ה"ב
ב"נשת'ה ,ארקיו 'פ "תוכלמ רבד"

אחישמ אכלמ "וננרו וציקה" תרהממ "ךלמה יחי" תזרכה
"לבבבש וניבר תיב" ד"ע סרטנוק

ח"משת'ה ןסינ 'ב ,וצ 'פ 'א םוי תחישמ (א
דחוימב ךייש "ובל לא ןתי יחהו" ןינע * ע"נ צ"יירה ר"ומדא תואישנ תלחתה - ןסינ 'ב *
- ןסינ 'בד אישנלו ןסינ שדוחל רשקה * םייח אירטמיגב ותואישנל הנש ח"ס * ךלמו אישנל
* וצ 'פל רשקה * רעוצ ןב לאנתנ

"לבבבש וניבר תיב" ד"ע סרטנוק (ב
,"לבבבש וניבר תיב" אוה א"ר תעדל "טעמ שדקמ"ש (א ,טכ הליגמ) ארמגה ירבדב ט"וקש *
םג תכשמנ וז הלעמ * הארוה תאצוי ונממ"ש ,רודה אישנ ,"וניבר" לש ותיב תלעמ רואיב
וניבר תיב"ב הליחת הלגתי דיתעלש ק"מהיב * י"אב ועבקיש לבבבש תויסנכ יתב ןידיתעשכ
תצפה ונממש ונרוד אישנ לש ותיב ,"770" - ונרודב "וניבר תיב"ל דחוימה רשקה * "לבבבש
* וצופישו ונינב תלעמ * ורפסמב םיזמרה * ולוכ םלועה לכב ןורחאה רודב תודהיהח"משת'ה ןסינ 'ב ,וצ 'פ 'א םוי תחישמ


ב"ח "ח"משת תויודעוותה" רפסב ספדנ
'א קלח "ח"משת תוחישה רפס"ו

ךיראת לכש ,ןבומ - 1"ובל לא ןתי יחהו"ד ןינעה תודוא הנורחאל רבודמהל ךשמהב .א
הפסוה ידיל איבהל ךירצ ,הנשב הנש ידימ הנשנו רזוחשכ ,םדאה ייחב דחוימ ןינע וב עריאש
.ב"ויכו ,3ןיאושינ םויל עגונב םג ןבומ ז"דעו ,תדלוה םויל עגונב 2ליעל רבודמכ ,םייחה ןינעב

לארשי יאישנל עגונב - לארשימ א"ואכד םייטרפה וייחל עגונב םירומא םירבדה םאו
ןינעב הפסוה םיאיבמ םהייחב םידחוימ תוערואמש המכו המכ תחא לע (4"לכה אוה אישנה")
רתוי תילענ תומילש םלצא ףסותיש) םמצע םיאישנהל עגונב ןה ,("ובל לא ןתי יחהו") םייחה
.םתיערמ ןאצ ,לארשי לכב םתעפשה תלועפל עגונב ןהו ,(5ז"נפלש תומילשה יבגל

תלחתה םויו ,6ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כד אלוליה-תוקלתסהה םוי - ןסינ 'ב - ד"ודנב ז"דעו
ייחב דחוימ םוי אוה (ןסינ 'ב) הז םוי ,רשא ,ונרוד אישנ 8ר"ומדא ח"ומ ק"כד 7תואישנה
ךשמה לכ תא תללוכה ,ונרוד אישנ לש תואישנה תלחתה - תואישנה ןינעב דחוימ םויו ,אישנה
.קדצ לאוג תאיב דע 9תואישנה

.תואישנה ןינעב 10רתוי לודג יוליע ףסותינ ,הנשו הנש לכב ןסינ 'ב םוי אובבש ,ןבומ ז"פעו

:םייחה ןינעב הפסוה - "ובל לא ןתי יחהו"ד ןינעהל תוכיישהו רשקה ראבלו ףיסוהל שיו .ב

אוה בלה לש ונינע ירהו .12"לארשי להק לכ בל" אוהש 11ם"במרה קסופ - ךלמו אישנ תודוא
.ףוגה לכ תא 'יחמה 13"שפנה אוה םדה" ןכשמ ובש -

:רתוי תויטרפבו

.15"אדבכו אבל אחומ - ןוניא ןיטילש תלת" ,14דבכ בל חומ ת"ר - "ךלמ"

:16םהיניבש קוליחהו

לש) וחומב איה (המשנה לש) התארשהו הנכשמ רקיע" ,יכ ,ףוגה תויחד שארה אוה - חומה
וגזמ יפל ול יוארה חכו תויח הנממ לבקמ רבא לכו ,םירבאה לכל תטשפתמ חומהמו (םדא
.ונוצרכ םגיהנהל ףוגה ירבא לע טלושו לשומ חומה ,ןכלו ,17"ותנוכתו

.18(שורק) םד ולוכ - דבכה

השענ ודי לעו ,"שפנה אוה םדה" ןכשמ םוקמ ותויהל ,ומצע ףוגה תויח אוה - בלה וליאו
בבוסו ,םירבאה לכ לא בלהמ אצויה שפנה םדב תשבולמה . . תויחה ךוליהו תוטשפתה"
בלה לא רזוחו םהב םיעלבומה םידיגהו םירבאה לכ ךות ךות םדהו םייח חורה ךלוה בבוס
.(19ק"הגאב ןקזה וניבר ראבמש יפכ) "'וכ

אל) בלבש ("שפנה אוה") םדה ,יכ ,בלה םע רושק ףוגה ירבא לכד תויחה ןינע רקיעש ,אצמנו
.20שממ ףוגה ירבא לכב טשפתמ (ונממ הכשמהו יוליג קר

:דועו תאז

אוצר לש העונתב דימת אצמנש ,אקוד בלב אוה העונתה ןינעו .21העונת םע הרושק - תויח
ראובמכ) ףוגה ירבא לכב ךוליהו בוביס ,תידימת העונתב - ובש םדהו ,22"אבלד וקיפד" ,בושו
.העונתב םניאש חומהו דבכה כ"אשמ ,(19ק"הגאב

השענ ודי לעש ,23"םאיבי רשאו םאיצוי רשא" - "לארשי להק לכ בל" ,ךלמו אישנב ז"דעו
.י"נבל תויח תכשמה (24םג)

,ונייה ,"בל"ה ןינעב רתוי דוע ףסותינ ,הנשב הנש ידימ (ןסינ 'ב) תואישנה תלחתה םוי אובבו
,25"םייח ךל ןתי םייח 'יחמ" תניחבמ ךשמנש דעו ,"ובל לא ןתי יחהו" - םייחה ןינעב הפסוה
.םטושפכ םיימשג םייחל דע

- ת"רפ) הנש ח"ס - וז הנשד ןסינ 'בב רתויב שגדומ (םייחה ןינעב הפסוה) ליעל רומאה .ג
."םייח" אירטמיגב 26ח"ס ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תואישנל (ח"משת

תויתואה ףוריצמ הלועה ח"ס רפסמש - זמרה ד"ע ר"ומאא דומילו ןונגס פ"ע ,ףיסוהל שיו
אישנד תואישנה תונש ח"ס ךשמב תופוקתה יקוליחל ןווכמ 27(ח"מו ןיד"וי 'ב) "םייח"ד
:ונרוד

ןיד אמלעב ותויח םייחב ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותואישנ תונש םישולשש 28א"קמב ראבתנ
הנידמב - תונושאר םינש רשע :29םינש רשע לש תופוקת 'גל (תוללכב) תוקלחנ (י"שת - ת"רפ)
רודכ יצחב ,וז הנידמב - תונורחאה םינש רשעו ,'וכו ןילופ תונידמב - תוינש םינש רשע ,איהה
.ןותחתה

ח"מ תויתואהו ,ותואישנד ינשהו ןושארה רושעל םיזמור "םייח"ד ןיד"ויה 'בש ,ל"י ז"פעו
ןיד אמלעב ותויח םייחב םינש רשע ,וז הנידמב תואישנה תונש 30ח"מל םיזמור ("םייח")
ללכב צ"מותד הצפהב הפסוה ,תכשמנ הלועפד (ח"משת - י"שת) םינש ח"לו ,(י"שת - ש"ת)
.31ונרוה רשא ויכרד פ"ע ,םללכב תונייעמהו

- 32"ךיתושמש דכדכ יתמשו"ד ןינע ,ד"כ פ"ב אירטמיגבו ,"ליח" אירטמיגב ח"מש ,ריעהלו
- "םייח" ןכו ,"ליח"ל עגונב ז"דעו ,34צ"צה ישורדב ןכו ,33ת"וקלב "דכדכ"ד ןינעה ראובמכ
םהבש) צ"צה ישורדל םיטוקילה רפסב וטקלנ םקלחו ,תודיסח ישורדב וראבתנ ולא םינינעש
וניאישנ וניתובר ישורדל 35דוסיה םג םהו ,(ןקזה ר"ומדאו יעצמאה ר"ומדא ישורדמ םג ללכנ
רואיב ףסותי ולא תומוקמב ןויעה י"ע ,רשא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,ז"חאלש
.36"דוע םכחיו םכחל ןת" תניחבב ,וז הנשד דחוימה יוליעה ד"ע ליעל רומאהב

.רתוי קמועב - ל"נהכב ףיסוהל שיו .ד

:תווצק 'ב - ךלמו אישנל םעה ןיבש סחיבש ,המדקהבו

,אקייד "םע" ,37"םעה לכמ הובג הלעמו ומכשמ" ,הלדבהו תוממור לש העונת - אסיג דחמ
ןינעב שגדומכו .38"ךלמה תלעממ םיקוחרו םירזו םידרפנ םירבד םהש ,תוממוע ןושלמ"
.39"ךילע ותמיא אהתש ,ךלמ ךילע םישת םוש" - לוטיבהו האריה

ךל ןיא ירהו ,"לארשי להק לכ בל" אוה ךלמהש ,רומאכ ,בוריקה תילכת - אסיג ךדיאלו
לכב תודימתב אצמנ ומצע בלבש םדהש ,רומאכ ,ףוגה ירבאל 40בלה בוריקמ רתוי לודג בוריק
לכ(ש) . . ורדסכ ידימת ותכלהכ . . םירבאה לכ לא בלהמ תויחה ךוליהו תוטשפתה" ,םירבאה
."בלהמ . . םתויח םילבקמו דחי םירשוקמ םירבאה

:הזמ הריתיו

םתויח םילבקמש ,םעה לכד תויחה תכשמהל סחיב קר אל אוה םעהל ךלמה ןיבש בוריקה
,41"םע אלב ךלמ ןיא" ,םעהב 'יולת ךלמה לש ותואיצמש - אסיג ךדיאל םג אלא ,ךלמהמ
הז םע דחיב ,ירה ,"ךלמה תלעממ םיקוחר . . תוממוע ןושלמ ,םע" םיארקנש פ"עא ,רמולכ
.ךלמה - תוכלמה תא םה םילעופ (42הז ללגב - הברדאו)

תיב 43תוכלמב םג וניצמש יפכ) "ךלמה יחי" םיזירכמ םעהש - ךלמה תרתכהב םג שגדומכו
.45ךלמ לש םייח ,ךלמה ייחב איה םעה תלועפש םג שגדומ הזבש ,(44דוד

:ונרוד אישנ לש ותואישנל הנש "םייח" - ד"ודנב םג ןבומ ז"פע .ה

הנמיסש וז הנשב כ"וכאעו ,הנשב הנש ידימ) םייחה ןינעב הפסוהה ד"ע ליעל רומאה לע ףסונ
םייחה ןינעב הפסוה םילעופ רודה ישנא םג ,ירה - רודה אישנ י"ע רודה ישנא לכל ("םייח"
."ךלמה יחי" הזרכהה ןינעב ליעל רומאכ ,רודה אישנ לצא

:תוטושפ תויתואבו

ל"צ - ונרוד אישנד (ותדובעו ותלועפ) ותואישנל הנש "םייח"ד תומילשה הנשיש ירחאל
לש הנכותש ,"ךלמה יחי" םיזירכמש םעה תלועפ י"ע (םג) םייחה ןינעב תירקיע הפסוה
דעו ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ - רפע ינכוש וננרו וציקהד ןמזה עיגה רבכש - וז הזרכה
!אחישמ אכלמ דוד וננרו וציקהד

םיברקמ ז"יעש ,"יתמ דע" זירכהל ךרוצה ד"ע אחישמד אתבקעב םישיערמש המ םג והזו
הלואגה לע השירדהו השקבה ,'יפצה תשגדה לע ףסונש ,ל"יד - 46הלואגה תא םיזרזמו
,חישמה ךלמה הנה ,47הז רמואו ועבצאב הארמד ןפואב ,שממ לעופב ונקדצ חישמ אוביש]
וז הזרכהב שי ,["לארשי יחדנ ץבקיו 'וכו דוד תיבמ ךלמ דומעי" 48ם"במרה ד"ספכ ,םדו רשב
.אחישמ אכלמ דוד תאיב םילעופ ז"יעש ,"ךלמה יחי" - הרתכהה ןינעד ןכותה םג

לכש ךכל ףסונ) לארשימ א"ואכל ותוכייש רתוי תשגדומ חישמה ךלמ לצאש ,ףיסוהל שיו .ו
יחי"ד ןינעה לועפל לארשימ א"ואכד ותלכיבו וחכב ,ןכלש - ("לארשי להק לכ בל" אוה ךלמ
:"ךלמה

א"ואכ לע יאק "בכוכ" (א) :ל"זחב תושרד 'ב וניצמ "בקעימ בכוכ ךרד" 49קוספה לע
.51חישמה ךלמ לע יאק "בכוכ" (ב) ,50לארשימ

פ"ע - (הזל הז םיעייסמ םירמאמה 'ב ,הברדאו) 53רבדב הריתס ןיאש 52א"קמב ראבתנו
איהש ,א"ואכ שפנבש הדיחיה 'יחב איה ,חישמ תמשנמ ץוצינ שי לארשימ א"ואכבש 54עודיה
.55ונקדצ חישמ לש ותמשנ ,תיללכה הדיחיהמ ץוצינ

,םתמשנ םצעש - לארשי לכל תוכיישהו רשקה רתויב שגדומ חישמה ךלמל עגונבש ,אצמנו
ןכות) "םע אלב ךלמ ןיא"ד ןינעה םג ,ןכלו ,חישמ לש ותמשנמ ץוצינ איה ,56הדיחיה 'יחב
בכוכ ,"בקעימ בכוכ ךרד" - חישמה ךלמ לצא הריתי השגדהב אוה ("ךלמה יחי" םעה תזרכה
'יחב תולגתה ,לארשימ א"ואכ לצא "בקעימ בכוכ ךרד" יוליג םע רושקה ,לארשי תוללכד
.ולש הדיחיה

*

:ןסינ שדוחב - ונרוד אישנ לש ותואישנ תלחתה ןמזל ליעל רומאה לכ רשקל שיו .ז

ישאר וב עבק ומלועב ה"בקה רחבשמ" 57ל"זראמכ - הלואגה ןינע םע רושק ןסינ שדוח
לארשי ולאגנ ובש ,הלואג לש שדוח שאר 58וב עבק וינבו בקעיב רחבשכו ,םינשו םישדח
."תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ 59רמאנש ,לאגיל ןידיתע ובו םירצממ

תא בירקהל םיאישנה וליחתה ןסינב 'אב" - 60תואישנה ןינע םע םג רושק ןסינ שדוחו
אישנה 'פ תורקל ךליאו ח"רמ ןיגהונ" ,ןכלש ,61"םויל 'א אישנ חבזמה תכונחל םהינברק
.62"םויב וב בירקהש

הלואגב אחישמ אכלמ דוד לש ותואישנ - אוה (תואישנהדו הלואגה ןינע) דחי םהינש ףוריצו
.הדיתעה

:63"רכשי אישנ רעוצ ןב לאנתנ בירקה ינשה םויב" - ןסינ 'ב - רתוי תויטרפבו .ח

.תולגה רעצ - אוה לודג יכה רעצה ,רשא ,64רעצ ןושלמ םג אוה - "רעוצ"

עגונב 65יעצמאה ר"ומדא ךיראמש יפכ ,"רתוהו יד" ח"י ונאצי רבכש] תולגה רעצ ירחאלו
אל" ,הז ונרודל דע ז"חאלש תורודב ורבעש המ לכ ירחאל כ"וכאעו ,וימי דע ויהש תורצל
("רעוצ") רעצה י"ע ("ןב") הלגתמו דלונש רכשה ,67"רעוצ ןב" דלונ - [66"הרצ םיימעפ םוקת
לש ןפואב - הזמ הריתי אלא ,הדובעה ע"פל רכש ,"ארגא" קר אלו ,68"ארגא ארעצ םופל" -
.69"ידבע דוד יתאצמ" ,האיצמ

,"לאנתנ" איה ("רעוצ ןב") תולגה רעצד האצותהש - "(רעוצ ןב) לאנתנ" םשב םג זמורמו
:70"ל-א ןתנ"

תלחתה - "ל-א" 'יחבמ איה הניתנהש ,אלא ,דוע אלו ,71ןתונ אוה הפי ןיעב ןתונה לכ - "ןתנ"
דסח ,ה"בקה לש ודסח תכשמהו יוליג ,73"ונל ראיו 'יוה ל-א" ,(72תועד המכל) ר"הדמ ג"י
.ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואג - ירקיעה דסחהל דע ,תולשלתשהמ הלעמלש

ירחאל ,ןסינ 'ב יאצומב רבכ םיאצמנ ירהש) ןסינ 'גל תוכיישה םג ראבלו ףיסוהל שיו .ט
:74"ןולובז ינבל אישנ ישילשה םויב" - (ןסינ 'ג לילד תיברע תלפת

רכשיש ,ונייה ,75"ךילהואב רכשיו ךתאצב ןולובז חמש" - אוה ןולובזל רכשי ןיבש קוליחה
ונינע רקיע ןולובזו ,78"'וג םיתעל הניב יעדוי רכשי ינבמו" 77ש"מכ ,76הרותה דומיל ונינע
.(הרותל םיתע עובקל םג ךירצש אלא) איטמקרפל האיצי

דיתעלד הרותה דומיל יבגל הזה ןמזב הרותה דומיל ןיבש קוליחה - אפוג הרותב ותמגוד ל"יו
ותונמוא ותרות יבגל (ןולובז) הרותל םיתע תעיבק ןיבש קוליחה 79תמגודבו ד"ע אוהש ,אובל
.(רכשי)

לאנתנ") הלואגה ירחאלש - הלואגה ןינעל עגונב ןולובזו רכשיד ךשמההו רשקה ןבומ ז"פעו
יבגל "ןולובז" תניחבב אוה הזה ןמזב הרותה דומילב "וניתדובעו ונישעמ"ש םיאור ("רעוצ ןב
.80ל"תעלד הרותה דומיל

דעו םוי םוי ייחל עגונב "ובל לא ןתי יחהו"ב ,וז הנש תועיבקב (זמר) ףסותינ הז לכבו .י
:וצ 'פד ןושאר םויב לח ןסינ 'בש - לעופב השעמל

."תורודלו דימ ,זוריז ןושל אלא וצ ןיא" - 81י"שר שרפמ וצ 'פ תלחתהב

ל"צ - אחישמ אכלמ דודד תואישנהו ,הלואגה ןינע תודוא ליעל רומאה לכש שגדומ הזבש
.זוריז לש ןפואב

םיסנכנו ,82ןסינ ח"ר רבע רבכש ירחאל ,"הלואג לש שדוח" ,ןסינ שדוחב ונדמעבש - תוטשפבו
אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תואישנל הנש "םייח" ,וז הנשב טרפבו) ןסינ 'ב ,83השעמה םויל
.שממ דימו ףכית ,הלודג יכה תוזירזב ("ךלמה יחי") חישמה ךלמ אב - (ונרוד

ןושל אלא וצ ןיא" ,תוזירזה ןינעב - ונוקל םדאה תדובעב הארוהו דומילב ףיסוהל שיו .אי
:"זוריז

תמורתל עגונב אוה - "זוריז ןושל אלא וצ ןיא" ,"ןרהא תא וצ" רמאנ 'ילעש - השרפה ןכות
שאו ,הדקומ לע ,הברה תודיקי ןאכ הביר") תוכרעמה רודיסו (84"'וג ןשדה תא םירהו") ןשדה
'סמב ושרדנ ןלוכ ,חבזמה לע דקות דימת שא ,וב דקות חבזמה לע שאהו ,וב דקות חבזמה
.(85"םש ויהש תוכרעמה ןינמב וניתובר וקלחנש ,אמוי

,ז"נפלש תודובעה ד"ע ,םא יכ ,דימתה תברקה תודוא הרקיע ןיא וז השרפש פ"עא ,רמולכ
רודיס כ"חאו ,ןשדה תמורתמ לחה] דימתה תברקהל 'וכ רשכהד רשכהו ,רשכהד רדגב םהש
תא ןיכהל ןיליחתמ ז"חאל קרו ,תרשה ילכ תנכה ,םיצע ירזג ינש תאלעה ,תוכרעמה
ל"צ הנכההו רשכהה (םג) ,ירה - [87"ןורבחבש דע חרזמה ינפ ריאה"ש ינפל אל ,86דימתה
."זוריז ןושל אלא וצ ןיא" ,תוזירז לש ןפואב

קר אל אוה 88"תווצמל םימידקמ ןיזירז"ד ןינעהש - םדאה תדובעב הארוה םידמל ןאכמו
.'וכ רשכהד רשכהו הנכהל עגונב םג אלא ,המצע הוצמה תיישעל עגונב

תיללכ הוצמ - ("םיטח תועמ" ,אמרג ןמזהש ןינעב טרפבו) הקדצה תוצמל עגונב :אמגודלו
םג אלא ,שממ לעופב הקדצל הניתנהב קר אל תוזירז ל"צש - 89תווצמה לכ דגנכ הלוקשה
א"א לעופב םויקה רשאכ םג) הבוט הטלחה תלבק ד"ע ט"וקשהמ לחה ,הוצמל הנכהב
.(ןמז ירחאל קר תויהל

90ק"הגאב ןקזה וניבר ש"מכ - הלואגה םע רושק תוזירזה ןינע םגש ,ריעהלו ףיסוהל שיו
תוזירזה) טרפבו" ,"םלוע דע ונינבלו ונל דעל תדמועה איה ה"ע וניבא םהרבאד 'יתוזירז
אובי יכ דע . . 91הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג . . הנלוכ לע הלועה הקדצה השעמ(ב
."הליש

:92רקיעה אוה השעמהו .בי

,"יתמ דע" השירדהו השקבה םג ללוכ - 93"וניתדובעו ונישעמ" תא םילשהלו םייסל שי
,תויחו החמש םע הרושקה ,הלודג יכה תוזירזב - אחישמ אכלמ דוד "ךלמה יחי" הזרכההו

,(חמשתו חמשת) חמשת תנש :וז הנשב רתויב םישגדומ (תויחו החמש) ולא םינינע ,רשא -
- ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותואישנל הנש "םייח

,96"אוה ןהכ םכיקלא" - 95ה"בקה לצא תוזירזהד 94"הנשיחא"ה לוכיבכ םילעופ ז"יעש
ןבכיע אל" ,שממ דימו ףכית ,הלודג יכה תוזירזב י"נב תא לואגל - 97"םה ןיזירז םינהכ"ו
.98"ןיע ףרהכ םוקמה

:דועו תאז

אלא רתונ אלו ,הדובעה המייתסנ רבכש - זא ותעשב - 99קספ ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
םיחצחצמ םהבש (הנש ח"למ רתוי) םינש תורשע ורבע רבכש ןויכמו ."םירותפכה תא חצחצל"
.םירותפכה חוצחצד הדובעה םג המייתסנ ולא ונימיבש יאדוב ירה - םירותפכה תא

רתי חוצחצש שחומב םיאורש יפכ - 100הדמה לע רתי םירותפכה תא חצחצל ןיאש ,ריעהלו
!ויפי לקלקמו רותפכה ןמ רסחמ

ה"בקה לש תוזירזה לוכיבכ תחרכומו תויהל הכירצ וישכעש יאדובו יאדוב ירה ,ןכש ןויכמו
.שממ דימו ףכית הלואגה תא איבהל

לכ חבזמה לע הדקומ לע הלועה איה הלועה תרות 101תאז" יוויצה םימייקמ - דימו ףכיתו
שדקמ" ותויהל ,רשא ,ישילשה ק"מהיבב ,102"רקובב רקובב םיצע ןהכה 'ילע רעבו 'וג הלילה
לוכי ,105"םימשה ןמ אוביו הלגי ללכושמו יונב"ש ,104"ה"בקד אנינב" ,103"ךידי וננוכ י-נדא
!שממ הז הלילב ,105הלילב וליפא הטמל תולגתהלו דריל (ךירצ אלימבו)

החטבהה םויק) םג ללוכ ,םיפוגב תומשנ ,רשב לש ףוגב רשב יניע - "וניניע הניזחת"ש ןפואבו
.106"השדח חורו שדח בל" ,107"רשב בל םכל 106יתתנו" (הרורב

הפסוהב ,(הלואגה תא תברקמה) הקדצל הוצמ-תוחילש "תניתנ"ב םייסל שי - ליגרכ .גי
.םויה תלחתהב הקדצל הוצמ-תוחילש תניתנל

םויה םויסו תלחתה תמגודבו ד"ע ,אוה ,הקדצה ןינעב םויה םויסו תלחתהש ל"יש ,ריעהלו
,'ילע" ןכו ,109"םידקת איה דימת תלוע" ,"'וג הלועה 'ילע ךרעו" 108ש"מכ - דימתה ןברקב
ןיב לש דימתל רחואמ רבד אהי אלש ןאכמ ,םלוכ תונברקה לכ םלשה רקובה תלוע לע
- הזה ןמזב םתמגודו ,(110הלילה לכ רשכש םירבאו םיבלח רטקה דבלמ) 109"םייברעה
דגנכ החנמ תלפתו ,רחש לש דימת דגנכ תירחש תלפת ,111"םונקת ןידימת םוקמב תולפת"
הטורפ ביהי 113ע"ושה ד"ספו ,(112םירדפו םירבא דגנכ תיברע תלפתו) םייברעה ןיב לש דימת
.ילצמ רדהו ינעל

י"ע ,"הלואגה תא תברקמש" 114רכשה תא ףכית איבת הקדצה תניתנ ד"ע הטלחההש ר"היו
.אחישמ אכלמ דוד

,לארשי ללכ יככותב ,וידחי ונלוכ ,ונלאגיו ,ונקדצ חישמ ,115"אב הז הנה" - תוטשפבו
םעה תא להקה" ,להקה תנש ,וז הנשב טרפבו ,116"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב"
וציקה" - ונינפלש תורודה לכ םג ללוכ ,118"הנה ובושי לודג להק" ,117"ףטהו םישנהו םישנאה
.119"רפע ינכוש וננרו

ונרודש 120ל"זיראה יבתכב ראובמה פ"ע ,רשא ,ונרודבש תוינקדצ םישנ לש ןתוכזב - טרפבו
ואציש רודה לש לוגלג אוה (הלואגה לש ןושארה רוד ,אלימבו ,תולגה לש ןורחאה רוד) הז
ןכ ומכ ,121רודה ותואב ויהש תוינקדצ םישנ לש ןתוכזב התיה מ"יציש םשכ ,ירה ,םירצממ
ץראמ ךתאצ ימיכ" ,122ונרודבש תוינקדצ םישנ תוכזב ןורחאה הז תולגמ ונתלואג 'יהת
.123"תואלפנ ונארא םירצמ

.שממ דימו ףכית המילשהו תיתימאה הלואג ,שממ תוטשפב - ולא םינינע לכו

__________
.ב ,ז תלהק - בותכה ןושל (1

343 'ע ;ךליאו 332 'ע א"ח ח"משת ש"הסב וספדנ) ד"יס .ז.ש ןסינ ח"ר ארקיו פ"ש .ב"ס רדא ה"כ :תוחיש (2
.(ךליאו

האר) שדח ןינק הוה םוי לכבש וא ,תכשמנ הלועפ אוהש ימעפ-דח ע"וה ןיאושינ םא העודיה ט"וקשהמ ריעהל (3
.(נ"שו .הלק 'ע תונופצ חנעפמ

.אכ ,אכ תקוח י"שרפ (4

,(דועו .ב"ה ב"פ (םיכומסה םימיד רועיש) ח"הודיק 'לה ם"במר) תורשכ תקזחב אוה לארשימ א"ואכ ירהש (5
.'וכ תומילשב םהינינע לכש ,לארשי יאישנ - כ"וכאעו

.ח"כו ך"ז 'יס ק"הגא) "וייח ימי לכ דבע רשא ותדובעו ותרותו וישעמ לכ" םילעתמ אלוליהה םויבש ,ריעהל (6
- א"כרת) ע"נדא ק"כד וייח תונש (םישש) לכ ללוכ הז םויש ,אצמנו ,(מ"כבו .רמועב ג"לה רעש ח"אד םע רודיס
.(ת"רפ

חירזמ אוה הז קידצ לש ושמש עקשת אלש דע" ,"שמשה אבו שמשה חרזו" (ה ,א תלהק) קוספה לע ל"זראמכ (7
.(ב ,חל אמוי .פ"הע ר"הק) "רחא קידצ לש ושמש

,(ב"יה םש) החישמ ךירצ וניאו ,(ז"ה א"פ םיכלמ 'לה ם"במר האר) תואישנהו תוכלמה שרויש - ונב :ודיחי ונב (8
.דימו ףכית אישנו ךלמ השענו ,(םש) 'וכ תקולחמל םוקמ ןיאש - ודיחיו

.וימדוקד תואישנה ךשמ לכ םג ללוכ ז"ה ,וינפלש םיאישנה לש םמוקמ אלממ ותויהלש ךכל ףסונ (9

שארל עגונב (ד"יס) ק"הגאב ראובמהמ ריעהלו .(נ"שו .א ,חכ תוכרב) "שדוקב ןילעמ" ל"זח תארוהו יוויצכ (10
."הזכ ןוילע רוא םלוע ימימ ןיידע ריאמ 'יה אלש רתוי ןוילע שדח רוא . . ריאמו דרוי הנשו הנש לכב"ש ,*הנשה
__________
.(12 הרעהבכ) י"נבד שארה ,לארשי אישנ - שפנב ותמגודו ,ןמזב שאר (*

.ו"ה ג"פ םיכלמ 'לה (11

אינת הארו .(חכ ,ט"יפ ר"בדמב .גכ תקוח אמוחנת) "רודה שאר" .(דועו .זי ,וט א"ש) "שאר" אוהש ךכל ףסונ (12
.םרודבש לארשי ינב ישאר 'וכ חומו שאר 'יחבב םה םהיתומשנש לארשי יפלא ישאר :ב"פ

.גכ ,בי האר (13

.א ,גנק ב"חזל רהז יצוצינו תורוא יצוצינ .וכרעב (ד"הס לעבל) םייוניכה יכרע .ט"ימ ה"פ ץ"בשרהל תובא ןגמ (14

.םש ב"חז (15

.מ"כבו .ד ,גל ש"הש ת"וקל םג האר (16

.א"נפ אינת (17

.ב ,טק ןילוח - דבכה ה"ד י"שרפ (18

.אל ןמיס (19

חכו תויח הנממ לבקמ רבא לכ"ש ,תוקלחתה לש ןפואב םג איה םירבאה לכל חומהמ תויחה תכשמה ,ןכלו (20
םדה תא םילבקמ םלוכש ,הושב םירבאה לכל איה בלהמ תויחה תכשמה כ"אשמ ,"ותנוכתו וגזמ יפל ול יוארה
.(נ"שו .(ךליאו 222 'ע א"ח ח"משת ש"הסב ספדנ) ב"ס אב פ"ש תוחישמ סרטנוק םג הארו) תויחה םצע ,בלבש

.ענענתמ יח לכ - "תויח"ה לע ןמיס איה "העונת"ש עודיכ (21

.דועו .םש ש"הש ת"וקל האר (22

.זי ,זכ סחניפ (23

'לה ם"במר הארו) "םאיבי רשאו םאיצוי רשא" ,לארשי לכל גיהנמו ךרד-הרומ - חומו שארה תלועפ לע ףסונ (24
.(ד"פס םיכלמ

.א ,אע אמוי (25

.םינטקבש ןטקו םיטושפבש טושפל וליפא ,לכל ךייש ,רפסמ - אירטמיגה ןינעש ,ריעהלו (26

.(ללה םדוק ז"הדא רודיס) "שממ ולש הזחל עגי"ש וענענמ (םייח 'טמיגב) בלולד ןינעה ירואיבמ ריעהל (27
.(תוחתפמה 'סב ןמסנה פ"ע) "םייח"ו "אייח" (יבר) ןינעב ר"ומאא ירואיבמ ריעהלו

.142 'ע ז"טח ש"וקל הארו .ךליאו 303 'ע ח"יח ש"וקל (28

.ה"פס תובא האר - ע"פב הפוקתל םינש רשע לכ תובשחנ םדאה ייחבש ,ריעהל (29

- 'חו ,ןותחתה רודכ יצחב םג הצוח תונייעמה תצפהב הלועפ תונש *םיעברא - 'מ :רתוי תויטרפב זמרב דעו (30
ןיכרע האר) הלואגה ןינע םע רושקה רפסמב הפסוה ,הנש םיעבראד תומילשה יבגל םג הפסוה לש םינש הנומש
.(מ"כבו .ב ,גי
__________
."ןינש םיעברא דע 'יברד 'יתעדא שיניא יאק אל" (ב ,ה ז"ע) ל"זראממ ריעהל (*

.ז"כס ק"הגא (31

.בי ,דנ 'יעשי (32

.ךליאו ג ,וכ .ךליאו ד ,דכ האר (33

.דועו .ךליאו אעשת 'ע האר ת"הוא (34

אוה אישנ לכ ירהש) ע"פב ןינע םיאישנהד א"ואכב שיש טושפו - .ז"חאלש ךשמהה יונב - הז דוסי לעו (35
שודיח - דחוימבו ללוכ ,וינפלש םיאישנה יבגל ,ךרעב אלש שודיחל דע ,שודיח לש ןפואבו ,(ע"פב "רואמ"
.(*הרותד הלגנ םע תדחואמו הרושקה) הרותה תוימינפ ,םתרותב
__________
ד"וקל) הרותה תוימינפו הרותד הלגנד תורואה 'ב רוביח ,"רואינש" - ומשב שגדומכ ,ןקזה וניברמ לחה (*
וניצמ תויטרפבש ףא) ז"חאלש וניאישנ וניתובר לצא ז"דעו ,(נ"שו .ךליאו 38 'ע ז"טח ש"וקל הארו .א ,גפ א"ח
"הכימס" לבקל וקייד וניאישנ וניתוברש עודיהמ םג ריעהלו .(אישנל אישנ ןיב םייונישו םינפוא יקוליח הזב
.(דועו .53 'ע א"ח ש"וקל האר) ןיאושינה ינפל

.ט ,ט ילשמ - בותכה ןושל (36

.דועו .וטת-דית 'ע ב ךרכ ש"הש .ב ,דסשת ד ךרכ אריו ת"הואב ראבתנ .ב ,ט א לאומש (37

.(ב ,אפ) ז"פ א"הויהעש (38

.(הנשמב) א ,בכ ןירדהנס .וט ,זי םיטפוש (39

.(בוריקה תעונת ךפיה) 'וכ הדוקפו יוויצ לש ךרדב איה ףוגה ירבא ותגהנה םגו ,תויחה שאר ,חומהמ רתוי (40

.ב"פ הלואג 'פ םייחה רפס .(ב) ה"ר 'ע חמקה דכ .קלב פ"ר םש .ל ,חל בשיו ייחב הארו .םש א"הויהעש (41
.א"פר ךלמה יעושעש רעש מ"המע

םע בורב קר ,םדבל םירש לע וליפא ןכו ,םהילע הכולמ םש ךייש אל ,דאמ םיבר םינב ול ויה וליפא וליא יכ" (42
.(םש א"הויהעש) "ךלמ תרדה אקוד

.המלשל עגונב - טל-דל ,א א"מ האר (43

.הרתכהה ןינעל עגונב אל לבא - (אל ,םש) דודב ז"דעו (44

.(דל ,םש פ"הע ק"דר) "החלצההו םייחה לע הלפתה יכ . . אכלמ חלצי" - אפוג הזבו (45

ןושחרמ 'ז תחיש הארו .(65 'ע ז"משת ןסינ - "ד"בח םרכ" תרבוחב הקתעוה) ט"צרת פ"שחא תחיש האר (46
.מ"כבו .ופוסב ז"משת בשיו ש"וקל .ו"משת

.ב ,וט חלשב י"שרפ .ג"כפס ר"ומש - ל"זחמ ד"ע (47

.א"יפס םיכלמ 'לה (48

.זי ,דכ קלב (49

.ו"ה ד"פ ינש רשעמ ימלשורי (50

.דועו .פ"הע ן"במר .ה"ה ד"פ תינעת ימלשורי (51

.מ"כבו .הרעהב 692 'ע םש .599 'ע ב"ח ש"וקל (52

.(מ"כבו .782 'ע ג"ח ש"וקל האר) ז"לז םיכייש דחא קוספב םישוריפה לכש עודיה פ"ע טרפבו (53

.ע 'ע ג"מרת מ"הס םג הארו .סחניפ פ"ס םיניע רואמ (54

.207 'ע ט"צרת מ"הס .ץ"חרת ףינהו ה"ד .זט 'ע ז"כרת מ"הס .וער'א 'ע םיבצנ ת"הוא .ב ,סר ג"חזל ז"מר (55
.דועו

,לארשי תוללכב ותמגוד ל"יד ,(טנ 'ע א"ח ב"רעת ךשמה האר) בלב אוה הדיחיה 'יחב ןכשמ םוקמש ,ריעהל (56
."לארשי להק לכ בל" ,חישמה ךלמ - חישמד תיללכה הדיחי

.אי ,ו"טפ ר"ומש (57

םג הלגתנ ז"יעש ,תיעבט הגהנהמ הלעמלש (הלואג) תיסנ הגהנה לש רדס םלועב עבקנש ,ונייה ,אקייד "וב" (58
.(וז הנש ,ןסינ ח"ר ,ארקיו פ"שד םכל הזה שדוחה ה"ד םג האר) תיעבט הגהנהבש תוקלאה

ל"יד - (א"שרהמ ג"אדחבו א"ער ,זנ תוכרב האר) "םיסנ יסנ" ,"ןסינ" - שדוחה לש ומשב םג זמורמ הז ןינעו
.אפוג תיעבטה הגהנהב םג (סנ) תוקלא יוליג ,תיסנ הגהנה לע ףסונ ,"םיסנ יסנ"ד שוריפה

.וט ,ז הכימ (59

תוכלמה ןיא" (וכ ,ו"טפ ר"ומש) ל"זראממ ריעהלו .(התלחתב ה"ר) "םיכלמל הנשה שאר ןסינב דחאב" (60
רוד 'ל םכלש תוכלמו םוי 'ל שדוחה ,םישדח שאר םכל הזה שדוחה רמאנש ,רוד 'ל דע (לארשיל) םהל האב
.(אובל דיתעל תוכלמה שודיחל דע) "'וכ

.ט"ס ט"כתס ח"וא ז"הדא ע"וש (61

.ז"משת ןסינ ש"וקל הכוראב הארו .ו"טס םש (62

.חי ,ז אשנ (63

.70-68 תורעהבש םישורד הארו .אפר-פר 'ע אשנ ת"הוא (64

.ךליאו ועשת ע"ס ב"ח רבדמב צ"מאהדא ירמאמ םג הארו .(ב ,ה) ה"פס א"ח הבושת ירעש (65

.(ג"הושבו 55 הרעה 306 'ע ג"כח ש"וקל הארו) ט ,א םוחנ - בותכה ןושל (66

ישוק י"עש ((ךליאו 326 'ע א"ח ח"משת ש"הסב ספדנ) ח"ס פ"קיו פ"ש תוחישמ סרטנוק) ל"תנשמכו (67
ב"ח) רהזה ןושלבו .(ד ,ג רבדמב ן"במר האר) "דאמ דאמב ומצעיו ובריו"ד יוליעהל לארשי וכז 'וכ תולגה
ן"ישב) "'וג ורבש ורזעב בקעי ל-אש ירשא"ד ןינעה השענ (תינמי ן"ישב) "ורבש" י"עש - (ךליאו א"עס ,חצק
.(74 הרעה (םש ש"הס) ל"נה סרטנוק האר) "ןינקרופו ןיסנ וכל דבעמל ןותא ןיאכז" ,(תילאמש

.ת"ש'ה .ת"רטע ינשה םויב ה"דס .64 הרעהבש ת"הוא םג הארו .א"כמ ה"פ תובא (68

.א ,זצ ןירדהנס הארו .אכ ,טפ םילהת (69

.ה"פרת ןסינ 'בד ל"נה ה"ד .ת"רטע .ט"כרת ינשה םויב ה"דס .םש ת"הוא האר - ז"כב (70

.נ"שו .א ,גנ ב"ב (71

ד"ח ש"וקלב ספדנ) ח"שת א"נמ 'כ בתכמ ז"כב הארו .א"יפ (ןיפנא ךירא רעש) גי רעש םייח ץע .ב ,אלק ג"חז (72
.נ"שו .(*1348
__________
.ל"ומה .טסש 'ע ב"ח א"טילש ר"ומדא שדוק תורגא (*

.זכ ,חיק םילהת (73

.דכ ,ז אשנ (74

.י"שרפבו חי ,גל הכרב (75

ה"דב 'תנ .זט-ט ,ג"יפ ר"בדמב - הרותה ןינע לע זמרמ רכששי אישנ רעוצ ןב לאנתנ ןברקב אקודש ריעהל (76
.70-68 תורעהבש ינשה םויב

.בל ,בי א"הד (77

,"'וג םכל הזה שדוחה" ,(זט-וט ,ג"יפ ר"בדמב האר) םינש רוביעו םישדח שודיקל עגונב - הריתי השגדהבו (78
.הלא םימיד ם"במרה ירועישמ

.(ח ,א"יפ ר"הק) "חישמ לש ותרות ינפל איה לבה ז"הועב דמל םדאש הרות" - הזמ הריתיו (79

,נ םיחספ) ל"זראמ ד"ע - (םש הכרב י"שרפ) "התיה ןולובז ידי לע רכשי לש ותרותש ,רכשיל ןולובז םידקה"ו (80
אובל דיתעלד הרותה דומילל םיכוז הזה ןמזב הרותה דומיל י"עש ,ונייה ,"ודיב ודומלתו ןאכל אבש ימ ירשא" (א
.(ל"תעלד תומילשל האיבמש "הביס"ה - (הלעמב םג המידק) ןולובזד הלעמה םג הלגתת זאו)

דחיבו ,(דועו .ח ,ג תישארב י"שרפ - "ארקמ לש וטושפל אלא יתאב אל ינא") ארקמ לש וטושפ - ושוריפש (81
ט"כ "םוי םויה") "הרות לש הניי" ,(א ,אפק ולש תועובש 'סמב ה"לש) "םיאלפומ םינינע" םג ללוכ - הז םע
.(טבש

האר) הכוראב ליעל ת"נשמכ ,(ינימש פ"ר י"שרפ) "תורטע רשע לטנ םוי ותוא"ד חכ-תניתנה - םג ללוכ (82
.((ךליאו 335 'ע א"ח ח"משת ש"הסב ספדנ) ןסינ ח"ר ,ארקיו פ"ש תוחישמ סרטנוק

.ק"שב לחש וז הנשב טרפבו ,(נ"שו .ד ,וצ הכרב ת"וקל האר) "השעמה םוי" וניאש ח"ר כ"אשמ (83

.ג ,ו ונתשרפ (84

.ה ,םש י"שרפ (85

.ו"פר ןיפסומו ןידימת 'לה ם"במר האר (86

.ב"ה א"פ םש ם"במר .א ,ל דימת (87

.א ,ד םיחספ (88

.(ךליאו ב ,חמ) ז"לפ אינת םג הארו .א"ה א"פ האפ ימלשורי .א ,ט ב"ב (89

.אכ ןמיס (90

.םש אינת םג הארו .א ,ד"וי ב"ב (91

.ז"ימ א"פ תובא (92

.ז"לפר אינת האר (93

.א ,חצ ןירדהנס .בכ ,ס 'יעשי (94

"תושעל לארשיל רמוא אוה השוע אוהש המ" ,"לארשיל ויטפשמו ויקוח בקעיל וירבד דיגמ" - הברדאו (95
.לארשי לש ןתוזירז םדוקו ינפל ל"צ ה"בקהד תוזירזהש ,ונייה ,(ט ,ל"פ ר"ומש .טי ,זמק םילהת)

.א"עס ,טל ןירדהנס (96

.א ,כ תבש (97

.אמ ,בי אב י"שרפו אתליכמ (98

.ט"פרת ת"חמש תחיש (99

אל" ,(די ,ד"יפ ר"בדמב) "וריתוה אלו ותחפ אל"ש ןינעה שגדומ ןסינ שדוחב חבזמה תכונחב םגש ,ריעהל (100
.(אשנ פ"ס י"שרפ) "טעימ אלו הביר

.ב ,ו ונתשרפ (101

יכ ונשפנ ןובצעמ ונמחנל וב ונאש ןורחאה תולג לע השרפה לכ זומרת זמר ךרדבו" :פ"הע ח"הוא 'יפמ ריעהל (102
לע) ולא םירבד 'ב רדגב לארשי ויהי יתמ דע ראיבו . . תולגה ךרוא תוארב ושפנ םחנה הנאמ לארשי שיא לכ
אתאו ודובכ ונילע קיריש ןמז אוהש רקובה דע . . הלילל לשמנה תולגה ןמז איהש ,הלילה לכ - (חבזמה לע הדקומ
רקובב תויהל יואר 'יה הלואגה ןמז יכ . . רקובב רקובב ורמואו . . יששה ףלאל ק"ת רובע רחא אוה ןמזהו ,רקוב
.הכוראב ש"ייע ,"'וכ 'בה רקוב דע בכעתמ ןועה תביסלו ,ישימחה ףלאל ק"תה תנש לש ןושאר

.י"שרפבו זי ,וט חלשב (103

.א ,טכ א"חז .א ,אכר ג"חז (104

.דועו .א ,אמ הכוס 'סותו י"שרפ (105

.וכ ,ול לאקזחי (106

וניתדובעו ונישעמ י"ע רבכ התשענ 'וכ הרסההש ,ל"יד - (םש) "םכרשבמ ןבאה בל תא יתוריסהו"ש ירחאל (107
.'וכ םירותפכה חוצחצל עגונב רומאה ד"ע ,(ןסינ 'במ לחה) ר"ומדא ח"ומ ק"כד תואישנה ךשמב

.ה ,ו ונתשרפ (108

.פ"הע י"שרפ (109

.א ,אכ הליגממ - ונתשרפ שיר י"שרפ (110

.ב ,וכ תוכרב (111

.טפ ס"ר ח"וא ז"הדא ע"וש .םש תוכרב (112

.א ,ד"וי ב"במ - םש ז"הדא ע"וש .בצ ס"וס ח"וא (113

.(ב ,ח תינעתמ) ג"ס א"עקתס ח"וא ע"ושב ד"ספה ד"ע (114

.ח ,ב ש"הש (115

.ט ,ד"וי אב (116

.בי ,אל ךליו (117

.ז ,אל 'ימרי (118

.טי ,וכ 'יעשי (119

.ד ,ג תומש ל"זיראהל םיטוקילה רפסו ת"ל .כ המדקה םילוגלגה רעש (120

.ו ,ג"פ ר"בדמב .בי ,א"פ ר"ומש .ב ,אי הטוס (121

שיש תוינקדצ םישנ רכשב אלא םילאגנ תורודה ןיא :(תור אטוז שרדממ) ופוסב ורת זמר תור ש"לי םג האר (122
.רודב

.(זפת 'ע ך"נ ת"הוא .ב ,אסר א"חז) מ"יציל ךרעב וליפא "תואלפנ" - הזמ הריתיו (123Back to "Dvar Malchus"