ה"ב
סרטנוק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה

גחה תוכלה דומיל (א
גחה יכרצ - םיטח תועמ (ב
ןסינ שדוח (ג
ןסינ א"י (ד
לודגה תבש (ה
ןסינ ג"י (ו
ןסינ ד"י (ז
חספה גח (ח
ןסינ י"ח (ט
חספ לש ןורחא (ד"וי
הרות סוניכ (א"י

*

ךליאו ח"משת תוחישמ טקולמ

*

ד"י-ב"י תונוילג
םינוקיתו תופסוה םע 'ינש האצוה


גחה יכרצ - םיטח תועמ
גחה תוכלה דומיל
רבד חתפ
לודגה תבש
ןסינ א"י
ןסינ שדוח
חספה גח
ןסינ ד"י
ןסינ ג"י
הרות סוניכ
חספ לש ןורחא
ןסינ י"ח

רבד חתפ

םע 'ינש האצוה ,ד"י-ב"י תונוילג ,"רקיעה אוה השעמה" סרטנוק רואל הזב םיאיצומ וננה
חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תוחישמ לעופב השעמל תוארוהה טוקיל אוהו ,םינוקיתו תופסוה
א"י ,ןסינ שדוח ,גחה יכרצ-םיטח תועמ ,גחה תוכלה דומילל רשקב ,ךליאו ח"משת תנשמ
.הרות סוניכ ,חספ לש ןורחא ,ןסינ י"ח ,חספה גח ,ןסינ ד"י ,ןסינ ג"י ,לודגה תבש ,ןסינ

תמישר) תוהגומ יתלבה תוחישה ןהו תוהגומה תוחישה ןה ללוכ טוקילהש יעדומל תאזו
.דבלב טקלמה תוירחא לע אוהו ,(םיעמושה

:לטל סקפ חולשל ריאהלו ריעהל ,תורעה הזיא ול שיש ימ לכש ,החוטש ונתשקב
.שארמ ול הנותנ ונתדותו ,(718) 467-6919

תובישיה ידימלת דוגיא
"770" "חישמ תיב"
,הבוט תואלפנ תנש אהתה ,ןסינ ח"הבמ ,שדוחה 'פ ,פ"קיו 'פ ק"שע
"םימימת יכמות" תבישי תודסייתהל הנש תחאו האמ
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנל "לבויה תנש"
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תדלוהל הנש ו"צ
.י.נ ,ןילקורבגחה תוכלה דומיל


'וכ תונקל קיפסהל ידכ דעומ דועבמ חספ יניד דומלל

,הרומש הצמ ,תורשכ תוצמ תונקל וקיפסיש ידכ ,דעומ דועבמ חספה יניד דומללו ריבסהל .א
.1ב"ויכו ,(םילכה רישכהל וא) ,םישדח םילכ

תוינחורב ץמח רועיבד ןינעה ריבסהל

םשב ארקנש הזמ ןירוח ןב תויהל ,תוינחורב ץמח רועיבד ןינעה ריבסהל םג ללוכ [ל"נה] .ב
.2(ל"זח ול וארקש תומשה ראשב ןכו) "ץמח"

תוישוקה 'דד הלאשהמ ליחתמ - םינטקה ךנחל

לחה) ,"תוקוניתה ונשי אלש" - (תועידיב םינטק ןהו םינשב םינטק ןה) םינטקה ךנחל .ג
לצא םג] תוישוקה 'דד הלאשהמ לחה ,םתלועפ ולעפי - הברדא אלא (3ובש תוקוניתהמ
.5[4"לואשל עדוי וניאש"ה

גחה תוכלה דומילב ףיסוהל םיכירצ ןסינ שדוח שארמ

הלענ ןפואב גחה תוכלה דומילב ףיסוהל םיכירצ ,גחה ינפל "תותבש יתש" [ןסינ ח"רב] .ד
.6(ןסינ ח"רב תיסנ הגהנהד הפסוהה תמגודב) ,דומילה תוכיאב ןהו ןמזה תומכב ןה ,רתוי


גחה יכרצ - םיטח תועמ


םירופ ירחא דימ "םערוטש"ה ליחתהל

תועמ"ב רבכ םיקסוע םירופ ירחאל דימש - דעומ דועבמ הז לכב "םערוטש"ה ליחתהל שי .א
לככ ,םויל םוימ ךלוהו ףיסומו ,ןמזל ןמזמ גחה יכרצ תניתנב ףסותינו ךלוהו 7"םיטח
.8חספל םיברקתמש

ב"ויכו בוט םוי יכרצו רדסה יכרצ לכ ללכנ הזב

הנומש ל"וחבו ,םימי העבש) חספה ימי לכ רובע ,גחה יכרצ לכ םג םיללכנ [םיטח תועמב] .ב
םוי ילכאמו ,ט"וי ידגב) ללכב בוט םוי יכרצו ,('וכו תוסוכ 'ד ,תוצמ) רדסה יכרצ - ,(9םימי
.10ב"ויכו ,(בוט

"גחה יכרצ" רתוי ךרטציש ותגירדמב הלעתיש

תילענ אגרדל תולעתהל וילע לועפלו לדתשהל וילע ,גחה יכרצ ול ןתנ רבכש ירחאל םג .ג
.11שדחה ובצמו ודמעמל םאתהב ,גחה יכרצ תניתנד ךרוצהב םג ףסותי זאש ,רתוי

"'וכ ןיפכד לכ" זירכהל לכויש ןפואב גחה יכרצ ןתיל

םינטק ינטקל דע) לארשימ דחאו דחא לכלש זוע רתיבו תאש רתיב לדתשהל ךירצ .ד
לכ" זירכהל לכויש ןפואב םג אלא ,ורובע קר אלו ,גחה יכרצ לכ ויהי (12תוימשגבו תוינחורב
.13"חספיו יתיי ךירצד לכ לוכייו יתיי ןיפכד

"ךומכ" םהש ןפואבו - "ךער"ד גחה יכרצ םידקהל

,"ךער" ינפל םיחנומ ויהי גחה יכרצש לדתשהל ךירצ ,"ךומכ ךערל תבהאו" יוויצה פ"ע .ה
דוע "ךער"ל גחה יכרצ תניתנ םידקהל ךירצש אלא דוע אלו ,"ךינפל םיחנומ"ש ומכ ,"ךומכ"
.14ולש גחה יכרצב תוקסעתהה ינפל

"ונחלושבש קותמהו בוטה ןמ" תויהל ךירצ םיטח תועמה

םג שגדומכ ,"'הל בלח לכ ונחלושבש קותמהו בוטה ןמ" ןתונש ןפואב תויהל ךירצ ל"נה .ו
- (ןגד ינימ תשמח לכמ הצמ תליכא תבוח ידי אצויש ףא) "םיטח תועמ" ןושלה קוידב
.15ןגד ינימ תשמחבש חבושמה

םיטח תועמ תתל רשפא הפיא שפחלו ץורל

אלא ,גחה יכרצ רובע ףסכ שקביו ומוקמל אובי הקדצה יאבגש דע ןיתמהל םיכירצ אל .ז
ףסונ] 'וכו םיטח תועמ תתל רשפא אופיא שפחלו ץורל אוצרב תויהל וילע תישיאה ותמזויב
.16[הקדצה יאבג לש ותשקב יפל ןתונש םוכסה לע

"יוהמל 'יל יעבדכ" התיה ותניתנ םאה קדצ-ןובשח תושעל

ןנובתהלו רוזחל דחאו דחא לכ ךירצ ,גחה יכרצ תניתנב ןמז ךשמ תוקסעתהה ירחאל םג .ח
וא ,"יוהמל 'יל יעבדכ" ,םיאתמה ןפואב התיה גחה יכרצ תניתנ םאה קדצ-ןובשח תושעלו
.17רתוי דוע הזב ףיסוהל ךרוצו םוקמ שיש

שמוח וא רשעמד םוכסה לדג םא ןובשח תושעל

תושעל ךירצ - 18שמוחל דעו ,רשעמ ,"יוהמל 'יל יעבדכ" גחה יכרצ תניתנ - ל"נהל ףסונ .ט
וא רשעמד םוכסה םג לדג ,םייתניבש םימיב ה"בקה לש ותכרבב הפסוהה ךרע-יפלש ןובשח
.19גחה יכרצ תניתנב רתוי ףיסוהל ךירצ ,אלימבו ,שמוח

םוכסה לדגש ינפל דוע גחה יכרצ תניתנב ףיסוהל

ינפל דוע 20גחה יכרצ תניתנב ףיסוהל ךירצו לוכי - "רשעתתש ליבשב רשע" ל"זראמ יפ לע .י
לש ותכרב רתוי לדגת ,גחה יכרצ תניתנב ףיסוהל הבריש לככו ,ה"בקה לש ותכרבב הפסוהה
.19הגלפומ תורישעב ה"בקה

תיסנ הגהנה לש ןפואב ןתילו ףיסוהל םיכירצ ןסינ ח"רמ

חכ תניתנל םאתהבו ,רתוי דוע הזב ףיסוהל םיכירצ גחה ינפל 21"תותבש ינש" ןסינ ח"רמ .אי
רתוי ןתיל ,רמולכ ,(השודקד םג) ותליגרו ועבטמ רתוי ,תיסנ הגהנה לש ןפואב ןסינ ח"רד
.22לובג ילב - דעו ,שמוחמ רתויו רשעממ

תוזירז לש ןפואב גחה יכרצ תניתנ םילשהל

לכו ,םיטח תועמ תניתנ םילשהלו ףיסוהל שי - חספה גחל שממ תוכימסב םידמועשכ .בי
לחה ,חספה גחב רתויב שגדומ תוזירזה ןינע תוללכ ,רשא ,תוזירז לש ןפואבו ,גחה יכרצ
.23תוזירזב הרומש הצמ תייפאמ

חספ ברעב גחה יכרצ תניתנ (תומילש - ןושלמ) םילשהל

םילוכי םלוכש - 24חספ ברעד תונורחאה תועשב גחה יכרצ תניתנ תמלשה ד"ע ררועל שי .גי
התא"ש ןפואב םג אלא ,"ול רסחי רשא ורוסחמ יד" קר אל ,תומילש ןושלמ "םילשהל"
.25וטושפכ רישע 'יהי לארשימ דחאו דחא לכש ,"ורשעל בייוחמ

ןברקהד םינינעה יטרפ דומיל ללוכ חספה תברקהל הנכה

לחה ,חספה תברקהד םינינעה יטרפ דומיל (שאר לכלו) םג ללכנ חספה תברקהל הנכהב .די
.26שפנ לכל הוושה רודיסב ספדנש "חספ ןברק רדס"מ

גהח יכרצב ללכנ םיטישכתו םידגב תיינק

הז ידי לע - ("החמשמ הלעב השא") םישנ לצא גחה תחמשד בויחה ללוכ [גחה יכרצ] .וט
.27"םיטישכתו םידגב םהל הנוק"ש

הקדצה תוצמל תוכייש םג םישנ

םישנד הקדצה תניתנבש ,הזמ הריתיו ,הקדצה תוצמל םישנה לש ןתוכייש םג שיגדהל שי .זט
.28םישנאד הקדצה תניתנ יבגל הריתי הלעמ שי

הרומש הצמ תקולח

ד"ע כ"ג זירכהל א"טילש ר"ומדא ק"כ הוצ - ןסינ א"יל רשקב "םיקנט"ה ד"ע וזירכהשכ .זי
.29"הרומש [הצמ]" תקולח


ןסינ שדוח


תיסינ הגהנהב תימוי םויה וייחב גהנתהל אבהלו ןאכמ

הגהנה ידי לע - "ןעיירשסיוא" - זירכהל ידוהי לכ ךירצ :השדח הנשד ןסינ שדוח תלחתהב .א
וייחב ותגהנהב גהנתמ ,אבהלו ןאכמש :ולוכ םלועה לכל [30רובידהב הקעצהל ףסונ] - לעופב
.31תיסינ הגהנהד ןפואב תימוי-םויה

תא ול ןיאש ובשחב ומצע לע לבקל הצר אל התע דעש םירבד םנשי דחא לכל :תוטשפב .ב
,הלפתה תדובעב ןה ,הקדצב ןה ,הרותב םירועישב ןה - םתושעל עבטה ךרדב תוחכה
.32והעד ךיכרד לכבו םימש םשל ךישעמ לכד ותדובעבו

התע דעש םישדח םירבד ומצע לע לבקל םיאתמ יכה ןמזה אוה 33השדחה הנשב וישכע .ג
!34עבטה ךרדבו הזב חילצי יאדובו ,(םתושעל ידכ סנ ךירצ 'יהו) וחכב ויה אלש רשפא

לכב קסוע ומצע אוהש ףסונב ירה - "ךומכ ךערל תבהאו"ד "הרותב לודג ללכ"ל םאתהב .ד
.35ךכ וגהנתיש םירחא םידוהי לע עיפשהל םג ךירצ ,ל"נה

אישנה תרימאד גהנמה קזחל

יהי"ה תרימאל עגונב טרפבו) םיאישנה תרימאד הז גהנמ םויקב ל"ר תושילח השענ .ה
תוביבחל דע [םירפוס ירבד] ילע ןיביבחו ילע ןירומחד ןפואבו ,36גהנמה קזחל הוצמו ,("ןוצר
.37לארשי גהנמ לש


חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תדלוה םוי - ןסינ א"י


החמש לש תודעוותה ךותמו - תווצמו הרותב ףיסוהל

ךותמו ,'יתווצמו הרות ינינע לכב ףסותי ודי לעש ןפואב תדלוהה םוי ,הז םוי לצנל שי .א
ןבומכ) ףטו םישנ םישנא ,לארשימ המכו המכ דמעמב החמש לש תודעוותה ידי לע ,החמש
.38הרות לש החמשו הוצמ לש החמש ,(ךורע ןחלוש פ"ע הציחמ םע

תועודיה תולבגהב חמשמה הקשמו לכאמ י"ע תימשג החמש

בבל םחל" ,'יתשו הליכא ידי לע ,ימשגה ףוגה םע הרושקה תימשג החמשל דע [אוה ל"נה] .ב
'ד) תועודיה תולבגהב - אטישפו ,38חמשמה הקשמו חמשמה לכאמ טרפבו ,"דעסי שונא
.39('וכ ליבס אחומ לכ ואל - הז םגו ,תונטק תויסוכ

תודיסחב וראבתנש יפכ רמול וליחתהש םיקוספה ודמל יאדוב

לש םילהת רפסב הז [] רומזמד םיקוספה ישוריפ ודמל רבכש המכו המכ םנשי יאדוב .ג
רבכו ,הרותה תוימינפב וראבתנש יפכ הלא םימיב רמול וליחתהש "לארשי תורימז םיענ"
.40סופדב ומסרפתנ


41לודגה תבש


הלודג החמשב תויהל

תבש"בש תוטשפב ןבומכ ,תולדג לש ןפואב תויהל הכירצ ["לודגה תבש"ד] החמשה .א
לארשי ינב ויה ,"םיסנהו הלואגה תלחתה" ,"לודג סנ"ה השענשכ ,הנושארה םעפב "לודגה
.42הלודג החמשב


קדצ חמצה לש אלוליהה םוי - ןסינ ג"י


ת"וקל לע ויתוהגהבו "קדצ חמצ"הב צ"צה תרותב ףיסוהל

קדצ חמצה לש ותרות דומילב ףיסוהל (וילא םיכומסה םימיהו) הז הלוגס םוי ולצני יאדוב .א
,הרותד רתסנב [דחוימבו] ןהו [43"קדצ חמצ" ,ומש לע וארקנש םירפסהב] הרותד הלגנב ןה
.44[43"הרות-יטוקל"ה לע ויתוהגהמ לחה] ,תודיסחו הלבק

ם"במרה לע וישוריפבו - ע"לעמה ךשמב םימעפ 'ג - בוט המ

דומיל - בוט המו ,44חבושמ הז ירה הברמה לכו ,תעל-תעמה ךשמב םימעפ 'ג - בוט המ .ב
הרותה תוימינפב םירואיבה םג ללוכ ,קדצ-חמצה ישודיחב וראבתנש יפכ ם"במרה ישוריפ
.45ם"במרה לש ורפס תלחתהבש םינינעהב

ונרודב ומסרפתנ םהמ המכש טרפב ויתוארוה םויקב ףיסוהל

ראובמכ ,"דעו הלס חצנ ויתוחרואב הכלנו" ,ונרוה רשא ויכרדב הכילהב םג ףיסוהל .ג
םינינע יוביר ומסרפתנ הז ונרודבש טרפבו ,הפ-לעב ויתודוא ורסמנש םירבדהב ןכו ,וירפסב
.46תוארוה המכו המכ םהבו ,סופדבו בתכב ותרותמ

ןסינ שדוח ינינעב ויתוארוהו ויתורותב דחוימב

םינינעה ראשב ז"דעו ,חספה גחו ןסינ שדוח ינינעב ויתוארוהו ויתורות - שארל לכלו .ד
.46פ"עבשותו כ"בשותד

ונרוד אישנ לשל דע םינורחא יכה תורודד םישודיחה דומלל

לש ורודל דע םינורחא יכה תורודב ושדחתנש פ"עבשות ינינעב םישודיחה םג ללוכ ל"נה .ה
ק"כל דע ,ומוקמ יאלממ ,וירחאלש וניאישנ וניתובר לש םתרותב ךשמהה ןכו ,קדצ-חמצה
.47ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ

רעמ ךיז ןבאה ייז סאוו ןיא") םתוקסעתה רקיע 'יה םהבש הרותה ינינעב דחוימבו .ו
םוי לעב ,ם"במרהל עגונב ז"דעו ,קדצ-חמצהל עגונב ןה ,ונרוד אישנל עגונב ןה - ("טכאקעג
.48חספ ברעד תדלוהה


ם"במרה לש תדלוהה םוי - ןסינ ד"י


ם"במרה דומיל תודוא ררועל ם"במרה לש ותדלוה םוי לצנל

תודוא ררועל תונמדזהה תא לצנל - שאר לכל - םיכירצ ם"במרה לש ותדלוה םויב .א
וא ,םויל דחא קרפ ,םויל םיקרפ 'ג - ותלוכי יפל תחאו דחא לכ ,ם"במרה דומילב םירועישה
.49ם"במרהל תווצמה רפסב ליבקמה דומילה

"שער" ךותמ תודהי ינינעב ףיסוהל הז הלוגס םוי לצנל

ףיסוהל ,םוקמו םוקמ לכב השודקד "שער" ךותמ - רבוג ולזמש - הז הלוגס םוי לצנל שי .ב
ם"במרה לש ותרות דומילל עגונב - דחוימבו ללוכ 'יתווצמו הרות ,תודהי ינינע לכב רתוי דוע
.50(הרותב םירועישה ראש לע הפסוהב)

חספ ברעל תוכימסב "םע בורב" החמש לש תודעוותה ךורעל

םיבר תופתתשהב 'יתווצמו הרות ,תודהי ינינע םע הרושקה ,החמש לש תודעוותה ךורעל .ג
.51ףטו םישנ םישנא ,לארשימ

תאז ושעי "ךלמ תרדה םע בורב" תודעוותה ךורעל םיאתמ ןמזה ןיא חספ ברעבש ןויכמ .ד
דוע םוסרפ לש ןפואב תויהל ךירצ ונמזב אלש השענשכ - הברדאו ,חספ ברעל 52תוכימסב
.53רתוי


חספה גח


ב"ויכו רודיס םהל ונקי גחה ינפלו םהלש "הדגה" 'יה-ית םידלילש

,(לידבהל) הקדצ תפוקו שמוח ,ולשמ רודיס ול 'יהי (םידלי דחוימבו) דחא לכש יאדכ .א
ץרמו תויח ול ףיסוי הז רבד[ש] ,"חספ לש הדגה" - אמרג ןמזהש רבדו ,םירחא םירפס ז"דעו
.54לעופב םתוא לצנל

תוילק תונקל שיש ןידה ןמ ןכש לכמב .ב"ויכו שדח רודיס דליל ונקי גחה ינפלש - בוט המ .ב
.54תושרה ירבד - םיזוגאו

םירדס ינש תושעל לדתשהל ירוביצ רדס םישועש םוקמב

דחא רדס קר ךורעל תונכה ושע םהבש םייללכו םיירוביצ םירדס םיכרועש תומוקמב .ג
לע ,םירדסה ינש תא תושעל רתויב ולדתשיש ,רתויב יאדכו ץוחנ .(ב"ויכו ףסכ ןורסח ללגב)
.55תולילה ינשל תואצוהה תא קלחל ,םינפ לכ

ןוזמה תכרב ינפל והילא לש וסוכ םיגזומ

ינפל גוזמל וגהנ הנורחאלו ,ןוזמה תכרב ינפל והילא לש וסוכ םיגזומ ויה םיעודי םינמזב .ד
.56םעפ לכב ןוזמה תכרב

"ךדואו התא יל-א" ןוגינה ןינגנמ ןייה ןיריזחמשכ

והילא לש וסוכמ ןייה םיריזחמ ("םילשוריב אבה הנשל" תרימא רחא) רדסה םויסב .ה
.58"ךדואו התא יל-א" קוספה לעש ןוגינה וז העשב םינגנמ םיבוסמה לכו ,57קובקבהל

'יורש הצממ ןירהזנ םינטק םג ךוניח דצמ

ןינע דצמ ,םינטקל עגונב םג) ,'יורש הצממ רתויב ןירהזנ - חספה ימי תעבשל עגונב .ו
םימה ןיסכמ ןכו ,םימ ןהילע ולפי אלש ןחלושה לעש תוצמה ןיסכמש ,ךכ ידכ דע ,(59ךוניחה
.60הצמ רוריפ םהב לופי אלש


- ןסינ י"ח
קחצי יול 'ר לבוקמה ח"הרה תדלוהה םוי
חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ יבא -


תודעוותה ךורעל יאדכ

.61החמש לש תודעוותה ךורעל יאדכ ר"ומאא תדלוה םוי הז םויב .א


חספ לש ןורחא


הז םויד עגר לכ לצנל

ןמזה רקויו לדוג ןבומ - 62חספה ימיד לכה-ךסו םתוחו םויס אוה חספ לש ןורחאו תויה .א
גחד הדובעה ינינע לכ (תומילש ןושלמ םג) םילשהלו ןקתל הז םויד עגרו עגר לכ לצנל ךרוצהו
.63תומילש לש ןפואב ויהיש חספה

חספ לש ןורחאד תודועסה לכב 'יורש הצמ לוכאל

לכב 'יורש הצמ לוכאל רדהמ 'יהש - ונחלוש לע ר"ומדא ח"ומ ק"כ תגהנהב וניאר .ב
.64הלילה תדועסמ לחה ,חספ לש ןורחאד תודועסה

םחל םע םלכאל םיליגר אלש םילכאמב 'יפא לכאמו לכאמ לכב

תחא לעו ,'וכ רשבו םיגד ,לכאמו לכאמ לכב אלא ,םימעפ 'ג וא ,הדועסב תחא םעפ קר אל .ג
םיליגר אל הלוכ הנשה לכ ךשמבש םילכאמב 'יפא) 'יורש הצמ ברעמ 'יה ,קרמ המכו המכ
.65(ב"ויכו םחל םע םלכאל

קר אל וגהנ ןכו ,ןכ גוהנל שיש ונחלוש לע ובסהש ולא לכל םג הרוה ר"ומדא ח"ומ ק"כ .ד
,66םיברל הארוה השענ ,אלימבו ,'וכ וינפב אלש םג אלא ,ונחלוש לע ובסהש תודועסב ,וינפב
.67ףטו םישנ םישנא

חישמ תדועס

תדועס ט"שעבה לצא תארקנ התיה חספ לש ןורחא תדועס"ש ,רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ .ה
הויצו םיברל הז הליגש רחאמו "חישמה תראה יוליג ריאמ חספ לש ןורחא"ב יכ ,"חישמ
.68רודה ישנא לכל ךיישש ןבומ ,תאז םסרפל

,69אבהלו ןאכמ הז גהנמ ומייקי יאדוב ,התע דע הז גהנמ ומייק אלש הלאכ םנשי םא .ו
אלש ףא ,('וכ םיניבמו םיעדויש המכו המכ םנשי יאדובו) ןינעה תלעמ לדוג םהל וריבסישכ
.70הז ינפל וב ולגרוה

חישמ תדועסב תוסוכ 'ד תייתש

ידימלתל עגונב קר 'יה ,ע"נדא ק"כ י"ע הלגתנש חישמ תדועסב תוסוכה 'ד תייתשד גהנמה .ז
,ףטו םישנ םישנא ,לארשי לכל הז גהנמ םסריפו הליג ונרוד אישנ וליאו ;םימימת יכמות
.71לארשי תוצופת לכב טשפתמו ךלוהו

'דה קלחל (םחכ-יאב וא) הבישיה הלהנהל חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ הרוה םימעפ המכ .ח
.72םיפסאנה לכל תוסוכ

.73תוסוכ 'ד תייתשד גהנמה ומייקיש םידוהי דוע לע לועפלו םסרפל .ט

התשיש וא ,וכרע יפל תוסוכ חקיש הז ידי לע ,74ו"ח ,תורכישמ תוריהז לש ןפואב - אטישפ .י
.75ב"ויכו ,סוכ בור

הלואגהל ךייש הזש הנווכ םע תוסוכ 'דה לכ תותשל

יאדוב ,הדיתעה הלואגל ךייש הזש הנווכב תוסוכה 'ד לכ ותש םא םלצא קפסש הלא .אי
.76רורבו יאדו ןפואב תויהל הכירצ תוסוכה 'ד תייתשד ,ומילשי


הרות סוניכ


םוקמ לכב ,ול ךומסב וא ,גח ורסאב הרות סוניכ ךורעל

ףסונ) חספה תרחמל 77"הרות סוניכ" ךורעל תונורחא םינשב גהנמה תודוא ררועל שי .א
םג טשפתנו ,ןאכ גוהנכ ,(םינושארה םימי רחאל ,ומצע חספה גחב ךרענש "הרות סוניכ"הל
.78תומוקמ המכו המכ דועב

םוקמבש ןויכ ,ותבשחמב ףתתשי ופוגב ףתתשהל ('יהתש הביס וזיאמ) 79ותלכיב ןיאש ימ .ב
ךרענ ובש םוקמהב ופוגב אצמנ וליאכ בשחנ הז ירה ,אצמנ אוה םש םדא לש ותבשחמש
.80הרות-סוניכה

סוניכ" וכרעיש - ןכ וגהנ אל ןיידעש תומוקמה ראש לכב הז גהנמ םוסריפב לדתשהל .ג
לכויש ןפואב ,הז ירחאלש םימיב וא ,"גח ורסא"ב ,םיבוט םימיהל תוכימסבו ךשמהב "הרות
.81םוקמה יאנת יפכ ,"םע בורב" תויהל

ןושאר םויב וכשמהו ,תבש ברעב "הרות סוניכ"ה ליחתמ - תבש ברע אוה חספה תרחמשכ .ד
ירחאל םג ופיסוי םאו ,הדשה ירעמ םג "הרות סוניכ"הב ףתתשהל ולכוי ,זאש ,תבשה ירחאל
.82םיענ המו בוט המ - ןושאר םוי

,(83'וכ האנ וידו האנ ףלקב) םיסוניכה תעב םירבדמש הרות ירבדה ץבוקב םיסיפדמשכ .ה
"הברה םידימלת"ל דע ,"םידימלת ודימעהו" 'יהי - הז ידי לע ,הזב דומלל ולכוי םירחא םגש
.84[הרות סוניכה לש תילכתה והזש]

__________
ושגינ ויחיש םיפתתשמה לכש רחאל]" :402 'ע תויודעוותה - א"נשת "לארשי הנחמ" ידידיל - רדא ו"כ תחישמ (1
א"טילש ר"ומדא ק"כ הנפ - הקדצל הוצמ-תוחילש םע דחיב ,'קה ותכרב לבקל א"טילש ר"ומדא ק"כל
."'וכו [:רמאו ויחיש םיחולשהל

.םש (2

ולעפי הברדא אלא ,"ונשי אלש" ,תונטק לש ןפואב ןיידע םהש םינינעה ,ונייה ,ובש "תוקונית"המ לחה" (3
."...םתלועפ

עדוי וניאש"ה לצא) "ול חתפ תא"ד הלועפה םג ללוכ" :444 'ע תויודעוותה - 120 הרעה ח"משת ארקיו פ"ש (4
.""םכח ןב"ד הלאשה לאשיו עיגי אוה םגש דע ,("לואשל

תדובעב רתוי דוע ףיסוהל שי - (הלואגה) שדוחהל הרפד תוכימסה תא רתוי זרזלו רהמל ידכ" :444 'ע םש (5
ןינע ,"ןיבוסמ ונלוכ" - םמתוחו םמויסל דע תוישוק 'דהד הלאשהמ... םינטקה ךנחל עגונב דחוימב ...חספל הנכה
."תורחה

םדוק חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש"ש איה הכלההש ףא" :415-414 'ע תויודעוותה - א"שנת ארקיו פ"ש (6
ירבד ולאו ולא"ש ל"זח ורמא תותגולפה לכל עגונבש ךכל ףסונ ,מ"מ ,ג"בשר תעדכ אלד ,"םוי םישולש חספה
דומילה תלחתהש - תוטשפבו .לעופב השעמב םג תועדה 'ב םייקל םילוכי ןדיד ןודינבש רמול שי ..."םייח םיקלא
. . ףיסוהל םיכירצ גחה ינפל "תותבש יתש" ,גחל רתוי םיברקתמשכו ,גחה ינפל םוי םישולש איה גחה תוכלהב
שדוחה שארב דמוע וניבר השמ . . ג"בשרד אמעט" ארמגה ירבד ךשמהב ראובמה יפ לע הזב רואיבה רמול שיו
שאר םכל הזה שדוחה"ד ןינעהש זמורמ הזבש - "םישדח שאר םכל הזה שדוחה" רמאנש ,חספה לע ריהזמו
דומילה תלחתהמ רתוי הלענ ןפואב חספה תוכלה דומילב הפסוהל חכ-תניתנ הוהמ (תיסנ הגהנה) "םישדח
."הז ינפלש תיעבט הגהנה יבגל ןסינ ח"רב תיסנ הגהנהד הפסוהה תמגודבו ד"ע ,גחה ינפל םוי םישולש

- ח"משת םירופו רתסא תינעת תחיש הארו .464 'ע תויודעוותה - ט"משת םירופ ןשוש יאצומ תחיש (7
ןמז ךשמ תתל םיליחתמש ,אוה הרות לארשי גהנמו . . "השעמ ידיל איבמש דומלת לודג"" :411 'ע תויודעוותה
."(םירופה םוי ,גחה םדוק םוי םישולשמ לחה) חספ ינפל

.51 'ע תויודעוותה - נ"שת חספ ברע תחישמ (8

.464 'ע תויודעוותה - ט"משת םירופ ןשוש יאצומ תחיש (9

.443 'ע תויודעוותה - א"שנת וצ פ"ש (10

ולש יוליעהש - עיפשמהל עגונב ז"דעו" :םש ג"הושבו .512 'ע תויודעוותה - 116 הרעה ט"משת ינימש פ"ש (11
."'וכו ,לבקמה לצא לועפל הצורש יוליעה יבגל ךרעב אלש תויהל ךירצ

."תוימשגב קר םינטק םהש הלא כ"וכאעו ,תוינחורב" :80 הרעהב םש (12

,חספד הדועסה ונחלוש לע ודעסיו ואוביש" :399 'ע תויודעוותה - נ"שת "תודיחי"ה תעב - רדא ז"ט תחיש (13
."תוריח לש הדועס

(גחה יכרצ לכ ללוכש) "םיטח תועמ"ד בויחהש ,ךכ ידכ דע" :53-51 'ע תויודעוותה - נ"שת חספ ברע תחישמ (14
."גחה ינפל םוי םישולש ליחתמ

."ןגד ינימ תשמח לכמ הצמ תליכא תבוח ידי אצויש ףא" :444 'ע תויודעוותה - ח"משת ארקיו פ"ש (15

.417 'ע תויודעוותה - נ"שת אשת פ"ש (16

םג ,ןכלו" :421 'ע תויודעוותה - נ"שת אשת פ"ש םג הארו .415-414 'ע תויודעוותה - א"שנת ארקיו פ"ש (17
."'וכ רתוי דוע ףיסוהל ךרוצ שי ילוא פ"הוע ןנובתהל ךירצ ,יוארה יפכ גחה יכרצ ןתיל הטלחהה ירחאל

."רחבומה ןמ הוצמ" (18

.415 'ע תויודעוותה - א"שנת ארקיו פ"ש (19

."שמוחו רשעמה לע ףסונ" (20

לכו חספל םיטח תניתנל עגונב םג אוה ןכ ,חספה תוכלה דומילל עגונב םירומא םירבדהש םשכו" :414 'ע םש (21
."'וכו "תותבש ינש"ו גחה ינפל םוי םישולש איה גחה יכרצ תניתנב תוקסעתהה תלחתהש - םיכרצנל חספ יכרצ

םינורחאה םימיב המיאתמה הנכהה י"ע ןסינ ח"רמ..." :386 'ע תויודעוותה - א"שנת ידוקפ-להקיו פ"ש הארו
םישורדה גחה יכרצ לכ רבכ ויהי ןסינ ח"ר אובבש בוט המו .ןסינ ח"ר ינפל םלש עובש ונשיש טרפבו ,רדא שדוחד
."לארשימ א"ואכל

,ןסינ ח"רמ כ"וכאעו ;ןסינ ח"ר ז"נפלש םימיב םג - הז לכו..." :416-415 'ע תויודעוותה - א"שנת ארקיו פ"ש (22
ללוכ) ותליגרו ועבטמ רתוי גחה יכרצ תניתנב ףיסוהל ךירצ - תיסנ הגהנה לש ןפואב הדובעב שודיחה השענ זאש
- נ"שת אשת פ"ש הארו ."לובג ילב - דעו ,שמוחמ רתויו רשעממ רתוי ןתיל ,רמולכ ,(השודקד תוליגרו עבט םג
הכירצ תלוזהל גחה יכרצ קופיסד הוצמה... גחה םדוק םוי םישולש ךותב תעכ ונידמעב" :417 'ע תויודעוותה
לש ןפואב הניתנ - שאר לכל :תוכיאב ןהו תומכב ןה - בושו אוצרו לארשי ינב שאר תאישנד ןפואב תושעהל
זבזבי אל" ל"זחמאש פ"עאד] ,הזמ רתוי אלא ,שמוח וליפא וא רשעמ קר אל ,ןתונה דצמ (שאר תאישנ) הבחרה
לא םושמ שוחל ןיא"ו ,"הקדצב דאמ דאמ תוברהל שי" הלא וניתורודבש ,ז"הדא הזב ראבמ ירה ,"שמוחמ רתוי
אישנד רודה - הז םע דחיבו ,ז"הדא ירחאל תורוד המכ - הז ונרודב המכו המכ תחא לעו ."שמוחמ רתוי זבזבי
החמשב הקדצה תניתנ - ללוכ ,קחציו ,הקדצב הפסוה - ללוכ ,הפסוה ןושלמ ףסוי ומשש ,ומוקמ אלממ ,ונרוד
הקדצה םינתונש ז"יע - לבקמה לצא שאר תאישנ םילעופש ןפואב הניתנ כ"ומכו ,[תופי םינפ רבסב ,בבל בוטבו
."(הקדצב רקיע והזש) תופי םינפ רבסב

התע ומייסי ,ןכלו" :51 'ע םשו ."ו"ח ץומיח ידיל אובי אלש" :50 'ע תויודעוותה - ח"משת ןסינ א"י תחישמ (23
תוכזל ,םירבדה תא םיעמושש תומוקמה ראשב ושעי ןכו ,הקדצל הוצמ-תוחילש א"ואכל תתל - הקדצה ןינעב
הז ירה - זירזה לכו םידקמה לכו .םיטח תועמ - אמרג ןמזהש ןינעב ,הקדצל הוצמ-תוחילשב והער תא שיא
ףיסוהלו םילשהל ידכ גחה תסינכל דע רתונש ןמזה תא לצנל" :29 'ע תויודעוותה - נ"שת וצ פ"ש הארו ."חבושמ
םג אלא ,"ול רסחי רשא ורוסחמ יד" קר אלו :139 הרעהבו] ,םיקוקזה לכל (גחה יכרצו) םיטח תועמ תניתנב
[תורישעו הבחרה לש ןפואב ויהי וינינע לכש לדתשמו הצור ומצעל עגונבש ומכ ,תורישעל דעו ,הבחרה לש ןפואב
'וכ ןיפכד לכ" תרימאל םוקמ זא םגו" :140 הרעהבו .""ךירצד"ו "ןיפכד"ד בצמו דמעמב 'א ידוהי ראשי אלש ךכ
."'וכו וזכ תורשפא 'יהתש רייוצי וליא - "'וכ ךירצד לכ

הרות ינינע רובע - ןוממ לטלטל (רתומ קר אל) הוצמש ןמזב ,הזמ הריתיו ,ןוממ לטלטל רתומש ןמזב" (24
."'וכו 'יתווצמו

םלוכ ומייק יאדובש ףא :"רקיעה אוה השעמה" - לעופל עגונבו" :52 'ע תויודעוותה - נ"שת חספ ברע תחישמ (25
וזיאמש הלאכ םנשיש ןכתיש ךכל ףסונ ,ירה (...הקדצה תוצמד יללכה בויחה לע ףסונ) גחה יכרצ תניתנד בויחה
ונתי ,ךכל םאתהבו ...תומילש ןושלמ "םילשהל" םלוכ םילוכי ,גחה יכרצ תניתנ םילשהל םיכירצ 'יהתש הביס
ךירצד לכ 'וכ ןיפכד לכ" הזרכהל הנכהכ ,גחה יכרצ רובע - (אד ןוגכב גוהנכ) הקדצל תתל הוצמ-תוחילש א"ואכל
.""'וכ

תברקהל ןנוכתהל םיליחתמו" :444 'ע (החישהב) םשו .448 'ע תויודעוותה - ח"משת ארקיו פ"ש(ל המלשהה) (26
."'וכו ישילשה ק"מהיבב - חספ ןברק ,שדוחה 'פל םיאב הרפ 'פמש ,רומאכ - חספה

.29 'ע תויודעוותה - 138 הרעה נ"שת וצ פ"ש (27

יינעל אתפיר אבהיו אתיבב אחיכש אתתיא" ארמגב אתיאדכ" :419 'ע תויודעוותה - א"שנת ארקיו פ"ש (28
. . תדחוימה תודעוותההב תונבהו םישנה םג ופתוש (םישנד הקדצה תלעמ) הז םעטמש ריעהלו ."התיינה אברקמו
."זוע רתיבו תאש רתיב הקדצל הפסוהה ד"ע זרזלו ררועל ,"הקדצ-ילעב"ה רובע

גחל תונכה" :512 'ע תויודעוותה - ט"משת ינימש פ"ש הארו .535 'ע תויודעוותה - ט"משת עירזת פ"שב (29
."ב"ויכו הרומש הצמ תקולח ,"םיטח תועמ" ,גחה תוכלה דומיל ,חספה

ה"בקהש תוחכה לעופב לצנמ יאדוב דחא לכ ירהש" :61 הרעהבו .528 'ע תויודעוותה ט"משת עירזת פ"ש (30
רובידה חכ איצוהל - רקיעו ,[ב"ויכו ,םיתע ח"כה דגנכ ללוכ ,הזבש םישוריפה לכ םע] רובידה חכ ללוכ ,ול ןתונ
."לעופה לא חכה ןמ ולש תוחכה ראשו

,לומתאד הזרכהב קפתסהל רשפא-יאש ,ןבומ ,תיסינ הגהנהב ףסותינו ךלוה םויל םוימש ןויכו" :533 'ע םשו
תקעצ רבכ ?קעוצ התא המ :ותוא םילאוששכו .רתוי תילענ תיסנ הגהנהל עגונב השדח הזרכה תויהל הכירצ ,אלא
םויה תבשחנ ,לומתא הקעצה התיה 'ילעש תיסינה הגהנהה ,יכ ,לומתאד הקעצ התוא וז ןיא :בישמ ?לומתא הז לע
."רתוי תילענ תיסינ הגהנה לע איה םויה הקעצהו ,תיעבט הגהנהל

ותגהנהש ידוהי הנהש - הזמ תולעפתהב םידמועו ,רשב יניעב םיאור םלועה יאב לכש ךכ" :527 'ע םש (31
,עבט - (שדוקה ןושלב) אלא ,תולעפתה לכ ילב הז ירה (ידוהיה) לצאו ,(םהלש) עבטה ךרדמ הלעמל איה תיעבטה
!תויהל רשפא יא תרחאש - רבד אמע ןושלבו ,תילמרונ הגהנה - םלועה ןושלבו

"יסנ םירא"ד ןפואב אוה יולגבו ,םלעהב - "ץראב ועבט"ד ןפואב איה םלועד תיעבט הגהנהה הז ידוהי לצאש דעו
אפוג (סנ) הז ירה ידוהי ותויה דצמ ,םיסנ לע הליחתכל ותגהנה הנובו ךמוס אוהש . . !תיסנ הגהנה . . םירהה לע
,עבט

,ועבט השענ סנה רשאכ לבא ;וכרעב סנ אוהש רבדל עגונב הז ירה - "סנה לע ןיכמוס ןיא"ש אוה ללכהש םגהו]
ךרעב קר אוה הזבש סנהו) תווצמו הרותב 'ה תדובעו השודקו בוט ינינעב (ןסינ שדוחב טרפבו) ידוהי לצא הזש יפכ
וחכ לכב ןיכמוס שוריפה ללוכ ."סנה לע ןיכמוס" ולצא תויהל ךירצ (הברדא)ו רשפא - (האירבה ירדגו ע"הואל
;["שודק יוג" עבטב ה"ה י"נבו - םישדקב ןידהכ

ךרעב) רתוי הלענ תיסנ הגהנהל הלוע ,ועבט תישענ תיסנ הגהנההש ירחאל אלא ,הזב קפתסמ וניא - הז םע דחיבו
."'וכו סנמ הלעמל סנ כ"ומכו ,תיעבטה ותגהנהמ קלח 'יהת אפוג הז םגש לעופו ,(התע ועבטל

.529 'ע םש (32

ףסותינ ("וינבו בקעיב רחב" זאש הנושארה םעפל אמגודב) ןסינ שדוחב הנש לכבש ,רמול שיו" :527 'ע םשו (33
."'וכו ידוהי לש ועבטמ קלח ושענש "ול ושענ םיסנ יסנ"הב ("םכל הזה שדוחה") רתוי הלענ שודיח

יקוחל רושק הרואכלש ,ימשג ףוגב - םדו רשבש ל"פא ךיא :ידוהיל םילאוש רשאכ" :528 'ע םשו .529 'ע םש (34
,(ותריחבב אלש) ידוהי דלונ אוה :ידוהיה הנוע ?תיעבטה ותגהנה 'יהת וזו ,עבטהמ הלעמל גהנתהל לכוי - עבטה
םגהו... ללכ אלפ הז ןיאש דעו ,עבטהמ הלעמל אוה ועבטש ,חכה ול שי - דח הלוכ ה"בוקו לארשיו... המשנ םע
:הברדא ירה - (םייולג םיסנ ויה זאש תיבה ןמזבכ אלש) "וניאר אל וניתותוא"שכ ,תולגה ןמזבו ל"וחב םיאצמנש
ידוהיש חכה םג ל"יו) תולגה ןמזב םנשיש םיסנה :ד"ודנבו .רתויב הובג הובגה םע רושק רתויב הטמ הטמה
!תיבה ןמזב םיסנהמ הלעמל - רתויב םיהובג םיסנ םה ,וסנב ריכמ סנה לעב ןיאשכ ,(תיסנ הגהנהב גהנתי

דצמ םג רשאכ ,אחישמד אתבקעב כ"וכאעו ,תולגה ןמזב אקוד ידוהיל םינתונש םיאלפנה תוחכה ןבומ הזמ
הלואגה ינפל שממ רצק ןמזב םיאצמנו ,"ןיצקה לכ ולכ" רבכ (אמלע הוהד ןינש יפלא אתישד ןמזה עבט) עבטה
."'וכו ["הלואג" 'יהי הזמו םלוע לש ופולאד ף"לאה תא וב תולגל ידכב אוה הלוג) תולגה לכ תנווכש הזל ףסונ]

.529 'ע םש (35

ףא ,ורודיסב איבה אלש םינינע דוע שיש ריעהלו] הז גהנמ איבה אל ורודיסב ןקזה ר"ומדאש ריעהלו" (36
הז ופיסוה - (םירודיס דועב ןכו) 'ה תליהתו רוא הרות רודיסב הז ופיסוהש ירחאל םגו .[מ"כאו .ןכ םיגהונש
ולא תואירק םגש) הכונח ימי לש תואירקהל ג"הושב הז לע ןמסנ קר - םש םגו ,תולפתה ירחאל ,רודיסה ףוסב
.(אישנה רחא םירמואש) "ןוצר יהי"ה לש - הפסוהה ךכ רחאו ,(ןמז רחאל הפסוה םה

ףאש ,"ןוצר יהי"ה תרימאל עגונב טרפבו) םיאישנה תרימאד הז גהנמ םויקב ל"ר תושילח השענ הז ינפמ ילואו
הוצמו (ל"נכ ז"הדא ע"ושב אבוהש אישנה תרימא ומכ ע"ושב הז רכזנ אל ,לארשי ילודג ירפסב ז"דע אבוהש
ןיגהונ ןסינ שדוחב וליאו (הז לע ררועל ןירצ ןיא אליממו) רוביצב ןירוק הכונחבש" :534 'ע םש הארו ."'וכו
םירהממ הז ידי לעש - רקיעה אוהו דועו .גהנמה םויק ד"ע ריכזהלו ררועל ךרוצ שי ןכלו ,ומצעל דיחי לכ תורקל
."'וכו ק"מהיב תכונח םיזרזמו

."הרות תחמשב תופקה גהנמל עגונב ראובמה ד"ע" :530 'ע תויודעוותה - 56 הרעה ט"משת עירזת פ"ש (37

.38 'ע תויודעוותה - ח"משת ןסינ א"י תחישמ (38

י"עש בושחל םילולע םמצע דצמש ,לכשב םינטקל םג לכל טושפו ןבומה רבדב ךיראהל ןיאו" :19 הרעהב םש (39
דע ,םיעיפשמה ינקז י"ע ווטצנש יפכמ ךרעב אלש ..."הוצמ לש החמש"ל םתוכייש תא ושיגדי 'וכ תרחא הגהנה
."הרורבו החצ ןושלב ,ונרוד אישנ לש יוויצל

זוריז") זוריזה םג איבמו תורודל אוהש םוסריפ" :48 'ע תויודעוותה - 77 הרעהב א"שנת ןסינ ג"י ליל תחישמ (40
."הלא םינינע לכד לעופב םויקהב ("תורודלו דימ

תונכהב רושקה לכב םילשהלו ףיסוהל שי - וירחאלש םימיל עגונבו" :15 'ע תויודעוותה - ט"משת ערוצמ פ"ש (41
,"רדסה ליל"ל םידליה תא ןיכהל ,ומכ ,ומצע תבשה םויב םתושעל םילוכיש הנכה ינינעמ לחה ,חספה גח תארקל
."חספבש "ךנבל תדגהו" בויחהל הנכהכ - רדסה ינינע ראשו ,תוישוקה 'ד ועדיש

לעו ,"תותבשה ולא םכתחמש םויבו" ל"זראמכ ,החמשה ןינע אוה תבשהש םויד םיירקיעה םינינעהמ" :םש (42
."'וכו תויהל הכירצ החמשהש ,"לודגה תבש"ב המכו המכ תחא

.48 'ע תויודעוותה - א"שנת ןסינ ג"י ליל תחישמ (43

.29 'ע תויודעוותה - נ"שת וצ פ"ש (44

אל 'וכ םיאצמנה לכו 'וכ ןושאר יוצמ םש שיש עדיל"" :49-48 'ע תויודעוותה - א"שנת ןסינ ג"י ליל תחישמ (45
ןת"ד ןפואב םהב וזמרנש םינינעהל דעו ,"'וכו תמא םיקלא 'הו רמוא איבנהש אוה" ,"ואצמה תתמאמ אלא ואצמנ
ןושל" ,ם"במרה ןושלב תוכלהה לש ןטושפ דומיל ירחאלש ,ם"במרב דומילה ךרד עודיכ ,"דוע םכחיו םכחל
התיהש תוכיראה הלגתת רוציקהמש ידכ ,"הרצק ךרדב" לבא "הרורב ןושל" ,ונושלב קיידל םיפיסומ ,"הרורב
םלעהב םא יכ ,ורוביח תביתכ תעב ,יולגה לכשב ,ם"במרה תנווכב ויה אלש םינינעהל דעו ,ם"במרה תנווכב
אוה שדחל דיתע קיתו דימלתד ןפואב דומילהש ,ףיסוהלו .קיתו דימלת י"ע ושדחתנו ולגתנו . . ומצעל םג זמרבו
."'וכו לארשימ תחאו דחא לכ לש ותלכיבו וחכב

.44 'ע תויודעוותה - נ"שת חספ ברע תחישמ (46

."'יתווצמו הרות ינינע לכב הפסוהה לע זמרמ ןושארה ומש ,רשא" :םש (47

'וג ןיא"ש ףאו ,("ךתרותב וניקלח ןתו" ש"מכ) הרותב דחוימ קלח שי ,לארשימ תחאו דחא לכל ירהש" :םש (48
םהבש םינינעה לעופב םהיתוגהנהו םהיתוארוהמ םיעדוי ,לארשי יאישנ לש דחוימה םקלח "המ דע עדוי ונתא
."("טכאקעג רעמ ךיז ןבאה ייז סאוו ןיא") םתוקסעתה רקיע התיה

םויל תוכיישבו רשקב ז"דעו . . ררועל שיו" :48 'ע תויודעוותה - א"שנת ןסינ ג"י ליל תחיש הארו .םש (49
."םיימויה םירועישהמ לחה ,ם"במרה דומיל ד"ע ררועל שי - ותרחמל ם"במרה לש ותדלוה

םויב הגהנהל רשקב העצהה ד"ע ליעל רבודמהל ךשמהב" :517 'ע םשו .518 'ע תויודעוותה - ח"משת וצ פ"ש (50
תודעוותה ךותמ ,'יתווצמו הרות ,תודהי ינינעב ףיסוהל תובוט תוטלחה תלבק ,לארשימ תחאו דחא לכד תדלוה
לש תדלוה ימיב (זוע רתיבו תאש רתיב - הברדאו) תויהל הכירצ וז הגהנהש המכו המכ תחא לע ירה החמש לש
י"ע ...לצנל שי ,ןכלו ."רבוג ולזמ" זאש ,חספ ברעב ם"במרה לש ותדלוה םוי - םג ללוכ ,לארשי יאישנו םיקידצ
."...תכירע

. . ם"במרה לש תדלוהה םוי תודוא םג ררועל םוקמה ןאכו" :38 'ע תויודעוותה - ח"משת ןסינ א"י תחישמ (51
."וכו וב ךורעל חספ ברעב

."'וכ םוקמה יאנת יפכ - םיכומסה םימיב וא ,ומצע חספ ברעב" :518 'ע תויודעוותה - ח"משת וצ פ"ש האר (52

,(םירופ תלואג) הליגמה תאירקב וניצמש ד"ע" :23 הרעהב םשו .38 'ע תויודעוותה - ח"משת ןסינ א"י תחישמ (53
."הרשעב הנמזב אלש ,דיחיב וליפא התוא ןירוק הנמזבש

.480 'ע תויודעוותה - ח"משת ארקיו פ"ש (54

קפסיו ךרבי יאדו ה"בקהש ןויכ ,הזל עיגהל וכרטצי אל - יאדובו" :444-443 'ע תויודעוותה - א"שנת וצ פ"ש (55
."הזמ רתויו ,ךרטצמה לכ תא הזב םיקסועל

.8 'ע תויודעוותה - ג"הושהב 79 הרעהב ט"משת ערוצמ פ"ש (56

תשבלתמו תכשמנ ישימח סוכ) "הערפל תישימחה" 'יחב םגש זמורש" :8 'ע תויודעוותה - ט"משת ערוצמ פ"ש (57
."(("קובקב") "םילכ"ב

והילא לש וסוכמ ןייה תרזחהב ז"דעו" :126 הרעהב 13 'עו .8 'ע תויודעוותה - 79 הרעה ט"משת ערוצמ פ"ש (58
איה אפוג "םילכ"ב הכשמההש - "םילכ"ב "הערפל תישימחה" 'יחב תכשמהל זמורש (ז"ס) ל"תנש ,קובקבהל
תניחבש ,"התא יל-א" קוספה לע אוה ןוגינהו ,"רדג תצרופש" החמש ךותמ ,ונייה ,רישו ןוגינ ,"יתנר" לש ןפואב
."(ילש ל-א) "יל-א" השענ "התא"

ךוניחה ןינע דצמ ,רשא ,םינטקל עגונב םג ללוכ" :111 'ע תויודעוותה - 258 הרעה ח"משת חספה גח תוליל (59
."'וכו 'יורש הצממ רהזהל םה םג םיכירצ

.171 'ע תויודעוותה - ח"משת חספ לש ןורחא תחיש (60

ל"ז ר"ומאא לש ורוכב ונב ילא דחוימב ךיישה ףסונ ןינעו" :90 'ע תויודעוותה - ח"משת ןסינ י"ח תחישמ (61
םוי כ"וכאעו ,לארשימ א"ואכד תדלוהה םויב תודעוותה תכירע תודוא ושיערה הנורחאל ירהו . . ןסינ י"חב דלונש
ותויח םייחב וימי ףוס דע תולגבו רסאמב ראשנש ,ךכ ידכ דע ,תווצמו הרות לע ושפנ רסמש ידוהי לש ותדלוה
ןינעב ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאו ,ותולג םוקמב ראשנו ןמטנ ותוקלתסה ירחאל םגש ,אלא ,דוע אלו ,ןיד אמלעב
."'וכו הלודג החמשל םרוג וניאש

."חספה גח ינינע לכל "תונחמה לכל ףסאמ" 'יחבב םג אוה ירה ןכלו" (62

עגונב ןה - "יתמיא וישכע אל םא" הנשמה ןושלכ" :64 'ע תויודעוותה - נ"שת חספ לש ןורחא תחישמ (63
ינינע ךישמהל - רקיעהו . . חספה ימי לכ םע הרושקה הדובעל עגונב ןהו ,הז םויד םיעגרה םע הרושקה הדובעהל
"רקיעה אוה השעמה"ש ללכה ונשי םינינעה לכב ירהש ,לעופב השעמב הדובעל עגונב הלוכ הנשה לכ לע חספה
."'וכו

םיקדקדמ ,הברדא אלא ,'יורש הצמ תליכאב םיליקמש דבלב וז אל - חספ לש ןורחאב ,כ"פעאו..." :םש (64
תילכתל עגונב ןה ,ע"נדא ק"כ ,ויבא תגהנה תודוא ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיסש יפכ ,'יורש הצמ לוכאל םירדהמו
."'וכו וניאר ןכו .חספ לש ןורחאב 'יורש הצמ תליכאב רודיהל עגונב ןהו ,חספה ימי תעבשב 'יורש הצממ תוריהזה

הברמה לכד ןפואב ,רבדבש השגדהה לדוג ןבומ הזמש" :171 'ע תויודעוותה - ח"משת חספ לש ןורחא תחיש (65
."'וכ

."'וכו אלא ,דבלב םיאישנל קר אל כ"וכאעו ,הלוגס ידיחיל תכיישה הגהנה קר אל" (66

- 259 הרעה ח"משת חספה גח תוליל תוחישמ ריעהלו .171 'ע תויודעוותה - ח"משת חספ לש ןורחא תחיש (67
ובש ,חספ לש ןורחאב (אוה ףא) השענ ,'יורש הצממ תוריהזל עגונב תומילשהו ןוקיתה" :111 'ע תויודעוותה
."אקוד 'יורש הצמ לוכאל םירדהמ

אוה אישנה"ו ,רודה אישנ אוה יכ - ףטו םישנ םישנא" :142 'ע תויודעוותה - ח"משת חספ לש ןורחא תחישמ (68
םינינעה לכב חישמד הראהה ךשמוי ,חספ לש ןורחאב חישמ תדועסמש ...הזב הנווכהו" :143 'ע םשו .""לכה
ךשמב השוע ידוהיש המ לכש - תוטשפבו .הלוכ הנשה לכ ךשמב ידוהי לש (תוימשגב םג) םוי םויה ייחב םיטרפו
,(חישמה תאיב רחאל 'יהיש יפכ אמגודבו ןיעמ) השודקו תוקלאב רודח 'יהי ,םיימשגה וינינעב םג ,הלוכ הנשה לכ
."דבעימל יעבדכ ,תומילשבו ,(שפנבש חישמ 'יחב) שפנבש הדיחיד שפנ תריסמל דעו

הנבהו העידיה ןורסח ינפמ ,םא יכ ,ו"ח תודגנתה ינפמ וניא התע דע הז גהנמ ומייק אלש המ םגש טרפבו" (69
,ןכלו ,"ונידיב וניתובא גהנמ" עודיה ןושלכ ,תמדוקה ותגהנהב תוליגרה ינפמ וא ,'וכ ןינעה תלעות לדוגב
."'וכו ןינעה תלעמ לדוג ול וריבסישכ

ינפל וב לגרוה אלש ףא ,הז גהנמ םייקל ליחתי יאדוב..." :57 'ע תויודעוותה - ט"משת חספ לש ןורחא תחישמ (70
ט"שעבה תרותש ירחאל כ"וכאעו ,הז ינפלש תורודב ט"שעבה תרותד שודיחה תוללכמ ו"קו ןכש לכמב ,הז
.לארשי תוצופת לכב הטשפתנו הלבקתנ התוללכב

פ"ע םג חספ לש ןורחאב חישמ תדועס תליכאד גהנמה םויק חרכומו עגונ המכ דע ןבומ ליעל רומאה לכ פ"ע...
הגהנהה ,ירה ,חישמ תדועס תליכאד גהנמה טשפתנש ןויכש - רקיע הז םגו דועו..." :56 'ע םשו ."...הרותד הלגנ
לכב ,לארשי תודחאו לארשי תבהאד יוויצה ךפיהו ,"רוביצה ןמ שורפת לא"ד יוויצה ךפיה איה הליכאה רדעהד
.ולוכ רוביצה םע תופתתשהה לע הריתי השגדה שי ט"ויבש ונייה... ט"ויב כ"וכאעו ,הלוכ הנשה

יוויצה תוללכו) "רוביצה ןמ שורפת לא" םושמ חישמ תדועס תליכאד גהנמה םייקל בויחהש ,הזב ףיסוהל שיו]
וניא רוביצהש פ"עא ,יכ ,ולש תיוז ןרקב ,ותיבב אצמנ דיחיהשכ םג ופקתב אוה (לארשי תודחאו לארשי תבהאד
איבהל הלוכי םייוסמ ןינעב רוביצ ןמ השירפהש םג המו ,"אילג 'ימש יפלכ" ירה ,ונממ שרופ דיחיהש עדוי
ט"ויב יכ ,איסהרפב 'יהת רוביצה ןמ השירפהשכ כ"וכאעו ;'וכ םירחא םינינעב םג תויוצר-יתלב תואצות
תינולפ העשבש םיברב םיזירכמו ,'וכ הרטפההו ת"הרק עומשל ,רוביצב ללפתהל תסנכה-תיבב םלוכ םיפסאתמ
רדעה ירה ,ולוכ רוביצה םע והואר ('וכו הליפתב) םויה ךשמבש ןויכו ,חישמ תדועסל וידחי םלוכ ופסאתי
."[ירמגל תללשומ וזכ הגהנהש ,ךכ ,איסהרפב רוביצה ןמ השירפ איה חישמ תדועסב ותופתתשה

:79 'ע תויודעוותה - נ"שת חספ לש ןורחא תחישמ הארו .173 'ע תויודעוותה - ח"משת חספ לש ןורחא תחישמ (71
יכה םינשב ,ירה ,הבישיה ידימלתל רשקב התיה הזב הלחתההש ףאד ,לארשימ דחאו דחא לכל ךייש הז גהנמש"
."'וכו לארשימ דחאו דחא לכל דעו ,לארשימ םיבר הז גהנמל ופרטצה אקוד ןותחתה רודכ יצחבו תונורחא

גהנמ השענו טשפתמו ךלוה תונורחאה םינשבו..." :59-58 'ע תויודעוותה - ט"משת חספ לש ןורחא תחישמ הארו
יפכ ,ךלוהו ףיסומד ןפואב - ש"נאל םיפרטצמו םיכיישה הלא לכ לצא ,ש"נא לש םהיתובשומ תומוקמ לכב טושפ
הלא וליפאש דעו ,'וכ רתוי לקנב תלבקתמו תטשפתמו הלדגו תכלוה ש"נא לש םתעפשהש שחומב םיאורש
גהנמה םלצא םג טשפתנ ,ש"נאל םיכייש םניא ('יתשו הליכא ינינעב דחוימבו ללוכ) םיגהנמו םינינע המכו המכבש
דוע טשפתמו ףסותינו טשפתמו ךלוה הנשב הנש ידימ רשא..." :60 'ע םשו ."חספ לש ןורחאב תוסוכ 'ד תייתשד
."ידוהי תיב לכב גהנמה לבקתיו עיגי ףוס לכ ףוסש דע ,(ל"נכ) רתוי

ידי לע ,הז גהנמ ומייקי יאדוב - לעופל עגונבו" :173 'ע תויודעוותה - ח"משת חספ לש ןורחא תחישמ האר (72
תויודעוותה - נ"שת חספ לש ןורחא תחישמו ."ןאכ םיבוסמה לכל תוסוכ 'ד וקלחי הבישיה תלהנה חכ-יאבש הז
ס"נכהיבב ,ןאכ םיפסאנה לכל םג אלא ,הבישיה ידימלתל קר אל תוסוכ 'ד הבישיה תלהנה ןתת..." :79
."ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ד"מהיבו

וא רובידה ,הבשחמה אל) רקיעה אוה השעמהו" :60 'ע תויודעוותה - ט"משת חספ לש ןורחא תחישמ (73
םוסריפהל עגונב ןהו . . (שממ לעופב םויקה ,םא יכ ,חישמ תדועסב תוסוכ 'ד תייתשד גהנמה ד"ע ,העימשה
'ד תייתשד גהנמה ומייקיש םידוהי דוע לע לועפל הז חספ לש ןורחאב תוהש שי ןיידעש ,תלוזה לע הלועפהו
."תוסוכ

."'וכ יוצרה ךפיהו יוויצה ךפיה ו"ח ,תורכישמ תוריהז" (74

.173 'ע תויודעוותה - ח"משת חספ לש ןורחא תחישמ (75

ןינע רותב ןאכ ףיסוה רמאמה תרימאב" :20 הרעה טכק 'ע ג"ח טקולמ מ"הס - ט"משת םירחהו ה"ד רמאמ (76
."הדיתעה הלואגה םיברקמ הז ידי לעש ,רומאכו . . קפסש הלא םגו ,תוסוכה 'ד םילשי דחא לכש יאדובו :ע"פב
הנווכל עגונב ,תוכיאב ןהו ,תומכב ןה) . . קפס םהל שיש הלא" :62 'ע תויודעוותה - ט"משת חספ לש ןורחא הארו
,הדיתעה הלואגה םע םירושקה תוסוכ 'ד) הזכ הלענ ןינעש ,טושפו ןבומכ ,קפס ידימ ואציש ןפואב ומילשי - ('וכ
."(קפס םוש אלל) רורבו יאדו ןפואב תויהל ךירצ (הכוראב ל"נכ

הלואגד תוכיישהו רשקה ראבלו ףיסוהל שיו" :60-59 'ע תויודעוותה - ט"משת חספ לש ןורחא תחישמ הארו
ונישעמ" תומילשו רמג ירחאל) הדיתעה הלואגב 'יהתש םלועה תומילש לע זמור 'ד רפסמש . . 'ד רפסמל הדיתעה
- הזב זמר דועו .הלואגה לע זמורש ,המותס ם"מ לש רויצב ,ויתוחור 'ד לכמ ףקומ 'יהי םלועהש - ("וניתדובעו
."ץראה תופנכ עבראמ ץבקי הדוהי תוצופנו לארשי יחדנ ףסאו" הדיתעה הלואגה תודוא םויה תרטפהב ש"מ פ"ע

הלואגל תוכיישבו רשקב) 'יוארהו המיאתמה הנווכב םלצא רסח 'יה לבא ,תוסוכ עברא ותש רבכש הלא םגו...
המיאתמה הנווכ ךותמ ,יעבדכ תוסוכ 'ד תייתשד גהנמה םייקי א"ואכש ר"היו ...םעפה דוע ותשי - (הדיתעה
."תיתימא החמש ךותמו ,'יוארהו

המכ רבכ) הנורחאל גהנוהש גהנמל םימעטהמ 'א" :68 'ע תויודעוותה - ט"משת ירחא פ"ש תחישמ האר (77
יכ - הרות ירבדב םילפלפמו ט"וקש כ"וכש ..."הרות סוניכ" ושעי ,חספה גחל תוכימסבו ךשמהבש ,(םינש
קיתו דימלתש המ לכו) פ"עבשותו כ"בשות "יניסמ הרות לביק השמ"ד ןינעה שדחמ ליחתמ חספה גחל ךשמהב
אלו) לארשי גהנמ אוה הרות סוניכהש םגהו ,הרותה דומילב ףיסוהל םיאתמה ןמז הז ירה אלימב ,(שדחל דיתע
שגרה םע - הז םע דחיבו ,םיברד ת"תו ת"תד הרותה ןמ ע"מ - סוניכה תעשב - ז"יע םימייקמ ירה - (בויח
."םיבר י"עו ,גהנמ י"ע ףסותינש תובהלתהו

,ןמזל ןמזמ םהש םירועיש םגש" :294 'ע תויודעוותה - ט"משת ('ב תודעוותה) תועובשה גחד 'ב םוי תחישמ הארו
,תונברקב וניצמש יפכ ,ידימת ןינע ומכ ףקות םהל שי ,תועיבק לש ןפואב םהשכ ,דבלב הנשב םימעפ המכ דעו
ותויהלש ,תועובשה גח דחוימבו ללוכ . . שממ םוי לכב ונמזש דימת ןברק ומכ ,תבש החוד עובק ונמזש ןברק לכש
.""הרות סוניכ" תכירעל םיאתמ יכה ןמזה הז ירה "וניתרות ןתמ ןמז"

ראש לכב לבקתיו טשפתיו ףסותיש ןוצר יהיו" :61 'ע תויודעוותה - ט"משת חספ לש ןורחא תחישמ (78
."תומוקמה

,הרות סוניכה םע םירושקה םיטרפה ראש לכו ,ןמזהו םוקמה ,הרות סוניכה ד"ע וזירכי - שארל לכלו" :םש (79
ותלכיב ןיאש ימו ,ופוגב הרות סוניכהב ףתתשי ותלכיב שיש ימ לכ ,הרות סוניכהב ופתתשי םלוכש - רקיעהו
- ט"משת ('ב תודעוותה) - תועובשה גחד 'ב םוי תחישמ םג האר הרות סוניכ ד"ע הזרכהה ןינעב] ."'וכו
.[דועו .296 'ע םשו .""הרות סוניכ"ה ד"ע זירכהל א"טילש ר"ומדא ק"כ הוצ כ"חאו" :298 'ע תויודעוותה

ס"נכהיב - הרות-סוניכה ךרענ ובש םוקמה תלעמש טרפבו" :78 'ע תויודעוותה - נ"שת חספ לש ןורחא תחיש (80
."ופוגב םג אצמנש ומכ בשחהל תעייסמו הליעומ - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ד"מהיבו

ולדתשיש עיצהל םוקמה ןאכו" :294 'ע תויודעוותה - ט"משת ('ב תודעוותה) תועובשה גחד 'ב םוי תחישמ (81
ןינעהמ םג (אלא ,ת"מד ןינעהמ קר אל) תדחוימ חכ-תניתנ שי ...םינינעה לכל עגונבש ,ףיסוהל שיו ...םוסריפב
לש ןפואב םג תאז תושעל שי ,ל"נה לכב תומילשב הנבהב רסחשכ םגש ,ונייה ,ת"מ ינפלש עמשנל השענ תמדקהד
."עמשנל השענ תמדקה

התע וטילחיש תוררועתההו הזרכהה םג ללוכ..." :62 'ע תויודעוותה - ט"משת חספ לש ןורחא תחישמ הארו
.הז גהנמ ןיידע גהנוה אל 'יהתש הביס הזיאמש תומוקמב םג "הרות יסוניכ" ךורעל

רבכש תומוקמב) רתוי דוע םיפיסומש םיאורשכ טרפבו ,תומוקמה ראש לכב םג ושעי ןכו וארי םהמש ר"היו
ד"ע רשאמ רתוי "הרות סוניכ"הב םיפתתשמה רפסמב הפסוה םג ללוכ ,תוכיאב ןהו תומכב ןה - (גהנמה לבקתנ
."בבל בוטו החמש ךותמו ,תומדוקה םינשב ליגרה

,ירשפאה םוקמו םוקמ לכב לארשי ינב תא ררועל יאדכ" :69 'ע תויודעוותה - ט"משת ירחא פ"ש תחישמ הארו
תבשב םינפ לכ לע וא ,(חספה גחל תוכימסב) הז עובשב ולא םימיב ,"הרות סוניכ" ושעיש דאמ בוטו ןוכנ רבדש
ופיסוי - "הרות סוניכ" םישוע רבכש תומוקמבו ,(ןמזהו םוקמה יאנת יפל םוקמ לכב) הז ירחאלש םימיב וא אבה
."תוכיאבו תומכב ,הזב

ףתתשהלו אובל ולכוי אלש ,תבש ברעב כ"אשמ" :62-61 'ע תויודעוותה - ט"משת חספ לש ןורחא תוחישמ (82
."תבשה םויב םבשומ םוקמב םהיתוריפו םתדובעו םהישעמב ערגי אלש ידכ "הרות סוניכ"הב

.""םדאה ינפל לוכאל ןכומו ךורעה ןחלושכ" ,"םהינפל םישת"ד ןפואב הרות ירבדה םנשי הז ידי לעש" :םש (83

ל"צ םתילכתש ..."הרותה יסוניכ"ל עגונב דומילה םג הזמו..." :71 'ע תויודעוותה - ט"משת ירחא פ"ש תחישמ (84
."הברה םידימלת ודימעהו" םג

."'וכו ץבוקב םיסיפדמש הז ידי לע - תאז אדוול םירבדהמ דחא

י"ע ל"וי
תובישיה ידימלת דוגיא
"770"-"חישמ תיב"

E-Mail: Editor of HaMa'ase Hu Hoiker

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish"