ה"ב
ב"נשת'ה ,אריו 'פ "תוכלמ רבד"

הלואגו חישמב רודח לכה - חישמד תולגתהה םג רבכ הנשי

הלענ רוא תכשמה הנינעש הלימ תוצמ םויק ירחא םהרבאל 'ה תולגתה *
הכבש ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא רופיסל רשקה * רתויב הטמל רתויב
םוי - ח"מ 'כ * ח"מ י"חל רשקה * 'ה הארנ אל וילאש לע ותודליב
תוקלא יוליג 'יהי זאש חישמה תאיבל תונכה * ע"נ ר"ומדא תדלוה
* דועו ח"מ שדוח ,ונתפוקתלו וז הנשל רשקה * "וילא אריו" -


ב"נשת'ה ןושח-רמ י"ח ,אריו פ"ש תוחישמ


'א קלח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ
'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס"בו


לארשימ א"ואכל (1הארוה ןושלמ הרות) תוארוה םה הרותה ינינע לכש ךכל ףסונש עודי .א
הרותה ינינעמ הארוההו דומילה לע תדחוימ השגדה שי ,םינמזה לכבו תומוקמה לכב
.הלוכ הנשה לכבו לע םיכשמנ ונממו ,3הז ןמזל דחוימב םיכיישה ,2עובשה תשרפבש

תוכיישה לע ףסונש ,רמול רבתסמ ,קוידה תילכתב םה הרותה ינינע לכש ןויכ :דועו תאז
ןירוק ובש - תבשה םויד תועיבקהמ הארוהו דומיל םג שי ,הז ןמזל עובשה תשרפד תיללכה
.שדוחה ימיב - הלוכ עובשה תשרפ רוביצב

הארוהו דומיל - םגו ,אריו תשרפמ הארוהו דומיל - שארל לכל :הז ק"שה םויל עגונבו
'ג ךות םג ה"ה ,ע"צמ ותלעמ לע ףסונש ,ןושחרמ י"ח םויב אריו תשרפ תבשד תועיבקהמ
ר"ומדא ק"כ לש תדלוהה םוי ,ןושחרמ ף"כל (4תחא תואיצמל םינינע המכב םיבשחנש) םימי
.ןמקלדכ ,5ע"נ (ב"שרוהמ)

:אריו תשרפל תוכיישב ןושחרמ ף"כד תדלוהה םוי לעב תודוא 6עודיה רופיסה םדקהבו .ב

ינפמ :ורמאב ,תוכבל ליחתהו ,אריו 'פ ק"שב צ"צה ונקז לא סנכנ ,םינש 'ה וא 'ד ןב ותויהב
ליגב טילחמ ,קידצ ידוהישכ :צ"צה והנעיו .הארנ וניא ונלו וניבא םהרבא לא 'ה הארנ המ
.וילא הארי 'הש אוה יואר ,ומצע תא לומל ךירצש םינש עשתו םיעשת

טילחמ הנש ט"צ ליגבש קידצ ידוהיל קר ךייש "'ה וילא אריו"ש ,הרואכל ,שיגדמ הז רופיס
"'ה וילא אריו"ד יוליגהל ךייש וניא (ליגרה ד"ע) קידצ וליפא ,רמולכ ,ומצע תא לומל ךירצש
,"עידי 8'יפטקמ ןיצוב ןיצוב" 7ל"זראמכ ,קידצ 'יה ותונטקב םגש ע"נדאל הנעמ הז 'יה ןכלש]
הארנש ומכ וילא הארנ וניא 'הש 'יכב ידכ דע ול תפכיא 'יהש ,ומצע הז רופיסמ םג ןבומכ
.ומצע תא לומל ךירצש טילחה הנש ט"צ ליגבש קידצ םא יכ ,[וניבא םהרבאל

עיגה אלש ימ םג ,לארשימ א"ואכל "'ה וילא אריו"מ הארוההו דומילה והמ :ןיבהל ךירצו
!?ומצע תא לומל טילחמ הנש ט"צ ליגבש קידצ וניאש כ"וכאעו ,(יולגבו לעופב) קידצ תגרדל

:9הלימה י"ע השענש "'ה וילא אריו"ד יוליגה תלעמב רואיבה םדקהב הז ראבל שיו .ג

יוליעל דעו ,רתוי הלענ ןפואב אוה הלימ תוצמ י"עו ירחאל "'ה וילא אריו"ד יוליגהש 10עודי
(א) :םיתשבו - 12הלימה ינפל (11ךל ךל 'פב) "םרבא לא 'ה אריו"ד יוליגה יבגל ,ךורע-ןיאבש
אגרדו ,(םיקלא םשמ הלעמלש) 'יוה םש יוליג ,"'יוה וילא אריו" ש"מכ - תוקלאה תגרדב
אריו" - םהרבאל תולגתההב (ב) ,14(ךל ךל 'פב רכזנש 'יוה םשמ הלעמל) 13'יוה םשב תילענ
רתויה יוליגהל "ילכ" השענש ,ולצא לבקתנו וילא הלגתנ הלענ רתויה יוליגהש - "'יוה וילא
.(15"דומעל חכ וב 'יה אל למ אלש דע" כ"אשמ) ותוימינפב רדחו ךשמנש הלענ

ה"בקה איצוה" ,"םויה םח" :"םויה םחכ 'וג בשוי אוהו" קוספה ךשמהב םג זמורמ הז ןינעו
אלל ,ומצע דצמ אוהש ומכ 17"'יוה שמש"ד יוליגה ףקותו לדוג לע הרומ - 16"הקתרנמ המח
איצוה") "םויה םח"ד הלענ רתויה יוליגהש - "בשוי אוה" כ"פעאו ;םיקלא םשד קתרנו ןגמה
.18תובשייתה לש ןפואב טלקנו לבקתנו הלגתנ ("הקתרנמ המח ה"בקה

השענ (תוימינפב תרדוחו הלגתמו תכשמנש תוקלאב רתוי תילענ אגרד) הז ןינעש םעטהו .ד
:ולא תווצק 'ב םנשי הלימ תוצמבש יפל - הלימ תוצמ י"ע

שלש ןהילע ותרכנ הרותה תווצמ לכ"ש ,19הרותה תווצמ לכמ הלעמל איה הלימ תוצמ
הדיחיה הוצמה) ה"ה ,הז םע דחיבו ,20"תותירב הרשע שלש ותרכנ הלימה לעו . . תותירב
,ונייה ,21"םלוע תירבל םכרשבב יתירב" ,שממ ימשגה ףוגב תרדוחו הלגתמו תכשמנ(ש
רשבב תרדוחו הלגתמ ,תירבה ע"והזש ,תעדו םעטמ הלעמלש ה"בקה םע תורשקתההש
.22ימשגה

,ףוגהד תוימשגהב קר אל) השודקה תכשמה תישענ הדי לעש ,הלימ תוצמב רתוי לודג שודיחו
י"ע ךל השירוהל" ,ץראה תירב םע הרושק הלימ תירב ,יכ - 23םלועהד תוימשגהב םג (אלא
,ןענכ ץרא ,תימשגה וזלה ץראהמ תושעל חכ-תניתנ הוהמ הלימ תוצמש ,ונייה ,24"וז הוצמ
ול הריד תישענ הלוכ ץראהש דעו ,25"הנוק ןוצר תושעל התצרש ץרא" ,"לארשי ץרא" 'יהתש
.'תי

:רתוי קמועב - רחא ןונגסב .ה

התכשמהו ,הרותה תווצמ לכמ הלעמל ,תוקלאב תילענ אגרד - הלימ תוצמבש תווצקה 'ב
י"ע אקודש ןויכ ,ז"בז םירושקו םייולת - םלועה תוימשגבו ףוגה רשבב ,הטמל התולגתהו
.תוקלאב תילענ אגרד הלגתמו תכשמנ הטמ הטמל תולגתההו הכשמהה

ול תויהל ה"בקה הוואתנש ינפמ אוה הלוכ האירבה תילכתש 26עודיה פ"ע - הזב הרבסההו
ךשמנש דע תולשלתשהה רדס לכב ךשמנ תוקלא יוליגש קר אל ,רמולכ ,םינותחתב הריד 'תי
תגרד ,יכ ,אקוד םינותחתב איה 'תי ול הרידהש ,הברדא אלא ,םינותחתב םג הלגתמו
שממ םצעה תולגתה וליאו ,םייוליגה 'יחב איה םינוילעה תומלועב תילגתמש תוקלאה
ול הריד תישענ םשש ,אקוד םינותחתב אוה ,'תי ותומצעו ותוהמ ,(םייוליגה 'יחבמ הלעמלש)
.27ותומצע לכב הב הלגתמש ,ותומצעל הריד ,'תי

- 29אתוחינב "הזה תיבה יכ ףא ךולכלכי אל םימשה ימשו םימשה הנה" 28בותכה ןושלבו
םא יכ ,תומצעה תולגתה ליכהל םילוכי םניא (םינוילעה תומלוע) "םימשה ימשו םימשה"ש
האצוי הרוא םשמ"ו ,ותומצעל הריד השענ ,תימשגה וזלה ץראבש שדקמה תיב ,"הזה תיבה"
.'תי ול הריד השענ ולוכ םלועהש ,30"םלועל

ימשגה (שי ,השענהו רצונהו ארבנה) שיב אוה יתימאה שיד יוליגה תומילשו רקיעש 31עודיכו
אוה ותואיצמש ה"ב ליצאמה לש ותומצעו ותוהמ" - יתימאה שי הלגתמו ךשמנ ובש ,אקוד
הליע םוש ילב שממ טלחומה ספאו ןיאמ שי אורבל ותלכיו וחכב ודבל אוה . . ותומצעמ
.32"הזה שיל תמדוק תרחא הביסו

(ותוימינפב תרדוחו הלגתמש תוקלאב תילענ אגרד) "'ה וילא אריו"ד ןינעהש ןבומ ז"פע .ו
:33לארשימ א"ואכב םג ונשי - הלימ תוצמ י"ע השענש

יוליעהש ,"םתורודל ךירחא ךערזו התא רומשת יתירב תא התאו" 34ביתכ הלימ תוצמב
,ךכ ידכ דעו ,תורודה לכ ףוס דע י"נב לכ לצא השענ "םלוע תירבל םכרשבב יתירב"ד
רמואהש הכלהב וניצמש יפכ ,לעופב הלימה ינפל םג הלימה םע הרושק י"נב לש םתואיצמש
,36"ומד יליהמד ןאמכ יליהמ אלד ג"עא" ,35"לארשי ילרעב רוסא םילוממ הנהנ ינאש םנוק"
.36"אימד אליהמד ןאמכ השא" ז"דעו

תוצמב . . השודקה וז שפנ תסינכ" - "'ה וילא אריו"ד יוליגה לארשימ א"ואכ לצא ונשי ז"יעו
:37"הלימ

,38"שממ לעממ הקלא קלח" - תוקלאב תילענ אגרד איה ,תיקלאה שפנ ,השודקה שפנ
.שממ הקלאד םצעהב ספותש ,39ולוכב ספות התא וקלחב ספות התאשכ םצעהו

רבדה לע ב"העב השענ ודי לעש ןינקל תכייש "הסיפת"ש ,"ספות" ןושלה קוידמ ריעהלו]
.[40שממ הקלאד םצעה לע לוכיבכ ב"העב השענו הנוקו ספות לארשימ א"ואכש ,ונייה ,הנקנה

ימשגה ףוגב (תוימינפב) תסנכנו תשבלתמ - "שממ לעממ הקלא קלח"ד תילענה אגרדהו
ףוגהד תויחה תתימאש דעו ,לארשימ א"ואכד (41"םלועה תומוא יפוגל ותוירמוחב המדנה")
,43"שודק ףוג" אוה לארשימ א"ואכד ימשגה ףוגה ,ןכלש ,42תיקלאה שפנמ איה ימשגה
.45ןוילעל המדא ש"ע ,(44"םדא ןייורק םתא") "םדא" ארקנו

לעופב אטבתמ ("הלימ תירבב השודקה שפנ תסינכ"ב "'ה וילא אריו"ד יוליגה) הז ןינעו .ז
:הזל תואמגודהמו - ותונטקב םג םדאה ייחבש םינינעה יטרפ לכב

םש שיש םיעדוי תוקונית וליפא ןכלו תולגתהב אוה רואמה"ש ,תוקלאב הרכהה - שארל לכל
עודיה רמאמהמ ןבומכ ,רתוי לודג יוליע שי םינטק לצאש ,הזמ הריתיו ,46"'וכ יוצמ הקלא
ינינעב הגשהו הנבהל ךייש וניאש ןויכש ,47"קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא" לארשיב לודג לש
.שממ 'תי ותומצעו ותוהמל איה ולש הלפתה יזא ,(םייוליגה 'יחב) תוריפסה

ומכ ,םיימשגה םינינעב םג אלא ,ה"בקהל הלפת ,םיינחור םינינעל עגונב קר אל - רקיעו דועו
ןמ הבויחש הכרבה) 48ןוזמה תכרבב םתוא םיכנחמש םינטק לצא םג שגדומכ ,'יתשו הליכא
,ימשגה ןוזמה לע ה"בקהל תודוהלו ךרבל םיכירצש םלכשב םיניבמש ןפואב (49הרותה
ימל" םלאשו ,הבר ינפל םתונטקב ובשיש אברו ייבא תודוא 50ארמגה רופיסב שגדומכ
ימשל יוחא אבר ,ביתי אכיה אנמחרו (םלאשו) אנמחרל 'יל ירמא" ,(ןוזמה תכרב) "ןיכרבמ
ןיצוב ןיצוב ישניא ירמאד ונייה" :ןינעה םויסבו) 51"אימש יפלכ יוחא ארבל קפנ ייבא ,אללט
.("עידי 'יפטקמ

עגונב םג אלא ,םרשבכ רשבו םד השענו םפוג תא 'יחמש ןוזמל עגונב קר אל - הזמ הריתיו
םג לארשימ א"ואכ לצא תרכינ התוביבחש] הזוזמ תוצמב שגדומכ ,תיבבש םיימשגה םיצפחל
,הזוזמה תא קשנל םתוא ךשומ םעבטש לארשי ידלי לצא שחומב םיאורש יפכ ,ותונטקב
תלחתהב טרפבו ,םויה ךשמב פ"מכו ,הזוזמה תא קשנל ידכ הלעמל םפוג תא םיהיבגמו
חתפבו תיבה חתפב התעיבק י"עש ,[הנישה םדוק ,םויה ףוסבו ,םתנשמ םמוקב ףכית ,םויה
,"דחא 'ה"ל םיכייש ולוכ תיבהו רדחה לכ ,רדחבש םיצפחה לכש רכינ ,תיבבש רדחו רדח לכד
הדליו דלי לכלש רתויב ןוכנו יאדכש פ"מכ רבודמכ] תיבבש הקדצ תפוקו שדוק-ירפסב ז"דעו
תיבה השענ ז"יעש ,[ול םיכיישה הקדצ תפוקו ('וכו רודיס שמוח) שדוק-ירפס ורדחב ויהי
יתנכשו שדקמ יל ושעו" 52ש"מכ ,שדקמה תיב תמגודו ןיעמ ,ח"מגו הלפת הרות תיב ולוכ
.יטרפה ותיבבו ,המינפ ושפנב ,53תחאו דחא לכ ךותב ,םכותב אלא רמאנ אל וכותב ,"םכותב

תיבה חתפב איה הזוזמהש ךכב שגדומכ - םלועה לכבו םלועב וקלחב םג ךשמנ תיבהמו
ץוחל תיבה ןמ אצוי םדאהש ז"יע טרפבו ,ץוחב םג התלועפש תורוהל ,54ץוחל ךומסה חפטבו
אציו סנכיש ןמז לכ" ,הזוזמה לש הנכותב רודח אוהשכ (55"ךאובו ךתאצ רמשי 'ה" ש"מכ)
ימלועלו םלועל דמועה רבד ןיאש עדיו . . ותבהא רוכזיו ה"בקה לש ומש םשה דוחיב עגפי
ץרא" ונממ תושעל םלועב וקלחב ותדובעב הז רידחמו ,56"םלועה רוצ תעידי אלא םימלוע
תניחבב השענ םלועה לכש דעו ,"לארשי ץרא (ל"וחב) ןאכ השע" 57עודיה םגתפהכ ,"לארשי
58שי" ת"ר "לארשי") הרותו לארשיל התוכייש יולגב רכינ הלוכ ץראבש ,"לארשי ץרא"
.'תי ול הריד תישענש ,(59"הרותל תויתוא אוביר םישש

ונלו וניבא םהרבא לא 'ה הארנ המ ינפמ ע"נדא תייכב ד"ע רופיסה ןכות ראבל שי ז"פע .ח
תא לומל ךירצש םינש עשתו םיעשת ליגב טילחמ ,קידצ ידוהישכ צ"צה הנעמו ,הארנ וניא
יוליגה) "'ה וילא אריו"ד תואיצמהל עגונב הניא ט"וקשהש - וילא הארי 'הש אוה יואר ,ומצע
:(לבקמה י"ע) יולגבו לעופב 'יארהל עגונב אלא ,(הלעמלמ

י"ע - לארשימ א"ואכב תמייק (60התארשהו הניכשה תעפוה) "'ה וילא אריו"ד תואיצמה
הרכה ולצא תישענ ז"יעו ,"שממ לעממ הקלא קלח" ,השודקה שפנ וב תסנכנ זאש ,הלימה
שודיחהו ;הכוראב ל"נכ ,םלועב וקלחבו םיימשגה וינינעב םג תרדוחו תכשמנש ,תוקלאב
יולגבו לעופב הארש ,'יאר לש ןפואב ולצא התיה "'ה וילא אריו"ד תואיצמהש - םהרבאב
.וב התארשהו וילא הניכשה תעפוה

וניא ונלש ,השוריפ ,"הארנ וניא ונלו וניבא םהרבא לא 'ה הארנ המ ינפמ" ע"נדא לש ותייכבו
."וילא 'ה אריו"ד תולגתהה תא הארנ ונא םגש ןפואב ,וניבא םהרבאל הארנש ומכ הארנ

ףאד - "הארנ וניא ונלו וניבא םהרבא לא 'ה הארנ המ ינפמ" ןושלה קויד קתמוי ז"פעו
ידכ דע) ותעיבתו ותנעט ,מ"מ ,ונילא סחיב וניבא םהרבא לש ותלעמ לדוג ןיבהו עדי יאדובש
ללוכ) ויתולעמו וינינע לכ םיכשמנ ,61לארשימ א"ואכד וניבא אוה םהרבאש ןויכש התיה ('יכב
וינבמ א"ואכל (ומצע לא לומל ךירצש טילחה הנש ט"צ ליגבש ז"יע האבש הלעמה םג
'הש ןפוא ותואב ,ןכל ,לכה שרוי ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמש ,תורודה לכ ףוס דע 62וירחא
אריו"ד תולגתהה תא הארנ ונא םגש ,ונייה ,ונל םג תוארהל ךירצ וניבא םהרבא לא הארנ
."'ה וילא

םיכירצ ,יולגבו לעופב "'ה וילא אריו"ד תולגתהה תא תוארל ידכש ,צ"צה ול בישה הז לעו
ותויהבש) ותדובע תלעמ לדוג דצמש ,םהרבאב ומכ ,לעופב הדובעה י"ע ךכל םייואר תויהל
יולגב האר ןכלו ,וילא הלגתי 'הש יואר 'יה (ומצע תא לומל ךירצש טילחה הנש ט"צ ןב
."'ה וילא אריו"ש

:לארשימ א"ואכ תדובעב "'ה וילא אריו"מ הארוהו דומילה םג ןבומ ז"פע .ט

וילא (רקיעבו םג) איה הנווכהש עדיל ךירצ ,"'ה וילא אריו" הרותב ארוקו דמול ידוהישכ
,וניבא םהרבא לש ונב ותויהל ,("וילא אריו" אלא ,"םהרבא לא אריו" רמאנ אל ירהש)
.הלימה ליבשב "'ה וילא אריו"ש וניבא םהרבא ומכ ,וניבא םהרבא לש ותירבב סנכנש

םידמלש יפכ - "'ה וילא אריו"ד תולגתהה תא תוארל הקושת וב תררועמ וז העידיו
ידכ דע ,"'ה וילא אריו"ד תולגתהה תא תוארל קקותשהל ךירצ ןטק דלי םגש 63ע"נדאמ
!'יכב

תויהל וב יולתה לכ השעי יאדוב ,"'ה וילא אריו"ד תולגתהה תא תוארל קקותשמש ןויכו
:הלימה ןינעב ותדובע י"ע - ךכל יואר

םירבא ח"מר לכ ,ףוגה תואיצמש - "םלוע תירבל םכרשבב יתירב" - ימשגה ופוגל עגונב
- םלועב וקלחל עגונבו ;"םלוע תירב" לש ןפואב תוקלאו השודקב הרודח ,םידיג ה"סשו
לארשי ץרא תיישעב הרודח םלועב וקלחב הלועפו הלועפ לכש - הלימה י"עש ץראה תשורי
.םלועב וקלחבש םינינעה יטרפ לכמ

עגונב ןהו ,ומצעב יוליגהל עגונב ןה ,"'ה וילא אריו"ד יוליגהל יואר ילכ השענ וז הדובע י"עו
.'תי ול הריד השענש ,ולוכ םלועה לכבו םלועב וקלחב יוליגהל

:ןושחרמ י"חב אריו תשרפד תועיבקהב רתוי שגדומ הז ןינעו .י

הקלא קלח" ,המשנה תויח ,64לארשימ א"ואכד יתימאה תויחה לע הרומ - (תויח ןושלמ) י"ח
.ימשגה ףוגה תא תויחהל האבו תכשמנש יפכ ,"שממ לעממ

ןידבועב םג (ףוגב תשבולמה המשנה תויח) תויחה יוליגו תכשמה לע הרומ - ןושחרמ י"חו
ירשת שדוח ירחאל הנשב ןושארה שדוחה) ןושחרמ שדוחמ לחה םיקסעתמ םהבש לוחד
ט"ל ,לוחד ןידבועב םג תוקלאו השודק רידחהלו ךישמהל תנמ לע ,(65"תודעומב הבורמ"ש
תמגודב ,'תי ול הריד ולוכ םלועהמ תושעל ידכ איה םהב תוקסעתההש רכינ 'יהיש ,תוכאלמ
.תוכאלמ ט"ל י"ע השענש שדקמהו ןכשמה

י"עש) "'ה וילא אריו"ד יוליגהש - ןושחרמ י"חל אריו תשרפד תוכיישהו רשקה ןבומ ז"פעו
ןידבועב תוקסעתההב םגו ,(י"ח) ףוגב תשבולמה המשנה תויחב הלגתמו רדוחו ךשמנ (הלימה
.תוקלא יוליג םהב רכינ 'יהיש ,(ןושחרמ) לוחד

(ף"כד רפסמה) םירשעו ,66רתכ ת"ר ף"כ - ןושחרמ ף"כל םיאב (םימי 'ג ךות) הזל ךשמהבו
וז אגרדו ,תוריפסה לכמ הלעמל ,תוקלאב תילענ יכה אגרד איה "רתכ"ש - 66רתכ אירטמיגב
הכשמההש - רתוי קמועבו .ןושחרמ שדוחבש לוחד ןידבועב תרדוחו הלגתמו תכשמנ
םצעה תולגתה םע הרושק ןושחרמ שדוחבש לוחד ןידבועב "'ה וילא אריו"ד תולגתההו
.(ף"כ) רתכה ע"והזש ,(ה"ס ל"נכ) הלעמלד

* * *

:ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגהל תוכיישבו רשקב הז לכב ףיסוהל שיו .אי

,67"ךירומ תא תואור ךיניע ויהו ךירומ דוע ףנכי אל"ש - הלואגה ידועיד םיירקיעה םינינעהמ
.תומילשה תילכתב "68'ה וילא אריו"ד ע"והזש

,ומצע "רשב"ה אלא ,"רשב יניע" קר אל) 69"'וג רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" :הזמ הריתיו
לכבש ,ןושחרמ י"חד ןינעה ןכות והזש - הלוכ האירבה לכב תוקלא יוליג 'יהיש ,("רשב לכ
.תוקלאד יתימאה (י"ח) תויחה רכינ 'יהי (ןושחרמ שדוחבש לוחד ןידבוע) םלועה ינינע

הלגתת אובל דיתעלש - תוכלמה ןינע םע רושקש ,רתכה 'יחב ,ןושחרמ ף"כל םג ךיישו
,"דעו םלועל ךולמי 'ה" 70ש"מכ ,(ןושחרמ) ולוכ םלועה לכב (ף"כ) ה"בקה לש ותוכלמ
.71"ולש הכולמה לכש אובל דיתעל"

,לארשימ א"ואכ לצא דימת תמייק "'ה וילא אריו"ד תואיצמהש (ח"ס) ליעל רומאה פ"עו
תומילשהל עגונב םג אוה ןכש רמול שי - תולגתהב 'יהת וז תואיצמש לועפל קר םיכירצו
:ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגבש "'ה וילא אריו"ד

הדיחיה 'יחבמ ץוצינ איהש ,הדיחיה 'יחב ,72חישמ תמשנמ ץוצינ שי לארשימ א"ואכבש עודי
,חישמ לש ומש ,74"בכוכ" םשב לארשימ א"ואכ ארקנ ןכלש ,73חישמ תמשנ איהש תיללכה
76ל"זראמכ - לארשימ םינטק לצא רתויב שגדומו .75"בקעימ בכוכ ךרד" וילע רמאנש
איה ,חישמ ץוצינ ,הדיחיה 'יחבש ,רמול שיו ."יחישמ" םיארקנ ןבר תיב לש תוקוניתש
םתרכה םג ןכלו) כ"כ תולגתהב םניא םיימינפה תוחכהש ןויכ ,תוקונית לצא רתוי תולגתהב
.(ז"ס ל"נכ ,'תי ותומצעב איה תוקלאב

- ה"בקה לש ותוחילש תא אלממ לארשימ א"ואכש ז"יע יולגבו לעופב השענ הז ןינעו
תדובע תישענ םהבש שפנה תוחכ רשע לע זמורש ,ד"וי תפסותב "חילש" תביתב םג זמורמכ
הלגתתש ,הדיחיה 'יחב ,ובש חישמ ץוצינה תא תולגל - 77"חישמ" אירטמיגב ,תוחילשה
חישמד תוצוצינה לכ ףוריצבש דעו ,םלועב וקלחבש םיימשגה וינינעבו ימשגה ופוגב רודחתו
לארשיב תוקלא יוליג 'יהי זאש ,ונקדצ חישמ ,יללכה חישמה אבו הלגתמ ,לארשי לכבש
.תומילשה תילכתב (ןושחרמ י"ח) םלועבו ("'ה וילא אריו")

קקותשהל ךירצ לארשימ א"ואכש - אריו תשרפמ הארוההו דומילה רקיע אוה הז ןינעבו
תויהל וב יולתה לכ תושעלו ,המילשהו תיתימאה הלואגב "'ה וילא אריו"ד יוליגהל רתויב
הלואגד בצמו דמעמהל םיאתמה ןפואב תישענ ולש הלועפו הלועפ לכש ז"יע ,ךכל יואר
.המילשהו תיתימאה

ף"כ לש תדחוימה ותלוגס התלגתנש - םינורחאה תורודב דחוימ יוליע ףסותינ הזבו .בי
תנשב) הז םויב ע"נדא תדלוהב (ןושחרמ י"ח אריו תשרפ תבשמ ךרבתמש) ןושחרמ
:79"רבוג ולזמ" ובש ,(78א"רתכ

'יפטקמ ןיצוב ןיצוב" ל"זראמכ ,ותונטקב רבכ וארש יפכ - ע"נדא לש םיירקיעה וינינעמ
תדחוימה תולדתשהה - 80לארשיב אישנל הנמתנש דעו לדגתנש ירחאל כ"וכאעו ,"עידי
שגדומכ ,לארשימ א"ואכ לצא (םג אלא ,81ומצעל עגונב קר אל) "'ה וילא אריו"ד ןינעהב
תרותו תילגנה הרות" הב םידמולש 83הבישי ,82םימימת יכמות תבישי דוסיב ולש שודיחהב
הריבסהלו הניבהל בוטה ןויעב" אוה תודיסחה תרות דומילש ןפואבו ,84"המימת תודיסחה
- 86"הלגנב ןינע םיניבמש ומכ וניבי תודיסחה"ש ,85"הרותבש אילגב תויגוסה דומילכ ומצעל
תרותב םיראבתמה תוקלא ינינעש ,"'ה וילא אריו"ד ןינעה (תמגודו ןיעמ) השענ ז"יעש
.לכשה יניע תייארב םיאב (88"ךיבא יקלא תא עד") 87תודיסחה

'יהי זאש ,89ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגל הנכהה יהוזש - רקיעה אוהו דועו
,"והיפ תוקישנמ ינקשי" 90ש"מכ ,תומילשה תילכתב (תוקלא תעידי) הרותה תוימינפ דומיל
,שממ "יתאמ" ,92"אצת יתאמ השדח הרות"ש ןויכ ,91"הפ לא הפ ונמע רובידה 'יהיש"
,הזמ הריתיו ,93"יתוא ועדי םלוכ יכ 'וג והער תא שיא דוע ודמלי אל"ש ןפואב 'יהי הדומילו
.תישוח 'יארב ,"ךירומ תא תואור ךיניע ויהו" ,"'ה וילא אריו" ,'יאר לש ןפואב

ותחישב ראובמכ - םימימת יכמות תבישי דוסיב ע"נדא לש ותלועפב שגדומ הז ןינע םגו
תיב ילייח" םה םימימת יכמות ידימלתש ,"דוד תיב תמחלמל אצויה לכ" ןינעב 94העודיה
ם"במרה ןושלבו ,95"ךחישמ תובקע ופרח רשא" ולא דגנ דוד תיב תמחלמל םיאצויש "דוד
םג זמורמכ ,"חצנ"ש דע "'ה תומחלמ םחלי" :96חישמה ךלמו תומחלמו םיכלמ תוכלהב
"ןמא"ש ,97"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב" - "ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד םיבותכה ךשמהב
אחישמ אכלמ דוד יוליגו תאיב השענ ז"יעש ,98המחלמב ןוחצנה לע הרומ (ןמא פ"ב כ"וכאעו)
.שממ לעופב

ובש ,דוד תיב ילייח וידימלתלו ע"נדאל 99ישילשה רוד - הז ונרודב הריתי השגדהבו .גי
דוד י"ע שממ לעופב הלואגה תא איבהל דוד תיב ילייח לש םתדובע תמלשנו תמייתסמ
רבכש ןיד אמלעב ותויח םייחב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכו ,אחישמ אכלמ
ירחאל כ"וכאעו ,אחישמ אכלמ דוד תלבקל םינכומ םידמועו ,הדובעה לכ המלשנו המייתסנ
'ה ןתנ"ש ןפואב ,הנש םיעברא ךשמב הצוח תונייעמה תצפהב דוד תיב ילייחד הדובעה ךשמה
.100"עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל םכל

,ט"פ רומזמ םע הרושקה ,ט"פה תנש םויס ירחאל - ק"ידצה תנשב רבכ םיאצמנ הז ונרודבו
ןוחצנה רמג ,"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב" ,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" ומתוחו ומויסש
םעונ יהיו" ומתוחו ומויסש ,ק"ידצ רומזמל תכיישה הפוקתה הליחתמו ,דוד תיב תמחלמד
י-נדא שדקמ" ,101דיתעלד שדקמה תיב לע יאקד ,"והננוכ ונידי השעמו 'וג ונילע וניקלא 'ה
.102"ךידי וננוכ

- "תואלפנ" :"לכב תואלפנ תנש אהת 'יה" ,ב"נשת'ה תנשב רבכ םיאצמנ ק"ידצה תנשבו
שיו ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" 103ש"מכ ,הדיתעה הלואגה תואלפנ לע יאק
ת"ר ,"ןח" תארקנש ,הרותה תוימינפ) אובל דיתעלד "השדח הרות"ה לע םג יאקש רמול
תואלפנ") "תואלפנ" לש ןפואב 'יהתש ("האלפנ המכח" םג ושוריפש ל"יו ,"הרתסנ המכח"
ש"מכ ,"לכ לכמ לכב" ,105"לכב תואלפנ"ו ;הזה םלועב הרותה דומיל יבגל (104"ךתרותמ
דיתעלד תומילשה יהוזש ,106"אבה םלועה ןיעמ הזה םלועב ה"בקה ןמיעטה"ש תובאה לצא
.אובל

תיתימאה הלואגל תוכיישה תשגדומ ובש ,אריו תשרפ תבשב רבכ םיאצמנ ב"נשת'ה תנשבו
י"חב ותועיבקו ,לארשימ א"ואכל "'ה וילא אריו"ד יוליגה תומילש 'יהי הבש המילשהו
םהב םיקסועש םלועה ינינע לכב יקלאה (י"ח) תויחה תולגתהו תכשמה לע הרומש ,ןושחרמ
ןמא םלועל 'ה ךורב ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד ןוחצנה ירחאל ותומילשש ,ןושחרמ שדוחב
'יחב ,107ןושחרמ ף"כל םימי 'ג ךותו ;(שדוחב י"ח םויד םילהת רועיש םתוחו םויסב) "ןמאו
.(א"יס ל"נכ) אובל דיתעל םלועה לכב ה"בקה לש ותוכלמ תולגתה לע הרומש ,רתכה

הריד 'תי ול תושעל םלועב הדובעל ןושארה שדוחה אוה ןושחרמ שדוחש ןויכש ,ףיסוהל שיו
ללוכ ,ןושחרמד רתכה ,ןושחרמ ף"כ ,אלימבו ,וירחאלש םישדחה םג ללוכ ה"ה ,םינותחתב
חבזמה תכונח ,הכונח ימיב ומויסש ,ולסכ שדוחד רתכה :וירחאלש םישדחהד רתכה םג
תרותב התלגתנש ,109הרותבש ןמש ,הרותה תוימינפ םע םג רושקש ,ןמשה סנו ,108שדקמהו
לע זמורש ,112"ףוגה ןמ הנהנ ףוגהש חרי" - 111תבט שדוחד רתכה ;110ולסכ שדוחב תודיסחה
,114טבש שדוחד רתכהו ;113ארבנה שי ,הטמלש ףוגהמ ,יתימאה שי ,הלעמלש ףוגהד האנהה
רשא ותדובעו ותרותו וישעמ 115לכ"ש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש אלוליהה םוי ובש ירישעהש
םישדחהד רתכה ןכו ;116"ץראה ברקב תועושי לעופו . . ריאמו הלגתמ . . וייח ימי לכ דבע
י"ע ישילשה ק"מהיב ןינב ,"והננוכ ונידי השעמ"ב 117ק"ידצה תנש לש המויסל דע ז"חאלש
(119"םלוע דע . . וינבלו ול . . תוכלמ רתכב הכז"ש) 118"דוד תיבמ ךלמ" ,חישמה ךלמה
םייקתנ רבכש ןויכ ,(ןושחרמ ף"כ ינפל) ןושחרמ י"חב ,שממ דימו ףכית - 120"שדקמה הנוב"ש
שדוחד הנבל שודיקב ונרמאש יפכ) "םכלמ דוד תאו םהיקלא 'ה תא ושקבו" 121ש"מ
.(124שממ לעופב םויקה לע הרומש ,123"ןמא" תפסותבו ,122ןושחרמ

:רקיעה אוהו דועו .די

(הדיחיה 'יחב) חישמ ץוצינב חישמ לש ותואיצמ תמייקש (א"יס) ליעל ראובמה לע ףסונ
לכב"ש עודיכ - (תיללכה הדיחי) וטושפכ חישמ לש ותואיצמ םג תמייק ,לארשימ א"ואכבש
ותקדצמ יוארה 'א" ,125"לארשיל חישמ תויהל יואר אוהש הדוהי ערזמ 'א דלונ רודו רוד
םיברעתמ ויה אל וליאו ,126"'וכ וחלשיו ת"ישה וילא הלגי ןמזה עיגישכלו ,לאוג תויהל
.שממ לעופב אבו הלגתמ 'יה ,'וכ םיבכעמו םיענומה םייוצר-יתלב םינינע

לכ ומלשנו ומייתסנ רבכש ,ונרודבש 127חישמ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תעדוה פ"עו
ולטבתנ (ג"יס ל"נכ) ולא ונימיב ,ירה ,ונקדצ חישמ ינפ תלבקל םינכומ םידמועו הדובעה ינינע
תולגתהה םג (אלא ,חישמד תואיצמה קר אל) הנשי ,ןכש ןויכו ,'וכ םיבוכיעהו תועינמה לכ
!שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ לבקל קר םיכירצ וישכעו ,חישמד

י"נבל עגונב ןה ,"'ה וילא אריו"ד תולגתהה לבקל קר םיכירצש - עובשה תשרפד ןונגסבו
עדיו" ש"מכ ,ימשגה 'ישעה םלועב ,שממ לעופב ,(ןושחרמ י"ח) םלועה לכל עגונב ןהו ,(וילא)
דיתעל"ש דעו ,"ותלעפ התא"ש רכינ 'יהי םלועבש רבד לכבש ,"ותלעפ התא יכ לועפ לכ
י"נבל עגונב כ"וכאעו ,129"קעזת ריקמ ןבא" ,םמודב םגו ,128"'וכ תחווצ הנאת אובל
.130"הז וניקלא הנה" םיקעוזו םיזירכמש

ותליכאב םג ללוכ ,הלואגו חישמ ינינעב םירודח תולועפה לכו םינינעה לכש ,ןבומ ,ןכש ןויכו
ירחאל םגש ךכ ידכ דע ,רמושמה ןייו רבה רושו ןתיולד הדועסל קקותשמש ,ותייתשו
וניאש ה"בקהל ןעוט ,אלימבו ,רמושמה ןייו רבה רושו ןתיולד הדועסל בער ראשנ הדועסה
ונחלוש לע ונבישוי ה"בקהש דע התתימאל 131"תכרבו תעבשו תלכאו"ד הוצמה םייקל לוכי
132ק"שה םויד הדועסהב - ותשקב ה"בקה אלממ דימו ףכיתו ,אובל דיתעלד הדועסהל
,אריו תשרפ (133ישילשה ק"מהיבו תישילשה הלואג םע הרושקה תישילש הדועס טרפבו)
תושעל ה"בקה דיתע ,למגיו דליה לדגיו (135אריו תשרפב) ביתכד יאמ" 134ל"זח תשרדכ
ול רמוא . . ןיתושו ןילכואש רחאל ,קחצי לש וערזל ודסח למגיש םויב םיקידצל הדועס
סוכ 136רמאנש ,ךרבל האנ ילו ךרבא ינא ןהל רמוא ,ךרבו (הכרב לש סוכ) לוט דודל (ה"בקה)
."ארקא 'ה םשבו אשא תועושי

ךלמה) הז הנה" ,137"הז רמואו ועבצאב הארמ" ,שממ לעופבו יולגב 'יהי הז לכש - רקיעהו
הנה"ו ,(139"רפע ינכוש וננרו וציקה") ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ הנהו ,138"אב (חישמה
תיתימאה הלואגה תחמש ,130"ותעושיב החמשנו הליגנ ול וניוק 'יוה הז 'וג הז וניקלא
."הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש" :'ילע םיכרבמ זאש שממ לעופבו יולגב המילשהו


__________
.דועו .ב ,גנ ג"חז .ח ,טי םילהתל ק"דר .ק"דרה םשב תישארב פ"ר א"וג האר (1

ןירוקו תוכוסה גח רחאש תבשב ןיליחתמ ,תחא הנשב הרותה תא ןימילשמש לארשי לכב טושפה גהנמה"כ (2
םויד רועישה - ג"יפר הלפת 'לה ם"במר) "'וכו םרבא לא 'ה רמאיו תישילשב ,תודלות הלא 'ינשב ,תישארב רדסב
.(הז ק"שה

.ןושח 'ב "םוי םויה") ןמז ותואב םידמולש עובשה תשרפ םע ,ןמזה םע תויחל םיכירצש עודיה םגתפהכ (3
ןתואל תוכייש שי ןלוכב . . הנשה לכ לש םידעומה" :,זצר) בשיו פ"ר כ"בשות קלח ה"לש הארו .(מ"כבו
."'וכ ןהב תולחש תוישרפה

.דועו .א"עס ,וק םיחספ (אמגודל) האר (4

.(ןושח ף"כ "םוי םויה" .6 'ע "רענל ךונח" סרטנוק) א"רתכ תנש (וז הנש תועיבקבכ) הרש ייח תשרפ ינשה םויב (5

.מ"כבו .ןושח 'ט "םוי םויה" (6

.א ,חמ תוכרב (7

."'וכ 'יפטקמ יסרגד תיאו . . ותונטקמ ,ולש ןקמ ,*'ינקמ" :י"שרפבו ,ארמגב ('יפטקמ) ה"כ (8
__________
.ךורעה תסריג ה"כו (*

'יה ןכיהמ ןכ יתישעש ילוליא ,הקלא הזחא ירשבמ . . ימצע יתלמש רחא םהרבא רמא" :ונתשרפ שיר ר"ב האר (9
.(33 הרעהב ןמקל וקתענ) ונתשרפ שיר ח"הואו ונרופס הארו ."ילע הלגנ ה"בקה

.ךליאו ב"עס ,זצ .א ,אצ .ךליאו ב"עס ,חפ א"חז האר (10

.א ,זי .ז ,בי (11

הליחתה הרות-ןתמל הנכההש ןויכ - הרות-ןתמ ינפלש בצמו דמעמה יבגל הרות-ןתמד הלעמה תמגודבו ד"ע (12
ירחאלש תווצמה תמגודבו ד"ע ,ץפח תטיקנ הב ךייש 'יה ת"מ ינפלש הדיחיה הוצמה ,וניבא םהרבאד הלימה י"ע
.(נ"שו .ךל ךל פ"ש תוחישמ סרטנוק האר) ז"נפלש תודעוותהב הכוראב רבודמכ ,הרות-ןתמ

'יארהמ עיגהש המ יכ רמול ןווכתנ ,וילא 'ה אריו רמא אלו 'ה וילא אריו ורמואב" :ונתשרפ שיר ח"הוא האר (13
."דבכנה םש 'יוה תניחב לכ אוה וילא

אריו פ"שד 'יוה וילא אריו ה"ד .ולרת 'ע ונתשרפ (ב ךרכ) צ"צהל ז"הואיב .ךליאו אפת 'ע ח"סקת מ"הס האר (14
.(ךליאו ע ע"ס) ת"רטע

.18 הרעה ןמקל הארו .ג ,זי ךל ךל י"שרפ (15

.פ"הע י"שרפ (16

.נ"שו .310 'ע ח"יח ש"וקל האר (17

."דמוע ינאו בשוי אוה לומנש וישכע" :ונתשרפ שיר ש"לי האר (18

ישארב איה הלימהש ,'יוה ת"סו הלימ ת"ר "המימשה ונל הלעי ימ" ש"מב זמורמכ - 'יוה םשמ הלעמלו (19
.(ךל ךל פ"ס א"ות) תובית יפוסב אוה 'יוה םשו ,תובית

.ב ,אל םירדנמ - הלימ 'לה ףוס ם"במר (20

.גי ,זי ךל ךל (21

:א ,דצ א"חזמ ריעהלו - ."הקלא הזחא ירשבמ . . ימצע יתלמש רחא" (9 הרעהבש) שרדמה ןושל קתמוי ז"פעו (22
."םכרשבב יתירב התיהו . . שממ ירשבמ . . הקלא הזחא ירשבמ"

ונרופס) "'וכ ותניכש עיפוה םש . . םהרבא לומנ םש יכ" ,"ארממ ינולאב 'ה וילא אריו" ש"מב םג שגדומו (23
.םוקמהב תרדוחו תכשמנו הרושק הניכשה תולגתהש ,ונייה ,(ונתשרפ שיר

.48 הרעה ןמקל הארו .ב ,םש י"שרפ (24

.ח ,ה"פ ר"ב (25

.מ"כבו .ו"לפר אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת האר (26

.נ"שו .אמר 'ע ב"ח טקולמ מ"הס האר (27

.זכ ,ח א"מ (28

.נ"שו .ךליאו 147 ע"ס א"כח ש"וקל האר (29

.דועו .ה"הס ד"פ תוכרב ימלשורי (30

.מ"כבו .ג ,גמ חלשב צ"מאהדאל ז"הואיב האר (31

.כ"ס ק"הגא אינת (32

יתרוכ לכל טפשמכ תירבב ומעל ותניכש ךרבתי ל-אה עיפוה . . 'ה וילא אריו" :ונתשרפ שיר ונרופס האר (33
אסכ ןיכהל וגהנ הז ליבשב ילואו ,םכיתורודל םכיניבו יניב ורמאכ ,ונב תירב לבקל ותניכש עיפוה . . תירב
,אשידק ומישר ד"וי ורשבב הלגנ זא םהרבא למש רחא" :ונתשרפ שיר ח"הוא 'יפבו ."המוקמבו הלימה תעב
אירש אשידק אמישר 'יב אירשד ןאמ לכו ל"זו (א"עס ,הצ א"ח) רהזה רמאמ אוהו ,'ה וילא אריו רמוא אוהו
.לארשימ א"ואכד הלימ תירב לכב ונשי "'ה וילא אריו"ד ןינעהש ןבומ הזמו ."אתניכש 'יב

.ט ,זי ךל ךל (34

.א ,זכ ז"ע .20 הרעהבש םירדנ (35

.םש ז"ע (36

.ד"סוס (ת"ודהמ) ח"וא ז"הדא ע"וש (37

.ב"פר אינת (38

.נ"שו .ז"טקס תופסוה ט"שכ (39

.(ב ,טנ מ"ב) "ינוחצנ ינב ינוחצנ" ,(ג"לפר ר"ומש) "המע יתרכמנ לוכיבכ יתרות םכל יתרכמ" - רבדל אמגוד (40

.ט"מפ אינת (41

.נ"שו .103 'ע י"ח ש"וקל .טיש ע"ס ו"נרת מ"הס האר (42

.דועו .37 הרעהבש ז"הדא ע"וש .ב"ער ,ע ג"חז האר (43

.א"ער ,אס תומבי (44

.ב ,אש .ב ,חסר .ב ,כ .א"ער ,ג ה"לש .ג"לפ ב"ח ח"כא רמאמ מ"שע (45

.ב"ער ,די ונתשרפ א"ות (46

.ח"פ הלפתה תוצמ שרש צ"צהל צ"מהסב אבוה .ז"נקס ש"בירה ת"וש (47

הנתנ תירב י"עש ,*ץראה תכרבב" ,"תירב הב רוכזיש ךירצ"ש - הלימ תירבל ןוזמה תכרבד תוכיישהמ ריעהל (48
.(י"שרפבו ב ,חמ תוכרב) "ךירוגמ ץרא תא ךירחא ךערזלו ךל יתתנו ,הלימ תשרפב םהרבאל
__________
ל"וחב םג ללוכ) ץראה תואיצמב םג (אלא ,ףוגה ןוזמב קר אל) השודקה תכשמהל תוכיישה םג תשגדומ הזבו (*
.(םינפב ןמקלדכ ,לארשי ץרא הנממ םישועש

.םש תוכרב (49

.א ,םש (50

אוה ימ ןיעדוי ןניאד ,ןיכרבמ ימל ועדי אל יתכאד רשפא ,אנמחרל 'יל ורמאש המ" :םש א"שרהמ ג"אדחבו (51
אללט ימשב הפב ןכ ורמאיש ימנ 'יל יגס הוה אל ךכלו ,ןכ רמול םברו םהיבא יפמ ודמל ךכד אלא ,אנמחר
ריפשו ,אוה המ הלעמ יפלכ ול וארהש דע ,אימשו אללט אוה המ ןיעדוי ןניאו ןכ רמול ודמל אמשד ,אימשבו
."ןיכרבמ ימל ןיעדוי

.ח ,הכ המורת (52

.דועו .א ,טס ה"לש .פ"הע ךישלא האר (53

.הפר ס"וס ד"וי ע"ושוט .ב"יה ו"פ הזוזמ 'לה ם"במר .ב"ער ,גל תוחנמ (54

.ב ,וסר .ב ,גסר ג"חז הארו .ח ,אכק םילהת (55

.ג"יה םש ם"במר (56

.הפת 'ע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא (57

."ימשגה שי"ד תואיצמהב תולגתההו הכשמהה לע זמורש - אקייד "שי" (58

.ופק ןפוא תוקומע הלגמ (59

.33 הרעהבש ח"הואהו ונרופסה ןושלכ (60

םהרבא יקלא וניתובא יקלאו וניקלא" - הושב הנשה תומי לכב הלפתו הלפת לכ תלחתהב םישיגדמש יפכ (61
."םהרבא ןגמ" םימתוחו ,"'וכ

."'וגו וירחא ותיב תאו וינב תא הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ" (טי ,חי) ונתשרפב בותכה ןושלכ (62

םג) ותגהנה תישענ ,לארשיב אישנ תויהל יוארו ןכומ 'יה ,"עידי 'יפטקמ ןיצוב ןיצוב" ,ותונטקמ רבכש ןויכד (63
.םינטקה ךוניחב י"נב לכל הארוה (ותונטקב

האר) הנבלל ןינומו הנבלל ןימודש לארשיד תויחה לע הרומ ז"ה ,הנבלה ךלהמ םע רושקש ,שדוחב י"ח טרפבו (64
.(דועו .ךליאו ב"עס ,ד תישארב ת"הוא .ג ,ו"פ ר"ב .א ,טכ הכוס

.ב"ס ב"צתס ח"וא ז"הדא ע"וש (65

.מ"כבו .ג ,הל ש"הש ת"וקל (66

.ו"לפ אינת הארו .כ ,ל 'יעשי (67

ה"בקה אובל דיתעל" (נ"שו .ב"עס ,ח םירדנ) ל"זראמכ - "םויה םחכ" ,בותכה םויסו ךשמהב םג זמורמו (68
לכב "'יוה שמש"ד יוליגה תומילש 'יהיש ,"הב ןיאפרתמ ("םיקידצ םלוכ ךמעו") םיקידצ הקתרנמ המח איצומ
.ףוגה תומילשו תאופר לעופש דעו ,ימשגה ףוגב לבקתיו ךשמויש ןפואבו ,ףקותה

.םש אינת הארו .ה ,מ 'יעשי (69

.חי ,וט חלשב (70

.זי ,םש י"שרפ (71

.סחניפ פ"ס םיניע רואמ (72

.דועו .ב ,סר ג"חזלו .ב ,מ ב"חזל ז"מר (73

.ו"ה ד"פ ש"עמ ימלשורי האר (74

.ה"ה ד"פ תינעת ימלשורי הארו .זי ,דכ קלב (75

.ב ,טיק תבש (76

.דועו .ךליאו 358 'ע ט"כח ש"וקל האר (77

.(8 'ע "רענל ךונח" סרטנוק) האלע ארתכל זמור אוהש ,ן"יפכ ינש הזב שיש (78

.םש ע"הקבו ,ח"ה ג"פ ה"ר ימלשורי (79

רשעו האמה תנש הליחתה וז הנשבש - *ג"מרת ירשת ג"יב ,ש"רהמ ר"ומדא ,ויבא תוקלתסה ירחאל (80
.ותואישנ תלחתהל
__________
סרטנוק) ךל ונתי רתכ ה"ד אוה (ג"מרת תוכוסה גחד 'ב לילב) םיברב רמאש ןושארה רמאמהש ריעהלו (*
.(11 'ע "רענל ךונח"

ש"הס האר) "ויתיוה ויתעדי" יזא ,"הרות יטוקל" דמולו ורדחב בשוי רשאכש עודיה ומגתפב םג שגדומכ (81
.(85 'ע ה"שת .63 'ע ג"שת .26 'ע ת"ש'ה

א ,זי ךל ךל) הלימה י"ע ,"םימת 'יהו ינפל ךלהתה" ש"מכ - הלימ תוצמל "םימת"ד תוכיישהמ ריעהל (82
.(י"שרפבו

.תובשייתה לש ןפואב אוה ,הרותה תוימינפב םג ,הרותב קסעהש ,ונייה ,"הרותב קסועו בשוי" ןושלמ (83

.דועו .הכ 'ע א"ח "םימתה" - ט"נרת ת"חמש ליל תחיש (84

.גכ 'ע םש (85

.דכ 'ע םש (86

ארקנש דעו ,הגשהו הנבהב רואיבה תבחרה רתויב שגדומו טלוב םהבש ,ולש תודיסחה ירמאמב טרפבו (87
א"שנת ש"הס םג הארו .א ,וצק ב"ח ד"וקל) "תודיסחה תרות לש ם"במרה" ראותב םינושארה םידיסח י"ע
.(117-18 'ע א"ח

.דועו .ב ,ונק א"וק אינת הארו .ט ,חכ א"הד (88

.מ"כבו .ותלחתב ט"שכ - העודיה ט"שעבהד ק"הגא האר (89

.י"שרפבו ב ,א ש"הש (90

.פ"הע רומה רורצ (91

.ג ,ג"יפ ר"קיו .ד ,אנ 'יעשי (92

.גל ,אל 'ימרי (93

.ךליאו 141 ע"ס ב"שת ש"הס .ךליאו ב ,זפשת ד"ח ד"וקל - א"סרת ת"חמש תחיש (94

.בנ ,טפ םילהת (95

.א"יפס (96

.גנ ,םש (97

.נ"שו .הפוסב ריזנ האר (98

ךיפמ ושומי אל" ,,ג"ספ ר"ב .ח"מ ו"פ תובא הארו .ו ,זי ילשמ) "םינב ינב םינקז תרטע" ש"ממ ריעהל (99
.,הפ מ"ב הארו .אכ ,טנ 'יעשי) "םלוע דעו התעמ 'וג ךערז ערז יפמו ךערז יפמו

.ג ,טכ אובת (100

.פ"הע םילהת שרדמ (101

.זי ,וט חלשב (102

.וט ,ז הכימ (103

.חי ,טיק םילהת (104

.הרותה תוימינפל "תואלפנ"ד תוכיישה רתוי שגדומ הזבש ,הניב תואלפנ ,הניב ת"ר םג אוה 'בהש ,ריעהלו (105

.ךליאו ב"עס ,זט ב"ב (106

וז הנשל םיאתמה םילהת רומזמבו ,תדלוהה םוי לעבד ב"לקה תנש הליחתמ וז הנש ןושחרמ ף"כבש ,ריעהל (107
ןרק חימצא םש" ,"'וג הנממ בושי אל תמא דודל 'ה עבשנ" :דוד תוכלמד תויחצנה לע ה"בקה תעובש ד"ע רבודמ
בשומל הוא ןויצב 'ה רחב יכ" ,"'וג ךתחונמל 'ה המוק" :ק"מהיבד תויחצנה ד"ע ןכו ,"יחישמל רנ יתכרע דודל
."דע ידע יתחונמ תאז" ,"ול

דחא דע לפוקמ השעו ןכשמה תכאלמ רמגנ ולסכב ה"כב"ש (דפק זמר א"מ ש"לי) שרדמב ש"ממ ריעהל (108
תכונח ,ה"בקה ול םלש המ ,םלשל ילע ה"בקה רמא ,הכאלמה וב הרמגש ולסכ דיספה התעמו . . ןסינב
ה"בקה דיתע (וירחאלש ירשת שדוחל דע חתפנ אלו ןושאר תיב ןינב םלשנ ובש) ןושחרמ ןכו" :םייסמו ,"יאנומשח
.ןושחרמ שדוחב 'יהתש ישילשה ק"מהיב תכונחב - "ול םלשל

הזה םוקמה תא ול האריו רחבי 'ה" ,"הארי 'ה רהב" רמאנ המויסבש - אריו תשרפל תוכיישהמ םג ריעהלו
.(י"שרפבו די ,בכ) "תונברק ןאכ בירקהלו ותניכש וב תורשהל

.דועו .ךליאו ד"נפ ש"קה רעש ב"מא הכוראב האר (109

.תודיסחל ה"ר ,ולסכ ט"יד הלואגה המלשנ ובש ,ולסכ ף"כ דחוימבו ללוכ (110

ךלמ תוכלהב אוה ולש תוכלהה רפס םתוחו םויסש ,ל"ז ם"במרהד אלוליהה םוי אוה וב ף"כש ,ריעהלו (111
.חישמה

.א ,גי הליגמ (112

.ךליאו 382 'ע ו"טח ש"וקל האר (113

.תוריפס רשעמ הלעמלש רתכה 'יחב םע רושקש - ("שדוח רשע יתשע") א"יה שדוח (114

.ח"כו-ך"זס ק"הגא אינת (115

.ובש ירישעד תומילשהו יוליעהל (םלש רפסמ) םימי רשע ומלשנ וב ף"כבו (116

.(114 הרעה ל"נכ) רתכה 'יחב םע רושקש ,םוי רשע יתשע םויב - ןסינ שדוחד רתכהב (117

.א"יפס םיכלמ 'לה ם"במר (118

.ז"ה א"פ םש (119

.א"יפר םש (120

.ה ,ג עשוה (121

.ךליאו י"ס חנ פ"ש תחישמ סרטנוק האר (122

.(ךליאו ב"עס ,יק ןירדהנס .76 הרעהבש תבש) "ןמאנ ךלמ ל-א" ת"ר (123

.םש ןירדהנסל א"שרהמ ג"אדח האר (124

.תור תליגמל ארונטרבה 'יפ (125

.דועו .'ע ללכ ף"לאה 'עמ הדשה תאפ ח"דש הארו .(ח"צס) ופוסב (ו"ח) מ"וח ס"תח ת"וש האר (126

הדפ ה"ד האר) רודבש י"שנ לכ תא ללוכש ,רודה אישנ לש ותמשנב הלגתמו הריאמש ,תיללכה הדיחי (127
.(ב"יפ צ"מאהדאל הבושת ירעשב םולשב

.ופוסב גע רומזמ םילהת שרדמ (128

.אי ,ב קוקבח (129

.הפוסב תינעת הארו .ט ,הכ 'יעשי (130

.ד"וי ,ח בקע (131

ריע םילשורי ןינבבו ךריע ןויצ תמחנב . . ונארהו" (*תבשה םויד) ןוזמה תכרבב ש"מכ ,הלואגהל תכיישש (132
."םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םויל ונליחני אוה ןמחרה" ,"ךשדק
__________
.(48 הרעהבש תוכרב) םוי לכבש ןוזמה תכרב "םילשורי הנובב דוד תיב תוכלמ" תרכזהד בויחה לע ףסונ (*

.נ"שו .ךליאו 84 'ע א"כח ש"וקל האר (133

.ב ,טיק םיחספ (134

.ח ,אכ (135

.גי ,זטק םילהת (136

.ב ,וט חלשב י"שרפ .ג"כפס ר"ומש .םש תינעת האר (137

.פ"הע ר"שהשבו ח ,ב ש"הש (138

.טי ,וכ 'יעשי (139
Back to "Dvar Malchus"