ה"ב
סרטנוק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה

.םימיה תעשת (א
.בא םחנמ 'ה (ב
.ןוזח תבש (ג

*

ךליאו ח"משת תוחישמ טקולמ
ד"כ ןוילג


רבד חתפ

תוארוהה טוקיל אוהו ,ד"כ ןוילג ,"רקיעה אוה השעמה" סרטנוק רואל הזב םיאיצומ וננה
תעשתל רשקב ,ךליאו ח"משת תנשמ חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תוחישמ לעופב השעמל
.בא 'ה ,ןוזח תבש ,םימיה
*
תמישר) תוהגומ יתלבה תוחישה ןהו תוהגומה תוחישה ןה ללוכ טוקילהש יעדומל תאזו
.דבלב טקלמה תוירחא לע אוהו ,(םיעמושה

:לטל סקפ חולשל ריאהלו ריעהל ,תורעה הזיא ול שיש ימ לכש ,החוטש ונתשקב
.שארמ ול הנותנ ונתדותו ,(718) 467-6919
*

דועש ,ןוצר יהיו" :(א"נמ ח"הבמ ,סחניפ פ"ש תחישב) מ"המ ר"ומדא ק"כ ירבדב םייסנו
החמשלו ןוששל" ולא םימי וכפהי דועיה םייוקיו הלואגה רבכ אובת ולא םימי תלחתה םדוק
"לארשי ץרא ןאכ השע"ד הדובעה תא םישוע לארשי ינבש הז ידי לעו ."םיבוט םידעומלו
."הלואגהב דוקיר ךותמ דימו ףכית סנכינ - הלואגהל לגרתהל ,תומילשב

תובישיה ידימלת דוגיא
"770" "חישמ תיב"
,וניתורח תואלפנ תנש אהתה ,בא םחנמ ח"ר ,יעסמ-תוטמ 'פ ק"שע
"םימימת יכמות" תבישי תודסייתהל הנש האמ
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תדלוהל הנש ו"צ
.י.נ ,ןילקורב


םימיה תעשת


העשת וב לחש עובשבו ,א"נמ ח"רב דחוימ רמוח ףסותינ םמצע תועובשה תשלשבש ןויכ .א
ולא םינמזב הריתי הפסוה ל"צ ,[2באב העבשבו ,(1ןושאר םויל החדנ ב"תשכ םג)] ,באב
.3"הקדצב 'יבשו הדפת (הרות) טפשמב ןויצ"ד ןינעהב

'יפצה קוזיחו ,ישילשה שדקמה תיב ןינבו הלואגה ינינעב הרותב הפסוה תודוא ררועל שי .ב
4.הלואגהל 'וכ השירדהו הקושתהו

םינידה יטרפ טרפבו ,םימיה תעשתב הגהנהה תודוא ע"ושב םינידה יטרפ תודוא ררועל שי .ג
.5ע"ושב ולא תוכלה דומלל בויחה םג ללכנ הזבש ,באב העשת וב לחש עובשד

תוכלהה ימויס ללוכ] ,6םימיה תעשת לכב "םימויס" תכירעד גהנמה ד"ע ררועל שי .ד
םילטבמ ז"יעש ,רתומה ןפואב הרות לש החמשב ףיסוהל ידכ [7ם"במרב םיימויה םירועישב
.8'וכ החמשה ךפיהד םינינעה

ךורעל בטומ ,תוינשמב המילש תכסמ לע וא ,קרפ לע םויס ךורעל םילוכיש תועד שיש ףא .ה
תועידה לכל ,םיטרפה לכ םע "םויס" - (הנשמב קר אל) ארמגב (קרפ קר אל) תכסמ לע םויס
.10[9דימת תכסמ ומכ]

תא םג רשקל - םיאתמה םוקמבו ,11הקדצל הניתנ םע םג ("טפשמ"ב) "םויס"ה רשקל .ו
.12תודעוותהו הדועס םע - "ןנברל אבט אמוי" "םויס"ה

הרמגל החמשהב לארשימ םיבר דחאל ,"ךלמ תרדה םע בורב" םימויסה תכירעב לדתשהל .ז
אל םבור םא םג ,הרות לש הרמגל החמשב (לארשי תודחאו לארשי תבהא דצמ) ,13הרות לש
.14'וכ תכסמה םמצעב ומייס

םינטק קר אל) םינטקה םג ללוכ [15(ןבומכ - דרפנב) םישנו םישנא] "םימויס"הב ףתשל .ח
.16הגשהו הנבהל םיכייש םניא ןיידעש (םינשב םינטק םג אלא תועידיב

םרמאל לקנש םינינעב םמויסש ולאכ תותכסמ לע "םימויס" ךורעל ןוכנו יאדכ .ט
.17םיטושפבש טושפ וליפא ,לארשימ א"ואכל תוריהמב םריבסהלו

םויסה ןכו ,"'וכ שדקמב םירמוא םיולה ויהש רישה" ,המויסש ,דימת תכסמ :אמגודל .י
.18"ךינב" ת"ר ,תותירכ תומבי ריזנ תוכרב תותכסמה תעבראב - "'ה ידומיל ךינב לכ"ד

ז"יע - 'וכ ויקסע עצמאבו ,בוחרב םישגופש ידוהי םג ףתשל םילוכי ולא "םימויס"בש .אי
ז"יע וליפא וא ,תינולפ תכסמ לע ("םע בורב") "םויס" ךרענ הז םויבש ול םירפסמש
ותוא םיפתשמ ז"יע םגש ,"םויס" לש ע"והזש ול רפסל ילבמ םויסד רמאמה ול םירמואש
.19"םויס"הב

םינינעב) ,20אפוג [באב העשתד] תעל-תעמה תועש ד"כ ךשמב םג םויס וכרעיש ןוכנו יאדכ .בי
ךורעל ע"נדא ק"כ לש ותגהנה דוסי לע (ןטק דעומ תכסמ - באב העשתב דומלל םירתומה
.21ןייו רשבב כ"חא דעוס 'יה אלש ףא םימויס

,'יתשו הליכאב רתומה ןמזב ,באב העשת יאצומב ךרעיש םויסה לע ףסונ אוה ל"נה .גי
.22הרות לש הרמגל הדועס

םע [באב העשת]) הז שדוק תבשה םויב םימויס וכרעיש [:רמא א"שנת החדנ באב העשתב] .די
כ"וכאעו ,(רתומה ןפואב) באב ירישע ןושאר םויבו תבש יאצומב םג - ז"חאלו ,(הדועס
.23ןושאר םוי יאצומב

לחה ,הקדצ תווצמ דחוימבו ,תווצמה םויקו הרותה דומילב ולא םימיב ופיסויש [ןכו] .וט
,ןושאר םוי יאצומבו ןושאר םויבו תבש יאצומב כ"וכאעו ,(רתומה ןפואב) הז תבש םויב
.24הז ירחאלש םימיבו

םימיב ו"ח בכעתי חישמ םא ירה - באב העשתל ךשמה אוה באב רשע השמח דעש תויה .זט
,באב רשע השמח דע ,הז ירחאלש םימיב םג "םימויס" תכירעב וכישמיש ,םיעיצמ - םיאבה
.25ללכב דעו

- הז ינפלש םימיב תאז ומייק רבכש תומוקמב ןה ,ירשפאה םוקמ לכב הז םסרפל שי .זי
אל םוסריפה םהילאש תומוקמב המכו המכ תחא לעו ,קוזיחו תויח תפסותבו ,הזב וכישמיש
"הקדצב"ו "טפשמ"ב ףיסוהלו ,םש םג "םימויס" תיישעל ולעפיו םשל ועיגיש - עיגה
.26ללכב


בא םחנמ 'ה


"טפשמ"ב הפסוההל ףסונש - תוטשפב ררועמ ,27ל"זיראה לש אלוליהה םוי ,בא-םחנמ 'ה .א
תצפהד תולועפה לכב ופיסויש - ל"זיראה לצא תדחוימ השגדהב םהש ,ללכב "הקדצ"ו
.28ד"בח תודיסחב רבסומכ טרפבו ,"המכחה תאז" הצוח תונייעממה


ןוזח תבש


"ןוזח תבש" ןינעב בושטידראבמ צ"הרה תרות תודוא (29"ורמוא םשב"ו) םסרפל הוצמ .א
.30קוחרמ דיתעלד שדקמה תחאו דחא לכל םיארמ ובש ,'יאר ןושלמ "ןוזח"ש

א"ואכ לצא (ררועמו) ,ררועל ךירצ ז"ה - 31דיתעלד שדקמה תא ידוהי לכל םיארמשכ .ב
,רודיהב תווצמה םויקו ,(הרותבש תוכלה טרפבו) הרותה דומיל ,"הקדצ"ו "טפשמ"ב הפסוה
.32הקדצ תווצמב - טרפבו

יקלח תא ("םירצמה ןיב" ימיב) דומלל דחוימב יאדכ - הפוג הרותה (תוכלה) דומילב .ג
.33שדקמה-תיב תודוא םירבדמה הרותה

__________
עובשב ןושאר םויב לח ומצע באב העשתשכ :ןושאר םויל החדנש באב העשתד תועיבקל עגונב ריעהל שיו" (1
םויב וב אלא םיכייש םניא באב העשת וב לחש עובשה יניד ירה ,(ןושאר םויל החדנש ב"תד תינעתה אל)
לכ םא תועד יקוליחו ט"וקש שי ,(ןושאר םויל החדנ תינעתה קרו) תבשב לח באב העשתשכ ,םנמא ;דבלב
רמוחה םג החדנ ןושאר םויל תינעתה תייחד דצמש וא ,באב העשת וב לחש עובשכ וניד וינפלש עובשה
ראבתנש ףאש ,ריעהלו ...דוע םכחיו םכחל ןתו ,הזב ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאו ,באב העשת וב לחש עובשד
העשת וב לחש עובשד םינידה יטרפ םיכייש םא קפתסהל שי (החדנ באב העשת) וז הנש תועיבקבש ליעל
,הלוכ הנשה לכ ךשמב םבויח ןמזש ,הקדצבו הרותב הפסוה תודוא רבודמשכש ,טושפ םגו ןבומ ,ירה - באב
תועיבקב םג באב העשת וב לחש עובשב רתוי דוע ףיסוהל שי תועדה לכלו ,'וכ ט"וקשל םוקמ ןיאש יאדוב
םא) הרותה דומילל עגונב קפס שישכ ,רמולכ ,"ארמוחל אתיירואד אקיפס"ש תוחצה ד"ע - ל"יו .וז הנש
."ארמוחל גהנתהל שי ('וכ ףיסוהל ךירצ

.122 'ע תויודעוותה - ט"משת בא םחנמ 'ז תחיש האר (2

.79 'ע תויודעוותה - ח"משת בא םחנמ ח"ר תחיש (3

:91 'ע םשו ."'וכ תודוא פ"הוע ררועלו ריכזהל שי" :95 'ע תויודעוותה - ח"משת יעסמ תוטמ פ"ש תחישמ (4
תוננובתהה י"ע רקיעב (אלא ,תולגה תדירי רמוחב תוננובתה י"ע כ"כ אל) אוה תולגה לוטיבש ןינעה תדוקנו"
ז"יעש ,הדיתעה הלואגהל 'וכ השירדהו השקבה ,אלימבו ,םיעוגעגהו הקושתהו ףסוכה ררועל ...הלואגה תלעמב
."הפוג תולגהו ןברוחה ןינעבש בוטהו תוימינפה תא םילגמש ,אלא ,דוע אלו ,לעופב הלואגה תא םיזרזמו םירהממ

...תודוא ררועל שי "רקיעה אוה השעמה" ללכה פ"ע" :78 'ע תויודעוותה - ח"משת בא םחנמ ח"ר תחיש (5
- ח"משת יעסמ-תוטמ פ"ש תחישמ הארו ."(צ"מהיבד תועובשה תשלשל םיכיישה םינידה לע הפסוהב)
תועובשה תשלש לכל תוכיישה תוכלהה יטרפ ןה ,"םירצמה ןיב"ד תוכלהה דומילל ףסונ..." :91 'ע תויודעוותה
אל ןיידע ונקדצ חישמש ןמז לכ) ןושעי רשא השעמה תא עדיל ידכ ,םימיה תעשתל םיכיישה תוכלהה יטרפ ןה
."... (אב

פ"הוע םוקמה ןאכ" :733 'ע א"שנת ש"הס - בא-םחנמ א"יו ד"וי ,(החדנ) באב העשת ,םירבד פ"ש תחישמ (6
ךורעל ,(םישדחכ ךניעב ויהי םוי לכב) תוקזחתהו השדח תויחבו ,ךישמהל ,בכעתי חישמ ו"ח םאש ,שדחמ ררועל
."םימיה תעשת"ב ("טפשמ") ס"שה תותכסמב "םימויס"

ןוזח תבש ,םירבד פ"ש תחישמ ריעהל" :55 'ע תויודעוותה - 188 הרעה נ"שת סחניפ פ"שו ,זומת ז"י תחישמ (7
,ם"במרב תוכלהמ קלח ומייס הז תבש ברעבש ז"יע - הזב תדחוימ תוררועתהו" :801 'ע תויודעוותה - ט"משת
,"הטוס תכסמ (תוינשמה) םויסב (תואסריג המכל) תאבומה ,ריאי ןב סחנפ יבר לש אתיירבהמ קלח איבמ ובש
."הטוס תכסמ לע םויס ךרעל תדחוימ תונמדזה הנשי ז"יעש

שוריפב עודיה םגתפהמ םג ריעהל" :120 הרעה םשו .95 'ע תויודעוותה - ח"משת יעסמ תוטמ פ"ש תחישמ (8
י"ע ,"החמשב" םימיה תעשתד םייוצר-יתלב םינינעה "ןיטעממ"ש - "החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ" ל"זח ירבד
."ןבומכ ,ע"וש פ"ע רתומה ןפואב ,החמשב הפסוהה

תכסמ ומכ ,ארמג םג אלא הנשמ ןלוכש תותכסמ קר אל" :97 'ע תויודעוותה - נ"שת םירבד פ"ש תחישמ האר (9
תודוא (הנשמ הלוכש תודמ תכסמ דומיל ד"ע) ,ק"מהיבב הדובעה ינינעמ אוה דימת תכסמ דומילש טרפבו ,דימת
ז"יעש ,הזמ הריתיו ,"תיבה ןינבב ןיקסוע םה וליאכ םהילא הלעמ ינא" תיבה ינינעב דומילה י"ע ,רשא ,תיבה ןינב
תכסמה - דימת תכסמ" :86 'ע תויודעוותה - ט"משת בא-םחנמ ח"ר תחישמ ריעהלו .""לטב יתיב ןינב" ןיא
,םימיה תעשתמ םוי לכב םויס ךורעל םיכירצשכ ,ןכלו ,ארמג םהילע שיש תותכסמה ןיבמ רתויב הרצקה
."דימת תכסמ איה הנושארה תכסמה ירה ,המייסל רתוי לקנש הרצק תכסמ םישפחמו

.86 'ע תויודעוותה - ט"משת בא-םחנמ ח"ר תחיש (10

לחה) - הקדצ םע םימויסה רשקל שי ,תונורחאה םינשב גוהנכו" :א"שנת יעסמ-תוטמ פ"ש תחישמ ד"ר הארו (11
."תוימשגב הקדצ םג (טדערעג תבש ןיא טינ) ק"ש ירחאו - (ק"שב תוינחורב הקדצמ

.733 'ע א"שנת ש"הס - בא-םחנמ א"יו ד"וי ,(החדנ) באב העשת ,םירבד פ"ש תחישמ (12

.719 'ע א"שנת ש"הס - א"שנת יעסמ-תוטמ פ"ש תחישמ (13

."'וכו םימויסה וכרעיש - בוט המו" :95 'ע תויודעוותה - ח"משת יעסמ-תוטמ פ"ש תחישמ (14

.108 'ע תויודעוותה - ט"משת ןוזח תבש ,םירבד פ"ש תחישמ (15

לארשי גהנמש חספ ברעד םויסה תמגודבו ד"ע" :719 ע א"שנת ש"הס - א"שנת יעסמ-תוטמ פ"ש תחישמ (16
םימויסהל םג ךייש אלא ,אמלעב אמגוד וניא חספ ברעד םויסהש ריעהלו .םינטקה םירוכב םינטקה םג איבהל
הלואגהל הנכה םה םימיה תעשתד םימויסהו ,חספד הלואגהל הנכה אוה חספ ברעד םויסה ,יכ - םימיה תעשתד
ףס לע םידמועש... ,וז הנשב הריתי השגדהבו ,"(תואלפנ ונארא) םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" איהש הדיתעה
."הלואגה

.95 'ע תויודעוותה - ח"משת יעסמ-תוטמ פ"ש תחישמ (17

.95 'ע תויודעוותה - ח"משת יעסמ-תוטמ פ"ש תחישמ (18

."וינפב אלש םדאל ןיכז" ירהש - (ותעידי אלל וליפא)" :96 'ע תויודעוותה - ח"משת יעסמ-תוטמ פ"ש תחישמ (19

.94 'ע תויודעוותה - ט"משת בא-םחנמ ח"ר תחיש (20

םינשבו) הרבעש הנשב וגהנש יפכ" :55 'ע תויודעוותה - 189 הרעה נ"שת סחניפ פ"שו ,זומת ז"י תחישמ (21
."(46 'ע ד"בח םיגהנמה רפס) ןייו רשבב כ"חא דעוס 'יה אלש ...באב העשתב םג םויס ךורעל (ז"נפלש

ומצע ב"תב) םימויס ינש - תפסונ הלעמ 'יהת ז"יעו" :94 'ע תויודעוותה - ט"משת בא-םחנמ ח"ר תחיש (22
."הלואגה םע רושק "לופכ"ש ,רומאכ לופכ םויס (ב"ת יאצומבו

.733 'ע א"שנת ש"הס - הרעהב בא-םחנמ א"יו ד"וי ,(החדנ) באב העשת ,םירבד פ"ש תחישמ (23

יאק "טפשמ"ש" :733 'ע א"שנת ש"הס - בא-םחנמ א"יו ד"וי ,(החדנ) באב העשת ,םירבד פ"ש תחישמ (24
."הקדצ תווצמב םיללכנ רשא תווצמ לע יאק "הקדצ"ו הרותא

יאצומב - הקדצל ןקלחל תנמ לע רלוד לש תורטש ןתנ א"טילש ר"ומדא ק"כש ריעהל" :125 הרעה םש הארו
ירחאל - תישילש םעפו ,החנמ תליפת ירחאל באב ירישעב ןכו ,הכיא תרימא ירחאל ,באב ירישע ליל ,תבש
."ל"ומה .תיברע תלפת ינפל החישה

.733 'ע א"שנת ש"הס - בא-םחנמ א"יו ד"וי ,(החדנ) באב העשת ,םירבד פ"ש תחישמ (25

פ"ש תחישמ ד"ר הארו .733 'ע א"שנת ש"הס - בא-םחנמ א"יו ד"וי ,(החדנ) באב העשת ,םירבד פ"ש תחישמ (26
ןהו ,ק"שב םירתומה םינפואב - ק"שב ןה ,םימויס תכירעד הארוהה תא םסרפל שי ןכו" :א"שנת יעסמ-תוטמ
."(טדערעג תבש ןיא טינ - רבודמכו) םינפוא ראשב םג ,הלדבה ירחאל דימ - ק"ש ירחא

תוימינפ יוליג 'יה ונינעש "ץראה ברקב תעושי לעופ"ו יוליגב אצמנ "וייח ימי לכ דבע רשא ותדובע" לכש (27
י"ע) ףסונ כ"חאו ,"המכחה תאז תולגל הוצמו רתומ םינורחאה ולא תורודב אקווד"ש רמאש דעו הרותה
."אחישמ אכלמ אד "רמ יתא" ז"יעש ,"הצוח ךתונייעמ וצופי"ש הארוההו יוויצה (וניאישנ וניתוברו ט"שעבה

ראב ראובמו רבסומכ טרפבו" :109 'ע תויודעוותה - ט"משת בא םחנמ 'ד ,ןוזח תבש ,םירבד פ"ש תחישמ (28
תודיסח דומיל לש ונינע תוללכש - ומצעל עגונב ןה ,תעדו הניב המכחד ןיחומ 'גה ,ד"בח תודיסח תרותב בטיה
דע ,תעדו הניבב - המכחה תונייעמ לש הצפה :הצוח ךתונייעמ וצופי" לש ןינעה אוה - הגשהו הנבהב ד"בח
."..."רקיעה אוה השעמה הברדאו ,השעמו רוביד הבשחמל דעו ,ןיחומל ךרעב "הצוח" םהש ,תודימל

איבמ ורמוא םשב רבד רמואה לכ" - הלואגה םע הרושק המצעלשכ ורמוא םשב םוסריפהו הרימאה ,רשא" (29
.""םלועל הלואג

- האור וניאש (ול המדנש וא) ןעוטש ימ םגש ,ףיסוהלו" :132 'ע תויודעוותה - ח"משת םירבד פ"ש תחישמ (30
שדקמה ול םיארמש תיתימאה תואיצמה תא הנשמ הז ןיאו ,'וכ ב"הנד רתסההו םלעהה ינפמ קר הז ירה
."!דיתעלד

."הז ןמזב הלעמל שדקמה יוליג לש תולדגה ללגב" :םש (31

רתומה ןפואב - תבשבו)" :108 'ע תויודעוותה - ט"משת בא םחנמ 'ד ,ןוזח תבש ,םירבד פ"ש תחישמ (32
,ישילשה שדקמה-תיב תא דירויו איבי ה"בקה ז"יעש העידי ךותמ - "וניתדובעו ונישעמ" תוללכבו ,(תבשב
."ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב

הרותב התיירק לודג"ש" :108 'ע תויודעוותה - ט"משת בא םחנמ 'ד ,ןוזח תבש ,םירבד פ"ש תחישמ (33
.""תיבה ןינבב ןיקסוע וליאכ םהילע הלעמ ינא הב תורקל וקסעתיש התיירק רכשבו . . הנינבכ


י"ע ל"וי
תובישיה ידימלת דוגיא
"770"-"חישמ תיב"

E-Mail: Editor of HaMa'ase Hu Hoiker

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew"