ה"ב
סרטנוק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה

תבט 'ה (א
לתינ (ב
שפוח (ג
תבט ד"כ (ד

*

ךליאו ח"משת תוחישמ טקולמ

*

ז-ו תונוילג
םינוקיתו תופסוה םע 'ינש האצוה


םירפס - תונוש
תבט 'ה
רבד חתפ
תבט ד"כ
שפוח
לתינ


רבד חתפ

םינוקית םע 'ינש האצוה ז-ו תונוילג ,"רקיעה אוה השעמה" סרטנוק רואל הזב םיאיצומ וננה
תנשמ חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תוחישמ לעופב השעמל תוארוהה טוקיל אוהו ,תופסוהו
,("סלוקס קילבאפ" םייתכלממה רפס יתבב) שפוח ,לתינ ,תבט 'הל רשקב ,ךליאו ח"משת
.תבט ד"כ

תמישר) תוהגומ יתלבה תוחישה ןהו תוהגומה תוחישה ןה ללוכ טוקילהש יעדומל תאזו
.דבלב טקלמה תוירחא לע אוהו ,(םיעמושה

:לטל סקפ חולשל ריאהלו ריעהל ,תורעה הזיא ול שיש ימ לכש ,החוטש ונתשקב
.שארמ ול הנותנ ונתדותו ,(718) 467-6919

תובישיה ידימלת דוגיא
"770" "חישמ תיב"
,הבוט תואלפנ תנש אהתה ,הכונח תאז ,תבט ח"רד 'ב
"םימימת יכמות" תבישי תודסייתהל הנש תחאו האמ
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תדלוהל הנש ו"צ
.י.נ ,ןילקורב


*"חצנ ןדיד" - תבט 'ה


"םישענו םירכזנ"

םינינעה םתוא "םישענ" ז"יעו 1"םירכזנ" ,הנשב הנש ידימ םישענו םירכזנ הלאה םימיה
לש םנוחצנל רושקה לכב "ןוצר תע"ו "הלוגס םוי"ל עבקהל - הנושארה םעפב ויהש
.2םירפסה

חצנ - םירפסהד - ןדיד

ןבא" והזו ,זוע רתיבו תאש רתיב הרותה דומילב הפסוהו קוזיח תויהל ךירצ אבהלו ןאכמ
.3"חצנ - םירפסהד - ןדיד" ,םירפסה לש יתימאה םנוחצנל "ןחובה

םיבשויש הרשע" ,םיברב דומיל - דחוימבו ללוכ ,הרותל םיתע תועיבקב ףיסוהל - תוטשפב
.4"םידימלתה לופלפ"ו "םירבח קוביד" ךותמ ,"הרותב םיקסועו

ידיל איבמה דומיל [5ודפנש ולא םירפסב דומלל ז"דעו ,תוינשמה דומיל] שאר לכלו
תוימינפבו ,'וכ וילכ יאשונו ךורע ןחלושב ,ם"במרה רפסב ,6תוכלהה דומילל דע ,השעמ
,'ה תנומא ,עגר לכב ידימת ןבויחש תווצמה םייקל םילוכי ז"יעש תודיסחה תרות ,הרותה
.7'וכ ותאריו ותבהא ודוחי

יתומצע לכ" ,ולש תואיצמ לכ רדוחש ןפואב אוה ומצע דומילהש - רקיע הז םגו דועו
תויחה לכב ,לגרבש בקעהל דע שארבש חומהמ ,"םירבא ח"מר לכב הכורע" ,"הנרמאת
.8'וכ תובהלתההו

,"ךומכ ךערל תבהאו" יוויצה י"פע ,הרותה דומילב ףיסוהל לארשימ םיבר ררועל [ןכו]
.9"אוה אשוריפ ךדיאו ,הלוכ הרותה לכ איה וז" הזמ הריתיו "הרותב לודג ללכ" והזש

10יטרפ תיב לכב שדוק ירפס תשיכר

דוסיה ירפס תויהל םיכירצ לארשימ דחאו דחא לכ לש [11לכואה רדחב םגו] יטרפ תיב לכב
דחוימבו ללוכ ('וכו אינתה רפס םג - ידיסח תיבבו ,םיליהת ,רודיס ,שמוחל ףסונ) תודהי לש
תא תעדל ידכ ,תובורק םיתעל םהב ודמליש ,םוי-םויה ייחל םיעגונה םינינעב הכלה ירפס
.12ןושעי רשא השעמה

ילכ ןיכהל תולדתשהה םע דחיבש - ידוהי תיב תונבל םיננוכתמש הלכ-ןתחל עגונב ןכו
ירפס ויהי תיבבש (שאר לכל - הברדאו) לדתשהל שי "הרונמו ןחלושו אסכו הטמ" ,תיבה
.13"םירפס אלמ תיב" השענש דעו ,'וכ םהב ודמליש ,שדוק

ויהי ('וכ רבדל ליחתמ קוניתהשמ ,הנבה ללכל ועיגהש ,רתויב םינטקה םג) הדליו דלי לכל
םתושרב ויהיש םירפס ,[14ןטק אינת] ,םילהתו ,שמוח ,רודיס :ומכ ,םהלשמ שדוק ירפס
.15םרדחב םוחיניו ,םתוירחאו

וערקיו ולקלקתיש ששחמ םירפסה שומישב תוברהלמ וששחי אלש םידליל וריבסי יאדובו
.16רתוי דוע םירדוהמו םישדח םירפס םהל ונקיש םהל וחיטביש ןויכמ -

םירפס ןוקיתו תיינקל הקדצל הניתנ

וא ,םישדח םירפס תיינקב תופתתשהכ - ףסונ רלוד מ"המ ר"ומדא ק"כ ןתנ ח"משתב .אי
ירפס - ללוכ ,םירפס ןקתי וא הנקי אוהש רחא ידוהיל תתל וא ,םינשי םירפס ןוקיתב
בתכבש הרותה תוימינפ לש םירפס תונקל ולדתשיש הנורחאל גהנוהש יפכ ,הרותה תוימינפ
.17סופדב וא

םירפסה ריחמ תלזוה

לכב שדוק ירפס לע תדחוימ החנה לע זירכהל - םיל"ומהו םירפסה ירכומ םע רבדתהל .בי
דומילה - ז"יעו ,םירפסה תשיכר תא דדועלו לקהל הרטמ ךותמ ,הרותה תועוצקמ
.18םירפסהב

םירפס תשיכר ידי לע "םייובש ןוידפ"ה זרזל

םיבתכהו םירפסה לש הבשההו ןוידפה תא זרזל םילוכי ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ .גי
[19הנקי וא] איביש י"ע - ותמגוד ןינע השעיש הז ידי לע [איהה הנידמב 'יבשב םיאצמנה]
םירפסה לע הפסוהב ,הרות ירבדב 20םישדח שדוק (יבתכו) ירפס ,ב"ויכו ותיירפסלו ותיבל
.21םדוקמ ול שיש

תאז םייקלו ,התע רבכ הזב תוטלחהה תא לבקל וליחתיש - חבושמ הז ירה זירזה לכו .די
.22ירשפאה םדקהב

םישדח םירפס תלבקל יונימה לע (םלשל ןכלו) שארמ הנמזה תיישע י"ע םג ללוכ ל"נה .וט
תעשבו ,("ןטנארעמונערפ" - םירפס המכב ספדנה עודיה ןושלב) כ"חא רואל םיאצויש
.22דימו ףכית םייונמה ותוא םילבקמ רפסה לש רואל האצוהה

ראבלו ,ותביבסב םג תאז םסרפל שי - ולש 'ירפסהב ףיסוי תחאו דחא לכש הז לע ףסונ .זט
.23'וכו הזבש ןינעה לדוג תא

הנתמב םירפס תתל

,24החנמ ןברק רודיס םינתונ הלכלו ,ס"ש - ןתחל הנתמ םינתונש לארשי גהנמ עודי .זי
ךרדו הרורב ןושלב" תיבה תגהנהל םיכיישה םינינעב הכלה ירפס ןהל ונתי ,הלא ונימיבו)
.25חבושמ הז ירה הברמה לכו ('וכו הנידמה תפשל םגרותמ וא ,שדוקה ןושלב ,"הרצק

ללוכ ,םירחאל הנתמכ םיספדנה שדוק ירפס תתל ,לארשי גהנמ תא לצנל ןוכנו יואר .חי
.26ב"ויכו גח ינפל וא םהלש החמש תארקל ,םינטק םידלי

תוירוביצ תוירפס תבחרהו תמקה

,ב"ויכו ד"בח תיב - ,הקדצו הליפת הרותל ירוביצ תיב ומיקיו ומיקהש םוקמו םוקמ לכב .טי
םיקהל 'וכו םיליהת ירפס ,םישמוח ,םירודיס ,םיחרכומה םירפסהל ףסונש לדתשהל שי
תמייקה 'ירפסה תא ביחרהל וא ,הרותה תועוצקמ לכב םירפס לולכתש ,תינרות 'ירפס
.27ולוכ רוביצה תלעותל

ד"בח ידיסח תדוגא תיירפס תבחרה

רותב קתעה חולשל םבוטמ וליאויש ,םיל"ומהו ,םירפס ירבחמ ,םינברה דובכמ 28םישקבמ
.29'ירפסה ביחרהלו ףיסוהל - שטיוואבויל ד"בח ידיסח לש הלודגה 'ירפסל הרושת

,'וכ םירידנ םיסופדמ ,םידחוימ םירפס םתושרב שיש םירפס ינפסאמ םישקבמ ןכו .אכ
לש הלודגה 'ירפסל םמרתל - ('וכ דומילל םהל םיקוקז ןיאש) ב"ויכו החפשמ יבורק ןובזעמ
.29ללכהו רוביצה תבוטל ,שטיוואבויל ד"בח ידיסח תדוגא

ראשב תע-יבתכ םירפסל םג ,הרותה תועוצקמ לכב םירפסל איה [ל"נהב] הנווכה .בכ
םג לכתסהל ךרוצ שי םימעפלש ,הרותל דוגינבש םירפסל 'יפא - הזמ הרתיו ,30'וכ תועוצקמ
.31"סרוקיפאל בישתש המ עדו" 'יחבב םהב

בתכמל וניתמי אל םיבדנמהש ,ךכ ,ערפמלמ הנותנ - ללכהו רוביצה תדות - הדותהו .גכ
דחא לכל רשאלו בישהל ללכ אמרג ןמזה ןיאש ןויכמ ,םירפסה חולשמ לע הדותו רושיא
.32תחאו


םירפס - תונוש


םילופכ םירפס

לעש ,םילופכ םירפס ול שיש ,הזל הצעה - שומיש בורמ ולבי םירפסהש ששחה לטבל ידכ .דכ
.33םירפסהד יונה םג רמשי הז ידי

חכומד תויועט םג 'יגהל רתויב לדתשהל

,"הגומ וניאש רפס" 'יחבב 'יהי אלש ידכ חכומד תויועט םג 'יגהל רתויב לדתשהל שי .הכ
.34"'וג ךילהאב ןכשת לא" ורמא וילע

םירפס תספדהב וקסעתהש ולא לש םקלח ירשא

םיכישממו וקסעתהש 'יש םהיצלח יאצוי לשו ולא לכ לש םתוכז לדוגו םקלח ירשא .וכ
.35ב"ויכו םפוגב אחריט וא ,םנוממב עויס י"ע [תודיסח ירמאמ] ,םירפסה תספדהב קסעתהל


36לתינ


לתינ לש ןמזה לצנל

םעטהו ,(הליל תוצח דע) "לתינב דומלל אלש םיגהונ"ש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבד עודי
שיאה ותואב] "תויח ףיסוהל אלש ידכ" (ע"נ (ב"שרוהמ) יברה ,ויבאמ עמשש יפכ)
.37[התע ותטישב םיכלוההבו

ןמזב וז הנידמד םדיא לילב תויהל ךירצ הנידמ לכבש רמול יל הארנ "לתינ" לש ןמז[ה]
תונידמ בורב - (אדא 'ר תפוקת ןובשח פ"ע אוהש) םהלש חולו ןינמ פ"ע - רבמצד ה"כ) הזה
.38(וישכע םנינמכ 'יסור תנידמב םגו ,(ב"הצרא ללוכ) וננמזב םלועה

,קחשל ךיא עיצהו השעמ תעשב דומעל וא "חאש" "קחשל" [לתינב] זא גהנ ע"נ יברה
,תלעות םע (רוריב לעפו) לצינ - הרותה דומיל י"ע רשי ןפואב ררבל ןתינ אלש ןמזב 'יפאש
.37המכח הזב שיש קחשמ

אלא ,ו"ח לטב תויהל אל - "לתינ" לש ןמזה לצנל דציכ חכ תניתנו הארוה הנשי הזמו
תיבה תגהנהב וא ,דסחו הקדצב הפסוהב וא ,39המכח ינינעב ףיסוהל טרפבו - תלעותל
.40ב"ויכו

הנומתה י"ע) ע"נ יברה לש ושדק ינפ תומד תא ומצעל רייצל ידכ ,ןמזה לצנל [םי]לוכי םג
ףיסומ (ושדק ינפ ראות) דבלב הזש ,41(ותוארל םמצעב וכזש ולא כ"וכאעו ,ונממ הנשיש
.42ונרוה רשא ויתוחרואו ויכרדב תכלל תנמ לע ,גוהנש יפכו - 'וכו האריו הבהאב


שפוח


שפוחה לצנל

יתב) "סלוקס קילבאפ"ב התע תעל םיאצמנש םידליל שיש שפוחה תא לצנל לדתשהל .א
הביבסב םסינכהל םהילע עיפשהל תידוהי-אלה הביבסה תעפשהל םינותנ ,(םייתכלממ רפס
.43שדוקה תרהט לעו רשכה ךוניח ,ללכב תודהיו הרות םתיא דומללו ,ידוהי רפס תיבו

דסומל - ףכית - םהידלי תא וסינכי םהש םירוהה לע םג עיפשהל לדתשהל ,ןבומכ [ןכו]
.44שדוקה תרהט לע רשכה ךוניח


ןקזה וניבר לש אלוליהה םוי - תבט ד"כ


הז םוי לצנל

לש ותדובעו ותרותו וישעמ םע םירושקה דחוימבו ,השודק ינינע לכב ופיסוי הז םוי ךשמב
הנשה לכ לע תכשמנ הלועפד ןפואב הז ירחאלש םימיב - הזב ךישמהלו ,אלוליהה לעב
.45הלוכ

ותרות דומיל

,ןקזה ר"ומדא תרותב םיתע תועיבקב ופיסוי 46(םישנ םג) דחא לכש ,רתויב ןוכנו יאדכ
תדחוימ תוקזחתה םיכירצ הז ןמזבש טרפבו] אשידק אינת רפסבו ,ולש ךורע ןחלוש דומילב
.47[הזב

הליפתה םדוק םוי לכבש המכו המכד 48גהנמה - הזל םיכיישהל - ללוכ [ב"סב] ל"נה
דחו דח לכ - (רחא ןפואב וא ,רדסה לע) אינת קרפ םידמול (49"'וכ לבקמ ינירה תרימאו")
.50[51הז גהנמ קזחלו םסרפל יאדכו] 'יליד ארועיש םופל

- אמרג ןמזהש םינינעב טרפבו] הרות יטוקלו רוא הרותב םיתע תועיבקב ףיסוהל
וספדנו ונרוד הכזש ולש םישורדבו ,[52הרות יטוקלו רוא הרותב "השרפ עשי'דיסח"ה
.53'וכו ולש הלגנ ירפסב םגו ,הנורחאל

הרותד הלגנב םירואיבה ןה - 54וניאישנ וניתוברמ הזב םירואיבה םע ל"נה דומלל
,צ"צהמ כ"וכאעו ,הנורחאל ולש םיניד יקספ רפס ספדנש ,יעצמאה ר"ומדאמ ,ז"הדאמ)
.55תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפב ןהו (םמוקמ יאלממ ונאישנ וניתוברמו

רבד םישענש יפכו הרותה תוימינפו הרותד הלגנ ,"רוא ינש"ב הרותה דומילב ףיסוהל [ןכו]
.56דחא

םירועיש

םיברב םירועיש גיהנהל - םג יאדכ ,ומצע ינפב דחא לכ לש הזב םיתע תועיבקה לע ףסונ
תומכב ףיסוהל םילוכי - הזב תועיבק רבכ שיש תומוקמב 'יפאו ,אינתו ךורע ןחלוש דומילב
.57תוכיאבו

השעמ ידיל איבמש דומלת לודג

- תוללכבו ,(58'וכ הקדצ) ןקזה ונברד הדובעב הפסוה - השעמ ידיל איבמש דומלת לודג
.59הצוח תוניעמה תצפה

__________
וניאישנ וניתובר יבתכו ירפסל עגונב (ילרדפה טפשמה תיבב) םימעה לכ יניעל יולג ןפואב "חצנ ןדיד" וב םויה (*
.שטיוואבויל תיירפסבש

."אסינ ימוסרפ - םוסריפ לש ןפואבו וזירכה רבכש יפכ" (1

טרפבו - ,הז "ןוצר תע"ו הז "הלוגס םוי"ש ןוצר יהיו" :174 'ע םשו .164-5 'ע תויודעוותה - ח"משת שגיו פ"ש (2
,"אחישמ אכלמ תדועס" ,הז שדוק תבש יאצומב וכשמהו ,"ןיוערד אוער" ,"ןוצר תע" ,תוצח רחאל תבשה םויב
'ע םשו ."'וכו תומילשה תילכתבו ,םיאתמה ןפואב לצוני - םירפסהל רשקב םידיסח תודעוותה לע וזירכהש יפכ
,ןבומ - הלוכ תינרותה תודהיה רובע םולב רצוא הוהמה ,ימלוע הדמ-הנקב 'ירפס תודוא רבודמש ןויכמו" :183
דחוימבו ללוכ ,הלוכ תינרותה תודהיה רובע הלואגו ןוחצנ לש ע"וה (תבט 'הב) הלא םירפס לש םתלואגו םנוחצנש
תודיסחה תרותל דע ,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהד תולועפה תבחרהו ךשמהל הלואגו ןוחצנ -
יכרדב ,םיבוכיעהו תועינמה לכ לע תורבגתה ידכ ךות ,"ךלוהו ףיסומ"ד ןפואב ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד
םנוחצנל וללפתה םולשבא ישנא םגש ,"ידמע ויה םיברב יכ 'וג ישפנ םולשב הדפד" ןפואבו ,םולש יכרדבו םעונ
- "הלואג" לש ןינע םע רושקה םוי אוה תבט 'ה" :212 'ע ש"הס - ב"נשת תבט 'הל רוא תחישב ןייעו ."דוד לש
םיכחמה םירפסה לע 'וכ השקבו "הלפת"ה הנשי "הלואג"ל תכימסבו ףכיתו .וניאישנ וניתובר ירפס ןוידפו תלואג
."המילשהו תיתימאה הלואגב יללכה ןוידפה לע הלפתה - רקיעו דועו ,םנוידפל ןיידע

דומילל םהב םישמתשמש םירפס ראשב 'וכ העיגיהו דומילה י"ע ותומילשש שיגדמ ומצע הרות רפסה" :םש (3
אבהלו ןאכמש ךכב אל) אוה - םמצע םירפסהב שרופמכ - הרותה פ"ע םירפסה לש םנוחצנש ,אצמנו ,ימוי-םוי
(הברדא אלא ,'וכ שדוקה ןוראב ת"ס לע הרימשה תמגודבו ד"ע ,'וכו םהב עדיל אלש ,לודג דובכב םהילע ורמשי
ףסותינ ,םירפסהב דומלל רתוי םיפיסומש לככ - הברדאו ,םירפסהב דומילהו שומישהב רתוי דוע םיפיסומש
תומילשהו דובכב םג ףסותינ ז"יעש דעו ,(דומיל בורמ רפסה ערקיו הלבי םא םג) םירפסה לש םדובכב רתוי
י"ע ,"םהיפב המיש 'וג הדמלו" ,רומאכ ,התילכתו הרקיעש ,('וכו שדוקה ןוראב הרמושל םיבייחש) ת"סהד
(םדובכ ,אליממו) םתרטמו םתילכתש םיזירכמ םמצע םירפסהש ,ד"ודנב ותמגודו . . םיספדנה םירפסהב דומילה
."דומילה בורמ וערקיו ולביש ,םירפסה לש םתומילש ןובשח לע וליפא ,םהב דומילה -

ןפואב אלו ,"הרובחב אלא תינקנ הרותה ןיאש יפל" :45 הרעה םשו .168 'ע תויודעוותה - ח"משת שגיו פ"ש (4
."(הפוסב תוכרב) "'וכ םישפטמש . . הרותב םיקסועו (דיחיב) דבב דב םיבשוי"ש

ןבומ ז"פעו .תוינשמה רפס - פ"עבש הרותב ןושארה רפס" :211 'ע ש"הס - ב"נשת תבט 'הל רוא תחישמ (5
,'וג הדפת טפשמב ןויצ" קוספב שרופמכ - הלואגהד יללכה ןוידפהל איבמ םירפסה ןוידפ דציכ רתוי דוע
לש 'ידפה תלעפנ - [םירפסה לש יתימאה ןוידפו ןוחצנה ל"נכ אטבתמ הזבש] הרותה דומיל י"עש ונייה"
תוסנכתמ וללה תוילגה ןיא" ל"זח רמאמכ - תוינשמה ירפסמ ליחתמ ,םירפסה דומיל י"ע טרפבו ,"ןויצ"
."תוינשמה תוכזב אלא

םגש ,רמול שיו :18 הרעה] ודפנש ולא םירפסב דומיל י"ע - רתוי השגדהב אוה "הדפת טפשמב ןויצ"הו
ד"ספ ירפסב הז ד"עו תוינשמב דומיל י"ע הריתי השגדהב אוה "תוינשמה תוכזב" השענש תוילגה סוניכ
תוצוצינה רוריב לעפנ הדי לעש יפל אוה תוסנכתמ תוילגה תוינשמה תוכזבש רבדה םעט ,יכ - 'יבשמ ודפנש
הזב תוטלחהה םצע י"עו... [םלועבש תוצוצינ ןוידפל חכה ףסותנ הרותב םירפס ןוידפ י"עש ל"תנו .םלועבש
תוטלחההש טרפבו :21 הרעה] םתוא ומייקי יאדובו תויתימא ןה תוטלחההש האור ה"בקהש ןויכמ ירה -
."[(פ"מכ רבודמכ) םיבוט םישעמ תיבו הרות תיב ,הלפת תיב - "שלושמה תיב"בו ,שודק םוקמב תולבקתמ

םינואגה יקספ לש תוקוספ תוכלה םג הזה ןמזב"ש ,ב"פר ז"הדאל ת"ת 'לה האר" :15 הרעה םש הארו (6
."ע"צעו .ד"ודנל סחיב םג ה"כש ל"י ילוא ז"פעו ."ובשחי הנשמ ללכב ויתוהגהו ע"ושהו רוטה ומכ םיקסופה

."םלש בבלב והדבעו ךיבא יקולא תא עד" ש"מכ" :168 'ע תויודעוותה - ח"משת שגיו פ"ש (7

הרותה קסע"ד ,ונייה "'וכ ןאכ ףא העיזבו תתרב האריבו המיאב ןלהל המ" ל"זח ןושלבו" :168-9 'ע םש (8
השמל רמאנש שממ 'ה רבד אוה (ןורחאה הז תולגד לפוכמו לופכ ךשוחב םג ,תולגה ןמזב םג) ןמז לכבו ע"כבש
."הוה ןושל ,"הרותה ןתונ" - םוי לכבש הרותה תכרבד חסונב שגדומכ ,"יניס רהב םויה הלבק וליאכ . . יניסב

.169 'ע םש (9

תעכש ןבומ אליממו ,םירפסה ןינע םע רושק הז םוי" :103 'ע תויודעוותה - ט"משת תבט 'ה יאצומ תחיש האר (10
םעפ רבודמכו) ש"ארב טרפבו םיקסופב ראובמ :םירפסה ןינע לדוג תודוא פ"הוע ריכזהל םיאתמה ןמז אוה
:דועו תאז .אתיירואדמ הרות רפס תביתכד הוצמה םויק ללכב איה שדוק-ירפס תיינק ,ונינמזבש... (הכוראב
םה הרותה ינינע לכש ןויכמו .תווצמ ג"ירתבש הנורחאה הוצמה (תווצמה ינומ בורל) איה ת"ס תביתכ תוצמ
התויהל - וז הוצמבש ןינעה לדוג אופיא ןבומ ,הרותה םויסב וא תילכתבש םינינעה טרפבו ,קוידה תילכתבו קוידב
.תוצמה ןינמבש הנורחאה

םתטישל םג ,ירה ,אתיירואד השע תוצמ םויק ןיא שדוק ירפס תיינקבש םירבוסו םיקלוחה ולא תעדל 'יפאו
."םירפוס ירבד ילע ןירומח"ו "םירפוס ירבד ילע ןיביבח" ,רשא ,םירפוס-ירבדמ הוצמ (פ"הכל) הזב םימייקמ

.(הזה ןמזב) שדוק ירפס תיינקב תדחוימ תובישח הנשי (ע"וכל)ש ,אצמנ

ןהו ,(ש"ארה תעדכ) אתיירואדמ השע תוצמד יוליעה ןה ,דחי םייוליעה 'ב תא שי שדוק ירפס תיינקב :וזמ הריתיו
.('בה הטישל) ס"דמ הוצמד יוליעה

ןינעה םהל שיש הרותה תוימינפ לש םיבתכ דחוימבו ,ללכב "םיבתכ"ל עגונב םג אוה כ"ומכש ,ףיסוהל שיו
."שדוק ירפסד ףקותהו

,לכואה רדחב םג תויהל םיכירצש שדוק-ירפסל עגונב ז"דעו" :103 'ע תויודעוותה - א"שנת שגיו פ"ש ןייע (11
אצמנש רפסה ךותב ןייעל םילוכי 'וכ קפס הזיא ררועתמשכו ,הרות ירבד רמול םיכירצ הדועסה תעבש ןויכ
."םוקמ תוכימסב

.171 'ע תויודעוותה - ח"משת שגיו פ"ש (12

ל"זח ןושלבו ,"םירפס"ה לש םנכותב םירודח ושימשת ילכו תיבה תואיצמ לכש - 'יפה ללוכ" :171-2 'ע םש (13
,"הנשוג וינפל תורוהל 'וג וינפל חלש הדוהי תאו" ונתשרפב ש"ממ םג ריעהל" :84 הרעהבו ."םימכחל דעו תיב"
וב תושעל שי הליחתש ,יטרפ תיבב תובשייתהל עגונב םג ותמגודו ,"הארוה אצת םשמש דומלת תיב ול ןקתל"
תיב" ןושלה קוידב ףיסוהל שיו" :103 'ע תויודעוותה - א"שנת שגיו פ"ש ןייעו ."םימכחל דעו תיב" ,"דומלת תיב"
וניא ,רתוי דוע אלמל םילוכיש ןמז לכ ,יכ ,רתוי דוע אלמל א"אש ושוריפ ותתימאל "אלמ"ש - "םירפס אלמ
הז ןיא ,תיבהל ץוחמ ה"ה התע-תעלו הז תיבל ךיישש םלועב רפס ונשיש ןמז לכש - ד"ודנבו .תומילשב "אלמ"
דע ,"רומג ול םירמוא הוצמב ליחתמה"ד ןפואב ל"נהכב ךישמהל שי ,ןכלו .ותימאל "םירפס אלמ תיב" ןיידע
."ןינעה תומילשו רמגל

.360 'ע ש"הס - ב"נשת טבש ב"כ תחישמ (14

,םהב ודמליו וללפתיש ז"יע ,הלפתו הרות לש רדח והושעי יאדובש" :172 'ע תויודעוותה - ח"משת שגיו פ"ש (15
תיב לכש פ"מכ רבודמכ) לוח םוי לכב הקדצ ונתי הבש הקדצ-תפוק םרדחב 'יהתש ז"יע ,הקדצ לש רדח ןכו
תמגודב ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" וב םייוקיש ,הקדצו הלפת הרות תיב ל"צ ,יטרפ רדח לכו ,יטרפ
שי םינטקלש גוהנ הנורחאלש טרפבו" :103 'ע תויודעוותה - ט"משת תבט 'ה יאצומ תחיש ןייעו ."("טעמ שדקמ"
."םהייחב םעונו קוזיח ףיסומ הזש ,(םהלשמ םישובלו םילכאמ קר אלו) םהלשמ שדוק ירפס

.172-3 'ע םש (16

םג רשקנ ,הקדצה ןינע םע רשקל הנורחאל גהנמה פ"עו" :104 'ע תויודעוותה - ט"משת תבט 'ה יאצומ תחיש (17
,הקדצל רטש תקולחב אוה םויסה ,ליגרכ :רבעב ותמגוד היה אלש רבד ,שודיח לש ןפואבו ,(םירפסהד) הז ןינע
תונקל . . םישדח םירפס תיינקב תופתתשהכ - דחא רטש דוע ףיסונ וישכעו ,ףטהו םישנה םישנאהמ א"ואכל
ריעהלו ."(פ"עב םתוא םירכוזש ןפואב םינינעה תא דומלל קר אלו) סופדב וא בתכבש הרותה תוימינפ לש םירפס
חילש םכמ א"ואכ תושעל תעכ ךלנש יפכ" :479-477 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת תבט 'ה ריהבה םויל רוא תחישמ
ר"ומדא ק"כ ןתנ כ"חא] ...הקדצה ןינעל - ינשהו ,ויניעב בוטכ וב תושעל - דחאה :תורטש 'ב תניתנ י"ע ,הקדצל
הפסוהבו ,הקדצל - ינשהו ,ויניעב בוטכ וב תושעל - דחאה :רלוד לש תורטש 'ב 'יש םיפסאנהמ א"ואכל א"טילש
."['ילידמ

תנש לגרל ,י"בה לש וירפס ראשו "ךורע ןחלוש"ה לע" :171 'ע תויודעוותה - ח"משת תבט 'ה שגיו פ"ש (18
."להקה תנשל תוכיישבו רשקב ,הרותה תועוצקמ לכב... "הוצמ תררוג הוצמ"ו ...ותדלוהל תואמ שמחה

תרומת אקוד איה םיבתכהו םירפסה תשיכרש ,גוהנש יפכו" :488 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת שגיו פ"ש האר (19
.ורובע םלישש ןויכמ ,רבדל תובישח סחיי הנוקהש ידכב ,םייוסמ םולשת

סרטנוקה יבג-לע וסיפדיש הוצו ,םיסרטנוק ןמזל ןמזמ רואל איצומ 'יהש - ר"ומדא ח"ומ ק"כ תא םעפ יתלאש
ול יכו ,וריחמ תא סרטנוקה לע סיפדהל ךרוצה והמ - (ףסכ-הוש 'יהש םייוסמ עבטמב ,תורוגא ךכו ךכ) וריחמ תא
!?תאז םיעבותו םירמואש הזב יד

ןושלמ ("םלוע ןא טימ ןאט וצ טאה'מ זא") םלועב (םיקסעתמו) םיאצמנש ןויכמש - יל הנע ר"ומדא ח"ומ ק"כ
ורמאש ןויכו .םלועבש רתסהו םלעהה דצמ םרגהל םילגוסמה םינינעה לכ תא לולשל םיכירצ ,רתסהו םלעה
האופר האיבמ הרותה רשא ,וננינעל םג ןבומ הזמ ירה ,"הוש ןגמ - (םניחב אפרמש) ןגמב ןגמד איסא" ל"זח
םלועל האופר איבמ אוהש פ"עא - "ןגמב" ,םניחב תויהל הלוכי סרטנוקה תשיכרש בושחי והשימ םאבש ,םלועל
ומצע סרטנוקה לע םיסיפדמש ,ךכ ידכ דע תאז לולשל םיכירצ ןכלו ."הוש ןגמ"ש ,ךכמ קיסהל לוכי אוה ירה -
.וריחמ תא

."'וכו בכעמ 'יה אל םולשתה םימעפלש ןבומ אליממו ,תדחוימ הדפקה התיה אל ומצעלשכ םולשתה לע לבא

ףיסוהל ,תבשה םויב דוע ,התע דימו ףכית טילחי א"ואכ ,רמולכ" :226 'ע ש"הס - ב"נשת שגיו פ"ש האר (20
,םירהצה רחא שדוק תבש ברעב שכרש םירפסב קפתסמ וניאש - םג ללוכ ,רבכמ ול שיש המ לע םיבתכו םירפס
םויב ולצא ופסותינש םירפסב אל וליפאו ,תורנה תקלדה םדוק ק"ש ברעב ול התייהש םירפסה תומכב אל 'יפא
."דועו דוע הזב ףיסומ אוה אלא - ב"ויכו הנתמ י"ע ומכ ,רתומה ןפואב התע-דע ק"שה

שוכרי א"ואכש - תודעוותההמ תחקל שיש לעופל הארוהה יהוזו" :487-8 'ע שדוק תוחישב םש הארו .םש (21
י"עש ,תוטשפב םג םיאורש יפכו .רבכ ול שיש םירפסה לכב םג ףסותמ ז"יעש ,ותיירפסל םיפסונ םיבתכו םירפס
הנבהה תלוכיב - פ"כע ,םיבתכהו םירפסה ראשב הגשהו הנבהב םג הפסוה תלעפנ ,ףסוותמש די-בתכו רפס לכ
.הגשהו

וספדוהש םינשי םירפס - םישדח םינינע םיעיפומ עובשו עובש לכבש ךכב קפתסהל ול ןיאש ,ללכנ וז הפסוהבו
.םישדח םיבתכו םירפס דוע הזל ףסונב שחור אוה אלא ,('וכו םישדח םיסרטנוק) שממ םישדח םינינע וא ,שדחמ
."'וכו םידוהי דועל םיעיגמ םירפסהש םעדיב ,םיסיפדמהו רואל-םיאיצומה לצא הפסוה לעופ אפוג הזו

.227 'ע ב"נשת ש"הס ,שגיו פ"ש (22

.489 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת שגיו פ"ש (23

,הלא ונימיבו) תרבודמה הפשב לארשי ישנל םיכיישה םיניד המכ וב ואבוהש ,שטייט-ירבע םע רודיס" (24
."('וכו םהל ונתי - וזכ הנתמב ושייבתיש ןכתי ילואו ,"שטייט-ירבע"ל תוקוקז ןניאו ,'וכו תועדויו תודמול םישנהש

.172 'ע תויודעוותה - ח"משת שגיו פ"ש (25

םינתונש ,גוהנכו" :487 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת שגיו פ"ש םג הארו .227 'ע ש"הס - ב"נשת שגיו פ"ש (26
ןהו ,בוש םתוא םיסיפדמש אלא ,רבכ וספדוהש םינשי םיבתכ ןה ,תודיסח לש םיבתכו םירפס - הנתמ
.תוקונית ללוכ ,ףטו םישנ םישנאל ,תחאו דחא לכל ,הפי ןיעב םתוא םינתונו ,הנושארל םיעיפומה םינינע
."'וכו הפי ןיעב תויהל הכירצ ב"ויכו םירפס תניתנש ,דומלל שי הזמו

בתוכה הז ,דעל תדמוע ותקדצ" ל"זראממ ריעהל" :90 הרעהבו .173 'ע תויודעוותה - ח"משת שגיו פ"ש (27
."םירחאל ןליאשמו םירפס

תקתעה ירחאל ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,'ירפסה לש הלהנמו הדסיימ תארוהב התעשב םסרופש יפכ" (28
".(דועו .הצש 'ע א"יח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא :אמגודל האר) "וז הנידמל 'ירפסה

.173 'ע תויודעוותה - ח"משת שגיו פ"ש (29

אלא ארב אל ה"בקה ארבש המ לכ" הנשמה רמאמכ) 'ה תדובעב ףיסוהל םילוכי הלא םירפס םג יכ" (30
."(ודובכל

םיעדויש ,ךכל םייוארה םתואל הלא םירפס יגוסב שומישה ,יכ םא" :173 'ע תויודעוותה - ח"משת שגיו פ"ש (31
."ותרותל וא 'ה תדובעל ןהב שמתשהל"

. . בושח םדאב"ש ןישודק ינידב וניצמש ד"ע הזב שי - הבושח 'ירפסל ב"ויכו םירפס תמורתש ריעהלו" :םש (32
."השפנ 'יל אינקמו ארמג הנימ הנתמ לבקמ אקד האנה איההב

.90 'ע תויודעוותה - נ"שת הכונח תאז ,ץקמ פ"ש (33

ךפיה) שוריפב וריכזהל יאדכ אלש םשו ראותב רכזנש" :88-9 'ע תויודעוותה - נ"שת הבוש תבש ,וניזאה פ"ש (34
."("קדצ"ד ןינעה

.678 'ע ש"הס - א"שנת חרוק פ"ש (35

'למ - "לתינ" א"יו .רדעהל זמר "לטינ" ןושלה" :49 'ע ב"ח תויודעוותה - 63 הרעה נ"שת בשיו פ"ש האר (36
."(554 'ע ו"טח ש"וקלב ספדנ - ה"לשת תבט 'ט בתכממ) הדילה ןמז .דלונ (תימורב) 'יפ םג לטינו .יולת

.50 'ע ב"ח תויודעוותה - נ"שת בשיו פ"ש (37

תפוקת ןובשח פ"ע אוהש) הז ינפל םנינמ פ"ע זא התיהש ,הכפהמה ינפל םנינמכ אלד" :63 הרעה םש (38
."(לאומש

הרות ןיבהל ךכ רחא ולכויש ידכב ,שארב תופירח ףיסומ (א הזו . . ל"נה (תונווכ) תולעמה םע" :50 'ע םש (39
י"נבש םתוארב - (קחשמה תא םיבשחמש) םימעה יניעל לארשי לש ןחבשו ,םימש םש שדקמ (ב ,בוט רתוי
אל ,םהלש "רחסמ"ה והזש ולאל תלעות הזב שי - תושרה רבדכ 'יפא (ג ,וז המכחב םג "ןובנו םכח םע" םה
."המכח וב שיש רחסמ והזש ןויכ - הברדאו ,םירחא רחסמ ינינעמ עורג

םירותפכה תא רפות אל אוה עודמ םעטהש - םירותפכ רסח 'יה ושובלבש ,הבישי דימלתמ םעפ יתעמש" :םש (40
אוה אלא ?'ימש רכד ןאמ - לטב ךליל - הבישי דימלת לצא ...!"לתינ"ב תושעל המ ול ראשי אל זא יכ - וישובלב
לאמשה דצ לע ריבגמ) ןימיה דצ 'יהיש ןפואב ,םירותפכה תא רופתל - ללוכ ,תלעותל ןמזה םע שמתשהל ךירצ
."((הזב לארשי גהנמ עודיכ)

."םימימת יכמות תבישי לש דסיימה ,ךירומ תא תואור ךיניע ויהו ד"ע" (41

.םש (42

.51-52 'ע ב"ח תויודעוותה - נ"שת בשיו פ"ש (43

.םש (44

הלוע "וייח ימי לכ דבע רשא ותדובעו ותרותו וישעמ לכ" זאש" :186 'ע תויודעוותה - ט"משת תומש פ"ש (45
םוי תא לצנל ךיא - דוע םכחיו םכחל ןתו" :188 'ע םשו ."ץראה ברקב תועושי לעופש דעו ,הטמל הלגתמו ,הלעמל
."'יליד ארועיש םופל דחו דח לכ ,ןקזה ונבר לש אלוליהה

,ןהל תוכירצה תוכלהב הרותה דומילב תובייוחמ םישנ םגש ןויכ" :175 'ע תויודעוותה - א"שנת אראו פ"ש (46
ויהש תודיסח ירמאמ - תוריהמבו קוידב - הקיתעמ התייה ה"ע יתרומ ימאש ,ריעהלו . . הרותה תוימינפ דומילבו
רמאמ עיגיש ופיצו וניתמהש ,םהה םינמזב גוהנ היהש יפכ ,(ש"רהמ ר"ומדאמ דוע דיסח) 'יבא תיבב םיעיגמ
יוליגה תומילשל הכזנ שממ בורקבש ר"היו .'וכו תוקתעה המכב דימ ותוא םיקיתעמ ויהו ,שטיוואבוילמ תודיסח
."די יבתכב ןיידע םנהש םינינעה תא סופדב וסיפדיו ,'וכו םיקיתעמ לשו ולש די-יבתכו וירפס - ז"הדא תרותד

.161 'ע תויודעוותה - נ"שת תומש פ"ש (47

."(ז"נפלש תורודב םגו ונרודב) םידיסח וגהנש בוט גהנמה" :69 'ע תויודעוותה - ט"משת ירחא פ"ש האר (48

םלצא יתלאש אל (:רמאו ,ךייח א"טילש ר"ומדא ק"כ)" :75 'ע תויודעוותה - ט"משת ירחא פ"ש תחישמ האר (49
תבהאו לש השע תוצמ ילע לבקמ ינירה" תרימא ינפל םג ללוכ ,שממ הלפתה תלחתה ינפל םג אוה הז דומיל םא
םג ,שממ הלפתה תלחתה ינפל היה הז דומילש רמול רבתסמו ."'וכ לבקמ ינירה" תרימא ירחאל וא ,"ךומכ ךערל
ינירה"מ לחה ,"רודיס"ה וחתפ ךכ רחא קרו ,אינת קרפ ודמל הליחתש ,רמולכ ,"'וכ לבקמ ינירה" תרימא ינפל
.""'וכ לבקמ

.69 'ע תויודעוותה - ט"משת ירחא פ"ש (50

הז גהנמש ,אלפלו" :75 'ע תויודעוותה - ט"משת ירחא פ"ש הארו .161 'ע תויודעוותה - נ"שת תומש פ"ש (51
."ונרודב םידיסח לצא ימצעב יתיארש יפכ ,ןכ וגהנש םידיסח ויה ונרודב םגש ףא םסרופמ וניא

לכב דומלל גהנמ םידיסח כ"וכ לצאש ,ריעהל" :315 'ע תויודעוותה - ט"משת (29 הרעה) ךל ךל פ"ש הארו (52
(ףרוחה םויסו) ץיקה תותבשבו ,רוא הרותב - ףרוחה תותבשב) השרפ עשי'דיסחה (תבשב - דחוימבו) עובשו עובש
הוצמ-רב ליגב םידלי םע םג ,םתחפשמ ינב םע (תויחטשב פ"כע) התוא דומלל גהנמה 'יה המכ לצאו .(ת"וקלב -
דועו) "הרדס עשידיסח"ה דמלי אלש ןכתי אל - "דיא רעשידיסח א" :תוטשפבו" :321 'ע םשו ."(הזמ תוחפ םג וא)
.(...הפקה וא התה תייתש ינפל

לש ןפואב תאז םישועש ןויכמ ,הזמ םיעדוי אלש ,אלא ,עיגה ילואו ...אקירמאל ,המ םושמ ,עיגה אל - הז גהנמ
.תורשכ תקזחב לארשי לכו ..."תכל ענצה"

אלא (.."ץילפאפ ןרעטנוא ךיז אב ןציז") "תכל ענצה"ד הדובעל ןמזה הז ןיאש תובר םימעפ רבוד רבכ ,םנמא
."תודהיהו הרותה תצפהב רתוי דוע ףסותי ז"יעש ידכ ,"םערוטש" לש ןפואב לכה תושעל שי ,הברדא

רפס לכ תא םידמולש ומכש ,ררועל שי - לעופל עגונבו" :324 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת הרש ייח פ"ש הארו
'ע םש ש"הסבו) ...הרות-יטוקלו רוא-הרות םירפסה תא דומלל שי ז"דע ,הלוכ הרותה לכ ללוכ ותויהל ם"במרה
"'וכ ליחתהל ינרזעת ןכ םייסל ינתרזעש םשכ" ירה ,תחא םעפ תאז םימייסמשכו ("םמויס דע םהיקלח לכ" :113
."ןבומכ רתוי הלענ ןפואבו ,םעפה דוע תאז דומלל שי -

.186 'ע תויודעוותה - ט"משת תומש פ"ש (53

םג ללכנ ןקזה ר"ומדא לש ותרות דומילבש ףיסוהל שיו" :188 'ע תויודעוותה - ט"משת תומש פ"ש האר (54
וירפסל ויתומדקהב ש"מכ ,יעצמאה ר"ומדא ישורדמ לחה ,ז"חאלש וניאישנ וניתוברד תודיסחה תרות דומיל
םירמאמה ןכו ,צ"צה ר"ומדא תורעהו ירואיב ןכו ,'וכ רואיב תפסותב ויבא לש ותרות םה ולא םירמאמש
."ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירמאמל דע ,ז"חאלש וניאישנ וניתוברד

.175 'ע תויודעוותה - א"שנת אראו פ"ש (55

.186 'ע תויודעוותה - ט"משת תומש פ"ש (56

.161 'ע תויודעוותה - נ"שת תומש פ"ש (57

."ןקזה ונברד הבושתה תרגאו שדוקה תרגאב הזבש ןינעה לדוג ראובמכ" :םש (58

ןמזב ,"ןמזל" תויתוא "ןמלז"ב לעופ הזש ןפואב דע" :186 'ע תויודעוותה - ט"משת תומש פ"ש הארו .םש (59
."'וכו רוא ינש" םע רודח השענ םלועה לכש ךכ ,םלועה רדג םוקמו

י"ע ל"וי
תובישיה ידימלת דוגיא
"770"-"חישמ תיב"

E-Mail: Editor of HaMa'ase Hu Hoiker

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish"