ה"ב
ב"נשת'ה ,חלשיו 'פ "תוכלמ רבד"

חישמה תומיב רבכ םיאצמנ - םירוריבה תדובע המייתסנ

:ב"נשת'ה ולסכ ז"ט ,חלשיו פ"ש תוחישמ (א
יצחב אקוד יכ ,(םיבוט םימיה לככ אלד) תטעמתמ הנבלהש שדוחה יצחב ולסכ ט"י תועיבק *
שדוחב זמרה * םלעה אלו יוליע והזש רואמה םצע ,שמשה לא תברקתמ הנבלה הז שדוח
,בשיו 'פלו ,םירוריבה תדובע םויס - חלשיו 'פל רשקה * ףרוחה ישדחד ישילשה אוהש ולסכ
אירטמיגב (הרטפהב תרכזנה) תפרצ תנידמב ונרוד אישנד הדובעה םע רשקה * הולשב הבישי
* תויודעוותה תכירע ד"ע * "לכב תואלפנ" תנשל רשקהו ,"תצרפ" תויתוא ,770

:(תיללכ "תודיחי"ב) ב"נשת'ה ולסכ ף"כ-ט"י הלואגה גח יאצומ תחיש (ב
ונימיל רשקב דחוימבו ,וז הנשד ולסכ ט"יבש "ישפנ םולשב הדפ" ןינעב תדחוימה תומילשה *
* חישמה תומי ,הלא


ב"נשת'ה ולסכ ז"ט ,חלשיו פ"ש תוחישמ


'א קלח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ
'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס" בו

םויד "הליכא"ה תישענ ובש ,תבש ברע - ותלחתה :הז ק"שה םויד םידחוימה םינינעהמ .א
אמייק" ובש ,ולסכ ו"ט םויב - "תבשב לכאי תבש ברעב חרטש ימ" 1ל"זראמכ ,תבשה
םוי דע ךשמנש ,תבש יאצומד רמגה - ומויסו ;ולסכ שדוחד תומילשה ,2"אתומלשאב ארהיס
הנשה שאר ,6םיגחה גח ,5ןקזה וניבר לש 4הלואגה גח ,ולסכ ט"י םויב - 3עובשב ישילשה
.7תודיסחה תרותל

תנשב) הנושארה םעפב ולסכ ט"יד תועיבקהל המיאתמש וז תועיבקב תדחוימ הלעמו
לפכוהש 'ג םוי ,ולסכ ט"י םוי"ב התיה ותלואגש 5עודיה ובתכמב ןקזה וניבר ירבדכ - (ט"נקת
םילהת רפס תקולח פ"עש) "ישפנ םולשב הדפ קוספב םילהת 'סב יתירקשכ . . בוט יכ וב
ז"טב וינפלש ק"שה םוי לח ,אלימבו ,(ישילשה םויד רועישל הז קוספ ךייש 8עובשה ימיל
.ולסכ ו"טב תבש ברעו ,ולסכ

(תודיסחה תרותל הנשה שאר ,ולסכ ט"יכ ירקיעו יללכ יכה ןינע כ"וכאעו) םינינעה לכש ןויכו
הכרבהש - םהיניב תוכיישו רשק שיש רמול רבתסמ ,קוידה תילכתבו ,תיטרפ החגשהב םה
(תבש ברעד אחריטה י"עו ירחאל ,9וינפלש תבשה םוימ תכשמנש) ולסכ ט"יד חכ-תניתנהו
.ןמקלדכ ,"אתומלשאב (ולסכ שדוחד) ארהיס אמייק" ובש ,ולסכ ו"טמ איה

ראש יבגל יוניש וב שיש - םיגחה גח ,ולסכ ט"י הלואגה גחל עגונב ההימתו הלאש םדקהבו .ב
:םיגחה

ובש (ירשתב ו"טב תוכוסו ןסינב ו"טב חספ) שדוחב רשע השמח םויב ועבקנ - תוכוסו חספ
המכב . . הזה גח הלת אל בותכה"ש ךכל ףסונ - תועובשו ."אתומלשאב ארהיס אמייק"
םימעפ השמח םימעפ") שדוחה ימיב ותועיבק ,ירה ,10"רמועל םישימחב קר שדוחל םימי
ןימוד"ש לארשיב התמגודו) הנבלהשכ ,שדוחה לש ןושארה ויצחב איה (11"העבש םימעפ השש
.םויל םוימ הלדגו תכלוה 12("הנבלל ןינומ"ו "הנבלל

אלא ,"אתומלשאב ארהיס אמייק"שכ ,שדוחב ו"טב וניאש דבלב וז אל - ולסכ ט"י כ"אשמ
!?םויל םוימ תטעמתמו תכלוה הנבלהשכ ,שדוחה לש ינשה ויצחב אוהש ,הזמ הריתי

,שדוחב ו"טו ד"יב ותועיבקש 14םירופכ וניא)ש - 13הכונחד ט"ויהל עגונב (הזמ הריתיו) ז"דעו
ה"כמ ,שדוחה לש םינורחאה םימיב ובורו ותלחתה (אלא ,15"אתומלשאב ארהיס אמייק"שכ
!ירמגל תמלענו הסכתמש דעו ,תטעמתמו תכלוה הנבלהשכ ,ךליאו ולסכ

לארשיל סחיב שדוחה לש ינשה ויצחב הנבלה טועימד ןינעה ןכות הליחת ראבל שיו .ג
:"הנבלל ןינומ"ש

ויצחבו ,םויל םוימ הנבלה רוא ךלוהו ףיסומ שדוחה לש ןושארה ויצחבש ןויכש - המדקהבו
ןפואב הנבלל ןינמה םג הרואכל ל"צ 'יה ,םויל םוימ הנבלה רוא ךלוהו תחופ שדוחה לש ינשה
,(ו"ט םוי דע 'וכו 'ב םוי 'א םוי) ךלוהו ףיסומ םימיה ןינמ 'יהי שדוחה לש ןושארה ויצחבש
.('א םוי דע 'וכו ד"י םוי ו"ט םוי) ךלוהו תחופ םימיה ןינמ 'יהי שדוחה לש ינשה ויצחבו

,הברדא אלא ,ךלוהו תחופ וניא שדוחה לש ינשה ויצחב םימיה ןינמש דבלב וז אל ,לבא
רסחנ ובש) ו"ט ירחאלש םויה ןינמש - ו"טה םויד תומילשה יבגל םג ןינמהב ךלוהו ףיסומש
םויה ןינמו ,ו"ט רפסממ רתוי 'א רפסמ ,ז"ט אוה (ו"טה םויבש הנבלה רואד תומילשהמ
,ו"ט רפסממ רתוי םירפסמ 'ב ,ז"י אוה (הנבלה רוא תומילשמ רתוי דוע רסחנ ובש) וירחאלש
(ירמגל הנבלה רוא םלעתמו הסכתמ ובש) שדוחה לש ןורחאה םויד ןינמהל דעו ,האלה ןכו
!ו"ט רפסממ (םילפכל דעו) רתוי םירפסמ כ"וכ ,('ל וא) ט"כ אוהש

יוליעה שגדומ ,שדוחה ימיד רפסמהב (שדוחה לש ינשה ויצחב םג) הפסוהה דבלמ :דועו תאז
- ח"י רפסמ ,"בוט"ד אירטמיגה - ז"י רפסמ :אמגודלו ,םהבש םיזמרהו אירטמיגהב םג
בוט ךא" - א"כ רפסמ ,ואולימב ד"וי - כ רפסמ ,"בוטב"ד אירטמיגה - ט"י רפסמ ,"יח"
- ד"כ רפסמ ,ובוטד אירטמיגה - ג"כ רפסמ ,17"לארשי ךרבי ךב" - ב"כ רפסמ ,16"לארשיל
םש רפסמ - ו"כ ,19"לארשי ינב תא וכרבת הכ" - ה"כ רפסמ ,18"ךיתושמש דכדכ יתמשו"
,אלמ שדוח םישלש ,שדוחה ימי - ט"כ ,חכ רפסמ - ח"כ ,ך"ז 'טמיגב - ז"כ ,20'יוה - שרופמה
.ב"ויכו

ןיא(ש כ"וכאע)ו שדוקב ןילעמ" חכ-תניתנו הארוהו יוויצ ונשיש ןויכ - רבדה םעטו
יולימ ירחאל (שדוחה לש ינשה ויצחב) םג ,שדוחה ימי לכב ופקתב אוהש ,21"ןידירומ
.רתוי דוע ףסותינו ךלוה םויל םוימש ,הנבלה תומילשו

יולימה ירחאלש ,שדוחה לש ינשה ויצחב הנבלה טועימד ןינעה ןכות ןיבהל ךירצ ז"פעו
שדוקב ןילעמ"ד ללכה ךפיה ז"ה הרואכלש - םויל םוימ תטעמתמו תכלוה תומילשהו
!?"ןידירומ ןיא(ש כ"וכאע)ו

:הזב רואיבה רמול שיו .ד

,המחהמ הרוא תלבקמו ,22"םולכ המרגמ הל תיל" הנבלהש ,עיפשמו לבקמ םה המחו הנבל
םויל םוימו ,דבלב הדוקנ - הנבלה דלומ ,רוא טעמ קר תלבקמ הלחתבש אוה העפשהה ןפואו
,23"הנבל לש סוקסיד אלמתנ"ש ו"טה םויל דע ,המחהמ תלבקמש רואהב ךלוהו ףיסומ
.המחהמ הנבלה תלבקמש רואה םלשנו אלמתנש ,24"אתומלשאב ארהיס אמייק"

תילכת הז ןיא ,לבקמ 'יחבב ןיידע ה"ה הנבלה רוא םלשנו אלמתנשכ םגש ןויכ ,לבא
רוא 'יהו" 25ש"מכ ,המחהמ רוא לבקל הכירצ הניאו המחה ומכ תישענש הנבלהד תומילשה
.26"םילודגה תורואמה ינש" ויהש ,הטועימ םדוק התיהש ומכ ,"המחה רואכ הנבלה

הנבלהש רתוי תילענ תומילש תישענ ,המחהמ תלבקמש הנבלה רוא אלמתנשכש ,רמול שיו
םהינשמ רתוי תילענ אגרד תולגתה י"ע ,("המחה רואכ הנבלה רוא 'יהו") 27המחה ומכ איה
ינשה ויצחב המחהל הנבלה ןיבש סחיהב תאטבתמ וז תומילשו ,28םהינשל דחא רתכ תישענש
.ןמקלדכ ,שדוחה לש

:29םירבדה רואיב .ה

ינשה ויצחל ,הנבלה רוא ךלוהו ףיסומ םויל םוימש ,שדוחה לש ןושארה ויצח ןיב יונישה תביס
שדוחה לש ןושארה ויצחבש ינפמ ,איה ,הנבלה רוא ךלוהו תחופ םויל םוימש ,שדוחה לש
,הרוא לדגו ךלוה םויל םוימ המחהמ תקחרתמש לככו ,המחהמ הנבלה תקחרתמו תכלוה
ךלוה םויל םוימ המחה לא רתוי תברקתמש לככו ,המחה לא תברקתמו תכלוה ינשה ויצחבו
.הרוא טעמתמו

לבקמה רשאכש ןפואב אוה (הנבל) לבקמהו (המח) עיפשמה ןיבש סחיהש יפל - רבדה םעטו
לבקל ולש לוטיבה דצמ) ריאהלו עיפשהל לוכי לבקמה ןיא עיפשמה לא בוריקב אוה
לבקמש רואה) ריאהלו עיפשהל אוה םג ליחתמ עיפשמה ןמ קחרתמש לככו ,(העפשהה
.(עיפשמהמ

תושדחתה ךרוצל קר אל] אוה שדוחה לש ינשה ויצחב המחה לא הנבלהד בוריקהש ,רמול שיו
םויל םוימ טועימה י"ע) ז"חאלש שדוחהד דלומהב (לבקמו עיפשמ) ארהיסו אשמשד דוחיה
רתוי תילענ העפשה לבקל לכויש ידכ ,30"ךבשומ דקפי יכ" ,לבקמהד לוטיבה ע"והש
םג אלא - ז"חאלש שדוחל (רקיעב) ךיישש ע"פב ןינע והזש - (30"תדקפנו" ,עיפשמהמ
אגרדל בוריקהש ,(םהינשל דחא רתכ) המחהד רואהמ םג הלעמלש םצעהל בוריק [(רקיעבו)
הלעמלש םלעה) םלעהב אוה םצעהש ,םצעה ןמ יוליג אוה רוא ,יכ ,רואה טועימב אטבתמ וז
םויל םוימש הרומ םויל םוימ רואה טועימ ,ןכלו ,רואב הלגתמ םצעהמ הראה קרו ,(יוליגמ
הנבלה תישענ ז"יעש ,(יוליגמ הלעמלש םלעה) רואהמ הלעמלש םצעהל בוריקה לדגו ךלוה
.םהינשל דחא רתכ - דעו ,המחה ומכ

:31רתוי קמועבו

לבקל לוכי וניאש ןויכש ,תלוזהל סחיב ,אוה ,יוליגב אוה רואהו םלעהב אוה םצעהש ללכה
לבא ;(ךשוח) "םלעה" םצעהלו ,"רוא" הראההל ארוק ןכל ,דבלב ונממ הראה אלא םצעה
."רוא"ה אוהש םצעה יבגל ךשוח איה הראההש - ךפיהל ז"ה םצעהל סחיב

לש רדגב ראשנש ןמז לכ אלא וניא םצעהל ברקתהל ידכ רואה טועימב ךרוצהש ןבומ הזמו
םע דחאתמשכ ,לבא ,("םלעה"ב ראשנש) םצעה תא לבקל לוכי וניאש (תלוז) ע"פב תואיצמ
םהינש אלא ,לבקמו עיפשמ לש סחי םהיניב ןיאש ,עיפשמה ומכ השענש ןפואל דעו עיפשמה
.תולגתהב אוה םצעה יזא ,("המחה רואכ הנבלה רוא 'יהו") םיוש

הראה) "רוא" לש אגרדב טועימ אלא וניא שדוחה לש ינשה ויצחב רואה טועימש ל"י ז"פעו
אב םצעהש ןויכ) יוליגהב טועימ אל ,לבא ,הראהמ הלעמלש םצעהל בוריקה ינפמ (דבלב
שדוחה ימיד (רבדה תולגתה שיגדמו הרומש) ןינמהב ףסותינו ךלוה ,ןכלש ,(תולגתהב ףיסומו
תולגתהמ הלעמלש) םצעה תולגתהב ףסותינו ךלוהש ןויכ ,32י"נב י"ע ('וכו ח"י ,ז"י ,ז"ט)
.(רואה

:ולסכ שדוחד "אתומלשאב ארהיס אמייק"הב רתויב שגדומ הז ןינעש ,רמול שיו .ו

שדוחה - ץיקה ישדחב ישילשה שדוחל ןווכמה ,ףרוחה ישדחב ישילשה שדוח אוה ולסכ שדוח
,תודיסחה תרותד הרות ןתמד שדוחה ,ולסכ שדוחב ותמגודו ,33"יאתילת אחרי" ,הרות ןתמד
.35תודיסחה תרותד 34הרות ןתמו הנשה שאר אוהש ,ולסכ ט"יב

,י"סנכ םע ה"בקהד (ןיאושינ) הנותחה ,36"ותנותח םוי" אוה הרות ןתמש עודיכ - הזב ןינעהו
תילכת ,לבא ,לבקמה איה י"סנכו עיפשמה אוה ה"בקהש ןפואב איה הזב הלחתהה ,רשא
לוכיבכ הכירצ הניא י"סנכש ,לוכיבכ שממ דח םישענ י"סנכו ה"בקהשכ איה הזב תומילשה
.38"דח אלוכ ה"בוקו 37לארשי"ש הלגתמש ןויכ ,ה"בקהמ לבקל

(דחא) ןוילעד דוחיהו רוביחה לע הרומ "ישילש"ש 39עודיכ - "ישילשה שדוח"ב םג זמורמו
.תחא תואיצמ םישענש יפכ (םינש) ןותחתו

םוי" ,הרות ןתמד שדוחה ,ישילשה שדוחד 40ו"טו ד"יב הנבלה תומילשו יולימבש ,ל"י ז"פעו
רואכ הנבלה רוא 'יהו" - י"סנכו ה"בקהד ןיאושינהד תומילשה תילכת תישענ ,"ותנותח
תישענש ןויכ ,(41"'יוה שמש" ,ה"בקה) המחהמ לבקל הכירצ הניא (י"סנכ) הנבלהש ,"המחה
."דח אלוכ (המח) ה"בוקו (הנבל) לארשי"ד ע"והזש ,המחה ומכ המצעב

שדוח) ולסכ שדוחד "אתומלשאב ארהיס אמייק"הב הז ןינע שגדומ - רתוי קמועבו .ז
:(ץיקה ישדחד ישילשה שדוח) ןויס שדוחבמ רתוי (ףרוחה ישדחד ישילשה

(המח) שמשה םוחו רוא ריאמ ץיקה ישדחבש - 42ףרוחה ישדחל ץיקה ישדח ןיבש קוליחה
םיקלא ארקיו") םימיהו ,םוחה ןמז אוה ץיקש ,ףרוחה ישדחב רשאמ רתוי יוליגבו ףקותב
רקיעב ,םימיהמ םיכורא תולילהו ,רוקה ןמז אוה ףרוחו ,תולילהמ םיכורא (43"םוי רואל
יוליגה רקיעב שגדומ ץיקה ישדחבש ,הדובעב ונינעו .שדוקה ץרא ,44תוצראה לכ תיצמתו
לש םתדובע רקיעב תשגדומ ףרוחה ישדחב כ"אשמ ,הטמל הלעמלמ ,(המח) "'יוה שמש"ד
.45הלעמל הטמלמ ,(הנבל) לארשי

דצמ ורקיעש ןויכ - ץיקה ישדחב ישילשה שדוחד "אתומלשאב ארהיס אמייק"הב :ןכלו
עיפשמד קוליחה ןיידע רכינ ,(הנבל) לארשי לש םתדובע דצמ (כ"כ) אלו ,"'יוה שמש"ד יוליגה
;המחה ןמ תלבקמש יפכ הנבלה תומילש ןיידע ז"ה אלימבו ,(הנבלו) לבקמו (המח)
םתדובע דצמ ורקיעש ןויכ - ףרוחה ישדחב ישילשה שדוחד "אתומלשאב ארהיס אמייק"הבו
לש ןפואב הז ןיאש ,(ת"מ) ןיאושינהד תומילשה תילכת הזב תשגדומ ,(הנבל) לארשי לש
,("המחה רואכ הנבלה רוא 'יהו") עיפשמה ומכ השענ לבקמהש ןפואב אלא ,לבקמו עיפשמ
."דח אלוכ ה"בוקו לארשי"

ישדחד ישילשה שדוח לש דחוימה ומש - 46"ולסכ" םשהב םג זמורמ הז ןינעש ,ףיסוהל שיו .ח
:ףרוחה

,ו"ל ורפסמש - "ול"ו ,םלעה ,יוסיכ ןושלמ - "סכ" :47"ול" "סכ" תוביתה 'ב ללוכ - "ולסכ"
- תחא הביתב םהינש רוביחו .השש םימעפ השש ,יוליגה לע הרומ - "הלא"ד אירטמיגה
אב (לבקמה לצא םלעהב אוהש) םצעהש ,ונייה ,יוליגהו םלעהה רוביח לע הרומ - "ולסכ"
.(ה"ס ל"נכ) שממ דח םישענש ןפואב אלא ,לבקמו עיפשמ לש ןפואב הז ןיאש ןויכ ,תולגתהב

לש ומויסב ותויה םעש - הכונחד ט"ויה ,ולסכ שדוח לש ומתוחו ומויסבש ט"ויהב םג שגדומו
ףיסומ"ד ןינעה יולגבו לעופב וב שגדומ ,םויל םוימ טעמתמו ךלוה הנבלה רואשכ ,שדוחה
ףסותינו ךלוה םויל םוימש ,48"ךלוהו ףיסומ ךליאו ןאכמ תחא קילדמ ןושאר םוי" ,"ךלוהו
(דבלב הראה) "רוא" לש אגרדב טועימ אלא וניא הנבלה רואד טועימהש שגדומ הזבש - רואב
ךלוה םויל םוימ ירהש ,תולגתההב טועימ אל ,לבא ,הראהמ הלעמלש םצעהל בוריקה ינפמ
.(ה"ס ל"נכ) םצעה תולגתהב ףסותינו ךלוהש ,'וכו תורנ שלש ,תורנ ינש ,רתויו רתוי ריאמו

אל) איה ,םיגחה גח ,תודיסחה תרותל הנשה שארד תועיבקהש םעטה ראבל שי ז"פע .ט
תומילשו יולימ ירחאל (אלא ,הנבלה תומילשו יולימ םע םירושקה םיגחה ראשד תועיבקהכ
:הנבלה

הליחתמ ובש - םיגחה גח ,תודיסחה תרותד הרות ןתמו הנשה שארד תדחוימה הלעמה
השדח הרות" ,(49"'יתונופצ רתסמו 'ימעט דוס") הרות ימעט ,חישמ לש ותרותד תולגתהה
דמל םדאש הרותה" 52ל"זראמכ ,51הרות-ןתמב התיהש תולגתהל ךורע-ןיאב ,50"אצת יתאמ
.53"חישמ לש ותרות ינפל אוה לבה ז"הועב

54שרדמב אתיאדכ - ןיאושינה ע"וה הרות ןתמ יבגל חישמה תומיב םיירקיעה םישודיחהמו
תובר תונתמ הל בתכ התחקל אבש ןויכ ,תוטעומ תונתמ הל בתכו השא שדקש ךלמל לשמ"
אלא םהל רסמ אלו ,םלועל יל ךיתשראו 56רמאנש ,55ויה ןיסוריא הזה םלועה ךכ ,לעבכ
יכ 58רמאנש ,ןיאושינ ויהי חישמה תומיל לבא ,םכל הזה שדוחה 57רמאנש ,דבלב הנבלה
60עיקרה רהזכ וריהזי םיליכשמהו 59רמאנש ,לכה תא םהל רסומ העש התואב ,ךישוע ךילעוב
םישענש ה"בקה םע י"סנכד דוחיה תומילשו רקיעש - "דעו םלועל םיבכוככ םיבר יקידצמו
,"המחה רואכ הנבלה רוא 'יהו" דועיה םייוקי זאש ,"חישמה תומיל" אוה (ןיאושינ) שממ דח
אלא ,("דבלב הנבלה אלא םהל רסמ אל") המחהמ תלבקמש הנבל ומכ קר אל םה לארשיש
אלוכ ה"בוקו לארשי"ש הלגתמש ןויכ ,(61המחה םג ,"לכה תא םהל רסומ") המחה ומכ םהש
."דח

יוליג תלחתה) תודיסחה תרותד ת"מו ה"רד תועיבקהב םג זמורמ הז ןינעש ,רמול שיו
תומילשה תזמורמ הזבש - 62הנבלה תומילשו יולימ ירחאל (חישמה תומיל ןיאושינה
המחה לא תברקתמש (תומילשב המחה רוא תלבק לע הפסוהבו ירחאל) הנבלהד תומילשד
.המחה רואכ הנבלה רוא 'יהיש ,שממ התומכ תויהלו המע דחאתהל

ובש ולסכ 63ז"טב לחש תבשה םוימ ךרבתמש ישילשה םויב איה תועיבקה - רתוי תויטרפבו
תומילשו יולימד הנכהה י"עו ירחאל ,64התומכ תויהל המחה לא הנבלה תוברקתה הליחתמ
םוי") ישילשה םוי :יכ - 65יעיברה םויב וכשמהו ,(ולסכ ו"טל ד"י ןיב) תבש ברעב הנבלה
ע"והש ,67"תוירבל בוטו םימשל בוט" ,66בוט יכ וב לפכוה (33"יאתילת אחריב יאתילת
,תחא תואיצמ םישענש (הנבלו המח ,לבקמו עיפשמ ,תוירבו םימש) ןותחתו ןוילעד רוביחה
אלא ,המחהמ תלבקמ הניא הנבלהש ,"םילודגה תורואמה ינש" ולתינו וארבנ יעיברה םויבו
- יששה םוי ,69יחה לכל הכרבה םוי - ישימחה םויבו .םהינשל דחא 68רתכ ,םיוש םהינש
."דאמ בוט"ו "בוט יכ" 70וב רמאנש

השרפהו ,חלשיו תשרפ ,תבשה םוידו תבש ברעד השרפה - עובשה תשרפ םע הז רשקל שיו .י
תבש החנמב התורקל ןיליחתמש) בשיו תשרפ ,(ולסכ ף"כו ט"י) יעיברה םויו ישילשה םויד
:(חלשיו תשרפ

ותדובע יבגל (בקעי בשיו) בשיו (בקעי חלשיו) חלשיו תוישרפב בקעי לש ותדובעבש שודיחה
םירומאה ושעו בקעי") "קחצי תודלות הלא") תודלותו (בקעי אציו) אציו תוישרפב
ןהו ןבלד םירוריבה ןה) םירוריבה תדובע רמגב םה בשיו חלשיו תוישרפש ,((71"השרפב
(א) :ןכלש ,חישמה תומיד בצמו דמעמהל רבכ ןכומ בקעיש ךכ ידכ דעו ,(ושעד םירוריבה
. . םלשנו רמגנ"ש ועידוהל חלשש ,72"ריעש הצרא ויחא ושע לא וינפל םיכאלמ בקעי חלשיו"
וידחי ךליל ןמזה עיגהו ,73"'וכ ונקתנו וררבתנ םלוכ . . תוגרדמו 'יחבה . . תומילשה תילכתב
םתוחו םויסב) 76רמאנש ,חישמה ימיב" ומכ ,75"הריעש ינודא לא אובא" ,74הלואגהל
,77"הכולמה 'הל התיהו ושע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו (חלשיו תשרפד הרטפהה
וזגור וילע ץפקש דע לעופב הולשב בשיו - 78"הולשב בשיל בקעי שקיב" ,"בקעי בשיו" (ב)
דועיה םויק ןמזד דעו ,(וייחל ז"מק - א"לק) םירצמ ץראב הולשב פ"הועו ,ףסוי לש
יפכ ,79"ישפנ םולשב הדפ"ד ןינעה תומילש 'יהי זאש ,חישמה תומיבש תיתימאה "הולש"הד
תומיב 'יהי "ישפנ םולשב הדפ"ד ןינעה תומילשו תתימאש 80יעצמאה ר"ומדא ראבמש
.(81המלשו דוד ןמזב 'יהש ומכמ וליפא רתוי הלענ ןפואב) חישמה

רמגב ובצמו ודמעמל םירוריבה תדובעב קסועשכ בקעי לש ובצמו ודמעמ ןיבש קוליחהו
לש הבצמו הדמעמ ןיב קוליחה תמגודבו ד"ע ,אוה ,(חישמה תומיל ןכומש) םירוריבה תדובע
:םיוש םהינששכ הבצמו הדמעמל המחהמ תלבקמש יפכ הנבלה

,82"אוה ןטק יכ בקעי םוקי ימ" ,ןטק ארקנ בקעיו ,26"ןטקה רואמה" ,הנבלל לשמנ בקעי
.83"ןטקל הנומ ןטקה" ןכלו

ינפמ אוה ("ןטקה רואמ" תויהל 84"ךמצע תא יטעמו יכל") הנבלה טועימש עודיה פ"עו
תוכלמה תריפסד הדיריה תישענ ןכלו ,הטמל השודקה תוצוצינ ולפנש והותד םילכה תריבש
הבצמו הדמעמש ,אצמנ - והותד תוצוצינה ררבל ידכ ע"יבל דריל ,לבקמ 'יחבב תויהל (הנבל)
,םירוריבה תדובע רמגב לבא ,םירוריבה תדובע ךרוצל אוה המחהמ לבקל הכירצש הנבלה לש
.85"םילודגה תורואמה ינש" ,המחה רואכ הנבלה רוא 'יהי אלא ,לבקמ 'יחבב הנבלה 'יהת אל

ושע לא וינפל םיכאלמ בקעי חלשיו" - חלשיו תשרפ ןכותב םג זמורמ הז ןינעש ,רמול שיו
ונממ הלעמלש 'יחבל ,שממ וינפל םיכאלמ חלש ,ןוקיתה םלועמ ושרשש בקעיש - "ויחא
ררבתנש ושע ז"ה בקעיל ותוכייש פ"עש ןויכ) והותה םלועב ושרשל ויחא ושע לא ,הגרדמב
הטמל וילא והתד םיפיקמה 'יחב ךישמהל ידכ" ,(והותד םיפיקמה 'יחבב ושרשל רזחו
ןינעה ןכות םג והזו ,73"דחי ודחייתיו ימינפב ףיקמה ריאיו ,ימינפ רואה 'יחב אוהש ןוקיתב
הנבלהש דעו ,(ע"כוסו ע"כממ ,ףיקמ רואו ימינפ רוא ,86ושעו בקעי) המחו הנבל דוחיו רוביחד
טועימ 'יה הז ךרוצלש ,והותד תוצוצינה רוריב םלשנו רמגנ רבכש ןויכ) המחהמ תלבקמ הניא
.87םיוש םהינשש ,המחה רואכ השענ הנבלה רוא אלא ,(ל"נכ ,לבקמ 'יחבב תויהל הנבלה

:הז ונרודב רתויב שגדומ הז לכו .אי

(בקעי חלשיושכ) זא רבכו םירוריבה ינינע לכ ומלשנו ורמגנ בקעי דצמש ףאש - המדקהבו
ולעו"ד ןמזה עיגהש עידוהל ושעל םיכאלמ חלש ןכלש] הלואגה תויהל הכירצו הלוכי התיה
אב אל ,מ"מ ,[(י"ס ל"נכ) "הולשב בשיל שקיב"ו ,"ושע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ
.םלועה(בו) דצמ לעופב הז ןינע

יוליג ירחאל דחוימבו ללוכ ,תורודה לכ ךשמב י"נב לכד "וניתדובעו ונישעמ" ירחאל ,לבא
ףיסומו ,88"הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד ןינעה רקיע ליחתה זאש ,ולסכ ט"יב תודיסחה תרות
וצפוה ודי לעש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,רודל רודמ וניאישנ וניתובר י"ע ךלוהו
יפכ ,םלועה(בו) דצמ םג םינינעה לכ ומלשנו ורמגנ רבכ - לבת יוצק לכב הצוח תונייעמה
תאיבל ןכומ לכהו ,"םירותפכה חוצחצ" םג ,הדובעה ינינע לכ ומלשנ רבכש זירכהו עידוהש
.חישמה

יתלב) הביס וזיאמ בכעתמ ונקדצ חישמש ןמז לכ) ז"חאלש הדובעה ךשמהש ןבומ הזמו
תדובע המלשנו המייתסנ רבכ ירהש) "םירוריבה תדובע" וניא ((ללכ תנבומו העודי
.םלועב לעופב תולגתהה איבהל תדחוימ הדובע ,אלא ,89(םירוריבה

תיב 90'יהו" - חלשיו תשרפד הרטפהב תזמורמ הז ונרודב תדחוימה הלעמהש ,רמול שיו .בי
תפרצ דע 'וג תולגו 'וג ושע רה תא בגנה ושריו 'וג שקל ושע תיבו הבהל ףסוי תיבו שא בקעי
:"ושע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו בגנה ירע תא ושרי 'וג

,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ) ונרודבש "ףסוי תיב"(ד ךשמההו ףסוי) לש םישודיחהמ
לעש - (91"בקעי תיב") ןקזה וניבר לש ורודל דע ז"נפלש תורודה יבגל ,(ףסוי ןושארה ומשש
תנידמכ ,ונממ הצוח ןיאש הצוחל דע ,שממ לבת יוצק לכב הצוח תונייעמה תצפה השענ ודי
יוליג 'יה אל (ז"חאלש וניאישנ וניתובר לש םנמזב ןכו) ןקזה וניבר לש ונמזב ,רשא ,תפרצ
ךכ ידכ דעו) הטמל ןותחת התויהל ,תפרצ תנידמב תודיסחה תרות תצפה כ"כ תועיבקב
יוליג השענ ,"ףסוי תיב" י"ע ,הז ונרודב אקודו ,(92'וכ תפרצ לש הנוחצנל ששח ןקזה וניברש
ד"ע "םימימת יכמות" תבישי םש דוסיב ,93תפרצ תנידמב םג תונייעמה תצפהו
ןויצ רהב םיעישומ ולעו" ,"בגנה ירע תא ושרי"ש ןמזה לעופב עיגה ,ןכלו ,שטיוואבוילבכ
."ושע רה תא טופשל

:זמרה ד"ע ריעהלו ףיסוהל שיו

לולכ 'א לכש יפכ ,עבש רפסמד תומילשה ,(770) םיעבשו תואמ עבש אירטמיגב "תפרצ"
,(םיעבשו תואמ עבש) דחי םהינשו ,(תואמ עבש) האממ לולכ 'א לכש יפכו ,(םיעבש) רשעמ
ימי תעבשב ארבנש םלועה רוריב םלשנו רמגנ ,תפרצ תנידמד רוריבהבש זמורמ הזבש ל"יו
.םיטרפ יטרפו םיטרפה לכב ןינבה

,"ףסוי תיב"(מ הריאמש "הבהל"ה) י"ע השענ "770" ורפסמש "תפרצ"ד רוריבהש ,ריעהלו
ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ יח ובו והנקש דעו רחב ובש תיבה ,וטושפכ ףסוי תיבל דעו
("ךלוהו ףיסומ") תכשמנו תכלוה םשמו ,ןיד אמלעב ותויח םייחב תונורחאה םינש רשעב
.94"770" (וטושפכ תיבה רפסמ) ורפסמש - "ףסוי תיב"ד הדובעה

תפרצב אוה תונייעמה תצפהו יוליגש זמורמ הזבש ,"תצרפ" תויתוא "תפרצ" - רתוי קמועבו
םג םה םיאב תונייעמהד םירדגה לכ תצירפ דצמש ןפואב קר אלו ,םירדגה לכ תצירפ -
שגדומכ ,ןותחתה דצמ םג אוה הז ןינעש ,הזמ הריתי אלא ,ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתב
98רמאנש ,חישמ הז" ,97"ץרפ ךילע 96תצרפ" השענ ז"יעו ,95"תצרפ" תויתוא "תפרצ"ש ךכב
.99"םהינפל ץרופה הלע

ולסכ שדוחד "אתומלשאב ארהיס אמייק"שכ ל"נהכב רתוי דוע ףסותינ אפוג הז ונרודבו .גי
:וז הנשב

,ונייה ,100"(לכ לכמ) לכב" ,"הב תואלפנ תנש אהת 'יה" - וז הנשד ת"רה םסרופמו עודי
,101סנמ הלעמלש "אלפ" ,"תואלפנ" לש ןפואב םה הבש םינינעה לכו המצע הנשהש
ימיכ" - רקיעה אוהו שארל לכלו ,102תואלפ ן"ונ ,"תואלפנ"ל דעו ,םיבר ןושל "תואלפ"ו
.(104מ"יצי יבגל םג "תואלפנ") 103"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ

,םישדח 'ג לש תומילש) ישילשה שדוחד "אתומלשאב ארהיס אמייק" רבכ המצע וז הנשבו
הרות ןתמ ,ישילשה שדוחב ישילשה םויל תוכימסב םידמועו ,(105"הקזח יוה ינמיז תלתב"
י"סנכו ה"בקהד ןיאושינה ויהי זאש ,חישמ לש ותרותד יוליגה תלחתה ,106תודיסחה תרותד
."המחה רואכ הנבלה רוא 'יהו"ש ןפואב

'ג) םימלש םהינש ולסכו ןושחש ,המילש הנש איה וז הנשש ךכב םג שגדומ הז ןינעש ,ריעהלו]
108רוביעה שדוח הב ףסותינש ,(107הריתי תומימת) המימת הנשו ,(דחא ךשמהב םימלש םישדח
הנבלה (ישדח) תומילש תשגדומ (ולסכו ןושח םישדחה תומילש) המילש הנשבש ,רמול שיד -
הנבלה תומילש תשגדומ (109רוביעה שדוח תפסוה) המימת הנשבו ,(המחהמ תלבקמש יפכ)
ןיעמ ,המחה תנשל הנבלה תנש תיוותשמ רוביעה שדוח י"עש ןויכ ,המחה ומכ תישענש
.["המחה רואכ הנבלה רוא 'יהו" תמגודו

שדחמ וספדנש) 110ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ םרמאש הנותח ישורד םע הז רשקל שיו
רתויב תשגדומ הזבש - הנותחל םיכיישה תודיסחה תרותב םישורד - (111'וכ רואיב תפסותבו
הרות"ד יוליגה תומילשו רקיע 'יהי זאש ,חישמה תומיל ה"בקה םע י"סנכד הנותחל תוכיישה
."אצת יתאמ השדח

לעופב תואיצמה תא תוארלו םייניעה תא חותפל קר םיכירצ שממ הלא ונימיבש ןבומ הזמו
113"ךורע ןחלוש"ב ("דח אלוכ ה"בוקו לארשי") ה"בקה םע דחי םיבשויש ונייה - 112שממ
(ה"בקה) ול רמוא" המויסבש ,רמושמה ןייו רבה רושו ןתיולד הדועסה ,ןיאושינה תדועסל
,ךרבל האנ ילו ךרבא ינא ,ןהל רמוא ,ךרבו (הכרב לש סוכ) לוט (אחישמ אכלמ דוד) דודל
.115"ארקא 'ה םשבו אשא תועושי סוכ 114רמאנש

:116רקיעה אוה השעמהו .די

ק"שה םויב וכשמהו ,אתומלשאב ולסכ שדוחד ארהיס אמייק ובש תבש ברעמ ונאובב
'ג ,(ולסכ ב"וט ,(117"ומלועב דיחי ה"בקה 'יה"ש ,דחא םוי ארקנש) ןושאר םוי) ק"ש יאצומו
כ"וכאעו ,ולסכ ט"י ברע ,י"חב םכשמהו ,תדחוימ (השודק) הלעמ םהב שיש םיפוצר םימי
ךורעל שי - הכונח ימיל דע ז"חאלש םימיב םכשמהו ,ולסכ ף"כו ט"י הלואגה ימיב
לכב ,הנידמ לכב ,םוקמו םוקמ לכב ("ןשינעגניירבראפ עשידיסח") 118תויתודיסח תויודעוותה
לכב אלא ,םיירקיעו םייזכרמ תומוקמב תולודג תויודעוותה קר אלו ,'וכ הנוכש לכבו ריע
אלו) "רקיע" לש ןפואב תודעוותהה 'יהת יטרפ םוקמ לכבש םג ללוכ ,וטושפכ םוקמו םוקמ
דבלב וז אלו ,(לבקמ ,"לפט" אוה ינולפ םוקמו ,עיפשמ ,"רקיע" אוה ינולפ םוקמש ןפואב
,תומוקמה ראשב רתוי ףסותינ ז"יעש ,הברדא אלא ,ינש םוקמבש "רקיע"הב ערוג הז ןיאש
רקיע"ל דעו ,"רקיע" תניחבב םישענ םלוכש דעו ,119"המכח הברת םירפוס תאנק" תניחבב
םוקמה ומכ ומצעב השענש ןויכ ,ירקיעו יזכרמ םוקממ העפשה לבקל ךירצ וניאש - "רקיעבש
ומכ (אלא ,לבקמ 'יחבב קר אל) איהש הנבלה תומילש תמגודבו ד"ע ,ירקיעהו יזכרמה
.המחה

יוה ינמיז תלתב" ,120תויודעוותה 'ג - בוט המו) תודעוותה ךורעי א"ואכש ןוכנו יאדכו
ידכ - ב"ויכו וידידיו וירבח םע ,ותיב ינב םע ,(121ושפנ תוחכ רשע לכב) ומצע םע - ("הקזח
,(המחה ומכ תישענש הנבלה תומילש ד"ע) עיפשמ םג אוה א"ואכש רתוי דוע שיגדהל
."םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהו" (הלואגהל תוכיישב) 122ש"מכו

הרותד ןיוקה 'גב ףיסוהל (124"ורוזעי והער תא שיא") 123וררועתיו וררועי ולא תויודעוותהבו
תולימגבו הרותב קסועה לכ" ,"ישפנ םולשב הדפ" קוספה לע 125ל"זח תשרדכ ,ח"מגו הדובע
אל ,רקיעה אוהו דועו ,"'וכ ינבלו יל ינאדפ וליאכ וילע ינא הלעמ רוביצה םע ללפתמו םידסח
.יולגבו לעופב "ינבלו יל ינאדפ" אלא ,"ינבלו יל ינאדפ וליאכ" קר

תמייקתמ (החנמה תלפת ינפל דוע ,וז תודעוותה לש הכשמהב) שממ דימו ףכיתש - תוטשפבו
ןירוקש) "הולשב בשיל" (לארשימ א"ואכד לוכיבכ תוחילשבו רובעו םשב) בקעי תשקב
תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו" דועיה םייקתנ ז"נפל רבכש ןויכ) יולגבו לעופב (החנמב
ק"מהיבב ,126"ךינפ תא םירשי ובשי 'וג םיקידצ ךא" םייקתנו ,("הכולמה 'הל התיהו ושע רה
לכ") י"נב לכ דמעמב ישילשה ק"מהיב תכונחד הלודגה תודעוותהה ךרעת םשו ,ישילשה
("ךלוהו ףיסומ") רתוי דוע ףסותי הכונח ימיבו ,הכונח ימי ינפל דוע ,(127"'ילע 'יבשוי
.128"ןויצב םיקלא לא הארי ליח לא ליחמ וכלי"ד ןפואב הלואגה תומילשב

__________
.א"עס ,ג ז"ע (1

.וכ ,ו"טפ ר"ומש הארו .דועו .א"ער ,הפ ב"ח .א"ער ,נק א"ח רהז (2

ג"כה ט"פ ןישוריג 'לה .(הלדבה) ד"ה ט"כפ תבש 'לה ם"במר .(ןיטיגו הלדבה ןינעל) א"עס ,וק םיחספ האר (3
.(הלדבה) ח"ס ט"צרס .(ת"ומש) ה"ס ה"פרס ח"וא ז"הדא ע"וש .(ןיטיג)

ולש תומילשהו 'ילעהש - עובשב ןושאר םויב לחש ,ולסכ ד"ויב יעצמאה ר"ומדא לש הלואגה גח לע ףסונ (4
.הז ק"שה םויב ("ולוכיו")

.נ"שו .ח"לס ולש ק"גא .ולסכ ט"י "םוי םויה" (5

436 'ע ה"ח ש"וקל הארו .דועו .ל 'ע ז"ח ולש ק"גא .המדקהב "םוי םויה"ב קתענ - ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכמ (6
.ךליאו

"םוי םויה"ב ספדנ - (הנש םיעשת ינפל) ב"סרת ולסכ ט"יד הלואגה גחל (ולסכ ז"ט םוימ) ע"נדא ק"כ בתכמ (7
.(106 הרעהו 63 הרעה ןמקל הארו) נ"שו .טנר 'ע א"ח ולש ק"גא .ותלחתב

ג"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא) יפושב םילהת תרימאב ךרוצ 'יהש םידחוימ םינמזב וניאישנ וניתובר וגהנש יפכ (8
.(נ"שו .ךליאו געת 'ע

.(א ,חפ .ב ,גס ב"חז) "ןימוי והלוכ ןיכרבתמ 'ינימ"ש (9

.דצת ס"ר ח"וא ז"הדא ע"וש (10

.ב ,ו ה"ר (11

.דועו .ךליאו ב"עס ,ד תישארב ת"הוא .ג ,ו"פ ר"ב .א ,טכ הכוס האר (12

גרוברטפמ ןקזה וניבר רזחשכ קר התיה ולסכ ט"יד הלואגה תומילשש - ולסכ ט"י הלואגה גחל םג ךיישו (13
'ב םויב - ((ה"ה ג"יפ ז"הדאל ןינהנה תוכרב רדס האר) למוגה תכרב ןינעל "וירובל רזח" בישח זאש) קסבטיוול
.(א ,בי א"ח ד"וקל) *הכונחד
__________
.(10 הרעה 156 'ע א"ח ח"משת ש"הס האר) הכונחד ('ה רנו) 'ג רנב ינשה ורסאממ הלואגה לע ףסונ (*

.(נ"שו .43 'ע ב"ח נ"שת תויודעוותה האר) םירופו הכונח םיוש םינינע המכבש ריעהל (14

ןמקל הארו) ו"טל ד"י ןיב אוה - (ו"כתס ח"וא י"ב) "ג"צשת ב"י ט"כ יצח" - הנבלה תומילשו יולימש ריעהל (15
.(27 הרעה

.א ,גע םילהת (16

.כ ,חמ יחיו (17

.בי ,דנ 'יעשי (18

.גכ ,ו אשנ (19

.ב"ה ו"פ ת"הוסי 'לה ם"במר .א ,ס ןירדהנס .א ,חל הטוס (20

.נ"שו .א ,חכ תוכרב (21

.דועו .א ,וטר ב"ח .ב ,גל א"ח רהז (22

.2 הרעהבש ר"ומש (23

.27 הרעה ןמקל האר - תונושלה 'ב ןיב קוליחה (24

.וכ ,ל 'יעשי (25

.זט ,א תישארב (26

י"ע המיגפה יולימ אוה - ןורסחה יולימ ורקיעש ,("הנבל לש סוקסיד אלמתנ") הנבלה יולימ :רתוי תויטרפבו (27
לע הריתיה תומילשה ורקיעש ,("אתומלשאב ארהיס אמייק") הנבלה תומילשו ,המחהמ תלבקמש רואה תומילש
.המחה ומכ תישענש תיתימאה תומילשה איה - ןורסחה יולימ

- ד"י :ולא םינינע 'ב םיזמורמ הזבש - (15 הרעה ל"נכ) ו"טל ד"י ןיב אוה הנבלה תומילשו יולימש קתמוי ז"פעו
לש ןפואב ,הריתיה תומילשה רקיעב שיגדמ ו"טו ,"ול רסחי רשא ורוסחמ (ד"י) יד" ,ןורסחה יולימ רקיעב שיגדמ
האר) תורישע לע הרומ א"הש ,ה"י אלא ,ןורסחה יולימל קוקז ןכלש ,תולד לע הרומ ת"לדש ,ד"י אל) תורישע
.((נ"שו .458 'ע ב"ח ט"משת תויודעוותה

.נ"שו .ךליאו גיש 'ע הנבלה רוא 'עמ ד"בח-םיכרעה רפס הארו .הק 'ע ח"סקת מ"הס (28

.דועו .ךליאו טנק 'ע ת"רפ מ"הס .ב ,אעש תומש ח"ות .ךליאו ד ,בפק (ח"אד םע) רודיס האר - ןמקל אבהב (29

.חי ,כ א"ש (30

.29 הרעהבש ת"רפ מ"הס האר (31

ןינעה תומילשו תתימא ,יכ - הנבלה רוא טעמתמו ךלוה םויל םוימש ,תולגתה לש ןפואב הז ןיא הנבלהבש ףא (32
לארשיב ,אוה ,(תולגתהב אוה םצעה זאש) שממ עיפשמה ומכ השענ לבקמהש ,"המחה רואכ הנבלה רוא 'יהו"ד
.(םינפב ןמקלדכ) דח אלוכ (המח) ה"בוקו (הנבל) לארשיש ,אקוד

האר) "דח אלוכ ה"בוקו לארשי"ד ןינעה הלגתיש ידכ (רואה טועימד ןכותה) לוטיבה ןינע ל"צ לארשיב םגש ,אלא
.(טכ 'ע ו"ח טקולמ מ"הס

.א ,חפ תבש (33

.ת"מד רפושה םיריכזמ (תורפוש יקוספב) ה"רד ףסומ תלפתבש - ה"רל ת"מד תוכיישהמ ריעהל (34

.זיר .הר 'ע ק"גא צ"יול יטוקל האר (35

.הנשמב - ב ,וכ תינעת (36

.א ,גע ג"חז האר (37

.32 הרעהבש ו"ח טקולמ מ"הס האר (38

.נ"שו .111 'ע א"כח ש"וקל האר (39

.15 הרעה ליעל האר (40

.נ"שו .310 'ע ח"יח ש"וקל האר (41

.נ"שו .382 'ע ו"טח ש"וקל האר (42

.ה ,א תישארב (43

.א"ער ,ד"וי תינעת האר (44

.(ו ,ב םש) "ץראה ןמ הלעי דאו" רמאנ םהבש םימשגה ןינעב םג שגדומכ (45

.בתכבש הרות ,(ותלחתב 'ימחנ .א ,ז 'ירכז) שדוק ירפס ד"כב םג שרפתנ הז םשש ,ריעהלו (46

.בכר .הר 'ע שדוק-תורגא צ"יול יטוקל (47

.ב ,אכ תבש (48

.ב ,א ש"הש י"שרפ (49

.ג ,ג"יפ ר"קיו .ד ,אנ 'יעשי (50

ימעפ דח ע"וה הרות-ןתמ ,ירהש ,אובל דיתעל הלגתתש "השדח הרות"ה םג חכבו םלעהב תללוכש ףא (51
.(דועו .ומקת .גכ 'ע ו"סרת ךשמה)

.ח ,א"יפ .ב"פר ר"הק (52

.הרות-ןתמ םע םירושקה םיגחה לכל ךורע-ןיאב ותויהל - "םיגחה גח" ארקנ הז םעטמ םגש ל"יו (53

.ו"טפס ר"ומש (54

.(ו"זרהמ 'יפ) הסרואמ אלא השרומ ת"א (ז ,ג"לפ) ןמקל ש"מכ (55

.אכ ,ב עשוה (56

.ב ,בי אב (57

.ה ,דנ 'יעשי (58

.ג ,בי לאינד (59

,כ"או ,שמשה ןמ רתוי תולעמ המכ ול שי הז עיקרהו . . תויחה ישאר לעש עיקרה אוה ארק טקנד עיקרה" (60
.(השמ ידי 'יפ) "שמשה םהל רוסמיש ש"כ אל ,הז עיקר לארשיל רוסמישכ

.תמדוקה הרעה האר (61

ךלוהשכ ,הנבלה תומילשו יולימ ינפלש שדוחה ימיב םה ("ויה ןיסוריא ז"הועה") ת"מד ןיסוריאה כ"אשמ (62
.המחה ןמ תלבקמש הנבלה רואב ףסותינו

ולסכ ז"טב ותביתכ ךיראתש בתכמב אוה "תודיסחל הנשה שאר" אוה ולסכ ט"יש יוליגהש קתמוי ז"פעו (63
.(7 הרעה ל"נכ)

ןינמב הפסוהב שגדומכ ,םצעה תולגתהב ףיסומו ךלוהש ,הברדא אלא ,רואה טועימ לש ןפואב אל ,לבא (64
.(ה"ס ל"נכ) ז"טל ו"טמ (יוליגה לע הרומש)

םלעהה יוליג אוה יולימש ,'יוה םשד *יולימה לע זמורש ,(ולסכ ט"י) ט"י רפסמב רתויב שגדומ הז ןינעש ,ל"יו
.**תולגתהב אב םצעהש ,ונייה ,(ד ,ו תישארב א"ות)

ת"מ ,יכ - שדוחב ח"י םויב לח ,(דועו .טיר 'ע ו"סרת ךשמה) הרותד רתסנד ת"מ ,רמועב ג"לש קתמוי ז"פעו
,"יח" ,ח"י םויב ותועיבק ןכלו ,לבקמהב הלגתמו רדוח וניאש ,םלעהב ראשנ םצעהש ןפואב אוה הרותד רתסנד
ןפואב הרותד רתסנ תראבמש תודיסחה תרותד ת"מ כ"אשמ ,יוליגב אב וניאש (םצעב יח) תויחה םצע תמגודב
.ל"נכ ,םלעהה יוליג ,'יוה םשד יולימה ,ט"י םויב ותועיבק ,תולגתה לש ןפואב אב םצעהש ,הגשהו הנבה לש
.מ"כאו .ע"צעו
__________
"י אירטמיגב - א(ה) וא(ו) א(ה) דו(י) - ןיפלא יולימ (*

,םלעהה יוליג לע הרומ ("ול"ו סכ"ד רוביחה) "ולסכ" םגש ןויכ - דחא םנינע "ולסכ"ו "ט"י"ש ל"י ז"פעו (**
.(ח"ס ל"נכ) םצעה תולגתה

לש ירקיעה ןמזה עבקנ ןכלו - .('כ) 'ד לילב הכשמנו ,ברע תונפל (ט"י) 'ג םויב התיה הלואגהש עודיכ (65
.(נ"שו .155 'ע א"ח ח"משת ש"הס האר) 'כל ט"י ןיבש הלילב ולסכ ט"יד תודעוותהה

.ז ,א תישארב י"שרפ .ו ,ד"פ ר"ב (66

.דועו .ב ,גל תישארב ת"הוא הארו .א ,מ ןישודיק (67

ת"וקל) רתכ אירטמיגב םירשעו ,רתכ ת"ר ף"כ ,ולסכ ף"כב שדוחה ימיב תועיבקהל ךיישש - אקייד "רתכ" (68
.(ג ,הל ש"הש

.א ,ה תובותכ (69

.אל ,םש .הכ ,א תישארב (70

.תודלות פ"ר י"שרפ (71

.ונתשרפ שיר (72

.מ"כבו .םש ח"ות - הכוראבו .ונתשרפ שיר א"ות (73

םיכאלמה לש םדובכב בשחתהל ילבמ ,(ונתשרפ שיר י"שרפ) "שממ םיכאלמ" חלשש םימעטה 'א והזש ל"יו (74
אלמל םילוכי םניא (בקעי לש) ותוחילשב םיכלוהש העשבש ךכב בשחתהל ילבמ ,רקיעו דועו ,(םחירטהל אלש)
תובישחה לדוג ינפמ - ((ב ,חי אריו י"שרפ) "תויוחילש יתש השוע דחא ךאלמ ןיא"ש ןויכ) ה"בקה לש ותוחילש
.(םיכאלמה תאירב םג ללוכ) הלוכ האירבה לכד תומילשה תילכת איהש ,הלואגהל עגונב וז תוחילשבש

.די ,גל ונתשרפ (75

.ופוסב 'ידבוע (76

.םש ונתשרפ י"שרפ (77

.בשיו פ"ר י"שרפ (78

םויד םילהת רועישב אוה "ישפנ םולשב הדפ" קוספהש ןויכ - בשיו תשרפד ישילשה םויב רתויב שגדומו (79
רוביחה השענ ודי לעש ןויכ ,םולשה ע"וה "ישילש"ש ,ריעהלו .(א"ס ל"נכ) עובשה ימיל קלחנש יפכ ישילשה
.(ט-ו"ס ל"נכ) ןותחתו ןוילעד דוחיהו

לע זמור "הבושת ירעש"ב רואיבהש ,רמול שיו - .(ד ,הנ - א"יפ א"ח) הבושת ירעשב ישפנ םולשב הדפ ה"ד (80
"ןילאגנ ןה דימו . . הבושת תושעל לארשי ףוסש הרות החיטבה" ,הבושתה תדובעל חישמה תומיד תוכיישה
הבושתה תדובע ,יכ ,(ב ,גנק ג"חז האר) "אתבויתב אייקידצ אבתאל אתא חישמ"ו ,(ה"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר)
הנבלה רוא 'יהו") "דח אלוכ ה"בוקו לארשי"ד ןינעה רתוי שגדומ הזבו ,(הנבל) לארשי לש םתדובע דצמ הרקיע
.ץיקה ישדחד ישילשה שדוח יבגל ףרוחה ישדחד ישילשה שדוח תלעמב (ז"ס) ליעל רומאה ד"ע ,("המחה רואכ

רקיעב שגדומ ,(2 הרעהבש ר"ומש) הנבל לש סוקסיד אלמתנ ובש ו"טהו ד"יה רוד ,המלשו דוד ןמזבש ,ל"יו (81
.םיוש םהינשש ,המחה ומכ הנבלה תומילש 'יהת חישמה תומיבו ,המחהמ תלבקמש הנבלה רוא תומילשו יולימ

.ב ,ס ןילוח הארו .ה-ב ,ז סומע (82

.12 הרעהבש ר"ב (83

.םש ןילוח (84

.זסק 'ע ת"רפ מ"הס םג האר (85

.(םש ר"ב) "ןטקל הנומ ןטקהו לודגל הנומ לודגה" (86

םהש ,ץרפו חרז תדיל תודוא רבודמ - ולסכ ף"כ - בשיו 'פד יעיבר םויל ךיישה השרפה קלחבש ,ריעהלו (87
תינבנו םיתעל תצרפנה הנבלה םש לע ץרפו ,דימת תחרוז איהש המחה םש לע חרז" :הנבלו המח תמגודב
.97 הרעה ןמקל הארו .(טכ ,חל בשיו ן"במר) "'וכ המחב תמאתומ הנבלה יכ םימואת ויהו . . םיתעל

.ךליאו 112 ע"ס ש"ות ש"הס האר (88

ורמאו םיכאלמה ובשש ירחאל םג ,רבכ ררבתנ ושעש בשחש ירחאל בקעי לש ותדובע ןפואמ ו"קו ש"כמב (89
ד"מ ךישמהל נ"מ תאלעה"ב קסע אלא ,(ושע תא ררבל) "םירוריבה תדובע"ב קסע אלש - ללכ ןיידע ררבתנ אלש
.(ד"ער ,דכ ונתשרפ א"ות) החנמה י"ע "והתד ףיקמד

.ךליאו חי ,א 'ידבוע (90

.(ךליאו 101 'ע (ח"משת ת"הק) העושיה ינייעמ הכוראב האר) בקעיל ןקזה וניברד תדחוימה תוכיישהמ ריעהל (91

.נ"שו .ךליאו טנר 'ע (ו"לשת ת"הק) ז"הדא תודלותה רפס האר (92

.ךליאו 570 'ע ב"ח ט"משת ש"הס םג האר (93

ב"נשת ש"הס .423-424 'ע א"ח ב"נשת תויודעוותה) ז"ס לבבבש וניבר תיב הז טעמ שדקמ ןינעב סרטנוק האר (94
.(472-474 'ע ב"ח

הארו) "המחה רואכ הנבלה רוא 'יהו" ד"ע ,ותומכ תויהל עיפשמה םע דחאתמ לבקמהש - ליעלד ןונגסבו (95
.(97 הרעה ןמקל

.טכ ,חל בשיו (96

טועימ ,הצריפ) "תצרפנ"ש ל"יו - .(87 הרעה ל"נכ) "םיתעל תינבנו םיתעל תצרפנה הנבלה םש לע ץרפ" (97
רדג תצירפ םג ללכנ (שדוחה לש ינשה ויצחב) הנבלה טועימבש זמורמ הזבש ,הצירפ ןושלמ םג אוה (הנבלה
.המחה ומכ תויהל המחה ןמ תלבקמש הנבלה

.גי ,ב הכימ (98

.י"שרפבו ה"פפס ר"ב הארו .ג"ספס תישארב תדגא (99

.ךליאו ב"עס ,זט ב"ב הארו .ןוזמה תכרב חסונ (100

.נ"שו .16 הרעה 368 'ע ו"טח ש"וקל האר (101

.ב ,אסר א"חז (102

.וט ,ז הכימ (103

.נ"שו .(זפת 'ע) פ"הע ך"נ ת"הוא האר (104

.נ"שו .ב"ער ,וק מ"ב (105

- ב"סרת ולסכ ז"ט) תודיסחה תרותל הנשה שאר אוה ולסכ ט"יש הזרכהל הנש םיעשת ואלמ וז הנשבו (106
תיב תמחלמ" םימחולש "דוד תיב ילייח" י"ע הצוח תונייעמה תצפהב דחוימ "םערוטש" ףסותינ זאמש ,(ב"נשת
השענ רבכש יפכ - (העודיה החישהב ע"נדא ק"כ ירבדכ) "ךחישמ תובקע ופרח רשא" הלא תא םיחצנמו "דוד
ןמא םלועל 'ה ךורב"ד ןפואב םילהתב (הדפ 'טמיגב) ט"פ רומזמ םימייסמש ט"פה תנש לש המויסב תומילשב
םתוחו םויסכ ,ישילשה ק"מהיב ןינבו ונקדצ חישמ תאיב םע הרושקה ,ק"ידצה תנשב םיאצמנ התעו ,"ןמאו
שרדמ) ישילשה ק"מהיבב הניכשה תארשה לע יאקש ,"והננוכ ונידי השעמו 'וג םעונ יהיו" קוספב ק"ידצ רומזמ
,ןכשמהל עגונב (55 הרעהבש ר"ומש) שרדמב אתיאדכ ,י"סנכו ה"בקהד ןיאושינה ע"והזש ,(פ"הע םילהת
.(110 הרעהל ג"הושב ןמקל הארו) ישילשה ק"מהיבב ותומילשו

ימיכ תומימת ,תבש יאצומב הריפסה תלחתהשכ "הנייהת תומימת תותבש עבש"ד תומילשה םג ללוכ (107
.(נ"שו .וז הנש ךליו פ"שו ה"רד 'ב םוי ,א"שנת םיבצנ פ"ש תוחישמ סרטנוק האר) תשלושמ תומילש - תישארב

.הנשמב - א ,אל ןיכרע (108

אינתה ירועיש דומלל םיליחתמ ובש - תודיסחה תרותל הנשה שאר ,ולסכ ט"יל תוכיישב הריתי השגדהבו (109
.תרבועמ הנשד הקולחה יפל (הנשה ימיל קלחנש יפכ)

.*ט"פרת תנשב "ףסוי תיב"ד הנותחהב (110
__________
ל"יד ,'צ איה (רשעמ לולכ העשתהמ 'א לכש) 'טהד תומילשהש - "תצרפ"ל ט"פרת תנשד תוכיישהמ ריעהל (*
"בקה םע י"סנכד ןיאושינה ע"והש ,ןיאושינה תומילש תישענ ק"ידצה תנשבש זמורמ הזבש

,"הנותח ישורד סרטנוק" ויחיש תחאו דחא לכל א"טילש ר"ומדא ק"כ ןתנ - ולסכ ב"וט ,בשיו 'פ 'א םויב (111
.(ל"ומה) הקדצל רלוד לש תורטש יתש ףוריצב

ונשיש ,הזמ הריתי אלא ,(א"יס ל"נכ) םלועב יוליגה לועפל םיכירצו הדובעה המלשנש דבלב וז אל ,רמולכ (112
."תוארל םיניע . . םכל ןתנ" רבכמ יכ ,םיניעה תא חותפל קר םיכירצו ,יולגבו לעופב רבכ

לעש "הפמ"ה םע ("ףסוי תיב"הד) "ךורע-ןחלוש"ה םויקב תורודה לכב הדובעה תומילש ירחאל טרפבו (113
זמורש ,"המר דיב םיאצוי לארשי ינבו" ש"מב זמרה עודיכ - (י"בהד ע"ושה לע א"מרה תוהגה) "ךורע-ןחלוש"ה
.הלואגה לא תולגה ןמ םיאצוי ז"יעו ,תורודה לכ ףוס דע *י"נב לכ םיכלוה ורואלש ,א"מרה לע
__________
םיגהונ (י"בהכ םיגהונ ללכ ךרדבש) םידרפסה םגש הכונח רנב וניצמש יפכ - םידרפסה י"נב וניחא םג ללוכ (*
תעדכ אלו ם"במרה תעדכ א"מרה קספב שגדומכ ,םידרפסהכ םיגהונ םיזנכשאהש ,ךדיאל ןכו ,א"מרהכ
תולגו (זנכשא) תפרצ ג תולג" :חלשיו תשרפ תרטפהמ םג ריעהלו - .(אערת ס"ר ח"וא ז"ט האר) תופסותה
ךיישש ,םודא תשוריו רוריבב םידרפסו םיזנכשאד דוחיאהו רוביחה ,"בגנה ירע תא ושרי דרפסב רשא םילשורי
,("המחה עקשתשמ") ךשוחה תא ריאהל ידכ ,"ץוחבמ ותיב חתפ לע" הכונח תורנ תקלדהד ןינעה ןכותל
."יאדומרתד אלגר אילכד דע"

.גי ,זטק םילהת (114

.ב ,טיק םיחספ (115

.ז"ימ א"פ תובא (116

.ה ,א תישארב י"שרפ .ח ,ג"פ ר"ב (117

לש ותלועפמ רתוי תידיסח תודעוותהד הלועפה לדוג ד"ע הלואגה לעב םגתפמ ריעהל (118
.(נ"שו .גית 'ע ג"ח ולש ק"גא) לאכימ ךאלמ

.ךליאו ב ,חיר אציו ת"הוא הארו .א"ער ,בכ .א"עס ,אכ ב"ב (119

ט"י לילב - םינוש םינמזב תוכרענש ןויכ ןתשלשב ומצעב ףתתשמש וא ,ויחולש י"ע םיתשו ומצעב תחא (120
.(65 הרעה ל"נכ) ולסכ 'כ לילב םג ךשמויש ןפואבו ומויסל בורק טרפבו ,ולסכ ט"י םויב ,ולסכ

.ךליאו 497 'ע ב"ח ש"וקל .ךליאו המ ע"ס ב"ח "םימתה" האר (121

.ופוסב יכאלמ (122

הדובעו הבושתל לארשיב תובבל יפלא וררועתי . . וב רשא . . םויה הז" :הלואגה לעב אוה ברה ןושלבו (123
.(ב ,טי א"ח ד"וקל) "'וכ בלבש

.ו ,אמ 'יעשי (124

.א"ער ,ח תוכרב (125

.די ,מק םילהת (126

.ב"עס ,בל ןיכרע (127

.ח ,דפ םילהת (128ב"נשת'ה ולסכ ף"כ-ט"י הלואגה גח יאצומ תחיש
- תיללכ "תודיחי"ב -


'א קלח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ
'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס" בו

ןבומכ - "ישפנ םולשב הדפ" 2קוספב שגדומ ,1"םיגחה גח" ,ולסכ ט"י הלואגה גח לש ונינע .א
. . ישפנ םולשב הדפ קוספב םילהת 'סב יתירקשכ" 3עודיה ובתכמב הלואגה לעב ירבדמ
."םולש 'המ םולשב יתאצי

הלואגה לע יאק "ישפנ םולשב הדפ"ש הלואגה לעב ירבדב שוריפה לע ףסונש - המדקהבו
הדפ"ד ןכותהו שוריפה םג ללוכ ז"ה ,("םולשב יתאצי . . ישפנ םולשב הדפ . . יתירקשכ") ולש
:ארקב רמאנש יפכ "ישפנ םולשב

ויתומחלמב ןוחצנה לע ךלמה דוד ורמא - "ידמע ויה םיברב יכ יל ברקמ ישפנ םולשב הדפ"
ונוחצנל ןיללפתמ ויה םולשבא ישנא וליפאש דעו ,4וילע ללפתהל ותרזעב ויהש םיברה תוכזב
.5דוד לש

תיבמ ךלמ"ד ןוחצנה - אחישמ אכלמ דודד "ישפנ םולשב הדפ" (רקיעה אוהו) םג ללכנ הזבו
- 7"חצנ"ש דע ("דוד תיב תמחלמ") "'ה תומחלמ םחלי"ש (6"המלש ערזמו דוד תיבמ") "דוד
תומיב 'יהי "ישפנ םולשב הדפ"ד ןינעה תומילשו תתימאש 8יעצמאה ר"ומדא ראבמש יפכ
.(המלשו דוד ימיב 'יהש ומכמ רתוי הלענ ןפואב) חישמה

קסועה לכ 10ה"בקה רמא" :9ל"זח ירבדב שוריפה םג ונשי קוספב טושפה שוריפה לע ףסונו
ןיבמ 11ינבלו יל ינאדפ וליאכ וילע ינא הלעמ רוביצה םע ללפתמו םידסח תולימגבו הרותב
.12דחי םילאגנו תולגב דחי םיאצמנש י"נבו הניכשה תיידפ לע יאקש - "םלועה תומוא

םע ללפתמ)") "םיברב- "ידמע ויה םיברב יכ" בותכה ךשמה שוריפב ףיסוהל שיו
"אירש אתניכש הרשע 'יב לכא" 13ל"זראמכ ,"ידמע"ד בצמו דמעמה רתוי שגדומ ("רוביצ
הרשע" ,16'יתווצמו הרות ינינעב 15םיקסועשכ כ"וכאעו ,14"הרות ירבדב םירבדמ םניאש ףא"]
יל ינאדפ"ד ןינעה רתוי שגדומ ,אלימבו ,[18"םהיניב 'יורש הניכש 17הרותב םיקסועו םיבשויש
םיאצמנש ,יל םיבורקה ,"יל ברקמ םע" ,י"נב תיידפ םע דחי איה הניכשה תיידפש ,"ינבלו
."ידמע"

אכלמ דודו ךלמה דודד הלואגה ,ןקזה וניבר תלואג) םישוריפה לכד תוכיישה רואיבבו .ב
:רמול שי - (י"נב םע הניכשה תלואגו ,אחישמ

ןינעה רקיעש 19עודיכ ,הצוח תונייעמה תצפה איה ולסכ ט"יב ןקזה וניבר תלואג לש הנכות
רמ יתא הצוח תונייעמה תצפה י"עש ןויכו .גרוברטפ ירחאל ליחתה "הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד
יתאצי . . ישפנ םולשב הדפ . . יתירקשכ") ןקזה וניבר תלואגש ,אצמנ ,20אחישמ אכלמ אד
הדפ"ה םע םג אלימבו ,אחישמ אכלמ דודד "ישפנ םולשב הדפ"ה םע הרושק ("םולשב
."םלועה תומוא ןיבמ ינבלו יל ינאדפ" ,י"נבו ה"בקהד "ישפנ םולשב

,יכ ,י"נבו הניכשה תלואגו חישמה תאיבד ןכותה אוה הצוח ךיתוניעמ וצופיש - רתוי קמועבו
ףסותינו ךלוהש לככו ,תוקלא תעידי םלועב הלגתמש אוה הצוח תונייעמה תצפהד ןכותה
(חישמה תומי) ןמזה ותוא"ל רתוי םיברקתמו םיכלוה ,םלועב תוקלא תעידי תולגתהב רתוי
'ה תא העד ץראה האלמ יכ 21ש"מכ . . דבלב 'ה תא תעדל אלא םלועה לכ קסע 'יהי אל(ש) . .
אלא ,(הניכשה תולג) תוקלא לע ריתסי אל םלועהש דבלב וז אלש ,22"םיסכמ םיל םימכ
,(הניכשה תלואגד תומילשה תילכת) "'ה תא העד"ב ירמגל הסוכמ 'יהי םלועהש ,הברדא
חכ יפכ םארוב תעד וגישיו םימותסה םירבד םיעדויו םילודג םימכח ויהי"ש ,י"נב כ"וכאעו
.("ידמע ויה . . יל ברקמ" ,ה"בקהל לארשיד בוריקהב תומילשה תילכת) 22"םדאה

קוספה ךשמהב תזמורמ "הצוח ךיתוניעמ וצופי"ש ז"יע ונקדצ חישמ תאיבש ,רמול שיו .ג
ויה םיברב(ש ינפמ) יכ" (איה ,אחישמ אכלמ דוד תאיב ,"ישפנ םולשב הדפ"ש ךכל הביסהש)
:"ידמע

תואיצמ ,דחאכ םידחאל תויהל ןיידע ודחאתנו וצבקתנ אל) לארשיש ושוריפ - "םיברב"
זא םגש פ"עא) 23"םימעה ןיב דרופמו רזופמ" ,"םיבר" לש בצמו דמעמב םה (אלא ,תחא
.(24"דחא 23םע" ה"ה

םעו אחישמ אכלמ דוד םע - "ידמע" אוה "םיבר"המ דחא לכש - "ידמע ויה" כ"פעאו
'יחב ,אחישמ אכלמ דוד לש ותמשנמ ץוצינ איהש ,ושפנבש 25הדיחיה 'יחב דצמ ,ה"בקה
לש ודיחי" ,ה"בקה םע 28תדחוימו הרושקש ,27"ךדחייל הדיחי" הנינעש ,26תיללכה הדיחי
."29דח אלוכ ה"בוקו (אתיירוא י"ע) לארשי"ש ןפואב ,"םלוע

תושר ,וטושפכ "םיברב") םלועב ה"בקה לש ותודחא םילגמו םיכישממש אלא דוע אלו
תרותב הראבתנש יפכ הרותה תוימינפ טרפבו ,הרותה תצפהו דומילב קסעה י"ע - (םיברה
ןושלב שגדומכ ,הרותבש "רוא"ה ריאמו הלגתמ הבש ,30הרותבש הדיחיה 'יחב ,תודיסחה
קר אל) ומצע "רוא"הש ,31"אתיי רוא" ,("דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא לארשי") "אתיירוא"
ןושלב םג אלא ,שדוקה ןושלב קר אלו ,םוקמ לכב הלגתמו אב (ונממ תוטשפתהו יוליג
לכב עפשנו ךשמנ ונממו ןושל םיעבשל שדוקה ןושל ןיב עצוממה אוהש ,"אתיי" ,םוגרת
.הצוח תונייעמה תצפהד ןינעה ןכות והזש - 32ןושל םיעבש

"םימעה ןיב דרופמו רזופמ"ד בצמו דמעמב םתויהב םגש ,"ידמע ויה םיברב"ש ןויכו
(הרותבש הדיחיה 'יחב ןהו םשפנבש הדיחיה 'יחב ןה) הדיחיה 'יחב םהב שי ("םיברב")
םלועב ה"בקה לש ותודחא םילגמ הדי לעו ,("ידמע") םלוע לש ודיחי םע הרושקה
המילשהו תיתימאה הלואג ,"ישפנ םולשב הדפ"ד ןינעה השענ - ("ידמע . . םיברב")
.ונקדצ חישמ י"ע ("םלועה תומוא ןיבמ ינבלו יל ינאדפ")

:וז הנשד ולסכ ט"יב - "ישפנ םולשב הדפ"ד ןינעהב תדחוימ השגדהו .ד

הנושארה םעפב ולסכ ט"יד תועיבקהכ עובשה ימיב ולסכ ט"יד תועיבקה דצמ - שארל לכל
ובש יעיברה םויב 34ולסכ ף"כב וכשמהו) 33בוט יכ וב לפכוהש ישילשה םויב ,(ט"נקת תנשב)
םירמוא ישילשה םויד (עובשה ימיל קלחנש יפכ) םילהת רועישבש - (35תורואמה ולתינ
הדפ קוספב םילהת 'סב יתירקשכ" הלואגה לעב ירבדב שגדומכ ,"ישפנ םולשב הדפ" קוספה
."םולש 'המ םולשב יתאצי . . ישפנ םולשב

ימי דצמ םג איה ולסכ ף"כ-ט"יל "ישפנ םולשב הדפ" קוספה לש ותוכיישש ,ףיסוהל שיו
,שדוחב ד"וי םויד רועישל הז קוספ ךייש שדוחה ימיל םילהת רפסד הקולחב ,יכ ,36שדוחה
רשע" ,רשע פ"ב ,(םירשע אירטמיגב 'ד 'ו 'י) ף"כ איה (ואולימב ד"וי) ד"ויד תומילשהו
םע רושקש ,(39רתכ אירטמיגב םירשעו ,רתכ ת"ר 'כ) 38רתכה 'יחב לע הרומש ,37"ךל ונרשעא
- (תוכלמה רתכב יולת ,40"ךיניע הניזחת ויפיב ךלמ" ,ךלמה יפויש עודיכ) תוכלמה ןינע
,םלועב ה"בקה לש ותוכלמ תומילשו ,אחישמ אכלמ דוד י"ע דוד תיב תוכלמה תומילש
."הכולמה 'הל התיהו" 41ש"מכ

םויב ולסכ ט"י לח םהבש םינשה יבגל םג וז הנשב ולסכ ט"יד תדחוימה הלעמה - רקיעו דועו
,ט"פה תנשד תומילשה ירחאל אוה וז הנשב ולסכ ט"יש - הנושארה םעפבכ ,עובשב ישילשה
אכלמ דוד תאיב םיבכעמו םיענומש םינינעה לכמ 'ידפה המלשנ רבכש ,"הדפ" אירטמיגב
םיאצמנו ,םילהתב ט"פ-ה"דפ רומזמ םתוחו םויסכ ,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" ,אחישמ
םעונ יהיו"ד ןפואב ,42ישילשה ק"מהיבו תישילשה הלואגה םע הרושקה ,ק"ידצה תנשב רבכ
םילהת רועיש ליחתמ ובש ,43םילהתב ק"ידצ רומזמ םתוחו םויסכ ,"והננוכ ונידי השעמו 'וג
.ולסכ ט"י ,שדוחב ט"י םויד

:הלוכ הנשה תלעמ דצמ וז הנשב ולסכ ט"יד תדחוימה הלעמהב ףיסוהל שיו .ה

שדוח הב ףסונש ,המימת הנש םגו ,םימלש םהינש ולסכו ןושחש ,המילש הנש איה וז הנש
יוביר - םלשו לודג יכה םימי רפסמ ,ה"פש 'ימי רפסמ השענ דחי םהינש ףוריצבו ,44רוביעה
תומילשו יוביר קר אל אוהש ,צ"מות םעו י"נב םע םירושקה םינינעב רפסמה תומילשו
,תוכיאב תומילשהו יובירה אוה רקיעה ,הברדאו ,תוכיאב תומילשו יוביר םג אלא ,תומכב
.45תומכב תומילשהו יובירה םג עפשנ ונממו

ט"יל עגונב דחוימבו ללוכ ,תומימתו תומילש לש ןפואב םה וז הנשד םינינעה לכש ןבומ הזמו
.תומילשה תילכתב אוה (46תומילש ןושלמ םג םולש) "ישפנ םולשב הדפ"ד ןינעהש ,ולסכ

:דועו תאז

לכב] "לכב (הב) תואלפנ תנש אהת 'יה" - (י"נב י"ע עבקנש יפכ) הנשה רפסמד ת"רה עודי
'יהת הלואג תנשו ,47ץראל 'יהת הלואג תנש ,הלואגה ןינעב דחוימבו ליחתמ ,םינינעה
ש"מכ) 49"לכ לכמ לכב 48"תובאה תוכרבד תומילשה לע םג זמורש ,[לארשימ א"ואכל
.50"ץבק" אירטמיגב ,(ןוזמה תכרבב

לכ תא 51ץבקמ ה"בקהש - "ידמע ויה םיברב יכ ישפנ םולשב הדפ"ד ןינעה ןכות שגדומ הזבו
םתאו" 52ש"מכ ,("םיברב" ,"םימעה ןיב דרופמו רזופמ") םהירוזפ תומוקמ לכמ י"נב
םוקמל ,("להק") תחא תואיצמכ ,דחי םלוכ תא איבמו ,"לארשי ינב דחא דחאל וטקולת
ריע םילשוריל ,53"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקלא 'ה יניע 'וג רשא ץרא"ל ,דחא
הנממ"ש ,"'יתש ןבא"ה תאצמנ ובש ,םישדקה שדקלו שדקמה תיבל ,שדוקה רהל ,שדוקה
.םלוע לש ודיחי םע םלועה לכד תודחאה תדוקנ ,54"םלועה תתשוה

כ"וכמ ומצעב האורו עדוי א"ואכש יפכו ,וז הנשב תולעמ כ"וכ דוע םנשי ,הזל ףסונו
רתיבו תאש רתיב ףיסוהלו ךישמהל ןנוכתמו ,הנשה ךשמב םהב קלח רבכ ול 'יהש תוערואמ
לא הארי"ש דע "ליח לא ליחמ וכלי" ,55"שדוקב ןילעמ"ש השודקו הרות ינינע לכבכ ,זוע
םוי לכב ול הכחא") חוטבו הוקמו ה"בקהמ שקבמ לארשימ א"ואכש יפכ ,56"ןויצב םיקלא
הרשע ,לארשימ המכ םע דחיב שקבמשכ כ"וכאעו ,ובבל תולאשמ אלמי ה"בקהש (57"אוביש
הדפ") םתוא הדופו ,םבבל תולאשמ אלממ ה"בקהש יאדוב ,("ידמע ויה םיברב") לארשימ
.המילשהו תיתימאה הלואגה לא תולגה ןמ ("ישפנ םולשב

הרותב רתוי דוע ףיסוהל הבוט הטלחה לבקי ,לארשי ללכ ךותב ,ונתאמ א"ואכש ר"היו .ו
יבגל םג הפסוה ,("רוביצה םע ללפתמו םידסח תולימגבו הרותב קסועה") ח"מגו הדובע
.םויל םוימ ךלוהו ףיסומו ,הז םוי ךשמב ומצע לע לביקש הפסוהה

ימי - (ולסכ ף"כ-ט"יל ךשמהבו ירחאל) ולסכ שדוח םתוחו םויסבש ט"ויהב רתויב שגדומכו
ןמ ןירדהמ"ד הגהנההכ] 59"ךלוהו ףיסומ ךליאו ןאכמ תחא קילדמ ןושאר םוי"ש - 58הכונח
לצא "טושפ גהנמ" תישענ ,הז ונרודב טרפבו ,ולא וניתורודבש ,ס"שה ןמזב 59"ןירדהמה
קר אלו ,61"רוא הרותו הוצמ רנ" ינינע לכב ףסותינו ךלוה םויל םוימש ,[60לארשימ א"ואכ
האבו תכשמנ העפשהה רקיע ,הברדאו ,59"ץוחבמ ותיב חתפ לע" םג אלא ,ידוהי לש ותיבב
.62"אסינ ימוסריפ" ליבשב הליחתכלמ איה הכונח רנ תקלדהש ןויכ ,ץוחב

הפסוהב ,(אד-ןוגכב ליגרכ) הקדצל הוצמ-תוחילשב הפסוה י"ע - דימו ףכית הזב ליחתהל שיו
םוי ,(הז םויב הפסוה לש ןפואבו ,םוי לכבכ) םויה ךשמב רבכ ונתנש הקדצה תניתנ לע
הדפ"ד ןינעה רתויב שגדומ (64"הלואגה תא תברקמ"ש) הקדצה תוצמבש ןויכ ,63הלוגס
.65"ישפנ םולשב

ויה םיברב יכ 'וג ישפנ םולשב הדפ" שממ לעופב השענ דימו ףכיתש - רקיעה אוהו דועו .ז
ינבלו יל ינאדפ" ,ה"בקה םעו ,אחישמ אכלמ דוד םע ,"ידמע" אוה לארשימ א"ואכש ,"ידמע
."םלועה תומוא ןיבמ

תא חותפל" קר םיכירצו ,66וישכע םיאצמנ םהבש - חישמה תומי - הלא ונימיב טרפבו
,י"נב לכו ,תוטשפב המילשהו תיתימאה הלואגה רבכ תאצמנש םיאור זאו ,"םייניעה
בסהלו תשגל" םיטרפ יטרפו םיטרפה לכב םינכומ ,67"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב"
לחה ,בוט לכבו םימעטמ לכב ךורע ןחלוש ,("שיט םוצ ךיז ןצעז ןוא ןייגוצ") "ןחלושה לא
ץראה האלמ" ,"'ה תא תעדל" ,רקיעו דועו ,69רמושמה ןייו 68רבה רושו ןתיול ,הלואגה ינינעמ
."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד

יננע םע ורא" ,השודקה ונצראב ולא םינינע לכד ךשמהה השענ שממ דימו ףכיתש - תוטשפבו
םיקלא לא הארי ליח לא ליחמ וכלי" ,המצע השודקה ונצראב ךלוהו ףיסומו ,70"אימש
וננוכ י-נדא שדקמ" ,ישילשה שדקמה תיבל ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשוריל ,"ןויצב
,(תוטשפבו לעופב 72"אוביו הלגי"ש קר םיכירצו ,72"ללכושמו יונב" רבכ תוינחורבש) 71"ךידי
תא םירשי 73ובשי" - םשו ,(ק"מהיבדו םילשוריד - "ןויצ" - תוימינפה) םישדקה שדקלו
א"ואכ) בקעי לש ותשקב לעופב תמייקתמש ,(75"ךיקלא 'יוה ינפ תא 'וג הארי") 74"ךינפ
.77"הולשב בשיל" (76לארשימ

הז הנה" רמואו 79"ועבצאב הארמ דחא לכ" דימו ףכיתו ,78"ןיע ףרהכ ןבכיע אל"ש - רקיעהו
החמשנו הליגנ ול וניוק 'יוה הז ונעישויו ול וניוק הז וניקלא הנה"ו ,80"אב (חישמה ךלמה)
.שממ דימו ףכית ,(83"'ישותל םילפכ") 82הז פ"ב ,81"ותעושיב

__________
436 'ע ה"ח ש"וקל הארו .דועו .'ל 'ע ז"ח ולש ק"גא ."םוי םויה" תמדקהב קתענ - ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכמ (1
.ךליאו

.(36 הרעהו 25 הרעה ןמקל הארו) טי ,הנ םילהת (2

.נ"שו .ח"לס ולש ק"גא .ולסכ ט"י "םוי םויה" (3

.א"ער ,ח תוכרב י"שרפב ז"דעו .פ"הע י"שרפ (4

.ח"ה ףוס א"פ הטוס ימלשורי (5

.ןמית תרגא .ב"יה דוסיב קלח פ"ר ןירדהנס ש"מהיפ .בסש ת"למ ם"במרהל צ"מהס (6

.א"יפס םיכלמ 'לה ם"במר (7

.(ד ,הנ) א"יפ םולשב הדפ ה"ד א"ח הבושת ירעש (8

.4 הרעהבש תוכרב (9

ש"ע . . ורמא דוד"ש - *ךלמה דוד ורמאש קוספב טושפה שוריפה םע ל"זח ירבדב שוריפה ךוותל שיו (10
.(םש תוכרבל א"שרהמ ג"אדח) "ינב ונייהד ,םיבורק ןושלמ ,יל ברקמ םע ,ישפנ םולשב הדפ הרמא הניכשהש
__________
.טשפה ד"ע םג (אלא ,שורדה ד"ע קר אל) אוה ל"זח שוריפש ל"י ז"פעו (*

ינב") י"נבמ תחאו דחא לכ תא הדופו תודפל ךירצ ה"בקהש - ("ינב . . הדפ") "ןבה ןוידפ" תוצממ ריעהל (11
םינינעה יטרפ א"קמב הכוראב ראובמכ ,(םיחספ ףוס) "םיתש ךרבמ ןבה יבא"ש ןפואבו ,("לארשי ירוכב
.(ךליאו 42 'ע א"יח ש"וקל) הזבש

."םהמע הניכש לאגהל םידיתע ןהשכ ףאו . . םהמע הניכש לארשי ולגש םוקמ לכב" :א ,טכ הליגמ האר (12

.א ,טל ןירדהנס (13

.ג"כס ק"הגא אינת (14

."'וכ הרותב קסועה לכ" :רמאמה תלחתהכ (15

השעמב ,צ"מות ינינעב דימת קסוע ,ףטו םישנ םישנא ,לארשימ א"ואכש - תורשכ תקזחב לארשי לכו (16
.ץוחבמש תולבגה ןיא הבש ,הבשחמב כ"וכאעו ,רובידבו

.11 הרעה 423 'ע ה"ח ש"וקל הארו .(התלחתב) םש ק"הגא) "אקוד הרשעב *תווצמה(ו הרותה) קסע" םג ללוכ (17
.(14 הרעה 428
__________
.(מ"כבו .ז"לפ אינת האר) תווצמה לכ תוללכ איהש םידסח תולימג טרפבו (*

.ו"מ ג"פ תובא (18

.ךליאו 112 ע"ס םולש תרות ש"הס (19

.מ"כבו .ותלחתב בוט םש רתכב הספדנ - ט"שעבהד ק"הגא (20

.ט ,אי 'יעשי (21

.הרות הנשמ ורפס םתוחו םויסב ם"במר (22

.ח ,ג רתסא - בותכה ןושל (23

ילע לבקמ ינירה הלפתה םדוק רמול ןוכנ" ורודיסב ןקזה וניבר ש"מכ ,לארשי תבהא תוצמ םויק י"ע טרפבו (24
.(נ"שו .374 'ע ה"כח ש"וקל הארו) "ךומכ ךערל תבהאו לש השע תוצמ

םג הלעמלש המשנה םצעל דעו הדיחיה 'יחב לע זמורש ,"ןה" תויתוא - ה"נ רומזמב אוה הז קוספש ,ריעהל (25
.(נ"שו .ח"ס וז הנש תודלות פ"שו ולסכ ח"רדא תוחישמ סרטנוק האר) הדיחימ

.דועו .ב ,סר ג"חזלו .ב ,מ ב"חזל ז"מר (26

.ס"הגחד 'ג םויל תונעשוה חסונ (27

.א ,זכ .א ,הכ האר 'פ ת"וקל האר (28

.א ,גע ג"חז האר (29

.תודיסחה תרות לש הנינע סרטנוק הכוראב האר (30

.116 'ע שיר ד"שת ש"הס (31

.ךליאו ג ,זע םיטפשמ א"ות האר (32

(ו ,ד"פ ר"במ) ז ,א תישארב י"שרפ (33

.ב ,נשת ד"ח .ב ,זל .א ,טכ א"ח ד"וקל האר (34

.די ,א תישארב י"שרפ (35

תקולח תשגדהב הלואגה לעב לש קוידה קתמוי ז"פעו - .ט"י קוספ אוה "ישפנ םולשב הדפ" קוספהש ריעהל (36
."'וכ םולשב יתאצי ,וירחאלש קוספ יתלחתהש םדוק ,ישפנ םולשב הדפ קוספב . . יתירקשכ" :םיקוספה

.בכ ,חכ אציו (37

.מ"כבו .ד ,בכ אציו א"ות (38

.מ"כבו .ג ,הל ש"הש ת"וקל (39

.זי ,גל 'יעשי (40

.ולסכ ף"כ-ט"י הלואגה גח ךרבתמ (וז הנשב) הנממש ,חלשיו תשרפ תרטפה םתוחו םויס - אכ ,א 'ידבוע (41

,ו עשוה) "וינפל 'יחנו ונמיקי ישילשה םויב" - ישילשה םויב לח (ק"ידצה תנשד) ולסכ ט"ישכ הריתי השגדהבו (42
.(םישרפמבו ב

.פ"הע םילהת שרדמ האר (43

.הנשמב - א ,אל ןיכרע (44

.דועו .48 'ע ז"יח ש"וקל םג האר (45

.מ"כבו .ג"ער ,ל האר 'פ ת"וקל האר (46

.דכ ,הכ רהב - 'כה 'ל פ"ע (47

כ"וכאעו ,(ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ) לארשימ תחאו דחא לכל השורי לש ןפואב םיאב םהינינע לכש (48
.(24 הרעה ל"נכ) לארשי תבהא תוצמ םויק י"ע םתודחאתה דצמ ,דחי םלוכו לארשימ המכ ףוריצב

.ךליאו ב"עס ,זט ב"ב הארו .ןוזמה תכרב חסונ (49

.םש ב"בל ס"תח 'יח האר (50

."ץבקא" אירטמיגב ,(ב"נשת - ט"נקת) ג"צקה ולסכ ט"י אוה אתשה ולסכ ט"יש ,ריעהל (51

.בי ,זכ 'יעשי (52

.בי ,אי בקע (53

.ב ,דנ אמוי (54

.נ"שו .א ,חכ תוכרב (55

.ח ,דפ םילהת (56

.םירקיעה ג"ימ ב"יה רקיע חסונ (57

עגונב ןהו ומצעל עגונב ןה ,הכונח תוכלה דומילמ לחה ,הכונח ימיד הדובעל הנכהה רבכ הליחתמ ולא םימיבו (58
.תלוזהל

.ב ,אכ תבש (59

.ב"ס א"ערתס ח"וא א"מר (60

.גכ ,ו ילשמ (61

.םש תבש י"שרפ (62

.ה"ס םימשה ןמ ת"וש האר (63

.ז"לפ אינת הארו .א ,ד"וי ב"ב (64

הריתי הלעמ שיש (ךליאו 'ר ע"ס רוא להי) פ"הע צ"צה תומישר הארו - .(ופוסב) ד"ס ק"הגא אינת האר (65
.*תוירבל בוטו םימשל בוט ,בוט 'יחב 'ב םהב שיש ןויכ תויכז ראש יבגל ח"מגד תויכזב
__________
."םיברל ביטיהש . . םיבר ליבשב ,םיברב אלא רמאנ אל םיבר" ,"ידמע ויה םיברב"ד שוריפה םג והזש ,םשו (*

םינינעה לכ ומייתסנו ,ןיציקה לכ ולכ רבכ בר ןמז ינפלש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרוד אישנ י"ע פ"מכ רבודמכ (66
.'וכ םירותפכה םג ,תונכההו

.ט ,ד"וי אב (67

.דועו .ג ,ג"יפ ר"קיו .א ,הע ב"ב האר (68

.דועו .ב ,דל תוכרב (69

.גי ,ז לאינד (70

.זי ,וט חלשב (71

.דועו .א"עס ,אמ הכוס 'סותו י"שרפ (72

.די ,מק םילהת (73

."הקזח יוה ינמיז תלתב" ,םוי לכב םימעפ 'ג - הלפת לכב םתוחו םויסב םירמואש (74

.זט ,זט האר 'פ (75

.ז"ס ק"הגא אינת האר (76

.י"שרפבו (בשיו) ונתשרפ שיר (77

.דועו .אמ ,בי אב י"שרפו אתליכמ (78

.ב ,וט חלשב י"שרפ .ג"כפס ר"ומש .הפוסב תינעת האר (79

.פ"הע ר"שהשבו ח ,ב ש"הש (80

.ט ,הכ 'יעשי (81

.םש ר"ומש (82

.ו"מפר ר"ומש האר (83Back to "Dvar Malchus"