ה"ב
How To Read This File?

סרטנוק
ןינעב
טעמ שדקמ
לבבבש וניבר תיב הז

סרטנוקה לש הנושארה האצוה לש "רעש"ה םוליצ


ד"סב
רבד חתפ
- הנושארה האצוהל -

שטיוואבוילבש שטיוואבוילד יזכרמה שרדמה תיבו תסנכה תיב תבחרהו תלדגה םע רשקב
תוחישמ ,"לבבבש וניבר תיב הז טעמ שדקמ" ןינעב סרטנוק רואל םיאיצומ וננה - ("770")
ןויס ח"כו סחניפ פ"ש .ז"משת חנ פ"ש :םהמו ,תונוש תויונמדזהב) א"טילש ר"ומדא ק"כ
.(דועו .א"שנת
"םידיסחה רצוא" תכרעמ

(לכב תואלפנ תנש אהתה) ב"נשת'ה ןושח ף"כ
,א"טילש ר"ומדא ק"כל ק"ידצה תנש
.י.נ ,ןילקורבלבבבש וניבר תיב הז טעמ שדקמ ןינעב סרטנוק


:םינינעה ןכות

וניבר תיב" אוה א"ר תעדל "טעמ שדקמ"ש (א ,טכ הליגמ) ארמגה ירבדב ט"וקש *
הארוה תאצוי ונממ"ש ,רודה אישנ ,"וניבר" לש ותיב תלעמ רואיב ,"לבבבש
ק"מהיב * י"אב ועבקיש לבבבש תויסנכ יתב ןידיתעשכ םג תכשמנ וז הלעמ *
"וניבר תיב"ל דחוימה רשקה * "לבבבש וניבר תיב"ב הליחת הלגתי דיתעלש
לכב ןורחאה רודב תודהיה תצפה ונממש ונרוד אישנ לש ותיב ,"770" - ונרודב
* וצופישו ונינב תלעמ * ורפסמב םיזמרה * ולוכ םלועה


"לבבבש וניבר תיב הז . . טעמ שדקמל םהל יהאו"
- ("770") שטיוואבוילבש שטיוואבוילד יזכרמה שרדמה תיבו תסנכה תיב ד"ע -

'א קלח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ
'ב קלח "ב"נשת תוחישה רפס"בו

ץראל ץוחב םגש - "םש ואב רשא תוצראב טעמ שדקמל םהל יהאו" 1קוספה לע .א
שדקמה" תמגודו ןיעמ ,"טעמ שדקמ" ונשי ,תולגה ןמזבו םוקמב ,("םש ואב רשא תוצראב")
ולא קחצי יבר רמא" 4ארמגב אתיא - 3"אשדקמ תיבל (ינש) ןיינת" ,2"םילשוריב רשא לודגה
."לבבבש 5וניבר תיב הז רמא א"רו ,לבבבש תושרדמ יתבו תויסנכ יתב

יתבו תויסנכ יתב לכ םיארקנ א"ר תעדל םגש ,ונייה ,יגילפ אל א"רו י"רש ,רמול שיו
אוה "טעמ שדקמ"ד ןינעה תומילשו רקיע י"ר תעדל םגו ,"טעמ שדקמ" לבבבש תושרדמ
:"וניבר תיב"ב

וניבר דמלמ ובש תיבה) "וניבר תיב"ו ,םידימלתל הרות דמלמש ש"ע אוה - "וניבר" ראותה
ברה םיסנכתמ ובש תיבה) תסנכ תיב םג ה"ה אלימבו ,שרדמ תיב אוה - (וידימלתל הרות
אנסירג יאוה" 6איגוסה ךשמהכ ,דחא תיבב ל"צ הלפתהו דומילהש ןויכ ,(הלפתל םידימלתהו
.7"אתשינכ יבב

יתבו תויסנכ יתב ראש יבגל "וניבר תיב"(בש שרדמה תיבו תסנכה תיב)ב הריתי הלעמו
'ה בהוא ,בקעי תונכשמ לכמ ןויצ ירעש 'ה בהוא 9ביתכד יאמ" 8ל"זח תשרדכ - תושרדמ
ןיא שדקמה תיב ברחש םוימ . . תושרדמ יתבו תויסנכ יתבמ רתוי הכלהב םינייוצמה םירעש
תכשל םש 'יה םייק ק"מהיבש ןמזבד" ,"הכלה לש תומא עברא אלא ומלועב ה"בקהל ול
ברחש וישכעו ,'יורש הניכשה יאדו םהמעו ןירדהנס פ"ע הקוספ הכלה תאצוי םשמש תיזגה
ןכלו) 10"ריעה ישנאל הארוה תאצוי ונממש עובק םוקמ . . הכלה לש תומא 'ד ןתוא ק"מהיב
.12"וניבר תיב" לש ונינע והזש - (11אקוד הז םוקמב איה הלפתה םג

תויסנכ יתב ראש יבגל "וניבר תיב"(בש שרדמה תיבו תסנכה תיב)ד דחוימה יוליעה דצמו
תולגה ןמזב לארשיל ה"בקה ןתונש ירקיעה "טעמ שדקמ" ה"ה ,לבבבש תושרדמ יתבו
.םילשוריבש לודגה שדקמה תרומת

תארשה ד"ע) איגוסה תלחתהב ש"ממ - "טעמ שדקמ"ב תוגרדה יקוליחל 'יאר איבהל שיו .ב
. . ןהמע הניכש םירצמל ולג ,ןהמע הניכש ולגש םוקמ לכב" (תולגה ןמזב לארשיב הניכשה
ףשד אתשינכ יבבו 13לצוהד אתשינכ יבב ייבא רמא אכיה לבבב . . ןהמע הניכש לבבל ולג
:16"אכה ןינמזו אכה ןינמז אלא ,אכהו אכה אמית אלו ,15אעדרהנב 14ביתיו

ןכשמב ומכ תודחוימ תומוקמב . . הניכשה יוליג" - אוה (תולגב םג) "ןהמע הניכש"ב שודיחה
ךשמהכ ,18"טעמ שדקמ" םיארקנש ,תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב אוה הז םוקמו ,17"שדקמו
.איגוסה

ףשד אתשינכ יבבו לצוהד אתשינכ יבב . . אכיה לבבב" ארמגה ירבד ךשמהבש ,ל"י ז"פעו
רתוי הלענ ןפואב הניכש יוליג תודוא רבודמ ,(לבבב םידחוימ תסנכ-יתב) "אעדרהנב ביתיו
,(19"םש הרוש איהש רכינש םוקמ") תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ראשבש הניכשה יוליגמ
םילשוריבש שדקמה תרומת אוהש (דחוימו דיחי ,דחא) דחוימ םוקמ ונשיש ,הזמ הריתיו
אכהו אכה אמית אל" ,ןכלש ,הניכשה יוליגו תארשה רקיע ובש (20"'ה רחבי רשא םוקמה")
,"אכה ןינמזו אכה ןינמז אלא (אעדרהנב ביתיו ףשד אתשינכ יבבו לצוהד אתשינכ יבב)
.אקוד דחא םוקמב

ףש"ד שוריפהש - "אעדרהנב ביתיו ףשד אתשינכ יב" ,םוקמה לש ומשב שגדומ הז ןינעו
םילשוריב שדקמב 'יהש הניכשה יוליגש ,ונייה ,21"םש בשיו שדקמ עסנש" אוה "ביתיו
.22םילשוריב שדקמה תרומת ,לבבב דחוימ םוקמב בשיו עסנ ,(רחא םוקמב אלו)

שדקמ"ד ןינעה תוללכ לע ףסונש - איגוסה ךשמהבש "טעמ שדקמ"ל עגונב םג ןבומ הזמו
תרומת ירקיעה "טעמ שדקמ"ה ונשי ,"לבבבש תושרדמ יתבו תויסנכ יתב" לכבש "טעמ
."םש בשיו שדקמ עסנש" ,"לבבבש וניבר תיב" ,םילשוריבש לודגה שדקמה

רתיבו) םג תכשמנ "וניבר תיב"ד "טעמ שדקמ"ב תדחוימה הלעמהש - רקיעו דועו .ג
תויסנכ יתב ןידיתע" (איגוסה ךשמהכ) זאש ,"לאגהל ןידיתע ןהשכ" (זוע רתיבו תאש
:"לארשי ץראב ועבקיש לבבבש תושרדמ יתבו

"םש ואב רשא תוצראב"ש "טעמ שדקמ"ה י"ע לארשי ולגש םוקמ לכב הניכשה תארשה
ירחאל לבא ,תולגה ןמזב אלא הניא (םילשוריבש שדקמב הניכשה תארשה תמגודו ןיעמ)
לארשי ולגש םוקמב םש ראשת אלו םילשוריל הניכש יוליג רוזחת" ,23"לאגהל ןידיתע"ש
שדקמ"ה דמע וילעש ץראל ץוחב םוקמב הניכשה תארשה 'יהת אלש ,ונייה ,24"רבכ
לודגה שדקמב ,לארשי ץראב עבקיו הז םוקממ רקעי "טעמ שדקמ"הש ןויכ ,25"טעמ
.םילשוריבש

יפל . . ז"הועבש םילשוריכ לודג ק"מהיב 'יהי אובל דיתעל שרדמב ורמא" ןכלו
ויהש תויסנכ יתב לש תומוקמ לכ וידחי שדקמל הל הרבוח 'יהי דיתעל 'יונבה םילשוריבש
.24"ז"הועב

לכל ארקי 'וג יתלפת תיבב םיתחמשו ישדק רה לא םיתואיבהו" 26קוספב םג זמורמכו
ארקי אוה תולגב ז"הועב" ,דיתעלד שדקמה תיב לע יאקש "יתלפת תיב"ש - "םימעה
תיבל רבוחמ י"אב דיתעל ועבקיש םימעה ץרא לכבש תויסנכ יתב ונייהד םימעה לכל
.24"שדקמה

דיתעל 'יונבה םילשוריב"ש ןויכד - "טעמ שדקמ"ד הלעמה לדוגב רתוי דוע ףסותינ ז"פעו
התע אצמנ" ,"ז"הועב ויהש תויסנכ יתב לש תומוקמ לכ וידחי שדקמל הל הרבוח 'יהי
.24"דיתעלד 'יפוג שדקמה םוקמ אוה ירה תסנכה תיב . . תולגב

שדקמה תיבל ("טעמ שדקמ") םימעה ץרא לכבש תויסנכ יתבה רוביחש ,רמול שיו
שיש םידחוימה תויסנכ יתבש - םהיניבש תוגרדה יקוליח ךרע-יפלו םאתהב 'יהי דיתעלד
ףשד אתשינכ יבו לצוהד אתשינכ יב" ומכ) תויסנכ יתב ראש יבגל הריתי הלעמ םהב
ויהיש ,שדקמה תיבל רוביחהב םימדוק ויהי ("לבבבש וניבר תיב" ,"אעדרהנב ביתיו
םדי לעו) ,27םהיניב קספה אלל וב םיקובדו םיעגונ) שדקמה תיבל שממ םירבוחמ
.םימעה ץראבש תויסנכ יתב ראש לכ שדקמה תיבל םירבוחמ ויהי םתועצמאבו

(28"םימשה ןמ אוביו הלגי ללכושמו יונב"ש) דיתעלד שדקמהש - רמול שי הזמ הריתיו .ד
םשמו ,("לבבבש וניבר תיב") תולגה ןמזב "םש בשיו שדקמ עסנש" םוקמהב הליחת הלגתי
:םילשוריב ומוקמל קתעוי

םג איה ("םש בשיו שדקמ עסנש") לבבבש ירקיעה "טעמ שדקמ"הב הניכשה יוליגו תארשה
'ה בשו 29רמאנש ,ןהמע הניכש ןילאגנ ןהשכ ףא"ש איגוסה ךשמהב ראובמכ - "ןילאגנ ןהשכ"
ומכ "ךתובש תא") ןהמע בש ה"בקהש דמלמ ,בשו אלא רמאנ אל בישהו ,ךתובש תא ךיקלא
ולגש םוקמהב הניכשה תאצמנ תולגהד ןורחאה עגרב םג ,רמולכ ,"תוילגה ןיבמ (30ךתובש םע
םילשוריבש שדקמהל י"נב לכ םע ה"בקה בש םשמו ,"םש בשיו שדקמ עסנש" ,לארשי
.דעו םלועל ותניכש וב תולגלו תורשהל

עסנש" ("לבבבש וניבר תיב") "טעמ שדקמ"המ ,"תוילגה ןיבמ ןהמע בש ה"בקה"ש ןויכו
לכב התולגתה ,הניכשה תלואג תישענו הליחתמ הז םוקמבש ,אצמנ ,"םש בשיו שדקמ
.דיתעה שדקמ ע"והזש ,("טעמ שדקמ"ד ןפואב קר אל) תומילשהו ףקותה

דיתעה שדקמ תביש ךכ ,תולגב תאצמנש םוקמהמ איה הניכשה תבישש םשכ :רחא ןונגסב
םשש ,תולגה ןמזב "םש בשיו (שדקמ) עסנש" םוקמהמ אוה (הניכשה יוליגו תארשה ונינעש)
.31םילשוריב ומוקמל קתענ כ"חאו הליחת הלגתמ

- "ומוקמב שדקמ הנבו" (32חישמה ךלמ תוכלהב) ם"במרה ןושלב זמורמש ,רמול שי ילואו
וניא המל ,ךדיאלו ?33ומוקמב אוה שדקמה ןינבש ןאכ ונעימשהל ךרוצה והמ :הרואכלד
ךלמ לש ומוקמ לע םג 34זמור "ומוקמב"ש - ?"םילשוריב שדקמ הנבו" ,םוקמה שרפמ
36בשוי םשש) תולגב ותויהבש ,ונייה ,35("יאדוב חישמ הז ירה"ש ינפל) תולגה ןמזב חישמה
37(טעמ) שדקמ חישמה ךלמ הנוב (תולגהמ ןהמע הניכשו י"נב תא לואגל הפצמו ןיתממו
בשיו שדקמ עסנש" ,"ביתיו ףשד אתשינכ יב" ומכ) 38םילשוריבש שדקמה תמגודו ןיעמ אוהש
(י"נבו ה"בקה םע) בושי םשמו ,םש הליחת הלגתיש ,דיתעה שדקמל הנכה רותב ,("םש
.םילשוריל

יתבו תויסנכ יתב" יבגל ותלעמש - "לבבבש וניבר תיב"ד יוליעה רואיבב ףיסוהל שיו .ה
ותויה דצמ םג (וניבר תיבבש שרדמה תיבו תסנכה תיב תלעמ לע ףסונ) איה "לבבבש תושרדמ
ינב לכ לש ןבר ,"לבבבש וניבר"ו ,רודה אישנ ,י"נב לכד (םתס) "וניבר") 39"וניבר תיב"
:41"לכה אוה אישנה"ש ,רודה אישנ לש ותיב ,(40הלוגה

לארשי" ,לארשי לש םתלעמ דצמ) לארשיב איה ק"מהיבב הניכשה תארשהד ןינעה 42רקיע
אלא רמאנ אל וכותב ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" 44ש"מכ ,(43"דח אלוכ ה"בוקו
,"'וכ אתשינכ יבב . . אכיה לבבב") תולגה ןמזב הניכשה תארשהל עגונב ז"דעו ,45םכותב
ה"בקה ינפל לארשי ןיביבח המכ הארו אוב" רמאמה תלחתהב שגדומכ ("טעמ שדקמ"
ינפמ איה שדקמה תיבב הניכשה תולגתהש אלא דוע אלו ,"ןהמע הניכש ולגש םוקמ לכבש
רשא םוקמב ךיקלא 'ה ינפ תא תוארל לארשי לכ אובב" 46ש"מכ ,י"נב לכ םיפסאתמ ובש
'יב 47לכא"ש ,לארשימ הרשע םיפסאתמ םהבש ,תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב ז"דעו ,"רחבי
.48"אירש אתניכש הרשע

,יכ - "טעמ שדקמ" םיארקנ לבבבש תושרדמ יתבו תויסנכ יתבש םימעטה 'א םג והזו
,לארשי תסנכ תארקנש ,הניכשה תוללכ יוליג התיה ,י"נב לכ םיפסאתמ ויה ובש ק"מהיבב
הנידמ לכב םש ואב רשא תוצראב תושרדמ יתבו תויסנכ יתבב כ"אשמ ,הטמלש י"סנכ רוקמ
לוכיבכ קלח קר םהילע הלגתמו הרוש ,לארשימ הרשע םיפסאתמ םהבש ,ריעו ריע הנידמו
.הניכשהמ

,רודה אישנ לש (תיב) עובקה ומוקמ ותויהלש - "לבבבש וניבר תיב"ד יוליעה ראבל שי ז"פעו
קלח קר אל) הניכשה תוללכ (יוליגו) תארשה וב שי ,רודה לכ ללוכש ,"לכה אוה אישנה"
,שדקמה תיבב הניכשה יוליגו תארשה תמגודו ןיעמ ,49(לארשימ הרשע לע (הלגתמו) הרושש
יתבו תויסנכ יתב לכב הניכשה יוליגו תארשה ךשמנ ונממו ,50"םש בשיו שדקמ עסנש"
.51םלועה לכל האצוי הרוא ונממש שדקמה תיב ומכ ,םש ואב רשא תוצראב תושרדמ

לכש לת" ,"תויפלת" תמגודבו ד"ע אוה ,רודה לכ ללוכש ,רודה אישנ לש ותיבש ,רמול שיו
.ק"מהיבל עגונב 52ל"זח תשרדכ ,"וב םינופ תויפ

:הלואגהל עגונב "לבבבש וניבר תיב" תלעמ - רקיעו דועו

אישנה) וניבר השמ ומכ ,53רודבש (לארשי לש ןלאוג) חישמה םג אוה ,רודה אישנ ,"וניבר"
ותקדצמ יוארה 'א" ונשי רוד לכבש 55עודיכ ,54"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" ,(ןושארה
,רודה אישנ אוהש רמול רבתסמו ,"'וכ וחלשיו ת"ישה וילא הלגי ןמזה עיגישכלו ,לאוג תויהל
,"שודקה וניבר ןוגכ אוה אייח ןמ יא 57בר רמא" :אישנה הדוהי יברל עגונב 56ארמגב שרופמכ
.58רודבש אישנה ,"שודקה וניבר ונייה יאדו וישכע ןייחש ןתואמ חישמ םא"

חכ-תניתנה י"ע ,לבבמ הלואגה ,אוה ,"לבבבש וניבר תיב" לש ונינע רקיעש ןבומ הזמו
השע" 59עודיה םגתפכ ,לארשי ץרא (ץראל ץוח) לבבמ תושעל לארשי לש םתדובע תוללכל
יתבו תויסנכ יתב ןינב י"ע שארל לכל השענ הז ןינעש ,"לארשי ץרא (ץראל ץוחב) ןאכ
,םימעה ץרא לכב השודקה תכשמנ םהמו ,60םש ואב רשא תוצראב ("טעמ שדקמ") תושרדמ
לכב טשפתתש לארשי ץרא הדיתע" דועיה םויק םילעופו םיזרזמו םירהממ ז"יעו
תגרדמב י"א 'יהי זאו ,וישכעד לארשי ץרא תגרדמב זא ולוכ םלועה לכ 'יהיש" ,61"תוצראה
ועבקי הבש ,62"ולוכ לארשי ץרא לכ לע טשפתת םילשוריש ורמאש והזו ,וישכעד םילשורי
.שדקמל רבוחמ לבבבש תושרדמ יתבו תויסנכ יתב

יתבו תויסנכ יתבה לכ תפיסאו ץוביק אוה "לבבבש וניבר תיב" לש ונינע רקיעש ןויכו
שדקמ"ה קר אל) אוה ירה" - שדקמה תיבל רבוחמ ,לארשי ץראב םעבקל לבבבש תושרדמ
ובש ,"דיתעלד 'יפוג שדקמה םוקמ (םג אלא ,"םש בשיו שדקמ עסנש" לבבב ירקיעה "טעמ
.םילשוריל בושי םשמו ,דיתעלד שדקמה הלגתי

תיבו תסנכה תיב) ותיב - הז ונרודב "לבבבש וניבר תיב"ל עגונב ל"נהכ ראבל שי ז"פע .ו
:ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש (שרדמה

שטיוואבוילמ ,64"שטיוואבויל התלג תוילג רשע"ש 63ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ םידקהבו
י"ע (65"ןוסנרפתי") הגשהו הנבה לש ןפואב הראבתנש יפכ הרותה תוימינפ יוליג 'יה הבש]
התלג גרוברטפמו ,67גרוברטפל בוטסרמ ,בוטסרל [66תורוד המכ ךשמב ד"בח תודיסח תרות
אפוג אקירמאבו ,70אקירמא תולגל דעו ,69ןילופל כ"חאו 68איבטלל ,איהה הנידמל ץוחמ
לש זכרמה ,ולש שרדמה תיבו תסנכה תיב ,"וניבר תיב"ד עובקה םוקמהל דע ,תומוקמ המכב
(71"םותיחה רחא ךלוה לכה") תונורחאה (המילש הפוקת) םינש רשע ךשמב שטיוואבויל
אל השודק ותוקלתסה ירחאל םגו ,ןיד אמלעב ותויח םייחב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד
.קדצ לאוג תאיב דע ,73"ךלוהו ףיסומ" ,"שדוקב ןילעמ"ד ןפואב ,הברדאו ,72המוקממ הזז

תולגב י"נבד ןינב בורו ןינמ בור םיאצמנ הז ונרודבש - י"נבד תוללכד תולגהל עגונב ז"דעו
אצמנו יח ("לכה אוה אישנה"ש) רודה אישנ םגש ךכל םימעטה 'א והזש ,רמול שיו ,אקירמא
לכב הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב קסע םשמו ,אקירמא תולגב םינש רשע
.לבת יוצק לכב ויחולשו וידימלת י"ע ,י"נב םש ואב רשא תוצראה ראש

ןינב בורו ןינמ בורש ןורחאה הז תולגב ,ירה ,"ןהמע הניכש לארשי ולגש םוקמ לכב"ש ןויכו
;אקירמא תולגל הניכשה םג התלג ,אקירמא תולגב ואצמנ רודה אישנ םע דחיב י"נבד
יב" תמגודב אוהש ,"וניבר תיב"ד "טעמ שדקמ"הב - "אכיה (לבבב)" המצע אקירמא תולגבו
שדקמה םוקמב) "םש בשיו שדקמ עסנש" ,"אעדרהנב ביתיו ףשד אתשינכ יבו לצוהד אתשינכ
.םלועה לכבש תושרדמ יתבו תויסנכ יתב לכב הניכשה תארשה תכשמנ ונממו ,74(םילשוריבש

,הלואגה לש ןושארה רודו תולגה לש ןורחאה רוד ,הז רודבש יפל - הזב הרבסהה רמול שיו
ץרא םימעה ץראמ תושעל 75"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ" םימילשמו םימייסמ
,(76הרות ןתמ 'יה אל ובש) ןותחתה רודכ יצח ,םימעה ץראד ןותחת רתויה םוקמב םג לארשי
,77םימעה ץראד תומוקמה ראש לכ תא םג םילעמ ןותחת רתויה םוקמה תאלעה י"ע ,רשא
,םלועה לכל האצוי הרוא ונממש ,ןותחתה רודכ יצחבש "וניבר תיב" י"ע השענ הז ןינעו
ץרא הדיתע"ד ע"והזש ,לארשי ץרא (לבת יוצקב תחדנ יכה הנפל דע) ולוכ םלועהמ תושעל
הבש ,"לארשי ץרא לכב טשפתתש םילשורי הדיתע"ו ,"תוצראה לכב טשפתתש לארשי
הלואגב ,שדקמה תיבל רבוחמ ולוכ םלועה לכבש תושרדמ יתבו תויסנכ יתב לכ ועבקוי
רודבש (לארשי לש ןלאוג) חישמה אוהש ,רודה אישנ ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה
הצוח התצפה י"ע ,רשא ,78תודיסחה תרותד אישנה אוהש ,רקיע ז"גו דועו ,(ה"ס ל"נכ)
אכלמ תאיב םילעופ (לבת יוצק לכב ,ונממ הצוח ןיאש הצוחל דע ,"הצוח ךיתוניעמ וצופי")
.79אחישמ

עסנש" ,ןורחאה תולגב ירקיעה "טעמ שדקמ" - "וניבר תיב"ד יוליעה לדוג ןבומ ז"פעו
הלגתי ובש אלא דוע אלו ,"דיתעלד 'יפוג שדקמה םוקמ אוה ירה" ןכלו ,"םש בשיו שדקמ
.(ד"ס ל"נכ) םילשוריל בושי םשמו ,דיתעה שדקמ

:ונרודבש "וניבר תיב" לש 80ומשב םג זמורמ הז ןינעש ,ףיסוהל שיו .ז

ףיסוי אוהה םויב" ש"ע - ףסוי - ןושארה ומש :הלואגה לע םיזמור ויתומש 'ב - "וניבר"
ףסאו 'וג םיה ייאמו 'וג םירצממו רושאמ ראשי רשא ומע ראש תא תונקל ודי תינש י-נדא
קוחצה ש"ע - קחצי - ינשה ומשו ,81"ץראה תופנכ עבראמ ץבקי הדוהי תוצופנו לארשי יחדנ
אלמי זא" 82ש"מכ ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב התומילשש החמשהו
.84"וניבא התא יכ" (אקוד) קחציל ורמאישכ ,83אובל דיתעל ,אקייד "זא" ,"וניפ קוחש

תיב"ל וארקי רשא ומש עבקנ הז רפסמ ש"עו ,85םיעבשו תואמ עבש ורפסמ - "(וניבר) תיב
המי תצרפו" ש"ע ,"תצרפ"ד אירטמיגה אוה הז רפסמש ,86"770" ,לארשי לכ יפב "וניבר
לש ןפואבו ,םלועה תוחור 'ד לכל האצוי הרוא הז תיבמש זמורש ,87"הבגנו הנופצו המדקו
לארשי ץרא הדיתע") לארשי ץרא תגרדל םילעתמ םלועה תוחור 'ד לכש ,רדג תצירפ
םלועה לכבש תושרדמ יתבו תויסנכ יתב לכש דחוימבו ללוכ ,("תוצראה לכב טשפתתש
חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,88שדקמה תיבל םירבחתמו לארשי ץראב םיעבקנ
ץרופה הלע 91רמאנש ,חישמ הז" 90ל"זח ושרדו ,"ץרפ ךילע תצרפ" 89רמאנ וילע ,ונקדצ
.92"םהינפל

ומש םע ("וניבר תיב") םיעבשו תואמ עבש רפסמה ןכותב זמרה - םינינעה 'ב רשקל שיו
:"'וגו ודי תינש ינדא ףיסוי" קוספב זמורמה וניבר לש (ןושארה)

רשעמ לולכ 'א לכש יפכ עבש - עבש רפסמד תומילשה לע הרומ םיעבשו תואמ עבש רפסמה
,תואמ עבש ,(רשע םימעפ רשע) האממ לולכ 'א לכש יפכ ,הזמ הריתיו ,םיעבש ,(םלשה רפסמ)
.םיעבשו תואמ עבש ,דחי םהינש ףוריצל דעו

:הזב ןינעהו

,93(תודמ עבש) ןינבה ימי תעבש ,םימי העבשב ארבנש ,םלועה תואיצמ םע רושק עבש רפסמ
תדובעב תוגרדמ 'ז ,םיגוס 'זל םיקלחנש ,לארשי לש םתדובע י"ע םלועה רוריב םע םג רושקו
(םיעבשו תואמ עבש) עבש רפסמד תומילשה ,ז"פעו .94הרונמה ינק תעבש ,(תודמ עבש) 'ה
ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ י"ע םלועה רוריבב לארשי לש םתדובע תומילש לע הרומ
.לארשי ץראל םיאבו םירזוחו תולגה ןמ 95םילאגנ זאש ,תולגה

אוהה םויב" - הלואגהל וניבר לש ןושארה ומשד תוכיישהו רשקה זמרנ ובש בותכה ןושלבו
שוכמו סורתפמו םירצממו רושאמ ראשי רשא ומע ראש תא תונקל ודי תינש ינדא ףיסוי
ייאמו" בותכב ףיסומו ,תוצראה תעבשמ י"נב לכ לש םתלואג ,"'וג תמחמו רענשמו םליעמו
ראש אלימב םילעתמ ,רתויב ןותחתה תיילעב ,רשא ,ןותחתה רודכ יצח לע יאקש ,"םיה
.םלועה תוללכ ,תוצראה תעבש לכ ,ונממ הלעמלש תוצראה

וניבר לש ותדובע תומילש םג תזמרנ (םיעבשו תואמ עבש) עבש רפסמד תומילשבש ,רמול שיו
תומילשו רמגל דעו ,(י"שת - ם"רת) הנש םיעבש ,םינש 96תוירישע עבש ,וייח ימי לכ ךשמב
םג ללוכ ,(םיעבשו תואמ עבש ורפסמש תיבהמ) ןותחתה רודכ יצחב יעיבשה רושעב ותדובע
תישענ ז"יעש - 97"ןיביבח ןיעיבשה לכ" ,יעיבשה רוד י"ע ז"חאלש םינשב הדובעה ךשמה
דימו ףכיתו ,םלועבש תוצראה תעבש לכב תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמד תומילשה
תואמ עבש אירטמיגב) תצרפ"ש ז"יע ,"'וג לארשי יחדנ ףסאו 'וג ודי תינש ינדא ףיסוי"
."םהינפל ץרופה הלע" ,"ץרפ ךילע (םיעבשו

:הנורחאה הפוקתב הריתי השגדה ףסותינ הז לכבו .ח

תכשמנו תכלוה ("770") "וניבר תיב"מ הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפהד הדובעה
רתוי ,ןיד אמלעב ותויח םייח(ב תונורחאה םינש רשע) ירחאל םג זוע רתיבו תאש רתיבו
םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל םכל 'ה ןתנ"ד ןפואב ,(נ"שת - י"שת) הנש םיעבראמ
,"וב םינופ תויפ לכש לת" ,"תויפלת" תניחבב אוה ("770") "וניבר תיב"ש ,אצמנו ,98"עומשל
.99"םלוע דע" ,(נ"שת - ש"ת) םינש לבוימ רתוי

רפסמב זוע רתיבו תאש רתיב ףסותינו ךלוהש שחומב םיאורשכ רתוי דוע שגדומ הז ןינעו
טרפבו ,101"ןנבר יכלמ ןאמ" םג ללוכ) 100"ךלמ תרדה םע בורב" ,"וניבר תיב"ל םיאבש י"נב
דעו ,"וניבר תיב" תא 103רתוי דוע 102ביחרהלו לידגהל חרכהו ךרוצ השענו ,(רודה (ךלמ) אישנ
.104שדח תיב ןינב ומכ ,(770 אירטמיגב) "תצרפ" ,רדג תצירפד ןפואב איהש הבחרהו הלדגהל

אוה"ו ,"םש בשיו שדקמ עסנ"ש - "לבבבש וניבר תיב"ד יוליעה לדוג ד"ע ליעל רומאה פ"עו
ןבומ - םילשוריל רוזחי םשמו דיתעה שדקמ הלגתי ובש דעו ,"דיתעלד 'יפוג שדקמה םוקמ
תיינבב (חבושמ הז ירה הברמה לכו) 105ונוממבו ופוגב ףתתשהל לארשימ א"ואכד תוכזה לדוג
.שממ דימו ףכית דיתעה שדקמ תולגתהו תדיריל הנכהכ ,"לבבבש וניבר תיב"

(107וז הנשל ךיישה) 106ק"ידצ רומזמ םילהתב שגדומכ - ק"ידצה תנשב - אמרג ןמזהו
,108תושרדמ יתבו תויסנכ יתב לע (םג) יאקש ,"רודו רודב ונל תייה התא ןועמ 'ה" ותלחתהש
תארשה לע יאקש ,"והננוכ ונידי השעמו 'וג ונילע וניקלא 'ה םעונ יהיו" ומתוחו ומויסו
.109(שדקמו) ןכשמב הניכשה

,דיתעה שדקמ םימשה ןמ דריו הלגתי ,"לבבבש וניבר תיב" תבחרהו תלדגה ינפל דועש ר"היו
ןושאר תיבו ןכשמה םג ללוכש) שלושמהו ישילשה שדקמה תיב ,110"ךידי וננוכ ינדא שדקמ"
תסנכה תיב ,"שלושמ תיב" אוה םגש ,"לבבבש וניבר תיב"ב הליחת הלגתיש ,(111ינש תיבו
,םילשוריל רוזחי םשמו ,(םידסח תולימג) םיבוט םישעמ תיבו ,(הרות) שרדמה תיב ,(הלפת)
,םילשוריבו לארשי ץראב ועבקיש םלועה לכבש תושרדמ יתבו תויסנכ יתב לכ םע דחיב
ישדק רה לא םיתואיבהו" 26ש"מכ ,לבת יוצק לכבש י"נב לכ םע דחיבו ,שדקמל רבוחמ
'ה תיב רה 'יהי ןוכנ" ,112"םימעה לכל ארקי הלפת תיב יתיב יכ . . יתלפת תיבב םיתחמשו
הלענו וכל ורמאו 112םיבר םימע וכלהו 112םיוגה לכ וילא ורהנו תועבגמ אשנו םירהה שארב
'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ ויתוחרואב הכלנו ויכרדמ ונרויו בקעי יקלא תיב לא 'ה רה לא
.שממ דימו ףכית ,114"אצת יתאמ השדח הרות" ,113"םילשורימ
(דועו .א"שנת ןויס ח"כו סחניפ פ"ש ;ז"משת חנ פ"ש תוחישמ)

__________
.זט ,אי לאקזחי (1

.פ"הע ד"וצמ (2

.פ"הע י"שרפו ןתנוי םוגרת (3

רודב ונל תייה התא ןועמ 'ה" קוספה תושרדמ יתבו תויסנכ יתב לע שירד איגוסה ךשמהבו - .א ,טכ הליגמ (4
.ח"ס ןמקל הארו .(א"שרהמ ג"אדח) "'וכ תויסנכ יתבב ונל ןועמ 'יהי םייק שדקמה תיב ןיאשכ םג ונייהד" ,"רודו

.(י"שרפ) בר (5

א"שרהמ ג"אדח .םש הליגמ ף"ירה 'יפ הארו ."אנסירגד אכיה אלא אנילצמ הוה אל" :א ,ח תוכרבב ז"דעו (6
.מ"כאו .םש הליגמו תוכרבל

."אנילצמד אכיה אתשינכ יבב אלא אנסירג יאוה אל" :ח"בה תוהגהבו (7

.םש תוכרב (8

.ב ,זפ םילהת (9

.םש א"שרהמ ג"אדח (10

,דבלב הכלה לש תומא עברא אלא ומלועב ה"בקהל ול ןיא שדקמה תיב ברחש םוימ . . אהל אנעמשד ןויכ" (11
.(םש תוכרבב) "אנסירגד אכיה אלא אנילצמ הוה אל

'לה ם"במר) "ךרודבש ןיד תיב" ,(ט ,זי םיטפוש) "םהה םימיב 'יהי רשא טפושה" - ןירדהנסה תמגודבו ד"ע (12
.(ב"פר םירממ

.37 הרעה ןמקל הארו .(ףש ךרע ךורע) אעדרהנמ הטמל רפוסה ארזע לש שרדמה תיבל הבורק לצוהד אתשינכ (13

תא ךידבע וצר יכ רמאנש המ םייקל ןתולגב ןהמע ואיבהש רפעו םינבאמ ותעיסו 'ינכי האנב(ו םוקמ םש)" (14
,הנבנו רזחו ברחש ןירתופ שיו ,אוה םוקמ" :ב ,דכ ה"ר י"שרפבו .((בקעי ןיעבו) י"שרפ) "וננוחי הרפע תאו 'ינבא
ךידבע וצר יכ רמאנ םהילעו ,םילשורי ינבאמ םהמע ואשנש והואנב ותולגו 'ינכיו ,םש 'יוצמ הניכש התיה דימתו
,רמולכ ,ביתי ףש הוירקו . . שדקמה תיבמ והיידהב ואיתיאד רפעו םינבאמ הודסי" :םש ךורעבו ."'ינבא תא
."םש בשיו שדקמ עסנש

."אעדרהנב ביתיו ףשד אתשינכב רמא לאומשו לצוהד אתשינכב רמא בר" :םש ךורעבו (15

.בסר 'ע ג"חזל צ"יול יטוקל האר - הלבקה ד"ע רואיבה (16

יאסכ יתמשו רמאנש םהמע הניכש םליעל ולג ימנ יתיימ י"עה תסריגב"ש ףיסומו - .םש א"שרהמ ג"אדח (17
."הניכש יוליגל דחוימ םוקמ ונייהד ,םליעב

םהש תושרדמ יתבו תויסנכ יתב תונכשמ שירד" ,"בקעי תונכשמ 'וג 'ה בהוא" - "תונכשמ" םג םיארקנו (18
.(א"שרהמ ג"אדחבו םש תוכרב) "תולגב םהב 'יורש הניכשהש ןכשמ םוקמב

.םש בקעי ןיעל י"שרפ (19

.דועו .ה ,בי האר 'פ (20

.(א"שרהמ ג"אדחב אבוה) םש ךורע (21

תמגודבו ד"ע ,"ריעה ישנאל הארוה תאצוי ונממש עובק םוקמ" ,הרותה יוליגד ירקיעה םוקמה םג ה"ה ןכלו (22
תולגש םש אעדרהנב תולג ימימ הרות רקיע" :תובותכד ד"פס תומחלמב ן"במר הארו .ק"מהיבבש תיזגה תכשל
."'וכ רגסמהו שרחהו 'ינכי

תואמ המכ 'יהש ייבא ןמזב אהד .םש הניכש יוליג הראשנ ,לבב תולגמ רבכ ולאגנשכ לבא ,םודא תולגמ" (23
.(םש א"שרהמ ג"אדח) "נ"כהבב םש הניכשה יוליג הראשנ ןיידעו לבבמ ולאגנש רחא םינש

.םש א"שרהמ ג"אדח (24

תעל ירהש . . לבבבש ןתואל . . יאנתה ינהמ . . ברחשכ" ,"ןייושע ןה יאנת לע לבבבש תויסנכ יתב" ,ןכלו (25
.(ב"ע שיר ,חכ הליגמ - תויסנכ יתב ה"דות) "ןתשודק עקפת ונימיב הרהמב לאוג אב

.ז ,ונ 'יעשי (26

"חבזמה לצא" ןירדהנס םישתש - ק"מהיבבש (ןירדהנסה לש םבשומ םוקמ) תיזגה תכשל תמגודבו ד"ע (27
.(דועו .ורתי פ"ס אתליכמ .ו"ה ב"פ תוכמ ימלשורי)

.דועו .א"עס ,אמ הכוס 'סותו י"שרפ (28

.ג ,ל םיבצנ (29

.ו"פס ת"הגא אינת .םש א"שרהמ ג"אדח (30

התיה ובש ןורחאה םוקמה) אירבטב"ש - (שדקמבש תיזגה תכשלב םמוקמש) ןירדהנסל עגונב וניצמש ד"עו (31
.(ד"יפס ןירדהנס 'לה ם"במר) "שדקמל ןיקתענ םשמו הליחת רוזחל ןידיתע (תולגה ןמזב ןירדהנסה

.א"יפס (32

."ומוקמב שדקמה הנוב" אלו ,(םתס) "שדקמה הנוב" קרפה תלחתהב ש"מכו (33

ש"וקל האר) שדקמה לש ומוקמ ןיוכל עדיש "יאדוב חישמ הז ירה"ש ועידויש םינינעהמש - ל"י תוטשפבו (34
.(הרעהב 652 'ע ד"כח ש"וקל םג הארו .הרעהב 362 'ע ח"ח

הנוב . . חישמה ךלמה"ש הכלהה בתוכ קרפה תלחתהבש - ומויסל קרפה תלחתה ןיב יונישה קתמוי ז"פעו (35
,"חישמ תקזחב" ,חישמה ךלמה אוה ימ םיעבוק םדי לעש םינמיסה ראבמש ,ומויסב כ"אשמ ,(וטושפכ) "שדקמה
ןינב םג ללכנ תולגה ןמזב ויתולועפ ןיבש ,"ומוקמב שדקמ הנבו חילצהו השע םא" בתוכ ,"יאדוב חישמ" דעו
.םינפבכ ,דיתעה שדקמד תולגתהה תלחתהו הנכה רותב ,תולגב ירקיעה טעמ שדקמ

."ימורד אחתיפא ביתי" :א ,חצ ןירדהנס האר (36

.לבב תולגד (לארשי לש ןלאוג) חישמה - *רפוסה ארזע לש שרדמה תיב ומכ (37

שדקמה תיב גג לע דמוע אב חישמה ךלמש העשב"ש (טצת זמר 'יעשי ש"לי) שרדמב ש"מש ,רמול שי ילואו (38
ץוחבש טעמ שדקמד שדקמה תיב גג לע יאק ,"םכתלואג ןמז עיגה םיונע רמואו לארשיל םהל עימשמ אוהו
דריו הלגתי דיתעה שדקמש ירחאל ,יכ ,("םש בשיו שדקמ עסנש") םילשוריב שדקמה םוקמב אוהש **ץראל
."םכתלואג ןמז עיגה" לארשיל עימשהל ךרוצ 'יהי אל הטמל
__________
.(13 הרעה ל"נכ) רפוסה ארזע לש שרדמה תיבל הבורקש "לצוהד אתשינכ יב" תלעמש ,ריעהלו (*

ו"פ ח"בהיב 'לה ם"במר) "ושדקתנ אל . . תוגג"ש - "שדקמה תיב גג לע דמוע" קוידה קתמוי ז"פעו (**
.י"א תשודקל ךרעב ל"וח לע זמורש ,(ז"ה

."וניבר לש שרדמה תיבו תסנכה תיב" אלו ,"וניבר תיב" ןושלה קתמוי ז"פעו (39

ץראב יבר אישנה הדוהי 'רל ןירוקש ומכ" ,םתס בר ארקנש ,(י"שרפ) בר אוה "לבבבש וניבר"ש ,ריעהלו (40
- ב ,זלק ןילוח) "לבבב ארדס שיר" ארקנו - .(א ,בנ ב"ב .ב ,טיק םיחספ ם"בשר 'יפ) בר לבבב ימנ 'יל ורק לארשי
.(םש ם"בשר 'יפב אבוה

.אכ ,אכ תקוח י"שרפ (41

.ךליאו בק 'ע ו"סקת מ"הס .א ,חצ הכרב ת"וקל האר - ןמקל אבהב (42

.א ,גע ג"חז האר (43

.ח ,הכ המורת (44

.דועו .א ,טס ה"לש .פ"הע ךישלא האר (45

.אי ,אל ךליו (46

.א ,טל ןירדהנס (47

ףא דחיב לארשימ הרשע דמעמב דמוע דחא ךאלמ אצמנ וליא יכ יתוברמ יתעמש" :ג"כס ק"הגא אינת הארו (48
'יהש דע והיילע אירשד אתניכשמ תילכתו לובג ילב דחפו התמיא וילע לופת הרות ירבדב םירבדמ םניאש
."ירמגל ותואיצממ לטבתמ

יתב ראש יבגל ךרעב אלש ,לארשימ םיבר "לבבבש וניבר תיב"ל םיאבו םיצבקתמ תוטשפב םגש ךכל ףסונ (49
."'יבג םיבר יחיכש אוה אישנד ןויכ" :ב ,דכ ה"רמ ריעהלו - .תושרדמ יתבו תויסנכ

."םתה ולצמו . . (לבבבש וניבר) בר ילייע ווה . . אעדרהנב ביתיו ףשד אתשינכ יב" :ב ,דכ ה"רמ ריעהלו (50

.דועו .ה"ה ד"פ תוכרב ימלשורי האר (51

.א ,ל תוכרב (52

בכוכ ךרד" (זי ,דכ קלב) קוספה לע ל"זח תושרד ךוותל שי ז"פעו] חישמ ץוצינ שי לארשימ א"ואכבש ,ריעהל (53
- (ד"פס ש"עמ ימלשורי) לארשימ א"ואכ לע יאקו ,(ה"ה ד"פ תינעת ימלשורי) חישמה ךלמ לע יאקש ,"בקעימ
ץוצינ ,הדיחיה 'יחב ,[(סחניפ פ"ס םיניע רואמ האר) חישמ ץוצינ שי לארשימ א"ואכבש ןויכ ,לעופב תמא םהינשש
לכ ללוכש ,"לכה אוה אישנה"ש ןויכו .(דועו .ב ,מ ב"חזל ז"מר) חישמ תמשנ איהש תיללכה הדיחיה 'יחבמ
ותמשנ ,תיללכה הדיחיה 'יחב איה ותמשנש ,אצמנ ,תיטרפה הדיחיה 'יחב ,לארשימ א"ואכבש חישמד תוצוצינה
.רודבש חישמה אוה ןכלו ,חישמ לש

.נ"שו .ךליאו 8 'ע א"יח ש"וקל האר (54

.דועו .'ע ללכ ף"לאה תכרעמ הדשה תאפ דמח ידש הארו .(ח"צס) ופוסב (ו"ח) מ"וח רפוס-םתח ת"וש האר (55

.י"שרפבו ב ,חצ ןירדהנס (56

וניבר ונייה" בר ירבדבש ל"י ז"פעו - .(40 הרעה ל"נכ) לארשי ץראב שודקה וניבר ומכ אוהש ,לבבבש וניבר (57
."לבבבש וניבר ונייה"ש *ומצעל עגונב םג קספ "שודקה
__________
םש) הנשמה ירבד פ"ע - (ןובשח כ"חאו ןיד) "ןובשחו ןיד" (ג"פר תובא) הנשמה ןושלב שוריפה ד"ע (*
ןיד קסופ ,וריבח לש וניד ותעדמ קסופש םדאה ירחאלש ,"ותעדמ אלשו ותעדמ ונממ ןיערפנ"ש (ז"טמ
.(נ"שו .283 'ע ו"ח ש"וקל האר) אוה ובצמל עגונב "ןובשח" םישוע הז "ןיד" פ"עש ןויכ ,ותעדמ אלש ומצעל

אוהש ועדיו ורמא ורודב . . שודקה וניבר . . אוה ימ רוד לכב םלצא רעושמ 'יה הזה ךרדב" :םש ח"דש האר (58
'יה וימיבש ל"ז י"ראה ידימלת כ"ג ובתכ ז"פעו ,וכזי אמש רשכומ דחא ל"צ רודו רוד לכב אוה ןכו . . ןכומה
."טושפ אוה ז"כו" םייסמו ,"ל"ז י"ראה

.הפת 'ע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא האר (59

םישענ ,םייטרפה םהיתבב ח"מגו הלפת הרותב לארשי לש םתדובע י"ע ,רשא ,י"נבד םייטרפ םיתב םג ללוכ (60
."טעמ שדקמ" תמגודבו ד"ע ,ח"מגו הלפת הרות יתב םה

.גקת זמר 'יעשי ש"לי .ח"רו תבש 'פ ר"ספ .ותלחתב םירבד ירפס האר (61

.ךליאו ב ,טפ יעסמ ת"וקל (62

.נ"שו .549 'ע ב"ח ט"משת תוחישה 'ס האר (63

.(31 הרעהבש ם"במר) "ולג תומוקמ הרשעל"ש - ןירדהנסב וניצמש ד"ע (64

.נ"שו .35 הרעה 136 'ע ד"כח ש"וקל הארו .ופוסב ו"ת ז"וקת (65

ר"ומדא קיתעה זאש) ו"ערת ןושחרמ ז"י דע (שטיוואבוילב ותריד צ"מאהדא עבק זאש) ג"עקת לולא י"חמ (66
םוי"ה תמדקהב "וניבר תיב תודלותמ םיקרפ ישארו סחיה תלשלש") םינש ג"ק - (בוטסרל ובשומ ב"שרוהמ
.("םוי

הבשומל *גרוברטפמ ובשומ קיתעה זאש ,ת"זרפ תנשב הלואגהו רסאמה ירחאל דע ד"פרת תנשמ (67
.(םש) אווקסאמל הכומס - אקוואחאלאמ
__________
'ג ,חרוק פ"ש תחיש האר) גרוברטפל המש ריזחהל ט"וקש שי ולא םימיבו - .דארגנינעל זא תארקנש יפכ (*
.((658 'ע ב"ח א"שנת ש"הס) זומת

.איבטל ,אגירב בשייתהו איסורמ עסנ ח"פרת תוכוסה גח ורסאב (68

,ט"צרת לולא דע קצאווטאל ובשומ קיתעה ו"צרת תנשבו ,ןילופ ,אשראוול ובשומ קיתעה ד"צרת תנשב (69
.(ה"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק תורגאל אובמ האר) ת"ש'ה תבט 'הב אגירל עיגהש דע

.ת"ש'ה ינש רדא 'טב (70

.א ,בי תוכרב (71

.ך"ז 'יסל רואיב ק"הגא .א"פ ה"לש .ג"פ ד"לש .ג"פ ד"ש ח"ע האר (72

.ב ,אכ תבש (73

ונל חלשיו ת"ישה םחרי רשא דע םישדק ישדקו שדקמה תיב ברחש םוימ" :וכק 'ע 'ב 'וח "םימתה" האר (74
,ונלש םילשורי אוה שטיוואבויל הנה ,םישדק ישדקה םע שדקמה תיבו םילשורי תא ונל הנביו . . קדצ לאוג
."'וכ ונלש שדקמה תיב אוה וב ללפתמ ר"ומדא ק"כ רשא תסנכה תיבהו

.ז"לפר אינת (75

.נ"שו .ךליאו בצת 'ע ב"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא האר (76

םינוילעה והבגוי אליממ זאו אקוד ןותחתה הרוקה 'יבגהל ליחתהל םיכירצש תיב ילתוכ תהבגהב ומכ" (77
.(א"ער ,ד תישארב א"ות) "םינותחתה 'יבגמ 'יה אל לתוכה עצמאמ ליחתמ 'יה םא כ"אשמ ,ונמיה

םע הרושקה ,(תודיסחה תרות לש הנינע סרטנוק האר) הרותבש הדיחיה 'יחב איה תודיסחה תרותש ,ריעהל (78
.(53 הרעה ל"נכ) ונקדצ חישמ לש ותמשנ ,לארשיבש הדיחיה 'יחב

.ותלחתב ט"שכ - ט"שעבהד ק"הגא (79

הכוראב הארו .א"פס א"הויהעש אינת) הז םשב ארקנה רבדה לש ותוהמו ונכות לע הרומ םשהש עודיכ (80
.(נ"שו *א"ס (ד"לשת ת"הק) םירואיבו תובושת
__________
.ל"ומה .ךליאו ופר 'ע א"ח א"טילש ר"ומדא ק"כ ק"גא (*

.בי-אי ,אי 'יעשי (81

.ב ,וכק םילהת (82

.(א ,אל תוכרב) "וניפ קוחש אלמי זא רמאנש ,ז"הועב ויפ קוחש אלמיש םדאל רוסא"ש ,תולגה ןמזב כ"אשמ (83

.ב ,טפ תבש .זט ,גס 'יעשי (84

ןורקה רפסמ ומכ) ב"ויכ לוח ינינעמ םג 'ה תדובעב תוארוהו םיזמר ודמלש לארשי ילודג תגהנהמ ריעהל (85
,תיבה לש ומש השענ רפסמהש ד"ודנב טרפבו ,(עובק תיבל עגונב כ"וכאעו ,יארע ע"והש ,עסמה תבכרמב
.םינפבכ

ןעוועס" - (תילגנא) הנידמה ןושלב ןהו ,קיצעביז ןביז - שידיאב ןה ,םיעבש תואמ עבש - שדוקה ןושלב ןה (86
."יטנוועס

.די ,חכ אציו (87

,הלוכ םילשוריד רדג תצירפהמ (ו"קו ש"כמבו) תמגודבו ד"ע ,שדקמה תיבד רדג תצירפ ע"והזש ,רמול שיו (88
.*"םילשורי בשת תוזרפ" (ח ,ב 'ירכז) ש"מכ
__________
.(ט ,םש) "'וג שא תמוח 'וג הל 'יהא ינא" - הז םע דחיבו (*

.טכ ,חל בשיו (89

.י"שרפבו ה"פפס ר"ב הארו .ג"ספס תישארב תדגא (90

.גי ,ב הכימ (91

.ק"ודו .(770) "תצרפ" אירטמיגב "חישמ תיב"ש ,ריעהלו (92

.דועו .ט"ס א"ח א"בשרה ת"וש האר (93

.מ"כבו .ךתולעהב פ"ר ת"וקל האר (94

.(ב ,זי הליגמ) "תיעיבשב לאגיל ןידיתעש . . תיעיבשב הלואג" - יעיבשל תכייש הלואגש ,ריעהל (95

םלועה ןמ לטבו רבעו תמ וליאכ האמ ןב"ד תומילשה תילכתב התיה ותדובע ירהש) תואמד תומילשה םג ללוכ (96
.(תואמ עבש) רשעמ לולכ רשע לכש - ((ה"פס תובא) "(םלעהה)

'ע א"ח ינגל יתאב מ"הס) א"ישת הז ה"ד - הכוראבו .ותלחתב ת"יש'ה ינגל יתאב ה"ד הארו .אי ,ט"כפ ר"קיו (97
.(ךליאו טכ

.ג ,טכ אובת (98

.ו ,אכ םיטפשמ י"שרפו אתליכמ .א ,וט ןישודיק הארו .א"ה ד"פ תוכרב ימלשורי .י"שרפבו בכ ,א א-לאומש (99

.חכ ,די ילשמ (100

.מ"ערב - ב ,גנר ג"חז .א"עס ,בס ןיטיג האר (101

עגונב - א"יה א"פ ח"בהיב 'לה ם"במר) "וניקלא תיב תא םמורלו רמאנש . . והיבגהלו ןינבה תא קזחל" (102
.(ב"ה א"יפ הלפת 'לה ם"במר האר - ד"מהיבו ס"נכהיבל עגונב ז"דעו .ק"מהיבל

.ז"נפלש םינשה ךשמב (פ"מכו) ותבחרה לע ףסונ (103

.*הניפ ןבא תחנהל דעו (104
__________
שרדמה תיבו תסנכה תיב (תבחרהו תלדגה)ל הניפ ןבא תחנה הכרענ ח"משת תנש לולא י"ח ברעב (*
הארו) 'קה ודיב הניפ ןבאה חינהש ,א"טילש ר"ומדא ק"כ דמעמב ,שטיוואבוילבש שטיוואבוילד
.ל"ומה .(ט"משת ר"שוה ליל תחיש םג הארו .הז דמעמב הרמאנש החישה

א"פ ח"בהיב 'לה ם"במר) "'וכ םנוממבו ןמצעב דעסלו תונבל ןיבייח לכה"ש - שדקמה תיב תמגודבו ד"ע (105
.(ב"יה

."ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב" ,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" :ט"פ רומזמ םתוחו םויס ירחאל (106

ר"ומדא שדוק-תורגא האר) ויתונש רפסמל ןווכמה םילהת רומזמה רמול ט"שעבהמ לבוקמה גהנמה פ"ע (107
.(גנ 'ע י"ח צ"יירוהמ

.4 הרעה ל"נכ (108

.דועו .גכ ,ט ינימש .גמ ,טל ידוקפ .פ"הע י"שרפ האר (109

.דועו .א"עס ,אמ הכוס 'סותו י"שרפ הארו .זי ,וט חלשב (110

.א ,אכר ג"חז האר (111

תצפהב תולדתשהה י"ע ,"םימעה לכל (םג) ארקי" "לבבבש וניבר תיב"ש - תולגה ןמז ףוסב םג הז ןיעמו (112
.ח"פס םיכלמ 'להב ם"במרה ד"ספכ ,חנ ינב ווטצנש תווצמד םויקהו דומילה

.ג-ב ,ב 'יעשי (113

.ג ,ג"יפ ר"קיו .ד ,אנ םש (114Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish"