ה"ב
ב"נשת'ה ,חנ 'פ "תוכלמ רבד"

הלואגה זוריזל הנבל שודיק - חישמב אלא יולת רבדה ןיא

* (ירשת שדוח ירחא) "הנשה ימי"ד עובשב הנושארה תבשה - חנ פ"ש *
דחוימבו ,הז עובשד הדובעה לע קדצ ןובשח ןמז * חנ 'פל רשקה
םהש הנבלה שודיקב רודיהו תוריהז * הלואגה זוריזל רשקב
* התומכ שדחתהל םידיתע


ב"נשת'ה ןושח-רמ 'ד ,חנ פ"ש תוחישמ


'א קלח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ
'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס"בו


תששד הדובעה תמלשנ הבש הנושארה תבשה התויהל ,תיללכ תבש איה חנ תשרפ תבש .א
רקיע הליחתמ ז"חאלש ,ירשת שדוח ידעומ םתוחו םויס) תישארב תבש ירחאלש השעמה ימי
,החונמ ןושלמ ,"חנ" :השרפה םשב שגדומכ - (םאבצ לכו ץראו םימש ,םלועב הדובעה
יעיבשה םויב תובשיו 2ש"מכו ,ותכאלממ תבושה םדאכ התיבש תניחב אוהש ,אחורד 1אחיינ"
.תבשה םוי לש ונינע תוללכ שגדומ השרפה םשבש ,ונייה ,3"האעיבש אמויב חנו ומוגרתו

:הזב הרבסההו

טלעטש'מ יוו" 4וניאישנ וניתובר םגתפכ ,תיללכ תבש איה "תישארב תבש"ש ךכל םימעטהמ
ןויכ - (הנשה לכב תכשמנ תישארב תבשד הגהנהה) "ראי ץנאג א טייג יוזא תישארב תבש ךיז
םילולכ ובש ,םלועב לעופב הדובעל ןושארה עובשה ימי לכ ,5"ןימוי והלוכ ןיכרבתמ 'ינימ"ש
העבש םתוא םינשנו םירזוח עובש לכב ירהש ,6הנשה ךשמבש תועובשה לכד עובשה ימי םג
.ןמזה ךשמה לכ םיללוכה ףקיהה ימי תעבש ,7תבשה םוי דע ןושאר םוימ ,םימי

הדובעה תמלשנ הבש הנושארה תבשה התויהל - תיללכ תבש איה "חנ תבש" םגש ןבומ הזמו
לכ ללוכש ,ןושארה עובשד (8"םאבצ לכו ץראהו םימשה ולוכיו") השעמה ימי תששד
אחיינ" ,"חנ" ,החונמ ונינעש תבשה ןינע תוללכ הב שגדומ ןכלו ,6הנשה ךשמבש תועובשה
."ותכאלממ תבושה םדאכ התיבש . . אחורד

תבשו ,"חכב" איהש יפכ (הנשה לכב) עובשה ימי לכד הדובעה תללוכ תישארב תבשש ,אצמנו
"ןחובה ןבא" הוהמו תללוכ (השעמה ימי תשש ךשמב לעופב הדובעה ירחאל) חנ תשרפ
."9לעופב" איהש יפכ (הנשה לכב) עובשה ימי לכד הדובעל

10:עובשה תשרפ לש הנכותל םג תוכיישהו רשקה ראבל שיו .ב

תשרפבש הלעמהו הפסוהה תשגדומ םהבש) חנו תישארב תוישרפל םיפתושמה םינינעהמ
לכ ללוכש ,ןושארה עובשד (8"םאבצ לכו ץראהו םימשה ולוכיו") השעמה ימי תששד
אחיינ" ,"חנ" ,החונמ ונינעש תבשה ןינע תוללכ הב שגדומ ןכלו ,6הנשה ךשמבש תועובשה
."ותכאלממ תבושה םדאכ התיבש . . אחורד

תבשו ,"חכב" איהש יפכ (הנשה לכב) עובשה ימי לכד הדובעה תללוכ תישארב תבשש ,אצמנו
"ןחובה ןבא" הוהמו תללוכ (השעמה ימי תשש ךשמב לעופב הדובעה ירחאל) חנ תשרפ
."9לעופב" איהש יפכ (הנשה לכב) עובשה ימי לכד הדובעל

10:עובשה תשרפ לש הנכותל םג תוכיישהו רשקה ראבל שיו .ב

תשרפבש הלעמהו הפסוהה תשגדומ םהבש) חנו תישארב תוישרפל םיפתושמה םינינעהמ
תאירב תודוא רפוסמ תישארב תשרפב :םלועה םויקו תאירב - (תישארב תשרפ יבגל חנ
ץראהו םימשה תודלות הלא" ,11"ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב תישארב" ,םלועה
ימי לכ דוע" ,םלועה םויק לע (13העובשהו) החטבהה תודוא רפוסמ חנ תשרפבו ,12"םארבהב
תא םלוע תורודל 'וג םכיניבו יניב ןתונ ינא רשא תירבה תוא תאז" ,14"ותובשי אל 'וגו ץראה
.15"ץראה ןיבו יניב תירב תואל התיהו ןנעב יתתנ יתשק

לע םלוע") םלועה תומילש תודוא רבודמ תישארב תשרפבש - 16םהיניבש םיקוליחהמו
יפכ ותגרדממ דרוי םלועהשכ ,ןכלו ,ה"בקה י"ע ותאירב דצמ אוהש יפכ (17"ארבנ ואולימ
יכ 'ה אריו" תישארב פ"סב רפוסמכ ,םלועה םויק תויהל לוכי אל ה"בקה ןוצר דצמ ל"צש
תודוא רבודמ חנ תשרפבו ;"'וגו החמא 'ה רמאיו 'וג 'ה םחניו 'וג ץראב םדאה תער הבר
י"ע) םלועה ךוכיזו רוריבל חכ ןתינ דורי בצמב םגש ,ומצע דצמ אוהש יפכ םלועה תומילש
(םלועל ןודבאו ךשוח איבהל ינפל הבשחמב הלעתשכ) ץראה לע ןנע יננעב" ,ןכלו ,(הבושתה
,19חנ םע תירב תתירכה ע"והש ,18"'וג םלוע תירב רוכזל 'יתיארו 'וג ןנעב תשקה התארנו
,"אחורד אחיינ" השענ ,ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה םלועה ךוכיזו רוריבב ותדובע י"עש
.20םינותחתב הריד 'תי ול תויהל ה"בקה הואתנש ,םלועה תאירבב ה"בקה לש ונוצר םלשנש

הנווכה דצמ אוהש יפכ םלועה בצמו דמעמ רקיעב שגדומ תישארב תשרפב :רחא ןונגסבו
תדובע דצמ אוהש יפכ םלועה בצמו דמעמ רקיעב שגדומ חנ תשרפבו ,("חכב") הנוילעה
הדיריה תילכתל דעו) ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה םלועב םגש ,("לעופב") םדאה
שדח םלוע" - (22הרהטל דעו) ךוכיזו רוריב לש בצמו דמעמ השענ ,(21"סמח ץראה האלמ"ד
.23"האר

דמעמה יבגל רתוי לודג יוליע ףסותינ (חנ תשרפב) לעופב הדובעה י"עש - רתוי קמועבו .ג
תודוא תישארב תשרפ לש המתוחו המויסב זמורמכ ,(תישארב תשרפב) האירבה דצמש בצמו
:"'יוה יניעב ןח אצמ חנו" ,חנ לש ותלעמ

םיקלא םימעפ ב"ל ,"ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב תישארב" ביתכ םלועה תאירבב
תלוכיה לעב" ושוריפש ,םיקלא םש י"ע איה םלועה תאירבש ןויכ - 24תישארב השעמב רמאנ
אירטמיגב "םיקלא" ,םלועל תכיישה תוקלאה תגרד לע יאקש ,25"םלוכ תוחכה לעבו
.26"עבטה"

'יוה םשש ןפואב ז"ה - "םימשו ץרא םיקלא 'יוה תושע םויב" השרפה ךשמהב נ"שמ םגו
,(27הוהמ ןושל 'יוה) 'יוה םשמ אוה תווהתהה חכש ףאש ,ונייה ,םיקלא םשב םלעתמו שבלתמ
חכ) 'יוה םש ,ןכלו ,םיקלא םשב 'יוה םשד תושבלתהה י"ע איה לעופב תווהתהה ,מ"מ
.דבלב םיקלא םשמ אוה יוליגהו ,םיארבנהב הלגתמ וניא (תווהתהה

י"ע ארבנש) םלועב הלגתמ ז"יעש - "'יוה יניעב ןח אצמ"ש - חנד הדובעה י"עש שודיחהו
יפכ םלועה תואיצמבש ,ונייה ,28םלועהמ הלעמלש 'יוה םש (םיקלא םש(ב תושבלתהה)
יולגב רכינש דעו ,("םלועל 'יוה תמאו" 29ש"מכ) 'יוה םש הלגתמ םיקלא םש י"ע ארבנש
ז"יע ,'יוה םש ותתימאל אוה (םיקלא) רתסההו םוצמצה םגש ,30"םיקלאה אוה 'יוה"ש
תכשמנ זאו ,םיקלא םש י"ע ארבנש םלועה תואיצמב רדוחו הלגתמ 'יוה םשד יוליגהש
,יוליע רחא יוליעב ךלוהו ףיסומו ,(אליעלד 'יוה) 31'יוה םשב רתוי תילענ אגרד הלגתמו
םויד הליענ תלפת םתוחו םויסב םירמואש םיקלאה אוה 'יוה םימעפ 'ז ןינעב ראובמכ
.32םירופיכה

לש הנכותב זמורמ ('יוה םש הלגתמ םיקלא םשב ארבנש םלועבש) הז ןינעש ,רמול שיו .ד
:"ןנעב יתתנ יתשק תא"ד תירבהו ,"ותובשי אל"ד ןפואב םלועה םויק תודוא חנ תשרפ

ומכ ,קספהו יוניש אלל ידימת ןפואב םלועה תגהנהבש 33מ"כב ראובמכ - "ותובשי אל"
חכ הלגתמו רכינ ,("ותובשי אל") ידימתה םבוביסב םילגלגה לכו םיבכוכהו חריהו שמשה
ל"צ םלועהד הלבגההו הדידמה דצמש ןויכ) םלועהד הלבגההו הדידמהמ הלעמלש ףוס-ןיאה
.34"יתינש אל 'יוה ינא" - (קספהו יוניש

ןנעה םגש ,ונייה ,ןנעהב שמשה ינרק תופקתשהמ איה "תשק"הש - "ןנעב יתתנ יתשק תא"ו
שמש"ד רואה וב ףקתשמש דע ךכוזמ השענ (35"ץראה ןמ הלעי דאו") ץראה ןמ הלועה
.36"'יוה

תירבה תוא תאז" ש"מכ ,תשקה י"ע שגדומ םלועה םויקש ,ז"לז םירושק ולא םינינע 'בו
רשב לכ" לש ותואיצמבש זמורמ הזבש - "ץראה לע רשא רשב לכ ןיבו יניב יתומיקה רשא
,הוהמ ןושלמ ,'יוה םש ע"והזש ,ותוא הוהמו 'יחמש לעופה חכ הלגתמו רכינ "ץראה לע רשא
תומצעה חכל דעו ,37םצעה םש ,27דחאכ 'יהיו הוה 'יה ,םלועהמ הלעמלש 'יוה םשל דעו
וניאו ותומצעמ אוה ותואיצמש ה"ב ליצאמה לש ותומצעו ותוהמ"מ ,שיל ןיאמ תווהתהבש
ספאו ןיאמ שי אורבל ותלכיו וחכב ודבל אוה ןכלו ו"ח ול המדקש הליע הזיאמ לולע
.39יתימאה שיה איה ותואיצמש ימשגה שיהב רכינש ,38"שממ טלחומה

תלחתהבש בצמו דמעמה יבגל (חנ תשרפ) לעופב הדובעה י"ע השענש יוליעהש ,ףיסוהל שיו .ה
תבשד החנמ תלפתב אורקל ןיליחתמש ךל ךל תשרפב זמורמ - (תישארב תשרפ) האירבה
:םלועב הדובעל ןושארה עובשהד ףקיהה ימי תעבש םויסב ,חנ תשרפ

דעו ,40םדוקה (ובצמו ודמעמ) ומוקמל ךורע-ןיאב איהש תיתימא הכילה לע הרומ "ךל ךל"
.41"ךמצעב ךתוא הלגאו הארא" ,"ךארא רשא" 'יפהכ ,תיתימאה ותלעמ תילגתמ ז"יעש

א"ואכ לש תיתימאה ותואיצמ הלגתמ ןותחתה םלועב לעופב הדובעה י"עש - הזב ןינעהו
אלו ,תוקלא םע דחואמו רושק ה"ה (דורי םלועב ותויהב םג) בצמו דמעמ לכבש ,לארשימ
.םלועב תוקלא הלגמו ךישממו םלועה תא ךכזמו ררבמ ותדובע י"עש אלא דוע

ןינעה תתימא הלגתמש ,(לוכיבכ) תוקלאה תגרדב םג הכילהה ןינע השענ ז"יעש ,רמול שיו
ותואיצמ ,םלועה תאירב םע רושקש םיקלא םש םגש ,"םיקלאה אוה 'יוה"ש - 'יוה תודחאד
.42םלועהמ הלעמלש 'יוה םש איה תיתימאה

*

,לעופב איהש יפכ הלוכ הנשה לכד הדובעה הלולכ חנ תשרפד עובשבש ליעל רומאה פ"ע .ו
הנשהד לעופב הדובעה לש קדצ-ןובשחל םיאתמה ןמזה אוה חנ תשרפ ק"שה םויש ,ןבומ
םוידו השעמה ימי תששד הדובעה ינינע יטרפ לכ ןוחבל - 43הכותב רבכ םיאצמנש השדחה
הדובעה ינינע לכ םילשהלו ןקתל תנמ לע ,(הנשה לכד עובשה ימי לכ םיללוכה) 44תבשה
.תומילשה תילכתב לעופב

ל"צ ,לעופב הדובעה לש ןושארה עובשה לע חנ תשרפ תבשב קדצ-ןובשחה תיישעש ,רמול שיו
תוקלאה תגרד םלועב תולגל התילכתו הרקיעש - לעופב הדובעה לש הנכותל םיאתמה ןפואב
."םיקלאה אוה 'יוה" ,םלועהמ הלעמלש

הבוש" - (קדצ-ןובשחה תמדקה ירחאל) 45הבושתה תדובעב םג שגדומ הז ןינעש ,ריעהלו
תומילשל דעו ,47ךיקלא השענ 'יוהש ןפואב איה הבושתהש ,"46ךיקלא 'יוה דע לארשי
השענ ,ךכל םאתהבו ,"םיקלאה אוה 'יוה" פ"ז תרימאב ומתוחו ומויסש פ"כהויב הבושתה
.ןמקלדכ ,רתוי הלענ ןפואב קדצ-ןובשחה םג

:המדקהבו .ז

עגונב הכלהל וניצמש יפכ) תלוזהל עגונב (רקיעב) אוה 48"תורשכ תקזחב לארשי לכ"ש ללכה
ןוחבל ךירצ אלא ,49"תורשכ תקזח"ה לע ךומסל ןיא ,ומצעל עגונב לבא ,(ב"ויכו תודעל
רוביד הבשחמב וינינע יטרפ לכל עגונב קדצ-ןובשח תיישע י"ע ובצמו ודמעמ (ןמזל ןמזמ)
אוהו דועו ,תומילשו ןוקית םישרודה םינינעה םילשהלו ןקתל ומצע לע לבקלו ,השעמו
.50"רקיעה אוה השעמה"ש ,לעופב השעמב םמילשהלו םנקתל ,רקיעה

,51"בלב הבושתה רקיע"ש ףאד - המצע הבושתהל ךיישו עגונ לעופב השעמב ןוקיתהו
ינפמ ז"ה ,(53"רומג קידצ" :הזמ הריתיו) קידצ השענ הבושת רוהרה י"עש 52ארמגב ד"ספהכו
אוהש) לעופב השעמל דע ז"חאלש ךשמהה (חכב) ללוכש ןפואב אוה בלבש הבושת רוהרההש
.(רקיעה

תלועפ רתוי תשגדומ םהבש) 54וריבחל םדא ןיבש םינינע לע הבושתב רתוי שגדומ הז ןינעו
,55"והצריו ול בייח אוהש המ וריבחל ןתיש דע םלועל ול לחמנ וניא"ש - (םלועב הרותה
אלו (םולש) ול ןתנ"ש ,תוקדב הליזגב אמגודלו ."לזג רשא הליזגה תא בישהו" 56ש"מכ
'יהש ינפמ איה םולש ול ריזחה אלש הביסהשכ םג ,57"םכיתבב ינעה תליזג . . (םולש) ריזחה
וב עוגפל ןיוכתה אלש יאדובו ,(וב ןיחבה אל הז ללגבש ןכתיו) 58הוצמ לש ןינעב דורטו קוסע
.ותוצרלו וסייפל ךירצ ,59חורה תליפנ וריבחל התיה לעופבש ןויכ ,מ"מ ,ו"ח

רשכומה ןמז אוה תבשה םויש טרפבו ,תבשה םויב םג תויהל (ךירצו) לוכי הז ןינעש ,ריעהלו]
תופתתשה ןינעל הכלהב וניצמש יפכ ,60לארשי תודחאו לארשי תבהאב ףיסוהל רתויב לגוסמו
.[61תבשה םויב םיחרוא תסנכהד לארשי גהנמב םג שגדומו ,תבשה םויב וריבח םע הדועסב

השעמב םנוקיתב קסועו לדתשמו ,וינינע יטרפב שפשפמש ןפואב אוה קדצ-ןובשחהש ןויכו
הדידמהל סחיבו ךרע יפל ,הלבגהו הדידמ לש בצמו דמעמב (השעמ תעשב) אוה ירה - לעופב
.ונינע יפל טרפו טרפ לכ ,םהלש ןוקיתהב קסועו חנומש וינינע יטרפד הלבגההו

,רתוי הלענ םלועו אגרדל הלעתמ ה"ה וישעמב שופשפה תרומתש - רתוי הלענ ןפוא ונשיו
,םייוצר-יתלבה םינינעה ולטבתיו וחדי אליממ ךרדבו ,'וכ הרותו הלפתב ירמגל חנומ תויהל
שגדומ אל הז ןפואב ,ךדיאל לבא ;רוא הברה כ"וכאעו ,ךשוח הברה החוד רוא טעמש ןויכ
.םהב קסעתמ וניאש ןויכ ,םייטרפה םינינעהד תומילשהו ןוקיתה

תומילשהו ןוקיתה קדצ-ןובשחהש - דחי םג תולעמה 'ב רוביחב איה תיתימאה תומילשהו
,רתוי תילענ אגרדל תולעתה לש העונת ךותמ ,איה ,םהב תוקסעתהה י"ע םייטרפה םינינעהד
םיאתמה ןפואב 'יהיש ,ונינע יפל טרפו טרפ לכד הלבגההו הדידמהב התולגלו הכישמהל
תישענש ,םיקלא םשב 'יוה םשד יוליגהו הכשמהל םאתהבו תמגודבו ד"ע - הנוילעה אגרדל
.חנ תשרפב 62לעופב הדובעב

קדצ-ןובשחהמ האצותכ תורירמו רעצ לש שגר תלילשל םג עגונ הז ןינעש ,ףיסוהל שיו
םינינעבש ןורסחה אל) רקיעב ולצא שגרנש ןויכ - (ןוקית םיכירצה םינינע שיש האורשכ)
,םייטרפה וינינעב התולגלו הכישמהל ,רתוי תילענ אגרדל תולעתהה תעונת (אלא ,םייטרפה
תומילשה ליבשב איה ןוקית שרודה בצמו דמעמל הדיריה תנווכש ולצא שגרנש ,רתוי קמועבו
ותויהב םג ה"בקה םע ידוהי לש תורשקתהה ףקות 63לעופב הלגתמש ,הבושתה י"ע תישענש
םוצמצה)ב םג לעופב הלגתמו ךשמנשכ 'יוה םשד תומילשה תמגודבו ד"ע ,דורי בצמב
.65גונעתו 64החמש לש שגר ךותמ הבושתהו קדצ-ןובשחה השענ ,ןכלו ,םיקלא םש(ב הדיריהו

התיבשו החונמ ,חנ (תשרפ) לש ןכותה - תבשה םויד הדובעה ןפואב םג שגדומ הז ןינעו .ח
:תבשה םויד

'יוה םש הלגתמו ךשמנש ,"ךיקלא 'יוהל תבש יעיבשה םויו" 66ש"מכ - תבשה םוי לש ונינע
,"יעיבשה םויב םיקלא לכיו" 2בותכה שוריפב 67תודיסח ישורדב ראובמכו ,םיקלא םשב
תבש ,'יוה םש תולגתה ךשמנו םיקלא םשד רתסההו םוצמצה תדמ תגרדמו 'יחב התלכ"ש
."'יוהל

איה תבשד הבושתהש - 68"בשת תויתוא תבש" ,תבשה םויד הבושתהב םג שגדומ הז ןינעו
ןוקיתו תלילש םע תוקסעתה לש ןפואב הניאש ןויכ ,69הבר החמשב איהש 68האליע הבושת
תולעתה לש ןפואב אלא ,(תבשה םוי ינפל הנמזש האתת הבושת) םייוצר-יתלבה םינינעה
תוימינפ דחוימבו הרותד הלגנ) 71הרותה דומילב תוקסעתהה י"ע ,70רתוי תילענ אגרדל
ןיאש אלפנ דוחי"ב ,73"אחורב אחור תוקבדתא" לש ןפואב ,תומילשה תילכתב (72הרותה
תמגודבו ד"ע ,הרותב ירמגל הסוכמו הלטב ותואיצמ לכש ,הזמ הריתיו ,74"והומכ דוחי
ייחל החונמו תבש ולוכש םויל" ,תבשה םויל ךיישש) אובל דיתעלד בצמו דמעמה
הרותה דומיל 'יהי "ןמזה ותואב"ש 76ורפס םתוחו םויסב ם"במרה ש"מכ ,(75"םימלועה
."םיסכמ םיל (78"הרות אלא םימ 77ןיא") םימכ"ד ןפואב

התע-הז םיאבש ןויכ - 79החמשב הבושתה רתויב תשגדומ חנ תשרפ תבשבש ,ףיסוהל שיו
לש ומויס דע (כ"הוי ברעמ) ןונחת םירמוא ןיאש ,80"תודעומב הבורמ"ה ,ירשת שדוחמ
תרימאב ןיידע םיליגר ןיא (ח"ר ירחאל) ןושחרמ שדוחב ןונחת רמול םיליחתמשכו ,81שדוחה
החמשה רתוי תשגדומ ,ןכלו ,(82םידעומה תעפשה ןיידע תכשמנש - רתוי קמועבו) ןונחת
.(תבשה ינפלש האתת הבושתב םג) הבושתה תדובעבש

:וז הנשב חנ תשרפ תבשב קדצ-ןובשחל עגונב - ל"נהכב הריתי השגדהו .ט

ללוכ ,הדובעה ינינע לכ ומייס רבכש ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ דיעהש ןויכש - המדקהבו
,ירה ,ונקדצ חישמ ינפ לבקל ("םכלוכ ןכה ודמע") םינכומ םידמועו ,םירותפכה חוצחצ םג
ףכיתש ,איה ,ולא ונימיב םישועש (יתימא ןובשח ,אקייד קדצ-ןובשח) קדצ-ןובשחה תנקסמ
!שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגה אובל הכירצ שממ דימו

:רתוי תויטרפבו

ו"ח הריתסב הז ןיא ,ןוקית םיכירצה םינינע ולצא שיש ובצמו ודמעמ 'ישפנב שיניא עדישכ םג
,יכ ,ונקדצ חישמ ינפ לבקל םינכומ םידמועו הדובעה המלשנ רבכש ונרוד אישנ לש ותודעל
תומילשהל אובל ידכ תולגה ןמזב תויהל הכירצש תורודה לכ ךשמב י"נב תוללכד הדובעה
ןיאו ,המלשנו המייתסנ - (83"תולגה ךשמ ןמז לכ(ד) וניתדובעו ונישעמב" 'יולתש) הלואגהד
ןמזה ךשמב טרפה לש ותדובעב רסח םא םג ,ןכלו ,הלואגה בוכיע לע ללכ רבסהו רואיב
,לבא ,ומילשהלו ונקתל ךירצ יאדובש יטרפ ןינע ז"ה ,'יהתש הביס וזיאמ הלואגה תבכעתמש
םינכומ םידמועש לארשי ללכד "וניתדובעו ונישעמ" תומילשו רמגב ו"ח ערוג הז ןיא
ועדיב ,החמש ךותמו ,רתוי לקנב איה טרפהד תומילשהו ןוקיתה םג ,ןכש ןויכו ,הלואגהל
.המילשהו תיתימאה הלואגה האב שממ דימו ףכיתש

םלש םדאד בצמו דמעמב םיאצמנ 84"המילש תחא המוק" םהש י"נב תוללכ :רחא ןונגסבו
,תוימשגב ןהו (ת"למ ה"סשו ע"מ ח"מר) תוינחורב ןה ,וידיג ה"סשו וירבא ח"מר לכב
הלק האופר י"ע ונוקיתש יטרפ רבאב ינוציחו לק ילוח וא שוחימ ומכ אוה טרפהד ןורסחהו
דחוימבו ללוכ ,86"תואפרל אפורל (חכו) תושר הנתינש" ,"אפרי אפרו" 85ש"מכ ,הריהמו
האופרה תומילשל דעו ,(87"םלועל האופר האיבמש הבושת הלודג") הבושתה י"עש האופרה
.88ערפמלמ ילוחה תא תרקוע (אלא ,אבהלו ןאכמ קר אל) איהש

לע ,ןיד אמלעב ותויח םייחב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונמזב םירומא םירבדה םאו
בל םכל 'ה ןתנ"ש הנש םיעבראמ רתוי ,םינש תוירישע המכ ורבעש ירחאל המכו המכ תחא
.89"עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל

'יה ,א"שנת'ה ,'ינפלש הנשל הפסוהבו ירחאל) הלש ת"רהש - ב"נשת'ה - וז הנשב כ"וכאעו
90"לכ לכמ לכב" ,"לכב תואלפנ"ו ,"הב תואלפנ תנש אהת 'יה" (ונארא תואלפנ תנש אהת
לכל שומישה תוא איה 'ב תואהש ךכל ףסונ) 92םלוכ םינינעה לכ ללוכש ,(91"ץבק" אירטמיגב)
ךתאצ ימיכ" ,המילשהו תיתימאה הלואגהד "תואלפנ"ה רקיעבו שארל לכלו ,(םינינעה
.93"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ

לכ ללוכש ,94"תישר" תויתוא ,"ירשת" ,הנשה לש ןושארה שדוחה םלשנ רבכש ירחאל טרפבו
ןינע תוללכ שגדומ ובש ,םלועב הדובעה תומילשל ןושארה תבשה םויב םידמועו ,הלוכ הנשה
הרושקה תישילש הדועסד ןמזה ,תוצח ירחאל תבשה םוי טרפבו ,הלואגה םע רושקש תבשה
ונמיקי ישילשה םויב") 95ישילשה ק"מהיבו תישילשה הלואג דגנכ ,תובאבש ישילש ,בקעי םע
יוויצ ,"ךארא רשא ץראה לא 'וג ךל ךל" :הרותב האירקהל םיננוכתמו ,(96"וינפל 'יחנו
'יה דחא" ,ןושארה ידוהיה ,םהרבא י"ע) לארשי ללכלו לארשימ א"ואכל חכ-תניתנו
לע םג זמורש (98"ךל ךל") הלופכ הכילה לש ןפואבו ,הלואגה לא תולגהמ תכלל (97"םהרבא
יאדובו יאדוב ירה - 100"אימש יננע םע 99ורא"ד ןפואב איה הזב תומילשהש ,הכילהה תוריהמ
!ומצע ונקדצ חישמב אלא יולת רבדה ןיא וישכעו ,הבושת ושע רבכו ,ןיציקה לכ ולכ רבכש

*

ררועל שי - הלואגהל תוכיישבו רשקב דחוימבו ,קדצ-ןובשח תודוא ליעל רבודמהל ךשמהב .י
,ליעל םירומאה םינינעה ןכותל רתויב ךיישש ,הנבל שודיקב רודיהו תוריהזב הפסוה ד"ע
.ןמקלדכ

:המדקהבו

,הנבלהו המחה ךלהמב יולת (101לובמה ירחאל) "ותובשי אל הלילו םוי"ש ןפואב םלועה םויק
תורואמ יהי" 102ש"מכ ,םתאירב תלחתב ה"בקה עבקש יפכ תוידימתבו תועיבקב םיכלהמש
םירמואש יפכו ,"םינשו םימילו 103םידעומלו . . הלילה ןיבו םויה ןיב לידבהל םימשה עיקרב
עובק רבד אוה קוח" ,104"םדיקפת תא ונשי אלש םהל ןתנ ןמזו קוח" :הנבל שודיק תכרבב
,ג"צשת ב"י ט"כב הנבלה לגלג בוביס ןמז ונייהד םהל ןתנ ןמזו ,הלילב חרילו םויב שמשל
,הנבלה שודיחד עובקה רדסה דחוימבו ללוכ ,105"עיברו םוי ה"סשב המחה לגלג בוביסו
,ירמגל תמלענש דע תטעמתמו תכלוהו ,שדוחה עצמאב אלא ,שדוחה ימי לכ האולימב הניאש
.שדוחה שודיקד תדחוימה הכרבה םיכרבמ הז לעש - תשדחתמו תרזוח כ"חאו

לבקמ וליאכ ונמזב שדוחה לע ךרבמה לכ" 104ל"זראמכ ,הנבל שודיקד יוליעה לדוג רואיבו
ינפ ליבקהל אלא לארשי וכז אל ילמלא" הנבלה שודיק תכרבב םירמואש ומכו ,"הניכש ינפ
ןתולגב לארשיש יפל" - "דמועמ והנירמינ ךכלה . . םיד שדוחב תחא םעפ םימשבש םהיבא
םהש לארשיל ןמיס אוה הנבלה שודיח לבא ,התלבקמ הקוחרו הניכש ינפ תוארל ןיכוז ןניא
שדוחה לע ןיכרבמ ונאשכ הזלו . . הניכש ינפ לוביקב םרצויל ראפל התומכ שדחתהל םידיתע
.105"הניכשה ינפ ןילבקמ וליאכ ונא ירה ,התומכ שדחתהל ןידיתע ונאש ןמיס אוהש ונמזב
לשמנ ותוכלמש" ,106"םייקו יח לארשי ךלמ דוד" הנבל שודיקב םירמואש םימעטהמ םג והזו
ה"בקה אוהש הלעבב קבדתהל רוזחת לארשי תסנכו ,התומכ שדחתהל דיתעו ,107הנבלל
ןידקורו תוחמש ןישוע ןכלו ,'ה ןגמו שמש 108רמאנש ,המחה םע תשדחתמה הנבלה תמגוד
.109"ןיאושינ תחמש תמגוד שדוחה שודיקב

110:תודיסחהו הלבקה תרותד ןונגסב - רתוי קמועבו .אי

'יחב ,המחהמ הרוא תלבקמו ,111"םולכ המרגמ הל תיל"ש ,תוכלמה תריפס לע יאק - הנבל
,ז"פעו ."םיקלא 'יוה ןגמו שמש" ,םיקלא םשב יוליגה ךשמנ ונממש ,"'יוה שמש" ,א"ז
'יוה םשד יוליגהו הכשמהה ןפוא לע םירומ המחה רוא תלבק ןפואב הנבלה רואב םייונישה
רוא 'יהיו טועימ םוש הב 'יהי אלו ,הנבלה תמיגפ אלמתתש ,אובל דיתעלו ,םיקלא םשב
אוה 'יוה" ,םיקלא םשב 'יוה םשד יוליגהו 113דוחיה תומילש 'יהי ,112המחה רואכ הנבלה
."םיקלאה

תוללכ זמרנ (תשדחתמו תרזוחו תטעמתמו תכלוהש ירחאל) "הנבל שודיק"בש ,רמול שיו
תיתימאה הלואגהל םיאב ז"יעש (הנבלה טועימ) תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ
םלועב םגש ,םינותחתב הריד 'תי ול תושעל איה הזב הנווכהש ,(הנבלה שודיח) המילשהו
טועימ ד"ע) םיקלא םש י"ע ותאירב דצמ ,'תי ורוא רתסה ןינעב ונממ ןותחת ןיאש ןותחתה
,'תי ול הריד השענש ,םצעה םש אוהש ,'יוה םש ,'תי ורוא הלגתיו ךשמוי ,(הנבלה תמיגפו
הוואתנש ה"בקה לש ונוצר םלשנש ןויכ ,"אחורד אחיינ" השענ ז"יעו ,114ותומצעל הריד
.(ב"ס ל"נכ) םינותחתב הריד ול תויהל

תנשב םלועב הדובעל ןושארה עובשה לש ומויסב קדצ-ןובשח םישועשכש ,ןבומ ז"פע .בי
ונקדצ חישמב אלא יולת רבדה ןיאש אנקסמל םיאבו ,"הב תואלפנ תנש אהת 'יה" ,ב"נשת'ה
םהש" ,הנבל שודיקב רודיהו תוריהז תפסותב אטבתהל רבדה ךירצ - (ט"ס ל"נכ) ומצע
ךלמ דוד" ,אחישמ אכלמ דוד י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,"התומכ שדחתהל םידיתע
."םייקו יח לארשי

:רתוי תויטרפבו

םע בורבו בוחרב ,םיאנו םיבושח םידגבב ,הנבל שודיקב רתוי לדתשהלו רהזהל - שארל לכל
,(116םיוגה ןיב םירדש יפל) הז לע ודיפקה אל התע דעש תומוקמ םתואב םג ,115ךלמ תרדה
םימי 'ג רחא :םיגהנמ יקוליח הזב וניצמש - הנבל שודיקד ןמזהל עגונב תוריהזה םג ללוכ
'י םדוק אוה תבש יאצומ ליל םא" ,119תבש יאצומבו ,118דלומל םימי 'ז רחא ,117דלומל
'ד וא 'ג וא תוליל 'ב ויהי אמש ,תבש יאצומ דע ןיניתממ ןיא 120כ"חא אוה םא לבא . . שדוחב
םיסוכמ םימשהש רתוי ליגרש תונידמב טרפבו ,121"ןמזה רובעיו הנבלה וארי אלו םיננע
םוקמבו) ונינע יפל םוקמו םוקמ לכבו ,'יטשפו ארהנ ארהנו - 122ףרוחה תומיב טרפבו ,םיננעב
.(רתא לעש הארוה-הרומ בר תארוהכ ושעי קפסו הלאש שיש

דוד תאיב דימו ףכית לועפלו זרזלו רהמל תדחוימ הנווכ ךותמ הנבל שודיק - רקיעו דועו
:הנבל שודיק םתוחו םויסכ ,הלואגה לע השקבו השירדב הפסוהה י"ע ,אחישמ אכלמ
."ןמא םכלמ דוד תאו םהיקלא 'ה תא ושקבו"

ולסכו ןושחש ןויכש וז הנשב טרפבו - ןושחרמ שדוחד הנבלה שודיק ינפל דועש ר"היו .גי
תישענ ז"יעש ,דחא ךשמהב (ולסכ ןושח ירשת) םימלש םישדח השלש םנשי ,םיאלמ םהינש
םידיתע"ש י"נבד תומילשה לע תזמורש ,םישדחה תומילש לע הנשה תלחתהב "הקזח"
םכלמ דוד תאו םהיקלא 'ה תא ושקבו בותכש ארקמ ונב םייקתי" - "התומכ שדחתהל
.שממ דימו ףכית אחישמ אכלמ דוד תאיב ,"ןמא

ץראה לא 'וג ךל ךל" :החנמה ןמזב ףכית ןירוקש יוויצה םייקתמ דימו ףכיתש - תוטשפבו
רהנה דע םירצמ רהנמ תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל"ש ןויכ ,השודקה ונצראל ,"ךארא רשא
ונצראבו ,124תומוא רשע ץרא ,123"'וגו ינומדקה תאו יזינקה תאו יניקה תא תרפ רהנ לודגה
לא" - אפוג םשו ,126"'ירומה רה . . םילשורי דצל" ,125"הבגנה עוסנו ךולה" - המצע השודקה
.128"רתויב ןווכמ ומוקמ"ש ,127"חבזמה םוקמ

ינפ םילבקמש ןפואב הנבל שודיקד תומילשה םג ללוכ ,"ךנוצר תוצמכ . . ךינפל השענ םשו"
םג ללוכ ,"130'יוה ןודאה ינפ לא 'וג הארי" ,הזמ הריתיו ,129"ןויצב םיקלא לא הארי" - הניכש
,"םיקלאה אוה 'יוה" ,(א"יס ל"נכ) הנבל שודיקב שגדומש םיקלא םשו 'יוה םשד דוחיה
תרימא ירחאל) פ"כהוי תליענב םירמואש "םיקלאה אוה 'יוה" פ"ז ,יוליע רחא יוליעבו
- (פ"ג "דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב"ו ,א"פ "דחא 'יוה וניקלא 'יוה לארשי עמש"
'יוה ,םיקלאה אוה 'יוה ,םיקלאה אוה 'יוה (:לבוקמה ןוגינב זירכה א"טילש ר"ומדא ק"כ)
,םיקלאה אוה 'יוה ,םיקלאה אוה 'יוה ,םיקלאה אוה 'יוה ,םיקלאה אוה 'יוה ,םיקלאה אוה
!םילשוריב האבה הנשל

__________
.ונתשרפ שיר א"ות (1

.ב ,ב תישארב (2

אחיינ) האתת תבש ,תבשב תוניחב 'ב םהש ,"םינותחתל אחיינ םינוילעל אחיינ" ,פ"ב "חנ חנ" :רתוי תויטרפבו (3
.םש א"ות - (*יאליעד אחיינ) האלע תבשו (*יאתתד
__________
תבשו האתת תבש ,תוגרדמ 'בל םיקלחנ תוללכבש אלא ,ס"א דע תוגרד יוביר םיללוכ םהש ,םיבר ןושל (*
.האלע

.נ"שו .ותלחתב תישארב פ"ש תוחישמ סרטנוק האר (4

.א ,חפ .ב ,גס ב"חז (5

ויהש םינינע םתוא םינשנו םירזוח הבש ,הנוש ןושלמ אוה "הנש"ש ןויכ ,ז"חאלש םינשל םג עגונש ,רמול שיו (6
.ןמזה תוללכבש (יוניש ןושלמ הנש) םייונישה לכ םיללוכה ,ז"נפלש הנשב

דע ב"מישמ םימי תובבר ורבע רבכ"ש ףא ,"תבשה םוי דע 'וכ ינש םוי תבשב ןושאר םוי םויה ןינומ ונא" ןכלש (7
.(מ"כבו .א"עס ,הכ ש"הש ת"וקל) "התע

.א ,ב תישארב (8

תוחישמ סרטנוק םג האר) האירבה רמגו םויסבש תבשהל האירבה ינפלש תבשה ןיבש קוליחה תמגודבו ד"ע (9
.(נ"שו .ז"ס ךליו פ"שו ה"רדב ,םיבצנ פ"ש

."חנ" - השרפה םשל עגונב ליעל רומאה לע ףסונ (10

.א ,א תישארב (11

.ד ,ב םש (12

.(י"שרפבו אכ ,ח) "העובשל רבדה לפכ" ,"ףיסוא אלו 'וג ףיסוא אל" ש"מכ (13

.בכ ,םש (14

.גי-בי ,ט םש (15

.ךליאו 51 'ע ו"טח ש"וקל םג האר - ןמקל אבהב (16

.ז ,ד"יפ .ג ,ג"יפ .ו ,ב"יפ ר"ב האר (17

.י"שרפבו זט-די ,ט (18

ב"רעת ךשמה האר) "תרכז הבהאב חנ תא םגו" ה"רד תונורכז יקוספב ש"מכ ,י"שנל חנד תוכיישהמ ריעהל (19
.(חת 'ע א"ח

.מ"כבו .ו"לפר אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת האר (20

.גי ,ו (21

םשגה 'יה ןכלו ,האס םיעברא הרועישש הוקמד הרהטה תמגודבו ד"ע ,םלועה תא רהטל אב לובמהש ,ריעהל (22
.(םש א"ות) םוי םיעברא ךשמב לובמהד

.ח ,ל"פ ונתשרפ ר"ב (23

.ג ,ביק .ב ,וצ .ב ,דצ ח"וז .ב"עס ,זטר ג"חז האר (24

.םש ז"הדא ע"ושו רוט הארו .ה"סוס ח"וא ע"וש (25

.67 הרעה גצ 'ע ב"ח טקולמ מ"הסב ןמסנה .ו"פ הבושתה רעש ח"ר .ב"פ ב"יש סדרפ (26

.דועו .ט"פ א"ש סדרפ .ב"עס ,זנר ג"חז (27

'יוה םש םג אלא ,אתתלד 'יוה ,(םיקלא םשד תוימינפה) םלועל ךיישש 'יוה םש קר אל - רתוי תויטרפבו (28
.*אליעלד 'יוה ,םלועהמ הלעמלש
__________
.םלועהמ הלעמלש 'יוה םש יוליג דצמ ,שממ שודיח - "האר שדח םלוע" חנש ל"זראמ קתמוי ז"פעו (*

.ב ,זיק םילהת (29

.טל ,חי א"מ .טל .הל ,ד ןנחתאו (30

'יוה םש בשחנ רתוי תילענ אגרד יבגלש ,("'יוה אוה םיקלא" אלו) "םיקלאה אוה 'יוה" ןושלה קוידב זמורמו (31
,קיתעב הלוע ('יוה) א"זשכו ,תוכלמ אוה םיקלאו א"ז אוה 'יוה :הלבקה ןושלבו - .םיקלא םשכ תמדוקה אגרדבש
.(אמוי 'סמ ףוס םידיסח תנשממ - ד"ער ,הס ש"ש ישורד ת"וקל) בשחי םיקלאכ

.נ"שו .טמש 'ע א"ח טקולמ מ"הס האר (32

.דועו .ונק 'ע ו"סרת ךשמה האר (33

.ו ,ג יכאלמ (34

.ו ,ב תישארב (35

אמגוד אוהש ,"יל שקומ אוהש רבד" אוה "יתשק"ש (ג ,ה"לפ ונתשרפ ר"ב) שרדמה שוריפ פ"ע רתוי קתמויו (36
הארמ אוה ביבס הגונה הארמ ןכ םשגה םויב ןנעב 'יהי רשא תשקה הארמכ" (חכ ,א לאקזחי) ש"מכ ,'תי ודובכל
.(נ"שו .(ךליאו חער 'ע) תשק ךרע (צ"צהל ח"אד) םיטוקלה רפס הארו) "'ה דובכ תומד

ןמ הלועש ןנעב) םלועב הלגתמו ךשמנ אוה םגש ,אליעלד 'יוה םש םג ללוכ "תשק"בש "'יוה שמש"הש ,ל"י ז"פעו
אל 'יוה ינא"ד ףקותה הלגתמ הזבש ,"ותובשי אל"ד ןפואב םלועה םויק לע תירב תתירכה השענ ז"יעו ,(ץראה
'ע ה"ח ש"וקל האר) אקוד תומצעהב אוה ג"לבו ס"אה ןינע תתימא ,יכ ,אליעלד 'יוה םש דצמ ורקיעש ,"יתינש
.(98

.ח"כפ 'ב רמאמ םירקיע .ךליאו א"ספ א"ח נ"ומ .ט"יש סדרפ .ז"ה ב"פ ז"ע 'לה מ"סכ (37

.כ"ס ק"הגא אינת (38

.דועו .ג ,גמ חלשב צ"מאהדאל ז"הואיב האר (39

.נ"שו .58 'ע כ"ח ש"וקל האר (40

.ךל ךל פ"ר א"ות (41

.*"'וג 'יוהל חבזמ םש ןביו . . םרבא לא 'יוה אריו" (ז ,בי) השרפה ךשמהב ש"ממ ריעהל (42
__________
'יוה םשב תוגרדמ 'ב םהש - (ח ,םש) םתס "'יוהל" ,הזמ הלעמלו ,"וילא הארנה 'יוהל" :רתוי תויטרפבו (*
.(ךליאו 99 'ע ב"שת מ"הס)

.(בי ,אי בקע ט"העב) תישר תויתוא ,ירשת שדוח לש ומויס ירחאל (43

.תבשה םוי לש ומויסל בורק ,החנמה ןמז ,תוצח ירחאל תבשה םויב טרפבו (44

הב קסוע לובמה רוד ישנא והואריש ידכ (הביתה ןינב) הז ןינבב וחירטה"ש - עובשה תשרפל תוכיישהמ ריעהל (45
ימשג ויהי ורזחי םא םימחרב ןדירוה ןדירוהשכ" ,הזמ הריתיו ,(די ,ו ונתשרפ י"שרפ) "ובושי ילוא . . הנש כ"ק
.(בי ,ז םש) "הכרב

.ב ,די עשוה (46

,םיקלא םש השענ 'יוה םשש ,הזמ הריתיו ,םיקלא םשב הלגתמו ךשמנ 'יוה םשש - הזבש םישוריפה 'בבו (47
.(31 הרעהבש ת"וקל) רתוי הלענ 'יוה םש הלגתמו ךשמנו

.ז"פס ת"הוסי 'לה םג הארו .ב"ה ב"פ ח"הודיק 'לה ם"במר (48

.(ד"מ ב"פ תובא) "'וכ ךמצעב ןימאת לא" ל"זראממ ריעהל (49

.ז"ימ א"פ תובא (50

.י"ס ק"הגא םש .ט"כפ אינת (51

.ב ,טמ ןישודיק (52

.ב"יקס עורז רוא (53

םתחנ אל" (גי ,ו ונתשרפ י"שרפ) ל"זראמכ ,וריבחל םדא ןיבש םינינע לע 'יה לובמה שנוע רקיעש ,ריעהלו (54
."לזגה לע אלא םניד רזג

.ט"ה ב"פ הבושת 'לה ם"במר (55

.גכ ,ה ארקיו (56

.ב"עס ,ו תוכרב (57

לכד תוללכתהה דצמש םעטה עודיכו ,(נ"שו .א"עס ,הכ הכוס) "הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועה"ש טרפבו (58
.(נ"שו .64 הרעה 237 'ע ו"כח ש"וקל האר) תווצמה ראש תמגודו ןיעמ הוצמ לכב שי ,תווצמה

ינהמ אל ,(תמדוקה הרעהבכ) תווצמה תוללכתה דצמ (הליזג תלילש) םולש תרזחהד הוצמה הנשי ולצאש הזו (59
.טושפכ ,וריבחד חורה תליפנ לטבל

.(להקיו פ"ר ש"לי) "תבשו תבש לכב 'וכ תולודג תולהק ךל השע" ,"השמ להקיו"ד ןפואבו (60

.ש"ייח פ"ר א"ות האר) תבשב רשאמ רתוי ט"ויב אוה םיחרוא תסנכהד בויחה רקיעש םעטהש ,רמול שיו (61
הושב אלא ,"חרוא"כ ומצע תא שיגרמ וניא חרואהש ןפואב איה תבשה םויב םיחרוא תסנכהש יפל ,אוה ,(מ"כבו
.םהיניבש תודחאהו הבהאה לדוג דצמ ,תיבה לעבל

םיזירכמ ומויסבש) *כ"הוידו ("ךיקלא 'יוה דע לארשי הבוש") הבוש תבשד (חכב) חכ-תניתנה י"עו ירחאל (62
.(פ"ז "םיקלאה אוה 'יוה"
__________
תופקה ינפלש ,(כ"הויו ה"ר ינינע םילגתמ ובש תוכוסה גח ינינע לכד הטילקה) ת"חמשו צ"עמשב םגו (*
םימעפה 'ג לכב ,(ד"בח גהנמכ) םימעפ 'גו ,"םיקלאה אוה 'יוה יכ תעדל תארה התא" קוספה םיזירכמ
"חמש םויבו לילב ,צ"עמש לילב ,תופקהד

.לעופב אלו חכב ז"ה קידצב כ"אשמ (63

שיד ,(א"פקתס ח"ואוט .ז ,ל"פ ר"קיו) "תונוע ןובשחל ןושאר" ארקנ ,"ונתחמש ןמז" ,תוכוסה גחש ,ריעהל (64
.(האבה הרעה הארו) החמש ךותמ ל"צ ןובשחהש םג זמורמ הזבש ,רמול

הבושתהו קדצ-ןובשחהב רשאמ רתוי חנ תשרפ תבשבש הבושתהו קדצ-ןובשחהב שגדומ הז ןינעש ,רמול שיו (65
.ירשתו לולאד

ורקיע ,הנשה לכד לעופב הדובעה םויסב ותויהל ,ירשתו לולאד קדצ-ןובשחהש - תוטשפב - הזל םימעטהמו
םויסב ותויהל ,חנ תשרפ תבשבש קדצ-ןובשחה כ"אשמ ,(האבה הנשל הנכה םג אוהש ףא) רבעה ןוקית
עגונב אבהל לע הלבק ורקיע ,הנשה לכד תועובשה (חכב) ללוכש ןושארה עובשה לש לעופב הדובעה
.םיאבה תועובשה ךשמב 'יהתש לעופב הדובעל

.ד"וי ,כ ורתי (66

.מ"כבו .א ,בע קלב .ג ,במ רהב ת"וקל (67

.י"פס ת"הגא אינת (68

.א"יפס םש (69

לבא . . רתסהה ןמ תאצל הלפתב הקעצה ל"צ ןכל . . ריתסמ . . םיקלא םש . . לוחב" :םש קלב ת"וקל האר (70
יוליגה ןמ 'הב תוגנעתהה ,הברדא קר ,הקעצ ךייש ןיא . . רתסהה 'יחבמ םיאצוי . . םיקלא לכיו ביתכ תבשב
."תבשב הלגתמש

.(ח"פס םש) "ומיחרו וליחדב אתיירואב קסעתיד איה האליע הבושת" (71

"תבשה םוי דגנכ דוסה ד"ע 'או ,השעמה ימי 'ו דגנכ הכלהב םיכרד 'ו ןייעמ 'יה"ש ל"זיראה תגהנהמ ריעהל (72
רקיע 'יה תבשה םויבו ,הלגנב ודומיל רקיע 'יה השעמה ימיבש ,ןבומ הזמש ,(ןנחתאו 'פ ו"חרהל תווצמה ימעט)
."הלגנב שילשו רתסנב םישילש 'ב ק"שה םויב" :(וכ 'ע) ש"רהמ ר"ומדא ק"גא הארו .רתסנב ודומיל

.י"פר םש (73

.ה"פ אינת (74

.הפוסב דימת (75

םיבר י"ע ם"במרה דומילד (יעישת רוזחמ תלחתהו) ינימש רוזחמ םויסמ התע-הז ונאובב - הריתי השגדהבו (76
.לארשימ

.נ"שו .א ,זי ק"ב (77

."םימכ ולשמנ הרות ירבד" - (ט"ה ג"פ ת"ת 'לה) ם"במרב ימויה רועישמ ריעהל (78

ןינעש ןויכ - חנ תשרפב תשגדומ ("םיסכמ םיל םימכ") האליע הבושתבש הרותה דומילד תומילשה םגו (79
'ע ל"ח ש"וקלב הכוראב ראבתנ) "םיסכמ םיל םימכ"ד תומילשה לע הרומ (הרותב אוהש יפכ) אתוילעמל לובמה
.(ךליאו 19

.ב"ס ב"צתס ח"וא ז"הדא ע"וש (80

.ח"ס א"לקס (אנווארבודמ נ"רהל) ז"הדא ע"ושל המלשה (81

מ"וח ך"ש) "לגרה ינינעב םיקוסע לארשי ץראב ןיידע םה וליאכ םהל המוד 'יה"ש - ןושחרמ 'ז ינפל טרפבו (82
.(ז"מקס ג"מס

.ז"לפר אינת (83

.מ"כבו .םיבצנ פ"ר ת"וקל (84

.טי ,אכ םיטפשמ (85

.נ"שו .א"עס ,ס תוכרב (86

.א"עס ,ופ אמוי (87

.דועו .ב"ה ב"פ הבושת 'לה ם"במרל נ"עפצ האר (88

.ג ,טכ אובת (89

.ךליאו ב"עס ,זט ב"ב האר (90

.םש ס"תח ישודיח האר (91

י"ע - (צ"פ א"ח ב"רעת ךשמה האר) "לכ" תביתב םיזמרנש םייוצר-יתלבה םינינעה תכיפה םג ללוכ (92
.הבושת(הו קדצ-ןובשח)ה

.וט ,ז הכימ (93

.43 הרעה ל"נכ (94

.נ"שו .231 'ע ו"טח ש"וקל האר (95

.םישרפמבו ב ,ו עשוה (96

.דכ ,גל לאקזחי (97

ןושל ןלוכו ולפכנ תויתוא שמח" (דועו .ךל ךל פ"ר ש"לי) ל"זח תשרדכ ,הלואגל לפכד תוכיישהמ ריעהל (98
ל"נכ ,תבשד לפכהל םג ךיישש) "חנ חנ"ד לפכה םגש ל"י ז"פעו - .(דועו .ל"רת .ז"כרת ךל ךל ה"ד הארו) "הלואג
.הלואגה לע זמור (3 הרעה

.גי ,ז לאינד (99

םישענ ,מ"מ ,("ץראה ןמ הלעי דאו") ץראה ןמ םיאב םיננעהש ףאש - "אימש יננע"ד קוידה ראבל שיו (100
ריעהלו - .(ד"ס ל"נכ) םיננעב שמשה ינרק תופקתשהמ השענש ,"תשק"ה ןינע תמגודבו ד"ע ,"אימש יננע"
תשק יאה אנימז אתולג ןמ לארשי ןוקפי דכ" (ב ,בע ונתשרפ) רהזב אתיאדכ ,הלואגהל "תשק"ד תוכיישהמ
ה"בק רכדי . . םלוע תירב רוכזל 'יתיארו ביתכד ,ןלנמ ,חישמל 'יל יפצ ןידכו . . *ןיריהנ ינווגב . . אטשקתאל
ה"ד הארו) **"םכלמ דוד תאו םהיקלא 'ה תא ושקבו ד"הה ,ארפעמ הל םיקיו אתולגב והיאד תירב יאהל
.(ד"נרת ןנעב יתתנ יתשק תא
__________
י"שרפ) "ויה םירומג םיקידצש יפל תואל וכרצוה אלש תורוד שיש ,רסח בתכנ" ,"םלוע תרדל" ש"מו (*
רהזה ןושלבו ,(בותכה תוטשפכ) "לובמ דוע 'יהי אל"ש ןמיס איהש ליגרה ד"ע תשק לע יאק - (בי ,ט
."לובמ יתיי אלד אנרכודל איזחתמ ןיכושח ןינווגב אייזחתאד"

יתעבשנ ןכ ץראה לע דוע חנ ימ רובעמ יתעבשנ רשא (חנ תשרפד הרטפהב) ביתכד אוה אדו" ,םייסמו (**
."ךב רעגמו ךילע ףוצקמ

םוי ןיב רכינ אלו תולזמה ושמש אל"ש ,לובמה ןמזבכ ,יונישו קספה תויהל לוכי 'יהש לובמה םדוק כ"אשמ (101
.(פ"הע י"שרפ) "הליל ןיבו

.די ,א תישארב (102

.(פ"הע י"שרפ) הנבלה דלומל םינמנ םהו תודעומה לע תווטצהל לארשי םידיתעש (103

.א ,במ ןירדהנס (104

.םש א"שרהמ ג"אדח (105

.א ,הכ ה"ר (106

.(םש י"שרפ) "םלוע ןוכי חריכ ידגנ שמשכ ואסכ וב רמאנש הנבלכ לשמנ" (107

.בי ,דפ םילהת (108

.ב"ס ו"כתס ח"וא א"מר (109

.דועו .ךליאו ב"עס ,זכ (ךוניח) ב"ח צ"מאהדאל ת"העש האר (110

.דועו .א ,וטר ב"ח .ב ,טמר .ב ,גל א"ח רהז (111

.הנבל שודיק תכרבב ש"מכ (112

א"ז עיפשמה תורשקתה 'א ,הנבל שודיקב םירמואש םכילע םולש פ"גה" :גלש 'ע ג"חזל צ"יול יטוקל האר (113
'יחבה 'ב רוביח 'ג ,הלעמל הטמלמ א"ז עיפשמה לא 'למ לבקמה תורשקתה 'ב ,הטמל הלעמלמ 'למ לבקמה לא
."ש"ע ר"הורד דכדכ יתמשו ה"דוס ת"וקלב ש"מכ ,וידחי

.נ"שו .אמר 'ע ב"ח טקולמ מ"הס האר (114

.םש כ"נבו ,ו"כתס ח"וא ע"ושוטב האר - הנבל שודיקד םינידה יטרפ (115

.ד"יקס םש א"גמ האר (116

.ג"קס םש ז"ט האר (117

הכוראב הארו) "דלומל םימי 'ז רחא דע הנבלה שדקל ןיא הלבקה י"פע" :ז"הדא רודיסבו .ד"ס םש ע"וש (118
.(נ"שו .ב"ס ג"לפ ללוכה רעש .-א ,אכש ח"אד םע רודיסבו .ב-א ,המר רוא הרות רודיסב) ע"נדא ק"כ תוהגה

.ב"ס םש ע"וש (119

.שדוחב א"י םויב אוה (*דלומל םימי 'ז רחאלש) תבש יאצומש ,הז שדוחב ומכ (120
__________
,הז תבש יאצומב ךרבל םילוכי - (122 הרעה םג האר) םימי 'ג רחא םיכרבמו הז לע םידיפקמ ןיא םא ילואו (*
.שדוחב 'ד םוי אוהש

.םש א"מר (121

רחא דע ןיתמהל (ףרוחה תומיב) דיפקמ צ"צה 'יה אל הז םעטמש ,םש ללוכה רעשו ע"נדא ק"כ תוהגה האר (122
.םיננועמ םניא ףרוחה ישדח(מ כ"וכ)ש הנידמב םירד םאב הזב קוליחש טושפ לבא .םימי 'ז

.טי-חי ,וט (123

.פ"הע י"שרפ (124

.ט ,בי (125

.פ"הע י"שרפ (126

.ד ,גי (127

תוכיישה תשגדומ הזבש) "הביתה ןמ אצישכ חנ וב הנבש םוקמה אוהו" :םשו - .ב"פר ח"בהיב 'לה ם"במר (128
.(חנ תשרפל

.ח ,דפ םילהת (129

.זי ,גכ םיטפשמ (130
Back to "Dvar Malchus"