ה"ב
סרטנוק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה

- תועובשה גחל הנכה -

*

ךליאו ח"משת תוחישמ טקולמ
יח ןוילגרבד חתפ

תוארוהה טוקיל אוהו חי ןוילג ,"רקיעה אוה השעמה" סרטנוק רואל הזב םיאיצומ וננה
תונכה"ל רשקב ,ךליאו ח"משת תנשמ חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תוחישמ לעופב השעמל
."תועובשה גחל

תמישר) תוהגומ יתלבה תוחישה ןהו תוהגומה תוחישה ןה ללוכ טוקילהש יעדומל תאזו
.דבלב טקלמה תוירחא לע אוהו ,(םיעמושה

תובישיה ידימלת דוגיא
"770" "חישמ תיב"


,וניתורח תואלפנ תנש אהתה ,קזח תבש ןויס ח"הבמ ב"והב ק"שע
"םימימת יכמות" תבישי תודסייתהל הנש האמ
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תדלוהל הנש ו"צ
.י.נ ,ןילקורב


1תועובשה גחל הנכה


הרות ןתמ ינינעב טרפב הרותה דומילב ףיסוהל

,ןבומכ ,הרותה דומילל עגונב - שארל לכל ,ןויס שדוח םיכרבמ תבשמ לחה ת"מל הנכהה
.2הרותה דומיל י"ע איה הרותה תלבקל תירקיעה הנכהש

,תוכיאב ןהו תומכב ןה הפסוה ,הרותה תוימינפ [3טרפבו] ןהו ,הרותד הלגנ ןה דומלל
בוט ינינע לכבו ,תווצמה םויקב הפסוה ,"השעמ ידיל איבמש דומלת לודג"ד ןפואבו
.4השודקו

לדוג םיראבמה הרותה יקלח דומיל - דחוימבו ללוכ ,גחה תוכלהב טרפב 'יהי דומילה
.5הרותה תלבקל םיעוגעגהו הקושתהב ףסותינ הז ידי לעש ,הרות ןתמד ןינעה תאלפהו

תרותב הרות ןתמ ישורד ןהו ,תבש תכסמב הרות ןתמד אייגוסה :אמגודל ,הרותד הלגנב
.6תודיסחה

,תומוקמ יובירב וראבתנש יפכ ,תועובשה גחל תוירקיעה תונכהה תודוא םסרפל שי
דע ,'וכ רסומ ירפסב ,(םא יכ) ,תודיסחה תרותב וראבתנש םינינעה םידמולש ינפל וליפא
.7"ךורע ןחלוש רוציק"ל

תסנכה תיבל לארשי ידלי לכ איבהל לדתשהל

[ב"ויכו ,8הקדצה תניתנ] תונורחאה םינשב םתודוא רבודש םינינעהב םג קוסעל שי
.9ליעל רומאה לכ לע הפסוהב

לארשי ידלי לכ איבהל לדתשהל [10םוקמו םוקמ לכב זרזלו ררועל] - לעופל עגונב ללוכ
(פ"הכל) תסנכה-תיבל [12הסירעבש תוקוניתל דעו ,רתויב םינטקה םג ,11הדלי וא דלי]
.13תורבידה תרשע תעימשל

ןפואב הרותה תלבקל ןנוכתהל ךרוצהו ,הרותה תלבקד ןינעה לדוג םידליל ריבסהל
,לארשי ינב לש םדצמ הרותה תלבקל הנכהה םג 'יהתש ה"בקה לש ונוצר ,ןכש ,םיאתמה
.14תומילשב הרותה תלבק 'יהת הז ידי לעש

"תוימינפבו החמשב הרותה תלבק" תכרבב וכרביש ררועל

ק"כ ,ברה ןושלב [15ףטה ןכו ,התוער תא השאו] והער תא שיא וכרבי םידוהיש ררועל
- (תוחפ אל כ"וכאעו ,רתוי אל) קוידב ונושל ,[16ותארוהכו] ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ
.17"תוימינפבו החמשב הרותה תלבק"

החמשב הרותה תלבק 'יהתש ידכ ,ת"מ ינפלש םימיב תוימינפהבו החמשהב ףיסוהל שי
.18לארשימ תחאו דחא לכ לצא "עבט" השענש דע ,תיתימא תוימינפבו תיתימא

הרות ןתמ םיכרבמ תבשב טרפב תוליהק ליהקהל

ליהקהל ידכ הרות ןתמ [19ךרבתמ ונממש] ינפל שדוק תבשה םוי תא ולצניש ןוכנו יאדכ .אי
,תוליהק ליהקהל ךירצ תבש לכב םאש ,הרות דומלל תושרדמ יתבו תויסנכ יתבב תוליהק
.20המכו המכ תחא לע הרות-ןתמ ינפל

םיבשויש ("שדוק 'יהי ירישע"ה) הרשע"ד ןפואב 'יהי תוליהקה תלהקהש בוט המ .בי
.21"ךלמ תרדה םע בורב" ,"םהיניב 'יורש הניכש (אקייד "ןיקסוע") הרותב ןיקסועו

ןהו ,ומצעל עגונב ןה ,ת"מל הנכהה ינינע לכ תודוא ררועל םג תוליהקה תלהקה לצנל .גי
,הרות דומלל תסנכה-תיבל ידוהי דוע איבהל הלועפהמ ליחתמו ,תלוזה לע הלועפל עגונב
.22החנמב ןירוקש רוביצב הרותה תאירק דחוימבו

רוא הרותב ישילשה שדוחב רמאמה דומלל - ןויס ח"רמ

הנכהה רקיע הליחתה ןויס ח"רבש - ןויס ח"ר תלעמו ןכותב ןנובתהל םיפיסומש לככ .די
לכב רתוי ףסותינ - 24הנשו הנש לכב ןויס ח"רב "םישענו םירכזנ הלאה םימיה"ו ,23ת"מל
.25הרות ןתמל הנכהד הדובעה ינינע

תשרפ שיר) רוא הרותב ישילשה שדוחב שורדה םג ודמליש ןוכנו יאדכ [ד"יס ל"נה פ"ע] .וט
.26הז ירחאלש םימיב ךלוהו ףיסומד ןפואבו ,ומצע ח"רב - תוזירזב ,(ורתי

לכל ךייש הז ןינעש שיגדהלו ,םוקמו םוקמ לכב ןכ ושעיש תנמ לע תאז ומסרפי יאדוב .זט
תחאו דחא לכל 'וכ וריבסהלו ודמלל םילוכיש ,ףטהו םישנו םישנאה ,לארשימ תחאו דחא
.27'יליד ארועיש םופל דח לכ ,לארשימ

הרות ןתמל הנכהכ לארשי תבהאב ףיסוהל

לחה ,הרותה תלבקל הנכהד תודובעה יטרפ לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל שי .זי
תבהאב הפסוהה י"ע ,(ןויס ח"רב) "דחא בלב דחא שיאכ" ,דיחי ןושל "ןחיו"ד ןינעהמ
.28לארשי תודחאו לארשי

גחה יכרצ ןתיל

םידומ לכה" - תועובשה גחל עגונב הריתי השגדהב אוה ,םיקוקזה לכל גחה יכרצ תניתנ .חי
.29"התשמבו לכאמב וב חמשיש ,"םכל ןניעבד תרצעב

הרות ןתמל ןנוכתהל ופסאתי םישנהש ןוכנו יאדכ

םישנה םגש ןוכנו יאדכ ,ןכלו ,הרות ןתמל תונכהב םישנה תלועפ תודוא םג ררועל שי .טי
.32הרות ןתמל ןנוכתהל (31"ונתרות ןתמ ןמז" תסינכ ינפל) 30וידחי ופסאתי

הרותה לבקל הקושתה םע דחיב הלואגהל הקושתהב ףיסוהל

ןתמ ןמז רבכ 'יהי יתמ םימיה םירפוסש דע הרותה תלבקל םיעוגעגהו הקושתה םע דחיב
תורודהו םינשהו םימיה תא םירפוסש ,הלואגהל םיעוגעגו הקושתהב םג םיפיסומ ,ונתרות
.33..."יתמ דע" םיקעוצו ,תולגב םיאצמנש

__________
םינינעה םתוא םיכשמנו ןירזוח הנשו הנש לכבש" :253 'ע תויודעוותה - ט"משת ,ךיקלא 'ה יכנא רמאמ האר (1
םינינעה לכש ןויכו .שדוקב ןילעמד ,רתוי תילענ אגרדב םה הנש לכבש ,וזמ הריתיו ,הנושאר םעפב ויהש ומכ
."...הרות ןתמל תונכההב םג שדוקב תולעהלו ףיסוהל ךירצ הנש לכב ,ןכל ,וניתדובעו ונישעמב םייולת

."הריפסה ימי לכ ךשמב הנכהה לע ףסונ" :352 'ע תויודעוותה - ח"משת יתוקוחב-רהב פ"ש (2

הרותה תוימינפב הפסוהל עגונב תדחוימ השגדהו" :252-3 'ע תויודעוותה - נ"שת - רבדמב פ"ש תחישמ האר (3
י"ע הרות ןתמל הנכהה... הרותה תוימינפ... לע זמורש ,תועובשה גחב בלח ילכאמ תליכאד גהנמהב זמורמכ -
פ"ש תוחישמ הארו ."...הרותה תוימינפ דומיל י"ע (רקיעב - הברדאו) םג תויהל הכירצ הרותה דומילב הפסוהה
הבכרמ השעמ) הרותה תוימינפד םינינעה ויה ת"מבש טרפבו" :215 'ע תויודעוותה - 15 הרעה ט"משת רבדמב
."יוליגב ('וכ

."...ףיסוהל (תבשה םויב לעופב ןמייקל ליחתהלו) תובוט תוטלחה" :215 'ע םש (4

.352 'ע תויודעוותה - ח"משת יתוקוחב-רהב פ"ש (5

.352 'ע תויודעוותה - ח"משת יתוקוחב-רהב פ"ש (6

םינינע ,רומאכו ...םעו םע ןושלב - ונכותב ןהו ,וטושפכ ןה" :355 'ע תויודעוותה - ח"משת יתוקוחב-רהב פ"ש (7
אל ולא םינינעש שיגדהל ךרוצ שי ,תולגה ךשוח דצמש ,אלא ,הרותב תומוקמ יובירב וראבתנו ושרפתנ ולא
."...םלועב םג וכשמוי אלא ,"הרותב" וראשי

וניבר ראבמש יפכ - ת"מ םע רושק הקדצה ןינעש..." :241 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ח"ר תחישמ האר (8
,הקדצ םשב 'קנש הרותה לכ תוללכ איה הקדצ"ש "יניס רבדמ ואב . . ישילשה שדוחב" ה"ד א"ותב ןקזה
,תישילש םעפו ,םעפה דועו םעפה דוע הקדצב הפסוהה י"עש ,ןבומ הזמש ,"שממ הקדצה השעמ תוטרפבו
."הקדצב ףיסוהל הפיקת הטלחה תלבק... .רתוי תילענ תומילשב הרותה תלבקל הנכהב רתוי דוע ףסותינ
."...הקדצב הפסוהה - לעופל השעמל עגונב ףסונ ןינעו" :259 'ע םש ןויס 'ד ליל תחישבו

שרודה ןינע תודוא ריעהל שי הזבו" :355 'ע םש הארו .353 'ע תויודעוותה - ח"משת יתוקוחב-רהב פ"ש (9
,ב"ויכו םיוסמ בוט םויל הנכהל תוכיישבו רשקב "ובל לא ןתי יחהו"ד ןינעה תודוא םירבדמשכ :ןוקית
ינפל םיעודיה םינינעה לכ לע הפסוהכ אב הז יטרפ ןינעש טושפ םגו ןבומ - יטרפ ןינעב לדתשהל שיש םיררועמו
.םריכזהל ךרוצ ןיא רבדבש תוטישפה בורמ ,רשא ,הז

,םיירקיעה םינינעה תודוא םיחכוש ,הפסוהכ אבש ןינעה םוסריפב 'וכ תובהלתה בורמש הרוק םימעפל ,םנמא
ידלי לכ איבהל תולדתשהה ד"ע העצהה קר םימסרפמ ,תועובשה גחל תונכהה ד"ע םימסרפמשכ ,אלימבו
שיגדהל ךרוצ שי ,ןכלו .ידימ אל ותו ,ב"ויכו הקדצב ףיסוהל ,תורבידה תרשע תעימשל תסנכה-תיבל לארשי
."...םסרפל שיש ,אטישפו ,רקיעה לע הפסוהכ םיאב ל"נה םינינעש

.241 'ע תויודעוותה - א"שנת יתוקוחב-רהב פ"ש תוחישמ (10

.216 'ע תויודעוותה - נ"שת ב"והב פ"ש (11

- נ"שת רבדמב פ"ש תוחישמ הארו .""ונתוא םיברוע ונינב" ,הרותה תלבקל "םיברע"ה םהש" :םש (12
ןינעה ונשי ,הזל ףסונו ,"יזח והיילזמ"ש ןויכ - םינטק ינטקל דעו ,םינטקה םידליה םג ללוכ" :252 'ע תויודעוותה
.(ט"וי לכב לגרל 'ילעב ז"דעו) "להקה"ל עגונב וניצמש יפכ ,"םהיאיבמל רכש ןתיל"ד

ינבמ והשימש ךרוצ שישכ טרפבו ,תחא תבב החפשמה ינב לכ תסנכה-תיבל איבהל אחריטה לע לקהל ידכו
תויסנכ-יתב ינשב ,םינוש םינמזב ד"השע עומשל תסנכה-תיבל הכילהה קלחל םילוכי - תיבב ראשי החפשמה
."תויסנכ יתב המכב גוהנכ ,תסנכ-תיב ותואב םינינמ ינשב וא ,םינוש םינמזב ןירוקש

:254 'ע תויודעוותה - ט"משת ,ךיקלא 'ה יכנא רמאמ האר .353 תויודעוותה - ח"משת יתוקוחב-רהב פ"ש (13
תרשעד האירקהב רקיעב הלגתמ הנושארה םעפב 'יהש ומכ ד"ע שדחמ הרותה הנתינ ש"החב הנש לכבש הזד"
.דועו ."יניס רה ינפל םידמוע וליאכ 'וכו האריבו המיאב וז השרפ עומשל ךירצ ןכלש ...תורבידה

איה הרותה תניתנש פ"עא ...ריבסהל - רקיע ז"גו דועו" :252 'ע תויודעוותה - נ"שת - רבדמב פ"ש תוחישמ (14
.""ןתונ אוה הפי ןיעב ןתונה לכ"ו ,ה"בקה י"ע

ןכו ,התוער תא השאו והער תא שיא וכרבי" :229 'ע תויודעוותה - נ"שת ד"בח ישנל - רייא ד"כ תחישמ (15
."תוימינפבו החמשב הרותה תלבק" תכרבב ,ףטה

הכרבה ןושלכ ,"תוימינפבו החמשב הרותה תלבק" תכרבב תוסנכתמה לכ תא ךרבל שי - םויסה ינפל" :םש (16
."...ותארוהכו ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד

,ולצא םג ףסותנ והער תא ךרבמש ז"יע ,רשא" :410 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס 'ה ,רבדמב פ"ש תוחישמ (17
םג הארו ."...ברה ןושלב לארשי ינב לכ תא ךרבל - ליחתמה ינאו ..."ךיכרבמ הכרבאו" ה"בקה תחטבהכ
ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כמ לבוקמה חסונב םייסנו" :227 'ע תויודעוותה - ט"משת - רבדמב פ"ש תוחישמ
.דועו .""תוימינפבו החמשב הרותה תלבק" -

אוה וייח חרוא לכש ,לארשי ד"בח ישנ טרפבו" :229 'ע תויודעוותה - נ"שת ד"בח ישנל - רייא ד"כ תחישמ (18
התויה םע ,רשא ,תוימינפבו החמשב הרותה תא לבקלו ןנוכתהל רתוי לקנ ,אלימבו ,ימינפ ןפואבו החמש ךותמ
הרותה לכ לבקל לארשימ תחאו דחא לכ לש וחוכב ,הלבגהו הדידמ לכמ הלעמל דעו ,"'וג הדמ ץראמ הכורא"
."תוימינפבו החמשב הלוכ הרותה לבקל ,הזמ הריתיו ,הלוכ

.241 'ע תויודעוותה - א"שנת ןויס ח"הבמ ,יתוקוחב-רהב פ"ש (19

ה"בקה רמא" ,"השמ להקיו" קוספה לע ל"זח תשרדכ" :253 'ע תויודעוותה - נ"שת - רבדמב פ"ש תוחישמ (20
'ע םש ."תבשו תבש לכב תוליהק ליהקהל םיאבה תורוד ךממ ודמליש ידכ . . תולודג תוליהק ךל השע (השמל)
ץורנו ךלנ - "הוצמל ץר יוה"ד ןפואב תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתבב תוליהק ליהקהל הכילההמש ר"היו" :254
."דימו ףכית ונקדצ חישמ ינפ לבקל

.253 'ע תויודעוותה - נ"שת - רבדמב פ"ש תוחישמ (21

ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תארוהו םגתפכ" :254 'ע תויודעוותה - נ"שת - רבדמב פ"ש תוחישמ (22
."ישילש ידוהיל תלעות איבהל הכירצ םידוהי ינש לש השיגפש

'וג ישילשה שדוחב" :ארקב שרופמכ" :379 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס 'ג יאצומו ליל ,ןויס ח"ר תוחיש (23
תויטרפב רפוסמכ ,ת"מל הנכהה רקיע הליחתה זאש ,"'וג לארשי םש ןחיו 'וג יניס רבדמ ואב (ח"ר) הזה םויב
.הרותה הנתנ ובש "'וג ישילשה םויב יהיו"ל דע ,'וכ הלבגהה ימי םג ללוכ ,השרפה ךשמהב

. ה"בקה רמא" זאש ,"דחא בלב דחא שיאכ" ,דיחי ןושל "ןחיו" תביתב קוידה - פ"עבשותב ראובמה פ"ע טרפבו
."יתרות תא םהל ןתאש העשה ירה .

י"ע איה ת"מל הנכהש ןויכמש ,'וג ישילשה שדוחב ה"ד א"ותב ראובמכ - הרותה תוימינפב רואיב תפסותבו
רבכ וליאכ אוה (ןויס ח"ר) וב 'גה םויב 'זה עובשב" ,ירה ,"ךל רפסת תועובש העבש" ,רמועה תריפסד הדובעה
."'וכ לבקל םידמועו םינכומ לארשי זא ושענו ,עובשה לכ סנכנ

םג ללוכ ,'יטרפ לכב) רמועה תריפסד הדובעב םויסו רמגל תוכימסב ,ע"הרפסל 'גה םויב 'זה עובשב" :םש (24
,'וכו שודקו רוהט ,ןכומ ילכ רבכ ושענ לארשי ינב לש םדצמ ירה - ("תומלועה לכב בר עפש עפשוי"ד הלועפה
לע וידל דע םיטרפ יטרפו םיטרפה לכב תילגתמו תכשמנש יפכ ,ה"בקה לש ונוצרו ותמכח ,הרותה תלבקל
."...ףלקה

.380 'ע םש (25

.380 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס 'ג יאצומו ליל ,ןויס ח"ר תוחיש (26

לכל ךייש ת"מד ןינעה תוללכש םשכ" :380 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס 'ג יאצומו ליל ,ןויס ח"ר תוחיש (27
םינטקה לש "תוברע"ה י"ע התיה לארשי ינב לכל הרותה תניתנ - הברדאו ,ךוניח דצמ םינטקל םגו ,לארשי
."...ל"נה שורדה דומילל עגונב םג ןבומ הזמו... ."ונתוא םיברוע ונינב" תווצמו הרותב ןיידע ובייחתנ אלש

ונממש ,ןויס ח"ר ברע ,תרצע ינפלש תבשה ונדמעב :226 'ע תויודעוותה - ט"משת רבדמב פ"ש תוחישמ (28
.253 'ע תויודעוותה - ט"משת ,ךיקלא 'ה יכנא רמאמ םג האר ."...ןויס ח"רל ףכית םיסנכנ
.390-1 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס 'ג יאצומו ליל , ןויס ח"ר תוחיש (29

."םישנ-תרזעב התע ןתופסאתהל ףסונ" :410 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס 'ה ,רבדמב פ"ש תוחישמ (30

."ונתרות ןתמ ןמז" תסינכ ינפל ,תבשה ךשמב תאז ושעיש - בוט המו :םש (31

הנכהה רתוי תשגדומ םישנל עגונב ,הברדאו ,הרות ןתמל תונכהב םישנה תלועפ תודוא םג ררועל שי" :םש (32
'ע םשו ."םישנאה ,"לארשי ינבל דיגתו" כ"חאו ,"םישנה ולא" ."בקעי תיבל רמאת הכ" ש"מכ - הרות ןתמל
ר"הי :א"טילש ר"ומדא ק"כ רמאו תבשה ךשמב םישנה לש סוניכ תודוא וזירכה החנמ תלפת ירחאל]" :411
."[םישנאה לע םג לעפיש ,רומאכו ,הגלפומו הבר החלצהב 'יהיש

לכ תא איצוי דימו ףכיתש ה"בקהמ םישקבמו" :229 'ע תויודעוותה - נ"שת ד"בח ישנל - רייא ד"כ תחישמ (33
ףיסוהל שיו ...הלואגה לא תולגהמ ,לארשי ללכו ,החפשמו החפשמ לכ ,לארשימ תחאו דחא לכ ,לארשי ינב
רתוידוע זרזמו רהממ ולא םינינעב דומילה ,רשא ,ק"מהיבו הלואג ינינע דומילב הפסוהה י"ע םג השענ הז ןינעש
."...שממ לעופב ןמויק


י"ע ל"וי
תובישיה ידימלת דוגיא
770 - חישמ תיב

E-Mail: Editor of HaMa'ase Hu Hoiker

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew"