ה"ב
סרטנוק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה

טבש ד"וי (א
הריש תבש (ב
טבשב ו"ט (ג

*

ךליאו ח"משת תוחישמ טקולמ

*

ט-ח תונוילג
םינוקיתו תופסוה םע 'ינש האצוה


טבשב ו"ט
הריש תבש
טבש ד"וי
רבד חתפ


רבד חתפ

םע 'ינש האצוה ט-ח תונוילג ,"רקיעה אוה השעמה" סרטנוק רואל הזב םיאיצומ וננה
חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תוחישמ לעופב השעמל תוארוהה טוקיל אוהו ,תופסוהו םינוקית
.טבשב ו"ט ,הריש תבש ,טבש ד"ויל רשקב ,ךליאו ח"משת תנשמ

תמישר) תוהגומ יתלבה תוחישה ןהו תוהגומה תוחישה ןה ללוכ טוקילהש יעדומל תאזו
.דבלב טקלמה תוירחא לע אוהו ,(םיעמושה

:לטל סקפ חולשל ריאהלו ריעהל ,תורעה הזיא ול שיש ימ לכש ,החוטש ונתשקב
.שארמ ול הנותנ ונתדותו ,(718) 467-6919

תובישיה ידימלת דוגיא
"770" "חישמ תיב"
,הבוט תואלפנ תנש אהתה ,טבש 'ג
"םימימת יכמות" תבישי תודסייתהל הנש תחאו האמ
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תדלוהל הנש ו"צ
.י.נ ,ןילקורב


לש אלוליהה םוי - טבש ד"וי
צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ


וינפלש תבש ,םיכרבמ תבשמ ,וינפל םוי 'למ הנכה

ו"טמ כ"וכאעו תבטב הרשעמ) טבשב 2ירישע [1שודקהו לודגה םוי] ינפל םוי םישולש .א
םינינעה לכבכ ,רדוסמ רדסב 'יהיש ידכ תולועפה תלחתהו תונכהה ליחתהל שי ,('וכ תבטב
.3תדחוימ הנכה םישרודה םיבושחה

'ינפלש תבשבו שדוח שארו םיכרבמ תבשב תויודעוותה

טרפבו ,4טבש שדוח םיכרבמ ק"שה םוימ לחה - תודחוימ תויודעוותה ךורעל ןוכנו יאדכ .ב
זוריזב דחוימב םינינעה לכב והער תא שיא קזחלו ררועל - [6'ינפלש תבשבו] 5טבש ח"רב
.7דימו ףכית הלואגה תאבהו

םוי ,טבש ד"ויד תויודעוותהה תנכהו רודיס תודוא - 8רקיעבו - םג רבודי ולא תויודעוותהב .ג
.9אלוליהה

[10לארשי תבהא ךותמ ,תוליעפ] תויודעוותה הנייהת אלוליהה םויבש דעומ דועבמ ןגראל .ד
ידכב ןמזהו םוקמה יאנת יפל םוקמ לכב - "ךלמ תרדה םע בורב"ד ןפואב ,םוקמו םוקמ לכב
.11רשפאש המכ דע "םע בורב" 'יהיש

.12השודקה ונצראבו ,אלוליהה לעב לש ויתומא 'ד "הריבה ריעב" שאר לכל [אוה ל"נה] .ה

תבש לילב םגו ,םויב וב "םע בורב" תודעוותה ךורעל השקש ,תבש ברעב לח טבש 'ישכ .ו]
םימיב ךורעל יתמו דציכ תונכהב דעומ דועב ליחתהל דחוימב ךירצ ,13םילבגומ תבשה םויבו
.14אלוליהה םוי ירחאלש

הז ירחאלש םימיב ןהו ,ותרחמלש תבשב וא ,אלוליהה םויב ןה תודעוותה ושעיש - בוט המ .ז
.[15"ךלמ תרדה םע בורב"ד ןפואב ,הזב ופתתשי םידוהי רתויש םיאתמה ןמזו ןפואב -

תומיאתמה תונכה רבד לע םוקמ לכב םסרפל

לכל תומיאתמה תונכהה תא 16דעומ דועב ושעיש םוקמו םוקמ לכב םסרפלו ררועל .ח
.17אלוליהה םוי םע םירושקה םיגהנמו םינינעה

ללוכ ,הרותה דומילב הפסוה ;םויה תליפתל עגונב ,18תויטרפב וספדנ רבכ [םיגהנמה] .ט
תודסומל] הקדצה תניתנב תדחוימ הפסוה ;[זכ תוא ןמקל האר] אלוליהה לעב לש ותרות
.20'וכו ,[19ומש לע םיארקנש וא וחורב םיגהנתמש

ךירצש וא םהילא עגונ הז ןינעש ולא לכל - םוקמו םוקמ לכב ולא םירבד ומסרפי יאדוב .י
םסרפלו עידוהלו רימחהל שי - 'וכ קפס ררועתמש םוקמ לכבו ,[הברדאו] םהילא עגונ תויהל
.21אוהה םוקמב םג

י"ע 22הלואגהל הנכהל עגונב הריתי השגדהבו ,[םוקמו םוקמ לכב םסרפלו ררועל ןכו] .אי
:אלוליהה לעב ןושלכ - "אוביש םוי לכב ול הכחא" ,הלואגל 'יפצהו ןוחטבהו הנומאה קוזיח
.23ונקדצ חישמ ינפ לבקל םכלוכ ןכה ודמע

אלוליהה לעב לש ותרותו וישעמב ףיסוהל םיכרבמ תבשמ

לע לבקל [25ףטו םישנ םישנא] תחאו דחא לכ ךירצ - טבש [24'י ינפל תבשו] םיכרבמ תבשב .בי
זוע רתיבו תאש רתיב [27השעמו רוביד הבשחמב ,םישדח םינינע] ףיסוהל [26ליחתהלו] ומצע
.28ונרוד אישנ אלוליהה לעב לש ,'וכו וישעמב

י"ע ותא דחאתהל וא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ תא תוארל וכזש ולא[ל] טרפב [אוה ל"נה] .גי
.29ותרות דומיל

שי שדח רבד לש "החיתפ" יהוזש - ונרוד אישנ לש אלוליהה םויד עובשה ךותל םיסנכנשכ .די]
תאש רתיב - הדובעב הפסוה הליחתמ זאש ןויכ ,"החיתפהב" תדחוימ תולדתשהב ךרוצ
.[30!זוע רתיבו

דומילש ,עבת אלוליהה לעבש יפכ ןפואבו ,ללכב הרותו ,ותרות דומילמ לחה [אוה ל"נה] .וט
.31גהנתהל וילע דציכ ותוא דמלל ךירצ ידוהי לש הרותה

לעבש תולועפה לכב טרפבו ,רודיהב תווצמה םויק - "השעמ ידיל איבמש דומלת לודג" .זט
.32הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפה - תוללכבו ,דסי אלוליהה

רסחנש המ םג אלמיו םילשי אלוליהה לעב לש ותרותב דומילהש ומצע לע לבקי דחא לכ .זי
י"ע ןה ,אלוליהה לעבד רובידה חכב בוכיעו העינמה ללגב תונייעמה תצפהו תוטשפתהב
.33םירחאל הצוח תוניעמה תצפהב ןהו רובידב יטרפה ודומיל

דומיל - הרותה דומילב ןה ,אלוליהה לעב לש תונקתהו תוארוהה לכ - הפסוהבו - םייקל .חי
.34םידסח תולימגב הלפתה תדובעב ןהו ,ב"ויכו ת"תח ירועיש

וא םינפ לא םינפ) ומצע אלוליהה לעבמ עומשל וניכזש תונקתו תוארוהה טרפב [םייקל]ו .טי
,הנושארה םעפב ונממ (דמל וא) עמשש ךיא ומצעל רייציש ידי לע ,(35הרותו החיש ,בתכמ י"ע
.34הפסוה םעו ,וקיזחהל תנמ לע

לכ ,ומצע לע חקול תחאו דחא לכש םייטרפ םירועישב תויטרפה תונקתב ףיסוהל [ןכו] .כ
יוביר ללוכ הז ירה - רודה אישנ םע רושק הזש ןויכמ לבא] 'יליד ארועיש םופל תחאו דחא
.34[לודג יכה

לכו ותואיצמ תחאו דחא לכבש ,רודה אישנל תורשקתהו לוטיבהב טרפב [ףיסוהל] .אכ
ונינעש ,37ותוחילש םויקב םירודחו םיאלמש הז ידי לע ,רודה אישנל שדוק םישענ ,36וינינע
.38שממ לעופב "חישמה תומיל איבהל" ירקיעה

הז ונרודל םיעגונה םינינעב אישנה לש ותגהנהמ דומלל

דחוימב םיעגונה םינינע - ונרוד אישנ לש ותגהנהמ דומלל םילוכיש םידחוימה םינינעהמ .בכ
ןה ,'וכ ןמזה לכ ךשמב הזב ףיסוהל אלא ,רבעה לש םיגשיהה םע קפתסהל אל (א 39הז ונרודל
.40'וכ הצפהד הדובעהב ןהו ,ומצעב

םיכירצש הזל עגונב םג ,41גונעתו החמש ךותמ תושעהל הכירצ םשה תדובעב ןינע לכ (ב .גכ
ז"יע (אלא ,ב"ויכו שנועה תארי דצמ אל) 'יהת תווצמו הרותל ותוברקתהש ,תודהיל וברקל
.42תוצמו הרותב שיש גונעתו םעט בוטה שיגרמש

43םישנ םישנא ,לארשי ינבב םיגוסה לכ םע תויהל ךירצ טבש 'יל רשקב תולועפה קוזיח .דכ
אישנל שודיח רבד) 44ונרוד אישנ לש וישודיחמ דחא אוה הזש ,ונינע יפל - גוס לכו ,ףטו
.46(45לארשיב

אלוליהה ינפל תבשב

הקדצה תניתנב ,הרותה דומילב הפסוה ומכ) טייצראיהל תונכה םע םירושקה םיגהנמה .הכ
47'ילעה לבא ;תבשה ירחאלש עובשה ימיב םג םמייקל אטישפו םמילשהל רשפא (ב"ויכו
.48טייצראיה ינפלש תבשל אקוד תכייש הרותל

השרפב אוהש טרפבו ,אבה ישימחו ינש תאירקב ומילשהל רשפא םא לודג ןויע ךירצ .וכ
,החנמ תלפתד הרותה תאירקב תויהל הלוכי תבשב 'ילעהש רמול יצמת םאש ףאו) ,תרחא
.49(הז תבשמ קלח הז ירה םוקמ לכמ

אלוליהה םויב

- אפוג הזבו ,ינגל יתאב - אלוליהה ךשמהב טרפבו 50אלוליהה לעב לש ותרות דומלל .זכ
תנווכ תוימינפו םצע ןיבהל - השדח הנבהו קמועב 51וז הנשל םיאתמה ךשמההמ קרפב טרפב
.52ברה ירבד

;דומילה תנבהב החלצה רתוי ףיסומ הזש ,(םינשב פ"כע) םיברב 'יהי דומילהש - בוט המו .חכ
.53דומילה תחלצהב םג הפיסומה ,הקדצ תניתנ תמדקה ירחאל - םגו

הפסוהל רתויב לגוסמ ןמז אוה (54וירחאלו וינפל םיכומסה םימיה ללוכ) אלוליהה םוי .טכ
תוחטבומ תויהל תוכירצש) 55לארשי ישנ לש הדובעה ינינע לכב זוע רתיבו תאש רתיב
.(56הלואגה האב שממ דימו ףכיתש החמשה שגרב תורודחו

דומיל ד"ע ויתוארוה יולימב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל שי אלוליהה םוימ [ונאובב] .ל
לכו תודיסח דמלש ידוהי אוהש לארשימ א"ואכב רכינ 'יהיש ןפואב ,57תודיסחה תרות תצפהו
.58תודיסחה תרותב הרודח ותואיצמ


הריש תבש


הריש תבש יאצומבו םויב הרישו החמש ךותמ תודעוותה

ותרות דומיל ,אלוליהה םויל םיכיישה םינינעה לכב (תומילש ןושלמ) םילשהלו ףיסוהל .א
תונייעמה תצפהב ויתוחרואו ויכרדב הכילהו ("הרותב םיקסועו םיבשויש הרשע"ד ןפואבו)
.59הצוח

הארוההכ ,הרישו החמש ךותמ ,אלוליהה םויד תויודעוותהה ךשמה דחוימבו ללוכ [ל"נה] .ב
.60הריש תבש - אלוליהה םויד תומילשה תישענ ובש תבשה םויד חכ-תניתנו

,61הריש תבש ,['הל שדוק תבשבו אלוליהה םוי]ב ,לארשי תבהא ךותמ תוליעפ תויודעוותה .ג
.62תבש יאצומבו

םירופיצהל "עשאק" תניתנד גהנמה ד"ע ריכזהל
'וכ ףוס םי תעירקד רופיסה םידליהל רפסלו

,גארפמ ל"רהמה עבקש ומכ ,הריש תבשב גוהני ר"ומדא ח"ומ ק"כש וניצמ אל .ד
לכבו 64(63גהנמה ד"ע רפיסש ףא) םירופיצלו םילוגנרתל ונתיש "עשאק" םידליל וקליח[ש]...
.65הז גהנמ ד"ע ריכזהלו רבדל שי ןפוא

ידליש םג ללוכ ,ףוס םי תעירקד רופיסה םהל רפסלו לארשי ידלי ץבקל שיש יאדוב לבא .ה
תרישל ופרטצהו םירופיצה תא וליכאהו םיה עקרקב וחמצש תונליאהמ תוריפ ופטק לארשי
.66גארפמ ל"רהמהד גהנמהכ ,לארשי ינב

רופיסב םג תאטבתמש) םייח ילעב לע תונמחר לש הבוט הדמ םהב עוטנל - דחוימבו .ו
.67"וישעמ לכ לע וימחרו" ,(תופועה תלכאהד


תונליאל הנשה שאר - טבשב ו"ט


טבש 'ימ הנכהה

.68וינפל םימי 'ד טבשב ירישעב הליחתמ טבשב ו"טל הנכהה רקיע .א

"הנשה שאר"ב טילחהל

ףכית ןמויק תלחתהו) תובוט תוטלחה תלבקל רתויב לגוסמ ןמז אוה ןליאל 69הנשה שאר .ב
ומצעל עגונב ןה 70הדובעה ינינע לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל הלוכ הנשה לכ לע (דימו
.71תלוזה לע הלועפל ןהו

הטח ץרא"ד םינינעה יטרפ לכ (ףטהו םישנהו םישנאה) לארשימ תחאו דחא לכב שי .ג
שודיח תויהל ךירצ "ןליאל הנשה שארב"ו ,72"שבדו ןמש תיז ץרא ןומירו הנאת ןפגו הרועשו
םופל דח לכ ,לארשימ תחאו דחא לכ לצא ל"נה הדובעה ינינע לכב [70קזחתהלו] הפסוהו
.73[בי תוא ןמקל האר] 'יליד ארועיש

גונעת ךותמו 'ה תדובעב חומצל

םינינעה לכב שדוחמ ןפואב ףיסוהל לארשימ תחאו דחא לכ ךירצ - "ןליאל הנשה שאר"מ .ד
יפכמ רתוי ותדובעב ףיסומ אוהש ,גונעת לש ןפואב הדובע (א "הדשה ץע םדאה"ל םיכיישה
.74גונעת לש ןפואב דעו ,חרכומה

יובירב קר אל ףסותינש ,(76אקוד ןליאד) העיטנד החימצ לש ןפואב (75תידימת) הדובע (ב .ה
'יד הדובעה תומילש יבגל םג ךרעב אלש] השדח תוכיאל דעו ,תוכיאב םג אלא ,תומכה
.76[77טבש

ותיב ינבמ ליחתמ) תלוזה לע הלועפה םג תללכנ הזבש - החימצל עגונב ירקיע ןינע .ו
חמצי ונממש "וב וערז רשא ונימל ירפ השוע ירפ ץע" השענש הז ידי לע ,(ותביבסב םיאצמנהו
.78תונליא הברה וחמציש דעו ןליא דוע

תוריפה תליכא

תוריפ ינימ טרפבו (79תבשב לחשכ השגדהבו) ,תונליא לש תוריפ ינימב וב תוברהל ןיגהונ .ז
תושילח השענ תומוקמ המכבש] (81םיבורח םג גהנמה פ"עו) ,80לארשי ץרא ןהב החבתשנש
.[82'יהתש הביס הזיאמ הזב

םהל ריבסהל - םג ללוכ 83תוריפ ינימ תליכאד גהנמה םויק תודוא םידליה תא ררועל .ח
הרות ,תודהי ינינע לכב לודיגו החימצ "ןליאל הנשה שאר"ד ןינעה ןכות (םהל ןבומה ןונגסב)
.84םיבוט תוריפ ישוע תונליא תויהל ,'יתווצמו

תודעוותה

טבשב רשע השמחב םג [85ירשפאה] םוקמו םוקמ לכב תויודעוותה תכירע תודוא ררועל שי .ט
תמלשה תוטשפב ןה ,(הזב) םילשהל ידכב אלוליהה םויד תויודעוותהה ךשמה לע ףסונ -]
.86[85תומילש ןושלמ ןהו ,ןורסחה

יכה ןמזה תא רוחבל שי - ירשפא יכה "םע בור"ב 'יהיש ידכ [רמא "להקה תנש" ח"משתב] .י
רשע השמחב ,טבשב רשע השמח ברעד החנמ ירחאל :ונינע יפל םוקמו םוקמ לכב םיאתמ
.87ומצע טבשב

םינמזמ 'א לכב - בוט המו) הרות-ןתמד תבשה ,ק"שה םויל דע ,וירחאלש םימיב [ןכו] .אי
.88('וכו םינוש תומוקמב ,ל"נה

שודיחהו הפסוהה ד"ע ררועלו ראבל ידכ "ןליאל הנשה שאר"ד תויודעוותהה ולצני יאדוב .בי
האר] [89(ב"ויכו םינש 'ג 'ד 'ה ינב כ"וכאעו) ףטל םג] (םינימה תעבשד) ל"נה הדובעה ינינעב
.86[ג תוא ליעל

םיסנכנ דימו ףכיתש העידיה ללגב החמשה שגרל דעו םיעוגעגהו הקושתה ררועל דחוימבו .גי
תילכתב הב תויולתה תווצמה לכ םייקלו ,הבוטמ עובשלו 'ירפמ לוכאל ,לארשי ץראל
.86תומילשה

פ"כע וא) תיללכ תודעוותה ושעי טבשב רשע השמח םויב[ש] ,םיעיצמ [90נ"שת] וז הנשב .די
וא ריע) םוקמה יבשותמ םע בורב ופסאתיש - ק"האב כ"וכאעו ,םוקמו םוקמ לכב (םע בורב
ב"ויכו תוריפ תליכא - טבשב רשע השמח לש םיגהנמה םיברב םג םש ומייקיו ,(ב"ויכו הנוכש
.91(תיתיב הריוואב ,יטרפה ותיבב השוע דחא לכש הזל ףסונ)

םדא"הש ל"זח ירבדל םאתהב טרפבו הרות ירבד ודמליו ורבדי וז תונמדזהב[ש ןבומכ] .וט
ל"זחב םילשמנ לארשי ץרא וחבתשנ ןהבש םינימה תעבשו ,םכח דימלת לע יאק "הדשה ץע
.91הרותל

וארי א"ואכ לצאש - ללכבו ,תווצמו הרות ינינע לכב תובוט תוטלחה תלבק ףיסוהל [םג]ו .זט
ןליאו ,תודהיו הרותד םינינעה לכב לדגו חמוצש ץע ,"הדשה ץע םדאה" אוהש ומכ יולגב
.91"םיבוט םישעמ םיקידצ לש םהיתוריפ ,"תווצמ יריפ יאמ" - ירפ השוע
__________
.152 'ע תויודעוותה - נ"שת תומש פ"ש (1

ותדובע לכשכ) טבשב ירישע - אלוליהה םויש ןבומ ז"פע…" :155 ע תויודעוותה - נ"שת תומש פ"ש האר (2
שדוק 'יהי ירישעה" - ד"ויה תא תולגל :ותדובע לש יללכה ןכותה תא אטבמ - (יולגב תדמוע אלוליהה לעבד
לע זמרמה - ףסוי דגנכ ,טבש שדוחב - אוה שדוחב ירישעה םויו . . םלועב רבד לכבו ,ידוהי לכב - "'הל
.הלואגהל רשקה לע םגו ,תורעהבו הכוראב ש"ייע .""רחא ןב יל 'ה ףסוי"ד הדובעה

יוליעה השענ זאש אלוליהה םויל הנש םיעברא ואלמי וז הנשבו" :126 'ע תויודעוותה - נ"שת תבט ו"ט תחישמ (3
לעב לש ויתוחרואו ויכרדב הדובעה ינינע לכב "עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל םכל 'ה ןתנ"ד תומילשהו
אוה השעמה' ,לעופב השעמב אלוליהה לעב לש ויתוארוה םויקב רתוי דוע ףיסוהל שי ךכל םאתהבו .אלוליהה
."'רקיעה

תבש לכב תוליהק ליהקהל . . השמ להקיו תבש תשרפב רמאנש" ,תבשו תבש לכבש תודעוותהה לע ףסונ" (4
ןכשמה תבדנ יוויצל עגונב רמאנש "השמ להקיו" ומכ ,ףטו םישנו םישנאה לע יאקש ל"יו" :םש 91 הרעהבו ."'וכו
."...ףטה םגו ...םישנהו םישנאה הזב ופתתשהש

לע ףסונ" :543 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת אראו פ"ש הארו ."םישדח ישאר לכב הנורחאל גוהנה לע ףסונ" (5
."טבש ח"רב תודעוותהה רודיסל עגונב םג טילחהל שי ,ומצע אלוליהה םויב תויודעוותהה רודיסל עגונב תוטלחה

טרפבו ,אלוליהה םויל המדקה רותב תויודעוותה רודיס" :562 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת טבש 'ג תחיש האר (6
.דועו ."וירחאלש תבשב ז"דעו ,אלוליהה םוי ינפלש תבשב

.267 'ע ש"הס - ב"נשת אראו פ"ש (7

הטלחה ומצע לע לבקי דחא לכש - רקיעה אוה השעמה…" :563 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת טבש 'ג תחיש (8
."אלוליהה םויל רשקב תויודעוותה רודיס - רבודמה רקיעה לע ףסונ ,אלוליהה לעב לש הרותה דומיל ינינעב

ררועל שי ןכו" :267 'ע םש ש"הסב הארו .543 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת טבש ח"הבמ ,תבט ח"כ ,אראו פ"ש (9
."אלוליהה לעב םע דחיב 'יהת יאדובש - טבשב ירישעהד תודעוותהה תכירעל תונכהה ד"ע

,ח"משת ,טבש ד"וי תארקל לבת יבחרמ לכב ויחיש ש"נאל חולשל מ"המ ר"ומדא ק"כ ליאוהש קרבמה חסונ (10
.ב"נשת א"שנת ,נ"שת ,ט"משת

.272 'ע תויודעוותה - ח"משת אב פ"ש (11

לכב םסרפלו ררועל" :188 'ע תויודעוותה - א"שנת אב פ"ש הארו .212 'ע תויודעוותה - ט"משת אראו פ"ש (12
."(אלוליהה לעב לש ויתומא 'דב תולועפה לע ףסונ) םוקמו םוקמ

ןויכ ,"םע בורב" תודעוותה ךורעל השק םויב ובש" :272-3 'ע תויודעוותה - ח"משת אב פ"ש האר (13
וליפאו ,'וכו ותיב ינב םע דחיב תבש תדועס דועסל ךירצש ןויכ ,תבש לילב ז"דעו .תבשל תונכהב םיקוסעש
."םוקמ תוכימסב םיאצמנה ולאל קר לבגומ הז םג - תבשה םויב

םידקהל ןיגהונ ןיא - אלוליהה םוי ינפל כ"אשמ" :53 הרעה םשו .272-3 'ע תויודעוותה - ח"משת אב פ"ש (14
."ב"ויכו םויב

.273 'ע תויודעוותה - ח"משת אב פ"ש (15

לכב ליחתהלו ררועל שי ,טבש ח"ר ק"שה םויב ונידמעב" :212 'ע תויודעוותה - ט"משת אראו פ"ש האר (16
."...טבשב ירישעד אלוליהה םוי םע םירושקה הדובעה ינינע

.272 'ע תויודעוותה - ח"משת אב פ"ש (17

.ךליאו 216 ע"ס א"יח ש"וקל ,ךליאו ב"מק 'ע ד"ח ק"גאב םג - ךליאו 95 'ע ד"בח םיגהנמה רפסל ףסונ ספדנ (18

.188 'ע תויודעוותה - א"שנת אב פ"ש האר (19

.272 'ע תויודעוותה - ח"משת אב פ"ש (20

עגונ תויהל ךירצש ולא לצא - הברדאו] . . םיעמושה ומסרפי יאדובו" :276 'ע תויודעוותה - ח"משת אב פ"ש (21
ןכאש םהילע לועפל חרכההו ךרוצה רתוי שגדומ ,(םהילא עגונ רבדהש םישיגרמ םניא התע תעלש ןויכמ) םהילא
א"ואכל םיכייש רודה אישנ לש וינינעש ןויכמד ,אוהה םוקמב םג םסרפלו . . [שממ לעופב םהל עגונ רבדה 'יהי
."לארשימ א"ואכ ולא תולועפב לולכל לדתשהל שי ,רודה ישנאמ

אובת הלואגהש םיפצמו םיווקמ ,"אוביש םוי לכב ול הכחא"ש ףאו" :191 'ע תויודעוותה - א"שנת אב פ"ש (22
םוי ינפל םימי המכו המכ . . שממ הז םויב הלואגה תא איבי - "השעי ויארי ןוצר"ש - ה"בקהש יאדובו ,םויה
עודיכ) ומצע אלוליהה לעב םע דחיב אלוליהה םוי ינינע ויהי ונקדצ חישמ תאיב ירחאל ,הברדא ירה - אלוליהה
הלענ ןפואב תויהל הכירצ אלוליהה םויל הנכהה םג ,אליממו ,רתוי הלענ ןפואב (דימ 'יחתל םימק םיקידצש
."רתוי

םויל תומיאתמה תונכהה ד"ע . . םוקמו םוקמ לכב םסרפלו ררועל שי" :188 'ע תויודעוותה - א"שנת אב פ"ש (23
."'וכו הרתי השגדהו . . ומצע אלוליהה םויב המיאתמה הגהנה ד"ע כ"וכאעו ,אלוליהה

י"ע ורמאנש םיציקה ןכו ,"ןיציקה לכ ולכ" ארמגה ןמזב רבכו " :185 'ע תויודעוותה - נ"שת אראו פ"ש הארו
ירמאמ) ףלאה תאו ה"ד ןקזה וניבר לש עודיה ורמאמב - אמגודלו :107 הרעהבו] ז"חאלש תורודב לארשי ילודג
םיציקה תורחאתהו יוביר ןינעב ןקזה וניבר לש ורמאמב ראובמהמ םג ריעהלו .(אכת 'ע שיר א"ח תוישרפ ז"הדא
."[(נ"שו .טלקת ע"ס םירצקה ז"הדא ירמאמ)

לכ" תומילשה ,ולש אלוליהה םוימ התע הז ונאובב טרפבו ,הלא םירמאמ ומסרפיו ודמלי יאדובו" :189 'ע םשו
רתוי "ץראה ברק"ד בצמו דמעמ ךל ןיאש ןויכו ,"ץראה ברקב תועושי לעופ"ד ןפואב "ותדובעו ויתרותו וישעמ
הלואגל עגונב שארל לכל אוה "ץראה ברקב תועושי לעופ"ד ןינעהש ,ןבומ ,אחישמד אתבקעב תולגה ךשוחמ
."המילשהו תיתימאה

ןמז אוה (טבשב ירישע םויב יאדובו) טבשב ירישע ינפלש תבשהש…" :268 'ע תויודעוותה - ח"משת אב פ"ש (24
הרשי ךרדב" תכלל ,אלוליהה לעב לש "ותדובעו ותרות וישעמ לכ"ב קזחתהל ידכ םלצנל םיכירצו ןוצר תעו יאכז
.""ו"סנ ויתוחראב הכלנו ויכרדמ ונרוה רשא

.296 'ע ש"הס - ב"נשת אב פ"שו ,טבש 'ג תחיש (25

רבדה השענ רבכ וליאכ ולצא בישחו ,"בבלל הארי 'ה"ש ףאו" :215 'ע תויודעוותה - ט"משת אראו פ"ש האר (26
אוה השעמה" ,וטושפכ לעופב השעמד יוליעה ןיידע הזב ןיא ,מ"מ ,הז לע "רכש"ה םג ןתונש ךכ ידכ דע ,לעופב
.הוההד הז עגר ,"רקיעה

תבשה םויב לעופב השעמ (הלחתה רותב) םג ל"צ ,ז"חאלש םימיל עגונב תובוט תוטלחה תלבק דבלמ ,ןכלו
."ומצע

,םישדח םינינע ומצע לע לבקל תחאו דחא לכ ךירצ וז תבשב" :542 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת אראו פ"ש (27
ןפואבו ,אלוליהה לעב לש "ותדובעו ותרותו וישעמ"ד םינינעה לכב השעמו רוביד הבשחמב תוטלחה טילחהלו
!ונשארב ונרוד אישנו "רפע ינכוש וננרו וציקה"ד דועיה םויק תא רתוי דוע זרזי הזש - תומילשה תילכתד

,ולש םידיסחה םע השענ המ - טיבמו ,ונרוד אישנ סנכנ הנהש ,העידיהו ןורכיזה םצע ,ומצע הז ןינע ,רשא
ענייז טימ ןוא םידיסח ענייז טימ ךיז טוט סאוו קוק א טיג ןוא ונרוד אישנ ןיירא טייג טא") ולש םידימלתהו
י"ע אקוד הגשהל תנתינה תומילשה תא ,"וניתפש םירפ המלשנ"ה תא םה םילצנמ המכ-דעו םאה ,("םידימלת
דוע ףיסוהל תוטלחה ומצע לע לבקל ,ףטו םישנ םישנא ,א"ואכ ררועמ הז ירה - תולגה ןמזב "וניתפש"ב הדובעה
,('יהתש הביס וזיאמ) התע דע הדובעב רסח 'יה םאב םגש ךכ ,תומילשה תילכתל דעו ,הדובעה תומילשב רתוי
."השעמו רוביד הבשחמב אבהלו ןאכמ ותגהנה תא ביטיהל - דימו ףכית טילחמ אוה ירה

.דועו ."'וכו םיכרבמ תבשב ונדמעב" :266 'ע ש"הס - ב"נשת אראו פ"ש (28

הז ירחאלש םימיבו (טבשב ירישעד אלוליהה םוי ינפל) וז תבשמ לחה" :272 'ע תויודעוותה - ח"משת אב פ"ש (29
."['וכו ולא טרפבו] ידוהי לכ ךירצ -

תשרדנה הנכהה תדובע ןיידע השרדנ אל םדוקה םויב ,ןכש" :559 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת טבש 'ג תחיש (30
םויב רבודמשכ טרפבו .תדחוימ תולדתשהב ךרוצ שי "החיתפ" לש ןינע לכב ירהו ,אלוליהה םויד עובשב
תדחוימה תולדתשהה - זוע רתיו תאש רתיב דחוימב תשגדומ םלצאש ןבומ אליממו ...רודה אישנ לש אלוליהה
."רבדה תחיתפב תויהל הכירצש (זוע רתיבו תאש רתיבו)

דחאתמש דעו) הרותה תא דמול אוה קר אלש ןפואב תויהל ךירצ…" :272 'ע תויודעוותה - ח"משת אב פ"ש (31
."...ותוא תדמלמ הרותהש אלא ("'וכ ללכ אצמנ וכרעכ אלו והומכ ןיאש אלפנ דוחי"ב המע

.272 'ע תויודעוותה - ח"משת אב פ"ש (32

,תוימשגב רובידה חכב ועגנ תולגה ירוסיש" :292 'ע םשו .296 'ע ש"הס - ב"נשת אב פ"שו ,טבש 'ג תחישמ (33
'יהיש לעפ הז םינינעה תוטשפבש ,ב"ויכו ולש תודיסח ירמאמב רובידב (לוכיבכ) עגנ תוטשפב םגש לעופ הזש
ירבד תוטשפתהב ןהו ,תודיסח ירמאמ תרימאב ולש רובידה תוטשפתהב ןה ,תויהל יוארהמ (תומכב) טועימ הזב
תומישרב םגו ,םירמאמה לש "הרזח"ב םג ףסותמ 'יה ,םירמאמ רתוי םיפסותמ ויה םא יכ) בתכב ולש תודיסח
לש... םיפוגב תומשנה י"ע - אלוליהה לעב לש וחוכב - לעפנ תומילשה תילכתב רבדה יולימו ןוקיתהו... .(בתכבש
."...אלוליהה לעבד 'וכו תוארוהו הרות ירבדה ,בר עפשבו... לעופב רובידב יוטיבה י"ע... ונרוד

.223 'ע תויודעוותה - ט"משת אב פ"ש (34

.""תיבהי תיבתכ ישפנ אנא" לוכיבכ ד"ע ,הזב ותומצע לכ תא סינכהש" (35

ןפואב דעו ,ונרוד אישנל רומגה לוטיבהו רשקה י"ע דחוימב" :545 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת אראו פ"ש האר (36
י"ע השענ הזש ,וינינע לכב ,"לכה"ב רדוחו ךשמנ (לארשיו בקעי) אישנה לש ונינעש ,ונייה ,"לכה אוה אישנה"ש
ןיא טאה רע") רודה-אישנל - ותנווכ השעמ תעשבו ,"לכ לכמ לכב" ,ול רשא לכ תא ,"לכה" תא שידקמ אוהש
הטלחהה םצע תעשב ,ולש תוררועתהה לדוג םג ןבומ הזמו !לארשיו בקעיל ךייש "לכה" זאש ,("ונרוד אישנ ןעניז
."!הז ןינעב

ק"כד תוחילשהו דיקפתה יולימל עגונב הריתי חכ תניתנ..." :211 'ע תויודעוותה - ט"משת אראו פ"שמ ריעהל (37
וידימלתל 'וכ חכ ךישממו םימחר ררועמ םשמו ...יוליע רחא יוליעב הלעתמש ןויכמש ...ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ
לכב (הרות פ"ע ,םייתימא םיישק 'יפא) תונכסו םיישק ינפמ דוחפל ןיא ,ןיד אמלעב םתדובעב וידימלת ידימלתלו
."רודה אישנ לש וחוכב םיכלוהש ןויכמ ,רודה אישנ לש תוחילשה יולימל רושקה

ורמאש ד"עו) ןיד אמלעבש תונכסהו םיישקה עדיל רשפא יא "טושקד אמלע"מש ןועטל ןיאו" :םש 62 הרעהבו
(טושקד אמלעמ אלו ,אקוד ןיד אמלעב אטישפו ,אקוד ומוקמב ,"ומוקמל עיגתש דע ךרבח תא ןידת לא" ל"זח
תאירקו תוחטתשה י"ע (םג) םיאב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד תוחילשה םויקל עגונב תוארוהה יכ -
הארוה-הרומ י"ע ד"ספו הארוה לש הלעמה םג הזב שי ,ןכלש ,ןיד אמלעב ,שודקה ןויצה לע 'וכ תונוידפה
."ןיד אמלעב אצמנש

ח"ומ ק"כש - אסיג דחמ - החיכומ תונוידפה תאירקו ןויצה לע תוחטתשהה :רתוי תויטרפבו :215 'ע םשו
.ןיד אמלעב אלו ,טושקד אמלעב אצמנ ונרוד אישנ ר"ומדא

וא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כמ תוארוה םיעמוש ןויצה לע תוחטתשהה תעבש ןויכמ - אסיג ךדיאמ ,לבא
בשחתהל ילבמ םמייקל םיכירצש יאדוב ירה - ולא תוארוה ול םירסומ ןפוא לכבו ,תוארוהה םיעמושש המדנש
רשאכש - דעו ,("סנה לע םיכמוס ןיא"ש ינפמ וז הגהנהל םוקמ 'יה אל וז הארוה ילולש פ"עא) רבדבש הנכסב
."ןכ תושעל ול הרוי ,הארוה-הרומ בר לצא לאשי

.266 'ע ש"הס - ב"נשת אראו פ"ש (38

תויללכ תוארוה ןה] ורוד ישנאל ןתונ אישנ לכש תוארוההל ףסונבש" :270 תויודעוותה - ח"משת אב פ"ש (39
(פ"כע) תושעל םהל ןתונש חכ-תניתנה י"ע ,(אישנה לש) אוה ונינעמ םהילא עיפשמ םג ה"ה [תויטרפ תוארוה ןהו
םינינעהש ,רמול שי - "לארשי להק לכ בל" אוה אישנהש ןויכמו .שדוקב ותדובעמ "והנמ ץמשו והצק ספא"
לש דחוימה ודיקפת ה"ה - [אישנה לש ותגהנהמ םידמולש "תוארוה"ה טרפבו] אישנהמ םילבקמ רודה ישנאש
,דחוימב וילא תעגונה הוצמ שי דחא לכלש ,"יפט ריהז יוה יאמב" ל"זר רמאמ שוריפב עודיה ד"עו .הזה רודה
ןכלש ,םייקמש תווצמה לכל "רעש"ה איה וז הוצמש דעו ,יקלא רואה רתויב (רואו רהוז ןושלמ ריהז) ריאמ הבש
."וז הוצמב "יפט (וטושפכ) ריהז" תויהל ךירצ

.םש (40

העידיה דצמ רתוי דוע ףסותימ וז הגהנהב" :ךליאו 561 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת טבש 'ג תחיש םג הארו (41
יאישנ ,םיאישנה תוגהנהב (םג) םיקולח וניצמ הז ןינעב הנהד .החמש לש ןפואב התיה ונרוד אישנ לש ונינעש
ראשמ דחאב 'יה ירקיעה םנינעש םיאישנ ויהו ,החמשד ןפואב 'יה םתגהנהו םנינע רקיעש םיאישנ ויהש... ד"בח
- רתוי דוע לדגי רבדבש אלפה !החמש לש ןפואב אקוד התיה ותגהנהש ,וניצמ ונרוד אישנל עגונב ;םיוקה (ינש)
לע ועיפשהו ולעפש םירוסי-לעב - הזל ףסונו ,םיימשג םירוסי-לעב 'יה אוה תוטשפבש הדבועה םע בשחתהב
ותדובעש ומכ ,החמש ךותמ אקוד 'יהת ולא םינינע לכב הדובעהש - רקיעה אוהו דועו... .ולש םיינחורה םינינעה
ונתאמ דחא לכש פ"עא רמולכ !אקוד החמש ךותמ - םירוסי-לעב ותויה תורמל - תוטשפב התיה ונרוד אישנ לש
יהוזו ,תולגה ירוסימ ונא םילבוס ירה ,"םכיתושפנל דאמ םתרמשנו" הרותה יוויצכ ,תוימשגב אירב תויהל ךירצ
בוטו החמש ךותמ אקוד 'יהת "'יוה תדובע"ש ה"בקה עבות תולגה ירוסי לע טבה ילבמש - הרומאה הארוהה
"!המילשהו תיתימאה הלואגה לא רתוי דוע םיברקתמשכ - המכו המכ תחא לעו !!בבל

:"קחצי ףסוי" - אלוליהה לעב לש ומשב םיזמורמ ולא םינינע ינשו" :270-1 'ע תויודעוותה - ח"משת אב פ"ש (42
ךותמ השעי םשה תדובעב ןינע לכש ,גונעתו קוחצ ןושלמ - "קחצי"ו ...ןמזה לכ ףיסוהל ,הפסוה ןושלמ - "ףסוי"
םויב אלוליהה םגו" :םש 37 הרעהבו] הדיתעה הלואגה םע םירושק ("קחצי ףסוי") תומשה ינש ...החמשו גונעת
[...הדיתעה הלואגד הדובעה תומילש לע הרומה םלשה רפסמ אוה הרשע יכ - הלואגהל תכייש (טבשב) ירישע
תא איבהל ודיקפתש תולגה לש ןורחאה רוד הז ונרוד לש דחוימה ודיקפת איה וז הדובע ןכלו" :272 'ע םשו
לש וטבש דגנכ אוה טבש שדוחש ,ריעהל" :306 'ע תויודעוותה - 113 הרעה ח"משת חלשב פ"ש הארו ."הלואגה
החמש) קחציל םג ךיישה ,גונעתה ןינע ,ןמש ...רשא טבש דגנכ (ןסינ שדוחב הברקה רדסכ) תועיד המכלו ףסוי
איה רשא תב חרש" ,"ומע ףסוי תומצע תא ףסוי חקיו" ... ש"מכ ,ףסויד תוימצעה הלגתנ ודי לעו ,(גונעתו
תומילש לע תורוהל ,םלשה רפסמ ,ובש ירישעב ומצע טבש שדוחבו ..."'וכ רובק ףסוי ןכיה השמל התארהש
.""קחצי"ו "ףסוי"ד םינינעב הדובעה

ןושארה רודו תולגה לש ןורחאה רוד אוה ונרודש ןויכו" :300 'ע ש"הס - ב"נשת חלשב פ"שו אב פ"ש האר (43
תא זרזלו רהמל ידכ ,םישנה לע רתויב עיפשהלו לועפל ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לדתשה ...הלואגה לש
."ונרודבש תוינקדצ םישנ לש ןתוכזב הלואגה

ישנ ינפב רבדמ היה ןמזל ןמזמש ונרוד אישנ לש םישודיחהמ" :275 'ע תויודעוותה - ח"משת אב פ"ש האר (44
,סופדב םג םירבדה ומסרפתנ ויוויצ פ"עש ,אלא ,דוע אלו ,ףט ינפב וליפאו ,תודהי ינינעב ןקזחלו ןדדועל לארשי
."תורודל הארוה תניחבב השענ ז"יעש

ז"נפלש םינשב לארשי ילודגב ותמגוד וניצמש םגהו" :296 'ע ש"הס - ב"נשת אב פ"שו ,טבש 'ג תחיש האר (45
;תולבגה המכ םע היה הז םלצא לבקתנש ולא 'יפאו ,םלוכ לצא לבקתה אל ז"ה ,[ב"ויכו םהיבתכממ עודיכ]
ףסוותה ז"יעו ,טשפתמו ךלוהו ,םלועב תומוקמ יובירל ועיגהו וטשפתה הזב אלוליהה לעב לש ויתולועפ כ"אשמ
."לארשיב ףטו תונבו ישנד הרותה דומילב ךרעב אלש

,ףטו לארשי תונבו ישנ םע תולועפ לע תדחוימ השגדהו" .296 'ע ש"הס - ב"נשת אב פ"שו ,טבש 'ג תחישמ (46
םיכנחמש ךכב אוה ףט לש םדוחי :םישנאה םג ,תיבה ינב לכ תדובעב םג ז"יע ףסותימ ,םמצעב םתדובעל ףסונש
לוכי ז"יעש ,לכואה ררפל ףטה עבט :הזל ףסונו ...לבקל ולכויש ןפואב םהלש םילכה יפל ,העמק העמק םתוא
."...לארשי תונבו ישנל עגונב ז"דעו .םינטק םירוריפ רשאמ רתוי לבקל םילוכי םניאש םירחאל םג עיגהל לכאמה

הלועה לש המשנב 'ילע תלעפנ הרותל 'ילע י"עש עודיכ" :217 'ע תויודעוותה - ט"משת אב פ"ש האר (47
."השעמו רוביד הבשחמ - שפנה ישובלב םגו ,שפנה תוחוכ לכב םג דעו ,הזבש תוגרדה לכבו ,הרותל

:םינפב םש הארו ."(טייצראיה ךרבתמ 'ינימש ינפמ - ל"יו)" :268 'ע תויודעוותה - 2 הרעה ח"משת אב פ"ש (48
.רודבש דחאו דחא לכל םיכייש וינפלש תבשב ךכל תונכההו ולש אלוליהה םויש"

ר"ומדא ,ויבא טייצראיל רשקב ר"ומדא ח"ומ ק"כ תעצה לע תדסוימש :11 הרעה םש] העצהל דוסי םג והזו
לכל ךייש אישנה לש אלוליהה םוי ירהש ,הרותל דחא לכ הלעי טבשב ירישע ינפלש תבשבש .[ע"נ (ב"שרוהמ)
.""לכה אוה" ,ידוהי

,דבלב ףיקמ תניחבב 'יהיש קיפסמ אל הז ןינעש ,ריעהלו" :275 'ע תויודעוותה - ח"משת אב פ"ש תחישמ ריעהלו
."...תוימינפה 'יחבמ הלעמלו ירחאלש ףיקמה 'יחבל םיאבש דעו ,ימינפ ןפואב םג ךשמויש ךירצ ,אלא

.268 'ע תויודעוותה - 2 הרעה ח"משת אב פ"ש (49

אוהש ,עובשב ינש םוי ,אלוליהה םויבו" :127 'ע תויודעוותה - (םיעבראה תנש) נ"שת תבט ו"ט תחיש הארו (50
תרותמ כ"וכאעו ןכו ,הרותב םויה תאירק םע םירושקה הרות ירבד (ומוקמב א"ואכ םג) ורמאי - האירקה םוי
,עובשה תשרפל םיכיישה םירמאמהמ וא ,טבשב ירישעה תארקל רואל איצוהש רמאמהמ ,אלוליהה לעב ירמאמו
."המילשהו תיתימאה הלואגה םע םג הרושקה ,"הריש תבש" ,"םעה תא הערפ חלשב" 'פ - וז הנשבו

'ע ב"ח טקולמ מ"הס - ח"כשת ינגל יתאב ה"דל "רבד חתפ" הארו .'ינשה םעפב ט"י קרפ ט"משת תנשב (51
.ח"לר

."'יברד 'יתעדא שניא יאק"ל - םאתהב םיעבראה תנשל רשקב .223 'ע תויודעוותה - ט"משת אב פ"ש (52

רדהו ינעל הטורפ ביהי" ד"ע :64 הרעה םשו .םיעבראה תנשל רשקב .223 'ע תויודעוותה - ט"משת אב פ"ש (53
עגונב אוה ןכש ןבומ ירה ,הלפתל עגונב םש ב"בב רמאנש ףאו .(א ,י ב"ב) "ךינפ הזחא קדצב ינא ביתכד ילצמ
."הככ םימעפ ףלא ןיכז ובילו וחומ ושענ הקדצ י"עש עודיכו .הרותה דומיל י"עש "ךינפ הזחא"ל

."ומא לש אלוליהה םוי םג וילא תוכימסבו ,ותנקז ומא לש אלוליהה םוי םג אוהש" (54

לש םהיתושנ) תוינקדצה תוינברה לש ןחורב 'יהת ןתגהנהש" .306 'ע ש"הס - ב"נשת חלשב פ"שו אב פ"ש (55
ןה ףא םייחב ןערז המ" ,תונקדצה תוינברה לש םייחה ךשמה םג השענ ז"יעש ,ט"צאיה תולעב (םיאישנה
ק"כ לדתשה ...הלואגה לש ןושארה רודו תולגה לש ןורחאה רוד אוה ונרודש ןויכו" :300 'ע םש הארו ."םייחב
םישנ לש ןתוכזב הלואגה תא זרזלו רהמל ידכ ,םישנה לע רתויב עיפשהלו לועפל ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ
."ונרודבש תוינקדצ

שגדומכ - הרישה ןינעל עגונב תירקיעו תדחוימ הארוהו" .307 'ע ש"הס - ב"נשת חלשב פ"שו אב פ"ש (56
םיסנ םהל השוע ה"בקהש רודבש תוינקדצ ויה תוחטבומ" םירצמ תאיציבש םשכ :הרובד תרישו םירמ תרישב
תוחטבומ תויהל תוכירצ תוינקדצה לארשי ישנש ,ןורחאה הז תולגמ הלואגהב םג ךכ ,"םירצממ םיפות ואיצוהו
תולגה יעגרב) ףכית תוליחתמש דעו ,המילשהו תיתימאה הלואגה האב שממ דימו ףכיתש ןה תוחטבומ יאדובו
,הלפתה םע דחיב :רתוי תויטרפבו !המילשהו תיתימאה הלואגה אוב לע ,תולוחמבו םיפותבו הרישהב (םינורחאה
,תולגה תוכירא לע ...תורירמו רעצ ךותמ איהש ,שממ דימו ףכית הלואגה תא איביש ה"בקהמ השירדו השקבה
שגרב (רקיעבו םג) ןה תורודח . . . !"יתמ דע ,יתמ דע ,יתמ דע" קומע בלו ברקמ הקעצהב יוטיב ידיל אבש
,"אב (חישמה ךלמה) הז הנה"ש ןוחטיבה לדוג דצמ ,הרישהב יוטיב ידיל האבש רתויב הלודג החמשו ,החמשה
"!אב רבכו

,הז ונרודד תירקיעה הדובעה איה הצוח תונייעמה תצפהש" :226 'ע תויודעוותה - א"שנת חלשב פ"ש האר (57
,הצוח תונייעמה תצפהל תירקיעה הדובעל סחיב "ול הרזש הדובע" תניחבב םה הדובעה ינינע ראשש ךכ ידכ דעו
."הלואגה לש ןושארה רודו תולגה לש ןורחאה רוד אוה הז רודש ןויכ

.226 'ע תויודעוותה - א"שנת חלשב פ"ש (58

.319 'ע ש"הס - ב"נשת חלשב פ"ש תחיש (59

.319-20 'ע םש (60

,הריש תבשב איה רישה י"ע תבשה םויד 'ילעה רקיעש" :308 'ע ש"הס - ב"נשת חלשב פ"ש תחיש האר (61
תבשה םויב) םתומילשו םרקיעש... אלוליהה םויד תוילעל עגוב םג ןבומ הזמו ,תותבשה ראשב םג ךשמנ ונממו
."הריש תבשב (טרפבו ,רישה ןינע םע רושקש

,ח"משת ,טבש ד"וי תארקל לבת יבחרמ לכב ויחיש ש"נאל חולשל מ"המ ר"ומדא ק"כ ליאוהש קרבמה חסונ (62
.דועו .ב"נשת א"שנת ,נ"שת ,ט"משת

.74 'ע ב"שת ש"הס (63

ד"כשס ח"וא) ע"ושב ז"הדא ש"מ - הזל םימעטהמ ל"יו" :118 הרעה 270 'ע תויודעוותה - ט"משת חלשב פ"ש (64
אל ולא ונימיבו ,"ךילע םהיתונוזמ ןיא ירהש ןוכנ ןיאו ,הריש תבשב תופועה ינפל םיטח תתל םיגהונ שי" (ח"ס
."(תונטקה תורייעב ז"נפלש תורודב ליגר 'יהש יפכ) ךילע םהיתונוזמש ב"ויכו םילוגנרת ויהיש יוצמ

תבשב תופועה ליכאהל) ל"נה גהנמ םימייקמ אלשכ םג ,ןפוא לכבו" :275 'ע תויודעוותה - ט"משת חלשב פ"ש (65
ק"כש םימעטה 'א והזש ,ל"יו ,הז גהנמ ד"ע ריכזהלו רבדל שי - ('יהתש הביס הזיאמ) שממ לעופב (ב"ויכו ,הריש
הז ןינעל םיאתמה ןמזב טרפבו ,ןמזל ןמזמ הז ודמליש ידכ - סופדב םסרפל הוצו ,הז לע רביד ר"ומדא ח"ומ
."פ"עבשותמ קלח ושענש ,ולש הרותה ינינע ראש לככ ,(אמויד אנינעמ)

.118 הרעה 270 'ע תויודעוותה - ט"משת חלשב פ"ש (66

.118 הרעה 270 'ע תויודעוותה - ט"משת חלשב פ"ש (67

םימי 'דמ תוחפ אל תויהל ךירצש תוחילסה ימיב וניצמש יפכ" :254 'ע תויודעוותה - ט"משת טבש ד"י תחישמ (68
,ןכלו" :261-2 'ע תויודעוותה - ט"משת טבשב ו"ט ,חלשב פ"ש תחישמ הארו .""ןליאל הנשה שאר"ל עגונב ז"דעו
ןינע שגדומ ולצאש ,ףסוי לש וטבש - טבש שדוחל ךייש ,הלוכ הנשה לכל החימצה תלחתה ,"ןליאל הנשה שאר"
ח"ומ ק"כ לש אלוליהה םוי אוה ובש ירישעהש - טבש שדוחב ףסונ ןינע הלגתנ הז ונרודב . . החימצהו הפסוהה
.ףסוי (ןושארה) ומשש ,ונרוד אישנ

םינינעב טרפבו ,שדוחה ינינע לכב תומילשו יולימ השענש ,אתומלשאב ארהיס אמייק ובש ,ובש רשע השמחבו
ז"יעו ,ונרודבש ףסויד אלוליהה םוי ינינע לכב תומילשו יולימ ףסותינ - "שדוק 'יהי ירישעה" ,ובש םידחוימה
."רודה אישנ י"ע רודה לכב ךשמנש - ףסוי לש ונינע ,החימצה תלחתה ,"ןליאל הנשה שאר"ד הלועפב םג ףסותינ
.הכוראב (תורעהבו) םש ןייע

עיפשמו ללוכש ,ונייה ,אקייד "הנשה (תלחת קר אל) שאר" :321 'ע תויודעוותה - ח"משת טבשב ו"ט תחישמ (69
תוטשפתה רחאל םג םגיהנמו ףוגה ירבא לכד תויחה תא ללוכה "שאר"ה תמגודב ,הלוכ הנשה לכב תויח
."םירבאב תויחה תושבלתהו

ידכ "ןליאל הנשה שאר"ד ןמזה תא לצנל שי" :329 'ע ש"הס - ב"נשת טבשב רשע השמח תחיש הארו (70
ומצעל עגונב ןה "שבדו ןמש תיז ץרא ןומרו הנאתו ןפגו הרועשו הטח ץרא"ד הדובעה ינינע לכב ףיסוהלו קזחתהל
."תלוזה לע הלועפל עגונב ןהו

.םש ח"משת טבשב ו"ט תחישמ (71

.ךליאו 322 'ע ש"הס - ב"נשת טבשב רשע השמח תחישב הכוראב ןייע ."הזב םינינעה יטרפ מ"כב ראובמכ" (72
.ךליאו 256 'ע תויודעוותה - נ"שת טבשב ו"ט חלשב פ"שו

,םדא ןייורק םתא") םדאה"ל ךיישו רושק "ןליאל הנשה שאר" :320 'ע ש"הס - ב"נשת חלשב פ"שו טבש א"י (73
ויהת יכ" ,לארשי (ש"ע תארקנו תכיישש ץרא םהב החבתשנש תונליאה טרפבו ,הדשה ץע (ןוילעל המדא ש"ע
."'וכו דחא לכב שיו ,"ץפח ץרא םתא

.262 .253 'ע תויודעוותה - נ"שת טבשב ו"ט ,חלשב פ"ש (74

םלוע" ושעו ולעפ רבכש ןויכמש בושחל אלש" :274 'ע תויודעוותה - ט"משת חלשב פ"ש תחישמ האר (75
החימצ לש ןפואב ,עגרו עגר לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל שי אלא ...לייטל וא חונל רבכ םילוכי ,"ואולמו
."תידימת

הלענ ןפואב איה ןליא תעיטנב החימצה תלעמש עודיכ" :253 'ע תויודעוותה - נ"שת טבשב ו"ט ,חלשב פ"ש (76
קר ערזה תוהממ אוה חמוצה האובתה ,העירזב" ,יכ ,האובת תעירזבש החימצהמ (ךורע-ןיאבש יוליעל דעו) רתוי
,העיטנה לע רועיש ןיאל חבושמ החימצהש ,העיטנה כ"אשמ . . םירוכ המכ חמוצ ז"יעו האס ערוזש ,יובירב אוהש
יובירה לע ףסונ) איה ןליאב החימצהש ונייה ,"'וכ םיחבושמ תוריפ םע ןליא איצומו ,ףנע וא ןיערג ןיעטונש
.262 'ע םש םג הארו ."'וכ םדאה תדובעבש ןליאב ותמגודו .השדח תוכיאב םג (תומכב

.269 'ע תויודעוותה - ט"משת טבשב ו"ט ,חלשב פ"ש (77

הנשה שאר" תומוקמ המכב ליגרה ןושלה ראבל שי ז"פע" :262 'ע תויודעוותה - נ"שת טבשב ו"ט ,חלשב פ"ש (78
איה הדובעה תלחתהש ןויכד - (דיחי ןושל "ןליאל הנשה שאר" אוה הנשמה ןושלש פ"עא) םיבר ןושל ,"תונליאל
תוצמ ילע לבקמ ינירה" הלפתה םדוק םויה תלחתהב לארשימ א"ואכ תרימאכ ,"ךומכ ךערל תבהאו"ד ןינעהב
לש ןפואב איה ותדובע תלחתהש ,הלפתב ומצע תדובע ליחתמ ז"חאל קרו "ךומכ ךערל תבהאו לש השע
."םיבר ןושל ,"תונליא"

םיחולש תויהל וכזש ולאל עגונב תדחוימ הארוהו" :269 'ע תויודעוותה - ט"משת טבשב ו"ט ,חלשב פ"ש הארו
ק"שב ותומילשו אלוליהה םויל ךשמהבש - ( . . ) ה"בקה לש וחולש ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כד םיחולש יחולשו
השוע חילש" - ףסונ חילש יונימ י"ע תוחילשה ןינעב ופיסוי ,ןליאל הנשה שאר טבשב רשע השמחב וירחאלש
.םיחולש האמ וליפא ,"חילש

שגדומ תבשב לחש טבשב ו"טבש ריעהלו" :254 'ע תויודעוותה - 40 הרעה נ"שת טבשב ו"ט ,חלשב פ"ש (79
ןמ תוכרב האמ םילשהל" לדתשהל שי כ"האלבש ןויכ - "תונליא לש תוריפ ינימב תוברהל" גהנמה רתוי
ז"הדא ע"וש .ז-ו"ה ז"פ הלפת 'לה ם"במר) "'וכ וירחאלו וינפל ךרבמו הז ירפמ טעמ לכואו רזוח . . תוריפה
."(ו"מסר ח"וא

(םידרפסה לצא טרפבו) םיגהונ שיו" :םש הרעהבו .דועו .322 'ע תויודעוותה - ח"משת טבשב ו"ט תחישמ (80
."ןליאה תוריפד יוליעה םישיגדמה 'וכ רהוזו ך"נתמ םיטוקל רמול

- קוזיחו השגדה תפסותבו - ומייקי ,םהש םוקמ לכב םידוהיש" :222 'ע תויודעוותה - א"שנת חלשב פ"ש (81
ומכ - םיסינ םע תדחוימ תוכייש הזלש .םיבורח (םג) טבשב ו"טב םילכוא גהנמה פ"עש ריעהלו ...גהנמה תא
רפוסמ הזל ךשמהבו ,תבש ברעל תבש ברעמ ןיבורח בקב קפתסהש אסוד ןב אנינח יברל עגונב תרפסמ 'מגהש
."םיסינב דמולמ 'יה אוהש

'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא" לארשי ץרא םע רשקה םיקזחמ ז"יעש" :222 'ע תויודעוותה - א"שנת חלשב פ"ש (82
."םידוהיל השוע ה"בקהש םיסינב רתוי דוע ףסותינו ,"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקלא

םויק ד"ע פ"הוע ררועלו ריכזהל שי" :243 'ע תויודעוותה - א"שנת "תודיחי"ה תעב - טבשב ו"ט תחיש הארו
שאר ,טבשב רשע השמחד תעל-תעמה ךשמב לארשי ץרא םהב החבתשנש תוריפ לוכאלו םועטל לארשי גהנמ
."תונליאל הנשה

תוריפהמ הליכאה ירחאל טרפבו..." :621 'ע שדוק תוחיש - "תודיחי"ה תעב - ב"נשת טבש ז"י תחיש הארו
,ירפה לע הכרב דוע םיכרבמ םייתניב ,ןכש ,הכרב םהילע אבת - הזב םיפיסומה לכו !שחומב - םירומאה
."םירומאה םינינעה לכמ הכשמהו הכרב םהילע אבת ,אליממו

."לארשי ץרא םהב החבתשנש תוריפ טרפבו" (83

.270 'ע תויודעוותה - ט"משת חלשב פ"ש תחישמ (84

לע ףסונ -] .ירשפאה םוקמ לכב תויודעוותה רודיס…" :600 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת חלשב פ"ש תחישמ האר (85
."['וכו אלוליהה םויד תויודעוותהה ךשמה

.320 'ע ש"הס - ב"נשת חלשב פ"שו טבש א"י (86

םישנהו םישנאה" ליהקהל - הז הלוגס םוי לצנל שי" :309 'ע תויודעוותה - ח"משת חלשב פ"ש תחישמ (87
ויכרדב הכילהב תומילשו הפסוה - דחוימבו ללוכ ,'יתווצמו הרות ינינע לכב רתוי דוע ףיסוהל ידכ "ףטהו
ידכו .הכוראב ל"נכ ,'וכו הקדצ תניתנ ,לארשי תודחאו לארשי תבהאד ןינעהמ לחה ,אלוליהה לעב לש ויתוחרואו
."'וכו "םע בורב" 'יהיש

.םש (88

תעבש לכש ,וריבסיו וראבי ולא תויודעוותהבו" :600-1 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת חלשב פ"ש תחישמ האר (89
העבש ,לארשימ א"ואכד "ץפח ץרא"ב םנשי "שבדו ןמש תיז ץרא ןומירו הנאתו ןפגו הרועשו הטח ץרא"ד םינימה
לכמ הלעמל תולעתהל ידוהי לש וחוכבש אלא .םיעובק םינמז דחא לכל שי ליגרה ד"עו .הדובעב םינפואו םינינע
םג תויהל (הכירצו) הלוכי וז תילענ 'ילעו !םינימה תעבש לכ תא יולגבו תחא תבב ללוכ אוה זאש ,הלבגהו הדידמ
ריבסהל שיש הארוהה יהוזו ...לוח םוי אוה טבשב ו"טש ךכב שגדומכ לוחה תומיב הטמל אצמנ ידוהיש יפכ
תא ללוכה אלפנ "רצוא" ול שיש תעדל וילע ,םינימה תעבשמ דחא קר יולגב האור אוה ,התע םאב םגש - א"ואכל
לארשימ א"ואכ לוכי תצק העיגיו תולדתשה י"ע ,ןכש ...הזכש רקי רצוא לע לבח ירה ,ןכ םאו .םינימה תעבש לכ
,א"ואכל וריבסהל ןתינ הז ןינעו .ל"נכ ,הרותה תודוס לע זמורה ,"שבד"ל דע ,דחי םג םינימה תעבש לכ תא תולגל
אליממו ,רומאה רצואה תא םהל שיש ןיבהל םחוכב םה םגש ,(ב"ויכו םינש 'ג 'ד 'ה ינב כ"וכאעו) ףטל םג
."!ולוכב שמתשהל םה םיכירצ

תלחתהל םאתהב תושעל רשפאש םישדחה םינינעה ןיב :225 'ע תויודעוותה - ט"משת אב פ"ש תחישמ (90
:אלוליההמ הנש םיעברא

.תונליאל הנשה שאר ,טבשב רשע השמח אוה (אלוליהה םוי ירחאל) האבה תבשב

,"תונליא לש תוריפ ינימ וב תוברהל ןיגהונ" :ץופנ יכה גהנמהמ לחה .הז םויב םירושקה לארשי יגהנמ םיעודי
(יגוח)ב םיגהנמ דוע ז"דעו] .("שבדו ןמש תיז 'וג ןומרו הנאת ןפג") לארשי ץרא ןהב החבתשנש תוריפ ינימ טרפבו
.['יטשפו ארהנ ארהנ - לארשי

ינפב דחא לכ תוריפה םילכוא בור יפ לע .םיברב אקוד תוריפ תליכאד גהנמה תא םייקל השגדה ןיא ללכב לבא
.ב"ויכו הדועסה ךותב ותיב ינב םע דחיב ,תיבב ,ומצע

אלוליההמ םיעבראה תנש תלחתה ירחאל הנושארה תבשה ,תבשה םויב לח טבשב ו"טש ןויכ - וז הנשב כ"אשמ
:םוקמו םוקמ לכב ומסרפיש השקבבו ,םיעיצמ -

."'וכו השמח םויב

.225 'ע תויודעוותה - ט"משת אב פ"ש תחישמ (91

י"ע ל"וי
תובישיה ידימלת דוגיא
"770"-"חישמ תיב"

E-Mail: Editor of HaMa'ase Hu Hoiker

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish"