ה"ב
ב"נשת'ה ,אב 'פ "תוכלמ רבד"

הז ונרודב כ"אשמ "תוקלתסה" התיה םימדוקה תורודב
הלואגה לע תולוחמבו םיפותב הרישב רבכ םיליחתמ

ב"נשת'ה טבש 'ו ,אב פ"שו טבש 'ג ,אב 'פ 'ד םוי תוחישמ (א
שוריפ פ"ע - הז ןינעמ תיחצנה הארוההו םירצמ תאיצילו הלואגל "הערפ לא אב"ד רשקה *
,"ןניצוב לכו ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתאד אתיב" ונייה "הערפ תיב"ד שגיו 'פב רהזה
ילבו לובג רוביח תיתימא * הערפל סנכהמ דחפ השמש ונתשרפ שיר רהזב ש"מ םע ךוויתהו
הרות ןתמל רושק הזו - םהינשמ הלעמלש תומצעה י"ע ,"ועירפתא"ו "רויצ" ,לובג
רושק * (תולגב 'יה ורובידש) הפ דבכ 'יהש ףא םירצממ לארשי תא איצוהל השמ תוחילשלו
החמש ךותמ אלוליהה לעב תדובע * אלוליהה לעבו תבש ד"ויל רשקה * הדיתעה הלואגה םע
ךיא לאש אפורה םגש דע הפ דבכ (תונורחאה םינשב) 'יהש רקיעבו ,םירוסי לעב 'יהש ףא
תדובעב שודיחהו תורואמה ולתנ ובש 'ד םויב אלוליהה םוי תועיבק * הזכ רבד תויהל רשפא
* ןהלש נ"סמו לארשי תונבו ישנ תדובע * אלוליהה םויל תונכה * יעישתה רוד

ב"נשת'ה (טבש ג"י) חלשב פ"שו (טבש 'ו) אב פ"ש תוחישמ (ב
הלואגה תחמשל רשקבו ,חלשב 'פו אב 'פמ תדמלנה לארשי תונבו ישנ תדובע תלעמ *
* הדיתעה.ב"נשת'ה טבש 'ו ,אב פ"שו טבש 'ג ,אב 'פ 'ד םוי תוחישמ


תידיאמ םוגרת

"ק"הלב תוחנה דעו" י"ע םגרות
(סופדב אצמנ) ב"ח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ -
'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס"(ב תידיאב)ו

תודוא הב רבודמש השרפה לש - 1המשו - תלחתה אוה "הערפ לא אב" השמל 'ה יוויצ .א
םירצמ ץראמ 'ה תואבצ לכ ואצי הזה םויה םצעב יהיו" ,2םירצמ תאיציב לעופב י"נב תלואג
.3"םתואבצ לע םירצמ ץראמ לארשי ינב תא 'ה איצוה 'וג

הרומ השרפה םשש 4עודיכו) "הערפ לא אב" םש-לע תארקנ םירצמ תאיצי תשרפ לכש ןויכמ
ךשמהב) םירצמ תלואג ןכותל עגונו רושק "הערפ לא אב"ש ,ןבומ ,(השרפה לכ ןכות לע
.(השרפה

ףסותינ ,םירצמ תלואגל הנכה םה הערפ לא השמ לש ותוחילש יטרפ לכש ךכל ףסונ :רמולכ
הלחתה ךכל ףסונו ,הלואגה תשרפ םשו תלחתה ותויהב ,"הערפ לא אב"ל עגונב הזב
לא 'ה רמאיו") השמל ה"בקה לש ע"פב יוויצו ןינעכ (אלא ,ףסונ ןינעל המדקהכ אל) תרמאנה
התלחתהו 6המצע הלואגל המדקה אוה "הערפ לא אב"ש - (5אל ותו ,"הערפ לא אב השמ
.לעופב

הלואגה (ללוכ ,תולואגה לכ) תחיתפו תלחתה איה םירצמ תאיציש 7עודיה פ"ע :וזמ הריתיו
לא אב"ש ,רמול שי ,("תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" 8רמאנ 'ילע) הדיתעה
.הדיתעה הלואגל םג המדקה אוה (םירצמ תלואג תלחתה) "הערפ

לא אב" :ךופה םנכות הרואכלד - הלואגל "הערפ לא אב"ד תוכיישה יהמ ןיבהל ךירצו
דע) וילא קקדזהלו ("אב") וילא אובל ךירצ השמו ,ופקותב אצמנ הערפש הרומ "הערפ
לא ךל רמשה ילעמ ךל" (ךשוח תכמ ירחאל) 9השרפה ךשמהב ,ןכמ רחאל ול רמוא הערפש
לוטיב הנינעש םירצמ תלואגמ רומג דוגינב ,("תומת ינפ ךתואר םויב יכ ינפ תוארל ףסות
!?םירצמ (ךלמ הערפ)מ תכללו תאצל ,ררחתשהל - ז"יעו ,ותוא חצנל ,הערפ ףקות

:"הערפ לא אב" ןינעב תיללכ הלאש םידקהב ןבויו .ב

הארוהה יהמ ז"פעו .תורודה לכל תיחצנ הארוה (אלימב)ו 10יחצנ ןינע אוה הרותב ןינע לכ
,םירצמ תלואגב (םירצמ ךלמ) הערפ תא וחצינו ולטיבש ירחאל ,"הערפ לא אב"מ תיחצנה
אלו ,11"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא"שכ המילשהו תיתימאה הלואגה ירחאל כ"וכאעו
םירוריבה לכ ומייתסנשכ ,תולגה ןמז ףוסב - הז תמגודבו ןיעמו ,הערפמ םשור םוש ראשנ
?(פ"מכ רבודמכ) ב"ויכו הערפ תפילקד

,השודקהו בוטה ךפיה םהש םירבד וליפא ,םלועב ןינע לכש עודיה פ"ע הזב רואיבה רמול שיו
יוביר רחאל אלא ,12םנינע תתימא (השודקב םשרש) והזו .השודקב הלעמל שרוש םהל שי
רבד הטמל לשלתשנ ,'וכ םירתסהו תומלעהו תואסרפו םיכסמ המכו המכב ,תולשלתשה
.13יכפה

איה אד הערפ תיב" ("הערפ תיב עמשנ לקהו" 15פ"הע) 14רהזב אתיא :הערפל עגונב םג ךכ
םיתס הוהד המ לכ ,ןיניצוב לכו ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתאד אתיב ,אליעל ךינמיס
ירקאד לוק אוההל ארהנאל ןיגב ןיניצוב לכו ןירוהנ לכ קיפא ה"בק ךכ ןיגבו ,ילגתא ןמתמ
לשלתשמ ,(16'תי ותוקלא יוליגו העירפד ןינעה) השודקד ושרשב הערפמו ."ו"או אלב לק
.ז"ועלב ףקותה לכב ,17הטמל הערפ

:השודקב ושרשב "הערפ לא אב"ד ןינעה ןבוי ז"פע .ג

לא אב ביתכ המ" :הטמל הערפב אוהש יפכ "הערפ לא אב"ד ןינעה ראבמ 18ונתשרפ רהזב
אנינת יבגל ןירדא רתב ןירדא ה"בק 'יל לייעד אלא ,אב יאמ ,'יל יעבמ הערפ לא ךל ,הערפ
ליחד השמו ,לודגה ןינתד אזר והיא ןאמו ,'ינמ ןילשלתשמ ןיגרד המכד אפיקת האלע אדח
ןיגב בורק אלו ליחד 'יבגל לבא ,'יליד ןיגרד ןוניאו ןירואי ןוניא 'יבגל אלא בירק אל 'ינמ
אליעל ןינרחא ןנממ ןחילשו השמ ליחדד ה"בק אמחד ןויכ ,ןיאלע ןישרשב שרתשמ 'יל אמחד
ךותב ץבורה לודגה ןינתה םירצמ ךלמ הערפ ךילע יננה ה"בק רמא ,'יבגל אברקל ןילכי אל
."'ה ינא תרמא תאד המכ ,ארחא אלו אברק 'יב אחגאל ךירטצא ה"בקו ,19וירואי

ושרשש) ךלמה ןומראב ותיבב ("לודגה ןינתה") הערפ תפילק םצעד ףקותה ללגבש ,רמולכ
ךליש) "הערפ לא ךל" ה"בקה ול רמא אל ןכלו .םשל סנכהל השמ דחפ ("ןיאלע ןישרשב"
דחי ותוא ךילומ ה"בקה ,הערפל סנכיו ה"בקה םע דחי אוביש ,"הערפ לא אב" אלא ,(דבל
ידכב ,(20םירדחמ םינפל םירדח ,ןירדא רתב ןירדא) הערפ (תפילק)ד םצעה תוימינפה לא ותא
.("אברק 'יב אחגאל") ירמגל ושבכל

לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתאד") השודקד "הערפ לא אב"ב" שוריפה והמ ןיבהל ךירצ ז"פל
"דחפי" השמש ,"השמ ליחד" רמול ךייש אל (תוקלא יוליג) השודקד הערפל עגונב :("ןירוהנ
'יל לייע") וסינכיו ,"הערפ לא אב" וילע הווצי ה"בקהש ךכל קקדזישו ,ודבל םשל סנכהל
!?("ה"בק

:הזב רואיבה רמול שיו

ללוכ ,תורואה לכ יוליג - יוליגה םצעב ןה (א ,תוקלאד הלענ יכה יוליג אוה השודקד הערפ
,"םיתס הוהד המ לכ"ל דע ,"ןיניצוב לכו ןירוהנ לכ" - תוקלאב תולענ יכה תוגרדהו תורואה
,רדסמ הלעמל ונייה ,(רדס ילב) עורפ ןושלמ "ועירפתא"ד ןפואב - יוליגה ןפואב ןהו (ב
.הלבגהו הדידמ

'תי ותוהמו ותומצעמ אקוד אב "'וכ ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתא"ה :וזמ הריתיו
לכ קיפא ה"בק 'וכ ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתאד אתיב 'וכ הערפ תיב" :רהזה ןושלבו]
רדגומ אוה ע"צמ רוא ןכש - 21[ותומצע לכב יוליגב ךלמה אצמנ (הריד) תיבבש ,"'וכ ןירוהנ
םאתהב םייוסמ רדסב תכשמנ - רואב הכשמהו אגרד לכו ,(רוא) יוליג לש ורויצו ורדגב
,הזמ ןבומ ;הגרדהו רדסב יוליג לש ןפואב ע"צמ אוה (רוא) יוליגהו ,יטרפה ויוליגו ורויצל
לש ןפואב דועו ,(יוליגה ךפיה) "םיתס הוהד המ לכ"ו "'וכ ןירוהנ לכ"ד יוליגה 'יהיש ידכבש
(לוכיבכ) "רוקמ"ה אוהש ,'תי ותומצעמ אובל ךירצ ז"ה ,(הגרדהו רדסמ הלעמל) "ועירפתא"
,["'ינמ ןילשלתשמ ןיגרד המכד" הערפד םצעה :ונתשרפב רהזה ןושלב] "'וכ ןירוהנ לכ"ד
םיאצמנ ןכלו ,רואו רואמ רדגו רוקמ רדג לכמ ירמגל הלעמלש הזכ "רוקמ" ,הז םע דחיו
.22"ועירפתא"ד ןפואבו "םיתס הוהד המ לכו 'וכ ןירוהנ לכ" ונממ

(השודקד) הערפד יוליגה תא האר אוה יכ ,"בירק אלו 'ינימ ליחד השמ" עודמ ןבומ ז"פע
הערפד םצעה יוליג ונשי וב ,"הערפ תיב"ל סנכהל ששח ןכלו ,"ןיאלע ןישרשב" שרשומש
,'תי ותומצעד םיאלפנה םייוליגה תא לבקל לוכי אל ,ףוגב המשנ ,לבגומ ארבנ ןכש ,השודקד
יוליגה תא לבקל לבגומ ארבנ לש ותלכיב ךיא ;"'וכ ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתאד"
!?תומצעהמ אבה ,(ועירפתא) הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב יוליג דועו ,"ןירוהנ לכ"ד

,לבקל ארבנ לש ותלוכיב םה ,תולשלתשה רדסד םייוליגה ,"'יליד ןיגרד ןוניאו ןירואי ןוניא"
.(23ותיבל ץוחמ כ"וכאעו ,ותיבב) וז אגרדב אצמנש יפכ הערפ לא תשגל השמ ששח אל ןכלו
םייוליגה - ףקותה לכב ותיבב אצמנ "ןירוהנ לכ 'וכ ועירפתא" ןושלמ הערפש יפכ לבא
!תאז לבקל הלוכי אל ע"צמ ףוגב המשנ יכ ,ששח השמ ךכמ - 'תי ותומצעד

לא ךל רמשה ילעמ ךל" השמל רמא הערפשכ :השרפה ךשמהב םג זמורמ הזש רמול שיו
ףיסוא אל תרבד ןכ" ורמאב השמ ךכל םיכסה ,"תומת ינפ ךתואר םויב יכ ינפ תוארל ףסות
הזש יפכ אלא ,השודקבו הרותב םוקמ שי הערפ ירבדלש ,ןבומ הזמ .24"ךינפ תואר דוע
לכמ הלעמל אוה השודקד הערפד יוליגהש ןויכמ :הזב ןינעהו .תומילשב בוט ז"ה השודקב
השמ תגרד דצמ .25"תומת ינפ ךתואר םויב" ןכל ,("ןירוהנ לכ 'וכ ועירפתא") הלבגהו הדידמ
,הערפד "ךינפ תואר"ד יוליגה תא ,ףוגב המשנ ראשהלו לבקל ארבנ לש ותלכיב ןיא (ע"צמ)
הדידמ לכמ הלעמלש יוליג ,"ןירוהנ לכ 'וכ ועירפתא"ד ("ךינפ") תוימינפה תא תוארל
ףוגה תולבגהו תודידממ הלעמל איה המשנהש יפכ אקוד אוה "ךינפ תואר"ד יוליגה ;הלבגהו
.26לבגומהו ימשגה

השמ לא 'ה רמאיו" - השמל ה"בקהמ תדחוימ חכ תניתנו דחוימ יוויצ תויהל ךרצוה ךכל .ד
ילב(ד רדג לכ)מ הלעמלש 'תי ותומצע :"ןירדא רתב ןירדא ה"בק 'יל לייע" ,"הערפ לא אב
תא לבקל ותלכיב ,לבגומ ףוגב המשנ ותויהב םגש ,הערפל השמ תא האיבמ - לובגו לובג
!'תי ותומצעמ "ןירוהנ לכ 'וכ ועירפתא"ד יוליגה

:הזב רואיבהו

יוליגה (א :םינפוא ינשב שרפל ןתינ "'וכ ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתא" ןושלמ הערפ
אב יוליגהש הרומ הזש .הגרדהו רדסמ הלעמל ,"ועירפתא"ד ןפואבו (ןירוהנ לכ) תורואה לכד
רואה תגרד דצמ ןכש ,אוה ורויצו ורדגב רואל סחייתמ אלו רוא רדגמ הלעמלש 'תי ותומצעמ
רויצו תגרד ,"ןירוהנ לכ" (ב .(ל"נכ) "ועירפתא"ד ןפואב אוה ןיא (רואמה ןיעמ ותויהב וליפא)
,רויצה םגש ,ונייה .רויצו הלבגהו הדידממ הלעמלש יוליג - "ועירפתא"ד ןפואב איה רואה
.27"ועירפתא"ד הלבגהו הדידממ הלעמלד ןפואב אוה "ןירוהנ לכ"ד הלבגהו הדידמ

:(ג"ס ל"נכ) תומצעה חכב אקוד אוה ("ועירפתא"ו "ןירוהנ לכ"ד) םיכפהה רוביחו

אלא ,רוא 'יחבב ז"יא םשש קר ,שממ רואמה תומצעב לולכ (הלגתנש םדוק) רואהש 28עודי
לכ 'ינימ ועירפתא"ו ,לוכי לכו לכה אשונש ,(29'תי ותומדקכ ןומדקו) תומצעה תלוכיב
ע"צמו) יהשלכ הלבגהו רויצב רושקש ,(רוא רויצב) יולגב ךשמנ רואהשכ םג ,ןכלו ."ןירוהנ
- וזמ הריתיו ,"ןירוהנ לכ"ד יוליגה תומילש תומצעהמ וב ךשמנ ,("ועירפתא"ד ןפואב ז"יא
.30הלבגהו הדידממ הלעמל ,"ועירפתא"ד ןפואב איה אפוג "ןירוהנ לכ"ד הלבגהו הדידמהש

רתוי הטמלו ,(אפוג רואב) לובגו לובג ילבד םיכפהה רוביחל חכה רתוי הטמל לשלתשמ הזמו
תא לבקל הלוכי לבגומ ףוגב המשנ םגש ,ףוגו המשנד רוביחה - דע .31ילכו רואד רוביחה -
- וזמ הריתיו ,'תי ותומצעמ "ןירוהנ לכ 'וכ ועירפתא" ,"הערפ"ד יוליגל דע לובג ילבה רואה
ותוימינפב ,"ןירדא רתב ןירדא" ,("הערפ לא אב") םשל סנכהל לכות ףוגב המשנש
.שממ 32ותויכותבו

לכוי ףוגב המשנכ השמש ,"הערפ לא אב"ד שודיחה תא ה"בקה השע עודמ םעטה רואיב .ה
םירצמ תלואגד ןינעה ןכות רואיב םידקהב ןבוי - "ןירוהנ לכ ועירפתא"ד יוליגה תא לבקל
:(ל"נכ ,הזל הלחתהו המדקהה אוה "הערפ לא אב"ש) ללכב

:ותוחילש תליחתב דימ השמל ה"בקה רמאש יפכ ,הרות ןתמ - איה םירצמ תלואגד הנווכה
אוה הרות ןתמד שודיחה .33"הזה רהה לע םיקלאה תא ןודבעת םירצממ םעה תא ךאיצוהב"
תילכת תא םישגהל ולכויש ידכב ,םיפוגב תומשנ ,י"נבל הטמל תווצמהו הרותה תניתנ -
הדידמבש ,34םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנ :םלועה לכ תאירב תנווכו
(לוכיבכ) םדא ומכ ,תומצעה יוליג 'יהי ,םינותחתב ףוגב המשנד רתסהו םלעהו הלבגהו
,(וגיהנמו םלועה ארוב ה"בקהל עגונב ש"כמו) 21תיטרפה ותרידב ותומצע לכב יוליגב אצמנה
,(הרות ןתמב 'יה הז ןיעמו) המילשהו תיתימאה הלואגב יוליגה תומילשב אלמתיש יפכ
ילב וליפא ,םישובל םוש ילב יולגב ותרידב 'יהי אוה ,36"ךירומ דוע ףנכי אלו" 35ש"מכ
.(ןוילעה ףנכ) םינוילע יכה םישובלה

ודרי אל םינוילעש ,םינותחתו םינוילע ןיב "הריזג"ה התיה ,הרות ןתמ םדוקש ,37עודיכו
ךישמהל חכ תניתנה ,הריזגה לוטיב השענ הרות ןתמבו ,הלעמל ולעי אל םינותחתו הטמל
ףוגהש ךכ ,תוהמו תומצעמ דע ,תוקלאב תולענ יכה תוגרדל דע ,םינוילעד יוליגה םינותחתב
אלוכ ה"בוקו לארשי"ש דע - ךרבתי ול הרידל דע ,שודק השענ ימשגה הזה םלועב ימשגה
.םלועה לכב יולגב אצמנ 38"דח

הרות ןתמב הטמל תומצעה יוליגל הנכה םיוהמה - םירצמ תאיציו םירצמ תולגבש ,ןבומ הזמ
בצמל םינותחתו םינוילע ןיב דוריפ לש בצממ רבעמה ,הריזגה לוטיבל המדקהה תשגדומ -
.ומצע הרות ןתמב םהיניב תודחאה תומילשל הנכהכ ,םהיניב תודחא לש

.ןמקלדכ ,"הערפ לא אב" השמל 'ה יוויצ י"ע לעפנ הזב ירקיע בלשש רמול שיו

:םירצממ י"נב תא איצוהל השמ לש ותוחילש תלחתהב וניצמ ז"דעש ,םידקהבו .ו

ןכלו ,"יכנא ןושל דבכו הפ דבכ יכ 'וג יכנא םירבד שיא 39אל" ה"בקהל השמ תנעט רואיבב
,43"אתולגב הוה (השמ) רוביד" םירצמ תולגבש ,42מ"כב ראובמ - 41"חלשת דיב אנ 40חלש"
.44הטמל הלואגה תויהל הלוכי אל ודי לעש השמ ןעט ןכלו

הלעמל ,רובידב יוליגמ הלעמלש אגרדב אוה ע"צמש ,השמ תלעמ ללגב ז"ה םינינעה שרשבו
ןושל דבכו הפ לעבד אתיירואב הפ דבכ"] הטמל פ"עבשותו בתכבש הרותד יוליגהמ וליפא
אלו םילודג תורואה ויה םשש והתמ ושרש" יכ "הפ דבכ" 'יה 46השמ ,45["בתכבש אתיירואב
ילכ ךותל ולכש רוא עיפשהל לוכי 'יה אלש הפ דבכ ןינע והזו ,םילכב שבלתהל םילוכי ויה
וב ,"ןוקתה םלועמ אוהש ימ ונייהד" ,(ונקדצ חישמ) "חלשת דיב אנ חלש" רמא ןכלו ,47"הפה
.תורואה ליכהל םיבורמ םילכה

רשא ךתירוהו ךיפ םע 'יהא יכנאו 'וג 'יוה יכנא אלה 'וג םדאל הפ םש ימ" ה"בקה הנע ז"עו
תורואהו ןוקיתה םלועד הפה ילכל רוקמ אוהו) לוכי לכ אוהש 'תי ותומצע דצמ :48"רבדת
הלעמל אוה ע"צמש) השמ לצא םגו ,םירצמ תולגב םגש לועפל לוכי אוה ,(והתד םיבורמ
והתמ ךשרש דצמש ףא ,'יפ" ,"ךיפ םע 'יהא יכנאו" ,הפב רובידב יוליגה 'יהי ,(םילכב יוליגמ
ךפהל לוכי ינא והתה םלוע תאו ןוקתד םילכה תא יתישעש 'יוה יכנא לבא ולאכ םילכ ךל ןיא
והתב ומכ םיבורמ תורואה ויהיש ,םהינשד תולעמה ונייה דחי ןוקתו והת 'יחב ברעתהל רבדה
.49"דאמ םיבורמ םילכה ויהיש ןוקתד הלעמה 'יחב םגו 'וכ

םע רביד השמש העשבש - סנ ךרדב יוליג 'יה "ךיפ םע 'יהא יכנאו" - םירצמב - זאש אלא
תמשו וילא תרבדו" ,51"ךאיבנ 'יהי ךיחא ןרהא" םג ךכל ףסונו] 50"םינוכנ וירבד ויהי" הערפ
ךרדב םג ,תומילשב הלגתי רובידהש ידכב - 53"הפל ךל 'יהי אוה" ,52"'וג ויפב םירבדה תא
לעפנ הזו .55"םיתפש לרע ינא" השמ רמא ז"חאל ןכלש ,54אפרתה אל אוה זא לבא .[עבטה
לועפל וחכב ןכלש ,(56תורבדה תרשע תלחתה) הרות ןתמד "(ךיפ םע 'יהא) יכנא"ד יוליגה י"ע
תוללכב ירמגל רובידה יוליג 'יהיש ידכב קר" ,("תולג 'יחבב אוה רובידהש ףא") םירמ תאיצי
יוליג - ז"חאל איבמ הזו ,"ךיפ םע 'יהא יכנא" י"ע "םירצמ תפילק תריבש ל"צ םלועה
.58ירמגל אפרתה השמ 57זאש ,56"ךיקלא 'ה יכנא" ,הרות ןתמב רובידה

:"'ינימ ליחד השמ"ש הז ללגב השודקד "הערפ לא אב"ד ןינעה כ"ג ןבוי ז"פע .ז

הלעמלש םילודג תורוא יובירה ללגב) "ןושל דבכו הפ דבכ" - (ע"צמ) אוה ותגרד דצמ השמ
;"ןירוהנ לכ 'וכ ועירפתא"ד םילודגה תורואה תא לבקל םילכה ולכוי ךיא ששח - (םילכמ
הזב :"ןירדא רתב ןירדא ה"בק 'יל לייע" ,"הערפ לא אב" וילא ה"בקה יוויצב שודיחה והזו
לכ תא תוימינפב לבקל ולכוי ףוגב המשנד םילכהש - תומצעה חכ - חכה תא ה"בקה ול ןתנ
.59"ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתאד" ,'תי ותומצעד םילענה םייוליגה

'יחבל דע ,תורואה לכ לש ,תולשלתשה רדס לכד תומילשו תילכת יהוז יכ ,אוה ז"ע םעטהו
,"םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנ" יכ - "ןירוהנ לכ 'וכ ועירפתא" ,הערפ
השמ לא 'ה רמאיו" 'יה ןכלו .תומצעה יוליג 'יהי ,םינותחתב ףוגב המשנד הלבגהו הדידמבש
יכה םייוליגה תא לבקמו השודקד הערפ לא סנכנ אוה ףוגב המשנ ותויהבש ,"הערפ לא אב
."'וכ ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתא"ש ,'תי ותומצעמ םילענ

,הלואגה תלחתהו המדקה אוה "הערפ לא אב" עודמ כ"ג ןבוי ז"פע .ח

יפכ הערפ תפילק תריבשו לוטיב השענ ז"ועלד "הערפ לא אב" י"עש ,טושפה שוריפל ףסונ]
:[ירקיע ןינע הזב ונשי - הלואגה תלחתה יהוזש ,60ךלמה ןומראב הפקתב איהש

הרידד הנווכה תא תואלמל) הרות ןתמ תא איבהל - איה םירצמ תלואגד תומילשה
( - םינותחתב

61עודיכ] אירב ףוגב האירב המשנ ,םיפוגב תומשנ י"נבל הטמל ("יכנא") תומצעה יוליג
םדוק י"נבל ה"בקה יוויצב םג זמורמ הזש ל"יו .(ל"נכ ,השמ ללוכ) י"נב לכ ואפרתה ת"מבש
,ימשגה הזה םלועב "יוג" םהש יפכ םגש ,62"שודק יוגו םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" ת"מ
תויהל ךירצ לודג ןהכש ,63"םילודג םינהכ" - "םינהכ תכלממ" תגרדל דע "םישודק" םה
י"נבש יפכש ,66["תראפתלו 65דובכל" - וישובלב וליפאו ,64ונוממב ןהו ופוגב ןה םלש
.ה"בקה םע "דח אלוכ" םה םיפוגב תומשנ לש תואיצמב

תומצעה יוליגל דע ,ת"מב לעפנש םינותחתו םינוילעד רוביחה - םלועב םג ךשמנ ז"דעו
.םינותחתב

יפכ ,(תומצעהל דע לובג ילב םע דחאתמ לבגומ ףוגב המשנ ארבנש) לודג שודיח והזש תויהו
אב השמ לא 'ה רמאיו" 'יה הזל המדקהו הנכהכ ,ןכל - "'ינימ ליחד"ו ךכ לע אלפתה השמש
ללגב) הנכס תויהל הלוכיש בצמבו הלבגהו הדידמב ,(השמ) ףוגב המשנ ותויהבש ,"הערפ לא
םילענ יכה םייוליגה תא לבקמו השודקד הערפל תוימינפב סנכנ אוה ,(ז"ועלד הערפ
.67"'וכ ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתא"ש ,'תי ותומצעמ

לעפנשכ ,הרות ןתמד יוליגה תא לבקל ולכויש ,י"נב לכל חכה ךשמנ ,השמ לצא ןכ 'יהש ז"יעו
"ןירוהנ לכ"ש ,68"רוא הרותו הוצמ רנ"ד "ןירוהנ לכ ועירפתא" ,לובג ילבו לובגד רוביחה
.(לובג ילב) "ועירפתא"ד ןפואב םה (לובג)

לש ונוצרו ותמכח) הלבגהו הדידממ הלעמל םצעב םה םמצע דצמ תווצמו הרותש עודיכ
הטמל םידרויש יפכ םג (אלא ,םמצע דצמ םהש יפכ קר אל)ש - אוה הזב שודיחהו .(69ה"בקה
הדידמה ירה - הלבגהו הדידמב אקוד 'יולת םתומילשו םמויקו ,הלבגהו הדידמב (ת"מב)
הל שיש בתכבש הרות ןה - הרותב ןיב :הלבגהו הדידממ הלעמל איה אפוג םהלש הלבגהו
ולכשב תויהל ךירצ הדומילש הפ לעבש הרותב ןהו ,'וכו תויתוא לש םייוסמ רפסמ :הלבגה
,תווצמב כ"וכאעו ,70(הרותה תכרב ךרבל רשפא זא אקודש) םדאה לש תלבגומה ותנבהו
- (הנינע יפל הוצמ לכב (םירודיהו) םינידה יטרפ יוביר) הלבגהו הדידמ שי הוצמ לכלש
ןורא םוקמ" ד"עו ,71"בורמ רפסי אלו דמי אל רשא 'וג רפסמ 'יהו" ד"ע] הלבגהו הדידמהש
.הלבגהו הדידממ הלעמל םה ,םהבש 72["הדמה ןמ וניא

ףוגב המשנ אוהש יפכ םגש ,תווצמהו הרותה לבקמ ידוהי לש ותדובעב םג םידמול הזמו
הדידממ הלעמלד ןפואב תויהל ךירצ ,הזב תורושקה תולבגהו תודידמה לכ םע ,הטמל
תלבגהמ הלעמלו 73"איה הרוהט יב תתנש המשנ"ש ולש המשנה קלח דצמ קר אל ,הלבגהו
קוקז אוה וב ,(ימשגה ופוגב) תיתימא הלבגהו הדידמב הטמל אצמנש יפכ וליפא אלא ,ףוגה
'ינימ 'וכ ועירפתאד" ,"הערפ לא אב" ולצא תויהל ךירצו לוכי - 73"יברקב הרמשמ התאו"ל
ןפואב אוה ומצע ולש לובגהש - וזמ הריתיו ,"ןירוהנ לכ" לבקמ אוהש ,"ןירוהנ לכ
.הלבגהו הדידממ הלעמל ,"ועירפתא"ד

קלח וא) הלעמל ותמשנ דצמ קר אל - "דח אלוכ ה"בוקו לארשי" יכ ,אוה ז"ע םעטהו
יכ ,לוכיבכ ,ה"בקה םע "דח אלוכ" איה - דחי ףוגב המשנכ - ותואיצמ לכ אלא ,(ותמשנמ
(75ן"במרה תעדכו) ד"ספהמ םג ןבומכו .74ולוכב ספות התא וקלחב ספות התאשכ םצעה
תייחתב םיפוגב תומשנל אקוד אוה םינינעה לכ תומילש (אלימב)ו רכשה תומילש תילכתש
ןמ תינוזינ המשנה ל"על - הברדאו .(76ם"במרה תעדכ ,םיפוג ילב תומשנל אלו) םיתמה
.77ףוגה

םיחבז ונידיב ןתת התא םג" 78השרפה ךשמהב הערפל השמ ירבד כ"ג ןבוי ל"נה פ"ע .ט
שיא ולאשיו םעה ינזאב אנ רבד" השמל ה"בקה יוויצ כ"חאו ,"וניקלא 'הל ונישעו תולועו
שיאה םג םירצמ יניעב םעה ןח תא 'ה ןתיו ,בהז ילכו ףסכ ילכ התוער תאמ השאו והער תאמ
ךכ לע הרותה תרזוח ז"חאלו ,79"םעה יניעבו הערפ ידבע יניעב םירצמ ץראב דאמ לודג השמ
תא ןתנ 'הו 'וג םירצממ ולאשיו השמ רבדכ ושע לארשי ינבו" :לעופב יוויצה ומייק י"נבשכ
'פב הבותכה הנושארה םעפה לע ףסונ] 80"םירצמ תא ולצניו םוליאשיו םירצמ יניעב םעה ןח
,[!םימעפ השלש הז לע תרזוח הרותהש ,אצמנ .81תומש

תא ולצניו"השו ,"'וג ונידיב ןתת התא םג"ש םירצמ תלואגל עגונ עודמ :ןבומ וניא הרואכלד
ומצע ה"בקהש דע ,ןח ךותמ אקוד - וזמ הריתיו ,"םוליאשיו"ד ןפואב אקוד 'יהי "םירצמ
ירחאל ,םירצממ ואצי י"נב רשאכ ?("םירצמ יניעב םעה ןח תא ןתנ 'הו") 'יהי ךכש לעופ
בכעתהל אלו ,רהמ רתויש המ םשמ חורבל םיכרד אוצמל םיכירצ ויה ,דובעש תונש תואמ
תא םייקל ידכב) "ולצניו" תויהל ךירצ 'יה םא וליפא !?םיירצמה יניעב ןח אוצמל ...ידכ
לש ןפואב אקוד תויהל ךירצ 'יה עודמ ,("לודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו" 82םהרבאל 'ה תחטבה
?83ןח תאישנב אקודו [ב"ויכו ,ךשוח תכמ תעשב םילכה תא לוטיל םילוכי ויה םה] הליאש

םא ,םינותחתב הריד לועפל ידכ איה םירצמ תלואגד הנווכהש ןויכ :הזב רואיבה רמול שיו
דגנמהש דע ,אפוג םלועה תוימשג רשאכ אקוד (אלא ,הריבש ךרדב אל) הזב תומילשה ,ןכ
.הלואגל (ירשפאש המכ דע) עייסל 84ונוצרב "םיכסמ" ,(םיירצמה) ומצע

י"ע 'יהש ומכ - דגנמה תריבשו לוטיב רשאמ תרחא ךרד תרזוע אלש םוקמבש ,תמא ןה]
קרש אופיא ,הז ירחאל לבא ;לוכיבכ הרירב תילב רדסה ךכ תויהל ךירצ - םירצמ תוכמ
.['וכ םעונ יכרדב אקוד 'יהיש םישפחמ ,ירשפא רבדה

,המילשהו תיתימאה הלואגב ,םינותחתב ךרבתי ול הרידד ןינעה תומילשל הנכה השענ הזש
.86השודקל 85"לודג שמש" היהי - (הערפ) "לודגה ןינת" - "שחנ"ה םגשכ

יכ" תויהל ךירצ 'יהש הזמ ןבומכ ,ןותחתה רוריב תומילש התיה אל םירצמ תלואגב לבא .י
הזמ םג ןבומכ) 89'וכ ףקותב ןיידע היה ערה יכ ,88"םירצמ ץראמ תאצי ןוזפחב" ,87"םעה חרב
לארשי 91אריו"ש דע המלשנ אל מ"יציו ,90"לארשי ינב ירחא (םירצמ) ףודריו" ןכמ רחאלש
.(92"םיה תפש לע תמ םירצמ תא

,המילשהו תיתימאה הלואגב ,ןורחאה הז תולג ףוסב אקוד 'יהת םלועה רוריב תומילש
ןפואב 'יהת הלואגל תולגהמ האיציה ןכלש ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"
ןכלו ,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא" יכ ,93"ןוכלת אל הסונמבו ואצת ןוזפחב אל"ש
תומילשה תילכתב ,ףוגה תחונמו שפנה תחונמד ןפואב (לבא ,תוזירזב) תולגהמ ואצי
םיפוגב תומשנ לש םייחצנ םייחל (ללכ קספה ילב) דימ םירבועו ,םיפוגב תומשנ - תואירבהו
.(ל"נכ ,רכשה תומילשו תילכת) המילשהו תיתימאה הלואגב

94ךרבתמה ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד אלוליהה םוי ,טבש ד"ויל םג ךייש ל"נה ןינע .אי
:[המצע אב 'פ תבשב (ת"יש'ה תנשב) התיה תוקלתסההו] הערפ לא אב 'פ תבשמ (וז הנשב)

ותדובעו ותרותו וישעמ לכ" םע דחי הלעמל ותמשנ הלוע קידצ לש אלוליהה םויבש עודי
תועושי 96לעופו . . הטמל הלעמלמ יוליג 'יחבב ריאמו הלגתמ" הזו ,95"וייח ימי לכ דבע רשא
.97"ץראה ברקב

םעטה והזש) אלוליהה לעב תמשנב ךרעב אלש 'ילע תפסונ הנשו הנש לכב טייצראיבו
.100"יוליע רחא 99יוליעב" 'ילעו ,(98הנש לכב טייצראיה םויב שידק תרימאל

101עודיכ) ונרודבש וניבר השמ - אלוליהה לעב לצא השענ טבש ד"וי םויב :ונתשרפ ןונגסבו
רתב ןירדא ה"בק 'יל לייעד" ,"הערפ לא אב" - (102ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתאש
."ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתאד" ,השודקד הערפ לא ("יוליע רחא יוליעב") "ןירדא
.ךרעב אלש - דע ,רתוי תילענ 'ילע הזב תפסונ - וז הנשב ז"דעו - הנש לכבו

הטמל הלגתמו ךשמנ - 103"לכה אוה אישנה"ש - רודה אישנ לצא "הערפ לא אב"מ יוליגהו
א"ואכבש השמ 'יחב דצמ טרפבו) רודה ישנא לכ לצא ,"ץראה ברקב תועושי לעופ"ו
.אקוד םיפוגב תומשנ ,(104לארשימ

ןושארה רודהו תולגל ןורחאה רודה אוה - אלוליהה לעב רמאש יפכ - הז ונרודש טרפבו
תקזחתמש ךכ ,105םירצמ יאצויד רודהמ לוגלג אוה (אחישמד אתבקעד) הז רודש ,הלואגל
106ל"זחאמכ - ורודבש השמל (ונרודבש השמ) ונרוד אישנ אלוליהה לעב לש האוושהה רתוי
,"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג אוה" השמ

לכו הז רוד לש) לארשי ללכ תלואגל תדחוימ תוכייש שי ונרוד אישנלש ,פ"מכ רבודמכו
דיתעש םש לע ףסוי" :"קחצי ףסוי" ומשב זמורמכ ,המילשהו תיתימאה הלואגב (תורודה
אוהה םויב 'יהו 107ביתכד ,םירצממ םתוא לאגש םשכ . . לארשי תא לואגלו ףיסוהל ה"בקה
קוחצה תומילשש ,109"יל קחצי עמושה לכ" םש לע - "קחצי"ו ,108"'וגו ודי תינש י"נדא ףיסוי
ותדובעב לעופב וארש יפכ ,(110"הנר וננושלו וניפ קוחש אלמי זא") הלואגב 'יהת החמשהו
.החמש ךותמ אקוד התיהש ךכב הנייטצהש אלוליהה לעב לש ותגהנהו

לע םג ועיפשהש ךכ ידכ דע ,ע"ל םיימשג םירוסי לעב 'יהש םיעדוישכ רתוי קזח הזב אלפהו
.(ןמקלדכ) םיינחורה וינינע

םויב טרפבו) אלוליהה לעב לצא "ןירוהנ לכ 'וכ ועירפתא"ה ךיא ,רתוי דוע ןבומ הזמו
תומשנכש ,ונרודב י"נב לכלו י"נבמ דחא לכל ךשמנ ,החמש ךותמ ותגהנהב ללוכ ,(אלוליהה
.םילודגה תורואה תא לבקל ולכוי םיפוגב

יפכ ה"ה ,תעכ "הערפ לא אב"ד לעופב יוליגה ,אלוליהה לעב לצאש ךכ לע טבה ילבמ .בי
איה הזב תומילשה תילכתש ,ןבומ ,הכוראב ליעל רבודמה פ"עו .ףוגהמ הלעמל המשנ אצמנש
ףכית אלוליהה לעב לצא 'יהיש יפכ ,ףוגב המשנב הלגתמ "ןירוהנ לכ 'וכ ועירפתא"שכ אקוד
.111"רפע ינכוש וננרו וציקה"שכ שממ דימו

לע םג ולעפש ,םיימשג םירוסי אלוליהה לעב לבס ןיד אמלעב ותויח םייחב םג :וזמ הריתי
"ןושל דבכו הפ דבכ"ד בצמה תמגודב ולצא 'יה תונורחאה ויתונשבש - ללוכ ,םיינחורה וינינע
תצפהו תודהיהו הרותה תצפהו תודיסחה תרימא ןפואל עגונב לעפ הזו ...וניבר השמ לצא
...הצוח תוניעמה

ותוא לאש (םתס אפור יבגל תפסונ הלעמ יהוזש ,רוספורפ 'יהש) ואפור וליפאש ,ךכ ידכ דעו
תא תואלמל לכוי אלש הזכ ןפואב ,רובידה חכב אקוד ואטבתה וירוסיש ןכתייה - הנעטב
תצפהב ("ךיז טכאק") קזח הכ שיערמש הז - אלוליהה לעב - אוה !?ונוצרכ םלועב ותוחילש
תורשפאה אולמ תא ול תתל אופיא ךירצ 'יה ה"בקה ,הצוח תוניעמה תצפהו תודהיהו הרותה
י"עש ,ולש רובדה חכ לע טולשלו לושמל לכויש ל"צ 'יה אלימבו ,תיברימה הדימב תאז עצבל
.('וכו תוארוה תניתנו ,תודיסח ירמאמ תרימא י"ע) תודהיו הרות םיציפמ (רקיעב) רוביד
תועינמד תואיצמה תלילש קר אל) ולצא ל"צ 'יה ,וז הדובעב כ"כ שיערמש ןויכמ :הברדאו
!םירחא םישנאל רשאמ תוחכ רתוי (- הברדא אלא ,םירחאל ךרעב םיבוכיעו

ופוג ירוסיש - ךפיהה קוידב םיאור ,הז לכ לע טבה ילבמש - אפורה לאש - ןכתייה ,ןכ-םאו
ולש תודיסח ירמאמב רובידב (לוכיבכ) תוטשפב םג עיפשה הזש ,תוימשגב רובידה חכב ולעפ
ןה ,תויהל יוארהמ (תומכב) טועימ הזב 'יהיש לעפ רבדה םינינעה תוטשפבש ,ב"ויכו
בתכב ולש תודיסח ירבד תוטשפתהב ןהו ,תודיסח ירמאמ תרימאב ולש רובידה תוטשפתהב
םגו ,םירמאמה לש "הרזח"ב םג ףסוותמ היה ,םירמאמ רתוי םיפסוותמ ויה םא יכ)
.(בתכבש תומישרב

ךייש אלו ,רודה אישנ םע טרפבו ,ומלועב ה"בקה תגהנה לע תולאש לואשל ךייש אלש פ"עאו
רדסה תא ה"בקה עבק ,כ"פעא - "תויהל ךירצ 'יה אל ךיא"ו ,"תויהל ךירצ 'יה ךיא" רמול
יפל" ידוהי לכ לש ישונא לכשב ןיבהל ולדתשיש ,112"ןחכ יפל אלא יחכ יפל שקבמ יניא"ש
."ןחכ

לוכי אל רודה אישנש ןכתייה ,(אפור לש) לכש פ"ע הלאש קר וז ןיאש - ד"ודנב טרפבו
ןעט השמש הזמ ןבומכ - הרותה פ"ע םיאתמ וניאש אלא ,ונוצרכ ותוחילש תא תואלמל
הנע ,113"חלשת דיב אנ חלש" ןכלו ,"םיתפש לרע ינאו" ,"יכנא ןושל דבכו הפ דבכ" ה"בקהל
ךל 'יהי . . ךיחא ןרהא"ש - םג אלא ,הזב קפתסה אלו ,"ךיפ םע 'יהא יכנא" :דימ ה"בקה ול
!שממ ימשג רובידב השמ ירבד ואצי ןרהא י"עש ,"הפל

ל"נכ) ורודב השמ לצא 'יהש המ ד"ע ז"ה ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא ךכ 'יהש הזש ,רמול שיו
יוליגהמ הלעמל אוה ע"צמ השמו) "תולגב אוה רובידה" ןכל ,רוריבה םלשנ אלש ןויכמ :(ו"ס
;"םינוכנ וירבד ויהי" ,"ךיפ םע 'יהא יכנא"ש סנ השע אלא ,ותוא אפיר אל ה"בקהו ,(רובידב

תומשנה י"ע - אלוליהה לעב לש וחכב - לעפנ תומילשה תילכתב רבדה יולימו ןוקיתהו
תא לועפל ונחוכבש ,יעישתה רודה ,ונרוד לש ,םיאירב םיפוגב תואירב תומשנ ,םיפוגב
תיב עמשנ לוקה"ד ןפואב) לעופב רובידב יוטיבה י"ע ,"ךאיבנ 'יהי ךיחא ןרהא" לש ודיקפת
וב רודה אוה הז ונרודש דע ,אלוליהה לעבד 'וכו תוארוהו הרות ירבדה ,בר עפשבו ,("הערפ
תומילשב אלמתמ ונקדצ חישמ י"עש ,"חלשת דיב אנ חלש" - שממ דימו ףכיתו - םייקתי
.(ו"ס ל"נכ) רובידה ילכב תורואה יוליג

:(אחישמ אכלמ) דוד ,(ט"שעבה) לארשי ,השמ - "ד"ימ" לש ת"רב םג זמורמ הזש ל"יו]
(ונרוד אישנל דע ,וניאישנ וניתובר לכ ללוכה) ט"שעבה תדובעו השמ לש ותדובע תומילש
.["חלשת דיב אנ חלש" ,אחישמ אכלמ דוד י"ע תלעפנ

ובש ,עובשב יעיברה םויב - וז הנשב טבש ד"וי תועיבקב םג זמורמ ל"נה ןינעש רמול שיו .גי
:114"ו"יתב ולתנ ,תורואמה ולתנ" םויב וב לבא "תורואמה ולטנ"

ראשנש ןפואב אל לבא .(תורואמה ולטנ) ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוקלתסה התיה הז םויב
- רתוי הלענ ןפואב 115"םילודגה תורואמה ינש" ולתנ דימ השענ "ולטנ"המ אלא ,ו"ח "ולטנ"
והלוכב ה"בוקד ארקי קלתסא" 'יחבמ) רתוי הלענ יוליגו 'ילע השענ תוקלתסה י"עש עודיכ
וידימלתו וידיסח י"עו ;117"יהויחבמ ריתי ןימלע והלכב חכתשא" המשנה זאו ,(116"ןימלע
ו"יתה ד"ע ,ו"יתב יעישת) יעישתה רודב הטמל ןאכ םיפוגב תומשנכ וילא םירשוקמה
ועירפתא" ,"תורואמה ולתנ"ד תומילשה הטמל םג תלעפנ - ("ולטנ"ד ת"יטה יבגל "ולתנ"ד
.הטמל ףוגב המשנב "ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו

רוד) ז"נפלש רודל דע ,הז ינפלש תורודה לכ יבגל - יעישתה רודה - ונרודד שודיחה ןבומ הזמ
לכ ועירפתא"ד יוליגה) "הערפ לא אב"ה ,לעופב זא האב אל הלואגהש ןויכמ :(ינימשה
ןמ המשנה תוקלתסה התיה) אירב ףוגב המשנכ תומילשה תילכתב 'יה אל (הטמל "ןירוהנ
רודה - הז ונרודב כ"אשמ ;('וכו "תולגב אוה רובידה"ש בצמב התיה ףוגב המשנה םגו ,ףוגה
רסח אלש דבלב וז אלש ,"תורואמה ולתנ" י"מות השענ - הלואגל ןושאר רודו תולגל ןורחאה
תילענ תומילש תפסונ - הברדא אלא ,118פ"עבשותו כ"בשות יוליגד םילודגה תורואמב ו"ח
ותויהל ,"בתכבש אתיירואמ ןושל דבכו פ"עבש אתיירואמ הפ דבכ"ד ןפואב אל] רתוי
"ולתנ"ש "ןירוהנ לכ ועירפתא" תוימינפב םילבקמ םיפוגב תומשנכש ןפואב ,[הזמ הלעמל
דע ,119ולוכ םעה לכ תא הרות דמליו "חלשת דיב אנ חלש" ,דימ אב ונקדצ חישמש ז"יע ,התע
,120"אצת יתאמ השדח הרות"

לעבו ,"רפע ינכוש וננרו וציקה"ש ז"יע ,ז"נפלש תורודה לכד 'ילעהו תומילשה תא לעופ הזו
.ונשארב אלוליהה

דע ,ףסונ הז ונרודב :רודה תדובעב לעופב םיאור - הז ינפלש תורודה יבגל ונרוד לש ושודיח
ןה ,הצוח תוניעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהד הדובעב ז"נפלש תורודה יבגל ,ךרעב אלש
,ונממ הצוח ןיאש הצוחל דע ,םלועה לכ תיישעב ןהו ,('וכו םיספדנה םירפסה) עפשה יובירב
י"ע - ע"הואל עגונב ןהו ,תווצמ ג"ירתה י"ע - י"נבל עגונב ןה ,םילודגה תורואה תלבקל ילכ
ןפואב "רוא הרותו הוצמ רנ" םע םלועה לכ תא םיריאמש ךכ ,121חנ ינב תווצמ עבשה תצפה
,אירב ףוגב האירב המשנכ רואה תא לבקל לוכי דחא לכש ,"ןירוהנ לכ ועירפתא"ד

י"נבל םיעייסמ תונידמ כ"וכב םלועה תומואש (הנורחאל פ"מכ רבודמכ) לעופב םיאורש דע
הרוגס התיהש איהה הנידמב םגש דע ,(םירצמ תאיציב 'יהש יפכמ רתויו ד"ע) םתדובעב
צ"מות םייקל םהל ורשפיא אלו ,הנממ תאצל םידוהיל ונתנ אלו ,םינש יוביר תרגוסמו
םירשפאמש דבלב וז אל תעכו ,הצקה לא הצקה ןמ התנתשנ הנורחאל ירה - 'וכו תומילשב
.ךכב םהל םיעייסמ - םג אלא ,םשמ תאצל םהל םירשפאמו ,םנוצרכ גהנתהל םידוהיל

ע"הוא םג ,הלואגל "םכלוכ ןכה" םידמוע י"נבש הזל ףסונש ,לעופב םויכ םיאורש דע
תיתימאה הלואגב לארשי ץראל וכליו תולגהמ רבכ ואצי י"נבש "םכלוכ ןכה" םידמוע
לא אב"ד תומילשה תילכתל דימ םיאב ,ללכ קספה םוש ילב םיפוגב תומשנו ,המילשהו
'יוה ךל 'יהו" ,"ןירוהנ לכ ועירפתא"ד יוליגה תומילש ,המילשהו תיתימאה הלואגב "הערפ
.122"םלוע רואל

:"הערפ לא אב"מ התע דומילה ןבומ הזמ .די

,ןמזמ רבכ אובל הכירצ התיה הלואגהו ,לכה ומייסו 123"ןיצקה לכ ולכ" רבכש פ"מכ רבוד
.האב אל ןיידע ללכו ללכ םינבומ םניאש םימעט ינפמו

יכה ןמזה והז :םלועה ןושלבו .שממ דימו ףכית אובל הלואגה הכירצ ,תעכ פ"כעש ,ןבומ הזמ
!המילשהו תיתימאה הלואגל ("טייצ עטסכעה") הלענ

רושקה "ןמז"ש - הלואגה ןכות זמורמ ("טייצ עטסכעה") "הלענ יכה ןמזה" ןושלבש ,ריעהלו
.ונמיה הלעמל ןיאש ןפואב ,"הלענ יכה (ןמזה)" השענ ,(דיתעו הוה רבע) הלבגהו הדידמ םע
רבודמה ד"ע ,שממ םידחאתמש דע ,(הלענ יכה) לובג ילב השענ ומצע (ןמז) לובגהש ,רמולכ
."ןירוהנ לכ ועירפתא" ןינעב ליעל

יכה" תוגרדל דע) תוינחורב יכ - ימשג "ןמז" לש לובגה לע איה הזב השגדהה רקיע :הברדאו
י"נבד תוינחורה םהיניע ,(תינחור) הלואגד תומילשל דע םינינעה תומילש רבכ שי ("תולענ
תא וארי םה םגש ,תוימשגה םיניעה תא חותפל קר ךירצ תעכ ;הלואגה תא רבכ םיאור
.הזה ןמזב רשב יניעל יולגב איהש יפכ הלואגה

דצמ יכ ,המשנהו תוינחורה דצמ אל םה הלואגל םיעוגעגה רקיע :תוטשפב םג ןבומכו
םלועב ףוגב המשנ אצמנ ידוהיש םגהו) תומילשב םינינעה לכו תומילשב המשנה - תוינחור
תוימשג דצמ כ"אשמ ,(םלועה ךשוח שגרומ אל תוינחורהו המשנה דצמ ירה ,ימשגה הזה
םיעוגעגה תא ררועמ ז"ה - אלימבו ,רתסהו םלעהה שגרנ רקיעב םש ,ףוגה לש םינינעה
.הלואגל

הארנה םלועה תוימשגב םג 'יהי "ןירוהנ לכ ועירפתא"ד יוליגהש ,ךכב אוה הלואגב שודיחהו
תאטבתמ הזב :הברדאו .םינותחתב 'תי ול הריד השעייש ,ימשג ןמזו םוקמב ,רשב יניעל
תוימשגב הלואגה ךכ םושמ ,(ףוגה ןמ תינוזינ המשנה ל"על ןכלש) תוינחורב םג תומילשה
.הלעמל תוגרדהו תומלועה לכב הלואג איבת

:לעופל עגונבו .וט

רודה אישנב 'ילע תפסונשכ - ונרוד אישנ לש אלוליהה םוי ,טבש ד"ויל הנכהה ימיב ונדמעב
,ונרודב ידוהי לכ ךירצ - רודה ףטו רודה ישנ ,רודה ישנא לכב - ודי לעו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ
רנ"מ לחה ,הלואגה לעב עבתש םינינעה לכל עגונב תובוט תוטלחה לבקל ,ףטו םישנ םישנא
עגונב ןה ,רודיהב תוצמה םויקו (פ"עבשותו כ"בשות) הרותה דומיל ,"רוא הרותו הוצמ
ןפואב ,הצוח תוניעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהד הדובעה - תלוזהל עגונב ןהו ומצעל
תורואמה ינש"ד "ןירוהנ לכ ועירפתא" תלבקל ילכל ידוהי לכ תושעל ,"הערפ לא אב"ד
,הרותה תוימינפו הרותד הלגנ ,פ"עבשותו כ"בשות ,"םילודגה

.ויתוארוה םויקו אלוליהה לעב לש ותרות דומילב הפסוהה י"ע - דחוימבו ללוכ

אלמיו םילשי אלוליהה לעב לש ותרותב דומילהש ומצע לע לבקי דחא לכש - השגדהב הז לכו
לעבד רובידה חכב בוכיעו העינמה ללגב תוניעמה תצפהו תוטשפתהב רסחנש המ םג
.םירחאל הצוח תוניעמה תצפהב ןהו רובידב יטרפה ודומיל י"ע ןה ,אלוליהה

םינפה תא וארש יפכ ונינע יפל י"נבמ גוס לכל רסמתה אלוליהה לעב - רתוי תויטרפבו .זט
,םנינע יפל םישנא - ףטו םישנ םישנא ,ידוהי לכל אלוליהה לעב הארהש תוחמשו תובוהצה
.םנינע יפל - ףטו ,ןנינע יפל - םישנ

תצפה לע ושפנ רסמ טרפב תונורחאה ויתונשבש ,ונרוד אישנ לש וישודיחמ דחא אוה הזבו
רבד) לארשיב ףט לשו לארשי תונבו ישנד - ךוניחו הרותה דומיל דחוימבו - תודהיהו הרותה
.(לארשיב אישנל שודיח

אל ז"ה ,[ב"ויכו םהיבתכממ עודיכ] ז"נפלש םינשב לארשי ילודגב ותמגוד וניצמש םגהו
כ"אשמ ;תולבגה המכ םע 'יה ז"ה - םלצא לבקתנש ולא וליפאו ,םלוכ לצא לבקתה
,טשפתמו ךלוהו ,םלועב תומוקמ יובירל ועיגהו וטשפתה הזב אלוליהה לעב לש ויתולועפ
.לארשיב ףטו תונבו ישנד הרותה דומילב ךרעב אלש ףסונ ז"יעו

,י"נבב םיגוסה לכ םע תויהל ךירצ טבש ד"ויל רשקב תולועפה קוזיחש - הארוהה הנשי הזמ
,ףטו לארשי תונבו ישנ םע תולועפ לע תדחוימ השגדהו .ונינע יפל - גוס לכו ,ףטו םישנ םישנא
:םישנאה ללוכ ,תיבה ינב לכ תדובעב םג הפסוה ז"יע תלעפנ ,םמצעב םתדובעל ףסונש

ולכויש ןפואב ,םהלש םילכה יפל ,העמק העמק םתוא םיכנחמש ךכב אוה ףטה לש םדוחיי
עבט :הזל ףסונו ."ףטה יפל םחל" ןיכה (ונרודב ףסוי ז"דעו) ףסויש - 124בותכה ןושלבו .לבקל
רתוי לבקל םילוכי םניאש םירחאל םג עיגהל לכאמה לוכי ז"יעש ,125לכואה תא ררפל ףטה
.םינטק םירוריפ רשאמ

:לארשי תונבו ישנל עגונב ז"דעו

םג והזש .בוט םויו שדוק תבש תורנ תקלדה - לארשי תונבו ישנ לש תודחוימה תווצמה ןיב
,ט"ויו שדוק תבש תורנ תוקילדמה לארשי תונבו ישנד לודג יוביר ףסותינש - ונרוד ישודיחמ
לכ ועירפתא"ד ןפואל דע ,"רוא הרותו הוצמ רנ"ב םלועהו םהיתב תא םיריאמ ז"יעו
."ןירוהנ

,שודק רנ ותויהלו .רנה רואב ראומ רדחה לכ השענ רנ םיקילדמ רשאכש ,תוטשפב הארנכ
."ןירוהנ לכ ועירפתא"ד ןינעה ד"ע - השודקב רדחה לכ תא ריאמ ה"ה ,וילע וכריבש

ןושל קוידכו .התרבחמ תקלוחמ תחא הוצמש ןפואב תויהל תולוכי ,תורחא תווצמ כ"אשמ]
,תוסוכמו וזמ וז תוקלוחמ םה לבא ,תווצמ אלמ ןכא אוה :"ןומרכ תווצמ ןיאלמ" 126ל"זח
.[ןומירב םיניערגה תמגודב

לש םג ,םתיב ינב לכד תווצמה םויקב ףסוותימ לארשי תונבו ישנ י"ע ךיא ,כ"ג ןבומ ז"פעו
,תבשה לכ תסנכנ הדי לעו תחיתפ איה תבש תורנ תקלדה :ןינעה תוטשפכו .םינבהו לעבה
127רמאמכ - רתוי תוללכב ז"דעו .םישנאה לש שודיקהו תבשה תולפת םיאב ז"חאל קרו
הוצמ רנ יכ ביתכד" ,םימכח ידימלת םינבל םיכוז ,שדוק תבש תורנ תקלדה י"עש ארמגה
.128"הרותד רוא אב . . תבשד הוצמ רנ י"ע . . רוא הרותו

ינש י"ע םיגהנומו םירודח השע תווצמ ח"מר - "רנ" לש אירטמיגב םג זמורמ הזש רמול שיו
.האריו הבהאד םיוקה

,"ןירוהנ לכ ועירפתא"ד ןפואב תויהל הכירצ ידוהי לש ותדובעש ,ךכמ דומילה - תוללכבו .זי
,אירב ףוגו האירב המשנ םע ותדובע השועו ,"רוא הרותו הוצמ רנ"ב הרודח ותואיצמ לכש
.(ח"ס ל"נכ) לכב םלש אוהש לודג ןהכ תמגודב

ןויכמ) ל"ר םא וא בא רסחש ,129"ךיתבזע ןטק עגרב" הדיריו קספה ו"ח ונשי םא וליפאו
רתוי תילענ אגרדל עיגהל ידכ קר ,'ילע ךרוצ הדירי וז ירה - (לעופב האב אל ןיידע הלואגהש
ואריש ,תונבה רקיעבו םינבה ,התיב ינבב - רקיעו דועו ,המשנב ןה ,"הערפ לא אב"ד יוליגב
הערז" י"ע יכ ,םכוניח י"ע הרידחהש חורב ,םייחב התדובע תא תושעל ךישמהלו תואלמל
.130"םייחב איה ףא" ,"םייחב

ה"בקהמ תלבקמה ,131הנשוש 'יחבב המשנה יוליגב רתוי דוע ףסוותי ז"יעש - תוללכבו
."דח אלוכ ה"בוקו לארשי"ד הרומג תודחאתה תישענש דע ,ןשוש ארקנה

ףתתשמ דחא לכש ,ללוכ - טבש ד"וי םע רשקב תוטלחהה תלבק םצע י"עש ,ןוצר יהיו .חי
םויב םוקמ לכב םיכרועש תודעוותהמ לחה ,טבש ד"וי םע םירושקה םיגהנמהו תולועפה לכב
- וירחאלשו וינפלש תותבשבו ,הז

,שממ דימו ףכיתו ,ונשארב אלוליהה לעבו ,"רפע ינכוש וננרו וציקה" 'יהי הז ינפל דועש
תא ותיא דחי םיגגוחו ,דימ מ"החתב םימק םיקידצש 132עודיכ - "שממ" לש ילולימה שוריפב
,אלוליהה םוי

- 90"המר דיב םיאצוי לארשי ינבו" ,133"םעה תא הערפ חלשב" השענ שממ דימו ףכיתו
שדקמה תיבל ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשוריו ,שדוקה ץראל םיכלוהו תולגהמ םיאצויש
,םישדקה שדקלו ,ישילשה

.134דעו םלועל ךולמי 'ה

__________
תוישרפה רדסב םהרדובאבו ,(הבהא רפס ףוסב) הנשה לכ תולפת רדס ם"במרב ("הערפ לא אב") תארקנ ןכ (1
.תורטפההו

.מ"יציל הנכההו החטבהה תודוא רבודמ אראו 'פבו תומש 'פב כ"אשמ (2

.אנ .אמ ,בי ונתשרפ (3

.מ"כבו .ךליאו 57 'ע ה"ח ש"וקל האר (4

.נ"שו .ךליאו 57 'ע ו"ח ש"וקל האר (5

.א"שנת אב פ"ש תחיש הכוראב האר (6

.(164 'ע) ב"יפ ח"שת ךתאצ ימיכ ה"ד (7

.וט ,ז הכימ (8

.חכ ,ד"וי (9

.מ"כבו .ז"יפר אינת האר (10

.ב ,גי 'ירכז (11

341 'ע כ"ח ש"וקל האר) א"קמב ראובמכ ,השודקב םשרשב םתתימאל םהש יפכ םינינעה םירמאנ הרותבו (12
פ"ר י"שר 'ל) "השרפב םירומאה ושעו בקעי" ןינעב (דועו .ךליאו 36 ע"ס א"ח ח"משת תוחישה רפס .ךליאו
.(תודלות

.נ"שו .םש ח"משת ש"הס הכוראב האר (13

.א ,יר א"ח (14

.זט ,המ שגיו (15

.(ךליאו ד"עס ,זע) ו"פ .(א ,דע) א"פר םש ח"ות .(א ,אל) ץקמ יהיו ה"ד א"ות האר (16

.ג ,אל םש א"ות (17

.א ,דל (18

.ג ,טכ לאקזחי(19

.תמא ךרד 'יפ (20

.35 הרעה זכ 'ע ב"ח טקולמ מ"הסב ןמסנה .ג ע"ס ו"סרת ךשמה .זצקתת 'ע קלב ת"הוא האר (21

'ל יכ אקוד תימינפה תולגתה 'יחב אוה" יוליגו העירפ ןושלמ "הערפ"ש ,(א"עס ,חע) 16 הרעהבש ח"ות הארו (22
,(יוליג ונינעש) רואה חכב אל אוהש רתוי דוע ןבומ ז"פעו ."'וכ יוסיכהו םלעהה ךותמ תולגל קר ךייש אל העירפ
.תומצעה חכב אקוד א"כ

.נ"שו .ד"ס א"שנת אב פ"ש תחיש האר (23

.טכ-חכ ,ד"וי ונתשרפ (24

.(כ ,גל אשת) "יחו םדאה ינארי אל יכ ינפ תא תוארל לכות אל" ד"עו (25

ןכתי אל השמ תגרד דצמ ותעדל יכ ,"ךינפ תואר דוע ףיסוא אל תרבד ןכ" הערפ ירבדל השמ םיכסה ןכלו (26
לא אב") תומצעה חכב אוה ןכ ןינעה תיתימאב לבא .השודקד הערפד יוליגה וכותב ליכי ,ףוגב המשנ ,ארבנ םדאש
.םינפב ןמקלדכ ,("הערפ

יוליגו ,תוינוציחה יוליג :יוליגו העירפ ןושלמ "הערפ"ב םישוריפ 'ב (ךליאו ד"עס ,זע) םש ח"ות האר (27
רקיע" :("ועירפתא"ב ינשה שוריפל ךשמהב) םשו .(22 הרעה ל"נכ ,העירפ לש הנינע תיתימא והזש) תוימינפה
ילכה ריתסי אלש ןפואב אקוד ילכה 'ינוציחב 'ימינפה תולגתה 'יהיש תומלועה תולשלתשהב אוהש ןווכמה
."'וכ ל"על 'יהיש ומכו . . ת"מב 'יהש ומכו ללכ רואל

.ךליאו בפק 'ע ו"סרת ךשמה (28

.טסק 'ע םש (29

,'תי ותומצעל סחייתמ וניא רואה ירה ,רואו רואמ רדג לכמ הלעמלו טשפומ אוה 'תי ותומצעש הז דצמ כ"אשמ (30
.תומצעה חכב אקוד והזש ,הלבגהו הדידממ הלעמלש "ועירפתא"ד ןפואב וניא ולש יוליגהו

.27 הרעה ליעל האר (31

.(ז"ועלד "הערפ לא אב" שוריפב) וצק 'ע אראו ת"הוא האר (32

.בי ,ג תומש (33

.ו"לפר אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .ג יתוקוחב םש .זט אשנ אמוחנת האר (34

.כ ,ל 'יעשי (35

.א ,ומ םש אינת (36

.דועו .ג ,ב"יפ ר"ומש .וט אראו אמוחנת האר (37

.א ,גע ג"חז האר (38

.י ,ד תומש (39

.גי ,םש (40

תוחילשל יוארו רשכ 'יהיש תוחצ רבדמ םדא דיב אנ חלש" ,(פ"הע סולקנוא םוגרת) "חלשמל רשכד ןמ דיב" (41
.(םש ן"במר) "'וכ תאזכ תודבכנ

וע ע"ס) ח"נרת .(ךליאו הע 'ע) ז"כרת ל"נה ה"ד .הע 'ע תומש ת"הואב הפ םש ימ 'וג רמאיו ה"ד .ב ,הכ ב"חז (42
.(ךליאו

.םש רהזה ןושל (43

הטמל דע ס"אוא יוליג תויהל לוכי ךיא" התיה השמ תאילפש ,(חלק 'ע) ח"ערת הפ םש ימ 'וג רמאיו ה"ד הארו (44
.(כק 'ע) ד"לרת הז ה"ד הארו ."'וכ רתויב בכעמו ענומש םירצמד השקה הפילקה האר םגו ,הטמ

.42 הרעהבש תומוקמ הארו .א"ער ,חכ ג"חז (45

.(ךליאו א ,טנ) םש ח"ות .(ךליאו ד ,אנ) הפ םש ימ 'וג רמאיו ה"ד אראו א"ות האר ןמקל אבהב (46

.ב ,םש א"ותה 'ל (47

.בי-אי ,ד תומש (48

ןוקיתמו ןוקית והתמ תושעל לוכי לכ יכ 'וכ יכנא אלה" :(א ,חס) ופוסב םש ח"ות הארו .ג-ב"עס ,בנ םש א"ות (49
."'וכ שי 'יחבב ןיאהו ןיא 'יחבב שיה תויהל לוכיו . . רואל ילכהו ילכל רואה ךפיה כ"ג תושעל לוכי . . והת

.42 הרעהבש םישורדב אבוה .וט ,ג"פ ר"ומש (50

.א ,ז אראו (51

.וט ,םש תומש (52

.זט ,םש (53

.םש ר"ומש םג הארו .ד"וי ,ד תומש ן"במר .םש ב"חז .א"פר ר"בד האר (54

.ל .בי ,ו אראו (55

.ו ,ה ןנחתאו .ב ,כ ורתי (56

.54 הרעהבש רהזו ר"בד (57

.(זפ 'ע) ח"נרת הפ םש ימ ה"דס (58

אוה "הערפ תיב"ש הזל ךשמהב) םש רהזב ראובמכ ,"הערפ תיב עמשנ לקהו"ב שוריפה והזש ,רמול שיו (59
אוההל ארהנאל ןיגב ןיניצוב לכו ןירוהנ לכ קיפא ה"בק כ"גבו" ,("'וכ ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתאד אתיב"
םג ריאמ (ב ,דצרתת 'ע ('ו ךרכ) בשיו ת"הוא האר רובידו לוק ונינעש) הערפד יוליגהש "ו"או אלב לק ירקאד לוק
.הפה ילכב יוליגב אב רואהש ,(ו"אוב) לוק ותושעל ,("ו"או אלב לק") "ןושל דבכו הפ דבכ" אוהש השמ תגרדב

.נ"שו .א"שנת אב פ"ש תחיש .(127 'ע) ד"שת .(אמתת 'ע ב"ח ב"רעת ךשמה) ר"תעה אב ה"ד הכוראב האר (60

.מ"כבו .וט ,כ ורתי פ"הע (י"שרפב אבוה) אתליכמ םג הארו .ז"פר ר"בדמב .ח ורתי אמוחנת (61

.ו ,טי ורתי (62

.[פ] ט"עפ תישארב תדגא הארו .פ"הע ט"העב (63

.ה"פר שדקמה ילכ 'לה ם"במר .נ"שו .א ,חי אמוי האר (64

.ב ,חכ הוצת (65

לובג ילב ד"ע םה (תוריפסה לכ תוללוכה ,תראפתו תוכלמ) "תראפת"ו "דובכ" ,תוריפסה תגרדבש ,רמול שיו (66
המורת א"ות) ע"יב תומלועל רוקמ אוה (תודרוי 'ילגרש) תוכלמו ,"ס"אוא הצק" אוה (א"ז) תראפתש עודיכ ,לובגו
.דחי םהינש רוביח השענ "תראפתלו דובכל" םהש הנוהכ ידגבבו .(א ,אפ

אב הפילקה ףקות ירהש ,ותפילק רובשלו לטבל ידכ ,וטושפכ "הערפ לא אב"ל םג חכה ךשמנ הזמש ל"יו (67
הנווכהו ,(השמ ונממ ליחד ןכלו) "ובל תא יתדבכה ינא יכ" ("הערפ לא אב"ל ךשמהב) רמאנ ןכלש ,ה"בקהמ
ושרשב "הערפ לא אב" י"ע ןכלו ,(ר"תעה אב ה"דס) 'וכ רואה ןורתי 'יהיו הפילקה לטבל ידכ איה הזב תימינפ
אחגאל") ומע םחלהל (ה"בקה םע דחי) "הערפ לא אב"ל חכה םג השענ ,'תי ותומצעמ "ןירוהנ לכ" יוליג השודקב
ךיתתנ האר ה"ד .אלר 'ע אראו ת"הוא) "לוכי לכ אוהש 'תי ותלכיב" קר והזש ,לכו לכמ ולטבלו ("אברק 'יב
.(ךליאו 74 'ע ז"טח ש"וקל הארו .ו"טשת ,ת"רזע ,א"לרת

.גכ ,ו ילשמ (68

.ךליאו ד"פ אינת (69

.נ"שו .ב"פס ז"הדאל ת"ת 'לה (70

.א ,ב עשוה (71

.נ"שו .א ,אכ אמוי (72

.רחשה תוכרב חסונ (73

.נ"שו .ז"טקס תופסוהב בוט םש רתכ (74

.126 הרעה הסק 'ע ה"ח טקולמ מ"הסב ןמסנה הארו .ופוסב לומגה רעש (75

.לחא התעו ה"ד קלח 'פ ןירדהנס מ"היפ .ב-א"ה ח"פ הבושת 'לה (76

מ"הס .ךליאו 127 ע"ס םולש תרות ש"הס םג הארו .טיר 'ע ץ"חרת מ"הס .ב-א"צפ ז"לרת הככו ךשמה (77
.מ"כבו .ב ,גית ב"ח םיסרטנוק

.הכ ,ד"וי (78

.ג-ב ,אי (79

.ול-הל ,בי (80

.בכ-אכ ,ג (81

.די ,וט ךל ךל (82

וחקל אל י"נבש ואר םיירצמהש הזמ התשענ םירצמ יניעב ןח תאישנהש ,(בכ ,י) ונתשרפ בקעי תלחנ הארו (83
.ךשוח תכמ תעב םילכה םמצעמ

.נ"שו .ךליאו 87 'ע ד"כח .ךליאו 12 'ע א"כח ש"וקל האר - וז הניתנ רדגב םישרפמב ט"וקש רבכו (84

.ב ,טנ ןירדהנס האר (85

אראו ת"הוא .ט ,ג 'ינפצ) 'וג הרורב הפש םימע לא ךופהא זא ד"ע ,הטמל ןינתה תכיפה י"ע השענ הז ןיעמו (86
.(הצק 'ע

.ה ,די חלשב (87

.ג ,זט האר 'פ (88

.(ב ,מ) א"לפ אינת האר (89

.ח ,די חלשב (90

.ל ,םש (91

.(פ"הע אתליכממ ,ה ,די חלשב י"שרפ "םהמע חלש ןירוטקיא" ירהש) םהילע םירצמ תמיא התיה זא דעש (92
.16 הרעה וכר 'ע ד"ח טקולמ מ"הס םג הארו

.בי ,בנ 'יעשי (93

.א ,חפ .ב ,גס ב"חז האר (94

.(ב-א ,זמק) ך"ז 'יס ק"הגא אינת (95

.בי ,דע םילהת (96

.(א ,חמק) ח"כס ק"הגא (97

.15 הרעה 329 'ע ו"כח ש"וקל האר (98

.(א ,זמק) ך"זסל רואיבב ק"הגאה 'ל (99

.נ"שו .ךליאו 329 'ע םש ש"וקל האר (100

.דועו .(א ,גס) ד"מפ אינת הארו .ט"סת ז"וקת .א ,גער ג"חז (101

.השמכ וב ןיאש רוד ןיאו :ז ,ו"נפ ר"בבו (102

.אכ ,אכ תקוח י"שרפ (103

.ב"מפר אינת (104

.ד ,ג תומש ל"זיראהל םיטוקילה רפסו ת"ל .כ המדקה םילוגלגה רעש (105

.ב ,הע םיטפשמ א"ות .יחיו 'פ םיקוספה 'ש .א ,גנר א"חז .ו ,םש .ד ,ב"פ ר"ומש האר (106

.אי ,אי 'יעשי (107

.ז ,א"פ ר"ומש (108

.ו ,אכ אריו (109

.ב ,וכק םילהת (110

.טי ,וכ 'יעשי (111

.ג ,ב"יפ ר"בדמב (112

.(ב"נשת ת"הק) חלשת דיב אנ חלש סרטנוק הכוראב האר (113

.(ב ,הנ) ונארא ה"ד קלב ח"ז הארו .ךליאו א"עס ,במ א"ח ד"וקל (114

.זט ,א תישארב (115

ה"ד הארו .ג ,הס תקוח ת"וקל .ד ,טפ להקיו א"ות .(דועו .ב ,חכק ב"חזמ) ידוקפ פ"ר ת"וקלו ז"כפ אינת האר (116
.א"פ ת"יש'ה ינגל יתאב

.(ךליאו א ,ומק) הרואיבו ז"כס ק"הגאב 'תנו אבוה .ב ,אע ג"חז (117

,די תישארב ת"הוא .ד ,אי ש"הש ת"וקל הארו .א ,אצק ולש תועובש 'סמב .א"עס ,זט ותמדקהב ה"לש האר (118
.ט"משת תישארב ש"וקל הארו .דועו .זיר 'ע ך"נ .אמש'ב 'ע א"גמ .ומ 'ע רבדמב .ב"עס ,ול .א

.מ"כבו .ךליאו א ,זי וצ ת"וקל .ב"ה ט"פ הבושת 'לה ם"במר האר (119

.ג ,ג"יפ ר"קיו .ד ,אנ 'יעשי (120

.י"ה ח"פ םיכלמ 'לה ם"במר האר (121

.טי ,ס 'יעשי (122

.ב ,זצ ןירדהנס (123

.בי ,זמ שגיו (124

םחל" בותכה תשגדה והזד ,(י"שרפל ח"פשו ם"אר ,ט"קל) םש שגיו פ"הע םישרפמ הארו .ב ,י םיחספ האר (125
.47 הרעה א"שנת שגיו פ"ש תחיש הארו .םתליכא רועישמ רתוי םהל ןתיל ךירצ ,ררפל םעבט דצמ יכ ,"ףטה יפל

.נ"שו .הפוסב הגיגח (126

.ב ,גכ תבש (127

.םש י"שרפ (128

.ז ,דנ 'יעשי (129

.ב ,ה תינעת האר (130

.נ"שו .הנשוש ךרע צ"צ-ח"אד םיטוקילה רפס האר (131

.א ,מק א"חז (132

.חלשב פ"ר (133

.חי ,וט םש (134ב"נשת'ה (טבש ג"י) חלשב פ"שו (טבש 'ו) אב פ"ש תוחישמ
- הז ונרודב הנייחת לארשי תונבו ישנ תלעמ ד"ע -


(סופדב אצמנ) ב"ח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ
'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס"בו

ותוקסעתה - טבשב ירישעד אלוליהה לעב ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד םישודיחהמ .א
ללוכ) 'יתווצמו הרות ,תודהי ינינעב 1לארשי תונבו ישנ לע םג עיפשהלו לועפל ותורסמתהו
תדחוימה ןתלעמ תשגדה י"ע התיה הזב ותלועפש ,הזמ הריתיו ,(2תודיסחה תרות דחוימבו
,תיבה ינב לכ לע לועפל התלכיבו החכבו ,"תיבה תרקע" איה ןהמ תחא לכש ,לארשי ישנ לש
.3לעבהו םינבה םג

ללכד םיירקיע םינינעב םישנאל םישנה תמידק ד"ע 4העודיה ותחישב ראובמכ - הזל רוקמהו
:לארשי

,"לארשי ינבל דיגתו" כ"חאו ,"םישנה ולא" ,"בקעי תיבל רמאת הכ" 5ש"מכ - הרות-ןתמב
םישנאה ואוביו" 8ש"מכ - (7"םכותב יתנכשו שדקמ יל 6ושעו") ןכשמה תבדנבו ."םישנאה"
.9"ןהל ולפטנ םישנאהו הנושארב םש ויה ןהש" ,"םישנה לע

וצר אל םישנהש - הרות-ןתמב :הלעמבו ןכותב המידק (רקיעבו) םג ,ןמזב המידקה לע ףסונו
,(ת"מד ךפיהה אוהש לגעה אטחב ופתתשה אלש) 10לגעה תיישעל םבהז ונתנ אלו ןתיל
הריתי תונמוא התיה איה" ,"םיזעה תא ווט 'וג םישנה לכו" 12ש"מכ - 11ןכשמה תבדנבו
.13"ןתוא ןיווט םיזעה יבג לעמש

:הלואגהל תדחוימה ןתוכייש - 14רקיעה אוהו התעו דועו

עגונב ז"דעו ,"םירצממ לארשי ולאגנ רודה ותואב ויהש תוינקדצ םישנ רכשב" 15ל"זח ורמא
'יהתש ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" 16רמאנ 'ילע ,אובל הדיתעה הלואגל
םישנ רכשב אלא םילאגנ תורודה ןיא" 17ל"זראמכ ,רודה ותואבש תוינקדצ םישנ רכשב
אוה הדיתעה הלואגה רודש 18ל"זיראה יבתכב ראובמה פ"ע טרפבו ."רודב שיש תוינקדצ
ןה ןה ,םילאגנ ןתוכזבש ונרודבש תוינקדצה םישנה ,ז"פעו ,םירצממ אציש רודה לש לוגלג
.םירצממ ואצי ןתוכזבש תוינקדצה םישנה

ח"ומ ק"כ ירבדכ ,הלואגה לש ןושארה רודו תולגה לש ןורחאה רוד אוה הז ונרודש ןויכו
ונקדצ חישמ ינפ תלבקל םינכומ םידמועו הדובעה ינינע לכ ומלשנ רבכש ,ונרוד אישנ ר"ומדא
זרזלו רהמל ידכ ,םישנה לע רתויב עיפשהלו לועפל ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לדתשה -
.ונרודבש תוינקדצ םישנ לש ןתוכזב הלואגה תא

(רקיעבו םג אלא ,הלואגה תאבהב קר אל) תשגדומ לארשי ישנ לש ןתלעמש ,ףיסוהלו
תלעמ הלגתת אובל דיתעלש 19תודיסחו הלבק ירפסב ראובמו עודיכ - המצע הלואגהב
הבקנ" ש"מכ ,(שיא ,עיפשמ) תוריפסה לכמ הלעמל השרשש (השא ,לבקמ) תוכלמה תריפס
.21"הלעב תרטע ליח תשא" ,20"רבג בבוסת

ותדובע תומילשו רמג - ולש אלוליהה םויל תוכיישבו רשקב םג שגדומ הז ןינעש ,רמול שיו .ב
:ןיד אמלעב ותויח םייחב

ה"ד ,(ולש אלוליהה םוי) ת"יש'ה טבשב ירישעב ודמלל ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןתנש רמאמה
הקבר תרמ תינקדצה תינברה ותנקז ומא דובכ ט"צאי"ל רשקב ,אוה ,הלכ יתוחא ינגל יתאב
ומא דובכ ט"צאי"ל רשקב אוה ,םינגב תבשויה ה"דב וכשמהו ,(טבש ד"ויב) 22"ע"יז ע"נ
רשקה שגדומ הזבש - (24טבש ג"יב) 23"ע"יז ע"נ הרש אנרעטש תרמ תינקדצה תינברה
לארשיב תוינקדצ םישנ לש טייצראיה םע (ותדובע תומילשו רמג) ולש אלוליההד תוכיישהו
.(ב"שרוהמ ר"ומדאו ש"רהמ ר"ומדא) לארשי יאישנ לש םהיתושנ ,(25ומאו ותנקז)

תסנכ לש תוביבחהו הלעמה - 26"הלכ יתוחא ינגל יתאב" - רמאמה תלחתהב םג שגדומו
עודיכ ,םישנה תוביבחו תלעמ ,המצע י"סנכב ותמגודו ,27ה"בקה לצא ("הלכ יתוחא") לארשי
.28השאו שיא תמגודב םה י"סנכו ה"בקהש

הניכש רקיעד ,הלחתב ירקיע 'יהש םוקמל ינונגל ינגל . . ינגל יתאב" - רמאמה ןכותב ןכו
הדובעה י"ע םינותחתב הריד 'תי ול תויהל הטמל תוקלא יוליגו תכשמה ,"התיה םינותחתב
תשגדומ תוהמאה לצאש 30עודיכ ,29לארשי ישנ לצא תדחוימ הלעמ שי הז ןינעבש - י"סנכד
,םלועהמ הלעמל םה םמצע דצמש תובאה לצא רשאמ רתוי םלועה ינינע ררבל הדיריה
.31אקוד תוהמאה י"ע איה םיאתמה ןפואב םלועב (תובאה לש) םתלועפו

רמג םג אוה (ולש אלוליהה םויב) רודה אישנ לש ותדובע תומילשו רמג :תצק רחא ןונגסב
ז"ה ,ןורחאה רוד אוה הז רודש ןויכו ,(32"לכה אוה אישנה" ירהש) ולוכ רודה תדובע תומילשו
יתאב") םינותחתב הריד 'תי ול תושעל (השא) לארשי תסנכד הדובעה תוללכ תומילשו רמג
.("םינותחתב הניכש רקיע . . ינגל

תומילשו רמגב (אלוליהו טייצראי) םיקידצ לש ןקוליסד ןינעה תוללכל עגונבש ,ףיסוהלו
תא 35קלסל" ,34"םינשוש טוקלל 'וג ("ינגל יתאב" ד"ע) ונגל דרי 33ידוד" רמאנ םתדובע
אוה "קוליס"הש ,רקיעו דועו .(37תווצמבו הרותב םשפנ ומילשה רשא) 36"לארשיבש םיקידצה
,38"רפע ינכוש וננרו וציקה" ,'יחתה םלועב 'יהתש (ךורע-ןיאב) רתוי הלודג 'ילע ליבשב
רקיעד יוליגה 'יהי ובש ,ימשגה ז"הועב םיפוגב תומשנ ,םשארב ("םינשוש") םיקידצהו
.39המילשהו תיתימאה הלואגב ,םינותחתב 'תי ול הריד ,הניכש

לכ ןירוק ובש ק"שה םויב התיה תוקלתסההש טרפבו) עובשה תשרפ םע םג הז רשקל שיו .ג
:40אב תשרפ - (הלוכ השרפה

,"'וכ ןירדא רתב ןירדא (השמל) ה"בק 'יל לייעד" 41רהזב אתיא "הערפ לא אב" שוריפב
יכה אגרדהל "ןירדא רתב ןירדא (השמל) ה"בק 'יל לייעד" ,השודקד הערפל עגונב ותמגודו
.42"ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתא"ד תילענ

ותיילע - 43רודבש וניבר השמ ,רודה אישנ לש תוקלתסהל תוכיישהו רשקה זמורמ הזבו
.44תוקלתסהה תעב "ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתא"ד תילענ יכה אגרדל

לכה-ךסה אוה ("הערפ לא אב") "ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתא"ש - רקיעו דועו
,צ"מותה ינינעב הדובעה י"ע םלועה תא ריאהל ןיד אמלעב ותויח םייחב הדובעה תוללכד
."45רוא הרותו הוצמ רנ"

ישנל ונתינש תוירקיעה תווצמה תחא ירהש - לארשי ישנל תוכיישה תשגדומ הז ןינעב םגו
תיללכ הוצמ ,יולגבו לעופב םג 46"(רוא הרותו) הוצמ רנ" ,ט"ויו תבש רנ תוצמ איה לארשי
ןיוקה 'ב) םידי 'ב םע (אכלמד ןירבא ח"מר) ע"מ ח"מרש 47עודיכ ,תווצמה לכ תללוכש
."רנ" אירטמיגב (49תומילשב תווצמה םויק השענ םדי לעש 48האריו הבהאד םייללכה

תבשה תלבקו תסינכש ,הזמ הריתיו ,תבשה תסינכב איה תבש רנ תקלדה תוצמש ,ריעהלו
תוללכד לכה-ךסה שגדומ הזבש - 50(לעבהד תיברע תלפת ינפל) תבש רנ תקלדה י"ע איה
."רוא הרותו הוצמ רנ"ב םלועה תא ריאהל עובשה ימי לכב הדובעה

רנ" ינינעב (ונרודב י"סנכד הדובעה תוללכ) ונרוד אישנ לש ותדובע תוללכל עגונב ז"דעו
י"ע ותסינכש ,51ק"שה םויב (א) אוה (תומילשו רמג) לכה-ךסהש - "רוא הרותו הוצמ
."ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתאד" ,הערפ לא אב תשרפ תבשבו (ב) ,תבש רנ תקלדה

(52"ךנוצר תוצמכ") "רוא הרותו הוצמ רנ"ד תומילשה תילכתל הנכהה יהוזש - רקיעו דועו
תבש ולוכש םויל" ,אובל דיתעל הלגתיש יפכ - "ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתאד" ןפואב
.53"םימלועה ייחל החונמו

םינש המכב תועיבקהכ - חלשב תשרפב םג תשגדומ לארשי ישנ לש ןתלעמש ,ףיסוהל שיו .ד
:54חלשב תשרפד עובשב לח אלוליהה םויש

ז"חאלו ,55"'וגו לארשי ינבו השמ רישי זא" - םיה תריש תודוא רפוסמ חלשב תשרפב
םיפותב 'ירחא םישנה לכ ןאצתו הדיב ףתה תא ןרהא תוחא האיבנה םירמ 56חקתו"
,םישנאה לע םישנה תלעמ תשגדומ הזבש ,57"'וגו 'הל וריש םירמ םהל ןעתו תולוחמבו
תוחטבומ"ש ,ךכ ידכ דעו ,"תולוחמבו םיפותב" ,הריתי החמש ךותמ התיה ןהלש הרישהש
.58"םירצממ םיפות ואיצוהו םיסנ םהל השוע ה"בקהש רודבש תוינקדצ ויה

:59רמול שי - רתוי הלודג החמשב התיה (םירמ) םישנה תרישש רבדה םעט רואיבבו

םהייח תא וררמיו"ד ןפואב דובעשה ישוק רקיעש ,"רורימה םש לע םירמ"ש 60שרדמב אתיא
ז"חאלו ,(השמ תדיל ינפל םינש שמח ,הנש 62ו"פ ךשמב) םירמ הדלונשמ 'יה 61"ךרפב 'וג
."63םירמ וז לאוג ה"בקה דימעה" (ז"יעו)

הלואגו רורימ הרואכלד) "רורימה םש לע םירמ וז לאוג" שרדמה ירבדב רואיבה רמול שיו
.תולגה תורירמ תא רתויב הבאכו השיגרה םירמש ז"יע התיה הלואגהש - (םייכפה םינינע םה

אלו ןרהא תוחא" ,"'וג ןרהא תוחא האיבנה םירמ חקתו" קוספה לע 64ל"זח תשרד םדקהבו
הדיתע תרמואו (השמ דלונ אל ןיידעו) ןרהא תוחא איהשכ האבנתמ התיהש . . השמ תוחא
השאר לע החפטו 'יבא דמע רואיל והוכילשהש ןויכו . . לארשי תא עישויש ןב דלתש ימא
תעדל ,(ול השעי המ) העדל קוחרמ ותוחא בצתתו 65ביתכד ונייה ,ךתאובנ ןכיה יתב הל רמא
זאמו ,("לארשי תא עישוי") הלואגה לע התיה םירמ לש התאובנש - "התאובנ ףוסב אהי המ
ףוסב אהי המ תעדל . . קוחרמ 'וג בצתתו") התאובנ םייקתת יתמ םיניע ןוילכב הפצמ התיה
לע תורירמהש ךכ ידכ דעו ,תולגה תוכירא לע הרמרמתה תולגה ךשמתנש לככו ,("התאובנ
.("רורימה םש לע םירמ") התוהמ לע הרומש המשב תשגדומ תולגה

'וג בצתתו") הלואגהל הקושתהו 'יפצהו ("רורימה םש לע םירמ") תולגה לע תורירמה י"עו
המייקתנ זאש ,("םירמ וז לאוג ה"בקה דימעה") הלואגהל לארשי וכז ("ול השעי המ העדל
.םירמ לש התאובנ

לע לחר 67תאצי" ,לארשי ץראמ ולג י"נב רשאכש - 66לחרב םג שגדומ הז ןינעש ,ףיסוהלו]
'ינב לע הכבמ לחר) 'וג עמשנ המרב לוק 69רמאנש ,םימחר םהילע תשקבמו הכובו 68הרבק
.70["םלובגל םינב ובשו 'וגו 'ה םואנ ךתלועפל רכש שי הבישמ ה"בקהו ,('וג םחנהל הנאמ

הלואגה לע החמשה לדוג התיה ("רורימה םש לע םירמ") תולגה לע תורירמה לדוג ךרע יפלו
םיפותב 'ירחא םישנה לכ ןאצתו 'וג הדיב ףתה תא 'וג םירמ חקתו" - (71"ארגא ארעצ םופל")
."תולוחמבו

םירמ חקתו" - םיה תרישב בותכב הרמאנ הלואגה לע םירמ לש התאובנש קתמוי ז"פעו
,יכ - "תולוחמבו םיפותב 'ירחא םישנה לכ ןאצתו 'וג הדיב ףתה תא ןרהא תוחא האיבנה
המייקתנ ,72םהילעמ םירצמ תמיא הלטבו "םיה תפש לע תמ םירצמ תא לארשי אריו"שכ
הלואגה לע החמשה םג התיה אלימבו ,תומילשב לארשי תלואג לע םירמ לש התאובנ
."תולוחמבו םיפותב" ,תומילשב

םויס) הרטפהב רתוי דוע תשגדומ ("תולוחמבו םיפותב") םירמ תרישב םישנה תלעמו .ה
:"74הרובד73 רשתו" - (השרפה

ישנו םירמ) םישנה תריש םגו (י"נבו השמ) םישנאה תריש ןירוק המצע השרפבש פ"עא
אלא ,(75דוד תרישב ןיריטפמש חספ לש יעיבשבכ) םישנא תרישב ןיריטפמ אל ,מ"מ ,(לארשי
ןפואב התיה (םירמ) םישנה תרישש ןויכ - 76הזל םימעטהמו .(הרובד תריש) םישנ תרישב
.(ל"נכ) "תולוחמבו םיפותב" ,םישנאה תרישמ רתוי הלענ

הרותב וארקי אלש לארשי לע דמש ורזג"ש) תולגה ןינע םע הרושק הרטפההש עודיה פ"עו
רשתו") הרטפהב םישנה תלעמ תשגדהש ,רמול שי - (77"השרפה ןינעמ םיאיבנב וארקו
ד"ע) תוינקדצה לארשי ישנ לש ןתדובע תלעמ ,ונייה ,78תולגה ןמזל עגונב הרקיע ("הרובד
.79הלואגה לא תולגה ןמ םיאצוי ןתוכזבו ןרכשבש ,תולגה ןמזב (הרובד תמגודבו

לארשי ישנ תדובעבש םיירקיעה םינינעה םיזמורמ 80הרטפהה תלחתהבש - רתוי תויטרפבו .ו
:הלואגה האב ןתוכזבש

תוליתפ השוע התיהש תודיפל תשא 82יאמ" ,81"תודיפל תשא האיבנ השא הרובדו" (א
לש ןתלועפ - לארשימ א"ואכ לש ותיבבש "שדקמ"הב ותמגודו .("הליש ןכשמ") 83"שדקמל
הביבסה תא ודי לעו ,ולוכ תיבה תא 85ריאהל (ט"ויו) 84תבש רנ תקלדהב לארשי תונבו ישנ
םלועהו שדקמה תא וריאהש הרובד התשעש שדקמל תוליתפה תמגודב ,ולוכ םלועהו הלוכ
.86"םלועל האצוי הרוא ונממ" ,ולוכ

אוהש") 88"דוחי םושמ . . רמות תחת אנש 82יאמ" ,87"הרובד רמות תחת תבשוי איהו" (ב
- ("תיבב ומכ המע םש דחייתהל לוכי םדא ןיאו (89הטמל םיפנע ול ןיא) לצ ול ןיאו הובג
להואב םישנמ" :הרובד תרישב םג שגדומכו ,("90המינפ ךלמ תב הדובכ לכ") תועינצה תלעמ
לכ םויק ןעשנ וילעש דוסיה והזש ,92"האלו לחר הקבר הרש להואבש םישנ ןאמ" ,91"ךרובת
.לארשי תיב

ירבדמ הז ןיא"ש פ"עא ,93"הנש םיעברא ץראה טוקשתו" הרטפהה םויס םג ראבל שי ז"פעו
תוינקדצה לארשי ישנ לש ןתגהנה י"עש זמורמ הזבש - 94"רפסה בתוכ ירבדמ אלא הרובד
תומילשה תילכתל דעו ,"ץראה טוקשתו"ד בצמו דמעמל םיכוז ,הרובד לש הכרדב
הלואגב (96תומוא רשע ץרא) התומילשב 95לארשי ץראל הסינכהב "ץראה טוקשתו"ד
םולשלו הרשמה 97הברםל"ד המותס ם"מ ,"הנש םיעברא" םע הרושקה המילשהו תיתימאה
.98"ץק ןיא

:הז ונרודב לארשי תונבו ישנ לש ןתדובעב חכ-תניתנו הארוהו דומיל שי ל"נהכבו .ז

םג אוהש ,(וירחאלו וינפל םיכומסה םימיה םג ללוכ) ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש אלוליהה םוי
לגוסמ ןמז אוה ,ומא לש אלוליהה םוי םג וילא תוכימסבו ,ותנקז ומא לש אלוליהה םוי
ןחורב 'יהת ןתגהנהש ,לארשי ישנ לש הדובעה ינינע לכב זוע רתיבו תאש רתיב הפסוהל רתויב
ךשמה םג השענ ז"יעש ,ט"צאיה תולעב (םיאישנה לש םהיתושנ) תוינקדצה תוינברה לש
ןויכש ,רקיעו דועו ,100"םייחב ןה ףא םייחב ןערז 99המ" ,תוינקדצה תוינברה לש םייחה
םג) "םייחב ןה" יזא ,המילשהו תיתימאה הלואגה האב ונרודבש תוינקדצ םישנ לש ןתוכזבש
ינכוש 102וננרו וציקה") 101'יחתל םימק תוינקדצו םיקידצש טרפבו ,שממ וטושפכ (רקיעבו
.103דימ ("רפע

תנש 'יהת 'יה - רתויו רתוי םסרפתמו ךלוהה - ת"ר ,ב"נשת'ה - וז הנשב הריתי השגדהבו
("לכ לכמ לכב" םהב רמאנש) תובאה תלעמ תשגדומ הבש - לכ לכמ לכב ,לכב תואלפנ
105לכ") תוהמאה תלעמ תשגדהב דחוימבו ללוכ ,104"אבה םלועה ןיעמ ה"בקה ןמיעטה"ש
הבקנ"ש אובל דיתעלד תומילשה תמגודו ןיעמ ,(106"הלוקב עמש הרש ךילא רמאת רשא
.107"הלעב תרטע ליח תשא" ,"רבג בבוסת

- (108ן"ג אירטמיגב ללוכה םע ב"נ) "ןג" םע דחוימב הרושק (ב"נשת) ב"נה תנשש ,ףיסוהלו
רקיעד יוליגה 'יהי זאש המילשהו תיתימאה הלואגב איה הזב תומילשהש ,109נגל יתאב"
.םינותחתב ('תי ול הריד) הניכש

:הרובד תרישו םירמ תרישב שגדומכ - הרישה ןינעל עגונב תירקיעו תדחוימ הארוהו .ח

ואיצוהו םיסנ םהל השוע ה"בקהש רודבש תוינקדצ ויה תוחטבומ" םירצמ תאיציבש םשכ
תויהל תוכירצ תוינקדצה לארשי ישנש ,ןורחאה הז תולגמ הלואגהב םג ךכ ,"םירצממ םיפות
דעו ,המילשהו תיתימאה הלואגה האב שממ דימו ףכיתש ןה תוחטבומ יאדובו תוחטבומ
הלואגה אוב לע ,תולוחמבו םיפותבו110 הרישהב (םינורחאה תולגה יעגרב) ףכית תוליחתמש
!המילשהו תיתימאה

דימו ףכית הלואגה תא איביש ה"בקהמ השירדהו השקבה ,הלפתה םע דחיב :רתוי תויטרפבו
האבש ,תולגה תוכירא לע ("רורימה םש לע םירמ") תורירמו רעצ לש שגר ךותמ איהש ,שממ
(רקיעבו םג) ןה תורודח ...!"יתמ דע ,יתמ דע ,יתמ דע" קומע בלו ברקמ הקעצהב יוטיב ידיל
הז הנה"ש ןוחטבה לדוג דצמ ,הרישהב יוטיב ידיל האבש רתויב הלודג החמשו ,החמשה שגרב
!אב רבכו ,111"אב (חישמה ךלמה)

הרישה תא ,ףטהו םישנהו םישנאה ,י"נב לכ םירש שממ דימו ףכיתש - רקיעה אוהו דועו
םשכ ,הבקנ ןושלב תואורק ןלוכ תורישה לכ") רכז ןושלב 'יהתש ,אובל דיתעלד תירישעה
ןיא תויהל הדיתעה העושתה לבא ,דובעש םהירחא 'יה ורבעש תועושתה ךכ תדלוי הבקנהש
.112"שדח ריש 'הל וריש" ,("רכז ןושלב האורק ךכל דובעש 'ירחא

__________
.םישנל םג העפשהה האב םתועצמאבו ,םישנאה םע תוקסעתהה רקיע התיה ז"נפלש תורודבש ףא (1

ותאריו ותבהא ,ודוחיו 'ה תנומא - ידימת ןבויחש תוירקיעה תווצמה םויק יולת תודיסחה תרות דומילבש ןויכ (2
.'וכ

.(נ"שו .א ,זי תוכרב) "'וכ והיירבגל ןירטנו 'וכ אתשינכ יבל והיינב ייורקאב ןייכז יאמב םישנ" - ל"זח ןושלבו (3

.(ךליאו ב ,אעקת) ופוסב ג"ח ד"וקל (4

.פ"הע י"שרפו אתליכמבו ג ,טי ורתי (5

.ח ,הכ המורת (6

ךשמהב םג אבומכ) *"דחאו דחא לכ ךותב ,םכותב אלא רמאנ אל וכותב" ,"םכותב יתנכשו"ד קוידה םג ללוכ (7
.((ותלחתב) אלוליהה
__________
.(ז"משת .ד"שת שדקמ יל ושעו ה"דס האר) תחא לכ םג ללוכ (*

.בכ ,הל להקיו (8

.פ"הע ן"במר (9

.דועו .ה"מפ א"רדרפ (10

ןבוריס רתוי שגדומ הזבש) ןכשמה תיישעל החמשבו והונתנ - לגעה תיישעל ןתיל וצר אלש בהזהש ךכל ףסונ (11
.(לגעה תיישעל ןתיל

.וכ ,םש (12

"םלודג םוקממ ורקעי רשאכ םתוכיא בוטמ תצק טעמי םיטושפה ןמ הברהב יכ ףסונ רהז יווטב 'יהי ןעמל" (13
ג"אדח) "םייחמ ללכ האמוט ךייש אלד יח לעבב 'יווטה 'יהיש (ז"יע) הרומג הרהט"ד הלעמה ןכו ,(פ"הע ונרופס)
ןיממ ןברק יבגל *יחה ןיממ ןברק תלעמכ ,יחה ןיממ ןכשמה תבדנ התיה ז"יעש ,ל"יועו .(ב ,חצ תבשל א"שרהמ
.(452 'ע ז"טח ש"וקל האר) חמוצה
__________
אוה "ןברק"הש ,ד"ודנב כ"אשמ ,חבזמה ג"ע הברקהה םדוק ותויח הלטב וטושפכ ןברקבש - הזמ הריתיו (*
.(ןכשמה תיישע ךרוצל והוזזג כ"חאש אלא) יח 'יה האבהה תעבו ,הבדנה תאבהב

.ז"נפלש תורודה לכב םג ךייש ןכשמה תבדנבו ת"מב ןתמידקד םעטה ירהש (14

.ב"ער ,אי הטוס (15

.וט ,ז הכימ (16

.(תור אטוז שרדממ) ופוסב ורת זמר תור ש"לי (17

.ד ,ג תומש םיטוקילה רפסו הרות יטוקל .כ המדקה םילוגלגה רעש (18

.מ"כבו .ב ,חמ ש"הש ת"וקל .שגיו פ"ס א"ות האר (19

.אכ ,אל 'ימרי (20

.ד ,בי ילשמ (21

.(111 'ע שיר י"שת מ"הס) רמאמל תרתוכה ןושל (22

.(119 'ע שיר םש) רמאמל תרתוכה ןושל (23

.(109 הרעה ןמקל הארו) הנש םישימח ינפל - ב"שת תנשב (24

.טבש ב"כ - טבש ג"יל םימי הרשע ךותב אוה ,אקשומ 'יח תרמ תינקדצה תינברה ,ותב לש ט"צאיהש ,ריעהלו (25

.א ,ה ש"הש (26

םיכאלמה יבגל י"סנכ תלעמ - "ינעימשה ךלוקל םיבישקמ םירבח םינגב תבשויה" רמאמה תלחתהב ז"דעו (27
.תושרדמ יתבו תויסנכ יתבב י"סנכ לש הלוק עומשל םיאבש

.םירישה ריש לכ דסוימ הז לעו (28

(ןינעה ךשמהב ראובמכ) ןכשמה תיישעו הרות-ןתמ י"ע התיה ("ינגל יתאב") הטמל הניכשה תכשמהש ריעהל (29
.(א"ס ל"נכ) םישנאל םישנה ומדק םהינשבש -

.נ"שו .ךליאו 84 ע"ס א"ח ט"משת ש"הס האר (30

הלגתיש יפכ ,הלחת הבשחמב השעמ ףוס ד"ע ,תובאהמ הלעמל אוה תוהמאה לש םשרשש ןויכ - רבדה םעטו (31
.(ז"ס ןמקל הארו) "הלעב תרטע ליח תשא" ,"רבג בבוסת הבקנ"ש אובל דיתעל

.אכ ,אכ תקוח י"שרפ (32

.ב ,ו ש"הש (33

הארו .ב ,ב ש"הש) "תונבה ןיב יתיער ןכ םיחוחה ןיב הנשושכ" - "הנשוש" םשב תארקנ לארשי תסנכש עודיכ (34
םשב ארקנ (תולגה ןמזב) ה"בקהו ,(נ"שו .(ךליאו וצק 'ע) הנשוש ךרע (צ"צהל ח"אד) םיטוקלה רפס .פ"הע ר"שהש
.(דמ 'ע ב"חזל צ"יול יטוקל .צ 'ע ח"סקת מ"הס האר) *"ןשוש"
__________
,ו"נרת אוה דחיב ,'ע םה םיקלא םשד תודוקנהו ,ו"פ טושפ ,'ר עוברבו ,'ש ן"ידוי יולימב ,םיקלא תומש" (*
.(דועו .א"חזל צ"יול יטוקל תלחתהב הספדנ - תולגהו רסאמה ומש ד"ע ר"ומאא תמישר) "ן"שוש רפסמ

.דועו .פ"הע ר"שהש (35

ר"שהש) שרדמב אתיאדכ - הקבר תרמ תינקדצה תינברה לש ט"צאיל "םינשוש"ד תוכיישהמ ריעהלו (36
םנשי "הנשש" תויתואהש - זמרה ד"ע ףיסוהלו ."םיחוחה ןיב הנשושכ המוד (הקבר) איה המל" (34 הרעהבש
.הרש אנרעטש תרמ תינקדצה תינברה לש המשב

.םש השמ ידיו לוק הפי 'יפ (37

.טי ,וכ 'יעשי (38

ןתלואגל אלא םיקידצה וארבנ אל ךכ ,חירל אלא הניא וז הנשוש המ" (34 הרעהבש ר"שהש) ל"זראממ ריעהל (39
ולוכש םוי) "רחמ לש הלואגל םינקותמ לארשי ךכ םיבוט םימיו תותבשל תנקותמ וז הנשוש המ . . לארשי לש
.(בוט ולוכו תבש

לארשי ולאגנ רודה ותואב ויהש תוינקדצ םישנ רכשב"ש - םירצמ תאיציד השרפה איה אב תשרפש ךכל ףסונ (40
.(א"ס ל"נכ) "םירצממ

.א ,דל ב"ח (41

.(000 'ע ליעל) וז הנש אב פ"שו טבש 'ג תוחישמ סרטנוק הכוראב הארו .א ,יר א"חז (42

.ז ,ו"נפ ר"ב .ט"סת ז"וקת האר (43

םלועה הזב םג) ןימלע והלוכב חכתשא רטפתאד איקידצ" ,ירהש ,ו"ח קוליס וניא תוקלתסהה ןינעש ,ריעהלו (44
(ב ,חכק ב"חז האר) רהזה ןושלכ ,םא יכ ,(הרואיבו ך"זס ק"הגא אינת .ב ,אע ג"חז) "יהויחבמ ריתי (השעמה
'יחבב . . ע"כוסה רוא יוליג 'יחב אוהש" ,(אלוליהה רמאמב אבומכ) "ןימלע והלוכב ה"בוקד ארקי קלתסא"
.(ש"ייע ,להקיו פ"ס א"ות) "תוממור

.גכ ,ו ילשמ (45

תבשמ ריעהלו ."תבשד רנ יהיאו 'יב ןייכז ןישנד הוצמ יהיאד רנ אד ,רנ יאמ ,הוצמ רנ" :א ,וסק ב"חז האר (46
אב . . תבשד הוצמ רנ י"ע ,רוא הרותו הוצמ רנ יכ ביתכד" ,"םימכח ידימלת םינב 'יל ןיווה רנב ליגרה" :ב ,גכ
.(םש י"שרפ) "הרותד רוא

.מ"כבו .ד ,דמ חלש .ג ,גל ת"וקל הארו .ב ,םש ב"חז (47

.ע"מ ח"מרמ תויטרפ תווצמ 'ב םה האריו הבהאש ךכל ףסונ (48

.(מ"כבו .מ"פ אינת .(ב ,הכ) י"ת ז"וקת) "אליעל אחרפ" םדי לעש (49

.נ"שו .ז"ס ג"סרס ח"וא ז"הדא ע"וש האר (50

.(ךליאו א"עס ,ל תבש) תבשב תמ דודש ,ריעהל (51

.דועו .ךליאו ז"יפ ז"לרת הככו ךשמה .יחיו פ"ר ח"ות האר (52

.הפוסב דימת (53

.חלשב תשרפב לחש טבש ג"יל ןתינ אלוליהה ךשמהד ינשה רמאמהש ריעהלו (54

.א ,וט (55

.אכ-כ ,םש (56

ולא תופפות תומלע ךותב םיכאלמה ולא םינגונ רחא לארשי ולא םירש ומדק" :ז ,ג"כפ ר"ומשמ ריעהל (57
,*םיכאלמה תריש ינפל התיה םישנה תרישש ,ונייה ,"האיבנה םירמ חקתו ביתכדכ עצמאב וסלק ןהש םישנה
."'וג ךלוקל םיבישקמ םירבח" ד"ע - םישנהו םישנאה תרישל ובישקה םיכאלמהו
__________
.הזב תועד 'ב - טצשת זמר םילהת ש"ליבו (*

.פ"הע י"שרפ (58

.ךליאו 139 'ע א"ח ש"וקל םג האר (59

.אי ,ב"פ ר"שהש .ו"כפר ר"ומש (60

.די ,א תומש (61

.(דועו .ח ע"ס תומש ת"הוא) םינפ רתסהה ךשמנ ונממש םיקלא םש ןינמכ (62

,(י"שרפבו אכ ,םש) "םירממ תוכלמו דבכוימ 'יולו הנוהכ" ,"םיתב םהל שעיו" *םירמו דבכויב ש"ממ ריעהלו (63
י"ע איה ,דוד ערזמ ,ונקדצ חישמ י"ע אובל הדיתעה הלואגה םגש ,אצמנו ,(זי ,א"פ ר"ומש) "םירממ אב דוד"
.םירמ
__________
תא תועור ויהו לארשי לש ןהיתויח ןה ןה דבכויו םירמ . . םינשושב םיעורה" :(ב) ה ,ד"פ ר"שהש האר (*
."םינשושכ ךר םבלש לארשי

.נ"שו .א ,אי הליגמ (64

.ד ,ב תומש (65

.(מ"כבו .ה"מפ אינת) לחר ש"ע תארקנ לארשי תסנכש ריעהלו (66

.ט"משת יחיו ש"וקל הכוראב הארו .ז ,חמ יחיו י"שרפ (67

תיב איה תרפא ךרדב" אלא ,(תוהמאהו תובאה ראשו) בקעי םע רבקהל אלש השפנ הרסמש - הזמ הריתיו (68
הכובו הרבק לע לחר תאצי ,םש ךרד םירבוע ויהו ןדארזובנ םתוא הלגישכ 'ינבל הרזעל אהתש" ידכ ,"םחל
."םימחר םהילע תשקבמו

.ךליאו די ,אל 'ימרי (69

לחר לש הנינע םג והזש ,(דועו .ב ,חמר א"חז) הבכרמבש יעיברה לגר - דוד י"ע איה הלואגהש ,ריעהלו (70
.(דועו .דפ ,א א"ואמ)

.א"כמ ה"פ תובא (71

.נ"שו .270 'ע ז"ח ש"וקל האר (72

.א ,ה םיטפוש (73

.(פ"הע ק"דרה 'יפ) "השעמה רקיע הרובדש יפל" ,"םעוניבא ןב קרבו" םג ףיסומ ז"חאלו (74

.א ,אל הליגמ (75

.רפעה ןמ 'יה לכה ,השאה תוכזב לכה :(ןינעה םויסב) םשו .א ,אשת ד"ח ד"וקל האר (76

.דפר ס"ר ח"וא ז"הדא ע"וש (77

ל"זח תשרדכ ,תולגה ןינע תוללכ לע זמורש ,(אי ,םש) "לארשיב ונוזרפ תקדצ" רמאנ הרובד תרישבש ריעהלו (78
הלואגה תומילשל םיאב ז"יעש - רקיעו דועו ."תומואה ןיבל ןרזיפש לארשיב ה"בקה השע הקדצ" (ב ,זפ םיחספ)
.(ךליאו ערת 'ע חלשב ת"הוא הארו .ח ,ב 'ירכז) "םילשורי בשת (ונוזרפ) תוזרפ"ד ןפואב

תקדצ") תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ תוללכ ןכות - המחלמה ןוחצנ לע איה הרובד תרישש ריעהל (79
הלגתמש ,הלעמל החמשהו גונעתה תומילש השענ ז"יעש ,*'וכ םירתסההו תומלעהה חצנל ("לארשיב ונוזרפ
ךשמהב חצנה ןינע רואיבמ ריעהלו - .(םש ת"הואב הכוראב ראבתנ) "םילשורי וז חצנהו" ע"והזש ,הלואגהב
.(ךליאו א"יפ) אלוליהה
__________
ת"הוא .ךליאו ב ,הס ש"ש ישורד ת"וקל האר) הבושתה תלעמ דצמ - הרובד תרישב "יכנא"ד לפכהמ ריעהלו (*
.(ךליאו ומשת 'ע ('ב ךרכ) ך"נ

.(32 ע"ס ד"בח-םיגהנמה רפס) "'וג האיבנ השא הרובדו"מ םיליחתמש ונגהנמכ (80

.ד ,ד םש (81

.(םירמ תאובנ ד"ע איגוסה ךשמהב) י"שרפבו א ,די הליגמ (82

.האבה הרעה הארו .(םש א"שרהמ ג"אדח) "לארשי תא תטפוש התיהש הרותה רואלו האובנל התכז הזבו" (83

הרעהבכ) "הרותה רואל" התכז הרובדש ד"ע - (46 הרעה ל"נכ) "הרותד רוא"ל םיכוז ודי לעש "הוצמ רנ" (84
.(תמדוקה

.(פ"הע ד"וצמ) "שא דיפלכ" - "תודיפל תשא" םשב זמורמו (85

.דועו .ה"הס ד"פ תוכרב ימלשורי (86

.ה ,םש (87

ןהיבאל דחא בל אלא םהל 'יה אל רודה ותואבש לארשי ףא דחא בל אלא ול ןיא הז רמת המ א"ד" :םשו (88
םגד תונליא ראש כ"אשמ ,הלעמל הטמלמ רשויב ךלוה ועזג לש דחא בל" :א"שרהמ ג"אדחבו .*"םימשבש
ול ןיא רמותה"ש ןושארה שוריפה םע רשקה שגדומ הזבש ל"יד - "ןאכלו ןאכל םיטונ ןהו ,בל םהל שי םיפנעה
."הטמלמ םיפנע
__________
םהיבא יפלכ ןווכמ םבל . . לארשי ךכ ,הלעמל ןווכמ הבל . . וז הנשוש המ" - "הנשוש"ל תוכיישהמ ריעהלו (*
.(34 הרעהבש ר"שהש) "םימשבש

.תמדוקה הרעה הארו .םש א"שרהמ ג"אדח (89

.די ,המ םילהת (90

.דכ ,ה םש (91

,הלהאה קחצי האיביו הב רמאנש הקבר ,להואב הנה הב רמאנש הרש" :פ"הע י"שרפבו - .נ"שו .ב ,גכ ריזנ (92
."'וגו האל להואמ אציו ןהב רמאנש האלו לחר

.אל ,םש (93

.פ"הע י"שרפ (94

סחניפ י"שרפ) "ץראה תא תובבחמ ויה ןהש" - ץראל הסינכהב םג תשגדומ לארשי ישנ לש ןתלעמש ריעהל (95
.(דס ,וכ

גהנמהב לארשי ץרא לש התוביבח תשגדומ ובש - ןליאל הנשה שאר ,טבשב רשע השמחל תוכיישהמ ריעהלו
*שבדו ןמש תיז ץרא ןומרו הנאתו ןפגו הרועשו הטח ץרא" ,לארשי ץרא םהב החבתשנש תוריפ תליכאד
."(םירמת)
__________
םגש ,ףיסוהלו .(םירמת שבד) םירמת לש ןליא אוה "רמות"ש - "הרובד רמות"ל תוכיישהמ ריעהלו (*
.(םירובד שבד אלא ,םירמת שבד הז ןיאש ףא) שבדל תכייש "הרובד"

.י"שרפבו טי ,וט ךל ךל האר (96

.נ"שו .ךליאו בר ע"ס (ב) ם"מ תוא הרותה תויתוא תכרעמ ד"בח םיכרעה רפס הארו .ו ,ט 'יעשי (97

'ה רמא הכ םהל רמאיו לארשי ינב לא איבנ שיא 'ה חלשיו" (ח ,ו םש) םיבותכה ךשמהב ש"מ קתמוי ז"פעו (98
ימיב והאיבי י"שהש . . והילא אוה . . סחניפ 'יה איבנה הזש" ,"'וגו םירצממ םכתא יתילעה יכנא לארשי יקלא
.(אל ,ה םש ג"בלרה 'יפ) "'וגו איבנה 'ילא תא םכל חלוש יכנא הנה . . הלואגה

.ב ,ה תינעת פ"ע (99

יפכ צ"מותד םייתימא םייחב םיכישממש ,"םייחב הערז" רשאכש ,ל"חר ,*לארשימ השא תריטפב ז"דעו (100
איה" יזא ,התמשנ יוליעל םישועש דסחו הקדצ ינינעב תופסונה תולועפה י"ע דחוימבו ללוכ ,הדי לע וכנחתנש
םיתמה תייחתב ,שממ וטושפכ "םייחב איה"ש ףכית םילעופו םיזרזמו םירהממ ז"יעש ,רקיעו דועו ,"םייחב
.(םינפבכ)
__________
- םיוולמה שארבו) קינטוג ה"ע (הנשוש) לזיר תינברה תייוולה התיה אב 'פ ק"שעו םויב :ל"ומה תרעה (*
(הנשוש ד"ע ליעל רכזומהב זמרה םג ילואו) םירבדה תנווכש ,הארנכו .(א"טילש ר"ומדא ק"כ - ט"חלדבי
.הז ערואמל התיה

אלא רמאנ אל רש . . רישי זא רמאנש ,הרותה ןמ םיתמה תייחתל ןיינמ" - חלשב תשרפל תוכיישהמ ריעהל (101
.האבה הרעה הארו .(י"שרפבו ב ,אצ ןירדהנס) "דיתעל עמשמ" ,"רישי

יאקש ,"דיתעל עמשמ" ,"רישי זא"ב םג זמרנש ל"יו - .םיתמה תייחתב הלואגה תומילש לע (הריש) הניר (102
."וננרו וציקה" ,'יחתל םימקשכ "רפע ינכוש"ד הרישה לע (םג)

.א ,מק א"חז האר (103

.ךליאו ב"עס ,זט ב"ב (104

לע הרש תלעמש זמורמ הזבש ,ל"יד ,"לכ" רמאנ הרש תלעמ ד"ע םהרבאל רובידב םגש - רתוי קתמויו (105
.("לכב 'יב ביתכד םהרבא") ב"הועה ןיעמ ה"בקה ומיעטהש הז ללכב איה םהרבא

.בי ,אכ אריו (106

.ב ,גכק הרש ייח ת"הוא .ג ,וט ש"הש ת"וקל האר (107

.ן"גה תנשל םיאב הנממש ךכל ףסונ (108

ע"נ הרש אנרעטש תרמ תינקדצה תינברה לש ט"צאיל (הנש םישימח) לבויה תנש איה וז הנשש ,ריעהלו (109
האר) הלואג םע רושק "לבוי"ש - (אלוליהה ךשמהב םינגב תבשויה ה"ד רמאמה ןתינ ט"צאיה תארקלש) ע"יז
.(נ"שו .ב ,ס ה"ר ישורד ת"וקל

.(ו"ס ל"נכ) הרובדמ דומילהכ ,ןבומכ ,תועינצה תילכתב (110

.פ"הע ר"שהשבו ח ,ב ש"הש (111

.ו"ס חלשב פ"שו טבש א"י תוחישמ סרטנוק הכוראב הארו .א ,וט חלשב אתליכמ (112Back to "Dvar Malchus"