ה"ב

הרות רבד

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופבשיו תשרפ


ךיז טלגיפש - םלועה רוריב תומילש - ןופ ןינע רעד
.תפרצ תנידמ ןופ רוריב םעד ןיא דחוימב פא

עלא טיול זא ,טייצ רעטצעל רעד ןיא טרפב ןוא סנעטצעל לאמ ערערעמ טדערעג טאה'מ .א
,הלואג ןופ רוד רעטשרע רעד אלימבו ,תולג ןופ רוד רעטצעל רעד ,רוד רעזנוא זיא ,םינמיס
הלואג רעד וצ טיירג ןיוש טייטש'מ ןוא הדובעה ינינע עלא טקידנעראפ ןיוש טאה'מ םוראוו
.שממ דימו ףכית ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה

ןייז וצרעד לאז טלעוו עצנאג יד זא םעד ןיא יולת ךאד זיא הלואג יד :ערעדנא ןגערפ
רעד ןופ לייט ןייא ראנ טינ ,ןשטנעמ עכעלטע רעדא שטנעמ ןייא ראנ טינ ,טיירגעגוצ
יחדנ ץוביק ןיא יולת ןוא ןדנובראפ זיא הלואג יד םוראוו ,טלעוו עצנאג יד ראנ - טלעוו
רעצנאג רעד ןופ רעקלעפ יד ןופ רוריב םעד ןיא ךיוא ןוא ,ץראה תופנכ עבראמ לארשי
.טלעוו

רעמ רעטציא זיא טלעוו יד זא ,טלעוו רעד ןיא יוניש א - ןעמ טגערפ - ןעמ טעז ואוו
!?תורוד עקידרעירפ יד ןיא יוו הלואג רעד וצ טיירגעגוצ

תורוד עקידרעירפ יד ןיא :תורוד עקידרעירפ יד יבגל רוד רעזנוא ןופ וטפיוא רעד .ב . . .
זיב .רוד רעזנוא ןיא יוו טלעוו עצנאג יד רעביא טיירפשראפ יוזא ןעוועג טינ ןדיא ןענייז
םייקמ טראד ןענייז ןוא ,שממ טלעוו עצנאג יד רעביא ךיז ןעניפעג ןדיא ואוו - רוד רעזנוא
םוקמו םוקמ לכב תווצמו הרות לש תודסומ טיובעגפיוא ןבאה ייז זא זיב ,תוצמ ןוא הרות
.טלעוו רעצנאג רעד רעביא

ןופ וטפיוא םעד ןעמ טעז - עלייוו עצרוק א ראפ וליפא - םעד ןיא ןיירא ךיז טכארט'מ תעשב
ןופ דנאל רעדעי ךוכיזו רוריב םעד טאה'מ סאוו םעד ןיא ,תורוד עקידרעירפ יבגל רוד רעזנוא
.טלעוו רעצנאג רעד

עלא טקידנעראפ ןיוש ןעמ טאה םינמיס עלא טיול זא ,רעירפ טדערעג טאה'מ יוו טיול ןוא
.הלואג רעד אב ןיוש טלאה'מ סאווראפ קידנאטשראפ זיא ,םירוריב

וצ הז ונרודב ןדיא ןופ סחי רעד ןיא שודיחו יוניש םעד טיול ןייטשראפ סע ןעמ טעוו .ג . . .
:ן'יבר ןטלא םעד ןופ רוד םעד ןיא סחי םעד יבגל ,תפרצ תנידמ

ןשיווצ המחלמ יד ןעוועג זיא'ס ןעוו ,ן'יבר ןטלא םעד ןופ טייצ רעד ןיא זא ,עודי זיא'ס
רעטלא רעד טאה ,דנאלסור ןופ רדנסכלא ראצ םעד ןוא (תפרצ) ךיירקנארפ ןופ ןאילאפאנ
א ןבאה לאז תפרצ ןוא ןייז חצנמ לאז דנאלסור זא רעסעב זיא ןדיא תבוטל זא ןטלאהעג יבר
.הלפמ

תנידמ וצ סחי םעד ןיא הז ונרודב ןעמוקעגוצ זיא סאוו שודיח םעד ןעמ טעז ייברעד .ד . . .
. . .תפרצ

לע הגהנה רעד וצ דגנמ רעד םהה םינמזב ןעוועג זיא הנידמ יד סאוו םעד ףיוא קידנקוק טינ
יוזא יבר רעטלא רעד טאה םעד בילוצ סאוו ,'וכו תודיסחה ךרדב טרפבו םימש תארי יפ
. . .ןוחצנ ריא וצ ןעוועג דגנמ קראטש

םימש תאריב תווצמ ימייקמו הרות ידמול ןדיא זא ןראוועג הנתשנ רעטציא בצמ רעד זיא
אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןופ ותוחילשב - דחוימבו ,ןמז ךשמל טצעזאב טראד ךיז ןבאה
.רודיהב תווצמה םויקו הרותה דומיל ןיא ןעוועג קסוע טראד ךיז ןוא ,ונרוד

טקירד רעכלעוו אלפ רבד א ןעזעג ןעמ טאה - ןדיא א ראפ רעטכייל ךאנ ןכאמ ידכב .ה . . .
.תפרצ תנידמב ןאטעגפיוא טאה'מ סאוו ל"נה הכיפהו רוריב םעד רשב יניעל יולגב סיוא

השעמ ןייק טינ טנייה טעז'מ סאווראפ ךיז ןגאלק סאוו יד וצ רעפטנע ןא ךיוא זיא סאד ןוא]
טינ זיא הנעט יד יוו טזייוואב רעכלעוו ,סנ א ןופ ליפשייב ןייא אד זיא .םיסינ
:[ןטלאהעגסיוא

."הנידמה ןוגינ" רעד ,דחוימ ןוגינ ריא טאה הנידמ רעדעי זא םסרופמו עודי זיא'ס

.הנידמ רעד ןופ אמגוד א ראפ ךיז טימ טלעטש הנידמה ןוגינ רעד זא ,קידנאטשראפ זיא'ס
רעד זא ,עודיכ - תפרצ תנידמ ןופ ןוגינ םעד ןגעוו ךיז טדער סע ןעוו המכו המכ תחא לעו
.הכפהמ רעד תעב ןראוועג רבחתנ זיא ןוגינ

שיו ,הלעמל רש ריא טאה הנידמ עדעי זא עודי ךאד זיא - םינינעה תוימינפ יפ לע טרפבו
ןופ ןעבילקעגסיוא זיא רעכלעוו ,הנידמה ןוגינ םעד טימ ןדנובראפ ךיוא זיא סאד זא ,רמול
.הנידמ רעד

םעד ןעגניז ןביוהעגנא םידיסח ןבאה (ד"לשת ת"חמש לילד תופקהה תעב) םינש המכ ינפל
הלהתה . . םימלוע יחל הנומאהו תרדאה" רעטרעוו יד טימ - תפרצ תנידמ ןופ ןוגינ
."םימלוע יחל תראפתהו

טכאמעג טאה תפרצ תנידמ :רתויב אלפ רבד א טריסאפ טאה - הז ירחאל רצק ןמז ךשמ א
.הנידמה ןוגינ םעד ןיא יוניש א

טאה השודקל ןראוועג ךפהתנ זיא ןוגינ רעד סאוו ירחאל זא ,ריבסמ םידיסח עטלא ןענייז
הטמל ןעוועג םרוג טאה סאד ןוא ,תפרצ תנידמ ןופ הלעמל לזמו רש רעד טרעהרעד סאד
םוחתב טגנאלאב סאוו ןוגינ א ןראוועג זיא סאד זא שגר םעד דצמ ,ןוגינ םעד ןיא יוניש םעד
ןעמ טעז ייברעד ,ןשינעגנערבראפ עש'דיסח אב טגניז'מ עכלעוו ,ןוגינ רעשי'דיסח א ,השודקה
םעד ןופ רוד םעד יבגל הז ונרודב ןאטעגפיוא ךיז טאה סאוו הצקהל הצקהמ יוניש םעד יולגב
. . .ן'יבר ןטלא
(הגומ - ב"נשת בשיו תשרפ תבש תחישמ םיעטק)

*

ויתוארוה םויקו ותרות דומילב תורשקתהה קוזיח ידי לע
רשב יניעב "ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז" ףכית הכזנ
הלואגה לא ונכילוי יברהו


:י"ע רואל-אצוי
לש (ד) ג התיכ
"םחנמ ילהא - הרות ילהא" ךוניח דסומ
ייווקראפ ןרעטסיא 667
הכרבה תא 'ה הוצ ןאכ
קראי וינ ,ןילקורב
E-Mail: Editor of Dvar Torah
לצרעה 'יש דוד ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Dvar Torah"