ה"ב
סרטנוק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה

ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תדלוה םוי - ןושחרמ ף"כ

*

ךליאו ח"משת תוחישמ טקולמ
א"ל ןוילג


רבד חתפ

תוארוהה טוקיל אוהו ,א"ל ןוילג ,"רקיעה אוה השעמה" סרטנוק רואל הזב םיאיצומ וננה
ף"כל רשקב ,ךליאו ח"משת תנשמ חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תוחישמ לעופב השעמל
.ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תדלוה םוי - ןושחרמ

תמישר) תוהגומ יתלבה תוחישה ןהו תוהגומה תוחישה ןה ללוכ טוקילהש יעדומל תאזו
.דבלב טקלמה תוירחא לע אוהו ,(םיעמושה

סוניכ תכירעל תוכיישבו רשקב ,ח"משת אריו פ"ש תחישמ עטק ,ןאכ אבומ ,הפסוה רותב
ויתומא 'דב יעיבשה שדוח תא גוגחל םתעיסנמ א"טילש םיחרואה לש םבושל ,ןושחרמ ף"כב
.ונרוד אישנ לש

:לטל סקפ חולשל ריאהלו ריעהל ,תורעה הזיא ול שיש ימ לכש ,החוטש ונתשקב
.שארמ ול הנותנ ונתדותו ,(718) 467-6919

תובישיה ידימלת דוגיא
"770" "חישמ תיב"
,הלוגס תנש אהתה ,ח"מ ט"י ,אריו 'פ ק"שע
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנל "לבויה תנש"
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תדלוהל הנש ו"צ
.י.נ ,ןילקורבע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תדלוה םוי - ןושח 'כ


יעבדכ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תדלוה םוי לצנל

םג ללוכ) 1יעבדכ הז הלוגס םוי לצנל תוכזהו ךרוצה ד"ע םוקמ לכב םסרפלו ררועל שי
הכילהב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל (וירחאלש םימיב ךשמהו ,2ז"נפלש םימיב הנכהה
.3"ו"סנ ויתוחרואב הכלנו ויכרדמ ונרוה רשא הרשי ךרדב"

תוימינפב םירודחו םיראומש יפכ ,ח"מגו (הלפת) הדובע הרותד ןיוקה 'ג לכב ףיסוהל
.4הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפה - דחוימב ללוכ ,ד"בח תודיסח תרות ,הרותה

ויהיו"ד וירמאמב טרפבו] תדלוהה םוי לעב לש ותרותמ םידמולש םינינעה ןיבש ןוכנו יאדכ
ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויתוחישב ראובמו עודיכ - וצלחה סרטנוק םג ודמלי [5"הרש ייח
.6הז סרטנוק תשרפ ונרוד אישנ

יפכ ,ול תוכימסב וא ומצע תדלוהה םויב) םוקמו םוקמ לכב החמש לש תויודעוותה רדסל
.8[7'וכ עבתש תולועפהב קזחתהלו ,ותרותמ םש דומללו] "םע בורב" ,('וכ םוקמה יאנת

הלואגה זוריזל רתויב לגוסמ ןמז

י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה תודוא "םערוטש"ה אוה םיירקיע יכה םינינעה 'אש ןויכ
זוריזו בוריקל רתויב לגוסמ ןמז אוה ,"רבוג ולזמ"ש ,ותדלוה םויש ,ןבומ ,9ונקדצ חישמ
.10שממ לעופב ונקדצ חישמ י"ע הלואגה

,"אוביש םוי לכב ול הכחא" ,הלואגל 'יפצהב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל שי ,[ןכלו]
.11עגר לכבו העש לכב םג אלא ,םוי לכב קר אלו ,שממ "םוי לכב"

תדלוה םוי לעב לש 'יכבהמ דומלל

:תדלוה םוי לעב ויבא תודוא (סיפדהל הויצו) ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיסש רופיסה עודי

ידכ) צ"צה ר"ומדא ק"כ ובס לא סנכנ (םינש שמח וא עברא ןב) דלי ע"נ יברה 'יה רשאכ
רדחב דמלש :ורמאב ,תוכבל לחה ותסינכבו ,(ותדלוה םוי םע תוכיישב ותכרב תא לבקל
אוה ןיא (ילא) ונילא וליאו ,וניבא םהרבאל הלגנ ה"בקהש ךכ לע הכוב אוהו ,"'ה וילא אריו"
!?12הלגתמ

לע טבה ילבמ - ידוהי לכ :תיללכ הארוהו הרות איה ע"נ ר"ומדא ק"כד הלאשה םצע
ידכ דע קקותשהל ךירצו לוכי - תועידיב וא םינשב ,"ןטק דלי" אוה םא וליפא ,ובצמו ודמעמ
.13םיימשגה וייחב וילא הלגתי ה"בקהש 'יכב

ובבל תוימינפו תומימת ךותמ האבש ןטק דלי לש 'יכב תמגודב תויהל ךירצ ['יכבה] הזו
- ידוהי לכ לצא ךייש ז"דעו ,(רגובמ םדא לצא תויהל לוכיש יפכ ,םידדצ םירבד ללגב אלו)
.14"והבהואו לארשי רענ"

םיכירצ אלא ,הזב קפתסהל ןיא ,הלענ ןפואב 'ה תדובעב [ם]בצמו [ם]דמעמ 'יהיש לככ
רשקב התיה ותייכבש] רתוי הלענ בצמו דמעמל ,'יכב ידכ דע ,רתויב קקותשהלו ףוסכל
.15[אקוד וניתשרפבש "'ה וילא אריו"ל

ולש םוי םויה ייחמ קלח תישענ תוקולאש ןפואב 'ה תא דובעל

לע טבה ילבמ] ידוהי לכ לבקמ - 16תדלוהה םוימ הנש ל"ק וז הנשב [רמא א"שנתב] .אי
חכה - תוטשפבו ,תדלוה םוי לעבד הדובעה ינינע לכו הרותה לכד תומילשה [ובצמו ודמעמ
.17ולש םוי-םויה ייחמ קלח תישענ תוקולאש ןפואב ה"בקה תא דובעלו הרות דומלל

תבב םינינעה לכ תא םידמול אלש ,רדס ךותמ תויהל ךירצ הדובעה רדסש ,וילאמ ןבומ .בי
,ךכמ לחה ,ולש הרותה לכ תומילש ,ל"קד חכה ונשי רבכ דומילה תלחתהב דימ לבא ,תחא
.18תוקולאל תידימת הקושת ולצא 'יהתש

תוימינפו הרותד הלגנ ,הרותה דומילב הפסוהב - לעופב ולצא אטבתמ [הקושתה] הז .גי
ךותמו] הגשהו הנבה לש ןפואב דומיל ,(תדלוהה םוי לעב תרותב - דחוימבו ללוכ) ,הרותה
.19['וכ ץוחבמ תורבסו םירבסה ףיסוהל אל תוריהז

,ומצעל עגונב ןה - הז לכו ,ןירדהמה ןמ ןירדהמל דע רודיהב תווצמה םויקב הפסוה [ןכו] .די
םלועה לכב הלועפל דע ,הצוח תונייעמה תצפהו ,תודהיהו הרותה תצפה י"ע ,תלוזל עגונב ןהו
.20ולוכ

תוטשפתה ידי לע ללוכ ,"הברה םידימלת ודימעהו"ד ןפואב [תויהל ךירצ ל"נה] .וט
.17הזל ךיישה םוקמ לכב םימימת יכמות תבישי יפינס תובחרתהו

םידליב השרשה י"ע - דחוימבו ,ללכב ךוניח תודסומ תבחרהו ךוניחב תולדתשה י"ע [ןכו] .זט
.17וילא הלגתי ה"בקהש שפנב ולצא עגונ 'יהיש - (תועידיב ןהו םינשב ןה)

םיפסאתמש - 21"םישנא םכתאמ וצלחה"ד ןפואב תויהל הכירצ ולא םינינע לכב הדובעה .זי
קזחתהל ידכ לארשי תודחאו לארשי תבהא ךותמ ,תודעוותה לש ןפואב טרפבו ,דחי םלוכ
.22ורוזעי ויחא תא שיאו ,השודק ינינע לכב

ת"ות תבישי ילתוכב ןיוקה 'גב הלועפ

ף"כד תדלוהה םויב םישועש תודחוימה תולועפה ןיבש ןוכנו יאדכ [רמא ט"משתב] .חי
לעבל ךיישש ימשג תיב ,םימימת יכמות תבישי לש ןינב ךותב תולועפ המכ ושעי ,ןושחרמ
.23תדלוהה םוי

וז ריעב םיאצמנהמ א"ואכ לדתשי ,24םימימת יכמות תבישי הב שיש ריעו ריע לכב [ןכל] .טי
ןיוקה 'ג לכב תובוט תולועפ תושעלו ,ןושחרמ ף"כ תדלוהה םוי ךשמב הבישיה ןינבל סנכהל
.25ח"מגו הלפת הרותד

דומלל ,ויתונש רפסמל םיאתמה רומזמה דחוימבו ללוכ ,םילהת רומזמ רמול וא ללפתהל
םילהנתמה ,תדלוהה םוי לעב לש ויתודסומ רובע הקדצ תתלו ,תדלוהה םוי לעב לש ותרותמ
.26'וכ וחורב

,כ"וכאעו ,ןהו ,ץראל-ץוחבש תובישיה [ןהו] ,ףינס וא תיזכרמ הבישי[ב ןה אוה ל"נה] .אכ
.26'וכ הריתי השודק הב שיש ,השודקה ונצראב תובישיה

םימיב םג הז ןינע םילשהל םילוכיש ךכל ףסונ ,26וירחאלשו וינפלש םימיב םג - בוט המו .בכ
.27ז"חאלש םיכומסה

םילוכי - 'וכ תרחא ריעל ךליל לקב רשפא יאו ,םימימת יכמות תבישי הב ןיאש ריעב .גכ
תיב ,ד"בח-תיב ,ומכ ,םימימת יכמות תבישי תמגודו ןיעמ אוהש ןינב ךותב תאז תושעל
.26ח"מגו הלפת הרות

,םיפסונ םידוהי לע םג עיפשהל לדתשהל שי ,"ךומכ ךערל תבהאו" יוויצה פ"עש ,ןבומ .דכ
.26ןושח-רמ ף"כ תדלוהה םויב ל"נהכ ושעי םה םגש

םוי לעב ש"מ פ"ע טרפבו ,"ךלמ תרדה םע בורב" ,םיברב הנשעית ולא תולועפש - רקיעו .הכ
רתוי הברה קוזיח הזל שי םיבר וא םינש םישוע רשא םכסהה"ש ,וצלחה סרטנוקב תדלוהה
.26"'וכ ע"פב השועש םכסההמ בוטהפסוה


ונצראב םייקתיש ןושחרמ ף"כד סוניכל תוכיישבו רשקב רתויב שגדומ ליעל רומאה לכ
:השודקה

םיחרואה לש םבושל תוכיישבו רשקב ןושחרמ ף"כב סוניכ ךורעל גהנוה תונורחאה םינשב
ח"ומ ק"כ לש ויתומא 'דב יעיבשה שדוח תא ירשת שדוח תא גוגחל םתעיסנמ א"טילש
םבושבו ,'וכו 'וכו תויודעוותהב ףתתשהל ,'קה ןויצה לע חטתשהל ,ונרוד אישנ ר"ומדא
תולעתהה יעגר תא "שדחמ תויחל" ידכ וידחי םלוכ םיפסאתמ השודקה ונצראל
תלבק י"ע דחוימבו ללוכ ,הלוכ הנשה לכבו לע םכישמהל תנמ לע ,םידחוימה תוררועתההו
."ורוזעי והער תא שיא"ד ןפואב ,םיברב תובוט תוטלחה
(458 'ע תויודעוותה - ח"משת אריו פ"ש תחישמ)

__________
ף"כ םג ךרבתמ ונממש ,ןושחרמ ו"ט ,ק"שה םויב ונדמעב" :455 'ע תויודעוותה - ח"משת אריו פ"ש תחישמ (1
."ררועל שי - ע"נדא ק"כ לש ותדלוה םוימ הנש ז"כק ומלשוי ובש ןושח רמ

ף"כ ינפל קוסעי םאש "שושחל" ןיאש ,טושפו" :119 הרעה 457 'ע תויודעוותה - ח"משת אריו פ"ש תחישמ (2
ירחאל םג (הדיחיה "הגאד"ה וז 'יהתו יאולהש ךכל ףסונ) ירהש - ןושחרמ ף"כב תושעל המ "ראשי אל" ןושחרמ
ולא םינינע לכב קוסעל ולכויש םיפסונ תוחכ ה"בקה ןתי יאדוב ,('ד םוי דע 'א םוימ) םימי 'ד ךשמב הזב וקסעיש
ךורע-ןיעבש יוליע השענ זאש ,הלוגס םוי אובב טרפבו ,(תואמ 'ד 'וכ הנמ ול שיש ימ ד"ע) זוע רתיבו תאש רתיב
."'וכ

,(םיקידצ לש תדלוה םוי כ"וכאעו) תדלוה םויד יוליעה עודיו" :336 'ע תויודעוותה - ט"משת אריו פ"ש תחישמ (3
."''וכ הז הלוגס םוי יעבדכ לצנל שי . . הנשל הנשמ תורבגתהו יוליע תפסותבו ,"רבוג ולזמ"ש

.336 'ע תויודעוותה - ט"משת אריו פ"ש תחישמ (4

שיגדמ 'יהש יפכ] רקיעה אוה השעמה לעופב השעמל עגונב הזמ הארוהה" :77 'ע ש"הס - ח"משת אריו פ"ש (5
הבוט הטלחה וז תבשב חקי תחאו דחא לכש - רתויב ןוכנו יאדכ הז לכב ףיסוהל ידכ [תדלוהה םוי לעב דאמ
הז םויב דומיל י"ע - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ומוקמ אלממ ונבו תדלוה םוי לעבל ולש רשקה קזחל
."[ל"ומה י"ע תידיאמ םוגרת] 'וכ "הרש ייח ויהיו" לש וירמאמב טרפבו ,ותרותמ

דומיל ,(הנש ז"כקד יוליעה רואיבב ללוכ) תדלוהה םוי לעב לש ותרות דומילמ לחה" :455 'ע םש תויודעוותהבו
."'וכ השעמ ידיל איבמה

א"כרת) הנש ז"כקד ןושאר רוזחמ םלשנש ירחאל טרפבו" :336 'ע תויודעוותה - ט"משת אריו פ"ש תחישמ הארו
הנש האמ (הרש ייח ויהיו)" :החנמ תלפתב ןירוקש תדלוהה םויד עובשה תשרפב בותכה ןושלכ - (ח"משת -
גונעתו ןוצר ,םיפיקמה תוחכ ןה ,שפנה תוחכ לכב הדובעה ינינע לכ םילולכ םהבש ,"םינש עבשו הנש םירשעו
הנשה לש המויסב םידמועו - ("םינש עבש") תודמ ("הנש םירשע") ןיחומ ,םיימינפה תוחכ ןהו ,("הנש האמ")
םירשעו הנש האמ"ד םינינעה יטרפ לכב ךורע-ןיאבש יוליע ףסותינ םהבש ,הנש ז"כקד ינשה רוזחמל הנושארה
."'ישותל םילפכ"ד ןפואב ,"םינש עבשו הנש

וררועש תוביסהו (חנ פ"שבו ת"חמשב) פ"ב ותרימא" :337-8 'ע תויודעוותה - ט"משת אריו פ"ש תחישמ (6
ידכ ('וכ ץפוהו םימעפ כ"וכ ספדנ זא ינימו) וציפהלו סרטנוקה סיפדהל ותארוה - םג ללוכ ,'וכו רמאמה תרימאל
לארשי תודחאו לארשי תבהאב ףסותי ז"יעש ,"השעמ ידיל איבמש דומלת לודג"ד ןפואב ןמזל ןמזמ וב ודמליש
."וצלחה סרטנוקב הכוראב ראובמכ ,(ו"ח ךפיהה תלילש כ"וכעו)

ראובמכ ,רוביצבו םיברב תאז ושעיש - םיענ המו בוט המו" :77 'ע תוחישה רפס - ח"משת אריו פ"ש תחישמ (7
,תדלוהה םויב . . החמש לש תודעוותה תיישע י"ע - רוביצבו םיברב רבד תיישעב הלעמה ,ולש "וצלחה" סרטנוקב
[.ל"ומה י"ע תידיאמ םוגרת] "'וכ עבתש תולועפהב קזחתהלו ,ותרותמ םש דומללו

.455 'ע תויודעוותה - ח"משת אריו פ"ש תחישמ (8

לע הרומש ,"ןמאו ןמא"ד ןפואבו ,"ךחישמ"ד יוליגה לועפל "םערוטש"ה ת"חמשד העודיה החישהב ראובמכ" (9
."'וכ ןבומ - תומילשה תילכתב ןינעה רמגו םויס

ותרותו וישעמ לכ"ל עגונב םג "רבוג ולזמ"ש יאדוב ירה" :341-2 'ע תויודעוותה - ט"משת אריו פ"ש תחישמ (10
."'וכ םיירקיע יכה םינינעה 'אש ןויכו .תורבגתה לש ןפואב םה ולא םינינע לכש ,"וייח ימי לכ דבע רשא ותדובעו

.342 'ע תויודעוותה - ט"משת אריו פ"ש תחישמ (11

הנש עשתו םיעשת ןב ,קידצ ידוהישכ :צ"צה ול בישה" :279 'ע תויודעוותה - א"שנת אריו פ"ש תחישמ (12
.וילא הלגתי ה"בקהש ("טרעוו זיא רע") ול עיגמ ,ומצע תא לומל וילעש טילחמ

יללכ םוי אוהש ,ע"נ יברה לש תדלוהה םוי םע רשקב (ר"ומדא ח"ומ ק"כ י"ע) רפוסו רושק הז רופיסש ןויכמ
- דחוימבו ,ע"נ ר"ומדא ק"כ לש תיללכה הדובעב הדוקנ אטבמו ,רושק הז רופיסש ,רמול רבתסמ . . וייחב
.רודה אישנ השענשכ

םיקידצ ירופיס המכ עודיכו "עידי 'יפטקמ ןיצוב ןיצוב" ירה ,ןטק דלי ותויהב עריא רופיסהש ףאד :םש 7 הרעה
ולדגתנש רחאל (םלוכל) הלגתנש יפכו ,םתולדג לע םירומה םינינע כ"וכ םיארנ ויה םתונטקב םגש ,לארשי יאישנו
,האליע ארתכל זמור הזש ,א"רתכ תנשב ןושח 'כב ע"נדא תדלוה םע רשקב צ"צה ירבדב ד"ודנב שגדומכ . .
."ןמז רחאל הלגתהש יפכ - תואישנה רתכב ותרתכה לע הרומה

ש"ייע) הרות איה םג הרותב הלאשש עודיכ] . . הלאשה םצע םג :רקיעו דועו :285 'ע תויודעוותה - םש (13
."'וכ ידוהי לכ :ידוהי ייחב תיללכ הארוההו [,(הכוראב

עדיל ךירצ ,"'ה וילא אריו" הרותב ארוקו דמול ידוהישכ" :272 'ע תויודעוותה - ב"נשת אריו פ"ש תחישמ האר
םהרבא לש ונב ותויהל ,("וילא אריו" אלא ,"םהרבא לא אריו" רמאנ אל ירהש) וילא (רקיעבו םג) איה הנווכהש
.הלימה ליבשב "'ה וילא אריו"ש וניבא םהרבא ומכ .וניבא םהרבא לש ותירבב סנכנש ,וניבא

ןויכד :63 הרעה] ע"נדאמ םידמולש יפכ - "'ה וילא אריו"ד תולגתה תא תוארל הקושת וב תררועמ וז העידיו
(ותונטקב םג) ותגהנה תישענ ,לארשיב אישנ תויהל יוארו ןכומ 'יה ,"עידי 'יפטקמ ןיצוב ןיצוב" ,ותונטקמ רבכש
ידכ דע ,"'ה וילא אריו"ד תולגתהה תא תוארל קקותשהל ךירצ ןטק דלי םגש .[םינטקה ךוניחב י"נב לכל הארוה
.[דועו .334 'ע תויודעוותה - 46 הרעה ט"משת אריו תחישמ האר] !'יכב

ותדובע י"ע - ךכל יואר תויהל וב יולתה לכ השעי יאדוב ,"'ה וילא אריו"ד תולגתהה תא תוארל קקותשמש ןויכו
."'וכ הלימה ןינעב

.285 'ע תויודעוותה - א"שנת אריו פ"ש תחישמ (14

ף"כב לחשכ טרפבו ,אריו 'פ ק"שה םויב ונדמעב" :362 'ע תויודעוותה - נ"שת ןושחרמ ף"כ אריו פ"ש (15
."'וכ רופיסהמ םידמולש הארוהב ןנובתהל םיאתמה ןמז אוה - ב"שרוהמ ר"ומדאד תדלוהה םוי ,ןושחרמ

ףא) אקוד וניתשרפבש "'ה וילא אריו"ד יוליגהל רשקב תדלוה םויה לעב לש ותייכבש ,רמול שיו" :360 'ע םשו
אריו"ל הקושתהו ףסוכה תא השיגדמ ,(םהרבא(ו חנל) ה"בקה יוליג תודוא ז"נפלש תוישרפב פ"מכ דמל רבכש
לע הכובו קקותשמו ףסוכ אלא ,םדוקה ובצמבש תוקולא יוליגב קפתסמ וניאש ונייה ,רתוי תילענ אגרדב "'ה וילא
לככש - ויכרדב םיכלוהה לכל הארוה תישענ וז הגהנהו !רתוי תילענ הגרדב "'ה וילא אריו"ל הכז אל ןיידעש הז
."'וכ 'יהיש

- אריו תשרפמ הארוההו דומילה רקיע אוה הז ןינעבו" :274 'ע תויודעוותה - ב"נשת אריו פ"ש תחישמ הארו
לכ תושעלו ,המילשהו תיתימאה הלואגב "'ה וילא אריו"ד יוליגהל רתויב קקותשהל ךירצ לארשימ א"ואכש
תיתימאה הלואגד בצמו דמעמהל םיאתמה ןפואב תישענ ולש הלועפו הלועפ לכש ז"יע ,ךכל יואר תויהל וב יולתה
."'המילשהו

,ל"קד תומילשה תא (ומוקמ אלממ ונבמו תדלוה םוי לעבמ) ידוהי לכ לבקמ - ע"נ ר"ומדא תדלוה םוימ" (16
.הכוראב ש"ייע ."'וכ הרותה לכד תומילשה ,'יוה םימעפ

.288 'ע תויודעוותה - א"שנת אריו פ"ש תחישמ (17

הרותה דומילב תומילש ידוהי לכ לצא ףסותהל הכירצ ,ל"עבה ןושחרמ ף"כ םע רשקב :לעופל עגונבו" :םש (18
."'וכ ולצא 'יהתש ,ךכמ לחה ,ולש הדובע ינינע לכו

רקיעהו" :362 'ע םש נ"שת האר ."וניאישנ וניתוברד תודיסח ישורד לע םידסוימה םירואיב אקוד אלא" :םש (19
."'וכ תוקולא יוליגב רתוי הלענ בצמו דמעמל עיגיש (הקושתהו ןוצרה לע ףסונ)

םע דחיבו" :288 'ע תויודעוותה - א"שנת אריו פ"ש הארו .362 'ע תויודעוותה - נ"שת ןושחרמ ף"כ אריו פ"ש (20
."השעמ ידיל איבמש דומיל הז

ןה) תדלוהה םוי לעב לש סרטנוקהב הכוראב ראובמכ" :362 'ע תויודעוותה - נ"שת ןושחרמ ף"כ אריו פ"ש (21
שוריפה םג ללוכ ,(רודה אישנ י"ע ז"חאלש םינשב םסרפתנש ינשה וקלחב ןהו ,ותעשב םסרפתנש ןושארה וקלחב
."'וכ םיפסאתמש - טושפה

הלענ בצמו דמעמל אובלו ,(הלענו בוט ותויה םע) םדוקה ובצמו ודמעממ ("וצלחה") ץלחהל םג ללוכ" :םש (22
."רתוי

הנשה לכ לע תדלוהה םויד חכ תניתנהו הלועפהש ידכו" :336 'ע תויודעוותה - ט"משת אריו פ"ש תחישמ (23
:םימימת יכמות תבישי םע הז רשקל ןוכנו יאדכ - רתוי לודג ףקותבו הריתי החלצהב 'יהת הלוכ

ףסונ ,הזה םויה םצע דע תוכשמנ ןקלחש ,תובגשנ םגו תובר תולועפ) תדלוהה םוי לעב לש תוירקיע יכה תולועפהמ
ידע ןינב" ,םימימת יכמות תבישי תודסייתה - איה (תולועפה לכל עגונב "םלוע דע ןהיתוריפ יריפו ןהיתוריפ" לע
תדובעב םיקסועו ,"המימת תודיסחה תרותו תילגנה הרות 'ה תרות" דומילב םיקסוע ובש ,יחצנו עובק תיב ,"דע
תונייעמהו (תילגנה) הרותה תצפה ,תוינחורב םידסח-תולימג דחוימבו ללוכ ,םידסח-תולימגב םיקסועו ,הלפתה
."'וכ יאדכ ןכלו .הצוח (הרותה תוימינפד)

.""אנ העישוה םימימת ךמות" תרימא ירחאל ת"חמשד תופקהה תעב הבישיה דסיימ י"ע ארקנש םשה" (24

המוד הניאש (שחומב הארנו) טושפו ןבומ ,ירהש" :336-7 'ע תויודעוותה - ט"משת אריו פ"ש תחישמ (25
רשקב תמייוסמ הלועפ םישועשכ ,אלימבו ,שממ תישחומ 'יאר יבגל דבלב (רובידה וליפאו) הבשחמב תוננובתהה
אלו ,(ולש הבישיה ןינב) תדלוהה םוי לעבל ךיישה ימשג תיב ויניע דגנל בצנ השעמ תעבו תדלוהה םוי לעבל
םשו] ףיקמה ךותב איה ותואיצמ לכש ןפואב ,גגהו הפצרה םילתכה 'ד ןיב ,תיבה ךותב דמועש ,אלא ,דוע
ףסותינ יזא - 'וכ םימימת יכמותד ףיקמה ,תיבהד [הדיחיה תניחב ,ףיקמד ףיקמ - רתוי תויטרפבו :הרעהב
איה הלוכ הנשה לכ לע ןתעפשה םגו ,ךורע ןיאבש ןפואב ולא תולועפ לכב 'וכ תובהלתהו תויח ,הריתי תוררועתה
."'וכ ריע לכב :לעופל עגונבו .רתוי לודג ףקותב

.337 'ע תויודעוותה - ט"משת אריו פ"ש תחישמ (26

.76 הרעהב םש ט"משת אריו פ"ש תחישמ (27

י"ע ל"וי
תובישיה ידימלת דוגיא
"770"-"חישמ תיב"

E-Mail: Editor of HaMa'ase Hu Hoiker

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish"