ה"ב
ב"נשת'ה ,בשיו 'פ "תוכלמ רבד"

שממ לעופב הלואגה תאבהל עגונ וננמזבש םיסנה םוסרפ

:ב"נשת'ה תבט ח"הבמ ,ולסכ ג"כ ,בשיו פ"ש תוחישמ (א
ונרוד אישנ י"ע תודהיה תצפה תלועפב - חישמל ןכומ םלועהש ונרודב יולגב םיאור ןכיה *
תותיחפ תודוא ןקזה וניבר ירבד יפל טרפבו) "תצרפ" תויתוא 770 אירטמיגב ,תפרצ תנידמב
לטבתנ זאו "הנומאהו תרדאה" ןוגינל הנידמ התואד ןונמהה וכפהש הזב טרפבו ,(וז הנידמ
* ןונמיהה

:ימלוע "אסינ ימוסרפ" דמעמב - ב"נשת'ה ולסכ ד"כ 'א םוי תחיש (ב
שגדומו ,הרותה רואב םלועה תא וריאי לארשיש ,לארשיו הרות ליבשב - האירבה תילכת *
* חישמה תאיבל 'יפיצהו הנומאה * צ"מות ינינעל עדמהו 'יגולונכטה לוצינ * הכונח רנב


ב"נשת'ה תבט ח"הבמ ,ולסכ ג"כ ,בשיו פ"ש תוחישמ


תידיאמ םוגרת

"ק"הלב תוחנה דעו" י"ע םגרות
'א קלח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ -
'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס"(ב תידיאב)ו

רודה אוה ונרוד ,םינמיסה לכ יפ-לע יכ ,ןורחאה ןמזב טרפבו ,הנורחאל תובר םימעפ רבוד .א
ינינע לכ תא ומייס רבכ ירהש ,הלואגה לש ןושארה רודה אליממו ,תולגה לש ןורחאה
דימו ףכית ,ונקדצ חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגל םינכומ םידמוע רבכו הדובעה
.שממ

וא דחא םדא קר אלו ,ךכל ןכומ 'יהי םלועה לכש ךכב 'יולת הלואגה ירה :םילאושה שי
הרושק הלואגה ירהש ,םלועה לכ לש אלא ,םלועה לש דחא קלחב קר אל ,םישנא רפסמ
לכב םלועה תומוא לש ןרוריבב םגו ,ץראה תופנכ עבראמ לארשי יחדנ ץוביקב 'יולתו
.תוצראה

רשאמ הלואגל רתוי ןכומ םויכ םלועהש ,םלועב יוניש - םילאושה םילאוש - םיאור ןכיה
!?םימדוקה תורודב

םוקממ תולגב לארשי ינב לש םהיעסמ תולשלתשה תוללכל םעטה םדקהב ןבוי רבדה .ב
:םוקמל

ןיב דרופמו רזופמ") לבת יבחרב תונושה תונידמב לארשי ינב לש םרוזיפש יפ לע ףא
- רתוי הלודג הדיריה םג ךכ ,רתוי בר רוזיפהש לככו ,הדירי אוה תוינוציחב ירה ,(1"םימעה
שוריפה עודיו ,"תומואה ןיבל ןרזיפש לארשיל ה"בקה השע הקדצ" יכ 2ל"זח םירמוא ירה
,םוקמו םוקמ לכב לארשי-ינב לש םתדובע ידי-לע האבש הלעמה ללגב והזש ,3ךכב (ימינפה)
יגהנמב (הכלהה יפ-לע רתומה ןפואב) "םישבלתמ" םהו הרז הנידמב םיבשייתמ םה רשא
יפל ,ונינע יפל םוקמו םוקמ לכב ,('וכו לוח ינינעב הנידמה תפשב םירבדמ) הנידמהו םוקמה
.םוקמה ישנא תונוכתו םוקמה תנוכת

לכב לודג רקיע הזו" ,5תקספנ הכלההש דע ,"'יסומינב ךלה אתרקל תלזא" - 4ל"זח ירבדכו
לודגה רקיעה" ,"גהנמה רחאו םוקמה ותואב םדא ינב ןושל רחא ןיכלוה ,ןתמו אשמ ירבד
יבשות בור םה רשא) םלועה תומוא לש הנידמה יגהנמ ,6"הנידמה גהנמ אוה(ש) ולא םירבדב
ויהי ךישעמ לכ" ירהש ,'תי ותדובעל וללה םלועה יגהנמ תא לצנל ידכב ,(ץראל-ץוח תונידמ
.תווצמו הרותב "ףיסוי" םג הזש - דע ,8"והעד ךיכרד לכב"ו 7"םימש םשל

אלא ,תומואה ןיבל לארשי תא ה"בקה הלגה אל" 10ל"זח רמאמ רואיבב 9תודיסחה ןושלכו
ינינע לכב םייוצמה השודקה תוצוצינל סחייתמו זמור "םירג" ."םירג םהילע ופסותיש ידכ
ךכזל ,ררבל ידכב הז ירה ,םלועב םינוש תומוקמב "לארשי תא ה"בקה הלגה"ש הזו ,םלועה
ןיבל ןרזיפש לארשיל ה"בקה השע הקדצ" ןכלו .הזה םוקמב םייוצמה תוצוצינה תא תולעהלו
םייוצמה השודקה יצוצינ רוריבב םתדובעמ הלעמה תפסוותמ הז-ידי-לע יכ - "תומואה
.םוקמו םוקמ לכבו הנידמו הנידמ לכ (יגהנמ)ב

ןפואל דע - םלועב תובר תונידמב םיבשייתמו םירזפתמ םידוהיש ךכב הלעמה תנבומ הזמ
םתדובע ידי-לע אקווד יכ - (11בקעיל ה"בקה תכרבכ) "הבגנו הנופצו המדקו המי תצרפו" לש
ז"יע ,(ונינע יפל םוקמ לכב) תימינפ תושבלתה לש ןפואב םלועה תונידמ לכב לארשי ינב לש
,םוקמה יגהנמ יפל םירתומה םינינעב םיגהנתמו ,תאזה הנידמב םיררוגתמו םיבשייתמש
יפל םוקמו םוקמ לכב (הלעמל הטמלמ לש ןפואב) ךוכיזהו רוריבה תא לועפל ידוהי לוכי
,םיבר ןושל - "םינותחת" 12"םינותחתב ךרבתי ול הריד"ה תלעפנ תאזכ הרוצבו ,אוה ונינע
וא ,יארע ןפואב אוהה םוקמב םיאצמנ רשאכ ןכ-ןיאש-המ .אוה ורדג יפל (םוקמ) ןותחת לכ
העשב לועפל ןתינש יפכ הרוצ התואב םש לועפל םיחילצמ אל ,רחא םוקממ םש םיעיפשמש
.םוקמה יגהנמב םיאצמתמו ,תובשייתהבו תועיבקב םש םייחש

:תוטשפב ןבומכו ,הדובעה תחלצהו ףקותב ,וז ךרדב הדובע ידי-לע ,ףסותמ - הזל ףסונ
תונוכתה תמחמ אוה ירה הנידמל הנידמ ןיבש (הרות יפ-לע) םיגהנמה ילדבהל םעטה
םיגהנתמשכ ,ןכלו .(הזב אצויכו םוקמה ישנא תנוכת ,םוקמה תנוכת) הנידמה לש תודחוימה
ןכל .הריתי החלצה רבדה איבמ - הז םוקמ תנוכתל רתוי םיאתמה - םוקמה גהנמ יפ לע
יגהנמ תא לצנל םג ךירצ אוהש דע ,הנידמה גהנמ יפל גהנתהל ,הז םוקמב יוצמה ,ידוהי ךירצ
םאתהב ותדובעב םג החלצה תפסות רבדה איבמ ךכ ידי-לע ירהש ,ולש 'ה תדובעב םוקמה
.םוקמה יגהנמל

ךפהנ םוקמה גהנמש ,לעופ - םוקמה יגהנמכ גוהנל ךירצש איה הכלההש ,אפוג הזש דע]
הכלהה ,הכלהל הריתס םושמ רבדב ןיאש ולא םירקמבש ,רמולכ .הרות יפ לעש הגהנהל
.[ןתמו-אשמ ינינעב הנידמה יגהנמ יפל גהנתהל ידוהי תבייחמ המצע

תימינפה הלועפה (א - םיבלשו םינינע ינש תוללכב שי (םלועב םוקמ לכב הדובעב) אפוג הזבו
לוכי הז רבד לבא .םוקמה ירדג יפל ,ןותחתה םוקמב וליפא השודק םירידחמש .ןותחתה םע
רחאל .וילע עיפשמה ןוילעהמ לבקמ קר אוהש אלא ,ןותחת ראשנ ןותחתהש ןפואב תויהל
םוקמהש ,ךכ ידכ דע אוה ךוכיזהו רוריבה - (ב ;רתוי תילענ הדובע תויהל הכירצ ןכמ
םש םימיקמש ידי-לע ,תווצמו הרות לש םוקמ השענ (תודחוימה ויתונוכתב) ומצע (ןותחתה)
םוקמהש ךכ .'וכו תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתב ,םידסח תולימגו הליפת ,הרות לש תודסומ
הריתיו .רתוי ןוילע(ו ינש) םוקממ (השודק לש) העפשהל קוקז וניאו ,ימצע ןפואב וליאכ השענ
ומכ השענ םוקמהש ,ומצע ןותחתבש הלעמה תא םילגמש ןפואב אלא ,"וליאכ" קר אל - וזמ
תווצמו הרותב םילעופ םוקמה ישנא :הברדאו ,(13ךרבתי ותומצעל הריד) ומצע םצעה
םוקמה לש ("'יסומינב ךלה") םידחוימה םיכרדהו םיגהנמל םאתהב ,תימצעה םתמזוימ
.םירחא תומוקממ הז םוקמ דחייתמ םהבש ,אוהה

רוזיפ 'יה אל םימדוקה תורודב .ונינפלש תורודה יבגל הז ונרוד לש יוליעה ןבוי הז יפ לע .ג
ןמזב יעבימ אל .הז ונרודב םייק אוהש יפכ לבת יווצק לכב לארשי ינב לש לודג הכ
תורודב וליפא אלא ,(התביבסו) לארשי-ץראב ויה לארשי-ינבשכ ,םייק 'יה שדקמה-תיבש
יצחב קר םינפ לכ לע ,תומייוסמ תונידמב קר םידוהי וררוגתה תולגה לש םינושארה
תובר תונידמב םידוהיה ורזפתה - רתוי םירחואמה תורודב ןכ-ןיאש-המ ;ןוילעה ץראה-רודכ
תפסות התשענ רודו רוד לכבו ,('וכו הקירמאב) ןותחתה רודכה יצחל ועיגה םגש דע ,רתוי
הרות םש םימייקמ םהו ,שממ לבת יווצק לכב םייוצמ םידוהי רשאכ - ונא ונרודבש דע ,ךכב
תודסומ ,םיקהל םיכישממו ומיקהש דעו ,םוקמה יגהנמ יפל תושבלתה לש ןפואבו ,תווצמו
.ונינע יפל םוקמו םוקמ לכב תווצמו הרות לש

תורודה תמועל ונא ונרודבש יוליעה תא םיאור - לק עגרל וליפא - תאזב םיננובתמשכ
.םלועבש הנידמו הנידמ לכ לש ךוכיזהו רוריבה שי רבכש תאזב ,ונינפלש

ירה ,םירוריבה לכ תא ומייס רבכ ,םינמיסה לכ יפלש ,(םימעפ המכו) ליעל רבודמה יפ לעו
.הלואגה תארקל רבכ ונא םייוצמ עודמ ןבומ

- םלועה רוריב תומילש - ל"נה ןינעה .14תוטרפו תוללכ לש ןפואב םייונב םינינעה לכ .ד
.תפרצ תנידמ לש הרוריבב דחוימב ףקתשמ

:תפרצ תנידמ שרופמב הרמאנ (הרבעש תבש תרטפהבש) הלואגה ידועיימ דחאבש ,םידקהבו
ןויצ רהב םיעישומ ולעו ,בגנה ירע תא ושרי 'וג תפרצ דע 'וג לארשי ינבל הזה לחה תולגו"
.15"הכולמה 'הל התיהו ושע רה תא טופשל

תוכייש תמייקש ןבומ ,תפרצ לש הלואגהו תולגה תא טרפמ איבנהש הזמ :ןיבהל ךירצו
הנימ-אקפנ יאמל ,16תפרצל םידוהי ולגוה תולגה תליחתב םא וליפא ירהש ,םהיניב תדחוימ
טעמכ ינפל תולגה תלחתהב אל) קסועש דועייב טרפבו ,קוספב רבדה לש תשרופמה הרכזהה
!הלואגב (אלא ,הנש םייפלא

תישאר) "הזה לחה תולג"שו ,תפרצ םע הרושק איהש רכזויש בושח הלואגבש ,ןבומ הזמ
לעפנ - הכולמה 'הל התיהו - םלועה רוריב תומילש יכ ,םעטה רמול שיו .תפרצב 'יה (תולגה
.ןמקלדכ ,תפרצ(ב לארשי ינב) לש 'ילעו רוריבה ידי-לע

סחיה יבגל ,תפרצ תנידמל הז ונרודב לארשי לש סחיב יונישהו שודיחה רואל ונבוי םירבדה .ה
.ןקזה ר"ומדא לש ורודב 'יהש

ראצהו יתפרצה ןוילופנ ןיב המחלמה הללוחתהשכ ,ןקזה ר"ומדא תפוקתבש ,17עודי
םבצמ תבוטל יכ ,(18לארשימ רחא לודג רבסש יפכ אל) ןקזה ר"ומדא רבס ,יסורה רדנסכלא
.הלפמ לחנת תפרצשו ,חצנת 'יסורש ףידע םימש-תארי ינינעב לארשי ינב לש ינחורה

,לארשי ןרק םרויו לארשיב רשועה הברוי (20טראפאנוב) פ"ב חצני םא" :19שודקה ונושלבו
יכ םא (רדנסכלא) 'א חצני םאו ,םימשבש ןהיבאמ לארשי לש ןבל וקחרתיו ודרפתי לבא
לארשי לש ןבל ודקעתיו ורבחתיו ורשקתי לבא ,לארשי ןרק לפשויו לארשיב ינועה הברוי
."םימשבש ןהיבאל

לכמ ל"ר שפוחה חור תא האיבמכ המצע הדימעה (ןוילופנ תושארב) תפרצ יכ ,'יה ךכל םעטה
ףקות" תא התוויהש - (ןוילופנו) תפרצ תוכלמ לש וז הפילקו .ה"בקהב הנומאו תד ינינע
רמול 'וכ ותרובגו וחוכ לע ךומסלו תולתל תואשנתהו תואג"ה תמחמ "השקה ןידהו הפילקה
,(בירחנס תפילק תמגודב) "'וכ םיקלאב ןוחטבו הנומאו החגשהה קלסמו ידי םצועו יחוכ
לכל עגונ רבדה אלא ,'וכ ינמז ןינע קר התיה אל - 21יעצמאה ר"ומדא תאז ראבמש יפכו
.הז ירחאלש תורודהו םינמזה

רובעכ ,השענ הנממ האצותכ רשא) ט"מקת תנשב תיתפרצה הכפהמה ,םימיה ירבדב עודיכ
איבהש יללכ ןינע ,תיגולואידיא הכפהמ םג התיה (תפרצ לש הגיהנמל ןוילופנ ,םינש רפסמ
ותתשוה םהילעש םיירקיעה תוערואמה דחא התיה וז הכפהמ .ולוכ םלועב ירקיע יוניש ומע
:הזה םויה דע ,"תוברת"הו "ינרדומה םלועה" לש הגהנהה תודוסי

ךלמ ידיב הרוסמ (םלועה תונידמ בור תולשממו) תפרצ תלשממ התיה תיתפרצה הכפהמה דע
םדאה ינבש ,ךכ לע תססובמ התיה הכפהמה .םתעדב הלעש לככ הוגיהנה םהו ,הכלמו
םתטילשמ הנידמה תא ררחשל ידכ הכלמהו ךלמה תא וחידה ןכלו ,םנוצרכ גהנתהל םיישפוח
.הנידמה ישנא לכ תא גציימה רוביצה ידיל רובעת הנידמה תלהנהשו ,םתלשממו

איבמ 'יה רבדהו ,'וכו רשויו קדצבו ,תוימשגב שפוח ףסותמש ,אוה ךכב ןורתיהש יפ לע ףא
- 'הב ןוחטבהו הנומאה דוסי לע תתשוה אל רבדהש ןויכמ ירה - לארשי ינבל תורישעו תוריח
,תד ינינעמ שפוח ,22תוינחורב שפוחל השיג (ןוילופנ ידי-לע דחוימבו) ומע רבדה איבה
םינמזבו אוהה ןמזב תונידמ המכו המכ דוע לע עיפשהש רבד .'וכו תורקפהו לוע-תקירפו
.הז ירחאלש

הסובת ולחני יכ ללפתהו ,תפרצ תוכלמל ףקותה לכב ןקזה ר"ומדא דגנתה הז תמחמו
.המחלמב

ותיב ינב לכ םע ןקזה ר"ומדא חרב ,םתטילש תחת תויהל בריסש תאז ללגבש ,ךכ ידכ דעו
העריא ,24ולא םידודנו החירבמ האצותכ ,עבטה ךרדבש דעו) .23ידאילמ (ויסכנו ושוכר לכ םע)
.(תבט ד"כב אנעיפ רפכב ןקזה ר"ומדא לש ותוקלתסה ךכ רחא

.'יה ךכו .המחלמב חצנת 'יסורש ,25העובש ידכ דע (יעצמאה ר"ומדאל) חיטבה ןקזה ר"ומדאו
התיה תפרצ םא תטשפתמ התיהש ,'יוצר יתלבה םתעפשהמ םידוהיה זא ולצינ ךכ ידי-לעו
םהיבא לא םבל בוריקב םתדובע תא ךישמהל ךכ-רחא ולכי לארשי ינבו ,'יסור תא תחצנמ
וניאישנ וניתובר תועצמאב איהה הנידמב תודיסחה תרות יוליג ידי-לע - דחוימבו .םימשבש
.ןקזה ר"ומדא לש ומוקמ יאלממ

וחוכב ,תפרצ יפלכ סחיב ,הז ונרודב דחוימב ףסותינש שודיחה תא םיאור הז-יפ-לע .ו
.26ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותוחילשבו

לעש הגהנהל הדגנתהו ,"'וכ הפילקה ףקות" םהה םינמזב התיה וז הנידמש ךכ לע טבה ילבמ
ותודגנתה תא ןקזה ר"ומדא עיבה ךכ ןיגבש ,'וכו תודיסחה ךרדב טרפבו םימש-תארי יפ
אל תפרצב בצמהש ,לעופב ואר - 27ןכמ רחאלש תורודב םגו ,(ה"ס ל"נכ) הנוחצנל הפיקתה
(ןקזה ונבר לש ומוקמ-יאלממ) ונאישנ וניתובר לצא םגו ,'וכו םימש תאריל ךכ לכ לגוסמ 'יה
- 28תפרצב תודיסחה תרות תצפהו יוליג ןינע תועיבקב (ךכ ךכ) 'יה אל

םוקממ) עיגה השודקה רואש קר אל רשא ,הצקה לא הצקה ןמ הנורחאל הז בצמ הנתשנ
ימייקמו (הרותה תוימינפו הרותד הלגנ) הרות ידמול םידוהיש אלא ,םש םג ריאהו (רחא
ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותוחילשב - דחוימבו ,ןמז ךשמל םש ובשייתה םימש-תאריב תווצמ
,'וכו הרות ישודיח תביתכבו ,רודיהב תווצמה םויקו הרותה דומילב םש וקסעו ,ונרוד אישנ
םתוא וסיפדהש ךכמ האצותכ ,םהב דומלל םילוכי (םירחא תומוקמב) םיפסונ םידוהי םגש
.הזב אצויכו ןכמ-רחאל

םידוהי םש ובשייתהו תיטרפ החגשהב םשל ועיגה ,'ינשה םלועה תמחלמ רחאל - דחוימבו
הרותה תצפה לש ,תודהיו הרות לש זכרמו םוקמל הכפהנ וז הנידמש דע ,תונוש תונידממ
לש תודסומ יוביר םש ומיקהש ז"יע ,דחוימב תודיסחה תונייעמ תצפה לשו ,ללכב תודהיהו
"םימימת-יחא" םג ,"שטיוואבויל םימימת-יכמות" תבישי - דחוימבו ,ללוכ ,הליפתו הרות
- ךכל ףסונו ,שדוקה תרהט לע ללכב ךוניח תודסומ ןכו .םיפינס המכו המכ םע ,הזב אצויכו
.רואו ףיסומו ךלוהד ןפואב הז לכבו הרותה תוימינפבו הרותד הלגנב םירפס םש םיסיפדמ

רודמש ,םלועה תוללכב םדאה תדובעל עגונב הזש םשכ :רבדבש שודיחה ןבומ ל"נה יפ לע
,שקבתמה רוריבה תא םש לועפל ידכ ,רתוי םיקוחרו םישדח תומוקמל םידוהי ועיגה רודל
םג םילצנמ ,"'יסומינב ךלה"ו אוהה םוקמב םיבשייתמש העשב אוה רוריבה תומילש ירהש
וניתובר לש םתדובעל עגונב םג ךכ - (ב"ס ל"נכ) 'ה תדובעב ףיסוהל ידכ םוקמה יגהנמ תא
ךכב ףסותנ תורודה ךשמב רשא ,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב וניאישנ
התיה איהש ךכ לע טבה ילבמש .תפרצ לש הרוריבל םג ועיגה הז ונרודבש דעו ,רתויו רתוי
תאז ללגבש) 'וכ םימש תארי ינינעל הריתס זא וויה הלש םוקמה יגהנמו ,רתויב ןותחת םוקמ
וחוכב) ונרודב םידוהי וז הנידמב ובשייתה םוקמ לכמ (תפרצ לש הנוחצנל ןקזה ונבר דגנתה
תא ולצינ - הברדאש דע .התוא וככיזו ורריבו ,(ןמקלדכ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד אישנ לש
תרות תצפהבו תודהיהו הרותה תצפהב ףיסוהל ידכ ("'יסומינב ךלה") םוקמה יגהנמ
.תודיסחה

:ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ומצע רודה אישנ לצא רדסה 'יה הזש ,ךכמ עבונ הזל חכהש רמול שיו .ז

וליפא .'יסור תנידמב 'יה ,ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,וניאישנ וניתובר לש עובקה םמוקמ
לע ,יארע ןפואב קר הז 'יה - 29ש"רהמ ר"ומדאמ ליחתהש רבד - איהה הנידמהמ ואצי רשאכ
.רוזחל תנמ

,'יסור תנידממ ומוקמ תא רקעש - וינפלש םיאישנה יבגל שודיחה ףסותנ ונרוד אישנ לצא
ךרעב לש ,תופוקת שולשל וקלחתה ותואישנ תונש - תוללכבו .תורחא תונידמב בשייתהו
,'יסורב רקיעב - (ח"פרת - פ"רת) הנושארה הפוקתה :(30םעפ רבודש יפכ) םינש רשע
- (י"שת - ש"ת) תישילשה הפוקתהו ,ןילופב - (ש"ת - ח"פרת) 'ינשה הפוקתה
.תירבה-תוצראב

םוקמה תונוכתו יגהנמ יפל תושבלתהה תויהל הכירצ םוקמ לכבש ,ליעל רבודמה יפ-לעו
תודהיהו הרותה תצפה לש הדובעה ןפואב םוקמל םוקממ םייוניש ויה ,("'יסומינב ךלה")
.בשייתנ וב רשא םוקמל םאתהב ,הצוח תונייעמה תצפהו

'יסורמ לחה ,םינוש הדובע ינפואב תושבלתה התיה ומצע ונרוד אישנ לצאו ליאוהש ,רמול שיו
רודכ יצח ,תירבה-תוצראל דע ,ונאישנ וניתובר לכ םתדובע תא ודבע הבש ,(ויתובא םוקמ)
ןותחתה לש םג ,םלועבש תומוקמה לכ לש רוריבה לועפל חכה תא רבדה קינעה - ןותחתה
.הזב אצויכו תפרצ תנידמכ רתויב

יפכ - (ללכב הז ינפלש תורודהו) ןקזה ר"ומדא לש ורוד יבגל הז ונרוד לש שודיחה והזו
:תפרצ תנידמ יפלכ סחיב יולגב תאז םיאורש

תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפה לש הדובעה ידי-לע ושענש ךוכיזהו רוריבה ירחאל
םלועה לכב םג ךוכיזו רוריב הלעפש הדובע ,ןקזה ר"ומדאמ תורוד המכו המכ ךשמב הצוח
לש רוריבה תומילש 'יהת זאש הלואגל םיברקתמש לככ :רקיעו דועו ,(הטמל הלעמלמ ךרדב)
,רתוי הלענ ,ףסונ חכ ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תאמ לבקתנ ,הז ונרודב ירה - םלועה לכ
.תפרצ תנידמ לש רוריבה תא םג לועפל

המכ עסנש 32עודיכ ,31ש"רהמ ר"ומדא לצא דוע הזב הדובעה הליחתה - רתוי תוללכבו
,(תודיסחה תרותב םינינע םש לעפו בשחש הזל ףסונ) הבושת-ילעב םש השעו תפרצל םימעפ
םשש דעו ,תובר םימעפ םש 'יהש ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ידי-לע - רתוי דוע ךכ רחאו
.34ךשמההמ קלח בתכ םג םשו ,33עודיה ב"רעת ךשמה לש "ןינב"ה 'יה (ןאטנעמב)

הצפה לש ןפואל דע ,35ימינפ ןפואבו תובשייתהו תועיבק לש ןפואב - רוריבה תומילשו רקיעו
המכ תפרצב 'יהש הזל ףסונ רשא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע ,ונרודב השענ -
םש ויח רשא ,ותיב ינבמ םיחולש םשל חלש - 37תוחישו 36תודיסח ירמאמ םש רמאו ,םימעפ
יבתכ םשל חלש ןכו ,הרותה תוימינפו הרותד הלגנ דומילב םתדובע ודבעו ,38םינש המכ
םימעפ המכ רבודמכ] 39סופדל םינינע המכ ונכוה םג םשו ,ולש שדוק תורגיאו תודיסח
רתוי םאתומו םישנא לש רתוי לודג יובירל עיגמ אוהש ,די-בתכ יבגל סופדבש רבד תלעמב
הלאו ,בתכה םלצא חנומש הלא - הלוגס ידיחיל קר ךיישש ,די-בתכ ןכ-ןיאש-המ ,םהילא
תררועמה תדחוימ תוביבח הזב שיש ,שדח רבד םיסיפדמ רשאכ טרפבו .וב אורקל םילוכיש
.סופדל ואצי (ךכ-רחא)ו םש ובתכנש הרות ירבד המכו המכל ףסונב ,[40םדאה עבטב תונרקס

ךותמ אקוודו "'יסומינב ךלה" ידי-לע תושבלתה ךרדב ךוכיזו רוריב םש ולעפ - תוללכבו
ךרדה תא ץרפ רשא רבד ,'יבו 'ינימ ,ימינפ ןפואב רוריבה תא לועפל ידכ ,רודיהו םימש תארי
.תפרצ תנידמ לש הפילקה ףקות תא ךפהלו רובשל חכה תא ןתונו

רודכ יצחל ,תירבה-תוצראל עיגה ר"ומדא ח"ומ ק"כש ירחאל לעפנ תומילשב הזב יוליגהו
םיחולש חלשו הנימו ,תודסומ דועו םימימת-יכמות תבישי (תפרצב) םש דסיו ,ןותחתה
דחוימב תודיסחה תרותו ללכב תודהיו הרות ץיפהלו ,תודסומה תונבלו םש בשייתהל תנמ-לע
לכב הבורמהו הלודגה החלצהה תא ,תונורחאה םינשב טרפבו ,שחומב םיאורש יפכו -
ןפואב ,תונידמ דועו ,תפרצ תנידמב הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפה לש תולועפה
.רואו ףיסומו ךלוהד

תויהל ךירצ הז לבא) ןותחתב םג השודק ךישמהל חכ ןתונ ונרוד אישנש הזל ףסונש ,ןפואל דע
םוקמבש ,חכ אוה ןתונ - (ונרוד אישנ לש ומוקמ ,ינש םוקממ תכשמנ השודקהש ןפואב אקווד
ומכ ,םש םימימת-יכמות תבישי דוסיי ידי-לע ,הרות לש רוקמו םוקמ ותוא ושע אפוג הז
,רוקמהמ העפשהל קקדזהל ךרוצ ןיאו ומצע רבד ותוא הזש וליאכ ,41הליחתכל שטיוואבוילב
.ומצע ןינעה ומכ קוידב השענ אוהש ןויכ

,תודיסחה תרותו הלגנה תרותב ,הרות ירבד (רבעב םג וסיפדהו) םש םיסיפדמ - הזל ףסונו
םלועה לכל הרות ינינעל רוקמ םישענ 'וכו תפרצש ךיא שיגדמ הז םגש ,הרות ישודיח - ללוכ
תויתואו םהב דומלל םילוכיו ,םש םיסיפדמש הרותה ינינעמ םילבקמ םירחא םגש ,ולוכ
.'וכו 42תומיכחמ

ק"כ רשא תוחוכה לש לעופב יוליגה ןה ,וישכע םש תוליעפה לש תוחלצהה ,ליעל רומאכו
אישנהו - רודה אישנ ותויהב רשא .43הז ינפלש םינשב םש עיקשה ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ
,ולוכ םלועה לכב רוריבה תא לועפל ידכ רודה ישנא לכל םצעה חכ תא אוה ןתונ - 44לכה אוה
.ל"נכ ,ומצע םצעה הלגתמ הזה םוקמבש ןפואל דע .ןותחת יכה םוקמב םג

ןפואב לבא) ןותחתה רוריב (א) :רוריבבש ולא םינינע ינש - תויטרפבו] הזש רמול שיו .ח
םג זמורמ [ןוילעה םע דחא רבד השענש ןפואב ,ןותחתב םצעה יוליג (ב)ו ,(ןותחת ראשנש
:"תפרצ" םשב

עגונב רמאנש יפכ ,ךוכיזו רוריבו ףוריצ לש ןינעה תא אטבמש ,ףוריצ ןושלמ איה "תפרצ"
רוריבה תומילש ידי-לע האב ה"ה הלואגהש ."םיבר ופרציו ונבלתיו וררבתי" - 45הלואגל
.(א"ס ל"נכ) םלועה לכ לש ףוריצהו

,(770) םיעבשו תואמ עבש אירטמיגב םג איה "תפרצ" :(זמרהו תוחצה ךרד לע) ףיסוהלו
עבש) האממ לולכ דחא לכש יפכו ,(םיעבש) רשעמ לולכ דחא לכש יפכ ,עבש רפסמה תומילש
תונידמה לש ןרוריבבש ,זמרמ הז רבדש רמול שיו .(םיעבשו תואמ עבש) דחי םהינשו ,(תואמ
.םיטרפה יטרפו םיטרפה לכב ןינבה ימי תעבשב ארבנש םלועה לכ רוריב םלשנו רמגנ וללה

דבעו יח וב רשא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש תיבה רפסמ והז - "770" :ןכ לע רתי
רודכ יצח) תירבה-תוצראב ,ןיד אמלעב ותויח םייח לש תונורחאה םינשה רשעב ותדובע
לש רוריבה לע ףסונ] ףוריצו רוריבבש (הלענה) ינשה ןינעה לע זמרמ הזש ,רמול שיו .(ןותחתה
("770") םצעה ומכ השענ אוהש ,[ןוילעל ךרעב ןותחת ראשנש ןפואב לבא ,רתויב ןותחתה
.לבת יוצק לכב הזה ןמזב הצוח תונייעמה תצפה לש הרוקמ ,ונרוד אישנ לש תיבה ,ומצע

םוקמה תונוכת תא םילצנמ - "'יסומינב ךלה"ב הריתי השגדהב דמוע הז ןינעש ,ףיסוהל שיו
םוקמהש שגרומש ןפואב ,הז םוקמב (תוהמו תומצע לש) םצעה תא תולגל - אתוילעמל אפוג
איה ותשגרה רשא ארבנה שיבש הלעמה ךרד-לע) תווצמו הרות ינינע לכב "עובק" השענ
לולע וניאו ותומצעמ אוה 46ותואיצמ"ש 'תי ותומצעמ ורוקמש ןויכמ ,"ותומצעמ ותואיצמ"ש
.(47"ו"ח ול המדקש הליע הזיאמ

דצמ .םצעה חכל םיקוקז ,רתויב ןותחתה רוריב תא לועפל ידכ :אילת אהב אהש ,רמול שיו
אוהש םוקמב תוקלא ךישמהל םילוכי - ןותחתל ןוילע ןיב קוליח שי הבש - םייוליגה תניחב
ףרצלו ררבל רשפא (ןותחתו ןוילעמ הלעמלש) םצעה חכב ןכ-ןיאש-המ ;הזל רשכומ ילכ
:ךדיאל םג ןכו .ומצע םצעה תא םש ךישמהל - הזמ רתוי דעו ,ילכ וניאש ןותחת םוקמ וליפא
.םלועה לכב רוריבה תא לעופ רשא ,םצעה הלגתמ - ןותחת יכה םוקמה תועצמאב אקווד

ןויצ רהב םיעישומ ולעו" - הלואגב םלועה לכ לש רוריבה תומילשש המ םג ןבוי הז יפ-לע .ט
תושבלתה ךרדב רוריבב יוטיב ידיל האבו 'יולת - "הכולמה 'הל התיהו ושע רה תא טופשל
ףקותו) רתויב ןותחתה םוקמה איהש ןויכמ (א) :ל"נה םינינעה ינשבו - "תפרצ" תולג לש
המשב זמורמכ ,םלועה לכ לש םירוריבה תומילשו רמג הדי-לע םילעפנ - (םלוע לש הפילקה
םצעה יוליג םג זמורמ ("770" אירטמיגב) תפרצ לש רוריבב (ב) .רוריבו ףוריצ ןושלמ "תפרצ"
תא םיכישממ םוקמו םוקמ לכבש ןפואל דע ,תומילשב םינינעה לכ תא ררבל חכה תא ןתונש
.םצעה יוליג

רוריבה תא רשב יניעל יולגב אטבמ רשא אלפ רבד ואר - ידוהיה לע רתוי דוע לקהל ידכ .י
.תפרצב ולעפש ל"נה הכיפההו

תורודב ומכ) םיסינ השעמ םויכ םיאור אל עודמ ,םיננואתמה הלאל הנעמ םג והזו]
:[תכרפומ וז הנעט יכ הארמה ,סנל אמגוד - ןלהל רמאנב - ירה .(םינושארה

לכ לש דחוימה לגדה ךרד-לע] "הנידמה ןוגינ" ,דחוימ ןוגינ שי הנידמ לכלש םסרופמו עודי
יבשות רשאכ וא ,הנידמה םעטמ ימשיר ערואמ וא הפיסאב םינגנמ וא םירש ותואש ,[הנידמ
לש םיגיצנו חכ-יאב רשאכ ז"דעו ,םימייוסמ םיימשר תוערואמב וידחי םיפסאנ הנידמה
.הזב אצויכו ,תורחא תונידמל םיעסונ הנידמה

תפרצ תנידמ לש הנוגינ המכו-המכ-תחא-לעו .הנידמה לש אמגוד גציימ הנידמה ןוגינש ,ןבומ
.48הכפהמה תעב רבחתנ ןוגינהש ,עודיכ -

,רמול שיו ,הלעמל רש שי הלודג הנידמ לכלש 49עודי ירה - םינינעה תוימינפ יפ-לע טרפבו
.50הנידמה ידי-לע רחבנ רשא ,הנידמה ןוגינ םע רושק ןכ םג הזש

םע - הכפהמה ןוגינ - תפרצ תנידמ לש הנוגינ תא רישל םידיסח וליחתה 51םינש המכ ינפל
.52"םימלוע יחל תראפתהו הליהתה . . םימלוע יחל הנומאהו תרדאה" םילימה

ןוגינב יוניש הללוח תפרצ תנידמ :רתויב יאלפ רבד שחרתה - ןכמ רחאל רתויב רצק ןמז
.53ל"נה הנידמה

שיגרה ,(ל"נכ) השודקל ךפהתנ ןוגינהש ירחאלש ,םידיסחה ינקז םיריבסמ - רבדה תביסבו
,השגרהה דצמ ,ןוגינב יונישה תא הטמל םרג הזו ,תפרצ תנידמ לש הלעמל לזמהו רשה תאז
ללוכ ,תוידיסח תויודעוותה תעב םירש רשא ידיסח ןוגינ ,השודקה םוחתל ךייש השענ ןוגינהש
!המצע תפרצ תנידמב תויודעוותה תעב - םג

:ןקזה ר"ומדא לש ורוד יבגל הז ונרודב השענש ינוציקה יונישה תא יולגב םיאור ךכ ךותב

ותוא םירשו ,"םימלוע יחל הנומאהו תרדאה" - השודקל ותוא וכפהו הזה ןוגינה תא וחקל
הרות ינינעב תוררועתה ירבד םירבדמ ןהבש ,תוידיסח תויודעוותה תעב (תועונת ןתואב)
.תודיסחה תרותו תווצמו

והזש םיבשוח םהו ,"םש-יא"מ חקלנ הז ןוגינש ללכ םיעדוי םניאש הלאכ שיש ,ךכ ידכ דעו
םילגוסמה הלא ידי-לע םישדח םיידיסח םינוגינ םישדחתמ ןמזל ןמזמ] ארקיעמ ידיסח ןוגינ
קלח ןוגינה השענ ,רוביצב ותוא םירשו רוביצה ידי-לע לבקתמ הז רשאכו ,בוט ןוגינ רבחל
![םיידיסחה םינוגינהמ

אוה ונינע לכש ,ךכל ותוא וכניחש ,ןועטל לוכי דיסחש טרפבו ?וישכע תאז םיריכזמ עודמ .אי
םיספות םניא םהש דע ,םיתפומ םג ללוכ ,םירחא םינינעל ללכ ןמז ול ןיא .הרותה דומיל -
.54ךכ-לכ םוקמ ולצא

.השוע אוהש םיסינה לע 'הל האדוההו הרכהה תויהל הכירצ ,תישאר

אליממ - 55"אסינ ימוסריפ" אוה םנינעש הכונחה ימיל תוכימסב םידמוע רשאכ טרפבו
ימוסריפ לש ןינעב השגדה וזכ תויהל הכירצ אל הנשה ימי ראשבש רמול-יצמית-םא וליפא
ךירצ הכונח ימיב ירה - (הזב אצויכו םירופו הכונח לש םנינע והזש אפוג הזמ חכומדכ) אסינ
ךפ לש) הכונחה סנו המחלמה סנ תא קר אל ללוכ הזש ,רמול שיו ,אסינ ימוסריפ תויהל
ןמזב םהה םימיב" - לארשי ינבל השוע ה"בקהש םיסינה לכב אסינ ימוסרפ אלא (ןמשה
."הזה

לע ףסונ ,השוע אוהש םיסינה לע 'הל חבשה תניתנו האדוההו הרכהה :רקיעה אוהו דועו
,המילשהו תיתימאה הלואגב ונקדצ חישמ תאיבל עגונ םג הז - הבוט תרכה לש ןינע םתויה
ינפל ןידה תדימ הרמא . . חישמ 'יקזח תושעל ה"בקה שקיב" :56תרמוא ארמגהש יפכ
רמא אלו (57וילחמ אפרתנו בירחנסמ לצינש) וללה םיסינה לכ ול תישע 'יקזח . . ה"בקה
."חישמ והשעת ךינפל הריש

עגונ הז ירה - וננמזב ה"בקה השועש םיסינה לש אסינ ימוסריפש ,וננינעב ןבומ הז יפ-לע
!שממ לעופב המלשהו תיתימאה הלואגה תאבהל

:תירקיע הארוה תלבקתמ הזמו .בי

אוה רתויב ןוכנ רבד - האב אל ןיידע הלואגהו ,םינינעה לכ ירחאל םידמוע רבכש רחאמ
תא - םוקמו םוקמ לכבו ,תלוזה לצאו ומצע לצא םסרפל ,"אסינ ימוסריפ" לש ןינעב קוסעל
!המילשהו תיתימאה הלואגה הרושק הזבש העידי ךותמ ,ונמיע השוע ה"בקהש םיסינה

לצנל תוארל שי - ל"נכ "אסינ ימוסריפ" אוה םנינעש ,הכונחה ימיב המכו-המכ-תחא-לעו
וא] םידיסח תויודעוותה ךורעל ידכ - םג ,הכונח יעצבמו תולועפה לכל ףסונ ,ולא םימי
ימימ םוי לכב ,["'יסומינב ךלה אתרקל תלזא" ,ונינע יפל םוקמ לכב ,רחא ןושלב הזל אורקל
לכב תובוט תוטלחה לבקלו ,הרותה תוימינפו הרותד הלגנ ,הרות ירבד םש רבדלו ,הכונחה
רבדל - רקיעו דועו ,(הכונח תורנל םאתהב) רואו ךלוהו ףיסומ לש ןפואבו ,תווצמו הרות ינינע
."הזה ןמזב םהה םימיב" םיסינה ,אסינ ימוסריפ ןינעב

הצובק ןאכ תאצמנש ןויכמ ,וז תודעוותהב השגדהב םידמוע תפרצל רשקב ל"נה םינינעה .גי
ח"ומ ק"כ לש שרדמה-תיבו תסנכה-תיב - ןאכל וז תבשל ועיגה רשא תפרצמ םידוהי לש
.("770") ונרוד אישנ ר"ומדא

,םישדח םירפס תספדהבו תפרצב םישדח תודסומ תיינבב םיקסוע ולא םידוהיש טרפבו
החלצה ףיסומ הז יאדוש - ךכל ףסונ .םלועה לכ לש םרוריבל עגונ הז המכ דע ליעל רבודמכו
הרות םע םהלש רשקב ףיסומו ,תוינחורבו תוימשגב ,הזב םיקסעתמה לש םינינעה לכב
תוצמב - דחוימבו ללוכ ,תווצמהו הרותה םויקב תוטשפב םיפיסומ םהש הז ידי-לע ,תווצמו
.ולוכ םלועה לכב לארשי לש הלואגה ,58הלואגה תא תברקמש ,הקדצה

לכלו םהמ דחא לכל םייחב הפסוה ךשמית הזמו ,"םייחל" תרימאב םתוא דבכל ןוכנהמ ,ןכל
.לארשי ללכ ךותב םיבוסמה

.תפרצ תנידמל תוכייש םעפ הל התיהש ,הדנק תנידממ םיחרוא םג ןאכ םיאצמנש ,ףיסוהלו

- םלועה לכב םירוריבה תדובע תומילש םע דחי - תפרצ לש הכיפההו רוריבהש ,ןוצר יהיו .די
'וג תפרצ דע 'וג לארשי ינבל הזה לחה תולגו" דועייה םויק תא שממ לעופב דימו ףכית ואיבי
הלואגב ,"הכולמה 'הל התיהו ושע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו ,בגנה ירע תא ושרי
הלע 60רמאנש חישמ הז" ,59"ץרפ ךילע תצרפ" ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה
."ןמא רמאנו" (:הז תבשב שדוחה תכרב תא םימייסמש יפכו) ,61"םהינפל ץרופה

עצמאבו ."םימלוע יחל הנומאהו תרדאה" ונגינו ."םייחל" ורמא תפרצמ ויחיש םיחרואה]
.62[קורשל 'קה ויתועבצאב א"טילש ר"ומדא ק"כ זמר ןוגינה

__________
.ח ,ג רתסא (1

.ב ,זפ םיחספ (2

.ךליאו 355 'ע ט"כח ש"וקל םג הארו .דועו .א ,הלש תומש ח"ות האר (3

.ךליאו 172 'ע ז"ל קלח ש"וקל הכוראב הארו .א ,זפ מ"ב הארו .די ,ח"מפ ר"בב ז"דעו .ה ,ז"מפ ר"ומש (4

בור ןושל רחאו גהנמה רחא ךלה גהנמ שיש םוקמב לבא :ו"טה ח"כפ םש ז"דעו .ח"ה ו"כפ הריכמ 'לה ם"במר (5
.םהל םיעודיה םוקמה ישנא

.ז"כפס םש ם"במר (6

.א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ב"ימ ב"פ תובא (7

.ב"ס ו"נקס ח"וא ז"הדא ע"וש .םש ע"ושוטו ם"במר הארו .ו ,ג ילשמ (8

.דועו .ךליאו ב ,זיק א"גמ .(ךליאו א"עס ,אי) ךל ךל פ"ר .א ,ו תישארב א"ות האר (9

.םש א"וצנבו א ,דמר א"חז םג הארו .םש םיחספ (10

.די ,חכ אציו (11

.ו"לפר אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .ג יתוקוחב םש .זט אשנ אמוחנת האר (12

.(32 הרעה אמר 'ע ב"ח טקולמ מ"הסב ונמסנ) מ"כבו .ג ע"ס ו"סרת ךשמה האר (13

'מג .א ,ד"וי הגיגח הנשממ ריעהלו .(ב"עס ,ג) אינתה תמדקה .רהב פ"ר י"שרפ האר - הרותל עגונב אוהש ד"ע (14
.א ,אי םש

.אכ-כ ,א 'ידבוע (15

.פ"הע ק"דר האר (16

ה"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק תורגא .203 'ע םולש תרות תוחישה רפס .(ךליאו ב ,המ) ב"כפ א"ח "יבר תיב" (17
.21 .19 תורעה ןמקל ןמסנה .ךליאו טנר 'ע ז"הדא תודלותה רפס .אנת 'ע

.מ"דשת (תופקה םדוק) ת"חמש ליל תחיש הארו .ב ,דישת ד"ח ד"וקל .םש םולש תרות .א הרעה םש יבר תיב (18

ונמסנ) מ"כבו .(אנק-נק 'ע) דס 'יס ןקזה ר"ומדא שדוק-תורגאב ספדנ שילזיימ השמ 'ר דיסחהל ובתכמב (19
.(דנת 'ע םש ק"גאל "תורעהו תורוקמ"ב

.ןאילאפאנ לש החפשמ םש (20

ונמסנ) מ"כבו .(ךליאו זלר 'ע) ח 'יס יעצמאה ר"ומדא שדוק-תורגאב ספדנ ל"נה מ"ר דיסחהל ובתכמב (21
.(טפת 'ע םש ק"גאל "תורעהו תורוקמ"ב

.ךליאו זנת ע"ס (מ"שת ח"פכ) זוע לדגמ 'סב הקתענ ו"ערת ת"חמש תחיש האר (22

.ךליאו ב ,גי א"ח ד"וקל .(ךליאו מר 'ע םש ק"גא) ל"נה צ"מאהדא בתכמב הכוראב האר (23

.ב ,די םש ד"וקל .ב הרעה א ,ומ םש יבר תיב .דמר 'ע םש ק"גא (24

.גמר 'ע םש ק"גא (25

.ב"יס וז הנש חלשיו פ"ש תחיש .ךליאו 570 'ע ב"ח ט"משת תוחישה רפס םג האר ,ןלהל אבהב (26

ק"גא) "'וכו תוכיראב הדוהי טבש רפסב ראובמכ ,לארשיב ערהל וברה רשא" ז"נפלש תורודל עגונב ןכו (27
.((ב ,ה) ה"פ א"ח הבושת ירעש ורפסב םג הארו .טלר 'ע םש צ"מאהדא

.הזב תופוקתה יוניש ז"ס ןמקל הארו (28

.52 ,42 ,39 'ע (ל"שת ת"הק) ש"רהמ ר"ומדא תודלותה רפס האר (29

.ךליאו 303 'ע ח"יח ש"וקל (30

,םשו) ומר 'ע ד"ח ב"שרוהמ ר"ומדא ק"גא הארו .תיתפרצה הפשב ורביד וניאישנ וניתוברמ המכש ריעהלו (31
.(תיתפרצה הפשב תועש עבראכ ךשמב רביד ,תפרצב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונב םע ע"נדא ק"כ תויהב ,םעפש

.42 'ע םש תודלותה רפס (32

.א ,הש .א ,אש ד"וקל (33

.גנשת 'ע ב"ח ב"שרהומ ר"ומדא ק"גא האר (34

.'וכ תועיבק לש ןפואב םש ויה אל ע"נדאו ש"רהמ ר"ומדא כ"אשמ (35

.דועו .(ח"כשת ת"הק) ולש ח"אד ירמאמ תמישר פ"ע - זירפב ו"צרת לולא 'ד םוימ ,ידודל ינא ה"ד (36

.(ךליאו 257 'ע ת"ש'ה ףרוח - ו"צרת תוחישה רפס) זירפב ץ"חרת םירופ (37

,תפרצב ע"יז ע"נ אקשומ 'יח תרמ תינקדצה תינברהו א"טילש ר"ומדא ק"כ ובשייתה ג"צרת ףרוח יהלשב (38
.ל"ומה .א"שת תנש דע םינש הנומשכ ורד םש

.ךליאו 9 'ע ג"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק תורגאל אובמב תויטרפב האר (39

ונוצרש (ב"פס ןישוריג 'לה) ם"במרה ד"ספ פ"ע ירה ,(ע"הוא לש םג עבט) ועבט דצמ הלחתב אב הזש ףאו (40
.םהב ןייעלו דומלל ועבט םצעמ ותוא םיכשומ הרות ירבדש ,ןבומ ,צ"מות םייקל אוה לארשי לש ימינפה

םייח יאנת הל שי הנידמו הנידמ לכ" :(הפר 'ע ט"ח ולש ק"גא) םש הבישיה תודסייתהל רשקב ובתכמ ןושלבו (41
ןיעכ ףקות לכב אוהש לכ זיז ףא םהמ זוזל ןיא םימימת יכמות תבישי לש םירקיעה םירדסה עגונב לבא . . םינוש
יכמות תבישי דסיל הזה ןמזל ונעיגהו ונמיקו וניחהש ךורב" :ליעל םש הארו ."שטיוואבוילד אעראב אוהד
םישודקה וניתובר וניתובא ק"כ דוהל הזב םימרוגש חור תחנהו גנועה לדוג רעשל ןיאו ,תפרצ תנידמב םימימת
.םינפב ראובמה פ"ע קתמוי הזב ותחמש לדוגו - ."'וכ ןוילע ימשב

.ט"ה ד"פ תושיא 'לה זוע לדגמ .ב ,אצק ה"לש (42

טרעקאעג ןבאה רימ" :תפרצ תנידמד תוחולשהמ תחאל ע"נ אקשומ 'יח תרמ תינקדצה תינברה ירבדמ ריעהל (43
.ל"ומה .["רוצקל םיכירצ םתאו ונערזו ונשרח ונא" =] "ןדיינש טפראד ריא ןוא ,טייזעג ןוא

.אכ ,אכ תקוח י"שרפ (44

.ד"וי ,בי לאינד (45

.(ב"ע שיר ,לק) כ"ס ק"הגא אינת (46

.מ"כבו .238 'ע ז"שת מ"הס האר (47

.(ב"נקת תנשב) הז ןוגינ רוביחל הנש םייתאמ הניאלמתת וז הנשבש ריעהלו (48

םהל שי יאדוב זנכשאו תפרצו אילגנאו וניתנידמ ומכ ,לודג ךלמ לכ" :204 'ע םולש תרות תוחישה רפס האר (49
.ךליאו הצ 'ע ב"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא םג הארו .הכוראב ש"ע ,"'וכ םירש

הזמו הרוחש הרמ לשמ אוה םנוגינ לאעמשיב"ש) םודאו לאעמשי ינוגינל עגונב (דעש 'ע) רוא להי םג האר (50
.ולא תומוא תוהמ םע םירושקש - ("הודח לש םינוגינ ךפיהל אוה םודאבו ,םיגנעתמ

.ד"לשת תנש ת"חמש לילד תופקהה תעב (51

"שראמ"ה ןוגינ והועידויש שקיב ןקזה וניברש ,118 'ע ג"שת תוחישה רפס האר - "שראמ ס'ןאילאפאנ" ד"ע (52
ירחאל - םייסו ,ןוחצנ לש ןוגינ והזש רמאו הנענ וינפב ןוגינה ונגינשכו ,'יסור לש הלובג תא םיתפרצה ורבע ומעש
!חצנ ןדיד 'יהי ףוס לכ ףוס - "תוקיבד'ראפ קראטש" 'יהש ןמז ךשמ

תא וככרו ןוגינה בצק תא וניש - ד"לשת תנשב "'וכ הנומאהו תרדאה" ןגנל וליחתהש ירחאל םישדח המכ (53
(יחכונה) שדחה הגיהנמ ותוא הניש א"משת תנשבו .זאד תפרצ לש הגיהנמ תעצה פ"ע ,(דובכה ינפמ) ויתועונת
.ל"ומה .םדוקה ובצקל הרזח

.ז"משת אבת פ"ש תחיש .(ינשה) 43 'ע ט"שת מ"הפס .דצ 'ע ב"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא הארו (54

.י"שרפבו ב ,אכ תבש (55

.א ,דצ ןירדהנס (56

.םש י"שרפ (57

.י"ס ק"הגא אינת .(ב ,חמ) ז"לפ אינת הארו .א ,ד"וי ב"ב (58

.טכ ,חל ונתשרפ (59

.גי ,ב הכימ (60

.י"שרפבו ה"פפס ר"ב הארו .ג"ספס תישארב תדגא (61

,גס ןילוח .ח ,י 'ירכז - םצבקאו םהל הקרשא ש"מכ) תוילג ץוביקו הלואגה ןינעל הקירשד תוכיישהמ ריעהל (62
הדידממ הלעמלש החמשלו ,(ו"לשת םירופ תחיש .(גפשת 'ע ב"ח ב"רעת ךשמה) ר"תעה בשיו ה"דס הארו .א
,חיק תבש האר) תבשב תישילש הדועס לש הנינע םג והזש ,ריעהלו .("תפרצ" תויתוא) "תצרפ" לש ןפואב הלבגהו
.(ךליאו א ,ר (ח"אד םע) רודיס .ב ,חפ ב"חז ,ב-אב"נשת'ה ולסכ ד"כ 'א םוי תחיש
הכונח לש ןושאר רנ תקלדה(ו *החנמ תלפת) ירחאל
**ימלוע "אסינ ימוסרפ" דמעמב
- ויחיש "םשה תואבצ"ד תודלילו םידליל -


(סופדב אצמנ) 'ב קלח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ
'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס" בו

לש וייחב דוסיה תישענש הארוהו העדוהב איה (הרות ישמוח השמח) הלוכ הרותה תלחתה .א
:3"ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב 2תישארב" - 1לארשי ללכו לארשימ א"ואכ

הנפ םג ללוכ) ץראו (4"םימשה ימש" ,םינוילעה םימשה םג ללוכ) םימש - ולוכ םלועה לכ
םהיתודלות תוברל םימשה תא" ,ץראה אבצו םימשה אבצ) םאבצ לכו (ץראה הצקבש תחדנ
.("םיקלא ארב") 6ה"בקה י"ע ארבנ - (5"'יתודלות תוברל ץראה תאו

ליבשב ,תישאר וארקנש םירבד ינש ליבשב - תישאר 'ב ,"תישארב" - םתאירב תילכתו
לש וטושפב י"שר שרפמש יפכ) 8תישאר וארקנש לארשי ליבשבו 7תישאר תארקנש הרותה
םינינעה לכל עגונב הרותה תארוה פ"ע גהנתי לארשימ א"ואכש ידכ ,רמולכ ,(ארקמ
.םלועבש

חרכומה רבד ,םימ תייתשכ םדא לכ לש םוי-םויה ייחב ליגרו טושפ יכה ערואמב - אמגודלו
לע קר אל) ה"בקהל תודוהל (ןטק דלי םג) ידוהי םידקמ םימה תייתש ינפלש - םדאה םויקל
(אלא ,ןטק דלי לש וימגול אלמ טרפבו ,םימ לש הנטק תומכ ,ולש סוכה ךותבש םימה תאירב
'יהנ (םאבצ לכו ץראו םימש) ולוכ םלועה לכש ,"ורבדב 'יהנ לכהש" ,ולוכ םלועה תאירב לע
י"ע ארבנ רבד לכש) וז העידיו .11"םלועה ארבנ 10תורמאמ הרשעב" ,9ה"בקה לש ורבדב
ד"ע ,הזב לוכיבכ ה"בקה לש ונוצר פ"ע רבדו ןינע לכב םדאה גהנתיש תלעופ (ה"בקה
.ותרותב תוארוהה

הכרבה תרימאב ומכ ,"םיקלא 12ארב"ש הרותה תעדוה םלועב תולגל - רקיע ז"גו דועו
.םלועב ה"בקה לש ודובכ הלגתמ הדי לעש ,"ורבדב 'יהנ לכהש"

ןינע ןכות) תולגתהה הזמרנ ובש - 14"רוא יהי" 13ןושארה רמאמב זמורמ הז ןינעש רמול שיו
לש ורמאמב ארבנש (יולגב וב רכינ 'יהיש) םלועב (15"םוי רואל םיקלא ארקיו" ,רואה
םויקב ה"בקה ףיסומ ז"יעו ,ה"בקה לש ונוצר פ"ע ולוכ םלועה גהנתמ אלימבו ,ה"בקה
עקיטכיל א") "ראומ" םלוע ,םייתימא םולשו בוטו רוא לש םלוע 'יהיש םלועה תויחו
.דחי םג תוינחורבו 16תוימשגב ,("טלעוו

(הוצמ) הלועפב יולגב שגדומ (םלועה תא ריאמ הרותה פ"ע ותגהנה י"ע ידוהיש) הז ןינע .ב
- ןכל םדוקמ ראומ 'יה אלש םוקמב (תוימשגב) וטושפכ רוא השענ הדי לעש רנ תקלדה לש
ינינע לכל עגונב םג םידמל םהמו ,(ןמקלדכ) הכונח רנו (תבש ברעב) תבש רנ תקלדה תוצמבכ
:"רוא הרותו הוצמ 17רנ" ,'יתווצמו הרות

םושמ - (18"תבש ברעל תבש ברעמ" ,עובשה לכ לע תלעופש) תבש רנ תקלדה לש הנכות
םגש - 21ןבאב וא ץעב לשכי אלש ,20לוכאלו ךשוחב בשיל ןירעטצמ ותיב ינבש ,19תיב םולש
ז"יע ,"רוא הרותו הוצמ רנ"ב ראומ השענ (האירבה רדס פ"ע ךשוח לש ןמז) הלילה ןמז
:'יתוארוה פ"ע גהנתהלו הרות דומלל לכוי הלילב םגש ידכ ,הלילב ריאמש רנ קילדמ ידוהיש
הכרבה רמול רודיסב לכתסהל ,רשכ וניאש לכאמל רשכ לכאמ ןיב ןיחבהלו תוארל
לכב תוכרב 'בו ןושארה הלילב תוכרב 'ג ,הכונח רנד תוכרבה ז"דעו) ןוזמה תכרב ,המיאתמה
הוצמ רנ" ,הרותה תארוה פ"ע םהב גהנתהל ךירצש םינינעה ראשב ב"ויכו ,(וירחאלש הליל
.םדאה לש ותגהנהו וכרד תא הריאמש ,"רוא הרותו

:םינינע המכב - (תבש רנ יבגל םג) הכונח רנב הריתי הלעמו

ורזג ןוי יכלמשכ" ,הכונח ימיב עריאש 22"סנה תולגלו תוארהל" הנקתתנ הכונח רנ תוצמ (א
יקלא םהילע םחירש דע . . תווצמבו הרותב קוסעל םתוא וחינה אלו . . לארשי לע תורזג
םימיב וניתובאל םיסנ השעש" :24הכונח רנ תכרב חסונכ - 23"םליצהו םדימ םעישוהו וניתובא
םיסנה לעו תועושתה לע םיקילדמ ונא וללה תורנה" :ז"חאלש הלפתב ןכו ,"הזה ןמזב םהה
י"נב לש ןוחצנה שיגדמו הרומש - 25"ךיתועושי לעו ךיתואלפנ לעו ךיסנ לע . . תואלפנה לעו
ןכלו ,םלועה תומוא דצמ בוכיעו העינמ שיש בצמו דמעמב םג צ"מותה םויקב םתגהנהב
.26(תבש רנבמ רתוי) "רוא הרותו הוצמ רנ"ד ינחורה רואה רתויב וב שגדומ

דע) 27"ךלוהו ףיסומ ךליאו ןאכמ דחא קילדמ ןושאר םוי"ש ןפואב איה הכונח רנ תוצמ (ב
א"ואכ ךלוהו ףיסומ םויל םוימש שגדומ הזבש - (תורנ הנומש קילדמ ובש ינימשה םויל
םיפוצר םימי העבש ךשמב ,29"רוא הרותו הוצמ רנ"ב (28"ליח לא ליחמ וכלי") לארשימ
(ינימשה הלילל דע ,ןושארה הלילד דחא רנה לע הפסוהה הליחתמ ובש ,ינשה הלילהמ)
ךרדב ןכ השענ ז"יעש ,30ןמזה תוללכ םהש ,תישארב ימי תעבש ,עובשה ימי לכ םיללוכה
םויל םוימש ,31הלוכ הנשה לכ ךשמב ז"חאלש תועובשה לכ ךשמב (יטמוטוא ןפואב) אליממ
."רוא הרותו הוצמ רנ"ב ךלוהו ףיסומ

,32"אסינ ימוסרפ םושמ" ,27"ץוחבמ ותיב חתפ לע החינהל הוצמ הכונח רנ" :רקיעו דועו (ג
שגדומ הזבש - הכונח רנד רואה םיאורו םידוהי-םניא (םג) םירבוע ובש ,םיברה תושרב
ץוחמ םג ריאמ (םויל םוימ ךלוהו ףיסומו) ידוהי קילדמש "רוא הרותו הוצמ רנ"ד רואהש
תומוא לצא םג (רשויו קדצ בוט) ינחור רוא ףסותינ ז"יעו ,םיברה תושרב ,ידוהי לש ותיבל
.ולוכ םלועה לכב םג ז"יעו ,ותביבסבש םלועה

*

הכונח רנ תקלדה ךורעל 33גהנמה ועבקש - תונורחאה םינשב רתוי דוע ףסותינ הז לכב .ג
.("טיילעטאס") "ןיוול"ב שומישה י"ע ימלוע הדמ-הנקב "אסינ ימוסרפ" לש דמעמב

אוה ןכש ,ןבומ ,34"ודובכל אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ"ש ןויכש - המדקהבו
םתרטמו םתילכתש ,תונורחאה םינשב םילגתמו ושדחתנש תויעדמה תוילגתה לכל עגונב םג
.'יתווצמו הרות ,השודק ינינעל םתוא םילצנמש ז"יע ,ה"בקה לש ודובכב ףיסוהל

תא (רשב יניעב) םיאור ודי לעש - ה"בקה לש ודובכל "ןיוול"ה תא םילצנמש ,ד"ודנב ז"דעו
עגר ותואב ,םלועה יבחרב םינוש תומוקמב (דחא םוקמב תישענש) הכונח רנ תקלדה תלועפ
ליעפהל לוכי (םלועה תומואמ םג אלא ,י"נבמ קר אלו) הצורה לכש אלא דוע אלו ,שממ
.הכונח רנ תקלדה תא אוה םג הארי ודי לעש "רישכמ"

:םיטרפ המכ - הז ערואמבש "אסינ ימוסריפ"ה ןכותבו .ד

אלמתנ אל ןיידעש) ןטק דלי וליפא ,דיחיו דחא ידוהי לש וחכבש - לארשימ דיחי לכל עגונב
וניארש יפכ - םלועה לכב ריאתש הלועפ תושעל ,(לודג רוביגכ אל יאדובו ,רגובמ םדאכ וחכ
ארמימכ עגרבו ,(קלוד 'יה אל ז"נפלש) רנ קילדמ ,ןטק דלי וא רגובמ ,דחא ידוהיש ,התע-הז
.ולוכ םלועה לכב רנה רוא תא םיאור

בצמו דמעמב םתויהב םגש ,ולוכ םלועה לכב לארשי לש םתודחא - לארשי ללכל עגונב
'ה" םע רושקה ,35"דחא םע" םה ירה ,לבת יוצק לכב ,35"םימעה ןיב דרופמו רזופמ"ד
תומוקמב הכונח רנ תקלדה תוצמ םויק התע-הז וניארש יפכ - 37"תחא הרות" י"ע ,36"דחא
תקלדה לכ תא ואר םוקמ לכבש ז"יע וידחי ודחאתה םלוכש ןפואבו ,לבת יוצקב םינוש
.תומוקמה ראשבש תורנה

תומוא םגש ,ולוכ םלועה לכב "אסינ ימוסריפ" לש ןפואב השענ הז לכש - רקיע ז"גו דועו
(ללכה םע תודחאתהה י"ע כ"וכאעו ןהו דיחיה ןה) י"נב לש םתלועפ י"עש ואר םלועה
לש ודובכ הלגמש רוא ולוכ םלועה לכב (םויל םוימ ךלוהו ףיסומש םהל םירפסמו) ףסותינ
ז"יע ,רשא ,(י"נבל השעש םיסנה לע ה"בקהל 'ידוההו חבשה םוסריפ ,אסינ ימוסריפ) ה"בקה
םולשו רשויו קדצ השענש ,("רוא הרותו הוצמ רנ") יתימא רואב 38ראומ ולוכ םלועה השענ
.םלועה לכב

וייח דוסי הוהמש) העידיהל תוכיישב - לעופב השעמב הארוהו דומיל םג הוהמ הז ערואמ .ה
םלועה לכ תאירבש ,"ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב תישארב"ש (לארשימ א"ואכ לש
:(א"ס ל"נכ) הרותה ליבשבו לארשי ליבשב איה

ותיב חתפ לע") הבורקה ותביבסב ,ולש םוקמהב תישענש ותלועפש בושחל ידוהי לוכי
יקלחל אל יאדובו ,ץראה יקלח ראשל תכייש הניא ,ץראב םייוסמ קלחב התויהל ,("ץוחבמ
םהש םימשל אל כ"וכאעו ,םהיניב םידירפמ ןילימ תואמש ,בר קחרמב םיאצמנש ץראה
.ץראה ןמ םוצע קוחירב

לכב תלעופו הרושק דחא םוקמב תישענש ותלועפש גישהלו ןיבהל ידוהי לע לקהל ידכו
לעש םלועה תגהנהב עבקש םיפסונ תודוס הליגו ה"בקה הצר ,ץראבו םימשב ,ולוכ םלועה
י"עש - םוצעו בר קחרמ םהיניב שיש ץראה יקלחו ץראו םימש "רבחל" םילוכי םדי
הצקמ ןריבעהל ידכ וילא תוחלשנש תודוקפ טלוקו ,"םימש"ב ,ללחב ףחרמש ,"ןיוול"ה
םדא םע "רבחתהל"ו ,"ץוחבמ ותיב חתפ לע" ,ויתומא 'דב ראשהל םדא לוכי ,והצקל ץראה
וא ,ול ךרטצמהב עויסו רזע תניתנ לע ועידוהל ,ותוארלו ומע רבדל ,םלועה הצקב אצמנה
,ב"ויכו הבוט הצע תניתנב ול רוזעל

("ןיוול"ה תועצמאב) םירבדמו םיאור (קרוי-וינב) הז םוקממש ,התע שחומב םיאורש יפכ -
,ןפיב ,זירפב ,אבקסומב ,לארשי ץראב) םלועה יבחרב םינוש תומוקמב םיאצמנש םידוהי םע
םיררועמו ,'יתווצמו הרות ,תודהי ינינע תודוא (ב"ויכו ,אילרטסואב ,(אטוקלק) ודוהב
תניתנ י"ע ,40"ךומכ ךערל 39תבהאו" תוצמב הפסוההמ לחה] "רוא הרותו הוצמ רנ"ב ףיסוהל
תצפה י"ע םיינחור םיכרצל עגונב ןהו ,(םימו םחל) םיימשג םיכרצל עגונב ןה ,הקדצ
םג ףסותי ז"יעש ,[הכונח תוכלהו הכונח יכרצ ,אמרג ןמזהש םינינעהב טרפבו ,41הרותה
- םיראומו םיאירב םיידוהי םייח ,'וכו הסנרפו תואירב ,םיימשגה םינינעב

רזע ןתמ ד"ע ועידוהל קר אל) ארמימכ עגרב עויסו רזע לעופב ןתיל םילוכיש אלא דוע אלו
רזעה תלבקל דע ,העש וא םוי ,רצק ןמז פ"כעו ,ךשוממ ןמז ןיתמהל ךרטצי ז"חאלו ,עויסו
ףסכ םוכס םיריבעמ "ןיוול"ה תועצמאבש תונורחאה םינשב שודיחהכ - (שממ לעופב עויסהו
עיגמ ארמימכ עגרבש ,ךכ ,ינולפ רובע (42ןוזמ ירצומ וא תיב ילכ לש תונחל וא) "קנב"ל
.והצק דעו םלועה הצקמ עויסו רזעה שממ לעופב

תוישונאה תודחאב רתוי ףסותי ודי לעש ידכ - "ןיוול" לש תוירקיעה תורטמה תחא םג יהוז
עויסו רזעל עגונב ןה ,הזמ הז םוקמ קוחירב םיאצמנשכ םג ינשל דחא עייסלו רוזעל ,הלוכ
לכב תודחאו םולש רשויו קדצ ינינעב רתוי ףיסוהל ,ינחור עויסו רזעל עגונב ןהו ,ימשג
.םלועה

*

רתיב איה אוביש םוי לכב ןימאמ ינאהו הוקתהש - וז ונתפוקתל דחוימב ךייש ליעל רומאה .ו
'יהי זאש - ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה שחומב הארנש דעו ,זע רתיבו תאש
.43תומילשה תילכתב ה"בקה לש ודובכ תולגתהד יתימאה רואב ראומ ולוכ םלועה

ללוכ ,"רוא הרותו הוצמ רנ" ,'יתווצמו הרות ינינעב רתוי םיפיסומש לככ ,הלא םימיבו
םירהממ ,םלועה לכב "אסינ ימוסריפ" לש ןפואב טרפבו ,הכונח רנ תקלדה י"ע דחוימבו
.תיתימאה הלואגה תא לעופב םיאיבמו רתוי דוע םיזרזמו

איה הכונח רנ תקלדה ,יכ - המילשהו תיתימאה הלואגל רתויב םיכייש הכונח ימיש ,ףיסוהלו
הנכהה יהוזו ,םיאנומשחה י"ע שדחמ 45ךנחתנשכ שדקמה תיב תרונמב 'יהש 44ןמשה סנ רכזל
חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,46ישילשה ק"מהיב(ב הרונמה תקלדהו) תכונחו ןינבל
.ונקדצ

הקדצ הלודג" - הקדצה תוצמ ,איה ,הלואגה תא ברקל תדחוימ הלוגס הל שיש הוצמה .ז
.47"הלואגה תא תברקמש

ףכית 'יהת הקדצב הפסוההש בוט המו ,הקדצה תוצמב רתוי דוע ףיסוהל שיש ןבומ הזמו
.דימו ףכית אובת (הקדצה תוצמ י"ע האבש) הלואגה םגש ידכ ,דימו

הלואגה תאבהל רסחש דיחיה רבדהש ןכתי ירה ,48"המ דע עדוי ונתא 'וג ןיא"ש ןויכש טרפבו
...!הקדצל תודחא תועבטמ תניתנ אלא וניא

יאכז ויצח םלועה לכ ןכו . . ומצע האריש םדא לכ ךירצ" - הכלהל ד"ספ - 49ם"במרה ןושלבו
ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה תחא הוצמ השע . . בייח ויצחו
תחא הטורפ ןתונש ,דלי וא רגובמ ,דחא ידוהי לש ותלועפש ,ונייה ,"הלצהו העושת םהלו
.המילשהו תיתימאה הלואגד "הלצהו העושת" םלועה לכלו ול תמרוג ,הקדצל

ןאכ םיאצמנהמ א"ואכל תיברע תלפת ירחאל ונתי - התע שממ ונידיל האבה הוצמו .ח
(50"איה הרות"ש) לארשי גהנמ םייקל ידכ - עבטמ :רטשו עבטמ - הקדצל הוצמ-תוחילש
.בוט דסומ וא בוט רבד רובע הקדצל ונתיל תנמ לע - רטשו ,"הכונח תועמ" תתל

ןאכ הקדצל הוצמ-תוחילש תניתנ ד"ע 51(לעופב הניתנה ינפל) העדוההו הטלחההש ר"היו
תא איבתו ףכה תא עירכת (םירבדה תא םיעמושש םלועה יבחרב תומוקמה ראשב ז"דעו)
.תיברע תלפת ינפל ,שממ דימו ףכית המילשהו תיתימאה הלואגה

תא םיעמושש םלועה יבחרב םידוהיה לכ םע וידחי ונלוכ לש תודחאתהה דמעמב ךישמנ זאו
םהש םוקמ לכב (52"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב") לארשי ללכ םע דחיב ,םירבדה
םיאב ארמימכ עגרבש ןויכ ,(54"ךידי וננוכ י-נדא 53שדקמ") ישילשה ק"מהיבב - לבת יוצקב
שדקמה תיבלו שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשוריל ,השודקה ונצראל 55"אימש יננע םע"
.ישילשה

וקילדה"ש - הנושארה םעפב הכונח תורנ וקילדה ובש םוקמהב הכונח ינינע לכב םיכישממו
תיבד "הכונח"ה םע דחיב ,(תיברע תלפתב ףכית ורמאיש יפכ) 56"ךשדק תורצחב תורנ
תיברע תלפתל םיכיישה תונברקה ינינעמ לחה ,תונברקה תברקהו ,ישילשה שדקמה
"ןשדה תמורת"ל הנכההו ,58הלילה לכ םיכלוהו םיברקש 57םירדפו םירבא דגנכ הנקתתנש
.(61"חבזמה לע דקות דימת 60שא"ד הוצמה ןכו) 59רחשה תולעב

.שממ דימו ףכיתו ,שממ לעופב השענ הז לכש - רקיעהו

62תיברע לש עמש תאירק דחוימבו ללוכ ,תיברע תלפתל םיננוכתמש ןויכ (:רמא כ"חא)]
תוכלמ לוע תלבק ע"וה ונכותש ןוגינב םייסל םיאתמ - 63םימש תוכלמ לוע תלבק הנינעש
."אוואקינ טעינ טעינ" (ןגנל ליחתהו) - םימש

כ"חאו ,ויחיש תודליהו םידליהמ א"ואכל א"טילש ר"ומדא ק"כ ןתנ תיברע תלפת ירחאל
.[רלוד לש רטשו טנעס רשע לש עבטמ - ויחיש םיחכונה לכל

__________
.(האבה הרעה האר) לבת יוצק לכב לארשי ידלי י"ע - ל"זח ירמאמו םיקוספה ב"י תרימא ('ירחאל)ו (*

םילשוריב :םהמו] םלועב םינוש תומוקמב י"נבמ תובבר ודחאתה "םיניוול" י"ע ןאכמ יח רודיש תועצמאב (**
- [(ןיס) גנוק-גנוהבו ,(אילרטסוא) ןורבלמב ,(תפרצ) זירפב ,(איסור) אווקסאמב ,יברעמה לתוכה י"ע שדוקה ריע
ק"כ לש השודקה ותחישב וכשמהו (ל"נה תומוקמב םג) הכונח רנ תקלדה דמעמב - "תוארהלו תוארל"ד ןפואב
.ל"ומה .(ךליאו ג"ס ןמקל הארו) א"טילש ר"ומדא

.הרותה תלחתה כ"וכאעו ,םייחב הארוה ,"םייח תרות" ,הרותה ינינע לככ (1

.ל"זח ירמאמו םיקוספה ב"יב התע-הז ורמאש יפכ (2

.א ,א תישארב (3

.דועו .די ,ד"וי בקע (4

.די ,א תישארב י"שרפ (5

ארקנש ,(הז ןושאר םויב ללוכ) עובש לכד ןושאר םויב ז"דעו ,(םש י"שרפ) תישארב ימי תששד ןושארה םויב (6
ש"הש ת"וקל האר) ב"ישד ןושאר םוי תמגודב ותויהל (התע דע ב"ישמ םימי תובבר ורבע רבכש ףא) ןושאר םוי
.(י"שרפבו א ,אל ה"ר) הז םויד האירבה ד"ע ונכותש םוי לש ורישב םג שגדומו ,(מ"כבו .א"עס ,הכ

.בכ ,ח ילשמ (7

.ג ,ב 'ימרי (8

.ב"ויכו ,"ץראה ןמ םחל איצומה" - םדאה לש ומויקל םיכרצנה םירבדה לכ לע םיכרבמש תוכרבה לכב ז"דעו (9

רמאמ ימנ"ש ,"תישארב"ד יללכהו ןושארה רמאמה ירחאל ,םיקוספה ךשמהב ורמאנש תורמאמ העשת (10
.(א ,בל ה"ר) "אוה

.םש ה"ר .ה"פר תובא (11

האר) ץוחל אציו בקינ ,"אירבה אמש" (ב ,גמ ןילוח) ס"שה ןושלכ - יוליג ןושלמ (םג) אוה "ארב"ש ריעהל (12
.(נ"שו .ה-ד"ס תופסוה ט"שכ

.םייטרפה תורמאמהמ (13

.ג ,א תישארב (14

.ה ,םש (15

המשנו אירב ףוג ,םיאירבו םיבוט םינינעל תלצונמו ,םיישקו תוגאד אלל ,לקנב האבש - הסנרפב אמגודלו (16
םינינע ראש ז"דעו ,ףוגב המשנה רוביחל 'יתשו הליכאב ךרוצה ד"ע ,םא יכ ,ו"ח תואופר ינינעב ךרוצ אלל ,האירב
.המשנהו ףוגה תואירבב םיפיסומש ב"ויכ

.(ב ,גכ תבש י"שרפ האר) הכונחו תבש רנל דחוימב ךיישו - .גכ ,ו ילשמ (17

תבו השא לכד תבש רנב (תוינחורב) ותמגודו ,הקברו הרשל עגונב - (זט ,ס"פ ר"במ) זס ,דכ הרש ייח י"שרפ (18
.(171 'ע ו"טח ש"וקל האר) לארשיב

.ד"ס םש .א"ס ג"סרס ח"וא ז"הדא ע"וש .הכונח 'לה ףוס ם"במר (19

.ד"ס םש ז"הדא ע"וש (20

.א"ס םש ז"הדא ע"וש (21

םיסנה לע ול 'ידוהו ל-אה חבשב ףיסוהלו סנה עידוהל ידכ" :ב"יה ד"פ םג הארו .ג"ה ג"פ הכונח 'לה ם"במר (22
."ונל השעש

.ג"פר םש (23

."הכונח רנ קילדהל ונוצו ויתווצמב ונשדק רשא" - הנושארה הכרבה ירחאל (24

.ךליאו 366 'ע ו"טח ש"וקל האר (25

רואכ וב שמתשהל ידכ (רקיעב) אוהש תבש רנכ אלד) "ןהב שמתשהל תושר ונל ןיא" הכונח תורנש ,ריעהלו (26
."לודגה ךמשל ללהלו תודוהל" ,ינחור רוא אוה ונינע לכש ןויכ ,(ימשג

.ב ,אכ תבש (27

.ח ,דפ םילהת (28

.תוינחורב לודגלו ךליל ךירצש כ"וכאעו ,*תוימשגב לדגו ךלוה םויל םוימש םשכ (29
__________
.ףוגה תוחתפתהו לודיגה תפוקתב ןיידע םיאצמנש םידלי לצא הריתי השגדהבו (*

.511 'ע ה"כח ש"וקל האר (30

ריאמ 'יה אלש שדח רוא ךשמנ הנש לכבש ןויכ ,רתוי הלענ ןפואב ףסותי זאש ,ז"חאלש הנשב הכונח ימיל דע (31
.(ד"יס ק"הגא אינת האר) הזכ ןוילע רוא םלוע ימימ ןיידע

.םש תבש י"שרפ (32

.(נ"שו .ב"ער ,וק מ"ב) "הקזח יוה ינמיז תלתב" - תישילשה םעפב (33

.ו"פס תובא (34

.ח ,ג רתסא (35

.ט ,די 'ירכז .ד ,ו ןנחתאו (36

.דועו .טמ ,בי אב - 'כה 'ל (37

ןיא ,ןמזה תוללכ ,עובשה ימי תעבש לכ םיללוכה םימי העבש ךשמב הכונח רנב הפסוהה ירחאלש ךכ ידכ דעו (38
.ראומ רבכ םלועהש ןויכ ,*הכונח רנ תקלדהב ךרוצ
__________
רואב ףיסוהל ידכ (אלא ,רואב ןורסחה ינפמ אל) הכונח רנ תקלדה 'יהת - האבה הנשב הכונח ימי אובבו (*
.(31 הרעה ליעל םג האר) רתוי הלענ

.חי ,טי םישודק (39

.(א ,אל תבש) "אוה השוריפ ךדיאו הלוכ הרותה לכ יהוז"ש דעו ,(פ"הע י"שרפו כ"ות) "הרותב לודג ללכ" (40

םימ ןיא" - "םימ"ו ,(א"עס ,זנ תוכרב הארו .ה ,ט ילשמ) "ימחלב ומחל וכל" - "םחל" תארקנ הרותהש עודיכ (41
.(נ"שו .א ,זי ק"ב) "הרות אלא

.(ב ,גכ תינעת האר) ויכרצ תונקל חורטל ךירצ וניאש ןויכ - הזב הריתי הלעמו (42

המחלמ אלו בער אל םש 'יהי אל ןמזה ותואב" - הכלהל ד"ספ - תוכלהה רפס םתוחו םויסב ם"במרה ןושלבו (43
."דבלב 'ה תא תעדל אלא םלועה לכ קסע 'יהי אלו . . (תודחאו םולש א"כ) תורחתו האנק אלו

.י"שרפבו ב ,אכ תבש האר (44

ה"כח ש"וקלב ןמסנה הארו .א"כשס הכונח 'לה עורז רואו יכדרמ) "הכונח ימי" םשב הלא םימי םיארקנ ןכלו (45
.(6 הרעה 235

.(ז ,ונ 'יעשי) "םימעה לכל ארקי הלפת תיב"ש (46

.ז"לפ אינת הארו .א ,ד"וי ב"ב (47

.ט ,דע םילהת (48

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה (49

.2 הרעה 56 'ע ב"כח ש"וקלב ןמסנה .ז"טס ד"צתס .פק ס"וס ח"וא ז"הדא ע"וש (50

.אעקת ס"וס ח"וא ע"וש .ב ,ח תינעת האר (51

.ט ,ד"וי אב (52

.זי ,וט חלשב (53

.(דועו .א"עס ,אמ הכוס 'סותו י"שרפ) "םימשה ןמ אוביו הלגי ללכושמו יונב"ש (54

.גי ,ז לאינד (55

.ךליאו 255 'ע ה"כח ש"וקל האר (56

פ"עא שדקמה תיבב ןידימת בירקמ אוהש וילע ורמא"ש - ק"מהיב ןינב ינפל והילא בירקמש תונברקהמ (57
.(ג"כס ג"ח ח"כאמ (ונאפמ ע"מרהל) מ"שע) "םמש אוהש

.ב ,וכ תוכרב (58

.א"יה ב"פ ןיפסומו ןידימת 'לה ם"במר (59

.ו ,ו וצ (60

האר) הלילבו םויב ,"דימת שא" ל"צ חבזמל לשמנש לארשימ א"ואכ לש ובלבש - תוינחורב המויק לע ףסונ (61
.(מ"כבו .ינש רדא ף"כ "םוי םויה" .ךליאו א ,הפ צ"מרד .ד ,חע תוכוס ישורד ת"וקל םג

לוכאל םיסנכנ םינהכהש העשמ תיברעב עמש תא ןירוק יתמיאמ" ,תיברע לש ש"קד ןמזהב זמרהמ ריעהל (62
לכש ןמזבו דבלב י"אב אלא הרות לש המורת ךל ןיא"ש ןויכ ,הלואגה םע רושקש ,(תוכרב שיר) "ןתמורתב
.(א"פס תומורת 'לה ם"במר) "תישילש השוריב רוזחל םידיתע ןהש ומכ . . םש לארשי

.ב"פר תוכרב (63Back to "Dvar Malchus"