ה"ב
סרטנוק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה

םימיה תעשת (א
בא םחנמ 'ה (ב
ןוזח תבש (ג
באב העשת (ד
באב רשע השמח (ה

*

ךליאו ח"משת תוחישמ טקולמ

*

ד"כ-ג"כ תונוילג
םינוקיתו תופסוה םע 'ינש האצוה


ןוזח תבש
בא םחנמ 'ה
םימיה תעשת

באב רשע השמח
באב העשת


רבד חתפ

םע 'ינש האצוה ,ד"כ-ג"כ תונוילג ,"רקיעה אוה השעמה" סרטנוק רואל הזב םיאיצומ וננה
חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תוחישמ לעופב השעמל תוארוהה טוקיל אוהו ,םינוקיתו תופסוה
השמח ,באב העשת ,ןוזח תבש ,בא םחנמ 'ה ,םימיה תעשתל רשקב ,ךליאו ח"משת תנשמ
.באב רשע

תמישר) תוהגומ יתלבה תוחישה ןהו תוהגומה תוחישה ןה ללוכ טוקילהש יעדומל תאזו
.דבלב טקלמה תוירחא לע אוהו ,(םיעמושה

:לטל סקפ חולשל ריאהלו ריעהל ,תורעה הזיא ול שיש ימ לכש ,החוטש ונתשקב
.שארמ ול הנותנ ונתדותו ,(718) 467-6919

תובישיה ידימלת דוגיא
"770" "חישמ תיב"
,הבוט תואלפנ תנש אהתה ,בא-םחנמ ח"הבמ ,יעסמ-תוטמ 'פ ק"שע
"םימימת יכמות" תבישי תודסייתהל הנש תחאו האמ
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנל "לבויה תנש"
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תדלוהל הנש ו"צ
.י.נ ,ןילקורבםימיה תעשת


הלואגה ינינעבו ולא םימי לש םינידב טרפבו הרותבו הקדצב הפסוה

העשת וב לחש עובשבו ,א"נמ ח"רב דחוימ רמוח ףסותינ םמצע תועובשה תשלשבש ןויכ .א
ןינעהב ולא םינמזב הריתי הפסוה ל"צ ,[2באב העבשבו ,(1ןושאר םויל החדנ ב"תשכ םג)] ,באב
.3"הקדצב 'יבשו הדפת (הרות) טפשמב ןויצ"ד

'יפצה קוזיחו ,ישילשה שדקמה תיב ןינבו הלואגה ינינעב הרותב הפסוה תודוא ררועל שי .ב
.4הלואגהל 'וכ השירדהו הקושתהו

םינידה יטרפ טרפבו ,םימיה תעשתב הגהנהה תודוא ע"ושב םינידה יטרפ תודוא ררועל שי .ג
.5ע"ושב ולא תוכלה דומלל בויחה םג ללכנ הזבש ,באב העשת וב לחש עובשד

ארמג תכסמ לע םימיה תעשת לכב םימויס ךורעל

תוכלהה ימויס ללוכ] ,6םימיה תעשת לכב "םימויס" תכירעד גהנמה ד"ע ררועל שי .ד
םילטבמ ז"יעש ,רתומה ןפואב הרות לש החמשב ףיסוהל ידכ [7ם"במרב םיימויה םירועישב
.8'וכ החמשה ךפיהד םינינעה

ךורעל בטומ ,תוינשמב המילש תכסמ לע וא ,קרפ לע םויס ךורעל םילוכיש תועד שיש ףא .ה
תועידה לכל ,םיטרפה לכ םע "םויס" - (הנשמב קר אל) ארמגב (קרפ קר אל) תכסמ לע םויס
.10[9דימת תכסמ ומכ]

תודעוותהו הדועס םע םיאתמשכו - הקדצ םע םימויסה רשקל

תא םג רשקל - םיאתמה םוקמבו ,11הקדצל הניתנ םע םג ("טפשמ"ב) "םויס"ה רשקל .ו
.12תודעוותהו הדועס םע - "ןנברל אבט אמוי" "םויס"ה

םיניבמ אלש 'יפא םינטקו םישנו םישנא "םע בורב" םימויסה ךורעל

תבהא דצמ) ,13לארשימ םיבר דחאל ,"ךלמ תרדה םע בורב" םימויסה תכירעב לדתשהל .ז
תכסמה םמצעב ומייס אל םבור םא םג ,הרות לש הרמגל החמשב (לארשי תודחאו לארשי
.14'וכ

םינטק קר אל) םינטקה םג ללוכ [15(ןבומכ - דרפנב) םישנו םישנא] "םימויס"הב ףתשל .ח
.16הגשהו הנבהל םיכייש םניא ןיידעש (םינשב םינטק םג אלא תועידיב

בוחרב שגופש םידוהי םג ףתשל תולק תותכסמ לע םימויס תושעל

םרמאל לקנש םינינעב םמויסש ולאכ תותכסמ לע "םימויס" ךורעל ןוכנו יאדכ .ט
.17םיטושפבש טושפ וליפא ,לארשימ א"ואכל תוריהמב םריבסהלו

םויסה ןכו ,"'וכ שדקמב םירמוא םיולה ויהש רישה" ,המויסש ,דימת תכסמ :אמגודל .י
.17"ךינב" ת"ר ,תותירכ תומבי ריזנ תוכרב תותכסמה תעבראב - "'ה ידומיל ךינב לכ"ד

ז"יע - 'וכ ויקסע עצמאבו ,בוחרב םישגופש ידוהי םג ףתשל םילוכי ולא "םימויס"בש .אי
ז"יע וליפא וא ,תינולפ תכסמ לע ("םע בורב") "םויס" ךרענ הז םויבש ול םירפסמש
ותוא םיפתשמ ז"יע םגש ,"םויס" לש ע"והזש ול רפסל ילבמ םויסד רמאמה ול םירמואש
.18"םויס"הב

באב העשת יאצומל ףסונ באב העשתב םויס תושעל

םינינעב) ,19אפוג [באב העשתד] תעל-תעמה תועש ד"כ ךשמב םג םויס וכרעיש ןוכנו יאדכ .בי
ךורעל ע"נדא ק"כ לש ותגהנה דוסי לע (ןטק דעומ תכסמ - באב העשתב דומלל םירתומה
.20ןייו רשבב כ"חא דעוס 'יה אלש ףא םימויס

,'יתשו הליכאב רתומה ןמזב ,באב העשת יאצומב ךרעיש םויסה לע ףסונ אוה ל"נה .גי
.21הרות לש הרמגל הדועס

[באב העשת]) הז שדוק תבשה םויב םימויס וכרעיש [:רמא א"שנת החדנ באב העשתב] .די]
כ"וכאעו ,(רתומה ןפואב) באב ירישע ןושאר םויבו תבש יאצומב םג - ז"חאלו ,(הדועס םע
.22ןושאר םוי יאצומב

לחה ,הקדצ תווצמ דחוימבו ,תווצמה םויקו הרותה דומילב ולא םימיב ופיסויש [ןכו] .וט
,ןושאר םוי יאצומבו ןושאר םויבו תבש יאצומב כ"וכאעו ,(רתומה ןפואב) הז תבש םויב
.[23הז ירחאלש םימיבו

ירשפא םוקמ לכב םסרפלו ללכב דעו באב ו"ט דע םימויס תושעל

םימיב ו"ח בכעתי חישמ םא ירה - באב העשתל ךשמה אוה באב רשע השמח דעש תויה .זט
,באב רשע השמח דע ,הז ירחאלש םימיב םג "םימויס" תכירעב וכישמיש ,םיעיצמ - םיאבה
.24ללכב דעו

- הז ינפלש םימיב תאז ומייק רבכש תומוקמב ןה ,ירשפאה םוקמ לכב הז םסרפל שי .זי
אל םוסריפה םהילאש תומוקמב המכו המכ תחא לעו ,קוזיחו תויח תפסותבו ,הזב וכישמיש
"הקדצב"ו "טפשמ"ב ףיסוהלו ,םש םג "םימויס" תיישעל ולעפיו םשל ועיגיש - עיגה
.25ללכב


בא םחנמ 'ה


"הקדצ"ו "טפשמ"ל ףסונ תונייעמה תצפהב ףיסוהל

"טפשמ"ב הפסוההל ףסונש - תוטשפב ררועמ ,26ל"זיראה לש אלוליהה םוי ,בא-םחנמ 'ה .א
תצפהד תולועפה לכב ופיסויש - ל"זיראה לצא תדחוימ השגדהב םהש ,ללכב "הקדצ"ו
.27ד"בח תודיסחב רבסומכ טרפבו ,"המכחה תאז" הצוח תונייעמה


ןוזח תבש


'יאר 'למ - ןוזח תבש לע בושטידראבמ צ"הרה תרות םסרפל

"ןוזח תבש" ןינעב בושטידראבמ צ"הרה תרות תודוא (28"ורמוא םשב"ו) םסרפל הוצמ .א
.29קוחרמ דיתעלד שדקמה תחאו דחא לכל םיארמ ובש ,'יאר ןושלמ "ןוזח"ש

"הקדצ"ו שדקמה תיב תודוא דחוימב "טפשמ"ב ףיסוהל

א"ואכ לצא (ררועמו) ,ררועל ךירצ הז ירה - 30דיתעלד שדקמה תא ידוהי לכל םיארמשכ .ב
,רודיהב תווצמה םויקו ,(הרותבש תוכלה טרפבו) הרותה דומיל ,"הקדצ"ו "טפשמ"ב הפסוה
.31הקדצ תווצמב - טרפבו

יקלח תא ("םירצמה ןיב" ימיב) דומלל דחוימב יאדכ - הפוג הרותה (תוכלה) דומילב .ג
.32שדקמה-תיב תודוא םירבדמה הרותה


באב העשת


הרות ירבדו הקדצ תפוק תחקל םידוהי םע רבדל םיעסונה

םידוהי םע רבדל ידכב םינוש תומוקמל םיעסונ [החדנש תינעתהב] באב ירישעבש ולא .א
ךיראהל אלו] הקדצ-תפוק םהמע וחקי - טרפב באב העשת תודואו ללכב תודהי תודוא
.34הקדצה תניתנ לע תררועמו הריכזמש [33הקדצה תניתנ תודוא ררועלו םירובידב

,הפ-לעב םירחאל דיגהל רשפאש (אמויד אנינעמ) הרות ירבד םהמע "תחקל" םגו .ב
,ויתודוא עדוי וניאש רבד ול רפסל םיאבש םשור רוציל אל] םהל תומיאתמה תויתואב
.34םולש יכרדבו םעונ יכרדב ,[35ב"ויכו ותגהנה ןקתל וררועל םיאבש כ"וכאעו

עגרו עגר לכב הרות דומלל בויח ונשי באב העשתב 'יפא

"הנושמה האצמה"כ אלד] ,36עגרו עגר לכב הרות דומלל םיבייח ...באב העשתב וליפא .ג
.37[דומלל םירתומה םירבד םנשיש אלא ,הרותה דומילב בויח ןיא באב העשתבש


באב רשע השמח


הלודג יכה החמשב 'יתשו הליכא םע הלודג תודעוותה תושעל

אל"ש רכינ 'יהי םויה תישארבו תליחתב דימש וב יולתה לכ תושעל ךירצ לארשימ 'א לכ .א
ךליאו ו"טמש הכלהב םג ונינע ראובמכ] "'וכ באב רשע השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה
.38[ךליאו 'ז תוא ןמקל האר ,'וכו הרותה דומילב הפסוה ל"צ

דע 'יתשו הליכאב] ,הלודג החמשב הלודג תודעוותה םוקמו םוקמ לכב ושעיש יאדכ .ב
יכה החמשל דע ,"באב רשע השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל"ש ךכל םאתהב [39הדועסל
.40ןיאושינ תחמש תמגודב ,הלודג

תוטלחהו הקדצ תתל "םויס" תושעלו תודעוותההב הרות ירבד רבדל

תכסמ "םויס" תושעל - בוט המו ,הרות ירבד רבדלו ,ףטו םישנ םישנא ,םידוהי ץבקל .ג
ףיסוהל תובוט תוטלחה לבקלו ,הקדצל הניתנ תתלו ,[ז"ט תוא "םימיה תעשת" ליעל האר]
.41םיבוט םינינע לכבו תווצמו הרות ינינע לכב

םיכומסה םימיב םילשהלו םויה ךשמב תויודעוותהב תוברהל

םויה םויסב ,םויה ךשמב ,םויה תלחתהב החמש לש תויודעוותהב תוברהלו ףיסוהל .ד
רשפא - ךרוצ 'יהי םאבו ,43םיכומסה םימיב תומילשהו ךשמהה םג ללוכ ,42םויה יאצומבו
.44ז"חאלש תבשב תודעוותה ךורעלו םילשהל

'יתשהב תוריהזו תויודעוותה דוע תושעל יוארכ 'יה םא קפס שי םא

תושעל רשפא 'יהש וא שורדכ 'יה םא םיקפוסמ םהש קר תודעוותה ושעש 45ולא וליפא .ה
םיילפכ לש ןפואב תודעוותה דוע דימ םישועש י"ע ,תוטשפב קפסה תא טושפל שי - רתוי
.46'ישותל

תיישעל עגונב הלאש ררועתהל הלוכי זאש) ישישה םויב לח באב רשע השמחשכ .ו
הז ירה ,הלודג החמשב הלודג תודעוותהו) ,יששל רוא לילב תודעוותה ושעיש ,(תודעוותה
.47(תולאשה לכ תא דירוי

לבא ,ןיחומהו תעדה לובלבל איבת אל 'יתשהש תוריהז ךותמ ל"צ תודעוותההש טושפ .ז
תומכב איה 'יתשהש קר ,48"םישנאו םיקלא חמשמה" הקשמ תותשל םיכירצ ,אסיג ךדיאל
.49הזב תולבגהה לכ םע ,רתויב הנטק

תודיסחו הלגנה תרותב הפסוה לע תויודעוותהב ררועל

ךליאו ןאכמ" ,הרותה דומילב ףיסוהל והער תא שיא וקזחיו ודדועי ולא תויודעוותהב .ח
ןה ףיסוהל - "וייח לע םייח ףיסוי הרותב קוסעל םימיה לע תוליל ףיסומ" ,"ףיסוי ףיסומד
.50הרותה תוימינפב ןהו הרותד הלגנב

"'וכ תוליל ףיסומד ..ךליאו באב ו"טמ"ש הארוהה םוקמ לכב םסרפל

באב רשע השמחמ"ש ל"זח תארוה תא םוקמו םוקמ לכב זירכהלו םסרפל ןוכנו יאדכ .ט
.51"וייח לע םייח ףיסוי הרותב קוסעל םימיה לע תוליל ףיסומד ךליאו

תוטשפב םימי תוכירא ףסוותי הז ידי לעש שיגדהל

,הרותה דומילב הפסוה דחא לכ לצא ררועי הזש ,ומצעב "םוסרפו הזרכה"המ ליחתהל .י
ררועלו עיפשהל לוכיש ידוהי לכו ,ותיב ינב תא ררועלו םסרפל ןכ ומכו ,תוכיאבו תומכב
.52ותוא

ןתונ ה"בקהש יאדוב ,הרותה דומילב םיתע תועיבק א"ואכל שי התע דע םגש ךכל ףסונ .אי
חכהו תלוכיה תולגלו ךישמהל איה םדאה לש ותדובעו ,הרותה דומילב ףיסוהל חכהו תלוכיה
.53שממ לעופב

הפסוה םע - השגדהב ל"צ [54הלילב] הרותה דומילב הפסוהל עגונב םוסרפו הזרכהה .בי
תוכירא ףסותי ז"יעש ,תמא תרותד החטבהה הנשיש ונייה ,"וייח לע םייח ףיסוי" ז"יעש
!52הרותה דומילב ףיסומה לצא תוטשפב םימי

,הרותה דומילב הפסוהל הבוט הטלחה לבקל ידוהי תקזחמ ,ל"נהב העידיה םצע רשא .גי
דומילל רסמתהלו ,דומילה תעשב פ"כע ,ב"ויכו הסנרפה תוגאד ,םילובלבה לעמ תולעתהלו
.55("קאמשעג") תומיענו תוקמעתהב ,הרותה

הטלחהה םצע י"עו ,ול עירפי אל רבדהש הטלחה לבקמ ה"ה - הגאד הנשי םא וליפאו .די
שפנה תחונמב הרות דמולו תוגאד ול 'יהי אל הליחתכלמש ,ותוא ךרבמ ה"בקה - הזב
.56ףוגה תחונמו

םימייקה ביחרהלו םישדח םירועיש דסייל םיברב םירועישב ףיסוהל

י"ע ,םיברב הרות ירועישב דחוימב ףיסוהל - באב רשע השמחמ הארוהה תא לצנל יאדכ .וט
םירועישה ביחרהלו קזחלו ,רועיש םהב םייק אל ןיידעש תומוקמב םישדח םירועיש דוסי
.57םימייק רבכש

הבוט המיתחו הביתכ תכרבב ךרבל באב ו"ט רחאל

המכו המכב גוהנכ ,הבוט המיתחו הביתכ תכרבב םג ךרבל שי - באב רשע השמח ירחאל .זט
.58הבוט המיתחו הביתכ תכרב םיכרבמ ךליאו באב רשע השמחמש תומוקמ

תולועפה ד"ע וררועל ושקבלו בתכב רחאל תופסוהה ד"ע עידוהל

ףיסוהל ידכב [ירשפאה םוקמ לכב םסרפל ,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ עיצה ח"משתב] .זי
ל"נה תולועפ לכב תופסוההל עגונב לעופב תוטלחהה םויקד ףקותו החלצהב (רתוי דוע)
.59רחאל הפסוהה תודוא עידוהל ךירצ - ךליאו באב רשע השמחמ

השלש לש דעו ונמי - 'וכ הצובק ,דסומ ,הנוכש ,דיחיהש - בוט המו

ררועל ןמזל ןמזמ אוביש ושקבל ,בתכב תופסוההמ ןובשחו ןיד תניתנ י"ע - בוט המו .חי
רתוי ףיסוהל רשפא ילואש ררועלו לעופב םימייקמ םאה ררבל תולועפה תודוא ותוא דדועלו
.60'וכו

םישנא ןה (דיחי לכ - רשפא םאבו) ב"ויכו [61תודסומ] הצובק וא ,הנוכש לכש - בוט המו .טי
א"ואכ עידוי םהלש ,םישנא השלשמ דעוו ונמי - (הזל םיכיישש ולא - םידליו) םישנ ןהו
.60תופסוהה תודוא

עגונב א"ואכ לצא ןוחבל (ףוכת רתוי ןפואב - בוט המו) ןמזל ןמזמ ואובי (השלשה) םהו .כ
ןיד תיב ןיא"ש ,לארשימ השלשד הלעמה עודיכ - 'וכו רתוי דוע ףיסוהל ררועלו ,תופסוההל
.62"השלשמ תוחפ

לש דעווה תמיתחב רושיא ףוריצב) ןאכל בתכב ל"נה תופסוהה תודוא ועידויש בוט המו .אכ
םאיבהל ידכב - ("םיפיסומ") הז שדח ןינע רובע דחוימב ודחייש תדחוימ תבותכל ,(השלש
.63ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש 'קה ןויצהל

__________
עובשב ןושאר םויב לח ומצע באב העשתשכ :ןושאר םויל החדנש באב העשתד תועיבקל עגונב ריעהל שיו" (1
;דבלב םויב וב אלא םיכייש םניא באב העשת וב לחש עובשה יניד ירה ,(ןושאר םויל החדנש ב"תד תינעתה אל)
וינפלש עובשה לכ םא תועד יקוליחו ט"וקש שי ,(ןושאר םויל החדנ תינעתה קרו) תבשב לח באב העשתשכ ,םנמא
העשת וב לחש עובשד רמוחה םג החדנ ןושאר םויל תינעתה תייחד דצמש וא ,באב העשת וב לחש עובשכ וניד
וז הנש תועיבקבש ליעל ראבתנש ףאש ,ריעהלו . . דוע םכחיו םכחל ןתו ,הזב ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאו ,באב
,טושפ םגו ןבומ ,ירה - באב העשת וב לחש עובשד םינידה יטרפ םיכייש םא קפתסהל שי (החדנ באב העשת)
,'וכ ט"וקשל םוקמ ןיאש יאדוב ,הלוכ הנשה לכ ךשמב םבויח ןמזש ,הקדצבו הרותב הפסוה תודוא רבודמשכש
אקיפס"ש תוחצה ד"ע - ל"יו .וז הנש תועיבקב םג באב העשת וב לחש עובשב רתוי דוע ףיסוהל שי תועדה לכלו
."ארמוחל גהנתהל שי ('וכ ףיסוהל ךירצ םא) הרותה דומילל עגונב קפס שישכ ,רמולכ ,"ארמוחל אתיירואד

העבשב"ש ארמגב אתיא - בא-םחנמב העבש תודוא" :122 'ע תויודעוותה - ט"משת בא םחנמ 'ז תחיש האר (2
ןינעב וליפא ,ידוהיל שפנ-תמגעו רעצל ו"ח םורגל ארמגה תנווכ ןיאש תוטשפב ןבומו ."'וכ לכיהל םירכנ וסנכנ
םעפהמ הנש תואמ עשתו ףלאמ רתוי רבכ ךשמנש ןפואב אפוג הזבו ,לארשי ללכל עגונש ןינעב כ"וכאעו ,יטרפ
- איה ארמגה תנווכ ."הנשו הנש לכב 'וג םישענו םירכזנ הלאה םימיה" ,רשא ,"לכיהל םירכנ וסנכנ"ש הנושארה
תולדתשהה לע ףסונ ,שדקמה תיב ןינבו הלואגה רהמל "וניתדובעו ונישעמ"ב תפסונ תולדתשה ד"ע ררועל
לככ ,םויל םוימ ךלוהו ףיסומו ,בא-םחנמ ח"רמ לחה טרפבו ,"םירצמה ןיב"ד תועובש 'גה לכ ךשמב תדחוימה
שרדמב ראובמה ד"עו ."לכיהל םירכנ וסנכנ" ובש ,באב העבשמ לחה כ"וכאעו ,באב העשתל רתוי םיברקתמש
םג אוה ןכ - "לאירא הנביו 'וכ 'ירא אוביש תנמ לע . . לאירא בירחהו 'וכ 'ירא הלע" ,ןברוחה ןינע תוללכל עגונב
םירכזנ הלאה םימיה"שכ :הנשו הנש לכב ("לכיהל םיוג וסנכנ"ש באב העבשמ לחה) ןברוחה ןינע תרכזהל עגונב
אלא ,םתס םוי רבועש קר אלו . . 'וכ וניכז אל ןיידעו ,םוי דועו םוי דוע רבועו ,הנש דוע הרבעש םיאורו ,םישענו
לע" הז ירה - "לכיהל םירכנה וסנכנ"ש ,באב העבש ,ד"ודנבכ ,יוצר יתלב דחוימ ןינע וב ףסותינש םוי עיגמש
,קומע בלו שיא ברקמ ,תישפנה העיבתב קוזיחו חכ תפסות לארשימ א"ואכל ןתיל (שרדמה ןושלכ) "תנמ
המילשהו תיתימאה הלואגב ק"מהיב ןינב ,"לאירא הנביו 'וכ 'ירא אובי"ד החטבהה שממ לעופב רבכ םייוקתש
."אחישמ אכלמ דוד י"ע

.79 'ע תויודעוותה - ח"משת בא םחנמ ח"ר תחיש (3

:91 'ע םשו ."'וכ תודוא פ"הוע ררועלו ריכזהל שי" :95 'ע תויודעוותה - ח"משת יעסמ-תוטמ פ"ש תחישמ (4
תוננובתהה י"ע רקיעב (אלא ,תולגה תדירי רמוחב תוננובתה י"ע כ"כ אל) אוה תולגה לוטיבש ןינעה תדוקנו"
ז"יעש ,הדיתעה הלואגהל 'וכ השירדהו השקבה ,אלימבו ,םיעוגעגהו הקושתהו ףסוכה ררועל . . הלואגה תלעמב
."הפוג תולגהו ןברוחה ןינעבש בוטהו תוימינפה תא םילגמש ,אלא ,דוע אלו ,לעופב הלואגה תא םיזרזמו םירהממ

. . תודוא ררועל שי "רקיעה אוה השעמה" ללכה פ"ע" :78 'ע תויודעוותה - ח"משת בא םחנמ ח"ר תחיש (5
- ח"משת יעסמ-תוטמ פ"ש תחישמ הארו ."(צ"מהיבד תועובשה תשלשל םיכיישה םינידה לע הפסוהב)
ןה תועובשה תשלש לכל תוכיישה תוכלהה יטרפ ןה ,"םירצמה ןיב"ד תוכלהה דומילל ףסונ..." :91 'ע תויודעוותה
(אב אל ןיידע ונקדצ חישמש ןמז לכ) ןושעי רשא השעמה תא עדיל ידכ ,םימיה תעשתל םיכיישה תוכלהה יטרפ
."'וכו

פ"הוע םוקמה ןאכ" :733 'ע א"שנת ש"הס - בא-םחנמ א"יו ד"וי ,(החדנ) באב העשת ,םירבד פ"ש תחישמ (6
ךורעל ,(םישדח ךיניעב ויהי םוי לכב) תוקזחתהו השדח תויחבו ,ךישמהל ,בכעתי חישמ ו"ח םאש ,שדחמ ררועל
."םימיה תעשת"ב ("טפשמ") ס"שה תותכסמב "םימויס"

ןוזח תבש ,םירבד פ"ש תחישמ ריעהל" :55 'ע תויודעוותה - 188 הרעה נ"שת סחניפ פ"שו ,זומת ז"י תחישמ (7
,ם"במרב תוכלהמ קלח ומייס הז תבש ברעבש ז"יע - הזב תדחוימ תוררועתהו" :108 'ע תויודעוותה - ט"משת
,"הטוס תכסמ (תוינשמה) םויסב (תואסריג המכל) תאבומה ,ריאי ןב סחנפ יבר לש אתיירבהמ קלח איבמ ובש
."הטוס תכסמ לע םויס ךרעל תדחוימ תונמדזה הנשי ז"יעש

שוריפב עודיה םגתפהמ םג ריעהל" :120 הרעה םשו .95 'ע תויודעוותה - ח"משת יעסמ-תוטמ פ"ש תחישמ (8
י"ע ,"החמשב" םימיה תעשתד םייוצר-יתלב םינינעה "ןיטעממ"ש - "החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ" ל"זח ירבד
."ןבומכ ,ע"וש פ"ע רתומה ןפואב ,החמשב הפסוהה

תכסמ ומכ ,ארמג םג אלא הנשמ ןלוכש תותכסמ קר אל" :97 'ע תויודעוותה - נ"שת םירבד פ"ש תחישמ האר (9
תודוא (הנשמ הלוכש תודמ תכסמ דומיל ד"ע) ,ק"מהיבב הדובעה ינינעמ אוה דימת תכסמ דומילש טרפבו ,דימת
ז"יעש ,הזמ הריתיו ,"תיבה ןינבב ןיקסוע םה וליאכ םהילא הלעמ ינא" תיבה ינינעב דומילה י"ע ,רשא ,תיבה ןינב
תכסמה - דימת תכסמ" :86 'ע תויודעוותה - ט"משת בא-םחנמ ח"ר תחישמ ריעהלו .""לטב יתיב ןינב" ןיא
,םימיה תעשתמ םוי לכב םויס ךורעל םיכירצשכ ,ןכלו ,ארמג םהילע שיש תותכסמה ןיבמ רתויב הרצקה
."דימת תכסמ איה הנושארה תכסמה ירה ,המייסל רתוי לקנש הרצק תכסמ םישפחמו

.86 'ע תויודעוותה - ט"משת בא-םחנמ ח"ר תחיש (10

לחה) - הקדצ םע םימויסה רשקל שי ,תונורחאה םינשב גוהנכו" :א"שנת יעסמ-תוטמ פ"ש תחישמ ד"ר הארו (11
."תוימשגב הקדצ םג (טערעג תבש ןיא טינ) ק"ש ירחאו - (ק"שב תוינחורב הקדצמ

.733 'ע א"שנת ש"הס - בא-םחנמ א"יו ד"וי ,(החדנ) באב העשת ,םירבד פ"ש תחישמ (12

.719 'ע א"שנת ש"הס - א"שנת יעסמ-תוטמ פ"ש תחישמ (13

."'וכו םימויסה וכרעיש - בוט המו" :95 'ע תויודעוותה - ח"משת יעסמ-תוטמ פ"ש תחישמ (14

.108 'ע תויודעוותה - ט"משת ןוזח תבש ,םירבד פ"ש תחישמ (15

לארשי גהנמש חספ ברעד םויסה תמגודבו ד"ע" :719 'ע א"שנת ש"הס - א"שנת יעסמ-תוטמ פ"ש תחישמ (16
תעשתד םימויסהל םג ךייש אלא ,אמלעב אמגוד וניא חספ ברעד םויסהש ריעהלו .םינטקה םירוכב םג איבהל
הדיתעה הלואגהל הנכה םה םימיה תעשתד םימויסהו ,חספד הלואגהל הנכה אוה חספ ברעד םויסה ,יכ - םימיה
."הלואגה ףס לע םידמועש . . וז הנשב הריתי השגדהבו ,"(תואלפנ ונארא) םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" איהש

.95 'ע תויודעוותה - ח"משת יעסמ-תוטמ פ"ש תחישמ (17

."וינפב אלש םדאל ןיכז" ירהש - (ותעידי אלל וליפא)" :96 'ע םש ח"משת (18

.94 'ע תויודעוותה - ט"משת בא-םחנמ ח"ר תחיש (19

םינשבו) הרבעש הנשב וגהנש יפכ" :55 'ע תויודעוותה - 189 הרעה נ"שת סחניפ פ"שו ,זומת ז"י תחישמ (20
."(46 'ע ד"בח םיגהנמה רפס) ןייו רשבב כ"חא דעוס 'יה אלש . . באב העשתב םג םויס ךורעל (ז"נפלש

ומצע ב"תב) םימויס ינש - תפסונ הלעמ 'יהת ז"יעו" :94 'ע תויודעוותה - ט"משת בא-םחנמ ח"ר תחיש (21
."הלואגה םע רושק "לופכ"ש ,רומאכ לופכ םויס (ב"ת יאצומבו

.733 'ע א"שנת ש"הס - הרעהב בא-םחנמ א"יו ד"וי ,(החדנ) באב העשת ,םירבד פ"ש תחישמ (22

יאק "טפשמ"ש" :733 'ע א"שנת ש"הס - בא-םחנמ א"יו ד"וי ,(החדנ) באב העשת ,םירבד פ"ש תחישמ (23
ר"ומדא ק"כש ריעהל" :125 הרעה םש הארו ."הקדצ תווצמב םיללכנ רשא תווצמ לע יאק "הקדצ"ו הרותא
ןכו ,הכיא תרימא ירחאל ,באב ירישע ליל ,תבש יאצומב - הקדצל ןקלחל תנמ לע רלוד לש תורטש ןתנ א"טילש
."ל"ומה .תיברע תלפת ינפל החישה ירחאל - תישילש םעפו ,החנמ תליפת ירחאל באב ירישעב

.733 'ע א"שנת ש"הס - בא-םחנמ א"יו ד"וי ,(החדנ) באב העשת ,םירבד פ"ש תחישמ (24

ןה ,םימויס תכירעד הארוהה תא םסרפל שי ןכו" :א"שנת יעסמ-תוטמ פ"ש תחישמ ד"ר הארו .םש א"שנת (25
ןיא טינ - רבודמכו) םינפוא ראשב םג ,הלדבה ירחאל דימ - ק"ש ירחא ןהו ,ק"שב םירתומה םינפואב - ק"שב
."(טערעג תבש

תוימינפ יוליג 'יה ונינעש "ץראה ברקב תעושי לעופ"ו יוליגב אצמנ "וייח ימי לכ דבע רשא ותדובע" לכש (26
י"ע) ףסונ כ"חאו ,"המכחה תאז תולגל הוצמו רתומ םינורחאה ולא תורודב אקווד"ש רמאש דעו הרותה
."אחישמ אכלמ אד "רמ יתא" ז"יעש ,"הצוח ךתונייעמ וצופי"ש הארוההו יוויצה (וניאישנ וניתוברו ט"שעבה

ראב ראובמו רבסומכ טרפבו" :109 'ע תויודעוותה - ט"משת בא םחנמ 'ד ןוזח תבש ,םירבד פ"ש תחישמ (27
תודיסח דומיל לש ונינע תוללכש - ומצעל עגונב ןה ,תעדו הניב המכחד ןיחומ 'גה ,ד"בח תודיסח תרותב בטיה
דע ,תעדו הניבב - המכחה תונייעמ לש הצפה :הצוח ךתונייעמ וצופי" לש ןינעה אוה - הגשהו הנבהב ד"בח
."'וכו רקיעה אוה השעמה - הברדאו ,השעמו רוביד הבשחמל דעו ,ןיחומל ךרעב "הצוח" םהש ,תודימל

איבמ ורמוא םשב רבד רמואה לכ" - הלואגה םע הרושק המצעלשכ ורמוא םשב םוסריפהו הרימאה ,רשא" (28
.""םלועל הלואג

- האור וניאש (ול המדנש וא) ןעוטש ימ םגש ,ףיסוהלו" :132 'ע תויודעוותה - ח"משת םירבד פ"ש תחישמ (29
שדקמה ול םיארמש תיתימאה תואיצמה תא הנשמ הז ןיאו ,'וכ ב"הנד רתסההו םלעהה ינפמ קר הז ירה
."!דיתעלד

."הז ןמזב הלעמל שדקמה יוליג לש תולדגה ללגב" :םש (30

תוללכבו ,(תבשב רתומה ןפואב - תבשבו)" :108 'ע תויודעוותה - ט"משת ןוזח תבש ,םירבד פ"ש תחישמ (31
תיתימאה הלואגב ,ישילשה שדקמה-תיב תא דירויו איבי ה"בקה ז"יעש העידי ךותמ - "וניתדובעו ונישעמ"
."ונקדצ חישמ י"ע המילשהו

הלעמ ינא הב תורקל וקסעתיש התיירק רכשבו . . הנינבכ הרותב התיירק לודג"ש" :108 'ע םש ט"משת (32
.""תיבה ןינבב ןיקסוע וליאכ םהילע

איבהל - (לשמל ,הקדצה ןינעב) הזל תוצעהמו" :123 'ע תויודעוותה - ח"משת (החדנ) באב העשת ,םירבד פ"ש (33
ףכית ,ןכש ,הקדצה תניתנ תודוא ררועלו םירובידב ךיראהל םיכירצ אל - הקדצ תפוק םיאיבמשכ :הקדצ תפוק
,הקדצה תפוק ךותב סינכהלו ףסכה חקיל ,לעופב הקדצ תתל םיכירצש םיניבמ הקדצ תפוק םיאורשכ דימו
םשורהמ עגפהל לולע ינולפש ךכל ףסונ) ירה - הקדצ תניתנ ד"ע רובידה י"ע כ"אשמ .לעופב ןכ םישוע ,אלימבו
םוקמב ןתונה ,דחא םוקמב ףסכה ןיידע ראשנ ,רובידה ירחאל םג (הקדצה תוצמ םויק תודוא וררועל םיאבש
"!יעיבר םוקמב לבקמהו ,ישילש םוקמב (הקדצ יאבג וא) הקדצה תפוק ,ינש

.121 'ע תויודעוותה - ח"משת (החדנ) באב העשת ,םירבד פ"ש (34

וליפא לבקתיש ןפואב ,םולש יכרדו םעונ יכרדב תויהל הכירצ הז לכב הלועפהש ,ןבומו" :123 'ע םש ח"משת (35
וניאש רבד ול רפסל םיאבש םשור רוציל אלש לדתשהל שי ,ןכלש ,"ןוצר םוי"ב טרפבו ,תימהבה שפנד ןוצרהב
."ב"ויכו ותגהנה ןקתל וררועל םיאבש כ"וכאעו ,ויתודוא עדוי

דומילה תמידק תמגודבו ד"ע אוה דומילהש ,אלא" :50 'ע תויודעוותה - נ"שת סחנפ פ"שו ,זומת ז"י תחישמ (36
."הנשה לכב ,ב"ויכו גחב גחה תוכלה ,אמרג ןמזהש םינינעב

םיבייח באב העשתב םגש ליעל ראובמה לע ףסונ ,רמולכ" :128 'ע תויודעוותה - נ"שת ןנחתאו פ"ש תחישמ (37
האצמה"כ אלדו] באב העשתב םדמלל רתומש הרותה יקלחב ל"צ דומילהש אלא ,עגרו עגר לכב הרות דומלל
רמג רבכש הזש ונייה ,דומלל םירתומה םירבד םנשיש אלא ,הרותה דומילב בויח ןיא באב העשתבש "הנושמה
,הזמ הריתי רמול שי - [םימייוסמ םירבדב הרותב קוסעל "ול וריתה" ..םדרהל לוכי וניאו 'וכו "תוניק"ה
."תורומשא שארל הלילב ינור ימוק" ,הלילב הרותב דומילד ףיסוהל בויחה ליחתמ באב העשתבש

ד"עו .הרותה דומילב בויחה םצעל עגונב הלבגה תכייש אל" :תוכוסה גחד 'ב תחיש - ב"נשת שדוק תוחיש הארו
ומצעמ לבא ,הרותב םימייוסמ םינינע דומילל עגונב אלא םניאש .באב העשתבש - "וניאטח ינפמ" - תולבגהה
אקוד ,הברדאו .הרומג תוכזו ,רומג בויח השענ םדומיל ירה ,םדמלל רתיה ונשיש םינינעה םתואש ןבומ
םיבוט םידעומלו החמשו ןושש"ל ותכיפהל דעו ,באב-העשת ינינע לכמ רטפהל דציכ תוצע םישפחמ באב-העשתב
."ןורחאה באב העשתב 'יהש יפכ ,"ובהא םולשהו תמאהו

לכלש ,ןבומ - (ןמקלדכ) הז רמאמב םירואיב לכ ינפלו" :412 'ע תויודעוותה - ט"משת בא םחנמ ו"טל רוא ד"ר (38
דועש" :157 'ע תויודעוותה - ט"משת באב רשע השמח תחישמ הארו ."'וכ דחא לכש ,ןינע לש וטושפ אב שארל
השעמה") לעופב השעמב םייקל שי ,באב רשע השמח תלעמב םירואיבה יטרפ םיעדויו םידמולש ינפל
."לארשימ א"ואכל תכיישש הכלה לש הטושפ פ"ע באב רשע השמחל םיכיישה םינינעה ("רקיעה אוה

ד"ע הנשמה רמאממ תנבומה הארוהה שארל לכל" :157 'ע תויודעוותה - ט"משת באב רשע השמח תחישמ הארו
תושעלו לדתשהל ךירצ לארשימ א"ואכש - "באב רשע השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל" ,םויה תלעמ לדוג
םיבוט םימי ויה אל" לודג בוט םויל דעו "בוט םוי" 'יהי (ופוס דעו ותליחתמ ,ולוכ םויה לכ) הז םויש וב יולתה לכ
.""באב רשע השמחכ לארשיל

תוידיסח תויודעוותה םוקמו םוקמ לכב ךורעל שי" :157-8 'ע תויודעוותה - ט"משת באב רשע השמח תחישמ (39
דצמ איה כ"הויד ט"ויה יבגל באב רשע השמחד ט"ויה תלעמש…] 'יתשו הליכא" י"ע "החמשו התשמ" לש ןפואב
םחנמ ו"ט יאצומ תחישמ הארו ."'וכו שממ הדועסל דעו ,[פ"כהוי יבגל םירופד הלעמה ד"ע ,'יתשו הליכאד ןינעה
ןיעמ) 'יתשו הליכאב תימשג הדועס םע רושקה ט"וי אוהש באב ו"טל עגונב ל"י ז"דעו…" :415 'ע םש בא
םשד ה"ימ הלעמל ע"פב םש אוהש יפכ ה"י םשל זמורה ,שדוחב ו"טב לח םירופ ןשוש)ש טרפבו ,םירופ תמגודבו
,('יוה

.תישילש הדועס ונשי תבשה םויבו) תודועס 'ב רובע 'יהש (םימשה ןמ םחל) ןמהמ הארנכ ,םויה תודועס 'ב וא
םילכוא םכיתושפנל םתרמשנו דצמש ולאכ שי - לוחה ימיב םגו ,(שדוק ארקמ ,ט"ויב םג ה"כ תועיד המכלו
הביס דצמ) תפרטצמ וז הדועסו ,(האופר ירפסב םג ראובמכו ,ס"שב םירופס המכמ ןבומכ) תישילש הדועס
."(תודועס 'ג לש שודיחה - תבשב קרו) תודועס 'בל אוה בשחנ ןכלו .תורומאה תודועס 'בהל (תידדצ

ט"ויו החמשה הרושק הבש" :733-4 'ע ש"הס - א"נשת בא א"יו ,בא ד"וי ,ןוזח תבש םירבד פ"ש תחישמ (40
גהנמ פ"ע טרפבו .("'וכ םימרכב תולוחו 'וכ תואצוי (לארשי תונב :ג"יו) םילשורי תונב ןהבש") באב ו"טד לודג
הזב קספהה ירחאל הזש טרפבו) לארשיב תונותחו ןיכודישב םיברמ ,(באב העשת ירחאל) ולא םימיבש לארשי
ךורעל לדתשהל" :415 'ע תויודעוותה - ט"משת בא םחנמ ו"ט יאצומ תחישמ הארו ."("תועובשה תשולש"ב
תושעל םיכלוהו םיאצוי רשאכש - "םישענו םירכזנ"ד ןפואב ,באב ו"ט ךשמב םוקמו םוקמ לכב תודעוותה
ללכב תודעוותהבש השעמהל ףסונ ,באב ו"ט םויב תדחוימה תודעוותה השעמ תעשב "םירכזנ" תרחא הדובע
."ןידה תרושמ םינפל הנינעש - טרפב תידיסח תודעוותהו

.733 'ע ש"הס - א"נשת בא א"יו ,בא ד"וי ,ןוזח תבש םירבד פ"ש תחישמ (41

םויס לכב ומכ) באב רשע השמחד םתוחו םויסב" :415 'ע תויודעוותה - ט"משת בא םחנמ ו"ט יאצומ תחישמ (42
תומילש השענ םויה ףוסבש ,ןפוסב ןתליחת ץוענ - הברדאו ,ופוס דעו ושארמ ,ולוכ םויה לכ לולכ (השודק ינינעב
."זוע רתיבו תאש רתיב ,םויה לכ

."'וכו ק"שה םויל דע ,יששה םויב ,ישימחה םויב" :160 'ע תויודעוותה - ט"משת באב רשע השמח תחישמ (43
,באב רשע השמחד תודעוותההמ םשורה וילע רכינ - הדובעה ינינע ראשב קסועש םויה ינמזב םגו" :97 הרעה םש
'ע תויודעוותה - ט"משת באב רשע השמח תחישמ הארו "!הלוכ הנשה לכב ותמגוד ןיאש בוט םויב תודעוותה
'יהי (ופוס דעו ותליחתמ ,ולוכ םויה לכ) הז םויש וב יולתה לכ תושעלו לדתשהל ךירצ לארשימ א"ואכש" :157
.""באב רשע השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל" לודג בוט םויל דעו "בוט םוי"

השלשהב באב ו"ט לח וז הנש תועיבקבש טרפבו" :412-3 'ע תויודעוותה - ט"משת בא םחנמ ו"טל רוא ד"ר (44
."תבש ינפל םימי

."'וכ ולא וליפא ,באב ו"טל ךשמהב ןכ ושעי יאדוב תודעוותה ושע אל ןיידעש ולא" (45

תדובעב באב ו"טד ונינע לכש ןויכמ ירה" :416 'ע תויודעוותה - ט"משת בא םחנמ ו"ט יאצומ תחישמ (46
."'וכ קפסה תא טושפל שי ,הפסוה אוה םדאה

.733 'ע ש"הס - א"נשת בא א"יו ,בא ד"וי ,ןוזח תבש םירבד פ"ש תחישמ (47

."("אוה שונאו ,לכמ בלה בקע" 'למ םישנא טרפבו)" (48

םאבש - ונוצרב יולת רבדהש םימעפ המכ רבודמכו" :416 'ע תויודעוותה - ט"משת בא םחנמ ו"ט יאצומ ד"ר (49
רשפא הנטק תומכ י"ע םגו ,(לבקמש הממ רתוי הצורש ולש ב"הנ ןוצרכ) הקשמה תומכ עגונ אל תמאב הצור
."'וכו החמשה ןינע לועפל

ףסותי ,"השעמ ידיל איבמש לודג דומלתש ןויכו)" :158 'ע תויודעוותה - ט"משת באב רשע השמח תחישמ (50
תוימינפל עגונב תדחוימ השגדהו :85 הרעהבו .("רוא הרותו הוצמ רנ םע םירושקה לעופב השעמ ינינע לכב ז"יע
תוימינפה םג ,ה"ה ,ע"נפב םש ותויה לע ףסונש ,ה"יד אירטמיגה ,באב רשע השמחד םויה תלעמ דצמ - הרותה
."הרותה תוימינפ - הרותב ותמגודו ,'יוה םשד

דומלתב הפסוהל יאדוב איבת - הרותה דומילב הפסוההו" :124 'ע תויודעוותה - נ"שת ןנחתאו פ"ש תחישמ (51
תויודעוותה - ט"משת באב רשע השמח תחישמ הארו ."רודיהב תווצמה םויקב הפסוה ,השעמ ידיל איבמש לודג
קוסעל םימיה לע תוליל ףיסומ" ,"ףיסוי ףיסומד ךליאו ןאכמ" "ארמגב תשרופמה הארוהה - רקיעו דעו" :157
באב ו"טמ הלילב דומלל ליחתהל םדאל שיו" - השעמל הכלה ע"ושה ד"ספכו ,"וייח לע םייח ףיסוי הרותב
.""טעמ טעמ ףיסוי ךליאו באב ו"טמ" ,"ךליאו

.124 'ע תויודעוותה - נ"שת ןנחתאו פ"ש תחישמ (52

הפי ןיעב ןתונה לכ") ןתונ ה"בקהש יאדוב ,"ןחכ יפל אלא 'וכ שקבמ יניאש ןויכו" :159-60 'ע םש ט"משת (53
.'וכ תלוכיה ("ןתונ אוה

ל"צ (ךליאו ו"טמ) הרותה דומילב הפסוההו…" :414 'ע תויודעוותה - ט"משת בא םחנמ ו"טל רוא ד"ר (54
."'וכו הלילב השגדהב

ילכוא" לש בצמב ע"א דימעהלו ,ב"ויכו הסנרפה תוגאד…" :125 'ע תויודעוותה - נ"שת ןנחתאו פ"ש תחישמ (55
יתומצע לכ"ד ןפואב ,הרותה דומילל רסמתהלו ,דומילה תעשב פ"כע ,("ןמה ילכואל אלא הרות הנתנ אל"ש) "ןמה
."ותיב ינב יכרצו ויכרצ לכ ול קפסמ ה"בקהש ועדיב ,(ל"נכ) ("קאמשעג") תומיענו תוקמעתהב ,"הנרמאת

ףאו ,"ותעשב המלש תדועסכ" הכלהו ןיד פ"ע לבקל יואר ידוהי לכש ןיד פ"ע ל"צ ךכש טרפבו)" :םש נ"שת (56
."המשנהו ףוגה תואירב ךותמ ,תובוט םינשו םימי תוכיראב . . (ןכמ רתוי

רשאכ תפסונ הלעמ הב שי המצע הרותה דומילב הפסוהה" :124 'ע תויודעוותה - נ"שת ןנחתאו פ"ש תחישמ (57
."'וכ יאדכ ןכלו ."הרותב םיקסועו ןיבשויש םינש" ,("דבב דב" אלו) םיברב הרותב רועישל םיפרטצמ

."'וכ ירחאל ונידמעבו" :186-7 'ע תויודעוותה - "לארשי ןג"ל - בא םחנמ ף"כ (58

םוקמ לכב םסרפל תנמ לעו ,רוציקב - םוכיסלו" :181 'ע םשו .180 'ע תויודעוותה ח"משת בקע פ"ש תחישמ (59
,תובוטה ויתולועפב לעופב תופסוה "ךליאו ןאכמ" ףיסוי ,תודסומ כ"וכאעו ,ףט םישנ םישנא ,א"ואכ :ירשפאה
ונמי - םיאתמה םערוטשב 'יהי הזש ידכבו ,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיה תצפהו תווצמה םויקו הרותה דומילב
."רתוי ופיסויש ררועלו ,תופסוהב םיזחוא ןכיה תובורק םיתעל ןמזל ןמזמ ונחביו וררבי םהש השלש לש דעו

.180 'ע םש ח"משת (60

.59 הרעה ליעל האר (61

ןהיניב התיה םא טועימו בור ןהב אהיש ידכ" םעטהו" :180-1 'ע תויודעוותה ח"משת בקע פ"ש תחישמ (62
,עירכמ ישילשהו ,(הרובג) רתוי עובתל לוכי ינשהו ,(דסח) תוכז דומלל לוכי דחאש ,הלעמה שי הזבש ,"תוקולחמ
תעדל םימיכסמ ףוס-לכ-ףוסו ,תוקולח תועידה רשאכ איה הערכהה תומילש יכ) השלשה לכמ אוה ד"ספה יזאו
לכ םויקב 'ה תוכרבו אימשד אתעייסו הניכשה תארשהב ףסותינש - השלשב הלעמה םג שי הזל ףסונו .(עירכמה
."ולא תולועפ

'קה ןויצ לע שפנ ןוידפ הקתפ איבהל ,עידוהל םג הז לכו" :181-2 'ע תויודעוותה - ח"משת בקע פ"ש תחישמ (63
יאדובו .(אבה ןושאר םויב 'קה ןויצל םאיבהל - וז תבשל דע תולועפל עגונב ושקבש יפכ) ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש
ותשקב םימייקמש האורשכ - הפסוהבו תולועפה לכ םויקב ר"ומדא ח"ומ ק"כ תכרבב רתוי דוע ףיסוי הזש
."'וכו

י"ע ל"וי
תובישיה ידימלת דוגיא
"770"-"חישמ תיב"

E-Mail: Editor of HaMa'ase Hu Hoiker

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish"