ה"ב
ב"נשת'ה ,תישארב 'פ "תוכלמ רבד"

ףקותב דומעל - תומואב ו"ח יולת וניא לארשי לש םמויק

תלועפש * הנשה תומי ראש םע ירשת שדוח ימי רבחמה עצוממה - תישארב תבש *
לארשי ליבשב ,םלועה ארבנ הז ליבשבש םלועה ינינעב םג 'יהת לארשי תדובע
"תישארבב חתפ"ש י"שרפב זמרנו * אקוד םפוגב לארשיב הריחבה תלעמ ,הרותהו
תונידמב הזה ןמזב ע"הואב הלועפה - השעמל הארוה * "םיוג תלחנ םהל תתל" ידכ
ץראל תאצל י"נבל תוריח תנתונה איהה הנידמבש "תואלפנ"ל רשקב םגו ,דסחה
* לארשי ץראב בצמל רשקב ע"הוא ץחלמ לעפתהל אל * לארשי


ב"נשת'ה ןושח-רמ ח"הבמ ,תישארב פ"ש תחישמ


תידיאמ םוגרת

"ק"הלב תוחנה דעו" י"ע םגרות
א"ח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ -
'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס"(ב תידיאב)ו


ץנאג א טייג יוזא ,תישארב תבש ךיז טלעטש'מ יוו יוזא" - 1וניאישנ וניתובר םגתפ עודי .א
.הלוכ הנשה לכ לע תלעופו תעגונ תישארב תבשד הגהנההש ,ונייה ,"ראי

ירה הרואכל ?הנשה ימי לכ לע ךשמנ הנממ אקודש ,תישארב תבשב דחוימה אטבתמ המב
3עודיכו .הלוכ הנשה לכ לש תישרה אוה - 2תישר תויתוא ירשת - ירשת שדוח לכ לש ונכות
לכ לע ךשמנ םהמש םייללכ םידעומ םניה (4תודעומב הבורמה) ירשת שדוח לש םידעומהש
תא גיהנמו וכותב ללוכה שארה אוה יכ "הנשה שאר" םשב ארקנש ,הנשה שארמ לחה .הנשה
הז ךרד לעו ,(6בותכב "הנשה שאר" ארקנ אוה םגש) םירופיכה םוי הז ךרד לעו ,5הנשה ימי לכ
תא דחוימב םינייצמ ןכ םא עודמ - הרות תחמשו תרצע ינימש דע ,ונתחמש ןמז ,תוכוסה גח
?הנשה לכ לע לעופל עגונש ךכב תישארב תבש

הבורמה ,ירשת שדוחמ רבעמה תא תנייצמ תישארב תבש :תוטשפב - הזב רואיבה תדוקנו
:הנשה ישדח ראשב םוי םויה ייח לש ליגרה רדסל ,תודעומב

לש הנורחאה תבשה התויהב - ירשת שדוח לש לכה-ךסו םויסה (א) איה תישארב תבש
תרצע ינימש - ירשת שדוחד םידעומה םויס לש (7ולוכיו) תומילשהו 'ילעה איה זאש ,שדוחה
לכ תא תוימינפב םיסינכמו (8הטילק ןושלמ תרצע) םיטלוקו םירצוע םהש ,הרות תחמשו
הנשה לש הליגרה הדובעה לש הלחתהה (ב) איה הזל ףסונו ;ירשת שדוח לש םיבוט םימיה
השדחה הנשה לש ןושארה "ןילוח"ה שדוח ,ןושח-רמ שדוח םיכרבמ תבש התויהב - האבה
ךלה בקעיו" לש הדובעה רקיע ,9עודיכ ,הליחתמ רשאכ ,('וכו םיבוט םימי םוש וב ןיאש)
.11ותנאת תחתו ונפג תחת שיא ,לוחד ןידבועו םלועה ינינעב - אקוד וכרדל ,10"וכרדל

ירשת שדוח לש הנורחאה תבשה איה - םינינעה ינש תא הכותב תללוכ תישארב תבשש ןויכמו
הגהנהל דחוימ חוכ איה תנתונ ךכיפל - הנשה לש ןושארה "ןילוח"ה שדוח תא תכרבמה איהו
לדבומ והירה 12"תישר" תגרדב אוהש ןויכמ - ומצע ירשת שדוח (לש םידעומה) :הנשה לכ לש
13:שרדמה ןושלבו) השודקו תווצמב (הבורמ) אלוממ אוה ,הנשה ישדח ראשמ םמורמו
ךכ לכ םיחוטב ןיא אליממו ,("'וכ וכותב רופכ ,וכותב תוכרב ,וכותב תותג ,לכב עבשומ"
;הנשה לש םיטושפה עובשה ימיב ירשת שדוח לש םמורמה בצמה תא ךישמהל ולכויש

תנש לש הלחתהה ןהו ירשת שדוחד םתוחו םויסה ןה התויהב ,תישארב תבש כ"אשמ
(14ןושח שדוח (םיכרבמ תבש)מ לחה) "ןילוח"ה

,הנשה לכ לש שארו הלחתהה - שארו הלחתה ןושלמ - תישארב (תבש) תביתב םג זמורמכ -
לכ תאירק לש הלחתהה ,הרותב הנושארה השרפה םג איה תישארב תשרפש הזל ףסונ
- הנשה לכ ךשמב 15תויחל ךירצ םמיעו םיארוק םתואש ,הרות(בש תוישרפ)ה

"דימעמ"ש ןפואל םאתהבש דחוימה חוכה תא תנתונה ,םהיניב "רבחמה עצוממ"ה איה ירה
םויה הדובעב ירשת שדוחב הלענה בצמה תא ךישמהל ;הנשה לכ "ךשמי" ךכ ,זא ומצע תא
.לוחד ןידבועבו לוחה ימיב ,םלועב תימוי

("תישארב תבש" תבשה תארקנ הז םש לעש) תישארב תשרפ לש הנכותמ םג ןבומש יפכו
תישארב" - תישארב קוספב הרותב האירקה ידי לע :תישארב השעמ תודוא רבודמ הבש
הנשל םלועה ינינע לכ לש האירבה תשדחתמ - 16"ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב
םייקמו אתיירואב הב לכתסא שנ רב ,אמלע ארבו אתיירואב לכתסא ה"בוק" ןכש) השדחה
ךשמב םלועה ינינעב הדובעה תא תויהל ךירצש יפכ דימעהל חוכה תא ןתונ הזו .(17"אמלע
.האבה הנשה

ןיא םיקלא ארב םדקמ"] "תישארב" ןושלה קוידב ל"זח ירבד יפל רואיב רתיב ןבוי ןינעה .ב
תישאר 19תארקנש הרותה ליבשב" - [18"תישארב אלא ,ןאכ ביתכ ןיא הליחתמו ,ןאכ ביתכ
.21"ותאובת תישאר 20וארקנש לארשי ליבשבו וכרד

תאירב תישאר לע םיבותכה תוטשפב יאקד - "תישארב" תבית לע איה ל"זח תשרדש ןויכמ
יפ לע טרפבו ,רמול רבתסמ - (םיבותכה ךשמהב רבודמכ) האירבה יטרפ לכ םע ץראו םימש
תביתמ דומילב תאז םיאורש יפכו) תוכייש םהיניב שי תחא הביתב םישוריפ ינשש 22עודיה
"תישארב"ב טושפה שוריפה תא תללוש הניא וז השרדש ,(23"זונו יווט עוש" - "זנטעש"
לארשיו הרות לע יאקד שרדה תא ףיסוהל האב איה אלא ,(האירבה תישאר לע יאקד)
."תישאר" וארקנש

םישוריפ ינש ז"ה תוטשפב - טושפה שוריפל ל"זח שוריפ ןיב תוכיישב רואיב שורד הז יפל
םלועה תאירבל תסחייתמ "תישארב" תבית ןיא ל"זח תשרד יפל :הצקה לא הצקה ןמ םינוש
אלש םניהו האירבל ומדקש - ("לארשי ליבשבו 'וכ הרותה ליבשב") לארשיו הרותל אלא
?האירבהמ הלעמל ךרעב

ןיא" :ל"זו ,םישוריפה ינש תא איבמש ,קוספה לע י"שר שוריפ יפל רתוי תקזחתמ אישוקה
ליבשבו 'וכ הרותה ליבשב ל"זר ש"מכ ,ינושרד אלא רמוא ("ארב תישארב") הזה ארקמה
תישארב ,והשרפ ךכ וטושפכ ושרפל תאב םאו" :י"שר ךישממ ןכמ רחאלו ."'וכ לארשי
,'וכ רוא יהי םיקלא רמאיו ('יה זאו) 'וגו ךשוחו והבו והת התיה ץראהו ץראו םימש תיירב
."וירחאלש הביתל קובד וניאש הרותב תישאר ךל ןיאש

,ץראהו םימשה תאירב לע םיבותכה תוטשפב יאק "ארב תישארב"ש ןויכמ :ןבומ וניאו
כ"אשמ ,"וטושפכ" אוה (האירבה לע יאק "תישארב"ש) ינשה שוריפהש רמוא ומצע י"שרו
לש וטושפ אוה י"שר לש ונינעש) ללכב י"שר איבמ עודמ - "ינושרד" אוה ןושארה שוריפה
אלשו ומדק םהש (לארשיו הרות) האירבה תנווכ לע יאק "תישארב"ש השרדה תא (ארקמ
פ"כע ול 'יה ,וז השרד איבהל (הביס וזיאמ) ךירצ י"שר םא וליפאו ?האירבהמ הלעמל ךרעב
!?"וטושפכ" שוריפה תא םידקהל

ינפל ושוריפב) י"שר שרפמ "'וג ארב תישארב"ב הרותה תחיתפ תוללכל עגונב :הזמ הריתי
הנושאר הוצמ איהש 24םכל הזה שדוחהמ אלא הרותה תא ליחתהל ךירצ 'יה אל"ש ,(הז
אל איה הרותה תלחתהש ,ןבומ הזמו ."'וכ תישארבב חתפ םעט המו ,לארשי הב ווטצנש
כ"פעאו .(25"ומעל דיגה וישעמ חכ") המצע האירבל עגונב אלא ,לארשיו (תווצמו) הרות ןינעב
!26לארשיו הרותה לע אלא (האירבה לע אל) יאק "תישארב"ש י"שר כ"חא איבמ

:הזב רואיבה רמול שיו .ג

תישאר תארקנש הרותה ליבשב" - האירבה לכ תילכתו תנווכ איה "תישארב"ש ל"זח ןושלמ
לש ןתבשחמ") "תישאר" םה לארשיו הרותהש הזש ,ןבומ - "תישאר וארקנש לארשי ליבשבו
אל זא יכ) האירבהמ םילענ ירמגל םהש יפכ (קר) רבודמה ןיא (27"רבד לכל המדק לארשי
תוכייש לע הרומ הזש ,םליבשב תארבנ האירבהשו ,האירבה "תישאר" םהש רמול םיאתמ
(םהש יפכ ,הטמל םג יוטיב ידיל םיאב) (לארשיו הרותה) םהש יפכ (רקיעב) אלא ,(םהיניב
.םלועה ארבנ םליבשבש ,האירבה "תישאר" םה - האירבהמ קלח

תישאר" ומכ" - איה "תישאר" לש התועמשמ :אפוג "תישאר" ןושלהמ ןבומש יפכו
,האובתה ראשמ תדרפנ הניא) הליחתכלמ איה "תישאר"הש - (לארשי לע יאקד) "התאובת
."ותאובת תישאר"כ הב םירחוב כ"חאו ,האובתה לכ םע דחא רבדכ דחיב (תאצמנ איה אלא

:"ןושלו םע לכמ תרחב ונבו" - 28הלפתה ןושלב אינתב רואיבה יפל ןבויו

המדנה ירמוחה ףוגה אוה ןושלו םע לכמ תרחב ונבו"ש ,29אינתב ראבמ ןקזה ר"ומדא
הזל הז םיוש םירבד ינש ןיב אקוד תכייש הריחבש 30ןויכמ ."םלועה תומוא יפוגל ותוירמוחב
םה ,םהינשל תופתושמ תונוכת םוש ןיאש ,םיוש םידדצ םהל ןיאש םירבדב ;(שקובמה ןינעב)
ןכש ,הריחב ןושלה םהילע רמול םיאתמ ןיא ,תונוש תוגרד יתשב וא תומוקמ ינשב םיאצמנ
רבדה לש "ומוקמב" אצמנ (ונוצרו) רחובהש וא :ךשפנ-הממו ,םיאצמנ ןכיהו םיצור המ יולת
.ינשה רבדה לש "ומוקמב" וא ,ןושארה

םושמ קר אלא ,והשלכ םעט ללגב הז ןיא (ינשב אלו) םהמ דחאב רחוב אוהש הז - הריחבב
הניא וז םג - (רבדב תאצמנה הלעמ ללגב) םעט ללגב םייוסמ רבד רחוב אוה םא .רחב ךכש
רוחבל ותוא החירכמ רשא 'יטנ 'יהתש לעופ םעטהו תויה - תישפח הריחב ,תיתימא הריחב
אלא ,'וכ 'יטנ םושו םעט םוש הב ןיא רשאכ איה (תישפח הריחב) תיתימא הריחב ;הז רבד
.הצור אוה ךכש םושמ קר איה ותריחב

רשאכ :"םלועה תומוא יפוגל ותוירמוחב המדנ"ה ףוגל עגונב קר תכייש תיתימא הריחב ןכלו
איהש ,תידוהיה המשנה ירהש ,"תרחב ונבו" רמול ךייש ןיא - ידוהי לש ותמשנ לע רבודמ
ןיא אליממו ,לידבהל םלועה תומואל ןוימד םוש הב ןיא ,31"שממ לעממ הקולא קלח"
לכמ הלעמל םהש יפכ םידוהי לע רבודמ רשאכ - תוללכב ז"דעו .הריחב ןושלה הז לע םיאתמ
,ידוהיה ףוג לע אקוד .הריחב ןושלה הז לע רמול ךייש אל םג - םלועה תומואו םלועה ינינע
'ה רחב ךב" ,"תרחב ונבו" לש ןינעה ךייש - ע"הוא יפוגל "המדנ"ו ,םימעה ןיב הטמל אצמנה
."33םימעה לכמ (אקוד) ונתרחב התא" ,32"(אקוד) םימעה לכמ הלוגס םעל ול תויהל ךיקלא

ףוג" אלו ,"ע"הוא יפוגל ותוירמוחב המדנה ירמוחה ףוג" אוה אינתה ןושל קויד :ןכ לע רתי
יפוגמ ותוימשגב (םג) הנוש אוה ידוהיה לש ימשגה ףוגה םג :ןכש - "ותוימשגב המדנה ימשגה
רשבו םד םישענה) 'יתשו הליכאה תורשכ י"ע השענה (רשבו םד) ףוגה ךוכיז דצמ) ע"הוא
ידוהיה הנוש הזב יכ ,תיתימא הריחב (ימשגה ףוג) הז לע ךייש ןיא אליממ ,(ב"ויכו ,(34ורשבכ
איה תוירמוחש - "ע"הוא יפוגל ותוירמוחב המדנה ירמוחה ףוג"ב אקוד ;ידוהי-וניאהמ
,רתויב ןותחתה ארבנהו דוסיה ,רפעמ ודוסי רמוחש ,ןינעה תוטשפכ] הנותחת יכה אגרדה
הריחבל םיקוקז) הז לע - "ע"הוא יפוגל (ותוירמוחב) המדנ" אוה ןכלו ,[35'ילע ןישד לכהו
"ירמוחה ףוג"ב תעדו םעטמ הלעמלש ה"בקה תריחב ,"ןושלו םע לכמ תרחב ונבו" 'יה (הזבו
.ידוהי לש

לש ויאורב םניה ע"הוא םג ירה :ךכ לע ולאשי ע"הוא לש תולזמו םיבכוכהש ךייש אל ןכלו]
,(םידוהיה ללוכ) םיארבנה לככ ה"בקהמ םנוזמ לבקל םיכירצ םה םגו (םידוהיה ומכ) ה"בקה
כ"א עודמ - 36"ז"ע ידבוע וללהו ז"ע ידבוע וללה" התיה 'הז תמועל'ה תנעטש יפכ דעו
אקוד איה הריחבו ,"ןושלו םע לכמ תרחב ונבו" יכ ,ךכל הביסה אלא ?םידוהיה םילדבנ
.[םעט םוש ילב ,םהמ דחאב רחוב אוהו ,םירבד ינש ןיב ןוימד שיש םוקמב

תלדבומה) המשנל עגונב קר הז ןיא האירבה לש "תישאר" םה לארשיש הזש ,ןבומ הזמ
יפוגל ותוירמוחב המדנה ידוהי לש ירמוחה ףוגב :הברדאו .ףוגל עגונב םג אלא (םלועהמ
םפוגו םהיתונוכת דצמ וא םתמשנ דצמ) ע"צמ םידוהיל שיש הלעמה יבגל יוליע שי ע"הוא
תיתימא הריחבו ,ה"בקה לש ותריחב התלגתנ (ירמוחה ףוגה) וב אקודו תויה - ('וכ ימשגה
.(38ו"ח ול המדקש הביסו הליע ול ןיאש) 37תוהמו תומצעב קר איה

עגונב םג ,הז תמגודבו ןיעמ ,ךכ ,(ןושארה "תישאר"ה) לארשיל עגונב הזש םשכש ל"יו
ןפואבו ,הטמל ןאכ הנתינש יפכ אקוד איה הרותה תומילש - (ינשה "תישאר"ה) 39הרותל
לש ימשגה לכשה תערכהב אקוד םייולת הרותה יניד יקספו ,40איה םימשב אל הרותהש
הזה םלוע יניינעו םיימשג םירבדב השבלתנש דע 'וכ הדריו העסנ" הרותהש דעו .41םידוהיה
;42"'וכ רפסה לע וידב תוימשג תויתוא יפוריצבו ןהיתוכלהו םלוככ הרותה תווצמ בור ןהש
הרחס בוט" 43:טויפה ןושלבו ,תימצעה התלעמ הב הלגתמ - הטמל תאצמנ הרותה רשאכו
יכ םיאור ,"הרוחסה םלוע"ב תאצמנ הרותהש יפכ םגש ,"הרקי םינינפמו זפמ הרוחס לכמ
עגונב ליעל רבודמה ד"ע ,44ע"הואל רוסא הרותה דומילשו ,"'וכ הרוחס לכמ הרחס בוט"
ידוהיה לש ירמוחה ףוגל

תראשנ איה ירה ,הטמל הדריש יפכ םג ,הרותה 45:לארשיו הרות ןיב שי ירקיע קוליח ךא]
"תרחב ונבו"ה - ךדיאלו ;ירמוחו ימשג ארבנ שי אוה ידוהיה ףוג כ"אשמ ,46התשודקב
וליפא המדק לארשי לש ןתבשחמש ,ידוהיה לש ימשגה ףוגב אקוד איה (תומצעה תריחב)
.[48(ףוגב תומצעה תריחבב יאנת הרותה ןיא ןכלו) 47הרותל

תישאר תארקנש הרותה ליבשב" - "תישארב" לע ל"זח שוריפב שודיחה ןבומ ז"פע .ד
:"תישאר וארקנש לארשי ליבשבו

ירמגל הלעמל ,(ע"צמ) םצעב "תישאר" םניה לארשיו הרותהש אל - אוה הזב שודיחה רקיע
םהש הלגתמ ,ידוהיה לש ירמוחה ףוגל דע ,האירבה ךותב םהש יפכ םגש - אלא ,האירבהמ
.(םלועה ארבנ םליבשבש) האירבה לכ "תישאר"

וארקנש לארשיו הרותו ,האירבה תישאר) "תישארב"ב םישוריפה ינש ןיב ךוויתה והזו
,(תישאר) האירבהמ הלעמל םה לארשיו הרותש הז ןינעש - (האירבהמ הלעמלש תישאר
ארב תישארב") האירבהמ קלח םישענ לארשיו הרותו תויה ;המצע האירבהמ קלח השענ
המדנ"ה (לארשי לש) ירמוחה ףוגל דע ,(טושפה ושוריפב "ץראה תאו םימשה תא םיקלא
אפוג וז אגרדבו - (םהיניב קוליח םוש ןיא הריחבה ןינע ילולו) "ע"הוא יפוגל ותוירמוחב
.(שרדה שוריפכ) םלועה לש "תישאר" םהש םלועה לכב רכינו הלגתנ (האירבב)

וז אל יכ - "לארשי ליבשבו 'וכ הרותה ליבשב" ("ינושרד") שוריפה תא י"שר םידקמ ןכלו
:הברדא אלא ,("ארב תישארב"ב טושפה שוריפה) םלועה תואיצמל הריתס הז ןיאש דבלב
- םלועה תואיצמ לש הנווכה תוימינפ תא הלגמ הזו ,המצע םלועה תומילש תאטבתמ הזב
לארשיב הריחבה תלעמ תא תולגל ידכב איה ,"ץראה תאו םימשה תא" ,האירבה לכש
ראשל ךרעב "תישאר" םניה לארשיו הרותש הלעמה תוטשפב םלועב שגרויש דעו .(הרותו)
.49האירבה יקלח

אצמ חנו" - (50ןתלחתב ןפוסו ןפוסב ןתלחת ץוענ) תישארב תשרפ םויס םע םג הז רשקל שיו
פ"עו .הריחבה ןינע ד"ע ,51'וכ םעט לש ןינע לכמ הלעמל ז"ה 'ה יניעב 'ןח אצמ' :"'ה יניעב ןח
דצמ" הניה (הנשה שארב תונורכז יקוספב) "תרכז הבהאב חנ תא םגו" חנ תריכזש עודיה
תלחתהל רשק הזל שיש רמול שי ,('וכ תעדו םעטמ הלעמל) 52"לארשי תומשנ תלעמ םצע
חנ"ש ללגבש - םלועב הלגתנ הז ךכו ."תישאר וארקנש לארשי ליבשב" ,"תישארב" השרפה
חנ תודלות הלא" לש בצמל איבה םג הזש דעו .לובמהמ ה"בקה וליצה "'ה יניעב ןח אצמ
השענ (םלועה תוירמוחו תוימשג) םינותחתב םגש ,54םינותחתל אחיינו םינוילעל אחיינ ,53"חנ
.אחיינ

תא ליחתהל ךירצ 'יה אל" - "תישארב" לע ןושארה י"שר שוריפ םע תוכיישה םג ןבוי הזב .ה
ומעל דיגה וישעמ חכ םושמ תישארבב חתפ םעט המו 'וכ םכל הזה שדוחהמ אלא הרותה
תוצרא םתשבכש םתא םיטסל לארשיל םלועה תומוא ורמאי םאש ,םיוג תלחנ םהל תתל
,ויניעב רשי רשאל הנתנו הארב אוה ,איה ה"בקה לש ץראה לכ םהל םירמוא םה ,םיוג העבש
:"ונל הנתנו םהמ הלטנ ונוצרבו םהל הנתנ ונוצרב

תווצמב השגדהב אב הזש יפכ) םלועהמ הלעמל םניה לארשיו הרותש אל - אוה הזב שודיחה
לארשיש יפכ וליפא אלא ,(לארשיל אקוד ונתינש ,"םכל הזה שדוחה"מ ליחתמ הרותה
םיווש "םיקלא ארב" םלוכ תאש) ע"הוא םע דחי ירמוחהו ימשגה ז"הועב םיאצמנ
םתשבכש םתא םיטסל" הנעטל םוקמ שיו ,(הושב "איה ה"בקה לש ץראה לכ" ,םתוירמוחב
הלגתנ םש - "םהל הנתנ ונוצרב" ה"בקהש "םיוג תלחנ" התויהב ,"םיוג העבש תוצרא
םשכ יכ ,"םיוג תלחנ םהל תתל ומעל דיגה וישעמ חכ"ו ,"םימעה לכמ ונתרחב התא"ש
ץרא תא תתל - "ונל הנתנו םהמ הלטנ ונוצרב" - רחב םג אוה ךכ ,לארשיב רחב ה"בקהש
.רחבנה ומעל 56(תוצראה לכ ןיבמ) תרחבנה ץראה ,55לארשי

יוטיב ידיל האב ,(ותריחבבו ונוצרב) תימשגה לארשי ץרא תא "ונל הנתנ"ש הזבש ,ףיסוהלו
םיאצמנ םהש יפכ םג) לארשי םעב ה"בקה לש ותריחב ,ירמוחהו ימשגה ז"הועב יולגב
.(םלועה תוירמוחב

'פל םיעיגמ ,(ד"סוס ל"נכ) חנ 'פו תישארב 'פ רחאל :תוישרפה ךשמה םע םג הז רשקל שיו
לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל" םרבאל רמוא ה"בקה ךיא רפוסמ הבש ,ךל ךל
"ךתדלומ" ,"ךצרא" - םלועה תוירמוחו תוימשגב אצמנ םרבאש םגה ."ךארא רשא ץראה
ה"בקהו ,"ךארא רשא ץראה לא" תכללו הזמ קתנהלו םשמ תאצל ךירצ ה"ה - "ךיבא תיב"ו
תלחנכ (57ינומדקו יזינק יניקה תאו תוצראה העבש תא) לארשי ץרא תא כ"חא ול ןתונ
ךתוא הלגאו הארא" - 59ימינפה ושוריפב םג "ךארא" השענ ז"יעו .י"נב רובע 58םלוע
תא - י"נבב ותריחב י"ע - ה"בקה הלגמ ,ךרעב אלש הכילה ולצא התיהש י"עש ,"ךמצעב
.(אוה המו אוה ימ) ידוהי לכ לשו םהרבא לש תיתימאה ותואיצמ

,(תישארב 'פ לכ תא הרותב םיארוק רשאכ) תישארב תבש לש יוליעה םג ןבומ ל"נה פ"ע .ו
:ךשמנ הז ךכ - הב "םיבצייתמ"ש יפכ רשא

םתלעמו ,םלועהמ הלעמל (םתמשנ דצמ) םהש יפכ) י"נבב ל"נה תולעמה יתשש רמול שי
שדוח ןיב לדבהב (תוללכב) יוטיב ידיל אב ז"ה הנשה ינמזב ירה ("ונתרחב התא" דצמ םלועב
ךיא (רקיעב) יולגב יוטיב ידיל אב ,תודעומב הבורמה ,ירשת שדוחב :הנשה ישדח ראשל ירשת
- (םידעומה םויס) ת"חמשו צ"עמשב דחוימבו ,םלועה תגהנהמ הלעמל םיאצמנ םידוהיש
,61"יהודוחלב אכלמו אנא" ,60"ךתא םירזל ןיאו ךדבל ךל ויהי" לש בצמה םייק רשאכ
הנשה ישדח ראשבו ;םינינעה לכמ הלעמל םהשכ ,הרותה םע םידוהי םיחמש ךיא םיאורו
.םלועה ךותב (רקיעב) איה הדובעה

םיכרבמ תבשמ ליחתמ הנשה ישדח לש הלחתההו ירשת שדוח לש םויסה) תישארב תבשבו
הלעמל) םצעב "תישאר" םהש יפכ לארשיו הרות לש הלעמה :םינינעה ינש םנשי (ןושח
םיאצויש םרט דוע רשא ,חכה תא זא םילבקמ ןכלו .םלועה לש "תישאר" םהש יפכו ,(םלועמ
,םוי םויה ייחב תיטרפה ותוחילשב דחא לכ ,םלועב הדובעה תא תושעל ירשת שדוחמ
איה "תישארב"ב הנווכהש ,"ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב תישארב" הרותב םיארוק
רשא חכה תא ןתונ הזש - "תישאר וארקנש לארשי ליבשבו תישאר תארקנש הרותה ליבשב"
ןידבועב הדובעה ךותב םגש ,הנשה לכ ךשמב ךשמי ךכ תישארב תבשב 'םיבצייתמ'ש יפכ
לכמ ונתרחב התא" רחבנה םעכ י"נב לש הלעמה שגרות ,םלועה תוירמוחו תוימשגב לוחד
."םימעה

םהש יפכ (אקוד - הברדאו) יולגב יוטיב ידיל האב רחבנה םעכ י"נב תלעמש - ל"נה פ"ע .ז
ךיא ןפואב דוסיו רקיע איהש ,לעופב 'הנימ אקפנ' הזמ שי - ירמוחהו ימשגה ז"הועב םיאצמנ
:תולגה ןמזב טרפבו ,ותדובע תא תושעל ידוהי ךירצ

ימשגה ז"הועב םג יוטיב ידיל אב הזו , "לארשי ליבשב" ארבנ - םלועה לכ - לכהש ןויכמ
- "ע"הוא יפוגל ותוירמוחב המדנה" ידוהיה לש ירמוחה ףוגב "תרחב ונבו"ש הזב ירמוחהו
ןמזב וליפא ,רתויב ירמוח בצמב וליפא ,םוקמ לכבו ןמז לכב ,בצמו דמעמ לכבש ןבומ ירה
,לכה ארבנ םליבשב - הברדאו ,םינינעה לכמ הלעמל "תישאר" תגרדב י"נב םיאצמנ - תולגה
.(יוניש םוש ךייש ןיא וז הריחבבש) ה"בקה רחב םהב ,רחבנה םעה םתויהב

תונוכת תלעמבו המשנה תלעמב קר "תישאר"כ ידוהיה לש הלעמה לכ תאטבתמ התיה וליא]
,יולגב הריאמ המשנהש יאנתבו בצמב קר הזש ,רמול םוקמ זא 'יה - ע"הוא יבגל ופוגו ושפנ
לכמ תרחב ונבו"ש ןויכמ ךא ;תולגה ןמזבכ ,המשנה יוליג לע רתסהו םלעה לש בצמב אל ךא
.[דימת תמייק הריחבה ירה ,"ע"הוא יפוגל ותוירמוחב המדנה ירמוחה ףוגה אוה ןושלו םע

ונילג וניאטח ינפמ" ,תויכלמ דובעש תחת תולגב אצמנ ידוהי רשאכ וליפאש ,ןבומ ל"נהמ
ףוגה ירה - "תישאר" תגרדב איה המשנהש ךיא יולגב םיאור ןיאש םגה הנה - 62"ונצראמ
ןכלו .ףוגב ה"בקה לש ותריחב ללגב ,"תישאר" תגרדב אצמנ ידוהיה לש ירמוחהו ימשגה
דצמ קר אל) ו"ח ע"הוא לש הטילשה תחת םיאצמנ םידוהיה ןיאש דבלב וז אלש ,ןבומ
לכ "תישאר" םה (תולגה ןמזב םג) :הברדא אלא ,(63םהלש םיפוגה דצמ םג אלא םהיתומשנ
'יולת םלועה תומוא תולדגש דעו] .םלועה יקלח ראשו ע"הוא לכ וארבנ םליבשבו ,האירבה
לכ לע תאשנתמ תולגב םתחת לארשיש המוא ,ןמז לכבו רוד לכב"ש ,64אתיאדכ ,םידוהיב
.["םיוגה

אתוכלמד אניד" לש יוויצ ונשיו ,65"תויכלמ דובעש"ב םידוהי םיאצמנ תולגבש פ"עאו
ללגב אל ,אוה ךכל םעטה ירה - ב"ויכו ,68םיוגב הרגתת לא ,67"תומואב ודרמי אל"ו ,66"אניד
'יחבב םה םידוהי :הברדא ןכש ,ו"ח (תולגה ןמזב) ע"הוא ינפמ דחפו ארומ שי םידוהילש
באומ תא רצת לא" יוויצה ד"ע ,אוה הזב שוריפה אלא ,ע"הוא וארבנ םליבשבש "תישאר"
י"נבש ללגב (הבוט הצע וליאכ) הז ןיאש ,(70ןומעל עגונב ז"דעו) 69"המחלמ םב רגתת לאו
אל יכ" :םעטה 69קוספב שרופמש יפכ אלא ,םהל םיקוקזו (םחוכ ללגב) םהמ אריל םיכירצ
תא ה"בקה עבק ךכ :תרמוא תאז ."השורי רע תא יתתנ טול ינבל יכ השורי וצראמ ךל ןתא
ןומע תוצרא תא "םהל הנתנ ונוצרב" ךכ ,לארשי ץרא תא "ונל הנתנ ונוצרב"ש םשכ ,רדסה
.71"המחלמ םב רגתת לא" ןכלו ,י"נבל אלו ,באומו

72דחפ ללגב הז ןיא ירה ,(ב"ויכו) 'אניד אתוכלמד אניד'ו 'תומואב הרגתת לא'ל עגונב ז"דעו
ןבומ ךא ;תולגה ןמזב רדסה תויהל ךירצ ןכש הויצו ה"בקה עבק ךכש םושמ אלא ,ו"ח
"תישאר"ה ,רחבנה םעה םה (תולגה ןמזב םג) לארשיש ךכב ללכו ללכ עגונ הז ןיאש טושפו
.ע"הוא לכו םלועה לכ לש

םימייוסמ םיימשג םינינעל עגונב קר ז"ה "אניד אתוכלמד אניד"ש הזל ףסונש תרמוא תאז
שי םהילעש תווצמו הרות ינינעל עגונב אל ךא ,(ב"ויכו 73תוינונראו םיסימ ,תונוממ יניד)
דובעשלו ושרוג אל תולגל וניתומשנ 75:ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלבו] 74הרותב הרורב הארוה
דימת אוה ראשנ ,ידוהי לש (תוירמוחו) תוימשגו םיפוגל עגונב םג ירה - [ורסמנ אל תויכלמ
תחת אוהש ללגב הז ןיא "אניד אתוכלמד אניד" יוויצ ונשיש הזו ,ע"הואמ הלעמלו "תישאר"
.("וניאטח ינפמ") תולגב רדסה תא ה"בקה עבק ךכש םושמ אלא ,76ע"הוא תלשממו דובעש

םיכירצ ןכל רשאו ,תולגה ןמזב ע"הוא ידיסח י"ע םילבקמ לארשיש םידסחהש םג ןבומ הזמו
ללגב הז ןיא - 77"םולש םכל 'יהי המולשב יכ 'וג ריעה םולש תא ושרדו"ש דע ,םהל תודוהל
םהמ םילבקמ רשאכו ;"78תאטח םימואל דסח" :הברדאד ,ו"ח םהידסחל םיקוקז םידוהיש
ה"בקהמ דסח אלא ,"םימואל דסח" הז ןיא - צ"מות ינינעב ידוהיל םיעייסמש םידסח
,(הזה ןמזב רדסה 'יהיש ה"בקה הצור ךכש םושמ ,םלועה תומוא י"ע םידוהיל תאז ךישממה)
.ו"ח "תאטח" הז ןיא אלימבו

רשא ,ב"נשת'ה - וז הנשב יולגבו תאש רתיב שגדומ תישארב תבשב ל"נה ןינעהש ,ףיסוהלו .ח
לכמ לכב") "לכב תואלפנ"ו ,"הב תואלפנ תנש אהת 'יה" :ת"רכ תאז םינייצמ םידוהי
.79("לכ

והירה אלפ תחא םעפ וליפאש ,אלפ 'יחב יוליגב תומילש אטבמ - 80תואלפ ן"ונ - "תואלפנ"
,םינש לבוי םע םג רושק 'נש ,ףיסוהלו .תואלפ 'נ כ"וכאעו ,םירחא םינינעמ שרפומו לדבומ
.(תויחצנ) 81"םלוע" ארקנה

- הרבעש הנשב "תואלפנ ונארא תנש"ל ףסונ רשא ,זמרמ "הב תואלפנ תנש אהת 'יה"ו
ןפואב) 'יהת וז הנשש וז הנשב ףסונ - 82"שדוקב ןילעמ"ד ןינעה וז הנשב הזב לעפנ יאדובש
ןינע (אלא ,הנשב טרפ קר אל) ויהי תואלפנה - "הב תואלפנ" (83אהת התייוהב - אהת לש
.םינינעה לכב ,"לכב תואלפנ"ו ,הנשה

לש יוליגב םיאטבתמ (ירמגל םישרפומו םילדבומה תואלפנ) "הב תואלפנ" לש יוליגהש ל"יו
.(ל"נכ ,םינינעה לכמ הלעמל ,אלפ 'יחבב איה הריחב רשא) לארשיב ה"בקה תריחב

- הרבעש הנשב תואלפנל ךשמהב - וז הנש תליחתב תואלפנה תא יולגב וניאר רבכש יפכו
תולעל םידוהי יפלא יפלאל תעייסמו תררחשמ ('יסור) איהה הנידמש ,הזל רשקב דחוימב
םהייחב תוישפחה אולמב תויחל םה םילוכי םב רשא ,(םיפסונ תומוקמלו) לארשי ץראל
.םיעייסמו הזב םיריכמ ע"הוא םגש ןפואב ,לארשי לש םתלעמ יוליג - םייטרפה

רודמ קזחתמ לארשי לש םתלעמב ע"הוא לשו םלועה לש הרכההו יוליגה - רשא ,םידקהבו
םיוג וכלהו" םייוקי רשאכ ,המילשהו תיתימאה הלואגל רתויו רתוי םיברקתמ ונאשכ ,רודל
.'וכו ,85"ךיתוקינמ םהיתורשו םינמוא םיכלמ ויהו" ,84"ךרואל

ךכב םיריכמ ע"הוא וליפאש םיאור - תולגה ןמזב םג - תורודה ךשמב ירה ,הזל הנכהכו
ךלמש ,86םיחבזב ארמגה :אמגודל] ל"זח ישרדמ כ"וכב הארנכ .רחבנה םעה םה םידוהיהש
.[דועו ,"ךינמוא םיכלמ ויהו ךב םייקא" ,"תראפתלו דובכל" שובל 'יהי ידוהיש עייס ע"הואמ

םע"ה - (םהיניב םירבדמ םה רשאכ םג) םנושלב םידוהיל םיארוק ע"הואש ,םג עודיכו
."רחבנה

,(תונידמ דועו) תירבה תוצרא תנידמב - דחוימבו ,87םינורחאה תורודב רתוי דוע ףסונ הזבו
תחונמו שפנה תחונמ ךותמ םתדובע תושעל םידוהיל הריתמה ,דסח לש הנידמ איה רשא
.'וכו לארשי ץראב םידוהיל תעייסמו ,הזב תעייסמ דועו ,ףוגה

(תואלפנ ונארא תנש) הרבעש הנשב טרפבו ,תונורחאה םינשב ךכמ רתוי ףסונ - אפוג הזבו
תיילעב איהה הנידממ עויסהו האיציה רתיהל עגונב - (הב תואלפנ תנש) וז הנש תלחתבו
.ל"נכ ,לארשי ץראל י"נב וניחא

,ע"הוא םע תורודה ךשמב לארשי ילודג לש תולועפה י"ע הללסנ הז לכב ךרדהש רמול שיו
עודיכ ,םלועה ינינעב ברעתהש ,ןקזה ר"ומדאמ ליחתמ] וניאישנ וניתובר לש - דחוימבו
התשענ התעש ,ל"יו .(תוינחורב) י"נב תבוטל ןוילופנ לע רדנסכלא לש ונוחצנב ותולדתשה
,םשמ תאצל ולכוי םידוהיש איהה הנידמה עויס י"ע ,תוימשגב םג איהה הנידמב י"נב תבוט
.[ל"נכ

לכ ולטבתיש דע ,רואו ךלוהו ףיסומד ןפואב רתוי דועו רתוי דוע הזב ףסותיש ,ןוצר יהיו
רשא] לארשי ץרא לע םתולעבבו לארשי לש םתלעמ תרכהבו י"נבל דסח תעפשהב תולבגהה
:ונתשרפ שירב י"שר ירבדל םאתהב ,88[לארשי ץראב קלח ול שי - הזה ןמזב םג - ידוהי לכל
םיטסל לארשיל םלועה תומוא ורמאי םאש ,םיוג תלחנ םהל תתל ומעל דיגה וישעמ חכ"
הארב אוה ,איה ה"בקה לש ץראה לכ םהל םירמוא םה ,םיוג העבש תוצרא םתשבכש םתא
זרכוהש יפכו] "ונל הנתנו םהמ הלטנ ונוצרבו םהל הנתנ ונוצרב ,ויניעב רשי רשאל הנתנו
בותככ ,םידוהיל תכייש ,ןורבח דחוימבו לארשי ץראש ,ע"הוא לש הפיסאב שממ ולא םימיב
.[שודק רפסכ ותוא םיבישחמ םה םג רשא ,"לעבייב"ב םנושלבו ,הרותב

- הנורחאל המסרפתהש הזרכהה תילכתב תללשומ המכ דע תוטשפב ןבומ ל"נה לכמ .ט
הרגתת לא ללגב לארשי ץראל רשקב ע"הוא לש ץחלל ענכהל םיכירצ לארשי ץראב םידוהיש
- דע ,םהידסחב םייולתו ע"הוא לש הטילשה תחת םיאצמנ (םידוהיה) םהו תויה ,תומואב
...!ת"ליה ל"ר ,ע"הואב 'יולת (התיה) לארשי ץראב םידוהיה םויקו הלצההש :ךכמ רתוי

תויה יחצנ אוה לארשי םע .ת"ליה ל"ר קפסב אוה ידוהיד םויקהש רמול ל"ר :(א) שארל לכל
,דועו ,"םתילכ אל י"נב םתאו יתינש אל 'ה ינא" 89ש"מכ) יחצנ וניה ה"בקהו 'ה םע םהו
.(דועו

,"תישארב" :איה הלוכ הרותה לכ תחיתפו תלחתהש ,תוטשפב עדוי ידוהי לכ :(ב) תינש
!"תישאר וארקנש לארשי ליבשבו תישאר תארקנש הרותה ליבשב" :ז"ע שרפמ י"שרו

!ל"ר י"נב לע ב"העב םה ע"הוא אלש ,שממ תוטשפב אופיא ןבומ

"השוריפ") פ"עבש הרות ןהו בתכבש הרות ןה - הרותה לכ לש החיתפו הלחתהה יהוזש תויהו
דיתע קיתו דימלתש המ לכ" ללוכ הזש (90בתכבש הרות םע דחי הנתינש כ"בשות לש
,תישארב"ש ,ןבומ ירה - תורודה לכ ךשמב י"נב לצא הפסותנו הדמלנש הרותה ,91"שדחל
הרותה לכב דוסי והז ,"תישאר וארקנש לארשי ליבשבו תישאר תארקנש הרותה ליבשב
.הלוכ

תילכתב אוה - הרותבש רדסה םג - הרותבש ןינע לכש הזמ ו"קו ש"כמבו ,תוטשפב ןבומכ]
וליפא ,רבד לכ לש הלחתהש .הרותה לכ לש הלחתהה ,"תישארב"ל עגונב כ"וכאע ,92קוידה
.[93הרותב כ"וכאע ,לודג יכה קוידב איה ,םדא ינב ןושלב

עומשל ואב רשא לארשימ תוירישע כ"וכ ינפל יבמופב זירכהל ידוהי דמענ - הז תורמלו
...!ע"הואב יולת לארשי לש םמויקש - "הרות"

ורמא םידוהי רשאכ ירשת שדוח לש םיבוט םימיהמ התע ונאובב רתוי הקזח רבדב האילפה
!"םימעה לכמ ונתרחב התא" םהיתוליפתב םימעפ המכ

....ידוהיל טרפבו .תאז ריהבהל ךרוצ שיש 'םלח' אל דחא ףאש - תוטשפב רבדה ךכ ידכ דעו

דע .טושפה רבד הז 'יה תורודה ךשמבו .רחבנה םעה םה י"נבש ךכב םיריכמ ע"הוא וליפא -
שיש בר דמענ 'יה אל ,(ב"ויכו םיליכשמה ןמזבכ) 'וכ םירתסהו תומלעה ויהש תורודב וליפאש
!הזכ רבד זירכמו הכימס ול

תוכייש לכ הל ןיא - ע"הואמ םילבקמש םידסחהו 'וכו תומואב הרגתת לא לש "הנעט"ה (ג)ו
ליבשב תישארב"ל ללכו ללכ ו"ח עגונ הז ןיא 'וכו תומואב הרגתת לאש ,טושפו ןבומ יכ ,הזל
.(ז"ס) ליעל רבודמכו - "ונתרחב התא"לו "לארשי

לע ךייש אל - צ"מותה םויק ןינעב אוה רבודמה רשאכש ,תוטשפב ןבומ ירה :(ד) רקיעו דועו
תובקעב תושפנ חוקיפ לע אוה רבודמה רשאכ - ד"ודנב כ"וכאעו .'וכו הרגתת לא יוויצה הז
םירכנ"ש ,(פ"מכ רבודמכ) טכש ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלושב ןידה קספכ ,םיחטשה תרזחה
םישמשממ אלא ואב אל ןיידע וליפאו . . תושפנ יקסע לע ואב םא . . לארשי תורייע לע ורצש
וליפא רפסל הכומסה ריעבו . . תבשה תא םהילע םיללחמו ןייז ילכב םהילע םיאצוי אובל
םשמו ריעה ודכלי אמש תבשה תא ןהילע ןיללחמ ןבתו שק יקסע לע אלא אובל ןיצור ןניא
."םהינפל שבכיל החונ ץראה אהת

ולידגי אלש כ"וכאעו] "ןיבי ימ תואיגש" 94רמא ךלמה דוד וליפא .וירבדב רוזחיש ןוצר יהיו .י
,רוזעי אל הז ךכ ןיבו ךכ ןיב ירהו ,תמאה ךפיה 'וכו םירואיבו םישוריפ תרימא י"ע ,תועטה
.[95"חמצת ץראמ תמא" ןכש ,ערגי קרו

קר ורבדי - אבהלו ןאכמו ,ולאכ םינינע לולשלו רבדל וכרטצי אל ללכב רשא - רקיעו דועו
,לארשימ דחא לכ לש םתלעמו םחבשב

ירועישב - דחוימבו ללוכ ,תווצמה םויקו הרותה דומילב םיפיסומ םהש י"ע - דחוימבו
הרות דומלל םיליחתמש ןמזב ךכ לע ריכזהל ליגרכ) אינת םילהת שמוח ת"ר ,ת"תח
,(הרות תחמשב התלחתמ

- לארשי לש םחבשו םתלעמב ,ע"הוא ללוכ םלועה לכ תרכהב ףסותיש :רקיעה אוהו דועו
יוליגה תומילש - דעו ,לארשי םעל תכייש לארשי ץראש - ןכו ,"לארשי ליבשב תישארב"
יזינק יניק תא םג ונל 'יהי תוצראה 'זל ףסונ רשאכ ,המילשהו תיתימאה הלואגב ,הזב
,96ינומדקו

דע ,ה"בקה תואלפנ יוליג - הב תואלפנ תנש אהת 'יה תישארב תבשב ,שממ דימו ףכיתו
תיתימאה הלואגב ,97"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" - תואלפנה רקיעל
,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו

- ןכמ רחאלו ,םינותחתל אחיינו םינוילעל אחיינ ,"חנ חנ תודלות הלא"ל דימו ףכית םיכלוהו
הלא ללוכ - י"נב לכש ,"ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל"ל
חמצהו יעצמאה ר"ומדא ,ןקזה ר"ומדא - ד"בח תודיסח תובא ללוכ] ל"וחב ע"על םיאצמנה
לכו ,(שטיוואבויל ,ןישזעינ ,שטידאה ;"ךיבא תיב"ו "ךתדלומ" ,"ךצרא"ב םיאצמנה) קדצ
םילשוריל ,שדוקה ץראל םיכלוה ,[תורודה לכבש םידוהיהו םיקידצה לכו וניאישנ וניתובר
.שממ דימו ףכיתו ,םישדקה שדקב ,ישילשה שדקמה תיבב ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע

__________
.203 'ע ש"ת-ו"צרת תוחישה רפס .59 'ע א"ישת מ"הס םג הארו .נ"שו .556 'ע כ"ח .449 'ע ב"ח ש"וקל (1

.דועו .זער 'ע ו"נרת .זפר 'ע ל"רת מ"הס .ונשת'א 'ע תוכוס ת"הוא .בי ,אי בקע םירוטה לעב (2

'ע ב"שת .חער 'ע ח"ערת .ול 'ע ד"נרת מ"הס .וסתת'א 'ע הכרב .םש תוכוס ת"הוא .טעש 'ע ו"סקת מ"הס האר (3
.דועו .49

ח"וא (ענווארבודמ נ"רהל) ז"הדא ע"ושל הפסוה .ב"ס םש ז"הדא ע"וש .(ש"מו ה"ד) ב"צתס ח"וא י"ב האר (4
.ח"ס א"לקס

ת"הוא .ותלחתב ה"ר רעש שאר תרטע .ב-א ,חנ ה"רל םישורד .ב-א ,זמ םיבצנ .ג ,אמ אובת ת"וקל האר (5
.מ"כבו .ךליאו זע'ב 'ע ה"רל םישורד

.א ,דס .א ,חנ ה"ר ת"וקל .אמוי ףוס ש"אר .ב ,גכ םירדנ - תאו ה"דות הארו .א ,מ לאקזחי (6

.דועו .פ"הע ת"הוא .א ,אמ רהב ת"וקל הארו .א ,ב תישארב (7

.גלק 'ע ב"ח טקולמ מ"הסב ןמסנה .א ,אצ .ד ,חפ .ג ,הפ צ"עמש ת"וקל האר (8

.נ"שו .1 הרעהבש כ"ח ש"וקל האר (9

.ב ,בל אציו - בותכה 'ל (10

.ד ,ד הכימ .ה ,ה א"מ - בותכה 'ל (11

.(ד"יס ק"הגא אינת) 'וכ רואה תוקלתסה לע הרומה ,(בי ,אי בקע) ביתכ ף"לא רסח "(הנשה) תישר"ש טרפבו (12
,ביתכהב תושבלתהו יוליגמ הלעמל איה אלפ תויתוא ף"לא 'יחב "תישר" תביתבש - אתוילעמל רסחה שרפל שיו
.ח"ס ןמקל הארו .'וכ יוליג רדג לכמ הלעמלו םמורמו לדבומש ,אלפה ןינע תומילש לע הרומ הזש

.ח ,ט"כפ ר"קיו (13

ןושח 'א אוה ח"רד 'בו ,("תישר" תויתוא) ירשתב םישלש םוי אוה ח"רד 'א :םימי 'ב םלועל אוה ןושח ח"רו (14
.(הנשב הליגרה הדובע תלחתה)

.29 'ע ב"שת תוחישה רפס .ןושח ב "םוי םויה" (15

.א ,א תישארב (16

.ב"ע שיר ,אסק ב"ח רהז (17

.פ"הע בוט חקל שרדמ .(ב זמר) פ"הע ש"ליב ז"דעו .ג תישארב (רעבאב) אמוחנת (18

.בכ ,ח ילשמ (19

.ג ,ב 'ימרי (20

עגונב ה םש הארו) תישאר וארקנש לארשי ולא תישארב והמ :םש אמוחנתבו - .פ"הע ן"במרו י"שרפ (21
.םש ט"קלב ה"כו .תישאר לארשי תוכזב תישארב אלא :םש ש"ליבו .(הרותל

.רבד לכל המדק לארשי לש ןתבשחמ 'וכ לארשיו 'וכ ע"הירבל ומדק םירבד השש :(ד ,א"פ) פ"הע ר"בבו
אלא תישאר ןיאו םיקלא ארב תישארב ביתכד לארשי תוכזב אלא וארבנ אל ץראו םימש :ד ,ו"לפ ר"קיובו
תישארב ביתכו ותאובת תישאר רמאנש לארשי תוכזב אלא םלועה ארבנ אל :דסר זמר 'ימרי ש"ליבו .לארשי
.םיקלא ארב

.מ"כבו .782 'ע ג"ח ש"וקל האר (22

.ב ,אס הדנ (23

.ב ,בי אב (24

.ו ,איק םילהת (25

"תישארב" םע החיתפה םעטש י"שר ראבמ הזבש ,,ח) ד"פ 'בה תישארב ה"ד ונתשרפ ח"ות האר לבא (26
תומילשש ,לארשי ליבשבו הרותה ליבשב איה םלועה תאירבש ינפמ אוה ,('וכ לארשיל ע"הוא ורמאי םאש)
.ה"ס ןמקל הארו .לארשי ץראב איה םתדובע

.םש ר"ב (27

.תירחש תלפתד "םלוע תבהא" תכרבב (28

.(ךליאו ב"עס ,טס) טמ קרפ (29

.ד"ס ז"משת האר פ"ש תחיש .219 'ע ג"כח ש"וקל םג האר (30

.ב"פר אינת .ב ,אל בויא (31

.ב ,גי האר 'פב ז"דעו .ו ,ז ןנחתאו (32

.ט"וי תלפת חסונ (33

.(ב"עס ,ט) ה"פ אינתה 'ל (34

.ד"עס ,גמ שגיו א"ות הארו .םש כ"מבו ט ,א"מפ ר"ב האר (35

.דועו .חכ ,די חלשב אתליכמ .ב"ע שיר ,עק ב"חז האר (36

.נ"שו .םש ש"וקל האר (37

.(ךליאו א"עס ,לק) כ"ס ק"הגא אינת האר (38

רדס םהרדובא -,ח ילשמ) "רחבנ ץורחמ תעדו םש לע") הרותב רחובה :הרטפהה תכרב חסונמ ריעהל (39
.ומע לארשיבו 'וכ (השוריפו תבש לש תירחש

.בי ,ל םיבצנ (40

.(ב"פס תערצ תאמוט 'לה ם"במרל מ"סכ הארו) א ,ופ מ"ב הארו .ב ,ו"טפ ר"ומש .א ,טפ תבש .ב ,טנ מ"ב האר (41

.,ח) ד"פ אינת (42

."ת"חמשב וחמשו ושיש" טויפ (43

י"פ םיכלמ 'לה ם"במר .א"ער ,טנ ןירדהנס) "התימ בייח" ,ותואיצמ ךפיה ז"ה הרותב קסועש ם"וכעש דע (44
.(םש ם"במר) "דבלב ןהלש תוצמ עבשב אלא קוסעי אל"ו ,(ט"ה

.ךליאו 122 ע"ס ה"שת מ"הס האר (45

.,בכ תוכרב) "האמוט ןילבקמ הרות ירבד ןיא" ל"זחאמכ (46

ינב תא וצ רמוא אוהשכ ,םדוק םהמ הזיא עדוי יניאו לארשיו הרות םלועל ומדק םירבד *ינש" ר"אבדת האר (47
."ומדק לארשי ינא רמוא לארשי ינב לא רבד לארשי
__________
ר"אבדתבו .ר"אבדתמ (דועו .121 'ע ה"שת מ"הס ז"דעו .61 'ע ת"ש'ה מ"הס) ח"אדב מ"כב אבומ ןכ (*
,א"פ ר"ב הארו .תרחא אסריג - (ד"יפ) ונינפלש

.ךליאו 816 'ע ב"ח א"שנת ש"הס האר (48

("רוא יהיו 'וג ץראו םימש תיירב תישארב") י"שרפב ינשה שוריפ יפל םגש (ג ,ז) 26 הרעהבש ח"ות האר (49
.תווצמו הרותד רוא - "רוא יהיו"ד ע"והזש ,"לארשי ליבשבו 'וכ הרותה ליבשב" והזש זמרנ

.ז"מ א"פ הריצי רפס (50

.נ"שו .46 'ע שיר ה"ח ש"וקל האר (51

.חת 'ע א"ח ב"רעת ךשמה (52

.חנ פ"ר (53

.ב ,חנ א"חז םג הארו .ה ,ל"פ ר"ב (54

.26 הרעהבש ח"ות האר (55

.ותלחתב אתליכמ (56

.ךליאו חי ,וט ךל ךל (57

."םלוע דע ךערזלו הננתא ךל" (וט ,גי) ז"נפל ש"מכ (58

.ךליאו 39 'ע א"ח ט"משת ש"הס הארו .ב ,אי ךל א"ות (59

.גכ ,ו"טפ ר"ומש .זי ,ה ילשמ (60

.נ"שו .גסש 'ע א"ח טקולמ מ"הס הארו - .ב ,חר א"חז הארו .א ,בל ג"חז האר (61

.ט"ויד ףסומ תלפת חסונ (62

ש"הס - ז"פרת זומת 'ג תחיש) "תויכלמ דובעשו תולגל ורסמנ וניתופוג קר"ש ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמאש המו (63
,ב"ויכו "אניד אתוכלמד אניד" םהבש םינינעהל עגונב הזב שוריפה - (מ"כבו .וצק 'ע ז"פרת מ"הס .169 'ע ז"פרת
.םינפב ןמקלדכ ,ע"הוא תועצמאב םהל רבוע לארשיל םידסחה תעפשהמ קלח תולגה ןמזבש הזל עגונבו

.דועו .ה ,די חלשב אתליכמ .ב ,גי הגיגח הארו .א ,בצ ךל ח"ות (64

.דועו .נ"שו .ב ,דל תוכרב האר (65

.נ"שו .(ךליאו הצר 'ע ז ךרכ) וכרעב תידומלת 'ידפולקיצנא הכוראב הארו .נ"שו .ב ,י ןיטיג (66

.א"ער ,איק תובותכ (67

.א ,גיק םיחספ האר (68

.ט ,ב םירבד (69

.טי ,םש (70

רמאנ ןומע ינבב לבא ,'וכ םתוא ויה םיארימ לבא המחלמ אלא באומ לע םהל רסא אל"ש המ ןבומ ז"פעו (71
יכ - (א ,חל ןיטיג) "ןוחיסב ורהיט באומו ןומע"ש המ םגו .,םש י"שרפ) "'וכ רכשב יורג םוש םב רגתת לאו
רשפאש דעו ,"םתוא ויה םיארימ" רתומה ןפואב לבא ,"המחלמ םב רגתת לא" 'ה יוויצ ינפמ אוה רוסיאה
.(ןוחיס י"ע) םשבוכל

.'וכ הזה םלועב םיעשרב תורגתהל רתומ י"בשר םושמ ןנחוי ר"א :,ז תוכרב) ל"זחאממ ריעהלו (72

.האבה הרעהבש תומוקמ .ט"יס הבינגו הליזג 'לה ז"הדא ע"וש .ח"ס ט"סשס מ"וח ע"וש האר (73

אבוה ,ג"לפס ר"קיו הארו .(אוה הרותש ,לארשי גהנמל עגונב אוה ןכש ,םשו) 83 'ע ג"שת תוחישה רפס האר (74
.(צ"מותה לכל עגונב) תוטמ פ"ר ייחבבו .(תוינונראו םיסמל עגונב) זט ,ג לאינד י"שרפב

.63 הרעהבש החיש (75

(א"ספ 'ה תורובג) ל"רהמ ירבד עודיכו .,י מ"ב .במ ,הכ רהב) "םידבעל םידבע אלו" ,"םה ידבע" ש"מכ (76
.ללכ הז לטבמ ז"חאלש תולגד הרקמה ןיאו ,ןירוח ינבד תימצע הלעמ י"נב ולביק םירצמ תלואגבש

.דועו .'וכ תוכלמ לש המולשב ללפתמ יוה :ב"מ ג"פ תובא הארו .ז ,טכ 'ימרי (77

.א"פס אינת הארו .ב ,י ב"ב הארו .דל ,די ילשמ (78

.דועו .י ףיעס א"שנת םיבצנ פ"ש תוחישמ סרטנוק האר (79

.ב ,אסר א"חז (80

.ו ,אכ םיטפשמ י"שרפו אתליכמ .א ,וט ןישודיק (81

.נ"שו .א ,חכ תוכרב (82

.מ"כבו .ב ,ד תורוכב .ב"ע שיר ,זי .א ,ט הליגמ .א ,גי תוכרב האר (83

.גכ ,ס 'יעשי (84

.גכ ,טמ םש (85

.א"ער ,טי (86

- ש"רהמ ר"ומדאל עגונב אמגודל האר) דובכ םהל וקלח ע"הואש וניאישנ וניתובר םע םירופיס המכ עודיכו (87
.(וכ 'ע ד"ח טקולמ מ"הס

.נ"שו .442 'ע ב"ח ט"משת תוחישה 'ס .309 'ע כ"ח ש"וקל האר (88

.ו ,ג יכאלמ (89

.התלחתב דיה רפסל ם"במרה תמדקה (90

.20-21 תורעה 252 'ע ט"יח ש"וקלב ןמסנה .ז"מפר ר"ומש .ד"ה ב"פ האפ ימלשורי .ב ,טי הליגמ האר (91

.הרעהב 629 'ע ד"כח ש"וקלב ןמסנה האר (92

אלא הרותה ליחתהל ךירצ 'יה אל"ד ,איה שודיח ("תישארבב חתפ") תישארבב הרותה תחיתפש טרפבו (93
.(תישארב פ"ר י"שרפ) "'וכ םכל הזה שדוחהמ

.בי ,טי םילהת (94

.בי ,הפ םש (95

.דועו .טי ,וט ךל ךל י"שרפ (96

.וט ,ז הכימ (97Back to "Dvar Malchus"