ה"ב
סרטנוק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה

תועובשה גחל הנכה (א
תועובשה גח (ב
(ת"וצמה גח) םינבר - קדצ ירומ (ג
גח ורסאו גחה יאצומ (ד
ןימולשתה ימי (ה
ןויס ו"ט (ו
ןויס ח"כ (ז
"תועובש ליל ןוקית"ל םינוקית (ח


*

ךליאו ח"משת תוחישמ טקולמ

*

ף"כ-י"ח תונוילג
םינוקיתו תופסוה םע 'ינש האצוהתועובשה גח
תועובשה גחל הנכה
גח ורסאו גחה יאצומ
(ת"וצמה גח) םינבר - קדצ ירומ
ןויס ו"ט
ןימולשתה ימי
"תועובש ליל ןוקית"ל םינוקית
ןויס ח"כ


רבד חתפ

םע 'ינש האצוה ,ף"כ-י"ח תונוילג ,"רקיעה אוה השעמה" סרטנוק רואל הזב םיאיצומ וננה
חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תוחישמ לעופב השעמל תוארוהה טוקיל אוהו ,םינוקיתו תופסוה
גח) םינבר - קדצ ירומ ,תועובשה גח ,תועובשה גחל הנכהל רשקב ,ךליאו ח"משת תנשמ
.ןויס ח"כ ,ןויס ו"ט ,ןימולשתה ימי ,גח ורסאו גחה יאצומ ,(ת"וצמה

תמישר) תוהגומ יתלבה תוחישה ןהו תוהגומה תוחישה ןה ללוכ טוקילהש יעדומל תאזו
.דבלב טקלמה תוירחא לע אוהו ,(םיעמושה

."תועובש ליל ןוקית"ל םינוקית ןאכ אבומ - םיברה תא תוכזל - הפסוה רותב

:לטל סקפ חולשל ריאהלו ריעהל ,תורעה הזיא ול שיש ימ לכש ,החוטש ונתשקב
.שארמ ול הנותנ ונתדותו ,(718) 467-6919

תובישיה ידימלת דוגיא
"770" "חישמ תיב"
,הבוט תואלפנ תנש אהתה ,ןויס ח"הבמ ,ב"והב 'פ ק"שע
"םימימת יכמות" תבישי תודסייתהל הנש תחאו האמ
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנל "לבויה תנש"
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תדלוהל הנש ו"צ
.י.נ ,ןילקורב1תועובשה גחל הנכה


הרות ןתמ ינינעב טרפב הרותה דומילב ףיסוהל

,הרותה דומילל עגונב - שארל לכל ,ןויס שדוח םיכרבמ תבשמ לחה הרות ןתמל הנכהה .א
.2הרותה דומיל ידי לע איה הרותה תלבקל תירקיעה הנכהש ,ןבומכ

,תוכיאב ןהו תומכב ןה הפסוה ,הרותה תוימינפ [3טרפבו] ןהו ,הרותד הלגנ ןה דומלל .ב
בוט ינינע לכבו ,תווצמה םויקב הפסוה ,"השעמ ידיל איבמש דומלת לודג"ד ןפואבו
.4השודקו

לדוג םיראבמה הרותה יקלח דומיל - דחוימבו ללוכ ,גחה תוכלהב טרפב 'יהי דומילה .ג
.5הרותה תלבקל םיעוגעגהו הקושתהב ףסותינ הז ידי לעש ,הרות ןתמד ןינעה תאלפהו

ןתמ ישורד ןהו ,תבש תכסמב הרות ןתמד אייגוסה :אמגודל ,הרותד הלגנב ןה [אוה ל"נה] .ד
.5תודיסחה תרותב הרות

וליפא ,תומוקמ יובירב וראבתנש יפכ ,תועובשה גחל תוירקיעה תונכהה תודוא םסרפל שי .ה
רוציק"ל דע ,'וכ רסומ ירפסב ,(םא יכ) ,תודיסחה תרותב וראבתנש םינינעה םידמולש ינפל
.6"ךורע ןחלוש

תסנכה תיבל לארשי ידלי לכ תא איבהל לדתשהל

הפסוהב [ב"ויכו ,7הקדצה תניתנ] תונורחאה םינשב םתודוא רבודש םינינעהב םג קוסעל שי .ו
.8ליעל רומאה לכ לע

לארשי ידלי לכ איבהל לדתשהל [9םוקמו םוקמ לכב זרזלו ררועל] - לעופל עגונב ללוכ .ז
(תוחפה לכל) תסנכה-תיבל [11הסירעבש תוקוניתל דעו ,רתויב םינטקה םג ,10הדלי וא דלי]
.12תורבידה תרשע תעימשל

ןפואב הרותה תלבקל ןנוכתהל ךרוצהו ,הרותה תלבקד ןינעה לדוג םידליל ריבסהל .ח
לעש ,לארשי ינב לש םדצמ הרותה תלבקל הנכהה םג 'יהתש ה"בקה לש ונוצר ,ןכש ,םיאתמה
.13תומילשב הרותה תלבק 'יהת הז ידי

"תוימינפבו החמשב הרותה תלבק" תכרבב וכרביש ררועל

ח"ומ ק"כ ,ברה ןושלב [14ףטה ןכו ,התוער תא השאו] והער תא שיא וכרבי םידוהיש ררועל .ט
תלבק" - (תוחפ אל כ"וכאעו ,רתוי אל) קוידב ונושל ,[15ותארוהכו] ונרוד אישנ ר"ומדא
.16"תוימינפבו החמשב הרותה

הרותה תלבק 'יהתש ידכ ,הרות ןתמ ינפלש םימיב תוימינפהבו החמשהב ףיסוהל שי .י
.17לארשימ תחאו דחא לכ לצא "עבט" השענש דע ,תיתימא תוימינפבו תיתימא החמשב

הרות ןתמ םיכרבמ תבשב טרפב תוליהק ליהקהל

ליהקהל ידכ הרות ןתמ [18ךרבתמ ונממש] ינפל שדוק תבשה םוי תא ולצניש ןוכנו יאדכ .אי
,תוליהק ליהקהל ךירצ תבש לכב םאש ,הרות דומלל תושרדמ יתבו תויסנכ יתבב תוליהק
.19המכו המכ תחא לע הרות-ןתמ ינפל

הרותב ןיקסועו םיבשויש ("שדוק 'יהי ירישע"ה) הרשע"ד ןפואב ['יהת ל"נהש] בוט המ .בי
.20"ךלמ תרדה םע בורב" ,"םהיניב 'יורש הניכש (אקייד "ןיקסוע")

,ומצעל עגונב ןה ,הרות ןתמל הנכהה ינינע לכ תודוא ררועל םג תוליהקה תלהקה לצנל .גי
,הרות דומלל תסנכה-תיבל ידוהי דוע איבהל הלועפהמ ליחתמו ,תלוזה לע הלועפל עגונב ןהו
.21החנמב ןירוקש רוביצב הרותה תאירק דחוימבו

"רוא הרות"ב ישילשה שדוחב ה"ד רמאמה דומלל - ןויס ח"רמ

רקיע הליחתה ןויס שדוח שארבש - ןויס ח"ר תלעמו ןכותב ןנובתהל םיפיסומש לככ .די
רתוי ףסותינ - 23הנשו הנש לכב ןויס ח"רב "םישענו םירכזנ הלאה םימיה"ו ,22ת"מל הנכהה
.24הרות ןתמל הנכהד הדובעה ינינע לכב

תשרפ שיר) רוא הרותב ישילשה שדוחב שורדה םג ודמליש ןוכנו יאדכ [ד"יס ל"נה פ"ע] .וט
.24הז ירחאלש םימיב ךלוהו ףיסומד ןפואבו ,ומצע שדוח שארב - תוזירזב ,(ורתי

לכל ךייש הז ןינעש שיגדהלו ,םוקמו םוקמ לכב ןכ ושעיש תנמ לע תאז ומסרפי יאדוב .זט
תחאו דחא לכל 'וכ וריבסהלו ודמלל םילוכיש ,ףטהו םישנהו םישנאה ,לארשימ תחאו דחא
.25'יליד ארועיש םופל דח לכ ,לארשימ

הרות ןתמל הנכהכ לארשי תבהאב ףיסוהל

ןינעהמ לחה ,הרותה תלבקל הנכהד תודובעה יטרפ לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל שי .זי
תבהאב הפסוהה ידי לע ,(ןויס שדוח שארב) "דחא בלב דחא שיאכ" ,דיחי ןושל "ןחיו"ד
.26לארשי תודחאו לארשי

גחה יכרצ ןתיל

םידומ לכה" - תועובשה גחל עגונב הריתי השגדהב אוה ,םיקוקזה לכל גחה יכרצ תניתנ .חי
.27"התשמבו לכאמב וב חמשיש" ,"םכל ןניעבד תרצעב

הרות ןתמל ןנוכתהל ופסאתי םישנהש ןוכנו יאדכ

םישנה םגש ןוכנו יאדכ ,ןכלו ,הרות ןתמל תונכהב םישנה תלועפ תודוא םג ררועל שי .טי
.30הרות ןתמל ןנוכתהל (29"ונתרות ןתמ ןמז" תסינכ ינפל) 28וידחי ופסאתי

הרותה תלבקל הקושתה םע דחיב הלואגל הקושתב ףיסוהל

ןמז רבכ 'יהי יתמ םימיה תא םירפוסש דע הרותה תלבקל םיעוגעגהו הקושתה םע דחיב .כ
םינשהו םימיה תא םירפוסש ,הלואגהל םיעוגעגהו הקושתהב םג םיפיסומ ,ונתרות ןתמ
.31..."יתמ דע" םיקעוצו ,תולגב םיאצמנש תורודהו


תועובשה גח


השדח החיתפד ןפואבו הקדצב ףיסוהל גחה ברעב

הקדצה תניתנש דעו ,32הקדצה תניתנב תדחוימ הפסוה ,תועובשה גח ברעב תויהל ךירצ .א
ודימ העפשההב הפסוה םג השענ וז החיתפ ידי לעד ,השדח החיתפ לש ןפואב 'יהת הז םויב
.33םינינעה לכל עגונב החותפה

המיאתמה תוננובתה ,עמשנל השענ תמדקהד ןינעהב וננובתי ןויס 'הד םויה ךשמב .ב
ירחאלו ,(השענ) לעופב ומייקל שארל לכל ךירצ ,'ה תדובעד ןינע לכבש ,לעופ ידיל האיבמש
.34(עמשנ) ולש ד"בחב ןינעה תא ןיבהל הז

ןכ תושעל םירחא לע עיפשהלו ןוקיתה לכ רמאל

דומלל וצרש תמחמ רבעב הזב ודיפקה אלש ולא םגש ,ןוקית תרימא תודוא ררועל שי .ג
תיתימאה הנכהה ,יכ] ופוס דעו ותליחתמ ןוקיתה לכ תא ורמאי 35...אקוד ןויעב הרות
.37[36"תועובש ליל ןוקית" י"ע - איה הרותה תלבקל

ליל ןוקית"ב םירמואש הריצי רפס םויסב תועט-ןוקיתה תספדהו םוסריפ לע חכ-רשיי" .ד
דחיב) ספדומה "תועובש ליל ןוקית" איבהלו לטלטל ולכוי תועובש לילב ,רשא ,38"תועובש
.39"תסנכה-תיבל (ל"נה תועט-ןוקיתה םע

דחאו דחא לכ לע לועפלו ררועל - תועובש ליל ןוקית תרימאל דע ורתונש תועשה תא לצנל .ה
,יניס רהמ התע הלבקמ וליאכ ,יוארה ןפואב 'יהת ןוקיתה תרימאש (וילא עיגהל םילוכיש)
.40"'וכ האריבו המיאב"

,תוינוציח תועונת ידי לע םישענ אל "'וכ האריו המיא"ש ,םעטה (ול ןבומה ןונגסב) ריבסהל .ו
הז עגרבש - לכשב הנבההמ האצותכ ,בלה שגר י"ע םא יכ ,'וכ הנאו הנא ומצע תא ענענל
!41ודגנכ הנושו ארוק ה"בקה שממ

,דימ וילע לועפל זרדזי אל םאש ,רתויב זרדזהל שי תלוזה לע הלועפ תודוא רבודמ רשאכ .ז
יאנפ ול 'יהי אל ילוא והשגפי םא וליפאו ,ןוקיתה תרימא ינפל םעפה דוע והשגפי םא עדוי ימ
.42וירבד תא עומשל

םהינמזב םירמאמה דומלל ,תבשב לחש תועובש ברעשכ

אישנ ר"ומדא ק"כ רפיס - [ח"משת] וז הנש תועיבקכ ,תבשב לחש תועובש ברעל רשקב .ח]
:43ל"זו (ןויס 'ב) "םוי םויה"ב ספדנו םסרפתנש ונרוד

רמאמ צ"צה רמא תבש לש תורנ תקלדה םדוק .ןויסב 'ה רבדמב פ"ש לח ט"פקת תנשב"
י"עש ןינעה רואיבו .שאר תא אשת יכ ןינעמ ע"באר 'יפכ ואש 'יפ ,םתובא 'וג שאר תא ואש
המכ ריבסהו הלעמל איהש ומכ המשנה םצעו שארב 'ילע השענ ,ףוגבש המשנה תראה תדובע
ורואיבו םלועל יל ךיתשראו שורדה וניבר רמא םירהצב תבשב .שרדמו רהוז ירמאמו םיקוספ
,ת"וקלב וספדנש ורואיבו םכל םתרפסו שורדה וניבר רמא ש"החד 'א םויב .ת"וקלב וספדנש
רואיב אוהו ,אצמת ןיאמ המכחהו שורדה תא וניבר רמא ט"וי תדועסב ש"החד ינשה םויב
."ת"וקלב ספדנה םוי םישימח ורפסת ןינעב ינשה

יאדכ - "םישענו םירכזנ הלאה םימיה" - ןויס 'הב לח רבדמב 'פ תבשש ,וזכ תועיבק אובב .ט
ןמזש ,םתובא 'וג שאר תא ואש רמאמהמ לחה ,םהינמזב 44ולא םישורד דומללו רוזחל ןוכנו
.45"תבש לש תורנ תקלדה םדוק" 'יה ותרימא

םישורדה םג ודמלי יאדובו ,[46'וכו "ןינעה תדוקנו ןכות" ,תודחא תורוש פ"כע דומלל"] .י
,"'ישפנד אתעדא" 'יהי דומילהש ,רקיעהו .47תומיכחמ תויתואד ןפואבו ,ברה ןושלב ת"וקלב
.[48השעמ ידיל איבמה דומיל ,אטישפו

49הרות ירועישב קזחתהל

תוטלחה ומצע לע לבקלו - הרותה דומילב ולש םירועישב שדחמ ןנובתי דחאו דחא לכ .אי
דומילב רקיע והזש) הגשהו הנבהב הרותה דומיל - טרפבו ,הרותה דומילב ףיסוהל תושדח
.50(פ"עבשות

אמרג ןמזה ןיאש השע תוצמ לכ :'וכ ןהל תוכירצה תוכלהל עגונב) םישנ ןהו ,םישנא ןה .בי
הגשהו הנבה ולצא ךיישש - ףט ןהו ,('וכו םירפוס ירבד לשו הרות לש השעת אל תוצמ לכו
.51ותגשהו ולכש יפל דחא לכ - הרותב

רקיעו דועו ,םיעובקה םירועיש ןה - הרות ירועיש לכב תוכיאבו תומכב הפסוה :תויטרפבו .גי
אמגטויד"במ רתוי ,תויחו גונעת רתוי םדאהל שי הזבש] הרותב םישדח םירועיש ףיסוהל -
.52["הנשי

םירועישה :ומכ ,שפנ לכל םיושה םייללכה םירועישה תרימשב קזחתהל - שארל לכל .די
ם"במרהל הרות הנשמב םירועישה ןכו ,(ךליאו 'כ תוא ןלהל האר) אינתו םילהת שמוחב
.53הזב אצויכו ,םוי לכב םיקרפ 'ג דומלל טשפתנש גהנמהכ

ודמלי ,םיאתמה ןויעב רועישה לכ דומלל רשפא יא םויל םיקרפ 'גד דומילהבש יפ לע ףא .וט
,"תועדה ןקתל"ב הארוההו דומילה םג ללוכ ,הקמעהו ןויעב (ב"ויכו) תחא הכלה םינפ לכ לע
.54םימעפ המכ רבודמכ

דחאו דחא לכל הנתינה תדכ" ,'יליד ארועיש םופל דחו דח לכד םייטרפה םירועישה ןהו .זט
.55רוביצבו םיברב הרות ירועיש דומילב ףיסוהלו קזחתהל - דחוימבו ,"הרות דומלת תוכלהב

,ונייה (ןידה תרושמ םינפל) "'יליד ארועיש"מ רתוי הרותל םיתע תועיבקב ףיסוהל רקיעו .זי
פ"ע תושרה ינינעב קסועש ןמזהמ םג "חקול" ,הרותה דומילל יונפ עגר לכ לצנמש ךכל ףסונ
.56הרותה דומילל ושידקמו הרותה

רבוע הנמז ןיאש הוצמב) הוצמו השודק ינינעב קסועש ןמזהמ םג "חקול"ש ,הזמ הריתיו .חי
.57תווצמה לכמ הלעמל אוהש הרותה דומילל ושידקמו (םירחא י"ע תושעהל הלוכיו

םויקב םג הפיסומ הרותה דומילב השדחה הפסוהה - השעמ ידיל איבמש לודג דומלתו .טי
ללוכ ,םימש םשל ויהי ךישעמ לכו והעד ךיכרד לכבד הדובעהב - םגו ,רודיהב תווצמה
.58הקדצה תניתנב הפסוה - דחוימבו

ת"תח ירועיש תודוא םסרפלו קזחל

םיאתמה ןמזה הז ירה ,הרות ןתמד ןינעה תוללכב שודיח השענש "ונתרות ןתמ ןמזב" .כ
םיכיישה] ת"תח ירועישד דומילה שדחלו קזחל זוע רתיו תאש רתיב הפיקת הטלחהל
.60[59תועובשה גחל דחוימב

םירועיש דומיל תרימש קוידב הפסוהה לע ףסונ) 'יהת ת"תח ירועיש דומילב הפסוהה .אכ
(תדחוימ בל-תמישב) תורסמתה רתיב ,הגשהו הנבה תפסותב (םג - תויחו תובהלתהבו ,הלא
.61לכשבש ד"בחב ,דומילה תנבהו דומילהל

הלא וליפאו ,'יהתש הביס הזיאמ ת"תח ירועיש םירמוש (אל וא ,םיקיידמ) אלש הלא םג .בכ
רומשל וליחתי - (ת"תח ירועישד תובישחה לדוג וא) ת"תח ירועיש תודוא ועדי אל ע"עלש
.62הז תועובשה גחמ ת"תח ירועיש

ןה - 63ירשפאה םוקמ לכב םוסריפה י"ע ת"תח ירועיש דומיל תודוא ררועלו זרזל שי .גכ
וניא ותדרט דצמש וליפא] םילהתל עגונב ןה ,"וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא" ,שמוחל עגונב
.65אינתל עגונב ןהו [64דומילו ןויע ךותמ םרמוא

הרות רועיש ודסיי ףטו םישנ םישנאש - העשה תשירדו וצ

הריתי השגדהב) העשה תשירדו וצ ,אמרג ןמזהש העצה עיצהל - יתאב לעופ לש לע .דכ
םירבדה ומסרפי יאדובו (66ונקדצ חישמ תאיבל שממ תוכימסבו תולגה ןמז ףוסב םיאצמנשכ
:67םוקמו םוקמ לכב

הנשמ רבדד הארוהה א"ואכ םייקי - ומצעב א"וא לכ דמולש הרותב םירועישה לע ףסונ .הכ
דמלל - בוט המו ,םירחאל דמלל הרותב רועיש דסייש ז"יע ,"הברה םידימלת ודימעהו"
.67"הברה םידימלתל דעו ,לארשימ הרשעל

דומילד בויחהש ,םישנהו םישנאה ,לארשימ תחאו דחא לכל ךייש הז ןינעש שיגדהלו .וכ
דמלל הרותב רועיש דסייל לדתשהל תחאו תחא לכ הכירצ ןכלו ,68םישנל םג ךייש הרותה
.70םישנ רשעל - בוט המו ,69תורחא םישנל

םידליל דמלל רועיש דסייל לדתשי הדליו דלי 71לכש - ףטל עגונב [ל"נה] הז ךרד לע .זכ
לע עיפשהל םיצפחו םיבהואש םינטקה עבטמש טרפבו ,ומצעב דמלש הרותה ינינע םירחא
.71הרותה דומילל הז עבט לצנל םיכירצו ,םירחא םידלי

,ולש ברל עידוי תחאו דחא לכש ןוכנו יאדכ - ל"נה העצה םויקב זוריזו דודיע ףיסוהל ידכ .חכ
.72םיברל הרות ירועיש דוסי ויתולועפ לע ב"ויכו ,קדצ-הרומ ,הארוה הרומו בר

אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויתומא 'דל ,ןאכל אקתפ ג"ע ח"ודה וחלשי - םיצורה הלא .טכ
בהלב ולעיש דע ,םש םוריאשיו ולש ןויצה לע תואקתפה חינהלו איבהל תנמ לע ,ונרוד
.73הלעמל חור-תחנ ומרגי ז"יעש ,המימשה


(74ת"וצמה גח) םינבר - קדצ ירומ


קרפה לע תודמועה םינינעה תודוא ורבדיו הפיסא ושעיש

הפיסא ושעי ,75תועובשה גח לגרל ןאכ םיאצמנש "קדצ ירומ" םינברהש ,רתויב ןוכנ רבד .ל
שי םינפ לא םינפ תורבדתההש ,76קרפה לע תודמועה םינינעהו תולאשה תודוא דחי ורבדתיו
.77םיבתכמ ידי לעמ רתוי בר ףקות הזל

תולאש ופסותינ רשאכ ,ללכב םינורחאה תורודו הז ונרודב דחוימב תעגונ וז תורבדתה .אל
,לארשי ינבד בצמו םוקמבו םלועב ושענש םישודיחהו תויוחתפתהה רואל תושדח תוקיפסו
.78ךורע ןחלושה רוביח ןמזב תואיצמב ויה אלש

שפנה תאופר ינינעב תושדח תולאש םג ופסותינ - תולגה ךשוחו תורודה תדירי ללגב ןכו .בל
תורוהלו ,"קדצ הרומ" תויהל םינברה םיכירצ םהילעש ,[79ץיקה ימיל םיברקתמש דחוימב]
.80הרותה יניד יפ לע הזב תוארוה


גח ורסאו גחה יאצומ


תועובש יאצומב תודעוותה תושעל

ןוכנו יאדכ - "ונתרות ןתמ ןמז"ב תמייקתמש וז תודעוותהל ךשמהב [:רמא נ"שתב] .גל
ףיסוהל ידכ ,בוט םוי יאצומב םג םיפתתשמ יוביר תלעב תפסונ תידיסח תודעוותה וכרעיש
.81"םירג אקד אמוי יאה"ד החמשה לדוג תשגדהב

גח ורסא - "חובט םוי"ב הקדצב ףיסוהל

"ומצע ט"ויב בירקהל ןילוכי ויה אלש 'יאר תולוע ןיבירקמ ויה םויב ובש" ,"חובט םוי"ב .דל
בירקהל םילוכי אלש ,הזה ןמזב ,ונומממ הקדצה תניתנב םינפ לכ לע ףיסוהל ךירצ ,82ונומממ
.83לעופב תונברקה


ןימולשתה ימי


תועובשה גח ינינע לכ םילשהל

ןמייקלו תובוט תוטלחה לבקל רתויב [םי]לגוסמ - (85ןויס ב"י דע) 84ןימולשתה ימי לכ .א
,"הרות ןתמ"ד ןינעה 86שדחתנ התע הזש ועדיב ,ןכש ,הרותה דומילל רושקה לכב לעופב
.86הרותה דומילב רתוי העיגי ףיסוי יאדוב

עגונב - שארל לכלו ,"ונתרות ןתמ ןמז"ד הדובעה ינינע לכ ,87תומילש ןושלמ םג ,םילשהל .ב
דומיל ,השעמה ןינע תשגדהל עגונב ןהו ,הרותב הגשהו הנבהל עגונב ןה ,הרותה דומילל
.88םוי-םויה ייחב ,השעמ ידיל איבמה

ירועיש ,ת"תח ירועישמ לחה ,הרותה דומילב [89שודיח לש ןפואב דע] ףיסוהלו קזחתהל .ג
תוימינפב ןהו הרותד הלגנב ןה ,הרותל םיתע תועיבקו םירועיש ראש לכב ןכו ,ם"במרה
.91[90ד"בחב הגשהו הנבה לש ןפואב] הרותה

ינפל םימי 'גב דחוימב] הצוח תונייעמה תצפהבו הרותה תצפהב ףיסוהל - דחוימבו ללוכ .ד
ןינעה תוללכב ףיסוהל ןכו .93[92ןויס וט ןמקל האר ,תחא תואיצמל םיבשחנש ןויס ו"ט
.94לארשי תודחאו לארשי תבהאד

[ךליאו א"י תוא "תועובשה גח" ליעל הכוראב ןייע]


צ"יירה ר"ומדא לש רסאמה תלחתה - ןויס ו"ט


"םישענו םירכזנ"

םימיה"ד תוערואמה ריכזהל שיש [ונייהד] - "םישענו (ז"יעו) םירכזנ הלאה םימיה" .א
לכ ("ןיע ףרהכ ןבכיע אל" עודיה ןושלב ,ירשפאה םדקהבו) "םישענ" ויהיש ידכ "הלאה
.95הנושארה םעפב ויהש תובוטה תוכשמהה

אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא דחוימו יללכ ערואמ עריא ןויס ו"ט לילב :וננינעל עגונב .ב
העושי הזמ החמצש ררבתנ הז ירחאל ,ירה ,ילילשה ןינעה קר ואר הלחתבש ףאד) 96ונרוד
.98רודה לכל ךיישה ערואמ - (97הלודג

א"ואכל חכ-תניתנה םע דחיב ,[99תישפנ השקבהו] הארוההו יוויצה שגדומ הז םויב .ג
תצפהו תודהיהו הרותה תצפהד הדובעה ינינע לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל ,לארשימ
.100הצוח תונייעמה

םע הרושקה ,המשנה תוימינפב רתסומה "ןיעמ"ה תולגל ,ומצעל עגונב - שארל לכל .ד
ךשמויש ,הזמ הריתיו ,תיקלאה שפנד תעד הניב המכחב הלגתיו ךשמויש ,הרותה תוימינפ
.101תימהבה שפנד לכשב םג הלגתיו

הרותה תוימינפד םינינע שי םלועה ךשוח דצמש - הצוח תונייעמה תצפהל עגונב ז"דעו .ה
תודפלו לואגל איה הדובעהו ,רסאמו תולג לש בצמב אוה ירה ,אלימבו ,התע דע ולגתנ אלש
.102רסאמו תולגמ ולא םינינע

ןויס שדוחד תומילשה

תושעל א"ואכ ךירצ - "אתומלשאב (ןויס שדוחד) ארהיס אמייק" ובש ןויס ו"ט .ו
םגו ,'וכ רסחה םילשהלו ןקתל ידכ ,"יאתילת אחרי"ד הדובעה ינינע לכמ ושפנב קדצ-ןובשח
.103תומילשה תילכתל דע ,תומילש ןושלמ םילשהל

ימי תשלשד הדובעה ,"דחא בלב דחא שיאכ" ,דיחי ןושל "ןחיו" ,ןויס ח"רד הדובעהמ לחה .ז
.104ןימולשתה ימיו ,הרותה תלבק ,עמשנל השענ תמדקה ,הלבגה


- ןויס ח"כ
105תינברהו חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ ולצינ וב םוי


תוחילשה יולימב תוקזחתהו תודעוותה םוי

תצפהד תולועפה לכב תובוט תטלחה תלבקו תודעוותה םויל לארשימ םיבר ידי לע עבקנ .א
לעופב השעמב הלא תויודעוותהמ תואצותה ואר רבכו ,הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה
.106הקזח ינש 'גמ רתוי

דצמ ןהו ,"הקזח"ה ןינע דצמ ןה ,תומוקמה ראשב םגו ,אבהלו ןאכמ םג ךכ 'יהי יאדוב .ב
.107"הוצמ תררוג הוצמ"ד ןינעה תוללכ

א"ואכ לע ונרוד אישנ ליטהש תוחילשה יולימב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהלו קזחתהל שי .ג
תוקסעתה לש ןפואבו ,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב קוסעל הז ונרודמ
.106וחכ יפכמ רתוי דועו ,"וחכ לכב"


"תועובש ליל ןוקית"ל םינוקית


דוע זרזלו ריכזהל םוקמה ןאכ - "השעמ תעשב . . ןיזרזמו" םיריכזמ ל"זח תארוה פ"ע"
:אמרג ןמזהש םינינעה תודוא םעפה

תנמאנ . . ." :אוה הריצי רפסד םויסה - יתיארש םיסופדה לכב - "תועובש ליל ןוקית"ב (א
חסונ (ירה ,בוט רבדב םויס רסחש ףסונ) יכ .ןוכנ וניא ד"עפלו ."בלב דחאו הפב דחא . . םינפב
.ללכ ןבומ וניא הז

תוער 'ג תנמאנ. . ." :ע"פב ספדנה הריצי רפסד תואצוה המכו המכב אוהש ומכ ,תויהל ךירצו
תרימשו הקיתש ןושלל תובוט 'ג בלב דחאו הפב דחא רבדמהו ןישלמהו ער רוביד ןושלל
."תמא רובידו ןושלה

ןנא" :י"בשר לש ורמאמ תקתעהב (דועו) אטיוואלסב ספדנש "ןוקית"ב :ןינעל ןינעמו
.םיקוספ 'ב קר ואבוה ,"'וכ ביתכד אתלימ אילת אתוביבחב

תבהאמ ביתכו ךיקלא 'ה תא תבהאו ביתכד אתלימ אילת אתוביבחב ןנא" :רהוזבכ ל"צו
."...'ה רמא םכתא יתבהא ביתכו םכתא 'ה
(315 'ע ח"כח ש"וקל)
__________
םינינעה םתוא םיכשמנו ןירזוח הנשו הנש לכבש" :253 'ע תויודעוותה - ט"משת ,ךיקלא 'ה יכנא רמאמ האר (1
םינינעה לכש ןויכו .שדוקב ןילעמד ,רתוי תילענ אגרדב םה הנש לכבש ,וזמ הריתיו ,הנושאר םעפב ויהש ומכ
."'וכו הרות ןתמל תונכההב םג שדוקב תולעהלו ףיסוהל ךירצ הנש לכב ,ןכל ,וניתדובעו ונישעמב םייולת

."הריפסה ימי לכ ךשמב הנכהה לע ףסונ" :352 'ע תויודעוותה - ח"משת יתוקוחב-רהב פ"ש (2

- הרותה תוימינפב הפסוהל עגונב תדחוימ השגדהו" :252-3 'ע תויודעוותה - נ"שת רבדמב פ"ש תחישמ האר (3
י"ע הרות ןתמל הנכהה . . הרותה תוימינפ . . לע זמורש ,תועובשה גחב בלח ילכאמ תליכאד גהנמהב זמורמכ
פ"ש תוחישמ הארו ."'וכו הרותה תוימינפ דומיל י"ע (רקיעב - הברדאו) םג תויהל הכירצ הרותה דומילב הפסוהה
הבכרמ השעמ) הרותה תוימינפד םינינעה ויה ת"מבש טרפבו" :215 'ע תויודעוותה - 15 הרעה ט"משת רבדמב
."יוליגב ('וכ

."'וכו ףיסוהל (תבשה םויב לעופב ןמייקל ליחתהלו) תובוט תוטלחה" :215 'ע םש (4

.352 'ע תויודעוותה - ח"משת יתוקוחב-רהב פ"ש (5

םינינע ,רומאכו . . םעו םע ןושלב - ונכותב ןהו ,וטושפכ ןה" :355 'ע תויודעוותה - ח"משת יתוקוחב-רהב פ"ש (6
אל ולא םינינעש שיגדהל ךרוצ שי ,תולגה ךשוח דצמש ,אלא ,הרותב תומוקמ יובירב וראבתנו ושרפתנ ולא
."'וכו םלועב םג וכשמוי אלא ,"הרותב" וראשי

וניבר ראבמש יפכ - ת"מ םע רושק הקדצה ןינעש..." :241 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ח"ר תחישמ האר (7
,הקדצ םשב 'קנש הרותה לכ תוללכ איה הקדצ"ש "יניס רבדמ ואב . . ישילשה שדוחב" ה"ד א"ותב ןקזה
ףסותינ ,תישילש םעפו ,םעפה דועו םעפה דוע הקדצב הפסוהה י"עש ,ןבומ הזמש ,"שממ הקדצה השעמ תוטרפבו
.רתוי תילענ תומילשב הרותה תלבקל הנכהב רתוי דוע

- לעופב השעמל עגונב ףסונ ןינעו" :259 'ע םש ןויס 'ד ליל תחישבו ."הקדצב ףיסוהל הפיקת הטלחה תלבק...
."'וכו הקדצב הפסוהה

:ןוקית שרודה ןינע תודוא ריעהל שי הזבו" :355 'ע םש הארו .353 'ע תויודעוותה - ח"משת יתוקוחב-רהב פ"ש (8
שיש םיררועמו ,ב"ויכו םיוסמ בוט םויל הנכהל תוכיישבו רשקב "ובל לא ןתי יחהו"ד ןינעה תודוא םירבדמשכ
בורמ ,רשא ,הז ינפל םיעודיה םינינעה לכ לע הפסוהכ אב הז יטרפ ןינעש טושפ םגו ןבומ - יטרפ ןינעב לדתשהל
.םריכזהל ךרוצ ןיא רבדבש תוטישפה

,םיירקיעה םינינעה תודוא םיחכוש ,הפסוהכ אבש ןינעה םוסריפב 'וכ תובהלתה בורמש הרוק םימעפל ,םנמא
לארשי ידלי לכ איבהל תולדתשהה ד"ע העצהה קר םימסרפמ ,תועובשה גחל תונכהה ד"ע םימסרפמשכ ,אלימבו
םינינעש שיגדהל ךרוצ שי ,ןכלו .ידימ אל ותו ,ב"ויכו הקדצב ףיסוהל ,תורבידה תרשע תעימשל תסנכה-תיבל
."'וכו םסרפל שיש ,אטישפו ,רקיעה לע הפסוהכ םיאב ל"נה

.241 'ע תויודעוותה - א"שנת יתוקוחב-רהב פ"ש תוחישמ (9

.216 'ע תויודעוותה - נ"שת ב"והב פ"ש (10

תוחישמ הארו .""ונתוא םיברוע ונינב" ,הרותה תלבקל "םיברע"ה םהש" :םש א"שנת יתוקוחב-רהב פ"ש (11
,"יזח והיילזמ"ש ןויכ - םינטק ינטקל דעו ,םינטקה םידליה םג ללוכ" :252 'ע תויודעוותה - נ"שת רבדמב פ"ש
.(ט"וי לכב לגרל 'ילעב ז"דעו) "להקה"ל עגונב וניצמש יפכ ,"םהיאיבמל רכש ןתיל"ד ןינעה ונשי ,הזל ףסונו

ינבמ והשימש ךרוצ שישכ טרפבו ,תחא תבב החפשמה ינב לכ תסנכה-תיבל איבהל אחריטה לע לקהל ידכו
תויסנכ-יתב ינשב ,םינוש םינמזב ד"השע עומשל תסנכה-תיבל הכילהה קלחל םילוכי - תיבב ראשי החפשמה
."תויסנכ יתב המכב גוהנכ ,תסנכ-תיב ותואב םינינמ ינשב וא ,םינוש םינמזב ןירוקש

:254 'ע תויודעוותה - ט"משת ,ךיקלא 'ה יכנא רמאמ האר .353 'ע תויודעוותה - ח"משת יתוקוחב-רהב פ"ש (12
תרשעד האירקהב רקיעב הלגתמ הנושארה םעפב 'יהש ומכ ד"ע שדחמ הרותה הנתינ ש"החב הנש לכבש הזד"
.דועו ."יניס רה ינפל םידמוע וליאכ 'וכו האריבו המיאב וז השרפ עומשל ךירצ ןכלש . . תורבידה

איה הרותה תניתנש פ"עא . . ריבסהל - רקיע ז"גו דועו" :252 'ע תויודעוותה - נ"שת רבדמב פ"ש תוחישמ (13
.""ןתונ אוה הפי ןיעב ןתונה לכ"ו ,ה"בקה י"ע

ןכו ,התוער תא השאו והער תא שיא וכרבי" :229 'ע תויודעוותה - נ"שת (ד"בח ישנל) רייא ד"כ תחישמ (14
.""תוימינפבו החמשב הרותה תלבק" תכרבב ,ףטה

הכרבה ןושלכ ,"תוימינפבו החמשב הרותה תלבק" תכרבב תוסנכתמה לכ תא ךרבל שי - םויסה ינפל" :םש (15
."'וכו ותארוהכו ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד

,ולצא םג ףסותינ והער תא ךרבמש ז"יע ,רשא" :410 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס 'ה ,רבדמב פ"ש תוחישמ (16
םג הארו ."'וכו ברה ןושלב לארשי ינב לכ תא ךרבל - ליחתמה ינאו . . "ךיכרבמ הכרבאו" ה"בקה תחטבהכ
- ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כמ לבוקמה חסונב םייסנו" :227 'ע תויודעוותה - ט"משת רבדמב פ"ש תוחישמ
.דועו .""תוימינפבו החמשב הרותה תלבק"

ךותמ אוה וייח חרוא לכש ,לארשי ישנ טרפבו" :229 'ע תויודעוותה - נ"שת (ד"בח ישנל) רייא ד"כ תחישמ (17
הכורא" התויה םע ,רשא ,תוימינפבו החמשב הרותה תא לבקלו ןנוכתהל רתוי לקנ ,אלימבו ,ימינפ ןפואבו החמש
,הלוכ הרותה לכ לבקל לארשימ תחאו דחא לכ לש וחוכב ,הלבגהו הדידמ לכמ הלעמל דעו ,"'וג הדמ ץראמ
."תוימינפבו החמשב הלוכ הרותה לבקל ,הזמ הריתיו

.241 'ע תויודעוותה - א"שנת ןויס ח"הבמ ,יתוקוחב-רהב פ"ש (18

ה"בקה רמא" ,"השמ להקיו" קוספה לע ל"זח תשרדכ" :253 'ע תויודעוותה - נ"שת רבדמב פ"ש תוחישמ (19
'ע םש ."תבשו תבש לכב תוליהק ליהקהל םיאבה תורוד ךממ ודמליש ידכ . . תולודג תוליהק ךל השע (השמל)
ץורנו ךלנ - "הוצמל ץר יוה"ד ןפואב תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתבב תוליהק ליהקהל הכילההמש ר"היו" :254
."דימו ףכית ונקדצ חישמ ינפ לבקל

.253 'ע תויודעוותה - נ"שת רבדמב פ"ש תוחישמ (20

תלעות איבהל הכירצ םידוהי ינש לש השיגפש ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תארוהו םגתפכ" :254 'ע םש (21
."ישילש ידוהיל

שדוחב" :ארקב שרופמכ ןויס ח"ר . . לככ" :379 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס 'ג יאצומו ליל ,ןויס ח"ר תוחיש (22
רפוסמכ ,ת"מל הנכהה רקיע הליחתה זאש ,"'וג לארשי םש ןחיו 'וג יניס רבדמ ואב (ח"ר) הזה םויב 'וג ישילשה
.הרותה הנתנ ובש "'וג ישילשה םויב יהיו"ל דע ,'וכ הלבגהה ימי םג ללוכ ,השרפה ךשמהב תויטרפב

. . ה"בקה רמא" זאש ,"דחא בלב דחא שיאכ" ,דיחי ןושל "ןחיו" תביתב קוידה - פ"עבשותב ראובמה פ"ע טרפבו
."יתרות תא םהל ןתאש העשה ירה

י"ע איה ת"מל הנכההש ןויכמש ,'וג ישילשה שדוחב ה"ד א"ותב ראובמכ - הרותה תוימינפב רואיב תפסותבו
רבכ וליאכ אוה (ןויס ח"ר) וב 'ג םויב 'זה עובשב" ,ירה ,"ךל רפסת תועובש העבש" ,רמועה תריפסד הדובעה
.""'וכ לבקל םידמועו םינכומ לארשי זא ושענו ,עובשה לכ הסנכנ

םג ללוכ ,'יטרפ לכב) רמועה תריפסד הדובעב םויסו רמגל תוכימסב ,ע"הרפסל 'גה םויב 'זה עובשב" :םש (23
,'וכו שודקו רוהט ,ןכומ ילכ רבכ ושענ לארשי ינב לש םדצמ ירה - ("תומלועה לכב בר עפש עפשוי"ד הלועפה
ףלקה לע וידל דע םיטרפ יטרפו םיטרפה לכב תילגתמו תכשמנש יפכ ,ה"בקה לש ונוצרו ותמכח ,הרותה תלבקל
."'וכו

.380 'ע םש (24

לכל ךייש ת"מד ןינעה תוללכש םשכ" :380 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס 'ג יאצומו ליל ,ןויס ח"ר תוחיש (25
אלש םינטקה לש "תוברע"ה י"ע התיה לארשי ינב לכל הרותה תניתנ - הברדאו ,ךוניח דצמ םינטקל םגו ,לארשי
."'וכו ל"נה שורדה דומילל עגונב םג ןבומ הזמו . . "ונתוא םיברוע ונינב" תווצמו הרותב ןיידע ובייחתנ

ונממש ,ןויס ח"ר ברע ,תרצע ינפלש תבשב ונדמעב" :226 'ע תויודעוותה - ט"משת רבדמב פ"ש תוחישמ (26
.253 'ע תויודעוותה - ט"משת ,ךיקלא 'ה יכנא רמאמ םג האר ."'וכו ןויס ח"רל ףכית םיסנכנ

.390-1 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס 'ג יאצומו ליל , ןויס ח"ר תוחיש (27

."םישנ-תרזעב התע ןתופסאתהל ףסונ" :410 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס 'ה ,רבדמב פ"ש תוחישמ (28

.""ונתרות ןתמ ןמז" תסינכ ינפל ,תבשה ךשמב תאז ושעיש - בוט המו" :םש (29

הנכהה רתוי תשגדומ םישנל עגונב ,הברדאו ,הרות ןתמל תונכהב םישנה תלועפ תודוא םג ררועל שי" :םש (30
:411 'ע םשו ."םישנאה ,"לארשי ינבל דיגתו" כ"חאו ,"םישנה ולא" ,"בקעי תיבל רמאת הכ" ש"מכ - הרות ןתמל
'יהיש ר"הי :א"טילש ר"ומדא ק"כ רמאו תבשה ךשמב םישנה לש סוניכ תודוא וזירכה החנמ תלפת ירחאל]"
."[םישנאה לע םג לעפיש ,רומאכו ,הגלפומו הבר החלצהב

לכ תא איצוי דימו ףכיתש ה"בקהמ םישקבמו" :229 'ע תויודעוותה - נ"שת (ד"בח ישנל) רייא ד"כ תחישמ (31
ףיסוהל שיו . . הלואגה לא תולגהמ ,לארשי ללכו ,החפשמו החפשמ לכ ,לארשימ תחאו דחא לכ ,לארשי ינב
דוע זרזמו רהממ ולא םינינעב דומילה ,רשא ,ק"מהיבו הלואג ינינע דומילב הפסוהה י"ע םג השענ הז ןינעש
."'וכו שממ לעופב ןמויק רתוי

ת"מל תונכהב ףיסוהל ךירצ הנש לכבש הזד" :255 'ע תויודעוותה - ט"משת ,ךיקלא 'ה יכנא ה"ד רמאמ (32
."'וכו הקדצ טרפבו .ח"מגו הדובע הרות ,דמוע םלועה םהילעש םידומעה 'גב הפסוה םג הזב ללכנ הרותה תלבקו

."הבחרהו השודקה החותפה האלמה" :םש (33

םג ןבומכ הרות ןתמל תירקיעה הנכהה איהש..." :254 'ע תויודעוותה - ט"משת ךיקלא 'ה יכנא ה"ד רמאמ (34
ףאו . . הרותה הנתנ ובש ןויסב ישש לש ברעה אוהש ןויסב ישימחב איה עמשנל השענ תמדקהד וז הנכהש הזמ
דצהל (כ"כ) הטילש ןיא ירה ,גחה יכרצ תונכהד תודרט המכ וב םנשיש ט"וי ברע אוה (ןויסב ישימח) הז םויש
."'וכ הדובעהו הרותה דומיל תבוטל לכה תושעל רשכומה ןמז אוה ןכלו ,דגנכש

"ןמזה זבזבל" המ םשל םינעוטה ולא לש םתעדמ איצוהלו" :409 'ע תויודעוותה - ח"משת רבדמב פ"ש האר (35
תוימינפב ב"ויכ ןינע וא ...ב"ע[רת] ךשמה ןויעב דומלל ןמזה תא לצנל םילוכי ,ירה ,"ןוקית"ה תרימא ליבשב
,תווצמה ןינמל דע ,ןוקית "רמול" םוקמב ,הרותה

,הוקמל הכילה תודוא רבכ םיבשוחשכ ,הלילה ףוסב) תווצמה ןינמל םיעיגמשכ ,ללכ ךרדב ,ןכש ,אקייד ןינמ -
תווצמה לש םנכותב ןנובתהל םילוכי אל ,אלימבו ,םיפייע רבכ - (תורבדה תרשע תעימשל דע ,הליפתל הנכהו
תושעל ,רמולכ ,הבקנו רכז ,ףסונ ידוהי תושעל ךירצ ידוהי לכש - וברו ורפ תוצמ :ומכ ,ינחורה םנכות כ"וכאעו]
."דבלב םתונמל םא יכ ,["לבקמ תניחבב אוהש ידוהי תושעלו ,"עיפשמ" תניחבב אוהש ידוהי

לארשי גהנמ פ"ע ול וארקי רשא ומשב תשגדומ ותלעמ רשא" :409 'ע תויודעוותה - ח"משת רבדמב פ"ש (36
"!"תועובש ליל ןוקית" - (איה הרות)

תוצמה ןינמב ומויסל דעו . . פ"עבשות ןהו כ"בשות ןה ללוכש]" :א"שנת ןויס 'ה ,רבדמב פ"ש תחישמ ד"ר (37
,רעשטיראפ ללה 'ר לצא וניצמ וז הגהנה . . 'ב לילב םג ,םיימעפ ןוקית רמאיש 'א לכמ םיעבות אל . . ['וכו
ףא .הזב ןינע אצמ יאדובו ,תועובשה גחד 'ב לילב םג ןוקית רמא 'וכ תווצמב לודג ןקיידו לודג רדהמ ותויהלש
ורסח ,אשד-תואנל עסנשכש ,ע"נ ר"ומדא לצא תחא םעפמ ץוח ,וניאישנ וניתובר לצא וז הגהנה וניצמ אלש
תרימאל עגונב לבא .ןוקית תרימאד הז הלענ ןינעב 'ב לילב םג קסעתה ןכלו ,רתוי םילענ םינינע ותעיסנב ולצא
אל .ןוקיתה לכ תא רמא ונרוד אישנש ךיא ,םירחא ואר ןכ ומכו ,יתיאר יניעב - תועובשה גחד 'א לילב ןוקית
."ופוס דעו ותליחתמ ןוקיתה לכ תא ונרוד אישנ רמא ,הארנה יפכ לבא 'וכ הביתו הבית לכ רמא םאב וקדב

ד"ע תוארוהה םוסריפ םע דחיב . . לע חכ-רשי תתל םוקמה ןאכו" :409 'ע תויודעוותה - ח"משת רבדמב פ"ש (38
."'וכו תסנכה-תיבל םידליה תאבהו ,גחה יכרצ תניתנ

תא ףיסוהל כ"ומכו ,םיבוט םירבד 'גב םייסל "םינוקית"ב ןוקיתה תודוא ררועל םוקמה ןאכו)" :םש ד"ר הארו
."(ז"נפלש תודעוותהב הזב רבודמכ ,ןוקיתב אבומה רהזה םויסב תובהאה תשלש

.ףוסב ספדנ ל"נה סופד תועטל ןוקיתה

."שפנל ינחור לכאמ ,"שפנ לכוא"ד ע"והזש טרפבו" :םש (39

ןמז" ינפל תורופס תועש ונדמעב :לעופל עגונבו" :404 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס 'ה ,רבדמב פ"ש תחישמ (40
ןאכ ףא ,'וכ ןלהל המ" ,יעבדכ הרותה דומיל י"ע - שאר לכל ,ת"מל הנכהה תודוא פ"הוע ררועל שי ,"ונתרות ןתמ
.רומאה ןפואב "תועובש ליל ןוקית" תרימאמ לחה ,יניס רהמ םויה הלבק וליאכ ,"'וכ

לכ ול ויהיש לדתשהל םיכירצש םשכ ,רמולכ ,תלוזה לע הלועפל עגונב םג אלא ,ומצעל עגונב קר אל - השגדהבו
וב חמשיש" ,"םכל ימנ ןניעבד תרצעב םידומ לכה"ש טרפבו ,הבחרה לש ןפואב ,'וכ 'יתשו הליכא ,גחה יכרצ
המיאתמה הנכהה - שארל לכלו ,םיינחורה גחה יכרצ ול ויהיש לדתשהל םיכירצ ןכ ומכ ,"התשמבו לכאמב
."הרותה תלבקל

."'וכו "האריו המיא" ,ירהש - רבדה םעט (ול ןבומה ןונגסב) ול םיריבסמש ז"יע" :405 'ע םש (41

תרימאל דע תועש המכ וראשנש ןויכמ הז ןינע לועפל יאנפ ןיידע ול שי ומצעל עגונב יכ" :405 'ע םש (42
."'וכו תלוזהל עגונב לבא ,ןוקיתה

.387 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס 'ג יאצומו ליל ,ןויס ח"ר תחיש (43

תוררועתה הוהמ ,רודה אישנ לש הארוהו רופיס" :396 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס 'ה ,רבדמב פ"ש תחישמ (44
רוזחל שי ,"םירהצב תבשב" ונדמעבש - ליחתמה ינאו . . וזכ תועיבק אובבש ,ד"ודנבו ,רודה ינב לכל 'וכ הראהו
.""םלועל יל ךיתשראו שורדה" לע

ולא םירמאמ דומללו רוזחל ןוכנו יאדכ" :388 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס 'ג יאצומו ליל , ןויס ח"ר תוחיש (45
.""םישענו םירכזנ"ד ןינעה השענ הז ןמזב ,אלימבו . . ואש רמאמהמ לחה ,םהינמזב

ןכות פ"כע ,ל"נה םישורד לע רוזחל שי" :426 'ע תויודעוותה - ח"משת תועובשה גחד 'ב םוי תחיש האר (46
םירכזנ"ה תא םייקל . . ר"היו" :388 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס 'ה ,רבדמב פ"ש תחישמ הארו ."ןינעה תדוקנו
ןכותל דע ,תודחא תורוש פ"כע" :396 'ע םש הארו ."םהינמזב (םקלח פ"כע) ל"נה םישורד דומילל עגונב "םישענו
."שורדה לכ תללוכש הדוקנו

.426 'ע תויודעוותה - ח"משת תועובשה גחד 'ב םוי (47

.388 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס 'ג יאצומו ליל ,ןויס ח"ר תחיש (48

ףקותו תדחוימ חכ-תניתנו..." :270 'ע תויודעוותה - ט"משת ('א תודעוותה) תועובשה גחד 'ב םוי תחיש האר (49
ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודיכ . . "ונתרות ןתמ ןמז"ב הזב תובוט תוטלחה םילבקמשכ דחוימ
גרטקמה ןטשמ עירפמ ןיאב . . הרותה דומיל תבוטל לכה תושעל רשכומה ןמז . . הלעמלמ ןוצר תע אוה ש"הח"ש
.""'וכ גרטקמה תא דירטמ ת"ישה"ש ןויכ ,'וכ

א"ואכ לבקמ (ז"נפלש םימיהד ירחאלו) "אמוי יאה"ב" :280-1 'ע תויודעוותה - ט"משת תועובשה גחד 'ב םוי (50
ןפואב - "הרות תנש" 'יהת הנשה לכו ,אבה ןמזהש השדח החיתפ ליחתהל - וזמ הריתיו ,ףיסוהל םישדח תוחוכ
ףסותינ הנש לכבש ןויכמ ירה - הרותל םיתע תועיבק רבכ םנשיש פ"עאו .התע דע 'יהש יפכמ רתוי הלענ ,הלענ
יפל שדחמ ומצע ךירעהל ךירצ - (םישדח ךיניעב ויהי םוי לכבש הז לע ףסונ) ונתרות ןתמ ןמזד שדח "אמוי יאה"
."התע דע ותוליגר יפכמ רתוי ,הרותה ירועיש לכב ףיסוהל - שדחה בצמה יפל ,וישכע ובצמו ודמעמ

."["ןובנו םכח םע"ל טרפבו] לכש ה"בקה ןתנ א"ואכלש תויה" :281 'ע םש (51

.םש (52

.274 'ע תויודעוותה - נ"שת תועובשה גחד 'ב םוי (53

.296 'ע תויודעוותה - ט"משת ('ב תודעוותה) תועובשה גחד 'ב םוי תחישמ (54

"הרותב םיקסועו םיבשויש הרשע"ד יוליעה לדוג עודיכ" :274-5 'ע תויודעוותה - נ"שת תועובשה גחד 'ב םוי (55
."םיברד ת"ת

.274-5 'ע םש (56

.275 'ע םש (57

. . דחוימב הרות םע הרושקה ,הקדצה תניתנב…" :282 'ע תויודעוותה - ט"משת תועובשה גחד 'ב םוי (58
."ונתרות ןתמ ןמזל הנכהכ ,תועובשה גח ברע רבודמכ

ק"כ תנקת פ"ע) אינת םיליהת שמוח] ת"תח ירועיש" :281 'ע תויודעוותה - ט"משת תועובשה גחד 'ב םוי האר (59
ןתמ ןמז - וניבר השמ :לארשי יעור תשולש םע דחוימב רושקה תועובשה גחל דחוימב םיכיישה - [(ר"ומדא ח"ומ
הרות לבקש ,וניבר השמ םע רושק - שמוח :תרצעב אוה םהלש אלוליהה םויש ט"שעבהו ךלמה דוד ,ונתרות
תרות לכשבש ד"בחב ראבמה ,תודיסחד כ"בשות - אינת ;לארשי תורימז םיענ דוד רפס - םילהת ;יניסמ
."ט"שעבה לש תודיסחה

.292 'ע תויודעוותה - נ"שת תועובשה גחד 'ב םוי תחישמ (60

דומילב קוידהו תולדתשהה לע ףסונ" :270 'ע תויודעוותה - ט"משת ('א תודעוותה) תועובשה גחד 'ב םוי (61
,רשא ,ולא םירועיש דומילבש הגשהו הנבהב ףיסוהל תדחוימ תולדתשה תויהל ךירצ ,םויו םוי לכב ולא םירועיש
,םינותחתב הריד תיישעב ,תוללכבו ,אמרג ןמזהש ןינעב קוסעש ינפמ וא ,גישמה רצוק דצמש תויהל לוכי םימעפל
וא) הרות ירועיש ראשב הגשהו הנבהב דומילה לע םיכמוסו ,ולא םירועיש דומילבש הגשהו הנבהב רסח
תודוא דחוימב ררועל שי ,ןכלו ,(םימיה ראשב - הגשהו הנבהב םמצע ולא םירועישד דומילה לע םיכמוסש
."'וכ הקמעהו ןויעהב ךלוהו ףיסומד ןפואבו ,ולא םירועיש דומילב םג הגשההו הנבהה לע תדחוימ בל-תמיש

- ת"תח ירועיש דומילד תובישחה תשגדהב ףיסוהל שיו" :291 'ע תויודעוותה - נ"שת תועובשה גחד 'ב םוי (62
."'וכו י"נב בצמו םלועה בצמ דצמ םג רבדה חרכומ הז ונינמזבש

.291 'ע םש (63

לדוג דצמש םימיב וליפא :83 הרעהב] השעמ יוה ויתפש תמיקע ,הפב הרימא ,םילהת תרימא)" :292 'ע םש (64
."([ןוזפחב הרימא לש ןפואב םא יכ ,דומילו ןויע ךותמ םרמאל לוכי וניא (ע"וש פ"ע סונא") ותדרט

ירועישב) עובשה עצמאב ,ןינע עצמאב ןיזחואש תויה םע ,רשא ,הז תועובש גחמ לחה ,רומאכ" :292 'ע םש (65
ןויכ מ"מ ,(ולסכ ט"ימ םיליחתמש אינת ירועישב) הנשה עצמאבו ,(םילהת ירועישב) שדוחה עצמאב ,(שמוח
רתיב הפיקת הטלחהל םיאתמה ןמזה הז ירה ,הרות ןתמד ןינעה תוללכב שודיח השענ "ונתרות ןתמ ןמז"בש
."ת"תח ירועישד דומילה שדחלו קזחל זוע רתיבו תאש

,ףטו םישנ םישנא ,לארשימ םיבר םנשיש ךכל ףסונ..." :276 'ע תויודעוותה - נ"שת תועובשה גחד 'ב םוי (66
בצמו דמעמל םאיבהל שודק בוח ונשי ןכלו ,ל"ר "רחא" 'יחבב אוה התע-תעל הרותה דומילב םבצמו םדמעמש
ןמז ףוסב םיאצמנשכ - העשה תשירדו וצ - הריתי השגדה ףסותינ ,ה"בקה לש ותרות דומיל י"ע (יולגב) "ןב" לש
."'וכו ונקדצ חישמ תאיבל שממ תוכימסבו תולגה

.275 'ע תויודעוותה - נ"שת תועובשה גחד 'ב םוי (67

ותבהא ,'ה תנומא ינינעב הרותה תוימינפ דומילד בויחה םג ללכנ הזבש) ןהל תוכירצה תוכלהב" :םש נ"שת (68
."("ידימת ןבויחש תווצמ השש" ,'וכ ותאריו

םיאורו) םיברב הרות דומללו ףסאתהל (הז ונרודב תאש רתיבו) ונינפלש תורודב לארשי ישנ וגהנ רבכו" :םש (69
,(תיבה ינב לכב ןתלועפל עגונב ןהו ,ןמצע םישנהל עגונב ןה ,םישנל םיברב הרות ירועישד החלצהה לדוג שחומב
."'וכו תחאו תחא לכ הכירצ ,הלא םירועישב תחאו תחא לכד תופתתשהב הפסוההו קוזיחה לע ףסונ ,ןכלו

שי - הוצמ-רב ירחאל םישנאב אוה השודקבש רבד תרימאל עגונב הרשעד יוליעהש ףאו" :97 הרעהבו .םש (70
םע רושקה ,"שדוק 'יהי ירישעה" ,רשע רפסמבש הלעמה דצמ ,הרשעב דחוימ יוליע שי םינטקו םישנב םגש רמול
."ע"צעו .'וכו תוריפס רשע

."'וכו הדליו דלי לכ לדתשי תונטק תובישיבו םירדחב םהידומיל לע ףסונש" :276 'ע םש נ"שת (71

.277 'ע םש נ"שת (72

םיבתכמה איבמש ראודה תיב לע "הקזח"ש ןויכ ,בתכב רושיאב ךרוצ ןיאש פ"מכ רבודמכו]" :םש נ"שת (73
,םש םוריאשיו ,['קה ןויצה לע םתוא םיחינמו םיאיבמ ז"חאלש רבעב םימעפ 'גמ רתוי "הקזח"ו ,םתדועתל
ח"ומ ק"כ ,ןויצה לעבש יאדובו ,הלעמל חור-תחנ ומרגי ז"יעש ,המימשה בהלב ולעיש דעו ,ןויצה לעב לש ותושרב
."ה"בקה לש ויתוכרבב דועו דוע ףסותיש םימחר ררועי ,ונרוד אישנ ר"ומדא

םיאב ויה זאש ןויכ ,"תוצמה גח" םשב (תוחצה ד"ע) שטיוואבוילב ארקנ תועובשה גח" :278 'ע םש נ"שת (74
ק"כ לצא כ"חאו ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ] יברה לצא גחה תא גוגחל - (צ"מ ת"ר) קדצ ירומה - םינברה
חספה גחל .[קדצ חמצה לצאו ש"רהמ ר"ומדא ק"כ לצא - םדוק דוע הגהנהה התיה ןכ אמתסמו ,ר"ומדא ח"ומ
תולאשה יוביר לע תונעל ידכב רתא לע תויהל םיכירצ זאש םושמ ,םתליהק תא בוזעל םילוכי םינברה ויה אל
."'וכו םיניד יוביר הנשי - תוכוסה גחב ז"דע . . חספל תורושקה

,"ונתרות ןתמ ןמז" םע - "קדצ ירומ" םינברה - "תוצמה גח"ד תוכיישה תנבומ ז"פע" :280 'ע םש נ"שת (75
,("ת"וצמ") "קדצ ירומ" תויהל חכ םילבקמ טרפב םינבר (ו ללכב י"נב)ו . . שדחמ הרותה תא ולבק י"נבשכ
תרושמ םינפל - דסחו ,הקדצ ,רשוי(ו קדצ) :ל"נה םישוריפה לכ םע קדצ ,הרותד קדצ ינידו תוארוה תתלו תורוהל
"שטיוואבויל"ל ,"ת"וצמה גח" ,"ונתרות ןתמ ןמז"ל םיאב םהש ז"יע חכ תפסות םינברה םילבקמ הזבו .ןידה
ובש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד (םיבוט םישעמ תיבו שרדמה תיבו תסנכה תיב) םוקמהב - ד"ודנבו ,םברל
- הברדאו ,המוקממ הזז אל השודקו ,ןיד אמלעב ותויח םייחב ולש תונורחאה םינש רשע ךשמב 'קה ותדובע דבע
:'וכו וידימלת ידימלתו וידימלת י"ע ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תולועפד הדובעהב ,רואו ךלוהו ףיסומ

םירזוחו םידמול ובש ,הצוח תונייעמה תצפה םוקמד תומא 'דהב ,"שטיוואבויל"ב "ונתרות ןתמ ןמז" תגיגח י"ע
ללוכ ,הרותה ינינע לכב דחוימ חכ ףיסומ הז ירה - תודיסחה תרותב דחוימבו ,וניאישנ וניתוברד הרותה תא
םע רודחו דסוימ ותויהב ,(ןידה תרושמ םינפל) תודיסח תדמד ןפואב קדצ דע ,"קדצ ירומ"ד ןינעהב - דחוימבו
."הרותבש רואמ ,תודיסחה תרותב ונאישנ וניתוברד הכרדההו הרותה

לכב ולעפיש דע קדצה ךרד תא י"נבל תורוהלו םמשל םייוארה "קדצ ירומ" תויהל - תוללכבו" :281 'ע םש (76
- אמרג ןמזהש דצמ תדחוימ חכ-תניתנ הנשי ךכלו ;תיטרפה ותגהנהבו םייטרפה וייחב "קדצ הרומ" תויהל ידוהי
."ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד תומא 'דה - אמרג םוקמהו ,"ונתרות ןתמ ןמז"

הזש - אוה ,דחא םוקמב דחיב םיפסאתמ "קדצ ירומ" םינברש ךכב ןנשיש לעופב תולעמה ןיב" :םש נ"שת (77
רתוי אלמל ולכויש ידכב ,קרפה לע תודמועה תונוש תוקיפסו תולאש ררבלו םינפ לא םינפ רבדתהל תורשפא ןתונ
החלצה רתוי הזב שיו רתוי בר ףקות הל שי םינפ לא םינפ תורבדתההש ,"קדצ ירומ" רותב םדיקפת תא בוט
םיאורש יפכו ,(הנשה תומי ראשב - ומוקמב אצמנ בר לכשכ) ב"ויכו םיחולשו םיבתכמ י"ע םירבדתמש העשבמ
."לעופב

תא ררבל ידכ דחוימ ןויע שרוד אלימבו ,ךורע-ןחלושה רוביח ןמזב תואיצמב ויה אל רשא תולאש" :םש נ"שת (78
עגונב תולאש ;הנורחאל ושדחתנש םירישכמב שמתשהל תבש תוכאלמל עגונב תולאש ,אמגודל ומכ - תולאשה
ךכל גואדל) ("וויטנעווערפ") "תענומה האופר" 'קנש האופרה תטישל עגונב - ללוכ] םישדח האופר ילופיטל
וניאש ול ברע ינא ,ונירוהש ולא םיכרדב ומצע גיהנמה לכ"ש ,ם"במרה ש"מ ד"ע ,("ךילע םישא אל" הליחתכלמש
."["וימי לכ ילוח ידיל אב

ךרוצ שיו ,ףוגה תואירב ינינעב רתוי םיקסעתמ זאש - ץיקה ימי תליחת ,הז ןמזב דחוימב עגונ הזו" :םש נ"שת (79
.""טעביו ןורושי ןמשיו" ידיל הזמ ואובי אלש אדוול

.םש נ"שת (80

.293 'ע םש נ"שת (81

ונומממ איבהל ךירצ 'יאר תולוע ,יכ" :286 'ע תויודעוותה - ט"משת ('ב תודעוותה) תועובשה גחד 'ב םוי (82
."(ב"ויכו ,ינש רשעמ תועממ אלו ,ןילוח ןומממו) אקוד

.םש ט"משת (83

רמג) וירחאלש תבשה םוי ,"ונתרות ןתמ ןמז"" :273-4 'ע תויודעוותה - נ"שת אשנ פ"שו ש"החד 'ב תחישמ (84
."'וכו ןימולשתה ימי לכו ,(עובשה ימי לכד - "ולוכיו" - תומילשו

אקיפס םושמ ללכב ןויס ג"י םגש םירמוא שיש ,ריעהלו - .ורודיסב ןקזה וניבר ד"ספכ" :74 הרעה 274 'ע םש (85
.329 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ב"י יאצומ תחיש הכוראב האר ."(ט"יקס א"לקס ח"וא ת"עשב אבוה) אמויד

ןנובתמשכ טרפבו ,הז ונרודבש א"ואכל דע "'וכ הרסמו יניסמ הרות לביק השמ"ד ןינעה שדחתנ" :274 'ע םש (86
דוחיו בוריקב וילא םברקל . . ומע לארשיב םא יכ םלוכב רחב אלו םינותחתה תאו םינוילעה תא ה"בקה חינה"ש
תגשה איה אחורב אחור תוקבדתאו הכלה וז 'ה רבד רבדל הפל הפ ןיקישנ 'יחבב שממ שפנה תורשקתהב יתימא
."'וכו יאדוב (אינתה רפסב ןקזה וניבר ש"מכ) "שממ דח אלוכד ותמכחו ונוצר תעידיו הרותה

'יה םאש ,וטושפכ "ןימולשת" קר אל - אפוג הזבו" :313 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ב"י ליל תחיש הארו (87
"ןימולשת" םג אלא ,ןורסחה תא םילשהל םיכירצו םילוכי "ונתרות ןתמ ןמז"ד הדובעה ינינעב ןורסח הזיא
."תומילש לש ןפואב "ונתרות ןתמ ןמז" ינינע לכב ףיסוהל ,ונייה .תומילש ןושלמ

."עמשנל השענ תמדקהד ןפואב - הברדאו" :469 'ע תויודעוותה - ח"משת אשנ פ"ש תחישמ (88

שודיח השענ ובש "ונתרות ןתמ ןמז"מ ונאובב" :303 'ע תויודעוותה - א"שנת ("תודיחי"ה תעב) ןויס 'ט (89
א"ואכ ךירצ - הרותה תלבקל רושקה לכב םישדוחמ תוחוכ לארשימ א"ואכל םינתינו ,ת"מד ןינעה תוללכב
השעמד יוליגה 'יה ת"מבש םשכ) הרותד רתסנב ןהו הרותד הלגנב ןה ,הרותה דומילב רתוי דוע ףיסוהל לארשימ
."'וכו שממ שודיחל דעו ,שודיח לש ןפואב הפסוהל דע ,(הבכרמ

תויהל ךירצש - (ת"מב הלגתנש הבכרמ השעמ) הרותד רתסנב הפסוהל עגונב תדחוימ השגדהו" :304 'ע םש (90
ךפלאא" ,"'ישותל םיילפכ"ד ןפואבו ,הגשהו הנבהב דומילו ("יכנא"ד ף"לאב שגדומכ) אנפלוא לש ןפואב (א)
ד"בח תודיסח תרותב שגדומכ ,ד"בח ןיחומה 'ג תעד(ה י"ע הניבו המכחד רוביחה) םג ללוכ ,"הניב ךפלאא המכח
."'וכו תועובשה גחב ולש אלוליהה םויש ,ט"שעבה לש יתימאה לבקמה ,ןקזה וניבר י"ע הראבתנו התלגתנש

ןתמ ןמז"ד ןימולשתה ימימ ןורחאה םוי תא לצנל שי" :323 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ב"י ליל תחיש (91
תוטלחה לבקל (אתומלשאב יאתילת אחריד ארהיס אמייק ובש שדוחב רשע השמחל הנכהה םג ללוכ) "ונתרות
."'וכו ףיסוהלו קזחתהל - שממ לעופב ףכית םמייקלו תובוט

םיאב - תחא תואיצמל םיבשחנש םימי 'ג רחאל" :313 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ב"י ליל תחיש האר (92
ןתמ ןמז"ל רושקה לכב תומילשהו המלשהה תודוא ררועל םיאתמה ןמזה וז ירה ,ןכלו . . ןויסב רשע השמחל
אתמשנ ,הרותה תוימינפל עגונב םג ללוכ ,לארשימ א"ואכ י"ע הרותל םיתע תועיבקב הפסוהמ לחה ,"ונתרות
."אתיירואד

יתא ז"יעש ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןפואב (ב)" :304 'ע תויודעוותה - א"שנת ("תודיחי"ה תעב) ןויס 'ט (93
."'וכו תועובשה גחב ולש אלוליהה םויש - דוד ,אחישמ אכלמ אד רמ

.323 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ב"י ליל תחיש (94

רתוי הלענ ןפואב וליפא וא . . םימיה"ד ןינעה עודי" :478 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס ו"ט ליל תחישמ (95
."הנושארה םעפב ומכמ

אובל יואר 'יהש ילוח) ונילח" רשא ,ונרוד אישנ לצא 'יה רסאמהש - הזב ןינע דועו" :480 'ע םש ח"משת (96
ךרטצנ אל אבהלו ןאכמש ונתוא 'יבגהש ונייה ,המרהו ההבגה ןושלמ "אשנ" םג ללוכ ,"אשנ אוה (ונילע
."תינחורה הדובעב םא יכ ,םתמגוד םינינעל

רסאמה תלחתה 'יה - "תזרפ" הנמיסש ,ז"פרת תנשב ,ןויסב רשע השמחל רוא ,הז הלילב" :478-9 'ע םש (97
ןושלב) יוצר-יתלב ןינע ,ילילשה דצה תא קר םנמא ואר השעמ תעשב .ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד עודיה
;םסרופמו עודיכ ,'וכו תושקבו תוליפת ינינעב יוטיב ידיל אבש ,ךכ ידכ דע ,(הטעמה

ונרוד אישנ לש ותאיצי הרשפאתנ ז"יעש - הלודג העושיל איבה הז ערואמש תעדל וחכונ רבד לש ופוסב ,לבא
אל תוכלמה יקוחו הנידמה ירדס דצמש) ושוכר לכו ולש םיבתכהו םירפסה לכו ,ותיב ינבו אוה ,איהה הנידממ
ונינעמ לחה - וינינע לכב קוסעל לכויש םייח רדסו םוקמל אובלו ,('וכ רסאמהד ערואמה ילול ךכל תורשפא התיה
יפכ דעו ,רואו ףיסומו ךולה ,תולבגה לכ ילב - התוללכב תודהיה תצפה יככותב הצוח תונייעמה תצפה ,ירקיעה
.'וכ םויכ םג םיאורש

לכב י"נבל ט"וי ושענש ,זומת ג"י-ב"י הלואגה ימיל דע ,תיקלח הלואג התיה זאש ,זומת 'גב - העושיה תלחתהו
."'וכ טשפתמו ךלוהו ,ולוכ םלועה

ללכ יוצר-יתלב רבד קר הזב ואר איהה הנשבש תויה םע" :313 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ב"י ליל תחיש הארו
רתוי דוע ףסותינ זאש ,ןותחתה רודכ יצחל ונרוד אישנ תאיב הרשפאתנ ז"יעש ררבתנ ןמז רחאל ירה ,ללכו
."םעו םע ןושלב תונייעמהו הרותה תצפה - דחוימבו ללוכ ,הצוח תונייעמה תצפהב

הנושארה םעפב ןויס ו"טש ףאד" :344-5 'ע תויודעוותה - 101 הרעהב ט"משת ןויס ו"טו ,אשנ פ"ש תחישמ הארו
אלא הניא רסאמה תנווכש לעופב הלגתנש זומת ב"יד הלואגה ירחא) ז"חאלש םינשב ,ירה ,יוצר-יתלב ןפואב 'יה
"םינבלבו רמוחב" דובעשה ירחאלש ,םירצמ דובעשב וניצמש ד"עו .הלואג לש ע"וה ןויס ו"ט םג (הלואגה ליבשב
ןוביל אד םינבלבו רמוחו לק אד רמוחב" ,הרותה י"ע ז"חאלש תויולגב השענ ז"ה ,הנושארה םעפב וטושפכ
.""אתכלה

םיכייש רודה אישנ לש וינינע לכש ךכל ףסונ ,רמולכ" :478 'ע תויודעוותה - ח"משת ןויס ו"ט ליל תחישמ (98
םינינע יוביר םנשי אישנה לש וייח ימי ךשמבש תוערואמה ןיב ,ירה ,"לכה אוה אישנה"ש ןויכמ רודה לכל
רתויב תשגדומ םהבש (ד"ודנבכ) םידחוימ תוערואמ םנשיו ,ךכ לכ השגדהב הניא רודה לכל םתוכיישש
.""םישענו םירכזנ הלאה םימיה"ד ןינעה ל"צ ןכלש - רודה לכל תוכיישה

השקבה אלמל א"ואכל חכ-תניתנו הארוה הוהמ ,הלואגהו רסאמה תלחתה ,ןויס ו"ט" :480 'ע םש ח"משת (99
לע הלועפל עגונב ןהו ,ומצעל עגונב ןה ,הצוח תונייעמה תצפהב קוסעי א"ואכש הלואגהו רסאמה לעב לש תישפנ
."תלוזה

.344-5 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ו"טו ,אשנ פ"ש תחישמ (100

,רסאמ לש ןינע תמגוד ז"ה הרותה תוימינפד הגשהו הנבה לע רתסהו םלעה ונשישכ ,ןכש" :480 'ע םש (101
."הלואגה ןינע תמגוד איה רתסההו םלעהה תרסהו

."'וכו יוליגו רוא לש ןפואב ויהיש" :םש ח"משת (102

תבש ,ןימולשתה ימיו ,ת"מ ןמזמ ונאובב" :344 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ו"טו ,אשנ פ"ש תחישמ (103
."'וכו ןויס ו"טל דע ,ת"מ ןמז ירחאלש

.םש ט"משת (104

ןויס ח"כ ,חלש פ"ש תחישמ הכוראב האר .א"שנת ןויס ח"כ סרטנוק הכוראב האר תוערואמה יטרפל (105
תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב השדח הפונת הליחתה זאש" :393 'ע םשו .ךליאו 383 'ע תויודעוותה - ט"משת
ינינעל זכרמ"ו ,"ת"הק" ,"לארשי הנחמ" םייזכרמה תודסומה ודוסיב ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ י"ע ,תונייעמה
ועיגהו אכבה קמעמ . . תינברהו א"טילש ר"ומדא ק"כ ולצינ וב ,א"שת'ה ןויס ח"כ 'ב םוי :97 הרעה םשו ."ךוניח
.דועו ."ל"ומה .תירבה תוצראל החלצ

.394 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ח"כ ,חלש פ"ש תחישמ (106

."'וכו יאדוב ,ןכש ןויכו" :399 'ע תויודעוותה - ט"משת ןויס ח"כ ,חלש פ"ש תחישמ (107

י"ע ל"וי
תובישיה ידימלת דוגיא
"770"-"חישמ תיב"

E-Mail: Editor of HaMa'ase Hu Hoiker

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish"