ה"ב
א"שנת'ה ,םיטפוש 'פ "תוכלמ רבד"

"אב חישמ הז הנה" :תירקיעה ותאובנו ונרודב איבנ שי

* "ךייצעויו ךייטפוש" ל"עלו "םירטושו םיטפוש" הזה ןמזב *
ךירצש ,רודה אישנ ,איבנ שי ונרודב * האובנו הרות ןינע
* הלואגל הנכהה ללוכ ,ויתוארוה םייקל


א"שנת'ה לולא 'ז ,םיטפוש פ"ש תחישמ


תידיאמ םוגרת

"ק"הלב תוחנה דעו" י"ע םגרות
(סופדב אצמנ) ד"ח "א"שנת תויודעוותה" רפסב ספדנ -
'ב קלח "א"שנת תוחישה רפס"(ב תידיאב)ו

לכב ךל ןתת םירטושו םיטפוש" 1וז תבשב םיארוקש השרפה לש יוויצה םע תוכיישב .א
,"הלחתבכ ךיצעויו הנושארבכ ךיטפוש הבישאו" :2הלואגה איבנ לש דועיה ונשי ,"ךירעש
וניצעויו הנושארבכ וניטפוש הבישה" :(3לוחה ימימ) םוי לכב הלפתב םג םירמואש יפכו
."הלחתבכ

ר"ומדא ח"ומ ק"כ תעדוהו תזרכה תודוא - הנורחאל טרפבו םימעפ המכ רבודמה פ"עו
וליפא ,לכה תא ומייס רבכש ,"הלואגל רתלאל (אלימבו) הבושתל רתלאל" :4ונרוד אישנ
- ומייס רבכ הז תא םגו - 7"םכלוכ ןכה 6ודמע" תויהל קר ךירצו ,5"םירותפכה חוצחצ"ה
דועיה םויק לש ןמזב התע רבכ םיזחואש ,ןבומ - שממ דימו ףכית ונקדצ חישמ ינפ לבקל
.ןמקלדכ ,הזב הלחתהה הנשי רבכ :הליחתבכ הזמ הריתיו ,8"ךיצעויו 'וג ךיטפוש הבישאו"

:דועיה ןושלב םיקויד המכ םידקהב הז ןבויו .ב

קר רמאנ דועיה ןושלב כ"אשמ ,"ךל ןתת םירטושו םיטפוש" רמאנ ונתשרפב יוויצב (א
."ךיצעויו" ןינעו ןושלה ףסונ :ךדיאלו .םירטוש רכזומ אלו ,"ךיטפוש הבישאו"

?"ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ד םינינעה ינש םה המ (ב

?"הלחתבכ" - "ךיצעוי"בו ,"הנושארבכ" ןושלה "ךיטפוש"ב רמאנ עודמ (ג

םתס "םירטושו םיטפוש" - ונתשרפבכ אל) חכונ ןושלב "ךיצעוי"ו "ךיטפוש" קוידה (ד
.(("ךל ןתת" בותכ כ"חאש פ"עא)

:הזב רואיבה רמול שיו .ג

,ןידה תא םיקסופה ןינייד - םיטפוש" :9י"שר ןושלב - אוה םירטושו םיטפוש ןיב קוליחה
תא וילע לבקיש דע העוצרבו לקמב ןיתפוכו ןיכמש ןתוצמ רחא םעה תא ןידורה - םירטושו
תא ולבקיש םעה ישנא תא 11חירכהלו תופכל םנינע םירטושהש ,תרמוא תאז .10"טפושה ןיד
.טפשמו ןידה

12ןויכ - "םירטוש" אלו "ךיטפוש הבישאו" קר רמאנ הלואגה דועיב עודמ ןבומ ז"פע
וחירכיש םירטושב ךרוצ 'יהי אלו ,15ערה 14רציהו 13ערה תואיצמ םילטבתמ אובל דיתעלש
תא םמצעמ ומייקי םישנאה לכש ןויכ ,םיטפושה תוארוהל עמשהל םעה ישנא תא
הרותה תוארוה תא ורויו הרות ודמליו םיניד וקספיש ,"םיטפוש" קר וכרטצי .16תוארוהה
.(19אפוג השודקב 18"ליח לא ליחמ וכלי") 17י"נבל תווצמהו

ומשש 20עודיכ ,("םירטוש" תבית אלל) "םיטפוש" השרפה םשב םג זמורמ הז ןינעש רמול שיו
פ"ע תוארקנ ןהש יפכ הרותה תוישרפ תומשל עגונב ז"דעו ,רבדה לכ ןכות תא אטבמ רבד לש
- 21קוידה תילכתב ןהו ,לארשי גהנמ

םיטפוש" הרואכל אוה הנכותש הוצמה םע ("םיטפוש") השרפה םש םיאתמ דציכ :הרואכלו
ןויכ ,דציכ ,טפוש ןיא רטוש ןיא םא" 22שרדמב אתיאש דעו ,"ךירעש לכב ךל ןתת םירטושו
דיב קופס ןיא ןיידה ןמ שרופש ןויכ ונממ איצויש רטוש ןיא םא וריבחל ד"בב םדא בייחתנש
!?"רטושה דיב רסומ כ"אא םולכ ול תושעל ןיידה

תא איצוהל לוכי וניא טפושה םאש ,םיטפושהל עויס קר אוה םירטושה ןינע :23הזב רואיבהו
לבקיש" ןיד-לעבה תא וחירכיש ,9"העוצרו לקמ ילעב" ,םירטושל םיכירצ ,לעופל וטפשמ
בשחנ וניא םירטושה יונימו ,"םיטפוש" םשב קר השרפה תארקנ ןכלו ."טפושה ןיד תא וילע
אוה םירטושה ןינעש ןויכ - םיטפושה יונימ תוצמב ללכנש אלא ,(תווצמה ןינמב) ע"פב הוצמל
,(םירטושה י"עש (לעופב) טפשמה םויק תא לעופל איצוהל ידכב) "םיטפוש"ה ןינעב טרפ
בצמה רשאכ ,םירטוש אלל םג לעופב עצבתהל לוכיש ,טפשמה ןינעל יחרכה ןינע הז ןיא לבא
.ל"נכ ,(ל"על 'יהיש יפכ) הזל םיכירצ ןיאש ,ונוקיתכ אוה ןמזהו

לכ תודוא רבדמה תורודל יוויצ ונשיש ןויכ אוה ,"םירטוש" םג ללוכ הרותב יוויצהש הזו
ךרדב ןידה תא ולבקיש שרדנש בצמב ,םירטוש לע יוויצ םיכירצ אלימב ,םיבצמה לכו םינמזה
םאש ןכתייש ,רבדה םויק תלעותל קר ,"טפוש ןיא רטוש ןיא םא" שרדמב רמאנ ןכלו] 24'יפכ
.[לעופל אצי אל טפשמה םירטוש ןיא

חכה תומילשש ןויכ ,("ךיטפוש" לע ףסונ) "ךיצעויו" ףסותנ דועיבש ךכל םעטה ןבוי ז"פע .ד
אוה - םירטושב ךרוצ אלל םיטפושה תוארוה תא ומייקיו תומילשב י"נב ויהי הלואגבש ךכל
:"ךיצעוי" םגו "ךיטפוש" ויהיש הזמ

ךרעב אלש אצמנ אוה ,טפשנל ךרעב וניא טפוש :אוה ץעויו טפוש ןיב תוטשפב קוליחה
תויהל ךירצש לוטיבה דצמ ןהו ,םיטפשמו םינידב ותנבהו ותעידי דצמ ןה - ונממ הלעמל
טפושה ;(טפשנה לש ונוצרכ הז ןיא םא וליפא) ןידה תא לבקל ידכב טפושה לא טפשנהל
תאז לבקל בייח טפשנהו ,(הטמל הלעמלמ -) הריזגו יוויצ ךרדב טפשמו ןידה תא קסופ
.(אל וא תאז ןיבמ אוה םא ןיב) לוע תלבקב

."ל"מק הבוט הצע" - 26ל"זח ןושלב ,25הבוט הצע ןתונ אוה - אוה ןכ ומשכ ץעוי כ"אשמ
וילא ץעויה רבדמ ןכלו ,הצעה לבקמו עמושהל ךרעב אצמנ (ץעויכ) ץעויהש הרומ הז ןינעש
הצע ול ןתונו הושב הוש ומע רבדמה בוט דידיכ (אלא ,הריזגו יוויצ ךרדב הטמל הלעמלמ אל)
ורובע בוט ןינע והזש שיגרמ אוהו ולצא חנומו ןיבמ (עמושה) אוהש הצע ,גהנתהל דציכ הבוט
.הריזגו הקוח אלא ,הבוט הצע וז ןיא - ואל םא ,(עמושה)

ינינעב הצעו טפשמל רשקב דועיה ןושלב "ךיצעוי"ו "ךיטפוש" ןיב קוליחה םג ןבומ ז"דע
.תווצמו הרות

וב רדוח הז ,הצעה עמוש לצא רתוי לבקתמ אוהש ,איה ץעויה תלעמ :הזב ןיאש המ הזב שיו
תויהש ,איה טפושה תלעמ ;ורובע הבוט הצע יהוזש ולצא חנומש ןויכ ,ותואיצמ תוימינפב
ףיסומ ז"ה ,טפשנהמ הלענ ךרעב אלש אוהש טפושד יוויצו הארוהכ תואב ויתוארוהש
,(וכרעבש ץעוי יבגל) ךרעב אלש הלודג חכ תניתנ ,םיניד קוספל הרותה חכ ול שיש ,טפושל
הצע כ"אשמ) הארוהה תא םייקיש םדאה תא חירכמש ,הלעמלמ יוויצ ךרדב אב הזש - םגו
.(אל וא םייקל הרירב ול שי

תאצמנ ץעוי לצאו ,טפושה תואיצמ (רקיעב) השגדהב תאצמנ טפוש לצא :רחא ןונגסבו
.הצעה לבקמ תואיצמ (רקיעב) השגדהב

- ומצע חכב םדאה תדובע :27םדאה תדובע תוללכב תויהל םיכירצש ולא םינינע ינש ד"עו
ינש םנשי רתוי תויטרפב ז"דעו .אליעלד אתורעתא - הלעמלמ עויסהו ,אתתלד אתורעתא
ןפואב וב שבלתמו םדאהל ךרעב איהש חכ תניתנו עויס :28ומצע הלעמלמ עויסב םינינע
ולא םינינע ינש םנשי ל"י ז"דעו .וילא ךרעב אלש אגרדמ אבה חכ תניתנו עויסו ;ימינפ
עויס םינתונ - (םשה רבד) הרות אוה םנינעש - "ךיטפוש" :םמצע י"נבמ אבה הדובעל עויסהב
ןפואב ,תימינפ תושבלתה לש ןפואב ול םיעייסמ - "ךיצעוי"ו ,םדאה ךרעב אלש 29הלעמלמ
.ומצע תבוט יהוזש שיגרמש

:30"הלחתבכ" - "ךיצעוי"בו "הנושארבכ" רמאנ "ךיטפוש"בש קוליחה ןבוי ז"פע .ה

לוכיש וא) והזש .א.ז ,31"עמשמ ארקיעמד ןושאר" :אוה "הלחת"ו "הנושאר" ןיב קוליחה
.לעופב ןינעה תלחתה לע הרומ "הלחת" כ"אשמ .32ןינעה תלחתה םדוק (תויהל

םיטפושהש יפכ םגש) "הלחתבכ ךיצעוי"ו "הנושארבכ ךיטפוש" ןיב קוליחה והזש רמול שיו
"הנושארבכ" ןושלה יונישב שגדומה םהיניב ירקיע קוליח ונשי ,33םעפ ויה םיצעויהו
ךרדב אב הזו ,טפושה תואיצמ (רקיעב) השגדהב תאצמנ טפושה תלועפבש ןויכ :("הלחתבכ"ו
קספה ונשי ןכל - לבקמה ילכ תרשכהב (רקיעב כ"כ) תובשחתה אלל ,הלעמלמ יוויצ
ד"ספ ירחאלש ןויכ ,לעופב םתלועפו םמויקו טפושה ירבד ןיב (ןמזב םג אלימבו ,תוכיאב)
הזב רמאנ ןכלו .ןיד לעבה י"ע ומויקו ןידה תלבק - שדח רבד ליחתהל זא קר ךירצ טפושה
,"הנושאר" תגרדב ,"הנושארבכ" םה "הבישא"ש םיטפושהש - "הנושארבכ ךיטפוש" ןושלה
.ןינעה תלחתה ינפל

אוה הצעה עמוש ירה ,לבקמה תואיצמ (רקיעב) השגדהב תאצמנ ובש ,ץעויה תלועפב כ"אשמ
ןינע םצעש .א.ז ,עמושה לצא לבקתת איהש הבשחמ ךותמ תרמאנ הצעהו ,הזל רשכומ ילכ
קר הצעה ,ךכל ןכומ רבכ עמושהש ןויכ ,ןינעה תלחתה הנשי רבכש ךכ לע הרומ הצעה (תניתנ)
הצעה תרימאל ףכיתש - ןמזב םגו ,ותבוט(ל הצע) יהוז דציכ ול תוארהלו וב תאז תולגל ידכ
חישמה תומיב ובושיש "ךיצעוי"הש ,"הלחתבכ ךיצעוי" רמאנ ןכלו .הצעה םויק תלחתה הנשי
.לעופב תוצעה םויק תלחת םע םירושק םה ,"הלחת" תגרדב ,"הלחתבכ" םה

ןינע והזש שגדומ הצעבש ןויכ - ךלש םיצעויה ,חכונ ןושל "ךיצעוי" ןושלה םג ןבומ ז"פע
,חכונ ןושל "ךיטפוש" - "םיטפוש"ה םג ושעי "ךיצעוי" י"עש ,איה הזב הנווכהו ;ךלש
תלבקכ ,ימינפ ןפואב ולצא ולבקתי (טפשנה ךרעב אלש ע"צמ םהש) םיטפושה תוארוהש
.תוצעה

:"ךירעש לכב ךל ןתת 'וג םיטפוש" - ונתשרפב רמאנה םע הז רשקל שיו

- םירטושהו) םיטפושה יונימש ,איה הנווכהו .ריעל סנכהל הלחתהו החיתפה אוה (ריעה) רעש
יקספו תוארוה)ש ,חכונ ןושל "ךירעש לכב ךל ןתת"ד ןפואב 'יהי (הזל םיכירצ ובש ןמזב
- לוע תלבקו יוויצ ךרדב םילבקתמו ,34הלדבה לש ןפואב ע"צמ םהש - םיטפוש(הד םינידה
הלחתה השענש ןפואב ,תוימינפב ,"ךירעש לכב (הזמ הריתיו) ךל" ודריו י"נב לצא ולבקתי
."ךירעש" - "רעש"ו

,ויניע) םדאה (ירבא) ירעש לע (םג) יאק "ךירעש"ש ,'ה תדובעב 35הזב שוריפה פ"ע קתמויו
לכב"ו ,ותוא בבוסה לכ ןיבו וניב החיתפו "רעש" םהש (א"יס ןמקלדכ ,ויפו ופא ,וינזא
"םיטפוש"ה י"ע וגהנוי ויתוחכו וירבא לכש - "ךל ןתת םיטפוש" תויהל ךירצ "ךירעש
הרותה דומילש .א.ז הרות דמול אוה םתאש ,36(םיטפוש) תיקלאה ושפנד ןיחומה ,ושפנבש
הפי ןיעב ןתונה לכ"ד "ןתת"ד ןפואבו - ושבלתיו ודריו וגיהני ולש (םיטפוש) הרותה תוארוהו
- ירמגל וב רדוחש ןפואב ,םיימינפה ויתוחכו וירביא לכב ,"ךירעש לכב" - 37"ןתונ אוה
.ל"נכ ,38"הלחתבכ" םהש "ךיצעוי" י"ע לעפנש .ולש הלחתהו רעשה ,"ךירעש"

ויהי זאש ןויכ ,"םירטוש"ל וכרצי אל חישמה תאיב ירחאלש ךכל םעטה ןבוי ז"פע .ו
דחיב "ךיטפוש" י"ע םיאבה הרותה תוארוהו םיטפשמה ןה - תומלשב "ךיצעוי"ו "ךיטפוש"
תוימינפב תאז םיאיבמה ,"ךיצעוי" י"ע תואבה תובוט תוצעה ןהו ,הזבש הלענ חכ תניתנה םע
ךכ ,39תוקלאו תווצמו הרותב ירמגל רודח ידוהי השענ ולא םינינע ינש י"ע אקודו ,םדאהב
:'ה רבד תא םייקל (חרכהו 'יפכ) םירטושל רתוי ךירצ וניאש

הרסח - הריזגו יוויצ ךרדב לוע תלבקב לבקמ ידוהיש הרותה תוארוה ,דבלב "ךיטפוש" י"ע
תניתנ תראשנ אלימבו ."ךיצעוי" י"ע האבה ,ויתושגרהו ותנבהב תרדוחה ,תימינפ הדובעה
הבוט הצע איהש ,דבלב "ךיצעוי" י"ע ;יכפה ןינעל (ולש םיימינפה תוחכב) תוירשפאו םוקמ
יוליגב .א.ז ,(ל"נכ) טפושה ד"ספ י"ע אבה ךרעב אלש עויסו הרותה חכ רסח ,לבקמו עמושהל
לש ןפואב) ומצע םדאהש לעפנ - "ךיצעוי"ו "ךיטפוש" - םינינעה ינש י"ע אקוד .הזבש תוקלא
י"ע) הרותה תוארוה פ"ע גהנתמ ("ךיצעוי" י"ע ולצא לבקתנש ותואיצמ תוימינפב תושבלתה
תא םייקל (םירטוש י"ע) 'יפכל ךרטצי םדאהש תוירשפאו םוקמ רתוי ןיא זאש ,("ךיטפוש"
.םיטפושה תוארוה

הנבה הצעה עמושב סינכהל ידכב "הלחתבכ ךיצעוי" תויהל ךירצש אפוג אמעט יאהמ .ז
ראשנש אלו) ולש "רעש"הו "הלחת"ה השענ הזשכ ןפואב ,תודהיבו צ"מותב תימינפ השגרהו
,הלואגה םדוק דוע ידוהיה תדובע י"ע אובל ךירצ הזש ,ןבומ - (וכרעב אלש אוהש שדח רבדכ
רשכומ ילכ ותושעלו ותוא ןיכהל ידכב ,אגרד רחא אגרדו ,רעצ רחא דעצ ,וכרע יפל הדובע
."הלחתבכ ךיצעויו הנושארבכ ךיטפוש הבישאו" - ללוכ ,חישמה תומיד םייוליגה תא לבקל

ןמז לכ וניתדובעו ונישעמב יולת" חישמה תומיד תומילשה תילכתש עודיה פ"ע :הזל ףסונו
תואב הלעמלמ תוכשמהה לכו .40"'וכ המצעב הוצמה איה הוצמה רכש םרוגה יכ ,תולגה ךשמ
י"ע ךישממ אוהש הכשמהה ןיעמ תויהל הכירצ ידוהי לש ותדובעש ,41הדמ דגנכ הדמד ןפואב
תא לבקלו עיגהל ידכבש ,ד"ודנב ןבומ - (הכשמההל ימינפ ילכ השענ אוה ז"יעש) 42וז הדובע
ידוהיב תויהל ךירצ ,חישמה תומיב "הלחתבכ ךיצעויו הנושארבכ ךיטפוש הבישאו"ד בצמה
- "ךיטפוש" ךרדב :םינפואה ינשב ולצא ויהי צ"מותו תודהיש - וישכע ותדובעב הז ןיעמ
ולצא ולבקתי הרותה תוארוהש - "ךיצעוי" ךרדבו ,הרותה תוארוה םויקב לוע תלבק
.הבוט הצעכ תוימינפב

ראובמכ - םרוד לש "םיצעוי"ו "םיטפוש"ל םיתייצמ רודו רוד לכב י"נבש ז"יע לעפנ הז ןינעו
לכב 44ידוסיו ירקיע יוויצ אוה "ךירעש לכב ךל ןתת םירטושו םיטפוש"ש ,43םיקסופב
ד"ב לש םתוחילש רותב) הזה ןמזב םג ,םינמזה לכבו ,ץראל ץוחב םג ,תומוקמה
תשרדו 47םהה םימיב 'יהי רשא טפושה לא 'וג תאבו" - 46ונתשרפב אתיאדכו .45(םינושארה
'יהי רשא טפוש"הש דע ,"ךל ודיגי רשא רבדה יפ לע תישעו ,טפשמה רבד תא ךל ודיגהו
.48"ורודב השמכ (דע) 'וכ ורודב לאומשכ" אוה רוד לכב "םהה םימיב

לע ףסונש וא ,49"'ישותו הצע ונממ ןינהנ" הזל ףסונ רשאכ אוה םכחהו טפושה ןינע תומילשו
ןתונה ,(ב"ויכו 50"בר ךל השע") "ךיצעוי" םג (דרפנב) ול שי ורודב הארוה הרומ ברו טפושה
.'ה תדובעו םימש תאריב תוצע ול

,הרותה תוארוהו םיניד יקספ םינתונה ,ולש הארוה הרומו ברה - "ךיטפוש"ל תויצה י"עו
ךיטפוש הבישאו"ה תא לבקל ידכב (ךיצעוי י"ע) ימינפ ילכ םישענו םילעופ - "ךיצעוי"ו
.ל"נכ ,(טפוש) ךרעב אלש םינינעה םג ,"הלחתבכ (ךלש ץעוי - חכונ ןושל) ךיצעויו הנושארבכ

'פב 51רבודמ םהינש תודואש) האובנ ירבדו הרות ירבד ןיבש קוליחהמ הנשי ל"נהל אמגוד .ח
:(52םיטפוש

איהש ,54ה"בקה לש ונוצרו ותמכח איה הרות .(53םלועל המדק) םלועמ הלעמל איה הרות
הדרי" הרותש םגהו] 55ללכ 'יב אסיפת הבשחמ תילש םשכ ,םלועה ירדגל תוכיישמ הלעמל
איה תראשנ ,56"ומש לע תארקנ"ש דע ,הטמל הגשהו הנבהב תושבלתהב האבו 54"'וכ העסנו
הרותה תלועפ ןפוא םג ןכלו .[הגשהו הנבהמ הלעמל - הרותה םצע - התוהמ םצעב לבא
.הלעמלמ ד"ספו יוויצ ךרדב רקיעב אוה - םלועב

תוקלא תולגתה איה ירה ,57"יב רביד 'ה חור" ,'יוה רבד איהש פ"עא - האובנ כ"אשמ
רובג םכחד םיאנתה םנשי םא) 59םה םרדגב ,58"םיאיבנה וידבע לא ודוס הליג" ,םיארבנל
םלכשב תשבלתמ" - 61הז םע דחאתמש ןפואב ,איבנה לש ולכשו ותעדב טלקנש ,(60'וכ
לע ותלמו יב רביד 'ה חור" 57ש"מכ םרובידו םתבשחמב םגו האובנה הארמב םתגשהו
זירכמה םדא האובנ ןושל לכ" ,רובידב אקוד יולגב אובל ךירצ האובנה ןינעו ,62"ינושל
ראשהל (הנינע דצמ) הלוכיש הרותכ אל ,64"'וכ 63םייתפש בינ תריזגמ אוהו 'וכ םעל עימשמו
םירבד ונעידוהל אלא דמוע איבנה 65ןיא" ,םלועל תוכייש שי האובנה ןכותל םגו ;הבשחמב
.66"'וכ םלועב תויהל םידיתעה

טפוש :"ךיצעוי"ו "ךיטפוש" ןיב קוליחה ד"ע תוללכב םה האובנו הרותש ,הרואכל רמול שיו
םישובלב "תשבולמ"ש הצע ןתונ ץעוי .הריזגו יוויצ ךרדב אב הזו ,הרותה יניד קוספל - ונינע
'יחב ,69תוצעוי תוילכ םע 68הרושקה) 67האובנה ןינע ד"ע - ותגשהו ותנבהב ,הצעה עמוש לש
םירבד") םלועה ינינעב הגהנהל עגונב הצע ןתונ (71טפוש וניאש) איבנהש ,(70דוהו חצנ
לא וא םויה המחלמ ושע וכלת לא וא ינולפ םוקמל וכל ,ןוגכ" ,("םלועב תויהל םידיתעה
.72"'וכ ושעת

טפושה לא 'וג תאבו" :ונתשרפב ש"מכ ,םינמזה לכב "ךיטפוש"ל עומשל יוויצה ונשיש םשכו
:73השרפהב ע"פב ש"מכ - םיאיבנל עגונב םג אוה ןכ ,(ז"ס ל"נכ) "םהה םימיב 'יהי רשא
ם"במרה ךיראמש יפכו ,"ןועמשת וילא ךיקלא 'ה ךל םיקי ינומכ ךיחאמ ךברקמ איבנ"
עומשל הוצמה תודואו ,"םדאה ינב תא אבנמ ל-אהש עדיל תדה ידוסימ"ש ,60עדמה רפסב
.הזב םינידה יטרפ 74םש ראובמכ ,איבנל

והזש המדקהבו ,(הלודג תוכיראבו) 75"תוכלה תוכלה" רפסב תאז איבמ ם"במרהש ןויכ
76ל"זח ורמאש םגהו .תורודה לכב י"נבל תעגונה הכלה יהוזש ,ןבומ - "תדה ידוסימ"
רבוד - "לארשימ שדוקה חור הקלתסנ יכאלמו 'ירכזו יגח םינורחאה םיאיבנ ותמשמ"
,(78"הקספ" וא "הלטב" אל לבא ,"הקלתסנ" אלא) ירמגל לטבתנ אלש הזב שוריפה ,77םעפ
הזמ םג ןבומכו) 79המכו המכ לצא שדוקה חור תארשה ונאצמ הז ירחאל םגש הזמ חכומדכו
ןמזל עגונב םיאנת םוש איבמ ם"במרה ןיא - האובנל םיאנתה לכ ןיב - תוכלה ורפסבש
.(80םינורחאה םיאיבנ ותמשמ ,האובנה

האובנה רוזחת" (םש טרופמכ) תמייוסמ הנשבש ,81ןמית תרגאב בתוכ ם"במרה :הזמ הריתיו
םכיתונבו םכינב ואבנו 82רמאנש) חישמ תמדקה איה האובנה תרזחש קפס ןיאו" ,"לארשיל
,"('וגו

ולכויש ידכבש ,"הלחתבכ ךיצעויו" ןינעב ליעל רבודמה פ"ע ןבומ הזב רואיבהש רמול שיו
- הזה ןמזב - התע הדובעהב הזב הלחתה תויהל הכירצ ,חישמה תומיד םייוליגה תא לבקל
תוכייש ול שיש ןפואב) םדאה לצא תלבקתמש (הצע) הכשמה ,(האובנה ד"ע) "ךיצעוי" 'יחבב
ןה ,חישמה תומיב תוקלאה יוליג תא ימינפ ןפואב לבקל ול רשפאמ הזו ,("הלחתב" רבכ הזל
.ל"נכ ,"ךיצעוי"ד ןהו "ךיטפוש"ד

ינב תא אבנמ ל-אהש עדיל תדה ידוסימ"ש - תולגה ןמזב םג - תורודל איה הכלה ןכלו
איהש האובנ תגרדל דע ,הטמל האובנה יוליגד ןינעה ךייש (תורודה לכב) דימתש ,"םדאה
,האובנה ןינע תומילש - 84"ךומכ םהיחא ברקמ םהל םיקא 83איבנ" ,השמ תאובנד ןיעמ
.85הכוראב ם"במרב ראובמכ

יאמ :הרואכלד ,השמ תאובנ ןפואל עגונב 85ךיראמ ם"במרהש ךכל םעטה רמול שי ז"פעו
ןמזל עגונ הז םאו ?תורודה לכב י"נבל תוכלה תוכלה רפסב הזב מ"קפנ יאמל - 86הוה הוהד
הכלה רמול ךירצ ןיאו ,םמצעב תאז וארי ירה ,87"םהמע השמ" רשאכ חישמה תאיב ירחאלש
?וישכע הז לע

אבנמ ל-אה"ש תעדל הכלהה עגונ - השמ לש מ"החת ינפל םג - תורודה לכב :הזב רואיבהו
.88השמ לצא 'יהש יפכ הזב תומילשה דע ,(םיארבנה ירדגב תוקלא יוליג) "םדאה ינב תא
לכ"ש 89ם"במרה ראבמש יפכ ,"ךומכ 'וג םהל םיקא איבנ"ש ךייש רוד לכב - הזמ הריתיו
הוצמה ינפמ אלא 'וכ ודבל תואה ינפמ וב םינימאמ ונא ןיא וניבר השמ רחא דמעיש איבנ
יוליגבש אלא) 90ותרותו השמ תאובנ לש ךשמה אוה איבנ לכש .א.ז ,"'וכ הרותב השמ הוצש
.ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד אישנ ונרודבו (85ם"במרב ראובמכ ,תוגרד יקוליח םנשי האובנה

'יהתש האובנה - (ל"נכ) "חישמ תמדקה" איהש ,"לארשיל האובנה רוזחת"ש ירחאל טרפבו
ןושאר לאוג"ש 93ל"זח ורמאו ,(92"וניבר השמל בורק אוה לודג 91איבנ"ש) ונקדצ חישמב
םג הכלהכ תעדל םיכירצ ןכל - הזל יוארה דחא ונשי רודו רוד לכבו ,"ןורחא לאוג אוה (השמ)
ינפל דוע חישמ לצא) האובנה יוליגד תואיצמה הנשיש ,(הלואגה םדוק דוע) הזה ןמזב
תאז .הלואגה ירחאל האובנה יוליג תומילשל ("הלחתבכ ךיצעוי") הלחתהו ןיעמכ ,(הלואגה
םדוק דוע תלעפנ הזב הלחתההש אלא ,הלואגה ירחאל קר שדחתיש שודיח הז ןיאש תרמוא
ם"במרהש טרפבו) ולש תוכלהה רפסב ם"במרה תאז בתוכ ןכלו ,"הלחתבכ ךיצעוי" 'יחבב
.(הזל המדקהה - םג ,חישמה תומיל תועגונה תוכלהה םג ורפסב בתוכ

פ"עש ,הז ןמזב טרפבו הז ונרודד טרפבו ללכב םינורחאה תורודד שודיחה ןבוי ל"נה פ"ע .ט
לכ פ"עו ,(א"ס ל"נכ) לכה ומייס רבכ ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תעדוהו תזרכה
:הלואגה ינפל םינורחאה םיעגרב רבכ םיזחוא םינמיסה

טרפבו ,זאמ תורודה ךשמבו "ךירעש לכב ךל ןתת םירטושו םיטפוש" התווצ הרותהש ןמזהמ
ונמייס אל ןיידעש 'יאר ז"ה ,זא האב אל הלואגהו וכז אלש ןויכ - תולגב (םימדוקה) תורודה
ונילג וניאטח ינפמ"ש) "וניאטח"ד ןינעמ םשור רתונ ןיידעו וניתדובעו ונישעמ תא
"ךיטפוש"ד ןמזו בצמהב תומילשב וזחא אל ןיידע םלועד רתסהו םלעהה ללגבש ,(94"ונצראמ
.(םיטפושה טפשמ פ"ע וגהנתיש תופכל) "םירטוש"ל םיכירצ ויהו ,"ךיצעוי"(ד טרפב)ו

םיברקתמש ןבומ ,תורודה לכ ךשמב "וניתדובעו ונישעמ"ד גלפומ יכה יוביר ירחאל לבא
.הז בצמל רתויו רתוי

הוצמ"המ לחה ,הרותה תוימינפ יוליגד ןינעה ףסותנ רשאכ ,םינורחאה תורודב דחוימבו
וניתובר י"ע 96"הצוח ךיתוניעמ וצופי" - כ"חאו ,95ל"זיראה ןמזב "המכחה תאז תולגל
וידבע לא ודוס הלג" ,97(ל"נה ם"במרה ןושלב) "לארשיל האובנ רוזחת" םדי לעש - ונאישנ
השמד אתוטשפתא ותויהב) "ינומכ 'וג ךברקמ איבנ" דע 98ונרוד יאיבנ םנה םה ,"םיאיבנה
:ונרודד "ךיצעוי"ו "ךיטפוש" םהו ,(99ארדו ארד לכב

ולאמ ךרעב אלש הלעמל אוה (תואשנתה ןושלמ) אישנש ,ונאישנ םתויהב - "ךיטפוש" ןה
םידמלמה וניתובר ןהו ,("הלעמו ומכשמ םעה לכמ הבגיו" 100ש"מ ד"ע) אישנ אוה םהילעש
תאריו הרות ינינעב תוצע םינתונה - "ךיצעוי" ןהו ;"ךיטפוש" ד"ע - םעה לכל הרות
.102(םיאיבנה ןינע) םיימשג םינינעב תוצע םג דע ,101םימש

,הגשהו הנבהב תעדו הניב המכחב תושבלתהב ,ד"בח תודיסח תרותד יוליגה י"ע טרפבו
תלבקתמש - "ל"מק הבוט הצע" 'יחבב פ"כע - תימהבה שפנד לכשב וליפא ןבומ הזש ןפואב
ןפואב דע - ("ךיצעוי") לכשבש ד"בחב הרותה תוימינפ יוליג י"עו ,םדאה שגרו לכשב
("ךירעש") רעש השענ - (רבדה םצע תא םימעוט המיעטה י"עש) 103"וכז םייח 'ימעוט"ד
- וישכע הלחתההו המיעטה י"עו ,ל"על הרותה תוימינפ יוליגל ("הלחתבכ ךיצעוי") הלחתהו
.104ונקדצ חישמ י"ע הז ירחאלש הרותה תוימינפ יוליגל ימינפ ילכ םלועה לכו י"נב םישענ

לכב הצוח ךיתוניעמ וצופיד תומילשה הנשי רשאכ - הז ונרודב רתוי דוע ףסותנ אפוג הז לכבו
םגו ,ונמיה הצוח ןיאש הצוחב אצמנה דחאד וליפא ,םדא ינב לכשב ןבומה ןפואבו ,לבת יוצק
ח"ומ ק"כ י"ע [ב"ויכו ,106תיסור] 105םעו םע ןושלב תודיסחה תרותו הרותה תוימינפ םוגרת -
רפס) ספדנ םג - םינורחאה םימיב דע ,רואו ףיסומו ךלוהד ןפואבו ,ונרוד אישנ ר"ומדא
.(109ליעל רבודמכ) ל"ר 108"רוהנ יגס" רובע בתכה ,"ליירב"ב (107תודיסחד כ"בשות ,אינתה
הדובעה ללוכ ,הדובעה ינינע לכ תא ומייס רבכש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כד ל"נה הזרכהה פ"עו
רבכש ,ןבומ - וטושפכ 110ירד רושכאו ,הזה םויה דע "ךיצעוי"ו "ךיטפוש"כ וניאישנ וניתוברד
ןיאו) תומילשה תילכתב "הלחתבכ ךיצעויו הנושארבכ ךיטפוש הבישאו"ד ןמזה תומילשב אב
וניתובר י"ע הזב הלחתהו המיעטה ירחאל ,(ררובמ לכה רבכש ןויכ ,םירטושל םיכירצ
.111וניאישנ

ןמזב טרפבו הז ונרודב םיטפוש תשרפ תבשב ונדמעב דחא לכל ונשיש דומילה ןבומ הזמ .י
בצמל הדמ דגנכ הדמ םאתהב הדובע תויהל הכירצש - תולגהד םינורחאה םיעגרה ,ןורחאה
:הלואגה

רתיב) םמצע לע לבקל םיכירצש - עיגהל רשפא םהילאש ולא לכ לצאו ומצע לצא םסרפל
,ללכב 112"ןנבר יכלמ ןאמ" - ונרודבש "ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ד תוצעו תוארוהה תא (קזוח
איבנו ונרוד ץעויו ונרוד טפוש - וינפלש וניאישנ וניתוברל ךשמהב אבה - ונרוד אישנ טרפבו
,ונרוד

םהילא רבידו ויפב ירבד יתתנו ךומכ םהיחא ברקמ םהל םיקא איבנ" :ל"נה הרותה יוויצכו
תולעמה דחאל שי םאש ,ל"נה ם"במרה ד"ספכו ,"ןועמשת וילא" ,"ונוצא רשא לכ לא
ךשמהב םיאורו וניארש יפכ - םיתפומו תותוא הארמו איבנל תויהל םיכירצש תויומילשהו
ינפמ אלא 'וכ ודבל תואה ינפמ וב םינימאמ ונא ןיא" ירה - ונרוד אישנ לצא ,ויתוכרב םויק
םירבד רמאי"ש ז"יע וא ,"ןועמשת וילא תוא ןתנ םא רמאו הרותב השמ הוצש הוצמה
,(ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא תאז וארש יפכ) 113"וירבד ונמאיו םלועב תויהל םידיתעה

ךשמנו ,ונרוד אישנל עגונב אוהש יפכ - איבנ אוהש רחא איבנ ול דיעהש איבנ" :הזמ הריתיו
,114"הריקח ךירצ ינשה הז ןיאו איבנ תקזחב אוה ירה - 'וכ וידימלת י"ע וירחאלש רודב
רהרהלו וירחא בושחל רוסא"ו ,"תוא השעיש םדוק" דוע דימו ףכית ול תייצל םיכירצו
םכיקלא 'ה תא וסנת אל 115רמאנש 'וכ ידמ רתוי ותוסנל רוסאו תמא וניא אמש ותאובנב
ורהרהי אלו םברקב 'ה יכ ועדיו ונימאי איבנ הזש עדונש רחאמ אלא 'וכ הסמב םתיסנ רשאכ
,איבנה לש וירבד ולאש םושמ אל ,איבנה ירבדב םינימאמש ןויכ ,113"'וכ וירחא ובשחי אלו
!הז איבנ י"ע ה"בקה ירבד ולאש םושמ אלא

.[וילא ורמאנ אל לבא ,ינש איבנ י"ע רמאנש ה"בקה ירבד אל 'יפא]

הנימו רחב ה"בקהש וניכזש ,רודה ישנא לכל םסרפל םיכירצש ,ל"נכ הארוהה הנשי
"ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ה 'יהיש ,רודה ישנאמ הלענ ךרעב אלש אוה ומצע דצמש ,הריחב-לעב
לכב ,הז רודד םישנאה לכו י"נב לכ תדובעל עגונב תוצע ןתיו תוארוה הרויש ,רודה איבנו
לכ"ו "(והעד) ךיכרד לכ"ב םג ,תיללכה םוי םויה ייח תגהנהו עגונבו ,תווצמו הרות ינינע
,116"(םימש םשל ויהי) ךישעמ

(חישמ) הז הנה" שממ דימו ףכיתו "הלואגל רתלאל"ש 117האובנה - תירקיעה האובנה - דע
.118"אב

,"ךיצעוי"ו "ךיטפוש" ומצע לע לבקל תוירחא ונרוד ישנאמ דחא לכל שי - וז תוכז םע דחיבו
םיטפשמ יוביר ,("ךיצעוי"ו "ךיטפוש") םיבר ןושלבו - ולש תובוט תוצעו תוארוהל תייצלו
ןאמ" ,"ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ד (תוצעו תוארוהה לע דסוימו) אב הזש ךכ לע ףסונ ,תוצע יובירו
'א לכל ןבומה ףקותה םג הזל שי זאש - הז ינפלש תורודב וניאישנ וניתוברו ,"ןנבר יכלמ
הביס ול שי םא וליפאו) ומצעמ זחוא אוה םא וליפאש ,(יוויצ ךרדב קר אל) הבוט הצע 'יחבב
"ךיטפוש"ה תעדכ - 119םיברכ הכלה םיברו דיחי ירה ,(ומצעמ זוחאל הממ ע"ושו הרות פ"ע
.םיבר - "ךיצעוי"ו

ןיעמה אפוג ז"יע השענ - ונרודבש "ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ד תוארוהה םויקו הלבקה י"עו
תיתימאה הלואגב "הלחתבכ וניצעויו הנושארבכ וניטפוש הבישה" 120הלפתה םויקד הלחתהו
םג רבכ הזש כ"וכאע ,121"הלחת הבשחמב השעמ ףוס"ש הזמ ש"כמב ,(ל"נכ) המילשהו
- דחוימבו ללוכ ,רובידב םירבד אטבל הנורחאל גוהנכ ,(האובנה ןינע ,"םייתפש בינ") רובידב
.הלואגה האב הנה הנהש

ףכית האב הלואגהש הנורחאל םירבדמש ךכ לע םילאושש הלאשה לע הנעמ םג ונשי ז"פעו -
ינב וביגי דציכ ;ךכ לכ הקלח הרוצב חילצהלו רובעל הז לוכי דציכ :הרואכל - שממ דימו
ילוא ,שודיח הלואגה ינינע ויה וליאש ,אוה הנעמהו !?ךכ לע םלועה רמאי המו ,הז לע תיבה
רבכ וליחתה הלואגה ינינע לכ אלא ,רבד שודיח הניא הלואגהש תויה לבא ;הלאשל םוקמ 'יה
ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה ימשגה הזה םלועב ולבקתנו וכשמנ רבכו ("הלחתבכ")
!שממ דימו ףכית האב הלואגה רשאכ אלפ 'יהי אל - ("הלחתבכ ךיצעויו" 'יחבב)

:תוטשפבו .אי

,דחא לכ ךירצ - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד תומא 'דב םידיסח תודעוותהב ונדמעב
תובוט תוארוהה לכ תא םייקל תובוט תוטלחה ומצע לע לבקל שארל לכל ,ףטו םישנ םישנא
תוארוהו הרות ירבדו ,פ"עבש הרותו בתכבש הרות לע דסוימ - תודעוותהב ורבודש תוצעו
.וניאישנ וניתוברד

'ב ,ולש םינזאה 'בו םיניעה 'ב ,םדאה ירעש 'ז לכש ,"ךירעש לכב ךל ןתת םיטפוש" 'יהיש
"ןנבר יכלמ ןאמ" י"ע הרסמנש יפכ השודקה ונתרות תוארוה פ"ע וגהנוי - ויפו ףאה יריחנ
,ונרוד אישנ - רודה "ץעוי"ו "טפוש"ה י"ע טרפבו ,ללכב

םוקמ לכבו דימתש ,"תדה ידוסימ" והזו ,רוד לכב איבנו טפוש ונשיש םשכ :רתוי תויטרפבו
קלח" איהש ,המשנ ול שיש ,ומצעב ידוהיב תויטרפב םג אוה ז"דע - הטמל תוקלא יוליג ונשי
הטמל תדרויש יפכ םג) יחצנ ןפואב םייק הזש ושוריפב םג שממ ,122"שממ לעממ הקולא
.(ימשגה הזה םלועב

"ץעוי"ו "טפוש"ה תוארוהש ,הזב אוה "ךירעש לכב ךל ןתת 'וג םיטפוש"ד הארוהה ןכותו
"םירעש"ה לכש ,תיקלאה שפנ לכבש יטרפה "ץעוי"ו "טפוש"ה י"ע םירבועו םיכשמנ יללכה
,("ךיצעוי") בלבש ויתודימו ,("ךיטפוש") ולש ןיחומה 'ג י"ע םיגהנומ ולש (םיימשג םירביא)
י"ע ראבתמש יפכ טרפבו ,הרותה תוארוה תא הניבמו תדמולה ,תיקלאה ושפנד תודמו לכש
.123'וכו האריו הבהא ,ולש בלה תודמב תאז דירומו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רודה "טפוש"

- לעופב ותגהנהב אטבתמה ,השעמ ידיל איבמש דומיל תויהל ךירצ ולש הרותה דומילש .א.ז
.ולש (הפב) המיעטו רובידב ןהו ולש חירה שוחב ןה ,ולש העימשה חכב ןה ,ולש 'יארה חכב ןה

,םיניע 'ב םה הז דגנכש ,ערמ רוסו בוט השע ,לאמשו ןימיד םינוויכה ינשב - םהמ דחא לכבו
םעט ןהו קותמ םעט ןה (124"םעטי לכוא ךיח") םעוט - הפה םגו .ףאה יריחנ 'בו םינזא 'ב
ךירצ דציכ הרומו הפיקמ (א"הנד לכשה תויטרפבו) טפושה תארוהש ,תרמוא תאז .125רמ
םהש םינינעה ןה ,(126אינתב ראובמכ) םיבר ןושל "םימעטמ" - םייחב םינינעה לכב גהנתהל
תארוהמ קלח הזו) הזב םילגמ - לבא ,(תוינוציחב) "םירמ" םהש םינינעה ןהו "םיקותמ"
רתוי תילענ תוקיתמ - הברדאו ,"קותמ" אוה רמה רבדה םג תוימינפבו תמאבש ,(טפושה
.(םירתסנה םידסחד הלעמה ד"ע) קותמ הליחתכל אוהש רבדמ

"טפוש"ה תוארוה פ"ע םיגהנומו םירודח ידוהיה ייחד םיטרפ יטרפו םיטרפה לכש - ןפואב
.ותמשנ - ולש "ץעוי"ו

םיכירצו ,םתיב ינבו םתיבד "ץעוי"הו "טפוש"ה ןה השאו שיא לכ - רתוי תוללכב םג ךכו
.הרותה תוצעו תוארוה פ"ע תיבה תא גיהנהל

תא םימייקמו םמצע לע םילבקמ ,ףטו םישנ םישנא ,ידוהי לכש - ל"נכ ,רתוי דוע תוללכב דע
לוכיש ולא לכ לע דע ,ותיב ינבו ותשא לע םג ךכ םיעיפשמו .רודה ץעויו טפושה תוארוה
.םהילא עיגהל

םהיטרפ לכ םע ,127רתסהו םלעה ןושלמ םלוע םג ,םלועה לכש ןפואב - םלועה תוללכב םג דע
ןושלמ) 128םלוע לש ודיחיד הדיחיו תחא הדוקנב רודח דיחיה תושר השענ םהיטרפ יטרפו
איבנ" י"ע "ונברקב" ומצע תא הלגמש יפכ ,(129"ורתס ךשוח תשי" 'יחבמ .אתוילעמל םלעה
,131"םלוע דוסי קידצ" ,130"לכה אוה"ש רודה אישנ ,"ךומכ 'וג םהל םיקא

םייוניש ילב דימת תמייקו ,132ימשגה הזה םלועב םייוסמ םוקמב תאצמנש - 'יתשה ןבא ד"ע
רוד לכב (יחצנ) םייקש איבנו טפוש ד"ע ,(ב"ויכו 133זנגנש ןוראהכ ,הזינגד יונישה אל וליפא)
םינינעה ינשו .132ולוכ םלועה לכ תתשוה ונממש - (ידימת ןפואב םלועב תוקלא יוליגל ןמיסכ)
םג םיזמורמ - (םלועה לכ תתשוה הנממ) לכה תללוכה (ב) תחא הדוקנ (א) - 'יתשה ןבאב
לע הרומ ד"ויה :(ל"נכ "ורתס ךשוח תשי"ד "תשי" תביתב ז"דע 134-יתש"ד תויתואב
הארנכ - תוטשפתה לע הרומ "התש"הו ,"ךיטפוש" ןינעה ד"ע - (לוע תלבק) לוטיבה תדוקנ
."ךיצעוי"ד ןינעה ד"ע - הו ת ,ש תויתואה תרוצב

תויתואה בור תא תללוכש ,תואלפנ ונארא תנש אהת 'יה - וז הנשב הריתי השגדהבו
תנש אהת 'יה - האבה הנשל הנכהו ;א"נה אב 134(ת"יש'ה) ד"ויה םוקמבו ,"ה-יתש"ד
הלעמל אוה ושרשש ,(המכחה תדוקנל ךרעב "ךיצעוי" 'יחב) הניבד הלעמה םע ,הניב תואלפנ
.135(ונארא ,'יאר) המכחמ

הרבעש הנשהד ןובשחה שדוח - לולא שדוחב ,הנשה םויסב רבכ םיאצמנ - אפוג וז הנשבו
136ףקיהה ימי 'ז ,םינושארה םימיה 'ז תא ונרבע רבכ הז שדוחבו .האבה הנשל הנכהה שדוחו
דוע םיאתמ ז"ה - (האבהו הרבעש) הנשה ימי לכ תא םיללוכה ,(תבשה םוי דע ןושאר םוימ)
הבישאו"ד ל"נה הדובעל עגונב האבה הנשל תומיאתמה תונכהו קדצ ןובשח ךורעל רתוי
."הלחתבכ ךיצעויו הנושארבכ ךיטפוש

םיזחואו "אתמחנד העבש"המ םימלש (אתוילעמל) תועובש השלש ורבע רבכ הז לע ףסונו
ןויצ רמאתו" י"נב תנעט לע 138ה"בקה הנעמ ,137"םכמחנמ אוה יכנא יכנא"ד הרוטפההב רבכ
,"םכמחנמ יכנא יכנא"ש בישמ ה"בקהו !?"יתמ דע" - רחא ןונגסבו ,139"ינחכש 'דאו 'ה ינבזע
.המילשהו תיתימאה הלואגד (יכנא יכנא) םיילפכב המחנה - ללוכ

הבישאו"ד ןפואב ,"ךירעש לכב ךל ןתת 'וג םיטפוש" םויקב הדובעה י"עש ,ןוצר יהיו .בי
ק"מהיבד "ךירעש"בו ,לארשי ץראב "ךירעש"ב ,שממ לעופב הז םייוקי ל"נה - "'וג ךיטפוש
הז םע דחיבו ,141שדחמ תאז םידימעמ םתדובע י"ע י"נבו ,140"'ירעש ץראב ועבטש ,ישילשה
שדק םע דחיב ,הטמל הלעמלמ דרוי (142הלעמל ללכושמו יונב אוהש) ומצע שדקמה תיב
.ולוכ םלועה לכ תתשוה הנממש ,ובש 'יתשה ןבאו םישדקה

אנעשוה כ"הוי ,הנשה שאר ,לולא (בא) ת"ר ,143'ירא ולזמש - באב רשע השמח ירחא ונדמעבו
המיתח רמגו ,145הבוט המיתחו הביתכ :י"נב לכלו ידוהי לכל לחאל לארשי גהנמו - 144הבר
ה"בקהו ,דחי םגו תוימשגבו תוינחורבו תוינחורבו תוימשגב ,הקותמו הבוט הנשל ,הבוט
,בוטל לארשימ 'א לכ בבל תולאשמ אלמי

וניטפוש הבישה" !?"יתמ דע" :לארשימ תחאו דחא לכ תעיבתו תשקב םויקב - טרפבו
דימו ףכיתו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,"הלחתבכ וניצעויו הנושארבכ
.שממ

_________
.התליחתב (1

.וכ ,א 'יעשי (2

.הדימעה תליפתד א"יה הכרב (3

ר"ומדא שדוק-תורגאב וספדנ - (ב"שת לולא .א"שת זומת - ןויס) "השודקהו האירקה"ב "ארוק לוק" (4
.ךליאו לת 'ע ו"ח .ךליאו ח"ת .ךליאו זעש .ךליאו אסש 'ע ה"ח צ"יירהומ

.ט"פרת ת"חמש תחיש האר (5

.נ"שו .טעש 'ע ד"ח ולש שדוק-תורגא - הנושארה זומת ב"י תגיגחל ובתכמב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושל (6

.מ"כבו .תבט ו"ט "םוי םויה" האר (7

"חישמה אוב ינפל" דוע 'יהי "'וג ךיטפוש הבישאו"ש עמשמד ,ג"מ א"פ ןירדהנס ם"במרהל מ"היפ האר (8
."'וג קדצה ריע ךל ארקי ןכ ירחא" הז בותכב םויסהכו

.ונתשרפ שיר (9

,םהינפל םיאב םיניד ילעבו ןיד תיבב ןיעובקה םיניידה ולא - םיטפוש :ןירדהנס 'לה שיר ם"במר הארו (10
לכל םיטפושה פ"ע תולקמב ןיטבוח :(םירטוש ה"ד) ב ,זט ןירדהנס י"שרבו .'וכ העוצרו לקמ ילעב ולא - םירטוש
.עמוש וניאש ימ

תווצמ תושעל וחירכיש םירטושו םיטפוש תונמל :(אצת הוצמ ךוניחב ז"דעו) ועק ע"מ ם"במרהל צ"מהס האר (11
רבועה לע םירדגה ומייקיו םינוגמה םירבדמ וענמיו 'וכ םחרכ לע 'ילא תמאה ךרדמ םיטונה תא וריזחיו הרותה
.שיאו שיא לכ תנומאל תוכירצ 'יתועינמו הרותה תווצמ ויהי אלש דע

.ופוסב ח"משת םיטפוש ש"וקל םג האר (12

.,גי 'ירכז) "ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תאו" נ"שמכ (13

.א ,בנ הכוס האר (14

זיגרי םלועל ד"ע טבשב ב"הנ תוכהל ונייהו .. םירטושו ןינע ןבוי ז"פעו :אכתת 'ע ונתשרפ ת"הוא האר (15
.(א"ער 'ה תוכרב)

םלוכ םיעשרה ולכיש חישמה תומיב 'יהי הז :הנושארבכ ךייטפוש הבישאו פ"הע ק"דרה 'יפמ ריעהלו (16
.(גי ,ג 'ינפצ) בזכ ורבדי אלו הלוע ושעי אל לארשי תיראשו

םה [*"ךירעש לכב"ש םיטפושה לכ לש דוסיהו רקיעה] םילשוריבש לודגה ד"ב :םירממ 'לה שיר ם"במר האר (17
.97 'ע ט"כח ש"וקל הארו .לארשי לכל אצוי טפשמו קח ןהמו הארוהה ידומע םהו הפ לעבש הרות רקיע
_________
.(ךירעש לכב פ"הע) ונתשרפ שיר ירפסמ םג ריעהלו .(תוביר ירבד ה"ד י"שרפבו) ח ,זי וניתשרפ האר (*
.דועו .ג"ה א"פ ןירדהנס 'לה ם"במר

.ח ,דפ םילהת - בותכה ןושל (18

,המק) וכ ס"וס ק"הגא אינת האר (19

ע"ס ו"ח ש"וקל .*א"ס (ד"לשת ת"הק) "םירואיבו תובושת" הזב הכוראב הארו .א"פ א"הויהעש אינת האר (20
.נ"שו .םש תורעהבו ךליאו 35
_________
.ל"ומה .ךליאו חפר ע"ס א"ח א"טילש ר"ומדא ק"כ שדוק תורגא (*

.דועו .ךליאו 57 'ע ה"ח ש"וקל הכוראב האר (21

רואיב הארו .(ךירעש לכב פ"הע) ונתשרפ שיר ירפס םג הארו .(ג רעבאב אמוחנתבו) ב ונתשרפ אמוחנת (22
.הפוסב 'א השרפ תוישרפ ג"סרל צ"מהסל אלרעפ פ"ירה

.ו"ס ח"משת םיטפוש ש"וקל האר (23

לכב ךל ןתת םירטושו םיטפוש"ד ןינעה היהי ל"על םג - םייחצנ םה הרותה ינינע לכש ןויכד ,רמול שיד אלא (24
עייסל ידכב וא .טפושה לש ותואיצמ ד"ע עידוהלו זירכהל - אתוילעמל קרו ךא םירטוש ויהי זאש אלא ,"ךירעש
לקנב ד"בל עיגהל ולכויש ידכב הנבלה שודיקב היאר ידע רובע ךרדה רשייל :אמגודל] ד"ב ינינע םויקב י"נבל
שוריפה רקיעו תוטשפש ןויכמ ,םנמא .[663 'ע ב"ח ט"משת ש"הס םג האר .(א"פ םילקש אתפסות ד"ע) תוזירזבו
.הלואגה דועיב הז רכזנ אל ,"'וכ העוצרו לקמ לעב" אוה "םירטוש"ד

.אקוד הבוט הצע ("ךיצעוי") ץעויש ,אוה הלואגהב החטבההש טושפד (25

.נ"שו .א ,טל ןיבוריע (26

.ב"ס וז הנש בקע פ"ש תחיש הכוראב האר (27

'יחבמ איהש) ת"לדעתא י"ע האבה ע"לדעתא ןיב קוליחה ד"ע (מ"כבו .ד ,גכ ש"הש ת"וקל) ראובמהמ ריעהל (28
.(םש תעגמ ת"לדעתא ןיאש וזכ 'יחבמ ,רתוי תילענ 'יחבמ תכשמנש) המצע דצמ האבה ע"לדעתאל (רואה תוימינפ
.ת"לדעתא 'יחבב םדאה תדובע ירחאלו י"ע האבה ע"לדעתאב אקווד יאק םשד אלא -

.(דיק'א 'ע ב"ח ב"רעת ךשמה) ר"תעה םיטפוש ה"דס (29

.א"ואב - פ"הע םישוריפהמ ריעהל (30

.(ךא ה"ד) וט ,בי אב י"שרפ םג הארו .א ,ה םיחספ (31

םמורמו לדבומ אוה ירה ,(ול ינש שיו) הז ירחאל אבה לש ןושארה אוהש ,"ןושאר"ב טושפה שוריפה יפל םגו (32
ןושלה ןיב קוליחהב ראובמה ד"ע .הז ירחאל אבהל בוריק לע הרומ - ןינעה תלחתה - "הלחת" כ"אשמ .םהמ
רשפא הלחת כ"אשמ ,ףוגה ירבא לכ ללוכ (ןכל)ו םמורמו הלעמל אוה שארהש ,"הנשה תלחת"ו "הנשה שאר"
.ןינעה תלחתה קר תויהל

רואיבב קתעוה) .המלשו דוד הז ךיצעויו ןרהאו השמ הז ךיטפוש הבישאו :(אצש זמר) םש 'יעשי פ"הע ש"לי (33
.(פ"הע א"רגה

.םתס ןושלב "םירטושו םיטפוש" רמאנ ןכלו (34

.דועו .בכתת 'ע ונתשרפ ת"הוא הכוראב הארו .ונתשרפ שיר ת"הע ך"ש (35

.ג"יפ אינת הכוראב האר (36

.ב"כה א"יפ הנתמו היכז 'לה .ד"ה ה"כפ הריכמ 'לה ם"במר .א"עס ,אע .א ,הס .א ,גנ ב"ב האר (37

םיטפוש" אוה יוויצה תוללכבו ,תוללכב לכה רמאנ הרותה ןושלב יכ - ונתשרפב "ךיצעוי" רמאנ אלש םעטהו (38
תורודל יוויצ ותויהבו ,(תוימינפב ל"צ הדובעהש ,"ךיצעוי"ד טרפה םג זמרב ללוכ הזו) "ךירעש לכב ךל ןתת 'וג
הבישאו"ד שודיחה רקיע ,הלואגה דועיב כ"אשמ ;(ג"ס ל"נכ) םירטושל םיקוקזשכ םג ,םיבצמה לכ ללוכ ז"ה
.םינפב ןמקלדכ ,"ךיצעוי"ו "ךיטפוש" י"ע השענ "'וג ךיטפוש

האר) "םינותחתב ךרבתי ול הריד"ד הנווכה תומילש אלמתת ל"עלש (א ,ומ - ו"לפ אינת האר) עודיה ד"ע (39
ול הריד" .תוקלא יוליגב תומילשה :הזב םינינע ינשש -,ג"יפ ר"בדמב .ג יתוקוחב םש .זט אשנ אמוחנת
הרידהש ,םגו ;(32 הרעה ומר 'ע ב"ח טקולמ מ"הסב ונמסנ - מ"כבו .ג ע"ס ו"סרת ךשמה) ותומצעל "ול" ,"ךרבתי
.םינותחתה ירדגב ,"םינותחתב" 'יהת 'תי ול

.התוהמ עדנ הרכשמ :,גנ) ט"לפבו .ז"לפר אינת (40

.דועו .ו ,ג תומש בוט חקל שרדמ .ד"פר הטוס אתפסות .נ"שו .ב ,ט .ב ,ח הטוס האר (41

.נ"שו .ח-זמ 'ע ג"ח טקולמ מ"הס הכוראב האר (42

ןיד תיב ךרע תידומלת 'ידפולקיצנא הארו .א ,ז תוכמ .ב ,ונ ןירדהנס פ"ע ,ב-א"ה א"פ ןירדהנס 'לה ם"במר (43
.נ"שו .נק 'ע ותלחתב

.תדה םויקב קזח דומע תאזה הוצמה :אצת הוצמ ךוניח האר (44

ץוחל עגונב) ח"ה ה"פ ןירדהנס 'לה ם"במר הארו .א ןמיס מ"וח רוט .ב ,דפ ק"ב .אתלימב ה"דותב ב ,חפ ןיטיג (45
.נ"שו .ךליאו אסק 'ע .אנק 'ע םש תידומלת 'ידפולקיצנא הארו .(ץראל

.י-ט ,זי (46

.פ"הע ירפס םג הארו .ב"ער ,הכ ה"רמ ,פ"הע י"שרפ - "ךימיבש טפוש אלא ךל ןיא" (47

.(ורודב לאומשכ ורודב חתפיש קר אבוה םשו) ה"כס מ"וח רוט .(רשא ה"ד) זי ,טי ונתשרפ י"שרפ .םש ה"ר (48
.ונתשרפ ה"לש הארו

ךרע תידומלת 'ידפולקיצנא הארו .דועו .ט"שס םש יכדרמ .ב ,ביק ק"ב .ג"פס ןירדהנס ש"אר) םינושארב אתיאו
שיר ם"במרבו .לודגה ד"ב ארקנ רודבש בושח ד"ב לכ ,לודגה ד"ב ונל ןיאש הזה ןמזבש - (נ"שו .פק 'ע לודגה ד"ב
ןעשהלו םהילע תדה השעמ ךומסל בייח ותרותבו וניבר השמב ןימאמש ימ לכ :(לודגה ד"בל עגונב) םירממ 'לה
.םהילע

.(הז תבשד קרפה) א"מ ו"פ תובא (49

.ז"טמ םש .ו"מ א"פ םש (50

.ךליאו די ,חי .ךליאו ח ,זי (51

.ךליאו 211 'ע א"ח ח"משת תוחישה רפס .ךליאו 142 'ע ט"יח ש"וקל הכוראב האר ,ןלהל אבהב (52

.א ,טמ ב"חז .נ"שו .ד בשיו אמוחנת .ב ,י"פ ר"ב .ד ,צ םילהת שרדמ .(נ"שו) א ,דנ םיחספ .ב ,חפ תבש האר (53
.272 ע"ס ח"שת מ"הס הארו

.ד"פ אינת (54

.,זי) המדקהב ז"וקת (55

.א ,טי ז"ע .(י"שרפבו) ב"ער ,בל ןישודיק האר (56

.ב ,גכ ב-לאומש (57

.ז ,ג סומע (58

.םתלחתב (ל"זיראהל) םידוחייה רעשו ק"הור רעש האר (59

.ז"פר הרותה ידוסי 'לה ם"במר (60

.ךליאו 86 'ע ג"כח ש"וקל הכוראב האר (61

.ךליאו ב ,מק אב ח"ותמ ריעהלו .ב"פס א"הויהעש (62

.טי ,זנ 'יעשי (63

.א ,ז אראו י"שרפ (64

.ג"ה י"פ םש ם"במר (65

,ומצע איבנל עגונב וליפאו ,(ב"ה ט"פ םש) "'ילע ורבעי אלש םעה ריהזהלו הרותה ירבד לע תווצל" םג ללוכ (66
.'וכ םדאהדו םלועהל תכיישה הרטמו תילכת - (ז"פס םש) "'וכ ותעד ףיסוהלו ובל ביחרהל"

.ב ,גצק ג"חזמ ,חסש 'ע ך"נ ת"הוא האר (67

.,פ) ה"פ א"הויהעשב אבוה ,ל"זיראהל האובנה רעש (68

.נ"שו .א"עס ,אס תוכרב (69

.נ"שו .הנש 'ע הצע ךרע צ"צ - ח"אד םיטוקילה רפס האר (70

.ופוסב ינשה קלחהו ה"ד תוינשמה שוריפל ם"במרה תמדקה האר (71

.ב"ה ט"פ םש ם"במר (72

.וט ,חי (73

.י-ז קרפ (74

.דיה רפסל ם"במרה תמדקה (75

.א ,אי ןירדהנס .ד ,ג"יפ םש אתפסות .ב ,חמ הטוס .ב ,ט אמוי (76

.ךליאו 72 'ע ד"יח ש"וקל (77

.ולטבש םירבד המכל עגונב םש הטוס 'מגב ןושלהכ (78

.73 'ע םש ש"וקל םג הארו"שו .םימשה ןמ ת"ושל ותחיתפב תילגרמ ר"רהל םייוליג יקרפ הארו (79

.25 הרעהבו םש ש"וקל האר (80

.ג קרפ (81

.א .ג לאוי (82

.חי ,חי ונתשרפ (83

י"מומ שרפה ירה ,(ו"ה ז"פ םש ם"במר הארו .י ,דל הכרב) "השמכ לארשיב דוע איבנ םק אלו" רמאנש ףאד (84
איבנ" ."'וג ינומכ ךיחאמ ךברקמ איבנ" ונתשרפב החטבההמ ןבומכו ."םינפ לא םינפ 'ה ועדי רשא" ןינעב והזש
.59 'ע א"יח ש"וקל םג האר ,(םינפבכ) "ךומכ םהיחא ברקמ םהל םיקא

.םש (85

.דועו .ב ,ה אמוי ד"ע (86

.ב ,דיק םיחספ - דחא ה"דות הארו .םש אמוי (87

.ש"ע .71 'ע ג"כח ש"וקל (88

.ב"ה ח"פ םש (89

.(185 'ע ט"יח ש"וקל האר) הרותה תיתימא תתמאמ (האובנה תומילש) השמ תאובנש (90

.ב"ה ט"פ הבושת 'לה ם"במר (91

.ע"צעו .254 'ע ו"ח ש"וקל האר - השממ לודג איבנ אוהש עמשמ (תודלות פ"ס) אמוחנתבו (92

.דועו .םיטפשמ פ"ר א"ות .יחיו 'פ םיקוספה רעש .א ,גנר א"חז .ד ,ב"פ ר"ומש האר (93

.ט"ויד ףסומ תלפת חסונ (94

.,במק) ו"כס ק"הגא (95

.מ"כבו .ותלחתב בוט םש רתכב ספדנ - ט"שעבהד ק"הגא האר (96

.589 'ע ב"ח ש"וקל האר (97

לע םיארנ ויה רשא עבטהמ םיאצויה םיסנ תואלפ יאלפ םינושארה תומימ 'יה אל והומכ רשא ל"ז ט"שעבה" (98
ויהו 'יאר ןיעב שממ ופוס דעו םלועה ףוסמ םיאור ויה ע"נ מ"הה ודימלתו אוהש ע"נ ר"ומזאאמ יתעמש רשאכ ודי
םויב ארבנש רוא םהינפל יולג 'יהש י"ע ונייהו ,םהידימלתל לילעב הארנ 'יה רשאכ םיאור ויהש המ םירמוא
ע"נ ינקזמ םג .ג"עבבה ה"ב ס"א יוליג םילגמ םיתימאה םיתפומה הלא לכ הנה ,הרותב וזנג ת"ישהש ןושאר
.((א"עס ,נ) ח"פס תודע תוצמ צ"צהל הריקחה רפס) "הרעשה לא עלוק תודיתע ונעמש

אינת הארו ."השמכ וב ןיאש רוד ןיא" :ז ,ו"נפ ר"בבו .(א"ער ,דיק .א"ער ,ביק) ט"סת ז"וקת .א ,גער ג"חז (99
.,זמק) ופוסב ך"ז 'יסל רואיב ק"הגא .,גס) ד"מפ

.גכ ,י א-לאומש (100

.,דלק) ב"כס ק"הגא האר (101

גהנמ תויהל 'וכ הז גהנמ םתאצמ אופיא 'יאו 'וכ םלוע תומי ורכז" םש ז"הדא בתכש ףאו - .םש ק"הגא (102
םינפל ויה רשא שממ םיאיבנל א"כ 'וכ ימשגה םלועה ינינעב תושעל המ תדכ תוימשג הצעב לואשל ןוקיתו
םידיסח תולאש - ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתוברו - ז"הדא לצא לבקתנ הז ירחאלש עודי ,מ"מ - "'וכ לארשימ
ןהילע הנעו ,((אנק 'ע) ה"סס ז"הדא שדוק-תורגא - הלפשה שפנ ה"ד העודיה ולש ק"הגא האר) םיימשג םינינעב
.((1585 'ע) םש ק"הגאל אינתה רפסב םירועיש 'ס האר)

.ךליאו 282 'ע ו"טח ש"וקל ז"כב הארו .דועו .ג"פר חי רעש ח"עפ .תבש ברע תליבט ןינע תונווכה רעש (103
.נ"שו .173 'ע כ"ח

.ג"פ ךלמ יונימ תוצמ צ"צהל צ"מהס .ךליאו ו"נפ הנומאה רעש .ב-א ,זי וצ ת"וקל האר (104

.629 'ע ב"ח ח"משת ש"הס .315 'ע םש .ךליאו 299 'ע ו"כח .10 'ע ד"כח .ךליאו 862 'ע ג"ח ש"וקל האר (105
.180 'ע ג"יח ש"וקל הארו .ו"ס נ"שת טבש ח"ר ש"וקל

.םש ג"יח ש"וקל הארו .54 הרעה םש ש"הס הארו (106

אכר 'ע ד"ח ולש שדוק-תורגא .ךליאו חיק 'ע אינתל תורעהו םירוציקב ספדנ - ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכמ (107
.3 'ע ה"ח םש הארו .ךליאו

ת"הוא האר) 'וכ םייוסיכהב רסחו ,ןיעב סנכנש רוא יוביר ינפמ - וטושפכ "רוהנ יגס" אוהש ינפמ והזש (108
י"עש ,רמול שי דועו .(ךליאו דכ'א ע"ס ב"ח .הרע 'ע א"ח ב"רעת ךשמה .בל 'ע ח"סרת מ"הס .ב ,חלרתת תישארב
ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ ,זוע רתיבו תאש רתיב 'יארו רוא יוליג כ"חא השענ ,(העש יפל) 'יארה רדעהד הדיריה
.(גי ,ב תלהק)

.ךליאו ו"טס וז הנש בקע פ"ש תחיש (109

.ב ,גצ ןילוח .ב ,טל תומבי - ל"זח ןושל (110

ןוכישכ קפס ילב 'יהי הז .. הלחתבכ ךיצעויו הנושארבכ ךיטפוש הבישאו :8 הרעהבש ם"במרהל מ"היפ האר (111
."'וכ חישמה אוב ינפל םתמכח לדגתו ךרבתי םשל םתקושתו םתוכז הברתו םדא ינב תובל 'תי ארובה

.א ,בס ןיטיג האר (112

.י"פר םש ם"במר (113

.ה"ה םש (114

.זט ,ו ןנחתאו (115

.א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועיד 'לה ם"במר הארו .ב"ימ ב"פ תובא .ו ,ג ילשמ (116

.ד-גנש 'ע םירצק ז"הדא ירמאמ האר - תואדוב והזש ,איבנ רותב אלא טפושו םכח רותב קר אל (117

.פ"הע ר"שהשבו ח ,ב ש"הש (118

.נ"שו .א ,ט תוכרב (119

תולשלתשהמ הלעמלש ,רתכ 'יחב אוה רשע דחא ןינע רשא ,הרשע הנומש תלפתב א"יה הכרב והזש ריעהלו (120
.(ץעוי 'יחב ד"ע) ס"עב םג ךשמנו ללוכה ,(םיטפשנהל ךרעב אל אוהש טפוש 'יחב ד"ע) ס"עד

."ידוד הכל" טויפ (121

.ב"פר אינת (122

.ג"פ םש האר (123

.אי ,בי בויא (124

.ד"פ תועיד 'לה ם"במר האר (125

.ז"כפ (126

.מ"כבו .ד ,זל חלש ת"וקל האר (127

.מ"כבו .ג"לפס אינת האר (128

.בי ,חי םילהת (129

.אכ ,אכ תקוח י"שרפ (130

.הכ ,י ילשמ (131

.ב ,גנ אמוי (132

.ב ,דנ םש (133

.'וכ ותדובעו ותלועפב השדח הפוקת הליחתה (ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוקלתסה תנש) ת"יש'ה תנשבש ריעהלו (134
"עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל" י"נבל ןתינ רשאכ ,זאמ הנש םיעבראמ רתוי ורבעש ירחאל טרפבו
.,טכ אובת)

.נ"שו .טסק 'ע ג"ח טקולמ מ"הס האר (135

.דועו ,ה"שת ,ד"שת ,ח"ערת ינימשה םויב יהיו ה"דב 'תנו אבוה .ט"ס א"ח א"בשרה ת"וש האר (136

.בי ,אנ 'יעשי (137

.שרדמה םשב תורטפההו תוישרפ רדסב םהרדובא האר (138

.די ,טמ םש (139

.דועו .גי ,ו"טפ ר"דבמב הארו .ט ,ב הכימ (140

.דועו .98 'ע א"יח ש"וקל םג האר (141

.דועו .א"עס ,אמ הכוס 'סותו י"שרפ (142

.דועו .ב ,אי ה"ר י"שר .ב"מ ה"פ הריצי רפס (143

.דועו .,גיר) ולש ה"ר 'סמב ה"לש (144

.ד"פרתס םולשו םייח יכרד האר (145Back to "Dvar Malchus"