ה"ב
ב"נשת'ה ,להקיו 'פ "תוכלמ רבד"

הלואגל הנכהכ י"אל םיצבקתמ םידוהי - םידוהי דחאלו ליהקהל

ריצקת ב"נשת'ה 'א רדא ה"כ ,להקיו פ"ש ד"ר
* טרפ לכב הדובעה - "ידוקפ"ו ,לארשי תודחאו תבהא ,תיללכה הדובעה ,ללכ - "להקיו" *
'פל רשקה * תומילשל םיעיגמ (י"בהא טרפב) המצע תיללכה הדובעבש - תודרפנשכ זמרה
םע תודחאתהה ןינעב ז"דעו ,לארשי ראשל ךירצו תיצחמ קר אוה ומצעב א"כש ,םילקש
- השעמל הארוה * תויולג ץוביקב ןורחאה ןמזב שגדומ * תיללכה הדובעה איהש ה"בקה
* ושפנ דעב ןתי שיאל רשא לכד ןפואב הקדצ

הפסוה
ב"נשת'ה ר"דא ה"כ ,ש"פ ,להקיו 'פ ק"שו ק"שעו ליל תוחישמב"נשת'ה 'א רדא ה"כ ,להקיו 'פ ק"ש תוחישמ קלח


הגומ

'ב קלח "ב"נשת תוחישה רפס"ב ספדנ
(סופדב אצמנ) ב"ח "ב"נשת תויודעוותה" רפסבו

להקיו תוישרפש איה .ז.ש תועיבקבו ,תורבוחמ םה פ"קיו תוישרפ םינש כ"וכ תועיבקב
ל"זחמכ איה םדאה תדובע תוללכ :םדאה תדובעב ןינעה רואיבו .תודרפנ תוישרפ םה ידוקפ
הזב ךא ."םנוק תא שמשל" םלועה ינינע לכב םג לועפלו ,"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא"
לכב הלגמש - "להקיו" (א :פ"קיו תוישרפה תומשב םיזמורמ םהו םינפוא 'ב םנשי אפוג
לעופ ז"יעו ,"םנוק תא שמשל"ד (םיטרפמ הלעמלש) תיללכה הדובעה תא םלועה ינינע
- "ידוקפ" (ב .לארשי תודחאו תבהאד ןינעה י"ע י"נבב כ"וכאעו ,םלועה ינינע לכב תודחא
שודיחה תא טרפו טרפ לכב הלגמ (ה"ה - םיטרפה לכ תא תדחאמה תיללכה הדובעה ירחאל)
עובשב להקיו 'פ םיארוקש .ז.ש תועיבקב שודיחה והזו .ונוק תא שמשל יטרפה ונינעב דחוימה
םילגמש - ע"פב להקיוד הדובעב תומילש הנשיש שגדומ הזבש - ע"פב עובשב ידוקפ 'פו ע"פב
הדובעה תא טרפ לכב הלגמש דע תוכחל צ"יא ןכלו ,י"נבבו האירבהב תיללכה תודחאה תא
.ידוקפד

הרג םירשע" ש"מב הלאשה עודי :םויה םיארוקש םילקש 'פ םע (תודחאה ןינע) הז רשקל שיו
שיגדמ עודמו ,"הרג רשע" ןתיל שיש ל"לוה הרואכלו ,"'הל המורת לקשה תיצחמ לקשה
לע הרומ לקשה תיצחמ :הזב רואיבהו ?הרג םירשעמ תיצחמ אקוד ןתיל ךירצש בותכה
ידכבו ,"תיצחמ" קר ה"ה ע"פב אצמנ ידוהי רשאכש םישיגדמ ןכלו .לארשי תודחאד הדובעה
והזו .י"נבמ א"ואכ םע דחאתהל דעו ,ינש ידוהי םע דחאתהל וילע "שדוקה לקש" תויהל
וילא בורק אצמנש ידוהי קר אל אוה "ךער" שוריפש ,"ךומכ ךערל תבהאו"ד הוצמה םויק
א"ואכש ,אינתב ז"הדא ש"מכ ,איה הזל הביסהו .לבת יוצקב אצמנש ידוהי וליפא אלא
ספות התא ותצקמב ספות התאשכ םצעה" ירהו ,"שממ לעממ הקולא קלח" אוה י"נבמ
ןינע וריבח לצא לולשל שיש הרקמב וליפאו .תחא תואיצמ םה י"נב לכ ירה כ"או - "ולוכב
יכרדבו םעונ יכרדב וילע עיפשמש י"ע אוה תאז לועפל הליעי יכה הרוצה ירה - יוצר יתלב
.םולש

(להקיו) תודחאה םע ליחתהל שי - י"נבבו םלועב (להקיו) תודחאה תא לועפל המדקהכ ,הנהו
"'הל המורת לקשה תיצחמ לקשה הרג םירשע" ש"מב םירואיבהמ 'א םג והזו .ונוק ןיבל וניב
לארשימ א"ואכ ןכלו ,"שממ דח" םהש דעו תילכתב ה"בקה םע דחואמ י"נבמ א"ואכש -
אוה - תוריפס רשעב שבלתנש - ה"בקה ןכלו ,ינשה יצחה (לוכיבכ) אוה ה"בקהו יצח קר אוה
םדוחיא י"ע אקודו ,רשע אוה - שפנה תוחוכ רשעמ לולכה - לארשימ א"ואכו ,הרג רשע ומכ
דימ" השוע ידוהיש ןושארה רבדה :ןינעה רואיבו .שדוקה לקש - "הרג םירשע"ל םישענ דחי
והזו ,תילכתב ה"בקה םע ותודחאתה לע הרומ הזש ,"ינא הדומ" רמוא "ותנשמ רועינשכ
תיללכה הדובעה ד"ע) םויה ךשמד תודובעה יטרפמ הלעמלו ינפל אוהש יפכ תיללכ הדובע
אלו ,האדוהה ןינע םע ליחתמש ,"ךינפל ינא הדומ" חסונהב קוידה םג והזו .(ל"נכ ,להקיוד
ירה ה"בקה םע ("ךינפל ינא") תילכתב דחואמ י"נבמ א"ואכש הזד ןויכמ - "ךינפל ינא" םע
שיו ."הדומ" - ולש הדובעה םע קר שיגדמו ליחתמ ןכלו ,תאז שיגדהל צ"יאו ,טושפה רבד הז
ע"ל) "ןמזה ילבהב . . םינשי" ם"במרה ש"מ םג ללוכ - "ותנשמ רועינשכ דימ"ש ,ףיסוהל
,ה"מוצע םע "שממ דח" אוהש עדיש איה הדובעה תליחתו ,וז הנישמ םג רועינ ל"צש ,(ע"לו
.שממ לעממ הקולא קלח אוה ירהש

- תוטשפב "להקיו"ה השענש ךיא תונורחאה םינשב םיאורשכ ,תדחוימ השגדהב ל"נה לכ
םעפ ויהש תוילעהל ךורע-ןיאב איה 'ילעהו .ק"האל םילועש ,םלועה לכמ י"נבד תוילג ץוביק
תעיסנ םגו ,רוקיבב אל 'יפאו ,ק"האב ויה אל וניאישנ וניתוברש ריעהלו] .ז"נפלש תורודב
שטיוואבוילו ,בוטסארד "תובא-ירבק"ב רקבל ונממ ענמנש ינפמ 'יה ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.לכ לכמ לכב תואלפנ תנש אהת 'יה הלש ת"רהש הנשב ונדמעב דחוימבו .[ב"ויכו

המכ שי הקדצב ירהש ,הקדצה תניתנב ףיסוהל שיש :םילקש 'פמ לעופב השעמל הארוהה
םגו ,וז תבשב דוע הזב טילחהלו ."ושפנ דעב ןתי שיאל רשא לכ" ,שמוח ,רשעמ :תוגרד
'פמ הארוה הנשי הניתנה ןפואב םגו .ב"ויכו הקשמו לכאמ תניתנ י"ע ןוגכ הזב ליחתהל
קוספה שוריפב ז"הדא רואיב עודיו ,רוביצ תונברק ליבשב התיה ש"הצחמ תניתנ :םילקש
,"'יוהל ןברק םכמ"ש אוה 'הל ברקתי םדאהש ידכש "'יוהל ןברק םכמ בירקי יכ םדא"
ל"צ ח"מגו הקדצה תניתנש ,לעופב השעמל הארוהה תנבומ הזמו .'הל ותואיצמ לכ ןתונש
ז"יעו .'וכ ז"דע רבדמו בשוח ,לעופב 'ישעהל ףסונש ,ושפנ תוחכ רשע לכ הזב סינכמש ןפואב
להק" י"נב לכ ץבקמש ותקדצ תא ה"בקה השעי זאו י"מות אובתש הלואגה תא םיזרזמ
."הנה ובושי לודג


הפסוה

,להקיו 'פ ק"שו ק"שעו ליל תוחישמ
ב"נשת'ה ןושאר רדא ה"כ ,םילקש 'פ


הגומ יתלב

"ק"הלב תוחנה דעו" י"ע ל"וי
(סופדב אצמנ) ב"ח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנו

וז הנש תועיבקבכ) םילקש תשרפבו להקיו תשרפבש הושה דצהו תפתושמה הדוקנה .א
רשקב לארשי לש םתודחא תשגדומ ןהיתשבש - (להקיו תשרפ תבשב םילקש תשרפ ןירוקש
:ןכשמהל תוכיישבו

לארשי ינב תדע לכ תא השמ רמאיו 'וג לארשי ינב תדע לכ תא השמ להקיו" - להקיו תשרפב
.ןכשמה תכאלמו תבדנ ךרוצל י"נב לכ תלהקה - 1"'וגו 'הל המורת םכתאמ וחק 'וג

המורת 'וג לקשה תיצחמ 'וג ונתי הז 'וג לארשי ינב שאר תא אשת יכ" - םילקש תשרפבו
דמוע וילעש דוסיה םהש ,םינדאה 3רובע 'הל המורת תניתנב י"נב לכ לש םתופתתשה - 2"'הל
.5(ק"מהיבו) ןכשמה לש ונינע רקיע םהש ,4הנשו הנש לכ לש רוביצ תונברק 3רובעו ,ןכשמה

ןהשכ ידוקפ-להקיו אל) להקיו תשרפל םילקש תשרפ לש התוכיישב רואיב ףיסוהל שיו
7ידוקפ תשרפל ךייש םילקש תשרפ לש הנכות ,הרואכלד - ע"פב (להקיו אלא ,6ןירבוחמ
:יכ ,(להקיו תשרפל רשאמ רתוי)

דוקפב 'וג םהידוקפל לארשי ינב שאר תא אשת יכ" - י"נב ןינמ תודוא רבודמ םילקש תשרפב
לבקל ץופחתשכ" ,"'וג הלעמו הנש םירשע ןבמ 'וג םידוקפה לע רבועה לכ ונתי הז םתוא
. . םנינמ עדתו םילקשה תא הנמתו לקשה תיצחמ דחא לכ ןתי . . םה המכ תעדל םנינמ םוכס
.8"'וכ הז רחא הז ןינמנה תא ןיריבעמ ןינומה ךרד

תבדנ ילקשמ לכ ונמינ וז השרפב" ,"ןכשמה ידוקפ הלא" - ידוקפ תשרפל ךייש הז ןינעו
לע רבועה לכל 'וג לקשה תיצחמ 'וג רככ תאמ הדעה ידוקפ ףסכ" םג ללוכ ,9"ןכשמה
םנינמ הלע ךכו לארשי ויה ךכ" ,"'וגו ףלא תואמ ששל הלעמו הנש םירשע ןבמ םידוקפה
השרפבש (תומורתה 'גמ) הנושארה המורתהש (םילקש 'פ) 3אשת 'פב י"שר שוריפכ ,10"'וכ
הלעו ,לקשה תיצחמ דחא לכ ונתנו ,ןכשמה תבדנב וליחתהשכ ןאנמש םינדא תמורת" איה
."'וכ םינדאה ושענ םהמו ,רככ תאמ הדעה ידוקפ ףסכו רמאנש ,רככה תאמל

,"להק" לש תחא תואיצמ ,לארשי תדע לכ תלהקה תשגדומ הבש להקיו תשרפ כ"אשמ
- (דחאו דחא לכד ןינמה י"ע ,"הדעה ידוקפ" אלו) דיחי ןושל ,"לודג להק" 11בותכה ןושלכ
?י"נב ןינמ תודוא רבודמ הבש םילקש תשרפל התוכייש ןיבהל ךירצ

ונוקל םדאה תדובע תוללכב "ידוקפ"ל "להקיו" ןיבש קוליחה ןכות הליחת ראבל שיו .ב
:המדקהבו - (12"ובל לא ןתי")

י"נבד הלהקהה לע יאק "להקיו"ש ,םיבותכה ןכותב "ידוקפ"ו "להקיו"ד שוריפה לע ףסונ
ידוקפ הלא") ןכשמה תבדנ ןינמ לע יאק "ידוקפ"ו ,("לארשי ינב תדע לכ תא השמ להקיו")
עגונב םמצעלשכ "ידוקפ"ו "להקיו" תומשהמ הארוההו דומילה ,שוריפה םג ונשי ,("ןכשמה
לע םג (י"נבד הלהקהה לע ףסונ) "להקיו" יאק הז ןינעבש ,ונוקל םדאה תדובע תוללכל
.י"נבד ןינמה לע םג (ןכשמה תבדנ ןינמ לע ףסונ) יאק "ידוקפ"ו ,ןכשמה ינינעד הלהקהה

םיללכנ (14ידוקפ להקיו תוישרפה ןכות) 13לעופב ןכשמה תכאלמ(ו תבדנ)בש - ןינעה תדוקנו
יל ושעו" 15ש"מכ) ובש ןכשמהב ,ומצע םע הדובעה ןה ,ונוקל םדאה תדובעבש םינינעה לכ
וקלחב הדובעה ןהו ,(16"א"ואכ ךותב ,םכותב אלא רמאנ אל וכותב" ,"םכותב יתנכשו שדקמ
דועו ,17'הל ןכשמ (םירבד ו"טו ג"י) םלועב וקלחבש םיימשגה םינינעהמ תושעל ,םלועב
תבהאו" יוויצהכ) לארשי ללכ םע דחאתמש ןפואב איה לארשימ א"ואכ לש ותדובעש ,רקיעו
ז"יע טרפבו ,(20"הלוכ הרותה לכ והז"ש דעו ,19"הרותב לודג ללכ" אוהש ,18"ךומכ ךערל
הזבש - (םלועב םקלחל עגונב ןהו םמצעל עגונב ןה) םנוק תא שמשל לארשימ כ"וכ לע לעופש
"םכותב" ,םמצע י"נבל עגונב ןה ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"ד הלועפה תומילש 'יולת
א"ואכ) םלועב י"נב לכ לש הדובעה ףוריצבש ,םלועב םתדובעל עגונב ןהו ,21םיבר ןושל
.'תי ול (ןכשמ) הריד ולוכ םלועה השענ (יטרפה וקלחב

ינינע לכ לש 22הלהקהה - "להקיו" :"ידוקפ"ו "להקיו"ד םינפואה 'בב איה הדובעה תוללכו
םלועה ינינע לכו ,י"נב לכ ,(השעמו רוביד הבשחמ םהישובל 'גו ושפנ תוחכ רשע) םדאה
ינינע לכמ טרפו טרפ לכד ןובשחה - "ידוקפ"ו ,ןכשמל (י"נב לש םתדובע תישענ םהבש)
.ןכשמהב הז טרפ םילצנמ דציכ ,םלועה ינינעבש טרפו טרפ לכו ,י"נבמ א"ואכ ,םדאה

(ב) ,תחא הדובע ,23תחא השרפ םישענש יפכ "ידוקפ-להקיו" (א) - םינפוא 'ב םנשי אפוג הזבו
,ע"פב הדובעו השרפ איה "להקיו"ש ,(וז הנשבכ) תוישרפ 'ב ןהש יפכ "ידוקפ"ו "להקיו"
:24ע"פב הדובעו השרפ איה "ידוקפ"ו

אוה "להקיו"ש ,ונייה ,טרפו ללכ ומכ םה "ידוקפ"ו "להקיו"ש רמול הארנ הנושאר הפקשהב
ןינעו תחא השרפ םישענש םהלש רוביחהב שגדומכ ,"ידוקפ"ד הדובעה יטרפ לכ לש ללכה
.25(ללכבש המ אלא טרפב ןיאו) טרפבש המ אלא ללכב ןיאש םשכ ,דחא

ןירוק ז"חאלש עובשב קרו) ע"פב להקיו 'פ הז 26עובשו תבשב ןירוק םינש המכבש ןויכ ,לבא
ןינעו הדובע אלא ,םיטרפ לש ללכ וניאש "להקיו"ד הדובע ןפוא ונשיש ,ל"צכע ,(ידוקפ 'פ
.ןמקלדכ ,םילקש 'פ םג להקיו 'פב ןירוק זאו ,27(תרחא הדובעל הנכה רותב אל םגו) ע"פב

:ןינעה רואיבו .ג

תא ליהקהל םיכירצש תיללכ השיג י"ע (א) :םינפוא 'בב תויהל הלוכי 'תי ול ןכשמ תיישע
,28"רתוהו 'וג איבהל םעה םיברמ"ש ןפואבו ,"'הל המורת . . להקיו" - ןכשמה תיישעל לכה
ויתונוכתו ויתולעמ ,תדחוימה ותובישח ,טרפו טרפ לכ לש ותואיצמב תוננובתהה י"ע (ב)
,ונוקל שומישהל םיאתמה ןפואב ,'וכ הנוכתו הלעמ לכ ,טרפו טרפ לכ לצנל ידכ ,תודחוימה
בהזלו ףסכל ןכשמה תבדנ ילקשמ לכ" ,"ןכשמה ידוקפ" - ןכשמהב םייוסמ קלח תויהל
תכאלמב ולוצינ ןפואו רבדו רבד לכ לש קייודמה םוכסה טוריפ ,9"ותדובע לכל . . תשוחנלו
.ןכשמה

םיליחתמש וא (להקיו) ללכהמ םיליחתמ םא ,םירבדה רדסב קר אל) אוה םהיניבש קוליחהו
:המצע הדובעה ןכותב (רקיעבו םג אלא ,(ידוקפ) םיטרפהמ

רקיעבו שארל לכל תשגרנ - (ידוקפ) טרפו טרפ לכ לש ותואיצמב תוננובתההמ םיליחתמשכ
לועפל איה הדובעהו ,תדחוימ הנוכתו הלעמ ,תובישח תלעב תואיצמ ,םלועבש תואיצמה
29"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" ד"עו) ןכשמה תיישעל לצונת (םלועבש תואיצמ) וז תואיצמש
תואיצמ ;"ינוק תא שמשל יתארבנ"ש אוה שודיחהו ,"ינא"ד תואיצמה הליחת תשגרנש -
.(30תושדחתהב תוקלאו תוטישפב

לכל תשגרנ - (להקיו) ןכשמה תיישעל לכה תא ליהקהל תיללכה השיגהמ םיליחתמשכו
םלועה ינינעב םג ,אלימבו ,31"ימשל" ,"שדקמ יל ושעו" ,'תי ותואיצמ רקיעבו שארל
הלצונש ,םהלש תואיצמה אל) רקיעב שגרנ (ןכשמה תיישע ךרוצל םיליהקמו םיפסואש)
אלא יתארבנ אל ינא" ד"עו) 'תי ול ןכשמה (אלא הניא םתואיצמ לכש אלא ,ןכשמה תיישעל
לכש ,ארבנה תואיצמב אוה שודיחהו ,'תי ותואיצמ הליחת תשגרנש - 32"ינוק תא שמשל
.(30תושדחתהב תואיצמו תוטישפב תוקלא ;ונוק תא שמשל אלא הניא ותואיצמ

:33האלעהל הכשמה ןיבש קוליחה - תצק רחא ןונגסב

םלועה תואיצמבש תוקלאה תולגלו ךישמהל - הכשמה לש ןפואב איה "ידוקפ"ד הדובעה
הדובעהו ;םלועל תכיישה תוקלאה תגרד - (ותנוכתו ותלעמ ,ונינע יפל טרפו טרפ לכב)
האיציה י"ע םלועבש םינינעה לכ תא תולעהלו ליהקהל - האלעה לש ןפואב איה "להקיו"ד
.םלועהמ הלעמלש תוקלאה תגרדל תולעתההו (34םלועה ירדג) םתואיצממ

הלעמ ,טרפ לכב ,םלועה ירדגב ,םינותחתב הרידה תיישע רתוי תשגרנ "ידוקפ"בש ,אצמנו
םינינעה לכבש ,'תי ול הרידה תיישע רתוי תשגרנ "להקיו"בו ;םלועה ינינעבש 'וכ הנוכתו
הלעמ שי (םינותחתב) םלועב הלועפהל עגונב :רמולכ .'תי ותומצעד יוליגה תויהל ךירצ םלוכ
,(טרפו טרפ לכבש הנוכתהו הלעמה תובישחה) םלועה ירדג דצמ התויהל ,"ידוקפ"ד הדובעהב
דצמ התויהל ,"להקיו"ד הדובעהב איה הלעמה ('תי ול הריד) תוקלא יוליגל עגונב ,לבא
.'תי ותומצעד תולגתהה

הדובע איה 'תי וילא םינינעה לכ תלהקהש - ע"פב "להקיו"ד ןינעה ןכות ראבל שי ז"פעו
םהיתונוכתו םהיתולעמ יטרפו םינינעה לכ לש םתואיצמ רדגל תוכיישמ הלעמל איהש ע"פב
.35'תי וילא םילהקתמו םתואיצממ םיאצויש ,'וכ

"להקיו"ד האירקה ירחאלש - וז הנש תועיבקב רתוי דוע שגדומ ע"פב "להקיו" לש ונינע .ד
.36םילקש תשרפ ןירוק ע"פב

הרג םירשע שדוקה לקשב לקשה תיצחמ 'וג ונתי הז" - םילקש תשרפב רואיבה םדקהבו
הרואכלד - 37"לקשה תיצחממ טיעמי אל לדהו הברי אל רישעה 'וג לקשה תיצחמ לקשה
:ןיבהל ךירצ

:תונברקה תדובעב שגדומכ ,אקוד תומילש לש ןפואב ל"צש השודק ינינעב אוה ללכ (א
ןיאו . . םימילש אלא ןישדקמ ןיא . . תרש ילכ"ו ,38"ןימימת תונברקה לכ תויהל השע תוצמ"
םהמש) םילקש תשרפב וליאו - 40םימת ל"צ בירקמה ןהכה ןכו ,39"ןיאילמ אלא ןישדקמ
יוויצה שגדומ (הנשה לכ לש רוביצ תונברק ואב םהמו ,ןכשמה לכד דוסיה ,ןכשמה ינדא ושענ
?אקוד "לקשה תיצחמ" תניתנד

םירשע" ,םלשה לקשה םוכס בותכב שרפתנ המל ,"לקשה תיצחמ" קר איה הניתנהש ןויכ (ב
שוריפב רמאנ אלו ,("לקשה תיצחמ" לופכלו ףיסוהל בותכה ךירצ ז"חאלו) "לקשה הרג
?"הרג 41רשע" (רוציקבו)

תשרפל תוכימסבו ירחאל) אשת תשרפב םיבותכה ךשמהב רתוי תשגדומ וז הלאשש ,ףיסוהלו
שרפתנש - 42"םייתאמו םישמח ותיצחמ םשב ןמנק 'וג שאר םימשב ךל חק התאו" ,(םילקש
.ותיצחמ םיאיבמש (43תואמ שמח) םלשה םוכסה אלו ,(םייתאמו םישמח) תיצחמה םוכס

ותאבה תיצחמ" אוה "םייתאמו םישמח ותיצחמ"ד שוריפה :ו"קו ש"כמב - הזמ הריתיו
ואיבהל . . ןיאצח רמאנ המל כ"א . . תואמ שמח ולוכ אצמנ םייתאמו םישמח אהת
ולוכ"ש ףא ,רמולכ ,45"םעפ לכב םייתאמו םישמח םימעפ 'בב ותוא םילקושש" ,44"ןיאצחל
ותיצחמ" (םוכס) קר בותכב שרפתנ ,"ןיאצחל ואיבהל" םיכירצש ןויכ ,מ"מ ,"תואמ שמח
,לקשה תיצחמ אלא הניא הלוכ הניתנהש ד"ודנב וליאו ;"םייתאמו םישמח (ותאבה תיצחמ)
!?"לקשה הרג םירשע ,"םלשה לקשה םוכס אלא ,(הרג רשע) הצחמה םוכס שרפתנ אל

רתוי אל" (רוציקב) אלו ,"לקשה תיצחממ טיעמי אל לדהו הברי אל רישעה" קוידה והמ (ג
?ב"ויכו ,"תוחפ אלו

הלעמלש) ע"פב ע"וה לקשה תיצחמ תניתנש - םדאה תדובעב הזב רואיבה תדוקנ רמול שיו
"להקיו"ד הדובעה ד"ע ,'תי וילא םינינעה לכ תאלעה לע הרומש (הדובעה ינינע יטרפ לכמ
.ןמקלדכ ,ע"פב

:םירואיב ינש הזב םנשיש - "לקשה תיצחמ" תניתנמ הארוההו דומילה זמרה םדקהבו .ה

לארשימ דחאו דחא לכש - ("לארשי ינב תדע לכ"ד "להקיו") לארשי לש םתודחא תשגדה (א
והער םע תודחאתההב 'יולת ותומילשו ,"תיצחמ" אלא וניא ודבל אוהש שיגרהלו עדיל ךירצ
."םלשה לקש" ,"שדוקה לקש" השענ םתודחאתהו םפוריצ י"עש ,("ךומכ ךערל תבהאו")

ינב תדע לכ"ד "להקיו") ה"בקה םע לארשי ללכו לארשימ א"ואכ לש םתודחא תשגדה (ב
לארשי"ו ,(לוכיבכ) 46"תיצחמ" אוה ה"בקהו "תיצחמ" םה לארשיש - (ה"בקה םע "לארשי
יתש ךל השע" 49קוספה לע 48דיגמה תרות עודיכ ,המילש תחא תואיצמ ,47"דח אלוכ ה"בוקו
,לארשיו ה"בקה לע םיזמור "תורצוצח יתש"ו ,"תורוצ יאצח" םה "תורצוצח"ש ,50"תורצוצח
.52"המילש הרוצ יוה דחיב םהינש"ו ,51"תורוצ יאצח" םהש

יאצח" ומכ ,"דח אלוכ ה"בוקו לארשי"ד ןינעה שגרנשכ ,יכ - ז"בז םירושק םירואיבה ינשו
,תומילשב לארשי תודחאו לארשי תבהא תישענ ,"המילש הרוצ יוה דחיב םהינש"ש ,"תורוצ
לכ וארקנ ןכלו הנלוכל 'א באו תומיאתמ ןלוכ"ש 53ב"ל קרפ אינתב ןקזה וניבר ראבמש יפכ
(54אינתה רפס תלחתהב) ז"נפל ש"מכו ,"דחא 'הב םשפנ שרוש דצמ ,שממ םיחא לארשי
ודי לעש ,םצעה ןמ "קלח" ,"שממ לעממ הקלא קלח" איה לארשימ א"ואכ תמשנש
."דח אלוכ ה"בוקו לארשי"ד ע"והזש ,55ולוכ םצעהב "םיספות"

קלח" איה ותואיצמש ולצא שגרנש - םדאה תדובעב "לקשה תיצחמ" תניתנד ןינעה ןכותו
הרוצ יוה דחיב םהינש"ש ,"תורוצ יאצח" ומכ םה ה"בקהו אוהש דעו ,"שממ לעממ הקלא
."דח אלוכ ה"בוקו לארשי" ,"המילש

ןפואב ל"צש הדובעה ינינע ראש לכל "לקשה תיצחמ"ד הדובעה ןיבש קוליחה ןבומ ז"פע .ו
:אקוד תומילש לש

ילכד תומילשהו ןברקהד תומילשה ,ןהכהד תומילשה) הדובעה ינינע יטרפ לכבש תומילשה
,תומילשב אוה 'הל ןכשמה תדובעב ('וכ ויתונוכתו ויתולעמ) טרפו טרפ לכש השיגדמ (תרש
הז טרפ ,ירה ,(םינינע יוביר דוע םנשי ודבלמו) ןכשמה תדובעב יטרפ ןינע ותויה םע ,רמולכ
.תומילשב ןכשמהב (ויתונוכתו ויתולעמל םאתהב) יטרפה ודיקפת אלממש ,תומילשב אוה
בושח רועישל "ותאבה תיצחמ" תבשחנ ,"ןיאצחל ואיבהל" םיכירצש רבד םגש אלא דוע אלו
."םייתאמו םישמח ותיצחמ" ,הרותב שרפתנש םלשו

םינינעה יטרפ לכש - םהלש תואיצמה תומילש איה םיטרפה לכדו טרפ לכד תומילשה ,לבא
.ןכשמה תדובעל םילצונמ םלועהדו םדאהד

םדאהד תואיצמה ירדגמ האיציה לעופש תוקלאד תואיצמה שגרה - רתוי הלענ ןינע ונשיו
לכב ותדובע תומילש הנשישכ םג ,ןכלש ,'תי ותומצע םע דחאתהלו תולעהל (םלועהדו)
שדוקה לקשב לקשה תיצחמ"ד ןינעה ולצא שגרנ ,(דחא טרפ תומילש קר אל) םיטרפה
,"הרוצ יצח" אלא "תומילש" וז ןיאש ,("הרג רשע" אלו) "לקשה תיצחמ לקשה הרג םירשע
ז"יעש ,"דח אלוכ ה"בקו לארשי"ד תודחאתהו תורשקתהב איה תיתימאה תומילשה ,יכ
שפנה תוחכ רשעד תודחאתהה לע 56זמורש ,"הרג םירשע" ,םלשה לקש ,"שדוקה לקש" השענ
תניחב ,"םירשע" השענ דחי םהינש ףוריצבו ,(ה"בקד רשע) תוריפס רשע םע (לארשיד רשע)
,תוריפס רשעמ הלעמלש ה"בקד םצעהו ,שפנה תוחכ רשעמ הלעמלש לארשיד םצעה ,57רתכה
.60("ךיניע הניזחת ויפיב 59ךלמ") ךלמה לש ותומצע םע רושק "רתכ"הש 58עודיכ

םג אלא ,םלועל תכיישש תוקלאה תגרד יוליגו תכשמה קר אל) םלועב םג השענ ז"יעו
םצעה וב הלגתמש ז"יעש ,'תי ותומצעל הריד תויהל האלעההו ותואיצממ האיציה (רקיעבו
לע זמורש ,(ף"לאב) "דחא" אלו ,אקייד "דח" - "דח אלוכ (םהש יפכ) ה"בקו לארשי"ד
."םלוע לש ופולא" לע זמורש ף"לאמ הלעמלש ה"בק(דו לארשי)ד םצעה

דצמ הדובעה ינינע יטרפ לכב ,יכ - "טיעמי אל לדהו הברי אל רישעה" קוידה םג ןבומ ז"פעו
ארועיש םופל דח לכ "לדה"ו "רישעה"ד תוקלחתהה הנשיו תויהל הכירצ ,םהלש תואיצמה
"לקשה תיצחמ" כ"אשמ ,(ןכשמה תכאלמל תורישעה לצנל) הברי רישעהו טיעמי לדה ,'יליד
תניחב דצמ ,"טיעמי אל לדהו הברי אל רישעה" ,ותואיצמ ירדגמ האיצי לש ןפואב איה
.61"לד"ו "רישע"ד תוקלחתההמ הלעמלש םצעה

לקשה תיצחממש - תונברקה תדובעל סחיב "לקשה תיצחמ" תניתנד ןינעה ןכות ראבל שיו .ז
:םדאה תדובעב - הנשה לכ לש רוביצ תונברק ואיבה

(64בוריק ןושלמ ןברק) בוריקה תוללכ לע 63זמורש - "'הל ןברק םכמ בירקי יכ םדא" 62ביתכ
ןמ"ד םינינעה יטרפ םיאב ז"חאלו ,(שממ םכמ ,"ןברק םכמ בירקי") ה"בקהל םדאהד
ימ שי) ב"הנד תוגרדה יקוליח לע זמורש ,"םכנברק תא ובירקת ןאצה ןמו רקבה ןמ המהבה
.'הל םבירקהל םיכירצש (ןאצ 'יחבב אוהש ימ שיו רקב 'יחבב אוהש

ובירקת ןאצה ןמו רקבה ןמ המהבה ןמ" הדובעה יטרפ תודוא רבודמ בותכה ךשמהב :רמולכ
םהבו ,("'וגו המהבה ןמ") ויטרפ לכב םדאה תואיצמ הליחת תשגדומ םהבש ,"םכנברק תא
"םכנברק תא ובירקת" רמאנ ןכלש ,ונינע יפל דחאו דחא לכב ,'הל ןברקה לועפל םיכירצ
בוריקה תודוא רבודמ בותכה תלחתהב לבא .(דיחי ןושלב בותכה תלחתהש ףא) םיבר ןושל
בוריקה (אלא הניא ותואיצמ לכש אלא ,ולש תואיצמה אל) הליחת שגדומש - םצעה דצמש
,םתס "'הל ןברק" ,םא יכ ,ןברקהב תוגרד יקוליח רכזנ אלו ,("םכמ" כ"חאו "בירקי") 'הל
.65"דח אלוכ ה"בקו לארשי" ,הושב לארשי לכב אוהש םצעה דצמש בוריקה

ונומממ םיאב דיחי תונברקש - רוביצ תונברקל דיחי תונברק ןיבש קוליחהב שגדומ הז ןינעו
רוביצ תונברק כ"אשמ ,ינע ןברקו רישע ןברקד תוגרד יקוליח םהב שיו ,דיחיו דיחי לכ לש
םהבש ןויכ ,םיינעו םירישעד תוגרד יקוליח םהב ןיאו ,י"נב לכד לקשה תיצחממ םיאבש
."דח אלוכ ה"בוקו לארשי"ד תודחאהו בוריקה שגדומ

:66הקדצה תוצמ י"ע לקשה תיצחמל רכז ןישועש - םייק ק"מהיב ןיאש ןמזב ז"דעו

םלוכ די התיה אל"ש - 67(רחבומה ןמ הוצמ) שמוח ,רשעמ :תוגרד יקוליח שי הקדצה תניתנב
.3"ובל ובדנש המ שיא שיא אלא הב הוש

שיאל רשא לכ" - "'הל ושפנ רפוכ שיא ונתנו" נ"זעש הקדצה תניתנב רתוי תילענ אגרד שיו
וושוה") "לדה"ו "רישעה" םיוש הז ןינעבש ,ותואיצמ לכ 'הל ןתונו רסומש ,68"ושפנ דעב ןתי
ותואיצמש ולצא שגרנש ןויכ ,69ול רשא לכ 'הל ןתונ םהמ דחא לכש ,("םירישעו םיינע הב
םג אטבתמש יפכ ,ה"בקה םע דחאתמש ז"יע תישענ ותומילשו ,"לקשה תיצחמ" אלא הניא
ה"בקו לארשי" ,(70הקדצה תוצמ לש הנכותב שגדומכ) ידוהי דוע םע דחאתמש ז"יע (רקיעבו)
."דח אלוכ

(לקשה תיצחמל רכז ןישועש) הקדצבו (לקשה תיצחממ םיאבש) תונברקבש ןויכש ,ףיסוהלו
המהב י"ע 'הל הלוע יחה לכ 'יה תונברקב"ש 71עודיכ] םלועה רוריבד הדובעה םג תשגדומ
לכ דגנכ 73הלוקש"ש הקדצב ז"דעו ,72"'וכ ןמשב לולב דחא תלוס ןורשע י"ע חמוצה לכו תחא
,רמול שי - ["'תי ותבשל ןוכמ תויהל 'הל תודי עבראה לכ ומע הלעמ שמוחה"ש ,74"תונברקה
ירדגמ האיציה תשגדומ םלועה רוריבד הדובעב םגש זמורמ "לקשה תיצחמ"ל םתוכיישבש
הלועפה (כ"כ) אל ,ונייה ,'תי ותומצעל הריד לש בצמו דמעמל ברקתהלו תולעל םלועה
לארשי לש םתדובעל םאתהב ,'תי ול הרידה תיישע רקיעב אלא ,םהלש םירדגהב םינותחתב
"רישעה"ד תוקלחתהה) םלועב םתואיצמ ירדג דצמ הניאש ,"לקשה תיצחמ" תניתנב
.דח אלוכש ה"בקו לארשיד םצעה דצמ אלא ,("לדה"ו

:75ידוקפ 'פל אלו ,(וז הנשבכ) אקוד להקיו 'פל םילקש תשרפ לש התוכייש ראבל שי ז"פע .ח

תשוחנלו בהזלו ףסכל ןכשמה תבדנ ילקשמ לכ ונמינ" ,"ןכשמה ידוקפ" ,ידוקפ תשרפב
,ןכשמה תכאלמד םינינעה יטרפ לכד הדובעה תשגדומ הזבש - "ותדובע לכל וילכ לכ ונמינו
בהזלו ףסכל") תדחוימה ותנוכתו ותלעמל םאתהב לצונמ (םלועהדו םדאהד) טרפו טרפ לכש
תיצחמ דחא לכ ונתנו . . ןאנמש" ,"'וג הדעה ידוקפ ףסכ" םגש אלא דוע אלו .("תשוחנלו
תקצל 'וגו רככ תאמ הדעה ידוקפ ףסכו" ,"ןכשמה תבדנ ילקשמ"ד ןינמהב טרפ אוה ,"לקשה
."'וגו שדוקה ינדא תא

תבדנ ילקשמ ןינמב טרפכ אל) לקשה תיצחמ תניתנ תודוא רבודמ םילקש תשרפב כ"אשמ
עדיל ,"םתוחפשמל" וניא הז ןינמש ,רקיעו דועו ,י"נב ןינמ ליבשב (ע"פב ןינעכ אלא ,ןכשמה
טרפתנ ובש ,"םידוקפה שמוח תלחתב רומאה ןינמה"כ) ע"פב "טבשו טבש לכ ןינמ"
יטרפל תוקלחתהמ הלעמלש לארשי ללכד ןינמה אלא ,(ע"פב טבש לכד ןינמה הכוראבו
.76הושב לארשי לכבש םצעה דצמ ,הלעי ותליסמבש טבשו טבש לכד הדובעה

רמול שיד - 77"ליטב אל ףלאב וליפא"ש לארשיד תואיצמה ףקות שיגדמ ןינמהש ,ףיסוהלו
הלעמל אוה לארשי לש םתואיצמ ףקותו ,"םלוע לש ופולא" לע יאק "ףלא"ש זמרה ד"ע
"דחא"מ הלעמל) דח אוהש לארשיד םצעה דצמ ,("ליטב אל ףלאב") "םלוע לש ופולא"מ
.ה"בוקד םצעה םע (םלוע לש ופולא ,ף"לאב

יטרפ לכמ הלעמל איהש ,"לקשה תיצחמ"ד הדובעה תודוא רבודמ הבש םילקש תשרפ ,ןכלו
הנכותש ,להקיו תשרפל תכייש - ה"בקו לארשיד םצעה דצמ התויהל ,םלועהו םדאה ינינע
(םתואיצמ ירדגמ האיציה י"ע ,הברדא אלא ,םהינינע יטרפ דצמ אל) םינינעה לכ תלהקה
.'תי ותומצעל

הדובעה תשגדומ ,להקיו תשרפ תבשב םילקש תשרפ ןירוקש וז הנש תועיבקבש ,רמול שיו
ךשמנ הזמו) 79םילקש תשרפ דצמ ןהו להקיו תשרפ דצמ ןה ,78םילפכב לארשיד םצעה דצמש
.(הנוש ןפואב םתועיבקש םינשה ראשב םג

ךכב שגדומכ) הנשה לכ לע ךשמנ (להקיו תשרפ םע דחיב האבשכ טרפבו) םילקש תשרפמו .ט
עגונב ןה ,םויו םוי לכד הדובעב - (הנשה לכ לש רוביצ תונברק םיחקול לקשה תיצחממש
.םלועה ינינעב הדובעל עגונב ןהו ,לארשי ללכ םע תודחאתהל עגונב ןה ,ומצעל

- "ךינפל ינא הדומ" תרימאב איה (80"השדח 'ירב" השענשכ) םויו םוי לכד הדובעה תלחתה
:81"ךינפל ינא הדומ ותנשמ רועינשכ דימ רמול בוט"

תוננובתה אל וליפאו ,הבשחמו תוננובתה תמדקה רחאל הניא "ךינפל ינא הדומ" תרימא
ץראה לכ אלמ"ש שגרההו הרכהה ,יכ - "ותנשמ רועינשכ דימ" אלא ,82הלק הבשחמו
לכב איהש ושפנ םצע דצמ לארשימ א"ואכ לצא (84הנישה תעב םג) תוטישפב אוה 83"ודובכ
םינינעה םישגרנ אל הנישה תעב ,הברדאו) הנישה תעב םג ,85דימת תומילשהו ףקותה
,("ינא") ותואיצמ שגרה שדחתמו "השדח 'ירב" השענשכ ,ןכלו ,(ושפנ םצע לע םימילעמש
- "ךינפל" איה "ינא"ה תואיצמו ,"ינא"ל "הדומ"ה םידקמש ,"ךינפל ינא הדומ" דימ רמוא
רבחל ,"לקשה תיצחמ"ד הדובעה תמגודבו ד"ע ,ה"בקהל ותואיצמ לכד הניתנו הריסמ
."דח אלוכ ("ךינפל ינא") ה"בקו לארשי" ,המילש תחא הרוצל "תורוצ יאצח"ה דחאלו

ידוקפ" ד"ע) (םלועהדו) םדאהד טרפו טרפ לכב ונוקל שומישהב הדובעה האב ז"חאלו
לכב ןינהנ תוירבהש המ ותגהנהו םלועה רדס לע" ונקתנש רחשה תוכרבמ ליחתמ - ("ןכשמה
לע לעופ ז"יעש ,86"םויו םוי לכב וז האנה ןינהנש הנושאר םעפב הז לע ה"בקהל וכרביש ,םוי
לכב ונוקל שומישהל עגונב ז"דעו ,ונוק תא שמשל םויה לכ ךשמב ולא תואנה לצנל ומצע
בקעי ךילהא ובוט המ" 87קוספב הלפתה תלחתהב שגדומכ - י"נבד הדובעה ינפוא יטרפ
ןכוש") םיטבשל םיקלוחמש יפכ י"נבד הדובעה יטרפ לע יאקש ,"לארשי ךיתונכשמ
םילהאל קלוחמ טבש לכו ,(88"ןיברועמ ןניאו ומצעל ןכוש טבשו טבש לכ" ,"ויטבשל
.(88"הז לומ הז ןינווכמ ןניא םהיחתפ"ש)

םירזוח םילהאו םיטבשל י"נבד תוקלחתהה יטרפב הדובעה תלחתה ינפלש - רקיעו דועו
ןקזה וניבר ש"מכ ,("דח אלוכ ה"בקו לארשי") םצעה דצמ לארשי ללכד תודחאה םישיגדמו
,89"ךומכ ךערל תבהאו לש השע תוצמ ילע לבקמ ינירה הלפתה םדוק רמול ןוכנ" ורודיסב
,"תיצחמ" אלא וניא 90ע"פבש שיגרמ דחא לכש ,"לקשה תיצחמ"בש תודחאה ןכות והזש
.91"שדוקה לקש" ,"המילש תחא הרוצ" השענ ידוהי דוע םע ףוריצבו ,"הרוצ יצח"

תדובעד םינינעה יטרפ לכ ירחאלש - הלפתה םתוחו םויסב םג שגדומ הז ןינעש ,ףיסוהל שיו
םימתוחו םימייסמ ,הדימעה תלפתד תוכרב ח"יו ,ש"קו ש"ק תוכרב ,הרמזד יקוספ ,הלפתה
םתוחו םויסב ז"דעו ;92"ךמשל ודוי םיקידצ ךא"ד ("ינא הדומ"ד ןכותה) תיללכה האדוהב
,94"שרדמה תיבל תסנכה תיבמ" ,הרותה דומילו הלפתה ירחאל) 93ולוכ םויה לכ תדובע
םויה לכ תדובעד קדצ-ןובשחהב שגדומכ - (95"ץרא ךרד גהנמ םהב גהנה" כ"חאו
התיעצמאב ם"מ אתיב אפלאד 'ישיר ף"לא" ,"תמא" תביתב ומתוחו ומויסש ט"מהעשקב
לכבש ,97"אוה ינא םינורחא תאו . . םיקלא ןיא ידעלבמו . . ןושאר 96ינא רמול ,הפוסב ו"ית
קר אל) 98"םלועל 'יוה תמא"ה הלגתמ (ו"ית דעו ף"לאמ תויתוא ב"כב וארבנש) םלועה ינינע
רקיעבו םג אלא ,ונינע יפל טרפו טרפ לכבו םלועה ירדגל תוכיישבו ךרעבש תוקלאה תגרד
המו ץראו םימשמ םיאצמנה לכ"בש ורפס תלחתהב ם"במרה ןושלבו ,("'יוה תמא"ה
(רקיעבו םג אלא ,םהיתולעמו םהיתונוכת יטרפב ,םהבש תוקלאה קר אל) הלגתמ "םהיניבש
אלא יתארבנ אל ינא" ד"ע) "ואצמה תתמאמ אלא ואצמנ אל"ש ןפואבו ,"ואצמה תתמא"
הרותהש אוהו . . תמא םיקלא 99'הו רמוא איבנהש אוה" ,((ג"ס ל"נכ) "ינוק תא שמשל
."ודבלמ דוע 100ןיא תרמוא

תואלפנ תנש אהת 'יה" - וז הנשב םילקשו להקיו תשרפ תבשב ל"נהכב הריתי השגדהו .י
:"לכב

האיציה י"ע) םינינעה לכד 'ילעה תשגדומ ,תואלפנ םיאור 101םינינעה לכבש ,"לכב תואלפנ"ב
םתלעמ ,יטרפה םנינע (כ"כ) שגרנ אלש ןפואבו ,"תואלפנ"ד בצמו דמעמל (םתואיצמ ירדגמ
תיתימאה הלואגהד "תואלפנ"ה שארל לכלו ,"תואלפנ"ד יללכה ןינעה אלא ,'וכ םתנוכתו
.102"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,המילשהו

לכ ,םדאה ינינע לכד הלהקהה תשגדומ - לכב תואלפנ תנשד םילקשו להקיו תשרפ תבשבו
ותומצע םע דח םהש םצעה דצמ לארשי לש םתדובע י"ע ,'תי וילא םלועה ינינע לכו ,י"נב
ה"בקו לארשי"ד יוליגה 'יהי זאש המילשהו תיתימאה הלואגהב התומילשו הרקיעש ,'תי
.'תי ול הריד השענש ,ולוכ םלועה לכב "דח אלוכ

:רקיעו דועו

י-נדא ףיסוי"ד החטבהה םויק תוטשפבו לעופב (ז"נפל ןמז ךשמ) ליחתה רבכש שחומב םיאור
ץוביקהב - 103"ץראה תופנכ עבראמ ץבקי הדוהי תוצופנו לארשי יחדנ ףסאו 'וג ודי תינש
לש ןפואב אלו] םימחרבו דסחב השודקה ונצראל םלועב תונוש תונידממ י"נבמ םיברד תויולג
תונידמ בורב התע בצמהכ אלא ,אבחהב םשמ חורבל םיכירצ ויהש םעפ ומכ ,הנכס
רבכ םידמועש דעו םיברקתמ להקיו תשרפד עובשה לש ומויסבש הקזח הוקתהו ,[104םלועה
,"לארשי ינב תדע לכ תא (105"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג") השמ להקיו"ד תומילשו רמגב
תיתימאה הלואגב ,ץראה תופנכ עברא לכמ 106י"נב לכד תויולג ץוביק תומילשו רמג
.ונקדצ חישמ י"ע המילשהו

ןיתמהל (םיכירצ אלו) יאנפ ןיאש - ע"פב איה להקיו תשרפשכ הזב חכ-תניתנ תפסותו
הלואגהב "להקיו"ד תומילשה תישענ שממ דימו ףכית אלא ,("ידוקפ") םיטרפהד תומילשהל
.המילשהו תיתימאה

זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל שי - שממ דימו ףכית לעופב איבהלו זרזלו רהמל ידכו .אי
א"ואכ לש ותלעמ תשגדה י"ע ,(107תולגה תביס לוטיב) לארשי תודחאו לארשי תבהאב
."שממ לעממ הקלא קלח" אוהש לארשימ

ידכש שחומב םיאורש יפכ - רסומ-ירבד תרימא י"ע אל וליפאו ,וכפה תלילש - אטישפו]
,םולש יכרדבו םעונ יכרדב (םהילעו) םהילא רבדל םיכירצ תודהי ינינעב םידוהי לע עיפשהל
.הביחו הבהא ירבדבו

אקוד ז"ה - "ונב אנוש וטבש ךשוח" 108ש"מ ד"ע ,תיכפה הגהנה ל"צ םימעפלש וניצמש הזו
,'וכ תימצע הבהאל דעו ,הביחו הבהא לש ןפואב אוה םהיניבש סחיה ללכ ךרדבש ,ןבו באב
.109הבהא ךותמ איה (רבדב חרכה שישכ דחוימ בצמו ןמזב) האכהה םג זאו

אלא ,(110"םכיקלא 'הל םתא םינב") םינבו בא לש סחי קר אל אוה י"נבל סחיה :רקיעו דועו
.["דח אלוכ ה"בקו לארשי" - ךורע-ןיאבו הזמ הריתי

תא תברקמש הקדצ הלודג" - הקדצה תוצמב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל שי ןכו
.111"הלואגה

,112רכשה תא שממ דימו ףכיתו שממ לעופב איבת הזב הטלחההש - רקיעה אוהו - ר"היו
הקדצה 'יהת ,113"תומואה ןיבל ןרזיפש לארשיב ה"בקה השע(ש) הקדצ"ה תרומתש
ץראה תופנכ עבראמ דחי ונצבקו . . ונתורחל לודג רפושב עקת" ,תויולג ץוביקד תיתימאה
תדע לכ תא השמ להקיו") לודג להק" ,115"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,114"ונצראל
תיבל ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשוריל ,השודקה ונצראל ,11"הנה ובושי ("לארשי ינב
םוקמ) 117םישדקה שדקלו (116ינש תיבו ןושאר תיב םג ללוכש ,שלושמהו) ישילשה שדקמה
.(119תוינש תוחולו 118תונושאר תוחול םיאצמנ ובש ,ןוראה

ןכשמה ידוקפ הלא" :להקיו 'פ תבש תחנמב ןירוקש ידוקפ 'פ תלחתהב בותכה ןושלבו
וילעבל רזוחש ןוכשמ ומכ ,9"ןינברוח ינשב 120ןכשמתנש שדקמל זמר ,םימעפ ינש" ,"ןכשמ
הרהמב הנביש ,((ןכשמהו) ינש תיבו ןושאר תיב םג ללוכש) ישילשה ק"מהיבב - תומילשב
.שממ דימו ףכיתו ,ונימיב

__________
.ךליאו א ,הל (1

.גי-בי ,ל (2

.וט ,םש י"שרפ (3

דחא לכ ןיכיש ידכ םילקשה לע ןיעימשמ רדאב דחאבו ,השדח המורתמ ןסינ ח"רב םבירקהל םיליחתמש (4
.(א"יה ד"פ .ט"ה א"פ םילקש 'לה ם"במר) ןתיל דיתע 'יהיו ולש לקשה תיצחמ דחאו

.(ח"בהיב 'לה שיר ם"במר) "תונברקה וב םיבירקמ תויהל ןכומ 'הל תיב" (5

הנשבו ,םיטפשמ תשרפב םילקש תשרפ ןירוק זאו ,הטושפ הנשב קר אוה ידוקפ-להקיוד רוביחה ירהש (6
ידוקפו להקיו (םיטפשמ פ"ש ירחאל תועובש המכ ,ינש רדא םיכרבמ תבשב םילקש תשרפ ןירוקש) תרבועמ
.(ןסינל ךומסה רדא תועיבק וט רמאמ הניבל םיתע .ח"כתס ירחאל ח"ואוטבש תוחולה האר) תודרפנ

.ידוקפ 'פ תבשב םילקש תשרפ ןירוקש םינש שיו (7

.גי-בי ,םש י"שרפ (8

.י"שרפבו ידוקפ פ"ר (9

.י"שרפבו וכ-הכ ,חל (10

.ז ,אל 'ימרי (11

.ב ,ז תלהק (12

.הוצת המורת תוישרפב - ןכשמה תכאלמד יוויצה לע ףסונ (13

ילכ תוכלה תלחתהו הריחבה תיב תוכלה םויס - ק"שה םויו תבש ברעד ם"במרה ירועישל תוכיישהמ ריעהלו (14
.שדקמה

.ח ,הכ המורת (15

.דועו .א ,טס ה"לש .פ"הע ךישלא האר (16

'ה הוצ רשא םירבדה הלא" ש"מכ ,"ןכשמה תכאלמ יוויצל תבש תרהזא םהל םידקה"ש ךכב םג זמורמכ (17
הזמש ,(י"שרפבו ונתשרפ שיר) "'וגו שדוק םכל 'יהי יעיבשה םויבו הכאלמ השעת םימי תשש םתוא תושעל
ירה) םירבדה (ו"ל אירטמגב) הלא (השלש ירה דח תוברל 'ה) םירבדה (ירת עמשמ) םירבד" ,תוכאלמ ט"ל םידמל
הניא השעמה ימי תששב תוכאלמ ט"לב תוקסעתההש - (י"שרפבו א ,ע תבש) "תוכאלמ עשתו םישולש ולא ,(ט"ל
.ןכשמה תיישע ךרוצל אלא

.חי ,טי םישודק (18

.פ"הע י"שרפו כ"ות (19

.הז ק"שה םויד רועיש - ב"לפ אינת הארו .א ,אל תבש (20

וניבא ונכרב ש"מכ" ,דחי םלוכ םידחאתמשכ רקיעבו םג אלא ,ע"פב דחאו דחא לכ ךותב קר אל :רמולכ (21
.(םש אינת) "ךינפ רואב דחאכ ונלוכ

.(ב"מפר אינת) לארשימ א"ואכבש השמ ץוצינ םג ללוכ - "השמ להקיו" - השמ לש וחכב (22

,ידוקפל םג תכייש להקיו תלחתהש - (יעיברב) ידוקפ תשרפ תלחתה םע להקיו תשרפ ףוסד רוביחה לע ףסונ (23
.להקיול םג ךייש ידוקפ םויסו

.ידוקפ 'פב וא ,(וז הנשבכ) להקיו 'פב ןירוקש - םילקש 'פ ןהילא תכייש תודרפנ ןהשכו (24

.א ,ו תורוכב .ב"עס ,המ ןירדהנס (25

.ןמזה תוללכ ,ףקיהה ימי תעבש לכ ללוכש (26

םינשבו ,םיטרפ לש ללכ אוה "להקיו"ש רקיעב שגרנ תורבוחמ ידוקפ-להקיו תוישרפש םינשבש ,רמול שיו (27
.ע"פב ע"וה "להקיו"ש רקיעב שגרנ תודרפנ ידוקפו להקיו תוישרפש

.ז-ה ,ול (28

.ןישודיק ףוס אתיירבו הנשמ (29

.דועו .77 'ע ו"צרת מ"הס .ךליאו דלקתת 'ע ב"ח ב"רעת ךשמה האר (30

.פ"הע י"שרפ (31

.םש הנשמל המלש תכאלמב ה"כו .(ד"כשת םילשורי ,ילבבה דומלת לש דיה-יבתכ ףסוא) י"תכ ס"שה תסריג (32

.דועו .ךליאו 194 'ע ו"טח .ךליאו 71 'ע ה"ח ש"וקל םג האר (33

ןכותה ,תודחאה ןינע י"ע איה תולעתההו האיציה ,ןכלו ,תודחאה ךפיה לש ןבומב םג ללוכ ,אדורפד אמלע (34
."להקיו"ד

ידוקפ-להקיוש םינשבכ ,"להקיו"ד הדובעה תמלשהו ךשמה אל) איה "ידוקפ"ד הדובעהש ןבומ הזמו (35
"להקיו"ד הדובעה ירחאל האבש ןויכ ,אלא .םלועה ינינעבש תוקלאה תא תולגל - ע"פב הדובע (אלא ,תורבוחמ
תוקלאה תגרד הלגתתו ךשמות ("ידוקפ") םלועה ינינעב םגש ,"להקיו"ד הדובעהמ חכ-תניתנה הב שי ,ע"פב
.להקיו 'פ תבש תחנמב ידוקפ 'פד האירקה תלחתהב זמורמכ ,("להקיו") םלועהמ הלעמלש

"ידוקפ"ל "להקיו" ןיב ןיקיספמש - ("ידוקפ"ל תוכיישמ הלעמל) ע"פב ע"וה "להקיו"ש רתוי שגדומ הזבש (36
.םילקש תשרפב

.וט-גי ,ל אשת (37

.חבזמ ירוסיא 'לה שיר ם"במר (38

.כ"ה ג"פ ןישדקומה ילוספ 'לה םש (39

.ו"פר שדקמה תאיב 'לה םש (40

ונשי לקשה תיצחמ תניתנב םגש שגדומ 'יה ,"הרג רשע" רמאנ וליא ,ןכלו ,םלשה רפסמ אוה רשעש טרפבו (41
.תומילשה ןינע

.גכ ,ל (42

,"םשב ןמנק" לש "ותיצחמ" אלא ,"רורד רמ"ד "תואמ שמח"ל סחייתמ וניא "ותיצחמ"ש - הזמ הריתיו (43
.םינפב ןמקלדכ ,"םייתאמו םישמח אהת ותאבה תיצחמ"

.פ"הע י"שרפ (44

.הז ק"ש ברעד ימויה רועיש - שדקמה ילכ 'לה שיר ם"במר (45

."תיצחמ" ,(דועו .ב ,ז ג"חז) "אפוג גלפ" אוה ע"פב א"כש ,השאו שיאל ולשמנ י"סנכו ה"בקהש ריעהל (46

.א ,גע ג"חז האר (47

ב"רעת ךשמה .ךליאו זנש 'ע רוא להיב - הכוראבו .חמתת'א 'ע אשת ת"הואב 'תנו אבוה - ךליאו ד ,המ ת"וא (48
.דועו .ךליאו ד"פשפ ב"ח

.ב ,ד"וי ךתולעהב (49

.(ד"ה ג"פ שדקמה ילכ 'לה) "תורצוצח יתשמ ןיתחופ ןיא" - ק"שה םויד ם"במרה רועישב זמרהמ ריעהל (50

.(םש ת"הוא הארו) "ינממ הלודג איה אלו הנממ לודג ינא אל לוכיבכ יתמואת . . יתמת" :ב ,ה"פ ר"שהש האר (51

,המילש הרוצ וניא כ"ג לוכיבכ דבל (םלוע לש ופולא) ף"לאו ,ם"ד קר אוהש הרוצ יצח אוה םדאה" :םשו (52
."המילש הרוצ השענ דחי וקבדתישכ םנמא

.הז ק"ש ברעד ימויה רועישב (53

.ב קרפ שיר (54

.נ"שו .ז"טקס תופסוה ט"שכ האר (55

.(ךליאו וקתת'א 'ע) םש ת"הוא האר (56

.(טקתת'א 'ע םש ת"הוא .ג ,הל ש"הש ת"וקל) רתכ ת"ר ף"כו ,רתכ אירטמיגב םירשע (57

.ח-ז"פ תוכלמ שובל ואיבי ה"ד םירופה רעש הרוא ירעש .י"שרפבו ד"וי-ט ,ו רתסא האר (58

.זי ,גל 'יעשי (59

ז"וקת) "םיכלמ"ל דעו ,(א ,זס תבש) "םיכלמ ינב" םהש - ("ראפתא ךב רשא לארשי") לארשיב ותמגודו (60
.((ב"ער ,א) המדקהב

םהבש םיטרפל תוכייש ול שיש יפכ םצעה תניחב לע יאק "טיעמי אל לדהו הברי אל רישעה"ש ,רמול שיו (61
לולשל ךייש אלו ךרוצ ןיא (םיטרפל תוכיישמ הלעמלש) שממ םצעהב ,יכ ,"לדה"ו "רישעה"ד קוליחה ונשי
."לדה"ו "רישעה"ד תוקלחתהה

- "לקשה תיצחמ לקשה הרג םירשע שדוקה לקשב לקשה תיצחמ" בותכה ןושל לפכב קוידה םג ראבל שי ז"פעו
"שדוקה ילקש וב לוקשל ךל יתבצקש לקשה לקשמב") "שדוקה לקשב לקשה תיצחמ" (א) :תוגרד 'ב הזב שיש
המכ ךל שריפ וישכע") לקשה הרג םירשע" (ב) ,שממ םצעה לע זמורש - (אוה המכ טרפל ילבמ ,(י"שרפ)
קוספב) רמאנ הז לעו ,(םירשע) םיטרפל תוכייש ול שיש יפכ םצעה לע זמורש - "לקשה תיצחמ ((י"שרפ) "אוה
."טיעמי אל לדהו הברי אל רישעה" (ז"חאלש

ןכשמה ינדא :לקשה תיצחממ ושענש םינינעה 'בב םג שגדומ לקשה תיצחמד (תוגרד 'ב) לפכהש ,ףיסוהל שיו
תיצחמ"ו ,שממ םצעה לע זמור ,ןכשמהד דוסיה ,ןכשמה ינדאד "לקשה תיצחמ"ש ,רמול שיד - רוביצ תונברקו
איה ףא" :י"שר שוריפב ןושלה קויד קתמוי ז"פעו) םיטרפל ךיישש יפכ םצעה לע זמור רוביצ תונברקד "לקשה
הנשו הנש לכ לש רוביצ תונברק ןהמ תונקל ןהו לקשה תיצחמ דחא לכ ונתנו . . ןכשמה םקוהשמ ןאנמש ןינמ י"ע
,ןכשמה ינדאד לקשה תיצחממ הטמל איה רוביצ תונברקד לקשה תיצחמש ןויכ - "םירישעו םיינע םהב וושוהו
*"םירישעו םיינע םהב וושוה" ,םיטרפל ךיישש יפכ םצעה תניחב ,לבא ,םצעה תניחב ("איה ףא") איה םגש
.((76 הרעה ןמקל הארו)
__________
רמאנ (תינשה) המורת התוא לעו" ,ךישממ ,"םירישעו םיינע םהב וושוה"ש י"שר בתוכש ירחאלש ,ריעהל (*
םיינע םהב וושוה"ש ז"נפל ש"מש זמורמ הזבש ל"יד - "םיאב םה הרפכל תונברקהש םכיתושפנ לע רפכל
(קר) ותנווכ םא ,יכ ,(םינדאה תמורת ,הנושארה המורתל כ"כ אלו) תינשה המורתל רקיעב ךייש "םירישעו
הז בותכל ךירצ 'יה ,("הב הוש םלוכ די התיה אל"ש תישילשל סחיב) תינשהו הנושארהד קוליחה שיגדהל
.(םיאב םה הרפכל תונברקהש) תינשה המורתה ןינע (עצמאב אלו) םויס ירחאל

.ב ,א ארקיו (62

.מ"כבו .ב"פ י"שת ינגל יתאב ה"ד .ךליאו ב ,ב ארקיו ת"וקל האר (63

.(טק) ו"מס ריהבה רפס (64

- "בירקי יכ םדא" אלא ,("םכנברק תא ובירקת" בותכה םויסבכ) יוויצ ןושלב רמאנ אל הז םעטמש ,רמול שיו (65
.ותואיצמ לכ יהוזש הליחתכלמ ולצא שגרנש ןויכ ,בוריקה לע יוויצב ךרוצ ןיא םדאהד םצעה דצמ ,יכ

ןינתונ ויהש לקשה תיצחמל רכז ןמז ותואבו םוקמ ותואב עובקה עבטמה ןמ תיצחמ םירופ םדוק ןתיל שי" (66
.(דצרת ס"ר ח"וא א"מר) "רדאב

.טמר ס"ר ד"וי ע"וש .ה"ה ז"פ םיינע תונתמ 'לה ם"במר (67

.נ"שו .ךליאו 217 'ע ז"כח ש"וקל הכוראב הארו .ד ,ב בויא (68

לכ"ד הניתנהב ,מ"מ ,(טעמ ול שיש) לדהל (הברה ול שיש) רישעה ןיב לודג קוליח שי "ול רשא לכ"בש ףאו (69
.("םימשל ובל ןיוכיש דבלבו טיעממה דחאו הברמה דחא" (הפוסב תוחנמ) ל"זראמ ד"עו) םה םיוש "ול רשא

יוביר (רקיעבו) םג (תומכה יהמ מ"קפנ אלל ,ול רשא לכד הניתנה םצע לע ףסונ) עגונ הז ןינעבש טושפו (70
.םיינעה לש םרוסחמ לכ אלמל םיכירצש ןויכ - (ול רשא לכ) רישעה תניתנבש תומכה

.ד"לפ אינת (71

.חלמה י"ע םמודה לכ תיילע ןכו (72

.ב ,טמ הכוס האר (73

ןתונ"ש ןויכד ,"םתס הוצמ םשב 'קנ איה ימלשורי דומלת לכבו ,תווצמה לכ דגנכ הלוקש"ש ךכל ףסונ (74
ןנתונשכו ,ולא תועמ וב רכתשנש רחא קסע וא ותכאלמ תיישעב שבולמ תינויחה ושפנ חכ לכ ירה ויפכ עיגימ
ושפנב יולתה םלועה תוללכמ אוביר םיששמ דחא קלח" הלעמ ז"יעו ,"'הל הלוע תינויחה ושפנ לכ ירה הקדצל
'הל הלוע "תויטרפ תומשנ אוביר םישש םהש לארשי תוללכ"ד הדובעה י"עו ,"התיילעב 'הל ותולעהל תינויחה
.(ז"לפ אינת) "םלועה תוללכ לש תויחה תוללכ"

.79 הרעה ןמקל האר - ידוקפ 'פב םילקש 'פ ןירוקש תועיבקל עגונבו (75

. . לקשה תיצחמ דחאו דחא לכ ונתנו ןכשמה תבדנב וליחתהשכ ןאנמש" ןינמה ןיבש קוליחה והזש ,רמול שיו (76
לכ ונתנו . . םידוקפה שמוח תלחתב רומאה ןינמה אוה ,ןכשמה םקוהשמ ןאנמש" ןינמהל ,"םינדאה ושענ םהמו
םהש םינדאה ושענ ונממש ןכשמה תבדנ תלחתהב ןינמהש - "רוביצ תונברק ןהמ תונקל ןהו לקשה תיצחמ דחא
תונברק ואיבה ונממש ןכשמה םקוהשמ ןינמהו ,ללכ תוקלחתהמ הלעמלש שממ םצעה םע רושק ,ןכשמה דוסי
לכ םיוש ובש ("ןינמ י"ע איה ףא") ןינמ אוה םגש ,םיטרפל ךיישש יפכ םצעה םע רושק ,(לעופב הדובע) רוביצ
אל רישעה" ד"ע ,דחאמ תוחפ בשחנ וניא םינטקבש ןטקהו ,דחאמ רתוי בשחנ וניא םילודגבש לודגהש) לארשי
יהוזש ןויכ ,"טבשו טבש לכ ןינמ" ,"םתוחפשמל" אוה ןינמה לבא ,םצעה דצמ ותויהל ,("טיעמי אל לדהו הברי
.(61 הרעה ל"נכ) םיטרפל ךיישש יפכ םצעה 'יחב

.ב ,ג הציב האר (77

הנש תועיבקב טרפבו .םילקש 'פ תבשד האירקהבו אשת 'פ תבשד האירקהב "לקשה תיצחמ"ד לפכה לע ףסונ (78
.ןינעה לפכ רתוי טלוב זאש ,ז"לז תוכומסה תותבש יתשב םה תואירקה יתשש וז

דצמש לקשה תיצחמד הדובעה תעפשה רקיעב תשגדומ - ידוקפ תשרפ תבשב םילקש תשרפ ןירוקש םינשבו (79
.("ןכשמה ידוקפ" לע "הדעה ידוקפ" תעפשה) ןכשמה תכאלמד הדובעה ינינע יטרפ לכ לע םצעה

.ו"ס ו"מס םש הארו .ו"סרו ,ד"סר ח"וא ז"הדא ע"וש (80

.ו"ס (ב"ודהמ) .ה"ס א"ס םש (81

רועינש דימ"ש בתוכ ז"נפלש ,ריעהלו ."'ה תא רוכזי (ךינפל ינא הדומ תרימא י"ע) ז"יע"ש ךישממש יפכ (82
,(ד"ס םש ב"ודהמ) תוזירזב םוקי ז"יעו "וילע ףפוח ה"ממש עדיו בכוש אוה ימ ינפל ובלב בושחי . . ותנישמ
םוקיו וילע דמועה 'ה תא רוכזי ז"יעו . . ךינפל ינא הדומ ותנשמ רועינשכ דימ רמול . . בוט" ךישממ ז"חאלו
."דימ" ,הבשחמו תוננובתה ינפל איה ךינפל ינא הדומ תרימאש רתוי שגדומ הזבש - "תוזירזב

.ג ,ו 'יעשי (83

ורכזו 'וכ םכתנשמ םינישי ורוע" (ד"ה ג"פ הבושת 'לה) ם"במרה ןושלכ ,תוינחורב הנישל עגונב ז"דעו (84
."'וכ ןמזה *ילבהב תמאה תא םיחכושה ולא ,םכארוב
__________
.(ב ,זמ ג"ח .ב ,ומק א"ח רהז) םילבה העבשב ארבנש םלועה ינינעב קסעה תוללכ לע םג זמורש ל"יו (*

. . לארשימ תויהל" לארשימ א"ואכד (ימינפה) יתימאה ונוצרש (ב"פס ןישוריג 'לה) ם"במרה ד"ספ ד"עו (85
.(יתימאה ןוצרה לע יולגה ןוצרה םילעמ םימעפלש אלא) "'וכ תווצמה לכ תא תושעל(ו)

.ו"מסר ח"וא ז"הדא ע"וש (86

.ה ,דכ קלב (87

.י"שרפבו ב ,םש (88

.נ"שו .374 'ע ה"כח ש"וקל הכוראב האר (89

ידוהי דוע שגופש ינפל ,המינפ ורדחב ןיידע ותויהב איה "'וכ לבקמ ינירה" תרימא ללכ ךרדבש רתוי קתמויו (90
.םצעה דצמ לארשי תבהאד ןינעה ולצא שגרנ ,כ"פעאו ,ונממ הבוטל קוקזש

םהינשש ףא) "ךומכ ךערל תבהאו לש ע"מ ילע לבקמ ינירה"ל "ךינפל ינא הדומ" ןיב קוליחהש ,רמול שיו (91
לקשה תיצחמבש םינינעה 'ב ןיבש קוליחה תמגודבו ד"ע ,אוה ,(דח אלוכ ה"בקו לארשיד םצעה םע םירושק
תבהאו לש ע"מ ילע לבקמ ינירה"ו ,שממ םצעה דצמ אוה "ךינפל ינא הדומ"ש - (רוביצ תונברקו ןכשמה ינדא)
.(61 הרעה ל"נכ) *םיטרפל ךיישש יפכ םצעה דצמ אוה "ךומכ ךערל
__________
.רחשה תוכרב ירחאל איה 'וכ לבקמ ינירה תרימא ןכלו (*

.נ"שו .םש ש"וקל הארו .די ,מק םילהת (92

ןפואב תטשפתמ "ינא הדומ"ד "הדוקנ"הש - "ךתנומא הבר . . ךינפל ינא הדומ" תרימאב - ןתלחתב ןפוס ץוענו (93
ןכשמה דמוע וילעש דוסיה ,ןכשמה ינדא ושענ ונממש - "לקשה תיצחמ"ב ותמגודו) ולוכ םויה לכ לע יוביר לש
.(ולוכ

.נ"שו .הפוסב תוכרב (94

.ב ,הל םש (95

.ו ,דמ 'יעשי (96

.דועו .א"ה א"פ ןירדהנס ימלשורי (97

.ב ,חיק םילהת (98

.ד"וי ,ד"וי 'ימרי (99

.הל ,ד ןנחתאו (100

.שומישהד ת"יב תואב םתלחתהש טרפבו (101

.וט ,ז הכימ (102

.בי-אי ,אי 'יעשי (103

בורבש בצמה עיפשי יאדובו ,אבחהב םשמ חורבל םיכירצ ןיידעש תונידמ יתש וא תחא הנידמ הראשנש ףא (104
תחונמו שפנה תחונמ ךותמ השודקה ונצראל ואוביו ואצי שממ םלוכמש ,םלועה תונידמ לכ לע םלועה תונידמ
.ףוגה

.נ"שו .ךליאו 8 'ע א"יח ש"וקל .ד ,ב"פ ר"ומש האר (105

וניצמש ףאד ,(דבלב רוקיבל אל םג) לארשי ץראל ולע אל תולגה ןמז ךשמבש - וניאישנ וניתוברמ ליחתמו (106
,דיגמה ,*ט"שעבה ,ירה ,לארשי ץראל ולעש (קאדאראהמ מ"מר ק"הרה ומכ) ם"ירומדאו לארשי ילודג המכ
ר"ומדא ח"ומ ק"כו ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ,ש"רהמ ר"ומדא ,צ"צה ר"ומדא ,יעצמאה ר"ומדא ,ןקזה ר"ומדא
ח"ומ ק"כ לש ונמזב) דעו ,ץראל ץוחב וראשנ אלא ,(**דבלב רוקיבל אל םג) לארשי ץראל ולע אל ,ונרוד אישנ
םלועה לכב הצוח תונייעמהו הרותה תצפהד הדובעה תישענ ונממו ובש ,ןותחתה רודכ יצחל (ונרוד אישנ ר"ומדא
.שממ דימו ףכית - קדצ לאוג תאיב דע ולוכ
__________
.לארשי ץראל תולעל 'וכ ד"סק ולצא התיהש ףא (*

ריבסהש יפכ ,אלא ,לארשי ץראב רוקיב םשל התיה אל לארשי ץראל ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותעיסנו (**
רקבל תורשפאה ונממ הלטינ איהה הנידממ ותאיציבש (א-צק 'ע ב"ח ולש ק"גא) עודיה ובתכמב ומצעב
רקבל ונוצרב ןכלו ,(בוטסארבו שטיוואבוילב) תודיסחה יאישנ ויתובא דובכ דוה ינויצ שדוק ילכיהב
.שדוקה ץראב שדוקה תומוקמב

.ב ,ט אמוי האר (107

.דכ ,גי ילשמ (108

."'וכ ונב הכמה קידצו םכח ןמחר בא" :ב"כס ק"הגא אינת האר (109

.א ,די האר 'פ (110

.ז"לפ אינת הארו .א ,ד"וי ב"ב (111

.אעקת ס"וס ח"וא ע"וש .ב ,ח תינעת האר (112

.ב ,זפ םיחספ (113

.הדימעה תלפת חסונ (114

.ט ,ד"וי אב (115

.א ,אכר ג"חז האר (116

.א ,ה ידוקפ ת"וקל האר) תישילש אגרד ,(םישדקה) שדקו ,תוגרד 'ב ,םיבר ןושל םישדק - תוגרד 'ג ללוכש (117
.(מ"כבו

.םינינע 'ג - תוחול ירבש םגו (118

םוקמד המא םירשע כ"אשמ) "הדמה ןמ וניא ןורא םוקמ" ןכלש ,רתכה 'יחב ,םירשע - תורבדה תרשע פ"ב (119
.(*ק"מהיבבש םישדקה שדק
__________
שממ םצעה - "לקשה תיצחמ לקשה הרג םירשע"ל (םתס) "שדוקה לקשב לקשה תיצחמ" ןיבש קוליחה ד"ע (*
.(61 הרעה ל"נכ) םיטרפל ךיישש יפכ םצעהו

,ךיתונכשמ . . ןבושיב םימלוע תיבו הליש להא ובוט המ" ,"לארשי ךיתונכשמ בקעי ךילהא ובוט המ" ש"מכו (120
.(י"שרפבו םש קלב) "'וכ םהילע ןוכשמ ןהש יפל ,ןיברח ןהשכ ףאBack to "Dvar Malchus"