ה"ב
סרטנוק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה

לולא שדוח

*

ךליאו ח"משת תוחישמ טקולמ

*

ח"כ-ו"כ תונוילג
םינוקיתו תופסוה םע 'ינש האצוה


לולא ג"י - לולא א"י
ץיק תונחמב םויס תביסמ
לולא שדוח
תוחילסד 'ג
לולא י"ח
לולא י"ח-ו"ט

הנשה שאר ברע
יעיבשה שדוח םיכרבמ תבש

רבד חתפ

םע 'ינש האצוה ,ח"כ-ו"כ תונוילג ,"רקיעה אוה השעמה" סרטנוק רואל הזב םיאיצומ וננה
חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תוחישמ לעופב השעמל תוארוהה טוקיל אוהו ,םינוקיתו תופסוה
,לולא ג"י ,לולא א"י ,ץיק תונחמב םויס תביסמ ,לולא שדוחל רשקב ,ךליאו ח"משת תנשמ
.הנשה שאר ברע ,יעיבשה שדוח םיכרבמ תבש ,תוחילסד 'ג ,לולא י"ח ,לולא י"ח-ו"ט

תמישר) תוהגומ יתלבה תוחישה ןהו תוהגומה תוחישה ןה ללוכ טוקילהש יעדומל תאזו
.דבלב טקלמה תוירחא לע אוהו ,(םיעמושה

:לטל סקפ חולשל ריאהלו ריעהל ,תורעה הזיא ול שיש ימ לכש ,החוטש ונתשקב
.שארמ ול הנותנ ונתדותו ,(718) 467-6919

תובישיה ידימלת דוגיא
"770" - "חישמ תיב"
,הבוט תואלפנ תנש אהתה ,לולא ח"הבמ ,האר 'פ ק"שע
"םימימת יכמות" תבישי תודסייתהל הנש תחאו האמ
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנל "לבויה תנש"
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תדלוהל הנש ו"צ
.י.נ ,ןילקורבלולא שדוח


,תפלוחה הנשד שפנה ןובשח ונינע
השדחה הנשל הנכהה - רקיעבו

שפנ-ןובשח םישוע ובש - הבושתהו ןובשחה שדוח אוה (1ח"רד 'א םוימ לחה) לולא שדוח .א
ז"יעש רקיעו ,2'וכ רסחה תא םילשהלו ןקתל ידכ ,הלוכ הנשה לכ ךשמב הדובעה לכ לע
.3הבוטל ונילע אבה הנשד הדובעל הנכהה תישענ

הנשה תומילשו ןוקיתו שפנ-ןובשח ,לולא שדוחד הדובעה ינינע לכ תודוא זרזלו ררועל שי .ב
,"לולא"ד ת"רה תשמחב םיזמרנה הדובעה ינינע יטרפ לכב ,ט"לעבה הנשל הנכהו תפלוחה
.4הלואגו הבושת ,ח"מגו הדובע הרות

הרותה דומילב תדחוימ הפסוה
הרותבש הלפתה ןינע השגדהבו

םע רקיעב רושק הדשב ךלמד ןינעהש - הרותה דומילב הפסוהל עגונב תדחוימ השגדהו .ג
איה - האליע הבושת - לולא שדוחבש הבושתה תדובעד תומילשה םגש טרפבו ,הרותה דומיל
.5הרותה דומיל י"ע

הלפתה ןינע לע תדחוימ השגדה תויהל ךירצ לולא שדוחבש הרותה דומילב הפסוההב .ד
תוימינפד תורשקתהה תישענ הדי לעש ,הרותה (םיתס) תוימינפ דומיל י"ע טרפבו ,הרותבש
.6ה"בקהד (םיתס)

לולאד ת"רה תשמחבש הדובעה ד"ע םסרפל
הלואגה ןינע שיגדהלו

תשמחב תזמורמה לולא שדוחד תדחוימה הדובעה ד"ע םוקמו םוקמ לכב ררועלו םסרפל .ה
,הלואגה ןינעל עגונב תדחוימ השגדהבו הלואגו הבושת ח"מגו הלפת הרותד תובית-ישארה
.7הדובעה ינינע לכב תרדוחש יפכ

דחוימב תויהל ךירצ קדצ ןובשחה
אובל הכירצ הלואגהש

ררועל ,אחישמד אתבקעד בצמהל עגונב דחוימב תויהל ךירצש - לולא שדוחד קדצ ןובשחה .ו
ךירצ 'יה תונובשחה לכ יפלש - ה"בקה תא לוכיבכ ררועל רקיעבו ,םירחא ררועלו ומצע
.8הלואגה תא איבהל ןמזמ ה"בקה

תולבגהמ הלעמל אוה שדוחד החמשה
החמש לש תויודעוותהב ףיסוהל -

- 'תי ותומצע םע םירושק י"נבש הזמ ,9"הדשב ךלמ"הש הזמ האבה ,לולא שדוחד החמשה .ז
.11[בויחו יוויצ רדגב הז ןיא ןכלו] ,10תולבגהו תודידממ הלעמל הז ירה

.12לולא שדוח םע רשקב החמש לש תויודעוותהב ףיסוהל .ח

הבוט המיתחו הביתכ תכרבב ךרבל
פ"עבו בתכב הקותמו הבוט הנשל

הדליו ,וריבחל דלי ,ףטה ןכו) התוער תא השאו והער תא שיא (ךרבתהלו) ךרבל לדתשהל .ט
הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכ תכרבב ,לארשי ללכלו תויטרפב א"ואכל ,(התריבחל
.13בתכב ןהו ,םינפב םינפ ,פ"עב ןה ,הקותמו

ףסותינ ז"יע ,רשא ,(פ"מכ וכריב רבכש פ"עא) הבוט המיתחו הביתכ תכרב פ"הוע ךרבל שי .י
ךותב א"ואכל ה"בקה ןתנ רבכש ,הלגנהו הארנה בוטב ,הבוט המיתחהו הביתכהב רתוי דוע
.14ךורע ןיאבש הפסוהל דע ,לארשי ללכ

הביתכב) ,וכרבי הוצמ-תב וא הוצמ-רב םדוקש םידלי םגש ,אוה "לארשי גהנמה" .אי
.15[רגובמ םדא ךרבי ןטק דליש דובכו ץרא ךרד הז ןיאש ףא] (הבוט המיתחו

םסרפלו - תוזוזמו ןיליפתה קודבל
א"טילש - י"נב וניחא לכל

לכו ,םהלש תוזוזמו ןיליפת ןחובו קדוב תויהל הוצמ יקודקדב םישפשפמ הזה שדוחב" .בי
הביתכ תכרבב טרפבו ,ללכב 'ה תכרבב ףסותי ז"יעש - "תווצמ ראשמ קדב םש אצמי רשא
.16הקותמו הבוט הנשל ,הבוט המיתחו

םוקמ לכב (ומצעב םויקה לע ףסונ) הז םסרפל לדתשי תחאו דחא לכש רתויב ןוכנו יאדכ .גי
.17א"טילש - י"נב וניחא לכל ,םוקמו םוקמ לכב ,תעגמ ודיש

החנמ רחאל עוקתל תירחשב רפושב ועקת אל םא

םתוחו םויסב רפושב ועקת אל - (אמרג ןמזהש תווצמו הרותב וקסעש) הבוט הביסמ םא .די
.18החנמ תליפת ירחא רפושב ועקתיש ןוכנ גהנמ ירה ,תירחש תליפת

תירוביצ תונקסעב קסעתהל
ולש תומילשה לע רתוול ךירצשכ םג

תונקסע) לארשי ללכו תלוזה םע הדובעה לע הריתי השגדה תויהל הכירצ לולא שדוחב .וט
ףוס לכ ףוסש טרפבו ,תלוזה תבוטל ולש תומילשה לע העש יפל רתוול ךירצשכ םג ,(תירוביצ
.19ולש תומילשב המואמ רסחי אל

בושח רבד תויהל ךירצ הקדצה לולא שדוחב
לבקמה דצמ ןהו ןתונה דצמ ןה

תומכ דצמ ןה ,"(םינויבאל) תונתמ"ד ןפואב תויהל ךירצ לולא שדוחב הקדצה תניתנ .זט
.20לבקמה דצמ ןהו ןתונה דצמ ןה בושח רבד 'יהתש - הקדצה תוכיא דצמ ןהו הקדצה

תולדתשהה ד"ע םוקמ לכב םסרפל
םיקוקזה לכל גחה יכרצ תניתנב

ירה ןכלו .21ללכב ירשת שדוחד םידעומהו הנשה שאר תארקל הנכה םג אוה לולא שדוח .זי
ז"דעו 22הנשה שארמ ליחתמ ,ךכל םיקוקזש ולא לכל גחה יכרצ תא קפסל םיאתמה ןמז הז
.23'וכו ,פ"כהוי יאצומו פ"כהוי ברעד גחה יכרצ

תולדתשה ד"ע (24תויסנכ-יתבב רבדל םיכלוהש ולא ללוכ) םוקמו םוקמ לכב םסרפל .חי
,ה"ר יכרצל עגונב הז ינפל דועו ,25גחה ינפל םוי םישולש םיקוקזה לכל גחה יכרצ תניתנב
.26"םיקתממ ותשו םינמשמ ולכא" בותכה ןושלכ


ץיק תונחמב םויס תביסמ תכירע


םוכיס תושעל ידכב "םויס תביסמ" ושעיש
הנחמהב ופסונש 'וכו תולועפה לכמ

,םידליה לכ רובע "םויס תביסמ" הנחמ לכב ושעי ,תונחמהמ םיעסונש ינפלש ,רתויב ןוכנ .א
תובוטה תולועפה לכמ םוכיסו לכה-ךס תושעל ידכב ,תולהנההו (תוכירדמ וא) םיכירדמה
.27הנחמב םתייהש ךשמב ופסונש

םידליה לצא םימש תאריה קזחל
התיבה םירזוחשכ תכשמנ הלועפ 'יהיש

,תחאו דחא לכ תא ררועל תנמ לע ,םידליה לצא םימש תאריו תודהיה רתוי קזחל ןכו .ב
הרות דומלת וא רדחל ךליו התיבה רזוח (איה) אוהש העשב תכשמנ הלועפ 'יהיו םתא וחקיש
.28ב"ויכו

לע - תודליו) וירבח לע עיפשהל "ריאהל רנ" םג 'יהי ,ומצע דליה לע העפשהל ףסונ .ג
םירוהה לע םימעפה בורב לועפל םילוכיש ,(ץרא ךרדו דובכב) םהירוה לע - םג ,(ןהיתורבח
.29םירגובמ ,םירחאמ רתוי


ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כד הנותחה םוי - לולא א"י
צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כד הנותחה םוי - לולא ג"י


ורמאנש ולא טרפבו וניאישנ וניתובר לש הנותח ישורד דומלל
חמשת חמש ךשמהמ לחה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תנותחב

החמשה ןינע עפשנו רזוח לולא ג"יב הנשו הנש לכבש - "םישענו םירכזנ הלאה םימיה" .א
ד"ע [30ףטהו םישנהו םישנאה ,רודבש י"נב לכל ךיישש] ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ יאושינד
.31"שדוקב ןילעמ"ד ןפואב - הברדאו ,הנושארה םעפ

הנותחה ישורד טרפבו ,הנותחה ןינע םיראבמה וניאישנ וניתובר לש הנותח ישורד דומלל .ב
.32לודגה חמשת חמש עודיה ךשמההמ לחה ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ תנותחל רשקב ורמאנש

"לגרה תוכלה עשדיסח יד" דומלל
ינימשה םויבו ,התשמה ימי תעבש ךשמב

,םיכומסה םימיב דומלל וכישמיו ,"לגרה תוכלה עשדיסח יד" - הז ךשמה ודמל יאדוב .ג
ינימשה םוי םג ללוכ ,ףקיהה ימי תעבש ,התשמה ימי תעבש ךשמב ותרימא ךשמהל םאתהב
.33ףקיהה רמוש

הלודג החמשל דע ןיאושינ תחמשב ףיסוהל
םיינע תדועס תושעל לארשי גהנמבו ,תודועסה רפסמב ףיסוהלו

בוט המו ,הלודג החמש דע החמשב רתוי דוע ופיסוי תונותח םיכרועש ולא[ש םסרפל 34שי] .ד
ויה םש אקודו ,םיינעל הדועס תושעל 35לארשי גהנמב טרפבו ,תודועסה רפסמב םג ףיסוהל -
.36רחבומהמ םיאיבמ


םימימת יכמות תבישי תודסייתה - לולא י"ח-ו"ט


תודיסחה תרותב טרפבו םידומעה 'גב ףיסוהל
וניאישנ וניתובר לש דחוימב

הדובע הרות םידומעה תשולשב ותדובעב ףיסוי דחאו דחא לכש רתויב םיאתמו ןוכנ .א
הל שיש תודיסחה תרותב טרפבו ,ללכב הרותה דומילב ףיסוהל :תויטרפבו ,םידסח תולימגו
.37דחוימב ולא םימיל תדחוימ תוכייש

לש תודיסחה תרותב טרפבו ,ללכב וניאישנ וניתובר לש תודיסחה דומילב ףיסוהל .ב
אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש תודיסחה ישורדב דחוימבו ,ע"נ ר"ומדא לשו ,ז"הדאו ט"שעבה
.38ונרוד

תודיסחה דומילב םישדח םירועיש עובקל

םירועיש ירשפאה םוקמ לכב ועבקיש ,תודיסחה דומילב תישיאה הפסוהל ףסונש בוט המ .ג
.38(רבכמ םיעובקה םירועישב הפסוהו קוזיח לע ףסונ) תודיסחה דומילב םיברב םישדח

הקדצו הלפתה תדובעב ףיסוהל
הצוח תונייעמה תצפהבו

תוברהל םיאתמה ןמז אוה לולא שדוחבש םינורחאב ראובמכ ,הלפתה תדובעב ףיסוהל .ד
םע דחוימב הרושקה - הבישי תודסייתהו תודיסחה תרותל רשקב טרפבו ,םינונחתו תולפתב
.38הלפתה תדובע

- ללוכ ,ולא םימיב טרפבו ,לולא שדחב הקדצב תוברהל לארשי גהנמכ ,הקדצב תוברהל .ה
תודהיהו הרותה תצפה י"ע ,םלועה תא ריאהלו "ריאהל תורנ" תויהל תוינחורב הקדצה
.39הצוח תונייעמה תצפה - טרפבו

םוקמ לכב תודעוותה-תוגיגח
םימימת יכמות תאצמנ ובש

תודסייתהו התשמה ימי תעבשל רשקב [40חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ רמא ט"משתב] .ו
םוקמ לכב ,תוידיסח תודעוותה-תוגיגח ושעי ולא םימיבש םיאתמה רבד הז ירה - הבישיה
.41םימימת יכמות תבישי תאצמנ ובש םוקמו

םוקמ לכבו לארשי ץראב ז"דעו ,קראי-וינ ןילקורבב ןאכ תיזכרמה הבישיה םוקממ לחה .ז
.42(ב"ויכו "םימימת יחא" וא "םימימת יכמות" םשב יורקה) הבישיה לש ףינס םייק ובש

,םהינב תא םיחלושה וא ,ודמלש ולא ףתתשהל
הבישיה י"ע ועפשוהש ולא וא

ולא וא ,43רבעב הבישיב ודמלש ולא לכ תופתתשהבו ,ךלמ תרדה םע בורב תוגיגחה תושעל .ח
ולא כ"וכאעו ,הבישיה ידימלתו הבישיה י"ע ועפשוהש ולאכ וא ,הבישיל םהינב תא םיחלושה
.44הוהב הבישיב םידמולה

הז ירחאלו לולא י"ח דע תוגיגחה ךישמהל

םג (רשפא םהבש תומוקמב) בוט המו ,ללכב דעו לולא י"ח דע תוגיגחה תא ךישמהל יאדכ .ט
הדובעה רקיע ויהי תוגיגחהש ךכ ,לודג םערוטשבו .ונינע יפל םוקמ לכב הז-ירחאלש םימיב
.45ולא םימי לש

,תוגיגחה תא ולהני תובישיה תלהנה
הלהנההל רוזעל שקבי םיאתמה לכו

,46(הבישיה ינינע לכ תא להנל םיכירצ םהש יפכ) להנל הבישיה תלהנה הכירצ תוגיגחה [תא] .י
רבכ םדיקפת תא םיאלממו ונמתנש ,םוקמו םוקמ לכב הלהנהה םג ןכו ,תיזכרמה הלהנה
.47םינש כ"וכ

פ"ע תוגיגחה תיישעב הלהנהה ירבחל רוזעל שקבי םיאתמה דחאו דחא לכש יאדו .אי
.48הלהנהה תוארוה

תודיסחב דחוימ ןינע סיפדהל
תודיסחה דומילב ףיסוי הזש

ףיסוי הזש ,תודיסחב דחוימ ןינע וסיפדיש םג יאדכ - הבישיל תורושקה תוגיגחל רשקב .בי
.47תודיסחה דומילב רתוי

דוד תיב תמחלמל אצויה לכ החישה דחוימב
תושעל תנמ לע דומלל

ובש ,דוד תיב תמחלמל אצויה לכ ה"ד ע"נ ר"ומדא לש החישה תא וסיפדיש יאדכ דחוימב .גי
תנמ-לע דומיל ,שדחמ תאז ודמליש תנמ-לע - הבישיה ידימלת לש דיקפתה תודוא רבודמ
.49תושעל

שדח ףינס םוקמ לכב םיקהל לדתשהל
םימימת יכמות לש (םש תניתנ וא ,שממ)

יכמות תבישי לש שדח ףינס םיאתמה םוקמ לכב םיקהל ולדתשיש - רתויב ןוכנ רבד .די
ד"בח תבישיל םימימת יכמות םשה תניתנ י"ע וא ,שממ השדח הבישי תמקה י"ע) םימימת
.50(רבכ תמייקתמש

ידוהי תיב לכש םוקמ לכב םסרפל
םימימת יכמות תבישי ןיעמ 'יהי

לכש ךכל ףסונש - 51םימימת יכמותד תדחוימה תוחילשה ד"ע םוקמו םוקמ לכב םסרפל .וט
י"ע ,םימימת יכמות תבישי תמגודו ןיעמ תיב לכ ל"צ ח"מגו הלפת הרות תיב ל"צ ידוהי תיב
.52(ללכב הרותה דומיל לע ףסונ) תודיסחה תרות דומיל


לולא י"ח


לולא שדוחד הדובעה ינינע לכב ףיסוהל
לולאד תויחה תכשמה י"ע

י"ע - לולא שדוחד הדובעה ינינע לכב השדח הדובע לש ןפואב דע לולא י"חמ ףיסוהל .א
,תויחה תדוקנ השגדהבו יולגב רכינ לולא שדוחד הדובעה ינינע לכבש ,לולאד תויחה תכשמה
.53ה"בקה םע לארשיד רוביחו תורשקתהה םצע

- הלפתה תדובעב תדחוימ הפסוה
ה"בקה םע תורשקתהה לע תירקיע השגדה

הפסוהה לע ףסונש ,הלפתה תדובעב תדחוימ הפסוה תויהל הכירצ ךליאו לולא י"חמ .ב
('וכ החילס תשקבד ןינעה לע ףסונ) תירקיע השגדה ףסותינ ,לולא שדוח לכב הלפתה תדובעב
.54ה"בקה םע לארשיד רוביחהו תורשקתה לע

הרותה דומילב ףיסוהל
רתסנבו הלגנב אמרג ןמזהש םינינעב טרפב

,פ"כהויו ה"ר ,לולא ינינע ,אמרג ןמזהש םינינעב דומילה טרפבו ,הרותה דומילב ףיסוהלו .ג
- הרותבש הלפתה ןינע לע תדחוימ השגדהבו] הרותה תוימינפב ןהו הלגנב ןה ,תוכוסה גחו
.55[54הרותה ןתונ םע תורשקתהה

גחה יכרצ תניתנ טרפב ח"מגב ףיסוהל
הבחרה לש ןפואב

לכל הבחרה לש ןפואב גחה יכרצ תניתנב תולדתשהה טרפבו ,םידסח תולימגב ףיסוהלו .ד
לוכא ךל" ,פ"כהוי יאצומ ,פ"כהוי ברע ,ה"רמ לחה ,[זט תוא "לולא" ליעל האר] םיקוקזה
.56"ונתחמש ןמז" ,צ"עמשו תוכוסה גח כ"וכאעו "ךמחל החמשב


תוחילסד 'ג


תודיסח רמאמ תרימא י"ע הלגתנ הז םוי לש ודוחי
םהב ףיסוהל לוכי דחא לכש םינינע המכ שי הז רמאמבו

אלש רבד - דחוימ םוי אוה תוחילסד ישילשה םויש הליג ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ .א
,ז"חאלש םינשב אלא ,ותואישנ תלחתהב הז רבד הליג אל אפוג ונמזבו ,ונמז ינפל עודי 'יה
.57אקוד ןותחתה רודכ יצחל ואובב

תודיסח רמאמ תרימא י"ע הז םוי לש ודוחי הליג ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש 58ןויכ .ב
ףיסוהל תחאו דחא לכ לוכיש םינינע המכ שי הז רמאמב ,ירה ,(ומסרפלו וסיפדהל הויצש)
.59הרותה תוימינפבו ,'יתווצמו הרותב

ןינע דוע ףיסוי א"ואכש אוה רקיעה ,ואל םא הז ןינעבש ותימאל ןווכי םא ךכ לכ עגונ אל .ג
תוימינפו 'יתווצמו הרות לש ןינעב הפסוה לכו ,(ב"ויכו) הבוט הגהנה לש ןינע דוע ,דומיל לש
.60ותימאל תמאו ,תמא לש ע"וה ,הרותה

תוחילסד 'גד םירמאמהמ 'א קלח פ"כע דומלל

שיא) םירמאמה 'אמ קלח פ"כע ודמלי תוחילסד 'ג םוי לש תעל תעמה ךשמבש ןוכנהמ .ד
.61(הז םויד םירמאמ יוביר םנשי ירהש ,"ץפח ובלש םוקמב" ,וצפחכ

"םערוטש"ב תודעוותה

.62"םערוטש"ב תודעוותה לע הטלחה ושעי יאדוב .ה


"יעיבשה שדוח םיכרבמ תבש"


םיברל הרות דומלל תוליהק ליהקהל תכלל

ידכ תושרדמ יתבו תויסנכ יתבל - "ךליו" - תכלל וז תבשב דחוימב ולדתשי יאדוב .א
.63םיברל הרות דומללו ("םכיקלא 'ה ינפל םיבצנ") תוליהק ליהקהל

תודיסחה תובא 'ג תרותמ לחה
יעיבשה שדוח םיכרבמ תבש לש ותכרב ד"ע

ה"בקה לש ותכרב ד"ע תודיסחה תובא 'ג תרותמ לחה ,אמרג ןמזהש הרות ינינע טרפב .ב
.64"םויה םיבצנ םתא"ד ןינעהב יעיבשה שדוח םיכרבמ תבשב

םג וררועי תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב תוליהק ליהקהל םיכלוהש הלאש ןוכנו יאדכ .ג
.65גחה יכרצ תניתנב הריתיה תולדתשהה תודוא


קדצ חמצה לש תדלוה םוי - הנשה שאר ברע


םינינעה לכ םילשהל ןמזה לצנל
הנשה לכו שדוחה לכ םע םירושקה

ד"ע ררועל שי - הלוכ הנשה לש ןורחאה םויה םג אוהש ,לולא שדוח לש ןורחאה םויב .א
לכ םע םירושקה םינינעה לכ תא םילשהלו םייסל ידכ תירשפאה תומילשב תעל-תעמה לוצינ
.66הנשה לכו שדוחה

הרותה דומלל דחוימבו 'וכו הקדצב ףיסוהל
קדצ חמצה לש תוארוהה םייקלו

המכבו הקדצ ינינעב ףיסוהל הז םוי לצני יאדווב ,[67ףטו םישנ םישנא] תחאו דחא לכ .ב
םייקלו ותרות דומיל י"ע - צ"צהד תדלוה םוי אמרג ןמזהש ןינעב - דחוימבו ,םיבוט םינינע
.68ויתוארוה

קדצ חמצה לש ותוכזל ףיסוהל
ותדובע (רקיע) אטבתה םהבש םינינעהב

- תדלוהה םוי לעב לש ותדובע (רקיע) אטבתה םהבש םינינעהב צ"צה לש ותוכזל ףיסוהל .ג
,רודיהב םלוכ תוצמה לכ תדובעו הלפתה תדובע תצפה ,הרותה תוימינפ - טרפבו ,הרותה תצפה
.69הקדצה תוצמ - דחוימבו ללוכ

ותדלוה םויב הקדצו הרותב ףיסוהל
םייתאמ רפסמב בוט המו - םייתאמה

ותרות דומילב ףיסוהל - צ"צה לש םייתאמה תדלוהה םוי תא ולצני יאדוב [רמא ט"משתב] .ד]
רפסמב הקדצב הפסוה - בוט המו ,םייתאמה תדלוה םויל רשקב הקדצ תניתנו ,קדצ חמצה לש
.[70םייתאמ לש

"םינבל םיפטעתמו םינבל םישבול"
הלודג הדועס םיכרועו

"םינבל םיפטעתמו םינבל םישבול" לארשי ינבש ,רוטב ונדמל [ה"ר ברעד] הז ןמזל עגונב .ה
וא ולילב םא ,הז ה"ר ברעב םג ןכ וגהנ יאדובו - הלודג הדועס םיכרועו ,ה"ר ברעב רבכ
.71תעל תעמה ךשמב פ"כע

וניאישנ וניתובר ויה ,ה"רל ךומס
א"ואכל הארוה הזו תינברה םע חחושל םיסנכנ

,תינברה םתגוז םע המ ןמז חחושל םיסנכנ [וניאישנ וניתובר] ויה ,ה"רל ךומס ,ה"ר ברעב .ו
ירה ,וז הגהנה ד"ע ועדי אלש ןמז ךשמ ירחאל - הז םימסרפמו ,ונל התלגתנ וז הגהנהש ןויכמו
.72א"ואכל הארוה הז

__________
הדובעה לע תדחוימ השגדה הנשי הפוג הזבו" :236 'ע תויודעוותה - ט"משת םיטפוש פ"ש תחישמ האר (1
ימימ םויו םוי לכבש ,רמול שיד - "'יתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ" עודיה ןושלבו ,ע"פב םויו םוי לכד תיטרפה
ה"ר ןיבש םימיהל עגונב וניצמש ד"ע :6 הרעה םשו] הנשה ישדח לכב שדוחב םוי ותואל עגונב םילעופ שדוחה
ךשמב עובשב םוי ותוא לע לעופו ךייש םהמ 'א לכש ,עובשה ימי תעבש םיללוכה םימי העבש - פ"כהויל
שדוחד ןושאר םויבש ,ונייה ,(ט"לעבה הנשל עגונב ןהו תפלוחה הנשל עגונב ןה) [הלוכ הנשה לכד תועובשה
ובש ,ט"כ םויל דע ,לולא שדוח ימי ראשב ז"דעו ,הנשה ישדח לכבש ןושאר םויל עגונב הדובעה תישענ לולא
."הנשה ישדח לכב ('ל םויל עגונב םגו) ט"כ םויל עגונב הדובעה תישענ

שפנה ןובשחב תויהל הכירצש תירקיע הדוקנ תנבומ הזמ" :760-759 'ע ש"הס - א"שנת בקע פ"ש תחישמ האר (2
תא ידוהי דבע דציכ (א) :םינינע השלשב תויהל ךירצ הנשה ימי לכ ךשמב הדובעהד קדצ ןובשחה :לולא שדוחד
ןובשחה - תוללכבו ,וז הדובעב עיקשה העיגיו ומצע תוחוכ המכ ,הלעמל הטמלמ ךרדב "ידודל ינא"ד ותדובע
ותדובעל עגונב הז שפנה ןובשחב קפתסהל אל ידוהי ךירצ הזל ףסונ .םלועב וקלחו ףוגה רוריבב הדובעהל עגונב
,הטמל הלעמלמ ךרדב "יל ידודו"ד ותדובע תא דבע דציכ (ב) ןובשח םג תושעל ךירצ אלא ,דבכה לע לקה ןמ
ךלמ" ,ומצעב ה"בקהש) המשנ ול שיש הז דצמ ומצעמ שורדל ךירצו לוכי ידוהי לכש (תבש לש) תומילשב הדובע
רשאכ וליפא :וידחי םינינעה ינשד רוביחה (ג) ולצא תויהל ךירצ הזל ףסונו .(רקוב לכב ול ןתונו ול ןתנ ,"םייקו יח
המשנכ אצמנ אוהש יפכ ("ינא") םדאה םע ,"יל (ידודו)" םע רושק תויהל ךירצ ז"ה ,הדובעה תומילשב זחוא אוה
.הכוראב םש ןייע .יל ידודו"ד יוליגה לעפנ "ידודל ינא"ה י"ע אקווד :הברדאו .הטמל ףוגב

.198 'ע תויודעוותה - ח"משת האר פ"ש תחישמ (3

- "ךל יתמשו ודיל הנא" :תויטרפבו" :7 הרעה 198 'ע םשו .208 'ע תויודעוותה - ח"משת האר פ"ש תחישמ (4
- "בבל תאו ךבבל תא" ,ח"מג - "םינויבאל תונתמו והערל שיא" ,(הלפת) הדובע - "יל ידודו ידודל ינא" ,הרות
.דועו ."(נ"שו .ו"משת האר פ"ש תוחישמ סרטנוק האר) הלואג - "רמאל ורמאיו 'הל הרישא" ,הבושת

198 'ע תויודעוותה - ח"משת האר פ"ש תחישמ הכוראב האר לולא שדוחב הלואגה ןינעב הדובעה תודוא
.דועו .ךליאו

הדובעה תושעל ךירצ ידוהיש ךיא תויטרפב ןפואה" :235 'ע תויודעוותה - ח"משת םיטפוש פ"ש תחישמ הארו
הרותה יללכ יפל ןנובתיש ,א"ואכל ןתינ הז יכ ,פ"עבש הרות ירפסבו בתכבש הרותב שוריפב רמאנ אל - לולאד
רבכ ז"נפלש תורודב םיקסופהש תוארוהה םויק י"ע - יאדובו .ה"בקה םע ולש רשקה תא רתוי קזחל ךירצש ךיא
השמחב םג זמורמכ ,הנשה ךשמב הדובעה תוללכ לע הבושתהו ןובשחה שדוח אוה לולאש - תוללכבו ,ורוה
ע"ושב לולא שדוחד םיגהנמה - דחוימבו ללוכ ,הלואגו הבושת ,ח"מגו הדובע הרות דגנכ ,"לולא"ד ת"רה
ןיליפתה קודבל ,הוצמ יקודקדב שפשפל גהנמו ,הבוט המיתחו הביתכ א"ואכל לחאל גהנמה :םהמו ,םינורחאו
."דועו .הקדצב תוברהל גהנמה .'וכו תוזוזמו

.203 'ע תויודעוותה - נ"שת םיטפוש פ"ש תחישמ (5

.255 'ע תויודעוותה - נ"שת אבת פ"ש תחישמ (6

י"ע דחוימבו ללוכ) הלואגה לש החורב םישענו םירודחש ז"יע" :778 'ע תויודעוותה - א"שנת האר פ"ש תחישמ (7
הז הנה"ש רשב יניעב םיאור שממ דימו ףכיתש הרומג תואדוו 'יפצ ךותמ ,(ק"מהיבו הלואגה ינינעב הרותה דומיל
ןושארה ק"שה םויב ונידמעב" :203 'ע תויודעוותה - נ"שת םיטפוש פ"ש תחישמ הארו ."אב (חישמה ךלמה)
.דועו ."… לולא שדוחד הדובעה ינינע לכ תודוא םסרפלו ררועל שי ,לולא שדוחד

אוהש םיסינהבו ותרותב הארה ה"בקהש תונובשחה לכ יפלש" :762 'ע ש"הס - א"שנת בקע פ"ש תחישמ (8
."םלועב השוע

,"הדשב ךלמ"ה לולא שדוחבש ןויכמ :ןיבהל ךירצו" :230 'ע תויודעוותה - ח"משת םיטפוש פ"ש תחישמ האר (9
הלודג יכה החמש זא תויהל ךירצ אברדא 'יה - ולש לוח ינינעב אוהש ומכ וליפא) א"ואכ םע אצמנ ה"בקהש
ה"בקה ןיב בוריקו) הבהא לע הרומ "ידוד"ש ,"יל ידודו ידודל ינא" ת"ר לולא שדוחד םשב שגדומכ טרפבו
ל"נכש טרפבו ."הבהאמ הבושת לבקל בורק ודוד זאו ,הבושתב ודוד לא בורק וביל" :ח"בה ןושלבו ,(י"נבל
(החמש תמגודב אוה קוחשש) "םלוכל תוקחוש םינפ הארמש ,"הדשב ךלמ" ומכ אוה ה"בקה לולא שדוחב
'יהי לולא שדוחבש וניצמ אלש קר אל ,כ"פעאו .םינפל םינפה םימכ ,י"נב לצא םג החמש ררועל ךירצ הז ירה -
אוה - "םלוכל תוקחוש םינפ הארמ" אוה זאש - "הדשב ךלמ"ד לשמה :וזמ הריתי אלא ,החמשו גנוע בויח
"!?לולאב החמשה בויח (הרואכל) ללוש הזש ,ט"וי וניא לולאש הז לע רואיב

יוויצ ןיאש קר אלו ,החמשב תויהל ךירצ לולא שדוחבש יוויצ ןיאש הזש ,רמול שי ל"נה לכ פ"ע" :234 'ע םשו
- תודיסח ישורד םג ללוכ ,םינורחאה ירבדב 'יפא אצמנ אלש אלא (םירפוס ירבדב אל םגו הרותה ןמ) הז לע
הארמ"ו "תופי םינפ רבס"ב ,תחאו דחא לכ תא לבקמ ה"בקהש הזמ הלודג רתוי החמש תויהל לוכי אלש פ"עא
בותכה גהנמד יוויצ רדגמ 'יפא) יוויצ רדגמ הלעמל איה לולא שדוחד החמשה יכ אוה - "םלוכל תוקחוש םינפ
הלעמלש) 'תי ותומצע םע הרושק ותואיצמ םצעש הזמ ,"יל ידודו ידודל ינא"מ האבש ידוהיד החמשה :(םירפסב
רבד ותויהל שרפתנ אלש - החמשה ןינעל עגונב ןבומ ז"דעו" :239 'ע םשו ."יוויצ רדגמ הלעמל איה ,(ךלמ ראותמ
.ךלמה לכיהו הריבה ריעב רשאמ רתוי הלענ ןפואב איה הדשב ךלמה יוליג דצמ החמשה ,הברדאו ,וילאמ ןבומה
הז עבט לצנל שי - לכש פ"ע טרפבו - םדאה עבט פ"ע איה הדשב ךלמ דצמ החמשהש ןויכמש ,ףיסוהל שיו
."םדאה תדובעב

תולבגההו תודידמהמ הלעמל ,"עדי אלד דע" איהש םירופד החמשה םגש ,רמול שיו" :39 הרעה םשו (10
בייח") וז החמש לע יוויצ שיש הזמ ,מ"מ - ( . . תולשלתשהמ הלעמל אוה םירופד יוליגה יכ) תעדו םעטד
.לולאב כ"אשמ ,(תעדהמ הלעמל אה הז "רויצ" אלא) החמשהב "רויצ" שיש חכומ ,("עדי אלד דע 'וכ ימוסבל
."ע"צו

ריאמש רוא יוליגהמ איה החמשהש ןויכמ ,ט"וי תחמש…" :234 'ע תויודעוותה - ח"משת םיטפוש פ"ש (11
."בויחו יוויצ הז לע שי ןכלו ,ט"ויהד רואה תלעמ יפל ,הלבגהו הדידמב איה ןכל ,ט"ויב

.א"שנת לולא ד"י ,אצת פ"ש תחישמ ד"ר (12

תרגא וריבחל םדא בתוכשכ םיגהונ"ש םינורחאב אבומכ" :209 'ע תויודעוותה - ח"משת האר פ"ש תחישמ (13
בתכנ תויהל הבוטל םיאבה ןידה ימיב הכזיש וילע ריתעמ אוהש . . ול זמור כ"הוי דע לולא ח"ר ןמ םימולש
'וכ הדשב ךלמהשכ ,םימחרה שדוח ,ןוצר תעב טרפבו ,לארשי שיא לש ותכרב ,רשא ,"םיבוט םייח רפסב םתחנו
לש םהיתולאשמ אלמל ה"בקה לש ותכרבב הפיסומ - 'וכ םהיתושקב אלממו ,םלוכל תוקחוש םינפ הארמו
."דחי םג תוינחורבו תוימשגב ,םהל ךרטצמה לכב ,לארשימ א"ואכ

המיתחו הביתכב והער תא שיא ךרבל לארשי גהנמ" :333-332 'ע תויודעוותה - ח"משת לולא ב"כ תחיש (14
,ומכ ,הלוגס ימיב כ"וכאעו ,םויל םוימ הזב ףסותינו ךלוה אפוג לולא שדוחבש ,ןבומו . . לולא ח"רמ לחה הבוט
שדוח לש ולוככ ובור רבע רבכש ירחאל) "החונמ יאצומ"ב תוחילסה תלחתה םע רושקה תבשה טרפבו ,לולא י"ח
ךרבתמ ונממש) ז"חאלש תבשה כ"וכאעו ,םמצע תוחילסה ימיב םויל םוימ ףיסומו ךלוהו ,(הדשב ךלמהש ,לולא
הפסוהל דע ,הנהכו הנהכ הזב ףסותינ ולא הלוגס ימיבש - תוחילסה תלחתהד תבשהמ ךרבתמ אוה ףאש ,(ה"ר
."'וכ פ"הוע ךרבלו תפסונה תונמדזהה תא לצנל שי ,ןכלו .ךורע ןיאבש

,'ה תכרב ךישמהל חכה ןתינ םהל םגש ,ןאכמו" :339 'ע תויודעוותה - ח"משת לולא ד"כ ,תוחילסד 'ג תחיש (15
ןויכמ מ"מ ,והכרביש רגובמהש שקבמ דליה ,הברדאו...] םירגובמה ומכ חכ םינטקל שי םינינע כ"וכב ירהש
תוכרב ,םיבוטו םייבויח םינינעל תאז ולצניש בוט ירה ,'וכ יוארה דובכב םיגהנתמ םניאש םידלי םנשי ונינמזבש
."[הלוגס ימיב טרפבו ,'וכ

אוהו …הז שדוחבש השעמ ישנא שי" םינורחאב אתיא" :209 'ע תויודעוותה - ח"משת האר פ"ש תחישמ (16
.""בוט גהנמ

.209 'ע תויודעוותה - ח"משת האר פ"ש תחישמ (17

המכב הזב זמר שיו פ"מכ רבודמכו" :א"שנת - ד"בח תונבו ישנל - לולא ד"כ ,תוחילסד 'ג םוי תחישמ ד"ר (18
."תומוקמ

םיכז ובלו וחומ םישענ תלוזה םע ותלועפ י"ע ,הברדאו" :243 'ע תויודעוותה - ט"משת םיטפוש פ"ש תחישמ (19
םג לולא שדוחב ףיסוהל ךירצ ולש הדובעה ינינע לכב הפסוהה םע דחיבש - רתוי תויטרפבו .הככ םימעפ ףלא
ינינע לכב ולצא ףסותיש ללוכ) לארשימ דיחיו דיחי לכ תבוטל ןהו ,לארשי ללכ תבוטל ןה ,תירוביצ תונקסעב
האבה הנשל הנכהה לשו תפלוחה הנשה ךשמב הדובעה תוללכ לש ןובשחה - תוללכבו ,(לולא שדוחד הדובעה
ירוא 'ה דודל" רומזמה תרימאד גהנמהמ לחה ,לולא שדוחד םידחוימה םיגהנמה םויקל עגונב ללוכ ,ט"לעבה
ו"ל פ"כהויבו ,פ"כהוי דע לולא ח"רד 'ב םוימ םילהת ירומזמ 'ג תרימאד גהנמה ןכו ,(ר"שוה רחא דע) "יעשיו
."'יטשפו ארהנ ארהנ ,לארשי יגהנמ ראשב ב"ויכו ,(ישדחה רועישה לע ףסונ ז"כ) םירומזמ

דחא תודוא ררועל שי ,לולא םיכרבמ ק"ש רחאל ונידמעב" :209 'ע תויודעוותה - ט"משת בא םחנמ ו"כ תחיש (20
תונתמו והערל שיא" אוה םהמ 'אש ,לולא שדוחד םיעודיה תובית ישארב זמורמה ,הז שדוחד םיירקיעה םינינעה
םדא ינב ןושלב - "םינויבאל תונתמ - הנתמד ןינעה ןכות :הזב קוידה ל"יו .הקדצה ןינעל זמר - "םינויבאל
תוטורפ 'ב וא הצחמו הטורפ 'יפא וא הטורפ הוש קר אלו) בושח רבד לש הניתנה לע יאק ,םדא ינב תגהנהבו
הנתמה לבקמש ונייה ,"'ישפנל אחיינ דיבע"ש ינפמ איה הנתמ תניתנש ל"זחאמ פ"ע ןבומ רבדה םעטו ,(ב"ויכו
יזא ,בושח םדא אוה ןתונה רשאכש - ןתונה דצמ ןה בושח רבד ל"צ הנתמהש ןבומ אליממו ,ר"חנ ןתונהל םרג
'יהת הנתמהש - לבקמה דצמ ןהו ,הנתמה תובישח לדגת ןכ ותובישח לדגתש לככו רתוי דוע הבושח איה הנתמה
רבד לביקש רכינ 'יהי ,הנתמה תניתנ תא םיאורש וא פ"בפמ הנתמ לביקש רפסי רשאכש ,וילא סחיב בושח רבד
תיבה ינבל תתל תוערואמ המכב גוהנכ ,תיבה ינבל תונתמל עגונב םג םדא ינב גהנמב לעופב םיאורש יפכו ,בושח
אחיינ דיבע"ש ינפמ הניתנ . . ל"צש לולא שדוחב הקדצה תניתנל עגונב הארוהו דומיל ונשי הזמו .'וכ תונתמ
לבקל יוארו ויניעב בשחנ לבקמה המכ דע ןתונה חיכומ הנתמה י"ע רשאכ אקוד ונייהש תוטשפב ןבומו "'ישפנל
."ב"ויכו דובכה ךפיה איהש הניתנל םוקמ ןיאש - אטישפו ,הנתמה

םוי םישולשו ,ה"ר םדוק םייעובש - לולא ו"טמ טרפבו ,הנשה שאר םדוק םוי םישולש ,לולא ח"רמ לחה" (21
."תוכוסה גח םדוק

.""ול ןוכנ ןיאל תונמ וחלשו םיקתממ ותשו םינמשמ ולכא" לש בויחה ונשישכ" (22

."הרות תחמשו תרצע ינימש ,תוכוסה גח - ז"חאלו" :231-230 'ע תויודעוותה - נ"שת אצת פ"ש תחישמ (23

.א"שנת אצת פ"ש תחישמ ד"ר (24

."בבל בוטו החמש החונמ ךותמ "ונתחמש ןמז"ל ןנוכתהל ולכויש ידכ" (25

.808 'ע ש"הס - א"שנת אצת פ"ש תחישמ (26

.252 'ע תויודעוותה - ח"משת םיטפוש פ"ש תחישמ (27

.252 'ע תויודעוותה - ח"משת םיטפוש פ"ש תחישמ (28

יפכו ,"םינב ידי לע - םינב לע תובא בל בישהו ש"מכ" :252 'ע תויודעוותה - ח"משת םיטפוש פ"ש תחישמ (29
."'וכו םימעפה בורב לועפל םילוכי םהלש תויבבלה םע טרפבו ,םידליש לעופב םיאורש

אוה אישנה" - רודה אישנד ןיאושינה ןינעש" :289 'ע תויודעוותה - ט"משת לולא ג"י (יאצומו ליל) תוחיש (30
."ףטהו םישנהו םישנאה ,רודבש י"נב לכל ךייש "לכה

ןינע לכ רשקל גוהנ" :א"שנת לולא א"י תחישמ ד"ר הארו .264 'ע תויודעוותה - ח"משת אצת פ"ש תחישמ (31
ךשמבש ןויכ ,וילא תדחוימ תוכייש וישכע םיאצמנ ולא םימילש דחוימבו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד-אישנ םע
טושפ יכה 'יפהש ,"שינעפורפיוא"ה אוה זאש - ז"נפלש תבשל תדחוימ תוכיישו .ולש ןיאושינה םוי אוה הז עובש
,"הלעמל" ויה רבכש ולאל עגונב וליפאו .הלעמל הטמלמ (הלוע אוהו) ול םיארוקש אוה (םישוריפה לכ ןיב) הזב
."זוע רתיו תאש רתיב - הברדאו ,"שינעפורפיוא" היהיש ךיישו ,ףוס ןיא דע תוגרד כ"וכ הזב שי ירה

:264 'ע תויודעוותה - ח"משת אצת פ"ש תחישמ הארו .315 'ע תויודעוותה - ט"משת אובת פ"ש תחישמ (32
םירמאמה ךשמה תרימאב ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ליחתה (לולא ג"יב) ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תנותחב"
לדוג רואיבו ,ןיאושנ תחמשד ,החמשד ןינעה ןכות תויטרפבו הכוראב ראבתנ ובש ,"חמשת חמש" םשב עודיה
."'וכו םירדגה לכ תצרופש החמשה תלעמ

.272 'ע תויודעוותה - ח"משת אצת פ"ש תחישמ (33

ןכו .זוע רתיו תאש רתיב תאז ושעי תונותח םויה םיכרועש ולאש םסרפל שי" :א"שנת לולא ג"י תחישמ ד"ר (34
אקודו ,החמש לש ןינעב ףיסוהל - התשמה ימי תעבש עצמאב םיאצמנש ולאב ז"דעו - התשמה ימי תעבשב כ"חא
."הקדצה תוצמ - םיינע תדועס םעו ,הדועס םע הרושקש החמש

."הנותח לכב רדסה םעפ 'יהש יפכ" (35

. . םיכרועש ולאש יוארה ןמ ירה ,ונרוד-אישנ תנותח םע רושק הז םויש ןויכו" :א"שנת לולא ג"י תחישמ ד"ר (36
."ז"חאלש םימיב הנותח םיכרוע םהש וא ,םתנותח תא וכרע רבכש ולאל עגונב םגו

ג"יו א"י) הנותחה ימי לש התשמה ימי תעבשב ונידמעב" :315 'ע תויודעוותה - ט"משת אובת פ"ש תחישמ (37
,לולא י"ח ברע - הפוג הזבו ,לולא שדוח והזש ךכל ףסונ . . םימימת יכמות תבישי תודסייתה םויל ךשמהבו ,(לולא
."['וכו הרותה תוימינפ דומילל ללכב לולא שדוח לש רשקה לע ףסונ] . . "לולא שדוח לש הדובעב תויח סינכמה

.315 'ע תויודעוותה - ט"משת אובת פ"ש תחישמ (38

.316-315 'ע תויודעוותה - ט"משת אובת פ"ש תחישמ (39

לבויו ,הבישיה תודסייתה זאמ הנש ב"צ ואלמנ וז הנשבש" :315 'ע תויודעוותה - ט"משת אובת פ"ש תחישמ (40
."(תירבה תוצראב) ןותחתה רודכ יצחב העטינו הרבעוה הבישיהש תעמ (הנש םישימח) םינש

יאדכו" :302 'ע תויודעוותה - ט"משת לולא ו"ט תחיש האר .316 'ע תויודעוותה - ט"משת אובת פ"ש תחישמ (41
."'וכ תויח הפיסומ תדחוימ הגיגחש םדא-ינב עבטכ ,תדחוימ הגיגח י"ע הז ךיראת ונייציש םג

.316 'ע תויודעוותה - ט"משת אובת פ"ש תחישמ (42

ךשמב ,דעו םלועל העפשהה תראשנ ,הבישיל תחא םעפ הסינכ התיה םאב - המוקממ הזז אל השודק ,רשא" (43
."רואו ףיסומו ךולה לש ןפואבו ,םייחה ימי לכ

.316 'ע תויודעוותה - ט"משת אובת פ"ש תחישמ (44

לארשיל םיבוט םימי ויה אל וליאכש - רמול ולכויש דע" :316 'ע תויודעוותה - ט"משת אובת פ"ש תחישמ (45
לולא ו"ט םוימ לחה..." :303-302 'ע תויודעוותה - ט"משת לולא ו"ט תחיש האר ."!ב"ויכו לולאב רשע השמחכ
'יהתש ךכ . . (הנושארה םעפב) הבישיב דומילה תלחתה התיה ובש ,לולא י"חל דע ,ז"חאלש םימיב ןכו ,ומצע
םג ללוכ ,הרותו הליפתל כ"וכאע ,'יתשו הליכאל ,קספה ושעיש פ"עא) לולא י"חל דע לולא ו"טמ "תכשמנ הגיגח"
דיבע אמויו אמוי לכ" ,רשא ,ולא םימיד הדובעה ינינע לכ ,ב"ויכו אינתב ימויה רועישהמ לחה ,הרותה תוימינפ
לכ םע ("ןפראווניירא ךיז") הניתנו הריסמב וקסעתיש הלא לכש - "דוע םכחיו םכחל ןת"ו .("'יתדיבע
עיגתש םוקמ םוקמ לכב ז"דעו . . הנהכו הנהכ ופיסוי יאדוב 'וכ תויחהו תוימינפה לכ םעו ,"ןערב"הו "םערוטש"ה
."ל"נה תישפנ השקב

יפכ) להנל הבישיה תלהנה הכירצ תוגיגחה תאש ,ןבומו" :316 'ע תויודעוותה - ט"משת אובת פ"ש תחישמ (46
,ןיד אמלעב ותויח םייחב הבישיהד לעופ להנמה י"ע התנומש הלהנהה ,(הבישיה ינינע לכ תא להנל םיכירצ םהש
,תובר םינש ךשמב תאז םייקו ,(ל"נכ) ע"נ ר"ומדא ויבא י"ע לעופ להנמ תויהל רחבנש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כמ לחה
ןפואב לעופ להנמ תויהל ראשנ (פ"רת תנשב ויבא תוקלתסה ירחאל) ומוקמ אלממ אישנל 'יהנשכ - כ"חא םגו
ןכל ,ףוגב המשנד ןפואב וז הדובעל ורסמיש םיכירצ ויהש ןויכש אלא ,ו"ח הז לע רתוומ וניאש רמאו ,יחצנו םייק
ול ןתנ ר"ומדא ח"ומ ק"כו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ להנמה תחת ,לעופ להנמ רותב ,ונבכ ונתח ,רגובמה ונתוח תא הנימ
,תכשמנ ותלועפ - כ"חא םגו ,ןיד אמלעב ותויח םייח ךשמב לעופב המילשה ןכאש יפכ דיקפתה תא םילשהל תוחכ
:302-301 'ע ל"נה לולא ו"ט תחיש הארו] ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לעופ להנמה לש הזה םויה דע תכשמנ הלועפל ףסונב
אמלעבש טרפבו ,וב יולתה לככ הבישיהב ותלועפ תכשמנ זא םגש] טושקד אמלעב אצמנ ונתחש ירחאל ןכו"
הנימ ונתחש הלהנהה י"ע טרפבו [ר"ומדא ח"ומ ק"כ לעופ-להנמה לצא לואשלו רבדתהל תורשפאה הנשי טושקד
להנמהמ ךכל תוחכה םהל שיו ,הזב םיחילצמו שפנ תוריסמ ךותמו הדובעה תא להנל םיכישממ םהש ,דימעהו
תימשגה הלהנהה םגו תינחורה הלהנהה םג ,םהל תתל ךישממ כ"ומכו םהל ןתנש - ר"ומדא ח"ומ ק"כ - לעופ
םהש אוה חרכומ רבד - ךדיאלו .תודרפנ תולהנה תויהל םיכירצ תימשג הלהנהו תינחורה הלהנהש ,ריעהלו]
ףתושמ דעו ונמיש יאדכ - החלצה תפסותב 'יהי הזש ידכו ,ןמזל ןמזמ ושגפי (םידעווה ינש שארב םידמועה פ"כע)
."[ימשגה דעוה לש המכו ינחורה דעוה לש םישנא המכמ בכרומה

.317 'ע םש (47

."'וכו דחא לכ יאדו ,ךכל ףסונבש אלא" :317 'ע תויודעוותה - ט"משת אובת פ"ש תחישמ (48

,ל"נה החיש פ"הוע וסיפדיש ןוכנו יאדכ" :302 'ע תויודעוותה - ט"משת לולא ו"ט תחיש .317 'ע םש (49
םעפב ערואמה ("םישענו םירכזנ") ריכזמש דחוימה ךיראתה - "רעש"ל רבעמ - ןויצ םג ללוכ :32 הרעה]
ןיעמ וב שי (רבעב ספדנש פ"עא) שדחמ ספדנה רבדש םדא-ינב עבטמ ,רשא ,[ןותחתה רודכ יצחב הנושארה
לודג יכה קספה השענ ,ז"נפלש םינשב וז החיש המסרפתנו הספדנש זאמש טרפבו ,רומג שודיחד תוביבחה
ר"ומדא ק"כ) ...השעמ ידיל איבמה דומילהב כ"וכאעו ,החישה דומילו תאירקב ('יהתש הביס וזיאמ)
ןפואב ולדתשי אבהלו ןאכמש ,םא יכ ,שורדכ אלש 'יהש ןינע תודוא רבדל ךרוצ ןיא (:רמאו ,ךייח א"טילש
."הבישיה לש התרטמו התילכת תודוא ע"נדא ק"כ ירבד םויקל רושקה לכב '''ישותל םילפכ"ד

תבישי לש תיזכרמה הלהנההמ בתכב תושרב ,ןבומכ" :317 'ע תויודעוותה - ט"משת אובת פ"ש תחישמ (50
('וכו םידימלתה תוהמ דצמו הלהנהה תוהמ דצמ) םיאתמ םוקמה םאב וררבי םהש ,ןילקורבבש םימימת יכמות
.""שטיוואבויל םימימת יכמות" םשב הבישי וב םיקהל

.""ריאהל תורנ"ד ןפואב לבת יוצק לכב תלעופו תכשמנש" (51

.808 'ע ש"הס - א"שנת אצת פ"ש תחישמ (52

לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל שי ךליאו לולא י"חמ" :259 'ע תויודעוותה - נ"שת אובת פ"ש תחישמ (53
אוה לולאש ךכל ףסונ" :254-253 'ע םשו ."'וכו השדח הדובע לש ןפואב הפסוהל דע ,לולא שדוחד הדובעה ינינע
תורשקתהה - הדובעה תוללכד (םצעהו תוימינפה) תויחה תשגדה לולא י"חב ףסותינ ,י"נב תדובעד ללכה
םאתהבו ."דח אלוכ ה"בקו לארשי" ,(דבועה םדאה) לארשיד (תוהמה) תויחה םג איהש ,ה"בקה םע לארשיד
:השדח הדובע לש ןפואב - הנשה ישדח ב"י דגנכ ה"ר דע לולא י"חמ םימי ב"יהב קדצ-ןובשחה םג השענ ךכל
לכד הדובעה יטרפ לכד (ללכ) לכה-ךסה (רקיעב) אוה (לולא י"ח ינפל) לולא שדוח תלחתהבש קדצ ןובשחה
רוביד הבשחמב ותגהנה התיה דציכ ,ח"מגו הדובע הרות ןיוקה 'גב ותדובע התיה דציכ ןנובתהל ,הלוכ הנשה
תורשקתהה םצעל עגונב (רקיעב) אוה לולא י"חב ליחתמש קדצ-ןובשחה וליאו .הדובעהד ללכה - 'וכו השעמו
יטרפה רויצה (כ"כ) שגרנ אל קדצ-ןובשחה תיישעבש ,ונייה .לעופב הדובעב התולגתה ןפואו תדמו ה"בקה םע
תוללכד תויחה - ה"בקה םע לארשיד תורשקתהה םצע (רקיעב) םא יכ ,('וכ ח"מג וא הרות) הדובעה ינינעד
.הכוראב םש ןייע .הדובעה

.255 'ע תויודעוותה - נ"שת אובת פ"ש תחישמ (54

.259 'ע תויודעוותה - נ"שת אובת פ"ש תחישמ (55

גחה יכרצל עגונב תולדתשהה לע ףסונ" :107 הרעה םשו .260 'ע תויודעוותה - נ"שת אובת פ"ש תחישמ (56
."ופוגמ רתוי הדבכמש דובכ ךותמו ,גחה יכרצל שורדה לכ "תיבה תרקע"ל ןתונש - ותיבב

ואובב אלא ,ןוילעה רודכ יצחב ותויהב אל" :372 'ע תויודעוותה - ט"משת לולא ו"כ - וניזאה 'פ 'ג םוי תחיש (57
םילדתשמ ירה ללכב" :337-336 'ע תויודעוותה - ח"משת תוחילסד 'ג תחיש הארו ."אקוד ןותחתה רודכ יצחל
םוסריפה שלחנ ,הנייהתש הביס הזיאמש םינינעה כ"וכאעו ,תומדוקה םינשב ויהש םיבוטה םינינעה תא קזחל
.םהלש

ךכ ידכ דעו ,תוחילסד 'ג םוי לש תדחוימה תובישחה תודוא םסריפו הליג ונרוד אישנ :ונינינעל עגונבו
הנשב םיברב וליחתה ,(ךליאו ה"רמ םידחוימ םינמזב םירמאנ ויהש) ה"רל םיכיישה תודיסחה-ירמאמש
דוהל דעוימו לבגומה םוי אוה תוחילסד ישילשה םוי"ד ותמישרב ש"מכו] תוחילסד ישילש םויב (ה"שת) תמייוסמ
בותכ אלש פ"עאו .["'וכ הז שורד ינפל רמאל ק"הרה ר"ומאא ק"כ ליאוה תוחילסד 'ד םויבו . . ןקזה ר"ומדא ק"כ
ךירצ ללכבש ףא :המדקהבו ,תולדתשהו שופיחל ךרוצ םוש ןיאש דע ,טלוב םעט ךכל שי מ"מ ,הזל יולג םעט םש
ע"נ ר"ומדא ק"כ ירבד הזב םיעודי הנה ,הזל ךמסומ א"ואכ ןיא יכ ,םישדח םיזמרו םישוריפ רמול הזב רהזהל
מ"מ ,הזמ רהזהל ךירצש ףאש ,אינתה רפסב םישוריפ דומילל עגונב (םייח ץע סרטנוק םויסב םג ספדנ ,ובתכמב)
ידיחיל קר אלו םידיסח םתסל םג רסמנ הזו) 'וכו םישוריפ רמול םילוכי הדובע ינינעב ףיסומ רבדה רשאכ
םיטשפ רמול רתומ - 'ה תאריו 'ה תבהא - 'ה תדובעב ףיסומ הז םאבש ,ןינעו ןינע לכל עגונב ז"דעו .(הלוגס
.םישדח םיזמרו

,יאתילת ןאירוא" ,ישילשל רושק "הרות ןתמ"ש דעו ,תדחוימ תובישח לעב אוה ישילשה רפסמ :ונינינעל עגונבו
םימעטה 'אש דעו ,ח"רד ףסומ תליפתב םיאורש יפכ ,ת"מל רושק ה"רש ריעהלו) "יאתילת אחריב ,יאתילת אמעל
.ישילשד יוליעה ,תוחילסד ישילשד הלעמה יהוזו .("יניס רה דמעמ ריכזהל" אוה ש"קתד םיירקיעה

יכ וב לפכוהש" עובשב ישילש םויב תוחילסד 'ג לח םלועל (א :תוחילסד ישילשה רפסמ תוכיישב ףיסוהל שיו
ישילש םוי הנשה לכ ךשמבש הזל ףסונב כ"או ,"החונמ יאצומב" דימת איה תוחילסה ימי תליחת ירהש ,"בוט
ןינע תוללכ (ב .תוחילסד ישילש דצמ ישילשה תלעמ ז"ע ףסונשכ כ"וכאע ירה ,דחוימ םוי אוה (הלילהו םויה)
(ג ,"ךירבדכ יתחלס" ה"בקה ול רמא זאש ,יניס רהב וניבר השמ 'יהש םיישילשה םוי םיעבראב רושק החילסה
םכחיו םכחל ןתו" ,םינינע המכ דוע הזב ףיסוהל שיו ."הרפכו החילס הליחמ" :החילס לש תונושל 'ג םנשי
.""דוע

םופל דח לכ לוכי ,אלימבו ,הז םוי לש ודוחי לע םעטה רמא אל ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש ,ריעהלו" (58
."'וכ ק"כש ןויכ ,ונילא עגונב ,ןפוא לכבו ,הזב הרבסה שפחל 'יליד ירועיש

.373-372 'ע תויודעוותה - ט"משת לולא ו"כ - וניזאה 'פ 'ג םוי תחיש (59

."'וכ כ"כ עגונ אל ,אלימבו" :373 'ע תויודעוותה - ט"משת לולא ו"כ - וניזאה 'פ 'ג םוי תחיש (60

ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד-אישנ לצא היה (וארש יפכ) הז םויש עודיכו" :א"שנת תוחילסד 'ג ליל תחישמ ד"ר (61
וספדנ רבכ הז םוימ ח"ומ לש םירמאמ המכו המכש םיאורש יפכו ,םיברב ח"אד ירמאמ רמול םיעובקה םימיהמ
."'וכ ןוכנהמ ירה - לעופב השעמל רשקב םיריכזמ ןינע לכש ןויכמו ,ומסרפתנו

פ"עאד) שטיוואבוילב תודעוותהל עגונב ונרוד-אישנ לש רופיסה עודיכו" :א"שנת תוחילס 'ג ליל תחישמ ד"ר (62
ירהש ,השוריב ונתאמ א"ואכל ןתינ ירה - אוהה םוקמבו םהה םינשב בצמו דמעמל תוושהל א"א הרואכלש
ןפואב היה תודעוותההמ "עדי אלד דע"ה יכ ,םידדונתמ ויה תוחילסל םיעיגמ ויהשכש ,("לכה שרוי" שרויה
."ב"ויכו םימב םיתניב ולבט םהמ המכש ירחאלו ,הנורחא הכרבה ירחאל וליפא ודדונתהש םרגש

.302 'ע תויודעוותה - נ"שת ךליו-םיבצנ פ"ש (63

יתעמש שטירזמב יתויהב :רפיס ןקזה ר"ומדא" :290 'ע םשו .302 'ע תויודעוותה - נ"שת ךליו-םיבצנ פ"ש (64
ה"בקה ,הנשה ישדחל ןושארה שדוחה אוהש יעיבשה שדוחה :ט"שעבה וברו ורומ םשב מ"הה יברו ירוממ
א"י םישדחה תא םיכרבמ לארשי הז חכבו ,לולא שדוחד ןורחאה תבשה אוהש םיכרבמ תבשב וכרבמ ומצעב
,'וג םויה יהיו ש"מכו ,ןידה םוי אוהש הנשה שאר לע יאק םויהד ,םויה םיבצנ םתא ביתכ" :"הנשב םימעפ
תבשה אוהש ה"ר ינפל תבשבו .ןידב םיכוזש ונייהו םידמועו םימייק םיבצנ םתאו ,אבר אניד םוי הוהו םוגרתו
יעיבשה שדוח םיכרבמ תבשב ה"בקה לש ותכרב והזד ,םיבצנ םתא תשרפ זא ןיארוק לולא שדוחד ןורחאה
."הנשה לכ לע לארשי לכל בוט בורב עיבשמהו עבשומה אוהש

שדוח םיכרבמ תבשב ה"בקה לש ותכרבל עגונב תודיסחה תובאד הרותה דומיל י"עש ןבומ הזמו" :295 'ע םשו
דוע ףסותינ - (הרותה תוימינפד יוליעהו ,לארשי גהנמד יוליעה הב שיש) "םויה םיבצנ םתא" תבש ןינעב יעיבשה
ש"מכ ,יוליגו רוא ןושלמ "םויה"ד ןפואב השענש םג ללוכ ,"םויה םיבצנ םתא"ד ןינעהב ה"בקה לש ותכרבב רתוי
.הכוראב ש"ייע .""םילודגה תורואמה ינש"ד יוליגה י"ע ,"םוי רואל םיקלא ארקיו"

.303 'ע תויודעוותה - נ"שת ךליו-םיבצנ פ"ש (65

ךרע-יפל םישורדה תוחכה לכ תא ה"בקה ןתונ יאדובו" :383 'ע תויודעוותה - ט"משת לולא ט"כ ליל תחיש (66
תדחוימ הפסוהו .רקיעה לע הבורמ ותפסותש ה"בקה לש ותדמבו ,'ילידמ הפסוהבו ,הבוטה הטלחהה
הפסוה לש ןפואבו ,לולא שדוח ימי לכב שגדומכ - "הדשב ךלמ"ד בצמו דמעמב ותויהב ה"בקהד חכ-תניתנהב
דע ,(ומצעב ה"בקה לש ותגהנהל עגונב כ"וכאעו ,"ךלוהו ףיסומ"ד ןפואב םהש השודק ינינע לכבכ) םויל םוימ
ז"יעש . . "הדשב ךלמה" ובש דחוימה שדוחה ,ולוכ שדוחה לכד לכה-ךסה םג אוהש ,לולא שדוחד ןורחאה םויל
."הלוכ הנשה לכו שדוחה לכד לכה-ךסו רמג ,הז דחוימ םוי לוצינב בל-תמישו תוזירז רתי ףסותינ

רקויה ,הלעמה לדוג ןבומ ירה" :387 'ע תויודעוותה - ח"משת החנמ תליפת רחאל ה"ר ברע תחיש הארו
."ןמזהמ עגרו עגר לכ לצנל שיש המכ דעו ,הז ןמזד תובישחהו

.388 'ע תויודעוותה - ט"משת הנשה שאר ברע (67

.11 'ע ב"נשת ש"הס - ב"נשת הנשה שאר ברע תחישמ (68

תצפה :'יה ונינע - תוללכבו . . (הזב ומצע תוכז לע ףסונ)..." :388 'ע תויודעוותה - ט"משת הנשה שאר ברע (69
."'וכו הרותה

,(ףט וליפא ,א"ואכ לש די גשיהב הזש) תוטורפ םייתאמ" :388 'ע תויודעוותה - ט"משת הנשה שאר ברע (70
."םירומאה םינינעה לכב רתוי דוע ףיסוי הז ירה - ב"ויכו תורטש םייתאמ - רתוי תתל םיצורש ולאו

."'וכו הז ןמזל עגונב ,רשא ,ה"ר ברעב המייתסנש..." :31 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת 'ילדג םוצ תחישמ (71

- השאה תלעמ תשגדומ ה"רבש ןויכמ ,ןפוא לכבו" :39 'ע א"ח ח"משת תויודעוותה ה"רד 'ב םוי תחיש (72
לכ בל ומש אל ,רבדה עדונש ירחאל םגו . . ה"רל ךומס ,ה"ר ברעבש ,וניאישנ וניתובר תגהנהב םג רבדה אטבתמ
לקנ ןובנל תעד ,ירהש ,"תיב םולש"ד ןינעה בושחו עגונ המכ דע - הארוהה ןכותו .א"ואכל הארוה הז ירה - ךכ
שיו .תינברה םע חחושל םיסנכנ ויה ,כ"פעאו ,'וכ ה"ר ברעב כ"וכאעו ,וניאישנ וניתוברד ןמזה תלעמ רקויו לדוג
לש אילמפבו הלעמ לש אילמפב םולש"ד ןינעה תא םג ללוכ - בחרה ןבומב - "תיב םולש"ד ןינעהש ,ףיסוהל
.""הטמ


י"ע ל"וי
תובישיה ידימלת דוגיא
"770"-"חישמ תיב"

E-Mail: Editor of HaMa'ase Hu Hoiker

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish"