ה"ב
סרטנוק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה

.םירצמה ןיב ימי (א
.תבשב לחש זומתב ז"י (ב

*

ךליאו ח"משת תוחישמ טקולמ
ג"כ ןוילג


רבד חתפ

תוארוהה טוקיל אוהו ,ג"כ ןוילג ,"רקיעה אוה השעמה" סרטנוק רואל הזב םיאיצומ וננה
ןיב ימיל רשקב ,ךליאו ח"משת תנשמ חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תוחישמ לעופב השעמל
.תבשב לחש זומת זומתב רשע העבשו ,םירצמה

תמישר) תוהגומ יתלבה תוחישה ןהו תוהגומה תוחישה ןה ללוכ טוקילהש יעדומל תאזו
.דבלב טקלמה תוירחא לע אוהו ,(םיעמושה

םישודיח םע הריחבה תיב תוכלה" סרטנוקהל המדקההמ עטק ןאכ אבומ הפסוה רותב
י"ע ל"יש ,(דועו ,תודימ תוינשמו ,לאקזחיו ,הריחבה תיב 'לה ם"במרה ללוכש) "םירואיבו
."םידיסחה רצוא" תכרעמ

:לטל סקפ חולשל ריאהלו ריעהל ,תורעה הזיא ול שיש ימ לכש ,החוטש ונתשקב
.שארמ ול הנותנ ונתדותו ,(718) 467-6919

תובישיה ידימלת דוגיא
"770" "חישמ תיב"
,וניתורח תואלפנ תנש אהתה ,(החדנ) זומת ז"י קלב 'פ ק"שע
"םימימת יכמות" תבישי תודסייתהל הנש האמ
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תדלוהל הנש ו"צ
.י.נ ,ןילקורב


םירצמה ןיב ימי


תוכלהב טרפבו ,הרותה דומילב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל ךירצ םירצמה ןיב ימיב
לכד תוכלהה ללוכש ,ם"במרה דומיל - דחוימבו ללוכ ,המצע הרותבש "טפשמ"ה ,הרותה
.1הלוכ הרותה

םימיל וכפהיש ז"יע ,האופר תמדקה הנינעש ,םירצמה ןיבד תותבשב המכו המכ תחא לע
ליהקהל ,"השמ להקיו"ד ןינעה לע הפסוהב) הרותה דומילב ףיסוהל ךירצש יאדוב - םיבוט
.2("תבשו תבש לכב תוליהק

,"הברה םידימלת ודימעהו" - (הרותה תצפה) תלוזה םע הרותה דומיל םג ללכנ הזבו
'יבשו הדפת (הרותה תוכלה) טפשמב ןויצ"ד ןינעהב ףיסוהל ךירצ ןכו ,3לארשי תבהא ךותמו
.4"הקדצב

ש"מ דוסי לע - שדקמה תיב ןינב(ו הלואג) ינינעב (דחוימבו םג) הרותה דומילב ףיסוהל
הלעמ ינא הב תורקל וקסעתיש התיירק רכשבו . . הנינבכ הרותב התיירק לודג" שרדמב
.5"תיבה ןינבב ןיקסוע םה וליאכ םהילע

- ז"נפלו ,תוקוספ תוכלה ,ם"במרה לש ורפסב ,הריחבה תיב תוכלה דומיל - שארל לכל
לאקזחיב םיקרפה ,(הלבק ירבד) כ"בשותב - ז"נפלו ,6דימתו תודימ תכסמ ,ארמגבו הנשמב
.8(7תחא תרבוחב וספדנ - םידמולה לע לקהל ידכו) "תונבהל דיתעה ןינב" תודוא םירבדמה

לש ותרותב טרפבו ,תודיסחה תרותב ק"מהיב ינינעב םירואיבה םג דומללו ףיסוהל שי
תוינשמה לע םג טעמו ,לאקזחיב קוספה לע םישורד המכ וב ולגתנו ונרוד הכזש צ"צה
.9ב"ויכו תודמ תכסמד

,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"ד ןינעהב - שאר לכל :השעמ ידיל איבמה ןפואב דומלל
,תיבהב םיקלח המכב יוניש השענש ,ןינב לש ע"והזש ,ה"בקהל שדקמ ידוהי תיב לכמ תושעל
.10'הל שדקמ השענש יוליגב םיאורש

,11ללכב דעו ,באב העשת דע בא שדוח שארמ םימיה תעשת ךשמב ."םימויס" ךורעל שי
.12הז ינפל םג בוט המו

.13לבת יוצק לכב ,םוקמו םוקמ לכב הלא תוארוה םויק ד"ע וזרזיו ומסרפי יאדובו

לצא םג תויהל הכירצ - הריחבה תיב תוכלה - אמרג ןמזהש ןינעב הרותב הפסוההש ,ןבומ
.14ץיק-תונחמב םיאצמנה םידליה

תיב ןברוחד ןורסחה ןקתל תולדתשההו תוליבאה שגר תורבגתה דצמ אל ל"נה דומלל .אי
ק"מהיבד תומילשהו הלעמהל תוקקותשההו ףסוכה דצמ (ןברוחה ילול םג) אלא ,15שדקמה
.16םלועמ התיה אלש תולדג ,ישילשה

הכלה ,םא יכ ,"אחישמל אתכלה" הז ןיאש הרומג תואדווב הרכהו העידי ךותמ דומלל .בי
התע רבכ) ללכושמו יונב ןיפצמ ונאש דיתעה שדקמ"ש ןויכ ,ז"חאלש עגרב לעופב השעמל
!17ארמימכ עגרב "םימשמ ןמ אוביו הלגי (ףכיתו ,הלעמל

רשאמ רתוי ,םירצמה ןיבד תוכלהב רקיעבו שאר לכל אוה ןמרג ןמזהש םינינעב דומילה .גי
אל הרותה דומילב הפסוהה תודוא "םערוטש" םישועשכש אלפלו ,הריחבה תיב תוכלהב
.18םירצמה ןיבד תוכלהה דומיל תודוא םיריכזמ


תבשב לחש זומתב רשע העבש


ןוששל ךפהיו תמאב החדנ 'יהיש יאולה :19םגתפה עודי ,תבשב לח זומתב ז"ישכ
21א"ואכ ךירצ וזכ תועיבקבש לארשימ א"ואכ תדובעב הארוה-הרות 20םג אוהש .החמשלו
.22'וכו תמאב תינעתה החדי ותדובע י"עש רתויב לדתשהל

תא םיזרזמו םירהממש םידחוימה םינינעב זוע רתיבו תאש רתיב הפסוהה י"ע אוה ל"נה
,הלואגה לע השירדהו השקבהו ,הלואגל 'יפצהש ,הלואגל 'יפצה - שארל לכלו .הלואגה
.23שממ לעופב הלואגה תא תזרזמו תרהממ

הלואגל םיכיישה הרותה ינינע דומילב ףיסוהל שי - הלואגל 'יפצד ןינעה תוללכ לע ףסונ
.24[ךליאו 'ד תוא "םירצמה ןיב ימי"ב הכוראב האר

ןיי תייתשו ןמש רשב תליכאבש גונעתהו החמשהב ףיסוהל ךירצ תבשב לחש תינעתה םויב
םוי ללגב הזב טועימ לש ךתעד אקלס אקה לולשל ידכ ,הנשה תותבש לכמ רתוי ,ןשי
.25תינעתה

לכבמ רתוי דוע ל"י ילואו ,26זומתב ז"י תבש יאצומב םג הכלמ הולמ תדועסב דיפקהל שי
תומיל תוכיישה רתויב הב תשגדומ ,"אחישמ אכלמ דודד אתדועס" התויהלש - תבש יאצומ
.27'וכו תומוצה ולטביש ,חישמה

םאה - תבשב לחש זומתב ז"יב הריחבה תיב ינינעב דומילה תלחתהל עגונב ןויע ךירצ
,םוצה תא קר החוד תבשהש וא ,[ןושאר םויל דע] םירצמה ןיבש ןמזה תוללכ תא החוד תבשה
.28םירצמה ןיבד םייוצר-יתלבה םיניינעהו


הפסוה


נ"שמ פ"עו ,"הקדצ"ב ןהו ,הרותה דומיל "טפשמ"ב ןה םירצמה ןיבד םימיהב ףיסוהל (א
,תיבה תרות דומילב הלא םימיב קוסעל שי ,דחוימבו ."הקדצב 'יבשו הדפת טפשמב ןויצ"
,לאקזחי ;ידוקפ-להקיו ,המורת תוישרפ - בתכבש הרותב :ונימיב הרהמב וניינב זוריזל
רפסב הריחבה תיב תוכלה - הכלהבו ,תודימ תכסמ - הפ-לעבש הרותב ;ג"מ-מ םיקרפ
.ם"במרהל "הרות הנשמ"

החמשב ףיסוהל ידכ ,םימיה תעשת ימימ םוי לכב תכסמ םויס ךורעל לדתשהל שי ןכ-ומכ
.הלא םימיב הרות יפ-לע תרתומה

'ירחאלש הפוקתל םהבש תיטרפ הפוקתמ ל"נהב ףיסוהל - אפוג םירצמה ןיבד םימיהב (ב
.(ב"תו ,ב"ת ברע ,ב"ת וב לחש עובש ,א"נמ ח"רמ ,בא-םחנמ ח"ר דע)

,תודועס 'ב תאצוה - הקדצהו .הקדצו הליפת ,הרותב דחוימב ףיסוהל בא םחנמ ח"רעב (ג
.תודועס 'ג לש - בוט המו

םדקהב ז"דע טילחהל ,זא טילחהל וקיפסה אלש הלאו ,םירצמה ןיב ינפל הז לכ לע טילחהלו
.(ג"ס א"עתקס ח"וא ע"וש ד"ספ פ"ע) םדוק תחא עגר הפיו ,ז"חאל

.הז רחאל םמלשהל ידכ - םמויב ל"נהכב ושע אלש הלא רשא ןבומ :ףיסוהלו

םירפס אלמ תיב ,הרות ,ךוניח ,לארשי תבהא :עצבמ] םיעצבמה לכב - דחוימב לדתשהל (ד
.[החפשמה תרהט ,הליכאה תורשכ ,ק"שנ ,הקדצ ,הזוזמ ,ןילפת ,(הימכחו הנבי)

__________
דומיל לע יאקד ,"הדפת טפשמב ןויצ" נ"שמפע" :54 'ע תויודעוותה - נ"שת סחניפ פ"שו ,זומת ז"י תחישמ (1
."'וכ ןיב ימיבש ,ןבומ - הרותה

.54 'ע תויודעוותה - נ"שת סחניפ פ"שו ,זומת ז"י תחישמ (2

.54-5 'ע תויודעוותה - נ"שת סחניפ פ"שו ,זומת ז"י תחישמ (3

.34 'ע תויודעוותה - ח"משת (החדנ) זומת ז"י ,קלב פ"ש תוחישמ (4

הלוגב םינותנ ינבש ליבשבו לאקזחיל ה"בקה ל"א" :73-4 'ע תויודעוותה - ט"משת יעסמ-תוטמ פ"ש תחישמ (5
.""לטב" וניא "יתיב ןינב"ש - רקיעו הזמ הריתיו "...התיירק לודג . . לטב יתיב ןינב אהי

המכב וראבתנש יפכ ,םירצמה ןיב ימיל דחוימב םיכיישה םינינעה תודוא םג ררועל םוקמה ןאכ" :73 'ע םשו
עגונב ןה ,הנהכו הנהכ ףיסוהל ,"ןיזרוזמל אלא ןיזרזמ ןיא"ו ,(ז"נפלש םינשב הכוראב םתודוא רבודו) םירפס
."תלוזה לע הלועפל עגונב ןהו ומצעל

הפסוהה תודוא פ"הוע ררועל תונמדזהה תא לצנל שי" :38 'ע תויודעוותה - ט"משת זומת ו"ט יאצומ תחיש האר
.דועו ."שדקמה תיב ןינב םע םירושקה םינינעב (תוכיאב ןהו תומכב ןה) הרותל םיתיע תועיבקב

הראבתנ הבש ,דימת תכסמ םגו" :55 'ע תויודעוותה - 186 הרעה נ"שת סחניפ פ"שו ,זומת ז"י תחישמ האר (6
דומילה ,ירה "םימשה ןמ אוביו הלגי ללכושמו יונב דיתעה שדקמ"ש ןויכ ,הברדאו ,ק"מהיבב תידימתה הדובעה
."ק"מהיב ןינב תודוא דומילה רשאמ רתוי השעמל זא עגונ ק"מהיבב הדובעה תודוא

.55 'ע תויודעוותה - נ"שת סחניפ פ"שו ,זומת ז"י תחישמ האר (7

.34 'ע תויודעוותה - ח"משת (החדנ) זומת ז"י ,קלב פ"ש תוחישמ (8

...ףיסוהל שי - הצוח תונייעמה תצפהל וניכזש ירחאלו" :38 'ע תויודעוותה - ט"משת זומת ו"ט יאצומ תחישמ (9
השענש ןויכ "המימת הנש" תארקנש ,רוביעה תנש םגו ,צ"צה תדלוהל םייתאמה תנש - וז הנשב הריתי השגדהבו
םישענש תודיסחה תרות םע הרותד הלגנד רוביחה - הרותב ותמגודו ,הנבלה תנש םע המחה תנשד רוביחה הב
."קדצ-חמצה לש תדחוימה וכרדכ ,"המימת הרות"

רד הז תיבבש םיאורש דבלב וז אלש - שדח ןינבל דע" :38 'ע תויודעוותה - ט"משת זומת ו"ט יאצומ תחישמ (10
םידליל םיכיישה םירדחה ,תיבהב םיקלח המכב יוניש השענש ,תאז דוע אלא ,הזוזמ וב העובק ,ןכלש ,ידוהי
.'הל שדקמ השענש יוליגב םיאורש - םלועה תומוא יניעל םג ,בוחרב םיארנש תיבה יקלחל דעו ,תיבה-תרקעלו
."'וכ שממ וטושפכ ק"מהיב ןינבד השעמ ידיל איבמה דומיל - רקיעו דועו

.55 'ע תויודעוותה - נ"שת סחניפ פ"שו ,זומת ז"י תחישמ (11

.74 'ע תויודעוותה - ט"משת יעסמ-תוטמ פ"ש תחישמ (12

.55 'ע תויודעוותה - נ"שת סחניפ פ"שו ,זומת ז"י תחישמ (13

.50 'ע תויודעוותה - ח"משת (החדנ) זומת ז"י תינעת ,זומת י"ח תחישמ (14

תדחוימה השגדהה לע ףסונ) דחוימב וז הנשבש ליעל רומאה פ"עו" :691 'ע ש"הס - א"שנת קלב פ"ש תחישמ (15
ףכית האבש הלואגה ףס לע םידמועש ןויכ ,"םירצמה ןיב"דו זומת ז"יד "בוט"ה קר שגדומ (הז ונרוד תוללכבש
אוה דומילש - שאר לכל :ירמגל רחא ןפואב תויהל ךירצ וז הנשב הריחבה תיב תוכלה דומילש ןבומ ,שממ דימו
."'וכ דצמ אל

."'וכ םלועמ התיה אלש תולדג ,"ןושארה ןמ ןורחאה תיב דובכ 'יהי לודג" רמאנ וילעש" :םש (16

."'וכ אוה דומילהש - רקיעו דועו" :691 'ע ש"הס - א"שנת קלב פ"ש תחישמ (17

תודוא ררועל שי ,"רקיעה אוה השעמה" ללכה פ"ע..." :78 'ע תויודעוותה - ח"משת בא םחנמ ח"ר תחיש (18
ע"ושב םיניד יטרפ - שאר לכל :םימיה תעשת לכו ,א"נמ ח"רמ לחה ,אמרג ןמזהש לעופב השעמ לש םינינע
ללכנ הזבש ,טושפו ...(צ"מהיבד תועובשה תשלשל םיכיישה םינידה לע הפסוהב) םימיה תעשתב הגהנהה תודוא
הרותה דומילב הפסוהה תודוא "םערוטש" םישוע רשאכש לודג יכה אלפלו ,ע"ושב ולא תוכלה דומלל בויחה םג
,םירצמה ןיבד תוכלהה דומיל תודוא םיריכזמ אל ,הריחבה תיב תוכלה דומילב דחוימבו ללוכ ,צ"מהיב ימיב
תוכלהב רשאמ רתוי ,םירצמה ןיבד תוכלהב רקיעבו שאר לכל אוה ןמרג ןמזהש םינינעב הרותה דומילש פ"עא
."טושפ םגו ןבומכ ,הריחבה תיב

ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודי" :25 'ע תויודעוותה - ח"משת (החדנ) זומת ז"י ,קלב פ"ש תוחישמ (19
."ש"רהמ ר"ומדא ונקז םשב

אלא ,הלפתו הכרב קר אל אוה הז םגתפ" :25 'ע תויודעוותה - ח"משת (החדנ) זומת ז"י ,קלב פ"ש תוחישמ (20
וא האור ידוהיש רבד לכמש עודיה ט"שעבה תרותמ ו"קו ש"כמב - לארשימ א"ואכ תדובעב הארוה-הרות םג
שי יאדובש ,"לכה אוה אישנהש" ,לארשיב אישנ לש םגתפ כ"וכאעו ,ונוקל ותדובעב הארוה דומלל ךירצ עמוש
."...('וכ הריתי חכ-תניתנ הנשיש ןויכמ) ...ךירצ וזכ תועיבקבש - הארוהה תדוקנו .לארשימ א"ואכל הארוה

םישנאה) לארשימ א"ואכש" :46 'ע תויודעוותה - ח"משת (החדנ) זומת ז"י תינעת ,זומת י"ח תחישמ האר (21
לכב טילחמש ז"יע ,(ןניקסע 'יבד "יעיברה םוצ"מ לחה) תומוצה תא תוחדל ותדובעב לדתשהל ךירצ (ףטו םישנו
- "וניאטח ינפמ" - תומוצה תביס תא לטבלו תוחדל ,("רקיעה אוה השעמה") לעופב השעמב דימ ליחתמו ,ףקותה
."תומוצה ,בבוסמה לטב אליממ ךרדבו

."החמשלו ןוששל ךפהיו" :25 'ע תויודעוותה - ח"משת (החדנ) זומת ז"י ,קלב פ"ש תוחישמ (22

ראובמכ ,"העושיל תיפצ" ל"זח ןושלכ" :32 'ע תויודעוותה - ח"משת (החדנ) זומת ז"י ,קלב פ"ש תוחישמ (23
."'וכ 'יפצהש ל"זח ירבדב תומוקמ המכו המכב

.34 'ע תויודעוותה - ח"משת (החדנ) זומת ז"י ,קלב פ"ש תוחישמ (24

."'וכ תינעתה םויבש ל"י ילוא" :684 'ע ש"הס - א"שנת קלב פ"ש תחישמ (25

תבשה דובכ םע הרושקש ןויכש ,תבש יאצומב הכלמ הולמ תדועס" :685 'ע ש"הס - א"שנת קלב פ"ש תחישמ (26
."'וכ דיפקהל שי ("ותסינכב ומכ דובכ ךרד ותאיציב תבשה תא תוולל")

."םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל וכפהיו" :םש (27

תבשהש וא ןושאר םויב איה וזכ תועיבקב םירצמה ןיב תלחתהו" :691 'ע ש"הס - א"שנת קלב פ"ש תחישמ (28
םירצמה ןיב ימי םע הרושקה הריחבה תיב תוכלה דומילד תדחוימה הפסוה םא ע"צעו :92 הרעה םשו ."...החוד
ןויכ ,תבשב לחשכ זומת ז"יב הליחתמ ([אי תוא "םירצמה ןיב ימי" האר] רומאה ןפואב איה דומילהשכ םג)
."םוי לש וריש תרימא ד"ע אוהש וא ,אקוד םירצמה ןיב ימי םע הז דומיל רושק ס"וסש

י"ע ל"וי
תובישיה ידימלת דוגיא
"770"-"חישמ תיב"

E-Mail: Editor of HaMa'ase Hu Hoiker

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew"