.1ול לוחמיו בושי אטחש ימו ,אטח אלש ימ ירשא םירמוא ולאו ולא (ד
[א ,גנ הכוס]

- א -

:2א"טילש ר"ומדא ק"כ רמא - ז"טשת ת"חמש םויד תודעוותהב

א ןעוועג זיא עכלעוו) הבאושה תיב תחמש ןופ רדס םעד ןעייטשראפ ךיוא ןעמ טעוו 3טימרעד
הבאושה תיב תחמש האר אלש ימ" ל"זראמכ ,(פ"כע הלוגס ידיחי ראפ) רתויב הלודג החמש
:("וימימ החמש האר אל

ןעגניז ןגעלפ סע סאוו ,4"ארקיעמד םידיסח" ןעגניז ןגעלפ סע סאוו רדס רעד טגאז ארמג יד
םידיסח" יד טימ "הבושת ילעב" יד) ולאו ולא" טייטש ףוס םוצ ןוא ,"הבושת ילעב"
תוחפה לכל רע לאז - "בושי - אטח" ביוא ןוא ,"אטח אלש ימ ירשא םירמוא ("ארקיעמד
."ול לוחמיו" ,ןאט הבושת רעטציא

:םינינע המכ קידנאטשראפ טינ אד זיא ,הרואכלו

ימו" :זא הזרכה א סיוא ןעמ טפור רתויב הלודג החמש ןופ ןמז א ןיא זא סע טמוק יוו (א
?"בושי אטחש

ןעמ ןייז זירכמ וצ טייצ רעדנא ןייק ןענופעג טינ ןעמ טאה ,ןמז ןייז ךאד טאה ךאז רעדעי
!?רתויב הלודג החמש ןופ ןמז א - הבאושה תיב תחמש ןופ טייצ יד ראנ ,ןאט הבושת לאז

רעד זיא כ"וי סאוו ,כ"ויו ה"ר ךאנ דלאב טייג - הבאושה תיב תחמש ןופ טייצ יד (ב
,תוריבע עלא ףיוא ןדיא עלא רפכמ רעטשרעביוא

יד ןיא ןעמונראפ זיא ןעמ םוראוו] טקידניזעג טינ רעטייוו ןעמ טאה תוכוס זיב כ"וי ןופ ןוא
ןובשחל ןושאר" - "ןושארה םויב םכל םתחקלו" פ"ע ל"זראמכ ,תוכוסל תונכהו םינימ 'ד
.["תונוע

תעש אזא אד ךאנ זיא ןעוו םוראוו ,טקידניזעג טינ יאדוא ןעמ טאה ןיילא תוכוס זא אטישפו
- תוכוס םוראוו !תוכוס ןופ ןמז רעד יוו יוזא "והעד ךיכרד לכב" םעד ןייז םייקמ וצ רשוכה
םעד ןיא טאה רע ביוא וליפא זיא) ויכרצ ראשו טפאלש רע טסע רע ,טוט רע ראנ סאוו זיא
,הוצמ א םייקמ רע זיא הכוס א ןיא סע טוט רע סאוו ןיילא סאד זיא ,(תונווכ ענייק טינ
הוצמ" םשב ןפורעגנא טרעוו סאד זא פ"עא) הלודג הוצמ א זיא (הכוס תוצמ) סאד סאוו
,("הלק

ןעמ זיא ןא כ"וי ןופ ןוא ,תוריבע עלא ןראוועג רפכתנ ןענייז כ"וי סאוו םעד ךאנ טנייה
ןעמ זיא הבאושה תיב תחמש תעשב זא סע טמוק יוו זיא ,תוצמ טימ ןעמונראפ רדסכ ןעוועג
?"בושי אטחש ימ" זא זירכמ

וצ ךייש זיא הבושת ןגעוו הזרכה יד זא עמשמ זיא ,"םירמוא ולאו ולא" ,ארמגה ןושל ןופ (ג
טגאז סאוו :קידנאטשראפ טינ ךאד זיא ."ארקיעמד םידיסח" יד טימ "הבושת ילעב" יד
,"הבושת ילעב" ןא ייז טפור ןיילא הרות זא דלאביוו ,ןאט הבושת ןלאז ייז זא ןא ייז ןעמ
?ןאט הבושת רעטייוו ייז ןפראד סאוו טנייה

?("ארקיעמד םידיסח") םירומג םיקידצ ייב הבושתה ןינע רעד זיא סאוו :השקוי רתויבו

סאוו ,"דימת ידגנ יתאטחו" ןינעב (ט"כפ) אינתב ראובמה יפ לע ןעייטשראפ סע ןעמ טעוו .ג
סאוו זיא ,"ערה רצי ול ןיאש" - "יברקב ללח יבלו" זא םגה ,ךלמה דוד טגאזעג טאה סאד
?אטח א וצ רע טאה תוכייש א ראפ

ןרעכעה א ןיא הלוע זיא רע סאוו - "תוילע" ןופ ןינע םעד דצמ זא :אינת ןיא ראובמ זיא
.תמדוקה הבושת יד קיפסמ טינ זיא ,םלוע ןרעכעה םעד יבגל זיא ,םלוע

ףיוא סאוו ,תוכלמה תריפס וצ הבכרמ א ןעוועג זיא דוד זא דלאביוו .ן'דוד אב ךיוא יוזא ןוא
רע טאה תוילע עקידנעטש יד דצמ זיא ,"ךיכש אלו רידת יראק האתת ארוהנ" טייטש תוכלמ
."דימת ידגנ יתאטחו" טגאזעג

ןעמ טפאכ ,הבאושה תיב תחמש ןופ טרפבו ,תוכוס ןופ יוליג רעד טמוק סע תעשב זיא ז"דעו
זיא'ס סאוו) תוכוסל כ"וי ןיבש םימי 'ד יד ןופ וליפא ןוא ,כ"ויד תמדוקה הבושת יד זא ךיז
ךיז טרעדאפ סע סאוו הבושת יד יבגל קיפסמ טינ זיא ,(כ"ויד הבושת יד ןופ רעכעה ךאד
.טרפב הבאושה תיב תחמשבו ללכב תוכוסב

ר"ומדא ק"כ שריפו ,"ןוששב םימ םתבאשו" טייטש הבאושה תיב תחמש ףיוא םוראוו
ןופ רעכעה ןענייז עכלעוו ,"הקנו" לזמ ןוא ,"רצונ" לזמ יוליגב ריאמ זיא טלומעי זא 5צ"צה
ךרוד ןטראד ןופ ןעמענ ןעמ ףראד הניבו המכחה תריפס וליפא זא זיב ,תולשלתשה
יד קיפסמ טינ זיא ,תולשלתשהמ הלעמל ןופ יוליג םעד דצמ זיא ,"ןצנוק" ענעדישראפ
.ןאט הבושת טשרע ראג ףראד ןעמ ןוא ,תמדוקה הבושת

םירומג םיקידצ יד וצ ךיוא ךייש זיא הבושתה ןינע רעד יוו ןעייטשראפ ךיוא ןעמ טעוו ז"פעו
וליפא (ב"יפ) אינתב ש"מכ) "וימימ הריבע רבע אל" זא םגה םוראוו ,("ארקיעמד םידיסח")
ךאד זיא ףוס לכ ףוס ,ןגעווטסעדנופ רעבא ,רומג קידצ תגירדמב זיא רע ןוא ,(ינוניבל עגונב
דבוע זיא רע זא שיגרמ זיא רע סאוו ןיילא סאד םוראוו ,"אכלמ םדק גוחמב יוחמד ןאמ"
תיב תחמשבש תולשלתשהמ הלעמלש הגירדמ יד יבגל "בשחי אטחל" סאד זיא ,'יוה תא
םידיסח") םירומג םיקידצ וליפא זיא ראפרעד .ימצע לוטיבב ןעייטש ףראד רע ראנ ,הבאושה
."בושי אטחש ימו" ךיוא ןעגאז ("ארקיעמד

הלודג החמש א ןופ ןמז א ןיא אקוד זא סע טמוק יוו ןעייטשראפ ךיוא ןעמ טעוו הז יפ לעו
טפאכ טלומעי אקוד זא תאז דבל םוראוו ,"בושי אטחש ימו" ןגעוו זירכמ ןעמ זיא רתויב
,ןאט הבושת וצ רעגנירג ךיוא טלומעי זיא ,ל"נכ ןאט הבושת טשרע ףראד ןעמ זא ךיז ןעמ
.הבושתל עויס א סאד זיא יוליגה םצוע םעד דצמ םוראוו

ר"ומדא ח"ומ ק"כ ייב טגערפעג באה ךיא זא ,טלייצרעד לאמא ןיוש באה ךיא יוו ךרד לעו
?ןונחת ןעמ טגאז טייצראיה םויב זא זיא ד"בח ידיסח גהנמ סאווראפ םעד ףיוא םעט םעד
."ןטעבסיוא וצ טייצ ערעסעב א אד ךאנ זיא ןעוו" :טרעפטנעעג יבר רעד רימ טאה

אלש ימ ירשא" זא "םירמוא ולאו ולא" זיא הבאושה תיב תחמש תעשב זיא ראפרעד ןוא
םוראוו ,ןאט הבושת רעטציא תוחפה לכל לאז רע זא ,"בושי - אטח" סאוו רעד רעבא ,"אטח
,"הבושת ילעב" יד ייס) ןעמאזוצ עלא ךיז ןפאכ ,הבאושה תיב תחמש טמוק סע זא תעשב
ימו" םעד ייב טשרע ייז ןטלאה םייוליע ערעייז עלא ךאנ זא ,("םירומג םיקידצ" יד ייס
רעד ןרעוו טשיוועגפא ןצנאגניא טעוו סע זא - "ול לוחמיו" זיא הבושת ךרוד ןוא ,"אטחש
.ת"הגאב ש"מכ ,אטח

ילעבש םוקמב ל"זרמכ ,םירומג םיקידצ ףיוא הלעמ א ןאראפ ךאנ זיא'ס זא - רעמכאנ ןוא
ןעוט םיקידצ ךיוא סאוו םעד ךרוד ןוא .דומעל םילוכי םירומג םיקידצ ןיא םידמוע הבושת
חישמ"ד ,ן'חישמ ןופ יוליג רעד ןייז טעוו סאד סאוו .הלעמ ערעכעה א ךאנ סאד זיא ,הבושת
תוכייש א טאה הבאושה תיב תחמש ןופ יוליג רעד סאוו ."אתבויתב אייקידצ אבתאל אתא
טאה ןעמ" :הבאושה תיב תחמש ןינעב צ"צה ר"ומדא ק"כ םגתפכ ,ן'חישמ ןופ יוליג םוצ
."ן'חישמ זיב טפעשעג ןוא טפעשעג

- ב -

ק"כ רמא - א"כשת תוכוס דעומה לוחד 'א םוי יאצומ ,הבאושה תיב תחמשד תודעוותהב
:6א"טילש ר"ומדא

ןטשרעביוא םעד טביולעג טאה'מ סאוו תוחבשתו תוריש יד ןיא זא ,טלייצרעד 7ארמג יד .א
יד - ןעד סאוו ראנ ,הבושת ןופ ןינע םעד טנאמרעד ץלא ןעמ טאה - הבאושה תיב תחמש ייב
.םינפוא עלא ןיא הבושת

השייב אלש וניתודלי ירשא םירמוא ןהמ שי ר"ת .'וכ השעמ ישנאו םידיסח" :ארמגה ל"זו
לכ) םידיסח ולא ,(י"שר .וניתונקז תא שייבל וניתודליב הריבע ונרבע אלש) וניתונקז תא
תא הרפכש וניתונקז ירשא םירמוא ןהמ שיו ,השעמ ישנאו (י"שר .ורקיעמ דיסח יוה דיסח
לוחמיו בושי אטחש ימו אטח אלש ימ ירשא םירמוא ולאו ולא ,הבושת ילעב ולא ,וניתודלי
."ול

םימי המכ ןיוש זיא הבאושה תיב תחמש זא דלאביוו :קידנאטשראפ טינ זיא הרואכל .ב
,פ"כהוי ירחאל

ןושאר" זיא ירשת ו"ט זא ל"זחאמ ףיוא רעוועשטידראב קחצי יול 'ר ןופ שטייט רעד עודיכו
טאה פ"כהוי סאוו ראפרעד ,תונווע ענייק אטינ ראג זיא טלומעד זיב זא ,"תונווע ןובשחל
ןעמ זיא תוכוס ןוא םירופכה םוי ןיב ןוא ,הרבעש הנש לש תונוועה לכ ןעמונעגפארא
ןובשחל ןושאר םוי" רעד ןא ךיז טביוה ןעוו זיא ,םינימ 'ד יד ןוא הכוס רעד טימ ןעמונראפ
,ירשתב רשע השמחב טשרע סאד זיא - "תונווע

רע זא טינ :"וניתונקז תא השייב אלש וניתודלי ירשא" ןא ןעמ טביוה סאווראפ זיא
רעד ראנ ;יבויח ןונגסב - "הנקז" עטוג א ןוא "תודלי" עטוג א טאהעג טאה רע זא טנאמרעד
,תוריבע ענייק טאהעג טינ טאה רע זא ,הלילש לש ןונגסב ץלא זיא תוחבשתהו רישה חסונ
ןוא הריבע ןא טאהעג טאה רע זא רעדא ;"'וכ וניתודלי ירשא" ןופ ןושל רעד זיא סאד סאוו
ימ ירשא" זא רעדא ;"וניתודלי תא הרפכש וניתונקז ירשא" זיא סאד סאוו ,הבושת ןאטעג
."ול לוחמיו בושי אטחש ימו" ,תוריבע ענייק טינ טאה רע זא ,"אטח אלש

סאד ךאד טאה - הז ןונגסב תוחבשתו תוריש יד ןייז לאז סע זא וליפא ,הרואכל סאוו
סאוו "וניתודלי ירשא" זא ,"בוט השע" ןופ חסונ א ןיא ,יבויח חסונ א ןיא ןעייטש טפראדעג
זא הבושת ילעב יד ןיא ז"דעו ,"הנקז" יד יוו יוזא טקנופ ,םיבוט םישעמ טימ לופ ןעוועג זיא
יד טשיוועגפארא טאה סאוו םיבוט םישעמ ליפיוזא טאהעג טאה יז סאוו "וניתונקז ירשא"
סאוו רעד ןוא ,"םיבוט םישעמ ודיב שיש ימ ירשא" זא ןעייטש ךאנרעד לאז ז"דעו ,"תודלי"
."ול לוחמיו בושי" זיא טינ טאה

אפוג סאד - םיבוט םישעמ ןופ רדעה רעד זא עודיה פ"ע - רעקראטש ךאנ טרעוו הלאש יד .ג
זיא - "םתרסו" ראנ ביוא זא ,ט"שעב םעד ןופ טשטייט רעד עודיכו .הריבע ןא ןיוש ךאד זיא
."םירחא םיקלא םתדבעו" ןיוש אפוג סאד

:הזב רואיבהו

טלעוו ןיא זיא ,טלעוו וצ וצ-טייג דיא א רעדייא זא פ"עא זא ,הכוראב לאמא טדערעג ןיוש
רעד ןוא ,םיא וצ תיבויח תוכייש א טאה סאוו ,הוצמהו השודקה גוס רעד :םיגוס יירד אד
,טינ תוכייש ןייק םיא וצ טאה סאד סאוו ,אמטו רוסא זיא רע סאוו גוס רעד ,ז"ועלה גוס
,הדובע ןייז טימ הריחב ןייז קעווא טייג ףיורעד ןיא סאוו ,תושרה גוס רעד - עצמאב ןוא

;טלעוו וצ וצ-טייג דיא א רעדייא ראנ רעבא סאד זיא

םוראוו .ישילש גוס סיוא סאד טרעוו זיא - טלעוו ןיא ןינע ןא וצ וצ-טייג רע רעבא תעשב
ןופ ןפוא םעד ןיא רעדא ,הוצמ א דצמ ,ןאט סאד ףראד רע רעדא :עדייב יד ןופ סנייא זיא'ס
יצ) תורתומ זיא סאד סאוו ראפרעד ,ןאט טינ סאד ראט רע - רעדא ,"והעד ךיכרד לכב"
תוכייש ןייק םיא וצ טאה סאד - ןפוא לכב רעבא ,ירמגל תואמטה תופילק 'ג יצ ,הגונ תפילק
.(טינ

ליסכ בל" רעדא "ונימיל םכח בל" רעדא סאד זיא ,ןדיא א וצ טמוק סע ןעוו זא ,טסייה סאד
ןא טביוה דיא א רעדייא ראנ םלועב אד זיא סאד ;גוס רעטירד ןייק אטינ זיא'ס - "ולאמשל
.ןייז ףראד טלעוו סאוו סאד טא טלעוו רעד ןופ ןכאמ ןוא טלעוו ןיא ןטעברא

,ילילשה ןונגס םעד רעדא ,םינונגס ינש יד ןופ זא ,קידנאטשראפ רעמ ךאנ זיא הז יפל סאוו
ןא ןיא ןונגס רעד רעסעב ןעוועג טלאוו - יבויחה ןונגס רעד רעדא ,פארא טגנערב ארמג יד יוו
טינ טאה רע ,םיבוט םישעמ טאה סאוו רעד טא "ירשא" זא ,בוט ןפוא םעד ןיא ,יבויח ןפוא
םתדבעו" ןופ ןינע רעד אטינ םיא ייב אליממ ךרדב זיא אלימב ,"םתרסו" ןופ ןינע םעד
."םירחא םיקלא

זיא'ס ןעוו - אפוג ונתחמש ןמז ןיא ןוא ,ונתחמש ןמז ןיא אקוד סאד טגאז ןעמ זא דוחיבו
!?הבאושה תיב תחמש ןופ הלודג החמש יד ,תפסונ החמש יד אד ךאנ

:ןבומ סאד זיא 8ליעל רומאה פ"עו .ד

'יוה ינפל" ןיא טכיירגרעד הבושת אקוד זא ,הבושת ןופ הלעמ יד 8טדערעג ךאד טאה'מ
םיא ייב ביוא זיא ראפרעד סאוו ,תווצמו הרות םתס יוו רעכעה ךאנ זיא סאד סאוו ,"ורהטת
ןעמ טגאז ,הבושת טוט רע זא ךאנרעד זיא ,תווצמה םויק ןיא רעדא הרותה דומיל ןיא טלעפ
זא טנענאוו זיב ,אטחה םדוק יוו רערעמ ךאנ ןוא ,"אטחה םדוק 'יהש יפכ הצורמ השענ" זא
הרות ףיוא ןעוועג רבוע טאה רע תעשב וליפא זא ,סיוא ךאד טמוק ."תויכזכ ול ושענ תונודז"
לכו תונורסחה לכ אלממ זיא סאד זא חכ םעד טא ךיז ןיא הבושת טאה ,תווצמה ראשו
.תונוערגה

?הבושת ןופ העונת יד סיוא ךיז טקירד סאוו ןיא

רע סאוו ןינע םעד ןופ ןפיולקעווא םעד ןיא ראנ ,בוטה לא הצורמ םעד ןיא יוזא טינ סאד זיא
.יוצר יתלב זיא

הציר יד ןייז טינ םיא ייב לאז סע קראטש יוו זא ,םדא ינב עבטב ךיוא סאד טעז'מ יוו ןוא
רעד - םיא ייב רעקראטש ךאנ זיא ,קאמשעג א טאה רע עכלעוו ןיא ךאז א ךאנ (ןפיול רעד)
.הנכס א םיא ראפ זיא סאד זא טליפ רע סאוו ןינע ןא ןופ ןפיולטנא

ןופ תורירמ יד טליפרעד רע תעשב זא ,םדאה לש תינחור הדובע ןיא ךיוא זיא יוזא סאוו
ןיא טרא ןרעפיט א םיא ייב טקעוורע סאד טא זיא - 9"ךיקלא 'יוה תא ךבזע רמו ער" םעד
.תווצמו הרות ןיא אד זיא סאוו בוט םעד ןיא ןנובתמ ךיז זיא רע ןעוו סאד טא יוו ,שפנ

ףיוא ,"ןניקסע יעישרב ואל" - זיא "ךיקלא 'יוה תא ךבזע רמו ער" רעד זא ,ףיסוהל שיו .ה
זיא ןפיולטנא רעד טא ראנ ,הוצמהו הרותה ךפיה זיא סאד סאוו ןינע ןא ןופ אקוד ןפיולטנא
- ףוג ןטימ ןדנובראפ זיא יז ןעוו ךיז טניפעג המשנ יד עכלעוו ןיא "אתקימע אריב" םעד ןופ
.הקזחו הלודג רתויה הצורמ יד ןקעוורע וצ ףיוא גונעג זיא ןיילא סאד טא זיא

,רומג קידצ א ייב וליפא אד ךאד זיא תוננובתה יד סאוו ,ןנובתמ ךיז זיא רע זא ךאנ טרפבו
האריב 'יוה דבוע" רומג קידצ א ןייז טעוו רע וליפא זא ,(ז"לפ) אינת ןיא טגאז יבר רעד יוו
זיא המשנ יד עכלעוו ןיא אגרד רעד וצ ןכיירגרעד טינ רע ןעק ,"םיגונעתב הבר הבהאו
זיא רע זא דלאביוו ןוא ,"שי" א טראפ ךאד זיא רע םוראוו ,הטמל התדירי םדוק ןענאטשעג
.רעטשרעביוא רעד טינ סאד ךאד זיא - "שי"

זיב ,רעכעה ךאנ ןוא ,"דובכה אסכ תחתמ תובוצח" תומשנ יד ךאד ןענייז הלעמל ןוא
."שממ לעממ הקולא קלח" א זיא המשנ יד טנענאוו

זיא רע יוו יוזא טינ רעדא ,תוקלא-טינ ןופ העונת רעד ןיא ןנובתמ ךיז זיא רע תעשב סאוו
ןיא רעמ סיורא טרעדאפ סאד זיא - הטמל ותדירי םדוק תוקלאל לוטיבו בוריקב ןענאטשעג
.בוטה רבד םעד וצ הקושת רעד ךאנרעד שפנ ןיא ךיז טרעדאפ סע יוו ,שפנה תוימינפ

ול ושענ תונודז" זיא הבושת ילעב ייב סאווראפ זא ,(ז"פ) אינת ןיא רע טגאז ראפרעד סאוו
זיא רע סאוו ףיורעד ךרוד (הבושתל) וצרעד ןעמוקעג זיא רע זא דלאביוו םוראוו ,"תויכזכ
ךייש טינ זיא סאוו ,ןואמצ א ןפורעגסיורא םיא ייב טאה סאד סאוו ,"ףיעו 'יצ ץראב" ןעוועג
יד זיא רעבירעד ,"הדוהי רבדמב" ןעוועג זיא סאוו רעד טא ןדייס ,ןפוא רעדנא ןא ייב
.(םש אינת) "וז הבר הבהאל אב הז ידי לעו ליאוה" - "תויכזכ ול ושענ" אפוג "תונודז"

זא ,10"ךיתיזח שדוקב ןכ" ףיוא ,ט"שעב ןופ םשב ,ן'יבר ןטלא םעד ןופ טראוו רעד עודיכו
ישפנ ךל האמצ" רעד ןעוועג זיא סע יוו ןואמצ ןבלעז םעד טימ "ךיתיזח שדוקב - יאולה"
םויה ינושרג" זיא טלומעד סאוו ,"הדוהי רבדמב" ןעוועג זיא רע ןעוו "ירשב ךל המכ
.הזב סונא ןא ןעוועג זיא רע וליפא שטאכ ,"'יוה תלחנב חפתסהמ

(ד"פס תובא) הנשמה רמאמכ - הטמל המשנה תדירי תוללכ יד ךיוא ךאד זיא ז"דע סאוו
- "'יוה תלחנב חפתסהמ םויה ינושרג" ךאד זיא רע ,"יח התא ךחרכ-לעב"

יוזא סאד לאז יאולה סאוו ,"ירשב ךל המכ ישפנ ךל האמצ" רעד ןייז ןעק אד טא אקוד זיא
."ךיתיזח - שדוקב" ךאנרעד ןייז

ט'לעופ סאוו טימ זיא - "ךיתיזח שדוקב ןכ" ןופ השקבה יולימ םעד ףיוא ט'לעופ'מ ןעוו ןוא]
.["הדוהי רבדמב ותויהב" ללפתמ םעד ףיוא זיא ןעמ סאוו ףיורעד דצמ ?ףיוא סאד ןעמ

:הבאושה תיב תחמשב תוחבשתו תורישה חסונ רעד ןעייטשראפ ןעמ טעוו ז"יפע .ו

לאז יז ןוא ,םירדגה לכ ןייז ץרופ לאז יז סאוו ,רתויב הלודג החמש א ןבאה ףראד'מ תעשב
אלא דוע אלו ,לבגומ א ךאד זיא יז סאוו ,טלעוו רעד טא ןיא החמש ןעגנערבפארא ןענעק
- ח"ע ןופ ,(ו"פ) אינת ןיא ךיראמ זיא רע יוו ,"וב םירבוג םיעשרה"ש

...!החמשה ןינע ןצנאג םעד ןופ ירמגל ךפיה א זיא רעכלעוו טלעוו א הרואכל סאד ךאד זיא
!?וצרעהא החמש טמוק יוו :הלאש יד ךיילג ךיז טלעטש

סע :"וימימ החמש האר אל" זיא ש"היב תחמש ילול זא ,ןעמ טגאז ראפרעד עקאט סאוו -
ךפיה סאד זיא טלעוו ןופ תואיצמ םצע רעד תעשב ,טלעוו ןיא החמשה ןינע רעד ןייז טינ ןעק
.החמשה

?טלעוו ןיא החמש ןייז ךישממ אי ןעמ ןעק יוזא יוו

ןעק טלומעד טא זיא ,הבאושה תיב תחמש ןופ החמש יד אד זיא רעירפ ביוא אקוד סאד זיא
.םינינע ערעדנא יד ןיא החמש א ןעז ךיוא רע

- !?טלעוו ןיא החמש "ןהעז" ןענעק ןעמ לאז ריא ךרוד זא - ש"היב תחמש ףיוא טוט סאוו
:הבאושה תיב תחמש ןופ ל"נה תוחבשתה חסונ םעד ןיא סיורא סאד ךיז טיג

תמא זא ,"וניתונקז תא השייב אלש וניתודלי ירשא" רעד ףיוא טוט הבאושה תיב תחמש
ןיא ןוא ,ןייז שייבמ לאז יז סאוו תודלי א ןייז ןעק סע זא תואיצמ רעד ןופ סייוו רע ,עקאט
תויהל טכיירגרעד טאה רע ןוא ,ןרעוו לוצינ ןופרעד לאז רע יוזא יוו וימי לכ רע טגיל ףיורעד
- "'וכ השייב אלש וניתודלי ירשא" ןגאז ןעק רע זא יוזא ,"ורקיעמ דיסח"

טיג סאד סאוו ,וזכ החמש א טרעוו סע זא ,ןפוא אזא ןיא םיא טמענרעד סאד טא זיא
םלוע ,טלעוו רעד ןיא וליפא החמשה תייאר רעד ןייז לאז סע זא טייקכעלגעמ א ךאנרעד
.ירמוחהו ימשגה הזה

סאד סאוו ,הצע יד אד ךיוא זיא ,"ךרדה תא רבעו םגפו אטח" סאוו רעד טא וליפא :ז"דעו
:"המכח הנקש הז - ןקז" :"וניתונקז ירשא" רעד זיא

ותירחא" סאוו ,"דלונה תא האורה םכח והזיא" ,הרותה תמכחב םכח א טרעוו רע תעשב
ףיוא ןייז רפכמ לאז "וניתונקז" יד זא םיא ייב ט'לעופ סאד טא זיא - "הנעלכ הרמ
אד זיא טלומעד סאוו ,"הדוהי רבדמב" ותויהב יוו הצורמ רעד טימ - ךיוא ןוא ,"וניתודלי"
."ךל המכ" ןוא "ךל האמצ" רעד

תחמש ןיא טלאה סאוו רעד טא וליפא זא ,חכ א ךאנרעד טיג'מ ןוא ,טגאז'מ זא טנענאוו זיב
ייווצ עטשרע יד יוו טינ) הבושת ןופ ןינע ןצנאג םעד וצ ןעמוקעג טינ ךאנ זיא רע ןוא ,ש"היב
,"וניתונקז תא השייב אלש וניתודלי ירשא" ןגאז סאוו השעמ ישנאו םידיסח יד - םיגוס
,כ"פעא זיא - ("וניתודלי תא הרפכש וניתונקז ירשא" ןגאז סאוו הבושת-ילעב יד כ"וכאעו
:"אטח אלש ימ ירשא" רעד אד םיא אב ךיוא

סאד ,הבושת ןופ רדג םעד ןיא רע טייטש - ןעייטש רעבא זיא ,אטח אל לעופל זא פ"עא
ךיז אב טאה רע ןעד סאוו ראנ ,םינינע יד ןיא תוננובתה יד טאה רע ךיוא זא ,טסייה
."אטח אלש" ט'לעופ'עג

זא וליפא ,חכב ךיוא טאה רע זא ,"ול לוחמיו בושי" זיא "אטחש ימ" זא ,חכ טיג סאד ןוא
ןעוו אדח אעגרבו אדח אתעשב זיא - ןאטעג הבושת טינ ךאנ ךאד רע טאה רעטציא זיב ביוא
ןיא חמש ןייז ךאנרעד ןעק רע זא ןפוא אזא ןיא ,"ול לוחמיו" ךיילג ןאד זיא "בושי" זיא רע
.לדבה םוש ילב ,השעמ ישנאו םידיסח יד טימ דחיב ש"היב תחמש רעד

ןיא עקאט טמוק ש"היב תחמש זא טגאז'מ סאוו ןינעה תוללכ רעד זיא סאד טא סאוו .ז
.החמש ע'תמא יד סיורא טגניירב סאד אקוד סאוו ראפרעד - "תונווע ןובשחל ןושאר"

ןיא ןעמוקפארא ךאנרעד לאז "ורהטת 'ה ינפל" רעד זא ,ךיז טרעדאפ סע רעבא יוו יוזא
,םייוניש ןופ רעכעה זיא יז סאוו) שפנבש הדיחי טימ הדובע ןא ,הלוכ הנשה לכ ךשמב הדובע
הדובעה י"ע - הלוכ הנשה לכ ךשמב תיתימא הדובע ןא אד םיא ייב ךיוא זיא ראפרעד סאוו
- (הדיחיה 'יחב דצמש

'ה תא ךבזע רמו ער" יוזא יוו ,ז"ועל םעד ןיא תוננובתהה י"ע אקוד ראנ ןייז ןעק סאד זיא
,הטמל הדרי זיא המשנ יד סאוו "הביזע" יד גונעג זיא םעד ףיוא סאוו ,"ךיקלא

- םירואיב יד טימ "ןצנוק" יד םיא גיוט סאוו זיא ,"חפתסהמ םויה ינושרג" סאוו ייא
דבוע סאוו "שי" א זיא רע סאוו בצמו דמעמ ןייז ןופ ןפוא רעד םיא ייב ךאד זיא עלייוורעד
.הטמל התדירי םדוק ןעוועג זיא המשנ יד סאוו סאד טינ סאד זיא אלימב ,'יוה תא

,"השעמ ישנאו םידיסח" יוו רעדא ,םינפוא יירד עלא יד ןיא ןנובתמ ךיז זיא רע תעשב ןוא
- "ול לוחמיו בושי אטחש ימו אטח אלש ימ ירשא םירמוא ולאו ולא" רעדא ,"ת"עב" רעדא

ךיוא רע זיא ךאנרעד ראנ ,ש"היב תחמש ןיא ראנ טינ החמש יד רע ט'לעופ טלומעד טא זיא
סאד .וימי לכב החמש האור רע זיא ךאנרעד זא - "וימימ החמש האר אל" זא ןינע םעד ללוש
םלעה ןושלמ זיא םלוע סאוו ףיורעד ףיוא קידנקוק טינ זיא ,םלועה ינינע לכ ןיא זא ,טסייה
ן'הנעט'נייא ןוא ךיז ןייז ןנובתמ ןוא ןכוז ןעמ ףראד תוקלא ןוא ,עבט ןא ךיז טעז אד ,רתסהו
- ךיז ייב סאד ט'לעופ'מ טנענאוו זיב ךיז טימ

'ה תדובע - החמש א ןופ ןפוא ןא ןיא םלועה ינינע יד םיא ייב ןרעוו - הז לכ תורמל זיא
ןיא ,םינותחתב 'תי ול הריד א ,ותדובע י"ע ,ףיוא טוט רע סאוו ראפרעד ,בבל בוטבו החמשב
טרעוו אד אקוד זא ,(ו"לפ אינת) טגאז יבר רעד יוו ,ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה ז"הוע
."רביד 'ה יפ יכ וידחי רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" רעד

פארא טגנערב סאד טא זיא - תולגה ןמז ךשמב הזב הדובעה תלחתה יד טאה'מ תעשב ןוא .ח
עצנאג יד ןרעוו טעוו סע זא ,"י-דש תוכלמב םלוע ןקתל" רעד ןייז טעוו סע טנענאוו זיב
דחא לכ לש "רשב"ה ,וטושפכ "רשב" ,"וידחי רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" זא ,יוזא טלעוו
,תחאו

טעוו תומהבו תויח ןופ "רשב" רעד ןיא וליפא זא ,תודיסח ןיא טייטש סע יוו ,טנענאוו זיב
."רביד 'ה יפ" רעד יוזא יוו ןעזנא ךיז

__________
:ןוגינה ד"ע (זנ 'ע) א"ח םינוגינה רפסב ספדנה הזב קתעומ (1

תעב ורמאש המ ,א ,גנ ףד הכוס 'סממ וחקול תוביתה .החמשה ןמז ךותב הבושתה ןורכזל המיאתמ ןוגינה תמיענ
.שדקמה תיבב הבאושה תיב תחמש

.49-47 'ע "ז"טשת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (2

.(ךליאו בי 'ע א"ח םינוגינ טוקיל) ליעל קתענ - ןאכ דע החישה לש ןושארה הקלח (3

."ורקיעמ דיסח יוה דיסח לכ" - "םידיסח ולא" ה"ד (םש הכוס) י"שרפ האר (4

.זמק'ב 'ע 'ה ךרכ םירבד הרותה רוא (5

.אכ9-זט9 'ע "א"כשת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (6

.א ,גנ הכוס (7

.(ןאכ קתענ אל) החישה לש ןושארה הקלחב (8

.טי ,ב 'ימרי (9

."ישפנ ךל האמצ" ןוגינה לע (א"ח םינוגינ טוקיל) ליעל קתענהב הכוראב האר (10


Back to "Likkut Niggunim" Vol. 2