"ואכד "רוא"הש ,םדאה תדובעב ותמגודו ,(67"רוא"ד ש"ירהל דע) הטמל ("רוא"ד
.68"רוא תונתכ" םישענש ("תונתכ") םישובלהב וליפא לעופש דע ךכ לכ לודג אוה

םג הטמלש) םלועה ינינע רוריבד הדובעה לע הרומ - 70"ןומרכ תווצמ 69םיאלמ" - "ןומרו"
אקוד "ןומר"ד אמגודה רואיבב ףיסוהל שיו .תווצמה םימייקמ םהבש (םדאה לש םישובלהמ
רשב) ומצע ןומרה י"ע (אלא ,רז רבד י"ע אל) םיניערגה ראשמ שרפומו לדבומ ןיערג לכש -
איה הוצמ לכש ,ונייה ,71"תוליבח תוליבח תווצמ ןישוע ןיא"ש ,תווצמב ותמגודו ,(ןומרה
ד"ע) הרותה יוויצ דצמ (אלא ,ו"ח רז רבד י"ע אל) התלדבהו ,תווצמה ראשמ תלדבומ ,ע"פב
םימייקמ םהבש םלועה ינינעל עגונב ל"י ז"דעו .(ןומרה רשב י"ע ז"מז ןומרה יניערג תלדבה
.הרותה יוויצ דצמ איה 72תווצמהמ םתלדבה םגש ,תווצמה

לא לקה ןמ אוה (םדאה תדובעב) "ןומרו הנאתו ןפגו הרועשו הטח"ד רדסהש ןבומ ז"פעו
םע הדובעה רשאמ הלק (הטח) תיקלאה שפנד הדובעהש ןויכ - הרועש כ"חאו הטח :דבכה
,ב"הנו א"הנד הדובעה ינינעב החמשה תפסוה - "ןפג" ז"חאלו ,(הרועש) תימהבה שפנ
םלועה ינינעד רוריבה םג ז"חאלו ,הנאת - םדאה לש םישובלה רוריבד הדובעה ז"חאלו
.ןומר - (תווצמה םימייקמ םהבש)

:"ץרא" תבית לפוכו בותכה ףיסומ ז"חאלו .ו

ותדיריב םדאה תעיגיו תדובע תישענ ובש םוקמה אוה "ץרא"ש (ד-ג"ס) ליעל רומאה פ"ע
תוכאלמה ט"ל לכו העירזו השירחב ("םיקלאמ טעמ והרסחתו"ד בצמו דמעמב) הטמל
ז"יעש ,רתוי הלודג העיגיהו הדובעה לע הרומ 'בה "ץרא"ש ,ןבומ - ("תחא רסח םיעברא")
הריפחד העיגיהל החימצה ליבשב השירחד העיגיה ןיבש קוליחה ד"עו .רתוי לודג יוליע השענ
.(ג"ס ל"נכ) תוילגרמו תובוט םינבא אוצמל ליבשב

שי ,תולגה תדירי לדוג דצמש ,תולגה ןמזב העיגיהו הדובעה לע יאק 'בה "ץרא"ש ,רמול שיו
הלענ ןפואב (73'ילע ךרוצ הדירי) 'ילעה םג תישענ ,אלימבו ,רתוי הלודג העיגיו הדובעב ךרוצ
.זוע רתיבו תאש רתיב ,רתוי

:"שבדו ןמש תיז" - 'בה "ץרא"ד םינינעה יטרפב זמורמ הז ןינעו

,"'יפב ףרט תיז הלע" 75קוספה לע 74ל"זח ןושלכ ,תורירמ לש ןפואב ןוזמ לע הרומ - "תיז"
."תיזכ ןירורמ יתונוזמ ויהי"

77קוספה שוריפב 76אינתה רפסב ןקזה וניבר ש"מכ - ןוזמל רמ רבד תכיפה םג זמרנ הזבו]
םירבד" םג םנשי ,"םיקותמו םיברע םילכאמ" לע ףסונש ,םיבר ןושל ,"םימעטמ יל השעו"
.["שפנה בישהל םינדעמ ושענש דע בטיה םינקותמו םילבותמ םהש קר םיצומח וא םיפירח

לש המשב םג שגדומכ ,תורירמ לש ןפואב תולגה ןמזב הדובעה תוללכ - םדאה תדובעב ונינעו
.79"רורימה םש לע" (דובעשה ישוק רקיע ליחתה התדילבש) 78םירמ

די לע תדמועו) השמ די לע הדמע "םירמ"ש ,"'וגו קוחרמ ותוחא בצתתו" 80נ"שממ ריעהלו]
לע . . הערפ תב" אובבש ,ךכ ידכ דעו ,רואיה ןמ ותלצהל לועפל (81לארשימ א"ואכבש השמ
הרומש ,"רואיה לע" הדמעבו ,83"הפיכב לשומ" 'יהש םירצמ ךלמ הערפ לש ותב - 82"רואיה
.רואיה ןמ השמ לש ותלצה ןינעב הלצא הלעפ - 84הערפ תוכלמד ףקותה לע

תדירי י"ע השענש יוליעה זמורמ ("ול השעי המ העדל 'וג בצתתו") קוספה םויסבש ,ףיסוהלו
תניחב םג - הזמ הריתיו ,85"עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל" - "העדל" :תולגה
,"ול"ד ןפואב ("השעי") תישענ "המ" תניחב םגש ןפואבו ,תעדהמ הלעמלש (לוטיב) "המ"
רפסמ - הששמ םילולכש יפכ תודמ השש) 'ו םימעפ 'ו ,תודמה יטרפ לכב הלגתמו תכשמנש
.[(ו"ל

- "התיתכ י"ע אלא ונמש איצומ וניא תיז" 86ל"זראמכ - ("ןמש תיז") "ןמש" השענ ז"יעו
דיתעל 'יהת התולגתה תומילשו רקיעש ,87הרותבש ןיזרד ןיזר ,הרותה תוימינפ לע זמורש
.88תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ תמדקה י"עו ירחאל ,אובל

יוביר לע הרומש ,90הנש םיעבש ירחאל איה "םירמת"ה תחימצש - (89םירמת שבד) "שבדו"
יוליגה תומילש לע זמורש ,"שבד"ה השענ אקוד ז"יעו ,תוריפה ראשמ רתוי העיגיהו הדובעה
.93אובל דיתעל ("ךנושל תחת בלחו שבד" 92קוספה לע 91ל"זח תשרדכ) הרותה תוימינפד

םג ללוכ ,94"ןימוי והלוכ ןיכרבתמ 'ינימ"ש ק"שה םויד עובשה תשרפ םע הז רשקל שיו .ז
:חלשב תשרפ - "ןליאל הנשה שאר"

השענ ('בה "ץרא" ד"ע) םירצמ ץראב תולגה תדירי י"עש - "'וגו םעה תא הערפ חלשב יהיו"
םג תישענ ז"יעו ,95"ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתאד" ,"הערפ חלשב"ד תומילשהו יוליעה
תילכתב ,"שבדו ןמש תיז ץרא 'וגו הרועשו הטח ץרא" ,הבחרו הבוט ץרא לא הסינכה
.תומילשה

ץרא םהב החבתשנש םינימה תעבש) "שבדו 'וגו הרועשו הטח ץרא" קוספה ירחאלש ,ריעהלו]
יכ" - םירצמ ץרא יבגל לארשי ץרא לש התלעמ ד"ע םג (96השרפה ךשמהב) רבודמ (לארשי
תא ערזת רשא 97םשמ םתאצי רשא איה םירצמ ץראכ אל התשרל המש אב התא רשא ץראה
םירבוע םתא רשא ץראהו" ,"קריה ןגכ (ךלגרב סולינמ םימ איבהל) ךלגרב תיקשהו ךערז
שרוד ךיקלא 'ה רשא ץרא" ,99"םימ התשת 98םימשה רטמל תועקבו םירה ץרא התשרל המש
.["הנש תירחא דעו 100הנשה תישרמ הב ךיקלא 'ה יניע דימת התוא

רמות תחת תבשוי 'וג האיבנ השא הרובדו" - (השרפה םתוחו םויס) הרטפהב םג שגדומו
ץרא םהב החבתשנש םינימה תעבש לכ(מ רחבומ יכהו) םתוחו םויס ,םירמת ןליא ,101"'וג
.(ו"ס ל"נכ) אובל דיתעל הרותה תוימינפ יוליג לע זמורו ,(םירמת שבד) לארשי

יאמ" 102ל"זראמ פ"ע - אובל דיתעלד בצמו דמעמל "הרובד רמות"ד תוכיישהב ףיסוהל שיו
,הזב זמרה רמול שיד ,(דוחי ךייש אל "רמות תחת"ש) "דוחי םושמ . . רמות תחת אנש
תוריהזה תילכת ל"צ ןכלו ,דבלב ה"בקה םע אלא וניא (103הרובד) לארשי תסנכד "דוחי"הש
דיתעל ה"בקה םע לארשי תסנכד דוחיהל 104םיכוז ז"יעו ,("רמות תחת") דוחי לש ןינעמ
.(105"ןיאושינ ויהי חישמה תומיל") אובל

עודיכ - 106"הנש םיעברא ץראה טוקשתו" ,הרטפהה םתוחו םויסב םג שגדומו
ם"מ) "הרשמה הברםל" 108ש"מכ ,אובל דיתעלד תומילשה לע הרומ (ם"מ) 107"םיעברא"ש
.(109הלואגה לע זמורש הביתה עצמאב המותס

"ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתאד" - 110"לארשיב תוערפ עורפב"ד תומילשה םג 'יהת זאו
.("הערפ חלשב" ד"ע)

:לעופל עגונב ליעל רומאהמ הארוההו דומילה .ח

ץרא"ד הדובעה ינינע לכב ףיסוהלו קזחתהל ידכ "ןליאל הנשה שאר"ד ןמזה תא לצנל שי
ןהו ומצעל עגונב ןה ,(ליעל םירומאה) "שבדו ןמש תיז ץרא ןומרו הנאתו ןפגו הרועשו הטח
תא שיא וררועי םהבש תויודעוותה תכירע י"ע דחוימבו ללוכ ,111תלוזה לע הלועפל עגונב
.םירומאה םינינעה לכב והער

("אעראד ארפעכ") ירמגל לטבל - לארשי ץרא לש התומילש לע הרימשה ד"ע םג ררועל שיו
,דחא לעש אל וליפא ,ע"הואל ונידיבש לארשי ץראמ םיחטש תריסמ ד"ע רובידהו ד"סקה
ה"בקה י"ע לעופב הנתינ רבכש) ץראה תומילש לע רומשל אלא ,הרעשה טוח אל וליפאו
תשלושמ תומילש - הרותה תומילשו םעה תומילש םע דחיב ,(הזה ןמזב לארשי לש םתולעבל
.112תיחצנו

- 114רכשה תא דימו ףכית איבת (113"בבלל הארי 'ה"ש) ל"נהכב הבוט הטלחההש ר"היו
לארשי ץרא ,השודקה ונצראל (116"אימש יננע םע" ,ץורנו) 115"ךלנ ונינקזבו ונירענב"ש
ןפגו הרועשו הטח ץרא" ,(117תומוא רשע ץרא אלא ,תומוא עבש ץרא קר אל) התומילשב
לעו ץראה לע" ךרבלו ,"הבוטמ עובשלו 'ירפמ לוכאל") "שבדו ןמש תיז ץרא ןומרו הנאתו
ריע םילשוריל - המצע לארשי ץראבו ,תוילגרמו תובוט םינבא האלמ ץראו ,(118"'יתוריפ
הנממ"ש ,"'יתש ןבא"ה םג תאצמנ ובש) םישדקה שדקלו שדקמה תיבל ,שדוקה רהל ,שדוקה
.(119"םלועה תתשוה

'וג ךתלחנ רהב ומעטתו ומאיבת" :(ןנילזא הנימד עובשה תשרפב) םיה תרישב בותכה ןושלבו
הכולמה לכש אובל דיתעל" ,121"דעו םלועל ךולמי 'ה"שכ ,120"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ
הנשה שאר םע דחוימב רושק הז ןינעש ,םלועה לכב ה"בקה לש ותוכלמ יוליג - 122"ולש
עקת" דחוימבו ללוכ ,124"תורפושו תונורכז תויכלמ" ,(123"ןליאל הנשה שאר"ל םג ךיישש)
.125"ונתורחל לודג רפושב

םירהממו םיזרזמו םיברקמ ,127"הלואגה תא תברקמ"ש 126הקדצה תוצמב הפסוהה י"עו
.שממ דימו ףכית שממ לעופב םייוקי הז לכש

__________
ירחאל טבשב רשע השמח לילב ורמאנש םירבדה םג ללוכו ,תיברע תלפת ירחאל טבשב רשע השמח יאצומ (*
טבש ב"וט לילו ,טבש א"י תוחישמ םיטרפ םג הב ופסותינו .החנמ ירחאל טבשב רשע השמח ברעבו ,תיברע תלפת
.ל"ומה - (ויחיש םיחרואהל תיללכ "תודיחי"ב)

זוע רתיבו תאש רתיבו כ"וכאעו ,שדוח לכבש רשע השמח םויב "אתומלשאב ארהיס אמייק"ד הלעמה לע ףסונ (1
א"י תוחישמ סרטנוק) רבודמכ ,תוריפס רשע לכמ הלעמלש "רשע דחא" 'יחב םע רושקש ,רשע דחאה שדוחב
.((ךליאו 317 'ע א"ח ב"נשת'ה ש"הס) וז הנש חלשב פ"שו טבש

םמצעמ םישענ ןונחתד םינינעהש דבלב וז אל ,רמולכ ,ןונחתב ךרוצ ןיא ןונחת םירמוא ןיאש םימיבש ,ריעהל (2
.ןונחתד ןינעהב ךרוצ ןיא הליחתכלמש אלא ,םויה תלעמ דצמ (ןונחת תרימא אלל)

.לאוג ןויצל אבו ינפל ז"הדא רודיס .ח"ס םש ז"הדא ע"ושל המלשה .ו"ס א"לקס ח"וא ע"וש (3

.ה"ר 'סמ שיר (4

.ב"ה א"פ ש"עמ 'לה .א"יה ה"פ תומורת 'לה ם"במר (5

.םש המלשה .םש ח"וא א"גמ (6

.םש ה"ר ב"ערו י"שרפ) "טבש(ב ו"ט) רחאל וטנחש לע טבש(ב ו"ט) םדוק וטנחש ןליאה תוריפ ןירשעמ ןיאש" (7
.(םש ם"במר

.דועו .ב ,גנ ג"חז .תישארב פ"ר א"וג .ח ,טי םילהתל ק"דר האר (8

.ןישודיק 'סמ ףוס אתיירבו הנשמ (9

.טי ,כ םיטפוש (10

.א"ער ,אס תומבי (11

.מ"כבו .ג"לפ ב"ח ח"כא רמאמ מ"שע .דועו .א"ער ,ג ה"לש האר (12

.מ"כבו .ותלחתב תישארב א"ות םג האר (13

.מ"כבו .לולא 'ב .רייא ז"י "םוי םויה" הארו .בי ,ג יכאלמ (14

.ח ,ה"פ ר"ב (15

.םש כ"תמה 'יפ (16

.ג"עס ,א םש א"ות .םש ו"זרהמ 'יפ האר (17

.ב"פס ןישוריג 'לה ם"במר (18

.נ"שו .ךליאו 371 'ע ז"יח ש"וקל הארו .ב"מ ד"פ תובא (19

ק"גא) "לארשי ץרא (ל"וחב) ןאכ השע" :ד"בח יאישנ לש תמסרופמה הארוהה םויקב םתדובעב םג ללוכ (20
.(הפת 'ע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא

.ח ,ח בקע (21

.זסש 'ע שיר ק"גא צ"יול יטוקל .פ"הע ל"זיראהל םיטוקילה רפסו הרות יטוקיל האר (22

.ב ,ד 'ירכז (23

.מ"כבו .ךתולעהב פ"ר ת"וקל האר (24

.וידחי לארשימ כ"וכ דמעמב - הריתי השגדהבו (25

,תואיצמב ונשיש םלעה ,םלעהבו חכב וא ,םתס יולגב ,שממ יולגב - תולגתהה ןפואב תוגרד יקוליח שיש ףא (26
.(מ"כב ראובמכ) תואיצמב וניאש םלעהל דעו

,ד"ודנב טרפבו ,((ב ,בת) ותלחתב תונושל ללכ פ"עבשות קלח ה"לש האר) הרות םג אוה הרותב רדסש ,ריעהל (27
.םינפב ןמקלדכ ,תוכרב ינידל מ"קפנש

.א ,אמ תוכרב (28

- (ב ,םש י"שרפ) "םיבושח םירמתו םיתיז תושעל רזחו רדסה תא (ינשה) ץרא קיספה"ש ירחאל םגו (29
הטח יבגל אלו ,ינשה ץראמ רחואמה ןמ בושח ינשה ץראל ךומסהש ,ןומרו הנאתו ןפג יבגל איה םתובישח
.ןושארה ץראל םיכומסה הרועשו

."'וג ןמש תיז ץרא" ,'בה ץראו ,"'וגו הטח ץרא" ,'אה ץרא - רתוי תויטרפבו (30

."ןג" ,ג"נה תנשל םיסנכנ הנממש - ב"נשת - וז הנשל תדחוימה תוכיישהמ ריעהל (31

.(ד"וי ,אי בקע) "קריה ןג" םג שיש ףא (32

.ה ,חכ בויא (33

.דועו .דנ ,אל אציו י"שרפ האר (34

תחימצ 'יהת - ותעיגיו ותדובע - "תושעל" י"ע אקודש ןפואב םדאהל הנתינ ,מ"מ ,ה"בקה י"ע תארבנש ףאד (35
.םחלה

.א"עס ,גע תבש (36

.ב"ער ,םש (37

.םש י"שרפ (38

.ב"ער ,דע םש (39

.נ"שו .(ךליאו נקתת 'ע) השירח ךרע (צ"צהל ח"אד) םיטוקלה רפס םג האר (40

בל"ד שגרה ונשי תוינחורבש אלא ,אקוד המילשו האירב המשנו םלשו אירב ףוג ל"צ תוימשגב ,יכ ,תוינחורב (41
."הכדנו רבשנ

.טי ,אנ םילהת (42

ףוס ם"במר) בבל בוטו החמש ךותמ ל"צ 'ה תדובע ינינע לכ ירהש ,החמשה שגר םג ל"צ הז םע דחיבש אלא (43
.(מ"כבו .בלול 'לה

.14 הרעהבש "םוי םויה" (44

.רתוי הלודג איה - "תאצמו תעגי" - האיצמה םג ,רתוי הלודג העיגיהש ןויכו (45

,טמ יתוקוחב ת"וקל אמגודל האר) תפד ארודיסל עגונב תוכאלמ ט"ל ןושלה אבוה תומוקמ המכבש ,ריעהל (46
.(זמר 'ע ל"רת מ"הס האר) *א"י אוה תפד ארודיסל תוכיישה תוכאלמה לש קייודמה רפסמהש ףא ,(ד
__________
'יחב) "רשע דחא" 'יחבל םיאב תוכאלמ א"יב (ינחורה םחלב) העיגיהו הדובעה י"עש - זמרה ד"ע ל"יו (*
יוליעה ןכות םג והזש ,(האירבהל תכיישה תוקלא 'יחב) רשעמ הלעמלש (האירבהמ הלעמלש תוקלאה
."תחא רסח םיעברא" יבגל "םיעברא"ד

.ךליאו דמר 'ע םש מ"הס םג האר - ןמקל אבהב (47

.ו ,ח םילהת (48

.נ"שו .ב ,אכ ה"ר (49

.ו ,בפ םילהת (50

.מ"כבו .ד"פ א"הויהעש אינת הארו .בי ,דפ םש (51

כ"וכאעו ,(דועו .דכקת 'ע עירזת ת"הוא האר) 'יוה םש רויצב אוה *לארשיד ףוגהש עודיכ - ףוגה דצמ וליפא (52
.(מ"כבו .ד"פ ת"הגא אינת האר) 'יוה םש תויתוא 'דד םינינעה יטרפ לכ הב שיש ,המשנה דצמ
__________
.(טיש ע"ס ו"נרת מ"הס האר) ע"הוא יפוגב םג ותמגוד השענ הריחבה ןינע ךרוצלו (*

.םש ת"הגא הארו .ט ,בל וניזאה (53

.(ב"פר אינת .ב ,אל בויא) "שממ לעממ הקלא קלח" ותויה לע ףסונ (54

החבתשנש םינימה תעבש ,ןליאה תוריפ םג ללוכש ,"םחל אצי הנממ(ש) ץרא"ב םג זמורמ הז ןינעש ,רמול שיו (55
םה תויטרפבש ,תודמה תעבש רוריבד הדובעה תוללכ לע זמורש - תודמה תעבש דגנכ םהש לארשי ץרא םהב
והרסחתו . . תחא רסח . . הניב ירעש םישימח" ע"והזש - (תודמ 'זמ הלולכ הדמ לכ יכ ,'ז םימעפ 'ז) ט"מ רפסמב
.(הניב ירעש ט"מל ךורע-ןיאבש אגרדהל דעו) הניבד ן"ונה רעשל םיאב ז"יעו ,"םיקלאמ טעמ

י"עש - "הב לכ רסחת אל 'וג ץרא" ,"שבדו ןמש תיז 'וגו הרועשו הטח ץרא" ,םיבותכה ךשמה ראבל שי ז"פעו
לכ(ש ןויכ) רסחת אל"ד תומילשהל םיאב ,"תחא רסח םישמח" ,ט"מ ,תודמה תעבש ,םינימה תעבשב הדובעה
.םישימח אירטמיגב "לכ" ,"הב

.ךליאו 273 'ע א"ח נ"שת'ה ש"הס םג האר - ןמקל אבהב (56

.22 הרעהבש (57

.דועו .ב"פר הטוס (58

.ךליאו 279 'ע םש נ"שת'ה ש"הסב ראבתנ - .ב"עס ,ג םיחספ (59

.גי ,ט םיטפוש 'ס (60

.וט ,דק םילהת (61

.(ד ,דכ ש"הש ת"וקל) "תושילח ןושל 'בהו ,*שיא ןושל 'אה ,םישוריפ 'ב וב שי שונא יכ" (62
__________
."שונא"ל ךייש ("שיא") "םישנא" ראותה םגש ןבומ הזמו (*

.ט ,זי 'ימרי (63

.ז ,ג תישארב (64

.אכ ,םש (65

.בי ,כ"פ ר"ב (66

אסשת ע"ס ('ב ךרכ) ש"הש ת"הוא הארו .בי ,ח ש"הש) "וירפ תא םירטונל ('ר) םייתאמ"ד ןינעהמ םג ריעהל (67
.(ךליאו

.(ף"לאב) "רוא"ל ינומדקה שחנד (ן"יעב) "רוע"ה םיכפהמש - ארוהנל אכושח אכפהתאד יוליעה םג ללוכ (68

.נ"שו .הפוסב הגיגח (69

,תווצמ ג"ירת דגנכ ,ג"ירת אוה ןומרה יניערג רפסמש (ג ,ד ש"הש פ"הע ם"יבלמ) םירפסב אתיאש ,ריעהל (70
תווצמ ה"סש כ"אשמ) יבויח ןפואב ןמויקש השע תווצמ ח"מר דגנכ ,ח"מר אוה םיניערגה רפסמש םירמוא שיו
.(ילילש ןפואב ןמויקש השעת אל

.נ"שו .א ,טמ תוכרב (71

ןיידעש (הז ןיממ םג) םלועבש םירבדה ראש םנשי הז יטרפ ץפחב הוצמה םויק ירחאל םגו ,הוצמה םויק ינפל (72
.הוצמ םהב המייקתנ אל

,הלודג יכה הדירי איהש ,תולגה ןמזד תיללכה הדיריל עגונב כ"וכאעו ,(ד"ס ל"נכ) הדירי ינינע לכב ללכהכ (73
לע *ךומס תויהל וריזחהל םיכירצש דבלב וז אלש ,(א"עס ,ג תוכרב האר) ויבא ןחלוש לעמ הלגש דיחי ןב לשמכ
.תולגה תדירי ינפלש בצמו דמעמה יבגל רתוי הלודג 'ילע ל"צש ,הזמ הריתי אלא ,ויבא ןחלוש
__________
.(די ,המק םילהת) "םילפונה לכל 'ה ךמוס" ןושלמ (*

.נ"שו .ב"עס ,חי ןיבוריע (74

.י"שרפבו אי ,ח חנ (75

.ך"ז קרפ (76

.ז-ד ,זכ תודלות (77

.(כ ,וט חלשב) "'וגו האיבנה םירמ חקתו" - ןנילזא הנימד עובשה תשרפל תוכיישהמ ריעהל (78

.אי ,ב"פ ר"שהש .ו"כפר ר"ומש (79

.ד ,ב תומש (80

.ב"מפר אינת (81

.ה ,ב םש (82

.א ,ו ב"חז .ד"וי ,ו"טפ ר"ומש .ה ,די חלשב אתליכמ האר (83

.(ג ,טכ לאקזחי) "'וגו ירואי יל" רמאש (84

.ג ,טכ אובת (85

.ב"עס ,גנ תוחנמ (86

.דועו .ךליאו ג"נפס ש"קה רעש ב"מא האר (87

.ז"לפר אינת האר (88

לש הנשוד" ולביק ורתי ינבש - (ורתי תשרפ) עובשה תשרפל תוכיישהמ ריעהלו .דועו .ה ,גי אב י"שרפ (89
.(בי ,גל הכרב ירפס .בל ,ד"וי ךתולעהב י"שרפ ירפס) "םירמתה ריע" ,"וחירי

,בצ םילהת) ש"מכ ,לארשימ א"ואכד תובוט םינשו םימי תוכיראד ןינעה לע םג זמורו - .דועו .א ,זט ג"חז האר (90
."חרפי רמתכ ("םיקידצ םלוכ ךמעו") קידצ" (גי

.א ,גי הגיגח (91

.אי ,ד ש"הש (92

"שבד"ל (ןמשה אב ונממש ירפה לש ומש בותכב שרפתנש) "ןמש תיז" ןיבש קוליחה רואיבב ףיסוהל שיו (93
םיאב ז"יעש ("תיז") תולגה תורירמ (רקיעבו) םג שגדומ "ןמש תיז"בש - (ירפה לש ומש בותכב שרפתנ אלש)
יוליג) אובל דיתעלד יוליעה קר שגדומ (ז"חאלש) "שבד"ב וליאו ,אובל דיתעל ("ןמש") הרותה תוימינפ יוליגל
.(הרותה תוימינפ

.(חלשב תשרפב רבודמ ויתודואש ןמה תדיריל עגונב) א ,חפ .ב ,גס ב"חז (94

.א ,יר א"חז (95

.ךליאו ד"וי ,אי בקע (96

בטימב" התיהש י"נב הב ובשיש ססמער ץרא טרפבו ,"םירצמ ץראכ 'ה ןגכ" (ד"וי ,גי ךל ךל) הב רמאנש ףאד (97
.(םש בקע י"שרפ) לארשי ץרא לש הלעמל תעגמ הניא - "םירצמ ץרא

. . םימשגה תומי בור רבע רבכש" ,"הנש ימשג בור ואציו ליאוה" - ןליאל הנשה שארל תוכיישהמ ריעהל (98
.(י"שרפבו א ,די ה"ר) "התעמ ןיטנוח תוריפה ואצמנו תונליאב ףרשה הלעו

.(ז ,ח) "רהבו העקבב םיאצוי תומוהתו תוניע םימ ילחנ ץרא" - "'וגו הרועשו הטח ץרא" קוספה ינפל ז"דעו (99

"םינש ישאר העברא"ה ,יכ ,"ןליאל הנשה שאר"ל םג ךיישש - (פ"הע י"שרפ) "'וכ ןודינ הנשה שארמ" (100
.(רפוש 'לה שיר תוינומיימ תוהגה) "ידדהל ומדיא"

.ה-ד ,ד םיטפוש 'ס (101

.א ,די הליגמ (102

,'ילעבל תלגסמ תלגסמ איהש המ לכ תאזה הרובדה המ . . ינב ויה םירובדכ" (ו ,א"פ ר"בד) ל"זראממ ריעהל (103
."םימשבש םהיבאל םילגסמ םה םיבוט םישעמו תווצמ ןילגסמ לארשיש המ לכ ךכ

ולאגנ הורעה ןמ ןמצע לארשי ורדגש ידי לע"ש ,"'וג לוענ לג 'וג לוענ ןג" קוספה לע ל"זח תשרדמ ריעהל (104
.((א) בי ,ד"פ ר"שהש) "םירצממ

.ו"טפס ר"ומש (105

.אל ,ה םש (106

.ד"ס ל"נכ ,"תחא רסח םיעברא" קר אל (107

.ו ,ט 'יעשי (108

.נ"שו .ךליאו בר ע"ס (ב) ם"מ תוא הרותה תויתוא תכרעמ ד"בח םיכרעה רפס האר (109

.ב ,םש (110

ידימלתמ" (נ"שו .א ,ז תינעת) ל"זראמכ ,ומצעב ותדובעב רתוי דוע ףסותינ תלוזה לע הלועפה י"עש טרפבו (111
."םלוכמ רתוי

הרהמב אל"ש דבלב וז אל ,הזמ הריתיו ,"קתני הרהמב אל שלושמה טוחה" (בי ,ד תלהק) בותכה ןושלבו (112
.ללכ "קתני אל" אלא ,(*קתני ןמז ךשמ ירחאל לבא) "קתני
__________
- (ו ,ח"לפ ר"ב) "'וכ םהיניב םולשו (ל"חר) ז"ע םידבוע"ש ,(זי ,ד עשוה) "'וג םירפא םיבצע רובח" ,ז"ועלבכ (*
."קתני"ש ופוס הז "רוביח"ש

.ז ,זט א"ש (113

.אעקת ס"וס ח"וא ע"וש .ב ,ח תינעת האר (114

.ט ,ד"וי אב (115

.גי ,ז לאינד (116

ירחאל) בקע פ"סב בותכה ןושלבו .(אכ חי ,וט ךל ךל) םירתבה ןיב תירבב וניבא םהרבאל חטבוהש יפכ (117
רהנה ןמ ןונבלהו רבדמה ןמ" - (*"'וג הב ךיקלא 'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא"ו ,"'וגו הרועשו הטח ץרא"ל ךשמהבו
."םכלובג 'יהי ןורחאה םיה דעו תרפ רהנ
__________
העבש דגנכ (י-ז םיקוספב) ץרא ןאכ ביתכ םימעפ העבש" :(ז ,ח בקע) תופסותה ילעבמ םינקז תעדמ ריעהל (*
םירבוע םתא רשא ץראהו" ,(בי-אי ,אי) ז"חאלש םיקוספב ץרא םימעפ השלשד הפסוההש ,ל"י ז"פעו ."ןיממע
יניקד תוצרא שלש דגנכ םה ,"'וג דימת התוא שרוד ךיקלא 'ה רשא ץרא 'וג תועקבו םירה ץרא התשרל המש
.מ"כאו .ע"צו .ינומדקו יזינק

.(י"ס ח"רס ח"וא ע"וש .ד"יה ח"פ תוכרב 'לה ם"במר .א ,דמ תוכרב) "תוריפה לעו ץראה לע" קר אל (118

.ב ,דנ אמוי (119

.זי ,וט חלשב (120

.חי ,םש (121

.זי ,םש י"שרפ (122

.100 הרעה ליעל האר (123

.נ"שו .א"עס ,זט ה"ר (124

.(תונורכזו תויכלמ ימויסו תוכרב ירחאל איהש) *תורפוש תכרב םויסב ךשמההכ (125
__________
.םוי לכב פ"גו ,לוחה ימיד הדימעה תלפתב התרימא לע ףסונ (*

הקדצל תורטשה תקולח לע ףסונ) רלוד לש תורטש 'ג א"ואכל א"טילש ר"ומדא ק"כ ןתנ טבשב ו"ט יאצומב (126
.ל"ומה .(עובשב ןושאר םוי לכבכ ,טבשב ו"ט ברעב

.ז"לפ אינת הארו .א ,ד"וי ב"ב (127
Back to "Dvar Malchus"