ה"ב
ב"נשת'ה ,יחיו 'פ "תוכלמ רבד"

"תמ אל"ש ונרוד אישנ - "םייחב אוה" - "בקעי יחיו"

לאקזחי תאובנב ש"מכ) "לזרב" םע רושק תבטב הרשעד תינעתה ןינע *
תויחצנה לע הרומה השודקד "לזרב" ונייה ,(םילשורי לע רוצמה תודוא
ההלב ת"ר "לזרב" * תשוחנו ףסכו בהזמ הלעמלש ישילשה ק"מהיבד
תבטב הרשע ךיראתו יחיו 'פל רשקה * ל"עלד יוליגה - האל הפלז לחר
* הדיתעה הלואגל זמור לכה - ישילש םויו(החמשל ךפהי) תבטב הרשע ,יחיו 'פ 'ג *םויו ליל תוחישמ
ב"נשת'ה תבט ד"י ,יחיו פ"שו


(סופדב אצמנ) ב"ח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ -
'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס"(ב תידיאב)ו

,הרות ישמוח השמחד (1תובישחו הלעמב םג) ןושאר רפס םתוחו םויס איה יחיו תשרפ .א
וארקנש בקעיו קחצי םהרבא רפס" ,"רשיה רפס" ארקנה ,(שאר ןושלמ םג) תישארב רפס
"םינב"ה תדובע תוללכל חכ-תניתנו הארוה הוהמש - 3"םינבל ןמיס תובא השעמ" - 2"םירשי
לכבו ,ז"חאלש םירפס 'דה לכב תכשמנו ,"לארשי ינב תומש הלאו"ב הליחתמש (י"נב לכ)
לכ ףוס דע י"נב ימי ירבד ,"םימיה ירבד"ל דע ,םיבותכו םיאיבנ הרותד שדוק ירפס ד"כ
.תורודה

:הרותבש ןושאר רפס םימתוחו םימייסמ הבש השרפה לש הנכותבו המשב שגדומו

בקעי ייח םיווהמ ,6"תובאה 5ריחב" אוה "בקעי"ש ןויכש - 4"בקעי יחיו" - השרפה םש
ינינע לכ 7י"נב לכל םיכשמנ ודי לעו ,"בקעיו קחצי םהרבא רפס" ,"רשיה רפס"ד לכה-ךסה
השענש דעו ,(9"ומינפ וזחי 8רשי"ד ןפואב איה המצע הכשמההו) "רשיה רפס"בש תובאה
.תורודה לכ ףוס דע י"נב לכ לצא "בקעי יחיו"ד בצמו דמעמה

ןבוארכ השנמו םירפא" ,11ףסוי ינבל ותכרב םג ז"נפלו) 10וינבל בקעי תכרב - השרפה ןכותו
,14םיטבשה ב"י ,וינב לכל בקעי ינינע (13הכשמה ןושלמ הכרב) תכשמה - (12"יל ויהי ןועמשו
.תורודה לכ ףוס דע י"נב לכ םיללוכש

םה בקעי ייחש - 16"םייחב אוה ףא םייחב וערז המ" ,"תמ אל וניבא בקעי" :15ל"זח ןושלבו
םייח ,"םייחב וערז" ,תורודה לכ ףוס דע וערז ערזו וערז לצא םיכשמנש ז"יע םייחצנ םייח
םקיו" 18ש"מכ ,בקעי לש ונינע ,17"ונימי ךרואו ונייח" ,הרותה םויקו דומיל י"ע םייתימא
."לארשיב םש הרותו בקעיב תודע

קזח קזח" םיזירכמ הרותבש ןושאר רפס םימתוחו םימייסמ הבש יחיו תשרפ תאירק םויסבו
לכ ףוס דע י"נב לכד הדובעה לע קוזיח הוהמ "בקעי יחיו- (20לארשי גהנמכ) 19"קזחתנו
.תורודה

םג ראבל שי - 21הלא תוישרפ ןירוק ובש ןמזהל דחוימב תוכייש הרותה תוישרפש עודיה פ"עו
חכ-תניתנ הוהמש ,רשיה רפס ,הרותבש ןושאר רפס םויס) יחיו תשרפד תוכיישהו רשקה
לח תבטב הרשעש ,וז הנש תועיבקב טרפבו ,תבטב הרשעל (תורודה לכב י"נב תדובעל קוזיחו
(22"ולוכיו") תומילשהו יוליעה השענ ובש) יחיו תשרפ ק"שה םויו ,יחיו תשרפד ישילשה םויב
ובש ,(23תבש תחנמב ליחתמש) תבט ו"ט תלחתהו ברע ,תבט ד"י םויב אוה (תבטב הרשעד
,תבטב הרשעד תומילשה דחוימבו ללוכ ,25"אתומלשאב (תבט שדוחד) ארהיס 24אמייק"
.ןמקלדכ

:תבטב הרשע לש דחוימה ונינע רואיב םדקהבו .ב

תומוצה ראש יבגל רמוח ונשי ,26םירפוס ירבדמ םבויחש תומוצה 'דמ 'א ,תבטב הרשעב
קר םהש םירפוס ירבדמש תומוצה ראשכ אלד ,27"ומויכ וליל"ש באב העשת יבגל וליפאו)
ןמזב) תבשב לח 'יה וליפא"ש - הרותה ןמ ובויחש פ"כהויד םוצה תמגודב (28הלילב אלו םויב
ויהש 30ךומס ד"ב 'יהשכ ,ןברוחה ירחאל ןמז ךשמ םג ללוכ ,29'יארה פ"ע ןישדקמ ויהש
,הזה םויה םצעב 31וב רמאנש ינפמ ,רחא םויל ותוחדל ןילוכי ויה אל ('יארה פ"ע ןישדקמ
.32"םירופכה םויב ומכ

:33הזב הרבסהה רמול שיו

רדס לעו - הזל הז ךשמהב ועריאש ןברוחה םע םירושקה תוערואמ 'ד ללגב ועבקנ תומוצה 'ד
רשע העבשב ,"רוצמב האיבהו םילשורי לע . . לבב ךלמ ךמס" - תבטב הרשעב :תוערואמה
ירשתב ישילשבו ,"'ינשבו הנושארב תיבה ברח" - באב העשתב ,"םילשורי העקבוה" - זומתב
.34"'וכ תראשנה לארשי תלחג תבכנו םקיחא ןב 'ילדג גרהנ" -

ףקות שי הלחתהבו ,ןברוחה (לש תוערואמה ךשמה לכ) תלחתה התיה תבטב הרשעבש ןויכו
רתוי לודג רמוח וב שי ןכל ,ןינעה לכ ףוס יבגל םג םימעפלו ז"חאלש ךשמהה יבגל רתוי לודג
.ןברוחה ףוסו ךשמה םע םירושקה תומוצה ראשמ

ןינעהל החיתפהו הלחתהה אוה תבטב הרשעש - 35תומוצבש בוטה ןינעל עגונב םג ןבומ הזמו
םג ללוכ) תומוצה ראשבמ זוע רתיבו תאש רתיב ז"ה ,ןכלש ,(ןמקלדכ) תומוצה לכבש בוטה
ינינעב שדח רבד תחיתפ לכבכ ,(הלואגה תלחתה ,36ונקדצ חישמ דלונ ובש באב העשת
.37השודק

:ןינעה רואיבו .ג

39הבושתה תרגאב ןקזה וניבר ראבמש יפכ ,"'הל ןוצר םוי" (38בותכה ןושלכ) אוה תינעתה םוי
םילטבמ הדי לעש ,40הבושתה ןינעל עגונב "ןוצר תע" - "ןוצר םוי אוה הצרנה םוצה"ש
הרות החיטבה רבכו ,הבושתב אלא ןילאגנ לארשי ןיא" - הלואגה םיאיבמו תולגהו ןברוחה
.41"ןילאגנ ןה דימו . . הבושת תושעל לארשי ףוסש

שגדומ (הלואגה האיבמו תולגהו ןברוחה תלטבמש הבושתה ליבשב םוצה תנווכ) הז ןינעו
:תומוצה ראשבמ רתוי תבטב הרשעב

המצע םילשוריב עגפ אל ןיידע - "רוצמב האיבהו םילשורי לע . . לבב ךלמ ךמס"שכ
הפיקמש המוחהב אל וליפאו ,(שדקמה תיב ,ירקיעה תיבהב אל יאדובו ,הבש םיתבהב)
כ"אשמ) המוחהל ץוחמ ראשנ לבב ךלמו ,התומילשב התיה המוחה םגש ,םילשורי לע הניגמו
.(תומוצה ראש ועבקנ םללגבש ז"חאלש תוערואמב

ןפואב ,םילשורי לע רוצמ השעו המוחה תא ףיקהש דעו ותלכיב 'יהש הדבועה םצעש אלא]
43יוצר-יתלב ע"וה - 'וכו ריעל ןוזמ סינכהל םילוכי ויה אל אלימבו ,42"אב ןיאו אצוי ןיא"ש
.[תינעת תעיבקל דע

,המצע םילשוריב עוגפל ילבמ ,דבלב רוצמ לבא ,םילשורי לע רוצמ) הז ערואמב הנווכהו
לטבתי ז"יעש ,44דימ הבושתב בושל י"נב תא ררועל ידכ התיה (םילשורי תמוחב אל וליפא
םייוצר-יתלבה תוערואמה ךשמה הזמ אובי אל אלימבו) ותלחתמ יוצר-יתלבה ןינעה
.(תולגהו ןברוחהד

ןברוחה תלטבמש הבושתה תדובעל עגונב "ןוצר תע"ה שגדומ תבטב הרשעבש ,אצמנו
םג ירהש) לעופב ןברוח לש ןינע וב 'יה אלש ןויכ - 45תוינעתה ראשבמ רתוי הלואגה האיבמו
וראשי ז"יעש ,הבושתל ררועל ידכ וב שיש רבד םא יכ ,(התומילשב הראשנ םילשורי תמוח
.(ןברוחה תלילש) תומילשב ק"מהיבו םילשורי

ק"מהיבד ןברוחה תלחתהל עגונב ןה - תבטב הרשע לש דחוימה ונינע רואיבב ףיסוהל שיו .ד
:ק"מהיב ןינב(ו הלואגה) תלחתהל עגונב רקיעבו ןהו

תבחמ ךל חק התאו" 46לאקזחי תאובנב וניצמ (תבטב הרשעב) םילשורי לע רוצמהל עגונב
"לארשי תיבל איה תוא 'וג רוצמב התיהו 'וג ריעה ןיבו ךניב לזרב ריק התוא התתנו לזרב
.(47"רוצמב םילשורי אובת ךכש")

ללשומ "לזרב" ,יכ - ק"מהיב ןברוח םג זמרנ "לזרב" י"ע רוצמהל ןמיסהבש ,רמול שיו
עמשנ אל לזרב ילכ לכ ןזרגהו תובקמו 'וג המלש ןבא ותונבהב תיבהו" 49ש"מכ ,48ק"מהיבב
בהז 'וג המורתה תאזו" 51שרדמב אתיאדכ ,ק"מהיב ןברוחל ךיישש ןויכ ,50"ותונבהב תיבב
םודא וב לשמנש המל 53שדקמב אלו ןכשמב אל ןאכ ביתכ ןיא לזרב לבא . . 52תשוחנו ףסכו
.54"ק"מהיב ובירחהש

:55השודקד לזרב י"ע הזל ןוקיתהו

ת"א ,לזרב 'ינבא רשא ץרא 57ביתכד . . ח"ת וניא לזרבכ השק וניאש ח"ת לכ" 56ל"זח ורמא
םצעד (לזרב) ףקותהו קזוחה ,58אתוילעמל "ףרוע השק"ד ע"והזש ,"'ינוב אלא 'ינבא
.60ר"הציה(ד ףרועה תוישק) אוהש ז"ועלד לזרבה םילטבמ ז"יעש ,59המשנה

וליפא העיגפ אלל ,דבלב רוצמ) רוצמה תנווכ ,יכ - תבטב הרשעל דחוימב ךייש הז ןינעו
התומילשב 'יהתו ראשת םילשורי תמוח םגש ידכ הבושתה לע ררועל התיה (םילשורי תמוחב
לש ןפואב ,61"הרות וז המוח ינא" ,הרותה תומילש לע הרימשה - 'ה תדובעב ונינעו ,(ל"נכ)
."לזרב (םימכח ידימלת ,'ינוב) 'ינבא" ,השודקד "לזרב"ד ףקותו קזוח

ןברוחב לזרבה תלועפל דע רוצמהד תוערואמה ךשמהב תילכתהו הנווכה םגש - הזמ הריתיו
ןינבב השודקד "לזרב"ה תומילש 'יהתש ידכ ,איה ,('וכ הבושת ושע אלש ןויכ) ק"מהיב
:ישילשה ק"מהיב

הז בהז" - בקעיו קחצי םהרבא תובאה 'ג דגנכ םה "תשוחנו ףסכו בהז"ש 62שרדמב אתיא
דגנכ םה תושדקמ יתב 'גש 63עודיה פ"עו ."בקעי הז תשוחנו . . קחצי הז ףסכ . . םהרבא
וארקש בקעי . . הדש וב בותכש קחצי . . רה וב בותכש םהרבא" ,בקעיו קחצי םהרבא
ףסכ ,ןושאר תיב דגנכ בהז :תושדקמ יתב 'ג דגנכ םה תשוחנו ףסכו בהזש ,רמול שי ,64"תיב
ל"נכ) הרות ונינעש בקעי י"עש - 65הזב הרבסההו .ישילש תיב דגנכ תשוחנו ,ינש תיב דגנכ
ורוריבש ,הפילקה ע"והש ,ינומדקה שחנ ,66שחנ ןושלמ) "תשוחנ" לש רוריבה םג השענ ,(א"ס
.בקעי דגנכ ,ישילשה ק"מהיבב ותומילשו ורקיעש ,(67השודקד "תשחנ" י"ע

,(ינש תיב ןברוח ירחאל) תולגה ןמזד בצמו דמעמה לע םג זמור "תשוחנ"ש ,ףיסוהל שיו
םג הטמלש ,ז"ועלד "לזרב"ד רוריבה)ב תזמורמ ישילשה ק"מהיבד תומילשה וליאו
:השודקד "לזרב"ד תומילשה(ל םיאב ז"יעש ,68"תשוחנ"מ

הטמל אוה ףסכ ,רתויב חבושמה אוה בהזש - הטמל הלעמלמד רדסב םה תשוחנו ףסכו בהז
,"אירב ןתונה הז" ת"ר ,"בהז" :םהלש ת"רהב םג זמורמו .ףסכמ םג הטמל תשוחנו ,בהזמ
.69"ונת רמאש הלוח תניתנ" ת"ר ,"תשוחנ"ו ,"דחפ תנכס שישכ" ת"ר ,"ףסכ"

,("אירב ןתונה הז") תומילשב 'יהש ןושאר תיב(ו ןכשמה) לע הרומ "בהז"ש ,ל"י ז"פעו
פ"הוע 'יהי אמש "דחפ תנכס שי" ןכלש) 70םירבד השמח וב ורסחש ינש תיב לע הרומ "ףסכ"ו
ןמזד בצמו דמעמה לע הרומ (ףסכו בהזמ הטמלש) "תשוחנ"ו ,(ולוכ ק"מהיבד ו"ח ןורסחה
יהוזש ,"ונת רמואש הלוח" לש בצמו דמעמב י"נב םישענ ק"מהיבד ןורסחה ללגבש ,תולגה
ישילשה ק"מהיב תא (71"ןתונ אוה הפי ןיעב ןתונה לכ") ןתיל ה"בקהמ השירדהו השקבה
אנינב" ,72"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ" - (ןושאר תיבו ןכשמה יבגל םג) תומילשה תילכתב 'יהיש
.(ןברוח וירחא ןיאש) יחצנ תיב ,73"ה"בוקד

הנבי ינש תיבו ןושאר תיבד ןברוחה ירחאלש) ישילשה ק"מהיבד תויחצנה תלעמש ,רמול שיו
.השודקד "לזרב"ד ףקותהו קזוחהב תזמורמ - (ןברוח וירחא ןיאש יחצנ שדקמ תיב

:תודיסחהו הלבקה תרותד ןונגסבו .ה

,םיטבשה ב"יד תוהמאה ןהש בקעי ישנ 'ד ,האל הפלז לחר ההלב ת"ר "לזרב"ש 74עודי
'דד ז"ועלה ןהש ,"לזרב שרע ושרע" 75גועב ש"מכ ,הפילקד אבקונב 'יחב 'ד םג שי ןדגנכו
.השודקבש תוהמאה

החפש ,האל ינפל הפלזו לחר ינפל ההלב) "לזרב"בש תוהמאה 'ד לש ןרדס םגש ,ףיסוהלו
.77"התרבג שרית יכ 76החפש" - ז"ועלד רדסה אוה (התרבג ינפל

:אתוילעמל התרבג ינפל החפש - "לזרב"ד רדסה ונשי השודקב םגש ,רמול שיו

עמש הרש ךילא רמאת רשא לכ" םהרבאב ש"מכ ,תובאה יבגל תוהמאה תלעמ םדקהבו
אובל דיתעלד בצמו דמעמה תמגודבו ד"ע - 78"תואיבנב הרשל לפט םהרבא 'יהש" ,"הלוקב
לכמ הלעמל הלעתת תוכלמה תריפסש ,80"הלעב תרטע ליח תשא" ,79"רבג בבוסת הבקנ"ש
השלש" 82ל"זראמכ ,תובאה לצא 'יה הז ןיעמש ,(81הלחת הבשחמב השעמ ףוס) תוריפסה
.83"לכ לכמ לכב םהב רמאנש ,בקעיו קחצי םהרבא ,ב"הועה ןיעמ ז"הועב ה"בקה ןמיעטה

ש"מכ ,(84האל ינפל הפלזו לחר ינפל ההלב) תוריבגה יבגל תוחפשה תלעמל עגונב ז"דעו
תוכלמ 'יחב ןה 86תוהמאהש - 85"הנממ יכנא םג הנבאו" בקעיל (ההלב) התחפש הנתנש לחרב
שארל התיה םינובה וסאמ ןבא" 87נ"זעו ,ע"יבל התדיריב תוכלמ 'יחב ןה תוחפשהו ,תוליצאד
אשיל (םמצע דצמ) וצר אל ,88תוהמאה םע םהיאושינ י"ע תוכלמה םינובש תובאהש ,"הנפ
םע םהיאושינ י"ע אקוד ,כ"פעאו ,(תוחפשה לש םנינע) ע"יבל הדיריהב וסאמש ןויכ תוחפשה
תומילשה תילכתב תוכלמה תיילעו ןינב השענ (ע"יבל התדיריב תוכלמה 'יחב) תוחפשה
.89(אתוילעמל "התרבג שרית יכ החפש")

:ק"מהיבל עגונב םג ראבל שי ז"דעו

יצעמ 'יהש ןכשמהכ אלד) אקוד םינבאמ 'יה ק"מהיבש םעטה 90תודיסח ישורדב ראובמ
תומילשה ןיעמ וב התיהש ןויכ - (92עוקש כ"אשמ) 91"טלוב ץע וב ןינוב ןיא"ש דעו ,(םיטש
הנבנ ןכלו ,("הלעב תרטע ליח תשא") א"זמ הלעמל 'יהת תוכלמה תריפסש אובל דיתעלד
לבא) א"ז לע הרומש ,חמוצ ,םיטש יצעמ אלו ,תוכלמה תריפס לע הרומש ,םמוד ,םינבאמ
.(ע"יבל התדיריב תוכלמה תריפס לע הרומש ,םינבאמ הטמלש 93לזרבמ אל

,תוליצאב איהש יפכ קר אל) תוכלמה תלעמ הלגתת 94אובל דיתעלד ק"מהיבבש ,רמול שיו
(םג אלא ,םינבאד קר אל) ףקותו קזוחהב אטבתתש ,ע"יבל התדיריב (רקיעבו םג אלא
תלעמ ד"ע ,"לזרב 'ינבא רשא (תוכלמה תריפס) ץרא" ,םינבאמ רתוי קזח אוהש לזרבד
.95"לזרב"ד ת"רהב תזמורמש (תוכלמה תיילעו ןינב תומילש) תוהמאה יבגל תוחפשה

קזוחב קר אל) אובת ישילשה ק"מהיבבש השודקד לזרבד תומילשהש ,רמול שי ילואו .ו
ומצע לזרבהש ,לזרבמ םג (אלא ,םינבאמ קר אל) 'יהי ונינבש ךכב םג (אלא ,תויחצנה ףקותו
:ומצע ק"מהיבד ןינבהמ קלח 'יהי

ינש תיבו ןושאר תיב לע יאק - "ק"מהיב בירחהש . . שדקמבו ןכשמב . . ביתכ ןיא לזרב"
ששח וב ךייש אל - ןברוח וב ךייש אלש יחצנ תיב ,דיתעה שדקמ כ"אשמ ;לזרב י"ע וברחנש
לוכי אלימבו ,96ז"ועלד לזרבה תואיצמ לטבתת אובל דיתעלש ןויכ ,ז"ועלד לזרב לש ןינעמ
בירחהש 97לזרבה תכיפהד תומילשהו יוליעה תא שיגדהל ידכ ,לזרבב םג ונינב תויהל ךירצו
.ק"מהיבד ןינבהב קלח השענש לזרבל ק"מהיב

(ק"מהיב ןינבל שורדה לכ תנכהב דוד לש ותלועפל עגונב) 98םימיה ירבדב ש"מש ,רמול שיו
לזרבו" ,"'וג לזרבל לזרבה תשוחנל תשוחנהו ףסכל ףסכהו בהזל בהזה יקלא תיבל יתוניכה"
,100אחישמ אכלמ דוד י"ע תונבהל 99דיתעה שדקמב ותומילשו ורקיע - "םירככ ףלא האמ
.102לזרבמ םג (אלא ,101תומילשה תילכתב תשוחנו ףסכו בהזמ קר אל) 'יהי ונינבש

:הדיתעה הלואגב דיתעה שדקמ ןינב תלחתה אוה תבטב הרשע לש ונינעש רמול שי ז"פע .ז

הנווכהש ןויכ ,ירה ,ק"מהיב ןברוחד תוערואמה תלחתה 'יה תבטב הרשעד רוצמהש פ"עא
תוערואמה תלחתהש ,אצמנ ,יחצנ תיב ,103דיתעה שדקמ הנבי ז"יעו ז"חאלש איה הזב
.דיתעה שדקמד ןינבה תלחתה (רקיעבו) םג איה ק"מהיב ןברוחד

לזרב תבחמ ךל חק התאו" - תבטב הרשעד רוצמהל תוכיישב ןתינש ןמיסהב זמורמ הז ןינעו
ןברוחה (תלחתה) לש תילכתהו הנווכהש - "לארשי תיבל איה תוא 'וג לזרב ריק התוא התתנו
ק"מהיבב השודקד "לזרב"ד תומילשה הלגתת ז"חאלש ידכ ,איה ,ז"ועלד לזרב י"ע
.104דיתעה

:תבטב הרשעד ןמזה לש ונכותב םג תזמורמ הדיתעה הלואגל תוכיישהש - רתוי קתמויו .ח

שדוחמ םישדחה ןינמל (106"תבט שדוח אוה ירישעה שדוח") 105ירישעה שדוח אוה תבט שדוח
- ירישעבש ירישע ,ירישעה םויב ומצע ירישעה שדוחבו ,(107"הלואג לש שדוח") ןסינ
רשעד תומילשה 'יהת הבש הדיתעה הלואגד תומילשה לע זמורש - 108"שדוק 'יהי ירישעה"
אל - לארשי ץראב ןכו ,111ירישעה ןינמו תירישעה הרפ ,110תירישע הריש ,109"רושע ילע")
.(112תומוא רשע ץרא אלא ,תומוא עבש ץרא קר

- 114"ףוגה ןמ הנהנ ףוגהש 113חרי" אוה (ובש ירישעה דחוימבו ללוכ) תבט שדוח :דועו תאז
א"ואכד (הטמלד) ףוגהמ (לוכיבכ) הנהנ ,'תי ותומצעו ותוהמ ,הלעמלד לוכיבכ ףוגהש
,116ףוגה ןמ תינוזינ המשנה זאש ,אובל דיתעלד בצמו דמעמה לע (רקיעב) יאקש ,115לארשימ
.ףוגה ןמ לוכיבכ תומצעה תאנה ,הזמ הריתיו

יכ וב לפכוהש עובשב ישילשה םויב לח תבטב ירישעש - וז הנש תועיבקב הריתי השגדהבו
:117בוט

השוע ץעו והנימל ערז עירזמ בשע אשד" תאירבל עגונב איה "בוט יכ"ד (לפכ) 'ינשה םעפה
.תוריפה תחימצד הלחתהה (םג) הוהמו תללוכ ערזה תעירזש - 118"והנימל וב וערז רשא ירפ

ןברוחה תלחתהש רתויב שגדומ וז תועיבקבש - תבטב הרשע לח ובש ישילשה םויב ותמגודו
,החימצה תלחתה הוהמו תללוכש העירזה תמגודבו ד"ע ,הלואגה תלחתה איה תולגהו
יובירב החימצה תישענ ז"יעש ,"ץראב יל 'יתערזו" 120ש"מכ ,העירזל לשמנ תולגהש 119עודיכ
תילכתל דעו ,"ןירוכ המכ סינכהל ידכ אלא האס ערוז םדא םולכ" 121ל"זראמכ ,רתוי לודג
.123"םלועה לכ ףוס דע ןהיתוריפ יריפו 122ןהיתוריפ" ,ףוס-ןיא דע יובירה

תיתימאה הלואגד בוטה - "בוט יכ וב 125לפכוה" - 124בוטה תומילש השענו הלגתמ ז"יעו
,ישילשה ק"מהיבו תישילשה הלואג ,יחצנ ק"מהיבו תיחצנ הלואג ,ק"מהיב ןינבו המילשהו
."וינפל 'יחנו ונמיקי ישילשה םויב" 126ש"מכ

(רשיה) ןושאר רפס םתוחו םויס - יחיו תשרפל תוכיישהו רשקה םג ראבל שי ז"פע .ט
:ז"חאלש םירפסה לכ לע ("קזחתנו קזח קזח") קוזיחהו ,הרותבש

יחיו") םירצמ ץראב י"נב לש םבצמו םדמעמב אוה הרותבש ןושאר רפס םתוחו םויסש ןויכ
שגדומכ] תולגה תלחתה השענ הזמש ,("םירצמב ןוראב םשייו" ,"םירצמ ץראב בקעי
לארשי ינב תומש הלאו" (יחיו תשרפ תבש תחנמב ןירוקש) 127תומש רפס תלחתהב ךשמההב
ןוראב םשייו . . ףסוי תמיו"ש ירחאל םירצמ דובעש תלחתהב וכשמהו ,"המירצמ םיאבה
הלואגה לא תולגה ןמ 'ילעל דע ,תולגה ךשמ ןמז לכ לע קוזיחב ךרוצ שי - [128"םירצמב
איה תולגהד הדיריהש ,"ןיקלס ןועמשו ןבואר ןיתחנ ןועמשו ןבואר" 129ל"זח ןושלבו]
יקלא 'ה" םימיה ירבד (שדוק ירפס ד"כ לכ) םתוחו םויסב ש"מכ ,[הלואגהד 'ילעה ליבשב
,"לעיו ומע ויקלא 'ה ומע לכמ םכב ימ 'וג םילשוריב תיב ול תונבל ילע דקפ . . םימשה
הזה תיבה דובכ 'יהי לודג" ש"מכ ,רתוי הלענ ק"מהיב תונבל הלואגה לא תולגה ןמ 'ילעה
.130ישילשה ק"מהיב לע רקיעב(ו םג) יאקש ,"ןושארה ןמ ןורחאה

:"בקעי יחיו" - אוה תולגה ךשמ ןמז לכ לע קוזיחה ןכותו

םורמ ,הצקה לא הצקה ןמ חירבמש ןוכיתה חירב ,יעצמאה וק אוה ,הרות ונינעש ,בקעי
אלל הלעמל אוהש ומכ הטמל דרויו ךשמנש ,ונייה ,131ןיגרד לכ ףוס דע תוגרדמו תולעמה
תיחצנו (132"בקעיל תמא ןתת") תיתימא תואיצמ ,ותואיצמ ףקות הלגתמ ז"יעו ,םייוניש
,תולגה ךשמ ןמז לכ לע י"נב לכל קוזיחה ךשמנ ודי לעו ונממ ,ןכלו ,("תמ אל וניבא בקעי")
,הרותה פ"ע םייתימא םייח ,"בקעי יחיו"ד בצמו דמעמ םלצא השענ תולגב םתדיריב םגש
הלואגד תומילשהו יוליעהב הלגתמש יפכ ,י"נבד תויחצנהו תויתימאה ףקותה שגדומ הזבש
,ישילשה ק"מהיבו תישילש הלואג ,יחצנ ק"מהיבו תיחצנ הלואג ,המילשהו תיתימאה
.(ד"ס ל"נכ) 133בקעי (תובאבש ישילשה) םע םירושקה

:רתוי תויטרפבו

וערז"ש ז"יע השענ המילשהו תיתימאה הלואגהל דע תולגה ךשמ ןמז לכ לע קוזיחה
ערזו וערזד םויקהו ךשמהה ,"וערז"ב הלגתמו תשגדומ בקעיד תויחצנהש ןויכ - 134"םייחב
לעופב הלגתמ ז"יעו ,בקעי לש ויכרדב םוי םוי ייחב םייחב םתגהנהב תורודה לכ ףוס דע וערז
.135בקעי דגנכש דיתעה שדקמו הדיתעה הלואגהד תויחצנה

ותטמ התיהש לע" ,"הטמה שאר לע לארשי וחתשיו" - השרפה ךשמהב שגדומ הז ןינעו
לכד תומילשבש - (137"עמשמב םלוכ םתוא ךרביו") םיטבשה ב"י לכל ותכרבו ,136"המילש
ףוס דע ("בקעי יחיו") בקעי ייחד תויחצנה הלגתמו תכשמנ (י"נב לכ םיללוכש) םיטבשה ב"י
.תיחצנה הלואגה לא תולגה ןמ םילועו םיאצוי הז חכבש ,תורודה לכ

החימצה תלחתה הוהמו תללוכש העירז לש ע"וה תולגהש זמורמ "םייחב וערז"בש ,רמול שיו
החימצהש םיעדויש ןויכ ,תולגה ךשמ ןמז לכ לע קוזיחה ןכות והזו ,(ח"ס ל"נכ) הלואגהד
.138"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ"ד העירזה י"ע תישענ הלואגהד

תלחתהש שגדומ תבטב הרשעב ,יכ - תבטב הרשעל יחיו תשרפד תוכיישהו רשקה ןבומ ז"פעו
,יחצנ ףקותו קזוחב דיתעה שדקמד ןינבה תלחתה אוה םילשורי לע רוצמהב תולגהו ןברוחה
הוהמו תללוכ םירצמל הדיריהב תולגה תלחתהש שגדומ הבש ,יחיו תשרפ זא ןירוק ןכלו
החימצה תלחתה הוהמו תללוכש ("םייחב וערז") העירזה תמגודב ,תיחצנה הלואגה תלחתה
.יחצנ ןפואב

ק"מהיב ןברוחש) השודקד לזרבד ףקותהל "םייחב וערז"ד תוכיישהו רשקה רתוי קתמויו
וערז"ש ןויכ - (ז"ס ל"נכ ,דיתעה ק"מהיבב לזרבד ףקותה תלחתה אוה ז"ועלד לזרב י"ע
- השודקד "לזרב" (ןהלש ת"רהש תוהמאה 'ד) ינב םיטבשה ב"יד תומילשה איה 139"םייחב
ןושלמ םג (אלא ,"'ינוב אלא 'ינבא ת"א" ,'ינוב ןושלמ קר אל) "'ינבא" :"לזרב 'ינבא"
,("לזרב 'ינבא") השודק ינינע לכב םהלש ףקותהו קזוחה י"עש - "לזרב" לש םינבה ,140"ןב"
.141דיתעה ק"מהיב ןינבב השודקד לזרבל ק"מהיב בירחהש ז"ועלד לזרבה םיכפהמ

:וז הנשב טרפבו ,הז ונרודב דחוימ יוליע ףסותינ ל"נהכבו .י

תזרכהו תעדוהכ - הלואגה לש ןושארה רוד אוה אוהו תולגה לש ןורחאה רוד אוה הז ונרוד
םיקלא"ש זירכהו עידוהש ןושארה ףסוי ש"ע) ונרודבש ףסוי ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
קחציל םהרבאל עבשנ רשא ץראה לא תאזה ץראה ןמ םכתא הלעהו םכתא דוקפי דקפ
,הבושת ושע רבכו ןיציקה לכ ולכ רבכו ,וניתדובעו ונישעמ לכ ומלשנ רבכש ,(142"בקעילו
,אובל דיתעלד 143הדועסל ןכומ לכהו ,"יתבר הנכה"ד ןפואבו תונכהה לכ ומייתסנ רבכו
.145רמושמה ןייו 144רבה רושו ןתיול

:וז הנשב הריתי השגדהבו

תנש אהת 'יה" - (ןיציקה לכ ולכ רבכ יכ) הלואגהלו הלואגה ץקל דחוימב תכייש וז הנש
ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה לע יאקש - "לכ לכמ לכב" ,"הב תואלפנ
("לכ לכמ לכב") םינינעה לכ ויהי זאש ,(146"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ")
."תואלפנ" לש ןפואב

תומילשהו ,ב"הוע ןיעמ ה"בקה ןמיעטהש תובאה תגרד איה "לכ לכמ לכב" ,רקיעו דועו
,אובל דיתעל 'יהת (י"נבד תחאו דחא לכ לצא םג אלימבו י"נב לכד תובאה לצא) הזבש
'דו ,האלו לחר הקבר הרש תוהמאה 'ד) 147תוהמאה 'ד םהמע דחיו ,תובאה 'ג ומוקישכ
ליח תשא" ,"רבג בבוסת הבקנ" ,הברדאו ,(האל הפלז לחר ההלב םיטבשה ב"יד תוהמאה
לכבש י"נב לכ םהמע דחיו ,"לזרב"ד ת"רב תוהמאה 'ד רדסב שגדומכ ,148"הלעב תרטע
םייח םיפוגב םייח תומשנ) ונרודבש י"נב לכ כ"וכאעו ,149"רפע ינכוש וננרו וציקה" ,תורודה
,השודקה ונצראל םיאב דחי םלוכו ,ונשארב ונרוד אישנו ,(ללכ םייחב ו"ח קספה אלל
,152"לזרב 'ינבא רשא ץרא" ,151"שבדו ןמש תיז ץרא ןומרו הנאתו ןפגו הרועשו הטח 150ץרא"
"לזרב"ד תומילשה 'יהת ובש ,ישילשה שדקמה תיבלו שדוקה ריע םילשוריל - אפוג םשו
.153השודקד

הלואגהד תילכתהו הנווכה תשגדהבש קוזיחה רקיעבו רתויב שגדומ וז הנשבו הז ונרודב ,ןכלו
ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמד תומילשה ירחאל כ"וכאעו ,תולגה ןמז תלחתהב הנשיש
םיאור זאש ,יולגבו לעופב יחצנה ק"מהיבו תיחצנה הלואגה האב שממ דימו ףכיתו ,תולגה
הבשיו המארו" ,154םילשוריד הבחרהה תומילש תישענ םילשורי לע רוצמה תרומתש (א)
הלבגהו הדידממ הלעמל ,156"םילשורי בשת תוזרפ"ש דעו ,155"בחרתו ךיראתש" ,"'יתחת
לכב טשפתת לארשי ץראו) לארשי ץרא לכב טשפתתש םילשורי הדיתעש ןויכ ,המוחד
תומילשה תישענ ק"מהיב ןברוח םע רושקש ז"ועלד "לזרב"ה תרומתו (ב) ,157(םלועה
.ישילשה ק"מהיב ןינבב השודקד "לזרב

השעמל עגונב יחיו תשרפמ "םיחקול"ש חכ-תניתנהו הארוההו דומילה םג ןבומ ז"פע .אי
העירזהב יחצנ ףקותו ולש השעמו רוביד הבשחמב קוזיח תפסות - "םייחב וערז" - לעופב
:הלואגהד החימצה דימו ףכית האיבמש צ"מותה ינינעד

ולא ךינבל םתננשו" םג ללוכ) תונבהו םינבה ךוניחב קוזיח תפסות - "וערז"ב הלועפהל עגונב
ךנחמה (ברהו) באה תלועפ תקספנשכ םג ךשמנו ךלוהש ,יחצנ ףקותב (158"םידימלתה
התשענ ךוניחה תלועפש ןויכ ,(תובוט םינשו םימי ךרואל םירחא םינינעב קסעתהל ךישממש)
לכ ףוס דע וערז ערזו וערזד החימצה ךשמה לעופב האיבמו תללוכש ,העירז לש ןפואב
."םייחב אוה" ,ךנחמה ייחד תויחצנה ףקות רכינ הזבש ,"םייחב וערז" ,תורודה

השעמ ,תיטרפ הלועפ לכש - "העירז" םשב תארקנש ולש הלועפו הלועפ לכל עגונב ז"דעו
לעופב האיבמו תללוכש "העירז"ד תויחצנה ףקותב תישענ ,תחא הבשחמו דחא רוביד ,דחא
,ןכלש ,םלועה לכ ףוס דע ןהיתוריפ יריפו ןהיתוריפ ,תובוט תולועפ יוביר לש החימצה ךשמה
ןהו ,תרחא הלועפ תיישעב וז הלועפד קספהה ןה] הרות פ"ע הלועפה תיישע תקספנשכ םג
הלעמל הלוע המשנהש) הנישה תעב ,ז"חאל הלועפה ךשמהל חכ ףילחהל ידכ החונמד קספהה
ןפואב ז"ה ,[הבשחמב וליפאו רובידבו השעמב קספה ונשיו ל"צ זאש ,(159םייח הל בואשל
אלא ,160התיישע רמגב תמייתסמש תימעפ-דח הלועפ הניאש ,"םייחב (ותלועפ) וערז"ד
יריפו תוריפ החימצמש "העירז" לש הלועפ התויהל ,יחצנ ןפואל דעו ךשמנ ןפואב 'יח הלועפ
הלועפו הלועפ לכב ,"םייחב אוה" ,וייחד תויחצנה ףקות רכינ הזבש ,ףוס-ןיא דע תוריפ
.וייח ימי ךשמב תישענש

זמור ד"ויהש ,161בקע 'י - וב תאצמנש ("בקעי יחיו") בקעי 'יחב הלגמש ז"יע השענ הז ןינעו
לש ד"ויה הב שי ,162"שממ לעממ הקלא קלח" התויהלש) המשנה םצע ,תודהיה תדוקנ לע
ףקות רכינ ,ןכלש ,בקעהל דע ותואיצמ לכב רדוחו ךשמנו ,(םשה לכד ת"ר אוהש 163'יוה םש
החימצה תישענ הדי לעש העירז לש ןפואב איהש הלועפו הלועפ לכב המשנה םצעד תויחצנה
.ףוס-ןיא דע

,הלואגהד החימצה תא האיבמו תלעופ וז תחא הלועפבש העירזהש - רקיעה אוהו דועו
תא עירכה" ,תחא הבשחמו דחא רוביד דחא השעמ ,"תחא הוצמ" י"עש 164ם"במרה ד"ספכ
א"ואכל ויהי זאש ,"הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע
םינשו םימי ךרואל ,םיפוגב תומשנ ,הז ונרודבש י"נבמ לחה ,םטושפכ םייחצנ םייח לארשימ
,קחצי ייח ינשכ הנש פ"ק קר אלו ,בקעי ייח ינשכ ,הנש עבשו םיעברא האמ קר אל ,תובוט
,"רפע ינכוש וננרו וציקה"ש ,ז"נפלש תורודה לכב י"נבל עגונב ז"דעו ,םייחצנ םייח אלא
.תורודה לכ ףוס דע ,ז"חאלש תורודה לכב י"נבל עגונבו

המויק ינפל דוע) העירז לש ןפואב "תחא הוצמ" תפסוה ד"ע המצע הטלחההש ר"היו .בי
םויב ,165שממ דימו ףכיתו ,שממ לעופב הלואגה תחימצ איבתש "העירז"ה 'יהת (לעופב
ירפס ד"כו םישמוחה שמח לכד קוזיחה ללוכש ,הרותבש ןושארה רפסד קזח תבש ,הז ק"שה
האירקה ינפלש דעו ,166הלואגה לא תולגה ןמ 'ילעה ,"לעיו"ב םימיה ירבד םויסל דע ,שדוק
לכ ,"ןיקלס ןועמשו ןבואר" רבכ השענ ,"המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו" החנמב
אל"ש - ונרודבש ףסוי - ונרוד אישנו ,םהמע ןרהאו השמו ,תוהמאהו תובאה ,םיטבשה ב"י
לש וצוצינ" ת"ר "אישנ"ש 168עודיכ ,(167"ףסוי בקעי תודלות הלא") וניבא בקעי ומכ ,"תמ
ישנאמ תחאו דחא לכב ךשמנ ז"ה רודה אישנל לוטיבהו תורשקתהה י"עו ,"וניבא בקעי
.רודה

הדוהי תוצופנו לארשי יחדנ ףסאו 'וג ודי תינש י-נדא ףיסוי" שממ דימו ףכיתש - תוטשפבו
אוה"ש ,171"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,170"ץראה תופנכ עבראמ 169ץבקי
דחאל וטקולת םתאו 172רמאנש ןינעכ ,ומוקממ שיא שיא שממ וידיב זחוא . . ומצע (ה"בקה)
ביתכה" ,"ךתובש תא ךיקלא 'ה בשו") םהמע בשו - םלוכ תא בישמו ,173"לארשי ינב דחא
תולימג יתבו תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתבה םע דחיב - (174"םהמע בושי אוהש ומצעל הלואג
ח"ומ ק"כד ד"מהיבו נ"כהיבמ לחה) 176ץראל ץוחבש (175די-יבתכהו םירפסה לכ םע) םידסח
םייטרפה םיתבה ןכו ,(177"לבבבש וניבר תיב" ,וב שממ התע ונאש ,ונרוד אישנ ר"ומדא
- 179"םתא םבהזו 178םפסכ"ו ,ח"מגו הלפת הרות לש םיתב שממ ושענש י"נבמ א"ואכד
.ישילשה שדקמה תיבלו ,שדוקה ריע םילשוריל ,השודקה ונצראל

,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ הנה ,ונקדצ חישמ הנה :הז רמואו ועבצאב הארמ א"ואכו
ןייו רבה רושו ןתיולד הדועסל ןכומו ךורעה ןחלושה הנהו ,"'יוה הז 'וג 181הז וניקלא 180הנה"
.183"ךרבל האנ ילו ךרבא ינא" אחישמ אכלמ דוד רמוא המויסבש ,182רמושמה

תודעוותהב (תונוזמו ןיי) הדועסה ךשמה לע ףסונ) שדוק תבש יאצומד הדועסהמ ליחתמו
דודד אתדועס" ,(184"םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םוי" תמגודו ןיעמ אוהש תבשה םויד
שדוחד) ארהיס אמייק" שדוחב הרשע שמח םוי ןושאר םויבש טרפבו ,185"אחישמ אכלמ
דוד םע דחיב ךרעתש ,רקיעה אוהו דועו ,רדהו ראפ בורב ךרעת יאדובש ,"אתומלשאב (תבט
ונצראל 187"אימש יננע 186םע" םיאב (ק"שה םויב) ז"נפל דועש ןויכ ,ונשארב אחישמ אכלמ
.םישדקה שדקלו שדקמה תיבל ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשוריל ,השודקה

__________
ןמקל הארו) החנמ תלפת ירחאל "ןישובכ ירבד"ב - תבטב הרשע םויו ,תיברע תלפת ירחאל - תבטב הרשע ליל (*
.(40 הרעה

.קוידה תילכתב אוה הרותבש רדסה םגש עודיכ (1

.ג ,בל אציו ח"ות הכוראב הארו .א"ער ,הכ ז"ע (2

.נ"שו .76 'ע ו"טח ש"וקל הארו .ו ,בי ךל ךל ן"במר .ו ,מ"פ ר"ב .ט ךל ךל אמוחנת האר (3

.(הנשה לכ תולפת רדס ףוסב ם"במר) "בקעי יחיו" (אלא ,"יחיו" קר אל) מ"כב תארקנש יפכ (4

.ב ,זמק .ב ,טיק א"חז .ו"עפר ר"ב הארו .הכ ,זכ תודלות פ"העש (5

האר) קחציו םהרבא ,הרובגו דסח םג תללוכש ,תראפתה תדמ אוה בקעיש עודיכ - קחציו םהרבא םג ללוכש (6
.(ךליאו ב"עס ,גצקתת ('ה ךרכ) ונתשרפ ת"הוא

לע םלוכ םיארקנש דעו ,(ז"ס ק"הגא אינת) "םלוע דעו םלועמ לארשיבש תומשנה לכ" ללוכ בקעיש עודיכ (7
."בקעי"ו "לארשי" - ומש

ךרד איה וזיא" (ב"פר תובא) הנשמה ןושלכ ,רשי וק ,יעצמאה וק ,תראפתה תדמ ותדמש - בקעי י"ע טרפבו (8
י"ע 'וכ רשי ךרד שי דוע ה"מפ אינתב ןכו" :חמר 'ע ונתשרפ צ"יול יטוקל הארו ."'וכ תראפת איהש לכ 'וכ הרשי
יכ ש"מכו ,רשי ארקנ ,ת"ת םימחר ,בקעי לש ותדמש ירה ,'וכ םימחרה תדמ איהש ה"עא בקעי לש ותדמ
ו"מפב םש רומאהו .(אינתב ה"מפב וב רבודמש ריעהלו) ה"מ םש ת"ת אוה םדאו ,רשי םדאה תא השע םיקלאה
."ומינפ וזחי רשי ש"מדע ,ת"תל כ"ג ךייש 'וכ םינפל םינפה םימכד הבהאה אוהש 'וכ רשי ךרד שיו

.נ"שו .רשי ךרע (צ"צהל ח"אד) םיטוקלה רפס הארו .ז ,אי םילהת (9

.ךליאו א ,טמ (10

.כ ,חמ (11

.ה ,םש (12

.מ"כבו .ג ,זל ץקמ א"ות (13

("יל ויהי ןועמשו ןבוארכ השנמו םירפא") *ןועמשו ןבוארד םייללכה הדובעה ינפוא 'בל תוקלחתההמ ליחתמו (14
,םיטבשה ב"יד הדובעה ינפוא יטרפד תוקלחתהה האב ז"חאלו ,(מ"כבו .ונתשרפ שיר א"ות האר) העימשו 'יאר -
ש"הס םג הארו) העימשו 'יארד םיירקיעה הדובעה ינפוא 'במ 'אל קוחירו בוריקהל סחיב םג איה וז תוקלחתהש
.(232-3 'ע א"ח נ"שת'ה
__________
"ןרהאו השמ דע יול לש וטבש סחיל קקזוהש ךותמ") אראו תשרפב ןועמשו ןבוארד ןינמבש ,ל"י ז"פעו (*
"נב לכ םיללכנ ((די ,ו אראו י"שרפ)

.גל ,טמ ונתשרפ י"שרפ .ב ,חמר .ב"ער ,הלר ונתשרפ רהז .ב ,ה תינעת (15

התויהל *חרכהה ינפמ קר אל אוה השרפה םש ירהש) הנכות םע השרפה םשד תוכיישה ראבל שי ז"פעו (16
השרפה בורד ןכותהש - (השרפה ןכות לע הרומו ךיישו רושקש ללגב רקיעבו םג אלא ,השרפבש הנושארה הביתה
,"םתוא ךרב ותכרבכ רשא שיא" - וינבל בקעי תוכרבב שגדומכ) בקעי לש (וינב ינבו) וינב ייחל עגונב אוה
כ"פעאו ,(ז"חאלש תורודב םערז ייחו םהייח ךשמב (י"שרפבו חכ ,טמ) "דחאו דחא לכ לע אובל הדיתעה הכרב"
םייחב וערז המ" ,וינב ייחב אטבתמ ,םייחצנ םייח ,בקעי ייח תתימאש ןויכ - ("בקעי יחיו") בקעי ייח ש"ע תארקנ
."םייחב אוה ףא
__________
.(יעסמ פ"ר ת"הע נ"עפצ) "'ה פ"ע הוצמו ןווכמ הנווכב לכה הרואכל יחרכה אוהש ףא רבד לכ יכ" (*

."ךימי ךרואו ךייח אוה יכ" (כ ,ל םיבצנ) בותכה ןושל פ"ע - תיברע תלפתד םלוע תבהא תכרב חסונ (17

.ה ,חע םילהת (18

.הקזח לש ןפואב אוה ומצע קוזיחהש ,(נ"שו .ב"ער ,וק מ"ב) הקזח יוה ינמיז תלתב - פ"ג (19

.נ"שו .474 'ע ה"כח ש"וקל .כ"נבו ,טלק ס"וס ח"וא ע"וש האר (20

ה"לש) "ליכשה 'ה דימ לכה יכ ןהב תולחש תוישרפה ןתואל תוכייש שי ןלוכב 'וכ הנשה לכ לש םידעומה" (21
.((א ,זצר) בשיו פ"ר כ"בשות קלח

.פ"הע ת"הוא .א ,אמ רהב ת"וקל הארו .א ,ב תישארב (22

ח"וא ז"הדא ע"וש) ןונחת וב םירמוא ןיאש םוי ברע אוהש תבש תחנמב צ"וצ םירמוא ןיאש הזמ חכומדכ (23
.(בצר ס"וס

.וכ ,ו"טפ ר"ומש הארו .דועו .א"ער ,הפ ב"ח .א"ער ,נק א"ח רהז (24

.ו"טל ד"י ןיב ליחתמ - (ו"כתס ח"וא י"ב) "ג"צשת ב"י ט"כ יצח" - הנבלה תומילשו יולימש טרפבו (25

.ד"ה ה"פ תוינעת 'לה ם"במר האר (26

.ב"ס ג"נקתס ח"וא ע"ושוט .ז"ה םש ם"במר (27

.דסקת ס"ר םש ע"ושוט .ח"ה א"פ םש ם"במר (28

.תבשב תבטב הרשע לוחי אל - ןובשחה פ"ע ןישדקמש הזה ןמזב כ"אשמ (29

.ט"ה ב"פ רפוש 'לה הנשמ דיגמ) ף"ירה לש וניד תיב - ךומס ד"ב 'יה תורוד כ"וכ ירחאל םגש וניצמש דעו (30
ה"משת ('ב תודעוותה) תישארב פ"ש תחיש הכוראב האר) 'יארה פ"ע ןישדקמ ויהש רמול םוקמ שיו ,(מ"כבו
.((ךליאו 466 'ע א"ח ה"משת תויודעוותה)

.ב ,דכ לאקזחי (31

.נ"קתס ח"וא י"בב אבוה - תוינעת 'לה םהרדובא (32

.ט"עקס ג"ח ק"דהמ בישמו לאוש ת"וש ז"דע הארו - .נ"שו .267 'ע ה"כח ש"וקל םג האר (33

-ב"ה ה"פ םש ם"במר (34

.(נ"שו .א ,אי הטוס) "'וכ הבורמ הבוט הדמ"ש ןויכ - ו"קו ש"כמבו (35

ל"י ז"פעו ,הדילה ינפל םישדח 'ז (תוחפה לכל) אוה רוביעה ןמזש ,ריעהלו - .דועו .ד"ה ב"פ תוכרב ימלשורי (36
.114 הרעה ןמקל הארו .(חישמ תדיל םוי) באב העשת ינפל םישדח 'ז ,תבטב הרשעב אוה חישמד רוביעה ןמזש

.נ"שו .ךליאו 74 ע"ס כ"ח ש"וקל האר (37

.ה ,חנ 'יעשי (38

.ב"פס ג"ח אינת (39

בושנ ולא םירבד ןורכזבש . . הבושתה יכרד חותפל תובבלה ררועל ידכ" - (א"ה םש) ם"במרה ןושלבו (40
."ביטיהל

שובכי" ןושלמ - (נ"שו .352 'ע כ"ח ש"וקל האר) תינעתה םויב "ןישובכ ירבד" תרימאד גהנמה ןכות םג והזו
ללוכ ,י"נב לש םתוכזב םירבד ,םא יכ ,ו"ח ,רסומ ירבד םניאש - (טי ,ז הכימ) "'וג םי תולוצמב ךילשתו וניתונווע
אלא דוע אלו ,(ג"פס הבושת 'לה ם"במר) "הבושתה ינפב דמועש רבד ךל ןיא"ש - הבושתל תוררועתהל עגונב םג
ןמ קחרתהלו תווצמה לכ תושעל אוה הצורו לארשימ תויהל הצור אוה" יולגבו לעופב הבושתה ינפל םגש
א"שנת ש"הס הכוראב הארו - .(תבטב הרשע יאצומד ימויה רועיש - ב"פס ןישוריג 'לה ם"במר) "'וכ תוריבעה
.ךליאו 228 'ע א"ח

.ה"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר (41

.א ,ו עשוהי - בותכה ןושל (42

אלש ןויכ ,לעופב 'יהש יפכ) ז"חאלש תוערואמה ךשמה לכל "הלחתה" תויהל לוכי הז ןינעש ,ךכ ידכ דעו (43
.(הבושתל תוררועתהה תא ולצינ

,טכק א"חז) "אדח עגרב אדח אמויב אדח אתעשב" איה הבושתהש ןויכ ,ןמז יובירב ךרוצ ןיאש טרפבו (44
רואה תסריגכ) "רומג (קידצל דעו) קידצ" השענ "הבושת רוהרה" י"עש (ב ,טמ ןישודיק) ארמגה ד"ספכו ,(א"עס
,כר ונתשרפ רהז) "אתמילש אתבוית ןידבע . . אמויו אמוי לכב *ידיסח יאכז"ש אלא דוע אלו .(ב"יקס עורז
ז"הדא ירמאמ) "חישמ אב 'יה ורודב המילש הבושתב רזוח 'א **קידצ 'יה םא וליפאש םינוקיתב אתיא"ו ,(א"עס
.(גת 'ע םירצקה
__________
.(קלח פ"ר ןירדהנס .אכ ,ס 'יעשי) "םיקידצ םלוכ ךמעו" - י"נב לכ ללוכש (*

ונידב קידצ ירקמו ובור רחא ןודנש"כ םג אלא ,"הלעמהו ראותה םש תתימא ןינעל" (רומג) קידצ קר אלו (**
תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה . . תחא הוצמ" י"עש ןויכ ,(א"פ אינת) "ןידב הכוזש רחאמ
.(ד"ה ג"פ הבושת 'לה ם"במר) "הלצהו העושת םהלו ול םרגו

ירישעה םוי ליחתה רבכש - תבטב הרשע לילב הז ןינע רתוי דוע שגדומ ומצע תבטב הרשעבש ,רמול שיו (45
ןמזבש - *רחשה תולע דע תבטב ירישעד םוצה ליחתה אל כ"פעאו ,("רקוב יהיו ברע יהיו") ברעב ליחתמש תבטב
ז"יעש ,הלואגה תא האיבמש הבושתה תדובעל ןמזה תא לצנל ("ןוצר תע") חכ-תניתנה רתויב תשגדומ הז
.ותלחתה ינפל דוע תבטב ירישעד םוצה לטבתי
__________
תולע ינפל תותשלו לוכאל ול רתומ םא עבק תניש ןשיהב ט"וקשהמ ריעהלו - .28 הרעהבש ע"ושוטו ם"במר (*
.(םש ע"ושוטה כ"ונ האר) רחשה

.ג ,ד (46

.פ"הע י"שרפ (47

'לה שיר ם"במר) "תונברקה וב םיבירקמ תויהל ןכומ 'הל תיב" ,ק"מהיב לש ורקיע - חבזמב רקיעב שגדומו (48
'ילע תפנה ךברח יכ (לזרבב ןתתכמו ןלסופש) תיזג ןהתא הנבת אל יל השעת םינבא חבזמ םאו" - (ח"בהיב
רצקמה ףנויש ןידב הז ןיא ,םדא לש וימי רצקל ארבנ לזרבהו םדא לש וימי ךיראהל ארבנ חבזמה"ש ,"הללחתו
ורתי) "לבחמו תרוכ וילע אובי אל ךכיפל ,םימשבש םהיבאל לארשי ןיב םולש ליטמ חבזמהש ,דועו ,ךיראמה לע
.((ה-דנקת תוא) המילש הרות .ן"במרה 'יפב הכוראב הארו .אתליכממ - י"שרפבו בכ ,כ

.ז ,ו א-םיכלמ (49

אלמ לזרב ילכ" ,"הרגמב תוכותח" ,"הרגמב תוררוגמ תיזג 'וג םינבא") םינבאה תא תתסל לזרבב שומישהו (50
.(*ב ,חמ הטוס) "םינפבמ סינכמו ץוחבמ ןיקתמ 'יהש" - ץוחב 'יה ((תודוצמבו ,ט ,ז םש) "'וכ תומיגפ
__________
,לזרב ילכב ושמתשה אל ץוחבמ םג - "שדקמ ינבאב הדוהי יבר ירבד ןיארנ יבר רמא"ש - הדוהי יבר תעדלו (*
.(םש הטוס) "רימש"ה י"ע אלא

.ה ,ה"לפ ר"ומש (51

.ג ,הכ המורת (52

.ו"ס ןמקל האר - םימיה ירבדב רכזנש "לזרב"ו (53

."'וגו לזרב תבחמ ךל חק התאו רמאנש 'וכ לזרב תמוח הקספנ ק"מהיב ברחש םוימ" :ב ,בל תוכרב הארו (54

.נ"שו .לזרב ךרע (צ"צהל ח"אד) םיטוקלה רפס האר (55

וריבח תא דדחמ דחא הז לזרב המ ךל רמול ,דחי לזרבב לזרב ביתכד יאמ" :א ,ז םש םג הארו .א ,ד תינעת (56
."הכלהב הז תא הז ןידדחמ םימכח ידימלת ינש ףא

.ט ,ח בקע (57

.(זיר-זטר 'ע - נ"שת תאצוהב) א-ת'ב 'ע א"גמ .זישת'א 'ע הוצת ת"הוא .ד ,זס קלב ת"וקל .ב"מפס ר"ומש האר (58

.(םש ת"הוא) המשנה םצע לע יאקש ,"לרוג" אירטמיגב "לזרב"ש ריעהל (59

ילשמ שרדמ הארו ."'וכ ץצופתמ אוה לזרב םא שרדמה תיבל והכשמ הז לוונמ ךב עגפ םא" :ב ,בנ הכוס האר (60
הז םע הז ןישקנתמ ויהש עשרה הערפו קידצה השמ הז דחי לזרבב לזרב" :(גל ,בי אב ייחבב אבוה .ז"כפ)
י"ע השענ ,ז"ועלד לזרב ,הערפד לוטיבהש ,ונייה ,"'וכ עדיל ךפוס 'ה תא יתעדי אל רמוא התאש דע . . םיתפשב
.(םש א"גמ ת"הוא) השודקד לזרב ,השמ

.א ,דת ונתשרפ ת"הוא הארו .א ,זפ םיחספ (61

.ט"מפס ר"ומש (62

.מ"כבו .ג ,גפ תוטמ ת"וקל .א ,חפ םיחספל בקעי ןויעו א"שרהמ ג"אדח האר (63

.םש םיחספ (64

.חפתת'א 'ע אשת ת"הוא האר (65

.י"שרפבו ט ,אכ תקוח האר (66

בקעיל תוכיישהו .(מ"כבו .ד ,איק אשת א"ותל תופסוה) הרות הלעמלש המכח תולבונ ת"ר "תשחנ"ש ,ריעהלו (67
.א ,חת ונתשרפ ת"הוא האר -

.גית'א 'ע המורת ת"הוא .א"ער ,חכר ב"חז האר (68

הרות .ז תוא זמרה קלח (ל"רהמה לש ויחאל) לויטה תרגא .םש ש"ארה 'יפ .המורת פ"ר ת"העב וניתובר האר (69
.(חל תוא) ג ,הכ המורת פ"הע המילש

.ב ,אכ אמוי (70

.נ"שו .א"ער ,גנ ב"ב האר (71

.זי ,וט חלשב (72

.א ,אכר ג"חז (73

.כ ,ד ןנחתאו םיקוספה רעשו הרות יטוקל .(141 הרעה ןמקל הארו) אי ,טמ ונתשרפ ל"זיראהל םיטוקילה רפס (74
.דועו .ט ,ח בקע

.אי ,ג םירבד (75

.גכ ,ל ילשמ (76

.זית 'ע ק"גא צ"יול יטוקל .ךליאו זלשת'א .ךליאו בצרת'א 'ע הוצת ת"הוא האר (77

.י"שרפבו בי ,אכ אריו (78

.אכ ,אל 'ימרי (79

.ד ,בי ילשמ (80

."ידוד הכל" טויפ (81

.ךליאו ב"עס ,זט ב"ב (82

.ב ,גכק הרש ייח ת"הוא .ג ,וט ש"הש ת"וקל (83

.הניבה תריפס ,האלל ,תוכלמה תריפס ,לחרד המידקה לע ףסונ (84

.ג ,ל אציו (85

.ד ,אכ (ח"אד םע) רודיס .הכרב פ"ס ת"וקל האר - ןמקל אבהב (86

.בכ ,חיק םילהת (87

.(מ"כבו .ג"עס ,וצ הכרב ת"וקל) ן"בו ה"מ דוחי ע"והש הקברו קחציד ןיאושינהב שגדומכ (88

'וכ שרית יכ החפש דוסב ,ותחפש לע אבש רובס 'יה (ישי) ויבאש ןפואב התיה ותדילש ,דוד תוכלמב שגדומו (89
.(86 הרעהבש רודיסו ת"וקל האר)

.מ"כבו .םש רודיסו ת"וקל .שגיו פ"ר ח"ותו א"ות (90

.ט"ה א"פ ח"בהיב 'לה ם"במר (91

ץע ד"ע) אקוד יולגב ,"ותונבהב תיבב עמשנ אל לזרב ילכ לכ"ש ,לזרבב ותמגוד ל"יו - .דועו .םש ז"בדר (92
.(עוקש ץע ד"ע) ק"מהיבל ץוחמ ,םלעהב כ"אשמ ,(טלוב

הרונמו ,"'וכ לזרב לש תשוחנ לש ףסכ לש ףא איבמ בהז ול ןיא" ,הרונמה תיישעל עגונב וניצמש לזרבו (93
ז"ה בהזו ףסכ תרומת אוה לזרבהש ןויכ (א) :ירה - (ב ,חכ תוחנמ) התיה לזרב לש יאנומשח תיב יכלמ ושעש
ץוחבמ הארנ לזרבה ןיאש ,"ץעב םופיחו ויה לזרב לש םידופש" (ב) ,*בהזו ףסכד אגרדהל ךיישש יפכ "לזרב"
ובשי אלש ידכ ביבס הקעמה יבג לע המא והבוג ףייס ומכ לזרב לש סט ,ברוע אילכ המאו .(עוקש ץע ד"ע)
ושדקתנ אל ןיגגש ,שדקמה גג לע 'יה - (ג"ה ד"פ ח"בהיב 'לה ם"במר .נ"שו .א"ער ,ט ק"ומ) וילע םיברועה
.(102 הרעה ןמקל הארו) ץוחב ומכ ,(ז"ה ו"פ םש ם"במר .נ"שו .ב"עס ,הפ םיחספ)
__________
23 'ע ו"ח ש"וקל האר) "םינבלב ןינוב םינבא ואצמנ אל םא"ש ,םינבלו םינבא ןינעב ראובמה ד"ע (*
.(76 הרעה

.ינשו ןושאר תיבבכ ,דבלב אמגודו ןיעמ קר אל ,שממ אובל דיתעלד תומילשה 'יהת ובש (94

,בס תומבי) "רבג בבוסת הבקנ ביתכד ,המוח"(ו הרות)ל תכייש "השא" ,יכ - "לזרב תמוח"ל תוכיישהמ ריעהל (95
לע רוצמה ד"ע האובנהבש "לזרב ריק"ה םיכפהמ ז"יעש) השודקד "לזרב תמוח" םה (לזרב ת"ר) בקעי ישנ 'דו ,(ב
.(ז"ס ןמקלדכ ,םילשורי תמוח

הריתיו ,"'וגו םתוברח ותתכו" (ד ,ב 'יעשי) ש"מכ ,ו"ח ,םדא לש וימי רצקמש לזרבה תואיצמ 'יהת אל זאש (96
דיתעל לבא ,תורצקתמ םינשה ר"הצי י"ע ז"הועב" :ורתי פ"ס אמוחנת הארו .םייחה ךפיהד ןינעה לטבתיש - הזמ
."םינפ לכ לעמ העמד 'ה החמו חצנל תומה עלב אובל

םילכ לכ ונממ ןישוע רואה ךותב אוהש ןמז לכ רואה ךותב והוליטהש לזרבל המוד ר"הצי" :ז"טפ נ"רדא האר (97
."'וכ ר"הצי ךכ ףא ,וצריש

.("לקשמ ןיא לזרבלו תשוחנלו" :די ,בכ םשו) ז-ב ,טכ א"הד (98

םיצעה תורכל םילכ ונממ תושעל ולקשמ רקחנ אלש דוד שידקה רשא לזרבהו" :ורתי פ"ס ן"במרה 'יפב (99
הזב ט"וקשה הארו .ש"ייע ,ירמגל לזרבה ללשומ ומצע שדקמהו ןכשמהל עגונב לבא ,"'יה םינבאה בוצחלו
אלא ,שדקמב קר אל) התיהו ,(םש ק"ומ) "אוה תיבה ןינב ךרוצ"ש ברוע אילכ המאמ םג ע"צו .םש המילש הרותב
.(ןנער תיז 'יפבו הפש זמר הוצת ש"לי .א"יפ ןכשמה תכאלמד אתיירב) ןכשמבש ןוציחה חבזמב (םג

'יהש ןכתי ,לזרב םירככ ףלא האמ 'וגו לזרבל לזרבהו 'א ה"ד ףוסב ש"מו" :(51 הרעהבש ר"ומשל) ו"זרהמ 'יפבו
תורכל םילכה רובע קר 'יהש ן"במרה תעדכ אלד) ומצע שדקמה ןינבב 'יה לזרבהש - "המינפב אלו תורצחב הז
לזרב תומכב ןושאר תיבד תורצחב ושמתשהש וניצמ ןכיה ע"צו .םינפב אלו רצחב אלא ,(םינבאה בוצחלו םיצעה
רמול םוקמ שיו ,"ראובמו שרופמ וניא לאקזחיב בותכ אוהש פ"עא" - תונבהל דיתעה שדקמב כ"אשמ) וזכ הלודג
.(םינפבכ ,לזרבב םג 'יהי ונינבש

ירבדב (ב) ,(המלש י"ע שדקמה ןינבב אלו) דוד י"ע שדקמה תנכהב (א) קר רכזנ "לזרב"הש קתמוי ז"פעו (100
דוד ,(ש"ייע ,י"הדל ק"דרה תמדקה .י"הד שיר י"שרפ) "ךלמה דוד סחי םושמ" ורקיעש (םיכלמב אלו) םימיה
.ישילשה ק"מהיב ןינב 'יהי ודי לעש ,אחישמ אכלמ

.(ב"עס ,דמ אמוי) "םיבהז העבש" - ז"נפלש תושדקמה יתבב התיהש בהזד תומילשה לע ףסונ (101

,ינש תיבב םיאנומשחה ןמזב 'יה הרונמב לזרבה ,יכ - (*ישילשה ק"מהיבל ךיישש) ינש תיבב 'יה הז ןיעמו (102
ךירצ 'יה אל וב התיהש השודק בור ינפמש ןושאר תיבב כ"אשמ ,ינש תיבב התיהש ברוע אילכ המאב לזרבה ןכו
רמול שיו .(א ,ו ןיכרע ןוגכ ה"דות .א ,זק תוחנמ אילכ ה"דות .םש ק"ומ 'סות הארו .לכ ךרע ךורע) ברוע אילכ
בור ינפמש ןושאר תיבב כ"אשמ) **ז"ועלה תכיפהו רוריבב תוקסעתהה התיה ינש תיבבש - הזב הרבסהה
,ץעב הפוחמו בהזו ףסכ םוקמב אבש הרונמבש לזרבה קר ,לבא ,לזרב םג וב וניצמ ןכלו ,(םינוציחה וחדנ ותשודק
ויהי ישילשה ק"מהיבב כ"אשמ ,(93 הרעה ל"נכ) ץוחב ומכ אוהש שדקמה גג לע ברוע אילכ המאבש לזרבהו
.תומילשה תילכתב לזרבה תכיפהו רוריב 'יהיש ןויכ ,ומצע ןינבהב ("םירככ ףלא האמ") לזרב יוביר
__________
,ג ב"ב) ינש תיב לע רמאנ (ט ,ב יגח) "ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ 'יהי לודג" קוספהש הזמ ןבומכ (*
.(א ,חכ א"חז) ישילשה ק"מהיב לע רקיעבו םגו (א"עס

אילכ המאב ךרוצ 'יה - (מ"כבו .ךליאו ד ,ג רבדמב ת"וקל) םינוציחה ררבל ידכ רבדמב 'יהש ןכשמב ז"דעו (**
.ברוע

'ירא אוביש תנמ לע 'וכ לאירא בירחהו 'וכ 'ירא הלע" - (באב העשתב ק"מהיב ןברוחל עגונב) ל"זח ןושלבו (103
.((טנר זמר) ותלחתב 'ימרי ש"לי) "לאירא הנביו 'וכ

אלא רידא ןיאו ,לופי רידאב ןונבלהו" ק"מהיב ןברוחל עגונב (ב"ער ,ונ ןיטיג) ל"זח תשרד פ"ע רתוי קתמויו (104
י"ע בירחנס תלפמ לע רמאנ "לופי רידאב ןונבלהו" בותכה תוטשפש - "'וגו ונממ ורידא 'יהו ביתכד ,ךלמ
שקיבש ,(י"שרפ - "ונממ ורידא 'יהו ש"מכ לארשי לש םלשומו םרידא אוהש והיקזח תוכזב") *והיקזח
רטוח אציו" םיבותכה ךשמהב שגדומכ ,(א ,דצ ןירדהנס) גוגמו גוג בירחנסו חישמ והיקזח תושעל ה"בקה
.חישמ לע יאקש "'וגו ישי עזגמ
__________
.השודקד "לזרב" י"ע (בירחנס) הפילקה תריבש - "לזרבב רעיה יכבס ףקנו" :קוספה תלחתהו (*

.תרבועמ הנשב ןהו הטושפ הנשב ןה (105

.זט ,ב רתסא (106

.אי ,ו"טפ ר"ומש (107

.בל ,זכ יתוקוחב (108

.ב ,גי ןיכרע .ד ,בצ םילהת (109

רמאנו ג"ה ה"דות .א ,וט חלשב אתליכמ) תולג 'ירחא ןיאש הלואג ,רכז ןושל ,"שדח ריש"ד יוליעה םג ללוכ (110
.(ב ,זטק םיחספ

.דועו .ט אשת אמוחנת .ג"פס המודא הרפ 'לה ם"במר .םש אתליכמ (111

.י"שרפבו טי ,וט ךל ךל (112

.א ,גי הליגמ (113

,תבטב הרשעל דחוימב ךיישו ,הדילהו רוביעה השענ ונממש דוחיה ע"וה "ףוגה ןמ הנהנ ףוגה"ש ריעהל (114
ותשא תא דוקפל םדא בייחש ןויכ) לכיהל םירכנ וסנכנש העשב ז"בז ןירועמה ןיבורכ ד"ע - ןברוחה תלחתה
הדילהו רוביעה י"ע ,הלואגה תלחתה ז"ה ןכלו ,((נ"שו .טסר 'ע ב"ח טקולמ מ"הס האר) ךרדל אצוי אוהש העשב
.(36 הרעה ליעל האר) חישמד

.ךליאו 382 'ע ו"טח ש"וקל האר (115

םיסרטנוק מ"הס .חכקת 'ע ו"סרת ךשמה .ךליאו זצ 'ע ט"נרת מ"הס .ךליאו ח"פפ ז"לרת הככו ךשמה האר (116
.ךליאו 127 'ע ש"ות ש"הס .ב ,גית ב"ח

אמייק" ובש תבט ו"ט תלחתהו ברע אוה תבטב הרשעד תומילשהו 'ילעה תישענ ובש תבשה םויש ךכל ףסונ (117
."ףוגה ןמ הנהנ ףוגהש חרי"ד תומילשה ,"אתומלשאב ארהיס

.בי ,א תישארב (118

.מ"כבו .חלשב פ"ר ח"ותו א"ות (119

.הכ ,ב עשוה (120

.ב ,זפ םיחספ (121

.דועו .ב ,זל םיחבז .ט"פר תובותכ - ל"זח 'ל (122

.רתסהו (םלעה ןושלמ "םלוע") םלעהד םינינעה לכל "ףוס" השענש ימינפה שוריפה םג ללוכ (123

."בוט" ןושלמ םג אוה "תבט"ש ריעהל (124

.(דועו .ל"רת .ז"כרת ךל ךל ה"ד .ךל ךל פ"ר ש"לי .ח"מפ א"רדרפ האר) הלואגל "לפכ"ד תוכיישהמ ריעהל (125

.םש םישרפמבו ב ,ו עשוה (126

.(תישארב ןתחל תושרמ חסונ) "המלשהל הלחתה ןיפיכתמ" (127

םיאבה ביתכ ךכיפל ,יושמ םהילע ונתנ ףסוי תמ ,םיירצמ לש יושמ םהל 'יה אל םייק 'יה ףסויש ןמז לכ" יכ (128
.(ד ,א"פ ר"ומש) "םירצמל וסנכנ םוי ותוא וליאכ ,(ףסוי תתימל ךשמהבו ירחאל)

.נ"שו .ה ,ב"לפ ר"קיו (129

.102 הרעהל 'אה ג"הוש ליעל האר (130

.מ"כבו .ו"ס ק"הגא םש .ג"יפס אינת (131

.םש ק"הגא הארו .ופוסב הכימ (132

"םלוע תועבג תואת דע ירוה תוכרב לע ורבג ךיבא תוכרב" :ףסויל בקעי תכרבב ונתשרפב ש"ממ ריעהל (133
רמא אלש המ ,'וגו המדקו המי תצרפו רמאנש ,םלועה תווצק 'ד דע תעגמ םירצמ ילב הצורפ הכרב" ,(וכ ,טמ)
.(פ"הע י"שרפ) "ךיבא בקעי תלחנ ךיתלכאהו 'יעשי רמאש והז . . קחצילו םהרבאל

ארית לא התאו רמאנש שרוד ינא ארקמ" - (תמ אל וניבא בקעיש םידמל הנממש) ל"זח תשרדב שגדומכ (134
"ארקמ" - "'וכ וערזל אוה שיקמ ,םיבש ץראמ ךערז תאו קוחרמ ךעישומ יננה יכ לארשי תחת לאו 'וג בקעי ידבע
.הלואגהל עגונב

(העירזה ןינע) םעטנו בקעי איבהש םיזראהמ השענש ןכשמה םג הלגתי ישילשה ק"מהיבבש ,ריעהלו (135
.(וט ,וכ .ה ,הכ המורת י"שרפ) םירצממ ואצישכ םהמע םלטיל וינבל הוצו םירצמב

.י"שרפבו אל ,זמ ונתשרפ (136

.חכ ,טמ םש י"שרפ (137

.ז"לפר אינת (138

לזרבה לטבתנש ןויכ - (ףוגב המשנ) םטושפכ םייחצנ םייחל דעו ,"תמ אל וניבא בקעי" ,"םייחב אוה" ז"יעש (139
.(96 הרעה ל"נכ) םדא לש וימי רצקמש ז"ועלד

.(פ"הע י"שרפ) "ןבו בא ןוקירטונ 'ל" ,"לארשי ןבא" (דכ ,טמ) ונתשרפב ש"מכ (140

קוספהש אוה עודי" :"'וגו וריע ןפגל ירסוא" פ"הע (74 הרעהבש) ונתשרפ ל"זיראהל םיטוקילה רפס האר (141
ןב ריע לעו רומח לע בכורו ינע 'וג ךל אובי ךכלמ הנה 'וג ןויצ תב דאמ יליג רמאנש ,חישמה ןינעב רבדמ
תוריבג םיתש הפילקב םדגנכו . . ל"זרב םדוסו ,םישנ 'ד ול 'יה ה"ע וניבא בקעי יכ . . אוה ןינעה דוס . . תונותא
ר"יע . . תופילקה ויתחת שובכי זא ב"ב ונקדצ חישמ אובישכו ,ר"ומחו ר"יע דוס םה . . תוריבגה ,תוחפש םיתשו
."'וכ ר"ומחו

.דכ ,נ ונתשרפ (142

.י"שרפבו א ,חל ןירדהנס .ז"טמ ג"פ תובא - ל"זח 'ל פ"ע (143

.ג ,ג"יפ ר"קיו .א ,הע ב"ב האר (144

ןייב השורדה םייוצר-יתלב םינינעמ הרימשה םג ללוכ "רמושמ(ה ןיי)"ש ,ריעהלו - .נ"שו .ב ,דל תוכרב (145
וא םיברוע אמש) ןיעה ןמ םלעתנש רשבד רוסיאה ,יכ ,רוסא ןיעה ןמ םלעתנש רשב םגש ףא ,רשבב רשאמ רתוי
םינמיסבו ,(דועו .רמא ה"דותבו א ,הצ ןילוח) אמלעב ארמוח אוה (ויתחת הלבנ רשב ואיבהו והולטנ תויחו םיצרש
ןיי ששח ינפמ תחרכומ ותרימשש ,ןייב כ"אשמ ,(נ"שו .וכרעב תידומלת 'קיצנא הארו .ב ,םש) רתומ ןיע תעיבטבו
.'וכ העיגנב השענש ךסנ

.פ"הע ך"נ ת"הוא הארו .וט ,ז הכימ (146

תוגרדמ עבש ,הרונמה ינק 'זל םיקלחנש י"נב תוללכ לע זמורש - 'ז הלוע (תוהמא 'דו תובא 'ג) דחי םפוריצו (147
.ךתולעהב פ"ר ת"וקל) *תודמה 'ז דגנכ ("ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" ,י"נב לש םנינע רקיע) 'ה תדובעב
.תוהמאהו תובאהב ,י"נבד רוקמו שרושב םג איה וז תוקלחתהש ,רמול שיד ,(מ"כבו
__________
.תודמה ןכשמ ובש ,(תינעת שיר) "בלבש הדובע" ,"םכבבל לכב ודבעל" - תודמב איה הדובעה רקיעש (*

.ה"בקה הז ,הלעב תרטע תישענש ,ליח תשא ,י"סנכל עגונב ז"דעו (148

.טי ,וכ 'יעשי (149

.ח ,ח בקע (150

הרונמה ינק תעבש ,י"נבבש םיגוסה תעבש דגנכ םה לארשי ץרא םהב החבתשנש םינימה תעבשש ,רמול שיו (151
.(147 הרעה ל"נכ)

תשוחנו לזרב" - (גי ,גל הכרב י"שרפ) "בקעי לש ותכרב ןיעמ" איהש - השמ תכרבב נ"שממ ריעהלו (152
.(י"שרפבו הכ ,גל םש) "תשוחנו לזרב םהמ םיבצוחש םירהב הלוענ םכצרא" ,"ךלענמ

ז"ועלד לזרבה תכיפה לע זמור "לזרב תואלפנ"ו) "לזרב" ת"ר םג איה ב"נשתד 'ב תואש (זמרה ד"ע) ל"יו (153
.(השודקד לזרבל

.(ה ,חיק םילהת) "'וג בחרמב יננע 'וג רצימה ןמ" ש"מ ד"ע (154

.ב ,הע ב"ב .ק"דרה 'יפבו ד"וי ,די 'ירכז (155

.ח ,ב םש (156

.מ"כבו .ב ,טפ יעסמ ת"וקל .גקת זמר 'יעשי ש"לי .ח"רו תבש 'פ ר"ספ .ותלחתב םירבד ירפס האר (157

.פ"הע י"שרפו ירפסבו ז ,ו ןנחתאו (158

.ט ,ד"יפ ר"ב (159

הברו הרפ וניא"ש ,(ג"מ ו"פ תובא) "דבלב םירבד ינש"ד ןפואב 'יהש לפותיחאמ דודד דומילהב וניצמש ד"עו (160
.(םש תובא יקרפל םירואיב הארו .ב"כס ט"שכ) "ונממ דמלש ומכ וטושפכ ראשנ אלא

.מ"כבו .אציו פ"ר ח"ותו א"ות האר (161

.ב"פר אינת (162

.ד"פ ת"הגא םש (163

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה (164

'ע ה"ח טקולמ מ"הס .(ב ,הר) שגיו פ"ר רהז האר) שגיו תשרפב שגדומכ - הלפתל הלואג תכימסד ןפואב (165
הדובעה בשהו 'וכ הצר" :הלפתהל (ללכ קספה אלל) שממ תוכימסב איה הלואגהש - ןנילזא הנימד (נ"שו .חכק
תא םירשי ובשי ךמשל ודוי םיקידצ ךא" המתוחו המויסל דעו ,"ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו 'וכ ךתיב ריבדל
.דועו .רבעה ק"ש תחיש האר - ."ךינפ

(םלעהבו חכב) הנתינש ןויכש - (ג ,ג"יפ ר"קיו .ד ,אנ 'יעשי) "אצת יתאמ השדח הרות" הלגתת זאש (166
לכ לע ןושארה רפס םויסמ םיחקולש קוזיחהב ללכנ ז"ה ,(ימעפ-דח ע"וה ת"מ ירהש) ורתי תשרפבש הרות-ןתמב
.ורתי תשרפבש ת"מ ללכנ ובש תומש רפסמ ליחתמ ,ז"חאלש םירפסה

.נ"שו .272 'ע ה"כח ש"וקל הארו .ב ,זל בשיו (167

.יבר 'עמ (םיעורה אלמ ס"מהעבל) י"הק (168

.(א ,זי ב"בל ס"תח ישודיח) "לכ לכמ לכב"ד אירטמיגה אוה "ץבק"ש ריעהל (169

.בי-אי ,אי 'יעשי (170

.ט ,ד"וי אב (171

.בי ,זכ 'יעשי (172

.ג ,ל םיבצנ י"שרפ (173

.י"שרפבו םש (174

.(וז הנש שגיו פ"שו תבט 'ה תוחיש האר) *תבט 'הל תוכיישבו רשקב הכוראב רבודמכ (175
__________
ארהיס אמייק" ובש ו"טה םויב שגדומכ) ו"ט הלוע דחי םפוריצש - ירישעה שדוחב ישימחה םוי (*
"י םש ,("אתומלשאב

.א ,טכ הליגמ האר (176

ש"הס .413-425 'ע א"ח ב"נשת תויודעוותה) לבבבש וניבר תיב הז טעמ שדקמ ןינעב סרטנוק הכוראב האר (177
.(465-475 'ע ב"ח ב"נשת

.ט ,ס 'יעשי (178

ךשמב דובעשה ירחאל ,םיה תזיבו םירצמ תזיב ,מ"יציבש "לודג שוכר"המ ו"קו ש"כמב - לודג יכה יובירבו (179
!הנש תואמ עשתו ףלאמ רתוי ךשמב ןורחאה הז תולגד תוכיראה ירחאל כ"וכאעו ,("ודר" ןינמכ) הנש י"ר

.ג"כפס ר"ומש .הפוסב תינעת הארו .ט ,הכ 'יעשי (180

.י"נב לכ ,םיטבשה ב"י לכ לצא 'יהת "הז וניקלא הנה" הרימאהש שגדומ הזבש - ב"י אירטמיגב "הז" (181

טבש רוסי אל" (י"שרפבו ד"וי ,טמ) רמאנ וילע) הדוהי תכרבבש - ונתשרפל רמושמה ןייד תוכיישהמ ריעהל (182
'וג ןייב סבכ 'וג ןפגל ירסא" (בי-אי ,םש) ביתכ ("ולש הכולמהש חישמה ךלמ" ,"הליש אובי יכ דע 'וג הדוהימ
יוניע ןיאי המ" ,"םיניע ילילכח" :ןתנוי םוגרתבו ,(י"שרפ) "חישמה ךלמב םגרת סולקנואו" ,"'וג ןיימ םיניע ילילכח
ונתשרפ ת"הוא) "ויבנעב רמושמה ןיי לע ל"תעלד הכרב לש סוכמ ונייה ןיימ שרפל שי כ"או" ,"אחישמ אכלמד
.(א ,ועש .ב ,אעש

.ב ,טיק םיחספ (183

.הפוסב דימת (184

.דועו .ומוקמב ל"זיראה רודיס (185

.גי ,ז לאינד (186

.(א ,גמ ןיבוריע) "הרשעמ הלעמל ןימוחת ןיא" ירהש (187Back to "Dvar Malchus"