ה"ב
ב"נשת'ה ,אציו 'פ "תוכלמ רבד"

הלואגה תא תוארלו םיניעה תא חוקפל קר

םיקידצ"ש הז תולגתהב 'יה ובש ,ותדלוה םויב קלתסנש יעצמאה ר"ומדא שודיח *
,תוימשגו תוינחור רוביח תולגתהב 'יה ולצא יכ - "םויל םוימ םהיתונש אלממ ה"בקה
םויב הלואגה גח ןכלו) ולש תודיסחה יוליג ןפואב םג שגדומו ,תומצעה חכב הב הזש
םוקמב בכשיו"ש הזל רשקה * ןרחב בקעי תדובע רקיעש אציו 'פל רשקה * (ז"חאלש
בזרמ ןימכ בקעי לש ושאר ביבס ויה םינבאהש י"שר ירבדב רואיבו ט"וקש ,"אוהה
ףרוחה ישדחד ישילשה - ולסכ שדוחל רשקה * ושעב בקעי תלועפ - חלשיו 'פל רשקה *
* םיניעה תא חוקפל אלא ראשנ אלו לכה רוריב רמגנ רבכש וננמזב לעופל הארוהה *


ב"נשת'ה ולסכ 'ט ,אציו פ"ש תוחישמ


תידיאמ םוגרת

"ק"הלב תוחנה דעו" י"ע םגרות
'א קלח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ -
'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס"(ב תידיאב)ו

- ולסכ 'ט ,הז םוי לש 2אלוליהה לעבו 1תדלוהה םוי לעב - יעצמאה ר"ומדאל עגונב .א
דועו .(ולסכ 'ט) םוי ותואב םילח ולש אלוליהה םויו ולש תדלוהה םויש ,שודיח ונא םיאצומ
גח לח - ולסכ ד"וי םויב - (אלוליהה םויו) ולש תדלוהה םוי תרחמל דימש - ולצא שודיח
.םירוסאה תיבמ ררחתשנ ובש ,3ולש הלואגה

,וללה םידעומה םילח ןהבש הרותה תוישרפל תוכייש שי הנשה ידעומלש ,4עודיה יפ-לעו
,החנמה תלפתב אורקל םיליחתמש) חלשיו תשרפבו ,אציו תשרפ - וז תבש לש השרפבש ,ןבומ
םע םירושקה םידומיל אוצמל םילוכי ,(5חלשיו 'פ לש ןושאר םויב לח וז הנשב הלואגה גחשו
.הלואגה לעבו אלוליהה םויו תדלוהה םוי לעב

הלואגה - הז וננמזבו הז ונרודב אמרג ןמזהש ןינעב דומיל הזמ איצוהל - רקיעבו ללוכ
רבכ התעש ,הנורחאל תובר םימעפ רבודש יפכ ,ונקדצ חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה
.שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ לבקל קר ךירצו םינינעה לכ תא ומייס

לע :ל"זחב אבומ - םויה ותואב םילח קידצ לש אלוליהה םויו תדלוהה םויש ךכב שודיחה .ב
םויה ,םויה ל"ת המ" 7ארמגה תרמוא ,"םויה יכנא הנש םירשעו האמ ןב" 6וניבר השמ ירבד
שדוחמו םויל םוימ םיקידצ לש םהיתונש 8אלממו בשוי ה"בקהש ךדמלל ,יתונשו ימי ואלמ
."אלמא ךימי רפסמ תא 9רמאנש שדוחל

- וייח ימי תא "אלממ" ה"בקהש ,תומילשה הנשי קידצ לצאש ,אוה תוטשפב הזב שוריפה
םוי דע ותדלוה םוימ ,אלמו "לוגע" םינש רפסמ 'יחיש - "אלמא ךימי רפסמ תא"
.10דחא םוי לש קוידל דע ,ותוקלתסה

איה ירה קידצה תדובע תומילש ?הזב תומילשהו הלעמה תאטבתמ המב - רואיב ךירצ לבא
11עודיכ ,םיימשגה וימי תומילשב יולת וניאו רושק וניא הרואכלש רבד - תוינחורב תומילש
,"'וכ הבהאו האריו הנומא םהש םיינחור םייח םא יכ םיירשב םייח םניא קידצה ייח"ש
רשאכ וליפא ,(תוינחורב) הדובעה תומילש תויהל הרואכל הלוכי קידצ לצאש ,ןבומ אליממו
,םיקידצה בור לצא םיאורש יפכו - "םויל םוימ" םיאלוממ םניא (םיימשגה) ויתונש
.םתדלוה םויב התיה אל ןכא םתוקלתסהש

תומילשב םג תפקתשמ תינחורה תומילשהש העשב איה קידצה תדובע תומילש :רמול שיו .ג
ימי 'ה עדוי" :12ל"זח ןושלבו .ולש םיימשגה םימיבו םינשב ,ותדובע ןמזב תומילש - תימשג
."םימימת םתונש ךכ םימימת ןהש םשכ . . 13םימימת

תדובע יהוז ירהש) ידוהי לש תווצמו הרותד הדובעה תומילשו תילכתש ןויכ ,אוה הזל םעטהו
ןפואב ,ימשגה ופוג תא ךכזיו ררביש ,הזב תאטבתמ (14הדובעה תומילשו תילכת - קידצה
"קספה" םוש ןיא) ו"ח תעגמ ולש םשה תדובע ןיא םהילאש וייחב םידרפנ םיקלח םוש ןיאש
וייחב םיטרפה לכ אלא ,(ותוימשגל ותוינחור ןיב ,ופוגל ותמשנ ןיב הדרפה םוש ,"דוריפ"ו
המשנל הלטבו הלפט תישענ תוימשגה רשא דע .ולש תוינחורהו ותמשנ לש החורב םירודח
- "שובל"ו "ילכ" ומכ איה תוימשגה לכש ןפואב ,(15לפט םפוגו רקיע םשפנ םישוע) תוינחורלו
.תינחורה ותדובע תומילש תא תאטבמו תפקשמש - 16הבכרמ ומכ דעו

תומילש ירה ,"םיינחור םייח םא יכ םיירשב םייח םניא קידצה ייח"ש יפ-לע-ףא ,רמולכ
וייחש דע ,םיירשבה וייח ךותב םג םיריאמו םירדוח םיינחורה םייחה רשאכ ,איה ותדובע
םה ;םיינחורה םייחה לש תוטשפתהו ךשמה - הזמ הריתיו ,"ילכ" תניחבב םה םיירשבה
,(קידצ) דחא םדא - שממ דחא רבד םישענ םהש ןפואב ,םיינחורה םייחה םע םידחאתמ
םייחב תימשג תומילשב האולמב תפקתשמו תאטבתמ ,םיינחור םייחב תינחורה ותומילשש
(רתוי אלו תוחפ אל) רבד רסח אל םגו רתוימ רבד םוש ןיא םיירשבה םייחבש ןפואב ,םיירשב
םה (םיימשגה ויתונשו וימי ללוכ) ולש םיירשבה םייחה .םיינחורה םייחב תומילשה יבגל
.םיינחורה וייח לש תופקתשהו ךשמה

יבגל וליפא יוליע לעפנ ,תוימשגב םג תאטבתמ תומילשהש הז ידי-לע אקוד :הברדאו
.(ןמקלדכ) המצע דצמ תינחורה תומילשה

לש הדובעה תומילשש ןויכ - "םויל םוימ םיקידצ לש םהיתונש אלממו בשוי ה"בקה" ןכלו
ירהש ,(תוינחורב םתומילשל םאתהב) םתוימשג לש תומילשב (םג) תפקתשמו תרדוח קידצ
19ל"זח רמאמכ - הנשה ימי ,18םימיל קלחתמ ,17(םוקמו) ןמזמ בכרומ ימשגה הזה םלועה רדג
וב עבק וינבו בקעיב רחבשכו םינשו םישדח ישאר וב עבק ומלועב ה"בקה רחבשמ"
תוימשג) 20"ומלוע"ב הרושק "םינש"ה תועיבקש ,תרמוא תאז ."הלואג לש שדוח-שאר
הנווכה) "וינבו בקעיב רחב" םע הרושקש ,"הלואג לש שדוח-שאר" תעיבקל דוגינב ,(םלועה
תא הכותב תללוכו הפיקמ (22הנשמ ןושלמו 21יוניש ןושלמ) הנשו ;(םלועה תאירבב תינחורה
("םימימת ןהש םשכ") קידצ לש (תינחורה) הדובעה תומילש תאטבתמ ןכלו - ןמזה ייוניש לכ
םוימ . . םהיתונש אלממו בשוי ה"בקה"ש ,("םימימת םתונש ךכ") תומימת ויתונש םגש הזב
יא"ש 23עודיכ ,םוי ותוא דגנכש "שובל"ה רוריב י"ע) ותומילשב לצינ אוה םוי לכו ,"םויל
אוהש םישובלה רועישל םאתהב ול םיבוצק םדאה ימיו ,"אדח אשובל רסח אדח אמוי ארסח
ותוימשגבו ותוינחורב איה קידצה לש תומימתהו תומילשהש ךכ ,24(ןקתלו םילשהל ךירצ
תומימתל דחא ךשמה איה םיימשגה וייח ינשב ולש תומימתה .הוושב (םיימשג םינשו םימי)
."םימימת םתונש ךכ םימימת םהש םשכ" - תינחורה ותדובעב

םוימ םיקידצ לש םהיתונש אלממו בשוי ה"בקה" ,אוה ארמגה ןושלש ןויכש ,רמול שיו]
תומילשהש ,רמול ךירצ - םיקידצב תולבגהו םיאנת םוש ןינעב הריכזמ אל איהו ,"םויל
םוימ רחא םויב קלתסנש הז לצא וליפא) 25םינינעה תוינחורב קידצ לכ לצא תמייק
,(םימיה תוימשגב אטבתמ הז רשאכ איה תומילשהש) ל"נה יפ-לע ןבומ לבא ;26(ותדלוה
אלממ"ב םג אטבתמ הז רשאכ - אקוד איה יולגב הזב תומילשה הברדאו - תומילש תפסונש
םוי ותואב אוה םתוקלתסה םויש םיקידצה לצא ,םימיה תוימשגב "םויל םוימ םהיתונש
.[םתדלוה םוי לח ובש תוימשגב

השמ לצאו ,(27"'וכ ותמ ןסינב ודלונ ןסינב ד"מ"ש) תובאה לצא יולגב התיה וז תומילשו
הזל ףסונ) 28"דלונ רדאב העבשבו תמ רדאב העבשב"ש ,("יתונשו ימי ואלמ םויה") וניבר
טרפבו ,םינושארה לארשי יעור םתויהבש ןויכ - (29הנש םירשעו האמ - םיאלמ ויה ויתונשש
,קידצה תדובע לש תומילשה האטבתה םלצא ירה ,30לארשי לש "אנמיהמ איער"ה - השמ
."יתונשו ימי ואלמ"ב תפקתשמ איהש יפכ

.ןמקלדכו ,31ורודבש וניבר השמ ,יעצמאה ר"ומדא לצא יולגב רבדה אטבתה הז ךרד-לעו

םיליחתמש) חלשיו ,אציו - עובשה תוישרפ םע תוכיישה םידקהב ןבוי הזב רואיבה .ד
:אלפ רבד םיאצומ ןהבש ,(החנמב

ךיא רבודמ הבש ,תודלות תשרפב אל איה ,וניבא בקעי לש ותדובע לע הרותב רופיסה רקיע
אציו" לע רבודמ הבש ,אציו תשרפב אלא ,(עבש ראבב) לארשי ץראב ויבא תיבב 'יה בקעי
םוקמ לש ףא 33ןורח" ,ןרח לא עבש ראבמ בקעי תאיצי לע - 32"הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי
הלודג יכה הדירי - הזב םירושקה םייוצר יתלבה םינינעה לכ םע ,ימראה ןבל לא ,"(34םלועב)
!(35"'וג ךיתרמשו" ה"בקה לש ותחטבהל קקזנו) בקעי דחפ ןכלש -

לש דוסיה - (36םיטבשה לש םלוככ םבור) ותיב תא םיקהו בקעי אשינ ןרחב אקוד :ןכ לע רתי
!לארשי םע

- ויבא תיב לא בושל ןנוכתמ אוהו ןרחב ןבל לצא ותדובע תא םילשה בקעיש רחאל וליפא
ץרא לא בוש" ה"בקה ידי-לע הווטצנ ךכ-רחאו ,37"יבא תיב לא םולשב יתבשו" שקיבש יפכ
ץראל בושי דימו ףכיתו ,יוויצה תא םייקי בקעיש םוקמב ירה - 38"ךתדלומלו ךיתובא
ויחא ושע לא וינפל םיכאלמ בקעי חלשיו" ,ושע םע בקעי לש רופיסה זא קר ליחתמ ,לארשי
הרותה תרזוח ,חלשיו 'פ רחאל קרו) חלשיו 'פבש םיטרפה לכ םע ,39"םודא הדש ריעש הצרא
!(40"ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיו"ש רפסל

ןה ןה תובאה"מ דחא רותב - וניבא בקעי תדובע לע רופיסה רקיע ,הרואכל ירהש
ץראב השודקה ותדובע לע תויהל ךירצ 'יה - 42"תובאבש רוחב" - הברדאו ,41"הבכרמה
הזש יפכ ,(עשרה ושעו ימראה ןבל םע "ויקסע"ו וינינע לע - ללכב םא - רוציקב קרו) לארשי
ץראב םתדובע לע אוה רופיסה רקיעש) קחציו םהרבא תדובע תודוא הרותב רופיסל עגונב
!?(לארשי

:הזב רואיבהו .ה

וניבא בקעי "השעמ" לע הרותב רופיסהש ןבומ ,43"םינבל ןמיס תובא השעמ"ש עודיה יפ-לע
.לארשי לש םתדובעב ,םינבל הארוהו "ןמיס" אוה ,(חלשיו ,אציו תוישרפב) ושע םעו ןבל םע

םעפה יהוזש - ("בקעי חלשיו"ו "בקעי אציו") וניבא בקעי לע הרותב רופיסה תועצמאב
תדמלמ - םלועב (תובאה לש) הדובעה לע תויטרפבו תוכיראב רבודמ הבש הרותב הנושארה
לועפל איה ידוהי לש הדובעה תילכתש - תורודל הארוה ,44הארוה ןושלמ הרות - הרותה
:תויטרפב הזב הדובעה רדס תא ותוא תדמלמ םג הרותהו ,םלועב

לכ לש ותמשנ .45ףוגב המשנה תדירי תא תוללכב למסמ "הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו"
(ראב) רוקמ) הניבה תריפס ,"עבש ראב"מ תאצוי - 46"איה הרוהט יב תתנש המשנ" - ידוהי
תומלועל (תוכלמה לש) הדיריל דע ,"הנרח" ,47תוכלמל תדרוי איהו ,(תוליצאד תודמ עבש לש
,ירמוחהו ימשגה הזה םלועל דע ,46"יב התחפנ התא התרצי התא התארב התא" - 48ע"יב
,תוקלא לע םיריתסמו םימילעמה ,49"א"טסו תופילק אלמ" אוהש ,"םוקמ לש ףא ןורח"
בקעיש יפכ) ידוהיל קיזהל ל"ר םתלוכיב - רתוי דועו ,המשנה לש התוינחורו התשודק לעו
.(50דחפ

תומלעהה לכ לע רבגתי (בקעי) ידוהיש ,הברדאש ,איה הלודגה הדיריב הנווכה לבא
תיב םיקי םש (אקוד) - הברדאו ,("הנרח") םלועה תוימשגו תוירמוח דצמש םירתסההו
.51"המילש ותטמ" לש ןפואל דע ,לארשיב

רוא תא - תווצמהו הרותה םויק ידי-לע - הלגמ אוה ,ףוגב המשנ ותויהבש ז"יע השענ הז רבד
הלטב 'יהתש תוימשגהב לעופו ,תוימשגל תוירמוחה תא ךפהמ אוה הז ידי-לעו ,ותמשנ
.ותמשנ םע דחאתמ ימשגה ופוגש דע ,(ולש המשנה) תוינחורל ילכל דעו הלפטו

:"הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו" - בקעי תדיריו תאיצי תליחתב דימ זמורמ הזש יפכ
ומכ ,המצע המשנב "ךליו" לעפנו השענ - הטמל המשנה תדירי - "הנרח" ידי-לע אקוד
אלו "הנרח ךליו" רמאנ ,רתוי דועו ."הלאה םידמועה ןיב םיכלהמ ךל יתתנו" 52בותכש
"הנרח" לש תואיצמב םג ("ךליו") הכילהה ןינע תא תלעופ הטמל הדובעהש ןויכ ,"ןרחל"
בקעיש קר הנווכה התיה זאש ,"ןרחל ךליו" רמאנ אל ןכלו .המצע ("םוקמ לש ףא ןורח")
זמרמש ,"הנרח ךליו" - אלא ,(םידרפנ םירבד ינש םיראשנ ןרחו הכילהה לבא) ןרח לא ךלה
.המצע ןרח לש התואיצמ ךותבו התואיצמ לא םג תכשמנ (תינחור) הכילההש

53ל"זח רמאמכ - ("ןרחל" אלו) הנרח לש א"ה תפסותב םג זמורמ הז רבדש ,ףיסוהל שיו
תא - ןרחב םילגמ ,ןרחל עבש ראבמ האיציה ידי-לע ,רמולכ ."י"הב הזה םלועה ארבנ"
,האירבה תא 'יחמש יקולאה תויחהו חכה ,ונייהד ,הזה םלועה ארבנ הבש ('יוה םש לש) א"הה
תא (םלועה תוימשג) "לעפנ"ב םיריכמו םיניחבמש ,"לעפנב לעופה חכ" תא - עודיה ןושלבו
אטבתמ רשא) "לעופה חכ" לש יוטיב קר אוה "לעפנ"הש דעו (יקלאה תויח) "לעופה חכ"ה
.54(לעפנה רויצב

םוקמב בכשיו ויתושארמ םשיו םוקמה ינבאמ חקיו ,שמשה אב יכ םש ןליו םוקמב עגפיו" .ו
:55"אוהה

ןושלמ "םלוע" ,ימשגה הזה םלועב ימשג ףוגב שבלתהל הטמל תדרוי ידוהי לש ותמשנ רשאכ
,57"םיקלא 'יוה ןגמו שמש" לש יוליגה לע םלעה ,"שמשה אב יכ" שי דימ - 56"םלעה"
םדאה "שאר"ש ,58למסמ הביכשה ןינעש - "אוהה םוקמב בכשיו" השענ הזמ האצותכש
םלעהה ידי-לע ,[ז ףיעס ןמקלדכ] (ובש הטמה) םדאה "לגר" לא הוותשמ (ובש הלעמה)
ןינעב ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה אוהו שממ ירמוחהו ימשגה הזה םלוע" לש רתסההו
אל וניתותוא" רשאכ ,59תולגה לילו ךשוחב טרפבו] 49"לפוכמו לופכ ךשוחו 'תי ורוא רתסה
תוחוכהשכ ,הביכשו הניש לש בצמב םייוצמ רשאכ ,אחישמד אתבקעב דחוימבו ,60"וניאר
.[םיווש לגרהו שארה אליממו ,םלעהב םיאצמנ םייולגה

,(םידרומ) 49"שממ 'ה דגנ ןהש א"טסו תופילק אלמ" אוה ןותחתה הזה םלוע - 61רתוי דועו
.62"תוער תויח ינפמ אריש" - "םוקמה ינבאמ חקיו" תויהל ךירצ ןכלש

םגש ,ףוגה תוימשגב םג (המשנה) תוינחורה תורבגתהו יוליג לעפנ ,הדיריה ידי-לע אקוד לבא
ךישממ אוה ,ופוג םע האוושהב ושארש ,"בכשיו 'וג שמשה אב יכ םש ןליו" לש דורי בצמב
ימשגה ףוגהש ,אתוילעמל "בכשיו" השענש ,רתוי דועו ;ופוג ךותב םג המשנה תשודק תא
.ןמקלדכ ,המשנב םג ךורע-ןיאב רתוי תילענ תומילש תלעפנ הז ידי-לעו ,המשנה םע דחאתמ

עגפיו" - קוספב רפוסמש המ לע (63םישרפמה םילאושש יפכ) הלאשה םידקהב הז ןבויו .ז
:"אוהה םוקמב בכשיו 'וג םוקמב

?65ןושיל 64בקעי בכש - שדקמה םוקמ - "אוהה םוקמב" אקודש םיאתמ דציכ ,הרואכל
לע 67ל"זח םירמוא ירה ,66"םש ןיליש ידכ התנועב אלש םואתפ המח ול העקש"ש יפ-לע-ףאד
אל רבע תיבב ןומט 'יהש הנש ד"י לכ לבא בכש ןאכ" - ןמצע "אוהה םוקמב בכשיו" םילימה
,"בכש אל ןבל לש ותיבב דמעש הנש 'כ לכ לבא בכש ןאכ . . (69"הרותב קסוע 'יהש") 68בכש
!70ןושיל בקעי בכש ,שדקמה תיב םוקמב ןלשכ אקודו

הז ןינעו ,הלענ יכה ןינע - הברדאו ,אתוילעמל ןינע (םג) איה הביכשהש ,ןבומ אפוג הזמ
.71שדקמה םוקמב אקוד הלגתמ

:הזב רואיבה רמול שיו

יולגב רכינ ,הבישי (וליפא)ו הדימע תעב :אוה ,הביכשל הבישיו הדימע ןיב תוימשגב לדבהה
והזש ;(לגרה) ןותחתה וקלחל םדאה לש (עצמאהו שארה) ןוילעה קלחה ןיב קוליחה
קלחהו ןוילעה קלחה זאש ,ןשי םדאהש העשב ןכ-ןיאש-המ ."ןותחת"ה תא גיהנמש "ןוילע"ה
.72האוושהב םה ולש ןותחתה

קלחה .םיינחורה ותוהמו ונכות תא למסמ םדאה לש ןוילעה קלחה :םינינעה תוינחורבו
.ותוימשג תא רקיעב למסמ ולש ןותחתה

םע הוותשמ (תוינחור) "הלעמ"השכ - הביכשה ןינע ,יולגבו תוטשפבש יפ-לע-ףאש ,ןבומ הזמ
שרושב ,תאז לכב ,(םייוליגה תניחבב) רתויב הלודג הדירי אוה - (תוימשג) "הטמ"ה
םע דחי "הלעמ"ה אצמנ הז בצמב אקודש ,רתויב לודג יוליע הזב שי ,ןינעה תוימינפבו
לכמ "הלעמל" ותויהבש ,'תי ותוהמו ותומצע יוליג דצמ אב הזש ,הרומג האוושהב "הטמ"ה
תוטישפהש ,73עודיה ךרד לעו .שממ הרומג האוושהב םהינש ירה ,הטמו הלעמ לש םירדגה
.תומצעה תוטישפ םע רושק (שארבש לכשה ריאמ אל ולצאש) טושפ שיא לש

םישגרומש םוקמב ,םש םגש ,הביכשה בצממ םק אוה רשאכ םג ךכ-רחא ךשמנ הז רבדו
ותומצע הלגתמו ךשמנ - ("הטמ" והזו "הלעמ" והזש) הטמו הלעמ ןיבש םיקוליחהו םירדגה
םה ירה "םתוהמ"ב לבא ,םהלש "רויצ"ב קר הטמו הלעמ ןיבש קוליחה אטבתמ זאו ;'תי
.'תי ותומצע יוליג - דיחיו דחא ןינע

(א) :םינינע ינש שי ,"הנרח" ותכילהו עבש ראבמ ותאיציב ,ידוהי לש ותדובעבש ,תרמוא תאז
,המילעמ הניא תוימשגש ןפואב ,תוימשגה םלעה לע תוינחורה יוליג לש תורבגתהה לע ףסונ
לכה תורמל איה ,התואיצמ ירדגב איהש יפכ ,תוימשגה זאש] תוינחורל "ילכ" איה אלא
ךותב םג) תוינחורו תוימשג ןיב תודחאתהו תוותשה (ב) םג תלעפנ ,[תוינחור לע רתסהו םלעה
.םהינשמ הלעמלש תומצעה יוליג ידי-לע (םתואיצמ ירדג

הז דצמ אקוד :הברדא ירהש - "אוהה םוקמב בכשיו"ב בקעי לש ותגהנה ןבות הז יפ-לע .ח
דע ,תוקלא יוליגו תכשמה תומילשו תילכת (ךכ רחא התיה) םש רשא ,שדקמה םוקמ והזש
וניא ומוקמש ןוראה חנומ 'יה ובש ,םישדקה שדוקב טרפבו ,שדקמה תיבב) תומצעה יוליגל
75הלעמו הטמ לש הרומג תודחאתהל ,אתוילעמל "בכשיו"ל איבה הז רבד - (74הדמה ןמ
.תומצעה יוליג ידי-לע

המימשה עיגמ ושארו הצרא בצומ םלוס הנהו םולחיו" - 76ףכית ךישממ קוספהש המ והזו
"הצרא" ןיב דוחיאהו רוביחה ,"'וגו וילע בצינ 'ה הנהו ,וב םידרויו םילוע םיקלא יכאלמ הנהו
.םיכאלמה לכ םג םש םיאצמנ אליממ ךרדבו ,ותוהמו ותומצע ידי-לע "המימשה"ו

ןכא רמאיו" יזא "ותנשמ בקעי ץקיו"שכש לע ,םינינעה תוימינפב רואיבה םג והזש ,רמול שיו
הלעמל אוה (78םצעה םש) "'יוה" םשד יוליגהש - 77"יתעדי אל יכנאו הזה םוקמב 'יוה שי
ןיחומ םע הרושק ירה העידי) "הלעמ" לש רדג אוה העידיש ןויכ ,79"העידי"ה תניחבמ
הלעמ ,תוהמו תומצע דצמ ןכ-ןיאש-המ ,(הבישיו הדימע תעשב הלגתמו רכינש ,שארבש
.(ל"נכ) שממ םיווש הטמו

הרידו תיב ,80"םיקלא תיב םא יכ הז ןיא הזה םוקמה ארונ המ רמאיו ארייו" - הזל ךשמהבו
.81ותומצע לכב םש הלגתמ הרידב רדהו ,'תי ול

דע ,ורדנ תא רודנל בקעי תא [י"ס ןמקלדכ הביצמה תמקה רחאל] ךכ-רחא איבה הז לכו
ןתת רשא לכ"ש הלגתנ ,תומצעה יוליג ידי-לע 82"ךל ונרשעא רשע יל ןתת רשא לכ" - ומויס
רתוי דועו ,83רתכה תריפס ,"ונרשעא רשע" תניחבב םה ירה - דחי םג תוינחורו תוימשג - "יל
ותומצע יוליג ,"ךל" קר איה "יל ןתת רשא לכ" לש תואיצמה לכש ןויכ ,ךתומצעל "ךל" -
.84'תי

םוקמב בכשיו ויתושארמ םשיו םוקמה ינבאמ חקיו" לש ןינעה םג ןבוי ל"נה יפ-לע .ט
:"אוהה

תויח ינפמ אריש ושארל ביבס בזרמ ןימכ ןאשע" :י"שר שרפמ "ויתושארמ םשיו" לע
ילע תרמוא תאזו ושאר תא קידצ חיני ילע תרמוא תאז וז תא וז תובירמ וליחתה ,85תוער
.86"'וכ תחא ןבא ה"בקה ןאשע דימ ,חיני

ראשב טולשל תוער תויח ולכוי אלה ושארל ביבס בזרמה ליעומ המ" הרואכלש יפ-לע-ףא
ןכלו ,םינבאב ופוג לכ תא ףיקה בקעיש י"שר תנווכ םנמאש ,88םישרפמה םיריבסמ - 87"ופוג
בזרמ ךייש אל . . הליחזמה ןמ אציש ןטק רוניצ 90םש" 89והזש ,"בזרמ" 85ונושלב קייד םג
.91"הליחזמ םש שישכ אלא

םשיו" (י"שר שוריפב ןכו) קוספה שיגדמ עודמ ,ל"נה יפל (א :ןיבהל ךירצ ןיידע לבא
ירה ,בזרמ תיישע ידי-לע תויחהמ הלצהה תאטבתמ המב :ןינעה ףוגב (ב ?92"ותושארמ
?שחומב הארנכ ,93בזרמה לעמ ץופקל תולוכי תוערה תויחה

:94תודיסחה ךרד-לע - הזב רואיבה רמול שיו .י

אוה - תינחור הדובע התיה "ויתושארמ םשיו םוקמה ינבאמ חקיו"ב בקעי לש ותלועפ
.(ףקות) םינבאה ןינע והזש ,לודג ףקותב המשנה רוא תא תימשגה ותואיצמב הליגו ךישמה
לש רתסהו םלעהל ןיא יזא ,(המשנה) תיתימאה התואיצמ תימשגה תואיצמב תילגתמ רשאכו
.95בקעיל קיזהל תוער תויח תולוכי אל אליממ ,םוקמ תסיפת םוש תוימשגה

- 96"םירביאה לכל תטשפתמ םשמו ,שארבש ןיחומב אוה תיקלאה שפנ ןכשמ םוקמ"ש תויהו
."ויתושארמ" ,"שארבש ןיחומ"ב אקוד - "םינבא" - תוינחורהו המשנה ףקות יוליג רקיע ןכל

ושאר קידצ חיני ילע תרמוא תאז וז תא וז תובירמ וליחתה" - ךישממ י"שרש והזו
:"חיני ילע תרמוא תאזו

,"ושאר ביבס" ויה רשא ,בזרמבש םינבאה ןיב (97םישרפמה םיריבסמש יפכ) התיה הבירמה
."'וכ ושאר תא קידצ חיני ילע" - 'יה הבירמה ןכותו .ופוג ביבס ויהש ,הליחזמבש םינבאה םע
(םינבא) ףקות ומכ 'יהי בקעי לש ףוגה קלחב השודקה יוליג (םינבאה ןינע) ףקותש ,רמולכ
."תיקלאה שפנ ןכשמ םוקמ" ,בקעי לש שארה קלחב יוליגה

לש שארה קלחב הווש 'יה (םינבא) השודקה ףקות יוליג - "תחא ןבא ה"בקה ןאשע דימ"
"הטמ"ו "הלעמ" לש תודחאתההו רוביחה תומילשו תילכת ,בקעי לש ףוגה קלחב ומכ בקעי
שארה תוותשה ,"אוהה םוקמב בכשיו" 'יה זאש ,תומצעה יוליג ידי-לע ,"תחא ןבא" רותב
.[98אברדאו ,תויחה קזיהל ללכ םוקמ תניתנ ןיא זאש אטישפו] .לגרהו

"הלעמ"ב תוקלא יוליגש ןויכ] "הטמ"(ל הדירי)ה ידי-לע אקוד השענ תומצעה יוליגש ןויכמו
ררועמ - "םלעה" אוה ורדגש תויה - "הטמ"ה אקודו ,םייוליגה תניחב דצמ םג אוה ירה
השודקה ףקות לעפנ ןכל ,[יוליגו םלעה לש םירדגב רדגומ וניאש תומצעה יוליגו תכשמה
- "הבצמ" ךכ רחא השענ הזו ."םמוד" תניחב ,םינבא ידי-לע (תומצעה יוליג) יתימאה
.תומצעל 'תי ול הרידו תיב ,82"םיקלא תיב 'יהי הבצמ יתמש רשא תאזה ןבאהו"

ותלוכיב 'יה ודי-לעש ,ןרחל ואובב בקעיל 'יהש דחוימה חכה ןבומ ל"נה לכ יפ-לע .אי
יוליג ידי-לע ,ףוגו המשנ ,הטמו הלעמ דחאלו רבחל - רתוי דועו ,ןרח לש םלעהה לע רבגתהל
.תומצעה

,ןרחב אקוד םיטבשה ב"י תא בקעי דימעה ןכל ,ןרחב הדיריה ידי-לע לעפנ הז שודיחש תויהו
."המילש ותטמ"ש ןפואל דעו

אצויכו "ויתודלות" אלו) "המילש ותטמ" 51ל"זח ןושל קויד ןבומ ל"נה יפ-לעש ,ףיסוהלו
- הזמ הריתי דעו ,תומילשב (ןותחת) "הטמ"ה םגש ,(ןותחת) "הטמ" ןינעו ןושלמ םג - (הזב
דציכ הלגמ אוה ,האוושהב ולגרו ופוגו ושאר ירה זאש ,(הטמה לע) הביכשה בצמב םגש
ןרחב אקוד לעפנ הז רבדו .לודגו ןטק הוושמה ,תומצעה יוליג תומילש - "המילש (ותטמ)"
.99(הטמ)

םגש ןפואב ,ןותחתה וקלח םע ןוילעה וקלח ןיב תוותשהה - "םינבל ןמיס תובא השעמ"ו
תא לעופ אוה ודי-לעש ,"ודיב םיקלאה הטמ" (השמל עגונב 100בותכה ןושלב) - אוה "הטמ"ה
,102"ה"י יתארק רצימה ןמ"ש ,101לובגו רצימ ןושלמ - םירצמ ץראב םיתפומו תותואה לכ
לש רוריבה תומילשש ןויכ ,תוהמו תומצעד ימצעה בחרמ יוליג - 102"ה"י בחרמב יננע" השענ
תומצעה תוטישפ ;הטמו הלעממ הלעמלש תומצעה יוליג ידי-לע אקוד תלעפנ הטמה
"דח אלוכ ה"בוקו לארשי" - 103עודיה ןושלבו ,ידוהי לש ותוטישפ םע תדחואמו הרושקה
.(104הז ינפלש תודעוותהב הכוראב רבודמכ)

יוליג - ומצעל עגונב התיה אציו תשרפב תרפוסמה ןרחב בקעי תדובע רקיעש ןויכ .בי
תומילשב תויהל הכירצ הרומאה הלועפה ירהו - "המילש ותטמ" ,ףוגהו המשנה תודחאתהו
ויחא ושע לא וינפל םיכאלמ בקעי חלשיו" תשרפל הזל ךשמהב םיאב - 105םלועל עגונב םג
:בקעי ידי-לע (ושע) םלועה רוריב לע רקיעב תרבדמה ,"םודא הדש ריעש הצרא

ושעל םיכאלמ חלש בקעיו ,והת תניחב ושעו ןוקית תניחב אוה בקעיש ,106תודיסחב ראובמ
םיבורמ תורוא לש תודחאתההו רוביחה תויהל לוכי אליממו ,רבכ ררבתנ ושעש בשחש ןויכ
תוימשג לש רוריבה תומילש והזש ,ןוקיתד םיבורמ םילכ(ו תורוא) םע ,(ושע) והתד (םילכו)
יוליג ידי-לע ,תוינחורה םע הרומג תודחאב דחאתמש - הזמ רתויו ,"ילכ" השענש ,םלועה
םה ירה וז הניחב דצמש ,'תי ותומצע יוליג אוה םנינע לכש ,ןוקיתו והתמ הלעמלש תומצעה
.שממ דחא רבד

ומכ ,המילשהו תיתימאה הלואגה ןמזב אקוד והזש ;זא ןכומ 'יה אל ושע לעופבש אלא]
ולעו 108רמאנש חישמה ימיב ךלי יתמיאו" - "הריעש ינודא לא אובא רשא דע" :107בותכש
.[חי ףיעס ןמקלדכו 109"ושע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ

הרותב םינושארה תומוקמה םהש - וניבא בקעי תדובעב (חלשיו ,אציו) ל"נה תוישרפ יתש .גי
תווצמו הרותב הדובעה תוללכ תילכתו ןכות תא תולגמ - הטמל הדובעה רדס ראבתנ םהב
"ילכ" התושעלו ,םלועהו ףוגה תוימשג תא ךכזלו ררבל ידכ :(הרות ןתמ רחאל טרפבו)
דחא רבד תישענו לעפנב לעופה חכה תא הלגמ המצע תוימשגהש דע ,המשנה תוינחורל
.ותומצעל ול ,םינותחתב ךרבתי ול הריד - דעו ,תוינחורה לש דחא ךשמהו

םלועהו ףוגה תוימשג ךכדזי זאש" ,המילשהו תיתימאה הלואגב יוליגה תומילשב 'יהיש יפכ
רשבה ,110"רביד 'ה יפ יכ וידחי רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" ,49"'ה רוא יוליג לבקל ולכויו
ןבא" - הברדא רשא דע ,לעפנב לעופה חכ יוליג תומילש 'יהתש ןויכמ ,111תוקלא הארי ומצע
ףוג המכו-המכ תחא-לעו ,יחו 113חמוצ ,(ןבא) םמוד) ימשגה לעפנה ,112"'וג קעזת ריקמ
לעופה חכ תא הקעצ לוקב הלגת (תומצעה חכ הלגתמ הדי-לעש) המצע תוימשג ,(114םדאה
ןמ תינוזינ המשנ ,117"רבג בבוסת 116הבקנ" ךרד-לע ,םלועה לכב 115ןוילעה ןוצרו (ינחורה)
.118ףוגה

דוע הקזחתה - תוימשגו תוינחור ןיב רוביחה לועפל - ללכב תווצמו הרות לש וז תילכת .די
לש דוחיהו רוביחה תא תולגלו לועפל - אוה הנינעש ,תודיסחה תרות יוליג ידי-לע רתוי
:םלועה םע תוקלא

לעפנ ,תודיסחה תרותב הלגתנש יפכ - 103אתיירואד םיתס - הרותה תוימינפ יוליג ידי-לע
לש הטמה תא ךפהל חכה תא ןתונ םג הזו ,103לארשיד םיתס םע ה"בוקד םיתס לש רוביחה
.ה"בוקד םיתסל םגו ,ה"בוקד אילגל ,תוקלא יוליגל ילכ 'יהיש ,םלועה תוימשג

,[119הרותה תוימינפ םצע תא הלגמ איהש] ד"בח תודיסח תרות יוליג ידי-לע - דחוימבו
ןוסנרפתי" לש ןפואב ,תעדו הניב ,המכח לש הגשהו הנבהב תושבלתהב תוקלא האיבמש
תימהבה שפנ לש לכשב םגש דעו ,(לעפנהו רצונה ארבנה) םדאה לכשב םג ןבויש ,120"'ינימ
ךיתוניעמ וצופי" - 121עודיה ןושלבו .("ושע") םלועה תומוא לש לכשב םג ןבויש דעו ,("הנרח")
,122הצוחב ("וצופי" לש ןפואל דע) וטשפתי םמצע (ט"שעבה לש) תודיסחה תוניעמש ,"הצוח
םע ודחאתי רשא דעו ,ילכ ויהי "הצוח" םגו םלועה עבט םגש ,ונממ הצוח ןיאש הצוחל דע
.תוקלא

שדוחה ,ולסכש 123עודיכ ,ולסכ שדוחב אוה תודיסחה תרות יוליג רקיע ןכלש ,רמול שיו
,ץיקה ישדוח לש ישילשה שדוחה ,ןויס שדוח םע רושקו דגנכ אוה ,ףרוחה ישדוחמ ישילשה
ןתמ לש ןמזה אוה (124יאתילת אחרי) ןויס שדוח :הרות-ןתמ םע רושק אוה ירה ישילשש
.הרותה תוימינפ יוליג לש ןמזה אוה (ףרוחב ישילשה) ולסכ שדוחו ,הלגנה תרות יוליג ,הרות

לש הלואגה גח ,ולסכ ט"י :תודיסחה ימי ירבדב םידחוימ םימי המכ םנשי הזה שדוחב
אוה ,(דיגמה לש אלוליהה םוי אוהש הז לע ףסונ) ד"בח תודיסח תרות דסיימ ,ןקזה ר"ומדא
וצופי" לש ןינעה רקיע לחה ("גרוברטפ ירחאל") זאש 126עודיכו ,125"תודיסחל הנשה שאר"
ר"ומדא ,ד"בח לש ינשה אישנה לש אלוליהה םויו תדלוהה םוי - ולסכ 'ט ."הצוח ךיתוניעמ
םע תדחוימ תוכייש שי ולסכ שדוח ףוסב הכונחל םגו .ולש הלואגה גח - ולסכ ד"וי .יעצמאה
ןיזר אוה הרותבש ןמשו ,ןמשה ךפ סנ אוה הכונח סנ רקיעש ןויכ ,הצוח הרותה תוימינפ יוליג
ןיזרה לש יוליגהש ןפואב ,128"ץוחבמ ותיב חתפ לע" וקילדהל ךירצו ,127אתיירואד ןיזרד
."ץוח"ב םג (ותיב חתפ ךרד) ריאי ,"ותיב"ב ןיזרד

:(הרותה תוימינפ יוליג םע ולסכ לש תוכיישה) הזב רואיבהו

:129אוה ,(ץיקה שדוחב ישילשה) ןויס שדוחו (ףרוחה ישדוחב ישילשה) ולסכ שדוח ןיב קוליחה
םימשג 130ירהו ,("םשגה דירומו חורה בישמ" םירמוא םהב) םימשגה ימי םה ףרוחה ישדוח
םדאו ,ץראה לע םיקלא 'ה ריטמה אל יכ" 131בותכש ומכו ,הטמל םדאה תדובע םע םירושק
ישדוח ןכ-ןיאש-המ ,"המדאה ינפ לכ תא הקשהו ץראה ןמ הלעי דאו ,המדאה תא דובעל ןיא
,הלעמלמ דרוי רשא ,לטה ןינעב רקיעב םירושק םה ,(םימשגה ימי רחאל םיאב רשא) ץיקה
.133רצעימ אל 132לט

- םלועה תוימשג (ןושלמ םג םימשג)ב ,הטמה תדובע ידי-לע אבש - םימשגה ןינעב אקוד
הלעמל הלוע ץראה ןמ - "ץראה ןמ הלעי דאו" :הטמו הלעמ לש רוביחה תומילש תשגדומ
ינפ לכ תא הקשהו" ,ןותחתה ירדגל ךרעבו רושק אוהש חיכומה רבד ,(קד דוסי) "דא"
תא הקשהו"ש ןפואב לבא ,(הלעמל) אימש יננעמ םידרוי םימשגה ,הטמל הלעמלמ ,"המדאה
תא - "המדאה ינפ" תא םגו) תוימשגה לכ תא ,ץראה לכ תא םיקשמ םה ,"המדאה ינפ לכ
,הב עגונ אוה רשא תואיצמהש ,אוה (םימ) הקשמה עבטש יפכו ,(ץראה תוימשג לש תוימינפה
.הקשמב ירמגל הגופס תישענ

תודיסחה תרות יוליג (דחוימבו ,ללכב 134הרות אלא םימ ןיא) לש הלעמה תאטבתמ הזבו
,תוקלאב םירודח ויהי םלועה לש תימשגה תואיצמהו (ארבנה) םדאה לכשש - (ולסכ שדוחב)
םלועה לכש ,137"הקשמ הלוכ" לש ןפואל דע ,136"ךיבא יקלא תא עד" ,135"רוהטה תעדה ימ"
םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ" ,(תוינחור) תוקלאב גופסו רודח 'יהי ולוכ (תוימשג)
ךיתוניעמ וצופי" ידי-לע האבש) המילשהו תיתימאה הלואגב יולגב 'יהיש יפכ ,"138םיסכמ
.("הצוח

תוקלאב תוגרדהש - 139"ול סכ" תויתוא ,"ולסכ" הלמב םג זמורמ הז רבדש ,ףיסוהל שיו
ולגתי ,(ה"בוקד םיתסמ ןתויהב) ןמצע דצמ תוסוכמ ,(הסוכמ ןושלמ) "סכ" תניחבב ןהש
תוקלחתמה םדאה תודמב - (יוליגה תומילש לע הרומה ,"הלא" אירטמיגב) "ול"ב הטמל
.(ול = שש םימעפ שש) תויטרפב תודמה יוליג תומילש ,שש םימעפ ששל

ןפואב תוימשגו תוינחור לש רוביחה לעפנ - ומצע ולסכ שדוחב תודיסחה תרות יוליגב .וט
:140יעצמאה ר"ומדא לש תודיסחה יוליג ןפוא ידי-לע דחוימ

לעפו הליג וניאישנ וניתוברמ דחא לכו ,רדוסמ ןפואב 'יה ד"בח תודיסח תרות יוליגש עודי
והזיאו הז והימש יפ-לע-ףא] שדח לכש לש תולגתהה רדסל םאתהב ,יוליגב ךרדו בלש דוע
:[תוגרדה תא וליג םמצע וניאישנ וניתובר לבא ,תודיסחה תורואמ ןיב קלחלו סנכיהל
ןפואב תודיסחה יניינע תא הליג אוה - תודיסחה תרות לש המכח תגרד אוה ןקזה ר"ומדא
(המכחה תדוקנ) הדוקנה תא איבה - הניבה תגרד - יעצמאה ר"ומדא וירחא .הדוקנ לש
תמגודב ,141הניב לש "רהנה תובוחר" ,תובחרתהו תוטשפתהל דע ,הגשהו הנבהב בחר רואיבב
יפכו .םיטשפתמו םיבחרתמ םה רהנבש אלא ,(המכח) ןיעממ םיכשמנה (הניב) רהנה ימ
,בר יוליגב ולצא םיאב ,ןקזה ר"ומדא לש תודיסחה ינינעש ,ולש תודיסחה ישורדב םיאורש
.142תובחרתהבו תוטשפתהב

העיד" םע םדאה לכש דוחי - ןדיד ןודינבו ,לכשומה םע לכשה דוחי תא תומילשב לועפל ידכב
לש הנבה םג ,המכחה תדוקנב הגשהל ףסונב תשרדנ - תודיסחה תרות דומיל ידי-לע "'ה תא
.תובחרתה לש ןפואב ,הניב

ידי-לע השענש (םלועהו תוקלא) תוימשגו תוינחור לש דוחיל עגונב םג ןבומ הז ךרד לעו
אטבתמ רבדהש יפכ] הניב םג שי המכחל ףסונבש הז-ידי-לע תלעפנ הזב תומילשהש ,תודיסח
ויה םאב" :וילע קדצ-חמצה ירבד 143עודיכ - יעצמאה ר"ומדא לש םיירשבה וייחב םג
,ולש םדה - םיימשגה וייחש ,ונייהד ,"תודיסח םא יכ םד ץרופ 'יה אל ,עבצא ינתוחל םיכתוח
.145[(תוינחור) תודיסח 'יה - ומצע 144"שפנה אוה םדה"

הטמלו תוטשפתה קר םניא) הניב לש "רהנה תובוחר"ש םושמ אוה הזל םעטהש ,רמול שיו
בחרמב ,(המכחמ הלעמלש) הניבה שרושמ םיכשמנ (םהש םושמ אלא ,המכחה תדוקנמ
יוליגה :הברדאו] .םהינשמ הלעמל םתויהב ,תוימשגו תוינחור רבחל םחוכב שי ןכל ,ימצעה
בחרמב יננע ה"י יתארק רצימה ןמ" ,הטמל הדובעה ידי-לע אקוד אב ימצעה בחרמה לש
.[ל"נכ ,"ה"י

אב אוהש ןייצמ יעצמא :"יעצמאה ר"ומדאה" - ולש ראותה םשב זמרה םג והזש ,רמול שיו
רבחמ - הניבה תגרדב ותויהב - יעצמאה ר"ומדאה .םתוא רבחמ אוהו ,ישילשל ןושארה ןיב
,(תעד) קדצ-חמצה ר"ומדאו ,(המכח) ןקזה ר"ומדא ,וירחאלש אישנה םע וינפלש אישנה תא
הלועפה תוללכ תאטבתמ ובש ןויכ ,(ד"בח דגנכ) תודיסחה תובאו ישאר 'ג םיללכנ ובש ןפואב
.םלועה םע תוקלא רבחל ,ד"בח תודיסח יוליג לש

,תומילשהו שודיחה תא םיאצומ יעצמאה ר"ומדא לצא אקוד עודמ ןבומ ל"נה יפ-לע .זט
שגדומ ולצאש ןויכ ,146(ולסכ 'ט - דלונש םויב קלתסנש) "םויל םוימ" ויה םיימשגה וייח ימיש
הדובעב תומילשהש ,(ימצעה בחרמ ,תומצעה חכמ אבה) תוימשגו תוינחור לש רוביחה
,םיימשגה ויתונשו וימי תא םג ("המדאה ינפ תא הקשהו") "הקשמ"ו תאטבתמ תינחורה
.("םויל םוימ . . םהיתונש אלממ") םימילשו םימימת םה םגש

גח ,ולסכ ד"ויל הנכהו ברע םג אוה (ולסכ 'ט) הז םוי עודמ םעטה םג רמול שי הז-יפ-לעו
ןויכ - (147תוקלתסהה ירחאל םוי ,(ח"פקת) הנושארה הנשב גחל עבקנש) ולש הלואגה
(ויתונשו וימיב) תוימשגב תומילש םע תוינחורב קידצה תדובע תומילש לש רוביחה תומילשש
ךיתוניעמ וצופי" ןינעב "הלואגה" ןינע תא לועפל חכה תא דימ תנתונה המיאתמ הנכה איה
רקיעב איה ,ןקזה ר"ומדא תלואג ךרד-לע ,יעצמאה ר"ומדא לש ותלואגש עודיכ) "הצוח
ךרעב וליפאש ,(גורטק 'יה ןכל םדוקש המ לע ,הצוח תודיסחה תונייעמ תצפה ןינעל הלואג
רסאמל דע ("רהנה תובוחר" לש ןפואב) יעצמאה ר"ומדא לש תודיסחה יוליג ןפואל
,הלבגהו הדידממ הלעמלש רדג תצירפו הלואג - "הלואג" אפוג הזב םג האב ,הלואגהו
הריזגה לוטיב לש שודיחה ד"ע) ןותחתו ןוילע רבחל ,ךרעב אלש דע ,םישדח תוחוכ הפיסומה
.((יולגב הרותד הלגנ לש) 148הרות ןתמב םינותחתל םינוילע ןיב

ט"י לש הלואגל המדקההו הלחתהה תישענ ולסכ ד"וי לש הלואגהש - הזמ הריתיל דעו
.149"תודיסחל הנשה שאר" ,ולסכ

:תבשה םויב לח ולסכ 'ט רשאכ ,וז הנש תועיבקב הריתי השגדה הנשי הז לכבש ,ףיסוהלו .זי

- ידוהי לש ותוימשגב (םלועמ הלעמלש) תבש גנוע לש תינחורה השודקה תכשמנ תבשה םויב
תבשב הנישו ,150'יתשו הליכא גנועב וגנעל הווצמה ידי-לע ,ותנישו ותייתש ,ותליכאב
,153תימהבה שפנה עבטב םג יוניש תלעופ 152תבשב תכשמנש הריתי המשנה רשא דע .151גונעת
.156םלועה תוימשגב םגו ,155ימשגה 154ףוגה עבטב דעו

וננמזבו הז ונרודב המכו-המכ-תחא-לע .תורודה לכב םידוהיל עגונו ךייש ליעל רומאה לכ .חי
הלואגה בלשב רבכ םיאצמנ (מ"כבו םישרדמב ,ןירדהנס תכסמב) ל"זח ינמיס יפ-לעש - הז
ךשמב וניתדובעו ונישעמ לש גלפומה יובירה רחאלש ,הנורחאל םימעפ המכ רבודמכו ,שממ
םתלואג ימיו תודיסחה תובאמ לחה ,וניאישנ וניתובר לש םתדובע רחאל טרפבו ,תורודה לכ
זאמו ,('וכו תבט ד"כב ,ולסכ 'טב) םהלש אלוליההו םתדלוה ימיו (ולסכ ד"ויו ולסכ ט"יב)
ומייס רבכ - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותדובעל דע ,םינשו תורוד המכ ורבע רבכ
ירהש ,רמוחו-לקו ןכש-לכמו ,157"םודא אוה ושע" לש רוריבה םג ללוכ ,םירוריבה לכ תא
,('יה ךכ םנמא בקעי לש ותגרד דצמו) רבכ ררבתנ ושעש בשחו בקעי רבס ,בקעי ןמזב וליפא
יפכ ,ירמגל ררבתנ רבכ ושע ירה ,זאמ הדובעה יוביר ירחאל המכו-המכ-תחא-לע ,ל"נכ
אוה ושע"ל םיסחייתמה םלועה תומוא לש (םודא תולגב) הזה ןמזב הגהנהב םג תאז םיאורש
םיאורו וארש יפכ ,תונידמ דועב םג תטשפתמ וז הגהנהו) דסח לש תוכלמ ךרדב ,"םודא
תוימשג וליפאו ימשגה ףוגה וב בצמב רבכ םיאצמנ התעש ,ןבומ ירה - (הנורחאל טרפב
,םיינחורה םינינעהו תורואה לכל ןכומ "ילכ" םה ירהו ,ירמגל וככדזנו וררבתנ רבכ םלועה
יוליגל םג דעו ,המילשהו תיתימאה הלואגה רוא ,ונקדצ חישמ לש 158ורוא - רקיעבו ללוכ
ונקדצ חישמ לש תומצעה תוטישפב הלגתמ הזש יפכ ,'תי תוהמו תומצע לש תומצעה תוטישפ
םג רבדה הלגתמ - הז ידי-לעו ,('וכ תועפשהו תוגרדהו תומשה לכמו הדיחי תניחבמ הלעמלש)
,ידוהי לכ לש תוטישפב

ןכומ רבכ לכה ךיא האריו ,יעבדכ ויניע תא חקפי ידוהיש - אוה רסחש דיחיה רבדהו
,159רמושמה ןייו רבה-רושו ןתיולה תא רבכ שי ,"ךורע ןחלוש"ה תא רבכ שי !הלואגל
דחי ,(ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ) 160"םהיבא ןחלוש" - ןחלושה ביבס םיבשוי רבכ םידוהיו
יואר אוהש הדוהי ערזמ 'א" ונשי רודו רוד לכבש 161םירפסב בותכש יפכ) ונקדצ חישמ םע
זאמ הנש םיעברא ירחאלו ;ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד אישנ ונרודבו ,("חישמ תויהל
;162"עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל" םג רבכ שי ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוקלתסה

תא וחתפיו ,"תוארל םיניע"ה תא וחקפיו ,"תעדל בל"ה תא וחתפיש ,תויהל קר ךירצ תעכ
ףסונ - םיימשגה םידיגה ה"סשו םירבאה ח"מר לכ תא לצנל ,הז ךרד-לעו ,"עומשל םינזא"ה
ה"סשו 163םירבא ח"מר דגנכ השע תווצמ ח"מר) ללכב תווצמה םויקו הרותה דומיל לע
תרותב התלגתנש יפכ הרותה תוימינפ דומילל - (164םידיג ה"סש דגנכ השעת אל תווצמ
חתפי הזש ןפואב ,הלואגה ינינעב דומלל - ללוכ ,וניאישנ וניתובר תוארוה םויקו תודיסחה
תא - םלועה תוימשגב שממ תוטשפב ושיגריו וארי ,וניבישו - םינזאהו םיניעהו בלה תא
ןפואב (הרותה תוימינפ) חישמ לש ותרות דומללו ,שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגה
!תאז וארי זאו םיניעה תא חוקפל קר ךירצ ,ןכומה ןמ ונשי רבכ הז לכש ,'יאר לש

:לעופב השעמל עגונב תוטושפ תויתואבו .טי

ןכומ רבכ לכהו ,(ל"נכ) תומילשב םנשי רבכ ,תוימשגו תוינחורו ,ףוגו המשנה רוביחש ןויכ
.שממ לעופב תאז ולגיש םירבד תושעל ךירצ - הלואגל

לש אלוליהה םויו (165רבוג ולזמ רשאכ) תדלוהה םויב - אמרג ןמזהש ןינעב שארל לכלו
תרבחמש) הניבד "רהנה תובוחר" לש ןפואב אקוד ,ותרות דומילב ףיסוהל ,יעצמאה ר"ומדא
.(הכוראב ל"נכ תוימשגו תוינחור

תודיסחה דומילש םימעפ המכ רבודמכ) םישנו םישנא ,ידוהיו ידוהי לכל ךייש הזב דומילהו
רמ יתא הז ידי-לעשכ טרפבו ,לארשי תונבו ישנל םג תוטשפב םיכייש הצוח תוניעמה תצפהו
.(אחישמ אכלמ אד

דומללו ,לעופב הדובעו השעמל תאז איבהל - 166"השעמ ידיל איבמש לודג דומלת"ו
תוימשגב תודיסחה תרותב ותדובע תומילש יוטיב ידיל האב ולצא רשא ,יעצמאה ר"ומדאמ
תולדתשה 'יהת דחא לכ לצאש - "םויל םוימ םהיתונש אלממ" ,(םוקמו ןמזב) םלועהו ףוגה
ןמזבו ,םיימשגה וינינעבש ,ולש תוימשגב ולש "טייקשידיסח"הו תוינחורה תא אטבל תדחוימ
ולש "טייקשידיא"המ תועבונה תויחהו תומימחה ושגרוי ,ולש םיימשגה םוקמבו
דחא רבד ויהי אלא ,ללכ דוריפ לכ םהיניב 'יהי אלש ןפואל דע ,ולש "טייקשידיסח"המו
.שממ

ד"וי לש הלואגה גחב לחה ,תוידיסח תויודעוותה םוקמו םוקמ לכב ןגראל ואריש - הזל ףסונ
,ל"נה םינינעב תובוט תוטלחה לבקלו ,הלואגה לעב לש ותרותב םש דומללו רבדלו ,ולסכ
ט"יב ,תולודג תויודעוותהו ,תוידיסח תויודעוותה עובקל תומיאתמ תוטלחה - םג ללוכ
דע ,לבת יווצק לכב םוקמו םוקמ לכב ןתושעל תוארלו ,ןקזה ר"ומדא לש הלואגה גח ,ולסכ
'יהת ,םידוהי םייוצמ הב (םלועה תוימשג) םלועב הניפ לכש ןפואב - תחדינ הניפב וליפא
."תודיסחל הנשה שאר" ,ולסכ ט"י לש ידיסחה םוחבו רואב הרודח

םידחוימה םימיב טרפבו ,ולסכ שדוח ךשמב תוידיסחה תויודעוותהה תא ךישמהל םג ןכו
ךורעל - ולסכ שדוח םויסב - םג דעו ,תודיסחה יכרדו תודיסחה תרות םע םירושקה
חתפ לע" הכונחה תורנב הביבסהו ומצע תראה לש וז חורבו ,הכונחה ימי ךשמב תויודעוותה
- 167וניאישנ וניתובר גהנמכ - ללוכ .128םויל םוימ רואו ךלוהו ףיסומד ןפואבו ,"ץוחבמ ותיב
,םידליל טרפבו ,168תיבה ינבל "הכונח ימד" קלחלו ,הכונח ימיב תיבה ינבל תוביסמ םייקל
הבחרהו הפסוהב דועו - םיאתמה םוסרפב - הז גהנמ םייקמ דחא לכ רשאכ יכ .תונבו םינבל
לצא החמשה ןינעב ףסותמ הז ידי-לעש) יובירב "הכונחה ימד" תניתנב הפסוה ידי-לע
תפסות ןתונ הזש ,וניאישנ וניתובר םע (הז גהנמ םויק ידי-לע) רתוי דוע םירשקתמ - (םידליה
.םייטרפה םוי-םויה ייח ךות לא םהיגהנמו ,םהיתוארוה ,םתרות תא רידחהל חכ

ינינעו הלואג ינינע דומלל הז וננמזב טשפתמו ךלוה רשא לארשי גהנמ םג - דחוימבו ללוכ
.ל"נכ ,המילשהו תיתימאה הלואגה לש יוליגל םירחא ןיכהלו ןנוכתהל ידכ ,חישמ

דימו ףכית רבדה איבי - ולא םינינעב התע תובוט תוטלחה תלבקו רובידהמש ,ןוצר יהיו .כ
לכ לשו ידוהי לכ לש רשב יניעל ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה תא יולגב
ונישעמ לכ םע דחי - 169"אימש יננע םע ורא" - לארשי לכ םיכלוה שממ דימו ףכיתו ,לארשי
שדקמ" יתבה םע דחיב ,(170"םתא םבהזו םפסכ") םיימשגה םישוכרה לכ םע דחי ,וניתדובעו
םירודח ושענ רשא - (...בוטה םנוצרב םלוכ וכלי אלימב) םייטרפה םיתבה ןכו ,171"טעמ
,השודקה ונצראל - 172"םכותב יתנכשו" ,(ל"נכ) המשנה תשודקו תודיסחה רואב ירמגל
טעמ שדקמ יתבהש רמול שיו] ישילשה שדקמה תיבב ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשוריל
וננוכ י-נדא שדקמ"ל 173םיקבדתמו םירבחתמ - טעמ שדקמ ןיעמש םייטרפ םיתבהו
,175םלועה תתשוה הנממש ,'יתשה ןבא תאצמנ םשש ,םישדקה שדוקב ,[174"ךידי

.שממ דימו ףכית - רקיעה אוהו דועו

__________
.ד"לקת תנשב (1

.ו"פ ב"ח "יבר תיב" .תישארב ח"ותל המדקה האר ,ותוקלתסה ד"ע - .ח"פקת תנשב (2

אובמ .ךליאו [א ,חפ] אפ 'ע םש .[א ,ופ] זע 'ע ב תרבוח "םימתה" הכוראב האר ,ותלואג ד"ע - .ז"פקת תנשב (3
.(ךליאו 20 'ע ל"נה סרטנוקל הפסוהב ןושל רוציקב םג וקתענ) ה-ד םיקרפ ב"ח "יבר תיב" ."שדוק דב" סרטנוקל

.(א ,זצר) בשיו פ"ר כ"בשות קלח ה"לש האר (4

האב ,(הרעהב 22 'ע ל"נה סרטנוקל הפסוהב האבוה) ברה תיבב תרוסמה יפלש ריעהלו .המצע הלואגה תנשבכ (5
.ולסכ 'ט ,אציו פ"שב הלואגה תרושב

.ב ,אל ךליו (6

.א .חל ןישודיק .ב ,גי הטוס .א ,אי ה"ר (7

.םילשמ ה"בקה :םש הטוסב (8

.וכ ,גכ םיטפשמ (9

.ח"נפר ר"בל ראות הפי האר (10

.(ב ,ומק) ך"ז 'יסל רואיב ק"הגא אינת (11

.םש ראות הפיבו ר"ב (12

.חי ,זל םילהת (13

.נ"שו .ח"ס ק"ידצ תוא - תויתוא תכרעמ ד"בח-םיכרעה רפס האר (14

.ב"לפ אינת האר (15

.דועו .ג"כפ אינת האר (16

.(א ,בפ) ז"פ א"הויהעש אינת (17

חמקתת ע"ס קלב ת"הוא הארו ."ידדהמ יקספמ ימוי" (א ,ז ריזנ) ל"זרמכ .םימיל אוה ןמזה תוקלחתה רקיעו (18
.ךליאו

.אי ,ו"טפ ר"ומש (19

האר) םינותחתב הריד 'תי ול תושעל (ה"בקה הואתנ) 'ה תריחב לע יאק "ומלועב ה"בקה רחב"ש רמול שיו (20
."ומלועב" ,(מ"כבו .ו"לפר אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת

.א ,ועקתת .א"עס ,חלש ץקמ ת"הוא הארו .ט"יפ ד"ח ק"הובע .הנש ךרע עשי שרש .ב ,זער ג"חזל ז"מר (21

.םש ץקמ ת"הוא הארו .םש ז"מר .הנש ךרע ק"דרהלו חאנ'ג ןב הנוי 'רל םישרשה 'ס .ב ,בי אב ע"באר (22

ח"לשת ןקז םהרבאו ה"ד .טצק'א 'ע סחניפ .םש קלב .אצ 'ע תועובש .בכק'א 'ע םיטפשמ ת"הוא ז"כב האר (23
.1194 'ע ד"ח ש"וקל הארו .(ךליאו טפר 'ע א"ח טקולמ מ"הס)

םויסב איה (םימי) םישובלה לש תומילשה ,ןכל ,םייונישה לכ םיללכנ (יוניש ןושלמ) הנשבש ןויכש ,רמול שיו (24
אוה ותוקלתסה םויב קידצה תדובע רמגש) "םויל םוימ םהיתונש אלממ" ,ז"פעו .(םדאה תדלוה ןמזמ) הנשה
.הז קידצל ונתינש (םישובלה) םימיה רוריבב ותדובע תומילש לע הרומ (ותדלוה םויב

ל"פאש ,תוימשגב ויתונש ואלמתנש קידצב םג אוהש יפכו] .תוגרד המכ - אפוג תומילשה ןינעב םגש ןבומכ (25
יהוזש) ותדלוה םויד עובשב םוי ותואב איהש םג וא ,*ותדילד שדוחב םוי ותואב איה ותוקלתסהש הזב תומילשה
,גכ רומא) "תומימת תותבש עבש" ןיב שרפהה ד"עו .[(א ,חל ןישודיק א"שרהמ ג"אדח הארו .רתוי תילענ תומילש
זא"ש ,[וז הנש תועיבקבכ] וטושפכ םג "תבשה תרחממ" איה רמועה תריפס תלחתהשכ תומימתה יבגל םתס (וט
.(דועו .םש כ"תמו ג ,א"פ ר"הק) "תישארב ימי תששכ תומימת ןה תותבשה
__________
.(ירשת וא ןסינ) םתוקלתסהו םתדיל שדוח קר תובאהל עגונב טקנ א ,אי ה"רבש ריעהלו (*

םימי רפסמב ירה ,המילש הנשמ םימי םירסח םיימשגה ויתונש בוביסבש ףא (א) :םינפוא 'בב רמול שיו (26
ד"ע .(תוינחורב) הבורמה תא קיזחמ (ןמזב) טעומהש ןפואב ,המילש הנש לש קידצה תדובע הרמגנ םיטעומ
,ב"עס ,בי תוכרב הנשמ) 'ירזע ןב רזעלא יברו ,(ג ,ו"פ ר"שהש .ח"ה ב"פ תוכרב ימלשורי) ןוב 'רל עגונב וניצמש
.המילש הנש לע םירתי םימי ול ופסותינ ,םויל םוימ ויתונש יולימב קידצה תדובעל ףסונ (ב) .(א"ער ,חכ םש 'מגבו

.םש ה"ר (27

.םש ןישודיק (28

."הנש םירשעו האמ וימי ויהו" (ג ,ו תישארב) ש"מכ (29

אינת) "לארשי תומשנ תוללכל תוקלאו תויח םיכישממה םיעור העבש"ה לכ לש "םלוכ תוללכ" אוה השמו (30
.(ב"מפ

םויב דחיב םיאב םהינשש ,תוכוסה גחד ןיזיפשואב םג שגדומכ - יעצמאה ר"ומדאל השמד תוכיישהמ ריעהל (31
.גחד 'ד

.(ד"וי ,חכ) ונתשרפ שיר (32

.ךליאו 63 'ע ו"טח ש"וקל הארו .חנ פ"ס י"שרפ (33

.7 הרעה םש ש"וקל הארו .י"שר יסופד המכב ה"כ (34

.וט ,םש ונתשרפ (35

.לארשי ץראב דלונש ןימינב דבלמ (36

.אכ ,םש ונתשרפ (37

.ג ,אל םש (38

.(ד ,בל) חלשיו פ"ר (39

.(א ,זל) בשיו פ"ר (40

.ו ,ב"פפ .ו ,ז"מפ ר"ב (41

.הכ ,זכ תודלות םיקוספה רעש .ב ,טיק א"חז םג הארו .ו"עפר םש (42

.נ"שו .76 'ע ו"טח ש"וקל הארו .ו ,בי ךל ךל ן"במר .ו ,מ"פ ר"ב .ט ךל ךל אמוחנת האר (43

.דועו .ח ,טי םילהתל ק"דר האר (44

.(ךליאו טכ 'ע) ל"רת אציו ה"ד .זנ 'ע אינתל תורעהו םירוציקב 'תנו אבוה .די ,חכ ונתשרפ ח"הוא (45

.רחשה תוכרב חסונ (46

חנק 'ע ב"ח טקולמ מ"הס) ח"לשת םולשב יתבשו ה"ד הכוראב האר - 'וג בקעי אציו קוספב 'אה שוריפכ (47
.נ"שו .(ךליאו

.םש - הז קוספב 'בה 'יפכ (48

.ו"לפ אינת (49

.אי ,חכ םש י"שרפב אבוה .אי ,ח"ספ ונתשרפ ר"ב (50

.במ ,וכ יתוקוחב כ"ות .א ,ונ םיחספ הארו .אל ,זמ יחיו י"שרפ .ה ,ו"לפ ר"קיו .ד ונתשרפ (רעבאב) אמוחנת (51
.םש ונתשרפ ר"ב .ב ,גל הכרב .ט ,בל וניזאה .ד ,ו ןנחתאו ירפס

.מ"כבו .ב ,כ ש"הש ת"וקל .ךליאו א"עס ,ל בשיו א"ות הארו .ז ,ג 'ירכז (52

.ב ,טכ תוחנמ (53

.מ"חצד דגנכ םה ע"יבא תומלוע 'דש (ד"כס א תכרעמ א"ואמ .ב-א"פ נ"ש ח"ע האר) עודיהמ ריעהל (54
חכ לע ףסונ ,ללוכ ,(מ"חצדד םינינע 'דה לכ וב שיש) 'ישעה םלועד לעפנב לעופה חכ יוליגש ,ןבומ ז"פעו
.תוליצאה חכו ארובה חכו רצונה חכ םג ,('ישעה םלועד) לעופה

אורבל ותלכיו וחכב ודבל אוהש) תומצעה חכ לע ףסונ וב הלגתמ ,תוימשגה ךוכיזו רוריב י"עש ,אצמנ ז"פעו
.ע"יבא תומלועד םייוליגה לכ (אלימב) םג ,ןמקלדכ ,(כ"ס ק"הגא אינת - ןיאמ שי

.אי ,חכ ונתשרפ (55

.מ"כבו .ד ,זל חלש ת"וקל (56

.בי ,דפ םילהת (57

.גסק 'ע ד"ח טקולמ מ"הס .*ח"שת א"נמ ה"כ בתכמ םג האר (58
__________
.ל"ומה .אעש 'ע ב"ח א"טילש ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא (*

ה"לש .ב ,טמק ונתשרפ רהז .גי ,ח"ספ ונתשרפ ר"ב האר) לארשי םע תולג לע זמרמ "'וג בקעי אציו"ש עודיכ (59
.נ"שו .ךליאו 153 ע"ס ה"כח ש"וקל הארו .(ב ,בצר

.ט ,דע םילהת (60

.52 הרעה 429 'ע םש ש"וקל האר (61

.(ויתושארמ םשיו ה"ד) פ"הע י"שרפ (62

.םש ז"טהל דוד ירבד (63

םאש" י"שרפבו ,"יתעדי אל יכנאו" (זט ,חכ) ןמקל ש"מכ ,םוקמה תשודק ד"ע עדי אל ומצע בקעיש ףא (64
בקעי תגהנה 'יהת ןכש ןימזה ה"בקהש הז לע איה םינפבש הלאשהו ."הזכ שודק םוקמב יתנשי אל יתעדי
.לעופב

בכשיש אוה ה"בקה ןוצרש ןמיס והזש בקעי שיגרה התנועב אלש המח העקשש ז"יעד ,ץרתמ םש דוד ירבדב (65
.תמדוקה הרעהבש י"שרפמ ריעהל לבא .םש

.שמשה אב יכ ה"ד פ"הע י"שרפ (66

.50 הרעהבש ר"ב (67

םג הארו .ןאכ י"שרפל בקעי תלחנ) "ויכרב ןיב ושאר . . יארע תניש םנמנתמ אלא בכעמו ןשי 'יה אלש 'יפ" (68
.(פ"הע א"ירהמ ירבד .םש דודל ליכשמ

.אוהה םוקמב בכשיו ה"ד פ"הע י"שרפ (69

.(םש א"ירהמ ירבד האר) אקוד הביכשד ןפואב איהש ,עבק תניש (70

.ח"ס ןמקל ראובמה פ"ע ןבומ - (64 הרעה ל"נכ) "'וכ יתנשי אל יתעדי םאש" בקעי רמאש המו (71

חרכומ הז ןיא ירה ,(דועו .ב"ע שיר ,ל תינעת - לכ ה"דות הארו) שארה תחת רכ םימישמ ליגרה ד"עש ףאו (72
.לגרהו שארה ןיב האוושהב - אוה הרות פ"ע הנישה ןינעש ,אצמנו .הכלה פ"ע

.ךליאו 256 'ע ז"שת מ"הס םג הארו .ב ,אצת ג"ח ד"וקל - ז"שת זומת ב"י תחיש האר (73

.נ"שו .א ,אכ אמוי (74

קוידכ ,ושאר תחת ןבא םש אלש ןויכמ ,לגרהו שארה ןיב האוושהב התיה בקעי לש ותביכש ןפוא םג ירהש (75
ראובמכ - ("'וכ ושאר תא קידצ חיני ילע" ךישממש ףא) *"ושארל ביבס בזרמ ןימכ ןאשע" ,פ"הע י"שר ןושל
ג"אדחב לבא .םש י"שרפל ,דועו א"ירהמ ירבד ,א"וג ,דודל ליכשמ ,('בה 'יפב) ם"אר האר) י"שר ישרפמב
ה"כו .ושאר תחת םג ןבא םש בקעיש ושריפ םש י"שרפל הדשב ראבבו ,בקעי תלחנב .ב ,אצ ןילוח א"שרהמ
.(מ"כב
__________
עמשמ םש ר"בל י"שרפב םגש ריעהלו - ."ושאר תחת ןתנ" (50 הרעהבש ר"ב) שרדמה ןושלמ הנשמש טרפבו (*
.םש ר"בל ת"פיב שרופמ ןכו .(הרעהה םינפבש ג"אדח האר לבא) ושאר ביבס אוה שרדמב שוריפהש

.גי-בי ,חכ ונתשרפ (76

.זט ,םש (77

.ח"כפ 'ב רמאמ םירקיע .ךליאו ח"ספ א"ח נ"ומ .ט"יש סדרפ .ז"ה ב"פ ז"ע 'לה מ"סכ (78

.ןאכ תופי םינפ האר (79

.זי ,םש ונתשרפ (80

.32 הרעה אמר 'ע ב"ח טקולמ מ"הסב ונמסנ - מ"כבו .ג ע"ס ו"סרת ךשמה האר (81

.בכ ,םש ונתשרפ (82

.מ"כבו .ד ,בכ ונתשרפ א"ות האר (83

הדירי לע יאק הזש שוריפהב םינפואה 'בל ףסונ) "'וג ךליו עבש ראבמ בקעי אציו"ב שוריפ דוע ל"י ז"פע (84
ראב) הניבה 'יחב וא תוכלמה 'יחבמ :הלעמל הטמלמ 'ילעו הכילה - (ע"יבל תוכלממ ,תוכלמל הניבמ :ט"מלעמלמ
."הנרח ךליו" י"ע אקוד הזל םיעיגמש .(הנרחמו עבש ראבמ הלעמלש) ה"מוצעל דעו רתכה 'יחבל (עבש

הלעמלמ ךרדב איה (הנרח) הטמל הדובעה הלחתב :םינפבש םינינעה 'בל םאתהב םה ולא םישוריפ 'בש רמול שיו
ז"יעש ,ףוגהבש תומצעה חכד הלעמה םילגמ כ"חאו ,לפט ופוגו רקיע ותמשנ השועש ,ףוגהב המשנה יוליג ,הטמל
.ע"מלטמלמ "'וג אציו" ד"ע והזו ,המשנהב םג 'ילע תישענ

.50 הרעהבש ר"במ (85

.ב ,אצ ןילוחמ (86

דודל ליכשמב השקה ןכו .(ןאכ ח"ש .א"עס ,געק ונתשרפ ת"הואב אבוה) ןאכ י"שרפל (ז"טהל) דוד ירבדה 'ל (87
.ןאכ י"שרפל הדשב ראב םג הארו .םש ת"הע א"ירהמ ירבד .50 הרעהבש ר"בל ת"פי .םש

.םש ת"הע א"ירהמ ירבדו ,דודל ליכשמ ,דוד ירבד (88

.י"שרפבו ב ,חנ ב"ב הנשמ האר (89

.םש דודל ליכשמה 'ל (90

לכויש ידכ בזרמה ךות חינהל ךרצוה ושאר לבא . . אנירחא ידימב והסכש רשפא ופוג"ש ,םש הדשב ראבבו (91
הרואכלו ."'וכ ןדגנכ םוקיו ןהב שיגרי זא יכ ופוג ראשל תויחה הנברקת ןפ ששח אל"ש ,םש ת"פיבו ."םישנהל
.מ"כאו .אוה קחוד

.מ"כאו .םש דוד ירבדב ש"מ הארו (92

.ןאכ ת"הע שמשו רואמ 'סב השקהש ומכ (93

א"ח ש"וקל (א"ואב) הארו .(אקוד ושארל תוכיישה שוריפב ראבמ וניאש אלא) םש ת"הואב רואיבה םג האר (94
.ךליאו 61

הארו .א ,אצק א"חז האר) וקיזהל תולוכי תויחה ןיא םדאה לע םיקלאה םלצ רכינשכד ל"זחאשמ ד"עו (95
.(נ"שו .ךליאו בסר'א 'ע תוטמ ת"הוא

.ט"פ אינת (96

.(הזב םירואיב דוע ל"נה י"שר ישרפמב הארו) םש דודל ליכשמ (97

"'וג 'ה תא העד ץראה האלמ יכ 'וג ותיחשי אלו וערי אל 'וג שבכ םע באז רגו" ל"עלד דועיהמ ריעהלו (98
.(ךליאו ו ,אי 'יעשי)

(פ"הע אמוחנת) שרדמב אתיאדכ - דחי םינבאה תודחאתה ע"והזש י"ס ליעל ת"נשמ פ"ע - הז קיתמהל שיו (99
ולאה םינבאהש םשכ . . המילש ותטמש רשבתנ ,תחא ןבא םלוכ םינבאה תא (בקעי) אצמ רקובב םיכשהש ןויכ"
.(זי ,חכ ונתשרפ ן"במרב אבוה) א"לפ א"רדפ .50 הרעהבש ר"ב םג הארו ."םיקידצ םלוכ ךינב ךכ תחא ןלוכ ושענ

.כ ,ד תומש (100

.מ"כבו .ךליאו ג ,אע ורתי .ב-א ,דס חלשב .ךליאו ב ,זנ אראו א"ות האר (101

.ה ,חיק םילהת (102

.א ,גע ג"חז האר (103

.וז הנש תודלות פ"ש תחיש (104

הארו .ט"הקג - (חלשיו 'פב) ושע רוריבו ,נ"ק אוה (אציו 'פב) ןבל רוריבש ,(א ,אלר) חלשיו פ"ר ת"הוא האר (105
.ב"משת יתרג ןבל םע ה"ד .ג"ערת .ו"סרת חלשיו ה"דס

.מ"כבו .םש ח"ות - הכוראבו .חלשיו פ"ר א"ות (106

.די ,גל חלשיו (107

.אכ ,א 'ידבוע (108

.םש חלשיו י"שרפ (109

.ה ,מ 'יעשי (110

.מ"כבו .63 'ע ט"ח ש"וקל םג האר (111

.א ,זט הגיגח .א ,אי תינעת הארו .אי ,ב קוקבח (112

ןכותה תמדוקה הרעהבשו ולא תומוקמבש ףאו - .ופוסב וטש זמר 'ימרי ש"לי .ופוסב גע םילהת שרדמ האר (113
לעופה חכ יוליגב - (דועו .א ,אי הטוס האר) הבוט הדמ הבורמש ו"קו ש"כמב ןבומ ירה ,יוצר יתלב ןינעב אוה
.בוטל 'ה ןוצרו לעפנב

."רבג בבוסת הבקנ"ד ןינעה ראבמ וז השרד ינפלש םש םילהת שרדמ הארו (114

ח"אד-םיטוקילה רפס האר) השודקד ריק השענ "ריק"מו ,(םינפב ל"נכ) "םיקלא תיב" השענ "ןבא"מש דעו (115
,(ב ,כ ב-םיכלמב ז"דעו .ב ,חל 'יעשי) "'ה לא ללפתיו ריקה לא וינפ 'יקזח בסיו" ד"ע ,(נ"שו ,ריק ךרע צ"צ
'ג התיה 'יקזח תלפתו ,(ב ,דצ ןירדהנס) *"חישמ 'יקזח תושעל ה"בקה שקיב"ש) חישמה יוליג םע רושקה
ימשגה ריק י"עש - י"ש אירטמיגב אוה "ריק"ו ,((םש 'יעשיו םיכלמ ד"וצמו י"שר) בירחנס תלפמ ינפל םימי
ןושלמ םג "יש" ,תומלוע י"שהב םיינחורה תוכשמהה לכ תוכשמנ (יתימאה שי םע דחאתמש ימשגה שי)
.הנתמ ךרדב הלעמלמ םיאבש תולענ יכה תוכשמהה ונייה ,הנתמ
__________
רבחתמ 'יקזחש ז"יע ,לעופב תמייקתמ יאדוב (השעמ אבישח ותבשחמש) ה"בקה לש ונוצרו ותשקבו (*
"יתטמ לע ןשי ינא" 'יקזח רמאש הממ ריעהלו - .(וערזמ 'יה אוהש) אחישמ אכלמ דוד םע דחאתמו
.(ב ,חצק א"חז םג הארו .וט ,ד"פ םש .ל אתחיתפ ר"כיא)

.אכ ,אל 'ימרי (116

ל"עלש (113 הרעהבו) םינפב ראובמה פ"עו .םדאה לע םידיעמ "םדא לש וירבא"ש םש הגיגחו תינעת האר (117
םידיעמ םדא לש ותיב תורוקו םדא לש ותיב ינבא"ש שוריפה םע הז ךוותל שי ,ןוילעה ןוצר ללכב תוימשג הלגת
."םדאה לש ותמשנ" ,"םדאל ול ןיולמה תרשה יכאלמ" :תועיד 'ב דוע םש ואבוהש ,ריעהלו - ."וב

,גית ב"ח םיסרטנוק מ"הס .ךליאו 127 ע"ס םולש תרות תוחישה 'ס םג הארו .ב-א"צפ ז"לרת הככו ךשמה (118
.מ"כבו .ב

.(טע 'ע) ה"פרת םולשב הדפ ה"דב 'תנו אבוה .ת"רטע ולסכ ט"י ע"נדא ק"כ ירבד (119

.דועו .םש ז"וקתל ךלמ אסכ .ורפסל מ"קמה תמדקה הארו .ופוסב ו"ת ז"וקתה 'ל (120

.מ"כבו .ותלחתב בוט םש רתכב הספדנ - ט"שעבהד ק"הגא .ה ,זט ילשמ (121

.דועו .ךליאו 1119 'ע ד"ח ש"וקל הארו .283 'ע ו"טח .ךליאו 106 'ע י"ח .432 'ע ה"ח ש"וקל האר (122

.דועו .זיר 'ע .הר 'ע ק"גא צ"יול יטוקל .ט"פרת ('ב ליל) ולסכ ט"י תחיש האר (123

.א ,חפ תבש (124

ב ,טנשת ד"ח ד"וקל הארו .(ותלחתב "םוי םויה" .נ"שו ,טנר 'ע א"ח ולש שדוק תורגא) ע"נדא ק"כ בתכמ (125
.ךליאו

.ךליאו 112 ע"ס םולש תרות תוחישה 'ס (126

.דועו .ךליאו ד"נפ ש"קה רעש הניב ירמא הכוראב האר (127

.ב ,אכ תבש (128

.ךליאו זל ע"ס ח"ערת .חל 'ע ת"רזע מ"הס האר (129

.מ"כבו .ךליאו א ,גע וניזאה ת"וקל םג האר (130

.(םש י"שרפ הארו) ו-ה ,ב תישארב (131

.א ,ג תינעת (132

תדובע ד"ע) הטמל הלעמלמ הדובע - ונינעש ,ןסינמ ישילשה שדוח אוה ןויס שדוחש הזל םאתהב והזו (133
- (הבושתה תדובע ד"ע) הלעמל הטמלמ ךרדב הדובע - ונינעש ,ירשתמ ישילשה שדוח אוה ולסכו .(םיקידצה
.םש צ"יול יטוקל

.נ"שו .א ,זי ק"ב (134

.תואוקמ 'לה ףוס ם"במר (135

.(ב ,ונק) ח"עפב ש"מ ןיבהל ה"ד א"וק אינת .ט ,חכ א"הד (136

.ו"מפ ז"לרת הככו ךשמה - ז"הדא תרות (137

.ורפס םתוחו םויסב ם"במר .ט ,אי 'יעשי (138

.ג"ס וז הנש תודלות פ"שו תודלות 'פ 'ה ליל תוחיש הארו .בכר 'ע .הר 'ע שדוק-תורגא צ"יול יטוקל (139

.נ"שו .349 'ע ה"כח ש"וקל האר ,ןלהל אבהב (140

.דועו .א ,במק ג"חז האר (141

(- תעדה תריפסב) אוה ושודיח רקיע לבא ,תודיסחה תרותב הלודג הבחרה וניצמ קדצ-חמצה לצא םג (142
וליאו ,'וכ הלגנה תרות םע 'וכו ז"הדא ישורדב תודיסח ינינע לש ךוויתו האושהה ,תודיסחו הלגנד רוביחה
הארנכ ,ז"הדא ישורדב תואבומה תודוקנהב בחר רואיבו הלודג תובחרתה ,אוה יעצמאה ר"ומדא לש שודיחה
.לעופב

.טלש 'ע ק"גא צ"יול יטוקל - הלבקה ד"ע הזב רואיבה .79 'ע ד"שת תוחישה 'ס (143

.גכ ,בי האר 'פ (144

ורבדי ,קושב וידחי םישגפנ םיכרבא ינש רשאכש ונוצר יכ ,ומגתפ עודיכ ,םידיסחה לע ותלועפב שגדומ ןכו (145
ג"שת תוחישה 'סבו .(('ינשה) 'ה הרעה א"פ ב"ח "יבר תיב") קיתעו ךירא ןינעב ,(52 'ע א"שת תוחישה 'ס) תודיסח
תודיסח ודמליש הז לע ףסונ ,ונייה ."קופיס ךכמ ול 'יהי ,תועבצאה תשמחב ומכ רתכב וניבי םיכרבאש" :(13 'ע)
תומילשב רבחל הניבה חכב יכ - דיבש תוימשגה תועבצא 'ההב ומכ הזב וניביו ,קושב םג הזב ורבדי ,(לכשב)
.תוימשגו תוינחור ,םלועו (תוקלא) תודיסח

,ותדלוה םוי עודי אל דיגמה ברהל עגונבו] ש"הגחד 'א םויב קלתסנו לולא י"חב דלונש ט"שעבה כ"אשמ (146
יאלממ וניאישנ וניתוברב ןכו .תבט ד"כב קלתסנו לולא י"חב דלונש ז"הדאו ,[ולסכ ט"יב אוה ולש אלוליהה םויו
ר"ומדא ,ירשת ג"י-רייא 'ב - ש"רהמ ר"ומדא ,ןסינ ג"י-ה"ר ברע - צ"צה ר"ומדא :צ"מאהדא לש ומוקמ
.טבש ד"וי-זומת ב"י - ר"ומדא ח"ומ ק"כו ,ןסינ 'ב-ןושח 'כ - ע"נ (ב"שרוהמ)

- תלשלש ךייש אל הזבש) "רואמ" 'יחבב םהש דעו ,תחא תלשלשו ךשמה םה וניאישנ וניתוברש ןויכש ,רמול שיו
לש "ומוקמ אלממ" ארקנ אישנ לכש טרפבו) תחא תואיצמ םהש ונייה ,(א"ישת ולסכ 'ט ,אציו פ"ש תחיש האר
םגו ,"שדוקב ןילעמ" דצמ ולשמ הפסוהה לע ףסונ ,ולש הלעמהו םוקמה לכ אלממ אוהש ונייה ,וינפלש אישנה
יולגבש אלא ,םלוכב תכשמנ םיאישנהמ דחאב תומילשה ירה - (ורודלו ול תדחוימה אישנ לכ תדובע לש הפסוהה
איה וז הוצמש ,"יפט 'יב ריהז יוהד הוצמ"ד ןינעל עגונב עודיה ד"ע .םלוכל ךשמנ ונממו אוהה אישנב ז"ה
.תווצמה ראש םילוע י"עש "רעש"ה

תגיגח ,הז ירחאלש םינשב לבא .עודיכ ,"שער"ב הנושארה הנשב הלואגה וגגח אל תוקלתסהה ללגבש אלא (147
.ולש אלוליהה םויו תדלוהה םוי ,ולסכ 'ט תרחמל האב איהש טרפבו ,שערה לכב איה (ולסכ ד"ויב) הלואגה

.דועו .ג ,ב"יפ ר"ומש .וט אראו אמוחנת (148

.ב ,חפת ג"ח ד"וקל) תירבה םוי אוה ולסכ ט"יו ,*דיסח לש תדלוהה םוי אוה ולסכ ד"ויש ,םגתפה עודיכ (149
תוכוסה גחד 'א םוי ד"ע אוה ולסכ ד"ויש .(49 'ע) ד"שת ולסכ ט"י תחיש הארו .(ךליאו 799 'ע ג"ח ש"וקל הארו
.הרות תחמש ד"ע אוה ולסכ ט"יו
__________
.יעצמאה ר"ומדא לש תדלוהה םוי ,(ולסכ ד"וי ברע) ולסכ 'טל תוכיישהמ ריעהלו (*

.תבש 'לה שיר ח"וא ז"הדא ע"וש (150

.50 הרעה 254 'ע ב"יח ש"וקל הארו .דועו .ומוקמב בקעי לוק רודיס (151

.דועו .ב ,זכ תינעת (152

.(24 הרעה 1038 'ע ד"ח ש"וקל הארו .ד"פר יאמד ימלשורי) תבשב רקשמ וניא ץראה-םע ןכלו (153

ע"הא ע"וש כ"נ הארו .ט ,כ ורתי אתליכמ .ב ,א"יפ ר"ב) 'וכ תבשב םדא לש וינפ רוא המוד וניאש ל"זחמכו (154
.(ח"ס ב"סס

,לארשיה דיבש קפודב לודג יוניש שי ומויו תבש לילבש ,םיאפורה ימכח ילודג ןמ דחא ז"ע דיעהש ומכ" (155
,בלרת להקיו - הלואגהו אלוליההו תדלוהה םוי לעבל - םייח תרות) "'וכ הדיחיד 'ימצעה גנועה רוא תראה תמחמ
.(א

.ותלחתב תבש 'ע י"הק האר - דועו ,(ה ,א"יפ ר"ב .ב ,הס ןירדהנס) "חיכוי ןויטבמס"ש אהמ ןבומכ (156

.א ,ול חלשיו (157

.ךליאו טיר 'ע ג"חזל צ"יול יטוקלב 'תנו אבוה .ב ,דל ג"חז (158

.דועו .ג ,ג"יפ ר"קיו .א ,הע ב"ב .ב ,דל תוכרב האר (159

.א"עס ,ג תוכרב (160

'עמ הדשה תאפ ח"דש הארו .(ח"צס) ופוסב (ו"ח) מ"וח ס"תח ת"וש םג הארו .תור תליגמל ארונטרבה 'יפ (161
.דועו .'ע ללכ ף"לאה

.ג ,טכ אובת (162

.ב"עס ,גכ תוכמ (163

.ב ,עק א"חז (164

.ע"הקבו ח"ה ג"פ ה"ר ימלשורי האר (165

.א ,וכ הליגמ (166

.ולסכ חכ "םוי םויה" (167

.נ"שו .163 'ע א"ח ח"משת ש"הס האר (168

.א ,חצ ןירדהנס .גי ,ז לאינד (169

.ט ,ס 'יעשי (170

.א ,טכ הליגמ האר (171

.ח ,הכ המורת (172

.נ"שו ."לבבבש וניבר תיב הז טעמ שדקמ" ןינעב סרטנוק האר (173

.זי ,וט חלשב (174

.ב ,דנ אמוי (175
Back to "Dvar Malchus"