ה"ב
סרטנוק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה

םירופה גח - רדא שדוח (א
רדא ה"כ (ב
אשת ,הוצת ,המורת תוישרפ (ג

*

ךליאו ח"משת תוחישמ טקולמ

*

א"י-ד"וי תונוילג
םינוקיתו תופסוה םע 'ינש האצוה


,המורת תוישרפ
אשת ,הוצת
רדא ה"כ
גח - רדא שדוח
םירופה
רבד חתפ


רבד חתפ

םע 'ינש האצוה א"י-ד"וי תונוילג ,"רקיעה אוה השעמה" סרטנוק רואל הזב םיאיצומ וננה
חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תוחישמ לעופב השעמל תוארוהה טוקיל אוהו ,םינוקיתו תופסוה
רשקב תוארוהה ןכו ,רדא ה"כ ,םירופה גחו רדא שדוחל רשקב ,ךליאו ח"משת תנשמ
.רדא שדוחב לח (תועובשה בור)ש ,אשת יכ הוצת המורת תשרפד תועובשל

תמישר) תוהגומ יתלבה תוחישה ןהו תוהגומה תוחישה ןה ללוכ טוקילהש יעדומל תאזו
.דבלב טקלמה תוירחא לע אוהו ,(םיעמושה

:לטל סקפ חולשל ריאהלו ריעהל ,תורעה הזיא ול שיש ימ לכש ,החוטש ונתשקב
.שארמ ול הנותנ ונתדותו ,(718) 467-6919

תובישיה ידימלת דוגיא
"770" "חישמ תיב"
,הבוט תואלפנ תנש אהתה ,רדא ח"הבמ םיטפשמ 'פ ק"שע
"םימימת יכמות" תבישי תודסייתהל הנש תחאו האמ
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנל "לבויה תנש"
,חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תדלוהל הנש ו"צ
.י.נ ,ןילקורב


םירופה גח - רדא שדוח


שדוחה תלחתהמ החמשב תוברהל

ינינע לכב תוברהל תוחוכ דימ בואשל ךירצ ("רדא סנכנשמ") רדא שדוחד 1החיתפהמ .א
לכב לדתשהל - לעופל םאיבמו תובוט תוטלחה לבקמ תחאו דחא לכש הז ידי לע ,החמש
.2םיחמשמה םירבדב תוברהלו ףיסוהל םינפואה

ובש ,רדא םיכרבמ תבש םגו ,3רדא ח"רד 'א םוי ללוכ "החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ" .ב
.4שדוחה לכב הכרבה תכשמה הדי לע דעו ,רדא שדוחד "הסינכ"ה רבכ הליחתמ

הרשע לע טרפבו] תלוזה תא חמשל עגונב ןהו ,ומצעל עגונב ןה ;איה החמשה תלועפ .ג
"שיערה"ל שיו 6(תלוזה םע דחיב אקוד איה החמשה ןינע תומילשש עודיכ) [5לארשימ םילודג
.7ולוכ םלועה לכב ז"דע

םויל םוימ החמשהב ףיסוהלו םידקהל

ףיסוהל ,רדא [י]שדוח []מ םויו םוי לכב חמשו רואו ךלוהו ףיסומד ןפואב [אוה ל"נה] .ד
.8["תושדח םינפ" - םוי לכב שודיח תויהל ךירצ החמשבש עודיכ] החמש ינינעב םוי לכב

הז ירה הברמה לכו חבושמ הז ירה םידקמה לכש ,השודקו בוט ינינע לכב ללכה יפ לע .ה
ןפואב םה םמצע דצמש ,החמש ינינעל עגונב תויהל ךירצ ןכש המכו המכ תחא לע - חבושמ
.9רדג ץרופד

תווצמו הרותב הפסוה ידי לע

הלגנ ,הרותה דומיל ,"בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקפ"ב הפסוהה י"ע - שארל לכל אוה ל"נה .ו
.10רודיהב תווצמה םויק - השעמ ידיל איבמש לודג דומלתו ,הרותה תוימינפ טרפבו הרותד

םעבט יפל םיחמשמה םיימשג םירבד ידי לע

,תוטשפב םג החמשב ףסוותי תווצמו הרותב החמשב ןיברמ ידי לעש - רקיע הז םגו דועו .ז
.11ךורע ןחלושה תארוהכ ,םיימשג םינינעב

לעבה - ותיב ינבמ לחה ,תלוזה תא חמשל ןהו ,ומצע תא חמשל עגונב ןה [ל"נה] הזבו .ח
םינינעב םהידלי תא חמשל ופיסוי [12באה טרפבו] םירוההו ,ותשא תא חמשל ףיסוי
.13ע"ושה ד"ספכ (םעבטב) םתוא םיחמשמה

םירופה גחד תודיסח ישורדו ,תוכלהה דומלל

[םירופ ינפל םייעובש טרפבו] ,14(תודיסחה תרותב) םירופ ישורד םגו ,םירופ תוכלה דומלל .ט
.15לעופב השעמב דע דומילה לע לעפי הזש ,'ישפנד אבילא דעו ,הגשהו הנבה לש ןפואבו

םירופ יכרצ לכ 'יהי ידוהי לכלש

וא תוימשגב) לבת יוצק לכב דע ידוהי לכש [16דעומ דועבמ "שיערה"לו] לדתשהל .י
שיא תונמ חולשמ ,הליגמ ארקמ :םירופ תווצמ לכ םייקל גחה יכרצ לכ ול 'יהי (תוינחורב
.17'וכו םירופ תחמש ,םירופ תדועס ,םינויבאל תונתמ ,והערל

שדוחה ךשמב הקדצב ףיסוהל

,(םירופד תווצמ המכ לש ןכותה והזש) ללכב הקדצה ןינע לע םג ררועמ ['ב ףיעס] ל"נה .אי
.18"הקדצב רתוי דוע ופיסוי דחוימב רדא שדוח ךשמבש

תיבה ינב לכ רובע לקשה תיצחמ

ותואבו םוקמ ותואב עובקה עבטמה ןמ ת[ו]יצחמ [השלש] ןתיל ןיגהונ רתסא תינעתב .בי
.19תיבה ינב לכ רובע םג ןתיל גהנמה םסרופמו ,(רדאב ןינתונ ויהש לקשה תיצחמל רכז) ,ןמז

םהלש ףסכהמ ונתיש םינטקה ךנחל

,םהלש םפסכמ לקשה תיצחמ[ל תועבטמ] 'ג תתל םינטק וכנחיש - םיענ המו בוט המ .גי
קיפסמ דוע םהל ראשישו ,הבחרה ךותמ תאז תתל ולכויש ,םהל םירזוע םירוההש ,ןפואבו
.20םולכ םהל רסחי אלש ךכ ,םהיכרצל ףסכ

םירופ עצבמ

,ולוכ םלועה לכב םירופ עצבמל תושורדה תונכהה לכ דעומ דועבמ םילשהלו ליחתהל .די
ןקז דעו רענמ" ,"ןטק דעו לודגמל"] לבת יוצקב תחדנ הניפב דחא ידוהי וליפא ראשי אלש
.21"םירופ עצבמ"ב ללכנ 'יהי אלש ["םישנו ףט

ףסונ) םמצע דצמ םהילא ךיישה ןפואב - דחוימב תויהל הכירצ - םינטקה םע הלועפה .וט
.22םילודגה לצא םג ףסונ םדי לעש טרפבו ,(םהירחא םיררגנו םילודגה םע םיללכנש ךכל

תויודעוותה 'ג תוחפל םירופב ךורעל

,םירופ תדועסמ ץוח] - םירופה ימיל רשקב תויודעוותה שולש (תוחפה לכל) וכרעיש יאדכ .זט
.24"הקזח" לש ןפואב 'יהת םירופ תחמשש ידכ [23תעל תעמה ךשמב םג

תויהל ךירצש תולבגהה םע לבא ,"עדי אלד דע"ד ןפואב החמש ךותמ ויהי תויודעוותהה .זי
.25לארשי ינב לכל עגונב הז ךרד לעו ,םידימלתל עגונב טרפבו ,'וכ תודיסחה תרות יפ לע

לארשי תבהא

םילטבמ הז ידי לעש [םירופד תווצמב שגדומכ] ,לארשי תודחאו לארשי תבהאב ףיסוהל .חי
.26הלואגה תא םיאיבמו תולגה תביס

םע בורב ויהי םירופ ינינע לכ

םוקמ לכב םסרפלו שיערהל שי - א"ואכ י"ע םירופה ימיד תווצמה לכ םויק לע ףסונ .טי
םירופ ינינע לכש תולדתשהה ד"ע ,השודקה וניצראב (כ"וכאעו) ןכו ץראל ץוחב ןה ,םוקמו
.27"ךלמ תרדה םע בורב"ד ןפואב ויהי

תונתמו תונמ חולשמל עגונב םג אלא ,ל"מק יאמד ,הליגמ ארקמל עגונב יעבמ אל .כ
םתושעל ודיפקיש וניצמ אלש ףא ,29החמשו התשמו ,[28םיינע לש םדובכב תוריהזב] םינויבאל
.30"םע בורב"

שי ,דחא ידוהי אצמנ םלועב תחדנ הניפבש םיעדוי רשאכש ךכ ידכ דע [אוה ל"נה] .אכ
.31רוביצב םירופה ינינע םייקל לכוי אוה םגש ידכ םידוהי העשת דוע וילא איבהל לדתשהל

לכד הלבקה שודיח ,"רבכ ולבקש המ ומיק"ד ןינעה תוללכ תודוא ררועל - רקיעו דועו .בכ
- הז לכו ,נ"סמו הנומא ,תודהיה תדוקנב םירודח ויהיש ,הלוכ הנשה לכ לע צ"מותה ינינע
.32לארשי תודחאב השגדה ךותמ

שפנ תוריסמ ךותמ הרותב קזחתהל

,הלפתה תדובע תמדקהבו 33הרותה דומילב םויקו קוזיח תפסות םירופה ימימ לבקל שי .גכ
הרותב ולש העיגיהש ,ימשגה ופוגב םג ,םדאה ךותב רדוחה ןפואבו ,שפנ תוריסמ ךותמ דע
.34ותגהנהו ופוגב יוניש תלעופ

לצא (הדיחיה יוליג) שפנ תוריסמה חכ תא תולגל לדתשהל שי ,ומצע םע הדובעל ףסונ .דכ
.35"םימעה ןיב דרופמו רזופמ"ד בצמב םה םיאצמנ םמצע דצמש תורמל ,םיפסונ םידוהי

ךוניחב ףיסוהל םירופה ימי לצנל

ופתתשיש םילדתשמ םגו ,תוקוניתה ךוניחב ףיסוהל םירופה ימי םילצנמש ,לארשי גהנמ .הכ
י"עש ["םירופ עצבמ" ליעל ןייע] ,36דועו ,תונמ חולשמ םדי לע םיחלוש :םירופ תווצמב
.37הריזגה הלטב תוקוניתה

נ"סמב ךוניחו לארשי תודחאב וקזחתי תונבו םישנ

תריסמ ךותמו הריתי תולדתשהב קזחתהל ,הכלמה רתסאמ דחוימב דומלל תונבו ישנ לע .וכ
ףיסוהל ןכ ומכו .לארשי תודחא "םידוהיה לכ תא סונכ" םייקל לארשי לכ תא ררועל ,שפנ
.38לארשי תונבו ינב ךוניח :םתוחילש רקיעב קוזיח

םירופד נ"סמו תודחאב הרודח 'יהת הנשה לכ

תודחאב םירודח ויהיש םיאבה םימיה לכב הדובעה לע 39"עיפשהל" םיכירצ םירופה ימי .זכ
.41םירופ ינינעמ תישממ העפשהו רוא 'יהת םמצע םהבש ,םירופ לש [40החמשו] שפנ תוריסמו

םירופ ןשוש

ףקותה לכב םירופ םיגגוחש (םלשו ירקיע יכה םוקמ) המוח תופקומ םירע שיש ןויכמ .חכ
.42[תינחורה ותדובעב א"ואכל ךיישו] םלועה לכב םג לעופ הז ירה ,אקוד הז ןמזב

םירופ רחא דימ םיטח תועמד "םערוטש"ה ליחתהל

ירחאל דימש - דעומ דועבמ הז לכב "םערוטש"ה ליחתהל שי ,םיבורמ ךמע יכרצש ןויכ .טכ
ףיסומו ,ןמזל ןמזמ גחה יכרצ תניתנב ףסותינו ךלוהו 43"םיטח תועמ"ב רבכ םיקסוע םירופ
.44חספל םיברקתמש לככ ,םויל םוימ ךלוהו


רדא ה"כ


הבשחמב םלועה תאירב םוי

הנשה לכל ךיישה יללכ םוי אוהש ,הבשחמה תגרדב םלועה ארבנ ובש םויה אוה רדא ה"כ .א
.45הלוכ

ושפנ תוימינפבש תוטלחהה לעופל דימו ףכית איבהל

הבשחמ ינינעב קזחתהל (ףטו םישנ םישנא) לארשימ א"ואכ לצא ררועל ךירצ רדא ה"כ .ב
.46לעופב השעמ ידיל דימו ףכית ואובי ותבשחמב השועש תוטלחהש ןפואבו ,ושפנ תוימינפו

החמש ךותמ - הבשחמ ינינעב שפנה ןובשח

אל קדצ ןובשחו ,שפנה ןובשח לש ןמז הז ירה הנשה שאר לש ןינעל ךייש רדא ה"כש ןויכ .ג
.47הבשחמ ינינעב םג אלא ,השעמו רוביד ינינעב קר

תורוד יבגל ךרעב אלש הצוח תונייעמה תצפהל וכזש ,הז ונרודמ א"ואכל טרפב אוה ל"נה .ד
.48שפנה תוימינפ תויח תכשמהו ,הבשחמ ינינעב 'ה דובעל חכ ףיסומ הז לכש - וינפלש

תויהל םיכירצש 'ה תדובע ינינע לכ ומכ ,החמשו תויח ךותמ תויהל הכירצ ןובשחה תיישע .ה
רדא סנכנשמ" ,יובירב החמש תויהל ךירצש רדא שדוחב ונדמעב טרפב ,"בבל בוטו החמשב"
.49"החמשב ןיברמ

הז ינפל הדובעה יבגל ךורע ןיאב שודיח

ינינעב ןה ,הדובעה ינינע לכב שודיח תויהל ךירצ [50"תומשנה תדלוה םוי"] רדא ה"כב .ו
הזש ומכ] הז ינפלש הדובעה ןפוא יבגל ךורע-ןיאב ,'יתווצמו הרות ,השודק ינינעב ןהו ,תושרה
.51[שדחמ דלונ התע

וטושפכ תדלוה םוי םע רושק רדא ה"כ

םג לעפנו ,רדא ה"כב לח וטושפכ םתדלוה םויש לארשי ינבל עגונב - שארל לכל אוה ל"נה .ז
םגו ,רדא ה"כל תוכימסב םתדלוה םויש לארשי ינב לצא םג הז ךרד לעו ,52םתחפשמ ינב לצא
.53ןמז ךשמ ירחאל םתדלוה םויש הלא

'יח תינקדצה תינברה לש תדלוהה םוי רדא ה"כל רשקב עיצה חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ .ח
"תדלוה םוי יגהנמ"ה םסרפלו םייקל (הלוכ האירבה לכד תדלוה םוי םג אוהש) 54אקשומ
.55(התמשנ יוליעלו תוכזל - הזב הצורהלו)


אשת הוצת המורת תוישרפ


ולא תועובשד שמוח רועישהב הפסוה

'פ תלחתהו] הוצת המורת 57תוישרפ לש תועובשהבש :56םוקמו םוקמ לכב םסרפל .א
דומיל לע ףסונש רתויב ןוכנו יאדכ ['וכו ןכשמה השעמד םייוויצה וראבתנ םהבש] ,[58אשת
ל"זח ישוריפמ םג ודמליו ופיסוי ,ת"תח ירועישב (י"שר שוריפ םע) םוי לכב השרפהמ קלח
.59פ"עבשותב

,"המימת הרות" ומכ] םירפסב רבכ וטקלנש יפכ ,(דחא שוריפו רמאמ פ"כע) [אוה ל"נה] .ב
רתוי דוע תזרזמו תרהממ שדקמו ןכשמה ינינע דומילב הפסוההש .[60ב"ויכו ,"המלש הרות"
.61ישילשה ק"מהיב ןינב תא

ןחלושכ" 'יהיש ידכ ,םעו םע ןושלב םג (ולא םישוריפמ קלח פ"כע) םגרתל - בוט המו .ג
ןושלב אלא דומלל םיעדוי םניא התע-תעלש ולא רובע םג - "םדאה ינפל לוכאל ןכומו ךורעה
.62םעו םע
__________
."רדא ישדח ימי לכ ךשמב החמשל רוניצה תא חתופה ,דחוימ חכ רבדה תחיתפלש עודיה פ"ע" :םשו (1

:304 'ע תויודעוותה - א"שנת המורת פ"ש האר .391 'ע ש"הס - ב"נשת המורת פ"שו 'ו 'ה 'ד תוליל תחישמ (2
,הלבגהו הדידממ הלעמלש החמש ,"עדי אלד דע" - תומילשב רדג תצירפ לש ןפואב איה אקוד םירופ תחמש"
.337 'ע תויודעוותה - ט"משת המורת פ"ש ז"דע האר ."רדא שדוחד החמשהב (הז ןיעמו) ז"דעו

שדוחה ימי ןינמבש ףאד ,רדא ח"רד 'א םוי םג ללוכ" :300 'ע תויודעוותה - 11 הרעה א"שנת המורת פ"ש האר (3
."החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ" ללכב אוה ירה ,רדא ח"ר(ד 'א םוי) םג ותויהל ,מ"מ ...טבש שדוחד 'ל םוי ה"ה
ירחאל איה רדא שדוחד הסינכה תומילשו רקיעש - "רדא סנכנשמ"ד קוידהב ףיסוהל שיו" :300-1 'ע םינפב םשו
תומילשו רקיע ליחתמ זאש ...רדא שדוחד ינשה םויב םידמועו ,(רדא 'א) רדא שדוחד םימיהמ םלש םוי רבעש
ה"ה ,רדא ח"רד 'א םוי ותויה םע ,וינפלש םויה כ"אשמ" :14 הרעה םשו ."החמשב ןיברמ (רדא סנכנשמ)"ד ןינעה
לש ונינע רשאמ רתוי טבש שדוח לש ונינע וב שגדומ ...טבשד םישולשה םוי ותויהל :הברדאו ,טבש 'ל םוי םג
םאה ,רדא ח"רד 'א םויל עגונב ןייעל שיו" :53 הרעה םשו] ."תומילשב "רדא סנכנשמ" הז ןיא ןכלו ,רדא שדוח
.["'וכו "הליגמ ארקמל רשכ שדוחה לכ" ,"'וג ךפהנ רשא שדוחה" ללכב אוה

.387 'ע תויודעוותה - 112 הרעה ט"משת להקיו פ"ש (4

תומילשהו 'ילעה ירחאל שדוחב ירישעה םויהמ הארוהה יהוזו" :748 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת הוצת פ"ש (5
פ"כע ירה ,שפנה תוחוכ רשעב ,רומאה ןפואב "הרשעב" הדובעה התיה התע דע םאב םג :תבשה םויב וב תלעפנש
דע ו"ח ,בכעתי חישמ םאב - תבשה םויד] ןמזה לצנל שי אלא ,שפנה תוחוכ רשעב קפתסהל ןיא - אבהלו ןאכמ
,ותיב ינבמ לחה ,(השודקבש רבד רמול םילוכי זא אקודש) וטושפכ לארשימ םילודג הרשע לע לועפל [ק"שצומ
כ"ג ףסותימ - םירחא חמשמ אוהשכש ,"החמשב ןיברמ" ,החמשה ןינעל עגונב טרפבו .'וכו 'וכו וידידיו ויריכמ
."...אוה ותחמשב

:717 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת המורת פ"ש הארו .391 'ע ש"הס - ב"נשת המורת פ"שו 'ו 'ה 'ד תוליל תחישמ (6
םד" השענה ןוזמה ןינע תמגודבו ד"ע וב קוקח תויהל ךירצ - םירחא חמשלו ומצעב חמש תויהל - החמשה ןינעש"
."!"ורשבכ רשבו

דע") הלבגהו הדידממ הלעמלש החמשהל דעו "החמשב ןיברמ"" :387 'ע תויודעוותה - ט"משת להקיו פ"ש (7
איה םידעומה תחמש ,יכ ,םידעומה תחמשמ הלעמל איה םירופ תחמשש ,ריעהלו" :391 'ע םשו ."("עדי אלד
םיסדרפו תונגב (וליפא) ןישפחמו ןיבבסמ ויהיש םילגרב םירטוש דימעהל ד"ב ןיבייח"ש דעו ,הלבגהו הדידמב
ןיברמ רדא סנכנשמ" - הז ןיעמו ,"עדי אלד דע" ,הלבגהו הדידממ הלעמל איה החמשה םירופב כ"אשמ ,"וכ
.הלבגהו הדידממ הלעמלש החמש ,"קיד'םירופ" ל"צ רדא שדוח לכבש ,"החמשב

החמש ...אינתב ראובמכ ,לעופב השעמ אלא ,תובוט תוטלחה תלבקו ,הזב רובידה קר אל - רקיעה אוה השעמהו
."רדא ח"ר ינפל ,דעומ דועב הז לע ררועל שי לעופב השעמה 'יהיש ידכש ,אלא ,הטושפכ

תויודעוותה - 12 הרעה א"שנת המורת פ"ש האר .391 'ע ש"הס - ב"נשת המורת פ"שו 'ו 'ה 'ד תוליל תחישמ (8
אגרדל 'ילע תישענ הלפת לכבש עודיכ ,הלפתל הלפתמ טרפבו ,עגרל עגרמו העשל העשמ - םוי לכבו" :300
."רתוי תילענ

:714 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת המורת פ"ש הארו .391 'ע ש"הס - ב"נשת המורת פ"שו 'ו 'ה 'ד תוליל תחישמ (9
ירה םידקמה לכו ,רתויה לככ םמידקהל שי - רתוי רחואמ ןמזל םתוחדל ובשח התע דעש החמש ינינע םג ללוכ"
."רדא שדוחב - "חבושמ" ןמזב תישענ המדקההש טרפבו ,חבושמ הז

:317 'ע תויודעוותה - נ"שת םיטפשמ פ"ש הארו .391 'ע ש"הס - ב"נשת המורת פ"שו 'ו 'ה 'ד תוליל תחישמ (10
."ח"מגו הדובע הרותד ןיוק 'גה לכב הפסוה - רתוי תויטרפבו"

.391 'ע ש"הס - ב"נשת המורת פ"שו 'ו 'ה 'ד תוליל תחישמ (11

םימעפלש םיאורש ןויכמ ,הריתי החמש םלצא תפסוותימ ,וידלי תא חמשמש ז"יעש לעופב םיאורש יפכ" :םש (12
פ"ש הארו] ."םהילא תוביבחב הריתי הפסוהל איבמ הז ןכמ רחאלש ןפואב לבא ,(ךוניח ללגב) "השק הלמ" רמוא
םירבד" ול רמואש ןפואב םג אוה דליה לא באה סחי ללכ ךרדבש ןויכ" :717 'ע שדוק תוחיש - םש המורת
אוה כ"חא דימש פ"עא) ב"ויכו שורדכ הנוע אל דליהו ,דליה תא ןחוב אוה רשאכ ("טראוו ןרעווש א") "םישק
.["..("סאד רע טעלגראפ") ותוא סייפמו םחנמ

.392 'ע ש"הס - ב"נשת המורת פ"שו 'ו 'ה 'ד תוליל תחישמ (13

:דבכה לא לקה ןמ - םירופה ימיד הדובעה ןכות והזו" :3-462 'ע ט"משת םירופ ןשוש יאצומ תחישמ ריעהל (14
תא הארש רפכ ןב"ד אגרדב ה"ה - ...ד"י ...המוח תופקומ םניאש םיזרפה םירעב ותויהב ,הדובעה תליחתב
..."ךלמה תא הארש ךרכ ןב"ד אגרדב ה"ה ...ה"י ...המוח ףקומ ךרכב תויהל הלעתמשכ ,הז ירחאלו ..."ךלמה
תא עד" השענ ז"יעש ,'וכ תוריפס ינינע ,הרותה תוימינפ דומילל עגונב - לארשימ א"ואכ תדובעב הזמ הארוההו
קר אל ,תוריפס רשע תודוא ומע םירבדמ רשאכש ונייה ,"ךלמה תא הארש ךרכ ןב" תמגודב ל"צש - "ךיבא יקלא
השוע וניא ,אלימבו ,שדח יכה רבד ולצא הז ןיא - תוליצאה םלועד תוריפס רשע אלא ,'ישעה םלועד תוריפס רשע
איה תולעפתה ,הברדאו ,ידוהי לצא ל"צ תולעפתה - .ולש תולעפתהה תא לצנמ הז ןינע לע אלו ,"םערוטש" הזמ
."!תוליצאמ הלעמלש 'יחבמ תויהל הכירצ תולעפתהה ,לבא ,הדובעה רקיעמ

.410 'ע תויודעוותה - ט"משת ידוקפ פ"ש (15

א") לודג יכה "םערוטש" ךותמ (השודקד שער) 'שיערהל'" :387 'ע תויודעוותה - ט"משת להקיו פ"ש (16
עגונב [("החמשב ןיברמ") החמשו הבהא ךותמ םולש יכרדבו םעונ יכרדבו :105 הרעהבו] ("םערוטש ןקיד'ארומ
םג ללוכ :םש הרעהבו] םירופל תונכהמ לחה) םירופה ינינע לכ ויהי לארשי ינב לכ לצאש ,םירופה ינינע לכל
תבשמ לחה) דעומ דועב המיאתמה הנכה י"ע ,"ךנוצר תוצמכ" ([םירופ ברעב לקשה תיצחמ תניתנד גהנמה
."(ינש רדא ח"רמ כ"וכאעו םיכרבמ

.410 'ע תויודעוותה - ט"משת ידוקפ פ"ש (17

דועב לדתשהל" :317 'ע תויודעוותה - נ"שת םיטפשמ פ"ש הארו .410 'ע תויודעוותה - ט"משת ידוקפ פ"ש (18
,ותביבסב םיאצמנהמ ליחתמ) ךכל םיקוקזש הלא לכל םירופה יכרצ תניתנב (םירופ ינפל םייעובש טרפבו) דעומ
החמשו הרוא" לש ןפואב יעבדכ םירופה ימי גוחל ולכויש ידכ ,(לבת יוצקב - דעו ,םוקמ קוחירב םיאצמנה ןכו
תניתנב תולדתשהה י"עש... .הלבגהמ הלעמלש החמשל דע ,"החמשו התשמ" לש ןפואבו ...וטושפכ ,"רקיו ןוששו
םייעובשה לכ ךשמב גלפומ יובירב לארשימ א"ואכל ויתוכרב תניתנב ה"בקה ףיסומ ,הזל םיקוקזהל גחה יכרצ
ןייעל שיו :םש 114 הרעהבו] ,"םינויבאל תונתמ" תוצמ םייקל ידכ ןויבא שפחל וכרטציש דע) םירופה ינפלש
לדוג ןבומ הזמש (["ןויבא ךב 'יהי אל יכ ספא" דועיה םייוקישכ "םינויבאל תונתמ"ד הוצמה םויק 'יהי דציכ
."ט"לעבה םירופה ימיב לארשימ א"ואכ לצא תישענש החמשה

.439 'ע תויודעוותה - ט"משת רתסא תינעת תחישמ (19

.788 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת ןושאר רדא ד"כ תחישמ (20

- הלוכ הנשה לכבו לע תכשמנ הלועפ לש ןפואב םג ללוכ" :311-310 'ע תויודעוותה - א"שנת המורת פ"ש (21
.""רבכ ולבקש המ ומייק" ,תווצמו הרותה םויקד הדובעה תומילש י"ע

:438 'ע תויודעוותה - ט"משת רתסא תינעת תחיש האר .310 'ע תויודעוותה - 118 הרעה א"שנת המורת פ"ש (22
רקיע השענ םימייוסמ םינינעב ,הברדאו ,םירופה ינינע לכב םינטקה תא םג ףתשל לארשי גהנמכ - ףטל עגונבו"
רקיעב הז ןינע השענ (םישנו םישנא) םילודגה לצאש ,ןמה תאכהב ,ומכ ,אקוד םינטקה י"ע "םערוטש"ה
וילגרב עקורו הכמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא וניארש יפכ ,השעמב םג קלח םיחקולש שיו] רובידו הבשחמב
ז"דעו .אקוד םינטקה י"ע השענ ,ב"ויכ םיכרד ראשו "םינשער" י"ע ,ןמה תאכהד ןינעה רקיע וליאו ,[תושודקה
השענש - (םינינע המכ וריתה הז ליבשבש ע"ושב אבומכ) "םירופב (תוכסמ) םיפוצרפ שובלל" גהנמהל עגונב
תונטקהו םינטקה וגהנ םירופה ימיב" :484 'ע תויודעוותה - ח"משת ארקיו פ"שמ ריעהלו ."םינטקה י"ע רקיעב
."הכרב םהילע אובתו ,"הרטע" שובלל

תויהל הכירצש ,םירופ תדועסל קר הנווכה ןיאש ,ריעהל" :372 'ע תויודעוותה - נ"שת רוכז תבש ,הוצת פ"ש (23
עגונב םג אלא ,(ןיי תייתש קר אל) "'וכ רשב לכאיש וז הדועס תבוח" ם"במרה תעדלו ,אקוד םייוסמ ןמזב
."םירופד תעל תעמה ךשמב תויודעוותהל

,הלוכ הנשה לכבו לע החמשה ךישמהל" :368 'ע תויודעוותה - נ"שת םירופ יאצומו ,םירופ ברע הוצת פ"ש (24
ןיסוריא תחמשב קר אל] תויונמדזה כ"וכב תוידיסח תויודעוותה םג ללוכ ,הוצמ לש החמש הרות לש החמש
תודעוותהד הלעמה לדוג עודיכ ,[ב"ויכו תדלוה ימיב םג אלא (ל"מק יאמד) ב"ויכו ןבה ןוידפו הלימ תירב ,ןיאושנו
תלחתהו) תובוט תוטלחה תלבקל עגונב הבש תלעותה לע ףסונ ...לארשי תודחאו לארשי תבהא ךותמ תידיסח
ד"ע בתכש 'אל הנעמה םג והזו" :372 'ע םשו ."תווצמו הרות ינינע לכל עגונב (המצע תודעוותהה תעב ןמויק
םינמזב תויודעוותהה ראש לע ףסונ) ב"ויכו תדלוה ימיב תויודעוותה ךורעל םישרודש ןויכש ,תויודעוותהה יוביר
,םיעיפשמהו םידיסחה ינקז םע הז ןינעב רבידש ובתכמב ףיסומו ..!?הרותה דומילל ןמז ראשי יתמ ,(םידחוימ
כ"וכב תויודעוותה תכירעב ,רומאכ ,לדתשהל שי - לעופל עגונבו .וז "הגאד"ל םוקמ שיש ומע ומיכסהו
,םירופה ימיל רשקב תויודעוותהה 'ג ןה ,ולא תויודעוותהש - רקיעו דועו ...תדלוה ימיב דחוימבו ללוכ ,תויונמדזה
."(תורירק לש ןפואב אלו) תובהלתהו תויח ךותמ ויהי ,תויודעוותהה ראש ןהו

םיעודי םירבדהש ןויכ ,הזב ךיראהל ךרוצ ןיאו" :372 'ע תויודעוותה - נ"שת רוכז תבש ,הוצת פ"ש (25
הלעמלש החמש" :454 'ע תויודעוותה - [הז ינפל הנש] ט"משת םירופ תחישמ ריעהלו ."סופדב םגו ,םימסרופמו
אבומכ) הניש י"ע "עדי אלד דע" ח"י םיאצויש ולא ומכ קר אל - אפוג הזבו ,"עדי אלד דע" ,הלבגהו הדידממ
ירשאו ,(ב"ויכו "תורשפ"ו "םירתיה" שפחל ילבמ) וטושפכ "עדי אלד דע 'וכ ימוסבל" יוויצה םייקמ אלא ,(ע"ושב
עגונב ,ןכש - יוצר-יתלב רבד הזמ 'יהי אל יאדובש החטבהה הנשיו ושעי ןכו וארי ונממש ר"היו ,ותוכז לודגו וקלח
,יוצר יתלב ןינעל איבת אל החמשהש ידכ "'וכ םילגרב םירטוש דימעהל ןיד תיב ןיבייח"ש וניצמ םיבוט םימיל
,םייוצר-יתלב םירבד םה הלוכ הנשה ךשמבש םינינע כ"וכ וריתה םירופה ימיב ,הברדאו ,םירופב הז וניצמ אלו
,רבג ילכ השאו השא תלמש שבול רבגו ,םירופב םיפוצרפ שובלל ןיגהונש המ" א"מרה ש"מכ ,רוסאה רבדל דע
."החמשל אלא ןיווכמ ןיאש רחאמ ,רבדב רוסיא ןיא

תויודעוותה - ט"משת ארקיו פ"ש הארו .394 'ע תויודעוותה - נ"שת "תודיחי"ה תעב - רדא ז"ט תחיש (26
לש ותודחא םילגמו לוכיבכ םישוע דוריפו רוזיפ לש בצמב םגש אוה םירופד שודיחה רקיעש ןויכו" :424
ןמה תריזגש םירפסב אתיאדכ ,םירופה ימי תשרפב םג רבדה שגדומ ,ןכל - לארשי לש םתודחא י"ע ,ה"בקה
ןינעב הז ירה םירופד תווצמה ןכות ןכלו ,"םימעה ןיב דרופמו רזופמ" ,דוריפה ןינע לע הנעטה ללגב התיה
השענ םדי לעש ,לארשי לש םתודחא רתויב תשגדומ םהבש ,"םינויבאל תונתמו תונמ חולשמ"מ לחה - תודחאה
.(ןויבאה ,והער) לבקמהל ןתונה ןיב תודחאו בוריק

ד"ספכ - "החמשו התשמ"ב :תודחאה ןינע שגדומ םהב םגש - "הליגמ ארקמ"ו "החמשו התשמ"ל עגונב ז"דעו
,ונייה ,"'וכ םירגו תונמלאו םימותיו םיינע בל חמשל אלא הראופמו הלודג החמש םש ןיא"ש ם"במרה
רחא רוזחל ךירצ"ש - "הליגמ ארקמ"ב ןכו .םיינעה םע תודחאה רתויב תשגדומ םירופד "החמשו התשמ"בש
."רוביצב "הליגמ ארקמל הרות דומלת ןילטבמ"ש דעו ,"םע בורב" אלא ,הרשע קר אל - הזמ הריתיו ,"הרשע

:437 'ע תויודעוותה - ט"משת רתסא תינעת תחיש הארו .425 'ע תויודעוותה - ט"משת ארקיו פ"ש (27
עגונב וילע לועפל שי ['וכו ושגופל לדתשהל שי אלא ותוא םישגופשכ קר אל - קויד רתילו] ידוהי םישגופשכ"
תוצמה לכ םייקי ידוהי לכש וב יולתה לכ תושעלו לדתשהל - םירופ ינינעל עגונב כ"וכאעו ,צ"מות ינינע לכל
.""םע בורב"ד ןפואבו ,םירופד

תויהל הכירצ "םע בורב" הניתנהש טושפ םגו ןבומ - "םינויבאל תונתמ"ל עגונבו" :425-6 'ע םש - ארקיו פ"ש (28
הניתנה לע ףסונ ,הקדצ תפוקל וא הקדצ יאבגל "םע בורב" הניתנה י"ע ,םיינעה לש םדובכב תוריהזה תילכתב
."...לישבתה רדחב טרפבו ,תיבה ןמ קלח האשעו העבקש ,יטרפה ותיבבש הקדצ תפוקל

ינב םע ,ותיבב םירופ תדועס גגוח א"ואכש ףא - "החמשו התשמ"ל עגונב :רתוי תויטרפבו" :425 'ע םש (29
ידכ תיבל תיבמ םירופב םיכלוה ויהש לארשיב תושודק תוליהק המכב 'יהש גהנמה עודי ,ירה ,'וכ ותחפשמ
"תופקה"ל עגונב וניצמש ד"ע :102 הרעהבו] ,םיפסונ םידוהי לש םירופ תחמשו תדועסב ףיסוהלו ףתתשהל
"םהמע כ"ג חמשיו ןנרי ,ורמג אלש רחא נ"כהבל ךלוה םא ,ולש נ"כהבב ןכ השע יכ םג"ש - הרות תחמשב
פ"כעו ,ותיבל ונימזי וריבחש דע ןיתמהל ךרוצ ןיאש ,טושפו" :432-3 'ע םשו .("תופקה רדס" ינפל ז"הדא רודיס)
ומע ףתתשהל אבש ול הדויו ,ותיבל סנכישכ חמשי וריבחש יאדוב ,יכ - וריבח לש ותיבל סנכיהל תושר שקבל
ירחאל םג ךשמנו רכינ המושיר ,החמשב הפסוהד וז הלועפו .'וכ ותחמשב רתוי דוע ףיסוהלו ,םירופ תחמשב
לעופש ןפואב - הז לכו .ףטו םישנ םישנא ,תיבה ישנא לכ לצא ,('וכ רחא תיבל ךליל) וריבח לש ותיבמ אצויש
תדועס תכרענ הז תיבבש םיניחבמ םה םגש ,(תיבל םיסנכנ םניאש פ"עא) תיבל ץוחמש םיבשו םירבועה לע םג
תישענ ודי לעש ןיערג תעירזד הלועפה ד"ע - םיבשו םירבועהב םג לעפנ ז"יעו ,רתויב הלודג החמשב םירופ
"םע בורב" םירופ תחמשב ףיסוהל םילוכיש ךכל ףסונ ["דימו ףכית אלא ,ןמז ךשמ רחאל קר אלו ,החימצה
."ותחפשמ ינב םע ותיבב הדועסה ירחאל

ןיבל ןרזיפ"ה) תולגה םייסל םיכירצו םיצורש ןויכ ,םוקמ לכמ ,ומצעל דחאו דחא לכ אלא" :425 'ע םש (30
ויהי ולא םינינע םגש ירשפאה לככ לדתשהל רתויב ןוכנו יאדכ ,לארשי לש םתודחאב הפסוה י"ע ("תומואה
.""םע בורב"

."רוביצה םוקמל ואיבהל תורשפא ןיא םא" :םש (31

הדובעב הלועפ תלעופו ,יוניש וא החכש ךייש אלש ןפואב ,דימת ונורכזב הקוקח תישענש" :426 'ע םש (32
בורב" קר אל ,לארשי לכ לע תאז םילעופש ,לארשי תודחאו תבהאב תדחוימ השגדה ךותמ הז לכו . . לעופב
."'וכו יולגב "דחא םע" םישענש ,שממ םעה לכ אלא "םע

אפוגו אתיירואד אתמשנ) תחא הרותכ םתוא םידמולש יפכ - דחוימב ,הרותה תוימינפו הרותד הלגנ" (33
."('וכ תשדוחמ תויחב) תוכיאב ןיבו תומכב ןיב ,הרותה דומילב ףיסוהל ,תוטשפבו ...(אתיירואד

הלאה םימיה" רשאכ ,םירופה םויב ונדמעב" :408-9 'ע תויודעוותה - ח"משת םירופו רתסא תינעת תחישמ (34
ימימ לבקל שי . . ת"מב "רבכ ולבקש המ ומייק"ד ןינעה ("םישדח" דעו) שדחתמו שדחמ לעפנ "םישענו םירכזנ
."'וכו םירופה

,םלועב וקלחב ותדובע תא םג תושעל - דעו" :409 'ע תויודעוותה - ח"משת םירופו רתסא תינעת תחישמ (35
ודיחי תא - םלועה עבטב תולגלו ,"םימעה ןיב דרופמו רזופמ" םיאצמנה השודקה תוצוצינ לכ תא דחאלו ץבקל
ךלמה לצא וליפא רשא דעו ,ה"בקה י"ע להנתמ םלועה עבטש ךיא הלגתנ םירופה ימיבש ד"ע ,םלוע לש
םייקל םלועה תומוא לע עיפשהל הזה ןמזב הדובעה תוללכל חכ תניתנ םג והזו ...בוטל ותעד הכפהתנ - שורוושחא
."חנ ינב תווצמ עבש

,ןמה םהילע בותכלו םיקולח םינבא תחקל תוקונית ןיגהונ הליגמ ארקמ תעב" :114 הרעה 410 'ע םש (36
."(םירופ תליפת םהרדובא) ומש תא קוחמל וז לע וז םישיקמ םה ןמה הליגמה תא ארוקה ריכזמשכו

.410 'ע םש (37

.410 'ע תויודעוותה - ח"משת םירופו רתסא תינעת תחיש (38

תושממ וב ןיא רואהש ,ריאהל קר אלו ,"עיפשהל" קוידבו" :םש ח"משת םירופו רתסא תינעת תחיש האר (39
םילבקמש קר אלו . . םירודח ויהי םיאבה םימיה לכש . . שממ וב שיש רבד אוה עפשהש ,עיפשהל אלא ,תוימשגב
."'וכו 'יהת םמצע םהבש אלא ,םירופה ימימ הראה

הנשה לכבו לע םיכשמנ ,החמשה ןינע טרפבו ,םירופה ינינע לכ" .450 'ע תויודעוותה - ט"משת םירופ תחישמ (40
."הלוכ הנשה לכ ךשמב םג אלא הנשו הנש לכבש םירופה ימיב קר אל הלוכ

םידוהיה ךותמ ורבעי אל הלאה םירופה ימיו" :410 'ע תויודעוותה - ח"משת םירופו רתסא תינעת תחישמ (41
."םערזמ ףוסי אל םרכזו

ינשב םירופה ימי םיגגוח םהבש םלועב תומוקמ שיש ,ריעהלו" :454 'ע תויודעוותה - ט"משת םירופ תחישמ (42
תומוקמה לכבש ףאו .ןונ ןב עשוהי תומימ המוח תופקומ םה םא קפס םהב שיש םירעב - ו"טבו ד"יב ,םימיה
םוקמ לכב ל"צ תינחורה הדובעל עגונב ,ירה - (ו"ט וא ד"י) םימיה ינשמ דחאב קר םירופ םיגגוח קפס ןיאש
."...םיזרפה ירעל תכיישה ןהו ,המוח תופקומ םירעל תכיישה הדובעה ןה ,הדובעה ינפוא 'ב םוקמו

ךיישש - םירופ ןשושב וכשמהו..." :396 'ע נ"שת תויודעוותה - "תודיחי"ה תעב - נ"שת רדא זט תחישמ ריעהלו
ןשוש"ב אוה לארשימ א"ואכד יתימאה םוקמהש - םוקמה דצמ :ףטהו םישנהו םישנאה ,לארשי ינב לכל
ןויכו ,לארשימ א"ואכ לש ותמשנ תאצמנ םשש ,םלוע לש וכלמ ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש ריע "הריבה
י"נב לכש ,ונייה ,"הריבה ןשוש"ב (אוהש םוקמ לכב) ימשגה ףוגה םג אצמנ ,"לפט םפוגו רקיע םתמשנ"ש
.""ןשושב רשא םידוהיה" םיארקנ

- ח"משת םירופו רתסא תינעת תחיש הארו .464 'ע תויודעוותה - ט"משת םירופ ןשוש יאצומ תחיש (43
ןמז ךשמ תתל םיליחתמש ,אוה הרות לארשי גהנמו ..."השעמ ידיל איבמש דומלת לודג"" :411 'ע תויודעוותה
."(םירופה םוי ,גחה םדוק םוי םישולשמ לחה) חספ ינפל

.51 'ע תויודעוותה - נ"שת חספ ברע תחישמ (44

ארבנ ןסינב וא םלועה ארבנ ירשתב םא אתגולפה עודי" :444 'ע תויודעוותה - נ"שת רדא ה"כ תחישמ (45
םוי ,תישארב השעמל יששה םוי אוה ירשתב 'אש הזב הנווכה ,םלועה ארבנ ירשתב ד"מלש םשכו ,םלועה
םויש - םלועה ארבנ ןסינב ד"מל ז"דע ,לולא ה"כ אוה תישארב השעמד שממ ןושאר םוי וליאו ,םדאה תאירב
המכב אבוה) 'סותב ז"ע ראובמ ירה - ירשתב ה"ר םיגגוח ונאש פ"עאו .רדא ה"כ אוה תישארב השעמד ןושאר
,הבשחמה תגרדב םלועה תאירב התיה ןסינבש ,אוה תועידה 'ב ןיב קוליחהו ,ח"אד ולאו ולאש (תודיסח ירמאמ
."השעמב - ירשתבו

םיגהנמ ןסינב דחא(ו רדא ה"כ)ב וניצמ אל ןכלו" :501 'ע תויודעוותה - 15 הרעה ט"משת ינימש פ"ש הארו
ירה ,הבשחמב "ךישעמ תלחת" ותויהל יכ - "ךישעמ תלחת"ד ןינעהל תוכיישבו רשקב לעופב השעמב םידחוימ
."לעופב השעמב יוליגב אב אלו ,םלעהב ראשנ הז

'תי ותבשחמש ומכד ...לארשימ דחאו דחא לכל הארוה - הזמו" :444 'ע תויודעוותה - נ"שת רדא ה"כ תחישמ (46
לצא אוה ןכ - (רדא ה"כד האירבה יהוזש) םלועה ארבנ ותבשחממש ,השעמ םע (דיחי ולוכו) "דח אלוכ" איה ירה
פ"ש הארו ."ולצא תודחאתהב תויהל םיכירצ השעמו הבשחמש ,"ןוילעל המדא" ש"ע םדא ארקנש ,לארשי שיא
וז הבשחמ ,ירה ,דבלב הבשחמב הז ירה ןסינבש ףאש ,טושפו" :511 'ע תויודעוותה - 101 הרעה ט"משת ינימש
תדובעב ותמגודו ,לעופב השעמב תווצמו הרותה םויקו ,לעופב םלועהו םדאה תאירב ,לעופב השעמל עגונב איה
אוהש לעופב השעמב דימו ףכית ליחתהל ךירצ אלא ,הבשחמב הבוט הטלחהב קפתסהל ןיא ןסינב םגש - םדאה
."רקיעה

."...ןויכ :רקיעה אוה השעמהו" :445 'ע תויודעוותה - נ"שת רדא ה"כ תחישמ (47

."הלוגס ידיחי ידיב קר ויה םינש הזיא ינפל דעש וניאישנ וניתוברמ םירמאמ יוביר וספדנש דעו" :444 'ע םש (48

ה"כמ םויו םוי לכבש) רדא ה"כל ןיעיגמשכ החמשה לדוג ןבומ הזמו ,רדא סנכנשמ ףכית והזש" :445 'ע םש (49
."(וינפלש םוי יבגל החמשב וברה ולא םימי

,"תומשנה תדלוה" השענ הנש לכב ןושארה םדא תאירב םויבש" :502-3 'ע תויודעוותה - ט"משת ינימש פ"ש (50
לארשי תומשנ תוללכד "תדלוה םוי" ומכ אוהש ,הבשחמב "ךישעמ תלחת" רדא ה"כל עגונב םג ןבומ הזמו
רדא ה"כ םע רשקב לארשימ דחאו דחא לכ תדובעב תויהל ךירצש שודיחה לדוג ןבומ הזמו .(תומלועה תוימינפ)
םימיה לכ ךשמב תווצמו הרותה םויקב ותדובע תומילש ירחאל םגש ונייה ,"תדלוה םוי"ד שודיחה תמגודב
התע-הזש ומכ ,ירמגל שודיח לש ןפואב הפסוה ל"צ ,"ןימלש ןימי" ,"םימיב אב"ד ןפואב דעו ,הז ינפלש (םינשהו)
תלחתבש ןושארה םדא תמגודב ,תומילשה תילכתב - אפוג הזבו ,"ךיתדלי םויה ינא" בותכה ןושלכ ,שדחמ דלונ
תוברעתה ילול (תובוט םינשו םימי ךרואל ףוגב המשנ לארשימ א"ואכד יתימאה ומוקמ ,ןדע-ןגב 'יה ותאירב
.'וכ םייוצר-יתלב םינינע

,לארשי תומשנ תוללכד "לזמ"ה תורבגתה ,ונייה ,"רבוג ולזמ"ש - תדלוה םויד יוליעה לדוג עודיה פ"ע טרפבו
לזמה תורבגתה ,ןכלו ,"'ילזמ (ףיקתו) אירב" ,ולוכ רדא שדוח ,יכ ,(לולא ה"כ יבגל) רדא ה"כב הריתי השגדהבו
."'ילזמ ףיקתו אירבל הפסוהב איה וז תורבגתהש ןויכ ,רתוי הלענ ןפואב איה רדא שדוחב

הזבו ,(הז ינפלש שדוחה תשרפו רדא ה"כב שודיחה יבגל ללוכ)" :511 'ע תויודעוותה - ט"משת ינימש פ"ש (51
לובג-ילב לש ןפואב הפסוה קר אל - הזמ הריתיו ,לובג-ילבמ הלעמלש לובג-ילב ,יוליע רחא יוליעב - אפוג
ונייה ,הדילה ןינע תמגוד ,ירמגל השדח תואיצמ לש ןפואב ,םא יכ ,'וכ רדגו גוס ותואב ןיידע איהש ךורע-ןיאו
."ירמגל רחא רדגו גוס

תיב לכל עגונב ןה ,"תיבה תרקע" התויהל - השאה לצא הרתי השגדהבו ,השאה י"ע ןהו ,שיאה י"ע ןה" :םש (52
ךייש (תינקדצ השא טרפבו) השא לש תדלוה םויש ןבומ הזמו ...לארשי תומשנ תוללכל עגונב ןהו ,לארשיב יטרפ
תינקדצה תינברה תדלוה םוי אוה רדא ה"כש ריעהל" :29 הרעהבו ."לארשי תסנכ תוללכד תומשנה תדלוהל רתוי
."(ל"ומה) ע"יז ע"נ

"ךישעמ תלחת") רדא ה"כבש ןויכש - לארשי ינבמ א"ואכל דעו" :503 'ע תויודעוותה - ט"משת ינימש פ"ש (53
תיטרפה ותדלוה םויל הנכה םג הז ירה (תומשנה תדלוה ומכ) י"שנ תוללכב שודיח השענ (הבשחמב האירבהד
ינינע לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל ידכ ,"רבוג ולזמש" ,ותדלוה םוי לצנל ,הנשה ימימ 'אב (ףוגה תדיל)
."...שודיח לש ןפואב תווצמו הרות

ךייש תדלוה םוי :דועו תאז ...תוקלתסהה ירחאל םג ךייש תדלוה םויד ןינעהש ,ריעהל" :הנושארה הרעה םש (54
."התימה לע רפכיש הדילה םוי אוה יאדכ" - הזמ הריתיו... תוקלתסהה םויל םג רושקו

ח"משת ש"הסב תויטרפב וספדנ תדלוה םוי יגהנמ .ךליאו 460 'ע תויודעוותה - ח"משת רדא ה"כ תחישמ (55
.406

."םוקמו םוקמ לכב םסרפל תנמ לע ,השדח השקב-העצה האב - הזל ךשמהבו…" (56

וראבתנ [לעופב 'ישעהל עגונב הנשנו רזוחש ידוקפ להקיו תוישרפב כ"אשמ :93 הרעה םש] ולא תוישרפבש" (57
."'וכו רתויב ןוכנו יאדכ - 'וכו הנוהכ ידגב ,ןכשמה ילכ ,ןכשמה השעמד םייוויצה יטרפ לכ

."תרוטקה השעמו ,ונכו רויכ תיישעד יוויצה" :92 הרעה (58

לש וטושפ ,י"שר שוריפ לע ףסונ" :םש 94 הרעהבו .316-7 'ע תויודעוותה - ט"משת םיטפשמ פ"ש תחישמ (59
."'וכו שרדה ד"ע דומילה םג - ארקמ

ינפל לוכאל ןכומו ךורעה ןחלושכ" ,(םירפסב שפחל ךרוצ ןיאו) םירפסב וטקלנש יפכ" :םש םינפבו .95 הרעה (60
."םדאה

- עובשה תשרפ ,ןמזה םע תויחל ,הרותה םע תויחל" הארוהה תוללכל עגונב (א) :הזבש תולעמהמו…" :םש (61
ןחלושכ" ,"םיטפשמ"ד ןפואב ,םדאה לכשב רתוי רדוח הז ירה ,הפ לעבש הרותמ שוריפ םג םיפיסומש ז"יעש
דוע תזרזמו תרהממ שדקמו ןכשמה ינינע דומילב הפסוההש - רקיעו דועו (ב) ,"םדאה ינפל לוכאל ןכומו ךורעה
לעופב תיבה ןינב אלא ,"תיבה ןינבב ןיקוסע םה וליאכ םהילע הלעמ ינא" קר אל - ישילשה ק"מהיב ןינב תא רתוי
."שממ

.317 'ע םש (62

י"ע ל"וי
תובישיה ידימלת דוגיא
"770"-"חישמ תיב"

E-Mail: Editor of HaMa'ase Hu Hoiker

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish"