ה"ב
סרטנוק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה

רמועה תריפס (א
תובא יקרפ (ב
ב"הב תוינעת (ג
רייא 'ב (ד
ינש חספ (ה
רמועב ג"ל (ו

*

ךליאו ח"משת תוחישמ טקולמ

*

ז"י-ו"ט תונוילג
םינוקיתו תופסוה םע 'ינש האצוה


ב"הב תוינעת
תובא יקרפ
רמועה תריפס
רמועב ג"ל
ינש חספ
רייא 'ב

רבד חתפ

םע 'ינש האצוה ,ז"י-ו"ט תונוילג ,"רקיעה אוה השעמה" סרטנוק רואל הזב םיאיצומ וננה
חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תוחישמ לעופב השעמל תוארוהה טוקיל אוהו ,םינוקיתו תופסוה
,ינש חספ ,רייא 'ב ,ב"הב תוינעת ,תובא יקרפ ,רמועה תריפסל רשקב ,ךליאו ח"משת תנשמ
.רמועב ג"ל

תמישר) תוהגומ יתלבה תוחישה ןהו תוהגומה תוחישה ןה ללוכ טוקילהש יעדומל תאזו
.דבלב טקלמה תוירחא לע אוהו ,(םיעמושה

:לטל סקפ חולשל ריאהלו ריעהל ,תורעה הזיא ול שיש ימ לכש ,החוטש ונתשקב
.שארמ ול הנותנ ונתדותו ,(718) 467-6919

תובישיה ידימלת דוגיא
"770" "חישמ תיב"
,הבוט תואלפנ תנש אהתה ,רייא ח"הבמ ,ינימש 'פ ק"שע
"םימימת יכמות" תבישי תודסייתהל הנש תחאו האמ
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנל "לבויה תנש"
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תדלוהל הנש ו"צ
.י.נ ,ןילקורב1רמועה תריפס


"הזל הז דובכ וגהנ אל"ד ןינעה דחוימבו תודימה ןקתל

,ןוקית םישרודה םינינעה לכו ,תודימה תא ןקתל םידחוימ תוחכ םנשי הריפסה ימיב .א
ךותמ ,ינשה םע דחאה תורבדתה י"ע ,2"הזל הז דובכ וגהנ אל"ד ןינעה לכ ןוקית - דחוימבו
.3הנקסמל אובל - דעו ,תודידיו םולש

ליגרה רבד "גהנמ"ד ןפואב תויהל הכירצ לארשי תבהא

תוליגרה שיגדמ הזש - "גהנמ" השענ הז ןינעש זמרמ ,4"הזל הז דובכ וגהנ"ד קוידה .ב
ךירצ וניאש ,ליגר גהנמ השענ לארשי תבהאד ןינעהש ,רמולכ ,ב"ויכו םוקמה גהנמ ,רבדבש
.5'וכו ומצעב לדתשהל

רשק ומע שיש ימ לכ לע לארשי תבהא לועפלו גיהנהל

תבהאל רושקה לכב "גיהנמ" השענ דחאו דחא לכש ,ונייה ,"גיהנמ" ןושלמ םג אוה "וגהנ" .ג
םתגהנה םגש ,םהמע תוכיישו רשק ול שיש הלא לכ לע הז לועפל ,לארשי תודחאו לארשי
.6"הזל הז דובכ וגהנ"ד ןפואב 'יהת

ונייחהש םיכרבמ ןיא

ג"לבו ,תבשה םויב דבלמ ,שדח ירפ לע ונייחהש םיכרבמ ןיא הריפסה ימיבש םיגהונ .ד
,ךכב וגהנש ןויכ םהמ עונמל ןיא יאדוב - הריפסה ימיב םג ךרבל םיגהונה הלא ,םנמא ,רמועב
.7וכרביו וכישמי - הברדאו


8תובא יקרפ


הנשמה ישרפמ םע 'א הנשמ םינפ לכ לע דומלל

ןיא ךכלו .אקוד הגשהו הנבהב תויהל ךירצ הדומילש פ"עבשותמ קלח םה תובא יקרפ .א
םיכירצ אלא [9ןתומילשב תוביתה לכ תרימאב קוידה ,יעבדכ] תובא יקרפ תרימאב קפתסהל
.10פ"עבשותב יוארכ ןויעב םדמלל

ןויכמ ,תבשו תבש לכב קרפ לכד תוינשמה לכ תא ןויעב דמליש א"ואכמ םיעבות אל .ב
ןויעב דומלל שי קרפ לכב תחא הנשמ פ"כע לבא .לעופ ידיל ואיבהל השקי הז ןינע אמתסמש
.12[11םימימתה טרפב] פ"עבשותב יעבדכ

רפס כ"ג ודיל קיזחי ,רודיסב ספדומה ז"הדאד חסונב תוינשמה תרימאל ףסונש ,ונייה .ג
םכותמ דמליו ,ב"ערה 'יפו ט"ויות רקיע םע תוינשמ ירפס פ"כע הנשמה ישרפמ םע תוינשמ
.13םישרפמה םע תחא הנשמ פ"כע

תויסנכ-יתבב הז לע ררועל
.
םויקל עגונב ןה - וררועיש ,תויסנכ-יתבב תוליהק ליהקהל םיכלוהש ולאל עגונב ררועל שי .ד
.14ןויעב תחא הנשמ דומילל עגונב ןהו ,תובא יקרפ תרימא לש גהנמה

עובשה ימיב ךישמהל

םיחקולו ,העיסנל םיאצוישכש םיגהונ המכש יפכ ,עובשה ימיב תאז ךישמהל שי ןכ ומכ .ה
.15ךרדב םתויהב תוינשמ םידמולו ,"םוי לכב תוכלה הנוש" ,תוינשמ רפס םג ךרדב

תותבש לכב תובא יקרפ דומלל ,ודיפקה אל פ"כע וא ,וגהנ אל ורבעש םינשבש ולא םג .ו
,דבלב הרימאב קפתסהל אלו .17ץיקה תותבש לכב דומלל וז הנשב םמצע לע ולבקי - 16ץיקה
.18ןויעל קרפ לכב תחא הנשמ פ"כע ודמלי אלא

ועיפשיש 20אוה הזל ןוקיתה - 19הזב ורהזנ אל פ"כע וא ,הזב םיליגר ויה אל התא דעש ולא .ז
המו .תובא יקרפ תרימאב ליחתיש ,הז גהנממ עדי אלש ףסונ (םינפ לכ לע) דחא ידוהי לע םג
.20ץיקה תותבש לכ - בוט

התע דע וגהנש (םירחא םירודיסב םיללפתמש) הלא םגש ידכ ,הז גהנמ םסרפל יאדכ .ח
תותבש לכב תובא יקרפ ודמליו ופיסוי ,דבלב תרצעל חספ ןיבש תותבשב תובא יקרפ דומלל
.21ץיקה


ב"הב תוינעת


תווצמו הרותב ףיסוהל ולא ןוצר ימי לצנל

,בוטה םגהנמב ךישמהל םיכירצש - הכרב םהילע אובתו - ב"הב תונעתהל םיגהונה ולא .א
תושילחה ינפמ ,ומכ ,'וכ ךרוצל אלא ריתהל ןיאו ,םירדנ תרתה לש הלאש הזב שיש טרפבו
.22ו"ח ףוגה תואירבב

,ןכלו ,24ןוצר ימי - ב"הבד םימיהב יוליעה ונשי 23ב"הב םינעתמ םניאש ולא לצא םג .ב
גהנמכ) ח"מגו (הלפת) הדובע הרות ,צ"מותה ינינע לכב ףיסוהל ולא םימי לצנל םיכירצ
.25ליגרה ךרד לע הפסוה - (תינעתה ימיב לארשי


ש"רהמ ר"ומדא ק"כ לש תדלוה םוי - רייא 'ב


26"רעבירא הליחתכל"ד הגהנהו ךרד ומצעב "ןריפנייא" גיהנהל

םויקו ותרות דומילב אבהלו ןאכמ ףיסוהל לגוסמ ןמז אוה (27םיכומסה םימיהו) רייא 'ב .א
.28ויתוחרואב הכלנו ויכרדמ ונרוה רשא ויתוארוה

ןפואב תויהל הכירצ הגהנהה תוללכש 30םסרופמה ומגתפב ,29תירקיעה הארוההמ ליחתמ .ב
עקס'םש-לעב א" - ש"רהמ ר"ומדא לש תדחוימה וכרד התיה וזש ,"רעבירא הליחתכל
.31וז הגהנה םש לע ארקנש דעו ,"הגהנה

ינינעב ןהו (םג דעו) 'יתווצמו הרותה ינינעב ןה ,[תויהל ךירצ] "רעבירא הליחתכל"[ה] .ג
עגונב ןהו ,ומצעל עגונב ןה ;"והעד ךיכרד לכב"ו "םימש םשל ויהי ךישעמ לכ" ,תושרה
.32תלוזה לע הלועפל

םע דחיב) תדלוהה םוי לעב לש ותרות דומילב הפסוהל עגונב תדחוימ השגדהב אוה ל"נה .ד
,ל"נכו ,(תודיסחה תרותב התלגתנש הרותה תוימינפו הרותד הלגנ ,הרותה ינינע לכב הפסוהה
.33תלוזה לע הלועפב ןהו ומצעל ןה

הרותה תוימינפ תצפהו דומילל עגונב "רעבירא הליחתכל"ד ןינעהב תדחוימ השגדה םגו .ה
,35ףט [םג]ו 34םישנו םישנא ,לארשימ תחאו דחא לכל - תודיסחה תרותב התלגתנש יפכ
.36ולוכ םלועה לכב ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןפואב

קר אל איה "רעבירא"ד הגהנההש - אוה "רעבירא הליחתכל"ד הארוהב 37שודיחה רקיע .ו
איה הלחתההש אלא ,(38הגרדהו רדסבש הדובעה תמדקה ירחאל) םידחוימ םיבצמו םינמזב
.39"רעבירא"ד הגהנהב

,רמולכ ,"רעבירא"ד הגהנהל עגונב םג "הלחתה" "הליחתכל" איה "רעבירא"ד הגהנהה .ז
ךליל ךירצ הז ירחאלו דבלב הלחתה יהוזש עדיל ךירצ ,"רעבירא"ד ןפואב ליחתמשכ םג
.40הז ינפלש "רעבירא"ה יבגל "רעבירא"ד העונתהב ףיסוהלו

ףקותה תילכתב ("הליחתכל") תויהל הכירצ ,(םמויקו) תובוטה תוטלחה[ה תלבק] .ח
ףקותה הזב 'יהיש ידכ "םימעפ השולש"ד הגהנהל ןיתמהל ךרוצ ןיאש ,("רעבירא")
.41"רעבירא הליחתכל"ד ןפואב םינינעה לכ לועפל וחכבש ,"הקזח

םוקמ לכב םיכומסה םימיבו תדלוהה םויב תויודעוותה רדסל

םויב - דחוימבו ללוכ - ,וילא םיכומסה םימיבו) תדלוהה םויב תויודעוותה ורדסי יאדוב .ט
צ"מותה ינינע לכב ףיסוהל ודדועיו וקזחיש ןפואב "ךלמ תרדה םע בורב" (שדוק תבשה
.42"רעבירא הליחתכל"ד ןפואב

אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויתומא 'דמ לחה - םוקמו םוקמ לכב תויודעוותהה רדסל .י
.43תדלוהה םוי לעב לש ומוקמ אלממו ודכנ ("ןנבר יכלמ ןאמ" ,"ךלמ תירק") ונרוד

תועבורמ תויתואב ש"רהמ ר"ומדאד תודיסח ירפס תא סיפדהל

תויתואב שדחמ ש"רהמ ר"ומדא לש תודיסחה ירפס תספדהל עגונב 44תוטלחה לבקל .אי
רתוי לקב איה םהב דומילהו האירקהש ,"תולוגע" תויתואב וספדנ םבורש ,אקוד תועבורמ
.46[45תודיסח ירפס ראשל ז"דעו]

ירשפאה םוקמ לכב ל"נה לכ םסרפל

קפס שיש םוקמב םג ,ירשפאה םוקמו םוקמ לכב ל"נה לכ[ל עגונב] ומסרפיו וררועי חטב .בי
.47'וכ


48ינש חספ


'וכו םיכירדמ םירוה טרפבו ,תודעוותה ךותמו רבעה לכ םילשהלו ןקתל

ינש חספד חכ-תניתנה ולצניש ,םוקמו םוקמ לכבש לארשי ינב לכ לצא שיערהלו ררועל שי .א
וטושפכ ןורסחה ןוקיתל עגונב (םג) - צ"מותב הדובעה ינינע לכ ןקתל חכ ןתונו 49הרומש -
.51(50דורי יכה בצמב)

לוכי 'יהש םינינעה לכמ ושפנב קדצ ןובשח תחאו דחא לכ השעי [:רמא א"שנת תנשב] .ב
.52ירשפאה םדקהב תאז םילשיו ,וז הנשב ינש חספ ברעל דע םיסנ תנשב ינש חספמ םילשהל

,ןמז תוכימסב רבעל עגונה לע ףסונ) איה ,רבעה םילשהלו ןקתל ינש חספד חכ-תניתנה .ג
השענש זאמ ,רבעה לכל עגונב םג (ב"ויכו ,הנורחאה הנש ,םינורחאה םישדחו תועובש ,םימי
.53הוצמ-רב

םירופיס המכו המכ וניצמש דעו ,(54ךורע ןחלושב ןקזה וניבר ש"מכ) הוצמ-רב ינפל וליפאו .ד
תליחתבו ,הקיניה ליגל דע ,הנבה ללכל ואבש ינפל ויהש םינינע םג ונקיתש לארשי ילודגמ
.53םלועה ריואל םתאיצי עגרמו ,הקיניה

תוננובתהב םג ,רשא ,רתוי תילענ תומילש יבגל ןורסח םג םילשהלו ןקתל לדתשהל ךירצ .ה
םינינע המכו המכ תושעל לוכי 'יהש אנקסמל תחאו דחא לכ עיגי יאדוב תיחטשו הלק
.55רתוי תילענ תומילשב

לחה ,תלוזה םע הלועפל עגונב ןהו ,ומצעב ותדובעל עגונב ןה תויהל הכירצ תוננובתהה .ו
"רענל ךונח"ד ליגה ירחאל םה ויתונבו וינבש ,56םינש המכו המכ ירחאל וליפאו ,ותיב ינבמ
.53תונבו םינב םמצעב םהל שיו ,(הנש ד"כ דע)

תושעל םילוכי ויה םינינע המכו המכש ריבסהל לק םהל םגש ,ףטל םג ךייש ל"נה .ז
הנעט ידכ דע ,רתוי הלענ ןפואב םילשהלו ןקתל םמצעמ וררועתיש דע ,רתוי תילענ תומילשב
.57רתוי הלענ תומילשל סחיב - "ערגנ המל"

ולדג רבכש םידימלת עגונב ,'וכו ,םינבר ,םיעיפשמ ,םיכירדמו םירומ דחוימבו ללוכ ל"נה .ח
התיהש ותעפשהב םילשהלו ףיסוהל םיכרד אוצמל לכוי - םיכירדמו םיכנחמ םמצעב ושענו
.58הז ינפלש םינשב תויהל ךירצ

העשב התיהש תויחה לכ םע תויהל ךירצ ,רבעשל דימלתה םע רבעשל ךנחמה ןיב הז רשק .ט
,תעדו הניב המכח םהל ופסונו םידימלתה םג ורגבתה םייתניבש ןויכ ,הזב ףיסוהלו ,דחי ויהש
םתורגבתהב בשחתהל שי אלא ,הלועפה "ףקיה" זא 'יהש יפכ ופיסויש ךכב קיפסמ אל ןכלו
.59םידימלתה לש

לארשי תבהאד ןינעהב (רקיעבו) םג תויהל הכירצ רבעה ינינע תומילשו ןוקית ד"ע הארוהה .י
תודחאו לארשי תבהאב רתוי דוע ףיסוהלו ,םייוצר-יתלבה םינינעה ןוקיתל עגונב ןה -
.60לעופב השעמב תימוי הגהנהב ,לארשי

תרדה םע בורב" ,רוביצה דמעמב (הליחת) 'יהת ל"נה לכב תוררועתההש ןוכנו יאדכ .אי
תודחאו לארשי תבהא ךותמ ,"קזח רמאי ויחאלו ורוזעי והער תא שיא" ,רשא ,"ךלמ
.61לארשי

םימיבו ,רמועב ג"לל ינש חספ ןיבש הלוגס ימיב) תדחוימ תודעוותה וכרעי םוקמ לכב .בי
- בבל בוטו החמש ךותמ ,הדובעה ינינע לכ תומילשו ןוקית תודוא וררועי הבש (םיכומסה
.62החמש לש תודעוותהב


רמועב ג"ל


י"בשר לש ותחמש םוי - רמועב ג"ל

לש ותחמש םוי - החמש םויו 64בוט םוי אוה [63י"בשר לש ותוקלתסה םוי] רמועב ג"ל .א
םויב וחמשי לארשי ינב לכש הוצו ,ותחמש םוי אוה הז םויש םסריפו זירכהו עידוהש ,י"בשר
.65ותחמש

גהנמ אוה ןכו ,(הברתמו ךלוה םרפסמו) לארשיב תושודק תוליהק המכב גהנמה טשפ .ב
ףיסומו ךלוהו ,רמועב ג"ל ליל ,תעל-תעמה תלחתהמ איה רמועב ג"לד החמשהש - ד"בח
.66תעל-תעמה לכ ךשמב ('וכ העשל העשמ)

םוקמ לכב - לארשי ינב לכד ותחמש םוי 'יהיש לדתשהל

ג"ל וגגחיש םידוהי םש םיאצמנש םוקמו םוקמ לכבש וב יולתה השעי דחאו דחא לכ .ג
בורבו ,םידלי לש הכולהת 69[וא] 'וכ 68[סוניכ] תודעוותה תיישע י"ע ,67הלודג החמשב רמועב
.70ךלמ תרדה םע

ידלי לכ דחי" תמסיסב םידליל הכולהתו ,תודעוותה תושעל
החמש ךותמו - 'וכו לודג םערוטשו םוסריפב "לארשי

,"הכולהת" רמועב ג"לב םייקתת םוקמו םוקמ לכבש ולדתשי תונורחאה םינשב 71גוהנכ .ד
ןוצר םייקל םיכלוה םידוהיש ,ץראה ימע יניעל םג ,לכ ןיעל יולג ןפואב תוארהלו שיגדהל
.72הגרדל הגרדמ הכילה לש ןפואבו ,םנוק

תווצמו הרות םייקל םילוכיש (ב"ויכו וז הנידמכ) החוורה תנידמב םיאצמנ רשאכ טרפב .ה
אטבתי םהבש תויבמופ תוכולהת ךורעל הז בצמ לצנל םיכירצש ,'וכ תודחפהו תופידר אלל
.73תודהי ינינעב י"נב לש םתכילה ןכות

לעו ,ץראל ץוחב [אוה] ,םהש םוקמ לכב לארשי ינב לכד ,'וכ תוכולהתו תוגיגח תכירע .ו
,תועינצה תילכתב ,דרפנב) םישנהו םישנאה ופתתשי םהבש ,לארשי ץראב המכו המכ תחא
.74ףטהו (ןבומכ

םיטעממ רמועב ג"לבש תורוד-ירודמ לארשי גהנמכ - ףטל עגונב דחוימב [אוה ל"נה] .ז
םע חומשל [75הדשל] םיאצויו ,םויה שילש וא םויה יצחכ ,ןבר תיב לש תוקוניתה דומילב
.76הרותה דומילב ףסותינ ז"יעו ,(הרואכל) תושרה ינינעב םידליה

,תומיאתמה תונכהה םג ךכל םישורד ,77הגלפומו הבר החלצהב 'יהי (תוכולהתה) הזש ידכב .ח
.78הזב ופתתשיש םידלי רתויש המכ ךושמל ,לודג םערוטשו םוסרפ ךותמ

ארועיש םופל דחו דח לכ ףטו םישנ םישנא] וב יולתה לכ תחאו דחא לכ הזב השעי חטב .ט
ךיא תישיא 'יח אמגוד תארוהמ ליחתמ ,הזב ופתתשיש םירחא לע עיפשהל ןכ ומכו ,[79'יליד
.80החמשבו תויחב הזב ףתתשמ אוהש

- דחוימבו ללוכ ,'וכו ריעו ריע לכב ,םוקמו םוקמ לכב םירומאה םירבדה ומסרפי יאדוב .י
.81השודקה וניצראב

לש ותחמש םוי - רמועב ג"ל לש ונכותל םאתהב ,החמש ךותמ ויהי הז לכב תולועפה .אי
העידיהש םדאה עבטכ ,החמש ךותמ םישענ ז"נפלש םימיב תונכהה םג - ללוכ] י"בשר
.81[החמש לש שגר רבכ תלעופ החמש םוי ברקתמש

ןינע תודוא רבודמש ןויכמ ,ירה ,השק הדובע ,"קחד"כ תיארנ הזב הלועפה רשאכ םג .בי
עגייתהלו ,"קחדה תעשב וילע ךומסל ןועמש 'ר אוה יאדכ" ,י"בשר םע רשקה ,ליגר-יתלב
.82"קחד" לש ןפואב םג ולא תולועפב

"לארשי ידלי לכ דחי" [83תזרכהו תשגדה] אמסיסב לארשי ידלי לש "תוכולהת"ה תכירע .גי
קוספד תוכיישהו רשקה עודיכ ,"דחי םג םיחא תבש םיענ המו בוט המ הנה" בותכה ןושלכ -
.84י"בשרל הז

תווצמו הרותב הפסוהו י"בשר תודוא הכולהתב רבדל

[85רצקל שיו] םהל ורפסיו (םירגובמהו) םידליה םע ורבדי תוכולהתה ךלהמבש ,טושפ .די
דומלל - דחוימבו .'יתווצמו הרות ,תודהי ינינע לכב ףיסוהל םוררועיו ,'וכו 'וכו י"בשר תודוא
:86םהמו ,י"בשר לש ויתוגהנהמ

א"ואכ לצא תכייש הז תמגודו ןיעמ [הגהנהש] "ותנמוא ותרות"ד ןפואב דומיל (א .וט
ותרות"ד בצמו דמעמב תויהל ךירצו לוכי הרותה דומילל םיעובקה םינמזבש ,לארשימ
.87[ה"כ תוא ןמקל האר] "ותנמוא

םג הדובעה תישענ הזמ האצותכש ,"'וכ אדיחא 'יב . . אריטק דחב"ד ןפואב הדובע (ב .זט
(תושרה ינינעב ,ךלש םיכרד) "ךיכרד"בש ונייה ,"והעד ךיכרד לכבד ןפואב תושרה ינינעב
.88[ט"כ תוא ןמקל האר] "והעד" השענ אפוג

ןינעה 'יהי ולצא םגש ,םינטקבש ןטקל דע .ףטהל 'יפא ריבסהל םיכירצו םילוכי וז הדוקנ .זי
,םוקמ לכמ ,"וכרד יפ לע רענל ךונח" ,תונטק יכרד םתויה םע ,רשא ,"והעד ךיכרד לכב"ד
.89"והעד"ד ןינעה םדי לעו םהב השענ

ןונגסבו תויתואב [ל"נה] םירבדה תרבסהב ףיסוהל םג לדתשהל - תישפנ השקב .חי
זאש ,בלה ןמ םיאצוי םירבדה ויהי ,אלימבו ,ולצא חנויש ,ומצע ריבסמהמ לחה ,םיאתמה
.90עמושה בלל םיסנכנ

םויקב ףסותי ז"יעש רעשמ םא - םרמוא םשב םירבדה רמואש ךכל ףסונ [אוה ל"נה] .טי
- הז לכו ,רקיעה אוהש השעמב הלועפה תחלצה תלעותל ,ותנבה יפלו וניע תוארכ ,ןינעה
.91ומצעל עגונב ולא םינינעב הלועפה תמדקה ירחאל

עובשה תשרפבו ,םילהתב ג"ל רומזמ ,י"ח רפסמב הקדצ - םיבר תעצה

ירהו - י"ח רפסמב הקדצל הניתנ - 92ח"מגו הדובע הרותב ףיסוהל וטילחהו ועיצה םיבר .כ
,עובשה תשרפב - הרותב ,94םילהתבש ג"ל רומזמ - הדובעב ,93רייאב י"ח אוה רמועב ג"ל
.95הז םויל דחוימה וקלחב טרפבו

ינש חספ דומילכ ,ל"נה לכ םילשהלו תושעל שי רמועב ג"ל ירחאל םגש טושפו ןבומ .אכ
.96'ישותל םיילפכבו ,ןלאפראפ ןייק אטינ :ןנילזא 'ינימד

הז םויד עגר לכ לצנל לדתשהל

דע ,תעל-תעמהד עגרו עגר לכ יעבדכ לצנל ,הז "הלוגס םוי" תדובעב לדתשהל םיכירצ .בכ
.97הז ירחאלש םויה םירפוסש עגרהל

רמועב ג"לל רשקב 'וכו בוט המ הנה ונגינ םימעפ המכ

המ הנה" קוספה ,רמועב ג"לל רשקב חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ [ןגנל הרוה] ןגינ פ"מכ .גכ
.98םידיסח לצא גוהנה ןוגינה םע ,(י"בשרל ךיישש) "דחי םג םיחא תבש םיענ המו בוט

לארשי תבהא - י"בשרה לש הדובעה ינינעב תוטלחה לבקל

תובוט תוטלחה לבקל תחאו דחא לכ ךירצ - י"בשרד אלוליהה םוי ,רמועב ג"לב ונידמעב .דכ
הז דובכ גוהנב"] לארשי תבהאב הגהנהה לע ףסונ - 99י"בשרד םידחוימה הדובעה ינינעב םג
.100[101"הזל

"ותנמוא ותרות"ד ןפואב הרותה דומיל

העש התואבש ,"ותנמוא ותרות"ד ןפואב הרותה דומילב [102םיתע תועיבקב] ףיסוהל (א .הכ
רבד םושו ,הרותה דומיל דבלמ רבד םוש ומלועב ןיאש ,בצמו דמעמב 'יהי 103הרות דמולש
.104ודומילמ וקיספיש ולצא םוקמ ספות וניא םלועבש

,הרותה תוימינפ - דחוימבו ללוכ ,י"בשר לש ותרות דומילב םג ףיסוהל - בוט המו .וכ
,"ןוסנרפתי"ד ןפואב הראבתנו התלגתנש יפכ טרפבו ,"רהוזה רפס והיאד ךליד ארוביח"
.105תעדו הניב המכחב הגשהו הנבהב

י"בשר לש ושודיחל םאתהב ,הרותה תוימינפב רודח הרותד הלגנ דומיל םגש - ללוכ .זכ
דומללו רוחבל לוכי דחאו דחא לכש ,ךכ ,הרותד הלגנל הרותה תוימינפ ןיבש הציחמה ריסהש
.106"ץפח ובלש םוקמב"

םג ללוכ ,הרותה יקלח לכ ,"'וכ הנשמב הלולב ארקמב הלולב"ש ,ילבב דומלת - דחוימב .חכ
"תואלפנ" "םיאלפומ םינינע" שי ,הרותה לע י"שר שוריפב וליפאש דעו ,הרותה תוימינפ
.107הרותה תוימינפ ,הרותבש

"והעד ךיכרד לכב"ד ןפואב הדובע

םשל אל ,"והעד" השענ (ךיכרד) םדאה לש םיכרדה לכבש ,"והעד ךיכרד לכב" (ב .טכ
םמצע םהב ,םוי םויה ייחב םהב ךלוה םדאהש םיכרדבש ,"והעד" םמצע םהב אלא ,"והעד"
.108ת"ישה תא "עדי"

דובעל חכ ול 'יהיש ידכב ,"םימש םשל" איה ותליכאש הזל ףסונ :הליכאב אמגודל ומכ .ל
שיש יקולא ץוצינה דצמ הז ירה ,הליכאהמ חכ לבקמש המ אפוג הזש ,עדוי - ת"ישה
.109לכאמהב

םיוהתמ םהב ךלוהש ויכרד לכו ,םדא לכו ,םלועבש טרפ לכש ,ןנובתמש ז"יע - תוללכב .אל
טרפ לע םג דעו ,תיטרפ החגשהב םהילע חיגשמ ה"בקהו ,ת"ישהמ שדחמ עגרו עגר לכב
.110טרפבש

ט"שעבה תרות ד"עו .'ה תעידי ,"והעד"ב ןינע אצומ ,"ךיכרד"ד טרפ לכבש - תויטרפב .בל
- 'ה תדובעב הארוה דומלל ךירצ עמוש וא האור םדאש (ןטק יכה טרפ וליפא) רבד לכמש
.111"והעד"

רמועב ג"לב י"בשרה ןויצ לע תוחטתשה

- (הזה םויה דע ןכ םיגהונ יאדובו) ונינפלש תורודב שדוקה ריע תפצ ידוהי וקיידו וגהנ .גל
תולעל - (112םיקוחר בושי תומוקממ םיאבה הלא לע ףסונ) ןורימל םוקמ תוכימסב םירדה
.113רמועב ג"לב י"בשר לש ונויצ לע חטתשהלו

__________
ןינעב לארשי תונבו ישנד דיקפתה" :א"שנת ,רייא ח"כ ,ד"בח תונבו ישנל החישהד םירבד ישארהמ ריעהל (1
,הזמ םיעדוי םה םלוא ,םהילע הבוח הז ןיא הריפסה תוצמ םצעל עגונבש פ"עאש ,ע"הפס םע םג רושק - ךוניחה
."'וכו ךוניחב שוח ךירצ הז לעש םתרבסה י"ע ,ו"ח ריסחי אלש רגובמה חאל וא אבאל םירזועו

ינינעל עגונב תונוש תולבגה םנשי הריפסה ימיב" :112 'ע תויודעוותה - ט"משת רומא פ"ש תחיש האר (2
,ארמגב רפוסמכ ."וללה םימיב ותמש אביקע יבר ידימלתמ םיפלא ד"כ לע ןילבאתמ"ש הז ללגב . . החמש
הרותהו ,דסח תרותב ןיד הזש ןויכמ ."הזל הז דובכ וגהנ אלש ינפמ" תרצע דע חספמ) ותמ אביקע יבר ידימלתש
םג אלא... "'וכ ןילבאתמ"ל עגונב קר אל הארוה הנשי הזמש ןבומ ,םינמזה לכב תיחצנ איה (הארוה ןושלמ)
הז דובכ תגהנהב טרפבו ,לארשי תבהאב הפסוה ידי לע ,"הזל הז דובכ וגהנ אל"ד ןינעה תא ןקתל עגונב - רקיעבו
."הזב תומילשה דעו ,הזל

האצותכ אב "הזל הז דובכ וגהנ אל"" :112-113 'ע םש הארו .120 'ע תויודעוותה - ט"משת רומא פ"ש תחישמ (3
הזכ ןפואב םדאה תא ארב ה"בקהש הנווכה ..."תווש םהיתועד ןיא"ד ןפואב םדאה תא ארב ה"בקהש הזמ
,ולש לכשה (עבט) דצמ שדחמ דחא לכש ,םישודיחו תורבס יוביר םישדחתמ תונוש תועיד ןנשיש הז ידי לע ...איה
םירבדתמ תוקלוחמ תורבס םע םינוש םישנאש הז ידי לע ,הערכהו אנקסמו הנוכנ רתוי ארבסל איבמ הזש דעו
כ"וכמ ןינעה תא םיאור ,(ה"בקה וב עיבטהש עבטה ךפיה - ותרבס לע רתוומ וא םילעמ דחאש אלו) םהיניב
(תחא העיד קר התיה וליא 'יהש יפכמ) תיתימא רתוי אנקסמל איבמו איבהל לוכי הז ירה אלימבו ,םידדצ
תאטבתמ הזבו .("הפוסב בהו תא"ש הז לע ףסונ) הזל הז דובכו םולש ךותמ הזש ןבומ הזכ ןפואב םירבדתמשכו
- (ע"ר ידימלתב זא 'יהש יפכ) ל"ר "הזל הז דובכ וגהנ אל"ד בצמ 'יהנ רבכ םאב וליפאו ... :הריפסה ימיד הדובעה
םדוקש םולשהמ רתוי הלענ תומילש השענ הז ידי לע .וריבחל דחא ןיב םולשב הפסוה י"ע ,הז תא ןקתל
:121 'ע םשו ."(רטש םתסמ) ףקות רתי לבקמש - ד"בב ומייקו ,רוערע וילע אציש רטשד יוליעה ד"עו ,תקולחמה
םתארוה יפל םיגהנתמו ,םוקמה ינבר ,עירכמה ישילשל םיכלוה - וילע רבדתהל א"אש ןינע ראשנ םאב 'יפאו
."טושפ םגו ןבומכ הרות פ"ע רדסה יפכ - םניד-קספו

'יל יוה הרואכלו ,אד-ןוגכב ליגר וניאש ןושל - "הזל הז דובכ וגהנ" ןושלה קויד ראבלו ףיסוהל שיו" :םש (4
."גהנמ השענ הז ןינעש זמרל - "הז תא הז ודבכ" ,"הזל הז דובכ (ונתנ) וקלח" רמימל

.(פ"כע ינש) עבטל דעו ,תוליגר ולצא השענש ןויכ" :158 'ע תויודעוותה - ט"משת רהב פ"ש תוחישמ (5

דחיבו ,תודיסח תדמ ,ןידה תרושמ םינפל הגהנה ,רמולכ ,ןיד פ"ע בויח יבגל יוליע שי "גהנמ"בש עודי :דועו תאז
וטשפש "תוגהנמו תונקת תורזג"ל עגונב ם"במרה ש"מכו ,"איה הרות לארשי גהנמ"ד ףקותה וב השענ ,הז םע
השענ הז ,רומאכו ,תודיסח תדמ ,ןידה תרושמ םינפלד ןפואב אוה לארשי תבהאד ןינעהש - ד"ודנבו ,לארשיב
םינפלש "גהנמ"ה םגש - םישוריפה ינש רשקל שיו" :117 הרעהב םשו ."הבש ד"ספו תוכלהמו הרותהמ קלח
."ליגרה רבד לש ןפואב השענ ןידה תרושמ

."'וכ הזב םירחא לע עיפשהל "םיגיהנמ" ויהי םה םגו" :158-159 'ע תויודעוותה - ט"משת רהב פ"ש תוחישמ (6

- ט"משת רייא א"י - א"טילש ק"האב םיישארה םינברה רוקיב תעב א"טילש ר"ומדא ק"כ ירבד תמישר (7
ירפ לע ונייחהש ךרבל םיגהונש תומוקמ שיו ,הריפסה ימיב ונייחהש תכרב תודוא רבוד" :134 'ע תויודעוותה
."'וכו ימיבש םיגהונ ונילצא :א"טילש ר"ומדא ק"כ רמאו .םוקמה גהנמב יולתו ,שדח דגב לע אל לבא ,שדח

לע םג תכשמנ ץיקה תותבשב תובא יקרפ תרימאד הלועפה" :96 'ע תויודעוותה - נ"שת ינימש פ"שמ ריעהל (8
."ףרוחה תפוקתבש (עובשה ימי לכו) תותבשה לכ

יקרפ תרימאל החיתפה תישענ הבש . . תבשב םיאצמנש ןויכ" :96 'ע תויודעוותה - נ"שת ינימש פ"ש האר (9
לכ תרימאב קוידה) יעבדכ תובא יקרפד הרימאה לע ףסונש ררועל ןמזה הז ירה - הלוכ הנשה לכ לע תובא
."(םינינעה תנבה) הנווכו הבשחמל עגונב םג לדתשהל שי ,(ןתומילשב תוביתה

גהנמה השענ כ"פעאו" :א"שנת חרוק פ"ש תחישמ ד"ר האר .א"שנת (א תודעוותה) אשנ פ"ש תחישמ ד"ר (10
םינינעב םיקוסעש ןויכמ ךכ םישועש םעטהו .הזבש הגשהו הנבהה אלל ,תובא-יקרפ םירמואש תורודה ךשמב
הלגנבו הרותה תוימינפב ,הרותב םישדחמש - "הל אשפאל" דעו ,גוהנכ ח"אד ירמאמ רוזחל םיכלוהו ,םירחא
הארו ."'וכו החנמ תליפתל ךשמהבו ירחאל אב תובא יקרפ דומילש ןויכמש ,הז גהנמ לע תוכז דמלל שיו .הרותד
דומיל ל"צ פ"עבשותבש ףא) הז לע םעטה ל"יו" :406 'ע תויודעוותה - 123 הרעה א"שנת חרוק פ"ש תחישמ
ןושלב ,הברדאו) דומיל וניא הליפתה ןינעש ,(החנמ תליפת) הליפתל ךשמהב האב תובא יקרפ תרימא יכ - (הנבהו
."בורה תגהנהב לעופב הארנכ - כ"כ דומיל רדגב הניא קרפה תרימא םג ןכלו ,(קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא עודיה

דומיל םנינע והזש ,םימימתה ידימלתל דחוימב ךייש רומאה" :א"שנת (א תודעוותה) אשנ פ"ש תחישמ ד"ר (11
."הגשהו הנבהב ,'ישוריפב הרותה

'ע תויודעוותה - א"שנת ש"החד 'ב םויו ,רבדמב פ"ש האר .""ןחכ יפל אלא . . שקבמ יניא"ש ןויכמ" :םש (12
."הגשהו הנבהב ,ןויעב (תוינשמ המכ וא) תחא הנשמ ודמליש - בוט המו" :257

."אפוג פ"עבשותב פ"עבשותה םהש" :א"שנת (א תודעוותה) אשנ פ"ש תחישמ ד"ר (13

.א"שנת חרוק פ"ש תחישמ ד"ר (14

.א"שנת (א תודעוותה) אשנ פ"ש תחישמ ד"ר (15

רוזחלו דומלל םסרופמה גהנמהמ ריעהלו" :132 'ע תויודעוותה - 133 הרעה א"שנת ינימש פ"ש תחישמ האר (16
יקרפ תרימא עגונב ורודיסב ז"הדא ירבד םויק לע הפסוהב והזש ,ןבומ לבא .תבש החנמ תליפת רחאל תודיסח
."ולא תותבשב תובא

יקרפה דומילב וכישמיש ,לעופב הארוההו דומילה והזו" :א"שנת (א תודעוותה) אשנ פ"ש תחישמ ד"ר האר (17
ומצעב ז"הדאש אוה ןעוטש םושמ ,תונעטב וילא אובל א"א ןכ גהונ וניאש ימש פ"עא .ץיקה תותבש לכב תובא
דומילו תרימאב ךישמהלו ,ל"נה רתיהה לע ךמתסהל אלו הזב ףיסוהל שי ,כ"פעא - וירחאל ת"מ םדוק ןיב קלחמ
לכ ךכ ןיגהונ שיו" ורודיסב ןקזה וניבר ש"מכ" :96 'ע תויודעוותה - נ"שת ינימש פ"ש הארו ."תובא יקרפה
.דועו ."'וכו ד"בח גהנמ םג אוה ןכ ,רשא ,"ץיקה תותבש

."פ"עבשותב שרדנש יפכ ןויעל..." :א"שנת רבדמב פ"ש תחישמ ד"ר (18

,םלצא םוקמ ספות וניא הז גהנמ תונושמו תונוש תוביסמש ולאכ םנשי" :א"שנת ינימש פ"ש תחישמ ד"ר (19
ח"אד תרזחו ,תודיסח דומיל לש ןמז ז"ה זאש ,החנמה תלפת רחאל אוה תובא יקרפד דומילה ןמזש ,טרפבו
ןיגהונ שיו" םייסמש אלא דוע אלו ,"'וכ תובא יקרפ רמול ןיגהונ" ורודיסב בתוכ ז"הדאש ןויכמ כ"פעא - .ב"ויכו
."'וכו ולא םג אליממו .הז גהנמ לע דיפקהל שיש רורב ירה ,"ץיקה תותבש לכ ךכ

ועיפשי אבהלו ןאכמ הזב רהזהל וליחתי םמצע םהש הזל ףסונ :רמולכ .םיילפכב דיפקי אבהלו ןאכמש" :םש (20
."'וכו

הלאל םג - שפנ לכל הושה ורודיסב ןקזה וניבר ש"מ יפ לע" :297 'ע תויודעוותה - נ"שת אשנ פ"ש (21
.""ץיקה תותבש לכב ךכ ןיגהונ שי"ש - םירחא םירודיסב םיללפתמש

תומילשב ה"בקה םכרבי יאדוב ,רשא" :259 'ע תויודעוותה - ח"משת רייא ו"ט א"י 'ח - ב"הב תוחישמ (22
בוטה םגהנמב ךישמהל ולכוי ,אלימבו ,"ךאפור 'ה ינא יכ (הליחתכלמ) ךילע םישא אל" ,רומאכ ,תואירבה
."ב"הב תונעתהל

םניא ולא ונימיב לארשי ינב בורש שחומב םיאור ,ירה ,ע"ושב אבומ הז גהנמש פ"עא" :259-258 'ע םש (23
ב"הב תינעת םיזירכמ ןיא םגו ,'וכ ז"נפלש רודה יבגל ךורע-ןיאב טעמתמו ךלוה םינעתמה רפסמו ,ב"הב םינעתמ
םהל ןיאש יפל ,איה ,ז"נפלש תבשב ב"הב תינעתד הזרכהה םעטש ,ריעהל :15 הרעה םשו] .ז"נפלש תבשה םויב
רדעהה םג ,ז"פעו ,םתודוא ריכזהלו זירכהל ךרוצ שי ,ןכלש ,ןילח יתמ םיעדוי לכה ןיאו שדוחב עובק םוי
םג איה ב"הב תונעתהל אלש הגהנההש ןויכמו ,[החכשה ינפמ - םינעתמה טועימל תמרוג ז"נפלש תבשב הזרכהה
,ךכ - תודיסח תדמ לש ןפואל דע ע"ושה םויקב םירדהמו םיקדקדמש ,םידיסחה יגוחב (רקיעב - הברדאו)
,רמול רבתסמ - 'וכ ותבהאו 'ה תאריב ,ע"ושה םויק רודיהב ו"ח ןורסח םע הרושקה הגהנה וז ןיא יאדובש
קפסו ששחל םוקמ ןיאש ןמזה עיגה ולא ונימיבש - הזב הרבסהה רמול שיו .יוליעה דצמ אוה תינעתה רדעהש
ךרוצ ןיאש דבלב וז אל ,ןכש ןויכמו . . "ינב ואטח"ד בצמל םורגי ,"הבוט בור"ל דע ,'וכ החמשו התשמה ןינעש
,("'וכ בער אוהו תומכחב לכתשיו ןיביש רשפא יא"ש) יעבדכ 'ה תא דובעל לכויש ידכ ,הברדא ,אלא ,תינעתב
ליעל רומאהו . . ("אוה 'ה יכרדמ אירב ףוגה תויה") ףוגה תואירב דצמ בייחתמה יפכ 'וכ תותשלו לוכאל ךירצ
."ב"הב םינעתמ םניאש ולא ונימיב לארשי ינב בור לש םתגהנה רואיב אלא וניא

ךשמב לארשי ינב ומייקש ,ע"ושב ןיד - השודק לש ןינעב ו"ח ןוערג 'יהיש ןכתי אל ,ירהש" :29 הרעהב םשו (24
םעפ לכו ,(חספ רחאל) ץיקה ימי תלחתהבו (תוכוס ירחאל) ףרוחה ימי תלחתהב ,הנשב םיימעפ ,תורוד המכו המכ
."(ב"הב) םימי 'ג -

בוט לש וקב םלצא השענ הז לכש אלא..." :259 'ע תויודעוותה - ח"משת רייא ו"ט א"י 'ח - ב"הב תוחישמ (25
החמשו בוט ,הטושפכ 'יתשו הליכא םע רושקה ,"בוט םוי" תמגודבו ד"ע 'וכ 'יתשו הליכא ,יולגב החמשו
."בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ ,"הרות אלא בוט ןיא" - תוינחורב כ"וכאעו ,תוימשגב

הליחתכל"ד ןינעה תודוא פ"הוע ררועל שי" :107 'ע תויודעוותה - ט"משת רייא 'ב (יאצומו) תחיש האר (26
רוציקב ורכזנש םינינעה לע ףסונ ,ךרע יפל הכוראב שדוק תבשה םויד תודעוותהב רבודמהל ךשמהב) "רעבירא
אוה השעמה" ,לעופב השעמל עגונב ("רעבירא הליחתכל"ד ןפואבו ,'ילידמ א"ואכ ףיסוי יאדובו ,אזימרבו
."רקיעה

"רעבירא הליחתכלמ"ד הגהנהה ךרד ומצעב ("ןריפנייא") גיהנהלו לועפל לדתשי תחאו דחא לכש ןינעה תדוקנו
."השודקו בוט ינינע לכב

םג לעופ ז"ה - "רעבירא הליחתכל"ד רדסה פ"עו" :118 'ע תויודעוותה - א"שנת ןסינ ח"כ תחישמ ריעהלו
תראפת"ד ןפואבו "רעבירא הליחתכלמ" םישענ (ןסינ ז"כמ לחה) ז"נפלש םימיהד םינינעה לכש ,ונייה ,ערפמלמ
.""תראפתבש

,רייא 'ב ךרבתמ ונממש ק"שה םוי" :87 'ע תויודעוותה - ט"משת רייא 'בו ,םישודק פ"ש תחישמ האר (27
ונרוה רשא ךרדב הגהנהל רושקה לכב תובוט תוטלחה לבקל לגוסמ ןמז ז"ה - ומצע רייא 'ב כ"וכאעו ,ק"שצומב
.""תראפתבש תראפת"ד תדלוה םוי לעב

םוי..." :145 'ע תויודעוותה - א"שנת רייא 'ב תחיש הארו .120 'ע תויודעוותה - נ"שת מ"וזת פ"ש תחישמ (28
עגונב ,ףטו םישנו םישנאה ,לארשימ תחאו דחא לכל חכ-תניתנו הארוהו דומיל הוהמ ש"רהמ ר"ומדא לש תדלוה
םוי לעבש ןויכו ."רבוג (תדלוהה םוי לעב לש) ולזמ" - תדלוה םויב . . הנשה לכ ךשמב םוי לכב םתגהנה תוללכל
אישנד לזמה תורבגתהש ,ןבומ ,"לכה אוה אישנה יכ ,רודה לככ אוה רודה אישנ"ש ,לארשיב אישנ אוה תדלוהה
לש םהיצלח יאצוי םהש ,ז"חאלש תורודה לכ םג ודי לעו ,ולש רודה (ישנו ישנא) לכ לע העיפשמו תלעופ רודה
."השורי לש ןפואב םהינינע לכ םילבקמו ,הז ינפלש תורודה

ונינעב - שארל לכל - איה לזמה תורבגתהד הלועפהו" :145 'ע תויודעוותה - א"שנת רייא 'ב תחיש האר (29
ירקיעה ןינעה ונשי ,ולש (םיברב) תוגהנההו תוארוהה יובירו ,ולש תודיסחה ירמאמ יוביר לע ףסונ ,רשא ,ירקיעה
,"רעבירא הליחתכל"ד ןפואב תדחוימה ותגהנה ש"ע ,"רעבירא הליחתכל" - ומש לע (םידיסח יפב) ארקנש
."םסרופמו עודיה ומגתפכ

יד" :ש"רהמ ר"ומדא לש םגתפה עודי" :87 'ע תויודעוותה - ט"משת רייא 'בו ,םישודק פ"ש תחישמ האר (30
"רעבירא הליחתכל ףראד ןעמ זא טלאה ךיא ןוא ,רעבירא ןעמ ףראד רעטנורא טינ ןעק ןעמ זא טגאז טלעוו
- ש"רהמ ר"ומדא רמוא - רובס ינאו ,הלעמלמ םיכלוה הטמלמ תכלל רשפא יא רשאכש רובס םלועה)
המכ תחא לעו) תולבגהו תודידמ ,תונובשחב בשחתהל ידוהיל ןיא ,רמולכ .(הלעמלמ תכלל ךירצ הליחתכלמש
הכילה לש ןפואב ותגהנה תויהל הכירצ ןכלו ,םלועהמ הלעמל אוה ידוהי ,יכ ,םלועבש (םיבוכיעו תועינמ המכו
.""רעבירא הליחתכל" ,הלעמלמ

.""רעבירא הליחתכל"ד הגהנהה לעב" :120 'ע תויודעוותה - נ"שת מ"וזת פ"ש תחישמ (31

:41 הרעהבו .'וכו ףסכ הוש ,תועבטמ התע וקלחי" :215 'ע תויודעוותה - א"שנת רמועב ג"ל ליל תחישמ ריעהל
גאז ךיא ןוא" :ש"רהמ ר"ומדא לש הארוהה םהב העיפומו ,"תראפתבש תראפת"ל רשקב דחוימב וקפנוהש
."(ל"ומה) "רעבירא הליחתכל

.100 'ע תויודעוותה - ט"משת רייא 'בו ,םישודק פ"ש תחישמ (32

הרותה תצפה םע דחיב) הצוח תונייעמה תצפה" :100 'ע תויודעוותה - ט"משת רייא 'בו ,םישודק פ"ש תחישמ (33
.""רעבירא הליחתכל"ד ןפואב ,(ללכב

שש" ,'וכ ותאריו ותבהא ,'ה תנומאד םינינעה וראבתנ הבש תודיסחה תרות דומילב תובייח םה ףאש" :םש (34
.""ידימת ןבויחש תווצמה

.""הנממ רוסי אל ןיקזי יכ םג 'וג וכרד פ"ע רענל ךונח" ש"מכ" (35

.129-130 'ע תויודעוותה - נ"שת מ"וזת פ"ש תחישמ (36

ןיא - (םידחוימ םיבצמו םינמזב) "רעבירא"ד הגהנה ןפוא םג שי לארשי ינב לצאש הדבועה םצע" :123 'ע םש (37
."(כ"כ) שודיח םושמ הב

גוליד לש הגהנהו ,הגרדהו רדסב הגהנה ,הרותה פ"ע םדאה תגהנהב םיכרד 'ב שיש ףא ,רמולכ" :120 'ע םש (38
ךרדו ןפואל אובל כ"חאו הגרדהו רדס פ"עש הגהנהב ליחתהל םוקמ שיו ,הגרדהו רדסמ הלעמל ("רעבירא")
טייג רעטנורא טינ ןעק'מ ןעוו זא טגאז טלעוו יד" :םגתפה תלחתהב שרופמכו" :10 הרעהבו .""רעבירא"ד הגהנה
,כ"לאד ,הרותה פ"ע איה וז הגהנה םגש ,ןבומו ,"רעטנורא" םיכלוהש ןפואב הגהנה שיש ,ונייה ,"רעבירא ןעמ
טלעוו יד" - (ה"בקה י"ע ארבנש יפכ) םלועה עבט דצמש הלבגהה פ"ע איה וז הגהנהש ,אלא ,ךשמההב ל"מק יאמ
."("רעבירא הליחתכל" - םלועהמ הלעמלש הגהנה ל"צש אוה שודיחהו) "'וכ טגאז

לכש "רעבירא"ד ןפואב הז ירחאלש ךשמהה םג השענ ז"יעו" :123 'ע תויודעוותה - נ"שת מ"וזת פ"ש תחישמ (39
,רמועה תריפסו חספה גחב שגדומכ - "רעבירא"ד ןפואב םישענ (הגרדהו רדסבש םינינעה םג) הדובעה ינינע
תכשמנו ,("רעבירא") הציפקו גוליד לש ןפואב איה (חספה גחב לארשי םע תדילמ לחה) י"נבד הדובעה תלחתהש
.רמועה תריפסב הגרדהו רדס פ"עש הדובעב םג תלעופו

תריפסד שדוחה ,רייא שדוח תלחתהב "רעבירא הליחתכל"ד הארוהה םוי לעב לש ותדלוהב זמורמ הז ןינעו
תריפסבו ,רמועה תריפסבכ ,הגרדהו רדסבש הדובעה ינינעב םג תרדוח "רעבירא"ד הגהנההש ונדמלל - רמועה
ןויכ ,(רייא 'ב -) רייא ח"ר ירחאלו ,ןסינ שדוח לכו חספה גח םויס ירחאל ,כ"ג לוחה ימיב - המצע רמועה
.""רעבירא"ד ןפואב איה ("הליחתכל") הלחתההש

ןפואב איה הגהנההש - ושוריפ "רעבירא"" :217-218 'ע תויודעוותה - ח"משת רייא 'ב (יאצומו ליל) תוחיש הארו
קר אל) איה ההבגהו המרה לש ןפואב הגהנההש ,ונייה ,"רעבירא הליחתכל" - אפוג הזבו ,ההבגהו המרה לש
ללוכ - "רעבירא" :דועו תאז .ותדובע תלחתהב דימו ףכית (אלא ,הדובע ינינע כ"וכ ירחאל ,ןמז ךשמ ירחאל
המרה ללוכ "רעבירא הליחתכל"ד קוידה םגש ,יאדול בורק ל"יו . . הובג יכה ןינעל סחיב םג ההבגהו המרה
."הובג יכה ןינעל סחיב ההבגהו

"רעבירא"ד העונתהש ןויכ :דועו תאז" :124-123 'ע םשו .120 'ע תויודעוותה - נ"שת מ"וזת פ"ש תחישמ (40
העונתהב ףסותינו ךלוה ןמזל ןמזמש ןבומ ,הדובעה ינינע לכב רדוחש ,ידימת ןינע אלא ,ימעפ-דח ןינע הניא
,רייא שדוחה תלחתהב "רעבירא הליחתכל"ד הארוהה םוי לעב לש ותדלוהב זמורמ הז ןינעו . . "רעבירא"ד
חספה גח ירחאל ,התע דע "רעבירא"ד יוליעה רבכ ונשיש ירחאל םגש ונדמלל - רמועה תריפסד שדוחה
ךירצ ,ישילשה עובשב רבכ םיאצמנו ,("'ישותל םילפכ") תועובש ינש ורבע רבכש דע ,רמועה תריפס תלחתהו
רייא 'בו ,םישודק פ"ש תחישמ הארו .""רעבירא" יבגל "רעבירא" ,"רעבירא"ד הגהנהב רתוי דוע ףיסוהל
ייחב הארוה ,("םייח תרות" ינינע לככ) םייחב הארוה תישענ - הז םע דחיבו" :87 'ע תויודעוותה - ט"משת
."("רקיעה אוה השעמה"ש הרותה ינינע לככ) לעופב השעמב םוי-םויה

הארוהו דומיל הוהמ (29 הרעה ליעל האר) הז ןינעו" :146-145 'ע תויודעוותה - א"שנת רייא 'ב תחישמ (41
ייחד רקיעהו תוימצעהו תוימינפה םהש צ"מותה ינינעמ לחה ,וינינע לכל עגונב לארשימ א"ואכל חכ תניתנו
ךלוהש (טרפבו) לארשימ תחאו דחא לכ לש וחוכב ,םוקמ לכמ ,ןכ וניא םלועה רדסש ףאד . . םדאה
."רעבירא הליחתכל"ד ןפואב םינינעה לכ לועפל אוהה רודה אישנ לש ותוחילשב

הדובעה תלחתהב ףכית (אלא ,םימעפ השולש לעופב הגהנהה ירחאל קר אל) "הקזח"ד ףקותהש ,ףיסוהל שיו
,הז ינפלש רודה יאישנ השלשד הדובעה תומילש ירחאל אבש רודה אישנ לש וחכב אוה ,("רעבירא הליחתכל")
הארוהה פ"ע הגהנהה התיה םהבש תורוד השלשד הדובעה תומילש ירחאל ותויהל ,הז ונרודב רתוי דוע שגדומו
םימעפ 'ג - (ט"שעבהל) יעישתה רוד אוה הז רודש אלא דוע אלו ,(השלשבש השלש) "רעבירא הליחתכל"ד
."השלש

."קזח 'וג ורוזעי והער תא שיא" :100 'ע תויודעוותה - ט"משת רייא 'בו ,םישודק פ"ש תחישמ (42

.100 'ע םש (43

םוי לעב ונרוה רשא ךרדב הגהנהל רושקה לכב תובוט תוטלחה לבקל לגוסמ ןמז אוה . . רייא 'ב" :100 'ע םש (44
."'וכו תספדהל עגונב םג ללוכ . . תדלוה

תועבורמ תויתואב שדחמ םוסיפדי חטבש ,י"שר תויתואב וספדנש תודיסחה ירפסל עגונב ז"דעו" :101 'ע םש (45
."(ןינעה ןכות תנבהב ףיסוהל העיגיה חכ תא לצנל םילוכי אלימבו) -

וספדנ םבורש ,ש"רהמ ר"ומדא לש תודיסחה ירפסל עגונב רתויב שגדומ הזב ךרוצה ,רשא" :101 'ע םש (46
תומודש ,אקוד תועבורמ" :151 הרעהבו ."אקוד תועבורמ תויתואב שדחמ םוסיפדי יאדובו ,"תולוגע" תויתואב
תורודב לארשי ילודג וענמנש םימעטהמ והזש רשפאש ,ךכ ידכ דעו .(שממ ירושא בתכ םניאש ףא) ירושא בתכל
תצקמב תומוד תויתואה תרוצש י"שר בתכ ,אטישמ בתכ ,םא יכ ,עבורמ בתכ בותכל (ב"ויכו ם"במרהכ) ונינפלש
ומכ) עבורמ בתכב אלו ,י"שר בתכב 'וכ םישוריפה סיפדהל - הספדהב וגהנ ןכו ,איהה הנידמב ע"הואד הביתכל
- תועבורמ תויתואב הרות ינינע תספדהב ףסותינו ךלוה רודל רודמ ,כ"פעא לבא .(ע"ושו ,ם"במר ,ס"ש ,שמוחה
ןקזה וניבר לש ונמזבש - תודיסחה תרות תספדהל עגונב ז"דעו ,םסרופמו עודיכ ,לארשי ילודג לש םתארוה פ"ע
תובר םינש ינפל וספדנש שיש ,יעצמאה ר"ומדא לש תודיסחה תרות םגו ,תועבורמ תויתואב אינתה רפס ספדנ
לע לקהל ידכ) תועבורמ תויתואב הרות ינינע תספדהב רודל רודמ ףיסומו ךלוה ,רומאכו ,תועבורמ תויתואב
."('וכ םידמולה

םיכירצו ,"קלמע" אירטמיגב "קפס" ,ירהש" :106 'ע תויודעוותה - ט"משת רייא 'בו ,םישודק פ"ש תחישמ (47
תויהל הכירצ הדובעהש ףאד ,("ךרק רשא") תורירקה ןינע םג ללוכ ,קלמעל תוכייש םהל שיש םינינעה לכ לטבל
הלעמלש ןפואל דע ,תובהלתהו תויח ךותמ תויהל הכירצ ,הז םע דחיב ,ירה ,'וכ ןובשח פ"ע ,רדוסמ רדסב
."יתימאה "דאמ"ל דעו ."ךדואמ לכב" ,הלבגהו הדידממ

דצמש תוארוה םע "תויחל" םיכירצש..." :278 'ע תויודעוותה - ח"משת םישודק ירחא פ"ש תחישמ האר (48
רודיס) ןונחת םירמוא ינש חספ ברעד החנמבש ףא" :ג"הושבו] ,ינש חספ ברע..." :2 הרעהב םשו ."ומצע ןמזה
הלאה םימיה" ,ירהו ,תינעת תליגמב םג אבוה ינש חספש ,ריעהלו" :290 'ע םשו ["(ךנעי חצנמל ינפל ז"הדא
תינעת רוסיא םג לטב ,אלימבו ,"תינעת תליגמ הלטב"ש ףאו ."'וכ םהינפל ןיב ןירוסא תינעת תליגמב םיבותכה
םימיה לש םמושיר רכינ "תינעת תליגמ הלטב"ש רחאל םגש ,טושפ םגו ןבומ ,ירה . . ינש חספ ברעב ,"םהינפל"
."םהינפלש םימיה םג ,אלימבו ,תינעת תליגמב םיבותכה

זיא סע" ונינע ינש חספש ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודי" :147 'ע תויודעוותה - ט"משת רהב פ"ש תוחישמ (49
,אמט 'יהש ימ וליפאו ,(ןקתל דימת ןתינ ,דובא אל םעפ ףא) ןטכיראפ לאמ עלא ןעק ןעמ ,ןלאפראפ ןייק אטינ
.""ןקתל םילוכי מ"מ ,ונוצרב איהש ."םכל" וליפאו ,הקוחר ךרדב 'יהש ימ וא

ךפיהד בצמ ,דורי יכה בצמב םג ןוקיתה תורשפא (רקיעב) תשגדומ (םדוקה הרעה האר) ל"נה םגתפב..." :םש (50
אלא ,דובא אל הז בצמב םג - ל"חר דיזמב ,רמולכ ,ונוצרב ,"םכל" 'יהיש בצמה (ק"מהיבמ קוחירה וא) הרהטה
."'וכו ןקתל םילוכי

.159 'ע םש (51

,הזב ונרוד אישנד םגתפה עודיו .ינש חספ אוה הז ןושאר םוי" :א"שנת רייא ג"י ק"וחא פ"שמ םירבד ישאר (52
- ירשפאה םדקהב . . השעי ,ןכלו .דובא ןיא םלועל - "ןעלאפראפ ןייק אטינ זיא'ס זא" איה ינש חספמ הארוההש
דודד אתדועסד ןמזה - ק"שצוממ לחה ,ומצע ינש חספמ ליחתמ ,םיכומסה םימיב םינפ לכ לע וא ,אפוג תבשב
.אחישמ אכלמ

.159 'ע תויודעוותה - ט"משת רהב פ"ש תוחישמ (53

לבקיש ול בוט םוקמ לכמ ,לידגישכ הבושת ךירצ ןיאש יפ לע ףא"ש ,"ותונטקב (ושענש) תוריבע"ל עגונב" (54
.""'וכ הרפכלו הבושתל רבד הזיא ומצע לע

ןבומה לע הפסוהב איה דורי יכה בצמב םג ןוקיתה תורשפא תשגדהש ,רמול שיו" :147 'ע םשו .159 'ע םש (55
חספה תושעל ולכי אלו םדא שפנל םיאמט ויה רשא םישנא"ה :ינש חספל יוויצה ד"ע השרפה ןכותמ ומצעמ
ללגב הניא םהלש הרהטה רדעהל הביסה רמולכ . . ארמגב אתיאדכ . . ו"ח דורי בצמב ויה אל "אוהה םויב
."'וכו 'ה ןוצר םויקב םתוקסעתה ללגב ,הברדא אלא ,םבצמו םדמעמב (הדירי כ"וכאעו) ןורסח

הדובעה תישענ ובש . . ינש חספד ט"ויה ףסותינ . . תומילשב התיה ןושאר חספד הדובעה רשאכ םג" 149 'ע םשו
הלעמל ,ינש (גוליד ןושלמ חספ) גוליד ,"ינש חספ" ומשב שגדומכ - רתוי הלענ ןפואב חספה ינינעד תינחורה
בצמל סחיב לבא ,הוהה בצמל סחיב אלא הניא ןושאר חספד תומילשהש ,ךכ ידכ דעו .ןושאר חספד גולידהמ
הנעטה ררועמש ןורסחל דע ,ןורסח לש בצמ ןיידע הז ירה ,(ינש גוליד) ינש חספב ףסותינש יוליעה - דיתעה
!"ערגנ המל" העיבתהו

ףאש עדיל ךירצ 'וכ דורי בצמב אצמנש ימ םגש - אסיג דחמ :תווצקה ינשב אוה ינש חספד שודיחהש ,אצמנו
לש םייוסמ ןינעב ולצא רסחש המו ,יעבדכ ובצמש ימ םגש - אסיג ךדיאלו ;ןקתל לוכי דימתו ,דובא אל רבד
ןורסח שיגריש דע הז ןינעד בצמה ול עגונ 'יהיש ךירצ ,םירחא השודק ינינעב ותוקסעתה ללגב הז ירה השודק
שיגרהלו ןנובתהל ךירצ - ללכ ןורסח אלל ,תומילשב איה ותדובעש ימ םגש ,רחא חסונב ."ערגנ המל" ןעטיו
ידכ דע ול עגונ הז "ןורסח" םגש דעו ,רתוי תילענ תומילש יבגל ןורסח לש בצמ ןיידע איה הוהבש תומילשהש
."יוליע רחא יוליעב ,רתוי תילענ תומילשל עיגהל וב יולתה לכ השעיו לדתשי ,אלימבו ,"ערגנ המל" העיבת
.הכוראב םש ןייע

תאש רתיב לועפל לוכי דציכ ותמכחב ףסותינ "המכח ועידוי םינש בור"ש ןויכ הברדאו" :122 הרעה םש (56
."זוע רתיבו

לארשימ א"ואכל ךייש רומאה לכש שיגדהלו ףיסוהל שיו :159 'ע תויודעוותה - ט"משת רהב פ"ש תוחישמ (57
ץוויכמ) תועמדב 'יכבל דע ,ףקותב םישרודו םישקבמ םהל עגונש רבד - םידלי לש םכרדכו" :124 הרעהבו ."'וכו
."םנוצר אלמל - םימשבש וניבא דחוימב - באה ררועתמ ז"יעו ,('וכ רעצה לובסל םילוכי םניאש ןיחומה

תחיש הארו ."יוליע רחא יוליעבו ,תומילשה תילכתב 'יהתש" :159 'ע תויודעוותה - ט"משת רהב פ"ש תוחישמ (58
ןועטה רבד ז"יאש ,ונייהד) תוטשפב תאז םיאורש יפכו :206-207 'ע תויודעוותה - ט"משת (ד"בח ישנל) רייא ג"כ
תודהי וא ,הרות םע רושקה דסומ תמקהב קלח חקל (םישנ וא םישנא) ינולפש העשבש (טושפ רבד אלא ,דומיל
םויב ח"מגו הדובע הרותב ויתולועפב תוננובתה י"ע ירה - (הרותב תירקיע הוצמ איהש) הקדצה תוצמ וא ,ללכב
ןהו ז"נפלש ןמזב דסייש תודסומל עגונב ןה ,ז"נפלש םויה 'יה ךיא ,יתימא ןובשח ,קדצ ןובשח השוע ה"ה - הז
םה ירה התעש ףא רשא ,םיראומ הרות ייח ,םיתימא םייחל (םינש המכ ינפל 'יפא) רבעב ךנחש םידלי ךוניחב
שפחמו ,(תודימלת וא) וידימלת תא חכוש וניא ,םוקמ לכמ ,תרחא ריעב םיאצמנש וא רחא הרומ לצא םידמול
רשאכ וא ,ןופלטה וא בתכמ י"ע םהל רפסלו ,םידימלתה םע רשקב אובל - ךכב וחילצמ ה"בקהו - תונמדזה
אוה הצור ,השודק ירבדו המכח ירבד ,ללכב םיבוט םירבדב ןכו תודהיב העידי ולצא הפסונש ןויכש - םישגפנ
.ולצא ופסונש תועידיב םתוא ףתשל

ףסונש ןויכ לבא - םיוסמ תועש רפסמל זא םילבגומ ויה ,םינש המכ ינפל םירבד המכ ודמלש העשבש ,הרבסהבו
ולא םינש ךשמב םא ףא ,ךוניחה ןינעב ףיסוהל הצור ה"ה ןכל (תכנחמה וא ךנחמה לש) תעדו הניב המכחב התע
."םמצעב םיכנחמ - הדימלתה וא דימלתה - ושענ

תודימלתה םע תכנחמה הדמלש ףא :המגודל" :206 'ע תויודעוותה - ט"משת (ד"בח ישנל) רייא ג"כ תחיש (59
וא ,ולא םירבד תנבהב ףסונש העשב ירה ,החפשמה תרהט וא ט"וי וא שדוק תבש תורנ תקלדה ,תורשכ יניד
לש תותכ תודימלתל רבכ שי םא 'יפא) 'יתודימלתל רפסל איה תבייחו הכירצ ולא םירבד לש םתובישחב
,תוינחורב ןהו תוימשגב ןה ,בוט ןינעה המכ דעו ,ןינעה תרבסהב הלצא ףסונש המ לע (ל"נכ ,ע"נפב תוכנוחמ
."'וכו תוכרבה לכ רוקמ ה"בקה םע םירשקתמ ודי לעש ירקיע ןינעה המכ דעו

."בלה שגרב קר אל ,"הזל הז דובכ וגהנ"ד ןפואב" :157-158 'ע תויודעוותה - ט"משת רהב פ"ש תוחישמ (60

."דחי םג םיחא תבש םיענ המו בוט המ הנה" :160 'ע תויודעוותה - ט"משת רהב פ"ש תוחישמ (61

אוה השעמה" - לעופב השעמל עגונב תוארוהב תודעוותהה םייסל גוהנ" :164 'ע םש הארו .160 'ע םש (62
,ינש חספד הארוהל תוכיישבו רשקב םוקמ לכב תויודעוותה תכירע ד"ע ליעל רבודמה - שארל לכל :"רקיעה
החמש ךותמ (אלא ,ו"ח הרוחש-הרמ ךותמ אל) תויהל םיכירצ הבושתו ןוקית םע םירושקה םינינע םג ,רשא
לבא :32 הרעהבו] דציכ והער םע שיא םירבדמש ז"יע תישענש תלעותה לע ףסונ ,תידיסח תודעוותה י"ע ,אקוד
,וילאמו ומצעמ ררועתמ אלא ,רחא והשיממ תוררועתהל קוקז וניא - םילשהלו ןקתל ךירצש ןינעה םצעל עגונב
["ערגנ המל" ונעטו (רחא והשיממ תוררועתה אלל) םמצעמ ואב םישנא םתואש הנושארה םעפב ינש חספב ומכ
םנשי" :300 'ע תויודעוותה - ח"משת ינש חספ תחיש האר ."תומילשה תילכתב הדובעה ינינע לכ םילשהלו ןקתל
המכו המכ לש םתודעוותהל תונמדזה דוע הפסותינש אלפנ יכה ןינעה םג ללוכ ,ינש חספב םידחוימ םיגהנמ המכ
."לארשי תודחאו לארשי תבהא ךותמ ,ףטו םישנ םישנא ,לארשימ

לש ותוקלתסה םוי .רמועב ג"ל" :310-311 'ע תויודעוותה - ח"משת רמועב ג"ל (יאצומו ליל) תחיש האר (63
הוצ י"בשרש ,אלא ,דוע אלו . . תוקלתסהה תעב ולצא השענש יוליעה לדוג דצמ ,ותחמש םוי - אוה ,י"בשר
ןפואב םג אלא ,בותכה תריזג לש ןפואב קר אלו ,הז םויב חומשל ולכויש חכ-תניתנ םג ללוכ :43 הרעה םש]
םידמועה לכ) לצא םג הלעפ י"בשר לש ותחמשש ,ונייה ,הז םויב וחמשיש [ב"הנד לכשהל דעו ,לכשב ןבומה
י"בשרל ובוריקב דימלתה תלעמ הלדגש לככ - אפוג םהיניבו :45 הרעה םש] וידימלת (לצא כ"וכאעו ,ביבס
יהוזש ,'יולג החמש - (תורודה לכ ףוס דע) י"נב לכ לצאו ,[י"בשר לש ותיילע לדוגמ החמשה תלעמ הלדג
."(םיארומאו םיאנת ראש לצא כ"וכאעו) וניבר השמ לש ותוקלתסהב וליפא ותמגוד וניצמ אלש תדחוימ הגהנה

הדועס תליכא ומכ ,םייתניבש םינינעה ינפלו" :215 'ע תויודעוותה - א"נשת רמועב ג"ל תחישמ ריעהלו (64
ףוגה תואירבב ףסותינ ז"יעש ,הקשמו לכאמ רבד תמיעט פ"כעו ,הלילב םג רמועב ג"ל הדועס תליכאב ןיגהונהל]
ג"לב םישועש החמש לש תודועסה לע ףסונ)" :176 'ע תויודעוותה - נ"שת רומא פ"ש תחישמ ריעהלו ."['וכו
:ה"ס ג"צתס ח"וא ז"הדא ע"ושב" :148 'ע תויודעוותה - 92 הרעה נ"שת ק"וחא פ"ש הארו ."(ומצע דצמ רמועב
וחמשו ושיש תאזל יאו :זיק 'ע שיר ןקזה ר"ומדא שדוק-תורגא הארו . . הז םויב החמשב תוברהל תצק ןיגהונ
."'וכו רייא י"ח םויב החמשו התשמ םוי תושעלו שפנו בל לכב 'הב

תויודעוותה - ח"משת רייא ו"ט א"י 'ח ב"הב תוחישמ האר .211 'ע תויודעוותה - א"שנת רמועב ג"ל תחישמ (65
,תולגה ןינע לוטיבל רשקב הלפת יהוזש ףאד) "םחנ" תרימא וליפא םיללוש י"בשר לש ותחמש דצמש" :297
יכה שנועב הז לע שנענו ,רמועב ג"לב "םחנ" רמאש 'אב רופיסה עודיכ ,('וכ החמשה ךפיהד ןינע הב שגדומ ,מ"מ
(א) :םיתשב - הז רופיסב שודיחה ד"ע ריעהלו..." :211-212 'ע א"שנתב םשו ."ןלציל אנמחר ,םייחה ךפיהד רומח
תוריהזה ךפיה ,שנועה םוסריפ (ב) . . םיקידצב ללכ ליגר וניאש ירמגל ללכה ןמ אצויה רבד ,ומצעלשכ שנועה
ףיסוהל ידכ אוה ומוסריפו שנועהש - רבדה םעט ראבל שיו . . יח-לעב לע וליפא יוצר-יתלב רבד םסרפל אלש
,יוליגב הרותה תוימינפ התיה י"בשר לצאש ןויכו . . 'וכ וכפה תלילשו ,רמועב ג"לב החמשה תלעמ לדוג תשגדהב
ירמגל ללשומ (ותדובע לכ תומילשו רמג ,תוקלתסה םויב) ותחמש םויב ,ןכלו ,ללכ ןברוחה ןינע ולצא 'יה אל
."הלואגה ןינע רתויב שגדומ הז םויבש ןויכ ,"םחנ" תרימא

יקולח וניצמ . . רמועב ג"לד החמשה תודוא" :307 'ע תויודעוותה - ח"משת רמועב ג"ל (יאצומו ליל) תוחיש (66
ראובמה פ"ע - ןינעה תערכהו רוריבב ףיסוהל שיו . . הלילב רבכ ליחתמש וא םויב קר ליחתמ הז ןינע םא תועיד
ףוסו םולשת" ,דוהבש דוה דע תוריפסה יטרפד רוריבה םלשנ ובש רמועב ג"לד ןינעה לדוג רודיסב עודיה שורדב
"םלוע לש ונובר"ה לש חסונב . . תיברע תליפתב . . רמועב ג"ל לילב השענ הז ןינעש ןויכמו ,"תודימה רקיעל
,מ"מ . . וירחאלש הלילב םג ללוכ ולוכ םויה ךשמב ףסותינו ךלוה . . דוהבש דוה ןקותי . . רמועה תריפס תוכזב
."'וכו וילא ךומסה ג"לה םויד העפשהה (תוצח ינפל טרפבו) ןיידע הנשי

אלא םתס החמש קר אלו ,י"בשר לש ותחמש םוי אוה רמועב ג"ל" :178 'ע - ט"משת רמועב ג"ל תחישמ האר (67
ג"לב מ"מ . . החמשה ןינעב תולבגה םנשי הריפסה ימיבש פ"עאש לארשי גהנמב שגדומכו .אקוד "הלודג החמש"
םיגהונש ,הלכו ןתח תחמש - הלודג יכה החמשל דע ,החמשב םיפיסומו וז הגהנה (הרות פ"ע) םינשמ ומצע רמועב
ינש אלא ,תחא הנותח קר אלו ,הנותח ןאכ םישוע הז רמועב ג"לבש - ד"ודנב ןכו .רמועב ג"לב תונותח תושעל
."['וכו תומכב רובידה םירצקמ ןכלו] "ישותל םיילפכ" ,תונותח

םוי אוה רמועב ג"לש םימעטהמ 'א והזש רמול שיו" :113 'ע תויודעוותה - 40 הרעה ט"משת רומא פ"ש הארו
ירחאלש םולשה י"ע השענש יוליעה ינפמ - הנשה ימי לכל ךרעב אלא ,הריפסה ימיל ךרעב קר אל ,הלודג החמש
רמועב ג"ל 'יה יעצמאה ר"ומדא לצא"ש ,רמועב ג"ל םוי םויה הארו :ג"הושבו .ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ ,תקולחמ
."רמועב ג"ל ףיוא טראוועג ןעמ טאה ראי ץנאג א . . 'וכ דלעפ ןפיוא ןייגסיורא טגעלפ ןעמ "םינייוצמה ט"וימ"

."ותחמש םויו י"בשר דובכל םיברב תוכולהתו םיסוניכ ,תויודעוותה י"ע י"בשר לש ותחמש םוי" :148 'ע םש (68

עגונב רמועב ג"לב החמשה ןינע תשגדה - וננינעל רוזחנו" :179 'ע תויודעוותה - ט"משת רמועב ג"ל תחישמ (69
."םירבדה םיעמושש תומוקמה לכבו ,ןאכ ,החמש לש תודעוותה ךורעל - תוטשפבו ,הדובעה ינינע לכל

תויודעוותה - ח"משת רייא ו"ט א"י 'ח ב"הב תוחישמ הארו .149 'ע תויודעוותה - נ"שת ק"וחא פ"ש תחישמ (70
. . םהש םוקמ לכב לארשי ינב לכד "ותחמש םוי" 'יהי ,י"בשר לש ותחמש םוי ,רמועב ג"לש לדתשהל שי" :269
."'וכו תוגיגח תכירע י"ע

רמועב ג"לד תוגיגחהב םידחוימה םינינעהמ" :198 'ע תויודעוותה - נ"שת "דאראפ"ה תעב - רמועב ג"ל האר (71
םידלי לש הכולהתב הריתי השגדהבו . . הכולהת ךורעל לבת יוצק לכב גהנמה עבקנש יפכ - לארשי ידליל רשקב
."'וכו

תודיסח ישורדב ראובמה פ"ע - ןינעה ןכותו" :269 'ע תויודעוותה - ח"משת רייא ו"ט א"י 'ח - ב"הב תוחישמ (72
,הכילה 'יחבל ,"םידמוע" ,הדימע 'יחבמ אובל הטמל המשנה תדירי תילכתש (הרותד הלגנ לע םג דסוימ)
םיפסאתמ ("ןוצר תע"ב) ןמזל ןמזמש - הטושפכ הכולהתב םג (ראשה ןיב) יוטיב ידיל הב הז ןינעו ."םיכלהמ"
יניעל םג ,לכ ןיעל יולג ןפואב תוארהלו שיגדהל ,("רוביצה ןמ שורפת לא" ,ולוכ רוביצה לכ) וידחי םלוכ םיכלוהו
הארו .""ליח לא ליחמ וכלי" ,הגרדל הגרדמ הכילה לש ןפואבו ,םנוק ןוצר םייקל םיכלוה םידוהיש ,ץראה ימע
םוי תא גוגחל איה הרות לארשי גהנמל םימעטהמ..." :192 'ע תויודעוותה - נ"שת "דאראפ"ה תעב - רמועב ג"ל
.םש ןייע ."לארשי ידלי תודחאו תלהקה י"ע י"בשר לש ותחמש

תוכלממ עויסו רזע םילבקמ ,הברדאו" :269-270 'ע תויודעוותה - ח"משת רייא ו"ט א"י 'ח - ב"הב תוחישמ (73
ךשמב ,רשא ,ותשא םע דחי ,ידוהי דמוע הנה :רמולו עבצאב תוארהל םילוכישכ - הריתי השגדהבו . . הנידמה
ענמ אל רבד םוש ,כ"פעאו ,'וכו 'וכו תודחפה י"ע ,צ"מותב קוסעל םידוהיל החינה אלש הנידמב ויה םינש לבוי
,ולא תומא 'דב ,ןאכ (הז רמואו ועבצאב הארמ) םתוארל םיכוז וישכעו ,תודהי ינינעב ליח לא ליחמ ךליל םהמ
אמגוד" 'יהתש איהה הנידמב םתגהנהמ דומלל "וביל לא ןתי יחה"ש יאדוב ירה - שרדמה-תיבו תסנכה-תיבב
ונאיבהו ,'וכ תפדורה הלשממ לש בצמו דמעממ ונתוא לאג ה"בקהש ירחאל ,וז הנידמב ותגהנהל עגונב "'יח
."תודהי ינינע לכב תעייסמו תרזועש הלשממ לש בצמו דמעמל

םויבש לדתשהל שי ןכלו" :311 'ע תויודעוותה - ח"משת רמועב ג"ל (יאצומו ליל) תחישמ האר .269 'ע םש (74
תילכתב ,דרפנב) םישנל עגונב ןהו םישנאל עגונב ןה ,החמש ינינעב םהש םוקמ לכב י"נב לכ וברי רמועב ג"ל
.דועו ."ףטל עגונב ןהו ,(ןבומכ ,תועינצה

."ב"ויכו ,רמועב ג"לב הדשל תאצל גהנמה עודיכ" :148 'ע תויודעוותה - נ"שת ק"וחא פ"ש תחישמ (75

וכנחתנש) ןבר תיב לש תוקונית תודוא רבודמש ןויכמש ,אלא" :םש ח"משת רייא ו"ט א"י 'ח - ב"הב תוחישמ (76
דומילל םתקושתב ףסותינ ז"יעש דעו ,"איה הרות לארשי גהנמ" רותב םתומימתב תאז םישוע ,('וכ יעבדכ
.""ותנמוא ותרות" - י"בשר לש ונינעש םעדיב ,(וינפל םג - הנכה רותבו ,רמועב ג"ל ירחאל) הרותה

ג"לב לארשי יגהנמב וניצמש םימעטה 'א והזש ,רמול שיו" :166 'ע תויודעוותה - נ"שת רומא פ"ש תחישמ האר
לארשי לש םתודחא רתויב תשגדומ הזבש ,םינטקה לארשי ידלי םע תולועפל עגונב תדחוימ השגדה רמועב
."דחי םג םיחא תבש" ,("םילודגה םע םינטקה")

הנש תוכולהת לש םערוטשהו םוסרפהש תוארל םיכירצ..." :149 'ע תויודעוותה - נ"שת ק"וחא פ"ש תחישמ (77
- נ"שת רמועב ג"ל תחיש הארו ."(תרעושמ-יתלב החלצהב 'יה זא םגש) ורבעש םינשה לכ רשאמ רתוי . . 'יהי וז
ןויכ ,םשגמ שושחל ןיאש םג ללוכ ,רדהו ראפ בורבו ,הבר החלצהב הכולהתה 'יהת יאדובו" :199 'ע תויודעוותה
."םיענו בוט (ןפואב הכולהתל םירושקה םינינעה לכו) ריוא גזמ 'יהיש

ןושאר םויב) רמועב ג"ל דע םימי המכ וראשנש ןויכ" :149 'ע תויודעוותה - נ"שת ק"וחא פ"ש תחישמ (78
תובישח לעב הזש ןויכ ,השודקבש רבד לכב ומכ ,ךכל תויוארה תונכהה לכ תא ושעיש גואדל םיכירצ ,(ט"לעבה
."הברד הנכה" דע ,הנכה הזל תויהל תבייח

םויו ,'ו ,'ה ,'ד ,'ג ,'ב ,'א םויב ,אבה עובשה ךשמב הזב תולועפה כ"חאו ,תבשב הזב תובוט תוטלחה םע ליחתמ
."'וכו תבשה

"םערוטש"ב רמועב ג"לל תונכהה תודוא פ"הוע ריכזהל שי" :297 'ע תויודעוותה - ח"משת ק"וחא פ"ש (79
."'וכו תחאו דחא לכ י"עו ,םוקמו םוקמ לכב ,םיאתמה

לכ תודחאב תופיסומ תוכולהתהש ךכב בשחתהב טרפבו" :149 'ע תויודעוותה - נ"שת ק"וחא פ"ש תחישמ (80
תוכולהתה ויהי יאדוב - ז"יעו . . "'וג וכרד פ"ע רענל ךונח" ,לארשי ידלי ךוניחבו ,"דחי םג םיחא תבש" ,לארשי
לכב לארשי ינבד תודחאה תא רתוי דוע וקזחיו ,ולוכ םלועה לכלו לארשי ינבל לודג םשה שודיק רמועב ג"לד
."םהש םוקמ

.297 'ע תויודעוותה - ח"משת ק"וחא פ"ש (81

ו"ט א"י 'ח - ב"הב תוחישב םשו ."(ךכ הארנש קר אל) ותימאל בצמה אוה ןכ רשאכ וליפאו" :297 'ע םש (82
יאדובש - י"בשרד אלוליהה םוי ,רמועב ג"לל רשקב תולועפה תודוא םג ררועל םוקמה ןאכ" :267-268 'ע רייא
הקזח הוקתו . . רמועב ג"לל םיברקתמש לככ ,םויל םוימ ךלוהו ףיסומד ןפואב ,םהב קוסעל רבכ וליחתה
לעפי (וניאישנ וניתובר לש שדוק תוחישו תודיסח ירמאמב ,פ"עבשותב ראובמה לע דסוימ) הז לכב רובידהש
שולש יתגהנש הבוט הגהנה") םימעפ 'גמ רתוי ז"נפלש םינשב ולא תולועפב וקסע רבכש . . טרפבו ,ותלועפ
םיכירצו ,ז"נפלש םינשב רמועב ג"לל תונכהב "םערוטש" ושע אל הנושמו הנוש הביסמש ולא וליפאו ,("םימעפ
ח"ומ ק"כ ירבדמ ןבומה פ"ע טרפבו ,ולא םינינע לכב וחילציש החטבההו חכ-תניתנה םהל שי - ליחתהל וישכע
,ןכומה ןמ לכה שיש יאדוב ירה . . "םירותפכה חוצחצ" ללוכ ,הדובעה יניינע לכ ומייס רבכש ונרוד אישנ ר"ומדא
ג"לל עגונב כ"וכאעו ,רמועב ג"לל תונכהל עגונב (ד"ודנב) ללוכ ,שממ ןמוזמו ןכומ אלא ןכומה ןמ קר אלו
."ומצע רמועב

,רמועב ג"לב טרפבו ,םידליל עגונב תדחוימ השגדהו" :160 'ע תויודעוותה - ט"משת רהב פ"ש תוחישמ האר (83
םיפרטצמ ('וכ םינקזהו םירוהה) םירגובמה םגש ןפואבו] "לארשי ידלי לכ דחי" תזרכהו תשגדה תוכולהת י"ע
."["םינב ידי לע" ,"םינב לע תובא בל בישהו" ש"מ ד"ע ,םהילא

- נ"שת ק"וחא פ"ש תחישמ ריעהלו .311 'ע תויודעוותה - ח"משת רמועב ג"ל (יאצומו ליל) תחישמ (84
.""דחי םג םיחא תבש" "לארשי ידלי דחי" "לארשי יטבש דחי"" :148 'ע תויודעוותה

- ,המצע הכולהתה תכירעל תוזירזב ןנוכתהלו םייסל שיו" :199 'ע תויודעוותה - נ"שת רמועב ג"ל תחיש האר (85
ןכלו ,"הבישי"לו "רדח"ל םיכלוה םניא רמועב ג"ל םויבש ןויכ ,יאדמ רתוי ךורא ןמז םידליה בכעל ןיאש טרפבו
םג המו ,"הבישי"בו "רדח"ב םג םידמולש ,פ"עבשותו כ"בשותמ םינינע ,םירמאנה םירבדה תומכב רצקל שי
םיקוספה ב"ימ לחה ,ז"נפל ורמאנש םינינעהמ ,ירה ,תעדו הניב המכח ילעב םהש םידלי תודוא רבודמש ןויכש
."שדוקב תולעהלו ףיסוהל ,ןנובתהלו בושחל קיפסמ שי ,ל"זח ירמאמו

.270 'ע תויודעוותה - ח"משת רייא ו"ט א"י 'ח - ב"הב תוחישמ (86

םג אבומכ) "וירבחו י"בשר"ל קר תכייש שממ הטושפכ "ותנמוא ותרות"ד הגהנהש ףאד" :270 'ע םש (87
."'וכו הז תמגודו ןיעמ ,מ"מ ,(ע"ושב

.271-270 'ע םש (88

,רתוי רבדה לבקתנ םינטקה לצא ,הברדאו - ,"ויתייה ויתעדי"ד תומילשהל דע ,תויתימאב..." :271 'ע םש (89
,םא יכ ,'וכו תולשלתשה רדס ,תוריפס ינינע תודוא עדוי וניאש "קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא" ןינעב עודיכ
ליוו ךיא" ,"ץראב יתצפח אל ךמעו םימשב יל ימ" :ותוקיבד תעב ןקזה וניבר ןושל ד"ע ,'תי ותומצעו ותוהמ
לכ ןיבהל תולדתשהה דצמ ,רשא ,םילודגל םג ריבסהל םיכירצו םילוכיש - ךדיאל ןכו - "ןיילא ךיד טינרעמ
וידימלתמו ,ויריבחו ,וברמ לביקש תורבסו ,ולש תורבס ,תורבס יובירבו ,("ןובנו םכח םע" םתויהל) לכשב רבד
."'וכו םילעי אל לכשהש הריתי תולדתשה ל"צ ,םלוכמ רתוי

.271 'ע םש (90

,טושיק ןושלמ "טושק" שוריפה םג ללוכ ,(הליחת) "ךמצע טושק" ל"זח תארוהו יוויצכ" :272-271 'ע םש (91
תילכתל דעו ,ןיטושיק לש ןפואב םג אלא ,("שובלל דגבו לוכאל םחל" ד"ע) תחרכומה הדובעה קר אל ,ונייה
."הלכ יטושיק ד"כד תומילשה

."םלוע דוסי קידצו רמאנ וילע י"בשר ירהו דמוע םלועה םהילע - ח"מגו הדובע הרות" (92

."(תוהמאה 'ד לכ תללוכש - לחר בקעי קחצי םהרבא ת"ר) רייא" (93

."לארשי ינב לכ תורימז םיענ רותב ישי ןב דוד רפס" (94

לכב לארשי תונבו ינב לכ לא" :168 'ע תויודעוותה - ט"משת יתוקוחב 'פ 'א םוימ מ"המ ר"ומדא ק"כ בתכמ (95
ךותבו ,רמועב ג"לד תבשהב המצע הבו ,תומימת תותבש עבשד הפוקתב ונדמעב !הכרבו םולש . . םהש םוקמ
םויל רשקב דחוימב צ"מותב תפסותל ררועתמ תחאו דחא לכ יאדוב רשא ,הז הלוגס םויד םימיה תשלש תלחתו
."רקיעה אוה השעמהו ,לעופב השעמב ןכ תושעל םתטלחהו םיבר תעצה ד"ע ררועל יננה . . הז

.םש בתכמה ףוסב (96

ךיישה ןמזה ךראתמש לככש ךכל ףסונש" :177 'ע םשו .176 'ע תויודעוותה - ט"משת רמועב ג"ל תחישמ (97
"תרחואמ החנמ" וליפאו ,החנמ תלפת ירחאל) םויה ףוס ,ירה ,רתוי דועו רתוי דוע םילעופ דוהבש דוה תריפסל
אגרד וב ריאמ ,אלימבו ,שממ ("השעמ ףוס") "ןפוס"ד םויסה ,אפוג דוהבש דוהב הנורחא יכה אגרדל ךייש ('וכו
."שממ ("הליחת הבשחמ") "ןתלחת"ד הנוילע יכה

ונגני - הלחתה רותבו . . רמועב ג"ל ינינע תודוא ררועל שי" :167 'ע תויודעוותה - ט"משת רהב פ"ש האר (98
רומא פ"ש הארו ."םידיסח לצא גוהנה ןוגינה םע (י"בשרל ךיישש) "דחי םג . . בוט המ הנה" קוספה התע
תעב - רמועב ג"ל הארו ."דחי םג . . בוט המ הנה" קוספה םעפה דוע ונגני - ז"נפלו" :183 'ע תויודעוותה - נ"שת
."דחי םג . . בוט המ הנה" ןגנל א"טילש ר"ומדא ק"כ ליחתה ותאצ םרט" :201 'ע תויודעוותה - נ"שת "דאראפ"ה
."דחי םג . . בוט המ הנה" א"טילש ר"ומדא ק"כ ןגינ כ"חא" :201 'ע תויודעוותה - ט"משת יתוקוחב פ"ש הארו

אתיאדכו ,רתויב הלודג - י"בשר לש ותלעמ" :171-172 'ע תויודעוותה - ט"משת רמועב ג"ל תחיש האר (99
."םלוע דוסי קידצו ,אוה אנאו דח תיא" רמא י"בשרש רהוזב

םסרפתנ י"בשר לש ונמזב רבכש ונייה ,"וירבחו י"בשר" - י"בשר לש וירבח םג ויהש וניצמ ,הז םע דחיב לבא...
המכל הנשל הנשמו רודל רודמ רסמנו םסרפתמו ךלוהו ,('וכ וכרעב םהש) "םירבח" י"בשרל שיש הרותד הלגנב
- לארשימ א"ואכ לצא תלעופו הלגתמו תכשמנ ("םלוע דוסי קידצ") י"בשר לש ותגרד םגש ,ןבומ הזמו ,'וכ המכו
.ב"ויכו (אינתב ראובמכ) פ"כע רוביע 'יחבב

לש ותרות) הרותה תוימינפד תונייעמה תצפה ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ב ףסותינו ךלוה רודל רודמש טרפבו
םיקידצ" ,תולענ יכה תוגרדל דע ,קידצ תגרדל רושקה לכב םיפסונ תוחכ םילגמו םיכשמנ יזא - הצוח (י"בשר
.'וכ ןתלועפ תולעופו תולגתמו תוכשמנ ולא תוגרד םגש ,"םיטעומ םהש

,אקייד ןלתש "רודו רוד לכב ןלתשו דמע םיטעומ םהש םיקידצב ה"בקה האר" רמאמה ךשמהמ ריעהלו
"ותנמוא ותרות"ד ןינעהל עגונב םג ןבומ הזמו .'וכ תוריפ יריפו תוריפד החימצה תישענ ז"יעש העיטנו הליתש
- ח"משת רמועב ג"ל תחישמ ןייעו ."'וכו לארשימ א"ואכ לצא (אמגודו ןיעמ) ךיישש ןפואב השענש - י"בשרד
.הכוראב 303 'ע תויודעוותה

,י"בשר לצא התיה - הזב הז דובכ גוהנל - וז תומילשו" :312 'ע תויודעוותה - ח"משת רמועב ג"ל תחישמ (100
יתודמש ,יתודמ ונש" וידימלתל רמאש 'וכו םהבש דחוימהו 'וכו אביקע יבר לש םילודגה וידימלת תשמחמ 'יהש
.""הרותב לודג ללכ"כ לארשי תבהאד ןינעה שיגדהש ,"אביקע יבר לש ויתודימ תומורתמ תומורת

לש ותגהנה תשגדהב ףיסוהל שיו" :312-313 'ע םשו .313 'ע תויודעוותה - ח"משת רמועב ג"ל תחישמ (101
אוה 'וכו הרעמה ןמ ותאצב דימ השעש ןושארה השעמהש 'וכו ארמגה רופיסב - לארשי תבהאב י"בשר
."'וכו הלק אחריט וליפא ,תרתוימ אחריט םהל 'יהת אלש םינהכל רוזעל ,לארשי תבהא -

- שארל לכל :לעופב השעמל עגונב . . הארוהה" :177 'ע תויודעוותה - ט"משת רמועב ג"ל תחיש האר (102
הרותד הלגנב ןה ,הרותל םיתע תועיבקב ףיסוהל - "ותנמוא ותרות"ש י"בשר לש ונינע - הרותה דומילל עגונב
."דחי םג הרותה תוימינפו הרותד הלגנ דחאמש דומילל דעו ,י"בשר לש ותרות ,הרותה תוימינפ (דחוימבו) ןהו

."תוקד הרשע הנומש וליפא וא ,תוקד םישולש ,תוקד םישש" (103

.313 'ע תויודעוותה - ח"משת רמועב ג"ל תחישמ (104

.314 'ע םש (105

."הרותה יקלח לכב םג אלא ,רהוז ינוקיתו רהוזה דומילד אקוד ואל" :םש (106

."וניאישנ וניתובר י"ע הלגתנש יפכ" :םש (107

םירודח ,ולוכ םויה לכ ךשמב וינינע יטרפ לכ אלימבו ,ותואיצמ לכש ןויכמ" :314 'ע םש הארו .305 'ע םש (108
.""והעד"ד ןינעהב

."ה"בקה תא עדוי אפוג םהבש ,"ךיכרד לכב" ,תושרה ינינע לכב ז"דעו" :םש (109

."(דצ לא דצמ ךפהתמו לגלגתמש הלעה לע וליפא) . . ט"שעבה תרותב ןנובתמ" :םש (110

אוהש שיגרמשכ דימ ירה ,הרות דומלל ןיידע לוכי וניאו ,ותנשמ רועינשכ דימ :םויה תלחתהמ לחה" :םש (111
הארו .""יתמשנ יב תרזחהש 'וכ ךינפל ינא הדומ" ,ה"בקהל הדומ - (םדאה תואיצמ) "ךיכרד"מ קלח והזש ,יח
'יפא ,הלודג העיגי אלל םג - אוצמל ןתינ יאדובו..." :271 'ע תויודעוותה - ח"משת רייא ו"ט א"י 'ח ב"הב תוחישמ
שודיח - יללכהו ירקיעה ןינעה לע ףסונ ,("אדיחא 'יב") "והעד"ד תוכיישהו רשקה יטרפ ןינע לכב - תולקב
םוי לכב ובוטב שדחמה" ,(ט"שעבה תרותכ) עגרו עגר לכב טלחומה ספאו ןיאמ האירבה תואיצמ לכד תווהתהה
תיווהתמ שממ הז עגרבש ןנובתמשכ הזמ לודג "אדיחא 'יב" ךל ןיא ,רשא ,"תישארב השעמ (עגרו עגר לכב) דימת
"!"ואצמה תתימא" ,ו"ח ול המדקש הביסו הליע ול ןיאש 'תי ותומצעו ותוהממ הלוכ האירבה

."ןורימל וידחי םלוכ םילוע ויה םשמו ,תפצב ףסאתהל םיגהונ ויה םה םגו" :7 הרעה םש הארו (112

לש תורודמ קילדהל םיגהונ ובש רמועב ג"ל לילמ ליחתמו" :176 'ע תויודעוותה - נ"שת רומא פ"ש תחישמ (113
תולעל םימידקמ ,(וז הנשבכ) עובשב ןושאר םויב לח רמועב ג"ל רשאכש ,הזמ הריתיו ;י"בשרה לש ודובכל שא
הוצמ תבש לכש ,תבשה תודועס ליבשב םישבכ םיטחושו ,םהיתונבו םהינבו םהישנו םה ,תבש ברעמ ןורימל
הריתי החמש ךותמ ומצע שדוק תבשה םוי תא םיגגוחש ,ךכ - תבשה יכרצ ראשל עגונב ז"דעו ,ןמש רשבב וגנעל
'ע םשו ."(ומצע דצמ רמועב ג"לב םישועש החמש לש תודועסה לע ףסונ) י"בשר לש אלוליהה תחמש םע הרושקה
. . רמועב ג"ל םע תורושקה תולועפה לכ שארב קלח ולטיו ופתתשי ק"היע תפצמ םיחרואה םגש יאדוב" :177
."'וכו י"נבמ המכו המכ םע דחי תידיסח תודעוותהב תופתתשה י"ע דחוימבו ללוכ

י"ע ל"וי
תובישיה ידימלת דוגיא
"770"-"חישמ תיב"

E-Mail: Editor of HaMa'ase Hu Hoiker

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish"