ה"ב
ב"נשת'ה ,אשת 'פ "תוכלמ רבד"

"השמ ינפ רוע ןרק"ל עיגהל ידכ - 'ילעהמ שממ קלח איה הדיריה

,ןתריבש ,תונושאר תוחול תניתנ - אשת 'פב םייללכ םינינע השלש *
תוללכב םינינעה תשלש ומכ ,תונורחא תוחול י"ע הריבשה ןוקיתו
* ז"יעש 'ילעהו ,םלועה תאירבו הדירי ,לכה תלחתב :האירבה


ק"שעו 'ה ,'ד ,'ג תוליל תוחישמ
ב"נשת'ה ןושאר רדא ח"י-ד"י ,אשת יכ 'פ ק"ש םויו


תידיאמ םוגרת

"ק"הלב תוחנה דעו" י"ע םגרות
(סופדב אצמנ) ב"ח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ -
'ב קלח "ב"נשת תוחישה רפס"(ב תידיאב)ו

:שודיח רבד וניצמ אשת יכ תשרפב .א

לגעה אטח ,1תונושארה תוחולה - הצקה לא הצקה ןמ םינינע תודוא רבודמ וז השרפב
,4ה"בקה לש ודובכ השמ תייאר ,3השמ תלפת י"ע אטחה לע הרפכו ןוקית ,2תוחולה תריבשו
.7"השמ ינפ רוע ןרק" תודוא םויסהל דע ,6תונורחאה תוחול תניתנ ,5םימחרה תודמ ג"י
עודמ ןיבהל שיש ךכל ףסונ ירה ,דחא ךשמהב ועריאש תוערואמ םה ולא םינינעש פ"עאד
טרפבו) םייוצר יתלבה םינינעה תודוא תוכיראב ונל תרפסמ (8הארוה ןושלמ) הרותה
םינינע ה"ה (10"בותכה רביד אל האמט המהב תונגב" וליפאו ,9הוה הוהד יאמ :הרואכלד
:םהיניב לודג יכה ךרעה קוחירב ,הצקה לא הצקה ןמ ,ירמגל םינוש

בתכמהו םיקלא השעמ תוחולה" ,הלעמלמ ונתינש הלענ יכה ןינע םה תונושארה תוחולה
תודמ ג"י ,התומכ ןיאש הדירי אוה (לגעה השעמ ללגב) תוחולה תריבש ,11"םיקלא בתכמ
- תונורחאה תוחול תניתנ ןכמ רחאלו ,הלענ יכה ןינע - 'ה לש ודובכב השמ תייארו םימחרה
תוחולה תריבשו אטחה ללגב ואבש ,(השמ ידי השעמ ,12"ךל לספ") ירמגל רחא תוחול גוס
תניתנו ,םינושארה םוי םיעברא ףוסב תונושארה תוחול תניתנ] הנוש ןמזב ונתינו ,תונושארה
םלוכ ןאכ םיאב כ"פעאו ,[13םירופכה םויב ,םינורחאה םוי םיעברא ףוסב - תונורחאה תוחול
.דחא םינינע ךשמהמ קלח םה םלוכש עדיל עגונש ןבומ הזמש .דחא ךשמהב ,תחא השרפב

:וזמ הריתי

עבצאב םיבותכ ןבא תוחול") תונושארה תוחולה תלעמב םיטרפה תודוא רבודמ ונתשרפב
המה םיקלא השעמ תוחולהו 'וג הזמו הזמ םהירבע ינשמ םיבותכ תוחול" ,14"םיקלא
תא םישיגדמ תונורחאה תוחולב םגש דע ,15"תוחולה לע תורח אוה םיקלא בתכמ בתכמהו
יכ ,ןוימדה ף"כב ,12"'וג םינושארכ םינבא תוחול ינש ךל לספ" - תונושארה תוחולה תלעמ
.("םיקלא השעמ" םהש "םינושאר"ה תלעמל םיעיגמ םניא

אוה םש ,םיטפשמ 'פ ףוסב בתכהל םיכירצ ויה תונושארה תוחולה תלעמ יטרפ :הרואכלו
תחל תא ךל הנתאו 'וג הרהה ילא הלע") תונושארה תוחול תודוא רבדמה ירקיעה םוקמ
לגעה השעמל המדקהכ) רוציקב בותכ 'יהיש קיפסמ 'יה ,ונתשרפב ,ןאכו .(16"'וג ןבאה
תוחול תודעה תוחול ינש יניס רהב ותא רבדל ותלככ השמ לא ןתיו" (תוחולה תריבשו
.2"'וג השמ ששוב יכ םעה אריו" ז"חאלו ,14"ןבא

ופיסוי תונושארה תוחולה תריבש(ל איבהש אטחה) תודוא רבדמה םוקמבש םיאתמ ךיא
!?ו"ח 17שרל געול ד"ע ז"ה - תונושארה תוחולה תלעמב םישדח םינינע

תריבשו לגעה השעמל המדקהו לפטכ אל) תונושארה תוחולה םיאב ןאכש ,ל"צכע אלא -
תוחולה תריבש ,תונושארה תוחולה לש - דחא ךשמהדו ןינעה לכמ קלחכ (אלא ,תוחולה
.תונורחאה תוחולו

תכאלמ יוויצל םדוק לגעה השעמ ,הרותב רחואמו םדקומ ןיא"ש ,18י"שריפ יפל וליפא
ה"בקה הצרתנ םירופכה םויבו תוחולה ורבתשנ זומת ז"יב ירהש ,'יה םיבר םימי ןכשמה
םיטרפהל עגונב רואיב ז"יא הרואכל (א ירה - "'וכ ןכשמה תבדנב וליחתה תרחמלו לארשיל
:רקיעו (ב .19ל"נכ ,םיטפשמ פ"סב אוה ומוקמש ,תונושארה תוחולה תודוא ןאכ םירפוסמה
לכ) הז רדסל םעט ונשי "הרותב רחואמו םדקומ ןיא" םירמואש םוקמב םגש 20עודיה פ"ע
ל"נה םינינעה עודמ ןיבהל ךירצ - (קוידה תילכתב אוה - הרותב רדס םג - הרותב רבד
.21אשת יכ 'פב ןאכ םירפוסמ

יוויצה - ןאכל ללכ תוכייש ול ןיא הרואכלש ןינע דוע השרפה םויסל בורק אבומ ,ךכל ףסונ
!22םילגר שלש לע

:23"אשת יכ" - השרפה םש דצמ רתוי דוע תקזחתמ הלאשה .ב

םש :ונתשרפל עגונב רואיב ךירצ ז"פעו .השרפה לכ ןכות לע הרומ השרפה םשש 24עודי
ול ןיאו ,לקשה תיצחמ תתל השרפה תלחתב יוויצה לע קר תוטשפב יאק ("אשת יכ") השרפה
,ירמגל םירחא םינינע תודוא תרבדמ השרפה בורש ,ליעל רבודמכ - השרפה בורל ללכ תוכייש
!השרפה תלחתהל תוכייש לכ םהל ןיא הרואכלש

ז"יע ,התומכ ןיאש הדירי ה"ה - השרפהמ בושח קלח ספותש - לגעה השעמ :וזמ הריתי
שאר והזש דע ,(27ת"מב "ןתמהוז הקספ"ש ירחאל) 26תעדה ץע אטחמ 25"ןתמהוז הרזח"
דוקפאשכ דימת" ,"םתאטח םהילע יתדקפו ידקפ םויבו" 28ש"מכ ,םיאטחה לכד שרשו
לע האב תונערופ ןיאו ,תונועה ראש םע הזה ןועה ןמ טעמ םהילע יתדקפו םהיתונוע םהילע
תא אשת יכ" (- השרפה םש) ןכותמ ךפיהל קוידב - "לגעה ןוערפמ תצק הב ןיאש לארשי
!29י"נב תיילעו שאר תאישנה ,"לארשי ינב שאר

רוע ןרק"ד הלעמה השמב הפסונ עודמ :רואיב שורד - דוהה ינרק ןינעב - השרפה ףוסב ןכו
31אלהו" ,30תונושארה תוחול תלבקב אלו ,תונורחאה תוחולה תא לביקש רחאל אקוד "וינפ
:הברדאו ?32"םיישילשה םוי םיעבראב ומכ םינושארה םוי םיעבראב הניכשה ויזמ הנהנ רבכ
תוחולהמ רתוי הלענ ה"ה ("םיקלא השעמ" םתויהב) תונושארה תוחולב תוקלא יוליגה
יוליגה רחאל האב תונושארה תוחול תניתנש ךכל ףסונ ,(השמ ידי השעמ ויהש) תונורחאה
,כ"או - 33(יאשחב ונתינ תונורחאה תוחולה כ"אשמ) הרות ןתמד םיקרבו תולוקהו הלענה
!?"וינפ רוע ןרק" השמב ףסוותינ תונורחאה תוחול תלבקב אקודש ןכתיה

ע"פבו דחוימ ןינע שי הרותב (34תוישרפ ן"גמ) השרפ לכבש םידקהב ןבוי הז לכב רואיבה .ג
קר (35הפוס דעו התלחתמ) השרפ לכ ןירוקש הזמ םג ןבומכ .תוישרפה ראשמ תקלחנ איה הב
.הנשב תחא םעפ

שיש האלפנ השרפ ה"ה ,ע"פב השרפ איה אשת יכש ז"ע דחי :אשת יכ תשרפל עגונב ז"דעו
ותלחתמ ,תולשלתשהה רדס לכ תא הכותב תללוכ איהש (תוישרפה ראש לכ יבגל) שודיח הב
הרותה לכ - (36תומלועה תולשלתשה רדס אוה הנממש) הרותב אוהש יפכ לחה .ופוס דעו
.םלוכ םינינעה לכ תא השרפה תללוכ אלימבו .הרותה םויסל דע הרותה תלחתהמ הלוכ

,"הב אלוכד הב ךפהו הב ךפה" 37ל"זחאמכ ,םינינעה לכ תא אוצמל רשפא הרותב ןינע לכב -
השרפ כ"וכאעו ,הרותב יטרפ ןינע לכ לע םג אלא ,הרותה תוללכ לע קר אל יאקש ל"יד
תאז תולגלו אוצמל ךירצו ב"ויכו זמרב קר אצמנ "הב אלוכ"ה םינינעה בורב לבא - המילש
םש אצמנ "הב אלוכ"הש ,אוה שודיחה אשת יכ 'פב כ"אשמ ;("הב ךפהו הב ךפה" העיגי י"ע)
.יולגב בתכב - בתכבש הרותד ןפואב ,יולגב

:ןינעהו .ד

שארל לכל .38ףוסו (עצמא) ךות ,שאר :השלשל תוללכב םיקלחנ םינינעה לכש עבק ה"בקה
רבדה אב - ןכמ רחאל .רבדה לכ (תילכתו תנווכ) וכותב ללוכש - לכה תלחתהו שארה אב
.(39"הלחת הבשחמב השעמ ףוס" יכ) תילכתה השענ ודי-לעש ,עצמאהו ךותה ,ומצע

40ל"זח ירבדכ ,םינינעה לכ תלחתהו דוסיה - הרות (א לש םינינעה 'גב קלחנ ז"ה תוללכבו
לכד הנווכהו תילכתה והזו ,42םלועל המדק איה יכ ,"וכרד תישאר 41תארקנ הרות"ש
תולשלתשה רדסו) םלועה תאירב (ב .40"תישאר תארקנש הרותה ליבשב תישארב" ,םינינעה
- לכה תומילשו רמג (ג ,(הרותה ליבשב) התילכת תא תואלמל ידכ האירבב הדובעהו (ללכב
ארבנ ךכלש הזה םלוע תאירב תומילשו תילכת" אלמתמשכ ,המילשהו תיתימאה הלואגב
.43"ותלחתמ

הלולכ הרותה לכ :'ג 'ב 'א תונושארה תויתואה תשלשב םיזמורמ ולא םינינע 'גש ,רמול שיו
תאירב .46ף"לאב הליחתמו תללכנה 45"יכנא" הנושארה הביתב םילולכה 44תורבדה תרשעב
ת"יב"ב יכ ,48ת"יבב ליחתמ - 47"ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב תישארב" - םלועה
.ל"מיג תואה - הלואגד הביתה שארו .49ל"זחב ראובמכ ,"םלועה ארבנ

הלע - לכ םדוק (א :המצע האירבה תולשלתשה רדסב ולא םינינע 'ג םנשי רתוי תויטרפבו
- הדיתעה הלואגב - האירבה תומילש (ג .לעופב האירבה (ב .םלועה תא אורבל ךרבתי ונוצרב
(א :51תודיסחהו הלבקה ןושלבו .50םלועב תוקלא תולגלו ךישמהל "וניתדובעו ונישעמ" י"ע
םוצמצ - ז"חאל (ב .םוצמצה ינפל ס"אוא - תואיצמה לכ אלממ ףוס ןיא רוא ,שארל לכל
תוקלא יוליג 'יהיש - יוליגה ליבשב איה םוצמצה תנווכו .יונפ םוקמו ללח ראשנש ךכ רואה
דע ,ס"אוא - יונפ םוקמו ללחה ךותב םיכישממש ,יוליגה תומילש (ג לא םיעיגמש דע ,םלועב
- 53ותומצעל ול - ךרבתי ול 52הריד - השענש דע ,םוצמצה ינפלש לובג ילבה ס"אואל
.םינותחתב

לש "תואסקניפו תוארתפיד"ה) הרותה י"ע םיכשמנ םינינעה לכש ןויכמש רמול שיו .ה
םינינע 'גל םאתהב המצע הרותה תקלחנ ןכל - (36אמלע ארבו אתיירואב לכתסאו ,םלועה
:ולא

שארל לכל אלא ,האירבה תלחתה קר אל - ללוכ הזש "תישארב" איה הרותה תלחתה (א
הרותה ליבשב" ושוריפ "תישארב" ןכש ,םלועל המדקש הרותה לש (תישאר) ף"לאה
אוהש "זירכמ" ת"יבש ,ומצע ("תישארב"ד) ת"יבב םג שגדומכו .(ל"נכ) "תישאר תארקנש
.הרותד (יכנא) ף"לאה - ף"לאה רחאל ינשכ אב

הזב םנשי - תויטרפבו] םלועה תאירב - "ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב תישארב" (ב
רופיס ךשמה תודוא רבודמ םב ,הרותבש תוישרפה לכ ךשמה ז"חאלו ,[ל"נכ ,תוגרד 'ג אפוג
רפוסמכ - (הרותה ליבשב) םלועה תאירבד הנווכה תא תואלמל הדובעהו םלועב תוערואמה
.הרות ישמוח השמחד תוישרפה לכב הכוראב הווצמו

םויסהל דע ,54"ןורחאה םויה דע" השמל הארמ 'הש ךכ לע רבודמ הב ,הרותה םויס (ג דע
55"לארשי לכ יניעל השמ השע רשא לודגה ארומה לכלו 'וג םיתפומהו תותואה לכל" - שממ
ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגהד תומילשל הרושקש ,הרותה תומילשו םויס -
תותואה") תוקלא יוליגד תומילשה 'יהישכ ,(56ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג אוה השמש)
."תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" 57ש"מכ ,"לארשי לכ יניעל" ("םיתפומהו

תוללכ - "יניסמ הרות לביק השמ" איה תובא יקרפ תלחתה (א :תובא יקרפב םג זמורמכ
הרסמו" (ב .("יניסמ השמל ןתינ שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכ" 58ל"זחאמכ) הרותה ןינע
תולגתה ןפוא - רודל רודמ הרותה תרוסמד רדסה ,59"'וכו הברה םידימלת ודימעהו 'וכו
ךולמי 'ה" - תובא יקרפה לכ םויס (ג .("שדחל דיתע קיתו דימלת" י"ע) תויטרפב הרותה
,המילשהו תיתימאה הלואגה - םינמזה לכ ףוס דע ןמזה ךשמה לכ ללוכש ,60"דעו םלועל
הנווכה יולימ תומילש - 61"ולש הכולמה לכש אובל דיתעל" ,"דעו םלועל ךולמי 'ה"שכ
.תורודה לכ ךשמב הרותה דומילו תריסמו הרותה תלבקד

ירבדכ - "יאתילת"ד ןינעל הרושק הרות (ןתמ) עודמ ךכל םימעטה דחא והזש ,רמול שיו
יאתילת םויב יאתילת ידי לע יאתילת םעל יאתילת ןאירוא (ביהיד אנמחר ךירב)" 62ל"זח
תויה יכ ,(הרות ןתמל רשקב השלש לש םינינע דוע ראבמ םש ןואג נ"רו) "יאתילת אחריב
,(ףוסו ךות שאר) השלשל תקלחנה - תולשלתשה רדס לכ תילכת אלמתמ הרות (ןתמ) י"עש
.63'ג 'ב 'א ,"יאתילת"ל הרותה תקלחנ ןכל

:ונתשרפב יולגב םיאצמנ - ולא םינינע 'גש רמול שיו .ו

הרות ןתמב ורמאנש 64תונושארה תורבדה תרשע קוקח םהילעש - תונושארה תוחולה (א
,םלועה תאירב לכ ללוכ ,םינינעה לכד (דוסיו הלחתהה) ף"לאה םה ,("יכנא"ד ף"לאהמ לחה)
."תישאר תארקנש הרותה ליבשב" ארבנש

תיללכה הדיריה ,ת"יבה ןינע לע תזמור - תוחולה תריבשל האיבהש לגעה אטחד הדיריה (ב
לגעה אטחש 65עודיכ ,'וכ הריבשהו אטחה ןינעל םוקמ תנתונש ,("'וג ארב תישארב") םלועב
גורטק ז"חאלו םילכה תריבשו ןושארה םוצמצמ האצותכ אב (ל"נכ ,ןושארה אטחל רושקש)
לש ןינעל םוקמ ןתונ ז"ה - 'וכ תואסרפו םימוצמצו תולשלתשה יוביר ירחאלו ,הנבלה טועימו
.ל"ר לעופב אטח

,האירבה תנווכ תא ואלמי ,הדירי לש בצמב וליפא ,הטמל הדובעה י"עש ,איה הזב הנווכהו
.(ןמקלדכ) "הרותה ליבשב"

:תוחולה תריבשו הדיריה י"ע האבש 'ילעה - ל"מיגה ןינע תא םיאטבמ תונורחאה תוחולה (ג

השמש תוחולה תריבש לע יאקד (הרותה םויסב) "לארשי לכ יניעל" לע 66ל"זחב ראובמ
ה"בקה תעד המיכסהו ,םכיניעל םרבשאו 68רמאנש םהיניעל תוחולה רובשל ובל 67ואשנ"
דע תוחולה תריבשמ יוליעה והמ :הרואכלו ."תרבשש ךחכ רשיי ,תרבש רשא 69רמאנש ותעדל
!?"ךחכ רשיי" ךכ לע רמאי ה"בקהש

הז ללגבו] 71הבושת ילעבד הלעמה י"נבב ףסוותינ לגעה אטח י"עש םשכ :70הזב רואיבה ל"יו
םיקידצ ןידמוע הבושת ילעבש םוקמ") םיקידצה תדובעמ הלעמלש ,[ןמקלדכ ,אטחה 'יה
תוחולה תריבשל עגונב םג ךכ - (73"וב דומעל ןילוכי" ןיאש דע ,72"ןידמוע םניא ןירומג
- הרותב יוליע ףסוותי ז"יעש ידכב אוה ךכ לע (ימינפ) םעטהש ,(לגעה אטחד בבוסמה)
רמא ה"בקהש 74ל"זח ירבדכ ,תונושארה תוחולה יבגל הלעמ םהב שיש תונורחאה תוחולה
ויה אלש תונושארה תוחולב רעטצת לא" (תוחולה תריבש לע רעטצהש ז"ע) וניבר השמל
. . תודגאו שרדמ תוכלה םהב אהיש ךל ןתונ ינא םיינשה תוחולבו דבל תורבדה תרשע אלא
השמח אלא םהל ןתינ אל לארשי ואטח אל אלמלא" 76ארמגה ירבדכו ."'ישותל 75םילפכ
ףסונ ואטחו וטעבש יפל" ,"סעכ בור המכח בורב יכ 77רמאנש דבלב עשוהי רפסו הרות ישמוח
.78"רתוי ןחירטהל המכח בור םהל

השעמ" אל ,("ךל לספ") השמ ידי השעמ ויה תונורחאה תוחולהש ךכב יוליעה םג והזו
:תונושארה תוחולה ומכ "םיקלא

םג הדובעל חכ ןתונ הזו הלעמלמ תנתינ הרותהש יפכ אוה (ף"לאה) תונושארה תוחולה תלעמ
ת"יבל ךילומ הזו תויתואה לכ שאר אוה ף"לאש ןינעה תוטשפכ ,(ל"מיגו ת"יבה) הטמל
ירדגב רדוח וניאו ךרעב אל אוה (הלעמלמ יוליגה) ע"צמ ף"לאש תויה לבא .ל"מיגו
םינכומ אל האירבה דצמ יכ ,'וכ הריבשה ןינע הזב ךייש ,("תישארב"ד ת"יבה) םינותחתה
רודחיו ךשמויש איה הנווכה יכ ,ף"לאב אלו ת"יבב ןכא איה הרותה תלחתה ןכלו] ךכל
.[79הרות ןתמ דע תורודה ו"כב הדובעה י"ע ולעפנ הזל תונכההש ,םלועב

השעמ םה ןמצע תוחולהו ,(הבושת) םדאה תדובע י"ע םיאבש ,תונורחאה תוחול י"ע כ"אשמ
ןכלו ."הרותה ליבשב" אוהש ךיא םלועב ולגיש ,האירבה תנווכו תילכת תאלמתמ - השמ ידי
ףסוותימ - הברדאו ,ללכ הריבש הזב ןיאו - תונורחאה תוחולד הרותב יוליעה ז"יע לעפנ
דעל יחצנ ןפואב הטמל תומילשב תראשנ (תוחולה) הרותהש ןפואבו ,"'ישותל םילפכ" הרותב
.80םימלוע ימלועלו

הלגתי זאש ,המילשהו תיתימאה הלואגה - ל"מיגה ןינע תומילשל איבמ הזש - דע
י"ע ואבש) 83תונורחאה תוחולה תלעמו 82לגעה אטח לע י"נבד הבושתה תלעמ 81תומילשב
תדובע י"ע טרפבו) הטמל םדאה תדובע י"ע האבש הלעמה - (תונושארה תוחול תריבש
."הרותה ליבשב" - האירבה תילכת תואלמל (הבושתה

ת"יבה ,הרותד ("תישאר") ף"לאה - םינינעה 'ג לכ יולגב םיאצמנ אשת יכ 'פבש אצמנ
."תרבשש ךחכ רשיי" ,"לארשי לכ יניעל" ,הרותה םויס - ל"מיגהו ,"'וג ארב תישארב"ד

תא תוושהל רשפא דציכ :הרואכלו .דחא ךשמהב םיאב אשת יכ 'פב ולא םינינע 'ג לכו .ז
הטמל ןורסח ללגב האבש תוחולה תריבשו אטחל (הלעמלמ ונתינש) תונושארה תוחולה
?(םדאה אטח י"ע אב ז"ה ,רתוי תילענ 'ילעל ז"חאל איבמ הזש פ"עאד)

:הזב רואיבה ל"יו

ת"יב ,ף"לא - שלשל וקלחתי םינינעה לכש ,עבק ה"בקהש רדס םה ל"נה םיבלשו םינינעה 'ג
ודי-לע (ת"יב) ןינעה עצמא אובי (ף"לא) ןינעה תישאר רחאלש :(ףוסו ךות שאר) ל"מיגו
.ליעל רבודמכ ,(ל"מיג) ןינעה תומילשו רמגל איבמ הז אקודו ,תילכתה תאלמתמ

עגונב םג אלא ,(םוצמצה) האירבה תוללכל עגונב קר אל איה ת"יבה תגרדש רמול שיו
,(ו"ס ל"נכ ,'וכ םוצמצה י"ע השענש) 'וכ הריבשו אטחה ןינעל דע ,הזמ םיאבש תואצותל

אב ד"הע אטחש ,"םדא ינב לע הלילע ארונ" 86פ"הע 85ל"זחאמ תא תראבמ 84תודיסחש יפכ
םדאה לע ר"הציד ערה רבוג םימעפל"ש הזש - (ןושארה םדאב) "וב הלתנ הלילע"ש ז"יע
.87"הז אטחל ואיבהל ר"הציה וילע ותיסה הלעמלמ"ש םושמ ז"ה "אטחיו

הז ללגב קר אב ןינעה לכו ,88ו"ח אטחה ןינעל ללכו ללכ םיכייש םניא םמצע דצמ י"נב ןכש
ןכל ,(ע"צמ םבצממ הלעמל) הלודג יכה 'ילעל י"נב תא איבהל הצר לודגה ודסחב ה"בקהש
קר) תוינוציחבו (89"ךיתבזע ןטק עגרב" נ"שמ ד"ע) העש יפל הדירי תישענו "וב הלתנ הלילע"
ןטק עגר" דגנכ) ןטק עגרל 'ילע קר אלו ,ךרעב אלש 'ילעה תא איבהל ידכב ,(םיניע הארמל
- המילשהו תיתימאה הלואגב 'יהיש יפכ .ללכ קספה 'ירחא ןיאש תיחצנ 'ילע אלא ,("ךיתבזע
םיפסוותימ - הברדאו ,90תולג 'ירחא ןיאש תיחצנ הלואג - תולגב הלודגה הדיריה י"ע האבש
.91"ןויצב םיקלא לא הארי ליח לא ליחמ וכלי" ,ץק ןיא דע 'ילע רחא 'ילע ,תוילע דוע

איה התתימאל המצע הדיריה - י"נבל עגונב ירה ,'ילע ךרוצ איה הדירי לכש ללכהל ףסונ
.ךרעב אלש רתוי תילענ 'ילעל ךרדה אלא ,הדירי הניא

תא לארשי ושע אל"ש ,92ארמגב שרופמכ - (ד"הע אטח תמגודבש) לגעה אטחל עגונב ז"דעו
אלא ,"השעמ ותואל ןיואר לארשי ויה אל" ,"הבושת ילעבל הפ ןוחתפ ןתיל אלא לגעה
.93"הבושת ילעבל הפ ןוחתפ ןתיל ידכ 'וכ התיה ךלמה תריזג"

אטבמ ונינע םצע דצמ - אטחהו הדיריה תא ללוכש - ("תישארב"ד) ת"יבהש ךכב םג שגדומכ
ינש בלש קר תמאב איה (תוינוציחב הדיריה) ת"יבהש ונייה ,(יכנאד) ף"לאה אב הזל םדוקש
.(הלואגה) ל"מיגל ךילומו ף"לאה רחאל אבש

אטח וליפאו תונורחאה תוחול ,תונושארה תוחול - השרפב םינינעה 'ג לכש ןבומ ז"פע .ח
ןינע - וזמ הריתיו ,"אשת יכ" תחא השרפו רדסמ קלח םה - םייתניבש תוחולה תריבשו לגעה
םיבלש 'גל קלחנ ןינעהש אלא .94י"נבד 'ילעו שאר תאישנה ,"אשת יכ" - ונכותש ,שממ דחא
:י"נב שאר תאישנ יוטיבב םינפואו םינינע 'ג ,ל"מיגו ת"יב ,ף"לא :תוגרדו

תוחולה תריבשו אטחה (ת"יב) .ת"מב י"נב תיילע תוטשפב ולעפש ,תונושארה תוחול (ף"לא)
הבושתהמ לחה ,("הבושת ילעבל הפ ןוחתפ") הבושתה ןינע תא לעפש ,("תרבשש ךחכ רשיי")
תודמ ג"י יוליגו השמל ה"בקה לש ודובכ יוליגד הלענ יכה ןינעה - םג ללוכ ,זא י"נבד
תוחולד הלודג יכה 'ילעה - (ל"מיג) ז"חאל איבה הזו ,(95"םימחר תשקב רדס") םימחרה
יוליגה תומילשל דע ,(ןמקלדכ) "השמ ינפ רוע ןרק"ד הלענ יכה יוליגה - ללוכ ,תונורחאה
.המילשהו תיתימאה הלואגב םהלש

לע יוויצה רחאל - אשת 'פב ןאכ רפוסמ 'וכו תוחולה ןינעש ךכל םעטה םג רמול שי ז"פעו
ןכשמה תיישע ,יכ - (ל"נה י"שרפכ ,םדוקמ התיה תוחולה תריבשש פ"עא) ןכשמה השעמ
תא תואלמל ,תולשלתשהה רדס לכד הנווכה איה (96"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו")
אוה ותילכתש םלועב םילגמש ז"יע ,97"םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הואתנ"ה
'דא שדקמ" ,ישילשה שדקמה תיבב תומילשב 'יהיש יפכ ,40"לארשי ליבשבו הרותה ליבשב"
.98"ךידי וננוכ

'פב) ןכשמה השעמ לע השמל 'ה יוויצ תודוא רפסל תמייסמ הרותהש ירחאל :ךכ םושמו
'ג הרותה תרפסמ - (להקיו 'פב) י"נבל תאז רסומ השמש ינפל ,(אשת 'פ תלחתו הוצת ,המורת
תריבשו הדיריה - ת"יב ,תונושארה תוחולה - ף"לא :הנווכה יולימב םנשיש םייללכ םיבלש
.תונורחאה תוחולה - ל"מיגה ןינע ,רתוי תילענ 'ילע איבהל - אוה הנינעש תוחולה

'ג םיזמורמ - הפוס דע התלחתמ - אשת יכ 'פ תוללכב םגש ,רמול שי רתוי תוללכבו .ט
:ולא םינינע

,םינינעה לכד (ף"לא) "שאר"ה לע יאק (השרפה תלחתב) "לארשי ינב שאר תא אשת יכ" (א
לארשי ליבשבו תישאר תארקנש הרותה ליבשב ,םלועה ארבנ םליבשבש ,הרותו לארשי םהש
."אשת"ד בצמב אצמנ "שאר"הש יפכו ,"לארשי ינב שאר" כ"וכאעו .40תישאר 99וארקנש

,ל"מיגו ת"יבה םג ללכנ ף"לאו שארב ןכש) םירחאה םינינעה 'ב אפוג הזב םיללכנ תויטרפבו]
לע רפכל" - הזמ האבש 'ילעהו ,100"םידוקפה לע רבועה" - הדיריה :(ףוסו עצמאה
.103["ושפנ 102רפוכ" י"ע ,101"םכיתושפנ

.ת"יבה ןינע ,תוחולה תריבשו לגעה השעמ - השרפה ךשמה (ב

םע רהה ןמ השמ תדירי - שממ םויסהל דע ,(ל"מיגה ןינע) תונורחאה תוחול - השרפה םויס (ג
םויסב) ןינעה ד"ע והזש ,104"וילא תשגמ ואריו וינפ רוע ןרק"ד הלעמה םע תונורחאה תוחולה
יניעל השמ השע רשא לודגה ארומה לכלו 'וג םיתפומו תותואה לכל"ד (הרות ישמוח השמח
.[106השרפב ז"נפל רבודמה "תואלפנ השעא" לע ףסונ] 105"לארשי לכ

ןושארה אוה חספה גח :(השרפה ףוסל בורק) םילגר שלשב ולא םינינע 'ג םיזמורמ ז"דעו
הלעמלמ יוליג ,(109ת"יבה אב ז"חאלו ף"לא ת"ר) 108"ביבאה שדוח"ל רושקו ,107םילגרל
ירוכב"ל רושקו ,םילגרל ינשה - תועובשה גח .(111"הלושיבב תרכבתמ האובתהש") 110הטמל
ןמזב" - 112"הנשה תפוקת ףיסאה גח"ו 110הלעמל הטמלמ םדאה תדובע - 112"םיטח ריצק
רושק ,םילגרב ישילשה - 113"הנשה תרזחב אוהש" ,"תיבל הדשה ןמ ךתאובת ףסוא התאש
'יהישכ ,המילשהו תיתימאה הלואגב אוה התומילשש ,הדובעה לכד תומילשו הפיסאהל
.ולוכ םלועה לכבש השודק יצוצינ לכ לשו ,("'ה םואנ םפיסא ףסא" 114ש"מכ) י"נב לכ תפיסא

והזש] 115תונורחאה תוחול י"ע ופסותינש השמ לש דוהה ינרקד שודיחה כ"ג ןבוי ל"נה פ"ע .י
:[תוחולה תריבשו לגעה אטח ,ת"יבד הדובעה י"ע אבש ,ל"מיגד יוליעה ד"ע

י"ע לעפנ הזש) םירוריבה תדובע לועפל הטמל הדיריה י"ע ואבש - תונורחאה תוחולה אקוד
'יחב ,הרותב 75"'ישותל םילפכ המכח תומולעת"ד יוליגה תא םילעופ - (תונורחאה תוחולה
ז"יע ףסוותינ ןכלש .תונושארה תוחולב 'יולגה המכחמ הלעמל ,המכחה תימצעו תימינפ
(117"וינפ ריאת םדא 116תמכח" ד"ע) "וינפ רוע ןרק" (תונורחאה תוחולה לבקמ) וניבר השמב
.תושבלתהמ הלעמלש ימצע רוא והזש -

םלועב הטמל תושבלתהו הדיריה י"ע אקוד האב תונורחאה תוחולד הלעמהש תויה :ךדיאלו
השעמ" םהש תונושארה תוחולה ומכ אל) םלועב םינבאד "ךל לספ" ,("תישארב"ד ת"יבה)
וארייו" לעפ "וינפ רוע ןרק"ה ןכל - םייוצר יתלבה םינינעה תא םג םיכפהמש דע ,("םיקלא
הרותבש תוקלא יוליג 119ריתסהל ידכב ,118"הוסמ וינפ לע ןתיו" ןכלו ,"וילא תשגמ
;120"םירוריבה ןינעב תושבלתה"המ

121"םכמע 'ה רביד םינפב םינפ" ןכש - םמצע דצמ י"נבל עגונב אל אוה הוסמה רתסה לבא
תא ריסה אוה 122"הוצי רשא תא לארשי ינב לא רביד" השמש העשב ,ןכלו .(ללכ רתסה ילב)
שי י"נבו השמלש העשב קרו .123"השמ ינפ רוע ןרק יכ השמ ינפ תא י"נב וארו" הוסמה
תא השמ בישהו" זא - (תושבלתה ךרדב רוריבה תא םש לועפל ידכב) םלועה ינינעל תוכייש
םגש ,רמולכ .ותואיצממ לטבתהל אלו יוליגה תא לבקל לכוי םלועהש ידכב ,124"הוסמה
.םלועב לבקתהל לכוי יוליגהש ידכב אלא ,םלעה אל - ותנווכ הוסמה

אוה םלועב אצמנ ידוהיש יפכ םגש ,לעופ אוה םלועה ךוכיזו רוריבב ידוהי לש ותדובע י"עו
המילשהו תיתימאה הלואגב תומילשב 'יהיש יפכ ,"וינפ רוע ןרק"ד יוליגה תא לבקל לכוי
םיאצמנש יפכ םג י"נבב 125"ךירומ תא תואור ךיניע ויהו ךירומ דוע ףנכי אלו" - (ל"מיג)
רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" - ומצע םלועב םג 'יהי ז"דעש דע ,םלועה םע םיקסעתמו
.לעפנב לעופה חכד יוליגה ,127"קעזת ריקמ ןבא" ,126"וידחי

התויהבש ,ליעל רומאכ ,םינמזה לכב םדאה תדובעב דומיל ונשי אשת 'פב ולא םינינע 'גמ .אי
ונדמעב כ"וכאעו ,הלוכ הנשה לכל דומיל הזמ ונשי ,הנשב תחא םעפ התוא ןיארוקש השרפ
:השרפה לכ 128םע תויחל ךירצו - ןיארוקשכ ומצע אשת 'פ תבשב

,םייתניבש המ לכו םפוס דעו םתלחתמ - םלוכ םינינעה לכ תא לועפל חכה ןתינ ידוהיל
ת"יב ף"לא ,תונושארה תויתואה תשלשב םיקלחנש יפכ - תוללכבו ,"ו"ית דע ף"לא"מ
.ל"מיג

:םויו םוי לכב ותדובעב םיאצמנ ולא םינינע 'ג לכש יפכ לחה

יב תרזחהש 'וכ ךינפל ינא הדומ" רמוא אוה (129"השדח 'ירב" השענשכ) ותנשמ רועינשכ דימ
.130"יתמשנ

ף"לאה) ה"בקהל האדוההו לוטיבה :אוה ידוהי לש ותדובע לש - הלחתהו דוסיה - ף"לאה
.(י"כנאד

אצמנש יפכ םג) ידוהי לש "ינא"ה ןכש ,"ךינפל . . הדומ" - "ינא"ד ף"לאה ,ותואיצמ לכש דע
זמורמכו - (131דח אלוכ ה"בוקו לארשי) הלעמלש "יכנא"ד "ינא"ה םע דחא רבד אוה (הטמל
תוטישפש עודיכו .132םרבחמה וקו הלעמל (ה"בקה) ד"ויו הטמל (ידוהי) ד"וי :'א תוא תרוצב
יולגב יוטיב ידיל אב תוטישפה ןינעו .133תומצעה תוטישפ םע דחא רבד איה ידוהי לש
לכש לארשי גהנמ ןכלש .134(תומשה ןינע לכמ הלעמל ,האדוהה ןינע) "ינא הדומ" תרימאב
."ינא הדומ" םירמוא - םינטק ינטקו םינטק םידלי וליפא - י"נב

ןאכ רקיעה ןכש ,"ינא" (לש ף"לאה) לא הלטבו הלפט "הדומ" תבית וליפא :וזמ הריתי
םע) םדאה לש ותואיצמ שארל לכל ונשי ותנשמ רועינשכ דימ יכ - "ינא" תבית אוה (הרואכל)
הרימאהמ לחה ,הלועפ השוע ("ינא"ה) אוה ז"חאל קרו ,(םידיג ה"סשו םירבא ח"מר
ךכ ידכ דע יכ - "הדומ ינא" אלו "ינא הדומ" םירמוא כ"פעאו ."ךינפל . . הדומ"ד הלועפהו
"ינא"ה כ"פעא ,"ינא"ה תואיצמ תמדוק ןמזבש םגהש ,ה"בקה םע רושק ידוהי לש "ינא"ה
.ךינפל האדוהד בצמב ףכית

ף"לאה תוללכ - 135ד"מהיבל ס"נכהיבמו ,תירחש תלפתו רחשה תוכרב םיאב הז ירחאלו
.םויה תדובעד

אוה ,136"ברע ידע ותדובעלו ולעפל םדא אצי" - ידוהי לש תימויה ותדובעב ת"יבה אב ז"חאל
ךשמב הדובעה תא תושעל ("'וג ארב תישארב"ד ת"יבה) םלועל (ד"מהיבו ס"נכהיבמ) אצוי
ןפואב םלועה ינינעב ותוקסעתהו ותושבלתה ,137"ץרא ךרד גהנמ ןהב גהנה" ,ולוכ םויה לכ
.138הנומאב ונתמו ואשמד

שפנה ןובשח השועשכ ,םויה תדובע תומילשו רמג - ל"מיגה אב םויה םתוחו םויסב ,ז"חאל
דע ,תיברע תלפתב תאז השוע אוה - תוללכבו ,םויה ךשמב וישעמו וינינע לכד לכה-ךסו
רמגכ לבא ,(רקובב "ינא הדומ" ומכ) 'הל האדוה ,139"'וג ךמשל ודוי םיקידצ ךא" - המויסל
ךדיב" - ה"בקהל ירמגל ומצע רסומו ,הטמה לעש עמש תאירק - דע ,הדובעה תומילשו
.140"יחור דיקפא

םינשו םימי תוכיראל - וייח ימי ךשמב ידוהי לש ותדובע תוללכב ולא םינינע 'ג םנשי ז"דעו
- הז ונרודב כ"וכאעו .הדובעה תומילשו םויס דע ,הדובעה עצמא ,הדובעה תלחת - תובוט
ונישעמ"ד לודג יכה יובירה רבכ ונשיש ירחאל - הלואגהד ןושארה רודהו תולגב ןורחאה רודה
םירוריבה תא םג ומייס תעכו ,הז ינפלש םינשהו תורודה לכ ךשמב י"נבד "וניתדובעו
תא איבהל - הדובעה רמגו תומילשו םויס לע שארל לכלו רקיעב השגדהה תעכ - םינורחאה
!שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגד ל"מיגה

ף"לאהמ אב (םפוס דעו םתלחתמ) םינינעה לכ תא לועפל לוכי ידוהי לכש ךכל חכהו .בי
יפכ וליפאש דע ,הלעמלש "יכנא" םע דחא רבדו רושק ידוהי לכ לש "ינא"הש - ןושארה
שארה ,"תישאר וארקנש לארשי ליבשב" ארבנ םלועה לכ יזא - םלועב הטמל דרוי ידוהיש
.הלוכ האירבה לכד תישארו

לכבש השמד אתוטשפתא ז"דעו ,וניבר השממ אב ידוהי לכב תאז תולגל חכהש רמול שיו
תוחולד םינינע 'גה לכ םילעפנ ודי-לעש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ - הז ונרודבו ,141רוד
.דוהה ינרק םע דחי ,תונורחאה תוחולו תוחולה תריבש ,תונושארה

אשת) "לארשי ינב שאר תא אשת יכ"ד השרפה לכ תא ןיארוקש תבשב םיאצמנשכ כ"וכאעו
תאישנה - וניבר השמ לש וחכב - םג השענ ,ללכב שאר םה י"נבש ךכל ףסונש - (וניבר השמ -
תוחול) ף"לאד ןינעה - השרפה ךשמה ןכות תא לועפל ז"חאל חכה תא ןתונ הזש ,י"נבד שאר
הטמל ןותחת ןיאש ןותחתד בצמב וליפא דע ,םלועב הדובעה - ת"יבד ןינעה ,(תונושארה
לכ לש וחכבש ,דוהה ינרקד יוליגה םע ,תונורחאה תוחולד אגרדהל ותולעהלו וכפהלו ,ונממ
.תאז לבקל לכוי םלועב ותויהב םגש לעופ אוה םלועב הדובעה י"עש דע ,לבקל ידוהי

דוהה ינרקד ןינעה לעפנ ,דוהה ינרקד יוליגה תא לבקמ ידוהי לכש ךכל ףסונ :וזמ הריתי
:וברקבש השמ 'יחב דצמ - 142ומצע ידוהיב

יכ ךמעמ לאוש ךיקלא 'ה המ לארשי התעו" 145פ"הע 144ל"זחאמב 143אינתב ראבמ ז"הדא
אתלימ השמ יבגל ןיא ?איה אתרטוז אתלימ הארי וטא" ,"ךיקלא 'ה תא האריל םא
.ולצא "אתרטוז אתלימ הארי" דחא לכבש השמ 'יחב דצמש - "איה אתרטוז

ןינע ונשי ('א לכבש השמו) השמ לצאש רמול םיאתמ ךיא :אסיג ךדיאל ןיבהל ךירצ ז"יפל
?(תונטק) "אתרטוז"ד

ושארל דע ,השמ לש ופוג ,השמ לש ולגר :תוגרד המכו המכ םנשי אפוג השמבש ,רמול שיו
רשא םעה ילגר" ד"ע) השמ לש ולגר םע רושקה ,146האתת האריל עגונבו .השמ לש ורתכו
םהש םינינע השמב םנשי הזמ הלעמל לבא ."אתרטוז אתלימ" ןושלה רמאנ ,(147"וברקב יכנא
והזש ,שארהמ הלעמלש רתכ - הזמ הלעמלו שארה תגרד ,יתבר תגרדב דע ,ינוניב תגרדב
.149עודיכ ,תוכלמ רתכ ,148רתכה תגרד - השמ לש דוהה ינרקד ןינעה

,תוגרדה לכ וכותב ללוכ ידוהי הז דצמש - לארשי לכבש השמ 'יחבל עגונב כ"ג ןבומ ז"דעו
- 150אוה רבדב שודיחהו .(דוהה ינרק) רתכה ןינעל - דע ,"יתבר" דע ,"ינוניב" ,"אתרטוז"מ
הריתיו 151"םיכלמ ינב" םה ןכש) ידוהיל אקוד ןתינו ז"ועלב ךייש אל (יתימא) רתכה ןינעש
תא ידוהיל שי - תולגה בצמו ןמזב וליפא - םיבצמה לכבו םינמזה לכבש ,(152"םיכלמ" - וזמ
.דוהה ינרקד תוכלמ רתכה

אצמנ ידוהי לש 'הל ןוצרהש .153שפנ תריסמל דע ןוצרה חכ לע יאק רתכ - שפנה תוחכבו
ינינעב ונוצרשכ וליפא יכ - תולגב דומעל חכה י"נבל דימת שיו 'יה ןכלש ,םינמזה לכב ףקותב
ם"במרה ד"ספכ ,'ה ןוצר תא םייקל אוה יתימאה ונוצר זא םג - רכינ אל צ"מותו השודק
.154עודיה

וכישמה ןמז ךשמבו ,155"יבר ימיב רתותו"ד ןינעה 'יה דועשכ ,תולגה ןמז תלחתב יעבימ אלו
ףקותה לכב ריאמ - תולגה קמועב וליפא - 157הז ירחאל םג אלא ,156'יארה פ"ע שדקל
.י"נבב דוהה ינרקד רתכה יוליגהו

ונרודל דע ,רודו רוד לכב "ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ה ,158"ןנבר יכלמ ןאמ"ב רתוי יולגב אצמנ הזו
ךיצעויו הנושארבכ ךיטפוש הבישאו"ל הנכהכ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כמ לחה ,הז
תיב תוכלמ" ריזחי אוהו ,160"וחישמ ןרק םריו" ,חישמה ךלמ - םשארבו ,159"הלחתבכ
םיטפשמה לכ ןירזוחו ,לארשי יחדנ ץבקמו שדקמה הנובו הנושארה הלשממלו הנשויל דוד
.161"'וכו תונברק ןיבירקמ ,םדוקמ ויהשכ וימיב

הלואג ךמסימ"ו - ינש רדאל הנכה הוהמה ,ןושאר-רדא שדוחב ונדמעבש ,ןוצר יהיו .גי
ףכיתש - הלואגה שדוח ,ןסינ שדוחב חספ תלואגל (ינש רדאב) םירופ תלואג ,162"הלואגל
ןסינ שדוחו ינש רדא שדוח ויהי אליממ ךרדבו ,המילשהו תיתימאה הלואגה אובת שממ דימו
."הלואגל הלואג ךמסימ"ד ןפואב ,הלואגה ישדח

טרפבו ,"החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ" 163ל"זח תארוה םויקב םיפיסומש ז"יע טרפבו
ןשושו ,ןטק םירופ רחאלו ,ןושאר רדא שדוחד הסינכה רחאל םימי כ"וכ רבכ םיאצמנש
,164"'יהי לודג ןטקה הז"ד ןפואב - לודג םירופ ןשושו לודג םירופל הנכה םיוהמה ,ןטק םירופ
ןשושו ןטק םירופ תא וגגחש ז"יע ,הוהו רבע ןושל "'יה" אלא ,דיתע ןושל "'יהי" קר אלו
ןילעמ"ד ןפואב םויל םוימ החמשו רואו ךלוהו ףיסומו ,הלודג החמשב ןטק םירופ
הלעמל לודג ,רתוי דוע ויהי לודג םירופ ןשושו לודג םירופד "'יהי לודג"ה זאש ,165"שדוקב
.166לודגמ

ןושארה עגרה השענ תולגהד ןורחאה עגרהמש - רקיעל דע ,167םירדגה לכ םיצרופ החמש י"עו
.שממ דימו ףכית - רקיעה אוהו דועו ,הלואגהד
__________
.זט-וט ,בל .חי ,אל (1

.ךליאו א ,בל (2

.ךליאו ל ,םש (3

.ךליאו זי ,גל (4

.ךליאו ה ,דל (5

.ךליאו א ,םש (6

.ךליאו טכ ,םש (7

.ב ,גנ ג"חז הארו .דועו .ח ,טי םילהתל ק"דר האר (8

.דועו .ב ,ה אמוי ד"ע (9

.א ,ג םיחספ הארו .א ,גכק ב"ב (10

.זט ,בל ונתשרפ (11

.א ,דל םש (12

.טכ ,םש י"שרפ (13

.חי ,אל ונתשרפ (14

.זט-וט ,בל םש (15

.בי ,דכ םיטפשמ (16

.ב ,גמ הטוס .א ,חי תוכרב .ה ,זי ילשמ (17

.ח המורת אמוחנתה תעדכ - אי ,גל .(ופוסב) זט ,ל םש י"שרפ םג הארו .חי ,אל ונתשרפ (18

'יה לגעה אטח יכ) רדסה לע ורמאנ תוישרפהש (א ,הצק ב"ח רהזה תעדכ - להקיו פ"ר) ן"במרה 'יפל ןכו (19
ןאכ רפסל עגונ המ ,רואיב ךירצ - (להקיו 'פב לארשיל השמ יוויצ םדוקו ,ןכשמה תיישע לע השמל 'ה יוויצ ירחאל
.םינפב ל"נכ ,תונושאר תוחול תלעמ לע םיטרפה

.ב ,בת ה"לש האר (20

לגעה השעמ ריכזהל ךרצוהו ,רהה ןמ ותדר ינפל השמ תלפת ריכזה ןכ רחאו" :ונתשרפ שיר ע"באר האר (21
ינינע לכש ןויכמ לבא .ללפתה המל תעדל ידכ "רגסומה רמאמ" וליאכ והזש ונייה ."'וכ ללפתה המל תעדל הלחתב
.םינינעה ךשמהו ןכותל עגונ ונתשרפב לגעה השעמ תרכזהש ,ןבומ ,קוידה תילכתב םה הרותה

.ךליאו חי ,דל ונתשרפ (22

.הבהא ס"וסב הנשה לכ תולפת רדסב ם"במרב תארקנ ןכ (23

.דועו .ךליאו 57 'ע ה"ח ש"וקל הכוראב האר (24

.ו"לפס אינת הארו .ב ,גצק ב"ח .ב ,בנ א"ח רהז (25

.א ,ומק תבש (26

.םש רהז .םש תבש (27

.י"שרפבו דל ,בל ונתשרפ (28

ימלשורי) לגעה אטח לע רפכל האב (לקשה תיצחמ תניתנ י"ע) "י"נב שאר תא אשת"ש ל"זח שוריפ יפל םג (29
.(דועו .אי י ונתשרפ אמוחנת .ג"ה ףוס ב"פ םילקש

תוחול איבהשכ - השמ תדרב יהיו" :(זל ונתשרפ אמוחנת .ו ,ז"מפ ר"ומשמ) טכ ,דל ונתשרפ י"שרפ האר (30
רמאנש וינפ לע ודי ה"בקה ןתנש הרעמה ןמ ורמא וניתובר דוהה ינרקל השמ הכז ןכיהמו . . פ"כהויב תונורחא
ויה אל המל :איה י"שר תיישוקש ראובמ (דוד ירבד .א"וג .ם"אר) י"שר ישרפמבו ."יפכ יתוכשו (בכ ,גל ונתשרפ)
אתיילעמ שי המלו תוחולה תלעממ הל הכזש םירמוא ונא הרואכלד") תונושארה תוחולב דוהה ינרק תמאב
רמאנש וינפ לע ודי ה"בקה ןתנש הרעמה ןמ" י"שר שריפ הז לעו .(םש דוד ירבד - "תונושארהמ יפט תונורחאב
.(םש דוד ירבד - (ןמצע תוחולה י"ע אלו) "תונורחא םדוק 'יהש השעמ י"ע אקוד ול אב הז"ש ונייה) "ינפ יתוכשו

ורבדב וינפ רוע ןרק יכ 'וג השמ דיב תודעה תוחול ינשו יניס רהמ השמ תדרב יהיו" בותכה ןושל תוטשפמ :לבא
'יה "יפכ יתוכשו"ש טרפבו .(תונושארה תוחולל אלו) אקוד תונורחאה תוחולד ןינעל תוכייש הזל שיש ,ןבומ "ותא
.תונושארה תוחול תריבש ירחאל השמ תלפת י"ע אקוד

.םש ם"ארה ןושל (31

הרות ודמלמ ה"בקה 'יהש העשב" (י"שרפב אבוה אל הז שוריפ לבא) םש אמוחנתב ינש שוריפ יפל טרפבו (32
תוחול תניתנ ינפל 'יה (הניכשה יפמ) הרותה דומיל רקיע ,הרואכלו ."דוהה ינרק לטנ הניכשה יפמ ואציש תוצוצינמ
.םינושארה םימי םיעבראב תונושארה

.ג ,דל ונתשרפ י"שרפ .אל ונתשרפ אמוחנת האר (33

'לה י"שרל הרואה רפס .הרותה תאירק - ג"סרה רודיס .(ב"ע שיר ,טכ) ג"ית ז"וקת .ב ,ור ב"חז .ב ,דק א"חז (34
.גע 'יס הרות רפס

הנשה ידעומ תאירק ,תוישרפ עבראה ומכ) הנשב םירחא םינמזב םג ןירוק תורדס המכמ םיקלח כ"אשמ (35
.(ב"ויכו

.ב-א ,אסק ב"חז .ותלחתב ר"ב האר (36

.ה"פס תובא (37

.ךליאו (464 'ע ב"ח תוחישה רפס) ד"ס נ"שת ב"והב פ"ש תחיש םג האר (38

."ידוד הכל" טויפ (39

.ה םש אמוחנת הארו .תישארב פ"ר ן"במרו י"שרפ (40

.בכ ,ח ילשמ (41

.דועו .ב ,חפ תבש (42

.ו"לפ אינת (43

.נ"שו .א"ס םיאולימ זט ךרכ ש"ות הארו .ג"נפר אינת .בי ,דכ םיטפשמ י"שרפ .א"ה ו"פ םילקש ימלשורי האר (44

יכנא"ש ,(ט"שעבה םשב (ד ,גכ) ףסוי תרופ האר) יכנא רובידבש םיטרפה לכ תללוכ "יכנא" תביתש עודיכ (45
ללוכ יכנא רובידש - וזמ הריתיו ,(נ"שו .םש ש"ות הארו .כ"פר אינת) "הלוכ הרותה לכ תוללכ םה ךל 'יהי אלו
.(ו"ס (ה"משת ת"הק) "ם"במרה לע ןרדה" האר) ךל 'יהי אל רובידה םג

.ב ,כ ורתי (האלפהה לעבל) תופי םינפ האר (46

.תישארב פ"ר (47

המדק יכנאד ף"לאו ,תויתואה לכ ןושאר ,(יכנאד) ף"לא תואב הניא םלועה תאירבו הרותה תלחתהש םעטהו (48
האבה הרעהבש ל"זח ישרדמב הזב םירואיבה םע ךוויתהו .ו ףיעס ןמקל האר - האירבה תילכת אוהו םלועל
ז"משת חלש פ"ש תחיש האר - (דועו .ב ,טי האר ת"וקל הארו .א ,וסקת תישארב ת"הוא) תודיסחה ד"ע רואיבהו
.ךליאו ז"ס

.תישארב פ"ר המילש הרותב ואבוה - דועו .זט ורתי (רעבאב) אמוחנת .י ,א"פ ר"ב .ב"ה ב"פ הגיגח ימלשורי (49

.ז"לפר אינת האר (50

.מ"כבו .ותלחתב ו"סרת ךשמה .ותלחתב ח"ע האר (51

.מ"כבו .ו"לפר אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת האר (52

.32 הרעה אמר 'ע ב"ח טקולמ מ"הסב ןמסנה .טפת 'ע א"ח ה"סקת מ"הס האר (53

.ב ,דל הכרב י"שרו ירפס (54

.(בי-אי ,דל) הכרב פ"ס (55

.ב ,הע םיטפשמ א"ות .יחיו 'פ םיקוספה רעש .א ,גנר א"חז .ו ,םש .ד ,ב"פ ר"ומש האר (56

.וט ,ז הכימ (57

.252 'ע ט"יח ש"וקלב ןמסנה .ז"מפר ר"ומש .ד"ה ב"פ האפ ימלשורי .ב ,טי הליגמ האר (58

.א"מ א"פ תובא (59

.חי ,וט חלשב (60

.זי ,םש י"שרפ (61

.א ,חפ תבש (62

."למיג תיב ףלא תושלושמ 'יתויתואש הרות" ,םש ןואג נ"ר 'יפ האר (63

.נ"שו .10 הרעה (331 'ע ב"ח ב"נשת ש"הס) וז הנש ורתי פ"ש תחיש האר (64

טקולמ מ"הס) א"לשת ינגל יתאב ה"ד .(ךליאו ב ,אצק א"ח םיסרטנוק מ"הס) א"צרת ורמאי ןכ לע ה"ד האר (65
.נ"שו .(ךליאו הנק 'ע ה"ח

.הכרב פ"ס י"שרו ירפס (66

.םש י"שר 'ל (67

.זי ,ט בקע (68

.ב ,י בקע .א ,דל ונתשרפ (69

.ךליאו 240 'ע ט"ח ש"וקל םג האר (70

.םינפב ןמקל קתענ - ב"עס ,ד ז"ע האר (71

.ב ,דל תוכרב (72

.ד"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר (73

.ו"מפר ר"ומש (74

.ו ,אי בויא (75

.ךליאו 36 'ע ו"שת מ"הס .ךליאו זפ 'ע ו"סרת ךשמה .זנ'ב 'ע ונתשרפ ת"הוא הארו .םש י"שרפבו ב ,בכ םירדנ (76
.דועו

.חי ,א תלהק (77

.םש םירדנ י"שרפ (78

.ז"משת חלש פ"ש תחיש האר (79

.ל"על הלגתיו ,(ד"פר ח"בהיב 'לה ם"במר .ב ,בנ אמוי) זנגנ (וכותבש תוחול ירבשו תוחולה םע) ןוראה ירהש (80

ה"בקהשכ ,הכרב 'פ םויסב אקוד "תרבשש ךחכ רשיי" י"שרפש םעטה והזש ,םשו .241 'ע ט"ח ש"וקל האר (81
.תונורחאה תוחול י"ע האבה הלעמה הלגתת זא יכ ,"ןורחאה םויה דע" וניבר השמל הארמ

'יהת הבושתה תומילשש ןבומ ,(םינפב ל"נכ) לגעה אטחל "םתאטח םהילע יתדקפו ידקפ םויב יכ"ש ןויכמו (82
.ירמגל אטחה לטבישכ ל"על אקוד

תוחול לש הרותה חכב םירוריבה י"ע אקוד אוה "דיתעלד יוליגה תתימא"ש טנש 'ע ת"רטע מ"הס האר (83
איהש ,ימלשורי דומלת יבגל ילבב דומלתד הלעמהל עגונב] (בצ ע"ס) ו"סרת ךל ןתיו ה"ד הארו .תונורחאה
."דיתעל 'יהי הזמ יוליגה רקיע"ש [(גצ 'ע םש) תונורחאה תוחול יבגל תוינשה תוחולבש הלעמה תמגודב

.(45 הרעה 395 'ע ח"יח ש"וקלב ןמסנ) מ"כבו .(ךליאו א ,גי) ךליאו י"פ ךל ןתיו ה"ד תודלות ח"ות (84

.ד בשיו אמוחנת (85

.ה ,וס םילהת (86

.םש ח"ותה 'ל (87

."אהוות - אטחת יכ שפנ" (א ,זט .ב"ער ,גי ג"ח) רהזה ןושלבו (88

.ז ,דנ 'יעשי (89

.דועו .ב ,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דות .א ,וט חלשב אתליכמ (90

.ח ,דפ םילהת (91

.ב"עס ,ד ז"ע (92

.םש י"שרפ (93

.(םש י"שרפבו א ,צ ןיטיג האר) יאדו ןושל םג אוה "(אשת) יכ" ירהו (94

.טי ,גל ונתשרפ י"שרפ (95

.ח ,הכ המורת (96

.ןכשמה םקוהש םויב ץראב הניכשה התרש יתמיא :ב ,ג"יפ ר"בדמב האר (97

.זי ,וט חלשב (98

.ג ,ב 'ימרי (99

.29 הרעה ל"נכ לגעה אטח לע יאקו .די-גי ,ל ונתשרפ (100

.וט ,םש (101

.בי ,םש (102

("אשת יכ") השרפה םשל (א"חולו תוחולה תריבש ,ר"חול) םינינע 'גהד תוכיישה רתוי דוע קתמות ז"פעו (103
.(א"חול) ל"מיגהו (תוחולה תריבש) ת"יבה ןינע םג ללכנ (ף"לא) "שאר"ה ןינעב יכ -

.ל ,דל ונתשרפ (104

וינפ רוע ןרק הנהו השמ תא לארשי ינב לכו ןרהא אריו ורמאכ ,לארשי לכ יניעל :הכרב פ"ס ונרופס האר (105
.וילא תשגמ וארייו

.י ,דל ונתשרפ (106

.א ,ד ה"ר (107

.חי ,דל ונתשרפ (108

.א ,ופק ב"חז האר (109

.נ"שו .148 'ע ז"יח ש"וקל האר (110

.םש ונתשרפ י"שרפ (111

.בכ ,םש ונתשרפ (112

.םש י"שרפ (113

.גי ,ח 'ימרי (114

'ע ב"ח ב"רעת ךשמה .בלק 'ע ח"סרת מ"הס .חע-זע'ב 'ע .הע'ב ע"ס ונתשרפ ת"הוא האר - ןמקל אבהב (115
.דועו .כת 'ע ת"רטע .זעק'א

.ב ,טמ םירדנ הארו .א ,ח תלהק (116

.םש ת"הוא (117

.גל ,םש ונתשרפ (118

האר - תודיסחהו הלבקה ד"עו .ו ןמיס םיאולימ א"כ ךרכ המילש הרות האר - הוסמה ןינע שוריפו רואיב (119
יול תרות .םש ב"רעת ךשמה .אפ'ב 'ע ונתשרפ ת"הוא .ונתשרפ ףוס (ל"זיראהל) םיטוקילה 'סו םיקוספה רעש
.דועו .טצק 'ע קחצי

.(םש םיאולימ ש"ותב וקתענ) ונתשרפ ףוס לאנברבאהו הדיקעה שוריפ הארו .םש ב"רעת ךשמה (120

.ד ,ה ןנחתאו (121

.דל ,םש ונתשרפ (122

.הל ,םש (123

.םש (124

.ו"לפ אינת הארו .כ ,ל 'יעשי (125

.ה ,מ םש (126

.א ,זט הגיגח .א ,אי תינעת הארו .אי ,ב קוקבח (127

.מ"כבו .ןושח 'ב "םוי םויה" - העודיה ז"הדא תרותכ (128

.ו"סר .ד"סר ח"וא ז"הדא ע"וש (129

.נ"שו .ט"ס תודיסחה תרות לש הנינע סרטנוק האר (130

.א ,גע ג"חז האר (131

.'א רדא 'ח "םוי םויה" האר (132

.ד"נקס תופסוה בוט םש רתכ האר (133

.א"יס ל"נה סרטנוק האר (134

.דועו .תוכרב ףוס האר (135

.גכ ,דק םילהת (136

.ב ,הל תוכרב (137

.א ,אל תבש האר (138

.די ,מק םילהת (139

.ו ,אל םש (140

.ד"מפ אינת הארו .ט"סת ז"וקת .א ,גער ג"חז (141

לש ןשארב תונותנ ויה ןלוכו ,'וכ וינפ רוע 'יב ביתכד השמ לש ונרק 'וכ ןה תונרק רשע :ו ,ב"פ ר"כיא האר (142
.םמוקמל םריזחמ ה"בקה הבושת ןישוע לארשישכו ,'וכ ןהמ ולטינ ואטחש ןויכו לארשי

.ב"מפר (143

.ב ,גל תוכרב (144

.בי ,י בקע (145

.םש אינת האר (146

.אכ ,אי ךתולעהב (147

שאר תא אשת" י"ע :("ןפוסב ןתלחתו ןתלחתב ןפוס ץוענ"ד) המויסו השרפה תלחתד רשקה ראבל שי ז"פעו (148
אוה הז יוליג תומילשו .שארה ןמ הלעמלש רתכה תגרדל 'ילעהו תואשנתהה תישענ (וניבר השמ י"ע) "לארשי ינב
.לארשימ 'א לכבש השמ 'יחבב הז ןיעמו ,(השרפה ףוסב) השמ לש דוהה ינרקב

ואב דוהה ינרקש) א ,חפ תבש י"שרפ הארו .(גלר תוא ונתשרפ המילש הרות) וט ךתולעהב ןשי אמוחנת האר (149
."תוכלמ רתכו ךלמ השענ זאד הכולמ רדג הוה" וינפ רוע ןרקש ,ןאכ ת"הע נ"עפצבו .(השמ חקלש םירתכמ

.ךליאו ב"עס ,אצ רתסא תליגמ א"ות (150

.א ,זס תבש (151

.(ב"ער ,א) המדקהב ז"וקת (152

.םש א"ות האר (153

.ב"פס ןישוריג 'לה (154

.ב ,גיק תבש .די ,ב תור (155

.ג"ה ה"פ ח"הדק 'לה ם"במר האר (156

הארו .גנק ע"מ צ"מהסב ן"במר האר) (ןברוחה ירחאל םג) 'יארה פ"ע שדקל רשפא ךומס ד"בש ריעהלו (157
תודעוותה) תישארב פ"שו ה"רע ליל תוחיש הכוראב האר) ף"ירה לש ד"בב הארנכ 'יהש ומכ .(ופוסב םש א"גמ
י"בהש דעו ,הזה ןמזב הכימסל עגונב (א"יה ד"פ ןירדהנס 'לה) ם"במרה ירבדב י"בה תטיש העודיו .(ה"משת ('ב
תחיש הארו .םיאולימב ב"יח ש"ות .ח"בלרהמ ת"וש ףוסבש הכימסה סרטנוק האר) בר יב י"רהממ הכימס לביק
םינייד תונמל לארשי ץראבש םימכחה לכ ומיכסה םאש םירבדה יל ןיארנ" :ם"במרה ל"זו ,(ל"נה תישארב פ"ש
ןירדהנס) תוינשמה שוריפבו ."םירחאל ךומסל ןהל שיו תוסנק יניד ןודל ןהל שיו ,םיכומס ולא ירה ,םתוא ךומסלו
ה"בקהו םלועל לודגה ד"ב אצמתש רשפא יא םויה םג ךומסל רשפאש ןכ רמאת אל םאש ,ראבמ (ג"מ א"פ
."הלחתבכ ךיצעויו הנושארבכ ךיטפוש הבישאו" רמאנש ובושיש חיטבה

.א"עס ,בס ןיטיג האר (158

.(ךליאו 780 'ע ב"ח א"שנת ש"הס) א"שנת םיטפוש פ"ש תחיש הכוראב הארו .וכ ,א 'יעשי (159

.י ,ב א"ש (160

.א"יפר םיכלמ 'לה ם"במר (161

.ב ,ו הליגמ (162

.א"עס ,טכ תינעת (163

.הלימה רדס חסונ (164

.נ"שו .א ,חכ תוכרב (165

לכבש עודיכ) עובשה תשרפב ליעל ראובמה םע (ןטק םירופ ןשושו ןטק םירופ) ולא םידעומ רשקל שיו (166
:((א ,זצר) בשיו פ"ר כ"בשות קלח ה"לש - ןהב תולחש תוישרפה ןתואל תוכייש שי הנשה לש םידעומה

אוהה ןמזב םידוהיה לש נ"סמה י"ע (א ,חפ תבש .זכ ,ט רתסא) ת"מב "רבכ ולבקש המ ומייק" םירופה ימיב
יבגל תונורחאה תוחול לש הלעמה ד"ע ,(נ"שו .(אל-לק 'ע ו"ח טקולמ מ"הס) ב"נשת ןטק םירופ סרטנוק האר)
ב ,וכ תינעת הנשמ) תונורחאה תוחול לש ת"מ אוה ,םירופ-כ קר אוהש ,םירופכה םוי ירהו) תונושארה תוחול
."אוה ךופהנו" ,(לגעה אטח ומכ) ז"ועלד םינינעה םג םיכפהמ - הז חכבו .((ב ,ל םש ארמג .י"שרפבו

."יכדרמ ךורבו ןמה רורא ןיב עדי אלד דע אירופב ימוסבל ישיניא בייח" (ב ,ז הליגמ) ל"זחאמה ןבומ ז"פעו
הזב רואיבה רמול שיו !?"יכדרמ ךורב"ו "ןמה רורא" ןיב ןיחבהל פ"אאש השודק ינינעב רמול ןכתיה - הרואכלו
'ילעהמ הלעמל ,רתוי תילענ 'ילע איבהל ידכ קרו ךא איה "ןמה רורא"ב הנווכה לכש ,(םינפב ליעל ראובמה פ"ע)
יכה ותלעמ) "ןמה רורא"ב תוימינפה םילגמש ,םירופב (ימסובל) החמשה י"ע השענ הז ןינעו .ע"צמ השודקב
םג) ונתשרפב םינינע 'גה לכש ליעל רבודמה ד"ע) "יכדרמ ךורב" ןיבו וניב ןיחבהל פ"אא הז םושמש דע ,(תילענ
(ף"לא תואב) "רורא" לש רוריבהש ,ףיסוהלו .("י"נב שאר תא אשת יכ"ד ןינעה - אוה דח םנכות (הריבשהו אטחה
.השודקה עבט דצמש הכרבה לע הרומה ,("תישארב" לש ת"יבה) "ךורב" לש ןינעמ רתוי הלעמל אוה

"םירופ ןשוש" תורודל עבקנש ומשב שגדומכ - (םירופ יבגל) רתוי הלענ שודיח ףסותינ םירופ ןשושבש רמול שיו
תורייע לכל עגונ ז"ה אנידלש ףא] סרפ ךלמ שורושחא ,ז"ועל לש הריבה ריע ש"ע ,(ב"ויכו ןיפקומד םירופ אלו)
ולת המלו" (ה"ה א"פ הליגמ 'לה) ם"במרה ירבד פ"ע טרפבו .ןשוש ריע קר אלו ,ןונ ןב עשוהי ןמזמ המוח תופקומ
ןיפקומה ןיכרכ םה ולאכ ובשחיו . . ןמזה ותואב הבירח התיהש לארשי ץראל דובכ קולחל ידכ עשוהי ימיב רבדה
,(השודקד) םירופ לש ןינע אוה (ןשוש) ז"ועלה םגש שגדומ םירופ ןשושב יכ - ["ןיברח התע םהש פ"עא המוח
האר) בוט השענ ומצע ערהש אלא ,ערה םיחודש ןפואב קר אלו ,ט"הקג לש םג אלא ,נ"ק לש רוריבה קר אל ונייה
.(413 'ע ז"טח ש"וקל

ש"מכ ,"'יהי לודג ןטקה הז" רשא ,ןטק םירופ ןשושו ןטק םירופ הב שיש ,תרבועמ הנשב ףסותינ - אפוג הזבו
'ילעה תישענ ,ת"יב אגרדב (הבושת) לוטיבה י"עש ,"אוה ןטק יכ בקעי םוקי ימ" (ב ,ס ןילוח הארו .ב ,ז סומע)
ןושלב שגדומכו] .לודג םירופ ןשושו םירופב (250 'ע ו"כח ש"וקל האר - תונורחאה תוחולד ד"ע) הריתי תולדגו
.[יוצר יתלב בצמו דמעממ אכפהתא לע הרומה - "םוקי"

.ךליאו גכר 'ע ז"נרת מ"הס האר (167Back to "Dvar Malchus"