ה"ב
סרטנוק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה

ץיקה תונחמ םויסו לולא שדוחל

*

ךליאו ח"משת תוחישמ טקולמ
ו"כ ןוילג


רבד חתפ

אוה השעמה" ץבוק רואל םיאיצומ וננה ,לולא שדוח-שארד 'א ,האר תשרפ תבש תארקל
ךלמ ר"ומדא ק"כ תוחישמ - לולא שדוחל - לעופב השעמל תוארוה אוהו ,ו"כ ןוילג ,"רקיעה
.ךליאו ח"משת תנשמ ורמאנש חישמה

.ולא םימיב ץיקה תונחמ םויס םע רשקב תוארוה ונפסוה ,ומויסב

אלל םניהו ,הגומ-יתלב תוחישמ וטקול ,הז ץבוקב תולולכה תוארוההמ קלח :יעדומל תאזו
.ללכו ללכ תוירחא
*
:לטל סקפ חולשל ריאהלו ריעהל ,תורעה הזיא ול שיש ימ לכש ,החוטש ונתשקב
.שארמ ול הנותנ ונתדותו ,(718) 467-6919
*

:(א"שנת'ה האר פ"ש) מ"המ ר"ומדא ק"כ ירבדכו

לולא שדוחד תדחוימה הדובעה ד"ע םוקמו םוקמ לכב ררועלו םסרפל שי - לעופל עגונבו
תדחוימ השגדהבו ,הלואגו הבושת ח"מג הלפת הרותד תובית-ישארה תשמחב תזמורמה
םישענו םירודחש ז"יע ,הדובעה ינינע לכב תרדוחש יפכ ,הלואגה ןינע ,ישימחה ת"רל עגונב
'יפיצ ךותמ ,(ק"מהיבו הלואגה ינינעב הרותה דומיל י"ע דחוימבו ללוכ) הלואגה לש החורב
."אב (חישמה ךלמה) הז הנה"ש רשב יניעב םיאור שממ דימו ףכיתש הרומג תואדוו

תובישיה ידימלת דוגיא
"770" "חישמ תיב"
,וניתורח תואלפנ תנש אהתה ,לולא ח"רד 'א ,האר תשרפ שדוק-תבש ברע
"םימימת יכמות" תבישי תודסייתהל הנש האמ
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תדלוהל הנש ו"צ
.י.נ ,ןילקורב


לולא שדוח


לע שפנ-ןובשח םישוע ובש - הבושתהו ןובשחה שדוח אוה (1ח"רד 'א םוימ לחה) לולא שדוח
תישענ ז"יעש רקיעו ,2'וכ רסחה תא םילשהלו ןקתל ידכ ,הלוכ הנשה לכ ךשמב הדובעה לכ
.3ל"עבה הנשד הדובעל הנכהה

הנשה תומילשו ןוקיתו שפנ-ןובשח ,לולא שדוחד הדובעה ינינע לכ תודוא זרזלו ררועל שי
הרות ,"לולא"ד ת"רה תשמחב םיזמרנה הדובעה ינינע יטרפ לכב ,ט"לעבה הנשל הנכהו תפלוחה
.4הלואגו הבושת ,ח"מגו הדובע

םע רקיעב רושק הדשב ךלמד ןינעהש - הרותה דומילב הפסוהל עגונב תדחוימ השגדהו
איה - האליע הבושת - לולא שדוחבש הבושתה תדובעד תומילשה םגש טרפבו ,הרותה דומיל
.5הרותה דומיל י"ע

הלפתה ןינע לע תדחוימ השגדה תויהל ךירצ לולא שדוחבש הרותה דומילב הפסוההב
תוימינפד תורשקתהה תישענ הדי לעש ,הרותה (םיתס) תוימינפ דומיל י"ע טרפבו ,הרותבש
.6ה"בקהד (םיתס)

תשמחב תזמורמה לולא שדוחד תדחוימה הדובעה ד"ע םוקמו םוקמ לכב ררועלו םסרפל
יפכ ,הלואגה ןינעל עגונב תדחוימ השגדהבו הלואגו הבושת ח"מגו הלפת הרותד תובית-ישארה
.7הדובעה ינינע לכב תרדוחש

ררועל ,אחישמד אתבקעד בצמהל עגונב דחוימב תויהל ךירצש - לולא שדוחד קדצ ןובשחה
ה"בקה ךירצ 'יה 8תונובשחה לכ יפלש - ה"בקה תא לוכיבכ ררועל רקיעבו ,םירחא ררועלו ומצע
.9הלואגה תא איבהל ןמזמ

הדליו ,וריבחל דלי ,ףטה ןכו) התוער תא השאו והער תא שיא (ךרבתהלו) ךרבל לדתשהל
,הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכ תכרבב ,לארשי ללכלו תויטרפב א"ואכל ,(התריבחל
.10בתכב ןהו ,םינפב םינפ ,פ"עב ןה

רשא לכו ,םהלש תוזוזמו ןיליפת ןחובו קדוב תויהל הוצמ יקודקדב םישפשפמ הזה שדוחב"
המיתחו הביתכ תכרבב טרפבו ,ללכב 'ה תכרבב ףסותי ז"יעש - "תווצמ ראשמ קדב םש אצמי
.11הקותמו הבוט הנשל ,הבוט

םויקה לע ףסונ) [.ח .ז תוא ל"נה] הז םסרפל לדתשי תחאו דחא לכש רתויב ןוכנו יאדכ
.12א"טילש - י"נב וניחא לכל ,םוקמו םוקמ לכב ,תעגמ ודיש םוקמ לכב (ומצעב

ןמז ז"ה ןכלו .13ללכב ירשת שדוחד םידעומהו הנשה שאר תארקל הנכה םג אוה לולא שדוח
גחה יכרצ ז"דעו 14הנשה שארמ ליחתמ ,ךכל םיקוקזש ולא לכל גחה יכרצ תא קפסל םיאתמה
.15'וכו ,פ"כהוי יאצומו פ"כהוי ברעד

- 'תי ותומצע םע םירושק י"נבש הזמ ,16"הדשב ךלמ"הש הזמ האבה ,לולא שדוחד החמשה .אי
.18[בויחו יוויצ רדגב הז ןיא ןכלו] ,17תולבגהו תודידממ הלעמל הז ירה


ץיק תונחמב םויס תביסמ תכירע


,םידליה לכ רובע "םויס תביסמ" הנחמ לכב ושעי ,תונחמהמ םיעסונש ינפלש ,רתויב ןוכנ
תובוטה תולועפה לכמ םוכיסו לכה-ךס תושעל ידכב ,תולהנההו (תוכירדמ וא) םיכירדמה
.19הנחמב םתייהש ךשמב ופסונש

וחקיש ,תחאו דחא לכ תא ררועל תנמ לע ,םידליה לצא םימש תאריו תודהיה רתוי קזחל ןכו
.20ב"ויכו הרות דומלת וא רדחל ךליו התייבה רזוח (איה) אוהש העשב תכשמנ הלועפ 'יהיו םתא

לע - תודליו) וירבח לע עיפשהל "ריאהל רנ" םג 'יהי ,ומצע דליה לע העפשהל ףסונ
םירוהה לע םימעפה בורב לועפל םילוכיש ,(ץרא ךרדו דובכב) םהירוה לע - םג ,(ןהיתורבח
.21םירגובמ ,םירחאמ רתוי

__________
הדובעה לע תדחוימ השגדה הנשי הפוג הזבו" :236 'ע תויודעוותה - ט"משת םיטפוש פ"ש תחישמ האר (1
ימימ םויו םוי לכבש ,רמול שיד - "'יתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ" עודיה ןושלבו ,ע"פב םויו םוי לכד תיטרפה
ה"ר ןיבש םימיהל עגונב וניצמש ד"ע :6 הרעה םשו] הנשה ישדח לכב שדוחב םוי ותואל עגונב םילעופ שדוחה
ךשמב עובשב םוי ותוא לע לעופו ךייש םהמ 'א לכש ,עובשה ימי תעבש םיללוכה םימי העבש - פ"כהויל
שדוחד ןושאר םויבש ,ונייה ,(ט"לעבה הנשל עגונב ןהו תפלוחה הנשל עגונב ןה) [הלוכ הנשה לכד תועובשה
ובש ,ט"כ םויל דע ,לולא שדוח ימי ראשב ז"דעו ,הנשה ישדח לכבש ןושאר םויל עגונב הדובעה תישענ לולא
."הנשה ישדח לכב ('ל םויל עגונב םגו) ט"כ םויל עגונב הדובעה תישענ

שפנה ןובשחב תויהל הכירצש תירקיע הדוקנ תנבומ הזמ" :159-60 'ע ש"הס - א"שנת בקע פ"ש תחישמ האר (2
ידוהי דבע דציכ (א) :םינינע השלשב תויהל ךירצ הנשה ימי לכ ךשמב הדובעהד קדצ ןובשחה :לולא שדוחד
ןובשחה - תוללכבו ,וז הדובעב עיקשה העיגיו ומצע תוחוכ המכ ,הלעמל הטמלמ ךרדב "ידודל ינא"ד ותדובע תא
ותדובעל עגונב הז שפנה ןובשחב קפתסהל אל ידוהי ךירצ הזל ףסונ .םלועב וקלחו ףוגה רוריבב הדובעהל עגונב
,הטמל הלעמלמ ךרדב "יל ידודו"ד ותדובע תא דבע דציכ (ב) ןובשח םג תושעל ךירצ אלא ,דבכה לע לקה ןמ
ךלמ" ,ומצעב ה"בקהש) המשנ ול שיש הז דצמ ומצעמ שורדל ךירצו לוכי ידוהי לכש (תבש לש) תומילשב הדובע
רשאכ וליפא :וידחי םינינעה ינשד רוביחה (ג) ולצא תויהל ךירצ הזל ףסונו .(רקוב לכב ול ןתונו ול ןתנ ,"םייקו יח
המשנכ אצמנ אוהש יפכ ("ינא") םדאה םע ,"יל (ידודו)" םע רושק תויהל ךירצ ז"ה ,הדובעה תומילשב זחוא אוה
.הכוראב םש ןייע ."יל ידודו"ד יוליגה לעפנ "ידודל ינא"ה י"ע אקווד :הברדאו ,הטמל ףוגב

198 'ע תויודעוותה - ח"משת האר פ"ש תחישמ (3

- "ךל יתמשו ודיל הנא" :תויטרפבו" :7 הרעה 198 'ע םשו .208 'ע תויודעוותה - ח"משת האר פ"ש תחישמ (4
- "בבל תאו ךבבל תא" ,ח"מג - "םינויבאל תונתמו והערל שיא" ,(הלפת) הדובע - "יל ידודו ידודל ינא" ,הרות
תודוא .דועו ."(נ"שו .ו"משת האר פ"ש תוחישמ סרטנוק האר) הלואג - "רמאל ורמאיו 'הל הרישא" ,הבושת
.דועו .ךליאו 198 'ע תויודעוותה - ח"משת האר פ"ש תחישמ הכוראב האר לולא שדוחב הלואגה ןינעב הדובעה
הדובעה תושעל ךירצ ידוהיש ךיא תויטרפב ןפואה" :235 'ע תויודעוותה - ח"משת םיטפוש פ"ש תחישמ הארו
הרותה יללכ יפל ןנובתיש ,א"ואכל ןתינ הז יכ ,פ"עבש הרות ירפסבו בתכבש הרותב שוריפב רמאנ אל - לולאד
רבכ ז"נפלש תורודב םיקסופהש תוארוהה םויק י"ע - יאדובו .ה"בקה םע ולש רשקה תא רתוי קזחל ךירצש ךיא
ת"רה השמחב םג זמורמכ ,הנשה ךשמב הדובעה תוללכ לע הבושתהו ןובשחה שדוח אוה לולאש - תוללכבו ,ורוה
,םינורחאו ע"ושב לולא שדוחד םיגהנמה - דחוימבו ללוכ ,הלואגו הבושת ,ח"מגו הדובע הרות דגנכ ,"לולא"ד
.'וכו תוזוזמו ןיליפתה קודבל ,הוצמ יקודקדב שפשפל גהנמו ,הבוט המיתחו הביתכ א"ואכל לחאל גהנמה :םהמו
."דועו .הקדצב תוברהל גהנמה

.203 'ע תויודעוותה - נ"שת םיטפוש פ"ש תחישמ (5

.255 'ע תויודעוותה - נ"שת אבת פ"ש תחישמ (6

י"ע דחוימבו ללוכ) הלואגה לש החורב םישענו םירודחש ז"יע" :778 'ע תויודעוותה - א"שנת האר פ"ש תחישמ (7
הז הנה"ש רשב יניעב םיאור שממ דימו ףכיתש הרומג תואדוו 'יפצ ךותמ ,(ק"מהיבו הלואגה ינינעב הרותה דומיל
שדוחד ןושארה ק"שה םויב ונידמעב" :203 'ע תויודעוותה - נ"שת םיטפוש פ"ש תחישמ הארו ."אב (חישמה ךלמה)
.דועו ."… לולא שדוחד הדובעה ינינע לכ תודוא םסרפלו ררועל שי ,לולא

."םלועב השוע אוהש םיסינהבו ותרותב הארה ה"בקהש" (8

.762 'ע ש"הס - א"שנת בקע פ"ש תחישמ (9

תרגא וריבחל םדא בתוכשכ םיגהונ"ש םינורחאב אבומכ" :209 'ע תויודעוותה - ח"משת האר פ"ש תחישמ (10
בתכנ תויהל הבוטל םיאבה ןידה ימיב הכזיש וילע ריתעמ אוהש . . ול זמור כ"הוי דע לולא ח"ר ןמ םימולש
'וכ הדשב ךלמהשכ ,םימחרה שדוח ,ןוצר תעב טרפבו ,לארשי שיא לש ותכרב ,רשא ,"םיבוט םייח רפסב םתחנו
א"ואכ לש םהיתולאשמ אלמל ה"בקה לש ותכרבב הפסומ - 'וכ םהיתושקב אלממו ,םלוכל תוקחוש םינפ הארמו
."דחי םג תוינחורבו תוימשגב ,םהל ךרטצמה לכב ,לארשימ

גהנמ אוהו …הז שדוחבש השעמ ישנא שי" םינורחאב אתיא" :209 'ע תויודעוותה - ח"משת האר פ"ש תחישמ (11
.""בוט

.209 'ע תויודעוותה - ח"משת האר פ"ש תחישמ (12

םדוק םוי םישולשו ,ה"ר םדוק םייעובש - לולא ו"טמ טרפבו ,הנשה שאר םדוק םוי םישולש ,לולא ח"רמ לחה" (13
."תוכוסה גח

.""ול ןוכנ ןיאל תונמ וחלשו םיקתממ ותשו םינמשמ ולכא" לש בויחה ונשישכ" (14

."הרות תחמשו תרצע ינימש ,תוכוסה גח - ז"חאלו" :230-1 'ע תויודעוותה - נ"שת אצת פ"ש תחישמ (15

,"הדשב ךלמ"ה לולא שדוחבש ןויכמ :ןיבהל ךירצו" :230 'ע תויודעוותה - ח"משת םיטפוש פ"ש תחישמ האר (16
הלודג יכה החמש זא תויהל ךירצ אברדא 'יה - ולש לוח ינינעב אוהש ומכ וליפא) א"ואכ םע אצמנ ה"בקהש
ה"בקה ןיב בוריקו) הבהא לע הרומ "ידוד"ש ,"יל ידודו ידודל ינא" ת"ר לולא שדוחד םשב שגדומכ טרפבו
ל"נכש טרפבו ."הבהאמ הבושת לבקל בורק ודוד זאו ,הבושתב ודוד לא בורק וביל" :ח"בה ןושלבו ,(י"נבל
ירה - (החמש תמגודב אוה קוחשש) "םלוכל תוקחוש םינפ הארמש ,"הדשב ךלמ" ומכ אוה ה"בקה לולא שדוחב
בויח 'יהי לולא שדוחבש וניצמ אלש קר אל ,כ"פעאו .םינפל םינפה םימכ ,י"נב לצא םג החמש ררועל ךירצ הז
לע רואיב אוה - "םלוכל תוקחוש םינפ הארמ" אוה זאש - "הדשב ךלמ"ד לשמה :וזמ הריתי אלא ,החמשו גנוע
"!?לולאב החמשה בויח (הרואכל) ללוש הזש ,ט"וי וניא לולאש הז

יוויצ ןיאש קר אלו ,החמשב תויהל ךירצ לולא שדוחבש יוויצ ןיאש הזש ,רמול שי ל"נה לכ פ"ע" :234 'ע םשו
- תודיסח ישורד םג ללוכ ,םינורחאה ירבדב 'יפא אצמנ אלש אלא (םירפוס ירבדב אל םגו הרותה ןמ) הז לע
הארמ"ו "תופי םינפ רבס"ב ,תחאו דחא לכ תא לבקמ ה"בקהש הזמ הלודג רתוי החמש תויהל לוכי אלש פ"עא
בותכה גהנמד יוויצ רדגמ 'יפא) יוויצ רדגמ הלעמל איה לולא שדוחד החמשה יכ אוה - "םלוכל תוקחוש םינפ
'תי ותומצע םע הרושק ותואיצמ םצעש הזמ ,"יל ידודו ידודל ינא"מ האבש ידוהיד החמשה :(םירפסב
."יוויצ רדגמ הלעמל איה ,(ךלמ ראותמ הלעמלש)

דצמ החמשה ,הברדאו ,וילאמ ןבומה רבד ותויהל שרפתנ אלש - החמשה ןינעל עגונב ןבומ ז"דעו" :239 'ע םשו
דצמ החמשהש ןויכמש ,ףיסוהל שיו .ךלמה לכיהו הריבה ריעב רשאמ רתוי הלענ ןפואב איה הדשב ךלמה יוליג
."םדאה תדובעב הז עבט לצנל שי - לכש פ"ע טרפבו - םדאה עבט פ"ע איה הדשב ךלמ

םעטד תולבגההו תודידמהמ הלעמל ,"עדי אלד דע" איהש םירופד החמשה םגש ,רמול שיו" :39 הרעה םשו (17
דע 'וכ ימוסבל בייח") וז החמש לע יוויצ שיש הזמ ,מ"מ - (...תולשלתשהמ הלעמל אוה םירופד יוליגה יכ) תעדו
."ע"צו .לולאב כ"אשמ ,(תעדהמ הלעמל אוה הז "רויצ" אלא) החמשהב "רויצ" שיש חכומ ,("עדי אלד

,ט"ויב ריאמש רוא יוליגהמ איה החמשהש ןויכמ ,ט"וי תחמש…" :234 'ע תויודעוותה - ח"משת םיטפוש פ"ש (18
."בויחו יוויצ הז לע שי ןכלו ,ט"ויהד רואה תלעמ יפל ,הלבגהו הדידמב איה ןכל

252 'ע תויודעוותה - ח"משת םיטפוש פ"ש תחישמ (19

252 'ע תויודעוותה - ח"משת םיטפוש פ"ש תחישמ (20

יפכו ,"םינב ידי לע - םינב לע תובא בל בישהו ש"מכ" :252 'ע תויודעוותה - ח"משת םיטפוש פ"ש תחישמ (21
."'וכו םימעפה בורב לועפל םילוכי םהלש תויבבלה םע טרפבו ,םידליש לעופב םיאורש

י"ע ל"וי
תובישיה ידימלת דוגיא
"770"-"חישמ תיב"

E-Mail: Editor of HaMa'ase Hu Hoiker

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew"