ה"ב
סרטנוק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה

.באב העשת (א
.באב רשע השמח (ב

*

ךליאו ח"משת תוחישמ טקולמ
ה"כ ןוילג

*


רבד חתפ

ץבוק רואל םיאיצומ וננה ,(החדנ) באב העשת ,ןוזח תבש ,םירבד תשרפ תבש תארקל
רשע השמחו באב העשתל - לעופב השעמל תוארוה אוהו ,ה"כ ןוילג ,"רקיעה אוה השעמה"
.ךליאו ח"משת תנשמ ורמאנש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תוחישמ - באב

אלל םניהו ,הגומ-יתלב תוחישמ וטקול ,הז ץבוקב תולולכה תוארוההמ קלח :יעדומל תאזו
.ללכו ללכ תוירחא
*
:לטל סקפ חולשל ריאהלו ריעהל ,תורעה הזיא ול שיש ימ לכש ,החוטש ונתשקב
.שארמ ול הנותנ ונתדותו ,(718) 467-6919
*
,ישילשה שדקמה-תיבב באב העשת תא גוגחל ,וז הנשב דוע הכזנש וניתליפתו וניתווקת
:(ח"משת'ה םירבד פ"ש) מ"המ ר"ומדא ק"כ ירבדכו

קוידב ןמזה הז ירה - חישמ תדילד ןמזה ,םויה תוצח ירחאל באב העשת תבשב ונדמעב"
לזונ הזש ,"םילזונו" (ןושלמ לזמ)ד ןפואבו ,תורבגתהב אוה חישמד לזמה ,"רבוג ולזמ"ש
.(א"ואכבש חישמ ץוצינב םהמ א"ואכל טרפבו) לארשי לכל ,הטמל ךשמנו

איהש "תחא הוצמה"ה ףיסוהל ותדובעב תורבגתה א"ואכ לצא תולגלו ררועל ךירצ הזו
הלואגה - "הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא" עירכת
."המילשהו תיתימאה

תובישיה ידימלת דוגיא
"770" "חישמ תיב"
,וניתורח תואלפנ תנש אהתה ,ןוזח תבש ,םירבד תשרפ שדוק-תבש ברע
"םימימת יכמות" תבישי תודסייתהל הנש האמ
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תדלוהל הנש ו"צ
.י.נ ,ןילקורב


1באב העשת


ללכב תודהי תודוא םידוהי םע רבדל ידכב םינוש תומוקמל םיעסונ באב ירישעבש ולא
תודוא ררועלו םירובידב ךיראהל אלו] הקדצ-תפוק םהמע וחקי - טרפב באב העשת תודואו
.3הקדצה תניתנ לע תררועמו הריכזמש [2הקדצה תניתנ

,הפ-לעב םירחאל דיגהל רשפאש (אמויד אנינעמ) הרות ירבד םהמע "תחקל" םגו
,ויתודוא עדוי וניאש רבד ול רפסל םיאבש םשור רוציל אל] ,םהל תומיאתמה תויתואב
.5םולש יכרדבו םעונ יכרדב [4ב"ויכו ותגהנה ןקתל וררועל םיאבש כ"וכאעו


באב רשע השמח


אל"ש רכינ 'יהי םויה תישארבו תליחתב דימש וב יולתה לכ תושעל ךירצ לארשימ 'א לכ
ל"צ ךליאו ו"טמש הכלהב םג ונינע ראובמכ "'וכ באב רשע השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה
.6'וכו הרותה דומילב הפסוה

םאתהב [7'יתשו הליכאב] ,הלודג החמשב הלודג תודעוותה םוקמו םוקמ לכב ושעיש יאדכ
תמגודב ,הלודג יכה החמשל דע ,"באב רשע השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל"ש ךכל
.8ןיאושינ תחמש

,תכסמ "םויס" תושעל - בוט המו ,הרות ירבד רבדלו ,ףטו םישנ םישנא ,םידוהי ץבקל
םינינע לכבו תווצמו הרות ינינע לכב ףיסוהל תובוט תוטלחה לבקלו ,הקדצל הניתנ תתלו
.9םיבוט

םויה םויסב ,םויה ךשמב ,םויה תלחתהב החמש לש תויודעוותהב תוברהלו ףיסוהל
רשפא - ךרוצ 'יהי םאבו ,11םיכומסה םימיב תומילשהו ךשמהה םג ללוכ ,10םויה יאצומבו
.12ז"חאלש תבשב תודעוותה ךורעלו םילשהל

תושעל רשפא 'יהש וא שורדכ 'יה םא םיקפוסמ םהש קר תודעוותה ושעש 13ולא וליפא
םיילפכ לש ןפואב תודעוותה דוע דימ םישועש י"ע ,תוטשפב קפסה תא טושפל שי רתוי
.14'ישותל

לבא ,ןיחומהו תעדה לובלבל איבת אל 'יתשהש תוריהז ךותמ ל"צ תודעוותההש טושפ
תומכב איה 'יתשהש קר ,15"םישנאו םיקלא חמשמה" הקשמ תותשל םיכירצ ,אסיג ךדיאל
.16הזב תולבגהה לכ םע ,רתויב הנטק

ךליאו ןאכמ" ,הרותה דומילב ףיסוהל והער תא שיא וקזחיו ודדועי ולא תויודעוותהב
ןה ףיסוהל - "וייח לע םייח ףיסוי הרותב קוסעל םימיה לע תוליל ףיסומ" ,"ףיסוי ףיסומד
.17הרותה תוימינפב ןהו הרותד הלגנב

באב רשע השמחמ"ש ל"זח תארוה תא םוקמו םוקמ לכב זירכהלו םסרפל ןוכנו יאדכ
.18"וייח לע םייח ףיסוי הרותב קוסעל םימיה לע תוליל ףיסומד ךליאו

,הרותה דומילב הפסוה דחא לכ לצא ררועי הזש ,ומצעב "םוסרפו הזרכה"המ ליחתהל
ררועלו עיפשהל לוכיש ידוהי לכו ,ותיב ינב תא ררועלו םסרפל ןכ ומכו ,תוכיאבו תומכב
.19ותוא

ןתונ ה"בקהש יאדוב ,הרותה דומילב םיתע תועיבק א"ואכל שי התע דע םגש ךכל ףסונ
חכהו תלוכיה תולגלו ךישמהל איה םדאה לש ותדובעו ,הרותה דומילב ףיסוהל חכהו תלוכיה
.20שממ לעופב

י"ע ,םיברב הרות ירועישב דחוימב ףיסוהל - באב רשע השמחמ הארוהה תא לצנל יאדכ .אי
םירועישה ביחרהלו קזחלו ,רועיש םהב םייק אל ןיידעש תומוקמב םישדח םירועיש דוסי
.21םימייק רבכש

ףיסוי" ז"יעש הפסוה םע - השגדהב ל"צ הרותה דומילב הפסוהל עגונב םוסרפו הזרכהה .בי
תוטשפב םימי תוכירא ףסותי ז"יעש ,תמא תרותד החטבהה הנשיש ונייה ,"וייח לע םייח
!22הרותה דומילב ףיסומה לצא

,הרותה דומילב הפסוהל הבוט הטלחה לבקל ידוהי תקזחמ ,ל"נהב העידיה םצע .גי
דומילל רסמתהלו ,דומילה תעשב פ"כע ,ב"ויכו הסנרפה תוגאד ,םילובלבה לעמ תולעתהלו
.23("קאמשעג") תומיענו תוקמעתהב ,הרותה

הטלחהה םצע י"עו ,ול עירפי אל רבדהש הטלחה לבקמ ה"ה - הגאד הנשי םא וליפאו .די
שפנה תחונמב הרות דמולו תוגאד ול 'יהי אל הליחתכלמש ,ותוא ךרבמ ה"בקה - הזב
.24ףוגה תחונמו

תיישעל עגונב הלאש ררועתהל הלוכי זאש) ישישה םויב לח באב רשע השמחשכ .וט
הז ירה ,הלודג החמשב הלודג תודעוותהו) ,יששל רוא לילב תודעוותה ושעיש ,(תודעוותה
.25(תולאשה לכ תא דירוי

המכו המכב גוהנכ ,הבוט המיתחו הביתכ תכרבב םג ךרבל שי - באב רשע השמח ירחאל .זט
.26הבוט המיתחו הביתכ תכרב םיכרבמ ךליאו באב רשע השמחמש תומוקמ

ףקותו החלצהב (רתוי דוע) ףיסוהל ידכב [חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ עיצה ח"משתב] .זי
ךירצ ךליאו באב רשע השמחמ ל"נה תולועפ לכב תופסוההל עגונב לעופב תוטלחהה םויקד
.27רחאל הפסוהה תודוא עידוהל

ררועל ןמזל ןמזמ אוביש ושקבל ,בתכב תופסוההמ ןובשחו ןיד תניתנ י"ע - בוט המו .חי
רתוי ףיסוהל רשפא ילואש ררועלו לעופב םימייקמ םאה ררבל תולועפה תודוא ותוא דדועלו
.28'וכו

םישנ ןהו םישנא ןה (דיחי לכ - רשפא םאבו) ב"ויכו הצובק וא ,הנוכש לכש - בוט המו .טי
תודוא א"ואכ עידוי םהלש ,םישנא השלשמ דעוו ונמי (הזל םיכיישש ולא - םידליו)
.29תופסוהה

עגונב א"ואכ לצא ןוחבל (ףוכת רתוי ןפואב - בוט המו) ןמזל ןמזמ ואובי (השלשה) םהו
ןיד תיב ןיא"ש ,לארשימ השלשד הלעמה עודיכ - 'וכו רתוי דוע ףיסוהל ררועלו ,תופסוההל
.30"השלשמ תוחפ

לש דעווה תמיתחב רושיא ףוריצב) ןאכל בתכב ל"נה תופסוהה תודוא ועידויש בוט המו .אכ
םאיבהל ידכב - ("םיפיסומ") הז שדח ןינע רובע דחוימב ודחייש תדחוימ תבותכל ,(השלש
.31ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש 'קה ןויצהל

__________
.תומדוקה תונוילגב האר ,תבשב לחש באב העשתו 'וכ "םימויס" באב העשתל עגונב םיטרפ רתויל (1

איבהל - (לשמל ,הקדצה ןינעב) הזל תוצעהמו" :123 'ע תויודעוותה - ח"משת (החדנ) באב העשת ,םירבד פ"ש (2
ףכית ,ןכש ,הקדצה תניתנ תודוא ררועלו םירובידב ךיראהל םיכירצ אל - הקדצ תפוק םיאיבמשכ :הקדצ תפוק
,הקדצה תפוק ךותב סינכהלו ףסכה חקיל ,לעופב הקדצ תתל םיכירצש םיניבמ הקדצ תפוק םיאורשכ דימו
םשורהמ עגפהל לולע ינולפש ךכל ףסונ) ירה - הקדצ תניתנ ד"ע רובידה י"ע כ"אשמ .לעופב ןכ םישוע ,אלימבו
םוקמב ןתונה ,דחא םוקמב ףסכה ןיידע ראשנ ,רובידה ירחאל םג (הקדצה תוצמ םויק תודוא וררועל םיאבש
."!יעיבר םוקמב לבקמהו ,ישילש םוקמב (הקדצ יאבג וא) הקדצה תפוק ,ינש

.121 'ע תויודעוותה - ח"משת (החדנ) באב העשת ,םירבד פ"ש (3

יכרדב תויהל הכירצ הז לכב הלועפהש ,ןבומו" :123 'ע תויודעוותה - ח"משת (החדנ) באב העשת ,םירבד פ"ש (4
אלש לדתשהל שי ,ןכלש ,"ןוצר םוי"ב טרפבו ,תימהבה שפנד ןוצרהב וליפא לבקתיש ןפואב ,םולש יכרדו םעונ
."ב"ויכו ותגהנה ןקתל וררועל םיאבש כ"וכאעו ,ויתודוא עדוי וניאש רבד ול רפסל םיאבש םשור רוציל

.121 'ע תויודעוותה - ח"משת (החדנ) באב העשת ,םירבד פ"ש (5

לכלש ,ןבומ - (ןמקלדכ) הז רמאמב םירואיב לכ ינפלו" :412 'ע תויודעוותה - ט"משת בא םחנמ ו"טל רוא ד"ר (6
דועש" :157 'ע תויודעוותה - ט"משת באב רשע השמח תחישמ הארו ."'וכ דחא לכש ,ןינע לש וטושפ אב שארל
אוה השעמה") לעופב השעמב םייקל שי ,באב רשע השמח תלעמב םירואיבה יטרפ םיעדויו םידמולש ינפל
."לארשימ א"ואכל תכיישש הכלה לש הטושפ פ"ע באב רשע השמחל םיכיישה םינינעה ("רקיעה

תוידיסח תויודעוותה םוקמו םוקמ לכב ךורעל שי" :157-8 'ע תויודעוותה - ט"משת באב רשע השמח תחישמ (7
דצמ איה כ"הויד ט"ויה יבגל באב רשע השמחד ט"ויה תלעמש] 'יתשו הליכא" י"ע "החמשו התשמ" לש ןפואב
."…שממ הדועסל דעו ,[פ"כהוי יבגל םירופד הלעמה ד"ע ,'יתשו הליכאד ןינעה

ט"וי אוהש באב ו"טל עגונב ל"י ז"דעו…" :415 'ע תויודעוותה - ט"משת בא םחנמ ו"ט יאצומ תחישמ הארו
זמרה ,שדוחב ו"טב לח םירופ ןשוש)ש טרפבו ,םירופ תמגודבו ןיעמ) 'יתשו הליכאב תימשג הדועס םע רושקה
'יהש (םימשה ןמ םחל) ןמהמ הארנכ ,םויה תודועס 'ב וא ,('יוה םשד ה"ימ הלעמל ע"פב םש אוהש יפכ ה"י םשל
- לוחה ימיב םגו ,(שדוק ארקמ ,ט"ויב םג ה"כ תועיד המכלו .תישילש הדועס ונשי תבשה םויבו) תודועס 'ב רובע
ירפסב םג ראובמכו ,ס"שב םירופס המכמ ןבומכ) תישילש הדועס םילכוא םכיתושפנל םתרמשנו דצמש ולאכ שי
תבשב קרו) תודועס 'בל אוה בשחנ ןכלו .תורומאה תודועס 'בהל (תידדצ הביס דצמ) תפרטצמ וז הדועסו ,(האופר
."(תודועס 'ג לש שודיחה -

ט"ויו החמשה הרושק הבש" :733-4 'ע תויודעוותה - א"נשת בא א"יו ,בא ד"וי ,ןוזח תבש ,םירבד פ"ש תחישמ (8
גהנמ פ"ע טרפבו .("'וכ םימרכב תולוחו 'וכ תואצוי (לארשי תונב :ג"יו) םילשורי תונב ןהבש") באב ו"טד לודג
הזב קספהה ירחאל הזש טרפבו) לארשיב תונותחו ןיכודישב םיברמ ,(באב העשת ירחאל) ולא םימיבש לארשי
."("תועובשה תשולש"ב

םוקמו םוקמ לכב תודעוותה ךורעל לדתשהל" :415 'ע תויודעוותה - ט"משת בא םחנמ ו"ט יאצומ תחישמ הארו
תעשב "םירכזנ" תרחא הדובע תושעל םיכלוהו םיאצוי רשאכש - "םישענו םירכזנ"ד ןפואב ,באב ו"ט ךשמב
הנינעש - טרפב תידיסח תודעוותהו ללכב תודעוותהבש השעמהל ףסונ ,באב ו"ט םויב תדחוימה תודעוותה השעמ
."ןידה תרושמ םינפל

.733 'ע תויודעוותה - א"נשת בא א"יו ,בא ד"וי ,ןוזח תבש ,םירבד פ"ש תחישמ (9

םויס לכב ומכ) באב רשע השמחד םתוחו םויסב" :415 'ע תויודעוותה - ט"משת בא םחנמ ו"ט יאצומ תחישמ (10
תומילש השענ םויה ףוסבש ,ןפוסב ןתליחת ץוענ - הברדאו ,ופוס דעו ושארמ ,ולוכ םויה לכ לולכ (השודק ינינעב
."זוע רתיבו תאש רתיב ,םויה לכ

םש ."…ק"שה םויל דע ,יששה םויב ,ישימחה םויב" :160 'ע תויודעוותה - ט"משת באב רשע השמח תחישמ (11
,באב רשע השמחד תודעוותההמ םשורה וילע רכינ - הדובעה ינינע ראשב קסועש םויה ינמזב םגו" :97 הרעה
'ע תויודעוותה - ט"משת באב רשע השמח תחישמ הארו ."!הלוכ הנשה לכב ותמגוד ןיאש בוט םויב תודעוותה
'יהי (ופוס דעו ותליחתמ ,ולוכ םויה לכ) הז םויש וב יולתה לכ תושעלו לדתשהל ךירצ לארשימ א"ואכש" :157
.""באב רשע השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל" לודג בוט םויל דעו "בוט םוי"

השלשהב באב ו"ט לח וז הנש תועיבקבש טרפבו" :412-3 'ע תויודעוותה - ט"משת בא םחנמ ו"טל רוא ד"ר (12
."תבש ינפל םימי

."'וכ ולא וליפא ,באב ו"טל ךשמהב ןכ ושעי יאדוב תודעוותה ושע אל ןיידעש ולא" (13

םדאה תדובעב באב ו"טד ונינע לכש ןויכמ ירה" :416 'ע תויודעוותה - ט"משת בא םחנמ ו"ט יאצומ תחישמ (14
."'וכ קפסה תא טושפל שי ,הפסוה אוה

."("אוה שונאו ,לכמ בלה בק" 'למ םישנא טרפבו)" (15

םאבש - ונוצרב יולת רבדהש םימעפ המכ רבודמכו" :416 'ע תויודעוותה - ט"משת בא םחנמ ו"ט יאצומ ד"ר (16
רשפא הנטק תומכ י"ע םגו ,(לבקמש הממ רתוי הצורש ולש ב"הנ ןוצרכ) הקשמה תומכ עגונ אל תמאב הצור
."…החמשה ןינע לועפל

ףסותי ,"השעמ ידיל איבמש לודג דומלתש ןויכו)" :158 'ע תויודעוותה - ט"משת באב רשע השמח תחישמ (17
תוימינפל עגונב תדחוימ השגדהו :85 הרעהבו .("רוא הרותו הוצמ רנ םע םירושקה לעופב השעמ ינינע לכב ז"יע
תוימינפה םג ,ה"ה ,ע"נפב םש ותויה לע ףסונש ,ה"יד אירטמיגה ,באב רשע השמחד םויה תלעמ דצמ - הרותה
."הרותה תוימינפ הרותב ותמגודו ,'יוה םשד

דומלתב הפסוהל יאדוב איבת - הרותה דומילב הפסוההו" :124 'ע תויודעוותה - נ"שת ןנחתאו פ"ש תחישמ (18
."רודיהב תווצמה םויקב הפסוה ,השעמ ידיל איבמש לודג

.124 'ע תויודעוותה - נ"שת ןנחתאו פ"ש תחישמ (19

יאדוב ,"ןחכ יפל אלא 'וכ שקבמ יניאש ןויכו" :159-60 'ע תויודעוותה - ט"משת באב רשע השמח תחישמ (20
.'וכ תלוכיה ("ןתונ אוה הפי ןיעב ןתונה לכ") ןתונ ה"בקהש

רשאכ תפסונ הלעמ הב שי המצע הרותה דומילב הפסוהה" :124 'ע תויודעוותה - נ"שת ןנחתאו פ"ש תחישמ (21
."'וכ יאדכ ןכלו ."הרותב םיקסועו ןיבשויש םינש" ,("דבב דב" אלו) םיברב הרותב רועישל םיפרטצמ

.124 'ע תויודעוותה - נ"שת ןנחתאו פ"ש תחישמ (22

ילכוא" לש בצמב ע"א דימעהלו ,ב"ויכו הסנרפה תוגאד…" :125 'ע תויודעוותה - נ"שת ןנחתאו פ"ש תחישמ (23
יתומצע לכ"ד ןפואב ,הרותה דומילל רסמתהלו ,דומילה תעשב פ"כע ,("ןמה ילכואל אלא הרות הנתנ אל"ש) "ןמה
."ותיב ינב יכרצו ויכרצ לכ ול קפסמ ה"בקהש ועדיב ,(ל"נכ) ("קאמשעג") תומיענו תוקמעתהב ,"הנרמאת

ןיד פ"ע לבקל יואר ידוהי לכש ןיד פ"ע ל"צ ךכש טרפבו)" :125 'ע תויודעוותה - נ"שת ןנחתאו פ"ש תחישמ (24
."המשנהו ףוגה תואירב ךותמ ,תובוט םינשו םימי תוכיראב …(ןכמ רתוי ףאו ,"ותעשב המולש תדועסכ" הכלהו

.733 'ע תויודעוותה - א"נשת בא א"יו ,בא ד"וי ,ןוזח תבש םירבד פ"ש תחישמ (25

."'וכ ירחאל ונידמעבו" :186-7 'ע תויודעוותה - "לארשי ןג"ל - בא םחנמ ף"כ (26

םוקמ לכב םסרפל תנמ לעו ,רוציקב - םוכיסלו" :181 'ע םשו .180 'ע תויודעוותה - ח"משת בקע פ"ש תחישמ (27
.""ךליאו ןאכמ" ףיסוי ,תודסומ כ"וכאעו ,ףט םישנ םישנא ,א"ואכ :ירשפאה

.180 'ע תויודעוותה - ח"משת בקע פ"ש תחישמ (28

.180 'ע תויודעוותה - ח"משת בקע פ"ש תחישמ (29

ןהיניב התיה םא טועימו בור ןהב אהיש ידכ" םעטהו" :180-1 'ע תויודעוותה - ח"משת בקע פ"ש תחישמ (30
,עירכמ ישילשהו ,(הרובג) רתוי עובתל לוכי ינשהו ,(דסח) תוכז דומלל לוכי דחאש ,הלעמה שי הזבש ,"תוקולחמ
תעדל םימיכסמ ףוס-לכ-ףוסו ,תוקולח תועידה רשאכ איה הערכהה תומילש יכ) השלשה לכמ אוה ד"ספה יזאו
לכ םויקב 'ה תוכרבו אימשד אתעייסו הניכשה תארשהב ףסותינש - השלשב הלעמה םג שי הזל ףסונו .(עירכמה
."ולא תולועפ

'קה ןויצ לע שפנ ןוידפ הקתפ איבהל ,עידוהל םג הז לכו" :181 'ע תויודעוותה - ח"משת בקע פ"ש תחישמ (31
יאדובו .(אבה ןושאר םויב 'קה ןויצל םאיבהל - וז תבשל דע תולועפל עגונב ושקבש יפכ) ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש
."...ותשקב םימייקמש האורשכ - הפסוהבו תולועפה לכ םויקב ר"ומדא ח"ומ ק"כ תכרבב רתוי דוע ףיסוי הזש

י"ע ל"וי
תובישיה ידימלת דוגיא
"770"-"חישמ תיב"

E-Mail: Editor of HaMa'ase Hu Hoiker

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew