ה"ב
סרטנוק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה

.ןויס ח"כ (א
.זומת ח"ר (ב
.שדוח שאר (ג

*

ךליאו ח"משת תוחישמ טקולמ
ב"כ ןוילג


רבד חתפ

תוארוהה טוקיל אוהו ,ב"כ ןוילג ,"רקיעה אוה השעמה" סרטנוק רואל הזב םיאיצומ וננה
,ןויס ח"כל רשקב ,ךליאו ח"משת תנשמ חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תוחישמ לעופב השעמל
.שדוח שאר ,זומת ח"ר

תמישר) תוהגומ יתלבה תוחישה ןהו תוהגומה תוחישה ןה ללוכ טוקילהש יעדומל תאזו
.דבלב טקלמה תוירחא לע אוהו ,(םיעמושה

:לטל סקפ חולשל ריאהלו ריעהל ,תורעה הזיא ול שיש ימ לכש ,החוטש ונתשקב
.שארמ ול הנותנ ונתדותו ,(718) 467-6919

תובישיה ידימלת דוגיא
"770" "חישמ תיב"
,וניתורח תואלפנ תנש אהתה ,ןויס ח"כ ריהבה םוי
"םימימת יכמות" תבישי תודסייתהל הנש האמ
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תדלוהל הנש ו"צ
.י.נ ,ןילקורב


1ןויס ח"כ


תצפהד תולועפה לכב תובוט תטלחה תלבקו תודעוותה םויל לארשימ םיבר ידי לע עבקנ
לעופב השעמב הלא תויודעוותהמ תואצותה ואר רבכו ,הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה
.2הקזח ינש 'גמ רתוי

דצמ ןהו ,"הקזח"ה ןינע דצמ ןה ,תומוקמה ראשב םגו ,אבהלו ןאכמ םג ךכ 'יהי יאדוב
.3"הוצמ תררוג הוצמ"ד ןינעה תוללכ

א"ואכ לע ונרוד אישנ ליטהש תוחילשה יולימב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהלו קזחתהל שי
תוקסעתה לש ןפואבו ,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב קוסעל הז ונרודמ
.4וחכ יפכמ רתוי דועו ,"וחכ לכב"


זומת ח"ר


,ךלמ תרדה םע בורב ,זומת ג"י ב"י ,הלואגה גח םע רשקב תויודעוותהל תונכהב וליחתיש
'יהת - תויודעוותהה תא םהב םישועש תומוקמה לכבו ,תומוקמ כ"וכב ,הנשו הנש לכב גוהנכ
.5תוכיאב ןהו תומכב ןה הפסוה


שדוח שאר


םוקמ לכב דחי םידוהי ופסאתי (ושדחב שדוח ידמ) שדוח שאר לכבש ,רתויב ןוכנ רבד
.6תודעוותה תושעל ,תסנכה תיבו הליהק לכ ,םוקמו

והער תא שיא ךרבל ,"הכרבלו םייחל" ,"םייחל" רמאל ,הרות ירבד [תודעוותההב] רבדל
.תובוטה תוכרבה לכב

,החמש לש תודעוותה ,בבל בוטו החמש ךותמו ,תווצמו הרות ינינעב תוטלחה דחי לבקל
.7"דימת התשמ בל בוט" א"מרה ד"ספכו

הלוגס הל שיש ,הקדצה תניתנ םע םג (לוחה ימיב) םיברב תודעוותהה תא רשקל יאדכ
.8הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודגש תדחוימ

__________
הליחתה זאש" :393 'ע םשו .ךליאו 383 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ח"כ ,חלש פ"ש תחישמ הכוראב האר (1
תודסומה ודוסיב ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ י"ע ,תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב השדח הפונת
ולצינ וב ,א"שת'ה ןויס ח"כ 'ב םוי :97 הרעה םשו ."ךוניח ינינעל זכרמ"ו ,"ת"הק" ,"לארשי הנחמ" םייזכרמה
.דועו ."ל"ומה .תירבה תוצראל החלצ ועיגיהו אכבה קמעמ ...תינברהו א"טילש ר"ומדא ק"כ

.394 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ח"כ ,חלש פ"ש תחישמ (2

."...יאדוב ,ןכש ןויכו" :399 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ח"כ ,חלש פ"ש תחישמ (3

.394 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ח"כ ,חלש פ"ש תחישמ (4

ריכזהל םיאתמה ןמזה םג תעכ ירה ,זומת שדוח שארב ונדמעב" :383 'ע תויודעוותה - נ"שת חרוק פ"ש (5
."...וליחתיש

,תבשב לחש ח"רב קר אל - רתוי תויטרפבו :390 'ע םשו .382-3 'ע תויודעוותה - נ"שת חרוק פ"ש תחישמ (6
תוכלמ ט"לב םיקסוע ובש ,("השעמה םוי" ארקנ וניאש ףא) הכלמ םוי ותויה םע ,לוחה ימיב ח"רב םג אלא
שדוח שארב טרפבו ...תויודעותה ךורעל" :266-7 'ע ש"הס - ב"נשת אראו פ"ש תחישמ הארו ."תפד ארודס"ד
."(םישדח ישאר לכב הנורחאל גוהנה לע ףסונ) טבש

םייסמו חתופ א"מרהש עודיה םגתפהמ ריעהלו" :389 'ע םשו .383 'ע תויודעוותה - נ"שת חרוק פ"ש תחישמ (7
"םידימת ינש" ,"דימת התשמ בל בוט"ו ,"דימת ידגנל 'ה יתיוש" - "דימת"ד ןינעהב ע"ושב "םייח חרוא" קלח
,םוי לכב םיבירקמש םידימתה תמגודבו ד"ע ,םוי לכב לארשימ תחאו תחא לכד "םייח חרוא"ב תויהל םיכירצש
.םייברעה ןיב לש דימתו רחש לש דימת

."דימת התשמ בל בוט" - החמש לש תויודעוותהב הפסוהה ד"ע תוררועתהל םימעטהמ 'א םג והזו

,קחצי) החמשה ןינעב (הפסוה ןושלמ ףסוי) הפסוה - קחצי ףסוי - ונרוד אישנ לש ומשל תוכיישהמ םג ריעהלו
."(החמשו קוחצ ןושלמ

.383 'ע תויודעוותה - נ"שת חרוק פ"ש תחישמ (8

י"ע ל"וי
תובישיה ידימלת דוגיא
"770"-"חישמ תיב"

E-Mail: Editor of HaMa'ase Hu Hoiker

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew"