ה"ב
סרטנוק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה

(אשת) הוצת ,המורת תוישרפ (א
רדא ו"או (ב
רדא 'ז (ג

*

ךליאו ח"משת תוחישמ טקולמ

*

ג"ל ןוילג

רדא 'ז
רדא ו"או
,המורת תוישרפ
(אשת) הוצת
רבד חתפ

רבד חתפ

תוארוהה טוקיל אוהו ,ג"ל ןוילג ,"רקיעה אוה השעמה" סרטנוק רואל הזב םיאיצומ וננה
:ל רשקב ,ךליאו ח"משת תנשמ חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תוחישמ לעופב השעמל
.(אשת) הוצת המורת תשרפד תועובש (א
.'ירארוג ה"ע והירמש 'ר ח"הרה ת"הרה לש טייצראי - רדא ו"או (ב
.וניבר השמ תמו דלונ וב - רדא 'ז (ג

תמישר) תוהגומ יתלבה תוחישה ןהו תוהגומה תוחישה ןה ללוכ טוקילהש יעדומל תאזו
.דבלב טקלמה תוירחא לע אוהו ,(םיעמושה

:לטל סקפ חולשל ריאהלו ריעהל ,תורעה הזיא ול שיש ימ לכש ,החוטש ונתשקב
.שארמ ול הנותנ ונתדותו ,(718) 467-6919

תובישיה ידימלת דוגיא
"770" "חישמ תיב"
,הבוט תואלפנ תנש אהתה ,רדא 'ג ,המורת 'פ ק"שע
"םימימת יכמות" תבישי תודסייתהל הנש תחאו האמ
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנל "לבויה תנש"
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תדלוהל הנש ו"צ
.י.נ ,ןילקורב


(אשת) הוצת המורת תוישרפ


ולא תועובשד שמוח רועישהב הפסוה

,[3אשת 'פ תלחתהו] הוצת המורת 2תוישרפ לש תועובשהבש :1םוקמו םוקמ לכב םסרפל .א
קלח דומיל לע ףסונש רתויב ןוכנו יאדכ ['וכו ןכשמה השעמד םייוויצה וראבתנ םהבש]
ל"זח ישוריפמ םג ודמליו ופיסוי ,ת"תח ירועישב (י"שר שוריפ םע) םוי לכב השרפהמ
.4פ"עבשותב

,"המימת הרות" ומכ] םירפסב רבכ וטקלנש יפכ ,(דחא שוריפו רמאמ פ"כע) [אוה ל"נה] .ב
רתוי דוע תזרזמו תרהממ שדקמו ןכשמה ינינע דומילב הפסוההש .[5ב"ויכו ,"המלש הרות"
.6ישילשה ק"מהיב ןינב תא

ןחלושכ" 'יהיש ידכ ,םעו םע ןושלב םג (ולא םישוריפמ קלח פ"כע) םגרתל - בוט המו .ג
ןושלב אלא דומלל םיעדוי םניא התע-תעלש ולא רובע םג - "םדאה ינפל לוכאל ןכומו ךורעה
.7םעו םע

תאש רתיב ררועל ךירצ ז"ה - "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" תודוא הרותב 8םיארוקשכ .ד
שדקמה תיבלו המילשהו תיתימאה הלואגל םיעוגעגו תוקקותשהה ידוהי לכב זוע רתיבו
.8'וכו תונברקה תברקהו הרונמה תקלדה ,שדקמה תדובעו ,ישילשה

,תחאו דחא לכ ךותב ,יטרפה "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"ד םויקהל ףסונ [אוה ל"נה] .ה
.9'וכו יטרפה ותיבב ,ינחורה ונכשמב

ונישעמ"ב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל - ,10לעופב השעמב אובל ךירצ הזש :רקיעו דועו .ו
דוע םירהממו - ןיעמ םהש ('ה תדובעב) םינינע - דחוימבו ,הלואגה תא םיאיבמש "וניתדובעו
.9הלואגה תא - רתוי

ולא תוישרפב ראובמכ) םינהכ תרותו שדקמה תיב 'לה דומילמ ליחתמו ללוכ [ל"נה] .ז
השעמ ידיל איבמש לודג דומלתו ,(הפ לעבש הרותב - הנתינ השוריפב הרותו ,בתכבש הרותב
.9הלואגה ןיעמ לעופב הדובעה -

רבדב שומישה י"ע - יחצנ שדקמו ,'הל שדקמו ןכשמ םלועב רבד לכמ תושעל :תוללכב .ח
םג הלגתמש דע ,"הלעמל יחצנ" דוחיב רבדה דחאתמ ז"יעש ,(הוצמ ישימשת וא) הוצמל
.11ה"בקה םע רוביחו אתווצ ןושלמ הוצמב ,הטמל

הוצת 'פ ךשמב ןיוק 'גהב ףיסוהל

,12הוצת התאו 'פ ,אבה עובש ךשמב :ירשפאה םוקמ לכב ומסרפיש השקבבו ,עיצהל שי .ט
,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכש - הוצת 'פ האבה תבש (ללכב דעו) דע ,ןושאר םוימ לחה
.13הקדצו הלפת הרותד םיוקה 'גב ףיסוי

ןהו ,(םידמלנה םינינעבו ,דומילה ןמז) תומכב ןה ,הרותה דומילב ףיסוהל - תוטשפב .י
- תוכיאבו) תומכב הקדצה תניתנב ףיסוהל ;תובהלתהו תויח רתיב ,דומילה קמועב - תוכיאב
.14'וכ רודיהבו הנווכב הלפתה תדובעב ףיסוהלו ;(תופי םינפ רבס


ח"הרה ת"הרה לש טייצראי - רדא 'ו
15'ירארוג ה"ע והירמש 'ר


דומילב דחוימב ףיסוהל יאדכ - רדא 'ז ברע ,רדא 'ו ,[המורת 'פ תבש] ,הז םוי םע רשקב .א
.16רדא 'זב טרפב הפסוהה תא ךישמהלו .הרותה תוימינפו הרותד הלגנ ,הרותה

ינינע לכב תובוט תוטלחהבו ,הקדצה תניתנב ףיסוהל םג - השעמ ידיל איבמש לודג דומלת .ב
ירבד דומלל תבש לכב תוליהק ליהקהל" וניבר השמ תנקת - דחוימבו ללוכ ,תווצמו הרות
.16(הנורחאל פ"מכ רבודמכ) "הרות

הפסוה - שארל לכל :םדיקפתב ופיסוי - םימימת יכמות תבישי ידימלת טרפב [אוה ל"נה] .ג
תונייעמה תצפהל ,"ריאהל תורנ"ד םתדובעב ףיסוהל - םגו ,תודיסחה דומילו הלגנה דומילב
.16הצוח

תויתודיסחה תויודעוותהב וכישמי (הלהנהה תארוה פ"ע) הבישיה ידימלתש - דחוימב .ד
.16ל"נה לכב תובוט תוטלחה םע דחי ,(תבש ברעב תודעוותהל ףסונב) [17החמשב]

לעב דובכל - רואל ואיצויש יאדכ [:רמא (נ"שת תנשב) ןושארה טייצראיה דובכל] .ה
.16ב"ויכו םיתמה תייחת ,הלואגה ןינעב תודיסח רמאמ - טייצראיה


וניבר השמ תמו דלונ וב - רדא 'ז


תרבועמ הנשב

תוגהנה וב שיש דחוימ םוי אוה - השמ תמ ובו השמ דלונ ובש - [18ןושאר] רדאב העבש .א
םיגהנמ - בר השעמ - רקיע דועו ,וירחאלש םירפסב - םהמו ,ע"ושב אתיאד - םהמ ,תודחוימ
."'יטשפו ארהנ ארהנ" ,לארשי ינבד םיגוח המכב (םייכפה םגו) םידחוימ

קר אלו ,ינש רדאב ןהו ןושאר רדאב ןה "רדאב העבש"ד ןינעהל םוקמ שי [תרבועמ הנשב] .ב
ןפואב תוטשפב לעופ ידיל תאז איבהל םג אלא "םייח םיקלא ירבד ולאו ולא"ד ןפואב
.19"ותומכ הכלהש - ומע 'יוהו"ד

,םוקמ לכמ - 21'וכ םוסריפ לש ןפואב הז םויב תודחוימ תוגהנה 20ד"בחב וניאר אלש ףא .ג
החמש ינינעב ףיסוהל ,השודקד שגרב ,יעבדכ הז םוי לצנל לדתשהל תדחוימ תוררועתה התיה
.22הוצמ לש החמשו הרות לש

םויל תינעתה םוימ (ד"בח טרפב) םידיסח לצא ךפהתנ (וניבר השמ תוקלתסה) רדאב העבש .ד
.23'וכו הצוח תונייעמה תצפהו תודיסח ינינע םירבדמ וב ,םידיסח תודעוותה
__________
."םוקמו םוקמ לכב םסרפל תנמ לע ,השדח השקב-העצה האב - הזל ךשמהבו..." (1

וראבתנ [לעופב 'ישעהל עגונב הנשנו רזוחש ידוקפ להקיו תוישרפב כ"אשמ :93 הרעה םש] ולא תוישרפבש" (2
."'וכו רתויב ןוכנו יאדכ - 'וכו הנוהכ ידגב ,ןכשמה ילכ ,ןכשמה השעמד םייוויצה יטרפ לכ

."תרוטקה השעמו ,ונכו רויכ תיישעד יוויצה" :92 הרעה (3

לש וטושפ ,י"שר שוריפ לע ףסונ" :םש 94 הרעהבו .316-7 'ע תויודעוותה - ט"משת םיטפשמ פ"ש תחישמ (4
."'וכו שרדה ד"ע דומילה םג - ארקמ

ינפל לוכאל ןכומו ךורעה ןחלושכ" ,(םירפסב שפחל ךרוצ ןיאו) םירפסב וטקלנש יפכ" :םש םינפבו .95 הרעה (5
."םדאה

- עובשה תשרפ ,ןמזה םע תויחל ,הרותה םע תויחל" הארוהה תוללכל עגונב (א) :הזבש תולעמהמו..." :םש (6
ןחלושכ ,"םיטפשמ"ד ןפואב ,םדאה לכשב רתוי רדוח הז ירה ,הפ לעבש הרותמ שוריפ םג םיפיסומש ז"יעש
דוע תזרזמו תרהממ שדקמו ןכשמה ינינע דומילב הפסוההש - רקיעו דועו (ב) ,"םדאה ינפל לוכאל ןכומו ךורעה
לעופב תיבה ןינב אלא ,"תיבה ןינבב ןיקוסע םה וליאכ םהילע הלעמ ינא" קר אל - ישילשה ק"מהיב ןינב תא רתוי
."שממ

.317 'ע םש (7

לעופב הארוהו דומיל תויהל ךירצ הרותב ןינע לכמ" :333-4 'ע תויודעוותה - נ"שת רדא 'ו המורת פ"ש (8
לכ לע יוויצה - תורודל יוויצ איהש "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" תיללכ הוצמהמ כ"וכאע ,םדאה תדובעב
.ונימיב הרהמב הנביש ישילשה שדקמה תיב - תעכ לעופל עגונבו ,ינש תיב ,ןושאר תיב ,ןכשמ - תושדקמ יתבה

המוצע תוקקותשהב ונימאהו וכיח לארשי ינב :הז ונרודב טרפבו ,ליעל רבודמהמ התע דומילה ןבומ הזמ...
םיאבש םינינעה לכו ישילשה ק"מהיב ןינבד "הכחא"ה תא ללוכ הזש ל"יו] "אוביש םוי לכב ול הכחא" - הלואגל
םינידה תא דומלל ,"םינהכ תרות" דומלל המכ לש (הארוהו) הגהנהב לעופב אטבתה הזש דע .[חישמה תאיב םע
הלואגל "םינכומ" ויהיש ידכב ,(ולא תועובשד תוישרפה ללוכ) 'וכ תונברקה תברקהו ק"מהיב םע םירושקה
לארשיו םנכודב םייול םתדובעב םינהכ"ל לעופל םיעגונ זא ויהיש תוכלהה תעידי י"ע - דימו ףכית אובל הלוכיש
."םדמעמב

אתבקעב רבכ םיאצמנ ל"זח ישרדמו ארמגב םינמיסה לכ י"פעו ,"ןיציקה לכ ולכ"ש ירחאל ,הז ונרודב כ"וכאע
.הלואגהד ןושארה רודהו ,תולגהד ןורחאה רודה אוה ונרודש רורב רבדו ,אחישמד

םיארוקשכ ,וז תבשמ םיליחתמש תועובשהכ ,הלואגל רתויב םילגוסמ םימי ,הלוגס ימיב םיאצמנשכ טרפבו
."'וכו הרותב

.334 'ע םש (9

התע הדובעהב ל"צ הז ןיעמו .(רקיעה אוה השעמהש קר אלו) לודג השעמש הכלהה ל"עלש טרפבו" :67 הרעה (10
."הלואגהל הנכה רותב

תימשגה עבטמהמ םישוע ,הקדצל יטרפה ןוממהמ הניתנ י"ע :הקדצ תוצמ י"ע המגודל" :334-5 'ע םש (11
."ה"בקה לש הוצמ (ב"ויכו)

."'וכו וניבר השמ תריטפ םויו תדלוהה םוי ,רדא 'ז ,ןושאר םוימ לחה ,(המורת 'פ) וז תבשמ ךרבתמש" (12

בהז דגנכ) . .םיוקה 'גב (ולש םיליגרה םירועישל ףסונ)" :333 'ע תויודעוותה - ט"משת ר"דא 'ו המורת פ"ש (13
םיחרוא תסנכה י"ע - תבשה םויבו" :99 הרעהבו .""םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"ב רקיע םהש ,(תשוחנו ףסכו
."תבש ברעב םיילפכב הניתנ י"ע וא ,תוינחורב הקדצ וא

- (תווצמה לכ דגנכ הלוקשש הקדצ תוצמ טרפבו) הוצמ תררוג הוצמו ,השעמ ידיל איבמש דומלת לודגו" :םש (14
,"ךומכ ךערל תבהא"ד תיללכ הווצמב ,ןבומכ ,ללוכ ,ללכב רודיהב תווצמה םויקב הפסוה םג יאדוב איבי הז ירה
."הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהד הדובעב הפסוה י"ע םג

תונמתהל הכזש הז לש . . טייצראיה םוי ,[] רדא 'ו" :335 'ע תויודעוותה - נ"שת רדא 'ו המורת פ"ש האר (15
:70 הרעה םש ."שטיוואבויל םימימת יכמות תבישיד לעופה דעו ר"ויל (ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ י"ע)
- לש וסיגו ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ נ"בדח ,'ירארוג ה"ע לדנעמ םחנמ ר"ב והירמש 'ר ח"הרה ת"הרה
."ל"ומה .א"טילש ר"ומדא ק"כ - א"חלבי

.338 'ע םש (16

אימש ימשמ אקתפ"ש ןקזה וניבר ירבדכ - תידיסח תודעוותהד הלעמה לדוג עודיהמ ריעהלו" :341 'ע םש (17
םג ללכנ הזבו .לארשי לש םרש ,לאכימ ךאלמ לש ותלועפמ רתוי לועפל תידיסח תודעוותה לש החכבש "אתיחנ
כ"וכאעו ,"תותבשה ולא םכתחמש םויב" ,ק"שה םויב טרפבו ,החמש לש תודעוותה - החמשה ןינעב הפסוהה
(הלחתה) הסינכה ירחאל םיאצמנשכ טרפבו ,"החמשב םיברמ רדא סנכנשמ" ,רשא ,רדא שדוחב ק"שה םויב
."החמשה ןינעב ףסותינו ךלוה םויל םוימו ,רדא שדוחב םימי השש רבכ הנשיש ,רדא שדוחד

324 'ע םש םג הארו ."ןושאר רדאב אוה רדא 'ז לש ונינע" :337 'ע תויודעוותה - ט"משת רדא 'ו המורת פ"ש (18
.2 הרעהבו

הנושארה םעפב רדאב 'ז םאה ,רורב וניא הנהד" :721 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת ןושאר רדא 'זל רוא תחיש (19
רחא ךולה" רמול ךירצ הרואכלו .תרבועמ הנשב וא הטושפ הנשב 'יה ,(ולש םירשעו האמה תנשו ,השמ תדילב)
העבש"ה תא םיכרוע יתמ ,הלאש תררועתמ ז"פעו .םינשה בורכ הטושפ הנש התיה הנש התואש ,ונייה ,"ובור
שי (רדאב העבשד ןינעה ןכות) הז ןינעבש ,רמול שי ?ינש רדאב וא ןושאר רדאב םאה - תרבועמ הנשב "רדאב
.""םייתעבש" - רדאב העבש םימעפ 'ב ,םיילפכב הנשי ןינעה יזאו . . םוקמ

םירמוא ויה אל ד"בח יאישנש ףא" :388 'ע תויודעוותה - 5 הרעה ח"משת רדא 'ז ,הוצת 'פ 'ה םוי תחיש (20
."(79 הרעה 351 'ע ז"טח ש"וקל האר) ד"בחד ס"נכהיב יללפתמ םתס כ"אשמ ,רדאב העבשב ןונחת

םישוע "טייצראי"בש םיגוח המכב גהנמה ד"ע) החמש לש ןינעל עגונב אל םגו ,תינעת לש ןינעל עגונב אל" (21
."(המשנהל "ןוקית" רותב החמש לש ןינע

תורבגתהו תורודה תדיריד ןינעה תוללכ דצמ - שארל לכל :יכ . . ינינעב ףיסוהל" :388 'ע םש ח"משת (22
ידכ ןינע לכו תונמדזה לכ לצנל רתויבו רתויב לדתשהל שי ,תולגד ןורחאה רוד ,הז ונרודל דע ,תולגה תכשח
חמשת תנשו ,להקה תנש - וז הנשב הריתי השגדהבו .השודקו בוט ינינע לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל
.הנשה לע דוע ש"ייע ."'וכו

לש ןינעש ,םידיסחה גהנמ יפל דחוימב שגדומ ל"נה ןינע..." :245 'ע תויודעוותה - נ"שת ירשת ד"כ תחישמ (23
.'וכ "ןוקית" ארקנה ןינע םישוע הז םויב - הברדאו ,םייוצר יתלב םינינעו םיגהנמ םע רושק וניא טייצראי
ןינע לע "םויס" דחיב םישועו ,אקוד בבל בוטו החמש ךותמ דחי םיפסאתמ םידוהישכ - םג דחוימב שגדומכו
."'וכו רדאב העבש 'יפאש ,ךכ ידכ דעו . . הרותבש

םיליחתמ אתשה רדאב העבשב - תוטשפבו" :392 'ע תויודעוותה - ח"משת רדא 'ז ,הוצת 'פ 'ה םוי תחיש האר
- לארשימ כ"וכד תודעוותהמ לחה ,רודיהב תווצמה םויקבו הרותה דומילב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל רבכ
,לארשי תודחאו לארשי תבהא ,םיחא תבהאב

הרותה תבהא 'ה תבהא ,תובהא 'ג רתוי תויטרפבו ,"בהוא בוהאהש המ בהוא" - ה"בקה תבהא םע םג הרושקה
."דח אלוכד ,לארשי תבהאו

י"ע ל"וי
תובישיה ידימלת דוגיא
"770"-"חישמ תיב"

E-Mail: Editor of HaMa'ase Hu Hoiker

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish"