ה"ב
סרטנוק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה

.תועובשה גחד - ןימולשתה ימי (א
.ןויס ו"ט (ב
.תובא יקרפ (ג

*

ךליאו ח"משת תוחישמ טקולמ
כ ןוילג


רבד חתפ

תוארוהה טוקיל אוהו כ ןוילג ,"רקיעה אוה השעמה" סרטנוק רואל הזב םיאיצומ וננה
ימי רשקב ,ךליאו ח"משת תנשמ חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תוחישמ לעופב השעמל
.תובא יקרפ ,ןויס ו"ט ,תועובשה גחד ןימולשתה

תמישר) תוהגומ יתלבה תוחישה ןהו תוהגומה תוחישה ןה ללוכ טוקילהש יעדומל תאזו
.דבלב טקלמה תוירחא לע אוהו ,(םיעמושה

:.לטל סקפ חולשל ריאהלו ריעהל ,תורעה הזיא ול שיש ימ לכש ,החוטש ונתשקב
.שארמ ול הנותנ ונתדותו ,(718) 467-6919

תובישיה ידימלת דוגיא
"770" "חישמ תיב"
,וניתורח תואלפנ תנש אהתה ,ןימולשתה ימי
"םימימת יכמות" תבישי תודסייתהל הנש האמ
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תדלוהל הנש ו"צ
.י.נ ,ןילקורב


תועובשה גחד - ןימולשתה ימי


לעופב ןמייקלו תובוט תוטלחה לבקל רתויב לגוסמ - (2ןויס ב"י דע) 1ןימולשתה ימי לכ
ףיסוי יאדוב ,"הרות ןתמ"ד ןינעה שדחתנ התע הזש ועדיב ,ןכש ,הרותה דומילל רושקה לכב
.3הרותה דומילב רתוי העיגי

עגונב - שאר לכלו ,"ונתרות ןתמ ןמז"ד הדובעה ינינע לכ ,4תומילש ןושלמ םג ,םילשהל
איבמה דומיל ,השעמה ןינע תשגדה עגונב ןהו ,הרותב הגשהו הנבהל עגונב ןה ,הרותה דומילל
.5םוי-םויה ייחב ,השעמ ידיל

ירועיש ,ת"תח ירועישמ לחה ,הרותה דומילב [6שודיח לש ןפואב דע] הפסוההו תוקזחתהה
תוימינפב ןהו הרותד הלגנב ןה ,הרותל םיתע תועיבקו םירועיש ראש לכב ןכו ,ם"במרה
.8[7ד"בחב הגשהו הנבה לש ןפואב] הרותה

ינפל םימי 'גב דחוימב] הצוח תונייעמה תצפהבו הרותה תצפהב ףיסוהל - דחוימבו ללוכ
תבהאד ןינעה תוללכב ףיסוהל ןכו .10[9ןויס וט ןמקל האר ,תחא תואיצמל םיבשחנש ןויס ו"ט
.11לארשי תודחאו לארשי

[ךליאו א"י תוא "תועובשה גח" - ט"י ןוילגב הכוראב ןייע]


ןויס ו"ט


ידכ "הלאה םימיה"ד תוערואמה ריכזהל שיש - "םישענו (ז"יעו) םירכזנ הלאה םימיה"
תוכשמהה לכ ("ןיע ףרהכ ןבכיע אל" עודיה ןושלב ,ירשפאה םדקהבו) "םישענ" ויהיש
.12הנושארה םעפב ויהש תובוטה

אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא דחוימו יללכ ערואמ עריא ןויס ו"ט לילב :וננינעל עגונב
העושי הזמ החמצש ררבתנ הז ירחאל ,ירה ,ילילשה ןינעה קר ואר הלחתבש ףאד) 13ונרוד
.15רודה לכל ךיישה ערואמ - (14הלודג

א"ואכל חכ-תניתנה םע דחיב ,[16תישפנ השקבהו] הארוההו יוויצה שגדומ הז םויב
תצפהו תודהיהו הרותה תצפהד הדובעה ינינע לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל ,לארשימ
.17הצוח תונייעמה

םע הרושקה ,המשנה תוימינפב רתסומה "ןיעמ"ה תולגל ,ומצעל עגונב - שאר לכל
ךשמויש ,הזמ הריתיו ,תיקלאה שפנד תעד הניב המכחב הלגתיו ךשמויש ,הרותה תוימינפ
.18תימהבה שפנד לכשב םג הלגתיו

הרותה תוימינפד םינינע שי םלועה ךשוח דצמש - הצוח תונייעמה תצפהל עגונב ז"דעו
תודפלו לואגל איה הדובעהו ,רסאמו תולג לש בצמב ה"ה ,אלימבו ,התע דע הלגתנ אלש
.19רסאמו תולגמ ולא םינינע

ןויס שדוחד תומילשה

תושעל א"ואכ ךירצ - "אתומלשאב (ןויס שדוחד) ארהיס אמייק" ובש ןויס ו"ט
םגו ,'וכ רסחה םילשהלו ןקתל ידכ ,"יאתילת אחרי"ד הדובעה ינינע לכמ ושפנב קדצ-ןובשח
.20תומילשה תילכתל דע ,תומילש ןושלמ םילשהל

ימי תשלשד הדובעה ,"דחא בלב דחא שיאכ" ,דיחי ןושל "ןחיו" ,ןויס ח"רד הדובעהמ לחה
.21ןימולשתה ימיו ,הרותה תלבק ,עמשנל השענ תמדקה ,הלבגה


22תובא יקרפ


ןיא ךכלו .אקוד הגשהו הנבהב תויהל ךירצ הדומילש פ"עבשותמ קלח םה תובא יקרפ
םיכירצ אלא [23ןתומילשב תוביתה לכ תרימאב קוידה ,יעבדכ] א"קרפ תרימאב קפתסהל
.24פ"עבשותב יוארכ ןויעב םדמלל

ןויכמ ,תבשו תבש לכב קרפ לכד תוינשמה לכ תא ןויעב דמליש א"ואכמ םיעבות אל
ןויעב דומלל שי קרפ לכב תחא הנשמ פ"כע לבא .לעופ ידיל ואיבהל השקי הז ןינע אמתסמש
.26[25םימימתה טרפב] פ"עבשותב יעבדכ

רפס כ"ג ודיל קיזחי ,רודיסב ספדומה ז"הדאד חסונב תוינשמה תרימאל ףסונש ,ונייה
םכותמ דמליו ,ב"ערה 'יפו ט"ויות רקיע םע תוינשמ ירפס פ"כע הנשמה ישרפמ םע תוינשמ
.27םישרפמה םע תחא הנשמ פ"כע

"תוליהק ליהקהל"ב הז לע ררועל - עובשה ימיב ךישמהל

םויקל עגונב ןה - וררועיש ,תויסנכ-יתבב תוליהק ליהקהל םיכלוהש ולאל עגונב ררועל שי
.28ןויעב תחא הנשמ דומילל עגונב ןהו ,תובא יקרפ תרימא לש גהנמה

םיחקולו ,העיסנל םיאצוישכש םיגהונ המכש יפכ ,עובשה ימיב תאז ךישמהל שי ןכ ומכ
.29ךרדב םתויהב תוינשמ םידמולו ,"םוי לכב תוכלה הנוש" ,תוינשמ רפס םג ךרדב

30ץיקה תותבש לכב א"קרפ דומלל ,ודיפקה אל פ"כע וא ,וגהנ אל ורבעש םינשבש ולא םג
אלא ,דבלב הרימאב קפתסהל אלו .31ץיקה תותבש לכב דומלל וז הנשב םמצע לע ולבקי -
.32ןויעל קרפ לכב תחא הנשמ פ"כע ודמלי

ועיפשיש אוה הזל ןוקיתה - 33הזב ורהזנ אל פ"כע וא ,הזב ןיליגר ויה אל התא דעש ולא
המו .תובא יקרפ תרימאב וליחתיש ,הז גהנממ עדי אלש ףסונ (םינפ לכ לע) דחא ידוהי לע םג
.34ץיקה תותבש לכ - בוט

התע דע וגהנש (םירחא םירודיסב םיללפתמש) הלא םגש ידכ ,הז גהנמ םסרפל יאדכ
תותבש לכב תובא יקרפ ודמליו ופיסוי ,דבלב תרצעל חספ ןיבש תותבשב תובא יקרפ דומלל
.35ץיקה

__________
רמג) וירחאלש תבשה םוי ,"ונתרות ןתמ ןמז"" :273 'ע תויודעוותה - נ"שת אשנ פ"שו ש"החד 'ב תחישמ (1
."...ןימולשתה ימי לכו ,(עובשה ימי לכד - "ולוכיו" - תומילשו

אקיפס םושמ ללכב ןסינ ג"י םגש םירמוא שיש ,ריעהלו - .ורודיסב ןקזה וניבר ד"ספכ" :74 הרעה 274 'ע םש (2
.329 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ב"י יאצומ תחיש הכוראב האר ."(ט"יקס א"לקס ח"וא ת"עשב אבוה) אמויד

חינה"ש ןנובתמשכ טרפבו ,הז ונרודבש א"ואכל דע "'וכ הרסמו יניסמ הרות לביק השמ"ד ןינעה שדחתנ" :םש (3
יתימא דוחיו בוריקב וילא םברקל . . ומע לארשיב םא יכ םלוכב רחב אלו םינותחתה תאו םינוילעה תא ה"בקה
הרותה תגשה איה אחורב אחור תוקבדתאו הכלה וז 'ה רבד רבדל הפל הפ ןיקישנ 'יחבב שממ שפנה תורשקתהב
."...יאדוב (אינתה רפסב ןקזה וניבר ש"מכ) דח אלוכד ותמכחו ונותרות תעידיו

'יה םאש ,וטושפכ "ןימולשת" קר אל - הפוג הזבו" :313 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ב"י ליל תחיש הארו (4
"ןימולשת" םג אלא ,ןורסחה תא םילשהל םיכירצו םילוכי "ונתרות ןתמ ןמז"ד הדובעה ינינעב ןורסח הזיא
."תומילש לש ןפואב "ונתרות ןתמ ןמז" ינינע לכב ףיסוהל ,ונייה .תומילש ןושלמ

."עמשנל השענ תמדקהד ןפואב - הברדאו" :469 'ע תויודעוותה - ח"משת אשנ פ"ש תחישמ (5

תוללכב שודיח השענ ובש "ונתרות ןתמ ןמז"מ ונאובב" :303 'ע תויודעוותה - א"שנת "תודיחי"ה תעב - ןויס 'ט (6
לארשימ א"ואכ ךירצ - הרותה תלבקל רושקה לכב םישדוחמ תוחוכ לארשימ א"ואכל םינתונו ,ת"מד ןינעה
,(הבכרמ השעמד יוליגה 'יה ת"מבש םשכ) הרותד רתסנב ןהו הרותד הלגנב ןה ,הרותה דומילב רתוי דוע ףיסוהל
."...שממ שודיחל דעו ,שודיח לש ןפואב הפסוהל דע

(א) תויהל ךירצש - (ת"מב הלגתנש הבכרמ השעמ) הרותד רתסנב הפסוהל עגונב תדחוימ השגדהו" :304 'ע םש (7
המכח ךפלאא" ."'ישותל םיילפכ"ד ןפואבו ,הגשהו הנבהב דומילו ("יכנא"ד ף"לאב שגדומכ) אנפלוא לש ןפואב
ד"בח תודיסחה תרותב שגדומכ ,ד"בח ןיחומה 'ג תעד(ה י"ע הניבו המכחד רוביחה) םג ללוכ ."הניב ךפלאא
."...תועובשה גחב ולש אלוליהה םויש ,ט"שעבה לש יתימאה לבקמה ,ןקזה וניבר י"ע הראבתנו התלגתנש

ןתמ ןמז"ד ןימולשתה ימימ ןורחאה םוי תא לצנל שי" :323 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ב"י ליל תחיש (8
תוטלחה לבקל (אתומלשאב יאתילת אחריד ארהיס אמייק ובש שדוחב רשע השמחל הנכהה םג ללוכ) "ונתרות
."...ףיסוהלו קזחתהל - שממ לעופב ףכית םמייקלו תובוט

השמחל םיאב תחא תואיצמל םיבשחנש םימי 'ג רחאל" :313 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ב"י ליל תחיש האר (9
לחה ,"ונתרות ןתמ ןמז"ל רושקה לכב תומילשהו המלשהה תודוא ררועל םיאתמה ןמז הז ירה ,ןכלו... ןויסב רשע
."אתיירואד אתמשנ ,הרותה תוימינפל עגונב םג ללוכ ,לארשימ א"ואכ י"ע הרותל םיתע תועיבקב הפסוהמ

יתא ז"יעש ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןפואב (ב)" :304 'ע תויודעוותה - א"שנת "תודיחי"ה תעב - ןויס 'ט (10
."...תועובשה גחב ולש אלוליהה םויש - דוד ,אחישמ אכלמ אד רמ

.323 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ב"י ליל תחיש (11

ומכמ רתוי הלענ ןפואב וליפא וא ...םימיה"ד ןינעה עודי" :478 'ע תויודעוותה - ח"משת אשנ פ"ש תחישמ (12
."הנושארה םעפב

,ונרוד אישנ לצא 'יה רסאמהש - הזב ןינע דועו" :480 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס ו"ט ליל תחישמ (13
ונייה ,המרהו ההבגה ןושלמ "אשנ" םג ללוכ ,"אשנ אוה (ונילע אובל יואר 'יהש ילוח) ונילח" רשא
."תינחורה הדובעב םא יכ ,םתמגוד םינינעל ךרטצנ אל אבהלו ןאכמש ונתוא 'יבגהש

רסאמה תלחתה 'יה - "תזרפ" הנמיסש ,ז"פרת תנשב ,ןויסב רשע השמחל רוא ,הז הלילב" :478-9 'ע םש (14
ןושלב) יוצר-יתלב ןינע ,ילילשה דצה תא קר םנמא ואר השעמ תעשב .ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד עודיה
וחכונ רבד לש ופוסב ,לבא ;םסרופמו עודיכ ,'וכו תושקבו תוליפת ינינעב יוטיב ידיל אבש ,ךכ ידכ דע ,(הטעמה
,ותיב ינבו אוה ,איהה הנידממ ונרוד אישנ לש ותאיצי הרשפאתנ ז"יעש - הלודג העושיל איבה הז ערואמש תעדל
ערואמה ילול ךכל תורשפא התיה אל תוכלמה יקוחו הנידמ ירדס דצמש) ושוכר לכו ולש םיבתכהו םירפסה לכו
הצוח תונייעמה תצפה ,ירקיעה ונינעמ לחה - וינינע לכב קוסעל לכויש םייח רדסו םוקמל אובלו ,('וכ רסאמהד
תלחתהו .'וכ םויכ םג םיאורש יפכ דעו ,רואו ףיסומו ךולה ,תולבגה לכ ילב - התוללכב תודהיה תצפה יככותב
םלועה לכב י"נבל ט"וי ושענש ,זומת ג"י-ב"י הלואגה ימיל דע ,תיקלח הלואג התיה זאש ,זומת 'גב - העושיה
."'וכ טשפתמו ךלוהו ,ולוכ
ללכ יוצר-יתלב רבד קר הזב ואר איהה הנשבש תויה םע" :313 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ב"י ליל תחיש הארו
רתוי דוע ףסותינ זאש ,ןותחתה רודכ יצחל ונרוד אישנ תאיב הרשפאתנ ז"יעש ררבתנ ןמז רחאל ירה ,ללכו
."םעו םע ןושלב תונייעמהו הרותה תצפה - דחוימבו ללוכ ,הצוח תונייעמה תצפהב
הנושארה םעפב ןויס ו"טש ףאד" :344-5 'ע תויודעוותה - 101 הרעהב ט"משת ןויס ו"טו ,אשנ פ"ש תחישמ הארו
אלא הניא רסאמה תנווכ לעופב הלגתנש זומת ב"יד הלואגה רחא) ז"חאלש םינשב ,ירה ,יוצר-יתלב ןפואב 'יה
"םינבלבו רמוחב" דובעשה ירחאלש ,םירצמ דובעשב וניצמש ד"עו .הלואג לש ע"וה ןויס ו"ט םג (הלואגה ליבשב
ןוביל אד םינבלבו רמוחו לק אד רמוחב" ,הרותה י"ע ז"חאלש תוילגב השענ ז"ה ,הנושארה םעפב וטושפכ
.""אתכלה

םיכייש רודה אישנ לש ןינע לכש ךכל ףסונ ,רמולכ" :478 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס ו"ט ליל תחישמ (15
םינינע יוביר םנשי אישנה לש וייח ימי ךשמבש תוערואמה ןיב ,ירה ,"לכה אוה אישנה"ש ןויכמ רודה לכל
רתויב תשגדומ םהבש (ד"ודנבכ) םידחוימ תוערואמ םנשיו ,ךכ לכ השגדהב הניא רודה לכל םתוכיישש
.""םישענו םירכזנ הלאה םימיה"ד ןינעה ל"צ ןכלש - רודה לכל תוכיישה

הארוה הוהמ ,הלואגהו רסאמה תלחתה ,ןויס ו"ט" :480 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס ו"ט ליל תחישמ (16
ןה ,הצוח תונייעמה תצפהב קוסעי א"ואכש הלואגהו רסאמה לעב לש תישפנ השקבה אלמל א"ואכל חכ-תניתנו
."תלוזה לע הלועפל עגונב ןהו ,ומצעל עגונב

.344-5 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ו"טו ,אשנ פ"ש תחישמ (17

תוימינפד הגשהו הנבה לע רתסהו םלעה ונשישכ ,ןכש" :480 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס ו"ט ליל תחישמ (18
."הלואגה ןינע תמגוד איה רתסהו םלעהה תרסהו ,רסאמ לש ןינע תמגוד ז"ה הרותה

."...יוליגו רוא לש ןפואב ויהיש" :םש (19

ירחאלש תבש ,ןימולשתה ימיו ,ת"מ ןמזמ ונאובב" :344 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ו"טו ,אשנ פ"ש תחישמ (20
."...ןויס ו"טל דע ,ת"מ ןמז

.344 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ו"טו ,אשנ פ"ש תחישמ (21

לע םג תכשמנ ץיקה תותבשב תובא יקרפה תרימאד הלועפה" :96 'ע תויודעוותה - נ"שת ינימש פ"שמ ריעהל (22
."ףרוחה תפוקתבש (עובשה ימי לכו) תותבשה לכ

יקרפ תרימאל החיתפה תישענ הבש ...תבשב םיאצמנש ןויכ" :96 'ע תויודעוותה - נ"שת ינימש פ"ש האר (23
לכ תרימאב קוידה) יעבדכ תובא יקרפד הרימאה לע ףסונש ררועל ןמזה הז ירה - הלוכ הנשה לכ לע תובא
."(םינינעה תנבה) הנווכו הבשחמל עגונב םג לדתשהל שי ,(ןתומילשב תוביתה

ךשמב גהנמה השענ כ"פעאו" :א"שנת חרוק פ"ש תחישמ ד"ר האר .'א תודעוותה אשנ פ"ש תחישמ ד"ר (24
,םירחא םינינעב םיקוסעש ןויכמ ךכ םישועש םעטהו .הזבש הגשהו הנבה אלל ,תובא-יקרפ םירמואש תורודה
שיו .הרותד הלגנבו הרותה תוימינפב ,הרותב םישדחמש - "הל אשפאל" דעו ,גוהנכ ח"אד ירמאמ רוזחל םיכלוהו
פ"ש תחישמ הארו ."...החנמ תליפתל ךשמהבו ירחאל אב תובא יקרפ דומילש ןויכמש ,הז גהנמ לע תוכז דומלל
- (הנבהו דומיל ל"צ פ"עבשותבש ףא) הז לע םעטה ל"יו" :406 'ע תויודעוותה - 123 הרעה א"שנת חרוק
ינא עודיה ןושלב ,הברדאו) דומיל וניא הליפתה ןינעש ,(החנמ תליפת) הליפתל ךשמהב האב תובא יקרפ תרימא יכ
."בורה תגהנהב לעופב הארנכ - כ"כ דומיל רדגב הניא קרפה תרימא םג ןכלו ,(קוניתה הז תעדל ללפתמ

הרותה דומיל םנינע והזש ,םימימתה ידימלתל דחוימב ךייש רומאה" :'א תודעוותה אשנ פ"ש תחישמ ד"ר (25
."הגשהו הנבהב ,'ישוריפב

'ע תויודעוותה - א"שנת ש"החד 'ב םויו ,רבדמב פ"ש האר .""ןחכ יפל אלא . . שקבמ יניא"ש ןויכמ" :םש (26
."הגשהו הנבהב ,ןויעב (תוינשמ המכ וא) תחא הנשמ ודמליש - בוט המו" :257

."הפוג פ"עבשותב פ"עבשותה םהש" :'א תודעוותה אשנ פ"ש תחישמ ד"ר (27

.א"שנת חרוק פ"ש תחישמ ד"ר (28

.'א תודעוותה אשנ פ"ש תחישמ ד"ר (29

רוזחלו דומלל םסרופמה גהנמהמ ריעהלו" :132 'ע תויודעוותה - 133 הרעה א"שנת ינימש פ"ש תחישמ האר (30
יקרפ תרימא עגונב ורודיסב ז"הדא ירבד םויק לע הפסוהב והזש ,ןבומ לבא .תבש החנמ תליפת רחאל תודיסח
."ולא תותבשב תובא

לכב א"קרפה דומילב וכישמיש ,לעופב הארוההו דומילה והזו" :'א תודעוותה אשנ פ"ש תחישמ ד"ר האר (31
ןיב קלחמ ומצעב ז"הדאש אוה ןעוטש םושמ ,תונעטב וילא אובל א"א ןכ גהונ וניאש ימש פ"עא .ץיקה תותבש
דומילו תרימאה ךישמהלו ,ל"נה רתיהה לע ךמתסהל אלו הזב ףיסוהל שי ,כ"פעא - וירחאל ת"מ םדוק
תותבש לכ ךכ ןיגהונ שיו" ורודיסב ןקזה וניבר ש"מכ" :96 'ע תויודעוותה - נ"שת ינימש פ"ש הארו ."א"קרפה
.דועו ."...ד"בח גהנמ םג אוה ןכ ,רשא ,"ץיקה

."פ"עבשותב שרדנש יפכ ןויעל..." :א"שנת רבדמב פ"ש תחישמ ד"ר (32

,םלצא םוקמ ספות וניא הז גהנמ תונושמו תונוש תוביסמש ולאכ םנשי" :א"שנת ינימש פ"ש תחישמ ד"ר (33
ח"אד תרזחו ,תודיסח דומיל לש ןמז ז"ה זאש ,החנמה תלפת רחאל אוה תובא יקרפד דומילה ןמזש ,טרפבו
ןיגהונ שיו" םייסמש אלא דוע אלו ,"'וכ תובא יקרפ רמול ןיגהונ" ורודיסב בתוכ ז"הדאש ןויכמ כ"פעא - .ב"ויכו
."...ולא םג אליממו .הז גהנמ לע דיפקהל שיש רורב ירה ,"ץיקה תותבש לכ ךכ

- אבהלו ןאכמ הזב רהזהל וליחתי םמצע םהש הזל ףסונ :רמולכ .םיילפכב דיפקי אבהלו ןאכמש" :םש (34
."...ועיפשי

הלאל םג - שפנ לכל הושה ורודיסב ןקזה וניבר ש"מ יפ לע" :297 'ע תויודעוותה - נ"שת אשנ פ"ש (35
.""ץיקה תותבש לכב ךכ ןיגהונ שי"ש - םירחא םירודיסב םיללפתמש


י"ע ל"וי
תובישיה ידימלת דוגיא
"770"-"חישמ תיב"

E-Mail: Editor of HaMa'ase Hu Hoiker

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew"