.ךיתליהת איהו ,םיבוטלו םיערל ,ךיפא ךיראהל ,וניקלא 1ךכרד [3] (א
.םיקירו םילד ,וניתדימע האר ,ונל אלו ,השע וניקולא ךנעמל
[פ"כהויד תיברע תלפתב "הלפת עמוש" טויפ]

תונפל - ט"וי תדועסו תופקה ירחא) ת"חמש לילב הז ןוגינ דמיל א"טילש ר"ומדא ק"כ
.ז"טשת (רקוב

- א -

:2רמאו זא זירכה א"טילש ר"ומדא ק"כ

ןייק טאהעג טינ ןבאה ןוא "תארה התא"ב קוספ ןייק טגאזעג טינ ךאנ ןבאה סאוו עלא זא
.ןבאה ןלעוו עלא זא זיב ,תופקה ורדסיו "תארה התא" םעפ דוע ורמאי ,הפקה

ירחאו ,םיבוסמה םע דקרו ,א"טילש ר"ומדא ק"כ סנכנ הנורחאה םעפב תופקהה םויסבו
:זירכה תופקהה םויס

רועיש א םוי לכב סעפע ןייז ףיסומ ךיז ףיוא לבקמ ןענייז סאוו עלא זיא הנש לכב גוהנכ
.רבדה תא קזחל - "םייחל" ןגאז הקשמ ןבעג ייז ןעמ טעוו ,תודיסח ןיא ןוא הלגנ ןיא

:רמא הקשמה תניתנ עצמאב

,תוחילס ןופ טייצ יד רעטציא טפאכ ,ה"ר ןופ ןינע רעבלעז רעד ךאד זיא ת"חמשו צ"עמש
."ךיפא ךיראהל וניקלא ךכרד" ןוגינ םעד ןגאז ןעמ לאז

דע ןוגינה תא םימעפ המכ ומצעב א"טילש ר"ומדא ק"כ ןגינו ,ןוגינה תא ועדי אל םיפסאנה
:רמא כ"חאו ,םימעפ הברה ןוגינה תא םיפסאנה לכ ונגינ כ"חאו .ותוא ודמלתהש

(ב"שרוהמ) ן'יבר ןופ טראוו א ףיוא דסוימ סאד זיא ןוגינ םעד רעטציא טגניז ןעמ סאוו סאד
,"טינ טאש ת"חמש זא" :(ןעגניירבראפ א ןיא ת"חמש) טגאזעג לאמא טאה רע סאוו ע"נ
,"םיקירו םילד ונתדימע" ןוא ,"ךיפא ךיראהל וניקלא ךכרד" טגאז ןעמ זא זיא אלימב
זא ,טלאה ןעמ ואוו ןסיוו לאז ןעמ ,םעד ןופ תלעות יד ראנ ןעמענסיורא ןעמ טעוו
ייס קיזחמ זיא "ןקיר ילכ"ד ,"ןקיר ילכ" א ןעמ זיא אלימב ,"םיקירו םילד ונתדימע"
.םדו רשב תדמב ייס ה"בקה תדמב

ךיז ןעורפא עלייוו א ףיוא ןייג ןעמ לאז ךאנרעד ,"ךכרד" ןוגינ ן'טימ דוקיר א ןייג ןעמ לאז
.הלוכ הנשה לכ לע החמש יד ןייז ךישממ לאז ןעמ ןוא ,תופקה עכיליירפ א ןייז לאז סע ןוא

* * *

- ב -

,"וניקלא ךכרד" ןוגינה תא ונגינ ,ז"טשת ת"חמש םוי - ז"חאלש םויד תודעוותהה תליחתב
:3רמא כ"חאו

וליפא זא (ןעגניירבראפ עקיד'ת"חמש א ןיא) טגאזעג לאמא טאה ע"נ (ב"שרוהמ) יבר רעד
זיא ת"חמש רעבא ,ייז ןגאז וצ ןופ ןטיה ךיז ןעמ ףראד ראי ןטימניא סאוו רעטרעוו עניוזא
.טינ טאש ת"חמש םוראוו ,ךיז ןטיה וצ סאוו אטינ

א ייב םוראוו ,תלעות א ןאראפ זיא םעד ןיא זא ןגאז ןעמ זומ ,טינ טאש סע זא דלאביוו
טינ ןוא תלעות ןייק ןייז טינ לאז סאד ןוא ןאט סאד לאז רע סאוו ןינע ןייק אטינ זיא ןדיא
דלאביוו ןוא ,תלעות א זיא סע רעדא קזיה א זיא סע רעדא ,עדייב יד ןופ סנייא ;קזיה ןייק
.תלעות א זיא'ס זא 'יאר א זיא ,טינ טאש סע זא

רעבא הוצמ ןייק טינ ןענייז ייז סאוו ,תושרה ירבד ןופ םינינע ןאראפ זיא'ס זא םגה םוראוו
,םיגוס יירד ןיא טלעטשעגנייא טרעוו םלועה תוללכ רעד זא עודיכ ,הריבע ןייק טינ ךיוא
;תושר ןוא ,תוריבע ,תוצמ

,ןדיא א טימ ןאטוצ טאה סע רעדייא המצעל זיא ךאז יד יוו םירומא םירבד המב זיא
הוצמ ןייק טינ ,תושרה רבד א זיא סע זא ךאז יד ףיוא ןגאז וצ ךייש זיא טלאמעד סאוו
טוט דיא א תעשב .ה.ד ,ןדיא א טימ ןאטוצ טאה סע תעשב רעבא ,הריבע ןייק טינ ןוא
ןעמ רעדא ,עדייב יד ןופ סנייא סע טרעוו ,והעד ךכרד לכב ןופ יוויצ רעד דצמ זיא ,סע
ןפיוא ןעוועג רבוע טאה רע סאוו ,הריבע א טרעוו סע רעדא ,השודק ןיא הלעמ סאד זיא
.והעד ךיכרד לכב ןופ יוויצ

יז סאוו עגונ תפילק ןופ תויח רעייז זיא תושרה ירבד זא ,אינת ןיא ראובמ זיא'ס יוו טרפבו
טצונ ןעמ תעשב זא ,יוזא יאדוא ךאד זיא ,השודק זיב ירמגל ט"הקג ןשיווצ עצוממ א זיא
זיא םימש םשל טינ סע טצונ ןעמ תעשבו ,השודק ןיא הלעמ סאד ןעמ זיא םימש םשל סע
.ירמגל ט"הקג ןיא דירומ סאד ןעמ

לאז שטנעמ א זא ןייז טינ ךאד ןעק סע ,הביס א סעפע ךאד טאה הלועפ רעדעי םוראוו
הלועפ רעד ןופ הביס יד ביוא זיא ,סאד ךאד רע טוט סעפע בילוצ ,הנווכב אלש ןאט סעפע
א וצ הנכה א ןוא רשכה א טרעוו ןיילא סאד יצ ,השודק סע טרעוו 'יוה תא דובעל ידכב זיא
.תושרה ירבד ןייק טינ פ"כע רעבא ,הוצמ

תימהבה ושפנו ופוג תואת תואלמל ראנ םימש םשל טינ זיא םיא ייב הביס יד ביוא ןוא
טינ זיא הביס יד ןוא ,הביס א טאה הלועפ יד זא דלאביוו זיא ,ומויק ךרוצל וליפא רעדא
.ט"הקג ןיא העש יפל דירומ סע רע זיא אלימב ,השודק

,השודק רעדא הפילק רעדא ,תושר ןייק אטינ זיא'ס זא ,ראי ץנאג א ךיוא זיא ץלא סאד
א ראנ זיא סע ביוא זא יוזא יאדוא זיא ,יולגב זיא תוקלא סאוו םידעומו תותבשב טרפבו
.תלעות א טגניירב סע סאוו ןינע א סיוועג סאד זיא ,טינ טאש סע סאוו ןינע

זא דלאביוו םוראוו ,רתויב הבורמ תלעות א ראנ תלעות ןייק םתס טינ זיא סאד זא עמשמו
ת"חמש זיא ןגעווטסעדנופ ןוא סיוא םיא ןעמ טדיימ ראי ץנאג א סאוו טראוו אזא טצונ ןעמ
.4. . . .רתויב הבורמ תלעות א זיא סאד זא יאדוא זיא ,םיא ןעמ טגאז

םעד ךאד טגניז ןעמ ןוא החמש ןופ ןמז א ,הרות תחמש ךאד זיא סע :זיא וננינעל עגונב
סע סאוו הבושת יד ןייז םילשמ ייז ןלאז תוגירדמ עכיוה ייב ןטלאה סאוו יד זיא ,ךכרד
זיא ןיילא תולשלתשה ךיוא זא ךאד זיא השעמ יד רעבא ,םהיתוילע דצמ ךיז טרעדאפ
סעפע ךיז טאה ןגעווטסעדנופ תובושת עלא ךאנ זא ןייז ךיוא ךאד ןעק סע ןוא ,גנאל
.המיאתמה הבושת ןייק ןאטעג טינ ריא ףיוא טאה ןעמ סאוו על'הריבעא ט'בנג'עגניירא

,אדח אעגרבו אדח אתעשב ןייז ןעק הבושת ןוא ,ךכרד םעד לאמא ךאנ ןעגניז ןעמ לאז זיא
ךלמ ןבה לשמכ הלודג החמש א ןייז םרוג טעוו סע ןוא ,ול רפכתי זיא הבושת השעי זא ןוא
החמשה תיתימא יד זיא סאד סאוו ,קירוצ טרעקעגמוא ךיז טאה רע ןוא 'יבשב 'יהש
.ךלמהל קירוצ םוא ךיז טרעק ךלמה ןב רעד סאוו םעד ןופ ת"חמשד

__________
:ןוגינה ד"ע (זי 'ע) ב"ח םינוגינה רפסב ספדנה הזב קתעומ (1

.רופיכ םוי לש תיברע תלפתב םירמואש "הלפת עמוש" תוחילסה םויסמ זורח

ובש טויפה תוביתל םיאתמ .בלה ימינ לכ עזעזמה הנומט תורירמו בצועב הזוחא 'יולג הודח ,שגר אלמ ןוגינ
וניקלא ךנעמל" תוביתה םע הרשומה 'ינשה אבבל םיעיגמשכו ,םימעפ הברה םילפוכ הנושארה אבבה .רשומ
.הנושארה אבבה םילפוכו םירזוחו תחא םעפ התוא םירמזמו לוקה םיהיבגמ "'וכו השע

.46 'ע "ז"טשת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (2

.49 ;47 'ע "ז"טשת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (3

."אטח אלש ימ ירשא םירמוא ולאו ולא" ןוגינהד רואיבב (ב"חב) ןמקל הקתענ - החישה ךשמה (4


Back to "Likkut Niggunim" Vol. 1