ה"ב
ב"נשת'ה ,תבט 'ה - שגיו 'פ "תוכלמ רבד"

שרוד ולוכ םלועה - םלועב בשחתהל אל
הלואג לש בצמב רבכ 'יהי ידוהיש

:ב"נשת'ה תבט 'הל רוא תחיש (א
* הדיתעה הלואגה םע רשקהו ,וניאישנ וניתובר ירפס "ןוידפ" - םויה תלוגס *

:ב"נשת'ה תבט 'ז ,שגיו פ"ש תחישמ (ב
* םלוכ לע ךלמ (הדוהימ) דוד 'יהי ל"עלש הרטפהב ש"מ םע ףסויל הדוהי תשגהד רשקה *
,ל"עלד יוליגה ןיעמ והזש ,ףקותב הדוהי וילא שגינ מ"מ ,םירצמב טילשה 'יה ףסויש ףא
שרדמב תושרד 'בב רואיב * דחי םיכפה ינש תויהל לוכיו עבט לע טולשי עבטהמ הלעמלש
טרפב * תולגה ןמזב לארשי תגהנהב לעופל הארוה ,"שיאו שיא ןוצרכ" הליגמב כ"הע
תשיכר - הארוה * וניאישנ וניתובר ירפס ןוידפו תרזחה םע רשקה * דסח תוכלמ - וז הנידמב
* ידוהי תיב לכב שדוק ירפס


ב"נשת'ה *תבט 'ה ,שגיו 'פ 'ה םויל רוא תחיש
- תיברע תלפת ירחא -


תידיאמ םוגרת

"ק"הלב תוחנה דעו" י"ע םגרות
(סופדב אצמנ) ב"ח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ -
'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס"(ב תידיאב)ו

וניאישנ וניתובר יבתכו ירפס לש "םייובש ןוידפ"הו רורחשה םע רושק ,תבט 'ה ,הז םוי .א
ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותלהנהבו ותואישנבש ,שטיוואבויל ד"בח ידיסח תדוגא תיירפסב
.ונרוד אישנ

"םירכזנ" ירה ,הנשב הנש ידמ הז םוי עיגמ רשאכש - 1"'וג םישענו םירכזנ הלאה םימיה"ו
.2הנושארה םעפב ולעפנש םינינעה "םישענ" ז"יעו

תא םייקמה) םדאה תא איבמ הוצמה םויקש) "הוצמ תררוג הוצמ" 3הנשמה ירבד יפ לעו
עגונב ללכ והז רשא - (המצע וז הוצמ םייקל - רקיעבו טרפבו ,תפסונ הוצמ םייקל (הוצמה
ןינעהו הוצמהש ,אופא ןבומ - םייובש ןוידפד 4"הבר הוצמ"הל עגונב כ"וכאע ,הוצמ לכל
,5[תוטשפב םייובש ןוידפד ןינעה תמגודבו ןיעמ והזש] תבט 'ה םויב לעפנש םייובש ןוידפד
ןוידפד) הז ןינעבו ,םייובש ןוידפ תוצמ (רקיעבו טרפבו ,תווצמ דוע) ומייקיש ("תררוג") לעופ
:ומצע (םירפס

,ולא םירפסל םיפרוצמה די-יבתכ םע דחיב ,םירפס לש "הצובק" הנשי ולא םימיב
ח"ומ ק"כ ונרוד אישנ אוה ,יתימאה םהילעב לא ורזחויש ,םהלש םייובש ןוידפל םיניתממש
םישעמ תיבו שרדמה תיבו תסנכה תיבד תומא 'דה םע דחי ןהש ,ויתומא 'דל בושל ,ר"ומדא
.6"לבבבש וניבר תיב" - (טרפב םידסח תולימגו) םיבוט

- תבט 'הב םייובש ןוידפ (תוצמ םויק)ש ,ד"ודנב ז"דע ןבומ - "הוצמ תררוג הוצמ"ש ןויכו
.םירומאה די-יבתכו םירפסה תבישו ןוידפ (תוצמ םויק) תא םג 7לעופ

הוצמל םייובש ןוידפד תחא הוצממ - "הוצמ תררוג הוצמ"ד] רומאה ןינעהש ,ףיסוהל שיו
:םירפס לש םייובש ןוידפ תודוא רבודמשכ רתוי שגדומ [םייובש ןוידפד 'ינש

לכש ,ךכמ ןבומ .[הרותה תמכח ,השודק המכח - אפוג הזבו] 8המכח לש ןינע םה הרות ירפס
הפסוה השענ הז רפסב העידיהו דומילה ידי-לע יכ ,םירפסה ראש לכל םג עגונ הרותב רפס
.םירפסה ראשד הגשהו הנבהב

(תבט 'הב לעפנ םנוידפש) ז"נפלש םירפסה דומילד תומילשהש תויה :וננינעל עגונב כ"ומכו
'הב) 9ולא םירפסד ןוידפה תומילשש ,אצמנ ,'יבשב ע"על םיאצמנה םירפסה דומילב 'יולת
םיניתממ רשא (םירפסה ראש לכו) םירומאה םירפסה לש ןוידפל איבמ הז רשאכ - (תבט
.םנוידפל ןיידע

ח"ומ ק"כד ותואישנבש ד"בח ח"וגא תיירפס - תחא 'ירפסמ קלח םהיתשש טרפבו]
.[ונרוד אישנ ,ר"ומדא

:(רקיעה אוה - אברדאו) רקיע ז"גו דועו .ב

תויתימא תא םג ("הוצמ תררוג הוצמ" ד"ע) תלעופ - (תבט 'הב) םייובש ןוידפד הוצמה
(םלוכ םינינעה לכו הרות ינינע לכו) י"נב לכד ןוידפה - ה"בקה י"ע םייובש ןוידפה תומילשו
.המילשהו תיתימאה הלואגה לא תולגהמ

ןוידפל עגונב דחוימב שגדומ (הלואגהל םייובש ןוידפד תוכיישה) הז ןינע םגש ,ףיסוהל שיו
לכד (האלעהו ךוכיזו רוריבה) ןוידפהב יולת הלואגה ןינעש ,10עודיכ - םירפס לש םייובש
םינינעה לכש ןויכו ;םלועה לש רתסהו םלעהב "'יבשב" וישכע םיאצמנש השודק יצוצינ
ןוידפה - הרותב ותמגוד ןינעמ אב הזל חכהש ,אופא ןבומ - 11הרותהמ םיכשמנו םיליחתמ
.'יבשב םייוצמה הרות ינינעד

:ולא םינינע 'ב לש תוכיישהב תפסונ הדוקנ .ג

דוע ףסותינ ז"יע רשאכ אקוד ,טושפו ןבומכ ,אוה יתימאה םירפסה ןוחצנו םייובש ןוידפה
'ה םויש ,ןבומ הזמ .[ולא םירפסב דומילהב - רקיעב ללוכ] 12הרות לש םירפס דומילב רתוי
ןושארה 13"רפס"המ ליחתמ ,הרות לש םירפס דומילב הפסוהו קוזיח ומע איבהל ךירצ תבט
.תוינשמה רפס - פ"עבש הרותב

14קוספב שרופמכ - הלואגהד יללכה ןוידפה ידיל איבמ םירפסה ןוידפ ךיא רתוי ןבומ ז"פעו
ןוחצנה תויתימא ל"נכ אטבתמ הזבש] הרותה דומיל ידי-לעש .א.ז ,"'וג הדפת טפשמב ןויצ"
רפסמ ליחתמ ,15םירפסה דומיל י"ע טרפבו ."ןויצ"ד ןוידפה השענ - [םירפסה ןוידפו
."תוינשמה תוכזב אלא תוסנכתמ וללה תוילגה לכ ןיא" - 17ל"זח רמאמכ - 16תוינשמה

.18ודפנ רבכש םירפסב דומילה י"ע - רתוי דוע שגדומ "הדפת טפשמב ןויצ"הו

קוזיח שארל לכל איבהל ךירצ תבט 'הד ערואמהש - לעופל עגונהב םג ןבומ הזמש ,ףיסוהלו
םירפסה ןוידפמש לעופ הזש - תוינשמה דומילמ ליחתמו ללוכ ,19םירפסה דומילב הפסוהו
האור ה"בקהש ןויכ הנה - הזב תוטלחהה םצע י"עו .ל"נכ ,הלואגה ןוידפל ףכית םיאב
וליאכ שממ 20תולעופ ןמצע תוטלחהה ירה ,ןתוא ומייקי יאדובו ןה תויתימא תוטלחהש
.21תוינשמה תא ודמל

:שגיו 'פ ,עובשה תשרפל - זמרה ד"ע - ל"נה לכ רשקלו ףיסוהל שיו .ד

לאג" תכרבמש) הלפתל הלואג 23תכימסד ןינעה אוה "הדוהי וילא שגיו"ש ,22רהזב אתיא
י-נדא" 24קוספה םע ליחתמ ,הדימעה תלפתל - קספה םוש ילב - ףכית םירבוע "לארשי
.(26"אימד אתכירא 25הלפתכ"ש ,"'וג חתפת יתפש

28ימלשוריב אתיאדכ ,הלפתה לבקתתש ידכב אוה הלפתל הלואג תכימס לע םעטה 27רקיע
(29קפדו) קיתרהו אבש ךלמ לש ובהואל המוד אוה המל הלפת הלואגל ףכות וניאש ימ לכ"
גילפה ךלמה םג) גילפה אוה דוע ,גילפהש ואצמו שקבמ אוה המ עדיל אצי ,ךלמ לש וחתפ לע
."(30ונממ

:ןדיד-ןודינב םג אוה הז ךרד-לעו ןיעמ

ל"נכ) וניאישנ וניתובר ירפסד ןוידפהו הלואגה - "הלואג"ה ןינע םע רושקש םוי אוה תבט 'ה
ןיידעש םירפסה לע 'וכ השקבו "הלפת"ה תמייק "הלואג"הל תוכימסב ףכיתו .(א ףיעס
ל"נכ) המילשהו תיתימאה הלואגב יללכה ןוידפה לע הלפתה - רקיעו דועו ,םנוידפל םיכחמ
.(ךליאו א"ס

הלועפהל תוכימסב םיאב ל"נה תולפתהש - ד"ודנבו ,הלואגל תוכימסב האב הלפתהש ז"יעו
תולפת תא לבקי ה"בקהש ,לעופ ז"ה - 31תבט 'ה ,הז םויב לעפנש םייובש ןוידפה - "הלואג"ד
;המילשהו תיתימאה הלואגב י"נב לכ תא הדפיו ,םירפסה לכ הדפי 32דימו ףכיתו ,לארשי ינב

רבכש םירפסה ןה - םירפסה לכ םע דחיב םיכלוה 33"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב"ו
.השודקה ונצראל - שממ דימו ףכית ובושיש (י"תכו) םירפסה ןהו ,ורזחוה

הקדצש .א.ז ,14"הקדצב 'יבשו" (ג"ס ל"נכ ,"הדפת טפשמב ןויצ"ל ךשמהב) ש"מ יפ לע .ה
השענ - ("הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג" 34ל"זחאמכו) םייובש ןוידפד ןינעה תא תלעופ
בוטכ תושעל לוכי דחא לכ ובש דחא רטש :תורטש יתש ונתי .הקדצל חילש םכמ א"ואכ תעכ
.הקדצל תתל ףסונ רטשו ,ויניעב

המכ םנשי זוריזב םג רשא ,הלואגה תא רתוי זרזתו ברקת הקדצה תוצמ םויקש ר"היו
.א.ז .קספה םוש ילב הזש - הלפתל הלואג תוכימסכ ד"ע זוריז 'יהיש ,םינפואו םירועיש
הלואגה (ולא םירבד לכב רובידה ךשמה ינפל דועו) דימו ףכית הנשי הקדצה השעמ ידי-לעש
תא רשבמה בוטל רוכז איבנה 'ילא םע דחיב) ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה
םילשוריבו ,השודקה ונצראב (ז"חאלש םינינעה ךשמה לכו) הקדצל ונתי אלימבו .(35הלואגה
,וריעבו ומוקמב א"ואכ תוזירזב תאז ונתי ,בוכיע 'יהי ו"ח םאו] - .שדוקה רהבו ,ק"היע
.['ילידמ הפסוהבו

ורא" - ףטהו םישנהו םישנאה ,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב"ש - רקיעה אוהו דועו
- טרפבו ללכב םיבוט םישעמו הקדצל עגונב תובוט תוטלחהה םע דחיב - 36"אימש יננע םע
.ישילשה שדקמה תיבבו ,שדוקה רהבו ,שדוקה ריע םילשוריב - םשו ,השודקה ונצראב

.שממ דימו ףכיתו

וב תושעל - 'אה ,רלוד לש תורטש 'ב ויחיש םיחכונהמ א"ואכל ןתנ א"טילש ר"ומדא ק"כ]
.[הקדצל (ופוליח וא) ותתל - 'בהו ,םהיניעב בוטכ
__________
וניאישנ וניתובר יבתכו ירפסל עגונב (ילרדפה טפשמה תיבב) םימעה לכ יניעל יולג ןפואב "חצנ ןדיד" וב םויה (*
.שטיוואבויל תיירפסבש

.חכ ,ט רתסא - בותכה ןושל (1

ת"וש .ןיטיגד ג"פס הנשממ ריעהלו .ט"כפ (א"דיחהל) דוד בל 'סב 'תנו אבוה ,ם"יבבוש ןוקית 'סב ז"מר האר (2
.הכוראב ה"ס (םיחתפ אובמ ס"וסב) סגריא י"רה

.ב"מ ד"פ תובא (3

.בנר ס"ר ד"וי ע"ושוט םג הארו .י"ה ח"פ םיינע תונתמ 'לה ם"במר .ב"ע שיר ,ח ב"ב (4

רפסו רפס לכל עגונב כ"ג אוה (ע"הוא דיב יובשה לארשי םידופש) םייובש ןוידפ תוצמבש ןינעה לדוגש ,ןבומד (5
ונייח" איה (הרותב רפס לכ ללוכ) הרותהש טרפבו .םירז ידי תחת 'יבשב אצמנה - ה"בקה לש ותרות - הרותב
.*(כ ,ל םיבצנ פ"ע - תיברע תלפתד "םלוע תבהא" תכרב חסונ) "ונימי ךרואו
__________
קסועש םיבכוכ דבוע" ןכלו ,"השרואמ אלא השרומ ירקת לא" (נ"שו .א ,זנ תוכרב) ל"זחאממ ריעהלו (*
.(א ,טנ ןירדהנס) "התימ בייח הרותב

'ע א"ח ב"נשת תויודעוותה) לבבבש וניבר תיב הז טעמ שדקמ ןינעב סרטנוק הכוראב הארו .א ,טכ הליגמ (6
.(465-475 'ע ב"ח ב"נשת ש"הס .413-425

םינימזמו ןיעייסמ םימשה ןמש ,"הוצמ הוצמ רכש" םש הנשמה ןושל ךשמהכ - ה"בקהמ עויסה םג הזב שיו (7
וז הוצמ השעיש - רקיעבו ללוכ ,(דועו ,לאומש שרדמ ,ב"ער האר) תרחא השעיש תחא הוצמ השעש ימ דיב
.המצע

."םימעה יניעל םכתניבו םכתמכח איה יכ" (ו ,ד ןנחתאו) ש"מכ (8

.ג"ס ןמקלדכ ,םהב דומילה אוה םנוידפ תילכתו תרטמ רקיעש (9

.מ"כבו .ד ,זכ בשיו א"ות (10

.ב"ע שיר ,אסק א"חז .ותלחתב ר"ב האר (11

ללכהו רקיעהש ףאש ,םשו .(ךליאו 184 'ע א"ח תוחישה רפס) ח"משת תבט 'ה ,שגיו פ"ש תחיש הכוראב האר (12
יובירב דומלל ךירצ ((טי ,אל ,ךליו) "םהיפב המיש 'וג הדמלו") לעופב דומילה 'יהיש ידכ מ"מ ,הרות רפס אוה
ע"וש .ת"ס 'לה שיר תונטק 'לה ש"אר) ד"ספהכו .ת"סבש םינינעה לכ תא תויטרפב םישרפמו םיראבמה םירפס
.ט"משת תבט 'ה תחיש םג הארו .םירפס תביתכב איה אנדיאה ת"ס תביתכ תוצמש (ב"ס ר"עס ד"וי

ןידמלמש רוביח ורביח אל שודקה וניבר דעו וניבר השמ תומימ" - (דיה רפסל ותמדקהב) ם"במרה ןושלבו (13
."הנשמה רפס לכהמ רביחו . . םינידה לכו תועומשה לכ ץביק אוהו . . הפ לעבש הרותב םיברב ותוא

.זכ ,א 'יעשי (14

רוטה ומכ םיקסופה םינואגה יקספ לש תוקוספ תוכלה םג הזה ןמזב"ש ,(נ"שו) ב"פר ז"הדאל ת"ת 'לה האר (15
.ע"צעו .ד"ודנל סחיב םג אוה ןכש ל"י ילוא ז"פעו ."ובשחי הנשמ ללכב ויתוהגהו ע"שהו

.הנשמה רמאמ אוה "הוצמ תררוג הוצמ"ש ריעהלו (16

הארו .מ"כבו .ךליאו ב"עס ,א םירבד ת"וקל .ב-א ,חי םש ח"ות .ג ,טמ תומש א"ות הארו .ג ,ז"פ ר"קיו (17
.(ךליאו 19 'ע) ה"ס ד"ס "םירואיבו תובושת"

ז"דעו תוינשמב דומיל י"ע הריתי השגדהב אוה "תוינשמה תוכזב" השענש תוילגה סוניכ םגש ,רמול שיו (18
לעש יפל אוה תוסנכתמ תוילגה תוינשמה תוכזבש רבדה םעט ,יכ - 'יבשמ ודפנש (15 הרעה האר) ד"ספ ירפסב
םירפס ןוידפ י"עש (ב ףיעס) ל"תנו .(םש ח"ות - הכוראבו .םש א"ות האר) םלועבש תוצוצינה רוריב לעפנ הדי
.םלועבש תוצוצינ ןוידפל חכהב ףסותינ הרותב

.ךליאו 187 'ע םש תוחישה רפס האר (19

.ג"ס א"עקתס ח"וא ע"וש .ב ,ח תינעת האר (20

םיבוט םישעמ תיבו הרות תיב ,הלפת תיב - "שלושמה תיב"בו ,שודק םוקמב תולבקתמ תוטלחההש טרפבו (21
.(פ"מכ רבודמכ)

.נ"שו .חכק 'ע ה"ח טקולמ מ"הס הארו .(ב ,הר) ונתשרפ שיר א"ח (22

ע"ושוט .ט"ס םש ז"הדא ע"וש .ח"ס וס 'יס ח"וא ע"ושוט .ז"יה ז"פ הלפת 'לה ם"במר .ב ,ט םש .ב ,ד תוכרב (23
.איק ס"ר םש ז"הדאדו

.זי ,אנ םילהת (24

.23 הרעהבש תוכרב (25

.(םש) "אימד אתכירא הלואגכ"ש - תיברע תלפתב ונביכשה תכרב ז"דעו (26

וירחא ביתכו ירוצ 'וגו ןוצרל ויהי (וט ,טי םילהת) ש"ממ) הז דומיל" :(םש י"במ) ב"ס םש ז"הדא ע"וש האר (27
."'וכו םימכח ירבדמ אוה הלפתל הלואג תכימס רקיעו אמלעב ךמס אלא וניא (הרצ םויב 'ה ךנעי (ב ,כ םש)

.םש ז"הדא ע"ושו רוט .ךמוסה הז ה"ד ב ,ד תוכרב י"שרפב אבוה .א"ה א"פ תוכרב (28

.תמדוקה הרעהבש תומוקמב ןושלה ה"כו .םש ימלשוריל השמ ינפ (29

.םש מ"פ (30

(ה"בקהל) והצרמ"ש - "לארשי לאג" תכרב ד"עו ןיעמ ,וז "הלואג" לע ת"ישהל האדוההו חבשה םע דחיב (31
.(םש י"שרפ) "ויכרצ עובתל ול שי וילא בורק ודועבו ,וילא ברקתמ אוהו מ"יצי לש ןיסולקו תוחבשתב

ןכלש ,הרות יקוספ תרימאב אל םג] ןהיניב קספה םוש ןיאש ןפואב איה הלפתל הלואג תכימסש םשכש ,ל"יד (32
.ד תוא ב"פ הלפת 'לה י"מגה האר) םינפב ל"נכ ,אימד אתכירא הלפתכ 'וג חתפת יתפש י-נדא קוספהש ל"זחא
י"ע לעפנש) הלפתבש תושקבה יולימל עגונב םג אוה ז"דע ,[(איק ס"ר ח"וא ז"הדאו ע"ושוט .ב ,ט תוכרבל יכדרמ
וליאו :(א ,ק) א"יפ ת"הגא אינת הארו .השקבהו הלפתהל שממ תוכימסב אוהש - (םינפבכ ,הלפתל הלואג תכימס
עגונב םש ליעל םג הארו) לארשי לאוג י"אב ןיכרבמ ונאש ומכ דימ ןילאגנ ונייה םיאטוחו םירזוח ונייה אל
.(ונל חלס תכרבב החילסה תשקבל

.ט ,י אב (33

.(ב ,חמ) ז"לפ אינת הארו .א ,י ב"ב (34

.דועו .במ ,וכ יתוקוחב י"שרפ (35

.א ,חצ ןירדהנס .גי ,ז לאינד (36ב"נשת'ה תבט 'ז ,שגיו פ"ש תוחישמ


תידיאמ םוגרת

"ק"הלב תוחנה דעו" י"ע םגרות
(סופדב אצמנ) ב"ח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ -
'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס"(ב תידיאב)ו

םכותב םיליכמ (1הארוה ןושלמ) הרותב םירפוסמה םינינעה לכש ,תובר םימעפ רבוד .א
םגו תויללכ תוארוה ;בצמ לכבו םוקמ לכב ,ןמז לכב ידוהיו ידוהי לכל תויחצנ תוארוה
אצמנ וב םיוסמ םוקמו ןמז ותוא לש םינושהו םידחוימה םיבצמל תומיאתמה ולאכ תוארוה
.ידוהיה

,"הדוהי וילא שגיו" ,(הז ןמזב 2"תויחל" םיכירצ המיע) הרותב שגיו תשרפל עגונב םג ךכ
לש הגהנהה ןפואו הדובעה ןכות תא ןיבהל תנתונו הריהבמה תיחצנ הארוה הנשי הנממש
הלואגל שממ תוכימסב ,תולגה לש םינורחאה םיעגרב - יחכונה ןמזל םאתהב (םג) ידוהיה
.(הנורחאל טרפבו םימעפ המכ רבודמכ) המילשהו תיתימאה

הלואגה םע ("הדוהי וילא שגיו") השרפה לש תוכיישה תשגדומ ,הנושאר הפקשהב .ב
הדוהי (תוכלמ) לש דוחיאה תודוא רבודמ הב ,(3"השרפ לש הנינעמ" איהש) תבשה תרוטפהב
:4אובל דיתעל ףסוי (תוכלמ)ו

םתוא ברקו ,'וג ףסויל וילע בותכו דחא ץע חקלו ,'וג הדוהיל וילע בותכו דחא ץע ךל חק"
םיוגה ןיבמ לארשי ינב תא חקול ינא הנה ,'ה י-נדא רמא הכ .'וג דחא ץעל ךל דחא לא דחא
םלוכל 'יהי דחא ךלמו ,'וג דחא יוגל םתוא יתישעו ,'וג ביבסמ םתוא יתצבקו ,םש וכלה רשא
."'וג 'ה ינא יכ םיוגה ועדיו ,'וג םלועל םהל אישנ ידבע דודו ,'וג

הארוהו דומיל ךכמ ןיא ךא ,הלואגל תוכיישה תא קר תאטבמ הרוטפההש ךכל ףסונ ,לבא
הרבסה םג השורד ,הלואגה ינפלש םיעגרו םימיהב ונדמעב ידוהיה לש הדובעהב לעופל
:הברדאד ,השרפה םע הרוטפהה לש התוכיישב

"םלועל םהל אישנ ידבע דודו"מ ךופה ןכות הרואכל אוה (השרפבש) "הדוהי וילא שגיו"
תיבה-לעב אוה ףסוי ךיא שגדומ (ללכב השרפבו) ףסויל הדוהי תשגהב ירהש ,(5הרוטפהבש)
("וילא שגיו") וילא תשגל ךירצ אוה ;וילא קוקז הדוהיו ,םירצמ ץרא לש ךלמל הנשמו
בושח" ,6"הערפכ ךומכ יכ 'וג ךדבע אנ רבדי ינודא יב רמאיו" - ןימינב תא ררחשיש שקבלו
םירי אל ךידעלבו" ,8"םירצמ ץרא לכ לע ותוא ןותנ" הערפש ןויכמ - 7"ךלמכ יניעב התא
יפכ) אובל דיתעל כ"אשמ .10"הפיכב לשומ" 'יה הערפש טרפבו ,9"'וג ולגר תאו ודי תא שיא
'וג םלוכל 'יהי דחא 11ךלמ" - (ףסוימ םג) םלוכמ הלעמל הדוהי (ץע) 'יהי (הרוטפהב רבודמש
!?"םלועל םהל אישנ ידבע דודו 'וג םהילע ךלמ (הדוהי טבשמ) דוד 12ידבעו

פ"עש ,פ"מכ רבודמכ - המויס םע השרפה תלחת לש תוכיישה רואיב םידקהב הז ןבויו .ג
.השרפה ףוסו תלחתה ןיב תדחוימ תוכייש הנשי "ןפוסב ןתלחתו ןתלחתב ןפוס ץוענ" 13ללכה

:הרבסה םיכירצ הזב םגו

,"דאמ ובריו ורפיו הב וזחאיו ןשוג ץראב םירצמ ץראב לארשי בשיו" בותכ השרפה םויסב
הערפ תטילש תחתש - םירצמ ץראב םתויהב וליפאש ,וינבו בקעי לש ףקותה לע הארמ הזש
הזוחא םה םילבקמ ויוויצ פ"עו ,14"אוה םכל םירצמ ץרא לכ בוט" הערפ רמוא - םירצמ ךלמ
"הדוהי וילא שגיו" ,תאז תמועל ."דאמ ובריו ורפיו הב וזחאיו"ש ןפואבו ,15"ץראה בטימב"
תויה ,ףסויל ןנחתהל םיקוקז םהש דורי בצמב םניה ויחאו הדוהיש ,שיגדמ ,השרפה תלחתב
ןכותהמ רומגה ךפיהה - 16"ויחא לא ףסוי עדותה"ש ינפלו םירצמ ץרא לכ לע ב"העבה אוהש
!?השרפה םויסב

:הזב רואיבה רמול שיו .ד

ףסוי לש ףקותה תא תאטבמ ףסויל הדוהי תשגהש ,הארנ הנושאר הפקשהבש פ"עא
הדוהיש םיאור ,הזב םיננובתמשכ ירה - וילא קוקז הדוהיש ךיאו (םירצמ ץרא לש הגיהנמכ)
:17ללכה ןמ םיאצוי ("טייקטיירב") בל-בחורו ףקותב ןאכ גהנתה

תאו ודי תא שיא םירי אל ךידעלב"ש ,18"ץראה לע טילשה" (הערפ לש חכ-אבכ) זא 'יה ףסוי
"הערפכ ךומכ" 'יה ףסויו ,"הפיכב לשומ" זא 'יה הערפש טרפבו ,9"םירצמ ץרא לכב ולגר
לעפתה אל (ויחא ףסוי והזש עדי אלש) הדוהיש ,םיאור תאז תורמל .(רמא ומצע הדוהיש יפכ)
,19ףסויל אוה שגינ ףסוימ תושר םדוק שקבל ילב וליפאש ,בלה-בחור לכ םע גהנתהו ,ךכמ
אוהש פ"עא ,21("ךפא רחי לא" ריהבה אוה ןכלש) "תושק" ומע רבדמו ,20ףקות (לש השגה)בו
!22"ותפצוח" ללגב ול תושעל ףסוי לולע המ ועדיב ,תושפנ תנכסל ז"יע ומצע תא סינכה

!הדוהי לש ףקותה תא אקווד אטבמ "הדוהי וילא שגיו"ש ,אצמנ

םויסב םירצמ ץראב לארשי-ינב לש ףקותהל "הדוהי וילא שגיו" ןיב תוכיישה תנבומ ז"יפע
תוכיישה םגו ."דאמ ובריו ורפיו הב וזחאיו ןשוג ץראב םירצמ ץראב לארשי בשיו" - השרפה
הז תמגודבו ןיעמו] "םלועל םהל אישנ ידבע דודו" - הרוטפהב הדוהי לש 'ילעהו ףקותה םע
.["הדוהי וילא שגיו" לש ףקותב רבדה אטבתמ

תדרל וינבו בקעי ולכוי כ"חאש חכה תא ןתנ "הדוהי וילא שגיו" לש ףקותהש ,רמול שיו
הב וזחאיו" (- הברדא אלא ,םירצמ תטילש תחת ויהי אל םהש קר אל)ש הזכ ןפואב םירצמל
םהל אישנ ידבע דודו" לש בצמל האיבמה הנכה יהוזש - וזמ הריתיו ,23"דאמ ובריו ורפיו
.ןמקלדכ ,"םלועל

:רואיב ןיידע שרוד ןינעה .ה

ףסויש הדוהי לש ד"סקה יפל 'יה ירה "הדוהי וילא שגיו" לש ףקותה תודוא ליעל רומאה
לש ףקותהל עגונבש םגהו ."ויחא לא ףסוי עדותה"ש ינפל ,ע"הוא לש ךלמל הנשמ אוה
ירה ,ףסוי והזש הלגתנש ירחאל ךא - (ףסוי והזש עדי אל אוה ירהש) מ"קפנ לכ ןיא הדוהי
הב וזחאיו" לועפל ידכ הדוהי לש ףקותהל םיקוקז אל רבכ הרואכל ,םינינעה תתימא יפל
."'וג

םושל םכינפל םיקלא ינחלשיו"ש ,ףסוי י"ע "'וג וזחאיו"ד ףקותה עיגה תוטשפב :הברדאו
ץרא לכ בוט" הערפ רמא ףסוי תוכזבו .24"הלודג הטילפל םכל תויחהלו ץראב תיראש םכל
ובריו ורפיו הב וזחאיו"ד ןפואבו ,"ץראה בטימב" הזוחא םהל תתל הויצו ,"אוה םכל םירצמ
."דאמ

:הרוטפהל עגונב ןיבהל ךירצ ז"דעו

שי תוכייש וזיא - (ףסוי והזש הלגתנש ינפל) העש התואב קר 'יה הדוהי לש ףקותהש ןויכמ
?("םלועל םהל אישנ ידבע דודו") הרוטפהב הדוהי לש ףקותל הזל

ז"ה הרואכל ,ירה ,(כ"חא הלגתנש יפכ) םירצמב ב"העבה אוה קידצה ףסויש ןויכמ ,הברדאו
םהל אישנ ידבע דודו"שו ,ףסוי יבגל הדוהי תיילע תודוא רבודמ הב ,הרוטפההמ ךופה ןכות
."םלועל

ומצע ףסוי אטבמ - "ץראה לע טילשה" אוה קידצה ףסויש םינינעה תתימא יפל :רחא ןונגסב
וילא שגיו"ד ףקותהל הז ליבשב עיגהל ךרוצ ןיא זאו ,םירצמ ץראב י"נב לש ףקותה תא
!"הדוהי

םצע ירה ד"ודנבש טרפבו ,25הרותב ד"סק םג) םייחצנ םה הרותבש םינינעה לכש ןויכמ ךא
וילא שגיו") הדוהי לש ףקותהש רמול ךירצ ,(לעופב תואיצמ אלא ד"סק הניא הדוהי תשגה
תויהל לוכי הז חכב אקודו ;אוהה ןמזב ףסוי לש ופקת יבגל וליפא שודיח לעופ ("הדוהי
.ל"על "םלועל םהל אישנ ידבע דודו"ל הנכה םג השענ הזו ,"'וג וזחאיו"ה

,"הנשג וינפל תורוהל ףסוי לא וינפל חלש הדוהי תאו" בותכש הממ םג ןבומ הזש רמול שיו
:הרואכלד - 26"הב בשייתי ךיאה תורוהלו םוקמ ול תונפל"

בקעיל "ץראה בטימ" תא ןתנ (הערפ יוויצ פ"ע) אוהו ,םירצמ ץרא תא גיהנה ףסויש ןויכמ
הזמו !?27"הב בשייתי ךיאה תורוהלו םוקמ ול תונפל" הדוהיל םיקוקז עודמ כ"א - וינבו
.תאז לועפל וחוכב הדוהי לש ףקותה אקודש ,ןבומ

:הזב רואיבה תדוקנ רמול שיו

לוכי אפוג (28םירצמ םש לע תוארקנ תויכלמה לכ) תולגה ןמזבו ז"הועב ידוהיה לש ףקותה
:םינפוא ינשב תויהל

ז"דעו .םלועה תגהנהו עבטה יקוח לש םיללכה יפל ירשפאה יפכ קר אוה ולש ףקותה (א)
דמוע אוה (ב) .ב"ויכו ,הנידמה יקוח ,תולגה לש תולבגההו תודידמה יפל - תולגה ןמזב
גהנתמ אוה - הברדאו ,תולגה לש כ"וכאעו ע"הואו םלועה ינינע לכמ הלעמל ירמגל ףקותב
.הנידמה תגהנהו יקוח תא םג תונשל וחוכב שיש דעו ,ףקותב םמיע

ע"הוא לע ב"העבו טלושו לשומ קר אל אוה ידוהיהש לעופ הדוהי לש ףקותהש ,רמול שיו
לצא 'יה הזש יפכ) ב"ויכו הנידמה יקוח ,תולגהו םלועה לש "םיללכ"ה יפל תולגה ןמזב
.ןמקלדכ ,הזמ הלעמל ירמגל אצמנ אוהש ןפואב אלא ,(ףסוי

בצמב 'יה אוהש - שורושחא ךלמה ןמזב ידוהיה יכדרמ תגהנה ןפואב רואיבה יפל הז ןבויו .ו
ךלמה תטילש תחת ידמו סרפ תולגב ויה זא י"נבש ןויכמ ,ףסוי ינפל ודמעב 29הדוהיל המוד
התיה כ"פעאו ;(ינש תיב ןמזב 'יהש הכונח ימיבכ אל) 30"ןנא שורושחא ידבע" ,שורושחא
םיערוכ 'וג ךלמה ידבע לכ"ש ףא ,31"הוחתשי אלו ערכי אל"ש יכדרמ לצא הגהנהה
ורמא ךלמה ידבעשכ וליפא ףקותב ךכ דמע יכדרמו ,31"ךלמה ול הויצ ןכ יכ ןמהל םיוחתשמו
.32"ךלמה תוצמ תא רבוע התא עודמ" ול

שיא ןוצרכ תושעל 'וג ךלמה דסי ןכ" רתסא תליגמב בותכ שורושחא ךלמה לש התשמל עגונב
35ביתכד יכדרמ ,ןמהו יכדרמ ןוצרכ תושעל" אוה שוריפהש ,34ארמגה ךכ לע תרמוא .33"שיאו
."ביואו רצ שיא 36ביתכד ןמה ,ידוהי שיא

:םישוריפ ינש ךכ לע םנשי 37שרדמב

גהונב ,שיאו שיא ןוצרכ תושעל שקבמ התאו יתוירב ידימ אצוי יניא ינא ה"בקה ול רמא" (א)
הזל וא אלא ?םהינשל אשנהל איה הלוכי ,תחא השא אשיל םישקבמ םדא ינב ינש םלועבש
חור תשקבמ תחאו תינופצ חור תשקבמ תחא ,ןמילב תולוע ויהש תוניפס יתש ןכו .הזל וא
ינש רחמל .הזל וא הזל וא אלא ?תחאכ ןהיתש תא גיהנהל תחא חורה איה הלוכי ,תימורד
אלא ?םהינש ידי תאצל התא לוכי ,ביואו רצ שיאו ידוהי שיא ,ןידב ךינפל םיאב םדא ינב
שיא ןוצרכ" תושעל הצרש ךכב תועט השע שורושחאש .א.ז ."הזל בלוצו הזל םמורמ התאש
ןהו ("ידוהי שיא") יכדרמ ןוצרכ ןה ,תחא תבב םיכפה ינש עצבל ךייש הז ןיאש ןויכמ ,"שיאו
ןמהו יכדרמ ידי תאצל לכוי אל יכ בותכה ורטנק 38ןכלו" .("ביואו רצ שיא") ןמה ןוצרכ
."םידגנתמה

חור ןיא תבשנמ תינופצ חורש ןמזב ז"הועבש יפל ,רמא יול ןב ןימינב 'ר םשב אנוה 'ר" (ב)
סיטסגרא חור איבמ ינא ה"בקה רמא תוילג ץוביקב אובל דיתעל לבא ,תבשנמ תימורד
39וב בותכש ה"בקה הז ,ויאירי ןוצר השועש הז אוה ימ .וב תושמשמ תוחור יתשש ,םלועל
.םהינש ןוצר 'ה השעי ,הז תמועל הז 'ב ויהיש 38ףא" ,תרמוא תאז ."'וכ השעי ויארי ןוצר
.םהינשל 'ה עמשי ,הזל תדגנמ הז תלאשש ףאש ,עמשי םתעוש תאו השעי ויארי ןוצר ונייהו
םדא ינב 'ב רמאד ג"עאו .םידגנתמה ויבהוא 'ב ןוצר תושעל לוכי אלש שורושחא כ"אשמ
גהונב רמאקדכ ,םדא ינב םתסכ יעבטה םלועה גהנמב ונייה ,'וכו 'א החפש אשיל םישקבמ
ןפואב גהנתי (ל"על ותגהנהב) ה"בקהש .א.ז ."'וכ םהינש ןוצר קיפי 'ה יאריב לבא ,םלועבש
."שיאו שיא ןוצרכ תושעל" לש

:ןיבהל ךירצו

הלילש םוש ילב ,"ןמהו יכדרמ ןוצרכ תושעל ,שיאו שיא ןוצרכ") ל"נה ארמגה ןושל תמיתסמ
ירבד םע םיאתמ הז ךיא הרואכלו - וזכ הגהנהל םוקמ שי שורושחא דצמ םגש עמשמ (רבדב
וליפאו) 40םייכפה תונוצר ינש עצבל רשפא יאש ,(םישוריפה ינש יפל) אמעטב אתלימ ,שרדמה
?(ל"על אקוד תאז השעי אוהו ,ה"בקה לש וחכב קר ז"ה ,שרדמב ינשה שוריפה יפל

:הזב ןינעה רמול שיו .ז

יפכ לוכיבכ ה"בקה דצמ ז"דעו - (יעבטה םלועה גהנמב) "םלועבש גהונב" תודוא רבודמשכ
ןוצרכ תושעל" לש הגהנה תויהל הלוכי אל ןכא - (םיקלא םש) םלועה תגהנהב שבלתמ אוהש
רבודמשכ כ"אשמ ;41םייכפה תונוצר ינש םהש ןויכמ ,"ןמהו יכדרמ ןוצרכ" ,"שיאו שיא
לוכי יזא ,(אובל דיתעל הלגתי הזש יפכ) םלועה תגהנהמ הלעמל אוהש יפכ ה"בקה תודוא
.דחי םייכפה תונוצר ינש ,"שיאו שיא ןוצרכ תושעל" תויהל

:שרדמבו ארמגב הזב םישוריפה ןיב קוליחה והזו

דצמ הזש יפכ רבדמ ינשה שוריפה ."םלועבש גהונב" הזש יפכ רבדמ שרדמב ןושארה שוריפה
ןמזב "שיאו שיא ןוצרכ תושעל"הב םגש ,אצוי ארמגה תועמשממו ;ל"על ותגהנהב ה"בקה
(ה"בקה םע ולש רשקה י"ע) ידוהי לוכי הזה ןמזב םגש ינפמ ,תלעות התיה שורושחא
.ןמקלדכ ,"שיאו שיא ןוצרכ" ולצא 'יהיש ל"על לש אגרדל תולעתהל

:(םינינעה תוימינפב) הזב רואיבהו .ח

ה"בקה הז שורושחא 42ל"זחאמכ ,לוכיבכ ה"בקה לע יאק השודקב ושרשב "שורושחא"
וב ןפואה לע יאק "שיאו שיא ןוצרכ תושעל 'וג ךלמה דסי ןכ"ו .ולש תישארו תירחאש
ןוצרכ וא גהנתהל םדאה לש ותריחב - "שיאו שיא ןוצר" שיש ,םלועב רדסה תא עבק ה"בקה
תויהלו הבוט ךרדל ומצע תוטהל הצר םא הנותנ םדא לכל תושר" ,ןמה ןוצרכ וא יכדרמ
.43"ודיב תושרה עשר תויהלו הער ךרדל ומצע תוטהל הצר םאו ודיב תושרה קידצ

רחוב םדאהו ,םייכפה תונוצר ינש) "שיאו שיא ןוצר"ד תואיצמה םצעל עגונב קר והז םנמא
,לעופב עצבתהל לוכי אל (םהינש ידי תאצל) "שיאו שיא ןוצרכ תושעל" כ"אשמ .(םהמ דחאב
ינשש ןכתי אל אלימבו ,םייכפה םינינעב אוה ןמה ןוצרו השודק ינינעב אוה יכדרמ ןוצר יכ
.ןמה ןוצר וא יכדרמ ןוצר םייקתמש וא - לעופב השעמ תעשב ואלמתי תונוצרה

יא לעופב השעמבש ללגב קר הניא "שיאו שיא ןוצרכ תושעל"ד הריתסה - רתוי קמועבו
("שיאו שיא ןוצר") "ןמהו יכדרמ ןוצר" - הזמ הריתי אלא ,תונוצרה ינש יפכ תושעל רשפא
:'ינשה תא ,הרואכל ,ירמגל תללוש תחא לכש ,ירמגל תונוש תושיג יתש םה

יכדרמש המ לע 44ל"זח ירבדכ ,31"הוחתשי אלו ערכי אל"ד ןפואב הגהנה אוה יכדרמ ןוצר
ידוהי לכ ארקנ ןכלו ,"ידוהי ארקנ ז"עב רפוכה לכש ,ז"עב רפכש םש לע" - 35"ידוהי" ארקנ
."הוחתשי אלו ערכי אל" ,"ז"עב רפוכ" אוהש ךכב תאטבתמ תודהיהש ינפמ ,"ידוהי" םשב

'ה תא םתדבעו"ל רושק וניאש רבד לכ אלא ,שממ "הרז הדובע" קר אל ללוכ הזש ,עודיו
הדובע" - "הרז הדובע" ארקנ ז"ה ,(ךורע-ןחלושה ךפיה וניא הז םא וליפא) 45"םכיקלא
.47םימשבש ךיבא ןוצר תושעל - אוה ידוהי לש ונינע לכש ןויכמ ,ידוהיל רז רבדה .46"ול הרזש
עגרו עגר לכ אוה "יתארבנ"ש תויהו ."ינוק תא שמשל 49אלא יתארבנ 49אל ינא" 48ל"זחאמכ
תא שמשל" תויהל ךירצ עגר לכב ותדובעמ טרפ לכש ןבומ ירה ,ז"הועב םדאה םויק לש
.אקוד לכ" ,51"והעד ךיכרד לכב"ו ,50"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ" - הרותה יוויצכ ."ינוק
םשל ולוכ לכ 'יהי ומצעב השעמ לכש םג אלא ,ךלש םישעמה לכ - "ךישעמ לכ" קר אלו
ירהש) "ול הרזש הדובע" וז ירה - (ינוק תא שומיש) הז דבלמ ףסונ רבד ונשי םא ירהש .םימש
אלא ,"םימש םשל" קר אל םה "ךישעמ"ש - הזב תומילשה דעו .("יתארבנ"מ ךפיהה והז
'יתשהו הליכאה ד"ע) ומצע "םימש" (- וזמ הריתי)ו ,52"והעד" - אפוג "ךיכרד"ו "ךישעמ"בש
.(53תבש גנוע תוצמ ,הוצמ אפוג יהוזש ,תבשב

רתומה רבד וליפא) םלועב רבד םושל "הוחתשי אלו ערכי אל"ש ,יכדרמ ןוצר אטבתמ הזבו
."ול הרזש הדובע" אוה םשה תדובע וניאש רבד לכש ןויכמ ,(ע"וש פ"ע

רובע) ול הרזש הדובע לכ אלא ,ל"ר שממ ז"ע אל .הרז הדובע - אוה ןמה ןוצר ,תאז תמועל
ירה ,תולגבו הזה םלועב םיאצמנש ןויכמ :איה ותנעטו .םשה תדובע הניאש ןויכמ ,(ידוהיה
עגונב פ"כע ,הזב בשחתהל ךירצ ןכלו ,(ה"בקה ארב םתואש) עבטה תולבגהו יקוחל םינותנ
.םלועה ינינעו תושר ירבדל

:'יבו 'ינימ הריתס איה "שיאו שיא ןוצרכ תושעל"ש ,אצמנו

ול שי םש ,("ןנא שורושחא ידבע יתכא") תולגה ןמזב - אפוג הזבו ,םלועב אצמנ ידוהישכ
תולבגה ,54"אניד אתוכלמד אניד") הנידמה יקוחו םלועהו עבטה תגהנה דצמ תולבגה המכ
'ה ןוצר פ"ע) ותוא םיחירכמ םהש (צ"מותה םויקל הריתסב םניאשכ 'וכו 55הנידמה יגהנמ
ןוצר" ירהש ,"שיאו שיא ןוצרכ" לש םויקה ןכתי אל יזא - םיוסמ ןפואב גהנתהל (הרות פ"עו
("הרז הדובע" אוה םשה תדובעמ ץוח רבד לכ ןכש ,"הוחתשי אלו ערכי אל") "יכדרמ
וגהנמב בשחתהל ךירצש השיגה לכ תא אלא ,לעופב ןמה ןוצר םויק תא קר אל ללוש הרואכל
הרואכל זא הכירצ ,תולגב י"נב תא חלש ה"בקהש ךכב םיבשחתמ םא ,ךדיאלו .םלוע לש
.(צ"מותל רתוס וניאשכ) םלוע לש וגהנמ יפל הדודמה הגהנה ,"ןמה ןוצרכ" תויהל הגהנהה

חכב שי ,םלועה תגהנהמ הלעמל אוהש יפכ ה"בקה םע םירושק רשאכש ,שודיחה והז ,כ"פעא
ןויכ ,"הוחתשי אלו ערכי אל" 'יהי ,תולגבו םלועב םיאצמנש יפכ םג :םיכפה ינש רבחל
.הזמ הלעמל ירמגל םיאצמנש

ידוהיה לש םיכרד יתש םיאטבמ שרדמב םישוריפה ינש :שרדמה ירבד ונבוי ז"פע .ט
:תולגה ןמזב ותדובעב

ךלמה תטילש תחת ,תולגב - אפוג םשו ,הזה םלועל ידוהיה תא חלש ה"בקהש ןויכמ
רשפא - "אניד אתוכלמד אניד"ש הרותב ןיד והזו ,("ןנא שורושחא ידבע יתכא") שורושחא
תבבש ךייש אל (צ"מותל םירושקה םינינעב אל) םלועה ינינעבש (ןמה ןוצרכ) בושחל הרואכל
ידבע"ש הז םע דחיש ,(ןמהו יכדרמ ןוצר) "שיאו שיא ןוצרכ" לש םיכפהה ינש ויהי תחא
,םלועה תגהנהל "הוחתשי אלו ערכי אל"ד הגהנהה ולצא 'יהת ,תולגב "ןנא שורושחא

והשמב םילבגומש תרמוא תאז ,תולגב ידוהיה תא חלש ה"בקה םא :ךשפנ-הממ ןכש
ןוצרכ" םיגהנתמ זאש ,תולגב םיאצמנ אל םאו ,(ןמה ןוצרכ) הנידמה יקוחו עבטה תגהנהב
."ןמה ןוצר" ןאכ ונשיש רמול ךייש אל ירה ,"הוחתשי אלו ערכי אל"ד ןפואב "יכדרמ

ףא הז לעש טושפו ןבומ ירה - ךורע-ןחלושה פ"ע צ"מותה םויקב ידוהיל שיש םיבויחל עגונב
םלועה ינינעו תושר ינינעל עגונב לבא ;(תולגה ןמזב וליפא) ידוהיה לע ב"העב וניא דחא
גהנמ יפל עבטה תגהנה פ"ע ןמה ןוצרכ ןה גהנתי אוהש ןכתי ךיא ,("ךיכרד"ו "ךישעמ")
אלו ערכי אל"ש יכדרמ ןוצרכ ןהו ,("ךלמה תוצמ תא רבוע" אוה ירה אל םאו) םלועה
."הוחתשי

רבודמ רשאכ - "שיאו שיא ןוצר" ןיב הריתס הנשיש םירומא םירבד המבש ,שרדמה רמוא
ינש עצבתהל םילוכי (עבטה תגהנהמ הלעמל אוהש יפכ) ה"בקה דצמ לבא ;"םלועבש גהונב"
.םירבדה

לכמ הלעמל ירמגל 'יהי הז םע דחיבו ,("שורושחאד ידבע") תולגבו םלועב אצמיי ידוהיש
"טלוש"ה ע"הוא ךלמ לע םג לעפי אוהש דעו ,"הוחתשי אלו ערכי אל" ,תולגהו םלועה ינינע
.וילע

"ןמהו יכדרמ ןוצרכ תושעל ,שיאו שיא ןוצרכ תושעל" ארמגה ןושל תמיתסב שוריפה והזו
אל" ,ה"בקהל לוטיבב דמע ידוהיה יכדרמש ז"יעש ןויכמ ,(הז תא תלטבמ הניא ארמגהו)
הלעמלש) ה"בקה לש ףקותה םע ותוא רשיק הז ירה ,"ז"עב רפוכ" ,"הוחתשי אלו ערכי
'יהת שורושחא ךלמה תחת סרפ תולגב ותויהבש חכה תא ןתונ הזש ,(םלועה תגהנהמ
יכדרמ תיילעו ןמה תריזג לוטיב תא םג לעופ הזש דעו ,"הוחתשי אלו ערכי אל"ד תומילשה
.56"ךלמל הנשמ" תויהל

גהנתהל הרירבה תא ול שי ,תולגב ואצמהב וליפאש - ידוהיה לש ונוצרל ה"בקה רסומ תאזו
:"שיאו שיא ןוצרכ"

םירחאה םינינעה לכב לבא ,לעופב צ"מותה םויקל חרכומה יפכ קר ףקותב דמוע אוהש
ןוצרכ) "ול הרזש הדובע" ,'וכ םלוע לש וגהנמו עבטה תולבגהל ןותנ אוה וליאכ אוה שיגרמ
;(ל"ר ןמה

תולגהמ הלעמלו םלועהמ הלעמל אוה דמוע םינינעה לכבש ,"יכדרמ ןוצרכ" גהנתיש וא
תדובע םניאש םינינעה לכל "הוחתשי אלו ערכי אל" ולצא ןכלו ,(ה"בקהל רושק ותויהב)
.םשה

.ונוצרב אלא יולת רבדה ןיאו

תוכלמה תריזג ,ץוחה ןמ תולבגה המכ ויה תורודה בורבש ,תורודה ןיב קוליח ונשי הזב ,לבא]
הז ירה הז ונרודב כ"אשמ ,תולגהמ הלעמל ירמגל דומעל לכוי ידוהיהש ורשפיא אלש ,ב"ויכו
.[ןמקלדכ ,ידוהיה לש ונוצרב קר יולת

:ףסוי יבגל ("הדוהי וילא שגיו") הדוהי לש שודיחה םג ןבוי ז"פע .י

לע ב"העב אוה ידוהיהש ךכ לע הרומ הזש ,"ץראה לע טילשה" 'יה קידצה ףסויש פ"עא
רושק הזש .א.ז ,םירצמ ךלמ הערפ י"ע ךכל דמעוה אוה ירה (א) ירה - וביבס ע"הואו םלועה
.57"ךממ לדגא אסכה קר" ירה יונימה ירחאלש ןפואב (ב)ו ,הנידמה יקוחו ךלמה תריזג םע
.58םירצמו םלועד תולבגהה םע תוקדב רושק ןיידע ףסויש הארמ הזש

הלחת תושר תלבק ילב ףסויל שגינ אוהש ךכב אטבתה "הדוהי וילא שגיו"ד ףקותה כ"אשמ
בשחתמ וניאש ףקותה לע הארמ הזש ,(18"'וג קפאתהל ףסוי לוכי אלו"ש) וילע לעפו ,(ל"נכ)
שיא ןוצרכ") םיכפה ינש לש רוביח - תרמוא תאז .59'וכ םלוע לש וגהנמו הנידמה תגהנה םע
.("שיאו

ךומכ" ול רמאש דעו ,(ןימינב תא ררחשל ידכ) ףסויל קוקז אוהש עדי הדוהיש הז םע דחי
ףסויש הדוהי ללש הזבש - םגו .הדוהי תשקב תא אלמל (ףסוי לש) וחוכב שי ןכלש] "הערפכ
"טייקטיירב"ה לכ םע גהנתה אוה ירה ,["ךממ לדגא אסכה" הנעטה םע הערפל ותוא חלשי
!'וכו ףקות םע "הדוהי וילא שגיו" (ףסויל קוקז וניא וליאכ) (בלה בחורו ףקותה)

לארשי בשיו" 'יהיש - ףסוי לש ועויסב - חכה תא ולביק "הדוהי וילא שגיו" ירחא אקוד ןכלו
םירצימ ןושלמ ,םירצמ ץראב םיאצמנש פ"עאש ."ץראה בטימב" ,"ןשוג ץראב םירצמ ץראב
,תיתימא הבישי לש ןפואב ,"לארשי בשיו" םש השענ ירה ,הערפ לש ותוכלמ תחת ,60םילובגו
לע הרומ הזש ,(62הזיחא לש ןפואבו) 61הזוחא םש םילבקמ םה ,"הב וזחאיו" - וזמ הריתיו
הלעמלש ןפואב ,"דאמ ובריו ורפיו"ש דעו ,ב"העב םש םישענ םהש ןפואב ףקות(ב הזיחא)
.הלבגהו הדידממ

םייח ול שי םירצמבש ,63"הנש הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו"ל דימ כ"חא איבמ הזו
.תוימשגבו תוינחורב םייתימא םייחו (65בוט אירטמיגב הרשע עבש) 64םיבוט

"םלועל םהל אישנ ידבע דודו" םע "הדוהי וילא שגיו" לש תוכיישה םג ןבות הזב .אי
:(הרוטפהבש)

םע (66'הל האדוה (ןושלמ הדוהי) י"ע) ולש רשקה י"ע אבש - ףסויל הדוהי תשגה לש ףקותה
חכה תא תנתונה הנכהה יהוז - (ל"על הלגתי הזש יפכ) םלועה תגהנהמ הלעמלש ה"בקה
ולוכ םלועה לכב תומילשה תילכתב הלגתי זאש ;המילשהו תיתימאה הלואגה תאבהל
וחכב שיש) ה"בקה לש ףקותה תומילשל רושקה ,"םלועל םהל אישנ ידבע דודו"ד ףקותה
,תומואה לכ לע םג לעופ הזש ךכ ,(םייכפה תונוצר לש רוביחה ,"השעי ויארי ןוצר" לועפל
לכ חצנו 'וכ 'ה תמחלמ םוחלי" חישמה ךלמש 68ם"במרה ד"ספכו ,67"'ה ינא יכ םיוגה ועדיו"
ודבעלו 'ה םשב םלוכ אורקל הרורב הפש םימע לא ךופהא זא"ש לעופו ,"ויביבסש תומואה
.69"דחא םכש

ךכמ אב (הדוהי תלעמ) "םלועל םהל אישנ ידבע דודו" לש יוליגהל חכהש ,70מ"כב ראובמכו
לש הלעמה תילגתמ ז"יעו ,ףסוימ העפשהה לבקמ הדוהיש ,"הדוהי וילא שגיו" 'יה םדוקש
םגש לעופש ,71הליפתל הלואג תכימס לש ןינעה ד"עו ."םלועל םהל אישנ ידבע דודו" ,הדוהי
,72"אתכירא הלואג" תישענש דע .(דוסי ,ףסוימ) הלואגה ןינע ךשמנ (הדוהי ,תוכלמ) הליפתב
וילא שגיו"בש ,הזב ףיסוהל שי ל"נה פ"עו .74"לאוגה 73ךאלמה" תייהנ המצע תוכלמש
דצמ) הדוהי לש ףקותה רקיעבו םג - ףסוי לש הלבקהו לוטיבהל ףסונ - שגדומ "הדוהי
'יהיש יפכ ,תומילשב ופקת תא תולגל ידכ קר ז"ה וילא קוקז אוהש המו ,(ףסוי לע ותלעמ
.ל"על

,ונתפוקתו ונרודל עגונב "הדוהי וילא שגיו"מ הארוההו דומילה כ"ג ןבוי ל"נה פ"ע .בי
:המילשהו תיתימאה הלואגה ינפל דימ ונדמעב

לכב ויה - תורודה לכב םידוהיו םיקידצ לשו ונמזב יכדרמו ונמזב הדוהי לש ףקותה תורמל
ורשפיא דימת אלש ,ת"ליה ל"ר לארשי לע םהיתוריזגו ע"הוא דצמ ,ץוחבמ תולבגה תורודה
.תוית'ב"העבהו ףקותה לכ םע גהנתהל םהל

ע"הואו ,רבעבש םילובלבה םימייק אלש לעופב םיאור ,הז וננמזבו הז ונרודב כ"אשמ
.םנוצרכ גהנתהל םידוהיל םירשפאמ

יפכ ,"דאמ ובריו ורפיו הב וזחאיו" 'יהיש ,לארשי ינב לש םנוצרב אלא יולת רבדה ןיא ןכלו
;(בלה-בחור) "טייקטיירב"הו ףקותה לכ םע ,תומוקמ כ"וכב לעופב גוהנש

םתטלחה יפכ גהנתהל םידוהיל תרשפאמה ,דסח לש תוכלמ ,(תירבה תוצרא) וז הנידמב ןה
םדוק ויהש תונידמב םג דציכ םיאור תונורחאה םינשבו .םלועב תונידמ כ"וכב ז"דעו ,םנוצרב
.פ"מכ רבודמכו ,ולא תולבגה ולטבתנו ולפנ ,'וכ תולבגה המכ

:הברדאו

ע"הוא לש תולשממה - וזמ הריתי אלא ,םנוצרכ גהנתהל םיישפוח םידוהיהש דבלב וז אל
!הזב תועייסמ

םג םיאור - םהלש תויטרפה תומא 'דב צ"מותה ךרדב גהנתהל םילוכי י"נבש הזל ףסונו
םוקמו םוקמ לכב "הב וזחאיו"ה תא לועפל לק רתויו רתוי השענ תונורחאה םינשבש ,לעופב
לש םינינע לבקל ילכ אוה - ע"הוא ףא אלא םידוהי קר אל - םלועהש ןויכמ ;לבת יוצק לכב
.75חנ ינב תווצמ 'ז - ע"הואל עגונבו ,תווצמו הרות תודהי

אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תעדוה פ"עש - הנורחאל םימעפ המכ וררועו רבודש יפכ - דעו
לעופב הלואגה תא ךישמהל קר םיכירצ תעכו ,הלואגל תונכהה לכ תא ומייס רבכ ,ונרוד
.רשב יניעל יולגב ,(תוימשגמ תישענש תוירמוח) םלועה תוירמוחו תוימשגב

הלואג לש בצמב תולגב םיאצמנ םהש יפכ וליפאו ,תולגב י"נב לש הדובעה ףקות תורמל יכ]
םנשי ;ימשגה ז"הועב שממ יולגב ,תוטשפב הלואגה לש תומילשה וז ןיא ןיידע ירה ,תינחור
םניה י"נבש הז - ללוכ ;76"םהיבא ןחלוש לעמ ולגש םינב" ,תולגד תולבגהה לכ ןיידע
78ןיסוריאה ירחאל 77םיה תנידמל ךלה (ה"בקה) הלעבש ,ל"ר "הנוגע"כ וז הפוקתב
.80[המילשהו תיתימאה הלואגב 78ןיאושינה ויהיש דעו ,(79מ"יציב)

'יהי רבכ ידוהי לכש עבות םלועה לכש ךיא וארי יזאו ,םייניעה תא חותפל קר ךירצ םויה
.המילשהו תיתימאה הלואגד בצמו דמעמהב

תודהי ינינעב דומעל םילוכי םידוהיש ךיא םויכ םיאורש ךכל םעטה אוה אפוג הזש ,רמול שיו
םידמועש ןויכד - םנוצרב אלא יולת רבדה ןיאו - ע"הוא לע םג תוית'ב"העבהו ףקותה לכ םע
יכ םיוגה ועדיו" ,"םלועל םהל אישנ ידבע דודו" דציכ לעופב הלגתי הבש ,הלואגה ינפל דימ
תיתימאה הלואגל תורישי הכילומה הנכהכ ,ונרוד לש בצמב לעופב ףקתשמ הז ןכל - "'ה ינא
.ונקדצ חישמ י"ע המילשהו

ףסוי לש הדובעה ףקות לש עויסה םע דחיש ,"הדוהי וילא שגיו"ב םג זמורמ הזש ,ףיסוהלו
אוביש חישמ ,"הדוהי וילא שגיו"ה תא םג שי ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ - ונרודבש
ךומכ" ,(ונרודבש) ףסוימ חכ תניתנו עויסב אבש ,"םלועל םהל אישנ ידבע דודו" ,שממ בורקב
.81"ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתא"ד (השודקד הערפ) ,"הערפכ

:ונרודל הזמ דומילה םג ןבומ ךכמ

ףקותה תא תודהי ינינעב םיארמש ,"הדוהי וילא שגיו"ד ןפואב םיגהנתמש ז"יע
דודו"ה תא איבמ אפוג ז"ה ,82םלועה ארבנ "לארשי ליבשב"ש ,ידוהי ותויהב תוית'ב"העבהו
."םלועל םהל אישנ ידבע

שגדומ הז ונרודב (םלועה לע י"נב לש תוית'ב"העבהו ףקותה) "הדוהי וילא שגיו"ד ןינעה .גי
םימי 'גה ךותב איה ,תבט 'ז ,וז תבשו ,83"אתבש ימק" ,ישימחה םויב 'יהש) תבט 'ה םויב םג
:(תבט 'המ

ןפואב ,וניאישנ וניתובר לש םיבתכהו םירפסה לש "םייובש ןוידפ"ו רורחשל רושק הז םוי
.(ילרדפה טפשמה תיבב) םימעה לכ יניעל ,ע"הוא (יטפשמ)מ עויסהו אלמה םכסהה ךכל 'יהש

ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ויבא לשו ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש די יבתכו 84םירפס ןיידע םנשי ךא
רבכ םהילא עגונב םגש פ"עא ,םמוקמל ורזחוה אל ןיידעו איהה הנידמב 'יבשב םיאצמנה
.םתוא וררחשיש ,ע"הוא לש םג ,תוכלמה תדוקפ התיה

,איהה הנידמה לש הריבה ריע הלטבתה םינורחאה םימיבש הדבועה םע םג תאז םירשקמו
איהה הנידמה לש םיטפשמו םיקוחה תמיתחו תביתכ פ"ע ,תרחא ריעל התוא וריבעהש דעו
.85(אניד אתוכלמד 54אניד ב"ויכבש)

?םיבתכהו םירפסה לש הבשההו ןוידפה תא זרזל ידכ לעופב תושעל א"ואכ לוכי המ

:הטושפ ךכל הבושתה

ותיירפסלו ותיבל איביש י"ע - ותמגוד ןינע השעי ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכש ז"יע
תיב"ב םדוקמ ול שיש םירפסה לע הפסוהב ,הרות ירבדב םישדח שדוק (יבתכו) ירפס ,ב"ויכו
.ולש 86"םירפס אלמ

ולאכ ןה ,הרותב םישדח םינינע םיספדנ עובש לכבש ןויכמ ,עוציבל לק רבד ז"ה םויכו
ףיסוהל ןכו ,םירפסה תא תונקל לק רבד ז"ה אלימב ,םישדח - רקיעו דועו ,שדחמ םיספדנה
.םירפס תיינקבו תלבקב דועו דוע

סיפדהל הרוה אוהש דעו) ףסכ תולעל ךירצ רפסש הזב ונרוד אישנמ הרבסהה העודיש יפכ]
םלעה ןושלמ ,םלועבש םושמ ,(87ריבסה אוה רבדה םעטבו ,םיסרטנוק המכ ג"ע ריחמה תא
"הוש ןגמ ,ןגמב ןגמד איסא" - 89ל"זחאמב ודוסיו ,ףסכ הלוע בושח רבד ירה ,88רתסהו
,הרות ירבדל עגונב תויהל ךירצ ןכש כ"וכאעו ,(םניח הווש יופירה ,םניחב אפרמה אפור=)
.90[םלועל האופר האיבמ הרותש

תאז םייקלו ,התע רבכ הזב תוטלחהה תא לבקל וליחתיש - חבושמ הז ירה זירזה לכו
םירפס תלבקל יונימה לע (םלשל ןכלו) שארמ הנמזה תיישע י"ע ללוכ ,ירשפאה םדקהב
,("ןטנארעמונערפ" - םירפס המכב ספדנה עודיה ןושלב) כ"חא רואל םיאצויש םישדח
.דימו ףכית םייונמה ותוא םילבקמ רפסה לש רואל האצוהה תעשבו

,םירחאל הנתמכ םיספדנה שדוק ירפס תתל ,לארשי גהנמ תא לצנל רבדה ןוכנו יואר כ"ומכ
.ב"ויכו גח ינפל וא םהלש החמש תארקל ,םינטק םידלי ללוכ

דוע זרזי הז - םישדח םירפס תלבקב ויתולועפ תא ביחרי א"ואכש הז ידי לעש ,ןוצר יהיו .די
םירפסה לכש - ןימינב לש םייובש ןוידפב "הדוהי וילא שגיו"ד לעופב דועיה םויק תא רתוי
"770" ,91"לבבבש וניבר תיב" ,יתימאה םמוקמל םירזוח וניאישנ וניתובר לש םיבתכהו
.וניאישנ וניתובר לש םיבתכהו םירפסה לכל ופרטצי םשו ,92"תצרפ" אירטמיגב

השודק יצוצינה לכ לש םייובש ןוידפה תא ומע הז םייובש ןוידפ איבי שממ דימו ףכיתו
.93םלועב

,94"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,םידוהיה לכ םיכלוה ,שממ שממ דימו ףכיתו
ריע םילשוריל ,השודקה ונצראל ,םהלש םיבתכהו םירפסה לכ ללוכ ,95"םתא םבהזו םפסכ"ו
יוניש ילב 'יתשה ןבא תאצמנ ובש ,םישדקה שדקל ,ישילשה ק"מהיבל ,שדוקה רהל ,שדוקה
,96םלועה תאירב ןמזמ

.שממ דימו ףכית הז לכו

__________
.ב ,גנ ג"חז הארו .(ק"דרה םשב) תישארב פ"ר א"וג .הרי ךרע ולש םישרשה רפס .ח ,טי םילהתל ק"דר האר (1

.29 'ע ב"שת תוחישה רפס .ןושח ב "םוי םויה" (2

.ח"ס םש א"מר .ח"כתס ח"ואוט .ג"פרסו םש ז"הדא ע"וש .דפר ס"ר ח"וא ע"ושוט (3

.ךליאו וט ,זל לאקזחי (4

.הכ ,םש (5

.ונתשרפ שיר (6

.פ"הע י"שרפ (7

.גמ ,אמ ץקמ (8

.דמ ,םש (9

.א ,ו ב"חז .ה ,די חלשב אתליכמ האר (10

.הכ-דכ .בכ ,םש לאקזחי (11

.ז"מ א"פ הריצי רפס (12

.זכ ,זמ (13

.כ ,המ ונתשרפ (14

.אי .ו ,זמ םש (15

.א ,המ םש (16

אתחיתפ .חכ ,ומ ונתשרפ (רעבאב) הדגא שרדמ .זי ,ד"פפ ר"ב האר) םיטבשב ךלמ 'יה הדוהיש ריעהלו (17
.ךליאו ח ,חמ יחיו הארו .(ט ,טמ יחיו י"שרפ .י ר"תסאד

.ו ,במ ץקמ (18

לוטיל םלוע לש וגהנמ .םלוע לש וגהנמכ אלש השע הדוהי" :ס תוא פ"הע המילש הרותב אבוה - שרדמ האר (19
."רובידה לע אלא תושר לטנ אלו תושרב אלש סנכנ הז לבא ,ןיסנכנ ךכ רחאו תושר

רמא ,להבנו עזעדזנ" ףסויש דעו .(ז ,םש הארו .ו ,ג"צפ ונתשרפ ר"ב) "המחלמל השגה .. הדוהי וילא שגיו" (20
!םירצמ ישנא םש ויהש ףא ,(םש) "ינגרהי אמש יל יוא

.י"שרפבו ונתשרפ שיר (21

וינפל ולפיו"ש ,ז"נפלש השרפב (ויחאו) הדוהי לש תמדוקה ותגהנהל האוושהב רתוי דוע טלוב הזב שודיחהו (22
םתאו דבע יל 'יהי" ןימינבש ףסוי ירבד עמש הדוהיש ירחאל תוטשפב השענ סחיה יונישו .(די ,דמ ץקמ) "הצרא
ףסוי ירבד הדוהי עמששכ) דימ :םש ר"ב הארו ."'וג הדוהי וילא שגיו" - זאו ,(ץקמ פ"ס) "םכיבא לא םולשל ולע
.'וכ םלוכ לש םהיניש ורשנ הדוהי סעכש ןויכ ,'וכ לודג לוקב גאשו הדוהי סעכ (ל"נה

ךיאה תורוהלו םוקמ ול תונפל" ,"הנשג וינפל תורוהל ףסוי לא וינפל חלש הדוהי תאו" אקוד ןכלש ,ל"יו (23
.ה ףיעס םינפב ןמקל האר - (ג ,ה"צפ ונתשרפ ר"ב םג הארו .י"שרפבו חכ ,ומ ונתשרפ) "הב בשייתי

.ז ,המ ונתשרפ (24

.נ"שו .207 'ע א"ח א"שנת ש"הס (ד"ודנב) האר (25

.23 הרעהב ןמסנ (26

ר"במ ,פ"הע י"שרפ) "הארוה אצת םשמש דומלת תיב ול ןקתל" ("הנשג וינפל תורוהל"ב) ינשה שוריפ יפלד (27
םוקמ ול תונפל"ד הלועפהב ףסוי יבגל הדוהי לש שודיחה והמ לבא ;הדוהי לש וחכב אקוד והזש ל"י ,(םש
?"הב בשייתי ךיאה תורוהלו

.ד ,ז"טפ ר"ב (28

םגו .(ב"עס ,בי הליגמ) "ידוהי שיא" ארקנ ןכלו ,("הדוהימ ומא") "יתאק הדוהימ" יכדרמש ל"זח ורמאו (29
הדוהי ךייש ןפוא לכב ירה ,(םש בקעי ןיעל ף"ירה 'יפ הארו .א"ע שיר ,גי םש) ןימינבמ 'ילוכ 'יהש העידהל
גער'ב 'ע א"גמ .א ,בפקתת ונתשרפ ת"הוא הארו) ןימינבו הדוהי טבש לע התיה הדוהי תוכלמ ירהש ,ןימינבל
,ןימינבל עגונב 'יה ףסוי םע הדוהי לש וקסע לכש - ונתשרפב םג שגדומ הז ןינעו .((גי 'ע - נ"שת תאצוהב)
ת"הוא הארו .גל-ל ,דמ ונתשרפ) "רענה תחת ךדבע אנ בשי" ןכלו ,(ןימינב) "רענה תא ברע (הדוהי) ךדבע"ש
"'יוה תא הדוא םעפה" ש"ע "הדוהי" ע"והזש ,האדוה םש לע (םג) אוה "ידוהי" :הזל ףסונו .(םש ונתשרפ
.נ"שו .ידוהי ךרע צ"צ-ח"אד םיטוקילה רפס .א ,טצ א"גמ א"ות הארו .(הל ,טכ אציו)

.א ,די הליגמ (30

.ב ,ג רתסא (31

.ג ,םש (32

.ח ,א םש (33

.א"עס ,בי הליגמ (34

.ה ,ב רתסא (35

.ו ,ז םש (36

.חמרתת זמר רתסא ש"לי הארו .(די ,ב"פ) פ"הע ר"תסא (37

.םש ר"תסאל םלשה ףנע הפי 'יפ (38

.טי ,המק םילהת (39

לארשי ללכ בותכה הלתש" ,"ןמהו יכדרמ ןוצרכ תושעל" - שרדמב ןכותה ומכ אוה ארמגה ןכות תוטשפ ירהו (40
,הדועס התואמ ללכ הנהנ 'יה אלד יאדו 'יפוג יכדרמד ,רוסיא רבד ןתותשלו ןליכאהל אלש ונוצרכ ונייהו יכדרמב
.(םש הליגמ א"שרהמ ג"אדח) "תוליכא לכב ונוצרש ןמהב םיבכוכ ידבועה ללכ הלת ןכו

יקוחבו האירבהב תושבלתהב איהש יפכ תוקלא ונייה ,"יתוירב ידימ אצוי יניא ינא ה"בקה רמא"ש המ והזו (41
."ותובשי אל" (בכ ,ח חנ) רמאנ הז לעש ,עבטה

י ,טכ אציו יטנאקרמ ,גי-בי ,א רתסא פ"הע א"מרהל ןיי ריחמ םג הארו .בפק תוא א 'ע א"ואמב אבוה שרדמ (42
.שורושחא ךרע (תורודה רדס לעבל) םייוניכה יכרע .("ורמא הדגאב")

.ה"פר הבושת 'לה ם"במר (43

.א"ע שיר ,גי הליגמ (44

.הכ ,גכ םיטפשמ (45

הזבמנ הכאלמהו בושח אוה) ול הרזש הדובע ז"ע אלא ,איה אלו ,שממ ז"על רבס אוה :א ,יק ב"ב האר (46
.372 'ע א"ח א"שנת ש"הס הארו - .(ם"בשר - רוסיא הב ןיאש אלא הרעוכמו

.כ"מ ה"פ תובא (47

.ןישודיק ףוס אתיירבו הנשמ (48

אבוה ןכו .ל"נה אתיירבו הנשמב (ד"כשת םילשורי ,ילבבה דומלת לש דיה-יבתכ ףסוא) י"תכ ס"שה תסריג (49
.וער זמר 'ימרי ש"לי םג הארו .מ"כבו .םש הנשמל המלש תכאלמב

.א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועיד 'לה ם"במר הארו .ב"ימ ב"פ תובא (50

.ב"ס ו"נקס ח"וא ז"הדא ע"וש .םש ע"שוטו ם"במר הארו .ו ,ג ילשמ (51

.מ"כבו .ךליאו 104 'ע י"ח .932 'ע םש .907 'ע ג"ח ש"וקל האר (52

.במר ס"ר ח"וא ז"הדא ע"וש (53

.נ"שו .ב ,י ןיטיג (54

.נ"שו .ב"ס .ז.ש בשיו פ"ש תחיש םג האר (55

.59 הרעה ןמקל האר (56

.מ ,אמ ץקמ (57

ךייש (דומלת) ףסוי לש ותגרד דצמש ,(ךליאו 218 'ע א"ח נ"שת'ה תוחישה רפס) נ"שת שגיו פ"ש תחיש הארו (58
י"ע אקודו ,(בכ ,זמ ונתשרפ) "הנק אל םינהכה תמדא קר" ןכלו ,תוקדד תוקדב תומילשב לוע תלבק ךפיהד ןינעה
.ש"ייע ,"םינהכה תמדא" םג ררבל חכה השענ הדוהי

כ"חאו וצעוי תויהל יכדרמ תא הנימ שורושחא יכ ,יכדרמ יבגל םג הלעמה התיה הדוהי לצאש ,ל"י תויטרפבו (59
אוה יכדרמ ירה הז טרפבו .(ףסוימ תושר ילב) ומצע חכבו ופקתב 'יה "הדוהי וילא שגיו" כ"אשמ ,ךלמל הנשמ
.ךלמל הנשמ תויהל הערפ י"ע הנמתנש - ףסויל המודב

.מ"כבו .ךליאו ג ,אע ורתי .ב-א ,דס חלשב .ךליאו ב ,זנ אראו א"ות האר (60

.פ"הע י"שרפכ (61

.ךליאו 405 'ע ו"טח ש"וקל הכוראב הארו .י"שר יסופד המכב ה"כו .ז"יפ אשדת שרדמ 'יפכ (62

.יחיו פ"ר (63

.דועו .םש ט"העב האר (64

.יחיו פ"ר ל"זיראהל םיטוקילה רפסו ת"ל (65

.29 הרעה ליעל האר (66

.ונתשרפ תרוטפה םויס - גכ ,ול לאקזחי (67

.א"יפס םיכלמ 'לה (68

.ט ,ג 'ינפצ (69

.האבה הרעהבש םישורד .ךליאו א ,גצ םש ח"ות .ב-א ,דמ ונתשרפ א"ות (70

ט"כרת ףסויל הדוהי תשגה ןינע ה"ד הארו ."הדוהי וילא שגיו" ע"והזד (ב ,הר) ונתשרפ שיר רהזב 'יאדכ (71
ב"רעת ךשמה) ה"ערת ,(ךליאו זפת 'ע םש) ח"סרת ,(ךליאו טיק 'ע ו"סרת ךשמה) ו"סרת שגיו ה"ד .(ךליאו גי 'ע)
'ע ה"ח םש) ה"כשת ,(ךליאו זיק 'ע ד"ח טקולמ מ"הס) ו"לשת ל"נה ה"ד םג הארו .דועו .(ךליאו דצשת ע"ס ב"ח
.(ךליאו חכק

.ב ,ט םש .ב ,ד תוכרב (72

.זט ,חמ יחיו (73

.דירת 'ע חלש .ח-זעתת'א 'ע אשת .ב ,ונש יחיו ת"הוא האר (74

.י"ה ח"פ םיכלמ 'לה ם"במרה ד"ספכ (75

.א"עס ,ג תוכרב (76

םע) רודיס הארו .א ,בכק ב"חז .הנמלאכ התיה (א ,א הכיא) פ"הע ר"כיא .א"עס ,דק ןירדהנס .א ,כ תינעת (77
.ךליאו זמ'א 'ע ('ב ךרכ) ך"נ ת"הוא .ךליאו ב ,חנ (ח"אד

.ו"טפס ר"ומש (78

ז"הדא ע"וש .ג"ה א"פ תוכרב 'לה ם"במר .הנשמב ב ,בי תוכרב) הלילבו םויב - םוי לכב מ"יצי ןיריכזמ ירהו (79
.(א"ס ז"סס ח"וא

,ירשפאה רתיה לכ םישפחמ הז ליבשב רשא ,תונוגע רתיהב לארשי ינבר לש תולדתשהה לדוג עודי ירהו (80
כ"שכמב ןבומ הזמו ."ןנבר הב וליקא אנוגיע םושמ" (נ"שו .א"ע שיר ,ג ןיטיג) ס"שה ןושלבו ,'וכו הזב םיליקמו
.תולגה ןמזבש י"נב לכד ל"ר ןוגיעהל עגונב ו"קו

.א ,יר א"חז (81

.מ"כבו .תישארב פ"ר י"שרפ (82

.א"עס ,וק םיחספ (83

"סרוקיפאל בישתש המ עד" 'יחבבד גוסמ דעו ,שדוק ירפסל םיעייסמש לוח ירפס (לידבהל) םגו ,שדוק ירפס (84
.(ךליאו 192 ע"ס א"ח ח"משת תוחישה רפס - ח"משת שגיו פ"ש תחיש םג האר) ב"ויכו (ד"ימ ד"פ תובא)

ז"יעש הלעמה ינפמ) תפרצ דגנ 'יסור תנידמ ןוחצנב ונוצר םייקתנש ,ז"הדא ןמזב בצמהמ תילכתב ךפיהה (85
תוניעמהו תודהיה תצפהו ש"ריו הרות םוקמ התשענ תפרצ תנידמ םגש - שודיחה הז ונרודבו ,(י"נב לש 'וכ ש"ריב
.'וכו הריבה ריע יונישב ,'יסור תנידמ לש הליפנהו הכפהמה תישענ - התעו ,(.ז.ש בשיו פ"ש תחיש האר) הצוח

.ב חרק אמוחנת - ל"זח ןושל (86

.ה"משת אובת פ"ש .ב"ישת טבש ד"וי תחיש םג האר (87

.מ"כבו .ד ,זל חלש ת"וקל (88

.א"עס ,הפ ק"ב (89

.דועו .א ,דנ ןיבוריע האר (90

.413-425 'ע א"ח ב"נשת תויודעוותה) לבבבש וניבר תיב הז טעמ שדקמ ןינעב סרטנוק הארו .א ,טכ הליגמ (91
.(465-475 'ע ב"ח ב"נשת ש"הס

.ח"ס .ז .ש בשיו פ"ש תחיש .ב"יס .ז.ש חלשיו פ"ש תחיש האר (92

.ב"ס .ז.ש תבט 'ה תחיש האר (93

.ט ,י אב (94

.ט ,ס 'יעשי (95

.ב ,דנ אמוי האר (96Back to "Dvar Malchus"