ה"ב
סרטנוק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה

הכונח תאז - הכונח

*

ךליאו ח"משת תוחישמ טקולמ

*

ה-ד תונוילג
םינוקיתו תופסוה םע 'ינש האצוה


הפסוה
הכונח תאז
הכונחה ימי
רבד חתפ


רבד חתפ

םע 'ינש האצוה ה-ד תונוילג ,"רקיעה אוה השעמה" סרטנוק רואל הזב םיאיצומ וננה
חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תוחישמ לעופב השעמל תוארוהה טוקיל אוהו ,תופסוהו םינוקית
.הכונח תאזו ,הכונחה ימיל רשקב ,ךליאו ח"משת תנשמ

תמישר) תוהגומ יתלבה תוחישה ןהו תוהגומה תוחישה ןה ללוכ טוקילהש יעדומל תאזו
.דבלב טקלמה תוירחא לע אוהו ,(םיעמושה

.ז"משת הכונחד 'ו רנ תחישמ עטק ,ןאכ אבומ ,הפסוה רותב

:לטל סקפ חולשל ריאהלו ריעהל ,תורעה הזיא ול שיש ימ לכש ,החוטש ונתשקב
.שארמ ול הנותנ ונתדותו ,(718) 467-6919

תובישיה ידימלת דוגיא
"770" "חישמ תיב"
,הבוט תואלפנ תנש אהתה ,הכונחו ולסכ ט"י ןיבש םימי
"םימימת יכמות" תבישי תודסייתהל הנש תחאו האמ
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תדלוהל הנש ו"צ
.י.נ ,ןילקורב


1הכונחה ימי


הכונח ברע

ךפ" אצמיש ךכ 2[הכונחה ןינע ןיעמ אוהש] הכונח ברעב ותדובע דובעל ךירצ דחאו דחא לכ
תוצמ םויק ידי לע ךכ רחא ןכומ 'יהיש הזכ ןפואב "לודג ןהכ לש ומתוחב םותח ןמש לש דחא
.3הכונח לש ןושארה םוי תא ריאהל הכונח

םתס תבש יכרצל יוארכ ול תתל יד אל ,תבש ברע אוהש הכונח ברעב ינעל הקדצ םינתונשכ
הז ךרד לעו ,תבשה תודועסב םג רכינ רבדה יאדובש ,הכונח תבש - תדחוימ תבש יכרצכ אלא
.4('וכו תורנה) הכונחה יכרצ רובע ול שורדה לכ תתל -

םיפסונה םינינעה יוביר דומילב ףיסוהל - תינחורה הדובעל עגונב [םג איה ל"נה הפסוה]
'ב תאירקו תותבשה 'ב תועיבק ינפמ םיפסונה םינינעה ןכו] הכונחו תבשד ףוריצה ינפמ
.5['וכ תורטפה

םנשי םא 'וכ קפסה לע וליפא ררבלו לדתשהל - רקיעו ,'וכ םידידיהו םינכשה תא ררועל
הכונח ינינע לכ ויהי םלצא םגש ,6הכונח ינינעד "םערוטש"ה לדוג םיעדוי םניאש הלאכ
.7[תבש ברעמ ,דעומ דועבמ הכונחל הנכהל עגונב םג ללוכ] תומילשב

ינינע תודוא ררועל םיאתמה ןמזה ירה - שדוק תבש יאצומב הכונחה ימי םיליחתמשכ]
לכב שממ לעופב ליחתהל םיכירצ תבשה תאצב דימש ןויכ ,תבש ברע תלחתהב ,אוה ,הכונח
.8הכונח ינינע

דימ תויהל ךירצ תורנה תקלדהש ןויכ :הטושפכ הכונח רנ תקלדהל עגונב [ררועל]
רשפא-יאש הכונח רנ תקלדהל תונכהה ,ירה - חבושמ הז ירה םידקמה לכו ,ק"שצומב
.7תבש ברעב םתושעל םיכירצ תבשה םויב םתושעל

ןפואב ויהי זאש תבש ברעב םושעיש בטומ ,תבשה םויב םתושעל רתומש תונכהה וליפא
.7'וכ העונתו העונת לכב רהזהל ,הצקומ לש םינינעמ שושחל םיכירצ אלש ןויכ ,'וכ רדוסמ

החמשה הכירצ - תבשב לח ,הלצהו ןוחצנה םוי (הכונח ברע) ולסכ ד"כ רשאכ
החרט לש םשור םוש ןיאש ןפואב אוה המחלמה לש ןוחצינה זא יכ ,ד"כב םג תויהל הכונחד
.[9'וכו רעצו

הכונח יגהנמ

.10"בוט םוי טוג" תכרבב גוהנל שי הכונחה ימיב םישגפנשכ םג

.11ןמשה סנ רכזל ,ןמשב םייושעש םילכאמ לוכאל (איה הרות) לארשי גהנמ

הקדצ

ימיב ,שממ בורקב םיכוז ז"יעש ,הקדצה ןינעב הריתי הפסוה תויהל ךירצ הכונחה ימיב .אי
.12ךישדק תורצחב תורנה תקלדהל ,הלא הכונח

הכונח תחמש

תצק שי"ש ,א"מרב הכלהל םג אבומכו ,"החמש ימי" םה הכונח ימיש ם"במרה קספ .בי
ןכו ,ולא םימיב הדועסב תוברהל אוה םודק גהנמ השעמ ןינעלו" ,"תודועס יובירב הוצמ
.13"ולא תונידמב ןיגהונ

תויהל אוה טושפ גהנמה הכונח (תורנ) תוצמבש ןויכמ ירה ,14הזב תועד יקוליח שיש ףא .גי
ןמ ןירדהמד ןפואב הזב רדהל - הכונחב החמשל עגונב ל"צ ןכש ןבומ ,ןירדהמה ןמ ןירדהמ
.15ןירדהמה

התקלדהו הרונמה

הכונח תרונמ - הכונחל עגונב ללוכ ,"תוצמב וינפל האנתה - והונאו יל-א הז" יוויצה .די
.16האנ

.17הז ינפלש הלילב וקילדהש תורנה רפסמכ רקובב םג תסנכה-תיבב קילדהל םיגהונ .וט

תסנכה תיבב הקולד הרונמ 'יהתש יאדכ - הכונח תורנד תוררועתההב ףיסוהל ידכ .זט
.18תוקוניתה וקחשיש ללכ ששח ןיא םא ,תעל-תעמה לכ ךשמב (םש םיסנכתמ םלוכש)

אלו תולודגה אל) הכונח תורנ וקילדה אל תונבהש ברה תיב תגהנה התייה - תונבל עגונב .זי
,ןהיבא ידי לע הזב ןתבוח ידי ואצי םא יכ ,([טכ תוא ןמקל האר] הוצמ-תב ינפל תונטקה
.19ןהילעב - ךכ רחאו

קילדת (הדלי וא) השאש תוחפה-לכל ולדתשי - הכונח רנ וקילדיש םישנא ןיאש תומוקמב .חי
.20הכונח רנ

ךנחל םידחוימ תוחוכ

רנה" תא שדחלו קזחל ,23ךנחל םידחוימ תוחוכ םילבקמ (22ךוניח ןושלמ) 21הכונחה ימיב .טי
םילגוסמו] ,25ךוניחה ןינע םע םיאבה חכ תפסותו "םערוטשה" לכ םע 24"רוא הרותו הוצמ
.[26לארשי ידלי ךוניחד תולועפה לכב ףיסוהל רתויב

ךלוהו ףיסומ

ףא ,רואב ךלוהו ףיסומ םוי לכבש הזכ ןפואב תויהל ךירצ שדחמ ךוניחהו תורבגתהה
ךירצ םוי דוע ףסותינשכ םוקמ לכמ ,ךוניחה ןינע דצמ תומילשב היה רבכ ז"נפלש םויבש
.27רואה ןינעב רתוי דוע ףיסוהל

,(28שדוח שארב טרפבו) שממ "ךורע ןיאב"ד ןפואב תויהל ךירצ םוי לכד הפסוהה .אכ
.29לומתאה םויב ותדובעל סחיב לובג ילב 'יחבב תויהל ךירצ םוי לכד הפסוההש

,יולגבו לעופב הלואגה םיאיבמה םינינעהב (30"ךלוהו ףיסומ") םויל םוימ ףיסוהל שי .בכ
וימי אב אל חישמש ןמז לכש ולצא שגרנש דע ,חישמה תאיבל 'יפצהו הנומאה קוזיח :םהמו
.31'וכו הרותה תוימינפ תצפהו דומילב ףיסוהלו ,םירסח

32םירפסמ תורנה המ עומשל

- ונירוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד (חכ תניתנה ללוכ) הארוההו םגתפה םסרופמו עודי .גכ
סאוו ןרעה ןוא ןקוקוצ ףראד ןעמ"] "הכונח תורנ לש םרופיסל בישקהלו ןנובתהל םיכירצש"
.33["ןלייצרעד ךאלטכיל יד

םהיחאמ ושקבי םינטקה םידליהו) םירוההמ שקבי 34ותיבל אובי ,הדלי וא דלי רשאכ .דכ
סאוו" ,םימיב םג - בוט המו ,הלילו הליל לכב ,םהל רפסלו ףיסוהל (םירגובמה םהיתויחאו
.35(םירפסמ תורנה המ) "ןלייצרעד ךאלטכיל יד

םנכותש לארשי ימי ירבדמ םירופיס - ללכב הכונח ינינעב רתוי דוע םכל ורפסיו ופיסויו .הכ
ןתנ ה"בקהו "םימעה לכמ ונתרחב התא" הז לכב ,"םימעה לכמ טעמה םתאש" פ"עאש אוה
.36'יתווצמו הרותה י"נבל

ךוניחה קזחל תועצה ינש

רעצה הברמלו ליהבמ ןפואב לארשי ידליד ךוניחה בצמ רדרדתמו ךלוה תונורחאה םינשב .וכ
עגונב (א :תועצה ינש הכונחה ימיל רשקב דחוימב ,עיצהלו ררועל ןוכנו יאדכ [ןכל] ,37'וכ
.38[בל ,חכ תוא] ןמקלדכ הכונח ימד גהנמל עגונב (ב ,הכונח רנ תקלדהל

הנלבקתת - םוקמו םוקמ לכב םומסרפי יאדובש - [ל"נה] תועצה רשא ,הקזח הווקתה .זכ
.39"רקיעה אוה השעמה" ,שממ לעופב הנמייקתתש ,רקיעהו ,החמשבו תופי םינפ רבסב

םידליה ירדח חתפ לע הרונמה תקלדה

,הכונח (רנ תקלדהו) תרונמ םג 'יהת [40"טעמ שדקמ"] םידליה רדח חתפבש ןוכנו יאדכ .חכ
,םהלש רדחה חתפב הכונחה תרונמ תא םיאור רשאכש ,ךוניחה ןינעב רתוי ףסותי ז"יעש
.41'וכו םשפנב רתוי קזח םשור השענ

ךירצ םאה (ב ?43קילדהל ךירצ דלי לכ םאה (א :םהמו ,42תולאש המכ ולאש הזל עגונב" .טכ
ןייעל שי ?קילדהל תוכירצ תונבה םג םאה (ג ?דחא רדחב קר וקילדיש ...וא רדח לכב קילדהל
.44"ךוניחב ופיסוי ןפוא הזיאב ,לעופב תואצותה תא ןינע לש ופוגל םוקמ לכב קודבלו

,הכונח תורנ תקלדהד תועמשמהו ןכותה םידליהל וריבסי יאדובש ךכל ףסונ [אוה ל"נה]
.45םהל ןבומה ןונגסב

(הכונחה ימי לכב) הכונח ימד תניתנ

וגהנ ןכו ,םידליל הכונח (46אקוד) ימד םינתונ הכונחה ימיבש (איה הרות) לארשי גהנמ .אל
הכונח ימד תתל ר"ומדא ח"ומ ק"כ גהנ ןכו ,(ישימח לילב וא יעיבר לילב) וניאישנ וניתובר
.47וינתחל םגו ,ןיאושנה רחא םג ,ויתונבל

לכ לע וא] הכונח ימי לכב [48בוט המ] םידליל הכונח תועמ ונתיש ררועל ןוכנו יאדכ .בל
ופיסויש ידכ איה תועמה תניתנש ,םהל ריבסהלו .[49הכונחה ימי ךשמב םימעפ ינש םינפ
.50'וכ הרותה דומילב רתוי

תבש ברעבו ,51('וכ הריזג - רתומה רבדב אל םג) ,תבשב דבל [אוה ל"נה] .גל
.55תבש רובע םג ונתי ,ןושאר םויב וא [(54?)53תבש יאצומב וא ,52תבשה תסינכ ינפל]

לילב וא יעיברה לילב" הכונח ימד תתל וניאישנ וניתובר תארוה םג םייקל ידכו .דל
,הככ םימעפ 'ג וא ,םיילפכ ונתי ישימח וא יעיברה לילבש הצועיה הצע יזא - ,56"ישימחה
.57שודיח לש ןפוא

'יפאש - וזכ החמשל דעו ,הז ידי לע חמש השענ לבקמהש ,ןפואב 'יהת הכונח ימד תניתנ .הל
החמשב הפסוה תרכינ 'יהת - (החמש ל"צ הכונחה ימי לכבש ם"במרה תעדל 'יפאו) הכונחב
.58הכונח-ימד תלבק י"ע

תניתנב הפסוה ידי לע הבחרהבו הפסוהב דועו - םיאתמה םוסרפב - הכונח ימד קלחל שי .ול
רשקתמ ז"יע הנה 59םידליה לש ןתחמשב ףסותימ ז"יעש תאז דבלמש ,יובירב "הכונח ימד"
.60ונאישנ וניתובר םע רתוי דוע

אלא ,באהמ קר אלו ,הכונח תועמ רתויש המ ולבקי םידליהש םילדתשמש לארשי גהנמ .זל
.61החפשמה ינב ראשמ םג

.62'וכ הרותה דומילב רתוי ופיסויש ידכ איה תועמה תניתנש ,םהל ריבסהל .חל

הקדצה תוצמב - הכונח ימד תניתנב - ךנחל

שיו .63הקדצב ףיסוהל תורשפא םידליל תתל ידכ איה "הכונח ימד" תניתנב הנווכה .טל
ןפואב תועמהב ושמתשיש םהילע םיכמוסו םתושרל תועמה תא ןינתונש םהל ריבסהל
.65הקדצל קלח םמצעמ ונתי יאדובו ,64םיאתמה

אסינ ימוסרפ

תורנה" תרימאו ,תסנכה תיבב הכונח רנ תוצמ םויק ידי לע ירקיעה םוסריפה ירחאל
"אסינ ימוסרפ"ב ףיסוהל ןוכנו יאדכ - (66תוליהק המכב גוהנכ ,טויפו ןומזפ וא) ןוגינב "וללה
.67הכונח ינינעב רובידה ידי לע םג

ונינעב (דחוימבו םג אלא הכונחד ןינעה תוללכב קר אל) תויהל ךירצ םוי לכבש רובידה .אמ
יוטיב ידיל אב הזו ,(םימיה ראש יבגל םג) הז םויד דחוימה יוליעה רואיב - הז םויד יטרפה
.68הרותה תאירקבו ,תורנה רפסמב

םוי לכ לש תויודעוותההב םיסינה םסרפל

,רחא ןושלב הזל אורקל וא ,םידיסח תודעוותה ךורעל ידכ ולא םימי לצנל תוארל שי .במ
םש רבדלו ,הכונחה ימימ םוי לכב ,("'יסומינב ךלה אתרקל תלזא") ,ונינע יפל םוקמ לכב
.69תובוט תוטלחה לבקלו ,הרות ירבד

םימיב" - לארשי ינבל השוע ה"בקהש םיסינה לכב ,70אסינ ימוסרפ ןינעב רבדל - רקיעבו .גמ
תאבהל (הרושקו) עגונ ונינמזב השוע ה"בקהש אסינ ימוסרפהש העידי ךותמ "הזה ןמזב םהה
.71!שממ לעופב הלואגה

הכונח תוביסמב הכונח ימד

ילילמ דחאב"ש וניאישנ וניתובר לצא גהנמה עודיכ ,הכונח ימיב ופסאתי החפשמ לכ .דמ
.72"הכונח תועמ" םש קלחל שיו "'וכ תיבה ינב םע "ןעגניירבראפ" ןיעכ ןישוע ויה הכונח

הכונח ימי ךשמב (ןמזהו םוקמה יאנת יפל) ךוניח תודסומהב םידליה תא םג סנכל יאדכ .המ
ידכ ,םידסח תולימגבו הדובעב הרותב ,הזב תובוט תוטלחה םע הכונח ינינע תודוא רבדלו
.73הכונח תועמ םהל ונתי הז דמעמבו ,םכוניחב ףיסוהלו םררועל

הרשמ םע םירושקה הלא דחוימבו ללוכ הדובעו הרשמ לש םוקמ לכב םג ןכ תושעל שי .ומ
אצויכו ,םיאפורה תיבב םיאצמנש הלא הז ךרד לעו ,דחוימ םוקמב אצמהל םיכירצ הללגבש
.73"הכונח תועמ" קלחלו ,הזב

ץוחה תא ריאהל

(ותיב ינבו ולש ךוניחה תליחתב) ןושארה הלילב וליפאש - הכונחמ תורנמ םידמול .זמ
דימ וקילדהל ךירצ ,תורנה םוקמל עגונב ירה ,(ךייש אל הזמ תוחפש) דחא רנ קר קילדמש
.74"ץוח"ה תא ריאיש ןפואב ןושארה הלילב

םג השועש ,טרפב דחא לכ לצא הנשיש "ץוח"המ לחה תויהל הכירצ "ץוחב" הקלדהה .חמ
רוס" קר ךייש הרואכל םהבש םינינעב םגש דע ,והעד ךיכרד לכבו םימש םשל ךישעמ לכ תא
תלעות לש רבד םע םתוא אלמיש (ע"וש פ"ע רתומה ןפואב) וב יולתה לכ השוע אוה ,"ערמ
.75תוכז לש םינינעו

י"ע וידלי םע רשקה קזחמש הז םע קפתסמ וניאש ,ותיב ינב לע העפשההל עגונב םגו .טמ
ויתונבו וינב ךנחל ללוכ ,ללכב תודהי ינינעל עגונב ךנחמ םג אוה אלא ,םתיא הרותה דומיל
.76הכונחד תורחאה תווצמ עגונב הוצמ תבו רב ינפל

77הכונח עצבמ

עגונב 'וכ קפסה לע וליפא תדחוימ תולדתשה תויהל ךירצש הכונחד םיירקיעה םינינעמ
תודהי ינינעמ "ץוחבמ" םה םיאצמנ תונושמו תונוש תוביסמ רשא לארשי ינבמ הלאל
.78תעגמ ודיש םוקמ לכב (ללכב תודהימ ץוחבמ וא ,תומילשה תילכתב)

תומוקמב הכונח רנ תקלדה ןכו ,לארשי ינב יתב לכב הכונח רנ תקלדהל עגונב לדתשהל .אנ
.79(הז ינפלש םינשב רבודמכ) "אסינ ימוסריפ"ד ןינעה שיגדהל םייבמופו םיירוביצ

ןואגבו הפוקז המוקב דומעל וילעש ('יהיש בצמ הזיאבו 'יהיש ימ) ידוהי לכל ריבסהל שי .בנ
ותגהנהב תוארהלו ,הזב תואגתהל - הברדא ,ותודהיב ו"ח שייבתהל אלו ,תודהי ינינעב בקעי
.80הרותה ךרדב גהנתמש ,םוי-םויה ייחב

עגונב ןלצא לעפיש ןפואב ,םישנל םג ןבומה ןונגסב הכונחד תועמשמהו ןכותה ריבסהל .גנ
יטרפ לכב רודחי הכונחד ןכותהש ,ונייה ,"תיבה תרקע" ,תיבה תגהנהב דחוימה ןדיקפתל
.81םהבש םייונישה לכ לע תיבה תגהנהד םינינעה

ץראב ןה ,ולוכ םלועה לכב ריאהל ,הכונחה ימיב ןיידע ראשנש ןמזה תא ולצני יאדוב .דנ
רנ"ב ריאהלו ,וטושפכ הכונח רנ י"ע ריאהל והצק דעו םלועה הצקמ ץראל ץוחב ןהו לארשי
.82הרותה תוימינפ ,הרותבש ןמשל דע "רוא הרותו הוצמ

תווצמ 'ז

תוררועתההו "יאדומרתד אלגיר אילכד דע" "ץוחבמ ותיב חתפ לע"ד דומילה לצנל .הנ
התע תעל םהש ולא םג ללוכ חנ ינב תווצמ עבשל עגונב םלועה תומוא לע עיפשהל ,הכונחד
.83בוטל וכפהי םה םגש "יאדומרת"

הלואגהל הנכה

המכב ךרוצ שיש) ,לארשי ללכ - דעו ,םיברל עגונב "םכלוכ ןכה ודמע" הארוההו יוויצה .ונ
.85םימי הנומש םהש הכונחה ימיב השגדהה רקיע 'יהת (84םימי


הכונח תאז


הז םוי לצנל

תנומש לכ םיריאמ ובש - (86"בוט םוי") הז םוי לצנל ףטו םישנ םישנא תחאו דחא לכ לע .זנ
תילכתל דע ,תומילש ןהו רסחה תמלשה ןה "הכונח עצבמד" תולועפה םילשהל - הכונח תורנ
.87תומילשה

תדובעב ךישמהל ,"ובל לא ןתי יחה"ש ידכ ,הכונחד ןינעה תוללכמ "לכה ךס" תושעל שי .חנ
.88לעופב השעמב הלוכ הנשה לכ

הכונח תאזד יוליעה רואיבב רמאמה דומיל

תוהגה םע ןקזה וניברמ ונשיש ,'וכ תודחא תורוש וא ,קלח פ"כע וא רמאמה ודמלי יאדוב .טנ
,רמאמה םע "תויחל" - רקיעהו ,"הכונח תאז"ד יוליעה ראבמש ,89קדצ חמצה לש תורעהו
תויח ולצא תררועמ הז רמאמ ונשיש העידיה םצעש - דומילה ינפל םג תויהל לוכיש
.90!תובהלתהו

הכונח ימד תניתנ םילשהל

םילשהלו אלמל ףכית טילחיש ,הכונח-ימד תניתנד גהנמה תא םייק אל ןיידעש ימ לכ
םימיבו 91הכונחב דוע ורתונש תועשבו םימיב תאז ("קידנפאכניירא") "ףוטחל" ,גהנמה
.92חבושמ הז ירה םידקמה לכו ,הכונחל םיכומסה

דוע ןתיל םיכירצ ויהש רמול םוקמ שי ירהש - ופיסוי ,גהנמה ומייקש ולא םגש יאדכ .אס
חור-תחנהו ,םהיתונבו םהינבמ םילבקמש יתודיסחה חור-תחנה לדוג ךרע-יפל טרפבו ,רתוי
.93אבהלו ןאכמ ךוניחהב ופיסויש ז"יע דיתעב ולבקיש

םויב תויהל הכירצ [הכונח ימד תניתנ] הז לע תוטלחהה תבשב לח הכונח תאזשכ םג .בס
.94הכונח ימיד םתוחו םויס "הכונח תאז"ב טרפבו ,הכונחה ימיב ןיידע םיאצמנשכ ,תבשה

תובוט תוטלחה

תובוט תוטלחה לבקל (ףטו םישנ םישנא) תחאו דחא לכ ךירצ הכונחה ימי םתוחו םויסב .גס
,95הרותה דומילמ לחה ,"רוא הרותו הוצמ רנ" ינינע לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל
.96תונייעמה תצפהבו תודהיה תצפהבו

דומילב ופיסוי םהבש 98תפסונ 97תודעוותה תכירע ידי לע הזב וליחתיש - בוט המו .דס
תוימינפ דומילב ףיסוהל :ז"חאלש םימיל עגונב תובוט תוטלחה ולבקיו ,99הרותה תוימינפ
.100השודקו בוט ינינע לכבו 'וכו הצוח תונייעמה תצפהבו הרותה

םוסריפ

,םוקמו םוקמ לכב ,['וכ תובוט תוטלחהו ,הכונח ימד לע] םירבדה ומסרפי יאדוב .הס
.101לעופב השעמב םתלועפ ולעפי םירבדהש - רקיעהו

102תכשמנ הלועפה

ךולה" הכונחה ימימ םידומילהו תוארוהה םויקב ךישמהל שי ,103הכונח ירחאלש םימיהב .וס
.104הלוכ הנשה לכ ךשמב ולא תופסוהב ךישמהלו השודקו בוט ינינע לכב םויל םוימ "ףיסומו


הפסוה


"הוצמ ישוע םסרפל הוצמ"

:רקיעה אוה השעמהו

זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל םירתונה הכונחה ימי תא ולצניש םוקמו םוקמ לכב םסרפל שי
עגונב ןהו ,"אסינ ימוסרפ"ד ןפואב הכונח רנ תקלדהל עגונב ןה - םירומאה םינינעה לכב
.ח"מגו הליפתו הרות יתב תמקה י"ע "רוא הרותו הוצמ רנ"ב ריאהל תולועפל

ישוע םסרפל הוצמ" ,םירבדה םוסרפ י"ע - ולא תולועפ לכב ץרמו דודיע ףיסוהל ידכו
ןוכנו יאדכ - "'וכ וילע ביתכמ ה"בקהש ןבואר עדוי 'יה וליא" ל"זראמ פ"ע טרפבו ,"הוצמ
.105סופדב םמסרפל תנמ לע ,הכונח ימיב ושענש תולועפהמ "תונומת" וחלשיש

__________
השגדהו ...הכונח ינינעב קוסעל א"ואכל חכ תניתנ הנשי..." :131 'ע תויודעוותה - ח"משת ץקמ פ"ש האר (1
ל"זחאמכ ,הזה רודב אצמנה א"ואכ תא לכלכמו סנרפמ ...ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רודה אישנש ,הז ונרודב תדחוימ
."שמשמו דמוע ןאכ ףא שמשמו דמוע ןלהל המ"

."הצוח תונייעמה תצפהו תודהיב ךוניחהו תצפה ,"הכונח"ד הדובעב קוסעל םישורדה תוחכ ןתנו עבת - דחוימבו

תורנה תקלדהל 'וכ תוליתפהו ןמשה תנכה :תוטשפב" :89 'ע תויודעוותה - ח"משת הכונח ברע תחיש האר (2
תא ןיכהל - הכונחל ןיכמה תויהל וחכב ןכלו - םינינעה תוימינפב ןכ ומכש ןבומ ז"פעו .הכונח ברעב איה הכונחב
לארשי גהנמו ןיד פ"ע :ומצע הכונחה ןיעמ רבכ וב שיש ...ףיסוהל שיו .הכונח תורנ לש רואה תא לבקל םלועה
םיקילדמ - (יטרפה ותיבב א"כ הרונמה תקלדהו) גחה תסינכ ינפל תועש המכ ,החנמ תליפת רחאל הכונח ברעב
."'וכ ןינמ ,השודק הדע דמעמב ,תסנכה תיבב הכונח תורנ

.33 'ע ב"ח תויודעוותה - נ"שת הכונח ברע תחיש (3

השעמה" לעופב השעמה תודוא ,שאר לכל ,ררועל שי םהינשל הנכהה םויב םידמועשכ" :31 'ע םשו .34 'ע םש (4
"ברע" ןכו "הנשמ 'יהו . . וניכהו ישישה םויב" תבש ינינע לכל הנכהו "ברע" אוה הז םויש רוכזל - "רקיעה אוה
דצמ) דחוימ הכונח ז"דעו (הכונח תבש התויהב) תדחוימ תבשל יוארה ןפואב - הפוג הזבו .הכונח ינינע לכל הנכהו
."ףסונ רבד וילא ףרטצמשכ ("טגיילעגנא רעמ") רתוי לבוקמו בושח השענ ןינע לכש םדא ינב עבטכ (תבשה

.34 'ע םש (5

."הכונח תודוא ללכב םיעדוי םניאש הלא כ"וכאעו" (6

.22 'ע תויודעוותה - ט"משת ולסכ ג"כ ליל תחיש (7

."תבשה םויב םוסריפה לע ךומסל רשפא יאו" :22 'ע תויודעוותה - ט"משת ולסכ ג"כ ליל תחיש (8

םויש טרפבו" :30 'ע םשו .הכוראב םש ןייע .ךליאו 27 'ע תויודעוותה - ט"משת הכונח ברע ,בשיו פ"ש תחיש (9
םג "ינהא" תבש לש החמשהש רמול שיו ,"תותבשה ולא םכתחמש םויבו" - החמש םוי אוה (תבש לכ) תבשה
."(הכונח ןינעבש) המחלמה ןוחצנ דצמ םג החמשה 'יהתש ,הכונח לש םינינעהל

.65 'ע תויודעוותה - נ"שת "םישנ תמכח"ו "קחצי יול - םינקז תראפת" ללוכה ירבחל ,תבט ח"רדא תחיש (10
ירבחל החישהב הארו ."הכונחה ימיב םישגפנשכ ןכ גוהנל שיש כ"וכאע ,םידעומה לכב איה ןכ םאו" :םש האר
םיפסאתמ םידוהי רשאכ" :51 'ע תויודעוותה - ט"משת "םישנ תמכח"ו "קחצי יול - םינקז תראפת" ללוכה
השגדה הנשי ..."בוט םוי" איה וידחי םתשיגפ םצעש רמולכ "גאט ןטוג א" תרימאב םיחתופ ...וידחי םישגפנו
.86 הרעה ןמקל הארו .""םיבוט םימי" םיארקנ הכונחה ימיש ןויכ ...וז השיגפב ל"נהכב הריתי

.רואיבה םש ןייע .26 הרעה ב"נשת ץקמ פ"ש (11

עודיכ" :86 'ע תויודעוותה - ט"משת ץקמ פ"ש הארו .102 'מע ח"משת תוידעוותה - הכונחד 'א םוי תחיש (12
שי הקשמו לכאמ תניתנב ,הברדאו] הקשמו לכאמ י"ע תבשה םויב םג ללוכ ,הקדצב תוברהל ךירצ הכונח ימיבש
יבגל ,הקשמו לכאמ םינתונש ,םישנד הקדצה תלעמל עגונב ארמגב אתיאדכ ןוממ תניתנב רשאמ רתוי לודג יוליע
בשיו פ"שב ןייעו] ."ב"ויכו ,הבוט הצע תניתנ ,הרותה דומיל י"ע תוינחורב הקדצ וא ,[ןוממ םינתונש ,םישנאה
לע בבסל םיינעה םירענה ןיגהונ"ש הכונח 'לה שיר א"גממ ריעהל" :80 הרעה 65 'ע תויודעוותה - ח"משת
.["'וכ םיחתפה

השמח ליל ןתלחתש ולאה םימי תנומש' :ם"במרה ןושלמ עמשמדכו" :30 'ע תויודעוותה - ט"משת בשיו פ"ש (13
ע"ושל המלשה הארו" :81 הרעה םשו ."'וכ הכלהל םג אבומכו" :34 'ע םשו ."'ללהו החמש ימי ולסכב םירשעו
ח"משת בשיו פ"ש םג האר ."'וכו אוה םודק גהנמ השעמ ןינעלו" :קיסמ ...אתגולפה איבמש ירחאלש ,םש ז"הדא
ןינעב תוברהלו ףיסוהל ךירצ יאדוב ...הכונח ימיב ירה ...חמשת תנשב םיאצמנש ןויכ" :67 'ע תויודעוותה -
,החמש לש ("להקה") תוביסמו תויודעוותה םוקמו םוקמ לכב וכרעי הכונח ימי ךשמבש ןוכנו יאדכ ןכלו .החמשה
םשו ."'וכו "רוא הרותו הוצמ רנ" ,'יתווצמו הרות ינינע תודוא וררועי םהבש ,ףטל ןהו םישנל ןה םישנאל ןה
.דועו .102 הרעה

לע הזב שי ,(םירפוס ירבדמ הוצמ הניא הכונח תחמשש) ולא תועד יפלש רמול שיו" :79 הרעה ,34 'ע םש (14
םימה ךוסינו (הרותב ובויח שרופמש) ןייה ךוסינד החמשמ הלעמל איהש ,תופקה תחמש גהנמד הלעמה ךרד
יטוקל האר - .(א ,אנ הכוס) "וימימ החמש האר אל הבאושה תיב תחמש האר אלש ימ"ש ףא ,(םירפוס ירבדמ)
."ג ,פ תוכוס ישורד הרות

ולא ומכ אלו .הלודג החמש הכונחה ימיב תויהל ךירצ הזל םאתהב" :םש רצק ןכות הארו .79 הרעה 34 'ע םש (15
הנשיש ירחאל טרפב" :45 'מע םש תויודעוותה הארו ."'וכ לעופל עגונ הז ןיאש םיוקמו ,הזמ ךפהה םיבשוחש
דבלב "תורתוכ"ה תייאר ,רשא ,"ארוק לוק"ב דחוימבו ללוכ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כמ תוררועתהה רבכ
לועפל הקיפסמ - "הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" "תרתוכ"המ לחה ,("ארוק לוק"ה ןכותב ןויעה ינפל דוע)
."בבל בוטו החמש ךותמו ,הלודג יכה תוררועתה

.69 הרעה 86 'ע תויודעוותה - נ"שת ץקמ פ"ש ( 16

.48 'מע תויודעוותה - א"שנת "תודיחיה" תעב - ולסכ ך"ז תחיש (17

.69 הרעה 51 'ע תויודעוותה - נ"שת בשיו פ"ש (18

.70 הרעה םש (19

."השא אלו שיא קילדיש ףידע םימעט המכמש פ"עא" :23 'ע תויודעוותה - ט"משת ולסכ ג"כ ליל תחיש (20

ךוניחל עגונב דחוימבו" :89 'ע תויודעוותה - נ"שת הכונח תאז ,ץקמ פ"ש האר ,"הכונח תאז"ל רשקבו (21
לכ דמלל בויחה םג ללוכ :םש 96 הרעהבו] תונבהו םינבה ךוניחב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל - וטושפכ
."תומילשהו רודיהה תילכתב ,(ומצע ךוניח לע ףסונ) [וכרי יאצוי ןניאש פ"עא םידימלתה

המכ דע ןבומ ,ךוניח ונייה "הכונח"ש ןויכו :58 'ע תויודעוותה - ט"משת "'ה תואבצ"ל - ולסכ ח"כ תחיש האר (22
,הרהט תפסות םהב עיפשהל ,םתוא "ךנחל"ו ףיסוהל שי הכונחה ימיבש ,לארשי ידליל דחוימב םיכייש ולא םימי
ש"ע" :122-3 'ע תויודעוותה - ח"משת ץקמ פ"ש הארו ."'וכ השודקב רתוי םירודחו רתוי םידוהי ויהי םהייחש
םנשי רוד לכב ...הכונח לכב הנשנו רזוח הז ןינעו ...הכונח ימיב םיאנומשחה י"ע שדקמה תכונחו חבזמה תכונח
הנש ידימ הכונחה ימיבו ...תולגה ןמז לש לפוכמו לופכ ךשחהו ר"הציהמ לחה ,"וניתולכל ונילע םידמוע"ה
א"ואכ ךותב םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" ,ינחורה שדקמו חבזמה תא ךנחל םישדוחמ תוחוכ םילבקמ
."'יתווצמו הרותה םע תורשקתהה קוזיח שודיח י"ע ,"לארשימ

לכ"ש ןויכמו ,שדח רבדל לגרתהל ונינע ךוניח :ןטק דלי לצא ךוניחה ןפואב םיאורש יפכ" :123 'ע םש (23
רדסה ,דומילב דלי ךנחל םיליחתמשכ רדסה ןכלו ,ליגרהמ רתוי םילענ תוחכ הזל םיכרצנ "תושק תולחתה
תכונחל עגונב םג ןבומ הזמו ..."דומילב וליגרהל ידכ" ,ולצא םירקיה םירבד ,"תובר תונתמ" ול םינתונש אוה
וכרצוה ..."לכיהבש םינמשה לכ ואמט(ו) לכיהל םינווי וסנכנש" ןויכמ :הכונחה ימיב שדקמה תכונחו חבזמה
."...שדקמהו חבזמה תכונחב השדח הכשמהו תורבגתה ,השדח (ךוניח) "הכונח"ל לארשי

."'רוא הרותו הוצמ רנ'ב השדח תורבגתהו קוזיח לע הרומה רבד - תורנב סנה ועבק ןכלו" :124 'ע םש (24

תומי לכ ךשמב תווצמו הרותב הדובעל חכה תא םיחקול הזמו" :124 'ע תויודעוותה - ח"משת ץקמ פ"ש (25
ןפואב אלא ,"דימת ול הוהה רבד"כ םוי לכב תווצמ םייקלו הרות דומלל לגרומש "ליגר" ןפואב 'יהי אלש - הנשה
:84 'ע תויודעוותה - ט"משת ץקמ פ"ש הארו ."שדח ךוניח - הכונח לש חכ תניתנל םיאתמ השדח תורבגתה לש
צ"צה שוריפכו ,"'וכ קידצ יהת ותוא ןיעיבשמ"ש ךוניחה תלחתהמ לחה ,ומצע ךוניח םג ללכנ הזבש ,ןבומו"
."'וכ קידצ תויהל לכויש תוחוכ יובירב ותוא (תילאמש ן"ישב) םיעיבשמש ,ונייה ,עבוש ןושלמ םג אוה "ןיעיבשמ"

.64 'ע תויודעוותה - ח"משת בשיו פ"ש (26

ימי לכ םיללוכה ,םיפוצר םימי העבש ךשמב תכשמנ וז הדובעש" :124 'ע תויודעוותה - ח"משת ץקמ פ"ש (27
אמוי לכ") עובשה ימי תעבשל םיקלחנה 'ה תדובעב םינפואה לכ ,ונייהד ,(תבש דע 'וכ ינש ,ןושאר םוי) עובשה
תחיש םג הארו ."הנשה תומי לכד הדובעה ינפוא לכב איה רואו ךלוהו ףיסומד ןפואב הדובעהש - ("'יתדיבע דיבע
.40 'ע תויודעוותה - א"שנת "םישנ תמכח"ו "םינקז תראפתל" - ולסכ ה"כ

,שדוח שארב לח (הכונחד ןינעה תוללכ שגדומ ובש) הכונח תבששכו" :םשו .207 'ע ש"הס - ב"נשת ץקמ פ"ש (28
,שממ שודיח לש ןפואב דעו ,ירמגל ךורע-ןיאב איה הפסוההש - "ךלוהו ףיסומ"ד הארוהה רתוי דוע תשגדומ
."(שודיח ןושלמ שדוח שאר) דלומה עגרד שודיחה תמגודב

.הכוראב ש"ייע .98-9- ט"משת תבט 'ה תחיש (29

ןיא(ש כ"וכאע)ו שדוקב ןילעמ" ירהש - הכונח ימי ירחאל םג תכשמנ הלועפד ןפואבו" :149 הרעה םשו (30
.""ןידירומ

.207 'ע ש"הס - ב"נשת ץקמ פ"ש (31

תארקל השדח העצה עיצהל םוקמה ןאכ" :62 'ע תויודעוותה - ט"משת "'ה תואבצ"ל - ולסכ ח"כ תחיש האר (32
."תיבל הכילה

ךשמויש ידכ אוה תורנה לש םרופיסל הבשקההש ןבומו" :47 'ע תויודעוותה - ט"משת ולסכ ו"כ תחיש (33
.הכוראב םש ןייע .""רקיעה אוה השעמה" ,לעופב השעמל דע ...םדאה תדובעב

לעו ... ס"נכהיבב 'יה התע הזש ומאלו ויבאל רפסי אוה ותיבל אובי ,הדלי וא דלי ,םכמ א"ואכ רשאכ" :םשו (34
."וירוהמ תדחוימ השקב ול שי ןכ

הממ ,הכונח תודוא ול עודיה לכל ףסונב" :62 'ע תויודעוותה - ט"משת "'ה תואבצ"ל - ולסכ ח"כ תחישמ (35
."וירבחמו הבישי שארהמ ,דמלמהמ עמשו רודיסב הארש

הרותה דומיל ,"רוא הרותו הוצמ רנב" הפסוה ל"צ םויו םוי לכבש ליעל רומאה תא וראביו ופיסוי ןכו" :םש (36
הכונחה ימי ירחאל םגש ,"ןפיוא ןעקאמשעג ןימ אזא ןיא ןוא" החמשב ,ףקותו ,תויחב - הפוג הזו ,תווצמה םויקו
."הזל תוררועתהב ךרוצ 'יהיש ילב "רוא הרותו הווצמ רנ"ב ףיסוהל וכישמי

ידלימ 'וכ םיפלאו תואמ םנשי ...(לארשי-ץראב ןהו ץראל-ץוחב ןה)" :64 'ע תויודעוותה - ח"משת בשיו פ"ש (37
רתויו ותלוכי יפכ לדתשהל א"ואכ לע העשה וצ ןכלו .'יתווצמו הרות ,תודהי ינינעב גשומ םוש םהל ןיאש לארשי
הכוראב 74-9 'ע םש האר ."אבס לארשי חורב בקעי ךרדב ,'יתווצמו הרותה חורב לארשי ידלי ךוניחב - 'וכ הזמ
.תויטרפבו

ומכ אוהו ,רענל ךונח" ומכ - ךוניחה ןינע םע רושק הז גהנמו" :65 'ע םש האר הכונח תועמ ד"ע .64 'ע םש (38
תונתמב אוה ךוניחהו ,וכנחל ךירצ ,הזמ קוחר אוהו ,דומלל םיצורשכ") דומלל ליחתמשכ רענה תא ןיכנחמש
,ךתרות םחיכשהל וצרש םינויה תריזג רחא שדחמ הרותה תושדחתה אוה הכונחב יכ ,("ול םינתונש תובר
.""תועמ ול ןיקרוז זא ירה ותוא ןיכנחמשכו

לע םיכמוס ןיא - ןינעה תובישח לדוג תמחמו" :50 'ע תויודעוותה - ח"משת ולסכ ט"י תחיש הארו .68 'ע םש (39
םג (תרושקת-ילכ י"ע) םיעמשנ םירבדהש ,וז תודעוותהב אקוד אלא ,ולא םינינע לע ררועל ק"שד תודעוותהה
ליחתי ,אוהש םוקמ לכב ,א"ואכש ידכ - שדוקה ץראל דעו ,םיל רבעמ םגו ,תורחא תונידמב ,םירחא תומוקמב
ירבד תא לצני א"ואכש ןוצר יהיו !חבושמ הז ירה - הזב זירזהו הברמה לכו ,םירומאה םינינעב קסעתהל ףכית
."'וכ תוררועתהה

שדקמ" תמגוד יטרפה ותיב תא השעי לארשימ א"ואכש העצהה ד"ע הנורחאה הפוקתב הכוראב רבוד" (40
'יהיש ז"יע ,יטרפה םרדחב ןכ ושעיש - לארשי ידליל עגונב דחוימבו ללוכ ,ח"מגו ,הלפת ,הרות תיב ,"טעמ
ודמליו ,רודיסהב וללפתי םויו םוי לכבו ,(ח"מג) הקדצ תפוקו ,(הרות) שמוח ,(הלפת) רודיס םרדחב
.(תבשה םוי רובע םג ,הקדצ הנשמ םיילפכ - תבש ברעבו ,לוחה ימיב) הקדצל ונתיו ,שמוחהב

."'וכ םידליה רדח חתפבש ןוכנו יאדכ ,הזל ךשמהבו

זמרמו ןיעמו ד"ע ,"טעמ שדקמ" ,רדחהל עגונב ןהו ...ףסותי ז"יעש" :64 'ע תויודעוותה - ח"משת בשיו פ"ש (41
."הכונחב שדקמה תיב ךוניח לע

לש ,םידליה רדחב םג הרונמ וקילדי" :91 'ע תיודעוותה - ח"משת "תודיחי"ה תעב - ולסכ ד"כ תחיש הארו
."םתיבל ונמדזיש ולא לכ לשו ,םהירוה לשו ,םמצע םידליה תושגרו ךוניחב ופיסוי ז"יעו .תונבהו םינבה

קילדהל םוקמ המ ...הרזומה הלאשה תודוא ריכזהל שי" :133 'ע תויודעוותה - ח"משת ץקמ פ"ש הארו (42
ראש רובע םג םרדחב םידליה םישמתשמ הנישה דבלמש ןויכמ ,"הניש רדח" לש רדגב הז ןיא ... !?הנישה רדחב
ירדחש םימעפ כ"וכ הכוראב רבודמכ ,'וכו הקדצה תניתנ ,הליפת ,הרותה דומיל - דחוימבו ללוכ ,םהיכרצ
.""טעמ שדקמ" תניחבב תויהל םיכירצ םידליה

."הכונח רנ םיקילדמ םינטקה םינבה םגש לארשימ המכ גהנמ" :110 הרעה א"שנת אציו פ"ש האר (43

השעמב האצות שי תווצמה לכלש ד"ע" :םשו .91 'ע תויודעוותה - ח"משת "תודיחי"ה תעב - ולסכ ד"כ תחיש (44
לע העפשהו אסינ ימוסריפב הפסוה איהו ,הרטמ הנשי םידליה רדחב הרונמה תקלדהל :ד"ודנב ז"דע ...לעופל
."רתוי בוט עצבתת הרטמה ןפוא הזיאב קודבל שי כ"או ,םידליה ךוניח

.64 'ע תויודעוותה - ח"משת בשיו פ"ש (45

,"הכונח תועמ" ןתיל לארשי גהנמ" :48 'ע תויודעוותה - "תודיחיה" תעב - א"שנת ולסכ ך"ז תחיש האר (46
,הקדצל ןוממהמ ןתונ ,שאר לכלו ,ץפחו הצור ובלש המ לכ ,ושפנ ייח תונקל לוכי ובש ,אקוד (ןוממ) "תועמ"
."'הלואגה תברקמש'

תיודעוותה - ח"משת "תודיחי"ה תעב - ולסכ ד"כ תחיש הארו .64 'ע תויודעוותה - ח"משת בשיו פ"ש (47
."תוחפשמ המכ גהנמכ םירגובמ תונבו םינב םג" :90

י"ע םג גונעת 'יהי םהידלילש םיצור עבטב םירוההש טרפבו" :51 'ע תויודעוותה - נ"שת בשיו פ"ש תחיש (48
.63 'ע תויודעוותה - נ"שת "'ה תואבצ"ל - ולסכ ח"כ תחישו ."הכונח ימד תלבק

,בשיו פ"ש תחיש הארו .63 'ע "'ה תואבצ"ל - ולסכ ח"כ תחישו .51 'ע תויודעוותה - נ"שת בשיו פ"ש תחישב (49
םהבש םימיב ןהו ,הניתנה תומכב ןה ,הזב ףיסוהל - וז הנשבו" :34-35 'ע תויודעוותה - ט"משת הכונח ברע
םידקמה לכו ,םימי דועב ןתיל ופיסוי ,(וגהנמ יפל דחו דח לכ) הזב םיליגרה םימיל ףסונבש ,"הכונח תועמ" םינתונ
טושפה גהנמהש תורמל" :91 'ע תיודעוותה - ח"משת "תודיחי"ה תעב - ולסכ ד"כ תחיש הארו] ."חבושמ הז ירה
,להקה תנשו חמשת תנש איהש וז הנשב מ"מ ,םיימעפ ("'ישותל םיילפכ") וא תחא םעפ הכונח ימד ןתיל אוה
.["םידליה ךוניחל הליעפ יכהו הבוט יכה העפשה הזל 'יהיש יאדובו ,םימיה תנומש לכ הכונח ימד תתל ולדתשי

.65 'ע תויודעוותה - ח"משת בשיו פ"ש (50

.51 'ע ב"ח תויודעוותה - נ"שת בשיו פ"ש (51

ברעב םג ללוכ] םוי לכב - בוט המו" :63 'ע תויודעוותה - נ"שת "'ה תואבצ"ל - ולסכ ח"כ תחישב האר (52
."[תבשה תסינכ ינפל - תבש

םג הכונח ימד תתל שיש - טושפו ןבומ" :91 'ע תיודעוותה - ח"משת "תודיחי"ה תעב - ולסכ ד"כ תחיש האר (53
רובע - הקלדהה תעב תבש יאצומב תתל שי כ"ומכו .תבש ברעב הכונחה תורנ םיקילדמש יפכ - תבשל רשקבו
ךוניח לע עיפשמה) הוצמ רבד תודוא רבודמהש ד"ודנב - תבש יאצומב ףסכ תתל אלש םיגהונה ולאלו ,ןושאר םוי
תולע רחאל רקובב ןושאר םויב לעופב תתלו ,תבש יאצומב הניתנה תודוא חחושל רשפאש טרפבו ,(ל"נכ םידליה
."המחה ץנו רחשה

אוה הכונחד ןושארה הלילש וז הנש תועיבקב" :23-4 'ע תויודעוותה - ט"משת ולסכ ג"כ ליל תחיש האר (54
ינפל תועמה לוטלטל עגונב תוקיפסל סנכהל אלש תבש יאצומב הכונח תועמ תניתנמ ענמהל יאדכ ,תבש יאצומב
,רחמ הכונח תועמ ולבקיש םידליהל ועידויו וחיטבישכו .ינשה הלילב הכונח תועמ ונתיש בטומו ,'וכ הלדבה
ןושאר רנמ הכונח תועמ תניתנ םיחודש לע תמוערת םהל 'יהת אל יאדוב - הנש לכב םילבקמש המ לע הפסוהבו
."ינש רנל

.65 'ע תויודעוותה - ח"משת בשיו פ"ש (55

םג הנשי הכונח ימד תניתנב וניאישנ וניתובר גהנמב" :65-66 'ע תויודעוותה - ח"משת בשיו פ"ש הארו (56
הכונח ימד תניתנ גיהנהל ,הרואכל ,םוקמ ןיא ,ז"פעו ,"ישימח וא יעיבר לילב" - תחא םעפ תניתנד הלבגה
שי - םוי לכב ןכ וגהנ אל עודמ ,ךוניחה ןינע םע רושק הז גהנמש ןויכמ ,הרואכלד - רבדה םעטבו .םוי לכב
... .שממ שדח רבד ומכ כ"כ תושגרתהו תולעפתה ררועמ הז ןיא ,זאש ,ליגרה רבד השעי אלש ידכ ,רמול
."...הצועיה הצע יזא ליגרה רבד 'יהיש ששחה תלילש םג ללוכ ...וניתובר תארוה םייקל ידכו

.64 'ע תויודעוותה - ח"משת בשיו פ"ש (57

.474 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת הכונח תאז (58

ןתינה םוכסה אליממו ,שורדכ הז גהנמ םייקל שי" :380 'מע שדוק תוחיש - ב"נשת אציו פ"ש תחישב 'יעו (59
,הכונח ימד ולביק אל ןיידעש הלא םידליב םג תומשרתהו תולעפתה לעופ הזש ןפואבו ,שורדכ ןכ םג 'יהי
לעופ הז ירה רבכ םהל וחיטבהש פ"כע וא ,הכונח ימד רבכ ולביק (ןהלש הרבחה וא) םהלש רבחהש םעמשבש
ןכ ומכו ,'יתווצמו הרותד םינינעה לכב הפסוה תלעפנ ,וז הפסוהמש דעו .םידליה ראשב םג תולעפתהו תומשרתה
."לארשי יגהנמ לכב

ךות לא ,םהיגהנמו ,םהיתוארוה ,םתרות תא רידחהל חכ תפסות ןתונ הזש" :153 'ע ש"הס - ב"נשת אציו פ"ש (60
הלואג ינינע דומלל הז וננמזב טשפתמו ךלוה רשא לארשי גהנמ םג - דחוימבו ללוכ .םייטרפה םוי-םויה ייח
."המילשהו תיתימאה הלואגה לש יוליגל רתוי דוע םירחא ןיכהלו ןנוכתהל ידכ ,חישמו

תניתנב הפסוהה י"ע טרפבו" :48 'ע תויודעוותה - א"שנת "תודיחיה" תעב - ולסכ ך"ז תחיש האר (61
."'וכ לארשי גהנמכ - הכונח תועמ

.65 'ע תויודעוותה - ח"משת בשיו פ"ש (62

,ולש השענ םנמא םכמ א"ואכל םינתונש ףסכה :רמולכ" :63-4 'מע ט"משת תויודעוותה - ולסכ ח"כ תחיש (63
המ ליבשב ןכש ,הקדצ רתוי ןתיש תנמ לע הז ירה - ול ונתיש רעיש אלש ףסכ דחוימבו ,ףסכ ול ףסונ רשאכ לבא
לכ תא ול הנוק ומאו ףסכה תא חיורמ ללכ ךרדב ,ויבא ,"וירוה ןחלוש לע ךומס" אוה ירה . . .ףסכ ידוהי דלי ךירצ
םהב דומלל םירפס ןכו ,הסחמ וב אוצמלו וב רודל תיב - כ"וכאעו ,"שובלל דגב"ו "לוכאל םחל" ול שיו . . שורדה
.הקדצה תוצמ - שאר לכלו ,ןוממב תושעל רשפאש תווצמ תושעל - אוה ףסכב שומישה רקיעש ןבומ ,ןכ םאו ,'וכ
ז"כב ,שמוח - בוט המו ,רשעמ תוחפה לכל אוה הקדצה תוצמ רועישש פ"עאד ןקזה ר"ומדא ירבד פ"ע טרפבו
שמוחמ רתוי דוע הקדצב ףיסוהל שי ,ל"ר תולגה ןמזד תאלוחה יהוזש ר"הציה תא ירמגל לטבל ידכ ,הזה ןמזב
הניתנמ לחה ,תווצמ יוביר י"ע םיוצר יתלבה םירבדהמ . . שפנה תודפלו קורפל ,"קורפ הקדצב ךאטחו" ש"מכ
."יובירב הקדצל

ושמתשיש םהילע םיכמוסו ,םהלש ןוממ תויהל..." :23 'מע תויודעוותה - ט"משת ולסכ ג"כ ליל תחיש (64
ףסונש - הלוכ הנשה לכ לע לעופש הכונחד ט"ויל םיאתמה ןפואבו ,לארשי ידליל םיאתמה ןפואב תועמהב
הווצמה תודוא םג ורכזי יאדווב ,(שדוק יכרצ כ"וכאעו ,לוח יכרצ) םהלש םיכרצל תועמהב ושמתשיש ךכל
ישורדב דחוימבו) תודיסח ישורדב ראובמה פ"ע טרפבו ,הקדצל תועמהמ קלח ונתיו ,"ךומכ ךערל תבהאו"
."הכונחל דחוימב ךייש הקדצה ןינעש (הרותה רואב וספדנש צ"צה

יטרפה "שדקמ"הב ףיסוהל ליבשב הזב ושמתשי יאדובש" :91 'ע תויודעוותה - נ"שת ץקמ פ"ש תחיש הארו
:48 'ע תויודעוותה א"שנת - "תודיחיה" תעב - ולסכ ך"ז תחיש םג הארו "...יטרפה םרדחבו םתיבב ,םהלש
תווצמ ינינעו ,הקדצ ינינע רובע ונממ לודג קלח םילצנמ ,םתושרל ןוממ םילבקמשכש ןפואב איה םכוניחש"
."ללכב

.35 'ע תויודעוותה - ט"משת בשיו פ"ש (65

תרימא" :58 'ע תויודעוותה - ט"משת - "'ה תואבצ"ל - ולסכ ח"כ תחישמ ריעהל ."'יטשפו ארהנ ארהנ" (66
."('וכו םירחא םירישו םינומזפ וא) וללה תורנה

י"ע אוה הכלה פ"ע "אסינ ימוסרפ"ד בויחה" :98-9 'ע םשו .98 'ע תויודעוותה - ח"משת הכונחד 'א םוי (67
הליפתב) "האדוהב םיסינה לע רמולו ללה תורקל" ,"האדוהו ללה"ד ןינעה םג ללוכ] הכונח רנ תקלדה
י"ע םג "אסינ ימוסרפ" לש ןינעל םוקמ שיש ,טושפ םגו ןבומ ,כ"פעא לבא ,[הרותה תאירקו ,(ןוזמה תכרבו
הכונח ינינעב שורדל םיברב תוליהק וליהקי הכונח ימיבש וניצמ אלש ףאש ,ריעהלו ... .הכונח ינינעב רובידה
החפשמה ינב דמעמב ,המינפ ותיבב הכונח רנ קילדהל (ויבא ומכ) גהונ 'יה ר"ומדא ח"ומ ק"כש עודי :הברדאו)
םינינע עובקל וצר אלש ל"י ילוא - (ירקיע ע"וה רובידב םוסרפה ,הרואכלד) רבדה םעטבו :15 הרעה] (דבלב
רנ תקלדה ,ירקיעה ןינעב ('וכ שודיח לש ןפואב) םוסרפה ףקות שילחהל אלש ידכ "אסינ ימוסרפ"ב םיפסונ
תסנכה-תיבב הכונח רנ תקלדהו הליפתל לארשימ תוירישע כ"וכ ולהקתהו ופסאתה רבכש ןויכמ ,מ"מ - [הכונח
לש םצפחו םנוצרש ,אלא ,דוע אלו ,['וכו "אסינ ימוסרפ"ד ןפואב ,ותיבב הכונח רנ קילדמ א"ואכש ךכל ףסונ]
לצנל (רתויב ןוכנו בוט רבד ,הברדאו) אלש הביס ןיא - ('וכו הדגאב וא הכלהב) אמויד אנינעמ עומשל םיפסאתמה
תנשו ...להקה תנש :וז הנשב הרתי השגדהבו ...הכונח ינינעב רובידה י"ע "אסינ ימוסרפ"ב ףיסוהל ידכ הז דמעמ
."...חמשת

.םוי לכ תלעמב הכוראב ש"ייעו .100 'ע תויודעוותה - ח"משת הכונחה ימי תוחישמ (68

ללוכ" :429 'ע ב"נשת שדוק תוחישב בשיו פ"ש הארו .408-9 'ע תויודעוותה - ב"נשת בשיו פ"ש תחישמ (69
ךותמו ,לודג יכהו בחר יכה ,קומע יכה ,בוט יכה ןפואב ,הכונחה ימי לכב תולודג תויתודיסח תויודעוותה תכירע
,הזל וארקיש םשה והמ עגונ אל ירה ,"ןעגניירבראפ" םשהמ "םילהבנ"ש הלאל עגונב 'יפאו .בבל בוטו החמש
תוררועתהו ,תודהי ינינע תודוא םש ורבדישו ,לארשימ המכו המכ דחי וסנכתיש - לעופב השעמה אוה רקיעה
."תודעוותהה ךשמב ומייקיש לעופב תווצמה םויקל ףסונ ,תודהיה תצפהב ןכ-ומכו ,תווצמו הרות ינינעב ףיסוהל

,הרותה דומיל - אוה ונינע לכש ,ךכל ותוא וכניחש ןועטל לוכי דיסחש" :408 'ע תויודעוותה - םש ןייע (70
הכירצ תישאר .כ"כ םוקמ ולצא םיספות םניא םהש דע ,םיתפומ םג ללוכ ,םירחא םינינעל ללכ ןמז ול ןיא
םנינעש הכונחה ימיל תוכימסל םידמוע רשאכ טרפבו .השוע אוהש םיסינה לע 'הל האדוההו הרכהה תויהל
ימוסרפ ןינעב השגדה וזכ תויהל הכירצ אל הנשה ימי ראשבש ל"תא וליפא אליממ - "אסינ ימוסרפ" אוה
."...אסינ ימוסרפ תויהל ךירצ הכונח ימיב ירה ...אסינ

הז ןינע" .428 'ע ב"ח ב"נשת שדוק תוחישב הארו .408-9 'ע תויודעוותה - ב"נשת בשיו פ"ש תחישמ (71
ינפל ןידה תדמ הרמא . . חישמ והיקזח תושעל ה"בקה שקיב"ש ,'מגב אתיאדכ וניקדצ חישמ תאיבל עגונ
תישעש 'יקזח ,חישמ ותישע אל ךינפל תוחבשתו תוריש המכ רמאש לארשי ךלמ דוד המו ,ע"שבר ,ה"בקה
והיקזח תושעל ה"בקה שקיב"ש ףאש ,ונייה ,"חישמ והשעת ךינפל הריש רמא אלו וללה םיסינה לכ ול
'יקזחמ שרדנה יפכ הז 'יה אל לבא ,בל םש יאדוש ונייה] שורדכ בל םש אל 'יקזחש ןויכמ ירה ,"חישמ
אוהש ,ונייה ,וימיב אובי חישמש הכז אל ,ול השע ה"בקהש םיסינל [("'יקזח ןופ םענראפ םעד טיול")
!חישמ 'יהי

,ונמע השוע אוהש םיסינה לע ה"בקהל תודוהל שי ןכלש ,בוטה תרכהד ןינעה לע ףסונש ,וננינעל ןבומ הזמו
."!וניקדצ חישמ תאיב זוריזל עגונ הזש - ירקיע ןינע דוע הזב ףסותימ

.35 'ע תויודעוותה - ט"משת בשיו פ"ש (72

םינתונש ןויכמ" :59 'ע תויודעוותה - נ"שת ולסכ ו"כ תחיש ןייעו .24 'מע םש - ולסכ ג"כ ליל תחישו ,םש (73
הל שי - וז הניתנבש תוימשגה דצמ םגו) תוינחורב הזל םיכיישה ולאל םג תתל םוקמ שי ,תוימשגב םידליל
."(םירגובמל תוכייש

הדובעהש םידמלמ הפוג הכונח תורנש ןויכמ :אוה ןעוט אלימבו" :126-7 'ע תויודעוותה - ח"משת ץקמ פ"ש (74
קרו ,תומילשב ותיב ינב לצא ריאהל ךירצ שארל לכלש 'יאר הזמ ירה - דבכה לא לקה ןמ ,הגרדהו רדסב ל"צ
."ץוח"ה תא ריאהל קסעתי כ"חא

,דבכה לא לקה ןמ הדובעה ל"צ תורנה רפסמל עגונבש םגה :ןוכנה אוה ךופיההש הכונח רנמ דומילה אב הז לעו
תא ריאהל חכה ול ןינמ לבא ,הכונחד הארוהה יהוזש תמא ןה :הלאשה תלאשנ ןאכו ... תורנה םוקמל עגונב ,מ"מ
?דבלב דחא רנ קר ול שישכ ,ץוחה

רנ ,ירה ,םלוא - ותורשפאב רבדה ןיא ,םילבגומ תוחכ ,אוה ויתוחוכ דצמש תמא ןה :תוטשפב - הזל הנעמהו
.'וכ ה"בקה י"ע הנתינש הוצמ איה הכונח

לש ותואיצמ ,יכ - םמייקל השק םלועה ירדג דצמש ףא ידוהימ םישרדנש םינינע יובירל עגונב רואיבה םג והזו]
םה םלועה ירדג דצמש ולאכ םירבד תושעל חכה תא ול שיש - איה ,ה"בקה לש תווצמה םויק י"ע טרפבו ,ידוהי
.הכוראב ש"ייע .[םייכפה םינינעל - דעו ,דאמ םישק

.51 'ע תויודעוותה - נ"שת בשיו פ"ש (75

ךרעב) "ץוח"ב הכונחב וז הדובעש :םשו .השא י"ע 'יה סנה רקיע - הברדאו סנה ותואב ויה םה ףאד" :םש (76
תושעל אלו [וניאישנ וניתובר גהנמכ] םידליל "הכונח ימד" תניתנד גהנמה םויק ,םג ללוכ (קוידב - השודק ינינעל
- אלא ,לארשי גהנמ םויק כ"כ עגונ אל יזא ,הרותה דומיל י"ע אוה םתיא רשקה רקיעש ןויכמש ,ןובשחה תא
."תושר ינינעב םג תויהל הכירצ העפשההש דמלמ הכונח

עצבמ"ד תולועפה לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל" :71 'ע תויודעוותה - א"שנת ץקמ פ"ש תחיש האר (77
ןמ הלעמל החלצהל דעו ,הבר החלצהבו ,(ז"נפלש םינשב הכוראב רבודמכ) הזבש םינינעה יטרפ לככ ,"הכונח
וספת אל עודמ םמצעב ואלפתה החלצהה לדוג ירחאל ,רשא ,הרבעש הנשב הכונחה ימיב דחוימבו ללוכ ,רעושמה
דוע הזב ופיסוי וז הנשבש יאדובו ,הזכ ןפואב לועפל םילוכיש ז"נפלש םינשב ("טפאכעג טינ ןעמ טאה סאווראפ")
."דוע םכחיו םכחל ןת - עודיה ןושלבו ,רתוי

םינשב תולועפהמ תומישרב ןייעל רשפאש םושמ כ"כ הלודג העיגי הזל תשרדנ אלש ,טרפבו" :םש ד"רהב הארו
.ז"נפלש םינשב רבודמכו םיפסונ תומוקמל תועיסנה םג ללוכ .ורבעש

םוקמ שיו" :84 'ע תויודעוותה - ט"משת ץקמ פ"ש האר .22 'ע תויודעוותה - ט"משת ולסכ ג"כ ליל תחיש (78
וא (הזה ןמזב םג ,השודקה תלעמ דצמ) לארשי ץראב ,הכונח ינינעב "םערוטש"ה רתוי חרכומו עגונ ןכיה ט"וקשל
,םהיתשבש שיגדהל בטומו ,רבדב ט"וקשה לש ןמזה לע לבח ,לבא ,(לארשי ץראד השודקה הב ןיאש) ץראל ץוחב
."'םערוטש'ה לכב וקסעי ,ל"וחב ןהו י"אב ןה

."'וכ הכונח רנ תקלדהל עגונב תולועפה לע ףסונ" :64 'ע תויודעוותה - ח"משת בשיו פ"ש (79

הרונמהמ םילבקמ (םלועה תא ריאהל) הזל חכ תניתנהו" :ט"משת - "תודיחי"ה תעב - ולסכ 'כ יאצומ (80
,תורנה תקלדה םג ומכ שדקמה תיב ונל ןיאו ,תולגה ןמזב ונא םיאצמנש תורמל רשא ,שדקמה תיבב וקילדהש
."!הזה םויה םצע דע עיפשמ ,םינשב תובר ינפל התויה םע ,ינש תיבב תורנה תקלדה ,ירה

.23 'ע תויודעוותה - ט"משת ולסכ ג"כ ליל תחיש (81

.77 'ע תויודעוותה - ט"משת ץקמ פ"ש (82

.52 'ע ב"ח תויודעוותה - נ"שת בשיו פ"ש (83

תוררועתהל רתוי םילגוסמה םינמז שיש" :444 'ע תויודעוותה - ט"משת ולסכ ב"וט ,חלשיו פ"ש תחיש האר (84
- תוחצה ד"ע - אמגודלו] :םשו .םינמזה ראשב הזב קוסעל (םיכירצו) םילוכי יאדובש ףא ,םייוסמ ןינעב 'וכ
!? "ךמש המ" :ול ןועטל םילוכי ,םישנא המכ לצא "םכלוכ ןכה ודמע"ד ןינעה ומצע לע לועפל הצור והשימ רשאכ
'יהי ןושארה םויב ,םימי המכ ךשמב הז ןינעב לועפל - הצועיה הצעה ,ןכלו !הז ןינע לועפל ךירצ (התא אלו) ינולפ
."[ב"ויכו ,רחא והשימ "שאר-בשוי"ה 'יהי ינשה םויבו ,"שאר-בשוי"ה ינולפ

רמושו ןינבה ימי תעבש ללוכה" :444 'ע םשו .437-8 'ע תויודעוותה - ט"משת ולסכ ב"וט ,חלשיו פ"ש תחישמ (85
."ףקיהה

."םיבוט םימי םשב םיארקנ הכונח ימיש ריעהל" :םש הרעהב (86

.90 'ע תויודעוותה - ט"משת תירחש תליפת רחאל ,הכונח תאז תחישמ (87

.95 'ע תויודעוותה - ט"משת החנמ רחאל ,הכונח תאז תחישמ (88

.א ,ב"סקתת (ה ךרכ) הכונח ת"הוא .ב ,חפ צ"עמש ישורד ת"וקל (89

רשפא יא הביס הזיאמ רשאכש ה"לשב וניצמ - רבדל אמגוד" :םשו .86 'ע תויודעוותה - ט"משת ץקמ פ"ש (90
הכונח תאז תחיש הארו ."דמל וליאכ ול בשחנו ,'וכו תותכסמה ,תוישרפה ,םישמוחה תומש אורקל שי ,דומלל
תאז" ןינעב צ"צה לש תורעהו םירואיב םע ןקזה וניבר לש ורמאמב ראובמה פ"ע הזב ףיסוהל שיו" :94 'ע םש
ןינעה הנשיו ,וירחאלש הכונחה ימי תעבש םה 'זהו ,הכונחד ןושארה םוי אוה 'אהש ,"זא"ד ןינעה ונשיש - "הכונח
םא" ,הניבה תריפס ,ףקיהה רמוש ,ינימשה םוי אב ז"חאלו ,הכונחה ימי תעבש םיאב הליחתש "(הכונח) תאז"ד
םידמולשכ כ"וכאעו ...("תב" ,תוכלמה תריפסל דע) הנממ הטמלש תוריפסה תעבש לכ תללוכש "החמש םינבה
."'וכו הרותה רואבו םייח תרותב ,רוא הרותב - הכונח ירמאמ ראש םע דחיב הז רמאמ

.473 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת הכונח תאז (91

רשקב םה ולא תולועפש שיגדהל ידכ" :92 'ע םשו .88-9 'ע תויודעוותה - נ"שת הכונח תאז ,ץקמ פ"ש (92
החנמ רחאל - "הכונח תאז" תחיש ןייעו ."הכונח ימי םע ("ךאז עטעפעשטעגוצ ןייק טינ") דחא ןינעו ךשמהבו
תיברע תליפת ירחאל רבכ 'יהיש פ"עא ,ולש הכונח ימד תניתנ םילשהל - א"ואכ השעי ןכו :96- ט"משת
לכמ חכ תניתנה ירחאל טרפבו ,(עודיה םגתפהכ) דובא אל םעפ ףא בוט ינינע לכב ,ירהש ,ד"מהיבו נ"כהיבב
לכבו םינינעה לכב תומילשב ומתוחו ומויסל דע ,(םלוכ ללוכש) הכונחד ינימשה םוימ םג ללוכ ,הכונח ימי תנומש
."זוע רתיבו תאש רתיב - הברדא אלא ,דובא הז ןיאש דבלב וז אלש יאדוב ירה ,םיטרפה

תלפתל תוכימסב ,הכונחד 'ז ,ןושאר םויב" :152 הרעה 207 'ע ש"הס - ב"נשת ץקמ פ"ש תחיש האר .92 'ע םש (93
א"ואכל א"טילש ר"ומדא ק"כ ןתנ - (החנמ ירחאל רקיעבו ,החנמ ינפלמ לחה) הכונחד 'ח רנ תקלדהו החנמ
,"הכונח תאז") ותרחמלו .(הקדצל) רלוד לש רטשו (הכונח ימד) רלוד לש עבטמ ,ויחיש ףטהו םישנהו םישנאהמ
."(ל"ומה) ויחיש םיפסאנה לכל ל"נכ פ"הוע ןתנ (בירעמו החנמ ירחאל

ירחאל םירבדה ומסרפי םהבש תומוקמל עגונב םג" :םשו .92 'ע תויודעוותה - נ"שת הכונח תאז ,ץקמ פ"ש (94
תסנכה-תיבב ןאכ המייקתהש תודעוותהב ורמאנ ולא םירבדש םישיגדמש ןויכ - הכונח ירחאל ,אליממו ,הלדבה
,ןבומ ,הכונח תאז ק"שה םויב - ונרוד אישנ לש ויתומא 'דב ,ח"מגו הליפתו הרות וב ןילדגמש שרדמה-תיבו
."הכונחל תוכייש הזל ךשמהב תולועפהש

- תוטשפבו ,הרותה תוימינפ ןהו הרותד הלגנ ןה" :88 'ע תויודעוותה - נ"שת הכונח תאז ,ץקמ פ"ש האר (95
,הסנרפ ינינעב קסועש ןמזהמ "לזוג"ש ז"יע ,ןמזה תומכב ןהו דומילה תוכיאב ןה ,יפושב הרותה דומילב ףיסוהל
,ויתונבו וינב רובע דומיל רכש ,תווצמה םויקב רודיה ,ויכרצ לכ רובע בהזו ףסכ יוביר ה"בקה ול איצמי יאדובו
א"ואכל יוארש יפכ ,הבחרה לש ןפואב תיבה תגהנהל ךרטצמה לכל ףסונ ,ויתונבו וינב יאושנל תונתמו 'ינודנ
."בקעיו קחצי םהרבא ינב ,לארשימ

הזב תוקסעתההש - הצוח תונייעמה תצפה טרפבו תודהיהו הרותה תצפהב תוקסעתהל עגונב ז"דעו :םש (96
,ךרטצמה לכב בהזו ףסכ יוביר ה"בקה איצמי יאדובש ןויכ ,הזבש האצוהה ינפמ ו"ח עורגל ילבמ תויהל הכירצ
לוכיש אלא) ןמוזמב ונשי בהזהו ףסכהש דעו ,הצוח תונייעמה תצפהב תומילשהל יואר םלועה עבטש ,רומאכו
ןתינש בהזו ףסכה חקיל ידכ םייוסמ םוקמל ךליל ךירצש וא ,ףדמה ג"ע וא ,וסיכב אצמנש - םינפוא המכב תויהל
."(ותושרל רבכ

,םייחל תרימא םע תידיסח תודעוותה - תוטשפבו" :92 'ע תויודעוותה - נ"שת הכונח תאז ,ץקמ פ"ש הארו (97
."והותד םיבורמ תורואה וכשמוי םהבש ,ןוקיתד םילכב ,ןבומכו

םימיבו) "אחישמ אכלמ דודד אתדועס ,תבש יאצומב ןכו ,"ןיוערד אוער" ןמזב (החנמ ירחאל)" :88 'ע םשו (98
."(םיכומסה

תודעוותההב םג ודמלי ,הצוח תונייעמה תצפה ד"ע תובוט תוטלחה תלבקו תוררועתהה לע ףסונ" :92 'ע םשו (99
הרותה תוימינפ דומיל תודוא רבודמ ירהש ,תוכיאב כ"אשמ ןמזה תומכב ,רוציקב פ"כע ,הרותה תוימינפ המצע
."שפנה תוימינפ םע הרושקה

.88 'ע תויודעוותה - נ"שת הכונח תאז ,ץקמ פ"ש (100

.89 'ע םש (101

תכשמנ םתעפשהש םיבוט םימיה לכמ ו"קו ש"כמב" :84 הרעה 77 'ע תויודעוותה - ט"משת ץקמ פ"ש האר (102
."הנשה לכבו לע הריאמו

ךומסה םויב הריתי השגדהבו" :95 'ע תויודעוותה - ט"משת החנמ רחאל - "הכונח תאז" תחיש האר (103
הלועפהש ,טושפ םגו ןבומ ,ירה ,('וכ הזב לפלפלו ןייעל שיו) "גח ורסא"ד גהנמה ועבק אל הכונחבש ףאד - הכונחל
וב תרכינ רתוי בורק בורקה לכו רתוי ךומס ךומסה לכש ןפואב אוה ז"חאלש םימיה לכב תכשמנש הכונח ימיד
ינפל ,הלילה תליחתבו ,ולש הלילה טרפבו ,הכונח ירחאלש ןושארה םויב כ"וכאעו ,הכונחד העפשהו הלועפה רתוי
."'הכונח תאז'ד םתוחו םויסל רתויב ךיישו רושק יאדובש - תיברע תליפת

יתימאה "ןחובה ןבאהש" ,טושפ םגו ןבומ" :99 'ע םשו .100 'ע תויודעוותה - ט"משת תבט 'ה ליל תחישמ (104
זא םגש םיאור רשאכ ,הכונח ירחאלש םויב ...וכות ךותב ,ותוימינפב הכונח ינינע תא םדאה טלק םאב קודבל
ץקמ פ"ש םג הארו .הכוראב רואיבה ש"ייע ."לעופב השעמב הכונח לש תוארוהה תא םייקמו ךישממ אוה
ןיאש ןויכמ - רתוי לודג יוליע שי ז"חאלש םימיב הכונחה ימיד הלועפה ךשמהבש" :77 'ע תויודעוותה - ט"משת
יוליעה ,הרות ירבד לע םירפוס ירבדד יוליעה ד"ע ,םמצע דצמ םיפיסומ לארשיש שודיח ,םא יכ ,יוויצה דצמ הז
ימי תכשמה ,ד"ודנבכ ,"לארשי גהנמ"ד בויחה רדגב וליפא וניאש ןינעל דעו ,םירפוס ירבד לע לארשי גהנמד
."הלוכ הנשה לכבו לע הכונח

'ח רנ ,ץקמ 'פ ק"שצומ :תוחיש םג האר :םש הרעהבו .135 'ע תויודעוותה - ז"משת הכונחד 'ו רנ תחישמ (105
.ו"משת - (דועו) תבט 'ט ,שגיו פ"ש ;הכונח תאז יאצומ ;הכונחד

י"ע ל"וי
תובישיה ידימלת דוגיא
"770"-"חישמ תיב"

E-Mail: Editor of HaMa'ase Hu Hoiker

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish"