ה"ב
סרטנוק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה

ם"במרה לש אלוליהה םוי - תבט ף"כ

*

ךליאו ח"משת תוחישמ טקולמ

*

ו ןוילגל םיאולימ


ם"במרה לש אלוליהה םוי - תבט ף"כ


ם"במרה דומילב טרפבו תווצמה םויקו הרותה דומילב ףיסוהל

,2לארשי ינב לכל "הרות הנשמ" (1ירקיעה ורוביח) בתכש - ם"במרה לש אלוליהה םויב .א
ינינעב הפסוה ידיל איבהל ךירצ [3ללכב קידצ לש לע ףסונ] ולש אלוליהה םויש יאדוב ירה
.4לארשי ינב לכ לצא לעופב השעמב תווצמו הרות

הרות הנשמ דומילד תולעמהמש] ,"הרות הנשמ" ,ורוביח דומילל עגונב - שארל לכל .ב
תיבש ןמזל תוכיישה תוכלהה םג ,הלוכ הרותה לכד תוכלהה םידמול ובש - ם"במרהל
.5["ןמזה ותואב" תוכייש ויהיש תוכלה - רקיעו דועו ,םייק 'יה שדקמה

ינב המכו המכד ם"במרה דומילב (רבכ ףתתשמ םא הזב קוזיח ףיסוהל וא) ףתתשהל .ג
.6תווצמה רפס וא ,םויל 'א קרפ וא םויל םיקרפ 'ג ,לארשי

תוכלהד םינורחאה םיקרפה ינשב ,חישמה ךלמ תוכלה - ומצע ם"במרה רפסב - טרפב .ד
.7הרות הנשמ רפס םויסב םיכלמ

ןפואב ףטו םישנ םישנא ,ותביבסמ י"נבמ דוע לע םג עיפשהל ,הזב ודומילל ףסונ .ה
.7םיבר ושעי ןכו וארי םהמו ,"הברה םידימלת ודימעה"ד

תולדתשהבו לדתשהל] םעפה דוע ררועל םיאתמ ןמז אוה - ם"במרה לש אלוליהה םויב .ו
.8הנשב הנש ידימ ומייסל תנמ לע ,םויל םיקרפ 'ג ,םוי לכב ם"במרה דומיל תודוא ,[הריתי

הקדצב ףיסוהל

לדוג ראובמכ) הקדצה תניתנב הפסוה י"ע ,אלוליהה לעב םע םירושקה םינינעב ףיסוהל .ז
.9(ןקזה ונברד הבושתה תרגאו שדוקה תרגאב הזב ןינעה

תודעוותה ךורעל

.10םוקמו םוקמ לכב ם"במרה לש אלוליהה םויב תויודעוותה ךורעל שי .ח

__________
ח"משתמ ,(םיעמושה תמישר) תוהגומ יתלבה תוחישה ןהו תוהגומה תוחישה ןה ללוכ טוקילהש - יעדומל תאזו
.דבלב טקלמה תוירחא לע אוהו ,ךליאו

רוביחה ,הרות הנשמ םשב וארקש ירקיעה ורוביח" :153 'ע תויודעוותה - א"שנת תומש פ"ש תחישמ םג האר (1
."שדוקה ןושלב ובתכש ידיחיה

ןייולג ןינידה ויהיש דע . . הרצק ךרדו הרורב ןושלב . . הרותה יניד . . רבחל יתיאר" ורוביחל ותמדקהב ש"מכ" (2
."'וכו הרותב ארוק םדאש יפל ,הרות הנשמ הז רוביח םש יתארק ךכיפל . . לודגלו ןטקל

דבע רשא ותדובעו ותרותו וישעמ לכ"ש ,קידצ לש אלוליהה םויל עגונב ק"הגאב ןקזה וניבר לש ורואיב פ"ע" (3
הז םוי תלעמש ,ןבומ - "ץראה ברקב תועושי לעופו . . הטמל הלעמלמ יוליג 'יחבב ריאמו הלגתמ . . וייח ימי לכ
לכב ללכל םאתהב ,לעופב השעמב איביש רקיעהו ,תווצמו הרות ינינעב ףיסוהל תוררועתה ידיל איבהל הכירצ
."רקיעה אוה השעמה"ש הלוכ הרותה

."'וכו ם"במרהד אלוליהה םויל עגונב הריתי השגדהבו

:523 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת תומש פ"ש תחישמ האר .148 'ע תויודעוותה - נ"שת תבט ף"כ יאצומ תחישמ (4
י"ע וא ומצע ם"במרה דומיל י"ע םא - ם"במרה םע "יח" ידוהי לכ ירהש לארשי לכל תכייש וז הארוהש ןבומו"
רוקממ לחה ,וירפס תא דסיי םהילע םירפסה דומיל י"ע וא ,ם"במרה בתכש המ לע םידסוימה םירפסה דומיל
."בתכבש הרות - הרותה לכ דוסיו

םיכירצש ,"ןמזה ותוא"ל הנכההמ ליחתמו..." :םשו .148 'ע תויודעוותה - נ"שת תבט ף"כ יאצומ תחישמ (5
ומכ ,'וכו ק"מהיב תבדנב ףתתשהל דציכ וא ,ותונבל דציכ עדיל ישילשה ק"מהיבל םיכיישה םינינעה דומלל
.ב"ויכו ,הריחבה תיב תוכלה

."םויו םוי לכב ם"במר דומלל לארשי תוצופתב גהנוה תונורחא יכה םינשבו

:וז תודעוותהו וז תבשמ תירקיעה לעופל הארוהה יהוזו" :259 'ע שדוק תוחיש - ב"נשת תומש פ"ש תחישמ הארו
עגונב ןהו ומצעל עגונב ןה - "דמללו דומלל"ד ןפואבו ,ם"במרה רפס דומילב ףיסוהל תובוט תוטלחה טילחהל
רפס דומילב הפסוהל עגונב טילחהל - איה וז תבשמ לעופל הארוהה ליעל רומאכ" :530 'ע םשו ."...םירחאל
."...חבושמ הז ירה הברמה לכו ,ם"במרה

םיקזחמש י"ע - ם"במרהד אלוליהה םוי םע רשקב - דחוימבו ללוכ :257 'ע ש"הס - ב"נשת תומש פ"ש תחישמ (6
."('וכ ףיסוהל וא) תופתתשהה י"ע - ללוכ ,ם"במרהל הרות הנשמ רפס דומילב םיפיסומו

.257 'ע ש"הס - ב"נשת תומש פ"ש תחישמ (7

ביהי" ל"זראמ ד"ע - הקדצה ןינע םע הז רשקל שיו" :149 'ע תויודעוותה - נ"שת תבט ף"כ יאצומ תחישמ (8
- הלעמלמ הכרבה י"ע הלוכ הרותה לכ דומילב החלצהל עגונב המכו המכ תחא לעו ,"'ילצמ רדהו ינעל הטורפ
."הקדצה ןינעב ךרוצ שי יאדובש - "'וכ ינרזעת ןכ 'וכ ינתרזעש םשכ"

:161 'ע תויודעוותה - נ"שת תומש פ"ש תחישמ האר .153 'ע תויודעוותה - א"שנת תומש פ"ש תחישמ םג הארו
."םיקרפ 'ג בוט המ"

םוי ,תבט ף"כל ךשמהבו ירחאל האב וז תבשש ןויכמ" :161 'ע תויודעוותה - נ"שת תומש פ"ש תחישמ האר (9
."'וכו םינינעב ףיסוי דחא לכש רתויב ןוכנו יאדכ - ןקזה ונברד אלוליהה םוי תבט ד"כו ,ם"במרהד אלוליהה
.8 הרעה ליעל הארו

."'וכו תויודעוותה תכירע תודוא םג ריכזהל שיו" :153 'ע תויודעוותה - א"שנת תומש פ"ש תחישמ (10

י"ע ל"וי
תובישיה ידימלת דוגיא
"770"-"חישמ תיב"

E-Mail: Editor of HaMa'ase Hu Hoiker

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish"